You are on page 1of 5

Legea inv..nr.84\1995 si H.G. nr.366\2007 Anexa 1 la OMECT nr. 2713\29.11.

2007 PLANIFICARE CALENDARISTICA 2012-2013 Profesor: DEAK GRATIELA Unitatea de competenţă: MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ (60 de ore din care 36 de ore de laborator tehnologic). 12 saptamani x 5 ore\saptamana Competenţe Conţinuturi METODE Management general: Definiţie, motivarea existenţei managementului, funcţiile managementului (după Henri Fayol - planificare, organizare, conducere şi control), principii generale ale conducerii. C.1. Abilităţi necesare managerului, rolurile managerului (interpersonale, informaţionale, decizionale). Expunere Precizează Factori implicaţi direct în desfăşurarea activităţii: competenţa, autoritatea (surse ale autorităţii, tipuri de autoritate principiile în management), responsabilitatea, delegarea autorităţii (principii, variabile care influienţează gradul de delegare), Explicatie managemen- tipuri şi mecanisme de luare a deciziei. tului general. Sistemul de informaţii: (structuri formale şi informale). Referat Comunicarea managerială. Discutii Management organizaţional (definiţie şi obiectiv, activităţi, organizaţii formale şi informale, parametri de caracterizare a organizaţiei, componentele principale ale organizaţiei, cultura organizaţională, managementul Problematizare echipei, stresul organizaţional), managementul timpului de lucru (folosirea eficientă a timpului, stabilirea obiectivelor şi priorităţilor, instrumente utilizate, metode de raţionalizare a timpului), managementul schimbării (tipuri de schimbare, metode/abordări după Mintzberg, strategii clasice ale procesului schimbării). Etapele procesului de management: Planificarea: definiţie, noţiuni de bază în utilizarea planificării, tipuri de planificare (strategică, tactică, operaţională). Organizarea: împărţirea sarcinilor şi aplicarea mecanismelor de coordonare. Dirijarea: coordonarea personalului. Modele de gestiune a resurselor umane, funcţiile gestiunii resurselor umane (recrutarea şi selecţia, formarea şi dezvoltarea, evaluarea randamentului şi performanţei, remunerare). Controlul: evaluarea rezultatelor şi atingerii obiectivelor. Dezvoltarea performanţei. Schimbarea. AN II A.M.G.

MODULUL 20 : MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ

Data Sapt.1

S.2

S.3

modele de sisteme de sănătate. pachetul de servicii de îngrijiri de sănătate furnizate de asistentul medical). furnizori de servicii de sănătate. criterii de evaluare în compararea reformelor din diferite ţări (coerenţa SIS. priorităţi: descentralizarea SIS. analiza echităţii în finanţarea serviciilor publice de sănătate).4 Expunere Explicatie Referat Discutii Problematizare S. Finanţarea serviciilor de sănătate. beneficiari de servicii de sănătate. modificarea metodelor de planificare şi gestionare.Competenţe C. definirea sistemelor de sănătate. principii de realizare a sistemelor de plată. Reforma sistemului de sănătate din România. universalitatea asigurării cu servicii. dezvoltarea serviciilor preventive bazate pe factorii de risc prevalenţi. capitaţia. salariul. METODE Data S. furnizor. administraţia de sănătate).5 . caracterul cuprinzător al serviciilor. analiza cost-utilitate. bugetul global. scopurile şi obiectivele reformelor. analiza cost-beneficiu. îmbunătăţirea sistemului de formare a personalului de sănătate. mecanisme de alocare a resurselor. dezvoltarea serviciilor de sănătate comunitare. cumpărarea şi contractarea serviciilor (practica independentă a asistentului medical. plata bazată pe diagnostic.2. eficienţa sistemelor de sănătate. limitarea costurilor cu menţinerea calităţii îngrijirilor de sănătate). piaţa îngrijirilor de sănătate (beneficiar. Principiile economiei sanitare: Noţiuni şi termeni de bază privind definiţia şi particularităţile economiei sanitare. performanţa sistemelor de sănătate. stabilirea priorităţilor. Conţinuturi Tipologiile şi caracteristicile sistemelor de sănătate: Relaţia sănătate-boală-îngrijiri de sănătate. Reforma sistemelor de sănătate: Principii pe care se bazează reformele sistemelor de sănătate. accesibilitate largă. evaluarea economică a îngrijirilor de sănătate (analiza cost-eficacitate. sistemul pieţei libere. servicii de sănătate. plata după timpul lucrat). Identifică politicile şi sistemele de sănătate. mecanisme de plată (plata per serviciu.

vârstnici. METODE Expunere Explicatie Referat Discutii Problematizare Data S6 S. cabinetele stomatologice. modul de organizare al îngrijirilor primare de sănătate (cabinetele de medicina de familie. indicatori financiari. circuitul bolnavului. managementul stresului. persoane cu handicap. aprecierea performanţei unui spital (indicatori de eficienţă pentru paturile de spital. interrelaţiile profesionale. structura. Managementul serviciilor de îngrijiri secundare de sănătate: spitalul ca organizaţie (scopurile generale.Competenţe C. Nivelul terţiar: unităţi medicale de înaltă performanţă. parteneriatul public-privat). managementul calităţii serviciilor de sănătate. tipuri. managementul timpului. Analizează caracteristicile managementului sanitar. Conţinuturi Managementul serviciilor sociale şi de sănătate: Definiţie. sistemul informaţional. unităţi medico-sociale). înregistrările medicale.3. componente. Managementul sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate: Managementul serviciilor de îngrijiri primare de sănătate: serviciul de primire al pacienţilor. îngrijirile de sănătate comunitare şi îngrijirile le domiciliu). nivelurile îngrijirilor de sănătate (primar. indicatori ai calităţii serviciilor. funcţiile. Leadership în îngrijirile de sănătate. spitalul privat/pentru profit. scopul şi obiectivele. cabinetele de specialitate private. satisfacţia pacientului). managementul resurselor umane.7 S8 . finanţarea spitalului (spitalul public/non-profit. roluri). roluri manageriale. secundar şi terţiar). tipuri de servicii. Domeniile de aplicare a managementului sanitar: management strategic şi financiar în organizaţiile de sănătate. unităţile medico-sanitare ca organizaţii. profesionişti de sănătate. alte unităţi medicale şi medico-sociale cu paturi (centre de îngrijire şi asistenţă pentru copii.

414/2000).G. Principalele acte normative care reglementează exercitarea profesiei în domeniul îngrijirilor de sănătate: Formarea profesională (H. atribuţii (Ord. 511/1999.). VERIFICARE METODE Data S. salarizare (Legea nr. nr. competenţe. nr.A. drepturile pacienţilor. Legea nr. M. 53/2003).C.A. hotărârile de guvern.G. nr. Nr. Aplică legislaţia sanitară. Ord. furnizorii de servicii de sănătate O. H. activitatea de medicină legală. drepturile şi obligaţiile asiguraţilor. 307/2004.G. transplantul de organe şi ţesuturi. H. 150/2002 modificată şi completată prin actele ulterioare succesive. 979/2004). 716/2002. Legislaţia privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate: asigurările sociale de sănătate. programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă a O. 844/2002).S.S.S. Autorizarea (Ord. actele cu caracter normativ elaborate de O. M. asistenţa medicală acordată populaţiei.E. Desfăşurarea activităţii: codul muncii (Legea nr. standarde.G.11 Problematizare TESTE S. 970/2004). nr. acreditarea (Ord.S. învăţământ post-bază (Ord. M.).M. asociaţii sindicale (contractul colectiv de muncă). nr. 150/1999. 501/2005. medicina experimentală.R.S. Domenii medicale cu reglementări speciale: medicina muncii. evaluarea performanţelor (H. casele de asigurări sociale de sănătate. atestarea şi reatestarea profesională (Ord. Conţinuturi Noţiuni de drept medical: Definiţie. Codul de etică şi deontologie profesională al O.G. Ord.U. ordine de ministru. Ord. legi organice şi ordinare.Competenţe C.). nr. nr. sănătatea mintală. noţiuni despre stat şi drept.12 . 125/2005). nr. criterii specifice de ocupare a funcţiilor şi gradelor sau treptelor profesionale (H.R.4.. administraţia de sănătate publică. H. Legea nr.M. M.R.F. M. 560/1999). asistenţa socială. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.M.R.M. 66/2002.M. Nr.M. Asociaţii profesionale (Statutul şi Regulamentul O. 868/2001).M.F.A.9 Expunere Explicatie Referat Discutii S. 4104/2001).M. 458/2000.G. drepturile şi obligaţiile cetăţenilor. nr. izvoare de drept medical (Constituţia României. 93/2003. M.A.S. M. Nr.F.