111ì126

) response@aamadermalda.in

16 ô±‰Åò 1419, õÔý¦ó¿îÂõ±õþþ F õø¸Ç 10 üÑàɱ 11 F 28 ÎôÂõènûþ±¿õþ 2013 F 4 ó±î± F ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

›¶±ïÇÏ

ßÔÂËøjÅ ò±õþ±ûþí ÎäÂÌñÅ¿õþ

ÃòËõþfò±ï ÎîÂÝûþ±¿õþ

ÎßÂÌ¿úß ¿÷|

ü¿?î ¿÷|

ðù
›−±ü ÂóËûþKé

îÂÔí÷Óù ßÂÑËáèü
¿ò榤 ð üÑáêÂò
ý×Ë÷æ üý ÷LaÏ ¿ýËüËõ Îö±Ëé ùh±
ßÂÑËáèËüõþ ü˼ Îö±é ö±á±ö±¿á/ 
¿ùÑ Âó±¿éÇÂõþ Õɱ¿Ké ý×òß±˥¤¿k ôÂɱ"õþ
á¿í-ÂóõþõîÇÂÏ õþ±æòÏ¿îÂËî տõüÑõ±¿ð ä¿õþS/
ëÂ×Mõþõ˼õþ õþ±æòÏ¿îÂõþ ßÂËK骱ù ÷±ùð±ûþ/
õþ±æÉ-õþ±æòÏ¿îÂõþ &QÂóÓíÇ ÷Åà ýËûþ Ýê±
›¶±ûþ úÓòÉ ÎïËß q ßÂõþËî ýËõ/
Îæù±õþ Îòî± ¿ýü±Ëõý× ÎïËß û±Ýûþ±/
ÎÂóÌõþüö± ä±ù±Ëò±Ý ß¿êÂò ýËî Âó±Ëõþ

æ±îÂÏûþ ßÂÑËáèü
ßÂÑËáèËüõþ ß¿÷ËéÂë Îö±éÂõɱ‚Â
‘á¿í ¿÷ï’ Õ±õ±õþ Û¶÷±¿íî ýËõ
úýËõþ Û¶±ûþ ‘Îòý×’ ýËûþ û±Ýûþ± üÑáêÂò/
Îö±Ëé ¿æîÂËù ¿õËõþ±ñÏ ï±ßÂËî ýËõ Ûý× Ã›¶ä±õþ
ÂóËh Âó±Ýûþ± Îä±VÕ±ò± ù±öÂ/
Îæù±-õþ±æòÏ¿îÂËî òîÅÂò ú¿M ¿ýü±Ëõ ßÂÑËáèü

¿ü ¿Âó Õ±ý× Û÷
¿õËõþ±ñÏ ÕÍòßÂÉ
î±íÉ Ý ¿ò榤 ðùÏûþ Îö±éÂõɱ‚Â
ëÂ×Èü±ý ý±¿õþËûþ ÎôÂù±
ßÂ÷ÇÏõþ Õö±õ, Õ™LÃZÇe Ý ý×Ë÷æ
òîÅÂò ßÂËõþ Îæù±ûþ Õ¿'Ëæò Âó±Ëõ ðù/
ÆúËùò üõþß±Ëõþõþ ð±Âóé õ±hÂËõ/
Îæù±-õþ±æòÏ¿îÂËî ëÂ×Ëê ձüËõ òîÅÂò ÷Åà
úýËõþ Õ±õþÝ ðÅõÇù ýËõ ðù/
ðËù ›¶õù ýËõ ÆúËùò-¿õËõþ±¿ñî±

¿õËæ¿Âó
éªɱ¿ëÂúò±ù Îö±éÂõɱ‚Â
æ±îÂÏûþ õþ±æòÏ¿îÂËî ¿õËæ¿Âóõþ Û¶ö±õ
ý±Ëî Îá±ò± Îòî±-ßÂ÷ÇÏ
äÂîÅÂïÇ ðù ¿ýËüËõ Âó¿õþ¿ä¿îÂ
ý׿îÂý±ü Æî¿õþ ßÂËõþ ÷±ùð± ÎïËßÂ
âÅËõþ ðÒ±h±Ëõ ¿õËæ¿Âó

ÎòËá¿éÂöÂ
¿æîÂËù

ý±õþËù

õÉ¿Máî ¿îÂõÔ¿X ò± ï±ßÂËùÝ úýËõþõþ õÅËßÂ
õËh± ñ±!± ßÂÑËáèËüõþ

üÑáêÂËòõþ ö¿õø¸Éî ձõþÝ ß¿êÂò ýËõ

- ÎüÌ÷É Îð üõþß±õþ

ÛßÂéÅ ÂóËõþý× ¿õþËÂó±éÇÂß±ëÇÂ

õþ±æ± ï±ßÂËõ ßÂîÂÂí·
Õ±æ ëÂ×MËõþõþ ¿ðò ù±ˆÂ ¿÷¿òé ü±Ëæúò Îî± Ûõ±ËõþÝ ¿åù, û± ¿üËùõ±Ëü Îòý× îÂ±Ý õÅ¿h ÎåÒ±Ýûþ±¼ îÂËõ ¿ßÂò± ßÂɱË÷õþ± äÂùËå, ú±ß ¿ðËûþ Õ±õþ ÷±å ì±ß± û±Ëõ ò±¼

Âó¿ùËéÂß¿òß ÎïËß õ±áõ±¿h õÒ±ñ ýËûþ Õ±Âóò±õþ UëÂËà±ù± ¿æÂóé± ûàò
úýõþ÷ÅàÏ, õþ±™¦¸±õþ ðÅ’ñ±Ëõþ ðÒ±h±Ëò± ÷±òÅø¸ ýÒ± ßÂËõþ ÎðàËå Õ±Âóò±Ëß Îß±ï±Ý
ôÅÂù å¿hÂËûþ ¿ðËBå Õ±Âóò±õþ ᱿hÂõþ ¿ðËßÂ, Õ±õþ Õ±Âó¿òÝ Îüý× ý±¿üé± çÅ¿ùËûþ
õþ±àËåò ÷ÅËà/ áî ßÂËûþß¿ðò û± ¿åù Õ±Âóò±õþ ¿òîÂÉü¼Ï/

¿÷¿åùé± ìÅÂßÂù õþ±æ÷ýù Îõþ±ËëÂ/ ¿öÂËh ¿áæ¿áæ ßÂõþËå/ ¿õþ'±-õ±ý×ßÂ-õ±üü±ý×ËßÂù/ Õ±æËß ÕõúÉ Ûý× ¿öÂhÂé± ö±ùý× ù±áËå Õ±Âóò±õþ/ õþ±™¦¸±õþ ðÅ’ñ±Ëõþ
Õ±õþÝ ÕËòß ÷±òÅø¸/ Õ±¿õõþ åh±Ëò± Õ±õþ ëÂ×ÈßÂé õ±æò±ûþ ÂóïäÂù¿î ÷±òÅø¸
¿ß ÛßÂéÅ ¿õõþM ýËBå· î± ýùý× õ±, Îõþ±æ Îî± Ûý× úýËõþõþ õþ±™¦¸±ûþ ÎõõþËò±
ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸ ¿õõþ¿Mõþ äÓÂh±™Là üÏ÷±Ë™LÃý× ï±ËßÂ/ ôÅÂéÂÂó±ï ò±Ë÷õþ Û¶±Íá¿îÂý±¿üßÂ
æ±ûþá± Îî± ßÂËõý× ÕõùÅl¯ Õ±õþ Õ±Âóò±õþ Âóðä±õþí±õþ ü÷ûþ Îî± Îúø¸ ýËûþËå
Îö±ËéÂõþ ðÅ’¿ðò Õ±Ëáý×/
Ûý× ÎôÂûþ±¿õþõþ ÎúËø¸ Îõþ±ð Îõú äÂh±/ Õ±Âóò±õþ ßÂÂó±ËùÝ ¿õò¿õËò â±÷/ ÷ÅåËîÂ
û±Ëõò ò±, ¿üÒðÅËõþõþ ¿éÂÂó ÎñõËh ÎûËî Âó±Ëõþ/ ý±î ò±hÂËåò Õ±Âó¿ò, Îæ±hÂý±îÂ
ßÂËõþ ò÷¦¨±õþ ßÂõþËåò/ Õ±Âóò±õþ Îú±ö±û±S± Ûàò Îß Îæ ü±òɱù Îõþ±ë ñËõþ
õ±üˆÂɱ`Â, ¿ü¼±îÂù± 屿hÂËûþ ÎáÌh Îõþ±ë Î÷±ËhÂ/ Ûà±Ëò ÛßÂéÅ ðÒ±h±Ëõò Îî±·
¿ò}Âý× Õ±õþÝ ð¿ÂËí û±Ëõò ò±¯ Û÷¿òËîÂý×, Ý¿ðËß Îî± úýõþ Îúø¸, àÅõ Îõ¿ú
öÂMÝ Îòý× Õ±Âóò±õþ/ ÂóËh õþËûþËå ß‚±ùü±õþ õþõÏföÂõò/ ÛßÂü÷ûþ ò±¿ßÂ
Îüà±Ëò ýî ò±éÂßÂ-á±ò-Õòұò/

÷±ï±õþ ü±¿õþõþ ÝÂóõþ ÎïËß ÎðàËî Âó±ËBåò, õþ±™¦¸±õþ ðÅ’ñ±Ëõþõþ ÷±êÂ&¿ùËîÂ
ý׿îÂ÷ËñÉý× ›−é ßÂõþ± ýËûþ ¿áËûþËå/ æ±ûþá±õþ ð±÷Ý ÕËòß Îß±ï±Ý ¿îÂò ù±à,
Îß±ï±Ý ä±õþ/ Ý&Ëù± Îõ¿úõþö±áý× ¿åù æù±öÓ¿÷/ æù± õÅ¿æËûþý× Æî¿õþ ýËûþËå
æ¿÷/ Ûý× Îû úýËõþ ìÅÂßÂù Õ±Âóò±õþ ¿÷¿åù, õþïõ±¿hÂõþ ÂóÅßÅÂõþé± ¿ß ձõþ òæËõþ
ÂóhÂËå· Îûà±Ëò ÎïËß æù ¿òËûþ ßÂËûþßÂõåõþ Õ±ËáÝ Îòæ ÷±ËßÇÂËéÂõþ Õ±&ò
Îòö±Ëò± ýËûþ¿åù· ÝéÂ±Ý Õ±õþ Îòý×/ úýËõþõþ õÅËßÂõþ ÂóÅßÅÂõþ&¿ùõþÝ ò±¿ßÂ
æõþ±æÏíÇ ðú±/ õÅß ÎÂóËî ձËå õUîÂùËß æ±ûþá± ÎðÝûþ±õþ æòÉ/ Õ±Âóò±õþÝ
¿ß ÷Ëò ýûþ, æù± Îòý±Èý× Îæ±Ëù± ßÅÂüѦ¨±õþ· Û¿áËûþ û±Ýûþ±õþ ÂóËï õ±ñ±¯

Ýý× äÂQËõþý× úýËõþõþ ü±¥x¿îÂßÂîÂ÷ üõËäÂËûþ õh ձûþõþ¿ò–
ÎüKé˜Â±ù õ±ü 鱿÷Çò±ü/ Õ±Âó¿ò qòËù Õõ±ß ýËõò,
ßÂîÂõ±õþ Îû î±õþ ‘¿úù±òɱü’ ýËûþËå Õ±õþ ßÂîÂõ±õþ ‘ä±ùÅ’
ýËûþËå– î± Ûàò ßÅÂÉý×Ëæÿõþ Û¶Ÿ/ úýËõþõþ õÅß ÎïËßÂ
õ±üˆÂɱ` ü¿õþËûþ ÎòÝûþ±õþ Îû Õ±õý÷±ò Û¶¿îÂ|n¿îÂ, î±õþ
ÂóÓõþí Îûò ß±¬Ïõþ ü÷üɱ ü÷±ñ±Ëòõþ ÷Ëî±/ îÂËõ Õ±Âó¿òÝ
¿ò}Âûþý× Õ±õþÝ ÛßÂõ±õþ ëÂ×ËZ±ñò ßÂõþËõò¯

qw Æ÷S
Õ±¿õËõþõþ õ™¦¸± Æî¿õþ Õ±Ëå Îî±· ôÅÂËùõþ ÷±ù±é± Îûò áî ¿õñ±òüö±õþ ÷Ëî±,
ð¿Âí ö±õþËîÂõþ ˆÂ±ý×Ëù ýûþ/ Õ±õþ ýÒɱ, î±ü±Âó±¿éÇÂËß õËù ÎðËõò, Ýý× ‘÷ɱûþ
UÒ ëÂò’ Õ±õþ ‘éÅ¿òõþ ÷±’ Îûò ò± õ±æ±ûþ/ ¿õËûþõ±¿hÂ-úõû±S± üËõËîÂý× Ûß üÅõþ/
Âó¿ùËéÂß¿òß ÎïËß ýÒ±é±õþ ðõþß±õþ Îòý×/ ÛßÂé± UëÂËà±ù± ¿æÂó ýËùý× äÂùËõ/
Âó±Ëú ß±õþ± ðÒ±h±Ëõ ¿êÂß ýËûþËå Îî±· ¿÷¿åËùõþ é ä±éÇÂé± ¿ßÂc ¿òËæ ÛßÂõ±õþ
ÎðËà ÎòËõò/ ß±õþí Õ±æ Õ±õ±õþ ÷±ñÉ¿÷ß ÂóõþÏÂ±Ý Õ±Ëå/ Õ±õþ ßÂËûþß âKé±
ÂóËõþý× Îî± Õ±Âóò±õþ ý±Ëî ü±¿é¿ôÂËßÂé îÅÂËù ÎðËõò Õ¿ôÂü±õþõþ±/ Îüý× ÂóûÇ™LÃ
ú±™Là ï±ßÂËî õùËõò ÝËðõþ/ î±õþÂóõþ Îî± ü÷ûþ Õ±Ëåý×/

Quality
y YYouou can seseeee
Yo
ou can
caan trust
P i ti You
Printing
THINKTA
THINKTANK,
ANK, A
Aamader
amader Malda,
Malda,
Women’s
W
omen’s C
College
ollege R
Road
oad Malda
Malda 732101
732101
P
h. 03512 220522/ 92327 9007
70
Ph.
90070
w
ww.thinktank.org.in
www.thinktank.org.in

Highest
H
ighest R
Resolution
esolution Highest
Highest Technology
Te
echnology
www.aamadermalda.in

qñÅ õ±üý× òûþ, úýõþ ÎïËߠ骱߈Âɱ`ÂÝ üËõþ û±Ýûþ±õþ ßÂï± ¿åù¯ æ±îÂÏûþ
ühÂËßÂõþ ò±¿ß áɱËõþæ ýÝûþ±õþ ßÂï± ¿åù ò±¯ Õ±Âó¿ò qËòËåò·
Îõù± õ±hÂËå/ Îú±ö±û±S± Û¿áËûþ äÂËùËå/ ¿õ÷ù ð±ü-Ûõþ ˆÂɱäÅ 屿hÂËûþ
÷ßÂð÷ÂóÅõþ/ Ûà±Ëò Õ±Âóò±ËßÂÂÝÂóËõþÝ î±ß±Ëî ýËBå/ õþ±™¦¸±õþ ðÅ’ñ±Ëõþõþ ý±ý×õþ±ý×Ëæÿõþ õɱùß¿ò ÎïËß qËöÂBå± õø¸Çí ýËBå Õ±Âóò±õþ ëÂ×Âóõþ/ Õ±õþ õ±æ±õþ,
¿õþ'±, ᱿h ¿òËûþ, ë±M±õþ Îðà±Ëî ձü± ÷±òÅø¸&¿ù ýÒ±üôÒ±ü ¿õhÂ¥¤ò±ûþ ÎðàËå
Õ±Âóò±ËßÂ/ Õ±Âó¿ò qòËõò ÝËðõþ ò± õù± ßÂï±Ý/
Îúø¸ ýûþ¿ò/ Ûý× úýËõþõþ õÅËßÂý× ÛßÂé± Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùæ õþËûþËå æËiœõþ
¿îÂòõåõþ ÂóËõþÝ ÛàòÝ û±õþ ý±÷±&¿h ÂóûDZûþ ß±éÂËù± ò±/ ü±õþ± Îæù±õþ Îõþ±áÏõþ
ä±Âó ¿òËûþ î±õþ ð÷õg ýËûþ û±Ýûþ±õþ Îæ±á±hÂ/ ðÏâÇ ýËî ï±ß± Îòý×-Ûõþ ùß±
¿òËûþ ðÏâÇîÂõþ å±ûþ± ÂóËh Îæù±õþ ü±¿õÇß ¦¤±¦šÉõÉõ¦š±ûþ/
Õ±Âóò±õþ ¿õæûþ¿÷¿åù Îúø¸ ýËî äÂùù/ Õ±Âó¿ò æ±Ëòò, Õ±á±÷Ï ßÂËûþß¿ðò
ñËõþý× äÂùËõ ü¥¤ñÇò±õþ Îæ±ûþ±õþ/ ÎëÂËß Âó±ê±Ëõ ¿õ¿öÂi§ Û¶¿î‡±ò/ Õ±Âóò±õþ
ÂóÅõþËò± ¦Å¨ùÝ ë±ßÂËî Âó±Ëõþ/ Õ±Âó¿ò ßÔÂîÂ:ö±ø¸í ÎðËõò/ ¿ßÂc å±S-å±SÏËðõþ
÷ÅËà±÷Å¿à ò± ýÝûþ±ý× ö±ù/ Ýõþ± û¿ð ¿æË:ü ßÂËõþ õËü ëÂ×Bä¿ú±õþ ßÂﱯ û¿ð
÷Ëò ß¿õþËûþ Îðûþ, Îæù±õþ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ßÂï±... Õ±Âó¿ò ßÂÏ õùËõò· Õ±ËðÌ
¿ßÂåÅ õùËõò ¿ß· ò±¿ß Ûý× ÎöÂËõ ¦¤¿™¦¸õþ ¿òЫ±ü ÎôÂùËõò, Õ±Âóò±õþ ü™Lñò
Õ™LÃî ÎáÌhÂõ˼ ÂóËh ò±¯
Îõþ±Ëðõþ ÎîÂæ õ±hÂËå/ Õ±Âó¿òÝ ßv±™LÃ/ îÂËõ Ûý× ßv±¿™LÃËî îÔ¿l Õ±Ëå/ û±ò,
Õ±Âó¿ò ¿õ|±÷ ßÂò/ äÅ¿Âó äÅ¿Âó qñŠ汿òËûþ õþ±¿à, áî ßÂËûþß¿ðò ñËõþ
Õ±Âóò±Ëß ÎðËà Îõú ¿òËæõþ ÷Ëò ý¿Båù/ Îüý× öÂõþü±ËîÂý× Ûüõ õËù ÎôÂù±/

ß±ûDZùûþ

% 03512 - 220522

2 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± – Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

õÔý¦ó¿îÂõ±õþ n 28 ÎôÂõènûþ±¿õþ 2013

2

v˛yˆÏÎ˚!Ó˚
xy õy ˆÏî Ó˚

›¶ï÷ Îô±òé± ÛËü¿åù üß±ù ü±îÂé±ûþ,
õø¸Ç 10 üÑàɱ 11
õÔý¦ó¿îÂõ±õþ
16 ô±‰Åò 1419

ÛßÅÂËúõþ ¿ä™Lñ
Õ±õþÝ ÛßÂé± ö±ø¸±¿ðõü/ úýÏðËõðÏËî ÷±ùÉð±ò, úºñT¿ò, ¿õ¿ú©†æòËðõþ
ö±ø¸í, á±ò-ß¿õî±Âó±êÂ, Õ±Ëù±äÂò±äÂS... üõ¿÷¿ùËûþ Îõú õÅ¿h åÅÒËûþ û±Ýûþ±
ÛßÅÂËúõþ ¿ðòé±ËßÂ/ õ±Èü¿õþß Ûý× ëÂ×ÈüËõ Îß±òÝ¿ßÂåÅõþý× â±é¿î Îòý× ¿ßÂc
ß±Ëæõþ ßÂ±æ ¿ßÂåÅý× ýûþò±/ ¿úùäÂõþ ÎïËß ú±ýÄõ±á, õ±ã±¿ù Ûý× ö±ø¸±õþ
æòÉ ÕËòß õþM ì±ùËùÝ õ±Ñù±ö±ø¸±õþ Õ±ûþÅ Ûàò ‘Îß±÷±’ûþ/
ß±õþí õ±Èù±Ëò±õþ æòÉ äÂGÂÏð±Ëüõþ àÅËh±Ëß ë±ß±õþ Îß±òÝ ðõþß±õþ Îòý×/
ö±ø¸±¿ðõËüõþ ëÂ×ðÄû±Âóò ÎúËø¸ ‘Õü±÷ ú±ù±’ Ûß ÂóÒ±ä¿÷Ëú¿ù õ±Ñù±... ‘Õ±ý×
Îý±Âó ¿ß Îî±÷õþ± ö±Ëù±ý× Õ±Ëå± ÎßÂò ¿ß Îî±÷±Ëß ÎðËà Îî± ýɱ¿Âó-ý×
ù±áËå±/’ õ±Ñù±ö±ø¸±õþ Û÷ò ÆðòÉðú± ÎðËàý× ÷Ëò ýûþ Õ±Ëûþ±æßÂõþ± ðÅ¿àòÏ
‘÷±’Ëß õÈüõþ±Ë™Là ßÅÂy¦§±ò ßÂõþ±Ëò±õþ ßÂï± ö±Ëõò¯ ¿ßÂc ÷±îÔÂö±ø¸±õþ
ü÷Ô¿XÂËî ձ÷õþ± Õ±ËðÌ ßÂîÂé± Õ±™LÿõþßÂ, Û Ã›¶ŸÝ ëÂ×Ëê ձËü õ±õþõ±õþý×/
Õ±æÝ Õ¿ñß±Ñú Âó±êÂÉ ¿õø¸Ëûþý× ëÂ×Bä¿ú±ûþ õ±Ñù± õè±îÂÉ/ üõËäÂËûþ ý±üÉßÂõþ,
Û õþ±ËæÉõþ æòáËíõþ üõþß±Ëõþõþ ‘õ±Ñù±õþ ÷Åà’-Ûõþ ö±ø¸±Ý Îüý× ý×ÑËõþ¿æ¯
ö±ø¸±¿ðõü Õ±Ëü-û±ûþ, Ûüõ Õ±Ëù±äÂò±Ý Õõ±™LÃõþý× ÎïËß û±ûþ/ îÂõÅ Ûõþý×
÷ËñÉ ¿ðò Îòý×, õþ±î Îòý×... Û¶¿îÂðò ù ù ÷±òÅø¸ æËh± ýËBåò ú±ýÄõ±Ëá/
Îüà±Ëò Îòý× Õ±Ýûþ±¿÷ ¿ùá ¿ß ¿õ Ûò ¿Âó Îòý× Õ±÷õþ±-Ýõþ±’Ý/ ü±ý×õ±õþ
ðÅ¿òûþ±ûþ Ûý× ¿õ›−Ëõõþ æiœ ýËùÝ Ûõþ õɱ¿l ÛõÑ áöÂÏõþî± õþÏ¿îÂ÷Ëî±
¿õ¦œûþßÂõþ/ ¦£Å¿ù¼ ÎïËß ð±õ±òù Õ¿õ«±üÉ ^nîÂî±ûþ ì±ß± ÎïËß å¿hÂËûþ
ÂóhÂù Õ±Ëj±ùò... ÎöÂÌË᱿ùß üÏ÷±ò±ûþ Õ±õþ üÏ÷±õX Îòý×/ ú±ýÄõ±á
ÛËá±Ëõ Ûý× ÛßÅÂËú Ûý× î±Ëðõþ Âóù±ú-õþ¿ãò úÂóï/
Û õþ±ËæÉ Ûý× ö±ø¸±õþ ö¿õø¸Éî ßÂÏ, î± æ±ò± Îòý×/ ßÂÏö±Ëõ áËh ÝËê ÛßÂé±
ö±ø¸±õþ úõþÏõþ· î±õþ ý±îÂ-Âó±-Õ±ù¿æö· ¿ßÂåÅ ús-õ±ßÂÉ-û¿î¿ä ò±¿ßÂ
Õ±÷±Ëðõþ ýÒ±é±äÂù±, Õ±÷±Ëðõþ ÎñÒ±Ýûþ±-ñÅËù±-õþ±™¦¸±, ÷ûþð±Ëòõþ â±Ëü ÛßÂËú±
÷Å¿òõþ îÅÂ÷Åù ÛßÂËú±õþßÂ÷ ÷î ¿ðËûþ· ëÂ×Mõþé± ÕòÅöÂõ ßÂõþ± àÅõ ¿ß ß©†ü±ñÉ·
qñÅ öÂûþ ÛßÂé±ý×, Îúø¸ÂóûÇ™Là õ±Ñù± Õ±ËõËáõþ ö±ø¸± ýËûþý× ÎïËß û±Ëõ ò±
Îî±· ÷±îÔÂö±ø¸±é± ö±ø¸± ýËûþý× ï±ß ò±/ qñÅ÷ÅñÅ î±Ëß ÕòɱòÉ Õ±õþ ðÅ’ä±õþËéÂ
ö±ø¸±õþ ÂóÒ±ä¿÷Ëú¿ù ý׿îÂëÂ׿î ¿ðËûþ õßÂBåÂó õ±ò±Ëù ÛßÂé± 汿îÂõþ
Õ±RÂó¿õþäÂËûþõþ ÕòÉîÂ÷ ¿öÂîÂé±ý× Îû òhÂõËh ýËûþ û±ûþ¯
ý±ûþ¯ ý±ûþ¯ æ᱿àäÅ¿h õ±ã±¿ùõþ ü±Ëñõþ Õ÷õþ ÛßÅÂËú Îû Û¶±ûþ ÷õþ ÷õþ¯
‘îÂõÅ ÎßÂõùý× ðÔËúÉõþ æiœ ýûþ...’ ‘¿õߊ’
Õ±Ëûþ±¿æî æÏõò±òËjõþ 114 îÂ÷ æiœ¿ðò

ë±ëÂ×ò Î÷Ë÷±¿õþ Îùò... 24 ÎôÂõènûþ±¿õþ, Õ±ý× Û÷ ¿Âó Ûü ý׿?¿òûþ±¿õþÑ
ßÂËùæ ßÂɱ¥ó±Ëü ÂóÅò¿÷Çùò ëÂ×Èüõ, ‘¿õþ-ý×ëÂ׿òûþò 2013’

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

áÔý¿úÂßÂ

¬Û±Sœ ‰¬±˝◊

òõ÷ Ý ðú÷ Î|¿í, Õ‚Â Ý
¿õ:±ò •ý×ÑËõþ¿æ Ý õ±Ñù±
¿÷¿ëÂûþ±÷ Âóh±ý×— Î÷±
94746 54271

÷±ùð±õ±üÏ, 38+, 6’ 2’’,
áÔý¿úÂßÂ, Û÷.Û •ý׿îÂý±ü—
Âó±ËSõþ æòÉ üÅjõþÏ,
¿ú¿Âî±, üz±™Là Âó¿õþõ±Ëõþõþ
Âó±SÏ ß±÷É/ Îô±ò  94747
95003“
03512251824

ŒÊ…±øÓ¬¯∏
õþ±Ð ¦¤±Ð

ßÒ±Ëð± ßÒ±Ëð± áù±ûþ Âó±õþ¿÷î±...
‘÷ɱ÷, Õ±Âó¿ò ÛßÂéÅ õÅ¿çÂËûþ õùÅò ò± õ±¿hÂËîÂ/ õ±õ±-÷± ÎßÂëÂ× õþ±¿æ
ýËBåò ò± Õ±æ ÎõËõþ±Ëî ¿ðËîÂ/
õùËåò, Îö±ËéÂõþ ¿ðò ðÅÂóÅËõþ õþ±™¦¸±-â±é Û÷¿òËîÂý× ôұ߱ ï±ßÂËõ,
î±õþÂóõþ Õ±õ±õþ Îß±ï±ûþ-ßÂàò-ßÂÏ ç±Ë÷ù± ýûþ... ÷ɱ÷, ¿›−æÿ ÎðàÅò
ò± ÛßÂéÅÂ/ Õ±¿÷ ßÂÏ ßÂõþõ·’

÷±ùð±ûþ
ßÂùß±î±õþ
Îæɱ¿îÂÇ¿õð
ëÂ×Â󿦚îÂ
ï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ,
Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù
11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±
ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 301 é±ß±/
Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,
Îô±ò Ð 257434/
Ûà±Ëò ¿êÂßÅ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dîÂ
ßÂõþ± ýûþ/

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

õè±pí, 24, 5’4’’, ßÂ÷Çõþî±,
¿ü¿öÂù ý׿?¿òûþ±õþ, üÅ|Ï,
Âó±SÏõþ æòÉ üõþß±¿õþ ä±ßÅÂËõþ
Âó±S ä±ý×/ ÷±ùð± ÕáèáíÉ/
94746 62991“
80166 99013

|Ï ÎáÌîÂ÷ ú±¦aÏ

Sê˚˛ øıSê˚˛

‘æÏõòðÏ¿Âó’
ü÷™¦¸ ü÷üɱõþ ü÷±ñ±Ëò Ý
Û¶¿îÂß±Ëõþõþ æòÉ üõ ü÷ûþ
û±Ëß Âó±Ëú Âó±Ëõò,
üõDZñÅ¿òßÂ, ¿õ:±ò Ý õ±™¦¸õ
Îæɱ¿îÂø¸ ßÂòü±ùéÂɱKé Ûàò
ëÂ×Ð ¿ü¼±îÂù±, ÂóÅõþ±Ëò±
õ±éÂà±õþ± Õ¿ôÂËüõþ ü±÷Ëò,
‘õ±ü™LÃÏ
ÕɱÂó±éÇÂË÷KéÂ’,
÷±ùð±/ Îô±ò Ð 89003
72705/ ¿êÂßÅ¿æ, Îß±‡ÂÏ Ý
Îû±éÂß ßÂõþ± ýûþ/

Laptop on Sale
A Laptop, HCL, Core 2
Duo, 2 GB RAM, 160
HDD, DVD Writer,
Card Reader, Bluetooth,
Web Cam on Sale.
Contact: 94341 54440

}}}

÷Å¿Mþ Õ±Ëj±ùËòõþ òîÅÂò ¿êÂß±ò±

Âó±õþ¿÷î±õþ Âóõþ Îü±¿ýòÏ, î±õþÂóõþ Îß±÷ù,
Ý‹ ÷±ùð± ÎïËß ÷ñÅ|Ï Õ±õþ üÅù¢Ÿ±, ÂóÅh±éÅ¿ù ÎïËß ü±ûþ™LÃòÏ
òîÅÂò ßÂËõþ Îûò ¦¤±ñÏòî±õþ ûÅX q ýËûþËå õ±Ñù±ËðËú/ îÂËõ Û ûÅXÂ
Õ±õþ ß±¿ùîÂù±õþ ÷ñÅÂóíDZ/
Ûß±MËõþõþ ÷Ëî± üú¦a òûþ/ îÂõÅ Ûý× ûÅXÂ
ýûþ õ±õ±, ò± ýûþ ÷±... üßÂËùõþ áù±ËîÂý× ÛßÂý× ëÂ×ËZá
Ûß±MËõþõþ ÷Å¿MûÅËXÂõþ ÷Óù ¦¤›ŸËß ü±ïÇß ձß±õþ ÎðÝûþ±õþ ¦¤›Ÿ/
‘ßÂÏö±Ëõ Õ±÷õþ± Î÷ËûþËß 屿h õùÅò Îî±·
û± ¿ðòß±ù ÂóËhÂËå, õþ±™¦¸±-â±Ëé Îî± Ûß± å±h±ý× û±ûþ ò±/
1971 ü±ù, îÂÈß±ùÏò Âó¿}Â÷ Âó±¿ß™¦¸±ò ÎïËß ÷Å¿M Âó±Ýûþ±õþ æòÉ,
ÛËß Îî± ÕîÂðÓËõþ ßÂËùæ ¿ôÂõþËî ßÂî õþ±î ýËõ,
¦¤±ñÏò õ±Ñù±Ëðú áËh îÂÅùËî üÑáè±÷ q ýûþ/
Îß±òÝ ¿êÂß Îòý×/
îÂàò Îû ¿úq æËiœ¿åù, î±õþ õûþü Õ±æ Û¶±ûþ 42/ ÷Å¿MûÅX ÎüÝ ÎðËà¿ò/
ûîÂý× ßÂËùËæõþ ᱿h ï±ßÅÂßÂ/ ÕïÇ±È ÷ý±ò Îüý× ¿õæËûþõþ Âóõþ ÕîÂÏî ðÅËé± Û¶æËiœõþ ß±Ëå ÷Å¿MûÅX ÛßÂé± ß±ùæûþÏ
î±õþ ëÂ×ÂóËõþ Õ±æ Õ±õ±õþ Ûý× Îö±ËéÂõþ ¿ðò... ôұ߱ õþ±™¦¸±, ßÂàò Îû ßÂÏ ýËõ õù± û±ûþ, õùÅò Îî±·
ý׿îÂý±ü, ¦¤›Ÿ/ Îû ¦¤Ë›Ÿõþ ü˼ ¿÷Ëú õþËûþËå Õæ¦Ú ß±¿ýòÏ/
ò±, ò±, Õ±÷õþ± å±hÂËî Âó±õþõ ò±/ Õ±Âó¿ò ÕòÉ¿ðò õÉõ¦š± ßÂò/’ î±Ëðõþ ß±Ëå ÷Å¿MûÅËXÂõþ ý׿îÂý±ü ¿ßÂåÅé± ¿ôÂËß ýËûþ ¿áËûþ¿åù, Ûé± ÕîÂÉ™Là õ±™¦¸õ/
¿ßÂc Õ±äÂ÷ß± ÛßÂé± âéÂò± Îüý× ý׿îÂý±üËß ձõ±õþ õ±™¦¸Ëõõþ ÷±¿éÂËî ò±¿÷Ëûþ ÛËòËå/
Îß±ï±Ý Îß±ï±Ý Õ±õ±õþ çÒ±ËçÂõþ üÏ÷±Ý ÎÂó¿õþËûþËå ëÂ×ËZá/
Ûß±MËõþõþ ÷Å¿MûÅËX Âó¿}Â÷ Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ Îüò±õ±¿ýòÏõþ ü˼ ý±î ¿÷¿ùËûþ¿åù
‘Õ±õþ ¿ðò ÎÂóËùò ò± Õ±Âóò±õþ± ¿õþý±üDZËùõþ· õ±Ñù±ËðËúõþ ¿ßÂåÅ ¿õ«±üâ±îÂßÂ, Îõý×÷±ò/ ý׿îÂý±ü î±Ëðõþ õþ±æ±ß±õþ Õ±àɱ ¿ðËûþËå/
ÕòÉ Îß±òÝ ¿ðò ÎðàÅò, Îß±òÝ÷ËîÂý× Õ±æ å±hÂËî Âó±õþ¿å ò±/
õ±Ñù±ËðËúõþ ÷Å¿MûÅËX ù ù ÷±òÅËø¸õþ ÷ÔîÅÂÉõþ æòÉ,
ß±áæ ¿ß ÂóËhÂò ò± Õ±Âóò±õþ±·’
ù ù ÷±òÅËø¸õþ ÝÂóõþ ÕõíÇòÏûþ ÕîÂɱä±Ëõþõþ æòÉ, ù ù ÷±òÅËø¸õþ ¿öÂËéÂ÷±¿éÂ
Õ¿öÂö±õËßÂõþ ëÂ×ËZá Õ±õþ ëÂ×ÈßÂF±õþ üý÷÷ÇÏ ýËûþ Âó¿õþ¿¦š¿î ü±÷±ù ¿ðËî ¿ðËî ձ¿÷Ý ûàò ßv±™LÃ,
ÎåËh ö±õþËî Âó±¿ùËûþ ÛËü úõþí±ïÇÏ ¿ú¿õËõþ ÷±òËõîÂõþ æÏõòû±ÂóËòõþ æòÉ Îüý×
ÛßÂü÷ûþ ÷Ëò ýù, õÅ¿ç õ± çÂh ü±÷ù±Ëò± Îáù/
õþ±æ±ß±õþþõþ±Ý Âó±ßÂËüò±Ëðõþ ÷Ëî± ü÷±ò ð±ûþÏ/
÷±òõõËõþ±ñÏ Îüý×üõ õþ±æ±ß±õþËðõþ ¿õä±õþ ýûþ¿ò ðÏâÇ¿ðò/
ÛõþÂóËõþÝ õ±¿ß ¿åù/ ¿õþ-ý×ëÂ׿òûþËòõþ ßÂòËöÂò±Ëõþõþ ëÂ׿Z¢Ÿ áù±... Ûõ±õþ ßÂÏ ýËõ· Ã
Õ¿î ü¥x¿îÂà Ûß±MËõþõþ Îüý×üõ ûÅXÂÂóõþ±ñÏËðõþ ¿õä±õþ ýËûþËå õ±Ñù±ËðËú/
›¶±ûþ 10-15 æò Õɱù±÷¿ò 汿òËûþËå,
ÛßÂæòËß ôÒ±¿üõþ Õ±Ëðú ÎðÝûþ± ýËùÝ,
Îö±ËéÂõþ ¿ðò ç±Ë÷ù± ýËî Âó±Ëõþ, Ûý× öÂËûþ î±õþ± ßÂòô±Ë÷Çúò ßÂɱòËüù ßÂËõþ ¿ðËûþËå/
ß±Ëðõþ Î÷±{¡±Ëß ÎðÝûþ± ýËûþ¿åù Õ±æÏõò ß±õþ±ð`Â/
Îúø¸ ÷ÅýÓËîÇ ÛîÂ&Ëù± ÕɱËß±Ë÷±ËëÂúò ßÂɱòËüù¯
Ûý× âéÂò±ý× õ±Ñù±ËðËú òîÅÂò ßÂËõþ æòæ±áõþËíõþ Îæ±ûþ±õþ ÛËòËå/
ß±Ëðõþ
Î÷±{¡
±
üý
Ûß±MËõþõþ ü÷™¦¸ ÷±òõõËõþ±ñÏ ûÅXÂÂóõþ±ñÏ õþ±æ±ß±õþËðõþ ôÒ±¿üõþ
ÃÕ±æ 23 õþà Õ±æ Ûý× úýËõþ Îö±éÂ/
ð±¿õËîÂ
õ±Ñù±Ëðú
Ûàò ëÂ×M±ù/ õþ±æñ±òÏ ì±ß±õþ ú±ýõ±Ëá Ûàò î±ËíÉõþ Îæ±ûþ±õþ/
Õ±õþ Õ±æ õþ±î Îö±õþ ýËùý× ß±ù ßÂËùËæ ¿õþ-ý×ëÂ׿òûþò/ ¿îÂò÷±Ëüõþ Õ±Ëûþ±æò Õ±æ îÅÂ˼/
¿õ« ßÂËûþ Õ±Ëå ú±ýõ±Ëáõþ ¿ðËßÂ/
ÛßÂõþßÂ÷ ÕòËòɱÂó±ûþ ýËûþý× Õ±æ ΈÂæ ¿õþý±üDZù õþ±àËî ýËûþ¿åù/
÷Å¿MûÅËXÂõþ ¿õËõþ±¿ñî±ß±õþÏ Î÷Ìùõ±ðÏ üÑáêÂò æ÷±ûþ±î Îòî±
Îá±ù±÷ Õû÷, ÷¿îÂëÂ×õþ õþý÷±ò ¿òæ±÷Ï, ÎðËù±ûþ±õþ Îý±Ëüò ü±ÖðÏ,
ñòÉõ±ð 汿òËûþ Îå±é ßÂõþ¿å ò± Îüý×üõ õ±õ±-÷±ËûþËðõþ ûÒ±õþ± Õ±æ Õ™LÃî ձ÷±õþ Õüý±ûþî±õþ Âó±Ëú ðÒ±¿hÂËûþËåò/
÷ý¥œð
ß±÷±æ±÷±ò,
ß±Ëðõþ Î÷±{¡±, ÷±ù±ëÂ׿Vò ß±Ëðõþ ÎäÂÌñÅõþÏüý üõ ûÅXÂÂóõþ±ñÏõþ
öÂõþü± ßÂËõþ Îö±ËéÂõþ ðÅÂóÅËõþÝ ÎåËh¿åËùò Õ±÷±Ëðõþ ý±Ëî Âó±õþ¿÷î±-üÅðÏl±Ëðõþ/
ôÒ±¿üõþ ð±¿õËß ÎßÂf ßÂËõþ ú±ýõ±á Ûàò ¿÷ùò Î÷ù±/
öÂõþü± õþ±àËî ò± Âó±õþ±éÂ±Ý Îû Õ¦¤±ö±¿õß òûþ/
Îû
ðÅ
ý
×
Ã

¶æiœ
ց
¿
MûÅ
X
Â
ÎðËà¿ò,
î±õþ±Ý Ûà±Ëò Ûàò òîÅÂò ßÂËõþ ÷Å¿Mõþ ¦¤±ð Âó±ËBå/
üðÉ âËé û±Ýûþ± ý±ûþðõþ±õ±Ëðõþ öÂûþ‚Âõþ ¿õ˦£Â±õþËíõþ Âóõþ Û õþ±ËæÉÝ äÓÂh±™Là üîÂßÂÇî± 汿õþ ßÂËõþËå Û¶ú±üò/
ÛßÅ
Â
Ëúõþ
ö±ø¸
±
Õ±Ëj±ùËòõþ
úýÏðËðõþ
ü˼ ÷Å¿MûÅËXÂõþ úýÏËðõþ ¦œÔ¿î ¿÷Ëù¿÷Ëú
Õ±õþÝ Õ±Ëå ¿öÂòÄõþ±ËæÉõþ Ûß áè±Ë÷...
ÂóÒ±äÂ, òûþ Õ±õþ Ûá±Ëõþ± õåËõþõþ ¿îÂòæò õ±¿ùß± ¦Å¨ù Âóh³Âûþ±Ëß ¦Å¨ù ÎïËß ÎëÂËß ¿òËûþ ¿áËûþ Âó±ú¿õß ú±õþÏ¿õþß ÕîÂɱä±Ëõþõþ Âóõþ àÅò ßÂËõþ Û¶÷±í Û߱߱õþ/ õ±Ñù±ËðËúõþ ¦¤±ñÏòî±, õ±Ñù±ö±ø¸±ûþ ÷Å¿M, ¦¤ÏßÔ¿îÂõþ Õ±Ëj±ùò üõ ¿÷¿ùËûþ
Ûß òîÅÂò ÷±S± Îû±á ßÂËõþËå õ±Ñù±-õ±ã±¿ùõþ ÷òËò/
Îù±Âó±é ßÂõþËî ÛßÂé± à±÷±õþõ±¿hÂõþ ßÅÂËûþ±Ëî &÷ ßÂËõþ õþ±Ëà ÛßÂðù/
¦¤±ñÏòî±õþ Âóõþ õ±Ñù±ËðËúõþ õþ±æòÏ¿î Ûß վÅî à±Ëî õý×Ëî q ßÂËõþ/
Îü õþ±ËæÉõþ ‘÷±ò¿õßÂ’ üõþß±õþ Æò¿îÂß ð±¿ûþQ ¿òËûþ ¿úq&¿ùõþ Âó¿õþõ±Ëõþõþ æòÉ ðúù é±ß± ¿îÂÂóÓõþí Îâ±ø¸í± ßÂËõþËå/
ðúù ÕËòß é±ß± ýûþËî± Îüý× Îüý× Âó¿õþõ±õþ¿é ÛßÂæÏõËò Õî é±ß± ÛßÂü˼ Îä±ËàÝ ÎðËà¿ò, õ±Ñù±ËðËúõþ ÷Å¿MûÅËX Îü ÎðËúõþ ÷±òÅËø¸õþ ü˼ ö±õþËîÂõþ Õõð±òÝ ¿ßÂåÅ ßÂ÷ òûþ/
¿ßÂc Ýý× ðúù ¿ß Ýý× ¿îÂò ¿úqõþ ÷±Ëûþõþ ðú÷±Ëüõþ áöÇÂûLaí±õþ ð±÷ ¿ô¿õþËûþ ¿ðËî Âó±õþËõ· ¿ßÂc ÎüËðËúõþ õþ±æòÏ¿îÂßÂËðõþ ÛßÂé± ÕÑú ñËõþý× ¿òËûþ¿åù, õ±Ñù±ËðúËß î±õþ òîÅÂò
ëÂ×Âó¿òËõú õ±ò±Ëî ä±ûþ ö±õþîÂ/ Õ±õþ î±ý× ö±õþî ¿õËõþ±¿ñî±, ö±õþî¿õËZËø¸õþ õÏæ
ÕîÂÉ™Là üÅËßÂÌúËù ÎðËúõþ òîÅÂò Û¶æËiœõþ ÷ËñÉ åh±Ëò±õþ ß±æ q ýûþ/
¿Ã›¶ûþ Õ¿öÂö±õßÂ,
Ûý× ß±Ëæõþ ÂóÅËõþ±¿ýî ¿åù ÷Óùî Âó±¿ß™¦¸±ò ÎâÒø¸± õþ±æòÏ¿îÂßÂõþ±,
Õ±Âóò±Ëðõþ Õ±æËßÂõþ ëÂ×ËZËáõþ ß±õþËí Õ±¿÷Ý ü±¿÷ù/
û±Ëðõþ ü˼ ý±Ëî ý±î ¿÷¿ùËûþ äÂËùËå Ûß±MËõþõþ ûÅXÂÂóõþ±ñÏõþ±Ý/
Ûî Î÷±÷õ±¿î ÂóÅËhÂËå, Õ±ý×òÝ ò±¿ß õðù±ËBå... î±õþÂóËõþÝ ß±¿ùûþ±äÂËßÂõþ 14 õåõþ ¿éÂëÂ×úò ÂóhÂËî Îõ¿õþËûþ ¿òËàÒ±æ ýËûþ û±ûþ/
¿ßÂc ÛßÂé± ¿õä±õþß±ûÇ Îûö±Ëõ ÎðËúõþ Âó¿õþ¿¦š¿îÂËß õðËù ¿ðËûþËå î±õþ ôÂËù
ÂóËõþõþ¿ðò ÎàÒ±æ ¿÷ùËù æ±ò± û±ûþ, ¿ôÂËõþ±æËðõþ ÎÂóÌø¸ Õ±S±™Là ýÝûþ±ûþ Î÷Ëûþ¿éÂËß ¿ú± ¿ðËîÂý× î±õþ± ‘ÎõþÂó’ ‘ÎõþÂó’ Îá÷ Îàù¿åù/
úî Î÷±÷õ±¿î ÎßÂò, üý¦Ú üÓûÇ ý±Ëî ¿òËûþ úýõþ ð±¿ÂóËûþ Îõh±ËùÝ Ûà±Ëò ‘Âó¿õþõîÇÂËò’õþ õ±î±ü ¿ò¿ø¸XÂ/ ÛËßÂõ±Ëõþ Îß±òê±ü± ýËûþ ÂóËhÂËå ðÅ©† õþ±æòÏ¿îÂßÂõþ±, û±Ëðõþ ÷ËñÉ ÕòÉîÂ÷ æ÷±ûþËîÂõþ
Îæ±éÂü¼Ï Îõá÷ à±Ëùð± ¿æûþ±õþ ÎòîÔÂQ±ñÏò ¿õ Ûò ¿Âó Ý/
Õ±Âóò±õþ ü˼ üöÂËûþ Õ±¿÷Ý âËõþõþ ¿ðËß î±ß±ý×, Îûà±Ëò ä±õþ ÎðÝûþ±Ëùõþ ¿ò¿}™LÃî±ûþ ÛßÂéÅ ÛßÂéÅ ßÂËõþ õh ýËBå Õ±÷±õþ-ý× &ÒËh± ‘Õ±¿÷’é±
ÎðàËî ÎðàËî ü±Ëh ä±õþ/ õ±Ñù±ËðËúõþ òîÅÂò Û¶æiœ ÛßÅÂËúõþ ö±ø¸± Õ±Ëj±ùËòõþ ü˼ æÅËh ¿ðËûþËåò ÷Å¿Mõþ
23. 02. 2013
÷Ëò ÷Ëò õ¿ù, ö±Ëù± ï±ß îÅÂý×, Îî±Ëß ö±Ëù± ï±ßÂËîÂý× ýËõ/ òîÅÂò ¦¤›ŸËßÂ/ ÛÝ Ûß òîÅÂò ÷Å¿MûÅXÂ, û±õþ ¦¤±ð îÒ±õþ± Õ±Ëá ßÂàòÝ Âó±ò¿ò/ ú±ýõ±á
Õ±Ëj±ùò î±ý× üõ±õþ ß±Ëåý× Ûß òîÅÂò ÷Å¿Mõþ ¿êÂß±ò±/ Û õ±Ñù±õþ ß±ËåÝ/
) mail2chirasree@gmail.com
ö±Ëù± ï±ßÅÂò Õ±Âóò±õþ±Ý/

fl¬ø•Ûά◊Ȭ±ı˛

¬Û±S ‰¬±˝◊
ά– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ

üÅðúÇò

ˆ¬±h¬±ì ˘œÊ

Ûß¿é Û¶àɱî Îß±¥ó±òÏõþ
Îú±Ë÷õþ æòÉ úýËõþõþ ÷ËñÉ
2,500 - 3,000 Φ¨±ûþ±õþ ôÅÂéÂ
æ±ûþᱠÛ¶Ëûþ±æò¼
ö±h± “ ¿ùæ “ ÷±¿ùß±ò±ñÏò¼
üMWõþ Îû±á±Ëû±á ßÂò¼
ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

%

97330 64994

ø˙é±

fl¬˜«‡±ø˘

PRIVATE
TUITION

÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ

For : XI - B.Com
(H), Pass, CA
(Found), CS
(Found), Eng. &
Beng. Medium.
(SIR)

Õ±ßÂø¸ÇíÏûþ õÉ¿MQü¥ói§,
ßÂï±õ±îDZûþ ÂðÂ, Õò¿ñßÂ
35 õåõþ, áèɱæÅËûþéÂ
÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/

And also : I - VII
Eng. Medium
(MAM)
M - 90466 81439

ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ,
÷±ùð± 732101

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷îÂ
ý±Ëî ò± ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á
æ±ò±ò Ûý× ò¥¤Ëõþ
03512

& 220522

ó¿Sß ± Û¶¿î ÷±Ëüý× ¿òûþ¿÷î Û¶ß±¿úîÂ
ýûþ/ Õ±Âóò±õþ Î ó ó±õþ ýß±õþõgÅÂõþ ß±å
ÎïËß ÎäÂËûþ ¿òËî öÅÂùËõò ò±

üîÂßÂÏÇßÂõþí ¿õ:¿l
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓS ñËõþ
¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼ Îû±á±Ëû±á
ßÂõþ±õþ Õ±Ëá Âó±êÂßÂËðõþ ûï±ûï
ÎàÒ±æàõõþ ¿òËî õù± ýËBå/
¿õ:±Âóòð±î±Ëðõþ Îß±òÝ ð±¿õ
õMõÉ ¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóS
Îß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ± ð±¿ûþQ õýò
ßÂËõþ ò±/

‘...Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’,

ø‰¬øfl¬»¸±
ß¿¥ó¿é¿éÂö Âóõþϱûþ
MATHS úéÇÂß±éÂ
ÛõÑ ¿ëÂËéÂËù ßÂõþ±Ëò±
ýûþ/ Û¶¿î õɱËä 810 æò/ òîÅÂò õɱäÂ
q ýËõ/ Ûå±h±
VII - XII Maths

Âóh±Ëò± ýûþ/

æûþ™Là ð±ü
90021 88712

ø˙é±

2 + 1 Õô±õþ
¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô ±ò ßÂò 03512 220522

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…
¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ
ßÂùß±î±õþ
¦¤ò±÷ñòÉ
Îæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±éÂ
Ý
ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÂÇ óðß Û¶±l—
›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8
ÛõÑ 19 - 25 õþà
÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ
¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/
ð¿Âí± 351 é±ß±/ Îô±ò Ð
94341 39871/ Ûå±h±
10-18 Ý 26-01 õþà
ÂóÓõÇ ëÂ×ðûþ õþ±æÂóÅõþ, ÷ñÉ÷áè±÷
•ÂóÓõDZäÂù— ßÂùß±î±-129
ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ
üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7
é±/
Îô±ò
•033—
25268652/

õÔý¦ó¿îÂõ±õþ n 28 ÎôÂõènûþ±¿õþ 2013 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

3

4

Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú±– Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± l õÔý¦ó¿îÂõ±õþ, 28 ÎôÂõènûþ±¿õþ 2013

õüË™LÃõþ ë±ßÂõ±'
Îðõõþ±æ õþ±ûþËäÂÌñÅõþÏ

¿›−æÿ, ÛßÂõ±õþ Ýý× áèσß±ùé±õþ
Õ±Ëáý× äÂËù ÛËü± ò±...

Õ¿ò¿jî± &l õþ±ûþ

õüË™Là Îùà± ¿ä¿êÂõþ éÅÂßÂËõþ±...
õþ±æÏõ ¿üÑý

Û¶±Ëíõþ ÂóËõþ äÂËù Îáù ÎßÂ...
...Îæ±ò±¿ßÂõþ ÕòÅø¸¼ åh±Ëò± Û¶±™LÃËõþ Ûß± òðÏæù
ÕáÇù ÎöÂËã ý±îÂ屿ò ¿ðËù ÎöÂËü ÎáËå Õõ&_ò
Õ¿¦šõþ ¿Ã›¶ûþ úËsõþ± ÝËh îÔÂø±ûþ õËh± é±òé±ò
ßÂîÂðÓËõþ Îß±ò ÛßÂù± úýËõþ Î÷â çÂËõþ ÎáËå ß±i§±õþ
Õü÷Ëûþ Î÷â õÔ¿©†õþ õþÑ îÔÂø±õþ ûî ëÂ×Âóä±õþ
ßÂÏö±Ëõ Âó±ê±Ëõ±, ßÂÏö±Ëõ Îû ¿ðý×, Îðõð±Âó±î± îÅÂý× õù...
ßÂÏ õËù üË¥¤±ñò ßÂõþõ Îî±÷±ûþ· ‘¿Ã›¶ûþ’ Õïõ± ‘üà±’· û¿ðÝ Îî±÷±õþ
ü˼ ßÂàòÝ Îðà± ýûþ¿ò Õ±÷±õþ/ ýËõÝ ò±/ îÂõÅ ä±ÅÂø¸ Îðà±Ëú±ò±õþ
æáî ÎÂó¿õþËûþ Îû ÕîÂÏ¿fûþî±õþ ¿õ™¦¸±õþ, Îüà±Ëò ¿òîÂÉ Õ±ü±-û±Ýûþ±
î±õþ±õþ Õ±Ëù±ûþ Âóï ¿äÂËò/ ÎüÂóËï ßÂàòÝ ÷Ôá¿úõþ± òÂËSõþ ò¥Úåé±,
ßÂàòÝ ß±ùÂóÅËø¸õþ ðÅõþ™Là ñòÅËßÂõþ 邱õþ/ Õ±÷±Ëðõþ ÷±çÂà±Ëò ðÅ’ý±îÂ
õ±¿hÂËûþ Ûß ßÅÂûþ±ú± Õ±h±ù/ û±õþ Ûß¿ðËß Îî±÷±õþ ¿òæÇò Îü±ò±¿ù ÷±ËêÂõþ
¿ý÷ ¿ý÷ ÷¢Ÿî±, Õ±õþ ÕòÉ¿ðËß ձ÷±õþ ÷±ñõÏ ðÅÂóÅõþ, ÎõþòÅ ÎõþòÅ ßÅÂüÅË÷õþ
ß±ù/ ÷±ûþ±÷ûþ áöÂÏõþ õþ±¿Sõþ ¿ðËß é±ò ÷±Ëõþ± S÷úý× áöÂÏõþîÂõþ ýËûþ
Õ±ü±õþ ý×ú±õþ±ûþ Õ±õþ ¿òæÇËò ß±i§±ËôÒ±é±õþ ÷Ëî± ¿ú¿úËõþõþ éÂùéÂù±ûþ÷±ò
õÅËß ¿òËûþ ú±™LÃ-ü÷±¿ýî Âóï ÎåËh ð±Ý ÆúîÂÉÛ¶õ±Ëýõþ ¿õÂói§
ëÂ×ð±üÏòî±ûþ/ Õ±¿÷ Îüý× úÏËîÂõþ Âóh™Là Îõù± Õõ¿ñ ÕËÂó± ß¿õþ Ûß±áè/
Âó±î±çÂõþ± ý±ý±ß±Ëõþõþ ¿ôÂü¿ôÂü ý×ú±õþ± Õáè±ýÉ ßÂËõþ îÅÂ÷Åù ëÂ×¾±¿üî ýËûþ
ëÂ×êÂËî ﱿß ýùÅð ÕÒ±äÂËù/ Îî±÷±õþ Âó±ß±ñ±Ëòõþ ýùÅð&ÒËh± çÂËõþ ÂóËhÂ
ðɱËà± Õ±÷±õþ Âóõþ±á ëÂ×ÈüËõ/ Îúø¸õþ±ËîÂõþ ÷±ûþ±õÏ ¿ýË÷ Õ±¿÷ Îî±÷±ËßÂý×
åÅÒý×... ò± Îðà± õgÅ ձ÷±õþ/ ձ߱úÛ¶ðÏËÂóõþ ¿õø¸J ëÂ×#;ùî±ûþ îÅ¿÷Ý ¿ßÂ
Õ±÷±ËßÂý× ÎàÒ±Ëæ± ò± ûÅáûÅá±™Là ñËõþ·
ëÂ×MËõþ ý±Ýûþ±õþ q Õ±õþ ü÷±Âóò Õ±÷±Ëðõþ ¦óúÇ ßÂËõþ ï±Ëß ÕËùÌ¿ßÂßÂ
÷òà±õþ±ËÂóõþ Õ±Ëù±ûþ/ Ûý× ðɱËà±, Õ±÷±õþ ÂóËï ÂóËï åh±Ëò± ¿õø¸±ðõþËãõþ
qßÂËò± Âó±î± û±õþ õÔË™Là ÎùËá Õ±Ëå Îî±÷±õþ Îö±õþËõù±ß±õþ Îä±Ëàõþ æù/
Õ±¿÷ î±õþ ÝÂóõþ ݇¦óúÇ õþ±¿à, ý±Ýûþ±ûþ ý±Ýûþ±ûþ î±Ëß ¿ðý× õþ¿ãò ëÂ×h±ò/
úÏîÂâÅË÷ Âó±¿êÂËûþ¿åËù Îû Âóî¼ËßÂ, ß±Ëò ß±Ëò õËù¿åËù Îá±Âóò õ±îDZ...
Îü Ûàò ëÂ×Ëh ëÂ×Ëh ձ÷±¿õþ Âó±Âó¿h ¿âËõþ á±ò á±ûþ/ üËgÂÉî±õþ± ôÅÂËéÂ
Ýê±õþ ü÷ûþ ýËù, ôÅÂËùõþ áËg õ±î±ü ö±¿õþ ýËûþ ÛËù Õ±¿÷ Îüý× á±ò
q¿ò... Îî±÷±õþ ¿òBä±õþ áŠ&Ëù±ûþ ß±ò Âó±¿îÂ/ Îð±ù-ëÂ×ÈüËõõþ õþã
æ¿÷Ëûþ õþ±¿à qßÂËò± â±Ëüõþ ÎöÂîÂõþ... Îü ÂóËï ÛËü± îÅ¿÷, Îü Îûò Îî±÷±õþ
ßÂÂó±Ëù Ûß¿õjÅ Õ±¿õõþ ÛÒËß Îðûþ üÅá¿g üß±Ëù/ Îî±÷±õþ Õ±Âó±î ¿ò¦óÔý
Õ¿öÂõÉ¿Mõþ Îá±ÂóËò, îÅ¿÷ Õ±÷±õþ æòÉý× ü±¿æËûþ ÎõþËàå Îü±ò±õþ ôÂüËùõþ
ÕûÅî üy±õò±, Õ±¿÷ 汿ò/ Õ±õþ î±ý× ¿ö±Âó±S ¿òËûþ Ûß¿é ÷±ñÅßÂõþÏõþ
ÎàÒ±Ëæ õ±õþõ±õþ Îî±÷±õþ ðÅûþ±Ëõþ ë±ß Âó±ê±ý×/ Õ±¿÷ Îî±÷±õþ ð¿ûþî± òý×,
îÂõÅ Õ±÷±õþ îÂÏõèî±Ëß զ¤Ïß±õþ ßÂõþËõ ßÂÏö±Ëõ·
îÅ¿÷ ¿ôÂËõþ û±Ý ÕËÂó±¿õýÏò, úîÇ¿òõþËÂóÂ/ Ûý× ðɱËà±, Îî±÷±õþ
û±Ýûþ±õþ Âóï ñËõþ Õ÷õþ±õîÂÏõþ ¿ðËß ëÂ׿hÂËûþ ¿ðý× ßÅÂUá±ò, ÷ñÉðÅÂóÅËõþ ôÅÂËéÂ
Ýê± äÂÒ±Âó±ôÅÂËùõþ ÷±ðßÂî±, õüË™LñÈüËõõþ áËù Âóh± ÎæɱȦ§±¿õw÷/
Îî±÷±õþ Õ¦ó©† ßÅÂûþ±ú± úõþÏËõþõþ ÎöÂîÂõþ âÓ¿íÇ-õ±î±Ëüõþ Õ±ùá± ëÂ×MõþÏûþ
ëÂ×Ëh ëÂ×Ëh ձËü Õõ¿ú©† ÙîÅÂß±ù ñËõþ/ ÂóËïõþ Û¶±Ë™Là Îß±òÝ ù±ùõ±'
Ûý× ò± Îùà± ¿ä¿êÂõþ ð±ûþ õÅËß ëÂ×ð±üÏò ðÒ±¿hÂËûþ ï±ßÅÂßÂ/ Õ±õþ î±Ëß ¿âËõþý×
çÂËõþ Âóh³Âß Ûý× õüË™LÃõþ õíÇ÷±ù±, Õ±^Ç-ò¥Ú îÂÏõè Õ±õþ ëÂ×iœÅà/

¿Ã›¶ûþ õø¸Ç±¿ð,
Ûý× ÂóÔ¿ïõÏËî ձ÷±õþ Õ±Ëáý× îÅ¿÷ ÛËüå üÔ¿©†õþ qËî ûàò Ûý× áèý ¿åù ÛßÂ
æ;ù™Là տ¢Ÿ¿Âó` îÂàò Ûß üÅðÏâÇ õø¸Ç±ß±ù î±Ëß ê±`± ßÂËõþ¿åù/ õüË™LÃõþ Õ±á÷ò
î±õþÝ ÂóËõþ, î±ý× îÅ¿÷ Õ±÷±õþ õø¸Ç±¿ð, Îüý× ü˼ öÂõþü±Ý/ Õ±¿÷ Îî± 汿ò, Ûý×
Îðúé±õþ ßÂî Îß±¿é üý±ûþ-ü¥¤ùýÏò ßÔ¿ø¸æÏõÏ ÷±òÅø¸ ÎßÂõù Îî±÷±õþ ëÂ×Âóõþ öÂõþü±
ßÂËõþ ÎõÒËä õåËõþõþ Âóõþ õåõþ, Û¶æËiœõþ Âóõþ Û¶æiœ¯ Ûý× Îðúé± Îû ‘Î᱿õ’ ¿ßÂÑõ±
‘é±ßÂù±÷±ß±ò’ ýù ò±, ÎüÝ Îî± ÎßÂõù Îî±÷±õþý× æòÉ/ qñÅ ÛßÂé± Îðú· ßÂî ÷±òÅø¸Ý
Îû ‘Î᱿õ’ Õïõ± ‘é±ßÂù±÷±ß±ò ýËî ýËî ÎõÒËä Îáù qñÅ Îî±÷±õþ ¦óËúǯ îÅ¿÷ û¿ð
¿òûþ¿÷î çÂËõþ ò± ÂóhÂËî Ûý× öÓÂàËGÂõþ õÅËßÂõþ ëÂ×Âóõþ, îÂËõ ö±õþîÂõø¸Ç ò±Ë÷õþ Îðúé±õþ
ý׿îÂý±ü ÛõÑ öÓÂËá±ù ðÅËé±ý× ýËî±, ßÂÏ öÂÏø¸í Õ±ù±ð±¯
ü¿îÂÉ õùËî ßÂÏ, Ûý× ¿õÂói§ ü÷Ëûþ Õ±¿÷Ý Îû ä±ý× îÅ¿÷ çÂËõþ Âóh ձ÷±õþ õÅËßÂõþ
ëÂ×Âóõþ/ ÷Ëò ýûþ, ýËûþ û±ý× ¿ðá™Lÿõ™¦¸Ôî ñ±òËÂî ձõþ îÅ¿÷ Õ±÷±Ëß տõõþ±÷
¿ç¿õþ¿ç¿õþ ¿ö¿æËûþ ð±Ý Õïõ± Îüý× ôÅÂù&Ëù±õþ ÷îÂý× ëÂ×ÂóûÇÅÂó¿õþ Îî±÷±õþ Û¶õù
ÂóîÂËòõþ ü±÷Ëò ü¥óÓíÇ Õ±Rü÷ÂóÇí ßÂËõþ ýÒ±éÅ Â÷ÅËh ÂóËh ﱿß ¿òÐús-¿ò}Âù...
¿ßÂc ßÂÏ öÂÏø¸í æÏ¿õî¯ îÂàò ÎßÂ÷ò ù±Ëá ôÅÂËùËðõþ· ÷Ëò ýûþ, æ±òËîÂò qñÅ
õþõÏfò±ï ¿ß õþõ±éÇ ôèˆÂ/
õø¸Ç±¿ð, Îî±÷±Ëß Ûý× ßÂï±&Ëù± Îß±ò¿ðòý× õùËî Âó±¿õþ¿ò, Îî±÷±õþ ß±Ëå Õ±ü±õþ
Õ±Ëáý× Ûß Îð±ðÇGÂÛ¶î±Âó áèσ Õ±h±ù ßÂËõþ ðÒ±¿hÂËûþËå Õ±õþ Õ±¿÷Ý áèÏ˃õþ Û¶õù
ÎîÂËæõþ ü±÷Ëò &¿éÂËûþ ÎûËî ÛßÂ۶߱õþ õ±ñÉý× ýËûþ¿å Õ±õþ Û¶¿îÂõ±õþý× üËõþ û±Ýûþ±õþ
ü÷ûþ ÎöÂËõ¿å ÂóËõþõþõ±õþ ¿ò}Âûþý× ñËõþ ÎôÂùõ Îî±÷±õþ ý±îÂ/ Ýý× áèσß±ùé±õþ æòÉ
Îß±òÝõ±õþý× î± üyÂõ ýûþ¿ò, î±ý× ¿ä¿êÂý× ¿ùà¿å/ Õ±¿÷ 汿ò, Õ±÷±õþ Ûý× ßÂï±&Ëù±
îÅ¿÷ ¿õ«±üý× ßÂõþËõ ò±, ß±õþí îÅ¿÷ Õ±÷±Ëß üõü÷ûþ Õ±òj-ëÂ×Èüõ ÷Åà¿õþîÂý× ÎðËà
Õ±üå/ Îî±÷±õþ ÷Ëò ýËîÂý× Âó±Ëõþ, ÕËòß ö±Ëù±õ±ü±õþ ÷±Ëç ձ÷±õþ ý+ðËûþÝ Õ±õþ
Îß±òÝ úÓòÉî± Îòý×, q©¨î± Îòý×/ Ûé± ¿êÂßÂ, Õ±æËß õ±ã±¿ùõþ õ±Ëõþ±÷±Ëü Îî¿Sú
Âó±õÇËíõþ Õ¿ñß±ÑúËîÂý× ÛßÂé± Λ−ËæÿÿKé Âó±ËüDZòɱ¿ù¿é ¿òËûþ Õ±÷±Ëß ëÂ×Â󿦚î ï±ßÂËîÂ
ýûþ ¿ßÂc Õ±÷±Ëß î±õþ± ¿êÂß ¿ß Îä±Ëà ÎðËà Õ±æß±ù· ûàò Îð¿à, ëÂ×Mõþ±ñÅ¿òßÂ
ð±úÇ¿òß ôÂËî±ûþ± ¿ðËBå ‘Û÷ò õü™LÿðËò õ±¿h ÎôÂËõþ± ÷±Ñü ¿ßÂËò...’ îÂàò ü¿îÂÉ
ß±i§± Âó±ûþ, ÷Ëò ýûþ 䱿ùÇ äÂɱÂó¿ùËòõþ ÷Ëî± õÔ¿©†õþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ ÎýÒËé û±ý×, ÎßÂëÂ× Îä±Ëàõþ
æù ÎðàËî Âó±Ëõ ò±/ ü¿îÂÉ õù¿å, îÂàò qñÅ Îî±÷±õþ ßÂï±ý× ÷Ëò ýûþ, õø¸Ç±¿ð/
汿òò±, Ûý× õüË™Là û±õþ æiœ Îüý× æÏõò±òj Îß±ò Õ¿öÂ÷±Ëò Îî±÷±Ëß ¿òËûþ
¿ùàËùòý× ò±¯ ¿ßÂc Ûý× õüË™LÃý× û±õþ ÷ÔîÅÂÉ, Îüý× ú¿M äÂËA±Âó±ñɱûþ ßÂÏ ßÂËõþ Îûò
¿ùËà ¿áËûþËåò ÛßÂð÷ Õ±÷±õþ ÷Ëòõþ ßÂï±é±... ‘òÏù¿ðáË™Là ôÅÂËùõþ Õ±&ò-Îüý×
Õ±&ò ÎÂó±h±ËBå ßÂËõ·“ îÂɱËá Õ±÷±õþ ö±á õËüËå, Ûý× õüË™Là õÔ¿©† ýËõ/’
õø¸Ç±¿ð, Îúø¸ ßÂõþ±õþ Õ±Ëá ÛßÂé±ý× ÕòÅËõþ±ñ, ¿›−æÿ, ÛßÂõ±õþ Ýý× áèσß±ùé±õþ Õ±Ëáý×
äÂËù ÛËü± ò±, Îî±÷±Ëß ÎðàËî ÎðàËî ôÅ¿õþËûþ û±ýׯ

Õ¿öÂËø¸ß ç±

î± Îü ûîÂéÅÂßÅÂý× Îý±ßÂ...
Õ±÷±õþ áèσ’ËßÂ,
Õ±õþÝ à±¿òß¿ðò Âóõþ ÎïËß îÂl ýÝ/ ÂóÅËh û±Ýûþ±õþÝ
Îî± ù±Ëá ౿òß ò±-ÎÂó±h± ý׿îÂý±ü/ ò± Âóh±/ òý×Ëù
ýùÄß± Î÷Ëà Û¶á±ìÂÿ ö¿õø¸ÉËîÂõþ ¿ðËß û±Ýûþ± û±ûþ õÅ¿ç·
汿ò Îî± ¿ò¿}Âî РõëÂ×ù ÂóÅËh û±Ëõ æ±òù± õgÂ
âËõþõþ ÎðÝûþ±Ëù å±ûþ± ýËûþ û±Ëõ ‘Õ±Ëûþú± Õ±M±õþ’ -

õòùî±,
÷Ëò ÂóhÂËå, ü±õþ± á± ÎïËß ßÅÂûþ±ú± çÂËõþ ÂóhÂËå, Ûî¿ðò æ÷±é ÎõÒËñ ï±ß± ßÅÂûþ±ú±·
...áöÂÏõþ úÏËîÂõþ õþ±î ÎïËß òõþ÷ Õ±Ëù±õþ ÷±ûþ±õÏ üß±Ëù Îõþ±æý× îÅ¿÷ Õ±õþ Õ±¿÷ ¿ôÂËõþ
Îûî±÷ ý±Ýûþ±ßÂù ÎÂó¿õþËûþ ¿çÂùÂó±õþ õõþ±õõþ...
Õ±÷±õþ õÅËßÂõþ ÎöÂîÂõþ Îî±÷±õþ Îõþ±á± úõþÏõþ Õ±õþ Õ±õþÝ Îõ¿ú ëÂ×ðáèÏõ îÂíÏ úºðÅ¿éÂ
Õ±òî ö±Ëõþ ¿òÐü˂±äÂ/ îÂàò ÂóíÇË÷±äÂÏ ¿ðò/ îÅ¿÷Ý ü÷™¦¸ ü÷ûþ qñÅ éÂý× éÂý×... á¿ù
ëÂ×Âóá¿ù ßÅÂ?å±ûþ±ûþ... üß±Ëùõþ úÏËî Îü±ò±¿ù Îõþ±Ëð ¿Âóê ÎõþËà Õ±÷±õþ ßÒ±Ëð ÷±ï±
ò±¿÷Ëûþ... Îõþ±á± òðÏ Õ±õþ Âó±¿àõþ± Âóõþ¦óõþ ÛßÂðÔË©† Îî±÷±ûþ ÎðàËå... Õ±¿÷ ÷Ëò ÷Ëò
¿ßÂåÅé± Õý‚±õþÏ ýËûþ ëÂ×êÂËùÝ ÕËÂó± ßÂõþî±÷ ¿ú÷Óù-Âóù±ú-ßÔÂøäÓÂh± ôÅÂËé Ýê±õþ/
Õ±÷±õþ ü÷™¦¸ úõþÏõþ ÎêÒ±é ձõþ ÎäÂ±à ¿ÂóÂó±ü±îÇÂ/ Îî±÷±õþ á± ÎïËß õÅZÅËðõþ ÎöÂËü Õ±ü±
Îüý× ágÂ, Õ±¿÷ ò±ß ëÅ¿õËûþ ÎêÒ±é ëÅ¿õËûþ Îüý× ÕîÂËù Âó±áËùõþ ÷Ëî± ý±¿õþËûþ û±¿Bå...
å±SÏ-Õ±õ±Ëüõþ Îð±îÂù±õþ Îß±Ëòõþ âËõþ îÂàò ÎßÒ±äÂhÂöÂõþ± ¿ú÷Óù-Âóù±ú Õ±õþ ßÔÂøäÓÂh±...
¿õå±ò±õþ òõþË÷ Õ±÷±õþ ù`ÂöÂ` ö±ã±Ëä±õþ± ÷Åà...
îÅ¿÷ ëÂ×h±ùÂóÅËùõþ ¿öÂËhÂ... ÷±ï±õþ äÅÂËù éÅÂÂóéÅÂÂó ¿ý÷... ê±`±ûþ ù±ùËä Îî±÷±õþ á±ù Õ±õþ
ðÅý× ÎêÒ±éÂ... öÂÏ ý±î õÅ¿ùËûþ ¿ðËî ä±ý׿å Ýý× ðÅý× ÎêÒ±ËéÂ... Õ±õþ Õ±ËõþßÂéÅ ëÂ×øî±õþ æòÉ
¿ßÂåÅé± Õ±h±ù àÒÅËæ ¿òËûþ¿å îÂàò/ Îî±÷±õþ éÅ¿ÂóËîÂ, ëÂ×Ëùõþ õÅòÅ¿òËî Îüý× Õ±ß±¿ºîÂ
ëÂ×øî±õþ Ý÷/ Õ±¿÷ äÓÂíÇ¿õäÓÂíÇ á¿hÂËûþ ò±÷¿å Ü ëÂ×øî± åÒÅËûþ åÒÅËû... Âó±ý±¿h úýËõþõþ 
éÂ÷ɱÂó ñËõþ/
Îî±÷±Ëðõþ Ýà±Ëò Îõ±ñýûþ Ûàò õËh± õËh± ÎôÂÒ±é±ûþ ðÅV±h ÎòË÷ Õ±ü± õÔ¿©†¯ ù±ù
ÎõþòËß±é á±Ëûþ Õ±D±õþ ù¿õ ÎïËß ^nî åÅËé û±Bå îÅ¿÷ ý×ëÂ׿òûþò Ë÷... ß¿ôÂõþ ß±Âó
ü±÷Ëò ¿òËûþ ü±õþ±ðÅÂóÅõþ Îß±Ëòõþ Îé¿õËù Îî±÷±õþ ÕËÂó±ûþ/ á±ù ÎïËß ßÅ¿ä ßÅ¿ä çÂËõþ
Âóh± æù¿õjÅ ¿òËûþ ÷±ï±ûþ ÝhÂò± æ¿hÂËûþ îÅ¿÷/ Îé¿õËù ÎÂóËî õþ±à± ðÅý× Îæ±h± ý±ËîÂ
îÂàò úº ù±Ëá/
á¿hÂËûþ û±ûþ Âóù, ÕòÅÂóù/
ñÅËù± Ýh± ÆäÂËSõþ ðÅÂóÅõþæÅËh ¿òæÇò ßÂɱ¥ó±ü/ 屿îÂ÷îÂù±ûþ õËh± âKé±õþ ¿òËä üß±ù
ÎÂó¿õþËûþ ðÅÂóÅõþ/ ÷±Ëç ÷±Ëç ձõËý âÅâÅõþ ¿õø¸J ë±ß qñÅ Õ¦¤¿™¦¸ 汿áËûþ îÅÂù¿åù/ Â
ý±Ýûþ±ûþ ëÂ×Ëh û±¿Båù ÷ÅËàõþ ÝÂóõþ Îî±÷±õþ ßÂËûþß¿é äÅÂËùõþ ßÅ¿äÂ, ðÓËõþ î±ù-ÎàæÅõþ Õ±õþ
ò±õþËßÂù-üÅÂóÅ¿õþõþ ü±¿õþ/ ÷±¿éÂËîÂý× ÎïîÒÂËù ÂóËh ï±ß± õÔ™LÃäÅÂÉî ¿ú÷ÓËùõþ Õ±&Ëò ù±ù/
Ý ¿ß ¿ú÷Óù ò±¿ß Û¶îÂɱàɱî Ûý× ÂóÅËø¸õþ ÷Å௠ձ÷±Ëß ö±Ëù±ËõËü ¿ôÂËõþ ÛËü± Ûý×
ßÂí Îý÷Ë™LÃõþ õ±ò±Ëò± Õ¿åù±ûþ/ Ûý× úýËõþõþ á±å-Âó±¿à-¿çÂù-ý±Ýûþ±ßÂù-õ±ü-Îéªò
Õ±õþ ù±æÅß ¿õþË'±õþ± ßÂËðò Îî±÷±Ëß ÎðËà¿ò/ ý×-Î÷ý×Ëù Ûý× éÅÂßÂËõþ± ¿ä¿êÂé±ý× õüË™LÃõþ
û± ¿ßÂåÅ ÕæÅý±îÂ/
汿ò, õþ±á ßÂõþËõ ò±/ îÂõÅ ¿ùàù±÷/ î±h±î±¿h ÛËü±/ ö±Ëù± ù±áËå ò±/
...ö±Ëù±õ±ü±/

Ûõþ å¿õ áù± qËß±Ëõ ôÅ¿éÂô±é± ýËûþ û±Ýûþ± ÂóËï Âó±
õþ±àËî öÂûþ Âó±Ëõ ÎßÂëÂ×.../
î±õþ Õ±Ëá ï±ß ò± æ±ûþ÷±ò Õ¿ò}Âûþî± Ð õëÂ×ù
çÅÂõþ±ág úÏî ձõþ Îü±Ëûþé±Ëõþõþ æ±òù± àÅËù Îõ¿õþËûþ
ÂóhÂËå ‘Õ±Ëûþú± Õ±M±õþ’ -Ûõþ õÅËßÂõþ àÒ±æ áù±
qËß±ËBå ÂóïæÅËh ÂóËh ï±ß± ¿ú÷Óù-Âóù±ú ßÅÂËh±ËîÂ
ßÅÂËh±Ëî Âó¿åûþ± ÎùËá ôÅ¿éÂô±é± ýËBå Âó±/ 汿ò Îî±,
ù±ù Îúø¸Ë÷ø¸ ëÂ×M±ËÂó ÂóÅËh û±Ýûþ±õþ õþã/ îÂËõ
Îúø¸Ë÷Ëø¸õþ Õ±ËáÝ Îî± ÕŠ ü÷ûþ ï±ËßÂ/ Ûý× ü÷Ëûþõþ
æòÉ ù±ùËß õõþ±V ßÂõþ, ‘Îõ±ß± Îõ±ß±’ ÎÛ¶Ë÷õþ æòÉ

•÷±òõËÛ¶÷ òûþ, ÷±òÅø¸ Õ±õþ ÷±òÅø¸Ïõþ úõþÏõþ Õ±õþ ÷ò
Õ±òÄ䱿òûþ± ÎÛ¶÷—/
汿ò Îî±, îÂÏõè ëÂ×øî±ûþ áËù û±Ëõ õþã÷±à± üõ ö±ò/
î±õþ Õ±Ëá Ûý×éÅÂßÅ ü÷Ëûþõþ æËòÉ õõþ±V õíDZùÏ w÷,
û±Ëî ö±Ñ-Ûõþ Îð±Ëù ¿äÂòËî ò± Âó±¿õþ ÎÛ¶Ë÷õþ ö±ò/
汿ò Îî±, Îî±÷±õþ üõÇáè±üÏ ¿òË÷DZýî± ÎðËõ Âóõþ÷
¿ò¿ùÇ¿l/ î±õþ Õ±Ëá û¿ð ౿òß ¿ùl ýý× õ±ü™LÃÏ
Î÷±Ëýõþ áè±Ëü..... ¿›−æÿ, ÷±ô ßÂËõþ ¿ðÝ áèσ/
Õ±÷±õþ-ý× õü™LÃ

›¶ðÏl ß±¿?ù±ù

úÏîÂõÅËh±Ëß õü™LÃ...
ÝËý úÏî •Ûé± îÅ¿÷ ‘ý±ý×’ ñËõþ ¿òËî Âó±Ëõþ±—,
Õ±¿÷ Õ±ËðÌ ¿ä¿ê Îùà±õþ õ±î±ü òý×, ¿ä¿ê ëÂ׿hÂËûþ Îòõ±õþ õ±î±üõü™LÃ/ ý×-Î÷ý×ù õ± Ûü Û÷ Ûü õõþÑ Õ±÷±õþ ñ±Ëî üûþ/ Õ±÷±õþ
¿úõþ¿úËõþ ý±Ýûþ± Ûü Û÷ Ûü-Ûõþ Õ±á÷òÏ õ±îDZ/ çÂõþçÂËõþ, ÷Ôð÷Å j,
ö±õþ-ö±¿õþ¿! ¿ßÂåÅ Îòý×/ Õ±¿÷ ô±á-Ûõþ õþÑù±á±, ÆäÂîÂ-ô±&Ëòõþ
õü™Là Îî±÷±Ëß ձ÷±õþ ¿ä¿ê Îùà±õþ ßÂï± òûþ/ îÅ¿÷ õÅËh± ïÅOÅËhÂ
&¿éÂq¿é Î÷Ëõþ õþɱÂó±õþ-ÎùÂó-ßÂ¥¤ù ÷Å¿h ¿ðËûþ Îî±÷±õþ Ýê± õü±/
Îõþ±VÅËõþ õ±¿ùú ÎôÂËù ¿ä¿ê Âóh±õþ, ¿ä¿ê Îùà±õþ ÕûÅî ü÷ûþ Õ±Ëå
Îî±÷±õþ, Õ±õþ Õ±Ëå Õ¾³î ձs±õþ/ Õ±÷±ËßÂÝ ¿ä¿ê ¿ùàËî ýËõ¯¯¯
ðÅõþ ðÅõþ¯ Û Õ±õ±õþ ýûþ ò±¿ß· Õ±÷±õþ á±Ëûþ Õ±¿õËõþõþ ù±ù-òÏùÎá±ù±¿Âó õþÑ, Õ±÷±õþ ÷±ï±ûþ çÂßÂçÂËß òÏù ձ߱Ëúõþ õþÑ ß±Ëò
Îý±¿õþõþ á±ò... Âó±Ëûþ ùÅ¿éÂËûþ ÂóËh Âóù±ú-ßÔÂøäÓÂh±/ Îî±÷±õþ ß±Ëå
Õ±÷±õþ Õ±õ±õþ ¿ä¿ê ¿ßÂËüõþ õËù± Îî±· Îî±÷±õþ ü˼ ÷ÔîÅÂÉ Õ±õþ
úÏîÂâÅË÷õþ ÕôÅÂõþ™Là üÑËû±á/ Õ±õþ Õ±¿÷· æÏõò÷ûþ õíÇ÷ûþ ëÂ×BåWù,
ëÂ×V±÷, ÎõÂóËõþ±ûþ±/ îÅ¿÷ û¿ð ëÂ×Mõþ ýÝ Îî± Õ±¿÷ ð¿Âí/ Õ±÷±õþ
åéÂôÂ鱿ò Õ±õþ Îî±÷±õþ Õ¿õäÂù ¦š¿õõþî±/ Ý úÏîÂõÅËh±¯ îÅ¿÷ Îß±ò
Õ±Ë!ÂËù òõÏò õüË™Lõþ ¿ä¿ê äÂ±Ý õËù± Îî± Îð¿à· Îî±÷±õþ
õõþôÂúÏîÂù ¦š¿õõþî± Õ±÷±õþ Îâ±õþ ò±-Âóüj/ îÂõÅ Îî±÷±õþ ÷ËñÉ
Õ±¿÷ Õ±÷±Ëß ÎðËà¿å, ÎðËà¿å õü™LÃËßÂ/
Îß õËù, îÅ¿÷ ÎßÂõùý× ¦š¿õõþ, ÎßÂõùý× õÅËh±, ÎßÂõ¿ù äÂùÈú¿MýÏò·
æ±Ëò±, Îî±÷±Ëß ձ¿÷ ßÂî õþ¿ãò Õ±õþ ðÅõþ™Là ÎðËà¿å ëÂ×MËõþ
ý±Ýûþ±ûþ ÎÂóÌø¸Âó±õÇËíõþ ý±Ëé õ±ëÂ×ùË÷ù±õþ Îà±ù± áù±õþ á±Ëò
õh¿ðò Õ±õþ Âóûþù± æ±òÅûþ±¿õþõþ Û¶±Ëí±Båù ëÂ×øî±ûþ... Ûß¿ðò
ö±õî±÷ îÅ¿÷ Îüý× õõþËô ì±ß± ¥¡±ò òðÏ, û±õþ Âó±Ëh Ûß± ðÒ±¿hÂËûþ
ï±Ëß Âó±î±çÂõþ± Îß±òÝ ¿õõíÇ á±å Õ±õþ Îß±òÝ ßÔÂø±¼ SÏîÂð±üÏ
î±õþ ¿úq¿éÂËß õÅËß ¿òËûþ Âó±¿ùËûþ û±ûþ î±õþ Ϋ Û¶öÅ¿éÂõþ å±ûþ±
ÎïËßÂ/ Õ±æ 汿ò, îÅ¿÷ û¿ð Îüý× Âó±ù±Ëò±õþ ßÂí å¿õ ýÝ, îÂËõ
îÅ¿÷ Îüý× ¿õË^±ËýõþÝ Ã›¶õù å¿õ, Îûà±Ëò õõþô ö±ãËî ö±ãËîÂ
¿êÂß ¿÷Ëù û±ûþ áöÂÏõþ áýò æù/ î±ý× Îî±÷±õþ ßÂjËõþý× Îî± ùÅ¿ßÂËûþ
ﱿß ձ¿÷ õü™LÃ/ Îî±÷±õþ ¿ý÷úÏîÂù Îà±ùËüõþ ¿òËä Îû ßÅÂüÅ÷ëÂ×øî±, î±õþ ÝË÷ý× Îî± Õ±÷±õþ æiœ/ Îî±÷±õþ ñÓüõþî± ÎìÂËß õþ±Ëà
Õ±÷±õþ ß¿ä õþÑ Õ±õþ î±õþÂóõþ î±Ëß Û¶±í Îðûþ Ûß ¿ò¿õh ö±õ÷ÅýÓîÇÂ/ ßÂÏ ÕÂó¿õþüÏ÷ ûËP îÅ¿÷ Õ±÷±Ëß õýò ßÂõþ Îî±÷±õþ ÆúËîÂÉõþ
÷ËñÉ Îû Âóõþ÷ ëÂ×øî± Õ±Ëå, î±õþ òõþ÷ Õ±Ëù±Ëî î±õþÂóõþ Îû¿ðò
üõÅæ ýËûþ ÝËê ձ÷±õþ ë±ùÂó±ù±, Õ±÷±Ëß îÅ¿÷ý× Âó¿õþËûþ ð±Ý
Õ±Ë÷õþ ÷ÅßÅÂËùõþ ÷ÅßÅÂéÂ/
Ûî ßÂï± Ûü Û÷ ÛËü õù± Îûî ò± î±ý× Ûý× ¿ä¿ê úÏîÂõÅËh±/
Õ±÷±õþ Õ±¿õõþ ù±á±ù±÷ Îî±÷±õþ ßÅ¿_î á±Ëù Îî±÷±õþ Îúø¸
¿õËßÂËùõþ á±Ëò Õ±÷±õþ ßÂÂó±Ëùõþ õþã, Õ±õþ îÅ¿÷ õþã ¿ðËûþå Õ±÷±õþ
Û¶õù ëÂ×h±Ëò/ üß±ùËõù±õþ ÆöÂõþõÏ/ Îî±÷±ËîÂ-Õ±÷±Ëî ¿÷Ëù î±ý×
æÏõò-÷õþËíõþ Îàù± ÛßÂéÅ Âó±ËŒÂ ¿òËûþ, Õ±÷±õþ ýù q, Îî±÷±õþ
ýù ü±õþ±/ Õïä îÅ¿÷ å±h± Õ±¿÷ Îòý×/ ßÂÏ Õ±}Âûǯ
– äÂùù±÷ õü™LÃ

Accrediated by NACC With B++ Grade

MANONMANIAM SUNDARANAR UNIVERSITY (Approved by DEC, UGC)
Admission Notice for Dec- 2013 Exam
1) UG(3years)- B.A(English/ History) yBBA yBCAyB.Com yB.Sc(Math)
2) PG(2 years)- M.A(English/ History/ Pol Sc/ Mass Comm/ Criminology)
M.Com,M.Sc(Math/ Physics / Chem/ Env. Sc)yMBAyMCA
BLISCyMLISCyDCAyPGDCA
Contact For Admission:

ı˝◊ √õ∂fl¬±À˙ ˝◊BÂ≈fl¬
ŒÊ˘±ı˛ fl¬øı › ¸±ø˝øÓ¬…fl¬·Ì

Swasti Academy

(Only University Authorised Study Cum Examination Centre in Malda Code: S-20

Maitrayee Apartment, No.1 Govt. Colony, Malda-732101 Mob. 97341 03622/ 99330 24297

¿ï‚ÂéÂɱ‚Â, ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð±
Îô±ò 03512 220522

!îöìٻٻîû# îûyëû •ā|îþ|ùïCÃ|$á“ā‰ā
Ã|$á“ā‰ā{Ç|xāāž$¤$‰Ò
‰ {Ç|xāāž$¤$‰Ò
{
ā$o‰āù§u“ā|ñþ
$o‰
o‰āù§u“ā|ñþ
Œ !îƒ xyîûƒ •ā|îþ|ùïCÃ|$á“ā‰ā
Ã|$á“ā‰āù§u“ā|ñþ
ù§u“ā|ñþµÏ|2$¤$÷ùï
µÏ|2$¤
$¤$÷ùï“āùï•āñþ¥|Š|

www. a a m a d e r m a l d a .in

66o…‹ëā2‰āùï
6o…‹ëā2‰āù¤|o&™÷|¤›|™āž2
o… ‹ë 2 ‰ ùï¤|o&
|o&™÷|¤›|™āž2ñ2Ó$āžoì
÷|¤›| ž22ñ2Ó$āžoì
2 ñ2 Ó $ žo ¢ì:65434ùéā|oo
:65434
:65434ùéā|oo…3684558;::7{$éā§™58;:76ù§u“ā|ñþ
ùé |o o…
… 3684558;::7
36845 58;::7 {$éā§
{$é
{ §™
 58;:76
58;:76 ù§
ù§u““ā|ñþ
|ñ
ù¨Õ¤|¨}
ù¨Õ¤
¤|¨}o<;84<56957
<;84<56957

ùî§÷kâïāž$ñþùï¦ïñ|@$¤āž|Jîþ
|@$¤āž||Jîþ|î|îþ
÷|$ѓāâ×|¨}§ù¨|¤ñ$•ā$§†$“āâôÇ|o
{|ѓāÉ|ùï§|ùïo|CĀÏ|$éā7$•ā§¨¨û
¨}ùï‰ā|‰ā|$•ÈāJCĀÏ|$éā‰ā|¤|ñþ•āāžç¤|ñþñ§¨ 
§¨
=ì¢ìùñþ$•ā$“ā|¤
¨}†$§†$6ü9ŽāÇ|ùïo¤§ç§Äž,—È{ùïùï“ā|ùï÷$“ā‰ā
¨Ñ“ā|ñþ÷$o“ā$ñþ…
¨}†¨}†$$•ā$“ā|¤
$āž†éā†$“ā
$“ā†÷†$“ā

žÇ|ùïð|¤$ì
÷|¨}ùùïïh®|ñ|ùïîþ|¤$
ñ|ùïîîþþ|ùï‰ā$÷$ßWÌ
éā†o††$§
éā†
†o††$§
$¨ùïáá“ā|āžÇ|ùï
“ā|āžÇ|ùïð|¤$
ùñ|o÷Ç|ùï
ùñ|o
o÷Ç|ùïñþ|

Jute Bags
Non Woven Bags
Bulk Enquiry
+91 94341 54440

ñ|˜āñÇ|ð|$ñù復ïNā$ñþ•ā}÷Ç|ùï“ā|¤
ā|¤$ßW
¤$ßWJ$éā$‰āÇ|¤ù÷$•ā$§o
J$éā$‰āÇ|¤ù÷$•ā$§où➥|$¤á“ā
où➥¥|$¤
¤áá“ā
•ā|2â½āžo$÷ڙ÷†$ñ†$ñ†§‰ā$¤™$•ā†o†$ñ$āž†÷†{|ñþ
ñ||ññþ
÷†$ñ†$ñ†§‰ā$¤™$$•ā†o†$ñ$āž†÷†{|ñþì¢ì÷G¤ñ|ñþJñ(œñ|ñþ

{$âllùïññþþ||‹‹$ñù¥¦Nā
{$
‹$ñùï
$ñù復ïNā{ùï
{ùï
{ùð|ùāž$•ā‰ā§|ùo
 ðÈ|ùïāž$•
ž$•ā‰ā§|ùï
‰ §|ùïÈo
•ā|2{Ä×|oùÇ|$˜āñþ|îþ™÷†§{ùï
÷†§{ùïððÈÈ|†ù‹|Öāù÷•ā|$¤ßW좢¢ìµÏ$˜ā$›o•ā|2
•ā|2›#āžEāñþ 
››# žEāñþù§o
ù§o™™÷†§†™éā†{|ñþ
÷†§†™éā†{|ñþ†$§†§¨}
$§†§¨}†$•ā™÷†$§†¨}Žā{ùïðÈ|

¨|“Èā§…h®|kvĀ$ñ$ëāª¯ùñþ|ùï‹ñþ$ñùïù復ïNā‰ā|$•ÈāJ¤$
J¤$á“ā
áᓠ
•ā|2îþ§|oÇ|¤™™÷†$•ā†™$•ā†÷•ā|b®|ñþ
÷†$•ā†™$•ā†÷•ā|b®
b®|ñþù›Š|¨}ñ|ñþoÇùéā|o‰āñþ)o

•ā|b®|ñþù›Š|¨}ñ|ñþoÇùéā|o‰āñþ)o

âi&ùñþ|‹$ñù復ï
¥¦¦ïNā‹|¨}ùïo|‰ā¤$
|‰ā¤$á“ā
áᓠ

’’þy2§ùï
y2§ùï˜āÇ«(ù¥Šñþ÷|ª¯|™ ÷†$ñ†$ñ†§
÷†$ñ†$ñ†§{o|§È
§{o|§È$•ā††™÷†$•āñ/¨âž$˜āñ|ñþ™Ùh®ñ|ñþ 
Ùh®
h®ñ|ñþñþûJ¥$oñ|ñþ 
J¥$oñ|ñþñþû •ā|2÷¤îþ 
•ā|2÷¤îþ§ñþ‰ā|ñþ™ $•ā†$†J†™÷†$•ā†

ùo|ùïñþ¤$éā$$¥îþ|o

¥$oñ|ñþ
ññ|ñþ
ñ J
Jù§|÷ñ|ñþ 
ù§|÷ñ|ñþ
¥$oñ|ñþ™ñþ$$ññ|ñþ

•ā|2ñþoñ&ñþùñ|§™ ÷†$•āµÏ
÷†$•āµÏ$˜ā$›o
˜ā$›o
10 õø¸Ç 11 üÑàɱ/ ¦¤Q±¿ñß±õþÏ, ۶߱úßÂ Ý ÷Å^ß տòX ð±ú&l ßÂîÇÂÔß ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101 ýý×Ëî Û¶ß±¿úîÂ Ý ÷Å¿^îÂ/ ü¥ó±ðß Р¿äÂõþ|Ï ð±ú&l/ Îô±ò Ð ß±ûDZùûþ 03512-220522 õ±îDZ ¿õö±á 97334 04880 ¿õ:±Âóò ¿õö±á 92327 90070
ôÂɱ' Ð •03512— 253913 ý×-Î÷ù response@aamadermalda.in ÝËûþõü±ý×é www.aamadermalda.in I RNI. No. WBBEN/03/13342