Hubungan emosi dan pemikiran adalah berhubung rapat dan tidak boleh untuk dipisahkan.

Oleh sebab itu segala pemikiran dan kepercayaan yang tidak rasional itu berpunca daripada proses dan pengaruh budaya dan pembelajaran . Menurut George dan Cristiani (1995) telah mengandaikan bahawa manusia bertindak sebagai penilai, perunding dan pengawal diri. Gangguan emosi dan tingkah laku akan bermula apabila manusia menganggap beberapa keutamaan seperti keinginan untuk disayangi, diperakui kejayaan dan menganggap keutamaan tersebut sebagai keperluan yang utama. RET juga memandang bahawa manusia dilahirkan dengan beberapa kecenderungan ke arah perkembangan dan pengiktirafan diri tetapi mereka akan mengkhianatinya disebabkan oleh kecenderungan untuk berfikir tidak rasional dan contoh-contoh mengalah diri yang telah mereka pelajari. Gerald Corey (1996) pula mendapati bahawa terapi RET berlandaskan kepada andaian bahawa manusia dilahirkan dengan keupayaan untuk berfikiran secara rasional dan tidak rasional. Manusia berupaya untuk memelihara dirinya, bergembira, berfikir, menterjemahkan diri, sayang menyayangi, berkomunikasi dengan orang lain, berkembang dan mengiktiraf diri sendiri. Manusia juga berkecenderungan untuk merosakkan dirinya, tidak mahu berfikir, suka menangguh untuk membuat sesuatu, mengulangi kesilapan, tidak sabar, mementingkan kesempurnaan semata-mata, selalu menyalahkan diri sendiri, cuba mengelakkan pengikhtirafan dan pertumbuhan potensi. Fenomena ini meyakinkan terapi ini dapat membantu manusia untuk menerima kembali diri mereka sendiri setelah melakukan kesilapan dan belajar untuk hidup lebih harmonis. Hackey dan Cormier (1995) berpendapat bahawa RET, membuat andaian tentang gangguan emosi manusia adalah disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional. Hubungan antara emosi dan pemikiran terlalu rapat sehingga tidak boleh dipisahkan kedua-duanya. Manusia juga dilahirkan dengan suatu potensi untuk berfikiran secara lurus dan rasional dan juga secara tidak rasional. Manusia sendirilah yang menyebabkan dirinya merasa terganggu dan gangguan itu bukanlah disebabkan oleh sumber-sumber luaran tetapi berpunca dari diri individu itu sendiri. Manusia mempunyai keupayaan untuk mengubah proses-proses kognitif, emotif dan tingkah lakunya. Mereka boleh memilih untuk bertindak dengan cara yang berlainan daripada pola tingkah laku yang normal. Mereka juga boleh memilih untuk tidak membenarkan dirinya terganggu dan boleh melatih diri untuk mengalami gangguan yang minimun selagi hayat masih ada. Ee Ah Meng (1991) berpendapat bahawa terapi RET yang dikembangkan oleh Ellis dalam tahun 1950 an adalah berdasarkan kepada kepercayaan bahawa manusia perlu mengubah cara berfikir supaya boleh memperbetulkan pemikiran yang tidak rasional. Baginya manusia dilahirkan dalam dunia yang tidak rasional dan manusia menjadi semakin tidak rasional apabila berada dalam sistem kepercayaan mereka. Suradi Salim (1996) mengandaikan bahawa manusia berupaya untuk berfikiran rasional dan tidak rasional. Dalam pemikiran seseorang individu terdapat sistem kepercayaan yang

berkecenderungan untuk berfikir ke arah tidak rasional. Apabila sesuatu peristiwa terjadi maka individu itu selalu mengandaikan suatu kepercayaan terhadap peristiwa tersebut sama ada ianya baik atau sebaliknya. Manusia juga sering mempercayai tahyul yang menyebabkan mereka membuat sesuatu keputusan yang tidak mengembirakan. Oleh itu kaunselor perlu bertanggungjawab untuk mewujudkan sistem kepercayaan individu tersebut supaya menjadi rasional bagi membantunya memperolehi kehidupan yang lebih harmonis. Menurut teori RET, seseorang yang bermasalah akan mempunyai suatu sistem kepercayaan atau suatu ‘belief system’ yang penuh dengan kepercayaan yang tidak rasional mengenai perkara yang dilihat atau dialaminya. Albert Ellis telah memberikan beberapa idea tentang pemikiran yang tidak rasional, antaranya adalah seseorang individu mempercayai bahawa ia mesti disayangi oleh orang-orang penting atau signifikan kepada dirinya seperti ibubapa, adik-beradik dan rakan-rakan. Individu juga percaya bahawa ia mesti membuktikan bahawa ia seorang yang berkebolehan dan berkemampuan. Seseorang individu juga mempercayai bahawa jika terdapat individu yang lain melakukan kesalahan atau tidak berlaku adil, maka seharusnya ia dikutuk dan menyalahkan dirinya dan dilihat sebagai orang yang tidak baik. Masa lampau juga dianggap sangat penting kerana ia mempengaruhi hidup seseorang individu. Ellis mempercayai bahawa masa lampau itulah yang akan menentukan perasaan seseorang individu pada masa kini. Seseorang individu itu juga mempercayai bahawa ia perlu melihat kehidupannya yang sangat teruk jika ia tidak dapat menyelesaikan masalah kepada kehidupannya. Individu juga mempercayai bahawa ia perlu berpandangan tidak baik sekiranya ia dikecewakan, disisih atau tidak dilayan secara adil. Jika berhadapan dengan perkara-perkara yang merbahaya, seseorang individu mempercayai bahawa ia perlu memikirkannya dan akan risau tentangnya. Bagi menerangkan dengan jelas bagaimana gangguan emosi dan fikiran berlaku maka kita akan menggunakan konsep ABCDE yang telah dinyatakan oleh Ellis iaitu A ialah penggerak pengalaman activating experience atau peristiwa, faktor sikap atau tingkah laku yang dialami oleh seseorang. Misalnya gagal dalam peperiksaan. B pula adalah sistem kepercayaan yang dianuti oleh seseorang person’s belief system. Misalnya, “saya tidak kelihatan cantik atau hodoh”. Manakala C ialah akibat consequence iaitu hasil daripada penilaian oleh B ke atas A dan ditafsirkannya. Misalnya, sentiasa keadaan muram dan tidak bersemangat. D pula adalah kaedah-kaedah untuk berhujah, mengajar, mencabar dan memperbetulkan sistem kepercayaan yang tidak rasional yang menyebabkan individu itu mengalami suatu reaksi emosi yang tidak rasional. Misalnya, “Saya tidak mahu kamu yang menyebabkan saya mengalami kerugian besar dalam hidup saya”. Dan akhir sekali E ialah menjadi normal dan mempunyai sistem kepercayaan dan penilaian yang rasional dan positif. Misalnya Saya rasa gembira. Corey (1996) menjelaskan bahawa konsep ABC dalam teori RET adalah seperti berikut; Menurut beliau, prinsip asas kepada gangguan emosi adalah sebahagian besarnya akibat daripada hasil pemikiran tidak rasional dan pemikiran kalah diri. Hasil daripada pemkiran ini menyebabkan seseorang individu itu suka menyatakan sesuatu dengan perkataan ‘sepatutnya’, ‘seharusnya’ dan ‘semestinya’. Dari perspektif RET, ramai terapis telah membuat kesilapan kerana

memfokuskan kepada sejarah hidup yang lampau dan cara tindakan ialah semua peristiwa masa kanak-kanak boleh diubah. Terdapat juga terapis melakukan kesilapan dengan terlalu menekankan dalam usaha klien mengenal diri, meluahkan perasaan dan perubahan pemikiran. Keadaan ini mendorong klien melupakan peristiwa awal kanak-kanak dan menumpukan pemikiran sekarang. Bagi Ellis cara ini tidak produktif kerana sesuatu yang menyebabkan emosional tidak akan hilang malah ia akan menambahkan lagi kehebatan perasaan tersebut. Oleh itu bagi Ellis , terapis dan klien perlu bekerjasama untuk mencabar kepercayaan tidak rasional yang mengakibatkan gangguan emosional. Mereka perlu menuju ke arah mengubah perkara yang tidak realiti, tidak matang, terlalu menuntut dan tidak lojik kepada pemikiran yang logik, matang dan realistik. Persoalannya, bagaimanakah emosional yang terganggu itu boleh wujud di dalam diri seseorang individu? Dalam hal ini , Ellis telah menjelaskan bahawa individu yang mengalami gangguan kerana sentiasa berterusan mengulangi ayat-ayat yang tidak logikal.Misalnya , individu itu berkata: “Saya sangat kecewa dengan kegagalan peperiksaan ini. Kegagalan saya semuanya berpunca dari kesilapan saya sendiri. Saya adalah merupakan manusia yang paling bodoh” Gangguan emosi ini menyebabkan wujudnya depresi dan anxieti dalam diri seseorang. Keadaan ini akan mengakibatkan individu itu akan kekal berpegang dengan kepercayaan yang tidak rasional itu. Kepercayaan inilah yang perlu dibantu oleh kaunselor agar klien tersebut dapat merasionalkan dirinya dalam menghapuskan fahaman-fahaman dan kepercayaan yang tidak rasional yang ada pada dirinya.

Terapi Rasional Emotif

A. Pendahuluan Rational Emotive Therapy atau Teori Rasional Emotif mulai dikembangan di Amerika pada tahun 1960-an oleh Alberl Ellis, seorang Doktor dan Ahli dalam Psikologi Terapeutik yang juga seorang eksistensialis dan juga seorang Neo Freudian. Teori ini dikembangkanya ketika ia dalam praktek terapi mendapatkan bahwa sistem psikoanalisis ini mempunyai kelemahan-kelemahan secara teoritis (Ellis, 1974). Teori Rasional Emotif ini merupakan sintesis baru dari Behavior Therapy yang klasik (termasuk Skinnerian Reinforcement dan Wolpein Systematic Desensitization). Oleh karena itu Ellis menyebut terapi ini sebagai Cognitive Behavior Therapy atau Comprehensive Therapy. Konsep ini merupakan sebuah aliran baru dari Psikoterapi Humanistik yang berakar pada filsafat eksistensialisme yang dipelopori oleh Kierkegaard, Nietzsche, Buber, Heidegger, Jaspers dan Marleu Ponty, yang kemudian dilanjutkan dalam bentuk eksistensialisme terapan dalam Psikologi dan Psikoterapi, yang lebih dikenal sebagai Psikologi Humanistik.

Terapi rasional emotif menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang tak terhingga bagi aktualisasi potensi-potensi dirinya dan bisa mengubah ketentuan-ketentuan pribadi dan masyarakat. menyesali kesalahankesalahan secara tak berkesudahan. perfeksionisme. Jika tidak segera mencapai apa yang diinginkannya. manusia mempersalahkan dirinya sendiri ataupun orang lain. pikiran mempengaruhi emosi dan sebaliknya emosi mempengarulu pikiran. Unsur pokok terapi rasional-emotif adalah asumsi bahwa berpikir dan emosi bukan dua proses yang terpisah Menurut Ellis. Sebagai akibatnya. bergabung dengan orang lain.B. manusia bukanlah makhluk yang sepenuhnya ditentukan secara biologis dan didorong oleh naluri-naluri. takhayul. Pikiran . karena bisa berpikir dan bertindak sampai menjadikan dirinya berubah. untuk mengubah pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar yang telah diintroyeksikannya secara tidak kritis pada masa kanak-kanak. berbahagia. hasrat-hasrat. dan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Konsep-Konsep Utama Terapi rasional emotif (TRE) adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi. Ia melihat individu sebagai makhluk unik dan memiliki kekuatan untuk memahami keterbatasan-keterbatasan.perasaan biasanya dicetuskan oleh persepsi atas suatu situasi yang spesifik. Emosi disebabkan dan dikendalikan oleh pikiran. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk mendesakkan pemenuhan keinginan-keinginan. Jadi. Menurut Allbert Ellis. dan mencela diri. baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. Emosi adalah pikiran yang dialihkan dan diprasangkakan sebagai suatu proses sikap dan kognitif yang intristik. Atau dengan kata lain. serta menghindari pertumbuhan dan aktualisasi diri. beremosi. Jarang manusia beremosi tanpa berpikir. mereka akan bertingkah laku berbeda dengan cara mereka bertingkah laku di masa lampau. intoleransi. berlambat-lambat. menghindari pemikiran. serta tumbuh dan mengaktualisasikan diri. tuntutan-tuntutan. dan bertindak secara stimulan. Manusia memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk memelihara diri. sebab perasaan. mencintai. berpikir dan mengatakan. Pikiran-pikiran seseorang dapat menjadi emosi seseorang dan merasakan sesuatu dalam situasi tertentu dapat menjadi pemikiran seseorang. pilaran dan emosi merupakan dua hal yang saling bertumpang tindih. Akan tetapi. dan dalam prakteknya kedua hal itu saling terkait. mereka bukan korbankorban pengkondisian masa lampau yang pasif. manusia juga memiliki kecenderungan-kecenderungan ke arah menghancurkan diri. TRE menekankan bahwa manusia berpikir. dan untuk mengatasi kecenderungan-kecenderungan menolak diri sendiri.

Ellis menyatakan bahwa "gangguan emosi pada dasarnya terdiri atas kalimat-kalimat atau arti-arti yang keliru. Sistem keyakinan adalah penyebab masalah-masalah emosional. cenderung mendoktrinasi diri dari gagasan-gagasan tersebut berulang-ulang dengan cara yang tidak dipikirkan dan autsugestif. Tujuan Terapeutik Ellis menunjukkan bahwa banyak jalan yang digunakan dalam TRE yang diarahkan pada satu tujuan utama. kita cenderung menjadi korban dari gagasan-gagasan yang keliru. orang yang terganggu beremosi atau bertindak sampai ia sendiri kalah". Gangguan-gangguan emosional berakar pada masa kanak-kanak. Tujuan psikoterapis yang lebih baik adalah menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi-verbalisasi diri merka telah dan masih merupakan sumber utama dari gangguan-gangguan emosional yang dialami oleh mereka. yang diyakini secara dogmatis dan tanpa kritik terhadapnya. tetapi dikekalkan melalui reindoktrinasi sekarang. Metode ilmiah diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya. (2) orangnya cerdas tetapi tidak tahu bagaimana berpikir secara cerdas tetapi tidak tahu bagaimana herpikir secara jelas dalam hubungannya dengan keadaan emosi. Emosi-emosi adalah produk pemikiran manusia. Beberapa gagasan irasional yang menonjol yang terus menerus diinternalisasikan dan tanpa dapat dihindari mengakibatkan kesalahan diri. tidak logis dan tidak bisa disahihkan. C. Terapi Rasional – Emotif dan Teori Kepribadian Neurosis adalah pemikiran dan tingkah laku irasional. (3) orangnya cerdas dan cukup berpengetahuan tetapi terlalu neurotik untuk menggunakan kecerdasan dan pengetahuan seeara memadai. dan kita tetap mempertahankan gagasan-gagasan yang keliru dalam tingkah laku overt kita. Adanya orang-orang yang seperti itu. dan emosi dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi pikiran. yaitu : " meminimalkan pandangan yang mengalahkan diri dari klien dan membantu klien untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistik". klien ditantang untuk menguji kesahihan keyakinan-keyakinan tertentu. D. Pandangan yang penting dari teori rasional-emotif adalah konsep hahwa banyak perilaku emosional indiuidu yang berpangkal pada “self-talk:” atau “omong diri” atau internatisasi kalimat-kalimat yaitu orang yang menyatakan kepada dirinya sendiri tentang pikiran dan emosi yang bersifat negatif. Jika kita berpikir buruk tentang sesuatu. menurut Eilis adalah karena: (1) terlalu bodoh untuk berpikir secara jelas. . maka kita pun akan merasakan sesuatu itu sebagai hal yang buruk.seseorang dapat menjadi emosinya. TRE berhipotesis bahwa karena kita tumbuh dalam masyarakat.

proses terapeutik terdiri atas penyembuhan irasionalitas dengan rasionalitas. E) psi-kologis positif dari keyakinan-keyakinan yang rasional. Fleksibel. seperti kesulitanke-sulitan keluarga.[7] Ellis menambahkan D dan E untuk rumus ABC ini.Tujuan dari Rational Emotive Theory adalah: Memperbaiki dan mengubah segala perilaku yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. C. Maka. Risk Taking. Pada dasarnya. karenanya sebagian besar adalah proses belajar-mengajar. Adalah consequence. dan hal-hal lain yang kita anggap sebagai penye-bab ketidak bahagiaan. trauma-trauma masa kecil. alangkah lebih baiknya apabila kita selalu memiliki perasaan positif. Tolerance. Menghapus pandangan hidup klien yang mengalahkan diri dan membantu klien dalam memperoleh pandangan hidup yang lebih toleran dan rasional. Karena individu pada dasarnya adalah makhluk rasional dan karena sumber ketidakbhagiaannya adalah irasionalitas. dan Self Acceptance Klien.Ringkasnya. Adalah beliefs. Commitment. . Adalah activating experiences atau pengalaman-pengalaman pemicu. kendala-kendala pekerjaan. terutama yang bersifat irasional dan merusak diri sendiri yang merupakan sumber ketidakbahagiaan kita. Menghilangkan gangguan emosional yang merusak Untuk membangun Self Interest. yaitu keyakinan-ke-yakinan. Seorang terapis harus me-lawan (dispute. D) keyakinan-keyakinan irasional itu agar kliennya bisa menikmati dampak-dampak (effects. B. maka individu bisa mencapai kebahagiaan dengan belajar berpikir rasional. menerangkan kepada mereka bagaimana cara berfikir secara logis. Acceptance of Uncertainty. sehingga mengajari mereka untuk mampu mengubah atau bahkan menghapuskan keyakinankeyakinan irasionalnya. kita merasakan sebagaimana yang kita pikirkan. Self Direction. Teori A-B-C tentang Kepibadian TRE dimulai dengan ABC: A. dendam dan amarah karena depresi yang bersumber dari keyakinan-keyakinan kita yang keliru. Tindakan palilng efisien untuk membantu orang-orang dalam membuat perubahan-perubahan kepribadiannya adalah dengan mengkonfrontasikan mereka secara langsung dengan filsafat hidup mereka sendiri. E. Scientific Thinking. yaitu konsekuensi-konsekuensi berupa gejala neurotik dan emosi-emosi negatif seperti panik. Proses terapi.

Padahal. 2. Keyakinan-keyakinan irasional tadi biasanya berbentuk pernyataan-pernyataan absolut. persis seperti kebiasaan kita yang langsung mengangkat dan menjawab telepon setelah mendengarnya berdering. melainkan me-nyerang keyakinan mereka yang negatif terhadap diri sendiri. Ada beberapa jenis “pikiran­-pikiran yang keliru” yang biasanya diterapkan orang. penampilan orang depresi sama saja dengan orang yang tidak mengalami depresi. di antaranya: 1. terapis memiliki tugas-tugas yang spesifik yaitu : Mengajak klien untuk berpikir tentang beberapa gagasan dasar yang irasional yang telah memotivasi banyak gangguan tingkah laku. Mengabaikan hal-hal yang positif. Walaupun tidak terlalu penting bagi seorang terapis mengetahui titik utama keyakinankeyakinan irasional tadi. terapis juga harus mengetahui timing yang tepat untuk memberikan dorongan pada klien. Tugas seorang terapis bukanlah menyerang perasaan sedih dan kesepian yang dialami orang depresi. F. Terpaku pada yang negatif. Terapis harus menghindari terjadinya indoktrinasi atas diri klien. sehingga ia bisa memisahkan falsafah hidupnya dan tindak memaksakan keyakinannya pada klien. Ellis juga menambahkan bahwa secara biologis manusia memang “diprogram” untuk selalu menanggapi “pengondisian-pengondisian” semacam ini. “orang depresi merasa sedih dan ke­sepian karena dia keliru berpikir bahwa dirinya tidak pantas dan merasa tersingkir”.Dalam pelaksanaan TRE ini. yaitu : membantu klien untuk membebaskan diri dari gagasan-gagasan yang tidak logis dan untuk belajar gagasan-gagasan yang logis sebagai penggantinya. Yang perlu dilakukan terapis hanyalah menyampaikan kepada klien apa yang salah dan bagaimana klien harus mengubahnya menjadi benar. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Jadi. yaitu kebiasaan-kebiasaan yang muncul secara otomatis. Fungsi dan Peran Terapis Aktifitas-aktifitas therapeutic utama TRE dilaksanakan dengan satu maksud utama. Sebagai contoh. 3. Disamping itu. . Terlalu cepat menggeneralisasi. terapis harus benar-benar mengenal dirinya sendiri dengan baik. Sasarannya adalah menjadikan klien menginternalisasi suatu filsafat hidup yang rasional sebagaimana dia menginternalisasi keyakinan-keyakinan dagmatis yang rasional dan takhyul yang berasal dari orang tuanya maupun dari kebudayaannya. namun dia harus mengerti bahwa keyakinan tersebut adalah hasil “pengondisian filosofis”.

Prosedur – prosedurnya difokuskan pada kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi klien yang dihubungkan dengan tingkah lakunya sekarang dan usahanya mencapai keberhasilan dalam hidup. Menunjukkan kepada klien ketidaklogisan pemikirannya. teapis bisa menggunakan beberapa teknik sebagai berikut : Terlibat dalam permainan peran dengan klien. Hubungan antara Terapis dan Klien Teapis berfungsi sebagai guu dan klien sebagai murid. Memasang batas-batas dan menyusun situasi terapi. Bertindak sebagai model dan guru. dan Mengajari klien bagaimana menerapkan pendekatan ilmiah pada cara bepiki sehingga klien bisa mengamati dan meminimalkan gagasan-gagasan iasional dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak logis sekaang maupun masa yang akan datang. . Dalam membantu klien untuk menciptakan identitas keberhasilan. Menggunakan humor. Menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan itu tidak ada gunanya dan bagaimana keyakinankeyakinan akan mengakibatkan gangguan-gangguan emosional dan tingkah laku di masa depan. Membantu klien dalam merumuskan rencana-rencana yang sesifik bagi tindakan.Menantang klien untuk menguji gagasan-gagasannya. Menggunakan absurditas dan humor untuk menghadapi irasionalitas pikiran klien Menerangkan bagaimana gagasan-gagasan yang irasional bisa diganti dengan gagasan-gagasan yang rasional yang memiliki landasan empiris. Teknik-Teknik dan Prosedur-Prosedur Utama Terapi realitas bisa ditandai sebagai terapi yang aktif secara verbal. Hubunagn pribadi antara terapis dan klien tidak esensial. G. Mengonfrontasikan klien dan menolak dalih apapun. Menggunakan suatu analisis logika untuk meminimalkan keyakinan-keyakinan irasional klien. yang telah mengekalkan cara-cara merasa dan berperilaku yang merusak diri. Klien memperoleh pemahaman atas masalah dirinya dan kemudian harus secara aktif menjalankan pengubahan tingkah laku yang mengalahkan diri. H.

Konselor menyerang ketidaklogikan berfikir klien dan membawa klien ke arah berfikir yang lebih logik. Teknik-teknik Emotif dan Teknik-teknik Behavioristik. konselor mengambil peranan lebih aktif dari pelajar. tetapi aspek tingkah laku dan emosi turut diberi perhatian. dengan sendirinya yang dua lagi akan turut terobati. Teknik Pemberian Tugas . Manusia berfikir. 1. Konselor langsung mencoba meyakinkan. Jika salah satu diobati sehingga sembuh.Meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya kerana pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar. b. Dewa Ketut [14] menerangkan ada empat teknik besar dalam teknik-teknik kognitif : a. Teknik Pengajaran . Kaitan yang begitu erat menyebabkan jika salah satu saja menerima gangguan maka yang lain akan terlibat sama. Teknik Konfrontasi . Teknik Persuasif . mengemukakan pelbagai argumentasi untuk menunjukkan apa yang dianggap oleh klien itu adalah tidak benar. Melibatkan diri dengan klien dalam upayanya mencari kehidupan yang lebih efektif. berperasaan dan bertindak secara serentak. terutama menunjukkan bagaimana ketidaklogikan berfikir itu secara langsung menimbulkan gangguan emosi kepada klien tersebut. terdapat tiga teknik yang besar: Teknik-teknik Kognitif.Konselor memberi tugas kepada klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Teknik-Teknik Kognitif Teknik-teknik kognitif adalah teknik yang digunakan untuk mengubah cara berfikir klien. Atas pandangan itu. d. .Dalam RET. Misalnya. Oleh sebab itulah dalam TRE. c. Teknik ini memberikan keleluasan kepada konselor untuk berbicara serta menunjukkan sesuatu kepada klien. menugaskan klien bergaul dengan anggota masyarakat kalau mereka merasa dipencilkan dari pergaulan atau membaca buku untuk memperbaiki kekeliruan caranya berfikir. walaupun TRE lebih menitikberatkan aspek kognitif dalam perawatan.Menggunakan "terapi kejutan vebal" atau sarkasme yang layak untuk mengkonfrontasikan klien dengan tingkah lakunya yang tidak realistis.

Teknik Reinforcement . Teknik Social Modelling . 3. mendorong dan membiasakan klien dengan pola perilaku tertentu yang diinginkannya.Mendorong klien ke arah perilaku yang diingini dengan jalan memberi pujian dan hukuman. dapat dilihat bahawa teknik terapi TRE ini bukan saja terbatas pada sisi konseling. Dia diminta taat setia pada janjinya. Penerapan dan Sumbangan TRE Pendekatan ini pada menekankan pentingnya pemikiran sebagai dasar dari gangguan-gangguan pribadi. b. Pujian pada perilaku yang betul dan hukuman pada perilaku negatif yang dikekalkan. Antara teknik yang sering digunakan ialah: a. tetapi juga berlaku di luar sesi konseling.[16] I. Sumbangan utamanya adalah penekananya pada keharusan praktek dan bertindak menuju perubahan tingkah laku masalah. Antara teknik ini ialah: a.Digunakan dengan meminta klien berjanji dengan konselor untuk menghilangkan perasaan yang menimpanya. Teknik 'Assertive Training' .Digunakan membentuk perilaku baru pada klien melalui peniruan.[15] H. Teknik-Teknik Behavioristik Teknik ini khusus untuk mengubah tingkah laku pelajar yang tidak diingini.Digunakan untuk melatih. Kebaikan dan Kelemahan TRE [17] Kebaikan . Berdasarkan kepada penjelasan teknik di atas. Teknik Sosiodrama . tulisan atau melalui gerakan dramatis.Memberi peluang mengekspresikan pelbagai perasaan yang menekan klien itu melalui suasana yang didramatisasikan sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan. pemerhatian terhadap Model Hidup atau Model Simbolik dari segi percakapan dan interaksi serta pemecahan masalah. b. Teknik-Teknik Emotif Teknik-teknik emotif adalah teknik yang digunakan untuk mengubah emosi klien. c. Teknik 'Self Modelling' .2.

dan tidak mahu membuat apa-apa perubahan lagi dalam hidup mereka. J. Ada juga klien yang terlalu berprasangka terhadap logik. Ada juga setengah klien yang memang suka mengalami gangguan emosi dan bergantung kepadanya di dalam hidupnya.1. menunjukkan pola hubungan antara pikiran logis dan perasaan yang tidak bahagia atau dengan gangguan emosi yang di alami nya. sehingga sukar untuk mereka menerima analisa logik. tetapi ada pula yang tidak begitu geliga otaknya untuk dibantu dengan cara yang sedemikian yang berasaskan kepada logika. 2. Kaedah pemikiran logik yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Dengan itu perawatan juga dapat dilakukan dengan cepat. 4. 2) Langkah kedua Menunjukkan kepada klien bahwa ia mampu mempertahankan perilakunya maka akan terganggu dan cara pikirnya yang tidak logis inilah yang menyebabkan masih adanya gangguan sebagaimana yang di rasakan. Ada setengah klien yang begitu terpisah dari realiti sehingga usaha untuk membawanya ke alam nyata sukar sekali dicapai. Ada klien yang boleh ditolong melalui analisa logik dan falsafah. 2. Klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan dari cara berfikir. Kelemahan 1. Pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien. 3. 3. Langkah-Langkah Terapi Rasional Emotif 1) Langkah pertama Konselor berusaha menunjukkan bahwa cara berfikir klien harus logis kemudian membantu bagaimana dan mengapa klien sampai pada cara seperti itu. 3) Langkah ketiga Bertujuan mengubah cara berfikir klien dengan membuang cara berfikir yang tidak logis 4) Langkah keempat .

3) Tercipta dan terpeliharanya hubungan baik ini di pergunakan oleh konselor untuk membantu klien mengubah Cara berfikirnya yang tidak rasional menjadi rasional. Dengan melihat permasalahan yang di hadapi klien dan faktor penyebabnya. Dengan sikap yang ramah dan hangat dari konselor akan mempunyai pengaruh yang penting demi suksesnya proses konseling sehingga dengan terciptanya proses yang akrab dan rasa nyaman ketika berhadapan dengan klien. yang pada intinya menunjukkan bahwa cara berpikir yang tidak logis itu sebenarnya menjadi penyebab gangguan emosionalnya. konselor tidak banyak menelusuri masa lampau klien.[18] K. Maksudnya adalah bahwasannya peran konselor disini harus bersikap efektif dan memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah yang di hadapi klien dan bersungguhsungguh dalam mengatasi masalah yang di hadapi artinya konselor harus melibatkan diri dan berusaha menolong kliennya supaya dapat berkembang sesuai dengan keinginan dan di sesuaikan dengan potensi yang di miliki nya. 4) Dalam proses hubungan konseling. yakni menyangkut cara pikir klien yang tidak rasional dalam menghadapi masalah. 2) Dalam proses hubungan konseling harus tetap di ciptakan dan di pelihara hubungan baik dengan klien. Ciri-Ciri Terapi Rasional Emotif Ciri-ciri terapi rasional emotif dapat di uraikan sebagai berikut: 1) Dalam menelusuri masalah klien yang di bantu nya.Dalam hal ini konselor menugaskan klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. konselor berperan lebih aktif di bandingkan klien. 5) Diagnosis (rumusan masalah) yang di lakukan dalam konseling rasional emotif bertujuan untuk membuka ketidak logisan cara berfikir klien.[19] DAFTAR PUSTAKA .

Bandung: Refika Aditama.2001. 1997 Pujosuwarno Sayekti. Cet III . Surya Mohammad. . Latipun . Jakarta: Ghalia Indonesia.com/ http://luthfis. Singgih D. [1] Pujosuwarno Sayekti. M. Gerald.brunet. 1999.wordpress. 1993. Berbagai Pendekatan Dalam Konseling. Psikologi Konseling.1988. Pulau Pinang: University Sains Malaysia. Konseling Dan Psikoterapi. Teori Dan Praktek Konseling Dan Psikoterapi. Pengantar Teori Konseling Suatu Uraian Ringkas.bn/ http://faizperjuangan.blogspot. Dr. 1993. Menara Mas Offset: Yogyakarta.2000. Malang: UMM Press Sukardi. Pengantar Pelaksanaan Progam Bimbingan Dan Konseling di Sekolah. Berbagai Pendekatan Dalam Konseling. 1985. Menara Mas Offset: Yogyakarta.com/ http://susanhijriani. Pengantar Bimbingan dan Kaunseling Di Malaysia.Amir Awang. Dewa Ketut. Jakarta:Rineka Cipta Sukardi.Pd. 2000. http://www.Pd. Dewa Ketut. cet II. Gunarsa. Dr. Jakarta: BPK Gunung Mulia.wordpress. M. Kota Kembang: Yogyakarta .com/ Corey. Dasar-dasar Konseling Pendidikan (Konsep dan Teori).

2000)hal 236-237 [19] Dewa Ketut Sukardi.357 [17] Ibid [18] Singgah D.com/ [9] Corey Gerald. opp cit [7] http://susanhijriani. Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm.html . hlm. hlm.com/ [4] Corey Gerald.com/ [8] http://luthfis. Pengantar Teori Konseling.91-92 [15] http://www. konseling dan psikoterapi (Jakarta :Gunung Mulia. hlm.277-278 [12] Amir Awang. Dr. hlm.[2] Corey Gerald.bn/ [16] Corey Gerald. opp cit. 339 [11] Corey Gerald.brunet. cet II (Jakarta:Ghalia Indonesia .wordpress. Pengantar Bimbingan dan Konseling Di Malaysia. Kota Kembang: Yogyakarta . hlm. Dasar-dasar Konseling Pendidikan (Konsep dan Teori). Gunarsah.com/2008/06/terapi-rasional-emotif.238-239 [3] http://luthfis. M.wordpress.Pd. Pengantar Teori Konseling. Teori dan Paktek Konseling & Psikoterapi. hlm. 1985) hal 89 http://dhiyan-psikologiasyik. opp cit.245-248 [10] Ibid. 1997. hlm.240-242 [5] Ibid. 1985. 2007. opp cit. 78 [13] Surya Mohammad.blogspot. opp cit.blogspot. hlm. 245 & 328 [6] Sayekti Pujosuwarno. hlm. Pulau Pinang: University Sains Malaysia. PT Refika Aditama : Bandung.1988.182 [14] Sukardi Dewa Ketut.

Namun bagi sebhagian orang. atau ’lensa’. dengan istilah yang jelas telah diuju atau dievaluasi dalalam berbagai cara dan konsisten dengan idea ilmia lainnya. yang menyatakan ada tiga model teoretis yang digunakan dalam kaunseling dan terapi. bergeraknya teori psikotrapi dan kaunseling kearah tersebut adalah menghawatirkan kerana ia akan membangkitkan bayang relativisme. sebuah teori menyikap alasan dibalik mengapa sesuatau dapt terjadi. Pemahaman tersebut tidak akan memberikan prediksi yang pasti. ketimbang sebagai kelanjutan model eksplanatoris dalam makna sain tradisional. Analisis bermanfaat telah dilakukan oleh dua orang psikoanalisis Rapaport dan Gill (1959). penting untuk dinyatakan bahawa serangkaian idea yang membuahkan teori berguna. untuk membantu seorang kaunselor dalam menjalani tugasnya. Kedua. Penjelasan atau pemahaman dari sebuah teori Menjelaskan. dari perspektif alternatif. sebuah teori menyajikan cara untuk menginterpetasikan pristiwa dengan tujuan memahami berbagai pristiwa. . Memahami. Teori berbeza dengan idea biasa dalam hal teori dinyatakan dengan formal. paling tidak dalam erti kemungkinan yang harus diperhitungkan. akan tetapi dapat memberikan kemampuan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Pertama. Berkenaan dengan teori kaunseling. sebagai pemahaman. yang menjadikan orna dan terapi dapat dilihat dan dimengerti dengan lebih jelas.Tujuan teori Teori ialah serangkaian idea atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan demensi realiti. adanya pernyataan asumsi filosofis (philosophical assumption) atau ’meta psikologi’. adanya proposisi teoritik (theoritical proposition) yang akan menggabungkan antara satu observasi dengan yang lainnya.. terdapat pernyataan yang dapat diobservasi (observational data). Ketiga. Pemahaman teoretis mengandung sejenis apresiasi sensitif terhadap berbagai faktor yang mungkin shaja memiliki kontribusi terhadap pristiwa tersebut. Kecenderungan tahun-tahun kebelakangan ini adalah menganggap teori kaunselaing sebagai kerangka interpretatif.

no room for making mistakes. the founder of RET. challenge. In rational-emotive therapy. 1999. Quinlan. most people in need of therapy hold a set of irrational and self-defeating beliefs. . Rational – Emotive – Theraphy Another tyipe of cognitive therapy. quick solutions to problems should be avaliable. commends."must” and ”shoulds” that allow for no exeptions. According to Albert Ellis (1973). The core problem with such beliefs is that they involve absolutes --. decreasing the likelihood of becoming depressed (Blatt. Rennei 2000). SEJARAH HIDUP PELOPOR TEORI R-E-T Albert Ellis dilahirkan pada tahun 1930 di Pittsburk dan kemudian menetap di New York sejak umur empat tahun. 1996. 1998). When people with such irrational beliefs come up against real-life struggles. one that includes a more elaborate set of assuptions. Walaupun begitu beliu menikmati kehidupan yang aktif kerana beliau berfikiran positif terhadap masalah kesihatannya dan sentiasa menjaganya. rather than feeling simply sad and disampoited. is known as rational – emotive therapy (RET). using a variety of techniques. and theoretical arguments (Ellis & MacLaren. These include such nations as. For example. including persuasion. Bruder et al. Studies have shown that RET tecniques often do enable people to reinterprent their negative beliefs and experiences in a more positive light. therapists confront such dysfunctional beliefs vogor ously. 2000.Apakah semuanya benar ?. Zuroff. they should be competent at everyting and liked by everyone. & Pilkonis. beberapa debat paling sengit dalam bidang ini berpusat pada masalah ini (Fisma. they often experience excessive psyichological distress. 1997). he may view the rejection as a catastrophe and become deeply depressed. life should always be fair. Semasa kanak-kanak beliau telah sembilan kali dimsukkan ke hospital kerana nephiritis dan seterusnya mendapat penyakit renal glycosuria pada umur 19 tahun dan kencing manis pada umur 40 tahun. and their lives should turn out a certain way. when a college student who believes he must be liked by everyone isn’t invited to join a fraternity.

Oleh kerana itu mereka berupaya mencintai. Teri ini adalah satu usaha yang konsisten untuk memperkenalkan pendekatan pemmikirn logik dan proses kongnitif di dalam kaunseling. Individu juga mempunyai keupayaan menukar proses kognitif. Walau bagai manapun Albert Ellis (1974) lebih menekankan kepa proses berfikir. beliau memasuki program psikologi klinikal di Maktab Perguruan Columbia. Pada awal 1955 beliau mengabungkan terapi humanistik. suka menangguh kerja. Perasaan pulan memberi kesan kepada pemikiran dan tindakan. bergembira. berperasan dan bertindak dan merekak melakukannya secara bertukar ganti. beliau cuba mengkaji beberapa sistem yang lain. Manusia juga mempunyai kecenderungan untuk merosakkan kediri. tidak bertolak ansur. mempunyai kepercayaan karut. Ellis telah membina teori berasaskan kepada kognitif tapi selepas itu beliau telah meluaskan asas terinya yang memasukkan kensep tingkahlaku dan emosi. Ini melibatkan . PANDANGAN TERHADAP MANUSIA Pandangan RET tentang manusia didominasi oleh prinsip bahawa emosi. RET menekankan bahawa individu dilahirkan dengan potensi berfikir secara rasional dan tidak rasional.Menyadari beluau boleh mengkaunsel orang dengan baik dan gembira melakukannya. menyalahkan kendiri. Beliau mula menjalankan kaunseling perkahwinan. Ellis percaya bahawa manusia mempunyai pemikiran dan kepercayaan yang tidak rasional perkara ini lah yang selalu menyebabkan gangguan emosi. berkembang. tingkah laku menghalang perkembangan dan pencapaian kesempurnaan kendiri. membuat kesilapan yang tidak berhenti. beliau mengambil keputusan untuk menjadi ahli psikologi. falsafah dan tingkah laku untuk membentuk terapi rasionalemitif (yang sekarang dikenal sebagai terapi rasional emotif tngkahlaku). Ellis dikenala sebagai bapa teri RET. Tindakan pula meberi kesan kepada kepada pemikiran dan perasaan. Beliau telah dilatih dalam psikoterapi di Sekolah Karen Horney. Pemikiran manusia kerap membentuk perasaan dan tingkahlaku. pemikiran dan perasaan trikat dengan kemas di didalam pisik manusia. RET menekankan semua manusia yang normal berfikir. Ellis percaya psikoanalisis adalah membentuk psikoterapi yang mendalam. Selepas delapan tahun tamaT pengajian kolej. Dari tahun 1947 hingga 1953 beliau memperaktikan analisis klasik dan psikoterapi berorientasikan analisis. berintraksi degan orang lain dan mencapi kesempurnaan kendiri. emotif dan tingkahlaku dengan memilih untuk bertingak balas secara berbeza daripada corak sebelumnya. kaunseling keluarga dan terapi seks. Manusia adalah unik keranan ia menciptakan kepercayaan yang mengganggu dan mengulanginya kepada diri sendiri dan ini akan meneruskan gangguan kepada diri mereka. Selepas membuat kesimpulan bahaha psiko analisis adlah bentuk rawatan yang tidak saintifik dan superficikal.

menyesal. RET menekankan menyalahkan diri sendiri adalah pusat kepada gangguanan emosi. Oleh itu. ingin tahu. Contoh emosi yang sesuai ialah gembira. gangguan emosi adalah disebabkan kepercayaan yang tidak rasional yang dipelajaridari orang-orang signifikan semasa kanak-kanak. menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berguna adalah tidak sesuai keranan bukan sahaja ia menyebabkan individu merasa tidak seronok dengan diri sediri tetapi menyebabkan ia terasing dari pada orang lain. Ellis percaya bahawa gangguan emosi yang dihadapi oleh manusia adalah disebabkan oleh idea yang tersilap atau tidak logik tentang sesuatu situasi. Tambahan pula manusia menciptakan dogma tidak rasional serta kepercayaan karut. murung. sayang. Boleh dikatakan semua individu ingin bergembira sama ada di dalam kehidupan pribadinya atau kerjayanya emosi yang mengganggu kebahagaiaan individu ini biasanya dianggap sebagai tidak sesuai atau merosakan diri. seronok. ia adalah pemikiran tidak rasional yang diindokrinasikan dari awal hidup oleh diri sendiri yang membuatkan seseorang bersikap salah yang sentiasa berkembang dalam diri seseorang. KONSEP UTAMA RET menekankan bahawa emosi dan prasaan yang terganggu adalah hasil daripada pemikiran dan idea manusia. . Pendekatan ini berasaskan kepada premis bahawa terdapat idea-idea yang tidak logik yang dipegang oleh individu yang menyebabkan indivudu merdsa tidak selesa dengan kehidupannya dan menghalang ia berpugsi dengan baik sebagai seornag individu yang prosuktif. Terdapat emosi yang sesuai kerana ia menolong manusia mendapat apa yang dimahukan dan mengelak apa yang tidak diperlukan. kecewa dan tidak seronok. Selepas itu mansuia secara aktif memasukkan kepercayaan yang merosakkan diri melalui proses saranan kendiri dan ulangan kendiri. Ellis (1962) mengemukakan sebelas pemikiran yang tidak rasional yang sering dipunyai oleh manusia. Emosi seperti marah.seseorang melatih diri untuk menolak daripada merasa terganggu dan menepis pemikiran tidak rasional degnan mengulangi pemikiran rasional kepada diri sendiri. Oleh itu kaunselor RET cuba membantu kliennya mendiskriminasi antara perasaan yang sesuai dan tidak sesuai serta meningkatkan emosi ayng sesuai dan mengurangkan atau menghilangkan emosi yang tidak sesuai. sedih. bimbang. Cory (1996) berpendapat.

Ketika individu dalam kesorangan merasa tidak dapat berbuat apapun termasuk mengambil keputusan. Ketika matlamat kejayaan yang diimpikan itu kandas. 8.Kebergantungan terus menerus terhap orang lain selin individu sendiri termasuk ibu bapa. maka ia akan berakhir dengan parasaan rendah diri merasa hidup tiada erti. 4. 6.Adalah perlu seseorang itu lengkap. . Umpamanya selalu memikirkan orang yang kita cintai telah pergi untuk selamanya.Sesetengah orang adalah jahat. merasa tidak dihargai. alkohol. Contoh seperti kes bunuh diri diatas.Adalah teruk dan malang apa bila sesuatu yang diharapkan terjadi tidak seperti yang diharapkan. makrempit. dan kejam dan orang begini patut disalah kan dan dihukum. Ini merupakan idea yang tidak rasional. Jika ini merupakan tuntutan kendiri yang utama maka ketiaka tidak terpenuhi individu merasa ia tidak perhatikan ibu bapa akhirnya mencari solusi dan perhatian orang lain. kawan dan lainnya. 5. Persaan menyalahkan orang lain terus-menerus adalah bentuk emosi yang tidak stabil. 7. kurangya kasih sayang ibu bapa. mengangap orang lain tak pandai menghargi parasaannya. kerana perasaan tidak bahagia akhirnta salah mengambil tindakan. Perasaan ini muncul melalui persepsi yang negativ terhadap diri sendiri ketika ditinggal orang yang dicintai.Perasaan tidak bahagia. bunuh diri dan lainnya.Jika sesuatu itu merbahaya dan merosakkan individu sepatutnya selalu mengambil berat dan memikirkannya. Perkara seperti ini akan mendatangkan reaksi negetip terhadap penilaian kendiri. saudar. 3. 2. Persaan seperti ini menyebabkan individu jadi pendiam dan mengurung diri. seperti mengkonsumsi dada.1-Individu merasa perlu untuk dikasihi atau sisayangi oleh setiap orang yang signifikan.Lebih senang lari dari kesulitan dan tanggung jawab dari pada menghadapinya. cekap dan berjaya jika ia ingin merasa ia orang yang berguna dan diharggai.

11. fatimah fatimah dimarahi bosnya. tidak dilayani sebagai mena semestinya seorang manusia. merasa rendah diri beginilah kalau kerja dengan orang. kerana bagi fatimah masalh itu bukanlah besar sangt. 10. kernana melakukan sesuatu yang semestinya majikan fatimah tak perlu marah-marah. (kepercayaan). (pristiwa). (emosi yang terhasil) Fatimah merasa ia tidak dihargai.Pengaruh pristiwa masa lalu. Persepsi yang yang di rasakan oleh fatimah majikannya betul-betul benci kepada dia buktinya kesalahan sedikit sahaja ia marah dan cakap yang bukan-bukan. Sebelas pemikiran yang tidak rasional disebutkan itu merupakan punca yang menimbulkan problem dikalangan remaja serta mengancam daya tahan dan semangat juang untuk terus bertahan hidup menjadi generasi sebagai mana yang diharapkan.Selalu ingin setiap masalah diselesaikan dengan sempurna. Ellis menciptakan formula tentang prinsip gangguan emosi berdasarkan konsep A-B-C-D dan E -A. sedangkan tak setiap masalah boleh diselesikan dengan sempurna. ia merasa terhina.9. -B. -C. . Masa lalu bukan satu alasan untuk merobah sikap.Individu sangat megambil berat dan merasa susa hati dengan masalah orang lain. Dan ia merasa seakanakan hidup ini tak ada gunanya. Contoh kes. Mungkin sukar pengaruh masalalu tetapi ia tidaklah mustahil untuk mengubahkannya seperti pecandu alkohol.

menerima tanggung jawab di atas ketidak sesuaian itu dan menentukan punca penyebab masalahnya. menolongnya memamahami bagai mana dan mengapa dan mengapa mereka menjadi begini. Sebetulnya menurut emosi yang normal Fatimah jangan berfikir yang bukan-bukan. Bukan bererti bos marah untuk menjelek-jelek para pekerjanya. (pertikaian) antara kepercayaan yang dipersepsikan. -E. Tambahan pulan celik akanl yang diperolehi dapat menolong klien mengurangkan rasa tidak berdaya dan sedih dengan menunjukkan kepada mereka bahawa mereka bukanlah mengsa kepada kuasa luaran tetapi mereka boleh mengawlnya. kalau sarikat yang rugi semua pekerja akan menerima dampaknya.-D. Fatimah membolak balik pemikirannya terhadap kejadian itu. Celik akal ini juga mengahala klien untuk memahami hubungan . (emosi normal). kenapa bos boleh marah macam itu. bukan ia tidak menghargai Fatimah tapi bos marah dikerana ia betul-betul menjaga kualiti produk kerja jangan sampai dibawah standard. sebagai berikut: Langkah pertama. Dengan berbiat demikian klien menjadi sedar keadaan yang dihadapi untuk memperbaiki fungsi gangguan emosi. mungkin ia sudah tak sukakan fatimah kerja ditempat dia. Kaunselor juga menunjukkan hubungan antara idea yang tidak rasional dengangan gangguan yang emosi yang dialami hingga klien merasakan hidup tidak bahagaia. atau ia mencari alasan supaya fatimah lekas lari dari tempat kerja ini. RET juga member langkah-langkah dalam menolong klien untuk meninggalkan idea yang tersilap. ialah menunjukan kepada klien bahawa ia tidak logik. bos marah bukan disebabkan ia tak sukakan Fatimah. PROSES DAN TUJUAN TEORI R-E-T DALAM KAUNSELING Tertapi RET menolong klien mengakui perasaan dan tingkahlakunyayang tidak sesuai.

Kaunselor boleh menggunakan teknik dan prosedur secara elektrik. Ini membenarkan klien meneroka pemikirannya secara logik dan menentukan jika pemikiran ini sesuai – iaitu yang menyeronokkan atau atau yang dapat menolongnya mengubah situasi yang boleh dipertikaikan atau tidak sesuai dan mendatangkan ketidak selesaan dalam hidup. Ini termasuk menangani idea yang tidak rasional yang utama juga membina falsafah hidup yang lebih rasional untuk mengelak ia menjadi mangsa pemikiran yang tidak rasional. dan tingkahlaku yang merosak diri. -3. ialah menolongk klien mempercayai bahawa kepercayaan seseorang boleh dicabar dan diubah. secara khususnya klien perlu menghayati tiga asas celik akal daram teori RET. Kaunselor perlu menerima maklum balas secara berterusan untuk menyemak sama ada klien benar-benar faham apa yang diajarkan oleh kaunselor . Falsafah hidup melibatkan megnaganti sikap yang tidak rasional kepada yang rasional yang menolong menhilangkan emosi negatif yang mengganggu. Kaedah mempertikaikan ini adalah mengguna cara menyoal dan mencabar keesahan idea yang dipegang oleh klien tentang dirinya. Langkah akhir. Kesemua teknik tingkahlaku boleh digunakan . sikap dan kata-kata ’sepatutnya’. Melalui proses ini kaunselor cuba mengajar klien mempertikaikan sendiri cara ia berfikir agar ia dapat mencapai matlamat betfikir secara rasional dengan sendiri.Idividu secara asas menyusahkan fikiran dan perasaan melalui kepercayaannya -2. ’seharusnya’ dan ’emestinya’.Indivudu akan berfikir secara rasional jika ia menukar cara berfikir yang tidak rasional melalui cara bekerja dan cara memeperaktikkan tingkahlaku.antara nilai. melibatkan menolong klien pergi lebih dari mencabar idea yang tidak rasional iaitu mengindoktronasikan semuala secara rasional. Langkah kedua. TEKNIK DAN PROSEDUR R-E-T RET membenarkan kaunselor megngunakan teknik secara fleksibel. Kaunselor akan memeprtikaikan idea klien yang tidak rasional secara terus menerus.Kesusahan pada masa kini tidak disebabkan oleh kesusahan sebelumnya. Yang telah menjadi sebati dengan diri seseorang yang selalu disarankan kepada diri sendiri sehingga menjadi idea yang tidak rasional. -1.

Tambahan itu kaunselor mengarah klien kepada idea-idea utama yang tidak rasional yang telah menjadi budaya pemikiran masyarakat dan memberikan idaea yang rasional serta menewrkan perlindungan kepada gangguan pada masa akan datang. untuk klien merasa ia dihormati dan dapat meluahkan prasaan. Untuk menunjukkan pemikiran tidak rasional klien yang mengganggu kehidupannya. perkaitan bebas. Ini dapat membuatkan klien: -4. Selepas itu kaunselor RET mula memainkan peranan yang aktif dari segi mengajar semula klien. Tujuan teori . Ellis mengakui bahawa terdapat pelbagaik teknik unutk mengaubah manusia dan didalam RET teknik utama yang dicadang kan ialah megnajar secara aktif dan direktif. perakam kaset. projektor. Klien ditunjukkan ayat-ayat yang tidak rasional dan tidak logik yang selama ini telah dihayati oleh klien. Hasilnya klien diharapkan dapat mengantikan falsafah yang tidak rasional kepada yang rasional dan logik.Mempertikaikan idea bahawa kegagalan bukanlah suatu yang dahsyat. Kaunselor akan cuba membuangkan idea-idea ini dari pemikiran klien.Bagaimana menangani perasaan kegagalan dengan berfikir lebih positif Kerja rumah juga termasuk melakukan kerja-kerja kognitif seperti membaca bahan khusus seperti borang menolong sendiri untuk menganalisis konsep ABC dan bekerja kearah mempertikaikan pemikiran yang tidak rasional.oleh kaunselor RET. komputer danlainnya. buku. menunjukkan bagaimana berfikir semula. Kaunselor menunjukkan punca ketidakrasionalan pemikiran yang menjadi gangguan hidupnya. mencabar untuk membuat pemikiran yang dihayati adalah yang lojik dan rasional. Ellis merasakan teknik seperti kartarsis. Ellis juga menekankan penggunaan tugasan kerja rumah yang diberi oleh kaunselor. Kerja rumah ini termasuk memberi kerja untuk dicuba oleh klien di luar sesi. filem. Tambahan itu Ellis menggunakan berbagaikaedah megajarklien seperti menggunakan pamlet. -5. analisis mimpi. menggalakkan klien mengambil resiko atau membiarkan klien merasa gagal semasa mencuba sesuatu tingkahlaku. Hubungan yang diwujudkan antara kaunselor dan klien secara hubungan menyokong digunakan pada peringkat permulaan proses kaunseling. interpretasi penentangan dan analisis transferen berjaya membantu klien mengenali pemikirannya yang tidak rasional tetap mengambil masa yang lama.

bergeraknya teori psikotrapi dan kaunseling kearah tersebut adalah menghawatirkan kerana ia akan membangkitkan bayang relativisme. Rennei 2000). sebagai pemahaman. Kedua.. 1999. penting untuk dinyatakan bahawa serangkaian idea yang membuahkan teori berguna. Kecenderungan tahun-tahun kebelakangan ini adalah menganggap teori kaunselaing sebagai kerangka interpretatif. akan tetapi dapat memberikan kemampuan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. paling tidak dalam erti kemungkinan yang harus diperhitungkan. dengan istilah yang jelas telah diuju atau dievaluasi dalalam berbagai cara dan konsisten dengan idea ilmia lainnya. ketimbang sebagai kelanjutan model eksplanatoris dalam makna sain tradisional. sebuah teori menyajikan cara untuk menginterpetasikan pristiwa dengan tujuan memahami berbagai pristiwa. Pemahaman tersebut tidak akan memberikan prediksi yang pasti. Pemahaman teoretis mengandung sejenis apresiasi sensitif terhadap berbagai faktor yang mungkin shaja memiliki kontribusi terhadap pristiwa tersebut. adanya pernyataan asumsi filosofis (philosophical assumption) atau ’meta psikologi’. dari perspektif alternatif. terdapat pernyataan yang dapat diobservasi (observational data). Ketiga. 2000. Namun bagi sebhagian orang. yang menyatakan ada tiga model teoretis yang digunakan dalam kaunseling dan terapi. Penjelasan atau pemahaman dari sebuah teori Menjelaskan. yang menjadikan orna dan terapi dapat dilihat dan dimengerti dengan lebih jelas. Pertama. atau ’lensa’.Teori ialah serangkaian idea atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan demensi realiti. Teori berbeza dengan idea biasa dalam hal teori dinyatakan dengan formal. Apakah semuanya benar ?. Memahami. Analisis bermanfaat telah dilakukan oleh dua orang psikoanalisis Rapaport dan Gill (1959). untuk membantu seorang kaunselor dalam menjalani tugasnya. sebuah teori menyikap alasan dibalik mengapa sesuatau dapt terjadi. beberapa debat paling sengit dalam bidang ini berpusat pada masalah ini (Fisma. Berkenaan dengan teori kaunseling. . adanya proposisi teoritik (theoritical proposition) yang akan menggabungkan antara satu observasi dengan yang lainnya.

is known as rational – emotive therapy (RET). Zuroff. the founder of RET. Walaupun begitu beliu menikmati kehidupan yang aktif kerana beliau berfikiran positif terhadap masalah kesihatannya dan sentiasa menjaganya. when a college student who believes he must be liked by everyone isn’t invited to join a fraternity. challenge. no room for making mistakes. Ellis percaya psikoanalisis adalah membentuk psikoterapi yang mendalam. quick solutions to problems should be avaliable."must” and ”shoulds” that allow for no exeptions. kaunseling keluarga dan terapi seks. and theoretical arguments (Ellis & MacLaren. Selepas delapan tahun tamaT pengajian kolej. rather than feeling simply sad and disampoited. life should always be fair. For example. Semasa kanak-kanak beliau telah sembilan kali dimsukkan ke hospital kerana nephiritis dan seterusnya mendapat penyakit renal glycosuria pada umur 19 tahun dan kencing manis pada umur 40 tahun. and their lives should turn out a certain way. Quinlan. they should be competent at everyting and liked by everyone. 1996. beliau mengambil keputusan untuk menjadi ahli psikologi. therapists confront such dysfunctional beliefs vogor ously. 1997). Beliau telah dilatih dalam . using a variety of techniques. & Pilkonis.Rational – Emotive – Theraphy Another tyipe of cognitive therapy. Bruder et al. According to Albert Ellis (1973). beliau memasuki program psikologi klinikal di Maktab Perguruan Columbia. most people in need of therapy hold a set of irrational and self-defeating beliefs. they often experience excessive psyichological distress. These include such nations as. decreasing the likelihood of becoming depressed (Blatt. In rational-emotive therapy. including persuasion. 1998). Beliau mula menjalankan kaunseling perkahwinan. When people with such irrational beliefs come up against real-life struggles. he may view the rejection as a catastrophe and become deeply depressed. commends. The core problem with such beliefs is that they involve absolutes --. SEJARAH HIDUP PELOPOR TEORI R-E-T Albert Ellis dilahirkan pada tahun 1930 di Pittsburk dan kemudian menetap di New York sejak umur empat tahun. Menyadari beluau boleh mengkaunsel orang dengan baik dan gembira melakukannya. one that includes a more elaborate set of assuptions. Studies have shown that RET tecniques often do enable people to reinterprent their negative beliefs and experiences in a more positive light.

membuat kesilapan yang tidak berhenti. Perasaan pulan memberi kesan kepada pemikiran dan tindakan. Manusia juga mempunyai kecenderungan untuk merosakkan kediri. Selepas membuat kesimpulan bahaha psiko analisis adlah bentuk rawatan yang tidak saintifik dan superficikal. berintraksi degan orang lain dan mencapi kesempurnaan kendiri. Pada awal 1955 beliau mengabungkan terapi humanistik. menyalahkan kendiri. . pemikiran dan perasaan trikat dengan kemas di dalam pisik manusia. Tindakan pula meberi kesan kepada kepada pemikiran dan perasaan. emotif dan tingkahlaku dengan memilih untuk bertingak balas secara berbeza daripada corak sebelumnya. berkembang. Ellis telah membina teori berasaskan kepada kognitif tapi selepas itu beliau telah meluaskan asas terinya yang memasukkan kensep tingkahlaku dan emosi. berperasan dan bertindak dan merekak melakukannya secara bertukar ganti. PANDANGAN TERHADAP MANUSIA Pandangan terapi rasional emosi tentang manusia didominasi oleh prinsip bahawa emosi. Walau bagai manapun Albert Ellis (1974) lebih menekankan kepada proses berfikir. Teri ini adalah satu usaha yang konsisten untuk memperkenalkan pendekatan pemmikirn logik dan proses kongnitif di dalam kaunseling. RET menekankan bahawa individu dilahirkan dengan potensi berfikir secara rasional dan tidak rasional. Dari tahun 1947 hingga 1953 beliau memperaktikan analisis klasik dan psikoterapi berorientasikan analisis. suka menangguh kerja. Manusia adalah unik keranan ia menciptakan kepercayaan yang mengganggu dan mengulanginya kepada diri sendiri dan ini akan meneruskan gangguan kepada diri mereka. Individu juga mempunyai keupayaan menukar proses kognitif. tidak bertolak ansur. RET menekankan semua manusia yang normal berfikir. Ellis dikenala sebagai bapa teri RET. falsafah dan tingkah laku untuk membentuk terapi rasionalemitif (yang sekarang dikenal sebagai terapi rasional emotif tngkahlaku). tingkah laku menghalang perkembangan dan pencapaian kesempurnaan kendiri. Pemikiran manusia kerap membentuk perasaan dan tingkahlaku. beliau cuba mengkaji beberapa sistem yang lain. Oleh kerana itu mereka berupaya mencintai.psikoterapi di Sekolah Karen Horney. Ellis percaya bahawa manusia mempunyai pemikiran dan kepercayaan yang tidak rasional perkara ini lah yang selalu menyebabkan gangguan emosi. mempunyai kepercayaan karut. Ini melibatkan seseorang melatih diri untuk menolak daripada merasa terganggu dan menepis pemikiran tidak rasional degnan mengulangi pemikiran rasional kepada diri sendiri. bergembira.

gangguan emosi adalah disebabkan kepercayaan yang tidak rasional yang dipelajaridari orang-orang signifikan semasa kanak-kanak. Ellis percaya bahawa gangguan emosi yang dihadapi oleh manusia adalah disebabkan oleh idea yang tersilap atau tidak logik tentang sesuatu situasi. Ellis (1962) mengemukakan sebelas pemikiran yang tidak rasional yang sering dipunyai oleh manusia. sayang. ingin tahu. bimbang. Pendekatan ini berasaskan kepada premis bahawa terdapat idea-idea yang tidak logik yang dipegang oleh individu yang menyebabkan indivudu merdsa tidak selesa dengan kehidupannya dan menghalang ia berpugsi dengan baik sebagai seornag individu yang prosuktif. menyesal. 1-Individu merasa perlu untuk dikasihi atau sisayangi oleh setiap orang . Tambahan pula manusia menciptakan dogma tidak rasional serta kepercayaan karut. ia adalah pemikiran tidak rasional yang diindokrinasikan dari awal hidup oleh diri sendiri yang membuatkan seseorang bersikap salah yang sentiasa berkembang dalam diri seseorang. sedih. menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berguna adalah tidak sesuai keranan bukan sahaja ia menyebabkan individu merasa tidak seronok dengan diri sediri tetapi menyebabkan ia terasing dari pada orang lain. kecewa dan tidak seronok. murung. Terdapat emosi yang sesuai kerana ia menolong manusia mendapat apa yang dimahukan dan mengelak apa yang tidak diperlukan. Selepas itu mansuia secara aktif memasukkan kepercayaan yang merosakkan diri melalui proses saranan kendiri dan ulangan kendiri.KONSEP UTAMA RET menekankan bahawa emosi dan prasaan yang terganggu adalah hasil daripada pemikiran dan idea manusia. Contoh emosi yang sesuai ialah gembira. Oleh itu kaunselor RET cuba membantu kliennya mendiskriminasi antara perasaan yang sesuai dan tidak sesuai serta meningkatkan emosi ayng sesuai dan mengurangkan atau menghilangkan emosi yang tidak sesuai. seronok. RET menekankan menyalahkan diri sendiri adalah pusat kepada gangguanan emosi. Cory (1996) berpendapat. Oleh itu. Emosi seperti marah. Boleh dikatakan semua individu ingin bergembira sama ada di dalam kehidupan pribadinya atau kerjayanya emosi yang mengganggu kebahagaiaan individu ini biasanya dianggap sebagai tidak sesuai atau merosakan diri.

kawan dan lainnya. . Jika ini merupakan tuntutan kendiri yang utama maka ketiaka tidak terpenuhi individu merasa ia tidak perhatikan ibu bapa akhirnya mencari solusi dan perhatian orang lain. Perkara seperti ini akan mendatangkan reaksi negetip terhadap penilaian kendiri. bunuh diri dan lainnya. seperti mengkonsumsi dada. Ini merupakan idea yang tidak rasional. Contoh seperti kes bunuh diri diatas. maka ia akan berakhir dengan parasaan rendah diri merasa hidup tiada erti. cekap dan berjaya jika ia ingin merasa ia orang yang berguna dan diharggai. 2.Perasaan tidak bahagia. makrempit. kerana perasaan tidak bahagia akhirnta salah mengambil tindakan. 6. saudar. kurangya kasih sayang ibu bapa. Umpamanya selalu memikirkan orang yang kita cintai telah pergi untuk selamanya. Ketika individu dalam kesorangan merasa tidak dapat berbuat apapun termasuk mengambil keputusan.Adalah teruk dan malang apa bila sesuatu yang diharapkan terjadi tidak seperti yang diharapkan.Kebergantungan terus menerus terhap orang lain selin individu sendiri termasuk ibu bapa. 3. mengangap orang lain tak pandai menghargi parasaannya. Ketika matlamat kejayaan yang diimpikan itu kandas. 5. Persaan seperti ini menyebabkan individu jadi pendiam dan mengurung diri. Perasaan ini muncul melalui persepsi yang negativ terhadap diri sendiri ketika ditinggal orang yang dicintai. merasa tidak dihargai. alkohol. 8. 7.Sesetengah orang adalah jahat.Lebih senang lari dari kesulitan dan tanggung jawab dari pada menghadapinya. Persaan menyalahkan orang lain terus-menerus adalah bentuk emosi yang tidak stabil. 4.yang signifikan.Adalah perlu seseorang itu lengkap.Jika sesuatu itu merbahaya dan merosakkan individu sepatutnya selalu mengambil berat dan memikirkannya. dan kejam dan orang begini patut disalah kan dan dihukum.

sedangkan tak setiap masalah boleh diselesikan dengan sempurna. ia merasa terhina. kernana melakukan sesuatu yang semestinya majikan fatimah tak perlu marah-marah. 11. 10. fatimah fatimah dimarahi bosnya.Selalu ingin setiap masalah diselesaikan dengan sempurna. -B. merasa rendah diri beginilah kalau kerja dengan orang. Mungkin sukar pengaruh masalalu tetapi ia tidaklah mustahil untuk mengubahkannya seperti pecandu alkohol. kerana bagi fatimah masalh itu bukanlah besar sangt. (pertikaian) . -D. Contoh kes.Pengaruh pristiwa masa lalu. Masa lalu bukan satu alasan untuk merobah sikap.Individu sangat megambil berat dan merasa susa hati dengan masalah orang lain. Sebelas pemikiran yang tidak rasional disebutkan itu merupakan punca yang menimbulkan problem dikalangan remaja serta mengancam daya tahan dan semangat juang untuk terus bertahan hidup menjadi generasi sebagai mana yang diharapkan. (emosi yang terhasil) Fatimah merasa ia tidak dihargai. (pristiwa). Ellis menciptakan formula tentang prinsip gangguan emosi berdasarkan konsep A-B-C-D dan E -A. tidak dilayani sebagai mena semestinya seorang manusia. Persepsi yang yang di rasakan oleh fatimah majikannya betul-betul benci kepada dia buktinya kesalahan sedikit sahaja ia marah dan cakap yang bukan-bukan. Dan ia merasa seakanakan hidup ini tak ada gunanya. -C.9. (kepercayaan).

Bukan bererti bos marah untuk menjelek-jelek para pekerjanya. (emosi normal). Celik akal ini juga mengahala klien untuk memahami hubungan antara nilai. PROSES DAN MATLAMAT TEORI R-E-T DALAM KAUNSELING Tertapi RET menolong klien mengakui perasaan dan tingkahlakunyayang tidak sesuai. Yang telah menjadi . RET juga member langkah-langkah dalam menolong klien untuk meninggalkan idea yang tersilap. mungkin ia sudah tak sukakan fatimah kerja ditempat dia. kenapa bos boleh marah macam itu. bukan ia tidak menghargai Fatimah tapi bos marah dikerana ia betul-betul menjaga kualiti produk kerja jangan sampai dibawah standard. Fatimah membolak balik pemikirannya terhadap kejadian itu. Dengan berbiat demikian klien menjadi sedar keadaan yang dihadapi untuk memperbaiki fungsi gangguan emosi. menolongnya memamahami bagai mana dan mengapa dan mengapa mereka menjadi begini. atau ia mencari alasan supaya fatimah lekas lari dari tempat kerja ini. ’seharusnya’ dan ’emestinya’. menerima tanggung jawab di atas ketidak sesuaian itu dan menentukan punca penyebab masalahnya. -E. sikap dan kata-kata ’sepatutnya’. ialah menunjukan kepada klien bahawa ia tidak logik. Sebetulnya menurut emosi yang normal Fatimah jangan berfikir yang bukan-bukan. kalau sarikat yang rugi semua pekerja akan menerima dampaknya. Tambahan pulan celik akanl yang diperolehi dapat menolong klien mengurangkan rasa tidak berdaya dan sedih dengan menunjukkan kepada mereka bahawa mereka bukanlah mengsa kepada kuasa luaran tetapi mereka boleh mengawlnya. sebagai berikut: Langkah pertama. Kaunselor juga menunjukkan hubungan antara idea yang tidak rasional dengangan gangguan yang emosi yang dialami hingga klien merasakan hidup tidak bahagaia.antara kepercayaan yang dipersepsikan. bos marah bukan disebabkan ia tak sukakan Fatimah.

-1. Langkah kedua.Kesusahan pada masa kini tidak disebabkan oleh kesusahan sebelumnya. Tambahan itu Ellis menggunakan berbagaikaedah megajarklien seperti . Kaedah mempertikaikan ini adalah mengguna cara menyoal dan mencabar keesahan idea yang dipegang oleh klien tentang dirinya. Falsafah hidup melibatkan megnaganti sikap yang tidak rasional kepada yang rasional yang menolong menhilangkan emosi negatif yang mengganggu. ialah menolongk klien mempercayai bahawa kepercayaan seseorang boleh dicabar dan diubah. Kaunselor boleh menggunakan teknik dan prosedur secara elektrik.Indivudu akan berfikir secara rasional jika ia menukar cara berfikir yang tidak rasional melalui cara bekerja dan cara memeperaktikkan tingkahlaku. Kaunselor akan memeprtikaikan idea klien yang tidak rasional secara terus menerus. melibatkan menolong klien pergi lebih dari mencabar idea yang tidak rasional iaitu mengindoktronasikan semuala secara rasional. Kaunselor perlu menerima maklum balas secara berterusan untuk menyemak sama ada klien benar-benar faham apa yang diajarkan oleh kaunselor . Melalui proses ini kaunselor cuba mengajar klien mempertikaikan sendiri cara ia berfikir agar ia dapat mencapai matlamat betfikir secara rasional dengan sendiri. dan tingkahlaku yang merosak diri. Kesemua teknik tingkahlaku boleh digunakan oleh kaunselor RET.sebati dengan diri seseorang yang selalu disarankan kepada diri sendiri sehingga menjadi idea yang tidak rasional. Ini termasuk menangani idea yang tidak rasional yang utama juga membina falsafah hidup yang lebih rasional untuk mengelak ia menjadi mangsa pemikiran yang tidak rasional. -3. Ini membenarkan klien meneroka pemikirannya secara logik dan menentukan jika pemikiran ini sesuai – iaitu yang menyeronokkan atau atau yang dapat menolongnya mengubah situasi yang boleh dipertikaikan atau tidak sesuai dan mendatangkan ketidak selesaan dalam hidup. Langkah akhir. secara khususnya klien perlu menghayati tiga asas celik akal daram teori RET.Idividu secara asas menyusahkan fikiran dan perasaan melalui kepercayaannya -2. TEKNIK DAN PROSEDUR R-E-T RET membenarkan kaunselor megngunakan teknik secara fleksibel.

com/2010/02/rasional-emotif-terapi. Klien ditunjukkan ayat-ayat yang tidak rasional dan tidak logik yang selama ini telah dihayati oleh klien. Ellis juga menekankan penggunaan tugasan kerja rumah yang diberi oleh kaunselor. untuk klien merasa ia dihormati dan dapat meluahkan prasaan. Hubungan yang diwujudkan antara kaunselor dan klien secara hubungan menyokong digunakan pada peringkat permulaan proses kaunseling. Kaunselor akan cuba membuangkan idea-idea ini dari pemikiran klien. -5. interpretasi penentangan dan analisis transferen berjaya membantu klien mengenali pemikirannya yang tidak rasional tetap mengambil masa yang lama. Kerja rumah ini termasuk memberi kerja untuk dicuba oleh klien di luar sesi.Mempertikaikan idea bahawa kegagalan bukanlah suatu yang dahsyat. projektor. komputer danlainnya.html . Ellis mengakui bahawa terdapat pelbagaik teknik unutk mengaubah manusia dan didalam RET teknik utama yang dicadang kan ialah megnajar secara aktif dan direktif. Ini dapat membuatkan klien: -4. Selepas itu kaunselor RET mula memainkan peranan yang aktif dari segi mengajar semula klien. menunjukkan bagaimana berfikir semula. Hasilnya klien diharapkan dapat mengantikan falsafah yang tidak rasional kepada yang rasional dan logik. menggalakkan klien mengambil resiko atau membiarkan klien merasa gagal semasa mencuba sesuatu tingkahlaku. perkaitan bebas. Kaunselor menunjukkan punca ketidakrasionalan pemikiran yang menjadi gangguan hidupnya.blogspot. http://vanronnbiaro. analisis mimpi.Bagaimana menangani perasaan kegagalan dengan berfikir lebih positif Kerja rumah juga termasuk melakukan kerja-kerja kognitif seperti membaca bahan khusus seperti borang menolong sendiri untuk menganalisis konsep ABC dan bekerja kearah mempertikaikan pemikiran yang tidak rasional. filem.menggunakan pamlet. Ellis merasakan teknik seperti kartarsis. perakam kaset. buku. mencabar untuk membuat pemikiran yang dihayati adalah yang lojik dan rasional. Tambahan itu kaunselor mengarah klien kepada idea-idea utama yang tidak rasional yang telah menjadi budaya pemikiran masyarakat dan memberikan idaea yang rasional serta menewrkan perlindungan kepada gangguan pada masa akan datang. Untuk menunjukkan pemikiran tidak rasional klien yang mengganggu kehidupannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful