MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE

IPOSTAZE ALE METAFOREI APEI ÎN CREAŢIA POETICĂ EMINESCIANĂ ŞI POSTEMINESCIANĂ

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. Dr. D.H.C. VICTOR V. GRECU Doctorand: ANA MUNTEANU

SIBIU 2011

Cuprinsul tezei de doctorat
1. „La obârşie, la izvor” 2. În universul poeziei 3. Vocile apei 3.1. Apa primordială 3.2. „Apele morţii” 3.3. Alte ape: apă curgătoare vs apă stătătoare 4. Apa eminesciană 4.1. Începutul. Matricea originară. Geneza perpetuă
4.2. Apa maternă. Apa feminină 4.3. Apa vie. Apa amară 4.4. „Visul apelor adânce”. Mormântul din apă. Visarea gheţii 4.5. Viaţă. Soartă. Veşnicie 4.6. A oglindi. A memora 4.7. Apa violentă. Materia destructivă 4.8. Glasul apei 4.9. Semne poetice strâns legate de elementul acvatic 4.10. Valori expresive 4.10.1. Epitetul 4.10.2. Personificarea 4.10.3. Comparaţia 4.10.4. Metafora

5. Apa epigonilor eminescieni 6. Apa în poezia românească la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX 6.1. Soarele şi apa 6.2. „Am fost proroc, izvor de apă vie” 6.3. Simboliştii 6.4. „Materia plângând” 7. „Taina cu pinteni de-argint” 8. Concluzii Bibliografie Anexe: Lexemele câmpului semantic al apei, ordonate alfabetic
a. în lirica lui Mihai Eminescu b. în lirica lui Al. Vlahuţă c. în lirica lui George Coşbuc d. în lirica lui Octavian Goga e. în lirica lui George Bacovia f. în lirica lui Lucian Blaga

2

Semne şi sensuri poetice. implicând în această analiză achiziţiile istoriei şi criticii literare. De la metaforele obsedante la mitul personal. atingând. O interpretare bachelardiană a poeziei lui George Bacovia. a fost abordată poezia lui Eminescu. nr. metaforologiei şi hermeneuticii. Fanache. furnizate de atât de diferite tipuri de lectură. Poezia elementelor. a variatelor opere lirice cercetate. Taina marilor ape. în Ateneu. Charles Mauron. adâncimi impresionante. Şi lirica altor poeţi a cunoscut abordări similare. în 1990. în Eminescu. fenomenologiei şi ontologiei. întemeiată de poezia eminesciană şi sporită de lirica coşbuciană. cât şi în secolul XXI. atât în secolul trecut. Însă prezenţa „obsesivă”1 a imaginilor poetice construite în jurul nucleului apă dă consistenţă acestui spaţiu. de către un grup de importanţi cercetători de la Iaşi. în Eseuri despre vârstele poeziei. stilisticii şi poeticii. în literatura română. 2001. Cluj-Napoca. Din perspectiva poeticii elementelor. fie în opere complexe: Ion Caraion. septembrie 1981. fie în articole şi studii mai restrânse: Ioan Holban. Am căutat şi interpretat modul în care s-au constituit şi au 1 V. coordonaţi de Dumitru Irimia. 3 . nici patologic: de îndată ce un element ideo-afectiv capătă o calitate de intruziune şi de obsesie pur neliniştitore.IPOSTAZE ALE METAFOREI APEI ÎN CREAŢIA POETICĂ EMINESCIANĂ ŞI POSTEMINESCIANĂ Lucrarea noastră se doreşte o încercare de interpretare de ansamblu a lumii complexe. Multitudinea orizonturilor de interpretare. minulesciană. bacoviană. Ceea ce aduce nou exegeza noastră este stabilirea unui sistem de relaţii ale semnificaţiilor metaforei apei. de Elena Tacciu. Sfârşitul continuu. imaginile acvatice fiind indispensabile în constituirea sensurilor poetice. gogiană. Calea urmată în această lucrarea a fost cea a analizei universului şi limbajului poetic. în 1979. bogată în sensuri. alcătuind o parte importantă a „matricei stilistice” a creatorilor români. putem bănui intervenţia factorilor inconştienţi”. în Dicţionarul limbajului poetic eminescian. în 1996. Editura Dacia. an XVIII. Apa şi focul. 3 (147). în Permanenţe ale poeziei româneşti. 194 – „Acest ultim cuvânt [obsesiv] este luat în cazul de faţă cu un sens care nu e nici pur statistic. Vol II: Elemente primordiale. cu poezia blagiană. p. care ne-a apropiat de textul poetic şi ne-a permis intrarea în profunzimea sa. V. în anul 2007. a menţinut demersul nostru într-un spaţiu eterogen. Romul Munteanu.

va contura mai bine unitatea fundamentală a spiritului poetic şi. aşa cum au înţeles-o Gaston Bachelard. de fiecare dată. Contribuţia noastră. 2 4 . punându-şi amprenta pe creaţia poetică a celor mai mulţi artişti români (ne referim la perioada studiată în această lucrare). de la Eminescu la Blaga. tom XXXI. Apa este una dintre materiile fundamentale ale imaginarului poetic. gogian. Operele lor cuprind atât simple referiri la apă. Limbaj şi poezie în orizonturile coşeriene. forţă de transcendere a limitelor. în versurile poeţilor români. minulescian. a cunoaşterii şi a tainei. 2000. p. până la metafora mării. dând naştere. semn al unor prefaceri interioare al căror mecanism acţionează implacabil. sperăm. Apa – metaforă a începutului. precum şi modul de structurare a viziunii în formulare. un principiu al creaţiei poetice. această creaţie de universuri este substanţa liricii în esenţa ei. De cele mai multe ori. va surprinde reveria sa în articulaţiile ei. G. prezentă în imaginarul eminescian. Doina Constantinescu. De la Eminescu la Blaga. cât şi imagini acvatice originale. apa fiind văzută ca expresie fluidă a începutului şi a creaţiei. Călinescu şi Lucian Blaga (ca să numim doar câţiva dintre cei mai importanţi teoreticieni). ci. în Cercetări de limbă şi literatură. 15-23. poeţii din literatura română au fost fascinaţi de universul acvatic. unei explozii de imagini. parţial sau total. Am studiat. în experienţa plenitudinii limbajului2. a iubirii şi a feminităţii. de visul universului hidric. Editura Imprimeriei de vest. Ilustrată de metaforele nucleare generatoare de lumi. a creaţiei. ciclic – face parte din „complexul inconştient” numit „matrice stilistică”. a plecat urechea la ceea ce a cântat Apa „despre toţi şi toate” câte au trecut de-a lungul şi de-a latul drumului poetic. bacovian şi blagian. a vieţii şi a morţii. nu doar figura de stil. mai exact. în special a marilor creatori de poezie. metafora apei.relaţionat nivelele semantice şi stilistice în desfăşurarea întemeietoare a limbajului poetic. Lucrarea noastră. simbol cosmic al maternităţii. coşbucian. poeţii au traversat spaţiul revelator alcătuind adevărate „lumi metaforice”. „un pod de lemn” care „mal vrea de mal în veci să lege” (Pod peste Mureş. de la metafora izvorului. a purificării şi a dizolvării. transformând limba în limbaj poetic. Lucian Blaga). Oradea. imaginaţia materială fiindu-le subjugată.

Editura Minerva. Editura Marineasa. poezia eminesciană a hrănit (şi încă mai hrăneşte) cu seva sa imaginarul poeţilor români. 149. p. 150. cu o sferă deosebit de largă. 558. având o funcţie ontologică. p. „forma de manifestare a profunzimii unui cogito poetic”. să nu ‘îngheţe’ sensul în structuri monovalente”5. Editura Universităţii “Al. este. afirmă Ileana Oancea. în Dumitru Irimia (coordonator). trimite spre înţelegerea rolului primordial pe care lirica eminesciană l-a avut la construirea spaţiului poetic românesc: „toţi urmaşii lui Eminescu sunt eminescieni şi nimeni nu scapă de ecourile unei mari poezii care l-a precedat”3 scria G. Semne şi sensuri poetice. expresia unei stări de conştiinţă de care luăm act printr-un limbaj cu coloratură afectivă. 6 Lucia Cifor. p. Călinescu în secolul trecut. Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Legănarea cosmică a apei a făcut să izvorască în lirica românească un univers sensibil modelat de gândirea simbolică a conştientului şi subconştientului unui mare artist. noţiune fundamentală. Timişoara. 1982. implicând toate coordonatele ei definitorii”6. prin limbajul poetic. înspre amplitudinea unei ontologii poetice. dar este o piesă de rezistenţă a spaţiului liricii sale. trece din condiţia de arhetip în cea de mit şi / sau de simboluri şi de metafore. 1999. 3 George Călinescu. În acest fel. 4 Ileana Oancea. de a o face. altfel spus. Transparenţa. 2007. iar măreţia artei poetului rezidă în reuşita lui de a „provoca forma clară să semnifice multiplu. titlul argumentului lucrării noastre. Apa. lirica eminesciană fascinează prin „vraja incantorie” şi „adâncimea semantică”4. 5 Ibidem. p. Vol II: Elemente primordiale. element primordial. Totodată. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. 5 . Apă. Astfel. care reflectă Fiinţa. imaginarul liricii româneşti posteminesciene este realizat şi pe baza apei. la izvor”. Modelând într-o manieră originală forma poetică. ipostaziată divers.Versul blagian „La obârşie. Îngăduind intrarea în universul său pe căi multiple. Bucureşti. Cuza”. Eminescu este primul poet român care exprimă esenţele din subconştientul universului său artistic şi prin complexitatea stilului simbolic abordat. imaginile poetice şi simbolurile create pe baza acestei stihii depăşesc dimensiunile unei „poetici a apei. în capitolul Apa eminesciană. Poezie şi semioză. 29. am cercetat ipostazele stilistice ale metaforei apei începând cu lirica (antume şi postume) primului poet modern. este doar unul dintre elementele operei eminesciene. asigurându-le substanţele de bază. I. caracteristică elementului acvatic. Iaşi. apa. De fapt.

Vlahuţă. recognoscibil în proteismul reveriei lui. O. Dacă lirica eminesciană este marcată de ideile filozofice ale lui Kant. op. I-am citit pe M. existenţialismul. „semnele din Cartea lumii” descifrate şi mai apoi încifrate în „Cartea poetului”8. Al. 8 Dumitru Irimia (coordonator). Proiecţia sau reflectarea în lirică a acestor convingeri filozofice sau estetice a convertit şi sensurile metaforei. Căutarea unui principiu elementar şi orientarea spre esenţial leagă apa de Eugen Todoran. care este într-o eternă căutare a surselor. deşi conştientizăm diferenţa existentă la nivelul valorii estetice a operelor acestor poeţi. oceanul etc. Bacovia şi L. p. 1973. G. Poezie şi profunzime. Coşbuc. cultural şi spiritual. 7 6 . Schopenhauer. 6 – 7. avangardismul european.Dintre „marile imagini”7 le-am studiat pe cele hrănite de apă. iar manifestările lui: pârâul. simbolismul francez. Eminescu. Eminescu sau geneza gândirii poetice. elementul stabil. înţelegând totuşi că acest element nu este decât o parte a întregului care este Firea. Goga. p. Editura Univers. evoluţia spirituală a lui Blaga sau a lui Bacovia a avut alte repere filozofice sau / şi estetice: expresionismul german. identitatea stilistică a autorilor mai este generată şi de poetica asumată. În lumea poetică studiată am încercat să descoperim obsesia. iar teoria […] secundă în raport cu visul [pentru că] adevărul unui poet se află mai curând în poemele sale decât în discursurile lui asupra poeziei”9. G. în Secţiuni literare. va fi căutat şi surprins. Desigur. izvorul.. Ne-am propus să descoperim o anumită rădăcină a ontologiei imaginilor poetice. Editura Facla. Minulescu. lacul. Ceea ce îl frământă neîncetat pe creator. nu ideea. Timişoara. Hegel. JeanPierre Richard considera „ideea mai puţin importantă decât obsesia. am vizualizat o parte a imaginaţiei culturale comune poeţilor români studiaţi în această lucrare şi ceea ce este dincolo de această imaginaţie. marea. în calitate de categorie apriorică a percepţiei şi imaginaţiei. urmărind sensurile pe care le capătă imaginaţia materială structurată în jurul imaginilor apei în lirica lor. 1974. nu putem ignora nuanţele de comunicare sau evoluţia sensurilor dobândite de metafora apei într-un anumit context istoric. 9 Jean-Pierre Richard. 16 – 17. Blaga din perspectiva profunzimii. Bucureşti. sunt „limbajul Firii”. I. p. cit. Izvorul care ţâşneşte din opera eminesciană se opreşte în marea blagiană. Apoi. 27. râul. apa. o parte din spaţiul poeziei româneşti post-eminesciene cu elementul său.

Presses Universitaires de France. Am făcut. p. i-a afirmat utilitatea nemijlocită pe care o are în cercetare. conştient de limitele metodei statistice. pentru a întregi imaginea spaţiului de la Mihai Eminescu la Lucian Blaga. 1980. specific autorului. anterior enumerate. Dar depistarea semnelor poetice care revin. Deoarece lexemele folosite în mod constant de un autor ne pot dezvălui universul verbal autonom al acelui scriitor. cititorilor. De multe ori. Cultul apei. umed –.lirica celor doi poeţi. din profunzime. în Structuri literare. impulsurile venite din adânc. semnele lingvistice. fiind folosiţi atât cu sensul propriu. 11 P. fântâna cu apă vie din care cel puţin M. cu alte cuvinte. înseamnă aflarea universului intim. Ni se pare actual punctul de vedere stilisticohermeneutic spitzerian: „Motivul şi cuvântul merg paralel: din cuvintele preferate de către un poet pot fi deduse motivele sale preferate şi viceversa”10. fântână. spărgând tiparele. Paris. linia trasată de P. Însemne mitice şi mesianism în poezia lui Goga. dacă ne este îngăduit să împingem atât de departe ipoteza noastră. Editura Facla. 1981. Problèmes et méthodes de la statistique linguistique. s-au metamorfozat în semne poetice. 78. Eminescu şi Lucian Blaga au sorbit pentru a-şi învigora expresia. Eminescu la L. Am recitit poeziile scrise de epigonii eminescieni şi de cei care au fost influenţaţi. însă. de lirica eminesciană. uneori. în fond. Am aflat că termenii care participă la conturarea semnificaţiilor metaforei apei în spaţiul poetic de la M. 26. adjective – ud. p. verbe – a ploua. undă. după cum a reieşit din analiza textelor poetice. izvor. lacrimă. atât de diferiţi. am apelat şi la metoda statistică. Motive şi structuri poetice. dezvoltarea sau pierderea simbolismului / simbolului apei. tălmăcindu-ne. Timişoara. Am urmat. deşi am înţeles limitele ei şi am încercat să nu abuzăm. mare. Guiraud. ploaie. obsesiv. Guiraud care. nouă. Blaga aparţin unor clase morfologice variate: substantive – apă. râu. a plânge. picur –. pentru a urmări ecourile imaginilor acvatice. cât şi cu sensul figurat. poemul fiind „un limbaj şi o artă”11. a picura. val. a curge. Editura Facla. referinţă la anexele în care se află semnele poetice subsumate elementului acvatic doar atunci când era necesar să întărim afirmaţiile-ipoteză formulate pe baza valorificării textelor poetice. 7 . Dincolo de toate deosebirile de formulă poetică şi estetică şi de formaţie culturală 10 Apud Simion Mioc. sugerează nostalgia arhetipalului. mai mult sau mai puţin profund. preluarea. a (se) scurge. lac. 1960 apud Felicia Giurgiu. Timişoara.

deschizând noi perspective de semnificare. în Gândirea. trasează cel puţin o coordonată principală a imaginarului poetic din perioada studiată în această lucrare. I. Lotman. Blaga. Şi. p. Coşbuc. ce reţin atenţia şi relevă expresivitatea şi dinamica imaginarului liric al poeţilor studiaţi în această lucrare. Originar romantică. Revalorificarea unor aspecte ale metaforei acvatice. G. apele morţii. Goga. fie că poartă marca viziunii artistice specifice lui G. M. din care toţi ne tragem”12. O. M. surprinsă în acele ipostaze materiale şi spirituale care conferă unitate şi originalitate expresiei artistice. de figurile de stil folosite. cu un limbaj poetic împrospătat de fiecare dată. „nici un fel de descriere exterioară a procedeelor nu poate fi realizată atâta timp cât nu s-a făcut o descriere a fundalului şi nu s-a stabilit care este corelaţia între ele”13. nr. mai apoi. apa curgătoare. Imaginaţia materială a apei formează figuri de stil insolite. date de tehnica aparte. Blaga. fie că sunt identificabile la simbolişti. urmărind îndeaproape expresia poetică. apa stătătoare. Coşbuc. Eminescu este maestrul folosirii tropilor acvatici intermediari. grupate în jurul unor nuclee eterne: apa primordială. În poezia eminesciană şi. O. „marele copac. de exemplu: epitetul. Lecţii de poetică structurală. de expresionism. metafora simbolică. aşa cum afirmă I. 13 I. de modernism. metafora sau comparaţia personificatoare. Bacovia şi L. Lotman. 228. Răspuns la discursul de recepţie în Academia Română al lui Nichifor Crainic. valorificate de M. G. după cum va scrie Lucian Blaga. dintre figurile de stil direct legate de universul acvatic şi mai des Lucian Blaga. ne-am oprit asupra notelor diferenţiale ale poeţilor. metafora apei a fost preluată de micul clasicism. semnele poetice din câmpul semantic acvatic. într-o structură de nouă semnificaţie. culori. pentru că. formează reţele de imagini individualizate şi individualizatoare. am realizat o investigare cât mai completă a metaforei apei în opera lirică eminesciană şi post-eminesciană. 12 8 . foarte importante pentru înţelegerea sferei poetice. Goga. Eminescu în şi prin creaţia sa. numai după ce am zugrăvit fondul. metafora şi comparaţia sinestezice. de simbolism. cuvinte. G. reflectând artistic universul prin sunete. 6. 1970. au înnoit şi continuă să înnoiască lumea poetică. Cercetând şi aceste aspecte. Coşbuc este stăpânul personificării. la G. 1941. de procedeele de artă uzate. Bacovia sau L. inclusiv al epitetelor şi comparaţiilor personificatoare. Apa.şi marii poeţi de după război au o tradiţie comună din care nu poate lipsi Eminescu. Minulescu. M. Bucureşti.

personificarea şi metafora. tulbure. „talazuri răzvrătite” (În largul trecutului. dar pe o treaptă superioară. iată etapele parcurse: conturarea câmpurilor semantice dezvoltate în baza termenilor acvatici. 9 . Am surprins unitatea. ingrat element primordial şi obsesivă creaţie a imaginaţiei materiale. valuri mari. dar şi de epitete rare. strofe. identificarea sensurilor generate de semnele poetice hidrice. trecerea în revistă a nivelului stilistic revine. odată cu L. poeme. urmărind îndeaproape construcţia poetică. figurile de stil folosite. mulându-se pe planul complex expus anterior. cantităţii şi calităţii semnelor poetice din câmpul semantic al acestuia. reflectând „visarea” continuă a apei. epitete pleonastice. stabilind relaţii de netăgăduit între semnificat şi semnificant. de orice fel. la bogăţia tropilor acvatici intermediari. Datorită mulţimii imaginilor având drept nucleu elementul apă. Concentrat. din oricare clasificare. Ipoteza lucrării a fost argumentată şi susţinută de textele poetice alese şi de analizele statistice interpretate creator. metafora acvatică. deşi figuraţia stilistică bacoviană este săracă. mai precis. expresivitatea imaginilor acvatice. Blaga. înţelegând metafora ca principiu şi nu ca figură de stil. dintre care metaforele genitivale şi. interpretarea prin analiza stilistico-poetică a unor versuri. primitoare. furtuni. folosirea refrenului şi repetarea în finalul poeziei a unui vers conferă discursului liric circularitate şi individualitate. preponderente în paginile poeziei simboliste sunt cele verbale şi cele nominale. Constantin Cantilli). dintre tipurile metaforelor acvatice. ploi torenţiale. În ultima parte a fiecărui capitol am studiat tehnica aparte a fiecărui poet. Sub formele uneori contradictorii. o unitate a diversităţilor modurilor de manifestare: metafora apei. fântâni şi plânset. universul poetic al poeţilor români studiaţi se bazează pe valul strălucirii înlăcrimate a materiei care-şi plânge etern taina. întrupat în mare. Capitolele principale ale lucrării noastre au o structură similară. mai ales. devenite repede clişee. complexităţii şi varietăţii semnificaţiilor lor. elementul acvatic simbolist.folosite de Octavian Goga vom menţiona epitetul. fiind însă dominantă în lirica poetului din Lancrăm. am descoperit un punct din care se observă armonia unei imagini coerente şi precise. apă caldă sau rece. epitete contrastive. este însoţit de epitete ornante. proaspătă ori respingătoare. importante pentru individualizare şi unicitate. metaforele exprimate printr-un atribut substantival prepoziţional. ca o spirală.

în care şi prezenţa apei atestă dorinţa de refacere a vastei unităţi originare. p. de apă mare: ocean. Nu am vrut să exagerăm sau să simplificăm procesele complexe care se stabilesc între imaginarul poetic. procesualitatea discursului liric şi realitatea înconjurătoare. unda sau de apă „civilă”15: fântâna. 105. valul. de apă „sălbatică”14: ploaia. mare sau de apă abia perceptibilă: strop. creată ca deschidere repetabilă spre absolut. 1971.În toate manifestările sale. conform căreia „la un mare poet metaforele şi simbolurile se deschid spre o infrastructură mitică polisemică”16. Blaga sprijinindu-ne şi pe ideea lui Simion Mioc. lac. havuzul. picur. între fiinţa umană şi Fire. se întâlneşte. gheaţă. râu. cu ajutorul căreia putem înţelege mai bine relaţia stabilită între eul poetic şi universul său. p. curgând mereu de la obârşii înspre întinsele ape din regatul lui Somn. Universul poeziei. picătură. Am pornit de la opera poetică a lui M. Ibidem. Eminescu şi ne-am oprit la cea a lui L. cit. Bucureşti. fluviu sau de apă stătătoare: iezer. Editura Minerva. mare. Construit ca dezmărginire. Structuri literare. universul poetic eminescian. 19. cu lumea poetică blagiană. 16 Simion Mioc. de apă curgătoare: izvor. apa este o metaforă importantă.. ed. în armonia universală. 10 . 14 15 George Călinescu. baltă. de apă în stare lichidă: lacrimi ori în stare solidă: zăpadă. pârâu.

Bucureşti. Lucian. Idem. Farago. vol. Scrieri alese. Bacovia. Bucureşti. Idem. Psalmi. Goga. Bucureşti. Bucureşti. 4. 1957.. II. Opere. Bucureşti. Gr. Versuri şi proză. 1958.. Dimitrie. Bucureşti. Bucureşti. 1967. Bucureşti. 16. Editura de Stat pentru Literatură şi Artă. Poezii. Operele autorilor 1. Editura pentru Literatură. Poezii. George. Budai-Deleanu. I. Editura Minerva. Editura pentru Literatură. Bucureşti. Editura Tineretului. II. 1968. 9. Heliade Rădulescu. 1952. 1. 8. Idem. 1977. II. Editura Minerva. 1: Meditaţii. 13.Orfeu. 19. III. Poezii tipărite în timpul vieţii. Hesiod . 1944. 1953. G. Blaga. Editura pentru Literatură şi Artă. 1968. Opere. Opere. Versuri şi proză. V. 1: Versuri. Bucureşti. 1985. 10. Proză.. Opere. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. 21. IV. vol. Bucureşti. Poezii. Bolintineanu. 5. Editura Univers Enciclopedic.. Eminescu. Bucureşti. I. 17. 1943. Ţiganiada. vol. N. Editura Albatros. Alexandrescu. Octavian Opere I. Elena. Poezii. Bucureşti. 1994. Bolliac.Bibliografie I. I. vol. 1967. 15. Editura Minerva.. 11 . 7. Bucureşti. Bucureşti. Editura pentru Literatură. Editura Minerva. Editura de Stat pentru Literatură şi Artă. Bucureşti. Bucureşti.. Teatru. vol. 12. 6. Bucureşti. Coşbuc. Traian. Editura Minerva. 1939. vol. Arghezi. Editura pentru Literatură.. II. Poezii. Poeme. 1. Davidescu. Editura Academiei Republicii Populare Române. C. Opere alese: vol. Opere alese. 14. Alecsandri. Bucureşti. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. 2. 2. 2002. Opere. Bucureşti. 1973. 3. 11. Demetrescu. Poezii. M. Bucureşti. Editura Albatros. Anghel. 20. 1987. Poezii. 1964. vol. Testament. 18.. I.. Editura pentru Literatură. Tudor. Opere: vol. Scrieri: vol. 1961. I. Poezii. Idem. 1983. D. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. 1974.

*** Imnuri vedice. http://www. Vlahuţă. Ştefan. James B. Armonii intime. Opere. Editura pentru Literatură.22. 25.christian-thinktank. Teodorescu. 30. PrincetonUP. 1984. Ediţie şi prefaţă de Lidia Bote. 1969. 1982. 26. Poezii populare române. 34. 1968. 32. Bucureşti. 28. Relating to the Old Testament. *** Biblia sau Sfânta Scriptură.. with supplement. Sihleanu. Bucureşti. Alexandru. http://www. Griffith în 1896. Bucureşti. 24. Bucureşti. 31. Editura Librăria „Universala” Alcalay & co. http://ancienthistory. Mărgăritare negre.fragmente din Enuma Elish din Ancient Near Eastern Texts. Editura „Adevărul” s. Pritchard. Ion. Opere. Editura Cartea Românească.. 36. - 12 . T.ishwar. Petică. Texte alese din colecţii inedite. Peisagii sentimentale: poeme. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.com/hinduism/holy_rig_veda/ Imnuri vedice – Rig Veda traduse în limba englză de Ralph T. Richard J. 35. A. 1935. 1934. vol. Editura Scrisul Românesc. Poezii. Bucureşti. *** Antologia poeziei simboliste româneşti. Bucureşti. 37. tălmăcite în versuri de Ion Larian Postolache. Editura Pentru Literatură Universală.htm Teogonia tradusa în limba engleza de Evelyn-White în 1022 versuri.com/library/bl/bl_text_hesiod_theogony. 23. G.H. Săvescu... 1956. 1988. IV. Bucureşti. 1995. Idem.html .com/gilgy05. 1969. Editura pentru Literatură. Iuliu Cezar. Editura Minerva. *** Poezia simbolistă românească: antologie. Clifford. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”. Editura de Stat pentru Literatură şi Artă. Craiova. Catholic Biblical Quarterly Monograph Series. Minulescu. 1969 (3rd ed) şi Creation Accounts in the Ancient New East and in the Bible. Editura Porto-Franco. 1994. Bucureşti. Dem. 29. Cuvânt înainte şi ediţie îngrijită de Marin Beşteliu. Editura Minerva. 2004.a. Bucureşti. Bucureşti. Galaţi. *** Folclor din Transilvania. Bucureşti. 27. ediţia a III-a definitivă. Al. Scrieri. Stamatiad. Poezii. 33. 1938.about. 1871.

18. Răspuns la discursul de recepţie în Academia Română al lui Nichifor Crainic. Pământul şi reveriile voinţei. Blaga. Iulian. Andriescu. 1969. Bachelard. Psihanaliza focului. Idem. Editura AULA. în Limbă şi literatură. XI. Idem. Editura Univers. Bârlea. 1968. Andrei. Idei şi atitudini. 5. 11. Editura Paralele 45.. 1941. 1975. Despre lexicul poeziei lui Lucian Blaga.. 1998. 4. Iaşi. Editura Humanitas. Bucureşti. 2. Bucureşti. Editura Eminescu. Editura Meridiane. Arghezi. Scriitori şi curente.. 13 . Bucureşti. Anghelescu. Elanul insulei. Bodiu. Bucureşti. Al. Editura pentru Literatură. Bucureşti. Bojin. Poetica reveriei. 1994. Editura Junimea. Borcilă. 10. Al. 7. Geneza metaforei şi sensul culturii. 1972.II Bibliografie teoretică şi critică 1. Editura Dacia. 1943. 27. Pentru o istorie a imaginarului. Idem. în vol. în Scrieri. Braşov. Oglinda. Baltrušaitis. 1989. Mircea. vol. Meşterul Manole. Editura Univers. Bote. 1977. O. G. Cluj Napoca. 14. nr. Idem. Editura Academiei RSR. Bucureşti. Bucureşti. Apa şi visele. 15. George Coşbuc (monografie). 13. Editura Aula. 19. Editura Eminescu.. 1966. Piteşti. Bucureşti. Lidia. în Gândirea. II. Jurgis. 2002. în Studii de limbă literară şi filologie. 8. Lucian. 2000. 1977. Mihai Eminescu. Idem. Boia. Braşov. Bucureşti. Lucian. Idem. Editura Didactică şi Pedagogică. 9. Bucureşti. Idem. 3. 2005. 1980. 1981. Trilogia culturii. Editura Minerva. 16. 2002. 1966. Meşterul Manole. 6. Editura pentru Literatură Universală. 1982. 12. Boldea. Stil şi limbaj. Procedee stilistice în poezia lui George Coşbuc.. Editura Humanitas. Simbolismul românesc. T. 20. Bucureşti. 1997. Studii de stil şi limbă literară. Bucureşti. Poezia clasică şi romantică – De la Dosoftei la Octavian Goga. 17. Mircea. Editura Univers. Bucureşti. 6.

Editura Didactică şi Pedagogică. Contribuţie etnologică la studiul simbolicei eminesciene. Idem. 1971. Bucureşti. 1944. Idem. Opera lui Mihai Eminescu. Arta cuvântului la Eminescu. Cluj-Napoca. Metafora în opera scriitorilor romantici români. Editura Dacia. Jean. Sfârşitul continuu. Vianu. Istoria literaturii române moderne. 14 . Mihai Eminescu prin câteva cuvinte cheie. Editura Cartea Românească. Bucureşti. Editura Minerva. Ştefan. 26. Editura Minerva. Corin. 51-58. 1971. 1988. 22. Stelele cardinale. Bucureşti..21. Mircea. Visul chimeric. Idem. 30. Editura Elion. Bulgăr. Gheorghe. 2007. Cioculescu. Cazimir. Şerban. Iaşi. în Limba română. Eseu despre Eminescu. Bucureşti. Cifor. Pentru o poetică a imaginarului. Caracostea. 23. Streinu. Caraion. XXIII. Cioculescu. 6. 2000. Bucureşti. Burgos.. Bucureşti. 25. Gh. Editura pentru Literatură. Călinescu. Bucureşti. 1992. Bucureşti. Prefaţă la Antologia poeziei simboliste româneşti. Bucureşti. 1968. Editura Minerva. Idem. 1932-1947. Bucureşti. Editura Litera. Bucureşti. 24. Editura Junimea. Dumitru. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Caraman. Cărtărescu. Editura Minerva. 27. 1971. 1985. în Limba română. 36. Petru. Braga. 28. 1972. T... 3. Pământ şi apă. 38. 32. 1975. Universul poeziei. Lucia. în Studii de stilistică şi limbă literară. 33. Iaşi. Bucureşti. p. Despre sensurile lui adânc în poezia lui Eminescu. Aspecte literare contemporane. Editura Univers. Editura Eminescu. p. G. Idem. 10 studii de arhetipologie. 31. 34. Chivu. Momentul Eminescu în evoluţia limbii române literare. Şerban. VII (1958). Bucureşti. 1979. Ion. 1982. Vl. 29. 2000. Editura Minerva. 1980. 217-239. 37. 1973. Editura FIDES. 35. Despre limba poetică a lui Octavian Goga.

Editura Academiei R. Epitetul în poezia română modernă (II). II. Davidescu. Aspecte şi direcţii literare. 1997. 50. Constantinescu. 1986. Paula. Editura Academiei R. Bucureşti. 53. 1974. Editura Academiei R. Idem.. Iaşi. Arhetipuri şi metafore fundamentale. Editura Minerva. p.. Oradea. Structuri tematice şi retorico-stilistice în romantismul românesc.S.R. în Cercetări de limbă şi literatură. 1972. în Analize de texte poetice. 1830-1870. 15 . nr. XXIII. N. Editura Magister. Doina. 1972.R. Cornea. Editura Minerva. Constantinescu. 1972. XXIII. Iaşi. 1983. (coordonator). Constantin. în Studii şi cercetări lingvistice. Editura Junimea. 135-146. 1986.. Cluj-Napoca. Editura Imprimeriei de vest. Antologie.R. Rosa. Gheorghe (coordonator).S. tom XXXI. Editura Scrisul Românesc. Bucureşti. Coteanu. Editura Minerva. Stilistica funcţională a limbii române. 44. 52. Dănciulescu. Editura Dacia. Poezia lui Eminescu. Epitetul în poezia română modernă (I). Editura Junimea. Pompiliu. p. 51. 2003. 43. Personalitatea literaturii române. Poeţi români moderni. Idem. 48. 2000. în Studii şi cercetări lingvistice. Eminescu sau despre absolut. Del Conte. 49.S. 41. Bucureşti. Introducere în opera lui Dimitrie Anghel. 247-270. 1975. 2. 46. 15 -23. 1970. Idem. Editura Institutului European. Poetica minulesciană. 42. 40. Ion. 45. Iaşi. Idem. Istoria didactică a literaturii române. Idem.39. Bucureşti. Literatura română între 1900 şi 1918. 1985. Diaconescu. 1997. Braşov / Oradea.. Crăciun. Bucureşti. Sina. Dintre sute de catarge sau poemul simetriilor simbolice. Limbaj şi poezie în orizonturile coşeriene. Bucureşti. Paul. Ciopraga. 3. 47. p. Craiova. nr. 1990.

Bucureşti. Editura Univers. 55. Şerban. Foarţă. 70. Fragmentarium. Editura Minerva. Editura Minerva. M. 56. Bucureşti. Editura Humanitas. 2002. Imagini şi simboluri. Idem. Emoto. Eminescu. Metafora mării în poezia lui Eminescu.54. Bucureşti. 67. 66. Eliade. Dorcescu. 2000.. 58. 1990. Idem. 2004. Editura Alma Mater. Poeticul. Editura Beyond Words Publishing. Editura Dacia. Radu. Structurile antropologice ale imaginarului. Editura Univers. Bucureşti. Vatamaniuc). Limbaj şi poezie în opera lui George Coşbuc. 61. Masaru. Metafora în poezia simbolistă. Editura Nemira. 1992. 1981. V. 60. Editura Univers. Idem. Sibiu. Editura Eminescu. Editura Cartea Românească. Daniel. Imaginaţia simbolică. The Hidden Messages in Water. Bucureşti. G. Editura Univers.. 1972. Aventurile imaginii. Bacovia. 57. 1994. Editura Humanitas. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Casa Cărţii de Ştiinţă.. Introducere în opera lui Ion Minulescu. Bucureşti. Gabriela. 1999. 59. 68. Parnasianismul. Sibiu. Imaginarul. Idem. 64. Bucureşti. Dufrenne. Fanache. 71. 1979. Drăgulescu. Dumitrescu. Aspecte ale mitului. Dimitriu. 72. Bucureşti. M. Idem. New York. 1980. 1994. Afinităţi selective. Bucureşti. în Eseuri despre vârstele poeziei. Idem.. Cluj-Napoca. (ediţie Magdalena D. Dolinescu. 1984. Bucureşti. Editura Cartea românească. George Coşbuc: mitopoetica. 16 . Bucureşti. 1975. Metafora poetică. Bucureşti. Eugen. 65. Durand. 69. Cluj. Studii de stilistică şi limbă literară.. Margareta. M. Duda. Tratat de istorie a religiilor. Taina marilor ape. 1971. 2002. 2004. 63. 2005. Bucureşti. Editura Universităţii „Lucian Blaga”. I. 1978. Editura Cartea Românească.. Ruptura de utopia romantică. Bucureşti. 62.

Bucureşti. Editura Fundaţiei Culturale Române. Adriana. Editura Imprimeriei de Vest. Galdi. Irimia. Editura Minerva. Felicia. Idem. Bucureşti. Holban. Guţan. Ilie. L. 78. 81. Timişoara.73. Editura Cartea Românească. p. V. 1984. 87. Ioan. 88. Goga. Goci. 90. Pierre. Bucureşti. nr. Oradea. Gană. 2000. 1985. Editura Univers. Structura liricii moderne. în Ateneu. Giurgiu. Introducere în stilistica literară a limbii române. 1976. 1989.. Bucureşti. Editura Facla. 3 (147). 76. Imagini şi cărţi. Georgeta. 1972. Fundoianu. Fontanier. Editura Minerva. 1989. 2002. Bucureşti. Editura pentru Literatura Universală. 1977. 86. 77. 1980. G. Victor. Idem. tom XIV. Bucureşti. Lexicul şi structura stilului în poezia lui Octavian Goga.. 79. Motive şi structuri poetice. Alternative bacoviene. 85. 1980. 19-28. Corola de minuni a lumii. 89. Editura Minerva. 2000. De la Mihai Eminescu la Nicolae Labiş. Editura Minerva. 1969. 13. Bucureşti. Editura 100+1 GRAMAR. Gh. 1987. Din lirica populară a fântânii.... Aureliu. 17 . Melancolia lui Eminescu. Bucureşti. Grecu. Bucureşti. 74. septembrie 1981. Cercetări de limbă şi literatură. an XVIII.. Iliescu. Partea I. Bucureşti. B. 2001. Bucureşti. 80. Horodincă. Mircea. Poezia simbolistă românească. Editura Junimea. portret în evantai. Editura Facla. D. Iaşi. 1979. Hugo. Editura Minerva. 84. Apa şi focul. Editura Minerva. Grigurcu. Friedrich. Limbajul poetic eminescian. Octavian Goga – Argumentul operei. Geneza şi structura poeziei româneşti în secolul XX. Timişoara. Figurile limbajului. Bucureşti. Anghel. 82. 75. 83. p. în Studii şi comunicări de etnologie. Indrieş Alexandra. D. 1975. Editura Minerva.

5 secole de Manu. 1973. 102. Lotman. S. 1981. Mancaş. literatură. I. Piteşti. Eminescu – parnasian? în Studii eminescologice. Bucureşti. Dimensiuni ale poeziei române moderne. Livadă. Bucureşti. Levin. Baltimore and London. Spaţiul stilistic. 1989. 18 . Victor. Editura Paralela 45. 104. Reşiţa. 1974. Piteşti. Paul. Sinteze folclorice în poezia lui Octavian Goga. Editura Academiei Editura Minerva. 103. 95. Ion Bogdan. Indrieş. Limbajul artistic românesc în secolul XX (1900-1950). Editura Minerva. 106. Bucureşti. 99. The Johns Hopkins University Press. Bucureşti. Editura Paralela 45. Idem. Bucureşti..91. Kernbach. 98. Editura Modus P. 2001. H. RSR. 1970. Magheru. N. Lungu-Clivinschi. Maria. Ovidiu Papadima. Izvoare folclorice şi creaţie originală. 93. Idem. Bucureşti. Istoria critică a literaturii române. 1998. I. Editura Academiei RSR. M. 105. al XIX-lea. 1978. X. Iniţiere în poezia lui Lucian Blaga. 96. Solomon. Editura Minerva.. Lovinescu. 100.. 1983. 1991. Editura Clusium. The Semantics of Metaphor. Enciclopedică. 1970. Limbajul artistic românesc. 2008. Melania. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Cartea Românească. Elena. Marcus. Lecţii de poetică structurală. 1970. Ion Minulescu şi conştiinţa simbolismului românesc. Poetica matematică. Lefter. sub îngrijirea ştiinţifică a dr. Editura Ştiinţifică. Legendele şi miturile Greciei antice. Bucureşti. f. Nicolae. Eugen. 101. Manolescu. Istoria literaturii române contemporane.. Bucureşti. Cluj-Napoca. 2008. Bucureşti. Sec. A.a. 92. Mihaela. Editura Orizonturi. Bacovia – un model al tranziţiei.. Bucureşti. 97. 94. 1979. Emil. în volumul Miturile esenţiale. Kun.

4. Editura Marineasa. Editura Albatros. Stil şi expresivitate poetică. Panaitescu. Editura Universităţii „Al. Editura Facla.. Despre lirica mării. Timişoara. 1969. 121. p. ClujMănucă. Editura Junimea. Romul. 117. Timişoara. Napoca. 1998. 1997. 123. 114. (coordonator). 115. Melian. Al. Mihăilescu. 108. Simbolismul european. Dan. De la metaforele obsedante la mitul personal. 125. Traian Demetrescu. Direcţii în critica şi poetica franceză Panaitescu. 109. Bucureşti. 110. nr. Timişoara. Saşa. Val. 1983. Zina. Poezie şi semioză. în Cronica. Iaşi. 19 . Metafora în poezie şi proză. Editura Munteanu. Idem. 112.. Iaşi. 1983. C. Editura pentru Literatură. Bucureşti.. Perspective eminesciene. (coordonator). 1969. Simion. 2 – 3. Val. I-II. Editura ALL. Propriu şi figurat în metaforă. 118. 1991. Idem. Editura Minerva. 2001. 116. Bucureşti. 1970. nr. Charles. 1981. Bucureşti. Mitologie românească. Oancea. Editura Negoiţescu. I De la Macedonski la Bacovia. contemporană. Tudor. 1936. Românească. în Ateneu. 119. 1999. Cuza”. 1964. Bucureşti. 122. Bucureşti. prefaţă la Din lirica mării. Vasile. Bucureşti. Dumitru. Istoria literaturii române. Pamfile. Nicolescu. 1968. Munteanu. Modernismul românesc. Bucureşti.. Editura Unu. 1982. 113. Casa Editorială Odeon. Bucureşti. Permanenţe ale poeziei româneşti. Editura Excelsior. 120. 1984. I. Poezia lui Eminescu. Editura Cartea Mioc. Molcuţ. p. Editura pentru Literatură. VI. 1983. 124. IV.107. Craiova. Editura Dacia. Editura Minerva. Ileana. 7. 1996. 111. Semiostilistica. 1994. 21. Structuri literare. Mauron. Bucureşti. Terminologie poetică şi retorică. I. D. Micu. Antologie. Sadismul adevărului. Idem. Ştefan. Ştiinţifică. Editura Scrisul Românesc. Pană.

Mihail. în Limba română. Bacovia: Poezii. Editura Univers. 1981. Doina. 1969. Avangarda în literatura română. Bucureşti. 29 aprilie 1934. Pitoresc şi melancolie. în Octavian Goga. 1974. Bucureşti. Postfaţă. Editura Râpeanu. Opere. Bucureşti. Bucureşti. Valeriu. Parpală. p. Românească. în Scrieri. 1967.. nr. Studiu introductiv la Richard. Editura pentru Idem. Petre. Editura Minerva. G.126. D. Ion. 69. Poezie şi profunzime. 1971. Metafora vie. Pop. Andrei. Mircea. Editura Petroveanu. 1997. 131. Lucian Blaga – Universul liric. Modele cosmologice şi viziune poetică. Idem. 1978. Literatură. Editura pentru Pleşu. 128. Craiova. 20 . 1995. 141. XLIV. Em. George Bacovia. Bucureşti. 521-528. Editura Scrisul Românesc. Bucureşti. Bucureşti. p. Editura Porto-Franco. Traian Demetrescu. Popa. XIII. Editura Coresi. 127. Bucureşti. Bucureşti. V – XXV. Editura Univers. Bucureşti. Galaţi. p. 1974. 1998. Poezii. Papu. 138. 1995. 1990. Ion Minulescu. Editura Minerva. Pandrea. Petică. Ioana. Metafora simbolică. C. Arta naţională. 1979. 140. Paul. Un poet novator: Ion Minulescu. Postfaţă la Dicţionar de simboluri din opera lui Mircea seria a II-a. 139. Eliade. Ruşti. Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti. 134. 1984. 136. 1980. 201 – 220.. 9-12. 135. 133. 142. Ştefan. 130. p. Bucureşti. Ricoeur. Poezia lui Eminescu. 7. Petrescu. în Adevărul literar şi artistic. Jean-Pierre. Minerva. Poezii. Viitorul românesc. Eminescu. Literatură. 137. Papastate. Bucureşti. 132. Editura Minerva. nr. Editura Cartea Idem. Bucureşti. Emilia. Editura Minerva. II. 1975. Edgar. Editura Univers. 129. Elena Farago.

Convergenţa procedeelor artistice în poemul eminescian Din Minerva. 1965. Mituri şi simboluri în poezia lui Goga. 3. Alexandru Sihleanu. Bucureşti. 1970. 1975. 155. 153. Tacciu. Idem. Bacovia. 146. Elvira. Istoria poeziei româneşti. Introducere în poezia lui George Coşbuc. Cunoaştere poetică şi mit în opera lui Lucian Blaga. Tohăneanu. Todoran. 1974. Studii de stilistică eminesciană. Idem. Eminescu sau geneza gândirii poetice. Culoare şi simbol. Iaşi. Lexicul artistic eminescian în lumină statistică. 1966. Bucureşti. Editura Minerva.. Pagini de critică literară. 1978. 156.]. Editura Academiei RSR.143. Editura Facla. II. Luiza. Editura Minerva. în Secţiuni literare. 1976. 429 – 438. III. Octav. 160. Poezia elementelor. 159. 157. 150. Trei poeţi preeminescieni: Cezar Bolliac. Poetica elementelor în lirica lui Lucian Blaga. în Eminescu III. nr. Bucureşti. Idem. Sorohan. Editura Minerva. Bucureşti.. 1987. (1966). Arghezi. Expresia artistică eminesciană. 154. Bucureşti. Editura Minerva. în Scrisul bănăţean. Bucureşti. 1990. Bucureşti. Seche. Editura Cartea Idem. istorie şi teorie literară. 148. Editura Idem. Bucureşti. 1978. Mircea. Bucureşti. 151. E. Editura Cartea Românească. Romantismul românesc vol.. Idem. Nuanţări. I. Editura Ştiinţifică. în Luceafărul. Editura Institutul European. G. Şora. 1979. Textul eminescian: analize [interpretat de. Vladimir. 152. valurile vremii. 147. 1958. 1985. Eminescu.. vol. 1974. Editura Facla. Editura Minerva. Mariana.. 2 aprilie. 21 . Octavian Goga. Bucureşti. 145. Bucureşti. Idem. 158. p. II. 3. Editura Minerva. Elena. 2008. III. Românească. 1987. 144. 149. Ioan Catina. 1984. Scarlat. 1973. Şuluţiu. în Revista de Streinu. Bucureşti.. Timişoara. Idem. Solomon. Editura Eminescu. Timişoara. Editura Eminescu. 1970. nr. tom 27. Bucureşti. Bucureşti. Lăcrămioara. Eminescu.

170. 1988. Arta prozatorilor români. Gh. an. Editura Paideia. 177.. 1988. Cincisprezece poeţi. 1968. Bucureşti. Prefaţa autorului la ediţia I (1932) la Arta prozatorilor români. 162. 1973.. 175. Statistica lexicală şi o problemă a vocabularului eminescian. Bucureşti. T. 164. nr. 165. Editura Minerva. Scriitori români. Bucureşti. În căutarea universului liric. 173. 1984. Idem.. 22 . 1972. Poetica. Editura Valea. C. Versuri şi proză. 3.161. VIII. Zafiu. Idem. Studii de stilistică. Filozofia în Grecia antică. Editura Zamfir. III. Idem. Editura Tineretului. Paul. Dimitrie Anghel. Vlahuţă. Despre stil şi artă literară. Bucureşti. Editura Albatros. p. Editura Tineretului. Idem. 163. Retorica poeziei romantice româneşti. în Limba română. Bucureşti. Încercare de poetică medievală. Introducere în opera lui Ştefan Petică. Bucureşti. 1996. Albatros. Bucureşti. Vlahuţă. Bucureşti. Editura Minerva. Literatură. Bucureşti. Editura Eminescu. Editura Minerva. Editura Academiei RSR. Humanitas. 174. 1980. 25 – 33.. 166. T. Bucureşti. 1984. 1968. Bucureşti. Idem. prefaţă la A. Editura Univers. Bucureşti. 1986. Minerva. Thales din Milet. Editura Tomuş. 171. Tomaşevski. 1830-1870. Boris. Mihai. Bucureşti. Bucureşti. 168. 169.. Bucureşti. Bucureşti. Mircea. 176. Editura pentru Trandafir.1966. Idem. Editura Didactică şi Pedagogică. L. Coşbuc. 1959. A. Editura Vârgolici. 1971. (coordonator). 172. în Paul Cornea Univers. 167. Idem. Vianu. Poezia simbolistă românească. Rodica. 1965. Structuri tematice şi retorico-stilistice în romantismul românesc. Zumthor. 1983. Teoria literaturii. 2001. Vlăduţescu.

R. 10. Dima (coord. 1968. Faifer. numere: vol. 3. Dicţionar de simboluri: mituri. vol. Volvovici. Drăgoi. figuri. 11.III. 7.. Bucureşti. Idem. Timişoara. 1. obiceiuri. O. Dumitru Irimia (coordonator). 8. Bucureşti. Teodorescu. 1995. vise. vol. Hans. Idem. Gheerbrant. Evseev. Editura AMARCORD. D. vise. Dicţionar de simboluri: mituri. Vol II: Elemente primordiale. Chiţimia. gesturi. culori. 1979. Idem. sub redacţia acad. Dicţionar de simboluri: mituri.). Zăstroiu. 2. Ivan. 2. Doina. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Dicţionar de magie. Dicţionar de teme şi simboluri din literatura română. 2007. Bucureşti. figuri. Editura AMARCORD. 2002. Timişoara. Biedermann. Gabriela.. numere: vol. 1994. (coordonatori). Al. culori. L. Dicţionar de simboluri. Editura Academiei Republicii Socialiste România. gesturi. forme. *** Dicţionarul limbii poetice a lui Eminescu. I. Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900. Editura Saeculum I. 5. Chevalier. gesturi. 1995. vise. Al. Cuza”.R.. Literatura română. Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale. obiceiuri. figuri. J.1 A-D. forme. culori. 2 E – O . Tudor Vianu. 23 . Dicţionarul limbajului poetic eminescian..S. Editura Univers Enciclopedic. C. Editura Universităţii “Al. Bucureşti. forme. Iaşi. F. 1997. 2002. 9... 1979. Dicţionare 1. Editura Artemis. Ruşti.. Semne şi sensuri poetice. Mănucă. I. 3 P – Z . obiceiuri. 6.. Editura Artemis. demonologie şi mitologie românească.. A. 1993. numere: vol. Dicţionar cronologic. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 4. Editura Artemis. Editura Academiei R. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful