You are on page 1of 5

1.

Berikut ini kesimpulan dari Surat Ar-Rum ayat SAW telah memberi contoh yang sangat ,
kecuali yaitu …
a. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut
b. Allah SWT sengaja merusakan alam agar manusia sadar
c. Kerusakan alam akibat perbuatan manusia
d. Allah SWT membalas ulah manusia
e. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk berbuat jujur dan adil

2. Pembuat kerusak di bumi ini adalah manusia karena manusia mempunyai sifat …..
a. Sombong d. Diperbudak hawa nafsu
b. Angkuh e. Sebagai khalifah di muka bumi
c. Rakus dan tamak

3. Berikut ini adalah kesimpulan dari Surat Al-Araf ayat 56-58, kecuali …
a. Allah SWT melarang berbuat kerusakan di bumi karena bumi diciptakan dalam
keadaan rusak
b. Rahmat allah SWT sagat dekat terhadap yang berbuat kebaikan muhsinim
c. Barang siapa yang bersyukur maka rezekinya akan ditambah
d. Rahmat dan kurnia Allah SWT sangat luas
e. Hidupnya tanah yang mati dengan hujan bukti kebenaran hidupnya manusia

4. Berikut ini adalah prinsip dasar hubungan manusia dengan lingkungan alam, kecuali …
a. Mengalinya d. Menghabiskannya
b. Mengolahnya e. Melestarikannya
c. Memanfaatkannya

5. Sikap kita yang benar terhadap kitab Injil, Taurat dan Zubur adalah …
a. Langsung mempercayai semuanya
b. Percaya dan mengamalkan ajarannya
c. Tidak boleh mempelajari dan mengamalkannya
d. Tidak boleh mengimaninya sama
e. Boleh percaya jika memang benar-benar dan tidak boleh percaya jika ternyata tidak
benar

6. Berikut ini adalah sifat yang terpancar dari orang yang beriman kepada kitab allah SET,
kecuali ….
a. Taat dalam beribah d. Optimis
b. Sabar dan tabah e. Peka dan peduli
c. Semangat dalam bekerja

7. Isi kitab Taurat adalah …


a. 15 perintah Tuhan d. 10 perintah Tuhan
b. 13 perintah Tuhan e. 9 perintah Tuhan
c. 11 Perintah Tuhan

8. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud as ditulis dengan bahasa ....
a. Qibthi d. Arab
b. Ibrani e. Yunani
c. Suryani

9. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa as sedangkan ajarannya diperuntukkan bagi
bangsa ….
a. Israil d. Arab
b. Nasrani e. Umat manusia seluruhnya
c. Yahudi
10. Bangsa yang memperoleh seruan agar mengamalkan ajaran The Ten Commandemant yakni
bangsa …..
a. Qibthi d. Arab
b. Nasrani e. Israil
c. Yahudi

11. Kedudukan kitab-kitab Allah yang diberikan pada RasulNya sesuai surat Al-Baqarah 2
adalah ....
a. Mukjizat d. Pedoman hidup manusia
b. Wahyu Allah e. Petunjuk bagi orang yang bertaqwa
c. Rahmat Allah

12. Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai tujuan hidup selamat dan bahagia dalam
hidupnya, sedangkan modal utama mencapai tujuan tersebut sesuai islam berupa ….
a. Harta banda d. Iman, Islam dan Taqwa
b. Peralatan hidup yang mewah e. Kekuasaan
c. Islam, pengetahuan, dan pengalaman

13. Menurut ajaran islam disebutkan bahwa kitab allah yang diturunkan kepada Rasul-
Rasulnya merupakan ketentuan Allah yang berupa …..
a. Bukti bahwaAllah itu berkuasa d. wahyu yang ditaati
b. Sunattullah yang tertulis e. Hidayah bagi hambanya
c. Sunattullah yang tidak tertulis

14. Seorang muslim yang percaya adanya kitab allah, membenarkan dalam hatinya, dan
mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini kitab Allah berfungsi
sebagai ….
a. Wahyu d. Rahmat Allah
b. Ketentuan Allah e. Takdir Allah
c. Pedoman hidup

15. Membaca Al-Quran hendaknya dengan tartil, artinya ….


a. Keras d. Dengan lagu
b. Pelan e. Dengan khusyu
c. Dihayati

16. Hukum memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, bagi kita kaum muslim merupaka
….
a. Ketakwaan d. Keyakinan
b. Kewajiban e. Ketaatan
c. Keharusan

17. Pengingkaran terhadap salah satu kitab allah yang sudah diturunkan melalui Rasulnya
termasuk kategori ....
a. Murtad d. Syirik
b. Kafir e. Dhalim
c. Munafik

18. Kepedulian sosial yang timbul dari manusia didasari oleh keyakinan ....
a. Iman kepada kitab-kitab Allah d. Iman kepada malaikat Allah
b. Iman kepada hari akhir e. Iman kepada qadha dan qadhar Allah
c. Iman kepada Rasul-rasul Allah

19. Refleksi dari sebuah keyakinan akan keimanan terhadap adanya kitab-kitab Allah dalam
kehidupan sehari-hari salahsatunya terwujud dalam bentuk ...
a. Menjadikan kitab Allah sebagai dokumen
b. Menjadikan kitab Allah sebagai pedoman mencari solusi
c. Menjadikan kitab Allah sebagai falsafah dalam hidup
d. Menjadikan kitab Allah sebagai pegangan hidup sehari-hari
e. Menjadikan kitab Allah sebagai kultus
20. Nabi atau Rasul diberi kitab oleh Allah salah satu fungsinya agar mereka ....
a. Mengingkarinya d. Menjauhinya
b. Mentaatinya e. Mengkultuskannya
c. Konsisten melaksanakannya

21. Keteladanan yang diberikan oleh Nabi dan Rasul Allah salah satunya terdapat di bawah ini
....
a. Nabi Musa berjuang melawan ibrahim
b. Nabi ismail mengikuti Nabi Yusuf
c. Nabi Sulaeman sabar dalam mengurus negaranya
d. Nabi Nuh sabar dalam neghadapi masyarakatnya
e. Nabi Khidir patuh mengikuti Nabi Musa

22. Buku yang dikarang Rifaah Badawi Al-Tahtawi salah satunya adalah berjudul ....
a. Durus min Al-Quran
b. Risalah At-Tauhid
c. Hasyiyah Ala Syrh ad Dawwani lil al-Adudiyah
d. Tafsir Al-quran al-Karim Juz Amma
e. Al-Qaulu Sadid Fi Al-Ijtihad Wa Al-Taqlid

23. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan Jalaluddin Al-Afghani salah satunya bidang .... ....
a. Bahasa Arab d. Bahasa asing
b. Qowaid e. Ilmu Pengetahuan Alam
c. Yurispudensi

24. Kejumudan merupakan penghambat kemajuan umat islam, karena itu harus dikikis habis
dan pintu ijtihad sangat terbuka. Gagasan pembaruan seperti tersebut di atas diungkap oleh
....
a. Jamalludin Al-Afghani d. Moh Iqbal
b. Moh Abduh e. Moh Bin Abdul Wahab
c. Rasyid Ridha

25. Salah satu kelemahan dan ketinggalan umat islam karena ajaran islam yang dipahami dan
dilaksanakan umat sudah tercampuri oleh perilaku-perilaku khurafat, tahayul, musyrik, dan
bid’ah. Tokoh yang berpendapt seperti tersebut diatas adalah ....
a. Jamalludin Al-Afghani d. Moh. Iqbal
b. Moh Abduh e. Moh Bin Abdul Wahab
c. Rasyid Ridha

26. Menghargai karya orang lain berarti juga menghargai karya diri sendiri, karena .…..
a. Karya orang lain akan bermanfaat bagi diri kita, baik secara langsung atau tidak
b. Karya orang lain tidaklah sama dengan kita apalagi tidak bermanfaat
c. Klarya orang lain adalah karya yang sulit dibandingkan dengan karya diri sendiri
d. Karya orang lain tidak pernah sama dengan karya sendiri
e. Karya orang lain jelas berbeda dengan karya kita walaupun ada relevansinya

27. Rukun khutbah Jum’at yang kedua adalah ……


a. Membaca hamdalah atau puji-pujian kepada Allah
b. Membaca syahadatain
c. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw
d. Wasiat taqwa
e. Membaca ayat al-Quran

28. Duduk di antara dua khutbah dalam khutbah jum’at hukumnya ...
a. Fardhu kifayah d. makruh
b. Farhu ain e. haram
c. Sunnah
29. Kedudukan hukum khutbah jum’at pada waktu melaksanakan ibadah jum’at adalah ...
a. Wajib d. Mubah
b. Sunnah e. Haram
c. Makruh

30. syahrul Islam dan Syahrul A’dham adalah istilah pemerintahan yang berlaku pada masa....
a. Dinasti Fatimiah d. Umar Ibn Khatab
b. Turki Usmani e. Abu Bakar
c. Mughal

31. Wilay strategis yang ditaklukkan oleh Turki Usmani pada tahun 1453 dari bangsa
Romawai adalah .....
a. Bagdad d. Irak
b. Constantinopel e. Silvia
c. Mesir
32. Dinasti yang sangat dominan pengaruhnya pada bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan
abad pertengah adalah dinasti .....
a. Abbasiyah d. Turki Usmani dan Mughal
b. Umayah di Timur e. Fatimiyah dan Constantinopel
c. Umayah di Barat

33. Jumlah takbir pada shalat jenazah adalah ..... tabir


a. Empat d. delapan
b. Enam e. dua belas
c. Tujuh

34. Ayat Al-quran yang berkaitan dengan hokum pencurian terdapat pada ayat berikut ini ….
a. Al-Maidah 35 d. Al-Maidah 38
b. Al-Maidah 36 Al-Maidah 39
c. Al-Maidah 37

35. Hukum dan kedudukan taubat bagi seorang muslim ....


a. Wajib d. Makruh
b. Sunnah e. Haram
c. Mubah

36. Membersihkan hati dari segala dosa, atau meninggalkan keinginan untuk kembali
melakukan kejahatan yang pernah dilakukan disebut .....
a. Taubat menurt bahasa d. Taubatan kariman
b. Taubat menurut istilah e. Taubatan qoriba
c. Taubatan nasuha

37. Dalam duduk antara dua khutbah, bagi khatib disunatkan membaca ....
a. Tasbih d. Shalawat
b. Tahmid e. Surat Al-Iklhas
c. Tahlil

38. Orang yanmg berbuat zina dan sebelumnya telah berbuat yang halal, disebut zina ....
a. Gaer mukhasan d. Ihsan
b. Mukhasan e. Mukhsin
c. Hasan

39. Dalam syariat islam ketentuan hukum jinayat dilakukan karena perilaku tindak ....
a. Kemunafikan d. Kekhilafan
b. Kemaksiatan e. Dosa kepada orang tus
c. Kejahatan
40. Bacaan shalawat atas Nabi saw. Dalam shalat jenazah dilakukan setelah takbir yang ke ….
a. satu d. empat
b. dua e. lima
c. tiga

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan singkat !


1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jinayat!
2. Sebutkanlah dua macam perbuatan zina dan hukumnya!
3. Apa yang dimaksud dengan bughah dan apa hukumannya!
4. Sebutkan 6 hal yang bisa kita lakukan sebagai upaya membantu fakir miskin!
5. Sebutkan perbedaan antara khutbah dengan ceramah!