Chinthamani

Journal of Dr
Suvarna Nalapat
Trust for
Education and
Research
March 2013 Issue

Dr Suvarna Nalapat Trust
for Research and
Education
Thrissur
04872322446
[Type the fax number]
3/6/2013

Relation of Central India
with South India and its
administration from
Murachimana of Kerala
:Based on the
Inscriptions of
Sarabhapureeya, Kosala
Mekhala and Kalinga

2
Chinthamani Journal March 2013 Issue

Relation of Central India with South India
and its administration from Murachimana
of Kerala :Based on the Inscriptions of
Sarabhapureeya, Kosala Mekhala and
Kalinga kings of the Somavansi lineage
¦øczÞV ®æKÞøá ÕVP¢ ÍÞøÄæJ ÉáùJáÈßKÞdµÎߺîá ®K æµGáµÅ ºøßdÄÎÞAß æµÞGßç¸Þ×ߺîá
È¿KÕøÞÃáí ÈNáæ¿ ºøßdĵÞøzÞV. ÉßKà¿í ¥Äí æÕùᢠÎßÅcÏÞæÃKá æÄ{ßEßGᢠ, ¥ÍßÎÞÈ¢ ¦
æµGáµÅ Õß¿ÞX ØNÄßAáKáÎßÜï. ¥ÎøÎÞÏ ¦øcµáÜ¢ ®Ká Õß{ߺîßøáKÄí (¥ÎøÞøcµáÜ¢)
¦æøÏÞæÃKáí ÕcµñÎÞAáK ¥çȵ¢ ¦VAßçÏÞ{¼ßAW çø¶µZ ÈÎáAßKáIí. ¥ÕÏáæ¿
ØÞÎÞÈcÕßÕøÃÎÜï , ¨ d·s¢. ®æa ¥çÈb×â ÕøøáºßµÅÏßçÜAÞÃáí. çµø{ÕáÎÞÏß ÌtæMGí ÉùÏáK
ÕøøáºßÏáæ¿ ÉdLIá µáܹZ, ÕøøáºßÕÞµc¢ ®K ¥çgÙJßæa ºdwÕÞµc¢ ÉiÄß æÆAÞÈßW
ÎáÝáÕX ²øáµÞÜJí ØbàµøߺîßøáKá ®K ÉøÎÞVÅ¢, ¥çgÙ¢ µÞÄcÞÏÈX ®K
ØíÅÞÈçMøßÜÞÃùßÏæMGßøáKæÄK ØÄc¢, µìÖ¢ÌßÏßW Éá×íÉÆLæÈK çÉøßW ¼àÕßºî ¥çgÙ¢
ÈwøÞ¼ÞÕßæa ÎdLßÏÞÏßøáKá, ºÞõcæÈ µIßGáIí, ºdw·áÉñX ®K ÉâVÕÈwÉádÄX ºdµÕVJßÏÞÏ
çÖ×¢ ¥çgÙ¢ ÕßtcÈMáù¢ ÕKá µÞÃÍâÄß ®K èÉÖ޺ߵÍÞ×AÞøæa ÍÞ×ÏßW ¥çgÙJßÈá
µÅÞØøßÄíØÞ·ø¢ ÉùEáæµÞ¿áJá ®KÄáí_ §AÞøc¹{ÞÃáí ÍÞ×,dÆÞÕßÁÍÞ×,¦øcÍÞ× ÎáÄÜÞÏÕÏáæ¿
çÕøáçÄ¿áK ¨ dÉÏÞÃJßW ®ÈßAáí ØÙÞÏÎÞÏÄí.ÌßØß ÈÞÜÞ¢ ÈâxÞIßW µÞÄcÞÏÈX
¼àÕߺîßøáKÄÞÏß æηÞØñçÈØí ÉùÏáKáIí. Ìß Øß ¥FÞ¢ ÈâxÞIßW ¼àÕßºî µÞÄcÞÏÈæÈK
ÕÏîÞµøÃÈÞÃáí ÕøøáºßæÏCßW, µÅÞØøßÄíØÞ·ø¢ ÉùÏáçOÞæÜ ¥çgÙÎÞÃáí æ®dwÕcÞµøâ
·áøáÕÞÏ ÕV×Èá ÉÀßMߺîæÄCßW, ¥çgÙJßæa ØÄàVÅcÈÞÏ ÉÞÃßÈß ÎwÌáißæÏCßÜá¢
ÎáøáµdµáÉÏÞW ÕcÞµøâ ÕÖJÞAß ÕøøáºßæÏ çÄÞWMߺîá ®KÄí ÖøßÏÞæÃCßW,
ÕøøáºßµÞÜ¢ ,ÉùÏß æÉx ÉLßøáµáܵÞÜ¢ ,¯,Áß ¥FÞ¢ÈâxÞIßÜÜï. §ÄÞÃáí µÞÜ·ÃÈÏßæÜ ²øá
dÉÖíÈÎÞÏß ¾ÞX µIÄí.
µÅÞØøßÄíØÞ·øJßW ·¢·ÞÄàøæJ ÌÙáØáÕVHµ¢ ®K ¥d·ÙÞøJßW ç·ÞÕßwÆJ,¥oßÆJ
ÆOÄßµ{áæ¿ ÎµÈÞÏßGÞÃáí Éá×íÉÆLÕøøáºßÏáæ¿ ¼ÈÈ¢. ¥Õøáæ¿ ¥FáÎA{ßW ²øÞ{ÞÏ
çÆÕÆJÈÞÃáí Õøøáºß µÞÄcÞÏÈX. ÎæxÞøá εX çØÞÎÆJÈÞÃáí ·áÃÞÂcÈÞÏß
¼ÈߺîÄí.ÉøçÎÖbøX ÉÞVÕÄßAá ÉùEáæµÞ¿áJ µÅ Éá×íÉÆLX ²{ßEáÈßKáçµGá ,¥ÕX ¥Äí ÍÞøc
¼ÏAí ÉùEáæµÞ¿áJá.¼Ï ¨ µÅ ÉÞVÕÄßÏáæ¿ ÎáXÉßW ÉùEÄßÈÞW ÉÞVÕÄß Éá×íÉÆLçÈÏá¢
¼ÏçÏÏᢠÎÈá×cøÞÕÞX ÖÉߺîá. Õøøáºß ¥¹æÈ ¼Èߺî ÖßÕÍâÄÎÞÃáí. ¼Ï ÉÞ¿ÜàÉádÄJßW
©ÉÕV×æÈK ·áøáÕßæa ε{ÞÏß ©ÉçµÞÖ ®K çÉøßW ¼Èߺîá,ÕøøáºßÏáæ¿ ÉyßÏÞÏß.Õøøáºß

3
ÕßtcÈßæÜ µÞÃÍâÄßAá¢, µÞÃÍâÄß ·áÃÞÂcÈá¢, ·áÃÞÂcX ÖÞÄÕÞÙÈøÞ¼ÞÕßÈᢠµÅ
æµÞ¿áJá. ÖÞÄÕÞÙÈøÞ¼ÞÕßæa µÞÜ¢ §KæJ çø¶µZ æÕºîí ÌßØß 235_ÎáÄW ¯Áß 2_3
ÈâxÞIáµZ ÕæøÏÞÃáí.·áÃÞÁcX ¼ÈߺîÄí èÉJÞX ¥ÅÕÞ dÉÄß×íÀÞÈJßÜÞÃáí. çØÞÎÖVÎ ®K
dÌÞÙíÎÃKáí Õr,·áWε ®Ká øIí ÉádÄzÞøᢠdÖáÄÞVÅ ®æKÞøá ÉádÄßÏá¢.dÖáÄÞVÅAí
¦ÆßçÖ×,ÕÞØáµßØçÙÞÆøßÉádÄX µàVJßçØÈÈßW ¼Èߺî ÈÞ·µáÎÞøX ·áÃÞÂcX. ØVÕ
ÕßÆcÏᢠ·áÃÞÂcX ÉÀßAáKÄí ÆfßÃÞÉÅJßW ÕKßGÞÃáí. ÎâKá ÍÞ× ÉÀߺîí ÖÄÕÞÙÈæa
ÎdLßÏÞÏ ¥çgÙ¢, Õß×íÃáÖµñßÉádÄßÏÞÏ ÎÙÞùÞÃßÏáæ¿ ÉøßÙÞØ¢ çµGí ¥ÍßÎÞÈ¢ È×í¿æMG
øÞ¼ÞÕßæÈ, ¯xÕᢠµáùE ØÎÏ¢ æµÞIí ÉmßÄÈÞAÞÈáU ÖVÕÕVNæa ÉáùMÞ¿í µIí ¥Äí
ØÞÇcÎæÜïKá ÕÞÄáæÕºîÄÞÃáí ®ÜïÞ ÍÞ×ÏᢠÈ×í¿æM¿ÞX µÞøÃÎÞÏÄí. ·áÃÞÂcÈáí
Îâ×µÕcÞÉÞøß ®æKÞøá çÉøᢠèÉJÞÈßW ©IÞÏßøáKá. µÞÃÍâÄßÏßW ÈßKáí èÉÖÞºÍÞ× ÉÀߺîí
Äæa ÎìÈdÕÄJßW ÈßKáí ·áÃÞÂcX çÎÞºßÄÈÞÏß. ¥¹æÈÏÞÃá èÉÖÞºßÍÞ× ÖÞÄÕÞÙÈzÞV
dÉØßiÎÞAßJàVAáKÄí.ÌßØß øIÞ¢ ÈâxÞIí ÎáÄW ¯Áß øIÞ¢ ÈâxÞIí Õæø Ø¢ØídµáÄJßÈá ɵø¢
èÉÖÞºßÍÞ×Ïᢠ¥Äßæa ÉáÄáÜßÉßÏᢠdɺÞøÎÞÏÄí ¨ µÅçÏÞ¿í çºVJáæÕºîá ÕÞÏßAÞÕáKÄÞÃáí.
µÅÞØøßÄíØÞ·ø¢ ÈWµáK øÞ¼ÉøOø:_ÕrøÞ¼ÄÜØíÅÞÈÎÞÏ µìÖÞ¢ÌßÏßW ²øá ÉÞmÕÖÞ¶
.¥ÄßW ÉøàfßÄí, ¼ÈçμÏX,ÖÄÞÈàµX . ÖÄÞÈàµæa Éyß Õß×íÃáÎÄß. ¥Õøáæ¿ ÎµX
ØÙdØÞÈàµX.Éyßå¥çÏÞÇcÏßæÜ dµáÄÕVNæa εZ dÎá·ÕÄß.§ÕVAí ©ÆÏÈXå®K ÉádÄX.©ÆÏÈX
ÈÞ·øÞ¼ÞÕí ÈWµßÏ ç¸Þ×ÕÄßÕàà ÎàGßMÞ¿áKÄßW ÕßÆ·íÇX. ØádÙáJáAZ
Ïì·tøÞÏÃX(ÎdLßÉádÄX), ÕØLX ,Éá{ßwµX ®K µßøÞÄøÞ¼ÞÕí . ©ÆÏÈX µÞ{ßÆÞØæa
ØbÉíÈÕÞØÕÆJJßæÜ ÈÞϵÈÞÃáí.¥ÄßÈÞW µÞ{ßÆÞØKá ÎáXÉÞÃáí µÞÜæÎKá ÄàVºî.©ÆÏæa
¦ÆcÍÞøc ÕÞØÕÆJÏáæ¿ Õ¢ÖdÕáf¢ µÅÞØøßÄíØÞ·ø¢ ÄøáKÄß¹æÈ:
ÎçÙdwÕVNX,¼ÏçØÈX,ÎÙÞçØÈX,¥¢·ÞøµX ®K ¥ØáøøÞ¼ÞÕßæa εZ ¥¢·ÞøÕÄßÏßW
ÎÙÞçØÈÈáí ºmÎÙÞçØÈX ¼Èߺîá. ¥çgÙJßÈáí ÎâKá ÎAZ ¼Èߺîá.ÉÞܵX,ç·ÞÉÞܵX ,
ÕÞØÕÆJ.ÕÞØÕÆJÏßW ©ÆÏÈÈáí µÞÎçÆÕX ÈøÕÞÙÈÆJX ®K çÉøßW ¥ÕÄøߺîá (25
ÍÞøcÎÞøáIí ¥çgÙJßÈá).ÈøÕÞÙÈÆJX ÜC,ÉOÞÄ¿¢, ÆfßçÃLc ÎáÝáÕX Íøߺîá.©JçøLcÏá¢
ÆfßçÃLcÏᢠÍøßºî ºdµÕVJß. ÉÞܵX ,ç·ÞÉÞܵX ®KßÕV çµÞÜøâÉßÏÞÏ ¥¢·ÞøµÕøÞÙJßæa
ÎA{ÞµÏÞW çµÞÜÍâÉzÞV ®Kᢠ¥ùßÏáKÕøÞÃáí.ç·ÞÉÞܵÈá ©ÆÏÈX ÕßçÆÙÕᢠØߢÙÕVNÈá
çºÆßÏᢠæµÞ¿áJá.ÉÞܵX ÎÞÙß×íÎÄß ÎáÝáÕX ÍøߺîÄÞÏß (çµø{ÎáZæMæ¿) Îâ×µÕ¢ÖÉøOøÏßW
µÞÃáKá.ÈøÕÞÙÈÆJX ¼àÕßÄÞÕØÞÈ¢ µÝߺîáµâGßÏÄí Äæa ¥NÞÎX ç·ÞÉÞܵX ®K

ÕßçÆÙøÞ¼ÞÕßçÈÞæ¿ÞM¢ çµø{JßæÜ ÈàÜ·ßøßÏßÜÞæÃKá µÅÞØøßÄíØÞ·øJßW
µÞÃáKá. ÕßtcÉVÕÄJßÜᢠ¥ÄßÈá æÄAáÎáU Éá{ßwzÞøáæ¿
èÉÖÞºÍÞ×çµGáÉÀߺîÞÃáí µÅÞØøßÄíØÞ·ø¢ ®ÝáÄßÏÄí; Õøøáºß çµø{JßW §Jø¢ ²øá
ØÞÙºøcJßW ¼àÕߺîßGáIí;·áÃÞÂcX ØVÕ ÖÞdØñÕᢠÉÀߺîÄí ÆfßÃÞÉÅJßÜÞÃáí.
§dÄÏᢠæµÞIáÄæK, ÆfßÃÞÉÅ¢,çµø{¢ §ÕÏáæ¿ ÕßÆcÞdÉÞÇÞÈcÎÞÃáí ¾ÞX §Õßæ¿
ÉùÏÞÈáçgÖßAáKæÄKáí Õcµñ¢. ¥Äßæa ÉÝÎÏÞÃæÜïÞ, §çMÞZ µïÞTßAW ÉÆÕßAí
Ä¿TÎÞÏß ÈßWAáKÕÏßW ²Káí. Õ{Íß øÞ¼Õ¢ÖÕá¢,¥Õøáæ¿ Õ{Íß,È{w ÕßÆcÞÉàÀ¹{á¢,
çÈøæJ ÉÜ çܶȹ{ßÜÞÏß ÉùEáµÝßEá. Õ{Íß ®K ÕÜïÍÕ¢ÖÕßÆcÞÉàÀ¢ È{wçÏAZ
ÎáXÉáIí.
Éá{ßw,µáùá¢Ì,ÖÄÕÞÙÈæø ²KߺîÞÃáí ¥çÖÞµÖÞØȹ{ßW ÉøÞÎVÖßAáKÄí. èÉJÞX,
ç·ÞÆÞÕøß, dµß×íà æÁWG,dÖàµÞµá{¢ ÎáÄW §Lc ÎáÝáÕX Íøߺî ÖÄÕÞÙÈøßW ¯Äá
ÖÄÕÞÙÈæa ØÆTßÜÞÃáí ·áÃÞÁcX ¼àÕߺîÄí? ÖßWMßµZ,ÈÞ·¹Z,µÞøáAZ,
ÖĵVHß,ÕÞµ¿µV,·áÉñÕ¢Ö¢, ÕViÈÕ¢Ö¢ (ÕViÈ ®KÞW ²øá ÖßWMßÕ¢ÖÎÞÃáí.) §Õøáæ¿

4
ÉøØíÉøÌt¢ ¦Æc¢ ÎÈTßÜÞAâ. ÖĵVHß,ÕÞµÞ¿µV, µÆ¢ÌV,ºÞÜïâµcV ÎáÄÜÞÏÕæøÜïÞ¢
ÙÞøàÄßÉádÄ ®K ÌßøáÆ¢ ©UÕV. ÈÞ·¢,Èwß,·áÉñ,ÆJ ®Kà ÈÞιZ ÕßÆßÖ,ÉÆíÎÞÕÄß
ÈÞ·Õ¢Ö¹ZAᢠ·áÉñ,ÕViÈÕ¢Ö¹ZAᢠ©Ií. ÇVNøÞ¼,ÉøÎÍGÞøµ ÎáÄÜÞÏ ÌßøáƹZ çµø{JßW
Õ{æø dÉÇÞÈÎÞÏß Îâ×µÕ¢ÖJßæÜ ¥øßÏßGáÕÞÝíºî È¿JáK ¦ÝíÕÞçFøß ÄdOÞAZAáUÄÞÃáí. ¨
ÈÞιZ ÕÙßAáK ÉøOøµZ çÄ¿ßæAÞIÞÃáí ¾ÞX ÕßGáçÉÞÏ ÉܵHßµ{á¢
µæIJßÏÄí.µÞÜÞçÖÞµæa 10 ÎAZ :
ÍdÆçØÈX,æµÞøIÕVHX,΢·áøÞ,ØVÕ¢¼Ù,¼Üßµ,©Íµ,ؾÏ,æµÞøÕc, ÈwßÕVÇÈ, ÉFζ. §ÕøßW
ÈwßÕVÇÈX ÈÕÈwzÞçøÞ¿í µâ¿ß 100 ÕV×¢ øÞ¼c¢ ÍøߺîÄÞÏß ºøßdÄ¢. (ÈÕÈwzÞV:_
©d·çØÈX, ÉÞmáµX,ÉÞmá·Äß,ÍâÄÉÞÜX,øÞ×íd¿ÉÞÜX,ç·ÞÕßÖCX,ÆèÖÛĵ,èµÕVJµX,ÇÈX)
©d·çØÈX ¥ÕØÞÈfdÄÌtáÕᢠÎÙÞÉÆíÎÉÄßÏáÎÞÏßøáKá.¥N ÖâdÆdØñà. èÎØâV §XØídµßÉí×ÈßW
¥AÞÜJí µáL{øÞ¼c¢ ,¥ÖíÎÞµ¢,æÁAÞX §Õ ÍøßAáKÄí ÈwzÞøÞÃáí. ÇÈÈwX ÈwzÞøßW
¥ÕØÞÈæJ øÞ¼ÞÕÞÃáí. ¥çgÙÎÞÃáí d·àAí ºøßdĵÞøzÞøáæ¿ ¥d·ÞæNØí ¥ÅÕÞ
µíØÞædwNØíå.·ÞtÞøßæÁ øÞ¼Õ¢ÖJßæÜ ²øá øÞ¼ÞÕßÈá fáøµÈßW ¥ÕßÙßÄÌtJßÜáIÞÏ §ÏÞZ
¥ÇVNßÏÞÏßøáKá. §ÏÞæ{ ÎÞxßÏÞÃáí ºÞõcX ºdw·áÉñæÈK ÉâVÕÈwÉádÄæÈ øÞ¼ÞÕÞAáKÄí.
¥VÅÖÞdØñµÞÜ¢ ÌßØß 500. §AÞÜJí Õøøáºß ºÞõcçÈÏᢠµIí, Èwæa ÎdLßÏÞÏᢠ§øáKá, ®CßW
ÕøøáºßµÞÜ¢ ÌßØßÏßÜÞÃáí,ÈÞ¢ ÕߺÞøßAáçOÞæÜ ¯ÁßÏßÜÜï. ¥çÖÞµX ÌßØß 273_236 W
dÉÞdµáÄÍÞ×ÏßW Ü߶ßĹZ ®ÝáÄáçOÞç{Aá¢ÄæK ÕøøáºßÏáæ¿ èÉÖÞºÍÞ× (ÉÞÜß) ÈKÞÏß
dɺÞø¢ µßGßÏ ÍÞ×ÏÞÏßAÝßEá.·áÃÞÂcçÈAÞZ ÎáXÉÞÃáí ÕøøáºßµÞÜ¢.
ÌßØß ¦ùÞ¢ÈâxÞIßW ÎáÄW ÖßÖáÈÞ·ÖÞ¶ èÕÖÞÜß,ÕÞøÞÃØß ÎáÄÜÞÏ ÍÞ·¹{ßÜáIí. ¥Õøáæ¿
Õ¢ÖdÕáf¢ :_
ÖßÖáÈÞ·X,µÞµÕVHX,çfÎÇVNX, çfμßÄí, ÌߢÌßØÞøX (Ìáiæa µÞÜ¢),¥¼ÞÄÖdÄá,
ÆVÖµX,©ÆÏÈX,ÈwßÕVÇÈX,ÎÙÞÈwX.
ÌߢÌßØÞøµÞÜ¢ ÌßØß 603_ 551 ®Kᢠ528 ÎáÄæÜKᢠøIÍßdÉÞÏ¢. ®LÞÏÞÜᢠ¥çgÙ¢ Ìáiæa
ØεÞÜàÈÈÞæÃKÄßW øIÍßdÉÞÏÎßÜï. ¥çgÙJßæa µÞÜJí ¥ÕLß ©¼í¼ÏßÈßÏßW
ºmdÉçÆcÞÄÎÙÞçØÈÈÞÃáí øÞ¼c¢ ÍøßAáKæÄKá ºøßdĵÞøzÞV ¥¢·àµøߺîßGáIí. ¨
ºmdÉçÆcÞÄÎÙÞçØÈÈÞÃá ,ÕÞØÕÆJ,ÉÞܵX,ç·ÞÉÞܵX ®KßÕøáæ¿ ÉßÄÞÕí. ©ÆÏÈæÈ
çµÞØÜÉÞmáÕ¢ÖJßæa ÖÞ¶ÏßÜᢠÉøÞÎVÖßAáKá.©ÆÏÈX ηÇÏßæÜ ÉÆíÎÞÕÄßæÏ ÕßÕÞÙ¢
µÝߺîí èÕÖÞÜß, ©ZæMG ηÇØÞdÎÞ¼cJßÈᢠ¥ÇßÉÈÞÏß. ¥ÄáæµÞIÞÃáí ¥çgÙJßæa ÈÞ΢ ¨
ÜßØíxßÜᢠµÞÃáKÄí. µÞÜ·ÃÈAí ®æK ØÙÞÏߺîÄßW ÎæxÞøá ¸¿µ¢ µÅÞØøßÄíØÞ·øJßW
ÈøÕÞÙÈÆJæa 25 ÍÞøcÎÞøßW ²øÞZ dÉçØȼßJßæa ε{ÞæÃK ÉøÞÎVÖÎÞÃáí. ÄßÌJX çø¶µZ
dɵÞø¢ ÌߢÌßØÞøæa ¥»X ÍÞGßÏ (ÍGß) .®Ká µÞÃáKá. ¥çgÙæJ ÎÙÞÉÆíÎX ®KᢠÕß{ßAáKá.
¥çgÙJßæa ²øá ÍÞøc çµÞØÜJßæÜ dÉçØȼßJßæa ØçÙÞÆøßÏÞæÃKá ÄßÌJX çø¶,.
ÎÙÞÉÆíÎÈwæa ²øá ÍÞøc dÉçØȼßJßæa ØçÙÞÆøß. ©ÆÏÈÉádÄX ÈøÕÞÙÈÆJæa ²øá ÍÞøc
dÉçØȼßJßæa εZ Í·àøÅÏÖTáí.¥çMÞZ ©ÆÏÈX,ÈøÕÞÙÈÆJX ÎáÄÜÞÏÕøáæ¿ µÞÜ¢,
ÉÞܵX,ç·ÞÉÞܵX ®KßÕøáæ¿ µÞÜ¢ ¯ÄÞIí Ìáiæa µÞÜ¢ ÄæKÏÞÃáí. ÕøøáºßAᢠ¥dĵÞÜ¢
ÉÝAÎáIí. ÉÞÜßÍÞ×ÏᢠÌáiµÞÜJáÎáÄW dÉØßiÎÞÏæÜïÞ. ¨ ÍÞ× ÆfßÃÞÉÅJßæÜ ÍÞ×ÏÞæÃK
µÅÞØøßÄíØÞ·øµÞøæa ÉøÞÎVÖ¢ ¥ÄßÈÞW ¥ÄßdÉÇÞÈÎÞæÏÞøá çø¶ÏÞÃáí,ÆfßÃÞÉÅæJ
Ø¢Ìtßçºî¿çJÞ{¢. ÕøøáºßÏᢠ¥çgÙJßæa ÉÝÏ (ÉÞÜß ®KÞW ÉÝÏ ®KÞÃVJ¢) ÍâÄÍÞ×Ïá¢
Ø¢ØídµáÄçJÞæ¿ÞM¢ ®¹æÈ dÉØßiÎÞÏß ®KÄßæa æºùáºßdÄÎÞÃßÄí. µÞÃÍâÄß, ÍâÄÈwß
(ÈÞ·Õ¢Ö¢ 10 ÌßØß_25 ¯Áß) Éá×íÉÍâÄß (ÙV×ÕViÈæa ÉâVÕßµX) ÎáÄÜÞÏ ÉƹZ ¨
ÖßÕÍâĹæ{JæK ÉøÞÎVÖßAáKá. ·áÃÞÂcÈáí Îâ×µÕcÞÉÞøßæÏK çÉøáÕKÄí ¦Ü¢µÞøßµÎÞÏß
Îâ×µÕ¢ÖAÞøáæ¿ ÍÞ×, ÕcÞÉÞø¢ ®KßÕÏßÜáU ØbÞÇàÈ¢ æµÞIáÄæK. ÖÞÄÕÞÙzÞøáæ¿

5
¥ÕØÞÈæJ ÖÞ¶ÏÞÏ ÉÜïÕÕ¢Ö¢ µáæùAÞÜ¢ ¨ dÉÞdµáÄÍÞ×ÏßWJæK Ü߶ßĹZ ®ÝáÄß.ÉßKà¿í
Ø¢ØídµáÄJßçÜAí ÄßøߺîáçÉÞÏß.å
ÉÞmÕ,çØÞÎÕ¢Ö¹Z:_
ÍÞøÄJßæÜ ºøßdÄJßW ÈßVHÞϵÎÞÏ ÉCáÕÙߺîÕøÞÃáí ÏÞÆÕøᢠÉÞmÕøᢠ©ZæMG
ºdwÕ¢Ö¢. Îâ×µÕ¢Ö¢ ÏÞÆÕÕ¢ÖÎÞÃáí. µÞVÄÕàøcÞV¼í¼áÈX ÎáÄW §çMÞÝæJ ©dÄÞ¿¢
ÄßøáÈÞZ ÎÞVJÞmÕVN ÕæøÏáU ²øá Õ¢ÖdÕáf¢ ¾ÞX çÈøæJ dÉØßiàµøߺîÄáÎÞÃáí. §Õøáæ¿
ÎçÇcLcÏßæÜ ÖÞ¶µZ §Èß ÉøÞÎVÖßAáKá. ÖøÍÉádÄàÏ,ÉÞmáÕ¢Ö,çØÞÎÕ¢ÖàÏøáæ¿ Ü߶ßĹZ
æÕºîÞÃáí ¨ ÍÞ·¢ ®ÝáÄßÏßøßAáKÄí.çµø{¢, ÆfßçÃLc ©ZæMG,ÕßtcKá æÄAáU ÍâÍÞ·¢ §ÕÏáæ¿
ºøßdÄ¢ §ÕçøÞ¿í ÌtæMGí µß¿AáKá. ¨ ÍâÍÞ·æJ ÆfßÃçµÞÖÜ¢ (çµÞØÜ¢) ®Ká Õß{ߺîßøáKá.
ÉÞmáÕ¢ÖAÞV çζÜ,çµÞØܹ{ßÜᢠçØÞÎÕ¢ÖàÏV çµÞØÜ,²ùßT ÍÞ·¹{ßÜᢠÇÞøÞ{¢ Ü߶ßĹZ
¥ÕçÖ×ßMߺîßGáIí. ÎÇcdÉçÆÖßW ÌßÜÞØíÉâV ¼ßÜïÏßæÜ ÎÜïÆí ®K ØíÅÜæJ øÞ¼Õ¢Ö¢
æÄAX çµÞØÜJßæa ÍÞ·ÎÞÏ çζÜÏßW æÉ¿áKá. ÖøÍÉádÄàÏøáæ¿ ÏÅÞVÅÈÞ΢ ÕcÞd¸øÞ¼æa
ÎÜïÆí çÉïxí dɵÞø¢ R¥ÎøÞøcµáÜ¢Q ®KÞÃáí.ÖøÍ¢ ¥ÅÕÞ ÕcÞ{àøâÉÎÞÏ ÈÞ·ÎÞÃáí §Õøáæ¿
Õ¢Ö¢. §dwøÞ¼ØÞÎLæa ÎÞW· çÉïxí ÄÞX çζÜÉÞmÕøáæ¿ ÌtáæÕKá ÉùÏáKá. ¯Áß ¥FÞ¢
ÈâxÞIßæa ¥ÕØÞÈ¢ ÎáÄW ¯ÝÞ¢ ÈâxÞIßæa Äá¿A¢ Õæø ÖøÍÉádÄàÏøáæ¿ Ü߶ßĹZ
µÞÃáKá.§çÄ µÞÜJí ¥ÎøÞøcµáÜJßæa Îá¶cX dÉÕøÍGÞøµÈᢠdÉÌÜÈÞÃáí. çζÜÏßæÜ
ÉÞmáÉádÄV ÕÞµÞ¿µøáæ¿ ØÞÎLøÞÏßøáKßÜï. ÉÞmÕøÞ¼Þ ÍøÄÌÜÈᢠεXÖâøÌÜX ®K
©ÆàVHèÕøÈᢠ(ÎÜïÁí çÉïxí) ¦ùÞ¢ÈâxÞIßæa ¥ÕØÞÈJßÜᢠ¯ÝÞ¢ ÈâxÞIßæa ¦ÆcÕá¢
dÉÌÜÎÞÃáí. ¥Ká ÕÞµÞ¿µÖµñß dÉÌÜÎÜï. ¯ÝÞ¢ÈâxÞIßæa ¥ÕØÞÈ¢ ÖµñÈÞÏ ÉÞmÕÕ¢Ö ÄàÕø
çÄÕ ( ÇàÕøçÆÕX) ,¥ÕØÞÈ¢ ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈÈᢠÍøßAáKá,§ÕøᢠØÞÎLøÜï.
²OÄÞ¢ÈâxÞIßW çØÞÎÕ¢ÖàÏV §çÄ ØíÅÞÈ¢ ÍøßAáKá.§ÕV ÎÙÞÖßÕ·áÉñ,ÇVNøÅ,ÏÏÞÄß ÎáÄÜÞÏ
ÈÞι{ßÜÞÃáí ÍøßAáKÄí. dÄßµÜߢ·¢ ¥Õøáæ¿ dÉÇÞÈØíÅÞÈ¢. ÄÞdÎÉdÄÜ߶ßĹZ ¨ ÎâKá
Õ¢ÖJßæÜ øÞ¼ÞAzÞVAá ÎÞdÄÎÞÃáí ¨ dÉçÆÖJí ®ÝáÄÞX ¥ÕµÞÖ¢ ©IÞÏßøáKÄí.
ÖßÜÞÜ߶ßĹZ ¯Äá ÕcµñßAᢠÄæa ÇVNϼíÈJßæa ³VNAÞÏß ®ÝáÄßAáµÏᢠæºÏîÞ¢.
ÖøÍÉádÄàÏÜ߶ßĹZ ®ÜïÞ¢ ÄÞdÎÉdĹ{ÞÃáí.¥ÕøßW dÉØKÎÞdÄX ÎÞdÄ¢ ²øá ÈÞÃcÜ߶ßÄ¢
§ùAßÏßGáIí.17Ü߶ßĹZ µßGßÏÄßW 3 ®H¢ ÈçødwX, 4 ¼ÏøÞ¼X, 7 ØáçÆÕøÞ¼X,2
dÉÕøøÞ¼X. ÌÞAßÏáUÄßæa ɵáÄßÍÞ·çÎ µßGßÏßGáUá. §Õ µâ¿ÞæÄ ÎÜïÆí çÉïxí
(ÕcÞd¸øÞ¼ÈᢠøIí ÎáX·ÞÎßµ{á¢) µâ¿ß ©Ií. 16 ®H¢ »GßØí¸GßW ÈßKáí;²Káí æÄÞG¿áJ
µÞÜÙwß(²ùßT) ÏßWÈßKáí. 3 çÉïxí ÄÞdÎÉdÄ¢ ©ÉçÏ޷ߺîßGáIí; ³çøÞ Ü߶ßÄJßÈá¢. ¦ÆcçJÄßW
²Kᢠ®ÝáÄßÏßGßÜï. ¥ÕØÞÈçJÄßæa ÉßXÕÖJᢠ²Kᢠ®ÝáÄáµÏßÜï. (Èçødwæa ¦ÆcÖÞØÈ¢
,¥Cáø, ¦ÆcæJ ÎÜïÆí çÉïxí) .ÉßWAÞÜJí ¦ÆcçJÏᢠ¥ÕØÞÈçJÏᢠ©ZÍÞ·Õᢠ,È¿áÕßÜçJÄßæa
§øáÕÖÕᢠ®ÝáÄßÏßGáIí. ¼ÏøÞ¼æa ¥ø¢·í çÉïxßW (¥FÞ¢ ÍøÃÕV×¢) ¥ÕØÞÈçJÄßæa
ÉßXÕÖJᢠ®ÝáÄßÏßøßAáKá. ¥ÄßW ÎßAÕÞùᢠ²øá ÕøßçÏ µÞÃá. ©çgÖߺîdÄ ØíÅÜ¢
çÉÞøÞæÄ ÕKÄßÈÞÜÞÃáí ®Ká Õcµñ¢. §çÄ øàÄßÏÞÃáí ÉÞmá,çØÞÎÕ¢Ößµ{ᢠÉßLá¿øáKÄí

6

²øá ÆàV¸ºÄáøÎÞÃáí ÄÞdÎÉdÄ¢. ØáçÆÕøÞ¼æa ÇÎÄøß ÆÞÈÎÞÃáí ¯xÕᢠæºùáÄí. 3 3/5 X 3
¥¢·áÜ¢ . ¥çgÙJßæa µì¶JÞW Ü߶ßÄ¢ ¯xÕᢠÕÜáÄí. 7.4 X 4.2 ¥¢·áÜ¢. 3 ÉdÄÕᢠ²çø
¸ÈJßÜÞÃáí ©IÞAáKÄí. ÎâܵZ ºßÜÄßW ÎÞdÄçÎ ©øáIßGáUá. ºßÜÄí ¥x¢ ÎicçJAÞZ ÕàÄßµâ¿á¢.
¥x¢ ©ÏVJß ,µÈ¢ µâGß,ÜßÉßµæ{ ØdÎfßAáK ØdOÆÞÏ¢ dÉÕøøÞ¼æa ÎÜïÆí çÉïxßW µÞÃáKá.
§¿æJ ÎÞV¼í¼ßæa ÎÇcJßæÜ ÆbÞøJßÜâæ¿ æºOáÕ{ÏÎßGí 3 ÄÞdÎÉdÄÕᢠçµÞVJßGáIí.
ÆbÞø¢ ÕGJßÜÞÃáí. ºßÜÄßW ºÄáø¢ çÉÞÜáU dÕáJ¢. ÄÞdÎÕ{ÏJßæa ¥x¢ ÕGJßÜáU ØàW
(ÎádÆ) æÕºîßøßAáKá. §ÄßÈáí 3 §Fí ÕcÞØ¢. çÈøßÏ ÕcÄcÞØçÎ §ÄßW Õøá. ØàÜáµ{áæ¿
ÎEÈßù¢ ¥Õ dÌÞTí ¦æÃKá µÞÃßAáKá. ®KÞW ÕÞØñÕJßW çdÌÞYØí ¦Ãáí. ²øá çø¶æµÞIí Îáµ{ßW
æºùáÄᢠÄÞæÝ ÕÜáÄáÎÞÏß Í޷ߺîßGáIí. Îáµ{ßW È¿áÕßW ÄÞÎøMâÕßW ÈßWAáK ÜfíÎß.
ÕÜÄáèµ ©ÏVJß ¥ÄßW ÉÆí΢ ÇøߺîßGáIí.§øáÕÖ¢ ¥Íßç×µ¢ æºÏîáK ¦ÈµZ (·¼ÜfíÎß)§¿JáÕÖJí
Ö¢¶¢;ÕÜJí ºdµ¢.²øá ØàÜßW ØâøcÈᢠºdwAÜÏáÎÞÃáí. ÄÞÝæJ ÍÞ·Jßæa ÎáµZÍÞ·Jí ØàÜßæa
È¿áÕßW 2 Õøß ¥Èá×í¿áMßW øÞ¼ÈÞ΢,ÇVNøÞ¼ÞÕÞÃáí,¥ÎøÈÞÃáí ÎáÄÜÞÏ
dÉÖØñßµZ.dÖàÎÆí çºVJÞÃáí øÞ¼ÈÞ΢.ºßÜÄßW ¥»X,ÎáJÛX §Õøáæ¿ ÈÞ΢ ©Ií. ÄÞæÝ ²øá
ÉâCáÜ (Éá×íÉ¢). ²KíÈßW (dÉÕøøÞ¼æa) ÉâVHµá¢Í¢,§øáÕÖ¢ ÄÞÎø. ®ÜïÞ¢ Õß×íÃáºß-¹{ÞÃáí.
ÉÞÜßçÏÞd·ÞËß:_çÌÞµíØí æÙÁíÁÁíåÎçÇcLcX ÜßÉßÏÞÃáí. ºÄáøæMGßµ{ßÜÞÃáí ¥fø¢. §Õ
æÄAX ÜßÉßµ{ßW æÉ¿áJßÏÕÏÞÃáí.¥fø¹{áæ¿ ÄÞÝæJ ¥x¢ Õ{Õí ( ¥,¦,µ,¾,ù,Æ ) .ÉßXÍÞ·¢ ©øáIí
§¿æJ ¥xJí ²øá µáÝßÕí ( É,Ì) ºßÜçMÞZ ¨ µáÝßÕí ¼Ïáæ¿ ÎáµZ ÍÞ·Jᢠ´ ®KÄßæa È¿áÕßÜá¢
µÞÃáKá.å§æÄÜïÞ¢ æÄAXÍÞ×µ{ßÜáUçÉÞæÜÏÞÃáí.ºßÜÄßWÎÞdÄ¢ Õ¿AX ÜßÉßØbÞÇàÈÎáIí.
§Äí ÕÞµÞ¿µØbÞÇàÈæÎKᢠµáæùAâ¿ß ÉÝAæÎKᢠµøáÄáKá. ÕÞµÞ¿µÜßÉß
ÖøÍÉáøàÏøáç¿ÄßçÈAÞZ µáùÕí çµÞÃáµ{áUÄᢠÈà{¢ µâ¿ßÏÄáÎÞÃáí.øIßÜᢠÕ{ÕáµZ
(æµVÕáµZAí ɵø¢ ¦¹áÜÞV ØíçdxÞAí. ÎÜÏÞ{JßæÜ çµÞæÜÝáJí ØÞÎc¢. ÕÞµÞ¿µÜßÉß
çµÞæÜÝáJáÜßÉßØÞÎcÎáU ÉÝÏ ÜßÉß)¯xÕᢠÉÝÏÕ
(ÉàÉVgáÜ,µáøáÆí,ùÞÕXçÉïxáµZ_Èçødwæa) µáùÕí Èà{¢ ,µáùÕí çµÞÃáµZ
(ÉÞÜïßçÏÞd·ÞËßÏáæ¿ æÁÕÜÉíæÎaí) ©U ÕÞµÞ¿µ+ÖøÍÉáøßèÖÜß .¥ÄßÈÞW ÖøÍÉáøß
ÜßÉßÏáæ¿ ©WÍÕ¢ ÎÈTßÜÞAÞX ØÞÇßAáKá. ¨ øàÄß ÎçÇcLcÏßW ÎáÝáÕX ©IÞÏßøáKÄÞÏß
ÉùÏáKá. çµÞæÜÝáJßW ÈßKá ÕæGÝáJßçÜAáU ÎÞx¢ ÕÞµÞ¿µøÞÃáí ÄΌßÏæÄKá
µøáÄæM¿áKá. ÎÞ ®KÄßæÜ ÆàV¸¢ 2 ÕßÇJßW ÜßÉßÏßW µÞÃáKá. ²Ká,Îxfø¹ZæAKçÉÞæÜ
Îáµ{ßW ²øá çø¶. øIí ÄÞçÝAí ÈàGßÏßGí. §ÄßW ÄÞÝæJ ¥x¢ Õ{ºîí Î ®K ¥µ×øJßæa ÕÜJí

7
æÕVxßAW ¦Aᢠ.§dɵÞø¢ ÎâKá¸G¢. §ÄßW ÉÝÏ (Èçødwæa) ÉàÉVÆâÜÏßW ¦ÆcæJ øIá¢
µÞÃáKá. 21 ÕV×¢ µÝßEí ¥çÄ øÞ¼ÞÕßæa µáùáÆí çÉïxßW ¦ÆcçJÄí ÎÞdÄÕá¢.ÄÎßÝßW
ÆàV¸¢: ÎÜÏÞ{JßæÜ ÆàV¸¢ Èçødwæa ¦ÆcæJ çÉïxßW ÄæK ©æIKᢠ¥Äí ÉßKà¿í
ÎÇcdÉçÆÖßW ©çÉfߺîá ®KᢠµÞÃáµ.

ÎÜÏÞ{JßW ÈßKáU ÜßÉßØbÞÇàÈ¢ §ÄßW ÈßKá Õcµñ¢.¦ÆcçJÄí Õ¿æA §LcX çµÞæÜÝáJÞÏß
ÎÞùß. (ÙßwßÏßW) ¥ÄáçÉÞæÜ æ® øIáÄøJßW µÞÃáKá. dÕáJJßÈá È¿áÕßW Ìßwá. ¥æÜïCßW
dÕáJJßÈá ÄÞæÝ çø¶. ÉàÉVÆáÜ,ùÞÕX çÉïxßW øIÞÎæJ ÕßÇ¢. ®KÞW çø¶ dÕáJJßȵJÞÃáí.
§¿çJÞGí ²øá Õ{ÕáÎáIí. ¼ÏøÞ¼æa çÉïxßW øIáÎáIí. ØáçÆÕøÞ¼æa øIÞ¢ ÕßÇÎÞÃáí.Éæf
çø¶Ïáæ¿ ÆßÖ ºßÜçMÞZ ÎÞùßÏÞÃáí. dÉÕøøÞ¼çaÄßWådÕáJ¢,È¿áÕßW Ìßwá ÎÞdÄ¢.
ª :_ ÎâKáÕßÇ¢ ®ÝáÄßAÞÃáKá. 1 ¥føJßæa ÕÜJáÕÖ¢ ÄÞçÝÞGí ÈàGß ,ÉßKà¿í Îáµ{ßçÜAí.
ÄÞÝæJ ¥xJí ²øá ÙâAí çÉÞæÜ .
2. ÄÞçÝAí ÈàGßÏ ÕÜJáÕÖ¢ ¥WÉ¢ Îáµ{ßçÜAí §¿JáÕÖçJAí æµÞIáÕKáí ²øá æÙÞùßçØÞX¿W
çø¶ (ºßÜçMÞZ Õ{EÄí) ¥Äßæa §¿JáÍÞ·Jí çºVAáKá.
3 ²øVÇdÕáJ¢ ÕÜçJÞGí ÄáùKÄí ,ÄÞçÝAí ÈàGßÏ ÕÜJáÕÖJßæa ÄÞÝæJ ¥xJí.

²=+
ÅÏáæ¿ È¿áÕßæÜ Ìßwáå²øá ÕøÏÞÕáKá. ºßÜçMÞZ ¥Äßæa ¥xæJÞøá ¥ØÎdÕáJÕá¢.
¼ßÙbÞÎâÜàÏ,©ÉÇíÎÞÈàÏ (¦ÆcçJÄí Î çÉÞæÜ) ÕßØVP¢ ©ÉçÏÞ·ßAáKáIí. §Äí ÉßÉVÆáÜ,µáùáÆí
(ÈçødwX) µÞÜçJ ©Ií. = ºß-¢ ÎÜïÆí(¼ÏøÞ¼X) ØáçÆÕøÞ¼X çÉïxáµ{ßÜáIí. 2,3,4,5 ,7,9,10,20
®Kà Ø¢¶cµZ ©Ií.ÕÞµc¢ ÄàøáçOÞZ ÕøßÏáæ¿ ÎÇcJßW (ÉÆc¢) ®ÜïÞ¢ ºß-¹Z ©ÉçÏÞ·ßAáKá

8
.²çKÞ øçIÞ çø¶µZ ( 1, 11,__,= ¥æÜïCßW øIá ÌßwáAZ 1å1 ©ÉçÏÞ·ßAáKá.Èçødwæa µáùáÆí
çÉïxßW øIáçø¶ÏᢠçÏÞ¼ßMߺîí ²øá dÉçÄcµºß-ÎáIí. 6 æÕVGßAW çø¶µZ ²æKÞKáí æºùáÄÞÏß
ÕKáí ²øá çÈVçø¶ÏßW ¥ÕØÞÈßAáKÄí ¼ÏøÞ¼æa ²OÄÞ¢ ÕV×ÄßæÜ ÎÜïV çÉïxßÜáIí. Ü߶ßÄ¢
ÄàVKá ®K ºß-ÎÞÏßGí. ØáçÆÕøÞ¼æa ¥ù¢·çÉïxßW µÞµÉÞÆÎádÆ (Ø¢·àÄJßW µÞÃáKÄí)
©ÉçÏÞ·ßAáKá.²øfø¢ çÉÞÏÄí ÉßKà¿í çºVAáçOÞ{ÞÃá ' §Äí. ÕøßæÄxß ®ÝáÄßÏÞÜᢠ¨ ºß-¢
çºVAá¢.ÕøßÏáæ¿ Îáµ{ßW ¨ ºß-¢ µIÞW ¥Õßæ¿ ®çLÞ çºVAÞÈáIí ®KVÅ¢.ÕøßAáÄÞæÝ ¦ ¥fø¢
ÕøßµZAß¿ÏßW ®ÝáÄßçºîVAá¢.
ÍÞ× Ø¢ØídµáÄÎÞÃáí. ºßÜÄí dÉÞdµáÄJßÜáÎáIí. ÉßÉVÆâÜçÉïxßW ¦ùÞ¢ÕøßÏßW ØbÞÎcÞvX
®KÄßÈáɵø¢ ØbÞÎßM ®Káí ÆfßçÃLcX ÈÞ΢. ÎÜïVçÉïxí ®GÞ¢ Õøß(¼ÏøÞ¼X) dÙáÄdÉd·ÞÙ
®KÄßÈáɵø¢ ÙÆMd·ÞÙ. ØßVÉâVçÉïxí (Õøß 10 ØáçÆÕøÞ¼X) µXÖßMØbÞÎßX
(µWÖßWMØbÞÎßX) ÇÎJøßçÉïxí (Õøß 28) ¥AÖÞÜßµ (¥fÖÞÜßµAí ɵø¢ ¥æÜïCßW
¥×í¿ÖÞÜßµAí).Èçødwæa µáùáÆí çÉïxí Õøß 20 ØÕîÆíØø (Ø¢Õrø¢) ,Õøß 22 È-(Èo),Õøß 24
æµÞÕíÕÄW ,Õøß 28¥¢·áø §ÕÏßÜᢠ§ÄáµÞÃÞ¢. ÄÞdÎÉdĹ{ßW ®ÜïÞ¢ ØÕîÄíØø, ÄÞ¢dÌ
(ÄÞdÎAáɵø¢) ©AßVH (©ÄíµàVHAáɵø¢) ¼íÈAáɵø¢åo ,ØߢÙÉÆJßæÜ ÙAí ɵø¢ C (ØßC)
¥¢Ö,Õᛙ §ÕAáɵø¢ ¥XÖ,ÕßXÖ (¥ÈáØbÞø¢), ø,ùá,øà §Õ ÎÞùßÎÞùß ©ÉçÏÞ·¢,§æÄÜïÞ¢
µÞÃÞ¢. ÄØíÎÞÆí Æbß¼ÞÏ ®KÄßÈá ÄØíÎÞÆbß¼ÞÏ ®Ká µâGß ®ÝáÄáKáIí. ØtßÈßÏιZ
ÉÞÜߺîßGßÜï. çøËJßÈáçÖ×¢ Õc¾í¼È¢ §øGßAáKÄí ®ÜïÞÏß¿JᢠµÞÃáKßÜï. Ùí
®KÄßÈáɵø¢ ²øß¿Jí ·í ®Ká (ÆÞÙ=ÆÞ·) µÞÃÞ¢.(µáùáÆí çÉïxí ÈçødwX Õøß 7)
ÆVÖÏÄß= ÆøàÖÏÄß ( ÄAáVÆßÏ Õøß 12)
ÕV×= ÕøßÖå(ÄAáVÆßÏ Õøß 17)
dÄáÄàÏ=dÄßÄàÏ
d·áÙ=d·ßÙ
dÉdÍáÄß=dÉdÍßÄß
ÉßdÄá=ÉßdÄß
dÕáiçÏ=dÕßÇçÏ
ÌdÙbߺ=ÌdÕߺ
dØ×í¿Þ=dØß×í¿Þ
dÄßÆÖ=dÄáÆÖ
dÉÄßÕrcÄ=dÉÄßÕØcÄ
ç¸ÞøÞtµÞø¢=ç¸ÞøÞiµÞø¢
ÕßdµÎ=ÕßAøÎ
Ø¢ÕÄí=Ø¢ÕJá
Ø¢ÕÄíØø=Ø¢ÕÄíØøá (æÄÜá·á)

9
®Kß¹æÈ dÉÞdµáÄ¢,dÆÞÕßÁ¢,Ø¢ØídµáÄ¢ çºVK ÍÞ×ÏÞÃáí.ÆßÈ¢,ÆßÕØ¢ ®KÄßÈáí Æß ®Ká
¦ÆcÞfø¢ ÎÞdÄ¢ ÎÜÏÞ{ßµZ ©ÉçÏ޷ߺîßøáKçÉÞæÜ . Ø¢ÕrøJßÈáí ØÕî/Ø¢Õ ®Káí. ÎáÄÜÞÏ
ºáøáæAÝáJáµZ ©Ií. ØàÜßæÜ µÕßÄÏᢠ΢·{çØïÞµÕáæÎÞÝßæµ ÎæxÜïÞ¢ ·ÆcÎÞÃáí.¥Çßµ¢
Ü߶ßĹ{ᢠdÌÙíÎçÆϹ{ÞÃáí.§Õ ÇVNϼíÈJßæa ÍÞ·ÎÞÃáí.RÖÞØȹZQ ®KÞÃßÕAí
çÉøáí.Èçødwæa ÉàÉVgáÜÖÞØÈ¢ ÎáXÉí øÞÙáçÆÕX æµÞ¿áJÄßæa ©iÞøâ (²Káµâ¿ß
©ùMߺîáæµÞ¿áAW ) ÎÞdÄÎÞÃáí.¨ dÌÙíÎçÆÏ¢ ¥ÄßÈÞW ¥FÞ¢ÈâxÞIßçÈAÞZ ®dÄçÏÞ ÉÝAÎáU ²øá
çÆÏÎÞÃáí.¼ÏøÞ¼æa ²OÄÞ¢ÕV×JßæÜ ÎÜïVçÉïxí ÙÆMd·ÞÙÕræa ÆÞÈæJ
ÎádÆæÕºîáæµÞ¿áAáKÄÞÃáí.ØáçÆÕæa ØßVÉâVÖÞØÈ¢ ÈKX
æµÞ¿áJÄßæÈ©iÞøâ;¥ø¢·ÖÞØÈ¢ dÉÄßÙÞøçÍÞ·ßÜïæaÏᢠÎÞÄÞÉßÄÞA{áæ¿Ïá¢
ÇVNÖÞØÈæJ ©iÞøâ;èøMâV çÉïxí ØÕßdÄáØbÞÎß Äæa ÉádÄàÍVJÞÕßÈá (ÈÞ·ÕrØbÞÎß) Ìtá
ÕrØbÞÎß §ÕVAá ÈWµßÏÄí ©iÞøâ. Øø¢·ÈÞÅÖÞØÈ¢ ¥NÎÙÞùÞÃßÏᢠÎxí
ÉâVÕøÞ¼µá¿á¢ÌÞ¢·¹{ᢠæµÞ¿áJÄáùMßAÞÈÞÃáí.ɵáÄßÎÞdÄÎáU ÖÞØÈ¢ ÆmÞºdµÈá¢
ÉâVÕßµøᢠÉß¹ÞÎßµ{ᢠæºÏñ ÇVNϼíÈçJ ©iøßAáKá. d·ÞιZ,ØbJáAZ dÌÙíÎçÆÏÎÞÏß
(ÕßÆcÞÍcÞØØíÅÞÉȹZ) çfdĹZAí ÕßGáæµÞ¿áAáKÄÞÃáí ÇVNϼíÈ¢.( È{w ®K ÉÆÎÜï
ÇVNϼíÈ¢ ®K ÉÆÎÞÃáí È{wÏßæÜ ÕßÆcÞÍcÞØJßÈá ÈWµßÏ çÆϹ{ßW µÞÃáKæÄKÄí
dÖçiÏ¢.)ÎÜïVçÉïxí 2 dÌÞÙíÎÃVAᢠØø¹ÞVÙí (¥ÉâVYÃÖÞØÈ¢) 10 çÉøáU dÌÞÙíÎÃØ¢¸JßÈáÎÞÃáí.
èùÉâVÖÞØÈ¢ 2 dÌÞÙíÎÃVAÞÃáí.Èçødwæa ùÞÕX çÉïxí ²øá çfdÄJßÈáU
dÌÙíÎçÆÏÎÞÃáí.·¢·ÞØíÈÞÈ¢,©JøÞÏÈÉáÃcµÞÜ¢,ºdwd·Ùâ §ÕçÏÞ¿ÈáÌtߺîáU ÎâKá ÆÞȹZ
§ÄßÜáIí. Èçødwæa µáøáÁí çÉïxßW øÞ¼µàÏÖÞØȹZ ®ÝáÄáKÄí ¯æÄÜïÞ¢
ÕØñáA{ßÜÞÏßøáKá ®KÄßKá ØâºÈÏáIí. ÉøÎÍGÞøµÉÞÆV çÈøæJ ÈWµßÏ ÄÞÜÉdÄÖÞØÈ¢
(ÄÞ{ßçÏÞÜ) ÕàGßÈá ÄàM߿ߺîçMÞZ µJßÈÖߺîÄßÈÞW ÉáÄßÏÄÞÏß ÄÞdÎÉdÄJßW ,©¿ÎØíÅæa
εæa ¥çÉfdɵÞø¢ ©gøߺîáæµÞ¿áAáµÏÞæÃKá ÕcµñÎÞæÏÝáÄßÏßGáIí. ¥FÞ¢ÈâxÞIßÈáÎáXÉáU
ÄÞ{ßçÏÞÜÖÞØÈ·Z ÜÍcÎÜïÞJÄßæa ²øá µÞøâ ÄàMß¿áJ¢ æµÞIí ÈÖߺîáçÉÞÏÄÞÃáí.ÎæxÞKáí
ºßÄÜá¢. ÉßæK ÄÃáJ µÞÜÞÕØíÅÏßW ¦ÏßøçJÞ{¢ ÕV×¹Z ÉÝAÎáU ÄÞ{ßçÏÞÜAí ÕøÞÕáK ¼àVHÄ.
dÉâËí §Üï,®ÕßÁXØí §Üï ®Ká ÉùÏáKÕV ¨ µÞøc¹Z µÃAßæÜ¿áJÞW, §Ká µßGßÏßGáU
,ÄÞøÄçÎcÈ ÉáÄáÄí ®Ká µøáÄáK ÉÜ ÖÞØȹ{ᢠÕ{æø ÉÝÏÕÏáæ¿ ®XçÁÞVØíæÎaáµ{ÞæÃKá
ÎÈTßÜÞAÞ¢.
µÞÜ¢: ÍøÃÕV×¢,ÎÞØ¢,ÆßÕØ¢ ®KßÕ dµáÄcÎÞÏß ÄøáKÄí ºøßdÄçÌÞÇJßæa æÄ{ßÕÞÏß
®¿áçAIÄÞÃáí.çµÞØÜÉÞmáÕ¢ÖßµZ RÉâVHßÎÞLQµÞÜ·ÃÈÏÞÃá
ÄøáKÄí.ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈæa çÜÞÁßÏ çÉïxßW ÄßÅß µÞVJßµ ÉìVHÎÞØß,µÞVJßµÆßÈ¢
30 ®Ká µÞÃáKá.ÖøÍÉáøàÏøᢠ¥ÄÞÏßøáKßøßAâ ®¿áJßøáKÄí.²KßW, øIÞÎæJ (§aVµÞÜùß)
ÍÞdÆÉÆæÎæK¿áJí ÉùÏáKáIí. ÍÞØíµøÕVNæa ÈßÇÞXÉâV ,ÁâÌß çÉïxáµZ (µÞÎøâÉJßæÜ
ÍìÎÈÞøµøÞ¼ÞÕÞÃáí ÍÞØíµøÕVNX)ÎáXÉáU øÞ¼ÞAzÞøáæ¿ ÖÞØȹZ ÈÖߺîÄßÈÞW ÕàIá¢
æµÞ¿áAáKÕÏÞÃáí.§ÉVÆâÜÖÞØÈJßW ÕV×¢RdÉÕViÎÞÈQ ®KᢠµáùáÁí ÖÞØÈJßW
RdÉÕViÎÞÈÕß¼ÏøÞ¼cØÕîÄíØøQ®KᢠµÞÃÞ¢.(ÈçødwX).ØáçÆÕøÞ¼æa ÇNÄÞøßÖÞØÈJßW
§çÄ ÉÆ¢ Ø¢Õrøá ®Ká æÄÜáCÞÏß ©ÉçÏÞ·ßAáKá .ÎæxÜïÞ ÖÞØȹ{ßÜá¢
dÉÕViÎÞÈÕß¼Ï(ÕV×¢) ®KÞÃáí. (øÞ¼c ®KßÜï).
ÎßA øÞ¼Õ¢Ö¹{ᢠØßi¢ µÝßEí ØbØñßÏßW ÖÞØÈ¢ ÄΌáKá. §¿çJÞçGÞ ÕÜçJÞçGÞ ©U
¥VidÕáJÎÞÃáí ØßiÎÞÏß ©ÉçÏ޷ߺîßøßAáKÄí.

( )

10

¥WÌßøâÃß §Äí ³¢µÞø¢ ¥ÅÕÞ dÉÃÕJßæa ÉÝÏ ºß-ÎÞæÃKáí ®ÝáÄßÏßGáIí.³¢ Øßi¢, ³¢ Øßiß
®KÞÃáí §Äí ©ºîøßAáµ.(Õß¼ÏØßißAí)§ÄßÈáçÖ×¢ ÖøÍÉáøæÎKáí ¦ÆcµÞÜJᢠdÖàÉáø¢ ®Káí
ÉßWAÞÜJᢠÖÞØÈ¢ æµÞ¿áJ ØíÅÜÈÞ΢ µÞÃáKá. Èçødwæa µáùáÆí çÉïxí ÎÞdÄÎÞÃáí ²øá
èØÈßµÖßÌßøÎÞÏ ÄßÜçµÖbøæJ Õß¼ÏØíµwÞÕøJáÈßKáUÄí .ØíÅÜÈÞÎçÖ×¢
øÞ¼ÞÈÞ΢,ÖÞØÈ¢,ÕøÞÈßøßAáK øÞ¼ÞAzÞçøÞ¿í §Äí Äá¿øÃæÎK ¦¼íÈ,ÉßæK
΢·{ÕÞAáµZ,ÄßÏîÄß,²¿áÕßW çܶµÈÞ΢. §ÄÞÃáí æÉÞÄáÕÞÏ ÖÞØÈøâÉ¢ ¥ÅÕÞ
¸¿ÈÞØbÍÞÕ¢.ÖÞØÈ¢ Ü{ßÄÎÞÃáí.dÌÞÙíÎÃzÞøÞW ÈÏßAæMGí d·ÞÎJßW ÕØßAáK
µV×µVAáUÄÞÃáí ÖÞØȹZ. ·áøáÕÞÏ dÌÞÙíÎÃæa çÕÆ¢ ,ç·ÞdÄ¢ §Õ ÉùEßGáIí. dÌÞÙíÎÃVAí
§ÄáæµÞIáU dÉçÏ޼Ȣ ºÞJV,Í¿zÞV §ÕøßWÈßKáU èØbøçA¿í (d·ÞÎdÉçÕÖÈ¢)
²ÝßÕÞAßæAÞ¿áAáKá ®KÄÞÃáí. d·ÞÎAÞV ÈßµáÄß (Õß{ÕÞÏÞÜᢠÎxá ÕØñáA{ÞÏÞÜá¢)
dÌÞÙíÎÃVAÞÃáí æµÞ¿áAáKÄí. ¥ÄßÈÞW øÞ¼µßCøV ÈßµáÄß çºÞÆߺîáÕKáí ©ÉdÆÕßAßÜï.
(Íd¿í,ºÞJV ®KßÕøÞÃáí øÞ¼µßCøV).ÕøÞÈßøßAáK çÍÞ·ÉÄßµZ ¨ d·ÞÎÆÞÈæJ §çÄ çÉÞæÜ
È¿Jâ. ÉßKà¿í ÕcÞØպȢ §ÄßKáçÉÞWÌܵÎÞÏß ©iøßAáKá.¦ÆcµÞÜJí ÎÙÞøÞ¼Þ ®K ÌßøáÆçÎ
ÈçødwÈáUá. 21 ÕV×¢ µÝßEí RÍ·ÕÆí ͵ñ Q(Õß×íÃá͵ñ) ®K ÌßøáÆ¢ µâ¿ß
µÞÃáKá.ÎÞÄÞÉßÄÞA{áæ¿ ÉÞÆÇcÞÈ¢ æºÏîáKÕV ®KáÎáIí ÌßøáÆ¢. d·ÞÎÕÞØßµæ{
çÌÞÇßMßAÏÜï(çÌÞÇÏÄß) ¦¼íÈÞÉßAÏÞÃáí ( ØÎÞ¼íÈÞÉÏÄß) øÞ¼ÞÕí æºÏñßøßAáKÄí.
d·ÞÎÕÞØßµZ æµÞ¿áçAI ÕØñáA{áæ¿ ÜßØíxí ©Ií. çÍÞ·¢ (¥ÄÞÄá µÞÜæJ çfdÄÕÝßÉÞ¿í ¥ÅÕÞ
ÈßµáÄß) ÍÞ·¢ (ÇÞÈcJßW ÈßKáU ²øá ÍÞ·¢) ®Ká øIáÕßÇÎÞÃáí æµÞ¿áçAI ÕØñáAZ.
çÍÞ·ÉÄßµç{Þ¿Üï, ÉßLá¿VKáÕøáK øÞ¼ÉøOøçÏÞ¿ÞÃáí ÉßæKÏᢠȿJßæAÞIáçÉÞµÞÈáU
¦¼íÈÞÉÈ¢ ¥ÅÕÞ ³VÁV.ÕcÞØպȢ 3 çÖïÞµÎÞÏß ÕViߺîá.RdÉÕViÎÞÈQ®KÄí
dÉÕViÎÞÈÕß¼ÏÈ·øÎÞÏß. 21 ÕV×¢ æµÞIí øÞ¼ÞÕßæa ÍøÃJßæÜ ØdÎáiß,ÍøÃÕ߼Ϣ µÞÃßAáK
ÎÞx¹Z. ÄàÏÄß ÕÞAßÜᢠآ¶cÏßÜᢠæµÞ¿áJßGáIí. ÕV×¢ øIßÜáÎâIí. ÆßÕØ¢ Ø¢¶cÏßW ÎÞdÄ¢.
ÎâKÞ¢ ¸G¢ ¼ÏøÞ¼æa ¥CáøÖÞØÈ¢ ÎáÄÜÞÃáí.§ÄßÜáU ÎÞx¹Z:
1 ÆÞÈ¢ øÞ¼ÞÕßÈᢠÎÞÄÞÉßÄÞAZAᢠÉáÃc¢ ÕVißMßAÞX
2 ©ÆµÉâVÕ¢ (ÈàøGßçMV) ®Ká ®¿áJáÉùÏáKá.
3 çÍÞ·ÕᢠÍÞ·ÕᢠØíxÞXçÁVèÁØíÁí ¦Aß
4ÕcÞØպȢ ÈÞÜÞÏß ÕViߺîá
5 ÄàÏÄß Ø¢¶cÏßW ÎÞdÄ¢
¼ÏøÞ¼æa ÎÜïÆí çÉïxßæÜ ÕcÄcÞعZ :øÞ¼ÞÕßæa ÉÞÆ¢ ØÞÎLøáæ¿ µßøà¿JßÜâæ¿ ²ÝáµáK
ÄàVżÜJÞW µÝáµæM¿áKá .RÕßdµçÎÞÉÈÄ
ØÞÎLºâÂÞÎÃßdÉÍÞdÉçصޢÌáÇßV=ÇìÄÉÞÆÏá·ç{Þ
øßÉáÕßÜÞØßÈàØàÎçLÞiøÃçÙÄáV=ÕØáÕØáÇÞç·ÞdÉÆQ ®Ká dÉÖØñß.d·Þ΢
dÄßÆÖÉÄßØÆÈØá¶dÉÄß×íÀÞµøÎÞÃáí.(ØbVPØᶢ ÄøáKÄí)
ÏÆbÆí=øÕßÖÖßÄÞøÞµßøÃdÉÄßÙÄç¸ÞøÞtµÞø¢ ¼·Æí= ¥ÕÄß×íÀçÄ ÄÞÕÆí=©ÉçÍÞ·c. ¦
Øᶢ ¦ºdwÄÞø¢ ÈßÜÈßWAá¢. d·ÞÎçJÞæ¿ÞM¢ ¥ÄßæÜ æºùáÄᢠÕÜáÄáÎÞÏ ÈßÇßµZ (Ø
ÈßÇß, çØÞÉÈßÇß) §ÕÏᢠØVÕµøÕßØV¼í¼ßÄÎÞÏß (®ÜïÞ ÈßµáÄßÏᢠ²ÝßÕÞAß)
ÕßGáæµÞ¿áAáKá.

11
çζÜÏßæÜ ÉÞmÕÕ¢Ö¼V:
²µíçxÞÌV 1940 W dÌÞÙíÎÃßçÉïxáµZ µæI¿áJçMÞ{ÞÃáí ç릆 ÉÞmÕøáæ¿ çÉïxáµ{ᢠµæI¿áJÄí. 3
ÄÞdÎÉdÄÜ߶ßĹZ µßGß. §ÕÏßæÜÞKÞÃáí dÌÞÙíÎÃß çÉïxí. ÎÇcdÉçÆÖßæÜ ÌÞç·W¶mßW
çøÕÏßWÈßKÞÃÄí µßGßÏÄí. ÎxáøIᢠÎÇcdÉçÆÖßW ÌßÜÞØíÉâøßW ÎÜïV È·øJßæÜ
ÌáVA߶ÞøßWÈßKá¢. (§Õ 1976, 1977 ÕV×¹{ßW µßGß. §ÄßæÜÞKáí ¥ÉâVH¢).ÉâVHÖÞØÈ¢
øIᢠ©ÆàVHèÕøÖâøÌÜçaÄÞÃáí. øIᢠ3 æºçM¿í ÕàÄ¢. ÉáùæJ dÉÄÜ¢ ²Kᢠ®ÝáÄÞæÄ
ÕßGßGáIí.øIÞÎçJÄßW ÎâKÞ¢ æºçM¿ßæa ÉßXÍÞ·Jí 3 ÕøßÏáIí.
dÌÞÙíÎÃß çÉïxí 19.5 X 11.25æØ.Îà
ÎÜïV çÉïxí 18.5 X 10.6 æØ Îà
ÎâKÞÎæJ çÉïxí 17.5 X 10.25 æØ Îà
ÆbÞø¢ dÕáJÞµÞøJßW Îáµ{ßÜÞÃáí.È¿áÍÞ·JÞÏß Õøá¢. (§¿JáÍÞ·JÜï) ÉøßdÕÞ¼µÎÙÞøÞ¼Þ
ÙØñßX (·áÉñ) Ø¢çfÞÍ,©ºîµWÉÎÙÞøÞ¼ ¼ÏÈÞÅX,ÍÞç·W¶mßæÜ ØVÕÈÞÅX §Õøáæ¿ ÖÞØȹ{á¢
§¹æÈÏÞÃáí.ÉâÈ çÉïxí ÖÞØÈ¢ (dÉÍÞÕÄß·áÉñ) §ÄáçÉÞæÜ È¿áÕßW Äá{ÏáUÄÞÃáí.ØàÜßÈáí 2
æØ Îà ÕcÞØ¢. ÎÜïV çÉïxßW Îáµ{ßÜᢠÄÞæÝÏᢠÄáÜcÎÞÏß øIÞÏß ÕßͼßAáK çø¶ §¿Jí
ÄÞçÝÞGí æºøßEí ÈàIßGáIí. Îáµ{ßW §¿çJÞGí ÄßøßEá µß¿AáK ÈwßÏÞÃáí.ÄÞæÝ ²xÕøßÏßW
²xMÆÎÞÏß ²øá Ü߶ßÄ¢.dÌÞÙíÎÃß çÉïxßW ºß-ÕᢠÜ߶ßÄÕᢠ§Üï.
ÉÞÜïßçÏÞd·ÞËß:_ºÄáøJßÈá ɵø¢ dÄßçµÞædµáÄßÏßW ¥fø¹Z. ¥ÄßÈÞW Õ{Õí ,çµÞÃáµZ
µâ¿áÄÜáIí. (æÈÏßW æÙÁíÁÁí ).εÞø¢ ÎÞdÄ¢ ÉÝÏ çÌÞµíØí æÙÁíÁÁí ºÄáø¢.2 ®K Ø¢¶c
(dÌÞÙíÎÃß çÉïxí) ÈÞ·øßÏßÜÞÃáí. ÙÜLºß-¢ ©Ií. ¼ßÙbÞÎâÜàÏ,©ÉØíÎÞÈàÏ¢ §Üï. ÕßØVP¢ ©Ií. ÍÞ×
Ø¢ØídµáÄÎÞÃáí.·ÆcÉÆcÎßdÖÎÞÃáí. dÉÖØñß RdÕáJQ¹{ßÜÞÃáí.
¥ÈáØbbø¢ ©ÉçÏÞ·¢ :
dÖàÎÞX= dÖàÎÞ¢
ÆÏÞÕÞX= ÆÏÞÕÞ¢
ØíçÈÙÕÞX= ØíçÈÙÕÞ¢
Æß·LÞX= Æß·LÞ¢
Ö߶øÞVdÆÞX= Ö߶øÞVdÆÞ¢
¥µáÜÞLÞX= ¥µáÜÞLÞ¢
çÜÞçµØíÎßX= çÜÞçµØíÎߢ
Õ¢Ö¢=ÕXÖ¢
Ù=·
øÞ¼ØߢèÙ=øÞ¼ØßèC
dÖßÄÞ¢=dÖáÄÞ¢

12
dÄßÆÖ=dÄáÆÖ
dÄßÖâÜ=dÄáÖâÜ
d·áÙ=d·ßÙ
ÕcÞdµá×c=ÕcÞdµß×c
ÌÍâÕ=ÕîÍâÕ
dÉÖ¢Øß=dÉÖ¢XØß
ÉádÄ,ÇøßdÄß,dµÞL,ÖdÄá (çøË¢ §øGߺîí ©ºîøߺî ÉƹZ), µàVJß,ÎâVJß ´ÆÞøc,ºÞÄáøc ÎáÄÜÞÏ
ÍÞ×ÞdÉçÄcµÄµZ §Õ ©Ií.
dÌÞÙíÎÃß çÉïxí dÌÞÙíÎÃÈáUÄᢠÎÜïV çÉïxí ¼çÜÖbøÍGÞøµçÆÕçfdÄJßÈá ÕÃßµí ÎçÈÞøÅæa
çÉøAáGßÏᢠçÌÞÇæa ÉádÄÈáÎÞÏ ÈøØߢÙX æµÞ¿áAáKÄáÎÞÃáí.§Äí
¼çÏÖbøÍGÞøµÖÞØÈÎÞÃáí. ÎÜïVçÉïxßW ÌáÇÆßÈ¢ ®Ká ¦Ýíº
µâ¿ßæµÞ¿áJßGáIí.Øßi¢/ØbØñß/³¢ ØbØíJß. Õ¢ÖºøßdÄ¢,dÉÖØñß §¹æÈ dµÎ¢.ÎÜïVçÉïxßW
¼çÏÖbøÍGÞøµæÈ ÕVHßAáKá.6 ÕV×çÎ dÌÞÙíÎÃß çÉïxᢠÎÜïV çÉïxᢠµâ¿ß ÕcÄcÞØÎáUá.øIá¢
®ÝáÄßÏ çܶµX ²øÞ{ÞÃáí.Éçf dÌÞÙíÎÃßçÉïxßW ÎßÙßøµX ®KᢠÎÜïV çÉïxßW ÎÙßøµX ®KáÎÞÃáí
æµÞJßÏßøßAáKÄí.
dÌÞÙíÎÃßåååååååååååå

ÎÜïV

dÉÖØñß 11 çÖïÞµ¢ååååååå

7

µÞøcAÞV (³ËàØVØí) 5åååååå
¥ÕØÞÈçÖïÞµ¢

3ååååååå

2
2

ÖßWÉß,ÜßÉßµX, ¥Õøáæ¿ ÉßÄÞÕí ®Kà ÈÞιZåå ÖßWÉß ,ÜßÉßµX ÎÞdÄ¢. ÉßdÄáÈÞ΢ §Üï
§dwøÞ¼æa ÎÞW· çÉïxí :Îáµ{ßÜÞÃáí ÆbÞø¢. ØàÜßW ²xÕøß. ²xMÆ¢.dÖà ®Ká çºVJ øÞ¼ÈÞ΢
ÎÞdÄ¢. dÌÞÙíÎÃßçÉïxßæÜ ¥çÄ ³ËàØVÎÞV §Õßæ¿Ïá¢.ÎÞW·çÉïxí çdÆÞÃÞµX (ÎßÙßøÈÜï)
æµÞJßÏÄÞÃáí.¨ÖbøX ®K ØbVHMÃßAÞøæa ÉádÄÈÞÃáí.3 çÉïxßÜᢠÆßÈçJÞæ¿ÞM¢ ÈfdÄ¢
ÉùEßGáIí.
æÄAX çµÞØÜÉÞmÕÕ¢Ö¢:_§ÕVAí ÄÞdÎÉdÄÕᢠÖßÜÞÖÞØȹ{áÎáIí.ÄÞdÎÉdÄ¢ 10 ®H¢; 3
®H¢ ÄàÕøçÆÕX;²Ká ÉádÄX ÈKøÞ¼Þ øIÞÎX, 5 ®H¢ ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈ.ÌÞAßÏáUÄí
(²KßW) çÉøßÜï. ®CßÜᢠÖßÕ·áÉñçaÄí ®Ká Îxí ØÞÎc¹Z çÈÞAß ÈßVHÏߺîßøßAáKá.
»GßØí·V·í,ÎÜïV,æÌÞw(øÞÏí ·ÞVÙí ¼ßÜï) §Õß¿¹{ßÜÞÃáí ¥ÇßµÕᢠµßGßÏßøßAáKÄí.
ÆàV¸ºÄáøÞdµáÄß.¯xÕᢠæºùáÄí ÈKøÞ¼æa ¥ÇÌÞøÜ߶ßÄ¢ 20 X 12.375 æØ Îà. ¯xÕá¢
ÕÜáÄí ÌçÜÞÆÖÞØÈ¢ 23.75 X 13.43 æØ Îà.ÕÜJáÍÞ·Jí È¿áÕßÜÞÃáí ÄÞdÎÕ{ÏÎß¿ÞX ÆbÞø¢.
ÆbÞø¢ådÕáJÞdµáÄß. ÌçÜÞÁÖÞØÈJßW ºÄáø¢.dÕáJÞdµáÄßÏáU ÎádÆAí 7.70 /¥æÜïCßW 7.2
æØ Îà ÕcÞØ¢.
ÄàÕøçÆÕæa ØàÜáµZ:_©ÏVKádÕáJÞdµáÄßÏßW ØàÎ. dÉÄÜ¢ µáÝßEí. Îáµ{ßæÜ ÉµáÄßÏßW
§øßAáK ·øáÁX ÎáçKÞGÍßÎá¶ÎÞÏß.Îᶢ ÎÈá×cæaÏÞÃáí.Öøàø¢ Éfß. øIáµÏîßÜáÎÞÏß ËÃÎáÏVJßÏ

13
ÉÞOßæÈ É߿ߺîí §øßAáKá.§¿Jí ºdµ¢.ÕÜJí Ö¢¶¢. dÖàÎÆí
ÄàÕøçÆÕçµÞØÜÞÇßÉÄßÖÞØÈæÎKᢠÇVNdÕáißAÞæÃKᢠ¦ºdwÄÞø¢ ÈßÜÈßWAáæÎKá¢
®ÝáÄßÏßGáIí.ÄÞæÝ Õß¿VK ÉÆí΢ (çËïÞùW). ÉøÎèÕ×íÃÕ ®K ÌßøáÆ¢ ÈKøÞ¼Èᢠ©Ií.
ÖßÕ·áÉñX: ØàÎ,dÉÄÜ¢ ÄàÕøçÆÕæa çÉÞæÜJæK.ÄÞÝæJ ÍÞ·¢ Îáµ{ßÜçJÄßæÈAÞZ 2 §øGß
µâ¿á¢.Îáµ{ßW ·øáÁÈáɵø¢ Èwß. ÎáXÉßW dÄßÖâÜ¢.ÉßKßW ÉâVH¸¿¢. ÄÞÝæJ Ü߶ßÄJßW
ÙV×·áÉñÉádÄX ÖßÕ·áÉñæa dÉÖØñß. ÄÞæÝ Õß¿VK ÄÞÎø. §øáÕÖÕᢠÈàI ÄIáU §ÜµZ
³çøÞKáÕàÄ¢.ÖøÍÉáøàÏøᢠÄàÕøçÆÕÈᢠÈKøÞ¼ÈᢠèÕ×íÃÕøÞÃáí.ÖßÕ·áÉñX ÖßÕ͵ñÈá¢.
ÉÞÜïßçÏÞd·ÞËß:_ çÌÞµíØí æÙÁíÁÁí ÎÞdÄ¢. æÄAXÍÞ×µ{áæ¿ dÉÞÎÞÃc¢ µâ¿áÄÜáU ÎçicLcX
ÜßÉß.ÈÞ·øßÜßÉßÏáæ¿ ØÞÎc¢ ©Ií. ÕßØVP¢ ©Ií. ¼ßÙbÞÎâÜàÏ RÎQçÉÞæÜ. ©ÉiíÎÞÈàÏ §Üï.
¥Õd·Ù¢ ²øßAW ÎÞdÄ¢ ©ÉçÏ޷ߺîßøßAáKá. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50 ®Kà Ø¢¶cµZ ©Ií. 7
øIáÕßÇJßW ®ÝáÄßÏßøßAáKá. §ÄßæÜÞKáí Ø¢¶cAᢠÆÖÞ¢Öºß-JßÈᢠ§¿ÏßÜáU ²KÞÕÞ¢. 8
®K Ø¢¶c ÆÞfßÃÞÄcøáæ¿ ÉâVHÕßµÞØ¢ dÉÞÉߺî ÆÖÞ¢ÖøâÉÎÞÃáí. ÕßØVP¢
©ÉçÏÞ·ßAáKßÜï. Ø¢ØídµáÄÍÞ×ÏÞÃáí.dÉÞdµáÄ¢ µÜVKßGáIí.
ØíË¿ßµ = ËÜßÄ (ÕcµñßÈÞÎÍÞ·¢)
ÖÞMá ®K ²øá ÕcµñßÈÞ΢. ÄàÕøçÆÕæa ÖÞØȹ{ßW dÆÞÕßÁÍÞ×Ïáæ¿ ¯xAáùºîßÜáµZ
µÞÃÞ¢. (øÞÕdÄßËÜßÄØbÞÎßX, ÖMâÉfØbÞÎßX) Ø¢Õrøá,ÆßÕØá, ¥×í¿Îá ®KßÕ
æÄÜá¹áØÞÎc¢.
dÖà=Ößøß
ÈßdØñߢÖ=ÈßdØñßXÖ
dÄßÕßdµÎ=dÄáÕßdµÎ
Éáøá×X ØÎÞ¼íÈÞÉÏÄß=Éáøá×ÞX ØÎÞ¼íÈÞÉÏÄß
Æßzá¶=Æá(Æß)zá¶
dÌÞÙíÎÃÞX=dÌÞÙíÎÃÞ¢
ØdÉÇÞÈÞX=ØdÉÇÞÈÞ¢
Éáøá×ÞX=Éáøá×Þ¢
ÄÞdÎ=ÄÞ¢dÌ,ÄÞ¢Õø
ÜÏLß=ÜÜÎíLß
ÉÄLß=ÉÄ¢Äß
Ù¢çØÞÉÞÇcÞÏ=ÙXçØÞÉÞÇcÞÏ
Ø¢Õrçø=Ø¢ÌÄíØçø
dµáJßÕÞØçØÞ=dµáÄßÕÞØçØÞ

14
µÞVJßçµÏ=µÞVÄßçµÏ
©gßÖc=©ÆßÖc
¥ØíÎÆí ÆJß
¥ØíÎÆJß
¯ÄÆí ÆbÏ¢= ¯ÄÆbÏ¢
¼·Äí dÄÏ=¼·dÄÏ
ÌÙ{=ÕÙ{
§dwÌÜ=§dwÕÜ
ÌÙáÍßV=ÕÙáÍßV
¥ÍßdÕáiçÏ=¥ÍßdÌáiçÏ
dÉÄßÕØñÕc¢=dÉÄßÕØñÌc¢
ÕÉá×ß=ÌÉá×ß
ÕcÕØíÅ=ÌcÕØíÅ
ÕcÞØ=ÌcÞØ
Ø¢ÕÄí=Ø¢ÌÄí
Ø¢Õrçø=Ø¢Ìrçø
ÉâVÕ=ÉâVÌb
ØVÕî=ØVÌî
ÕØáÇ=ÌØáÇ
dÉÖÎßÄÖâø=dÉØÎßÄØâø
¥fÖÞÜßµ=¥AíØÖÞÜßµ
dÈáÖ¢Ø=dÈáÖXØ
¦çfÉñÞ=¦çfÄíÉÞ
©ÄíµàVHÞ=©µñàVHÞ
©ÄídØá¼c=©d»á¼í¼c
ÆßÈJßÈáɵø¢ Æß.

15
Ø¢ÕrøJßÈá Éíµø¢ Ø¢
Øtß ©ÉçÏÞ·ßAÞJÄßÈÞW d·ÞÎÈÞ΢ ²øß¿Jí dµáÄcÎÞÏß ÎÈTßÜÞÕáKáIí. çÌÞwµ ¥ÕÇßµ ØÙßÄ.
çÌÞwµÞÕÇßµÞØÙßÄ ®KÞÏßøáæKCßW d·Þ΢ R¦ÕÇßµQ ®Ká æÄxß ÕÞÏßAÞX §¿ÏÞçÏæÈ.²Ká
ÎáÄW 25 çÉV ÕæøÏáU dÌÞÙíÎÃØ¢¸¹ZAí æµÞ¿áJ dÌÙíÎçÆϹZ ©Ií.
ÉáÃcÄßÅß,Ø¢dµÞLß,d·ÙÃÆßÈ¢,®KßÕÏßW ÉáÃcÕViÈÕßÈá ÆÞÈ¢.
ç¼c×íÀÆbÞÆÖß,µÞVJßµ,ÖáµïÆbÞÆÖß, µÞVJßµÉìVHÎß §ÕÏßW
,ÍÞdÆ"ÉÆÉì×Ø¢dµÞLßAí,¦×Þ ¥ÎÞÕÞØßAí ®ÜïÞ¢ ÆÞȹZ æµÞ¿áJßGáIí. 2 ÆÞȹZ ÌtáA{áæ¿
¥çÉfdɵÞøÎÞÃáí.ÎÞÄáÜX ÍÞØíµøÕVNX ÉùµÏÞW ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈX,ÉádÄàÍVJÞÕí
ÈKøÞ¼X ÉùµÏÞW ÄàÕøçÆÕX .ÖßÕ·áÉñæa 2 ÆÞÈ¢ ÖßÕÈwß ®K ·áøá ©ÉçÆÖߺîßGÞÃáí.
Øì¼ÈcØdÄ¢,2 ÖßÕçfdÄ¢,ÌáiØÈcÞØßµZAí ÕßÙÞøßµ ®KßÕÏᢠÆÞÈ¢ æºÏñßøßAáKá.
çÌÞw,ÌçÜÞÁ :ÄàÏÄß Ø¢¶cÏßW ÎÞdÄ¢
ø޼ߢ:_ ɵáÄß Ø¢¶c;ɵáÄß ÕÞAáµZ (ÕV×¢ ÕÞAßW. ÆßÈ¢ øIßÜá¢)
ÖßÕ·áÉñX :_ ÕV×¢ øIßÜá¢;ÆßÈ¢ Ø¢¶cÏßW ÎÞdÄ¢ .ÖßÕ·áÉñæa çÜÞÇßÏ çÉïxßW
øIáÎáIí.Öáµïdµá×íÃÉf¹Z (ÉìVHßÎÞL¢,¥ÎÞL¢) ©ÉçÏÞ·ßAáKáIí.
ÄàÕøçÆÕÖÞØÈ¢ ØßiJßW Äá¿¹ß ,¦øcÞdÕáJJßW dÉÖØñß. ØbØñß.
dÖàÉáøJßWÈßKâíÖÞØÈ¢ æµÞ¿áAáKá. ·ÆcJßW øÞ¼ÞÕßæÈ dÉÖ¢ØßAáKá.
Õ¢Ö¢,ÉßdÄá͵ñß,©ZæMæ¿. ÉßæK, d·ÞÎÕÞØßµZAáU ÖÞØÈ¢,dÌÞÙíÎÃVAí ¦ÆøÕí,
µøæÎÞÝßÕÞæÃCßÜᢠÆÖÞÉøÞǹZAáU ÉßÝ ¨¿ÞAá¢. ¥ÉádÄßµÞÕLí ( ÎA{ßÜïÞæÄ ÕKÞW)
ÕàIᢠøÞ¼ÞÕßÈá çºøá¢. ø¼ß¢ ÖÞØÈJßW ÆÞødÆȵ¢ ®æKÞKá ÉùÏáKá. ÖßÕ·áÉñæa
ÖÞØȹZ ÈKøÞ¼çaÄáçÉÞæÜJæKÏÞÃáí.Éæf ®Õßæ¿ÈßKÞÃáí ÖÞØÈ¢ ÉáùæM¿áÕߺîÄí
®KßÜï.ÈKøÞ¼X Øßi¢ ©ÉçÏ޷ߺîßGßÜï.ØbL¢ ¥»æÈçÏ dÉÖ¢ØߺîßGáUá.ÄæKçÏÞ
¥»ÈáÎáXÉáUÕçøçÏÞ §Üï. ÖßÕ·áÉñçaÄí d·ÞÎÕÞØßµZAáUÄí ÎÞdÄÎÜï,
dÉÇÞÈßµZ,ØÎÞÙVJÞ,ØKßÇÞVJÞ,µøÈV §ÕçøÏᢠÖÞØÈÉøßÇßÏßW
æÉ¿áJáKá.ÖøÍÉáøàÏÖÞØȵ{ßW ÈßKá ÈKøÞ¼æa 9øIÞÎX) µÞÜ¢Õæø µ¿æοáJßøáKá ÏÞÕÆí
ÖÖßøÕßÄÞøµßøÃdÉÄßÙÄç¸ÞøÞtµÞø¢ ¼·Äí ¥ÕÄß×íÀçÄ ÄÞÕÆí ©ÉçÍÞ·c ®KÄßÈá ɵø¢
¦ºdwÞVAØεÞçÜÞÉçÍÞ·ÞVÅ¢ ®KÞAß.
ÖßÜÞÜ߶ßĹZ:_
ÖßÜÞÜ߶ßĹZ ÍÞ·ßµÎÞçÏ µßGßÏßGáUá. ØÙdØÞÌíƹZ ÈÈEáµß¿Káí ÕÞÏßAÞX
dÉÏÞØÎÞÏßøßAáKá. ÉÝÏ dÖàÉáø¢ (§çMÞZ ØßVÉâV) ÎÇcdÉçÆÖßW ùÞÏíÉâV (øÞ¼Éáø¢/øÞÏí
ÉâV)¼ßÜïÏßÜÞÃáí. øæIH¢ ²Ýßæµ ÎæxÜïÞ¢ §Õßæ¿ÈßKÞÃáµßGßÏÄí. dÖàÉáøÄáÈßKá 2 èÎW
æÄAí æÖCæMGí d·ÞÎJßWÈßKá Îxá øæIH¢ µßGß. ÉÞÜïßçÏÞd·ÞËßÏßW §Õ ÉÝÏ ÈÞ·øß
ÜßÉßÏÞÃáí.( 6_ 9 ÈâxÞIáµÜßW Õ¿æA §LcÏßÜᢠçÈMÞ{ßÜᢠ©IÞÏßøáK µá¿ßÜèÖÜß _Õ{E
çø¶_ ÈÞ·øß)ºßÜÄí ÉáÄßÏ ÈÞ·øßÏßÜáIí. É¿ßEæù §LcÏßæÜ ÈÞ·øßçÏÞ¿í R¥QÏíAí
ØÞÎc¢.ÖßçøÞÎÞdÄ ( ç¿ÞÉí ØíçdxÞµí) dÉá×íÀÎÞdÄ (ØíçdxÞµí ³X èùxí èØÁí) ®KßÕ ®ÏíAí
©ÉçÏ޷ߺîßGáIí. Õ¿æA §LcÏßæÜ ÉÝÏÈÞ·øßÜßÉßAí ÉIæJ çÉøáí RØßiÎÞdÄáµQ ®KÞÏßøáKá.
§Äí Õ¿æA §LcÏßW ÎÞdÄÎÜï §Lc´ÉÍâ¶mÎÞæµ
ÉøߺßÄÎÞÏßøáKá,©ÉçÏ޷ߺîßøáKá.µá¿ßÜèÖÜßÏßW ¥føJßÈáÎáµ{ßW æºùßÏÕø (ÙßwßçÉÞæÜ)
§¿á¢. ¥fø¹Z ¥µcâ¿í ¦Cß{ßW ¦ÏßøßAá¢. §¿çJÞGÞÃáí ¥føæºîøßÕí. ÎÞdÄæÕºîÞÃáí ©ºîÞøâ.
¥ÕØÞȵÞÜdÌÞÙíÎßAᢠ¦ÇáÈßµÈÞ·øߵᢠ§¿ÏßÜáUÄÞÃáí Õ¿æA §LcÏßW ÎáÝáÕÈá¢,

16
§LcÞÍâ¶mJßÜÞæµÏᢠ©ÉçÏ޷ߺîßøáK ØßiÎÞdÄáµ.øIáÆm¢ // æµÞIí ¦Ãáí Ø¢·àÄJßæÜKçÉÞæÜ
¥ÕØÞÈߺîá ®K ºß-¢. ¥æÜïCßW ²KáæµÞIí/ .¥Äí ÉâVHÞÕØÞÈ¢ ¥Üï. Ø¢·àÄJßW ²øá Õøß
µÝßEÞW §¿á¢. øIáÕøß µÝßEÞW //. §ÄßW ²Káí ºßÜçMÞZ Õ{EßøßAá¢. dÖàÉáøÜ߶ßÄJßW
²KßW øIáÆm¢ µÝßæEÞøá dÕáJ¢ µÞÃÞ¢ .æØCæMGí Ü߶ßÄÞÕØÞÈ¢ 2 Æm¹ZAß¿ÏßW Å ®K
ºß-¢ ©Ií. ¥Äí §¹æÈÏÞÃáí.ÈKøÞ¼æa µÞÜæJ ²øá dÉÖØñß ¥ÕØÞÈßAáKß¿Jí (ÈÞ·íÉâV
ÎcâØßÏ¢)²øá ¥ViºdwÈáºáxᢠ¨øIá Æm¢, È¿áÕßW dÕáJ¢ _¨ ºß-¢ ÉÝÏ §LcX ÈÞÃϹ{ßÜᢠµÞÃÞ¢.
ÍÞ× Ø¢ØídµáÄ¢. ²KßæÜÞÝßæµ ®ÜïÞJßÜᢠÖßWMßÈÞ΢ ©Ií. ÉÜdÕáJ¹{ßW øºÈ.
¼ßÙbÞÎâÜàÏ¢ §Üï. ©ÉiíÎÞÈàÏ¢ ©Ií. çÖbÄßµAí ɵø¢ çØÄßµ ®KÞÃáí. ÖßÜÞÖßWMßµW ÈÜï
¥ùßÕáUÕøᢠµÕßµ{ᢠÎÞdÄÎÜï, æÄxáµZ µáùÕáÎÞÃáí ¥Õøáæ¿ ÜßÉßµ{ßW. (ÄÞdÎÜ߶ßĹæ{
¥çÉfߺîí) ÌÞÜÞV¼í¼áÈAí ÕÞÜÞV¼í¼áÈ ®K dÉçÏÞ·ÎáIí. ÖßÜÞÜ߶ßĹZ èdÉÕxí
æùçAÞVÁáµ{ÞÃáí.µWÉȵ{Üï.Øßi¢æµÞIí ÄΌáKá. ·ÆcJßW ΢·{Þºøâ.
øÞ¼Õ¢ÖÈÞ΢,çܶçÈÞçgÖ¢,¥ÕØÞÈ¢ çܶµX,ÜßÉßµX §Õøáæ¿ ÈÞ΢. ²KßÜᢠÄàÏÄß §Üï.
ÈKøÞ¼ÞÇßøÞ¼æa ¥ø¢·Ü߶ßÄJßW 4 Õøß ÌáidÉÖØñßÏáIí. ÖßÕ·áÉñæa dÖàÉáø¢
ÜfíÎÃçfdÄÜ߶ßÄJßW 3 çÖïÞµ¢ ÈøØߢÙøâÉÎÞÏ Õß×íÃádÉÖØñß; æØCÉÄßÜ߶ßÄJßW 2
çÖïÞµ¢ ²Ká ÍÕKᢠÎçxÄí ÉÞVÕÄßAá¢. §çÄ øÞ¼ÞÕßæa dÖàÉáø¢Ü߶ßÄJßW ²øáçÖïÞµ¢
ÌáiÈᢠ²Ká ÖßÕKá¢. ÙøßçfdĹZAáU ÆÞÈ¢,Éáøáç×ÞJÎÕwÈçJÞæ¿ÏÞÃáí. §Jø¢
Ü߶ßĹ{ßWÈßKáí ÉÞmáÕ¢ÖàÏøáæ¿ ÉÝÏ øÞ¼ÞAzÞøáæ¿ çÉøáµZ ºøßdĵÞøzÞVAí ÜÍߺîá.
©ÆÏÈX,ÍÕçÆÕøÃçµØøß, ºdw·áÉñX,øÃçµØøß ÎáÄÜÞÏ ÈÞιZ µÞÃÞ¢. Ü{ßÄÕᢠØáwøÕáÎÞÃáí
Ø¢ØídµáĵÕßĵ{ßÜâæ¿ ÖßWMßµZ ÄøáK µÕßÄ. µÕßÄbÕᢠ,ÍÞ×Ïáæ¿ ºøßdÄÉøÎÞÏ Õ{VºîÏá¢
¥ÄßÜâæ¿ d·ÙßAÞ¢. ÍÞØíµøÍGX (ÈKøÞ¼ÞÕßæa ¥ù¹í Ü߶ßÄ¢) ºßLÞÄáø
¨ÖÞÈX,(dÖàÉáøÜfíÎÃçfdÄ¢) çÆÕÈwàÉádÄX dµá×íÃÈwß,ÄÞøÞÆJÉádÄX Øá΢·ÜX
§ÕæøÞæAÏÞÃáí dÉÖØñß ®ÝáÄßÏ µÕßµZ. §Õøáæ¿ Ø¢ØídµáĵÞÕc¹Z ²KᢠÈÎáAí
µßGßÏßGßÜï ®KÄí Õ{æø µ×í¿ÎÞÏßçMÞÏß.
çØÞÎÕ¢Öß:_æÄAçCÞØÜJßæÜ ÉÞmÕVæAKçÉÞæÜ çØÞÎÕ¢ÖßµZAáÎáIí
ÖßÜÞÜ߶ßĹZ.µáùçºî µßGßÏßGáUá. ÄÞdÎÖÞØȹZ ¯xÕᢠæµÞ¿áÄW ÎÙÞÍÕ·áÉñ ²KÞÎX
¼ÈçμÏçaÄÞÃáí.(13 ®H¢) ÉádÄX ÎÙÞÖßÕ·áÉñX ²KÞÎÈcÏÞÄßÏáæ¿ 6 ®H¢ ,ÎÙÞÖßÕ·áÉñX
øIÞÎX ÍàÎøÅæa 2 ®H¢ (²Ká øÞ¼ÞÕßçaÄá ÄæKÏᢠÎçxÄí ØÞÎLçaÄá¢),ÎÙÞÖßÕ·áÉñ øIÞÎX
ÇVNøÅÈᢠÎÙÞÖßÕ·áÉñ ÎâKÞ¢X ÏÏÞÄßÏᢠ³çøÞ ÖÞØÈ¢ ÕàÄ¢. ÎÙÞÍÕ·áÉñ ÈÞÜÞÎX
©çÆcÞ·çµØøßAí 4 ÄÞdÎÖÞØÈ¢, 4 ÖßÜÞÜ߶ßÄ¢.¦æµ 33 ÄÞdÎÖÞØÈ¢, ¨ µá¿á¢ÌJßçaÄÞÏßGáIí.
ÎÙÞÖßÕ·áÉñ ¥FÞÎX µVHøÞ¼ÞÕßæa ²øá ÖÞØÈ¢ ,§dwøÅæa ²Ká í(ÉY ÉâV çÉïxí).®ÜïÞ¢
²ùßTÏßWÈßKÞÃáí.Ø¢ÌWÉâV,ÌÜÞ¢·àV (ÎÇcdÉçÆÖßÈ¿áJí »GßØí¸ùßÈá æÄÞGí) ÎáÄW
ÄàøçÆÖJí Éáøß Õæø . ÎÙÞÖßÕ·áÉñ øIÞÎX ÇVNøÅÈáçÖ×çÎ Éáøß (ÄàøçÆÖ¢) ÏßW ÈßKáUá.
ÄÜØíÅÞÈ¢ É¿ßEÞGáÈßKáí µßÝçAÞGᢠÄßøߺîᢠÎÞùßÏßøáKá ¦ÕÖcÞÈáØøâ ®Ká çÄÞKá¢.
ÎáXÉùEÕæÏçMÞæÜ dÄßËÜàÄÞdÎÖÞØÈ ( 3 çµÞMV çÉïxí) ÎÞÃßÕøáç¿Äá¢. ÄÞdÎÕ{ÏÎßGá
æµGáK ÆbÞø¢ ÉÞVÖbJßW §¿JáÍÞ·Jí ÎÇcJßÜÞÃáí. ©çÆcÞÄçµØøßÏáæ¿ ÎÙÄ çÉïxí ÎÞdÄ¢
ÕÜJáÕÖJÞÃáí. dÕáJÞdµáÄßÏßÜÞÃáí ÆbÞø¢ .ÎÙÞÍÕ·áÉñ ¼ÈçμÏæa ¦ùÞ¢
ÍøÃÕV×JßçÜÄáÎÞdÄ¢ ºÄáø¢.ØàÜáµZ øIáÄø¢ µÞÃáKá.
ÍâøßÉf¢ ØàÜßÜᢠ¥Íßç×µÜfíÎß/·¼ÜfíÎß ©Ií. ÄÞÎøÏßW ÉÆíÎÞØÈJßW §øßAáµÏÞÃáí.¦ÈµZ
ÄÞÎøµ{ßW ÈßWAáKá. ¦ ÄÞÎøµZ ÜfíÎßÏáæ¿ çÄÞZ ©ÏøJßÜÞÃáí ºßÜÄßW.ÎÙÞÍÕ·áÉñ ²KÞ¢X
¼ÈçμÏæa ÖÄÜï ÎÞçÉïxßW çÆÕßÏáæ¿ øIáÕÖÕᢠÆàÉØñ¢ÍÎáIí. ºìÆbÞV çÉïxßW ²KßW (¥çÄ
øÞ¼ÞÕßæa) çÆÕß §øßAáKÄí ØߢÙÞØÈJßÜÞÃáí.§çÄ øÞ¼ÞÕßæa ¦ùÞ¢ ÍøÃÕV×¢
ÉÞ¿ÜàÉádÄ çÉïxßW §øßAáKÄí øÞκdwÈÞÃáí (ÄÞÎøÏßW).ÙÈáÎÞX ©Ií. ®KÞW §Äí

17
ÜfíÎßÄæKÏÞæÃKáí ÉÜøᢠ¥ÍßdɦÏæM¿áKá. dÖà ®Ká çºVJÞÃáí øÞ¼ÈÞ΢. ÎÙÞÍÕ·áÉñ ÈÞÜÞÎX
©çÆcÞÄçµØøßAí Èwß ÕÜJáÕÖJÞÃáí,Îáµ{ßW ºdwAÜ,ÄÞæÝ øIáÕøßÏßW øÞ¼ÈÞ΢. §çÄ
øÞ¼ÞÕßæa ÎxáÖÞØȹ{ßW ·¼ÜfíÎß ÄæKÏÞÃáí. çØÞçÎÖbøæa ØàW ÄÞÎø ¦dµáÄßÏÞÃáí.14_15
Æ{¢. ÉáùJí ·¼ÜfíÎß. dÖà¼ÈçμÏçÆÕ (øÞ¼Øc) dÖàÎÙÞÍÕ·áÉñøÞ¼çÆÕØc ÎáÄÜÞÏÕÏÞÃáí
øÞ¼ÈÞÎÎÞdÄáµµZ. øÞ×ídxµâ¿Îá¶cX çÆÕÉc ÎÙÞÍÕ·áÉñ ²KÞÎX ¼ÈçμÏæa ØÞÎLÈÞÏßøáKá.
ø×ídxµâ¿Îá¶c Îá·íÇ æ·ÞIÜæa ·øáÁºßdÄÎÞÃáí. ³¿áK ÉÞOßæÈ Éß¿ßAÞX §¿Já µø¢ ©ÏVJß
³¿áµÏÞÃáí ·øáÁX. øÞõÉáFæa µáç¿ÞMUß çÉïxßW §¿çJÞGí ÄßøßEßøßAáK ٢آ,Îáµ{ßW
ºdwAÜ,ÄÞæÝ øÞõdÖàÉá¾í¼ .(ÎÙÞÍÕ·áÉñX øIÞÎæa ØÞÎLX).ÈÞ·øß ÜßÉßÏÞÃáí çØÞÎÕ¢ÖßµZ
©ÉçÏÞ·ßAáKÄí. (Õ¿æA §LcX ¦WËæÌxí)ÉÝÏ ØßiÎÞdÄáµÏßW ÈßÈáIÞÏ ·ìÁßÜßÉßÏÞÃáí. (µßÝæA
§LcÏßW ÌàÙÞV,æ̹ÞZ, ¦TÞ¢,²ùßT ,çÈMÞZ §Õß¿¹{ßW 10_ÎáÄW 14 ÈâxÞIáÕæø
©ÉçÏ޷ߺîßøáKá)çdÉÞæ¿Þ̹Þ{ßÏÞÃßÄí. ·ìÁßÏᢠçÆÕÈÞ·øßÏᢠÎßdÖÎÞÃáí. Öái·ìÁßÏÜï.Îáµ{ßW
ÕøÏßÜï. ÙÜLºß-ÎßÜï. dÉá×íÀÎÞdÄ ÕÜJÜï,§¿JÞÃáí,ºßÜÄßW Îáµ{ßÜáÎáIí. ºßÜÄßW dÉá×íÀÎÞdÄ
§Üï. ¦WÌùâÃß ÉâVÕçÆÖÍÞ× R·ìøßQ®KÞÃáí ·ìÁß ®KÜï ©ºîøßAáKÄí. Ø¢¶cµZ ÎÙÞÖßÕ·áÉñ
ÏÏÞÄß ²KÞÎæa µGµí ÖÞØȵÞÜçJAí ÉÝÏ R¥føMUßQ ÎÞxß ÉáÄßÏ R¥CMUßQ
ØbàµøߺîßøßAáKá.§Õ øIᢠÆÖÞ¢ÖØdOÆÞÏçJÞæ¿ÞJí 16¦¢ ÈâxÞX¿áÕæø
çÈMÞZ,·ád¼ÞÄí,øÞ¼ØíÅÞX,çµø{¢,Õæø ÈßÜÈßKßøáKá .µ¿íxµí çÉïxßW ¥føJßÈá Îáµ{ßW Õø
§¿áK ØdOÆÞÏ¢ ØbàµøßAÞX ÄΌßÏßGáIí.ÈÕÎáÈß·áÙÞÜ߶ßÄJßW Ü߶ßÄ¢ ¥ÕØÞÈߺîá ®Ká
µÞÃßAÞX 2 dÕáJ¢ ²KßÈáÉøß ²KÞÏß ,²øá ç¼Þ¿ß µâGßçºîVJ Õø,²øá ÉÆí΢,/ÉâÕí,2 Õø
µâGßçºîVJÄí ,²øá Øßi¢ ºß-¢ _§Õ §¿JáÈßKá ÕÜçJÞGí ²øáÕøßÏÞÏß µÞÃáKá.ÍÞ× Ø¢ØídµáÄ¢.
dÉÞçÆÖßµÍÞ×Ïáæ¿ ©ºîÞøÃçÍƹZ ÇÞøÞ{¢ ©Ií.
××íÀ=×Á
¥×í¿ÕߢÖ=¥JÞÕßÖ
Õr=Õºî
µìr=µìºî
©rÕÈÞ·=©ºîÕÈÞ·
Ø¢Õrçø=Ø¢Õºîçø
Îrc=κî
dµá×íÃ= dµáºî/dµáºíÈ
µáÎÞø=µá¢ ÎÞø/µá¢Õø
dÖÞÕØñß=ÖÞÕJ
Õß¼íÈÞÈß=ÕßKÞÈß,ÕßÈÞÈß
fßÄß=µßÄß
çdÖÞÄØí=çØÞÄ
©ÄíµàVH=©dµáÄ,©ÄíµøßÄ,©ÄíµVHßÄ,©ÄµßVH,©µñßVH

18
ÄÞdÎ=ÄÞ¢Õø,ÄÞ¢dÌ
ÖÞdÎ=ÖÞ¢Õø
ÉÜ=Éï
ÏÏÞÄß=¼ÏÞÄß
çÏÞ=ç¼Þ
¥tÞøáÕ=¥VÅÞøáÕ
dÉÄß ¥tÞøáÕ,¥ÄáøÞÕ{ß, ¥LµÞÕGß, øßLµÞÕgß,ºßçÄÞÜ,ºßçxÞÜ, ºß¢ç·Þ{ ,Õß×ÏÞ{ß,
ÄLÜßµ,ÕØÞÕµß ÎáÄÜÞÏß ÍÞ×ÞÈ߶máÕßÜßÜïÞJ ÉƹZ ©Ií.ÕcµñßÈÞιZ
dÉÞçÆÖßµÍÞ×ÏßÜáUÄÞÃáí.©ÆÞÙøâ
Õºî,æµÞÏíç¸Þ×,øÞÏK,²¼í¼,®ÕáÜß,ÈÞøÞMAL,æµÞI,æµÞIçÄÕ,¥M,ÆÞgß,ÕÞÜâµ,ÖÞLµø,¥ÕÜ,¦
ÜïÕ,dÕáÜïÞ,ÄßAá,©ÜïÞ,ÎÞÙâµ,çÆÕá,ç¼cÞA,çÏîÞA,ÏÞM,µÞçAÞ,ºßºîçÄÖbø,Éõ,ÉKÞµ,©ºîÕÈ
Þ·,©ÜïÞØ,øÞçºîÞ,µá¢ÍÞIßMÞÜ,ÕÞçÙøá,ÎCÞµ,ÎÞÙá,ÈÞçÄÕß,ºßxÜïçJÕ,ÖCáµ ,¥ÌÞ̵ø,çÙøáµ.
§ÕøßW ÍâøßÍÞ·ÕᢠdÌÞÙíÎÃøᢠøÞ¼ÉÆÕßÏßW ©çÆcÞ·JßW §øßAáKÕøáÎÞÃáí ®KÄá¢
®ÜïÞ¢ dÉÞçÆÖßµÈÞι{ÞæÃKÄᢠdÖçÇÏ¢.ÖÏᢠØÏᢠÎÞxß ©ÉçÏÞ·ßAáKáIí.
(ÄÎßÝßæÜKçÉÞæÜ )
Èß×ßi,ÖßÕ·áÉñ,µáÖÜß,ÉßÖáÈ,ÖÞØÈ,çµÖÕ,ÖÞdØñ, Ö¢¶¢,ÖÄÈß,
ÙáÄÞÖÈ,ÆÖçÎÞ,Ößf,çµÞØÜçÆçÖ,µÞÖcÉ,¦vÈÖí»,ÏçÖÞ,ÉÞÖ,ÖdÄá,ÖcÞÎ,ÎçÙÖbø,ÆmÉÞÖßµ
ÞÆÖÞÉøÞÇ,dÉçÕÖ,ÉøçÎÖbø,ºßºîçÄÖbø,
dÖᢷ,ÖÞÖbÄí,øÖíÎß,·áV¼í¼çøÖbø,èÕÖÞ¶,ÖÞÜß,ÖàÄÞ¢Öá,ÈßdØñߢÖ,ØÞçÈÞÉÜ,©gßÖc,
ÏÖí»,Ø·VJß ³Öø, ××íÀß ,ÉàÏâ×,ÍÕß×cÄß, ¥Íß×ßµñ §Õ ©ÆÞÙøâ. µÃbÖÞ¶ÞÇcÞÏß
®KÄßÈáɵø¢ µÃbÖÞ¶Þèic ®Ká dÉçÏ޷ߺîßGáIí. ¥ÈáØbÞø¢ ÎáXÉáÉùE çÉÞæÜ (Õ¢Ö¢=
ÕXÖ¢) ©ÉçÏÞ·ßAáKá. ØߢÙÆJæÈ Øߢ·ÆJæÈKᢠÖßCÆJæÈKᢠ®ÝáÄáKá.ÖáiÆßÈ¢
(ÖáµïÉfÆßÈ¢) Öá Æß ®çK ®ÝáÄá. ÌÙáÜÆßÈ¢ (ÕÙáÜÆßÈ¢) Õ Æß ®Káí. ËÞW·áÈ¢ ËW·á;
ÎÞVPÖàV× ÎÞVP; Ø¢Õrø Ø/Ø¢; øâÉcµÉÜåøâÉc ®Káí ºáøáæAÝáJí. øâÉ øâÉcÏßWÈßKáIÏß.
(çÜÞÉÞÎádÆÞØâdÄ çÜÞØá ¦ÏÄß¹æÈÏÞæÃKá çÈøæJ ®ÝáÄßÏçÄÞVAáµ).
7 ÖÞØÈæÎÞÝßæµ ÎæxÜï¢ ÎÙÞøÞ¼ÞÇßøÞ¼,dÄßµÜߢ·ÞÇßÉÄcÎáUÕøáç¿ÄÞÃáí.7W
ÈÞÜáØÞÎLøáç¿ÄÞÃáí. ¥ÄßæÜÞKßW µáÎÞøÞÇßøÞ¼ ÉÖí»ßÎÜCÞÇßÉÄß ®KáIí. ÎæxÞKßW
ÉøÎÍGÞøµ ÉÖíºßÎÜCÞÇßÉÄß ®KáNÙÞµáÎÞøÞÇßøÞ¼Þ,ÉøçÎÖbø, ÏáÕøÞ¼Þ ®Èá¢
µÞÃÞ¢.²çKÞ ²KßÜÇßµçÎÞ d·ÞιZ,dÌÞÙíÎÃVAí æµÞ¿áAáKÄÞÃáí ÍâøßÍÞ·Õá¢. µVHæa øy·ßøß
çÉïxí µVMâødÖà ®K ²øá dØñàAÞÃáí ²øá d·Þ΢ æµÞ¿áJßøßAáKÄí. ÎÙÞÍÕ·áÉñ ²KÞÎX
(çØÞçÈÉâV )¶ÆßøÍdÆJßWÈßKáÕKáíØáÕVHÉáøJßW ÄÞÎØÎÞAßÏ
µÎÜÕÈ¢ÕÃßµíØ¢¸JßÈáí;çØÞçÎÖbøæa æµW· ÖÞØÈ¢ çfdÄJßæÜ ÎçÙÖbøÍGÞøµKáí;§dwøÅæa
ÌXÉâV/ÌOâV _ ¶ÆßøÕVHßÍGÞøßµÏáæ¿ ÌÜß,ºøá,èÈçÕÆcJßÈáí.µÎÜÕÈ¢ ÕÃß·íØ¢¸¢
çµÖÕæaÏᢠ¦ÆßÄcæaÏᢠçfdĹ{ßW ÌÜß,ºøá,èÈçÕÆcJßÈáçÕIß Ä¹ZAá µßGßÏ d·Þ΢ ÆÞÈ¢
æºÏñá. ÕdµæÄLÜß ÖÞØÈ¢ (ÎÙÞÍÕ·áÉñ ²KÞÎX)Õß×áÕÄí Ø¢dµÞLßÈÞ{ßÜÞÃáí. çÉøAáGß
ÎÙÞÍÕ·áÉñ øIÞÎX ØâVÏîd·ÙÃÈÞ{ßW ÆÞÈ¢ æºÏîáKá. Øâøcd·ÙÃJßÈáí ÎÙÞÍÕ·áÉñ ²KÞÎæa
øÞ×ídxµâ¿ØÞÎLÈᢠÆÞÈ¢ æºÏîáKá. ¥ÎÞÕÞØc ÆÞÈ¢ (ÉßdÄá) ÎÙÞÖßÕ·áÉñ ÎâKÎæa
¼æ¿Øߢ·Æá¢d·ßÖÞØÈÎÞÃáí.ØߢÙØ¢dµÞLßAí ÎÙÞÍÕ·áÉñ ÈÞÜÞÎX ©çÆcÞÄçµØøßÏáæ¿
ÆÞÈ¢,¥ÎÞÕÞØcÆÞÈ¢ (ÎÙÆ ÖÞØÈ¢) çØÞçÎÖbøæa ÎÞ¸ÉáÃcÄßÅßÏßæÜ æµW· ÆÞÈ¢

19
(ÉâVHßÎ) §Õ ºdwØßiÞL¢,ØìøØßiÞL¢ ®KßÕçÏÞ¿í Ø¢ÌtæMGÄÞÃáí.
çÆÕÉßdÄáÇVNϼíÈÎÞÃáí.ÄÞdÎÜ߶ßÄÖÞØȹæ{ÜïÞ¢ µøæÎÞÝßÕÞÏ ÆÞȹ{ÞÈâí. ²ùßTÏßW 2
®H¢ ¥¹æÈÏÜïÞæÄÏᢠµÞÃáKá. øIᢠÎÙÞÍÕ·áÉñ ²KÞÎX ¼ÈçμÏæa µÞÜJÞÃáí.
1 d·Þ΢ 4 dÌÙíÎÃVAí æµÞ¿áAáKá. æµÞÜïJßW 5 ÉÜ¢ æÕUß µø¢ æµÞ¿áAâ
2 2 dÌÞÙíÎÃVAí.æµÞÜïJßW5 ÉÜ¢ æÕUß µø¢ æµÞ¿áAâ .§Õ
µøÖÞØȹ{ÞÃáí.RÄÞdÎÖÞØçÈÈÞ µøßdµáÄcÞdÉÄßÉÞÆßÄÞQ (µøæÎÞÝßÕÞÏß
ÄÞdÎÖÞØÈJÞW æµÞ¿áJçÖ×¢) dÉÄßÕV×ÆÞÄÕcÞ øâɵÞ×í¿ÉÜÆÞÈ¢ ÕßÈßÖíºîßÄc ;
µøÉFøâÉcÞ ÉïÞÈß (ÉÜÞÈß)Èß×íÀCcµøÖÞØÈ¢ §Æ¢ ÆJ¢ ÏdÄ øâ Éï 5 R ®Ká µÞÃÞ¢. ÎßÄÞfø
®K ÏÞ¼íÈÕWµcØídÎáÄßÍÞ×cJßÜbß¼íKÞçÈÖbøX ÍâÎß ÕßWAÞX ÉÞ¿ßæÜïKᢠ¼ÜÕá¢
ÆVÍÏᢠæÄÞGí ØbVH¢ çºVJí ÈàøGßçMùÞÏß ÆÞÈ¢ æºÏîáµçÏ ÉÞ¿áUáæÕKᢠÉùEßGáIí.
dÄáçÃÞƵ¢ æÄÞGí µøæÎÞÝßÕÞÏß æµÞ¿áJçÖ×¢ §¹æÈ ²Ká ÈßÖí»ÏßAáKáæÕCßW
øÞ¼cJßÈáí ¥Káí µÞøcÎÞÏ ²øá ØÞOJßµÌÞÇcÄ (ÍÞø¢/ÎÞwc¢) ©IÞÏßGáIÞÕâ. §çÄ øÞ¼ÞÕí
ÕÃßµíØíÅÞÈJßÈá ÍâÎß æµÞ¿áJÄßÈá ÕßÜÕÞ¹ß , ¦ ÇÈ¢ ¼ÈçfÎJßÈáÉçÏÞ·ßAÏᢠ,ɵø¢
ÎΌßçMÞÏ 2 çfdĹ{ßæÜ ÈßÄcÈßÆÞÈJßÈá ÕÃßµáµæ{æAÞIí ¥çÄ ÍâÎß çfdÄJßÈá ÆÞÈ¢
æºÏîßAÏᢠæºÏîáKá. çÈøßGí øÞ¼ÞÕí çfdÄJßÈá ÈWµÞæÄ ÕÃßµíØ¢¸¢ ÕÝß ÈWµáKÄí
øÞ¼cJßÈáí ¥KáIÞÏ ØOJßµÎÞwc¢ (ÕcÞÉÞøÎÞwc¢) ÄàVAÞÈáU çÉÞ¢ÕÝßÏÞÃáí.
Øßi¢,΢·{¢,³¢ ®KßÕ ¨ ÖÞØȹ{ßÜᢠæÉÞÄáÕÞÃáí. ²øá ÖÞØÈJßW (ÎÙÞÍÕ·áÉñ ÈÞÜÞÎX) ³¢
ÈÎÛßÕÞÏ ®KáIí. ÕdµæÄLÜß çÉïxßW ΢·Ü¢ ÎÙÞdÖà ®KÞÃáí. ÎÙÞÍÕ·áÉñ ²KÞÎæa ¦ÆcæJ
ÎâKáÖÞØÈ¢ Õß¼ÏÖßÌßø¹{ßæÜbºîÞÃáí. 1 ØáÕVHÉáø¢ ¥ÅÕÞ dÖàÕß¼ÏØíµwÞÕø¢.ÎâøÖßÎÈ
¥ÅÕÞ Õ߼ϵ޿µ¢ ®KᢠÉùEßøßAáKá. 2 ØáÕVHÉáø¢ 3 ¦øÞ΢.
ÎÙÞÖßÕ·áÉñX ²KÞÎX ÏÏÞÄßÏáæ¿ 2 ÖÞØÈ¢ ÕßÈàÄÉáø¢ (µÞ¿µ¢) É¿íxâ ®Kà ÖßÌßø¹{ßW
ÈßKÞÃáí. ÎÙÞÖßÕ·áÉñ ÎâKÞÎX ÏÏÞÄßÏáç¿Äí ÕàIᢠØáÕVHÉáø¢,ÎÙÞÍÕ·áÉñ ÈÞÜÞÎX
©çÆcÞÄçµØøßÏáç¿Äí µàØøæAÜï. øÞõÉá¾í¼Ïáæ¿ µáç¿ÞMUß ÖÞØÈ¢ ØbL¢ Õà¿ÞÏ
ÕÞÎLMÞ¿ßÏßW; µÞÜdµÎJßW dÉÖØñßµ{áæ¿ èÆV¸c¢ µâ¿ßAâ¿ß ÕøáKÄÞÏß ÖÞØȹZ
µÞÃßAáKá.ÎÙÞØßÕ·áÉñ ÏÏÞÄßÏáæ¿ µGµí çÉïxßW ÕßÈàÄÉáøæJ ÕßÕøßAáK 4 Õøß çÖïÞµ¢
ÄæKÏÞÃáí ¥çgÙJßæa ÉÞxíÈ d·ÞaßW ÏÏÞÄßÈ·øæJ ÕVHßæºîÝáÄßÏßøßAáKÄí.
ÎÙÞÍÕ·áÉñ ²KÞÎX ¼ÈçμÏæa ÉßÄÞÕßæa ÌßøáÆÈÞιZ: ÉøÎÎçÙÖbø ÉøÎÍGÞøµ
ÎÙÞøÞ¼ÞÇßøÞ¼ ÉøçÎÖbø çØÞεáÜÄßܵ dÄßµÜߢ·ÞÇßÉÄß.¥çgÙJßæa dÉÖØñß µÝßEÏá¿X
¥çgÙ¢µàÝ¿AßÏ ÎâøÖßÎY(È) æÏ 4 ÕøßÏßW ÕVHßAáKá. µÞ{àÌÈçÉïxßæÜ §çÄÕVHÈ ÖÄÜïÎÞ
çÉïxßÜᢠ¦ÕVJßAáKÄßÈÞW ÎáøÖßÎÈ /ÎáøÖßÎY ¥çgÙJßæa ²øá dÉÇÞÈçÈGÎÞÃáí.
ÉâVHÞçøÞ·cÕÈá¢,µáÖÜßÏᢠÎÞdÄáÉßdÄáÉÞÆÞÈáÇcÞÄÞÕᢠ¦Ãáí øÞ¼ÞÕí.dÌÞÙíÎÃæø
ÌÙáÎÞÈßAáKÕíÈÞÃáí. µV×µV, d·áÙØíÅV,¥ÕçøÞǼȢ ( ¥L:ÉáøJßæÜ ¼È¹Z,
øÞ¼d·áÙÞçLÕÞØßµZ) ,©çÆcÞ·ØíÅV §Õæø ÖÞØÈ¢ ¥ÍßØ¢çÌÞÇÈ æºÏîáKá. ØÎÞ¼íÈÞÉÏÄß,
¥ÈáÈÏÄß, çÌÞÇÏÄß ÎáÄÜÞÏ ÉƹZ ¥ÕçøÞ¿í ©ÉçÏÞ·ßAáKá. dÌÞÙíÎÃV (ÆÞÈ¢ µßGßÏ)
ç·ÞdÄ¢,dÉÕø¢,ÕßÈßVPÄØíÅÞÈ¢ (ÕK ØíÅÜ¢) ÕÞØñÕc¢ (ÖÞØÈ ®ÝáÄáçOÞZ ÕØßAáK
ØíÅÜ¢),¥ÈádÉÕø¢,ÖÞ¶ ®KßÕçÏÞ¿áµâ¿ß çÕƵÞÜæJKçÉÞæÜ ÉùÏæMGßøßµáKÄí ¥Õøáæ¿
ÕßÆcÞÍcÞØçÏÞ·cÄ ¼È¹ZAá ÎÈTßÜÞAÞÈᢠ¥ÄÈáØøߺîí ÄÞWÉøcÎáU Õß×ϹZ ¥ÕøßWÈßKá
ÉÀßAÞÈáÎÞÃâí.§Jø¢ µøæÎÞÝßÕí dÌÙíÎçÆÏJßWÈßKá µøOßøßAáµ ÎáÄÜÞÏÕ æºÏîÞÄßøßAÞÈáU
µÞøÈ¢ ÇVNÖÞdØñ¢ ©iøߺîí (7_14 çÖïÞµ¢) ÉùEßGáIí.øÞ¼ÈÞιZ ÎÙÄí ®Ká Äá¿¹ß ·áÉñ
®KÕØÞÈßAáKá. ÌßøáÆÈÞ΢ (ÏÏÞÄß ÎáÄÜÞÏÕ) ÉßKßW Õøá¢. ®ÝáÄáK ¦Z µÞÏØíÅÈÞÃáí.
ÎÙÞØtßÕßd·Ùßµ /ØtßÕßd·Ùß ®K ´çÆc޵ߵÈÞ΢ ¥ÏÞZAáIí. ÎÙÞÍÕ·áÉñ ²KÞÎX ¼ÈçμϵÞÜJí

20
ÎÙÞfÉ¿ÜßÏÞÃáí çܶµX. ¨ ©çÆcÞ·ØíÅæa çÎWçÈÞGJßÜÞÃáí ÄÞdÎÉdÄ¢ ®ÝáÄáµ. ¥çgÙ¢
Õß¼íÈÞÈßÏᢠØáÕVHµÞøÈáÎÞÃáí.ÄGÞzÞøáæ¿ æÄøáÕÞÏ ØáÕVHÕàÅßÏßW ÄÞÎØ¢. (µVHæa
ÖÞØÈ¢).²øá ÖÞØÈJßW ¥ÏÞ{áæ¿ ¥»Èᢠ¥ÏÞ{ᢠQÕÃßµíRç¼ÞÜß æºÏîáKá ®KᢠµÞÃÞ¢.
µáç¿ÞMUß øÞõÉá¾í¼ÖÞØÈJßæa ¥ÕØÞÈ¢ ¨ ÄÞdÎJßW ÉùEæÄÜïÞ¢ QdÉÎÞÃRÎÞÃáí
®æKÞøá ÕÞºµ¢ µÞÃÞ¢.(ÎxáUÕÏßW ¥ÄßÜï)ÎÙÞÍÕ·áÉñ ÈÞÜÞÎæa ÖÞØÈJßW §ÄßW
µ¿Káµâ¿ßÏ æÄxáµZ ®æLCßÜᢠ©æICßW fÎßAÞÈᢠÉùÏáKá.
ÖßÜÞÖÞØȹZ:_ 4 ®H¢. 3 ®H¢ ÎÙÞÍÕ·áÉñ ÈÞÜÞÎX ©çÆcÞÄçµØøß µÜ¢. ÎÙÞÍÕ·áÉñæa
ÖÞØÈ¢ (2 ®H¢) ÜÜÞç¿wáçµØøß, ÈÕÎáÈß ·áÙµ{ßÜÞÃáí. (ÍáÕçÈÖbùßÈ¿áJí
¶m·ßøßÎÜÏßW)ÎâKÞÎçJÄí ÍáÕçÈÖbùßW dÌÙíçÎÖbøçfdÄJßæÜ ²øá ÖßÜÏßÜá¢. µVHçaÄí
ÌÞÜçÖÞù ¼ßÜï ·tßçÍÆd·ÞÎJßW ØâøcÕßd·ÙJßÈá ÉßKßÜÞÃáí.(§çMÞZ ²ùßT Øíçxxí
ÎcâØßÏJßW)ÈÞÜᢠآØídµáÄJßÜÞÃáí.ÜÜÞç¿wáçµÖøß·áÙÏßW ¥ÉdÍ¢Ö¹Z µÞÃÞ¢. 5 ÕøßçÏ
©Uá. ®ÝáÄßÏ Õcµñß ÉÀßMáU ¦{Üï. ÏÖÈwßµAí ¼ÖÈwßµ (çÏÖáÆÞØßÈáí ç¼ØáÆÞØí
®æKÝáÄáK çÉÞæÜ)µVNfÏJßÈáí µVNAÏ ®æKÝáÄßÏßGáIí. ÄØíÎßX (ÄØíÎßÈÞ) ØíÅÞçÈ (ÄÞçÈ)
ÉÞVÖbÈÞÅ (ÉøÖcÈÞÅ) ÎáÄÜÞÏ ÕÞAáµ{áæ¿ çÍÆ¢ådÉÞçÆÖßçµÞºîÞøÃçÍÆÎÞÃáí. ¦V.Áß
ÌÞÈV¼ß Q¨ÖÈR®KÄßÈáí çfdÄæÎKVÅ¢ dÉÞçÆÖßµÍÞ×ÏßÜáæIKá ÉùÏáKá.
dÌÙíçÎÖbøçfdÄÜ߶ßÄ¢ ÎÞdÄ¢ µÕßÄÏßÜÞÃáí. dÕáJÌiÎÞÃáí. Äá¿AJßW Øßi¢,²¿áÕßW çܶµÈÞ΢
,ÄßÏîÄß §Õ ÎÞdÄ¢ ·Æc¢. ¨ dÉÖØñß ØáwøÎÞÏ µÕßÄÏÞÃáí.µÕßÕø ÍGÉáøáç×ÞJÎ øºÏßÄÞÕí.
·áÙµ{ßÜáUÄí è¼ÈÇVNÕßd·ÙØíÅÞÉÈJßÈá ÈWµßÏ ÆÞÈÇVN¹{ÞÃáí. dÌÙíçÎÖbøçfdÄÜ߶ßÄ¢
øÞ¼ÎÞÄÞÕí çµÞÜÞÕÄß (çµÞÜJá ÈÞGßæÜ øÞ¼íÈß) Ïáæ¿ ÉáÃcµVN¹Z µàVJßAáKá.
dÌÙíçÎÖbø¢ çfdÄ¢ ÈßVNߺîÄᢠ¥ÄßçÜAí ÆÞøßµµæ{ (dÈáJAÞøß) ØÎVMߺîÄá¢
øÞ¼ÎÞÄÞÕÞÃáí §Äí ²øá dÉÖØñßÏÞÃáí.Äá¿A¢ Øßi¢ ³¢ ®Káí. øÞ¼Õ¢ÖJßæa ÉÝÏ Õ¢ÖÞÕÜß
ÄKßGáIí. ÏÞ¼íÈÕWµcØídÎáÄß dɵÞøÎÞÃáí ÖÞØȹZ øÞ¼ÞAzÞV ®ÝáÄßAáKÄí.
ÆÄbÞ ÍâÎߢ ÈßÌi¢ ÕÞ dµáÄbÞ çܶc¢ Äá µÞøçÏÄí
¦·ÞÎß ÍdÆdÈáÉÄß Éøß¼íÈÞÈÞÏ ÉÞVÅßÕ:
Éç¿ ÕÞ ÄÞdÎÉçG ÕÞ ØbÎáçdÆÞ Éøߺß-ßÄ¢
¥ÍßçܶcÞvçÈÞ Õ¢ÖcÞÈÞvÞÈ¢ º ÎÙàÉÄß:
dÉÄßd·ÙÉøßÎÞâ ÆÞÈç»çÆÞÉÕVHÈ¢
ØbÙØñµÞÜØOK¢ ÖØÈ¢ µÞøçÏØíÅßø¢ ( 1.318 .20)
ÇVNçµÞÖ¢ ;ÕcÕÙÞøµÞm¢ 1. ÍÞ·¢ 1 :_
ÆÄbÞ çÍÞ·ÞX Æbß¼ÞÄßçÍcÞ øyÞÈß ÕßÕßÇÞÈß º
øÞ¼Þ ÍâÎߢ º µáVÕàÄ çÄ×Þ¢ ÄØcÞÖí» ÖÞØÈ¢
dµßÏÞµÞøµØ¢Ìt¢ ØÎÞØÞVÅdµßÏÞÈbßÄ¢
ØÎÞ ÎÞØ ÄÆÆViÞÙVdÈáÉÈÞçÎÞÉÜfßÄ¢
dÉÄßd·áÙàdÄá ¼ÞÄcÞÆß Ø ç·ÞdÄ dÌÙíκÞøßµ¢
Ø¢ ÈßçÕÖdÉÎÞâ º ØbÙØñ¢ Äá Üßç¶Äí ØbÏ¢

21
ØtßÕßd·ÙµÞøß º ÍçÕicØñdÄ çܶµ:
ØbÏ¢ øÞ¼Þ ØÎÞÆß×í¿: Ø Üßç¶dÆÞ¼ÖÞØÈ¢
ØbÈÞÎ ÕßÜßç¶Äí ÉÖí»ÞzádÆßÄ¢ øÞ¼ÎádÆÏÞ
d·ÞÎçfdÄd·áÙÞÆàÈÞÎàÙµí Öc¢dÆÞ¼ÖÞØÈ¢
dÌáÙØíÉÄßպȹZ:_
ÍâÎß ÆÄbÞ Äá Ïñí ÉdÄ¢ µáøcÞÖíºîdwÞVAµÞÜßµ¢
¥ÈÞç»ÆcÎÈÞÙøc¢ ÆÞÈçܶc¢ Äá ÄÆbßÆá:(ÇVNçµÞÖ¢ 1.ÍÞ·¢ 1.364)
ÆÄbÞ ÍâÎcÞÆßµ¢ øÞ¼Þ ÄÞdÎÉçdÄ Éç¿ ¥ÅÕÞ
ÖÞØÈ¢ µÞøçÏÄí ÇVNc¢ ØíÅÈÕ¢ÖÞÆßØÎcáÄ¢
ÎÞÄÞÉßçdÄÞøÞvÈÖí» ÉáÃcÞÏÞÎáµØâÈçÕ
͵ñ¢ ÎÏÞÎáµÞÏÞicÆÞÈ¢ Ø dÌÙíκÞøßçÃ
¥ÈÞ»ÞÆcÎÈÞÙÞøc¢ ØVÕÍÞ·ÕßÕV¼í¼ßÄ¢
ºdwÞVAØεÞÜàÈ¢ ÉádÄÉìdÄÞÈbÏÞÈá·¢
ÆÞÄá:ÉÞÜÏßÄá:ØbVPcÙVdJáV ÈøµçÎÕ º
××íÀßÕV×ØÙdØÞÃß ÆÞÈç»ÆËÜ¢Üßç¶Äí
ØbÆJÞ¢ ÉøÆJÞ¢ ÕÞ ÙçøÆcØñá ÕØátøÞ¢
××íÀßÕV×ØÙdØÞÃß Õß×í¿ÞÏÞ¢ ¼ÞÏçÄ dµáÎß:
ØÎáÆ¢ ÕV×ÎÞØÞÆß ÇÈÞicføÞÈbßÄ¢
¼íÈÞÄ¢ ÎçÏÄß Ü߶ßÄ¢ ØtßÕßd·Ùçܶèµ:
¯Õ¢ ÕßÇ¢ øÞ¼dµáÄ¢ ÖÞØÈ¢ ØÎáÆÞdÙáÆ¢ (ÇVNçµÞÖ¢ 1.ÍÞ·¢ 1.364_65)
ÇÈÞÇcfæa ²MᢠØtßÕßd·Ù¦øæa çܶÈÕᢠµâ¿ÞæÄ ¨ ÈßÏ΢ æÄxߺîÕV 60000 ÕV×¢
dµáÎßÏÞÏß µÝßçÏIßÕøáæÎKá dÖißAâ.
ÇVNçµÞÖ¢: 1.ÍÞ·¢ 1. 375_78:_
øÞ¼íÈÞ Äá ØbÏÎÞÆß×í¿: ØtßÕßd·Ùçܶµ:
ÄÞdÎÉç¿ ÕÞÉß ÕßÜßç¶dÆÞ¼ÖÞØÈ¢
dµßÏÞµÞøµØ¢Ìt¢ ØÎÞØÞVÅdµßÏÞÈbßÄ¢
ØKßçÕÖ¢ dÉÎÞâ º ØbÙØíJ¢ º Üßç¶Äí ØbÏ¢

22
ÎÄ¢ çÎÎáµÉádÅØc ¥ÎáµØc ÎÙàÉçÄ
ØÎÞØÞØÄÆViÞVÙVdÈáÉ ÈÞçÎÞÉÜfßÄ¢
dÉÄßd·ÙàdÄá¼ÞÄcÞÆßØç·ÞdÄdÌÙíκÞøßµ¢
ØíÅÈ¢ Õ¢ÖÞÈáÉâVÕ¢ º çÆÖ¢ d·ÞÎÎáÉÞ·Ä¢
dÌÞÙíÎÃÞ¢ Øñá ÄÅÞ ºÞÈcÞzÞÈcÞÈÇßdµáÄÞX Üßç¶Äí
µá¿á¢ÌßçÈÞÅ µÞÏØíÅ ÆâÄèÕÆcÎÙJøÞX
ÎíçÜ»ºmÞÜÉøcLÞX ØVÕÞX Ø¢çÌÞÇÏLßÄß
ÎÞdÄÞÉßçdÄÞøÞvÈÖí» ÉáÃcÞÏÞÎáµØâÈçÕ
ÄJÎÏÞÎáµÞÏÞÅ ÆÞÈ¢ Ø dÌÙíκÞøßçÃ
××íÀßÕV×ØÙdØÞÃß ÆÞÈç»ÆËÜ¢ ÄÆÞ
¦·ÎÞÈáÉØÞÎLçÌÞÇÈÞVÅ¢ dÈáçÉÞ Üßç¶Äí
ØÞÎÞçÈcÞÏ¢ ÇVNçØÄádÈáÉÞÃÞ¢ µÞçÜ µÞçÜ ÉÞÜÈàçÏÞ ÍÕÆíÍß:
ØVÕÞçÈÄÞX ÍÞÕßÈ: ÉÞVÅßçÕdwÞX ÍâçÏÞ ÍâçÏÞ ÏÞºçÄ øÞÎÍdÆ:
ÏÞ¼íÈÕWµcX,dÌáÙØíÉÄß,Õß×íÃáØídÎáÄß ®KßÕÏÞÃáí dÉÇÞÈÎÞÏᢠ¨ ÄÞdÎÉdĹZAÞÇÞø¢.
ÖøÍÉáøß, ÉÞmáÕ¢Ö¢ dÉçÄcµßºîᢠ¨ ÈßÏιZ ¥ÈáØøߺîßøáKá. çØÞÎÕ¢ÖßµZ
ÕØß×íÀÕcÞØÞÆßµ{áæ¿ ÈßÏι{ᢵâ¿à §çÄÞ¿á çºVJÈáØøßAáKá ®K ÕcÄcÞØçÎ ©Uá. ¥FÞ¢
ÈâxÞIßÈá ÎáXÉí æÄçCÞØÜ¢ Îìøc,ÖÄÕÞÙÈØÞdÎÞ¼cÎÞÏßøáKá. ÖÄÕÞÙȵÞÜæÖ×¢ ¯Áß
ÈÞÜÞ¢ ÈâxÞIßæa ÎÇcJßW ÎçÙdwX ®K ÆfßÃçµÞØÜøÞ¼ÞÕßæÈ ØÎádÆ·áÉñX çÄÞWMߺî
çÖ×¢ ÕàIᢠØߢÙØÈ¢ ÄßøߺîáæµÞ¿áJÄÞÏß ¥ÜÙÌÞÆí ØñâÉÜ߶ßÄJßW µÞÃáKá.
µìÖܵÎçÙdwX ®Ká ØíÅâÉJßW µÞÃáK çÉV ©U øÞ¼ÞÕßæa ØàW ÎÙÞøÞ¼ÎçÙdwØc ®K ÉÝÏ
·áÉñ_dÌÞÙíÎßÜ߶ßÄçJÞæ¿ ÎÜïV ¶ÈXJßW µßGßÏßGáIí. (ÎÜïíÙV 1975. 77_7 ; 31) ¥çgÙ¢
ÖøÍÉáøß Èçødwæa ¥Èá¼ÈÞÃáí. Éß.®W.ÎßdÖ ¥çgÙ¢ »GßØí¸VÙßæÜåQÈ{RÕ¢Ö¼ÈÞæÃKá
ÉùÏáKá. ·áÉñµÞÜæJ QÎçÙdwÞÆßÄcR, Q...dµÎÞÆßÄcR ÈÞÃc¹Z ¥AÞÜJí ÆfßÃçµÞØÜJßW
dɺÞøJßÜáIí. §AÞÜJí ÆfßÃçµÞØÜ¢ ÍøßAáKÄí ÕÞµÞ¿µøÞ¼ÞÕí ÈçødwçØÈÈÞÃáí.
çµÞØÜ,çζÜ,ÎÞ{ÕçÆÖAÞV ¥çgÙJßæa ÖÞØȹZ ÉÞÜߺîßøáKá. §ÄáµÝßEÞÃáí
ÖøÍÉáøßÖÞØȹZ µÞÃáKÄí.¥ÄßÈÞW ÕÞµÞ¿µÈçødwçØÈ,ÎçÙdwzÞøáæ¿ Õ¢Ö¢
ÄæKÏÞÃáíÖøÍÉáøßAÞV.¥ÕVAí ·áÉñÕ¢ÖÕáÎÞÏß èÕÕÞÙßµÌt¹{áIí.ØÎádÆ·áÉñçÈÞ¿í Ïái¢ æºÏñ 8
çÉøßW øádÆçØÈX ²KÞÎX,·ÃÉÄßÈÞ·¢ ,ÈÞ·çØÈX ®KßÕV æÄAX ÕÞµÞ¿µ(µVÃÞ¿µ)
ÍÞ·AÞøÞÃáí.øádÆçØÈÉádÄX dÉßÅàçØÈX ÕÞµÞ¿µJßÈᢠµáL{øÞ¼cJßÈᢠøÞ¼ÞÕÞÏ Õ¿AX
èÙÙÏÎâ×µÖÞ¶AÞøÈÞÃáí.øádÆçØÈX øIÞÎX (dÉßÅbàçØÈÉádÄX)ºdw·áÉñX øIÞÎÈáí (374_414
æÎÙæùÞÜß ¥ÜÙÌÞÆí ÉßÜïV Ü߶ßÄ¢) µáçÕøÈÞ·µÈcµÏßW ¼Èߺî dÉÍÞÕÄß·áÉñÏáæ¿
ÍVJÞÕÞÃáí. ¥ÄßÈÞW ÖøÍÉáøàÏV ¯Äá Õ¢ÖæÎK Ø¢ÖÏJßÈÕµÞÖÎßÜï. ÕcÞd¶øÞ¼æa ÎÜïÞV
ÖÞØÈJßW Q¥ÎøÞøcµáÜ¢R®Ká µÞÃÞ¢. çζÜÏßæÜ ÉÞmáÕ¢ÖøÞ¼ÞÕí ÍøÄÌÜæa Éyß
çÜÞµdɵÞÖçÆÕßÏᢠ¥ÎøÞøcµáÜ¢ ÄæK. (¥Îø¼µáÜ¢).¥ÎøÎÞÏ ¥øϵáÜ¢ (¦øcµáÜ¢) çÆÕµáÜ¢
®KVÅ¢ ÕøáK ÕÞAáµ{ÞÃßÕ. ÖøÍÉáøJáÈßKáU ¦ÆcÖÞØÈ¢ Èçødwæa ÉàÉVÆáÜÖÞØÈÎÞÃáí.

23
§çgÙJßæa ÉßÄÞÕßÈáí QÖøÍRæÈKá çÉøáIí. QÖR ®K ÉÆ¢ ²ÝßÕÞAßÏ µHßX¸Þ¢ ¥øÍÉáø¢
¥ÅÕÞ ¥øÕÉáø¢ ®Ká ÕÞÏߺîá. ÎÙÞøÞ×íd¿ÏßW ¥VÕß (¥ùÕß) ®æKÞøá ØíÅÜÎáIí. ¥ùÕí, ¥ùÕß
®KÞW ÇVNÈÞ·æÎKáí ÄÎßW. ÖøÍ¢ ɵáÄß ÕcÞ{¢,ɵáÄß ØVM¢,ɵáÄß Øߢ٢ ,ɵáÄß
ÎÈá×cøâÉÎáZÜ ºßùµáU ·øáÁøâÉÎÞÃáí. ÉÝÏ dÖàÉáøJßæÜ çµØøß (ØߢÙ)ÕNíÖçJAÞZ Öø͹ZAí
ÉÝA¢ ©Ií. ÖøÍÉáø¢ ,dÖàÉáø¢ §Õ çÕæù ØíÅܹ{ÞÃâí . ØáçÆÕøÞ¼X øIáØíÅÜJáÈßKá¢
ÖÞØȹZ ÉáùæM¿àºîßøßAáKÄßÈÞW.¥Èá¼X dÉÕøøÞ¼X dÖàÉáøJáÈßKá ÎÞdÄ¢ ÖÞØÈ¢
ÄøáKá.¥ÄÞÏÄí ç¼c×í¿Èᢠ¥Èá¼ÈᢠøIá ÖÞ¶µZ ¦Ãáí ¨ ØíÅܹZ ÍøßAáKÄí.dÉÕøøÞ¼æaÏá¢
ØáçÆÕøÞ¼æaÏᢠdÖàÉáø¢åÖÞØȹZ ç·Þ{ØߢÙX ÄæK ®ÝáÄßÏßøßAÏÞW ²çø
Íøõâ¿ÎÞÃáí.ÖøÍÉáø¢ ØáçÆÕøÞ¼ÖÞØȹZ ÎÞdÄÎÞÃáí çdÆÞÃØߢÙX (ÎæxÞøÞZ
)®ÝáÄßÏßøßAáKÄí.ºàµâøÉáøæJ ²øá ØÞÎLæa ÖøÍÞÕø¢ çÉïxí ÉÀߺî ØíèxX çµÞÈì
ÖøÍÞÕøÎÞÃáí ÖøÍÉáøæÎKá µøáÄáKá. ç·ÞÆÞÕøàÄàøJáÈßKáí 10 èÎW Õ¿AáÉ¿ßEÞùÞÃáí
ÖøÍÞÕø¢. §ÄßæÜ ÜßÉß ÖøÍÉáøàÏÖÞØȹç{Þ¿á ØÞÎcÎáUÄᢠ֢¶áÎádÆÏáUÄáÎÞÃáí.ØíèxX
çµÞÈì µøáÄáKÄí èùÉâøßÜÜï, µâ¿áÄW æÄAá µß¿AáK ÖVÍÉáøJÞÃáí (ÆfßçÃLcÏßW) ¨
øÞ¼ÞAzÞøáæ¿ ¦ØíÅÞzí ®KÞÃáí.
æÜÞºîX dÉØÞÆí ÉÞçmÏ ÎÇcdÉçÆÖßÜᢠ²ùßTÏßÜᢠÖøÍÉáø¢ ®K ÈÞÎçJÞ¿í ØÞÎcÎáU d·ÞιZ
ÄßøEá. 1 ÖøÍí ·ÞVÙí. ²ùßT Ø¢ÌWÉâV ¼ßÜï. 2. ÖøÕ.ÎÙÞÈÆßAᢠ×ßçÏÞùßÈÞøÞÏÃßÈáοáJí 3.
ØVÌV. ÌßÜÞØí ÉâV ¼ßÜï ,ÈwìùßK¿áJí.
ØíÅÜÈÞÎØÞÎc¢ æµÞIáÎÞdÄ¢ æÕùᢠªÙ¢ æÕºîídÉâËí ¦ÕáµÏßÜï. ¥Õßæ¿æÏÜïÞ¢ ÖøÍb¢Ö¼V
©IÞÏßøáKá ®Ká ÎÞdÄçÎ ¥VÅ¢ Õøá. ÉÞçmÏ ÉùÏáK µÞÜJí Ø¢ÌWÉâV¼ßÜï,ÌßÜÞØíÉâV¼ßÜïµ{ßW
ÈßKáU ÖÞØȹç{ µßGßÏßGáUá. §çMÞW ÎxáØíÅܹ{ßWÈßKᢠµßGßAÝßEá. ùÞÏíÉâøßÜÞÃáí
¦ÆcæJ ÖÞØÈ¢ (Èçødwæa). .Áß,Øß ØßVAÞV dÖàÉáøJßÈ¿áJÞÕâ ÖøÍÉáø¢ ®Ká µøáÄáKá.
®KÞW øIß¿JᢠøIáçܶµæø ©ÉçÏ޷ߺîÄí ¥Õ ÄNßW Æâø¢ ªIÞÏßøáÈÄßÈá
æÄ{ßÕÞÃáí.ØáçÆÕøÞ¼ÖÞØÈJßW ¦Æc¢ dÉÄcfæM¿áK dÖàÉáø¢ dÉØKÎÞdÄÈßWÈßKá
ºáøá¹ßÏÄí 2 ÄÜÎáùÎáXÉí (¼ÏøÞ¼,ÎÞÈÎÞdÄÆáVPøÞ¼)©U Æâø¢ µÞÃßAáKá. dÉØKÎÞdÄæa
²øáÈÞÃc¢ dÖàÉáøJáµIÄßÈÞW ¥çgÙ¢ dÖàÉáøÅáµÞøæÈKá ÉùÏÞX ÕÏî, ÈÞÃc¹Z
QºøRÕØñáA{ÞÃáí. dÉØKÎÞdÄX ÎÞdÄÎÞÃáí ÖøÍÉáøàÏøßW ÈÞÃcοߺîßGáUÄí, §Õ Éß¹ÞÎßµZ
Äá¿VKáÉçÏ޷ߺîßøáKá. µÞܺáøß dµá×íÈøÞ¼æa dµá×íÃøÞ¼øâɵ¢ 1 1/2 ÈâxÞIí µÞÜ¢
©ÉçÏÞ·JßÜßøáKá. çÍÞ·ÖµñßÏáæ¿ ¥FçÈøßçÉïxßW µÞܺâøß çºÆßµÞÜ¢ 461, §ÄáµÞÃÞ¢.
710_11 ¯Áß.
ÎæxÞøÍßdÉÞÏ¢ ÎÜïV d·Þ΢ (ÌßÜÞØíÉâV ÎÇcdÉçÆÖí) ¦ÃáÖøÍÉáøß ®KÞÃáí.50 µßÎà
ÕcÞØJßȵJí ÈÏÞd·áÙ¢ ©Ií.ÆfßÃçµÞØÜJßæa ÉÝæÏÞøá ÖµñßçµdwÎÞÏßøáKá §Äí.®KÞW
§ÄÞÃáí ÖøÍÉáøæÎKÄßÈáí æÄ{ßæÕÞKáÎßÜï.ÖøÍX ®K øÞ¼ÞÕßæa µÞÜ¢ ¯Áß ÈÞÜÞ¢
ÈâxÞIßæa Äá¿AJßÜÞæÃKá ÌÞ¼íçÉÏᢠÉÞçmÏᢵøáÄáKá.¨ dÉçÆÖæJ øÞ¼Õ¢ÖJßÈáí ÌßØß
¦ÏßøJßçÜæù æµÞÜï¢ ÉÝA¢ ©æIKá ÎÜïÞùßæÜ ¶ÈÈ¢ µÞÃßAáKá.¥ÄßÈÞW ÈÞÜÞ¢ ÈâxÞIßæÜ
²øá ÖøÍX ©IÞAßÏÄÜï,¥Äí.ÎÞdÄÎÜï, ¨ dÉçÆÖJßæa ÉÝÏ çÉøáí ÎÜïÞ{ ÉJÈ¢ (ÎÜÏÞ{ÉJÈ¢)
®KÞÃáí.µÞܺâøß 915 (øJXÉâV ÖßÜÞÜ߶ßÄ¢)µÞܺâøß 919 (ÎÜïÞV ÖßÜÞÜ߶ßÄ¢) µÞܺâøß
dÉßÄbàçÆÕ øIÞÎX ,¼Þ¼ÜïçÆÕßøIí,µÞÜ¢ .µÞܺâøß çºÆßµZAí ÎÜÏÞ{(ÎÜïÞ{)øáÎÞÏ Ìt¢
Îâ×µÕ¢ÖµÞÕc¢ ÉùÏáKá. ÎÜïÞøß ÖßÕæa ÈÞ΢,ÖøÍX. ÎÜïÞøß ÏÞÆÕÈÞÏ dµá×íÃÈáÎÞÃáí.
ÏÞÆÕ,çØÞÎ,èÙÙÏÕ¢ÖAÞøÈÞÏ ²øá øÞ¼ÞÕí .
Õ¢ÖÞÕÜß: ÈçødwX ÖøÍ(ØVM)ÉádÄX. (ÖßÕÕß×íÃáÉádÄX). ÖøÍX ÈçødwX dÉØKÎÞdÄXå.øIí
ÎAZ ¼ÏøÞ¼ÈᢠÎÞÈÎÞdÄÆáVPøÞ¼Èá¢.ÎÞÈÎÞdÄÆáVPøÞ¼ÉádÄV

24
ØáçÆÕøÞ¼X,dÉÕøøÞ¼X.®KÞW ÕcÞd¸øÞ¼æa ÎÜïÞV çÉïxí dÉØKÉáøJßW
ÈßKÞÃáí.ÕcÞd¸øÞ¼X æÉÞVÕøÞ×ídxJßæÜ QµáwáøÉdÆRd·ÞεÞøX.
ÆàfßÄÆáVPØbÞÎßÏáæ¿ ÉádÄX ¥oߺdwØbÞÎßAí dÌÙíÎçÆÏ¢. ÍøÃÕV×¢ 4/41. Éì×¢ 27
®KÆßÈ¢. dÉÕøÍGÞøµæa §{Ï ¥Èá¼X ÕcÞd¸øÞ¼X ÆÞȵVJÞÕí. dÉÕøÍGÞøµX ÎÈá,dÉáÅá
§ÕVAí ÄáÜcX.¥»X ¼ÏÍGÞøµX. ¥ÎøÞøcµáܺdµÕÞ{çØÞÎX dÉÕøÍGÞøµX. dÉØKÉáø¢
dÉØKÎÞdÄæa ÈÞÎJßW. ¼ÏÍGÞøµX ¼ÏøÞ¼ÈᢠdÉÕøÍGÞVµX dÉÕøøÞ¼ ²KÞÎÈᢠ(¥æÜïCßW
øIÞÎX) ®Ká ÈßÖí»Ïߺîá ºøßÄøµÞøV. §ÄÈáØøߺîí ¼ÏÍGÞøµÈáçÖ×¢ dÉÕøøÞ¼ ²KÞÎX ,ÉßæK
ÎÞÈÎÞdÄX ®Ká dµÎ¢,§¹æÈ.
ÖøÍX, ÈçødwX ( 25 ÕV×¢) dÉØKÎÞdÄX (10 ÕV×¢),¼ÏøÞ¼ÍGÞøµX (10ÕV×¢),dÉÕøøÞ¼ÍGÞøµ
1 ÕcÞd¸øÞ¼ (¼ÏøÞ¼ÉádÄX ) ¼ÏøÞ¼æaå¥Èá¼X ÆáVPøÞ¼ ÎÈÎÞdÄ (10
ÕV×¢)ÆáV·øÞ¼ÉádÄX ØáçÆÕøÞ¼ (10 ÕV×¢) ØáçÆÕæa ¥Èá¼X dÉÕøøÞ¼ øIÞÎX (10
ÕV×¢).
ÁßØß ØVAÞV ÄøáK dµÎ¢:
ÖøÍX, ÈçødwX,dÉØKÎÞdÄX,¼ÏøÞ¼ ÎÞÈÎÞdÄ ÆáVPøÞ¼, ØáæÆÕøÞ¼,dÉÕøøÞ¼,ÕcÞd¸øÞ¼.
ÕcÞd¸øÞ¼æa ØàÜßW姿JáÈßKá ÕÜçJÞGí ºdµ¢,·øáÁX,Ö¢¶í,dÖàÕcÞd¸øÞ¼ ®K ²xÕøß
ÈÞ΢.·¼ÜfíÎß §Üï. 'Îxá ÕcÄcÞعZ: 1 ÖøÍÉáøàÏV ²øá Ü߶ßÄJßÜᢠ©ÉçÏ޷ߺîßGßÜïÞJ
QÍGÞøµRÉÆ¢ øIáÉâVÕàµVAí ©ÉçÏ޷ߺîßøßAáKá.2 ¥ÕV ©ÉçÏÞ·ßAáK QÎÙÄíR ®K ÕßçÖ×â
©ÉçÏ޷ߺîßGßÜï.

¥ÎøÞøcµáÜJßæÜ ÍGÞøµzÞV ÖøÍÉáøàÏV ÕÞÝáK ¥çÄ µÞÜJí ÄæK
dÉÌÜøÞÃáí.ÙßøÃc·VÍ¢ µÝßEÞWÎÞdÄÎÞÃáí ÍGÞøµÉÆÕß
ÜÍßAáKÄí.§Õøáæ¿ QÉâVÕøÞ×ídx¢RµáwáøÉdÆ ®K d·ÞÎÈÞ΢ æÕºîí
µVHÞ¿µ,èÙÙÏÎâ×µØíÅÞzÞÕâ ®Ká ÕøáKá. ØáçÆÕøÞ¼æa
ÇÎÄÞøß,µìÕÄX ÖÞØȹ{ßW ØVÕÞÇßµÞøÞÇßdµáÄ(dÉÇÞÈÎdLß) ®Ká¢
Æâĵ (ØçwÖÕÞÙµX) ®KᢠÕß{ßAáK ÎÙÞØÞÎL §dwÌÜøÞ¼X
ÉÞmáÕ¢Ö¼X ©ÆÏÈÉádÄÈá¢
ÎÙÞÖßÕÄàÕøçÄÕæaåçÉøAáGßÏáÎÞÃáí.ÖµñÎÞÏ ²øá
µâGáµá¿á¢ÌQµáÜdÕáJRÎÞÃßÄí. ¦ÆcµÞܺøßdĵÞøzÞV ÜßÉßØÞÎc¢
ÎÞdÄ¢ æÕºîÞÃá ÖøÍÉáøàϵÞÜ¢ 800 ¯Áß ®Ká ÈßÖí»ÏߺîÄí. (Ëïàxí
ÎáÄÜÞÏÕV).øádÆçØÈX øIÞÎæa ÍÞøc dÉÍÞÕÄß·áÉñ,çÆÕ·áÉñÉádÄX
¦ÆßÄcçØÈæa (ÁßçÏÞÌVÈÞVAí Ü߶ßÄ¢) ε{ÞæÃKá ÕߺÞøߺîÞÏßøáKá,¨
Èß·ÎÈ¢. ®KÞW ÉßKà¿í dÉÍÞÕÄß·áÉñÏáæ¿ ÄæK ÉâÈ çÉïxí Ü߶ßÄ¢
µßGß.¥ÄßW ÄÞX ºdw·áÉñæa ε{ÞæÃKá ÉùEßGáIí. Ëïàxßæa µÞÜ·ÃÈ
¥çÄÞæ¿ æÄæxKá æÄ{ßEá.ÖøÍæa µÞÜçÖ×¢ ÕK Èçødw,ÎçÙdwzÞøáæ¿
µÞÜ¢ ØÎádÆ·áÉñµÞÜæÎKá ( ¯Áß 319_335) µìÖܵÎçÙdwX ®K
çÉøßWÈßKá ÜÍßAáµÏᢠæºÏñá. Èçødwæa µÞÜJáÄæK çÌÞµíØí æÙÁíÁÁí
ÜßÉß ©IÞÏßøáKá ®KÜïÞæÄ, ®GÞ¢ ÈâxÞIßæÜ ÜßÉßØÞÎc¢ ÎÞdÄ¢ æÕºîí

25

ÈçødwæÈ ®GÞ¢ ÈâxÞIáµÞøÈÞAáKÄßæa ÈßøVÅµÄ ºøßdĵÞøzÞVAá
çÌÞÇcÎÞÏß.Õß×íÃáAámßX Îì¶Þøß çø¶µZ dɵÞøÕᢠdÖàÉáøæJ ÄàÕøçÄÕµÞÜ¢
ÈßÖí»ÏßAÞÕáKÄÞÃáí. dÖàÉáø¢ øIÞ¢ ÄÜØíÅÞÈÎÞµÏÞW. ÎÞdÄÎÜï QÎÙÞøÞ¼ ÎçÙdwØcR ®K
²øá ØàÜßæÜ ·áÉñdÌÞÙíÎßÜßÉß çÌÞæfÁíÁÁí ¥Üï. øIáÜßÉßµ{ᢠdɺÞøJßÜßøáKá ®KÜÞæÄ
ÎæxÞKᢠ¥ÄßÈVÅÎßÜï. 510 ¯ÁßÏßæÜ ®ùÞX Ü߶ßÄdɵÞø¢ Qç·ÞÉøÞ¼æaR¥NÕÝß
ÎáJÛÈÞÃáí ÖøÍøÞ¼X.ç·ÞÉøÞ¼ÈᢠÍÞÈá·áÉñÈᢠØádÙáJáA{ÞæÃKᢠøIáçÉøᢠ²øá ÏáiJßW
ÉæC¿áJí ÕàødÎáÄcá Õøߺîá ®Èᢠ¥ÄßÜáIí.
ºøßdĵÞøzÞV ÈçødwX 25 ÕV×¢,ÎxáUÕV 10 ÕV×¢ ÕàÄ¢ ®Ká µÃAÞAßÏßGí ¦æµ 75 ÕV×¢
ÖøÍÉáøàÏV Íøߺîá®Ká ÉùÏáKá (510 ¯Áí ÎáÄW 590 Õæø).®KÞW Èçødwæa ¥Èá¼X
ØÎádÆ·áÉñæa µÞÜJí (319_335 ¯Æß ) ¼àÕߺî ÎçÙdwÈÞæÃKá¢. ¯Áí 335 ÎáÄWå80 ÕV×¢ ¯Áí
415 ÕæøçÏ ÕøßµÏáUá.500W ®JáµÏßÜï. ÍÞÈá·áÉñÈÞæÃCßW ÙV×·áÉñçÆÕdÖàÏáæ¿
ØεÞÜàÈX;§{Ï ØçÙÞÆøØíÅÞÈàÏX. ¥çMÞZ ç·ÞÉøÞ¼æa ¥NÕÝß ÎáJÛX ®Kñí ÎÞdÄáÕ¢ÖJßæÜ
dÉÖØñÈÎæNKVÅJßæÜ¿áJÞW ÎÄß. ¥¹æÈ ²øá ÉÄßÕí (§fbÞµáÕ¢Ö¢,ÏÏÞÄßÕ¢Ö¢ çÉÞæÜ)
§LcÏßÜáIæÜïÞ. ÎßøÞ×ß ÖøÍøÞ¼µÞÜ¢ 460_80 ®KᢠÁß Øß ØVAÞV 465_80 ®Ká¢
ÈßVHÏߺîá.(ç·ÞÉø¼æa ÎÞÄÞÎÙæa µÞÜ¢).ØÎádÆ·áÉñµÞÜ¢ ¥ÄßKᢠÎáXÉÞµÏÞW ÖøÍæa εX
ÎçÙdwX ,ÖøÍæa ÎáXÉí ¼àÕßAÞX ØÞÇcÄÏßÜï. ®ùÞX »GßØí·ÞVÙßWÈßKá
æÆÞæøÏÞÃáí.ç·ÞÉøÞ¼æa µÞÜJí ¥Õßæ¿Ïᢠ¨ µá¿á¢ÌJßæa ÖÞ¶ ÈßÜÕßÜáIí. ÖøÍøÞ¼æa
ε{áæ¿ ÉádÄÈÞÃáí ç·ÞÉøÞ¼æÈCßW ¥çgÙ¢ ¯Áß 510W ¼àÕßAÞX
ØÞÇcÄÏßÜï.(ØÎádÆ·áÉñµÞÜJí ¼ÈߺîßøßAâ) ÍÞÈá·áÉñX ®K ØádÙáJßæa µâæ¿ ®ùÞÈßW
ÕKá ®KÞÃáÉùEßøßAáKÄí. ¥Äᢠ²øá ÏáiJßW ÉæC¿áAÞX. ®ùÞÈßæÜ ¥NJÞÕÝßAÞVAí ²øá
dÉÖíÈ¢ ÕKçMÞZ ØÙÞÏßAÞX æºK ÉGÞ{JßæÜ ¥¢·¹{ÞÃáí ¨ ØádÙáJáAZ. ÖøÍæa ε{áæ¿ Îµ{áæ¿
εÈÞÃáí ®CßW ¯µçÆÖ¢ µÞÜ·ÃÈ ÖøßÏÞÕáµÏᢠæºÏîá¢. dÉßÅbàçØÈX øIÞÎæa ÌÞÜÞ¸¿í
çÉïxádɵÞø¢ Äæa ÉßÄÞÕí ÈçødwçØÈæa ¥ÇàÈÄÏßW ²øá ØÞÎLX çµÞØÜøÞ¼c¢ ÍøßAáKá
®KáIí. ÈçødwçØÈX çµÞØÜ¢,ÎÞZÕ,çζܵZAí ¥ÇßÉÈᢠ¦Ãáí. 450_465 Õæø Èçødwæa
µÞÜ¢(Íøâ).dÉßÅbàçØÈX øIÞÎX ÕÞµÞ¿µJßæÜ dÉÇÞÈøÞ¼ÞÕÞÃáí.µáùáÆí çÉïxßW
ÖøÍÉádÄ ÈçødwX Äæa §øáÉJßÈÞÜÞ¢ ÍøÃÕV×JßW çÈøæJ ÉøÎÍGÞøµV ÈWµßÏ ²øá
dÌÙíÎçÆÏæJ ·¢·ÞØíÈÞÈçÖ×¢ ÄÞÜÉdÄÖÞØÈÎÞAß ©ùMߺîáæµÞ¿áJÄÞÏß ÉùÏáKá. ¥Äí ÄÈßAá¢
ÉáÃcÕᢠÉøÎÍGÞøµÉÆÕßÏᢠµßGÞÃÞÃá".Éæf 24 ÕV×¢ ®CßW ÎáXÉá ÉùE 450_465 (15
ÕV×¢) æÄxá¢.ºøßdĵÞøzÞV ¦æµ µáÝÏáKÄí §dɵÞø¢ ¥Õøáæ¿ ÕÞAí ¥ÕV ÄæK ÄßøáçJIß
ÕøáçOÞÝÞÃáí.¯Áí 415 ÎáÄW 455 Õæø Íøßºî ·áÉñøÞ¼ÞÕí µáÎÞø·áÉñÈáí ÈÞÃc¹{ßW
QædÖ¨ÖbçÎÇÎçÙdw R ®KÞÃáí ÌßøáÆ¢ µÞÃáKÄí.§çÄ µÞÜÄí ÈçødwçØÈX
çµÞØÜ¢,ÎÞZÕ,çζÜÏßW ÌÙáÎÞÈcÈÞÏß ÎdLß ÕÞµÞ¿µÕøÞÙçÆÕçÈÞ¿áµâ¿ß ÍøßAáKáIí. ¨
ÎçÙdwÈᢠÈçødwÈᢠ(µáÎÞø·áÉñX,ÕÞµÞ¿µÈçødwX) ÍøßAáK µÞÜJí ÎÞZÕÏßW
èÕçdØÞÏßç·ÞÕßw·áÉñX, ÕcÞd¸çÆÕX ØÞÎLX. §ÕV (ØÞÎLV
)Éá×cÎßdÄ,ÏáÇcÎßdÄzÞçøÞæ¿ÞM¢ ædÖ¨ÖbçÎÇÎçÙdwæÈ (µáÎÞø·áÉñæÈ) ¦dµÎߺîßGáIí. dÖà
¥ÖbçÎÇÎçÙdwµáÎÞø·áÉñX Éá×cÍâÄßÕ¢ÖÎÃáí.
1 ÖøÍX (ÉøÎÍGÞøµX)
2 ÈçødwXååååååååååå ÎçÙdwX (ØÎádÆ·áÉñµÞÜ¢)§AÞÜÄí øádÆçØÈX 1 ÕÞµÞ¿µ¢ ÍøßAáKá.
3dÉØKÎÞdÄXååååååååådÉßÄbàçØÈX (ÕÞµÞ¿µ,µáL{)øádÆçØÈX 2 dÉÍÞÕÄß·áÉñæÏ
ÕßÕÞÙ¢ µÝßAáKá ( 390_410 )

26
4¼ÏøÞ¼ÍGÞøµXåååååådÉÍÞÕÄßÏáæ¿å2 ÎAZ 1 ÆßÕÞµøçØÈX (ÕßtcÈßW ÕÞÝáK ÎáÈß
;ÕßÜb΢·Ü¢)
ÆáV·øÞ¼ÎÞÈÎÞdÄXååååå 2 dÉÕøçØÈX øIÞÎXå¥ÅÕÞ ÆÞçÎÞÆøçØÈX(ÖßÕ͵ñX)
5¼ÏøÞ¼ÉádÄV:
dÉÕøÍGÞøµ,
ÕcÞd¸øÞ¼
ÆáV·øÞ¼ÉádÄV:
ØáçÆÕ
dÉÕøøÞ¼ 2

§Õßæ¿ ÎçÙdwæaÏᢠdÉÍÞÕÄß·áÉñÏáæ¿ÏᢠÄÜÎáùµZ µâ¿ß µÃAßæÜ¿áAâ.

1 dÖà ¥ÖbçÎÇÎÞçÙdwµáÎÞø·áÉñ (Éá×íÉÍâÄßÕ¢Ö¢)
2ÎÙÞçÆÕß ÈÞ·Õ¢Ö¢ ¥ÈLçÆÕßAí Éáøá·áÉñX (457_473) çÆÕµßÏßW Øíµw·áÉñX
(455_467)ÙV×·áÉñæa ØÞÎLX
3Éáøá·áÉñÉádÄX ÈøØߢٷáÉñÌÞÜÞÆßÄcX (²øá ÕV×¢ Íøߺîâ)
4ÈøØߢٷáÉñÕ¢Ö¢ _dµß×í÷áÉñX (dÉÍÞµøÕViíÈÈ)500_580Õæø.Øíµw·áÉñÉádÄX
µáÎÞø·áÉñ øIÞÎX
5.øÞ¼ÕVÇÈX,ÙV×çÆÕ·áÉñ,øÞ¼dÖà ;åååååååååååµáÎÞø·áÉñÉádÄX ÌáÇ·áÉñX
6 ÙV×ÕVÇÈÈá çÖ×¢ ¼àÕßÄ·áÉñXåååååååååååå ÌáÇ·áÉñÉádÄX ÍÞÈá·áÉñX
7¼àÕßÄ·áÉñÈáçÖ×¢ µáÎÞø·áÉñX 3åååååååååååååÍÞÈá·áÉñÉádÄX ÄÅÞ·Ä·áÉñ
§ÕøßW dµá×í÷áÉñX (dÉÍÞµøÕViÈX) ÙV×·áÉñçÆÌdÖà(ÙV×ÕViÈX) ®KßÕV ØVÕØbÆÞÈÕá¢
ÙßøÃc·VÍÕᢠæºÏñí ÇVNϼíÈ¢ æºÏíµÏÞW ÉøÎÍGÞøµÉÆÕß çÈ¿ßÏÕV. ÖøÍÕ¢Ö¢
ÈÞ·Õ¢ÖÎÞÃáí;¥Äí ·áÉñÕ¢ÖÕáÎÞÏß ÕcÄcÞØÎßÜïÞJÕßÇ¢ Ìt¢ ÉáÜVJáKá.¥Äßæa

ÈßÏÞεֵñß µáL{¢,ÕÞµÞ¿µ¢,èÙÙÏ¢,ÎÜïÞ{(ÎÜÏÞ{) ®Kà
ÉáøÞÄÈøÞ×íd¿¹{ÞÃáí.ÎÜïÞ{æÎK çÉøáí ¥çK ÕKáµÝßEßøáKá
®KáÍÞ×ÞØíçÈÙßµZ dÖißAáµ. ÈçødwX ÉøÎÍGÞøµÉÞÆÞÈádÇÞÄÞ ®Ká
ØbÏ¢ Õß{ßAáKá. ¦ÝíÕÞçFøß ÄdOÞAZ ,Îâ×µçºøÕ¢Ö¢ §ÕVAáIÞÏßøáK
ÉøÎÍGÞøµÉÆÕßÏÞÃßÄí.

27
dÉØKÎßdÄæa ØbVHÈÞÃc¢ (æÕUßµÜVMáIí)
ÎçÙdwÞÆßÄc,dµÎÞÆßÄc(ÕßdµÎÞÆßÄc)È{èÖÜßÏßܿߺîÄÞÃáí.Îáµ{ßW ÈßWAáK ·øáÁX.§¿Jí
¥ViºdwX,ØáÆVÖȵÞܺdµ¢(Øâøcºdµ¢)ÕÜJí ØâøcX,Ö¢¶í (ÉÞF¼Èc¢).ÄÞæÝ dÖàdÉØKÎÞdÄ
®Ká çÌÞAíæ×ÁíÁÁí ÜßÉß.
µÞÜÙLß(²ùßT)ºw(ÎÙÞøÞ×ídx)ºGßØí·VÙí(ÎÇcdÉçÆÖí)®KßÕß¿¹{ßWÈßKá ÇÞøÞ{¢ µßGßÏßGáIí.
ÕcÞd¸øÞ¼æa ÎÜïÞV çÉïxí dɵÞø¢ Èß¿ßÜÈÆàÄàøJÞÃáí dÉØKÉáø¢.ÉßKà¿í ¥Äí
¥ÎøÞøcµáÜJßæa ÄÜØíÅÞȹ{ßW ²KÞÏß.¯ÄÞIí dÉßÅbàçØÈæa µÞÜJí ÆfßÃçµÞØÜÞÇíÉÄß
¼Ïø޼ͿíxÞøµÈÞÃáí.øÞ¼V×ßÄáÜcµáÜJßæÜ ÍàÎçØÈX øIÞÎæÈ çÄÞWMߺîÞÃáí ¥ø¢·í
µàÝ¿AßÏæÄKá ¥ø¢·í çÉïxßÜáIí. ÍàÎçØÈX ·áÉñÕV×¢ 282W. ¯Áß 319_335 Õæø
ØÎádÆ·áÉñµÞÜ¢. ºdw·áÉñX ¥ÄßKá ÎáXÉÞÃáí. ·áÉñµÞÜ¢ ºdw·áÉñµÞÜ¢ ÎáÄÜÜï ¦ø¢ÍߺîÄí.
ÖµÕßdµÎÞÆßÄcµÞÜÎÞÏ 78+282 =360 ¯Áß ¼ÏøÞ¼ÍGÞøµµÞÜ¢.
çζÜÞÉÞmÕÕ¢Ö¢:_Õßtc_ØÄíÉáøÈßøµæ{ ÌtßMßAáK çζÜÉVÕÄ¢ §LcÏßæÜ
ØÉñµáÜÉVÕĹ{ßW ²KÞÃáí.èÕøÞ·ÞVÙí ÎáÄW çøÕÕæø ÈàIáµß¿AáKá.Õßtcæa ²øáÍÞ·¢
ÄæKÏÞÃßÄí.§Äßæa µßÝAX ÍÞ·JßÈáí ¥Îøµmµ¢ ®æKÞøá çÉøáIí. çζÜÏßW ÈßKÞÃáí
ÈVNÆÞÈÆß ©WÍÕßAáKÄí. çζÜÞµÈcµ,çζÜÞØáÄ ®KßÕ ÈVNÆAí
ÉøcÞϹ{ÞÃáí.ÌÞÜÞ¸Gí,ÎÙáV¼í¼Þøß,ÎmW çÉïxáµ{ßW ÕÞµÞ¿µøÞ¼Þ dÉáÅbàçØÈX 2 ¨
dÉçÆÖæJ ç릆 ®KáÄæKÏÞÃá Õß{ßAáKÄí. ÉÞmÕÕ¢ÖJßæÜ ÖâøÌÜæa µÞÜJí ÌÞç·W¶mí
(ÎÇcdÉçÆÖí)×ÞÙíçÆÞW ¼ßÜïÏáæ¿ æÄAáÍÞ·¢ ,ÎÞmíÜÏáæ¿ ÍÞ·¹Z,ÌßÜÞØíÉâV¼ßÜïÏáæ¿
Õ¿AáÍÞ·¢ §ÕæÏÜïÞ¢ ¨ ØÞdÎÞ¼cJßW æÉGßøáKá. dÌÞÙíÎÃßçÉïxßW ØìÎcçØÞÎØcÕ¢Ö ®KÞÃáí
ÖâøÌÜÕ¢ÖæJ ÉùÏáKÄí. çØÞÎÕ¢ÖJßæÜ ØìÎcÖÞ¶ÏßW ¼ÈÈ¢;©d·ÖÞ¶ÏßÜÜï. ¥»X ÍøÄÌÜX.
§Õæø ºdw(çØÞÎ) Õ¢ÖÉÞmÕÕ¢ÖæÎKá ÉùÏáKá. dÌÞÙíÎÃß,ÎÜïÞV çÉïxáµ{ßæÜ Õ¢ÖÞÕÜß:
1.¼ÏÌÜX ¯Áß 400
2.ÕrøÞ¼X +çdÆÞÃÍGÞøßµ
3.ÈÞ·ÌÜX+§dwÍGÞøßµ
4.§dwÌÜX 1 ¥ÅÕÞ ÍøÄÌÜX +çÜÞµdɵÞÖçÆÕß (¥ÎøÞøcµáÜ¢)
5.ÖâøÌÜX (©ÆàVHèÕøX)
¼ÏÌÜX fßÄßÉÄßÄßܵ¢. µàVJßÎÞX;ØáwøX;ØáÖàÜX.ÕrøÞ¼X ©ÆÏÈX ®K
ÕrøÞ¼ÞÕßæÈçMÞæÜ ÏáiJßW ÉøÞdµÎß,fßÄßÖX,dÈáÉÄß.çdÆÞÃÍGÞøßµÏßWå(¥NÕÝß
ÍGÞøµµáÜ¢)¼Èߺî ÈÞ·ÌÜX (ÈÞ·Õ¢Ö¢) ÎÙÞøÞ¼ÞÕÞÏß. ¦ÈM¿ÏᢠµÞÜÞZM¿ÏᢠæµÞIí Ïái¹Z
¼Ïߺîá. ÎçÙÖbø͵ñX;dÌÞÙíÎÃæø ¦øÞÇßAáKÕX;·áøá͵ñX.Éyß §dwÍGÞøßµ. ¥Õøáæ¿ ÎµX
ÍøÄÌÜX.ÎÙÞøÞ¼ÞÕá¢,ÎçÙÖbø͵ñÈᢠ·áøá͵ñÈᢠdÌÞÙíÎÃæø ¦ÆøßAáKÕÈᢠ§dwÌßøáÆ¢
ÜÍߺîÕÈá¢. ÉÞVÕÄßÏßWÈßKá µÞVJßçµÏæÈKçÉÞæÜ §dwÍGÞøßµÏßW ÈßKá ¼Èߺîá
(§dwÉÆÕß).¥oßçÉÞæÜ çÖÞÍßAáKÕÈÞÃáí.ø¸áøÞÎæa ¥Èá¼X ÍøÄÄáÜcæÈKá ®ÜïÞÕøÞÜá¢
ÉáµÝíJæÉGá. ¦È dÕáf¹æ{çMÞæÜ ÖdÄáAæ{ ÉßÝáæÄùßÏáKÕÈÞÃáí. çµÞØÜJßæÜ
¥ÎøÞøcµáÜJßæÜ çÜÞµdɵÞÖÞçÆÕß Éyß. ÕßçÕµJßÜᢠÉøßÖáißÏßÜá¢
¦µÞÖJßWÈßKßù¹ßÕK ¼Þ-Õß(·¢·)Aí ÄáÜcÏÞÃÕZ. Õ{æøAÞÜ¢ ¼àÕߺîá. çÉøAß¿Þ¹{á¢
¥Õøáæ¿ ÎA{ᢠÈàÄßÎÞzÞøᢠÇVNß×íÀøᢠ¦Ïß ¼àÕßAáKÄí µYÈßùæÏ µIÞÃáí çÆÕß ÎøߺîÄí. ¨
çÆÕßÏáæ¿ ÎµÈÞÃáí ÖâøÌÜX.¥NæÏ ÖâøÌÜX ÎÜïV çÉïxßW ÎÙÞçÆÕß ®KÞÃá ÉùÏáKÄí. (¥»æa
ÉGÎÙß×ß).ÖâøÌÜæa ÄÞÎøAÞÜ¿ßµ{ßW ¥çgÙJßæa dÄßÖµñßµ{ÞW

28
(dÉÍáÖµñß,ÎdLÖµñß,©rÞÙÖµñß) 4 ÆßAßæÜ ÖdÄáA{ᢠÈÎØíµøߺîá. ÄÜØíÅÞÈ¢ dÌÞÙíÎÃß
(dÌÞÙíÎÈß) ÏßW ÈßKáí 60 ÈÞÝßµ Õ¿µáÉ¿ßEÞùáU ÌçtÞ·ÞVÙí . (Õß.Õß.ÎßùÞ×ß.ÌçwÞ·ÞVÙí
øÞ¼ÞÕí èÕdÖÕÃæa Ü߶ßÄ¢)ÖøÍÉáø¢ Ìß Øß 1000 ÎáÄW ÈßÜÕßÜáU ÎÜïÞ{ÉJÈ¢ ¦æÃKá
æÄ{ßÏߺîÄí æµ.Áß Ì¼íçÉÏí ¦Ãáí. ¨ ÎÜïÞ{ÉJÈ¢ ¥ÅÕÞ ÖøÍÉáø¢ ÄæKÏÞÃáí çζÜÞÄÜØíÅÈ¢ ®Ká¢.

§Äí çµø{,Î{ÏÞ{ºøßdĵÞøzÞV dÖiߺîÄÞÏß µÞÃáKßÜï. dÌÞÙíÎÃß çÉïxßæÜ
ÉÄßæÈÞKÞ¢ çÖïÞµÕᢠÎÜïÞÆí çÉïxßæÜ ¯ÝÞ¢ æÖïÞµÕᢠæÕºîí ÕÞµÞ¿µøÞ¼ÞÕí
ÈçødwçØÈX ÍøÄíÌÜæa ºdµÕVJßÏÞÏßøáKíÈá ®æKÞøÍßdÉÞÏÎáIí. ®CßW ¥Õøáæ¿ µÞÜ¢ ²KÞÃáí.
§ÄßæÜ ÈçødwÉÆ¢ ÍøÄÌÜæa ÕßçÖ×ÃÎÞÃáí,ÕÞµÞ¿µÈçødwæa ÈÞÎÕáÎÞÃáí (çÖï×ÞVÅ¢).
çµÞØÜ,çζÜ,ÎÞ{dÕí Äæa ÉßÄÞÕí ÈçødwçØÈæa ¦¼íÈÞÈáÕVJßµ{ÞæÃK
ÕÞµÞ¿µdÉáÅbàçØÈX øIÞÎæa çø¶µ{ᢠ§ÄßKáçÉÞWÌܵÎÞÃáí. 435_470 Õæø ÈçødwçØÈæa
ÍøõÞÜ¢. 460 ¯ÁßÏßW ÍøÄí ÌÜæa øIÞ¢ ÍÞVÃÕV×¢.§ÄÈáØøߺîí ¼ÏÌÜæa ÍøÃÞø¢Í¢ 399_400
¯Áß ®Ká Ìß.®ºîí,»dÌ µÃAÞAß. ÎßùÞ×ß §Äí ÖøßæÕºîá. ÎßùÞ×ß ÈçødwçØȵÞÜ¢ 450_470 ®Ká
ÉùÏáKá. ¥çÄ ØÎÏ¢ ¼ÏÌÜX ÖµñÈÞÏÄí ØÎádÆ·áÉñæa ØÙÏçJÞæ¿ÏÞæÃKá¢. ¥¹æÈæÏCßW ¥Äí 350
¯ÁßÏßÜᢠÍøÄíÌÜX 425 ¯ÁßÏßÜáÎÞÕá¢.§Äí ÈçødwçØÈÈá 10 ÕV×¢ ÎáXÉÞÕáµÏá¢
æºÏîá¢.Éá×cÎßdÄX (ÍßGÞøßÜ߶ßÄ¢) ÖµñßÏᢠÇÈÕáÎáU øÞ¼ÞÕÞæÃKᢠØíµw·áÉñÈÞW
ÈÖßMßAæMGá ®KᢠÉùÏáKá. Éá×cÎßdÄX ÄæKÏÞÃá ÍøÄÌÜæÈK ºßÜøáæ¿ ¥ÍßdÉÞÏdɵÞø¢
ÕÞµÞ¿µÈçødwçÈÞ¿áçºVKáí ¥çgÙ¢ ·áÉñzÞçøÞ¿í Ïái¢ æºÏñßGáIí.å
çµÞØÜÉÞmÕÕ¢ÖAÞøßÏÞÃáí ÍøÄíÌÜÉyß çÜÞµdɵÞÖ.çζÜ,çµÞØÜøÞ¼c¹{ßæÜ ÉÞmÕÕ¢Ö¹Z
Øç·ÞdÄÎÞÃáí.Øç·ÞdÄ,ØÎÞçÈÞƵµá¿á¢Ì¹Z ÄNßW ÕßÕÞÙÎßÜï. ÖâøÕ¢ÖAÞøßÏÞæÃKáí
¥ø¢·íçÉïxí æÕºîí (ÍàÎæØÈX 2) ¥ÈáÎÞÈßAáKá. ÖâøÕ¢ÖJßæÜ ÈÞÜÞ¢ øÞ¼ÞÕí ÍàÎçØÈX
²KÞÎæa εæ{KᢠÖøÍÉáøàÏøÞ¼µáÎÞøß ®KᢠµøáÄáKá.(ÈÞ·Õ¢Ö¢). dÌÞÙíÎÃß,ÎÜïV çÉïxáµ{ßW
¥ÕZ R¥Îø¼µáÜQÎÞÃáí. dÉÕøÍGÞøµX,¼ÏÍGÞøµX,ÕcÞd¸øÞ¼X §Õøᢠ¥ÎøÞøcµáÜ¢ ÄæK.
§¹æÈ çÈÞAáçOÞZ ¼ÏÍGÞøµæa ØçÙÞÆøßçÏÞ Îµç{Þ ¦Ï çÜÞµdɵÞÖ (¼ÏÍGÞøßµ) ®æKÞøá
ÕÞÆÕáÎáIí.
ÉáøÞÃdɵÞø¢ çζÜÏßW 7 øÞ¼ÞAzÞV 70 ÕV×¢ Íøߺîá. Éá×cÎßdÄzÞV 13 çÉøá¢,
ÉÄáÎßdÄzÞøᢠ¥Õßæ¿ Íøߺîá (ÎßdĵբÖJßæa ÎßdĵøÞ¼c¢). Õß×íÃáÉáøÞâ Éá×cÎßdÄÞ
ÍÕß×cLß ÌÜÕÞX ¼çÏÞ ÍÕß×cLß ®Ká ÉùÏáKÄí µÞÃáµ. §ÕV ÎâKÞ¢ ÈâxÞIí ¯ÁßÏßW
ÍøߺîÕøÞÃáí.¥FÞ¢ÈâxÞIßW ç릆 ÍøßAáKÄí È{ (èÈ×Ç) Õ¢ÖÎÞÃáí. È{Õ¢ÖdÉØâÄÞÖí»
ÕàøcÕçLÞ ÎÙÞÌÜ. ÎÙÞçØÈÞÉÄß ÍdÆÉÞÜX,ÉádÄX øÞ¼Þ èÕdÖÕÃX (ÌçwÞ·ÞVÙí Ü߶ßĹZ0 :_
ÍdÆÌÞÜX ÎÞ¸øÞ¼æa ÎÙÞçØÈÞÉÄß. øÞ¼Þ èÕdÖÕÃX ÌçwÞ·ÞVÙßæÜ æºùßæÏÞøá øÞ¼cJßæa
øÞ¼ÞÕÞÃáí.§ÕøÞÃáí çζÜÞÉÞmÕÕ¢ÖJßæa (¼ÏÌÞÜæa) ÉâVÕßµæøKá ÎßùÞ×ß.
ÍdÆÎÞ¸ÎÙÞøÞ¼ÞÕᢠÍdÆÌÞÜÈᢠ²øÞ{ÞæÃKᢠøÞ¼ÞÕ޵ᢠÎáXÉáU çÉøÞÃáí
ÎÙÞèØÈcÞÇßÉÄß ®KæÄKᢠÎæxÞøá ¥ÍßdÉÞÏ¢. ÎÙÞøÞ¼ ÜfíÎÃX ( ÉÞÜß,Øߢçd·ÞÜß çÉïxí 158
ÖµÕV×¢) ÌÜÕVNX ÎáÄÜÏÕV ØÎádÆ·áÉñÈÞW ÈÖßMßAæMG θբÖøÞ¼ÞAzÞøÞæÃKá¢
¥ÄßKá çÖ×ÎÞÃáí ØÎádÆ·áÉñX ÕrøÞ¼c¢ É߿ߺîí ÌÞç·W¶XÁßæÜ ÉVÕÄdÉçÆÖ¢ Äæa
ØÞÎLøÞÏ ÉøßdÕÞ¼µVAí (©ºîµWÉÎÙÞøÞ¼ÞAzÞøᢠÉÞmÕøá¢) ÈWµßÏæÄKᢠ¥ÜÙÌÞÆí
çµÞÖ¢ ÍÞ·æJ (Õr¢) ÉÞmÕÕ¢Ö¼V çζÜÏßW ÕKĹæÈÏÞæÃKáÎÞÃáí ÎßùÞ×ßÏáæ¿ ÕߺÞø¢. §Äí
ØbàµøßAÞXdÉÏÞØÎÞÃáí. ÌÞÜÕVNX µÞÎøâÉJßæÜ ÍìÎÈÞøµøÞ¼ÞÕí ÍÞØíµøÕVNÈÞÃáí.
ÜfíÎÃçÈÞ ÌÞÜÕVNçÈÞ ÎÞ¸øÞ¼ÞAzÞøÞæÃKÄßÈá æÄ{ßÕßÜï. çµÞØÜÉÞmÕÕ¢ÖÕá¢
çζÜÉÞmÕÕ¢ÖÕᢠRÌÜQ®KÕØÞÈßAáK ÈÞιZ ÕÙßAáKáIí. çµÞØÜJßW ²øÞZAí ÎÞdÄ¢.æÄæA
çµÞØÜJßæÜ ©ÆÏÈX µÜ¾í¼øÜ߶ßÄJßW ÉùÏáK ©ÆÏÈÈÞÃâí.

29
çζÜÉÞmÕÜ߶ßĹZ ·ÆcÉÆcÎßdÖ¢;æÈÏßW æÙÁíÁÁí ;æÄAXÜßÉßØÞÎc¢
çµÞØÜÉÞmÕÜ߶ßĹZ ·Æc¢ ÎÞdÄ¢;çÌÞæfÁíÁÁí ;ÎçÇcLcÞØÞÎc¢; æÈÏßWæÙÁíÁÆí
ÖßÜÞÜ߶ßÄJßW ÎÞdÄ¢.çζÜÉÞmÕVAí ÎáXÉßW ÎÙÄí ÈÞÎÎßÜï.çµÞØÜÉÞmÕV ÈKøÞ¼
øIÞÎÈáçÖ×¢ R·áÉñQ®KÕØÞÈßAáK ÈÞ΢ ØbàµøßAáKá.çζÜÉÞmÕV
¥ÄíØbàµøßAáKßÜï.§dwÌÜæÈÞÝßæµÏáU çµÞØÜÉÞmÕV çζÜÉÞmÕøáæ¿ ÈÞÎJßWÈßKá
ÄßµºîᢠÕßÍßKÎÞÏ ÈÞÎÎáUÕøÞÃáí.çζÜÉÞmÕV (æÄAXÉÞmcæøçMÞæÜ)
ÖßÕ͵ñV.RÉøÎÎçÙÖbøQÌßøáÆ¢ ©UÕV.çµÞØÜÉÞmÕV ¥ÕØÞÈæJ ¦æ{ÞÝßæµ ®ÜïÞÕøá¢
Õß×íÃá͵ñV.¨ ÕcÄcÞعZ ³VJáæµÞIí çµÞØÜÉÞmáÕ¢ÖJßæa Õ¢ÖÞÕÜß çÈÞAÞ¢.
çµÞØÜÉÞmáÕ¢Ö¢:_§Õøáæ¿ ¯xÕᢠÉÝÏ Ü߶ßÄJßW (ܵíçÈÖbV çfdÄ¢,¶çøÞÆí Ü߶ßÄ¢
§dwÌÜX) RÖÖßµáÜ¢Q®KáÉùÏáKá.(ºdwÕ¢Ö¢).ÉÞmÕÕ¢ÖæÎKßÜï. ÄàÕøçÆÕæa ø޼ߢ
çÉïxáµZ 1785W ÄæK µIáµßGß.1825W ¯×ߦxßµí ùßØVºîØí dÉØßiæM¿áJß.ÈKøÞ¼ øIÞÎæa
¥ÇÍÞø çÉïxßW ÄàÕøçÆÕæÈ ÖÖßÕ¢Ö¼æÈKᢠÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈæÈ çØÞÎÕ¢ÖßæÏKá¢
ÖàÄÞ¢ÖáÕ¢ÖæÎKᢠÉùÏáKá. ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈæa dÖàÉáø¢ ÜfíÎÃçfdÄÜ߶ßÄJßW Äæa
ÉßÄÞÎÙX ºdw·áÉñX RºdwÞÈbÏQÈÞæÃKᢠÎæxÞøá dÖàÉáøÖßÜÞÜ߶ßÄJßW Äæa Õ¢Ö¢
©ÆÏÈæa ÖÖÇøÞÈbÏÕ¢ÖæÎKᢠµÞÃáKá.ÈKøÞ¼ ²KÞÎæa ¥ø¢·í Ü߶ßÄ¢ ©ÆÏÈX
ÉÞmÕÕ¢Ö¼æÈKá ÉùÏáKá. ÄàÕøçÄÕæa ®ÜïÞ ÄÞdÎÖÞØÈJßÜᢠÄæa ÉßÄÞÕí ÈKøÞ¼
²KÞÎX ÉÞmâÕ¢ÖJßæa ¥Ü¢µÞøæÎKá ÉùÏáKá. ®KÞW ÎÙÞÖßÕÄàÕøÈá çÖ×ÎáU Ü߶ßĹ{ßW
RÉÞmáÕ¢ÖQæÎKá ÉùÏáKßÜï. ©ÆÏÈæx µÜ¾í¼øÜ߶ßÄæÎÞÝßæµ ÎæxÜïÞ¢ »GßØí·VÙßW
ÈßKÞÃáí. ÎÙÞÖßÕÄàÕøæa ØàÜáµ{àW çµÞØÜÞÇßÉÄß ®KáIí. ÈKøÞ¼ øIÎæa
¥ÇÍÞøÖÞØÈJßW çµÞØÜ,©ÄíµÜ,Îxá ÎmܹZ Íá¼ÌÜ¢ æµÞIá¼Ïߺîá ®Ká µÞÃáKá.ÄàÕøæa
RdÉÞÉñصÜçµÞØÜÞÇßÉÄc¢Q ÈKøÞ¼X øIÞÎæa µÞÜJí
RØbÍá¼ÉøÞdµçÎÞÉÞV¼í¼ßÄصÜçµÞØçÜÞÄíµÜÞÆßÎmܦÇßÉÄcdÉÞÉñÎÞÙÞvØcQ ®KÞÏß.
ÖßÕ·áÉñæa æÖCæMGí Ü߶ßÄ¢ ÎÙÞøÞ×ídxÏßæÜ ÕßÆVÍ ÍÞ·¢ ØÞdÎÞ¼cçJÞ¿á çºVKÄÞÏß
ÉùÏáKá. ÕßÆVÍÏßæÜ RºwQÏßW ÈßKÞÃáí Õ¢ÖØíÅɵV ÕKÄí. §ÄßKÞÇÞø¢ ÈKøÞ¼æa ²øá
Ü߶ßÄÎÞÃáí. Äæa ÈÞÜÞÎæJ ØçÙÞÆøX ÍÕçÆÕKáí ,ºw ¼ßÜïÏßæÜ ÍmAßW ÎáXÉí Øâøcç¸Þ×X
ÈßVNߺîí ¼àVHÞÕØíÅÏßÜÞÏ ÌáiçfdÄ¢ æµÞ¿áAáKÄÞÃáí Ü߶ßÄ¢.¨ Ü߶ßÄÎáU ÖßÜ
»GßØí¸VÙßW ÈßKÞÃáí ÍmAßWÈßKÜï ÜÍߺîÄí.ÕÞØñÕJßW ùÞÏíÉâøßW dÖàÉáøJßÈá 20 èÎW
ÎÞùß æÄAáÉ¿ßEÞùáU ¥ø¢·ßW ÈßKÞÃáí ÖßÜÞÜ߶ßÄ¢ µßGßÏÄí.§ÄßçMÞZ ÜIÈßæÜ §Lc
³ËàØí èÜdÌøßÏßÜáæIKá çµZAáKá. ÈÞ·íÉâùßæÜ æøØßÁaí ùߺîÞVÁí æ¼¢µßXØí (1807_26)
®K ÕcµñßAí çÕIß çØÕµX ´ù¢·ÌÞÆíµV Ü߶ßÄ¢ ÕÞÏߺîáæµÞ¿áJá.¥ù¹í (¥ø¹í) ÎÙÞçfdÄJßæÜ
ÍÕçÆÕøÃçµØøßÏáæ¿ Ü߶ßÄÎÞÃÄí.ÕßÈÞϵùÞÕá ´ù¢·ÌÞÆíµV ÎùÞJßÏßW ÄV¼í¼Î æºÏñÄí §¹æÈ
:R Øâøcç¸Þ×æa Ìtá æµGß¿Jßæa Îáµ{ßW ÈßKá ÕàÃá dÎáÄßÏ¿Eá. ÍìÄßµµÞøc¹{ßW Õßøµñß
ÕKÄÞW ÕÜßæÏÞøá ÎáÈßçfdÄ¢ æµGß. ¥çgÙJßæa Õ¢ÖJßW ©ÆÏÈX ÉßùKá. ¥çgÙ¢
ÉÞmÕÕ¢ÖJßÜÞÃá ¼ÈߺîÄí. ÈÞÜÞÎæÄ ÎµÈÞÃá ÍÕçÆÕX. ÇVNß×íÀÈᢠÇàøÈᢠØáÖàÜÈáÎÞÏ
¥çgÙ¢ è¼ÈçfdÄ¢ æµGßQ.Ímµí Ü߶ßÄæÎKá ÉùÏáKÄí §ÄßæÈÏÞÃáí.
¥Äßæa ²ùß¼ßÈW §Õßæ¿ ©iøßAáKá. ç¸Þ×X ®K ÕÞçA §Üï;2 çfdÄ¢ ÉÃßEá ( ¥ø¢·ßÜá¢,
ÍmÞAßÜá¢.) øIᢠÍÕçÆÕøÃçµØøß ÉáÄáAßMÃßEá. §ÄßW ÎÙÞÎÞÏßçfdÄ¢
Õß×íÃáçfdÄÎÞÃáí.Ü߶ßÄÞø¢Í¢ Õß×íÃáÕßæÈ ØñáÄߺîßGÞÃáí.Ùøè¼ÈÇVNàçÙÞÄÞ ®KÞÃáí
²ùß¼ßÈW.
RÏÞ ¦øߢ·cÞçº ÎÙÞçÆÕÞÜÏÞçº ÆmÞÕøØ¢ØídµáÄ ¥fø ÜßÙßçÜÄcÞºß ÈAÜ.. ØâøcçÇÏÈÞçÎ
øÞ¼Þ dÉáÅbàÉÄß.ÄcÞºÞ çµÞXÙà ¯µ ¦Éñ ÎÞ¿àÕøâÈ ÉÁX çÎÜÞ.ÄcÞçº çÖÞµÞØñÕèÕøÞ·c ¦¢·à

30
¦ÈâÈ ùá×àºØíÅÞÈ çÎÞÀÌÞtÜ ÏÞçº Õ¢Öà ºÞ øÞ¼Þ ©ÆçÏÈ ÈÞε ÏÞ ¼ÜÞ ÉÞmÕÈÞε ÙÞ Ùà
ÄcÞØÞø¶Þ ·áÃÕÞX ,dÉÄÞÉÕÞX,ØÆÞºÞøØOK ÏÞ øÞ¼ÞÈ è¼ÈÞº Îwßø ÌÞ¢ÇçÄ.Ùøè¼ÈÇVNà
çÙÞÄÞQ
ÎÙÞÎÞÏß Õß×íÃáçfdÄJßW ÈßKá ÍÞ·ßµÎÞÏß µßGßÏ (¥ù¹í) ÖßÜÞÜ߶ßÄJßW ÉÄßÎâKÞ¢ ÕøßÏßW
øÃçµØøßÈÞ΢ ©Ií. Áß Øß ØßVAÞV ®Õß¿áKÞÃáí Øâøcç¸Þ×X ®K ÈÞ΢ ÕÞÏߺîÄí ?
ØâøcçÇÏÈÞçÎ ®KÞW ØâøcæÈK ÈÞÎçÇÏ¢ ®çK ©Uá.
1 ©ÆÏÈX (ÍøÄíÌÜæa ÉádÄàÍVJÞÕí ?)
2 ÎAZ .ÌÜçÆÕ(§dwÌÜX 2 ÍøÄíÌÜæa çÉøAáGß)ååååå; çÉøùßÏÞJ ²øÞZ (ÈKçÆÕ 1. dÖàdµá×íÃX
çÉÞæÜ ÌÜçÆÕæÈ ¥Èá·ÎßAíµáKá.
3.ÈKçÆÕX 1 øÞ¼ÞÕÞÏß. ¨ÖÞÈ çÆÕX ¥Èá¼X. dÖàdµá×íÈæÈçMÞÜáU ¥Èá¼æa 4 ÎA{ßW
²øÞZ ÍÕçÆÕøÃçµØøß,Îçx ¦Z ÈKçÆÕ 1
4ÈKçÆÕæa 2 ÎAZ ÄàÕøçÆÕ (ÎÙÞÖßÕ ÄàÕø) , ºdw·áÉñX
5.ÄàÕøçÆÕÉádÄX ÈKøÞ¼ 2. ºdw·áÉñÉádÄX ÙV×·áÉñX Éyß Î·Ç ØâøcÕVÎÉádÄß(Îì¶Þøß)
ÕÞØÄ
6.ÙV×·áÉñæa ÎAZ ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈ (ÖßÕÈwß) , øÃçµØøß.
ÍøÄíÌÜÈáí ÖâøÌÜìÆàVHèÕøæÈAâ¿ÞæÄ ©ÆÏÈX ®K ÉádÄX ©IÞÏßøáÈá ®KᢠÖâøÌÜÈáçÖ×¢
©ÆÏÈX øÞ¼ÞÕÞæÏKᢠºßÜV µøáÄáKáIí. ¥æÜïCßW ÍøÄíÌÜæa ÉádÄÞÍVJÞÕÞÏ ©ÆÏÈX
øÞ¼ÞÕÞÏßGáIÞÕÞ¢ ®KÞÃÕøáæ¿ ÎÄ¢.øIÞÏÞÜᢠ§dwÌÜX 2, ÍøÄíÌÜæÈK §dwÌÜX ²KÞÎæa
çÉøAáGß ÄæKÏÞÃæÜïÞ. ¼ÈùW ¥ÜµíØÞXÁV µHß¹Þ¢ ÄàÕøçÄÕµÞÜ¢ ¯Áß 425_450
®KáµøáÄß. ¦ Õ¢ÖJßæÜ ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈX (²ùßTÏßæÜ ¥ÕØÞÈçØÞÎÕ¢Öß) ÎÞ¿ÜÞÉFß
®K ²ùßTX ÄÞ{ßçÏÞÜd·sdɵÞø¢ ÏÏÞÄßçµØøßÏáæ¿ ØεÞÜàÈÈÞÃáí. ØíæxVÜß¹í ÏÏÞÄß 474_526
®Ká µÃAÞAß. ÖßÕ·áÉñX ÎÙÞÍÕ·áÉñ § ¼ÈçμÏæa ¥»ÈÞÃáí. Îxí ®Mßd·ÞËßØíxáµZ ®GÞ¢
ÈâxÞIßÈá ÎáXÉÞÏß ÄàÕøçÄÕµÞÜ¢ ÈßÖí»ÏßAáKá. Áß ¦V ÍmÞVAV ç·ÞÕßw 3 (øÞ×ídxµâ¿)
çÄÞWMßºî ¥çÎÞ¸ÕV×X 1 .(ؾí¼XçÉïxí) ÉÞmáÕ¢ÖøÞ¼Þ ÈKçÆÕ ²KÞ¢æa ÉádÄX
ºdw·áÉñÈÞæÃKá ÈßÖí»Ïߺîá. §æÄÞæA dÉÍÞÕÄß·áÉñÏáæ¿ ¥»X ºdw·áÉñÈÞæÃK Ü߶ßÄ¢
µßGáKÄßKáÎáXÉí È¿K çµÞÜÞÙܹ{ÞÃáí. ÕÞµÞ¿µV ·áÉñVAí ÎáXçÉ ©æIKᢠËïàxßæa ÈßVHÏ¢
ÖøßÏæÜïKᢠdÉÍÞÕÄß·áÉñÏáæ¿ Ü߶ßÄ¢ ÄàVºî ÕøáJß.¥ÄÞÏÄí ÉÞmáÕ¢ÖßµZ
®GÞ¢ÈâxÞIßÜÞÃáí ®K Èß·ÎÈ¢ ÉÞæ¿ æÄxÞæÃKáæÄ{ßEá.Îßø¦×ßÏáæ¿ ÄàÕøçÄÕµÞÜ¢ 600W
®K Èß·ÎÈJßÈáçÉÞÜᢠÉßKßçÜAí ¨ Õ¢ÖºøßdÄ¢ ®Jß. æÄAX ÉÞmcØÞdÎÞ¼c¢ ¥ÕØÞÈߺî
çÖ×¢ ÎçÇcLcÏßæÜ ÉÞmÕØÞdÎÞ¼cÕᢠÉÄáæA ÈÖߺîáæµÞIßøáKá .
ÕØÄÏáæ¿ ¥»X (dÖàÉáø¢ ÜfíÎÃçfdÄÜ߶ßÄ¢) ØâøcÕVNX ηÇøÞ¼ÞÕÞÃáí. ÉádÄX
ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈX ®ÝáÄßÏ Ü߶ßÄJßW ÎÙÞÖßÕçÄÕøçÆÕæa ÎøáεX ÙV×·áÉñX ®Ká
µÞÃÞ¢. (ÙøÙ Ü߶ßÄ¢ ¨ÖÞÈÕVNæa ÉádÄX).§ÕV ÄNßW èÕÕÞÙßµØtß ÉæI ÉÄßÕáIí.
ÙV×·áÉñæa ¥»X ºdw·áÉñÈᢠηÇØâøcÕVNÈᢠØεÞÜßµV. ºdw·áÉñæa ç¼c×íÀX ÄàÕøçÆÕX
¥ÕçøAÞZ ÎâJÕÈÞÃáí. Õß×íÃáAámßX çø¶µ{ßæÜ dÉÎÞâ ÎßùÞ×ß Äæa ÕÞÆJßÈá
ØÙÞϵÎÞAáKá.ÎÞÇÕÕVNX ¼ÈÞdÖÏæa 37 ¦ÎæJ ÍøÃÕV×JßW §MâV ÖÞØÈ¢
RdÄßÕøÈ·øÍÕÈ·ÄÏáÕÄßdÙáÆÏÈwÈQ ®Ká øÞ¼ÞÕà ÕßçÖ×ßMßAáKá. dÄßÕøÈ·øJßæÜ
ÉøÎÏáÕÄß (ÕßÆá×ßÏÞÏ ÕÇá) ¦Ãáí ÎÞÇÕÕVNæa ÍÞøc.(æµ.Õß .ÜfíÎY ùÞÕá) dÄßÕøÈ·ø¢

31
××íÀßÄWÉáøá×ÈÞÏß Õßd·ÙߺîÞW dÄßÕøæa È·ø¢ µàÝ¿Aß ,dØñà¼È¹æ{ ÉøßÃÏߺîÕX ®Ká¢.
(ÎßùÞ×ß,ØßVAÞV). dÄßÕøX ÄàÕøçÆÕÈÞæÃKá í §ÕV µøáÄáKá. ÎÞÇÕÕVÎ
¼ÈÞdÖÏXåçÉÞ{Îáøád·Þ΢ (·áÁíÁÕÞ¿ßÕß×ÏJßW) ÖßÕÖVÎX,εX ÆÞÎÖVÎX,çÉøAáGß
øádÆÖVÎX ®KßÕVAí (·ìÄÎç·ÞdÄ,èÄJøàÏÖÞ¶) ÆÞÈ¢ æºÏîáKÄí ËÞW·áÈÎÞØ¢
ÉâVHºdwd·ÙÃÈÞ{ßÜÞÃáí.ÈÞWMæJGÞ¢ ÍøÃÕV×Jß ç·ÞÆÞÕøß µ¿Káí µßÝAX çÆÖ¢ ¼ÏßAÞX
çÉÞµáçOÞZ ç·ÞÆÞÕøß µ¿AáK ØÎÏJÞÃáí ¨ ÆÞÈ¢. µßÝAX ºÞÜâµc ¼ÏØߢÙX ²KÞÎæa
æÉÞÜÎáøá çÉïxí Äæa ¥FÞ¢ ÍøÃÕV×JßW , ¥çÄ d·Þ΢,¥çÄ ç·ÞdÄ¢ ,ÖÞ¶ÏßÜáU ÖßÕÖVNÈá¢
ÆÞÎÖVNÈᢠÆÞÈ¢ æºÏîáKÄÞÃáí.¥ÄßW øádÆÖVNæÈ ÉâVÕÞd·ÙÞøßµ (ÎáXÉí ¨
¥d·ÙÞøJßæa ©¿ÎØíÅX ¥ÅÕÞ ·áøá)å®Ká Õß{ßAáKá. ¥ÄÞÏÄí ÎÞÇÕÕVNæa ÆÞÈ¢ ©ùMߺîí
æµÞ¿áAáµÏÞÃáí ¼ÏØߢÙX.
1 ÎÞÇÕÕVNÈá çÖ×¢ (48 ÕV×¢) Õß×íÃáAámßX øÞ¼ÞAzÞV
2.§dwÍGÞøµÕVNX (27 ÕV×¢)
3 ÕßdµçÎdwÕVNX 2 (10 ÕV×¢)
4 µßÝAX ºÞÜâµcX Õß×íÃáÕViÈX 1 ( 18 ÕV×¢)
5 ¼ÏØߢ٢ 1 (5 ÕV×¢)
¦æµ 108 ÕV×¢.(ÎÞÇÕÕVNÈáçÖ×¢ 60 ÕV×¢) ÈÎáAí ÜÍcÎÞÃáí. ÎÇÕÕVNæa µÞÜ¢ ÎßùÞ×ß
525_568 ¯Áß
ØßVAÞV 535_585 ¯Áß
§çÄ µÞÜ¢ ÄàÕøçÄÕµÞÜ¢ ®Ká §dɵÞø¢ ¥ÕV ÈßVHÏߺîá. ÄàÕøçÄÕX ØߢÙÞØÈÞøâÂÈÞÏÄí
560 ¯Áß ®Ká ÎßùÞ×ß.( ¥çgÙ¢ 4 ÕV×¢ ÄøáKá. 550, 565, 535, 555. §ÄßW ¯æÄCßÜᢠ²Káí ).
§ÄdÄ ÖøßÏÞÏß çÄÞKáKßÜï. µÞÜÈßVHÏ¢ æºÏñßøßAáKÄí ÖßÕ·áÉñæa ÎÞÄÞÎÙX ØâøcÕVNX,
Îì¶Þøß ¨ÖÞÈÕVNæa ÉádÄX (ÙøÙ Ü߶ßÄ¢ 554 ¯Áß) dÄßÕøÈ·ø¢ (ÎÞÇÕÕVNæa Ü߶ßÄ¢)
§ÕæÏ ¦ÇÞøÎÞAßÏÞÃáí. dÄßÕø¢ ÄàÕøæa dÖàÉáøÎÞæÃK Èß·ÎÈæJ Äád¿KÞÃßÄí. ÉÞmáÕ¢Ö¢
ÖøÍÉáøàÏøáæ¿ Äá¿VºîÏÞæÃKáçÎÞVAâ. ®KÞçÜ 2 ØâøcÕVNzÞøáæ¿ ÈßVHÏ¢ ØÞÇßAá.
1 ηÇÏßæÜ ÕVNX ®K øÞ¼µá¿á¢ÌJßæÜ ØâøcÕVNÉádÄß ÕØÄ ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈæx ¥N.
ÙV×·áÉñæa ÍÞøc. ØâøcÕVNX Îì¶ÞøßÏÞÃáí.(§ÄßæÈÞøá æÄ{ßÕáÎßÜï). ÙøÙÜ߶ßÄ¢ dɵÞø¢
¥»æÈ µÞÈâ¼ßæÜ Îì¶ÞøßØߢÙÞØÈJßW §çgÙ¢ ÉßLád¿KÄßÈᢠæÄ{ßÕßÜï.ÖßÕçfdÄ¢
ÉáÄáAßMÃßÏáçOÞZ ÏáÕøÞ¼ÞÕÞÏßøáKá. ¥»X ¨ÖÞÈÕVNzì¶íÙøßÏÞÃáí.ØâøcÕVNÈÞ΢ Îì¶Þøß
Õ¢ÖÞÕÜßÏßÜßÜï. ÕØÄÏáæ¿ ¥»X Î·Ç dÈáÉÈÜï, Î·Ç ø¦¼Õ¢Ö¼ÈÞÃáí. ¨ÖÞÈÕVNæa
¥ÕØÞÈæJ εÈÞæÃCßW §ÄßÈá ØÞÇcÄÏáIí.
2 ÙøßÕVNæa Õ¢ÖAÞøÞÏ Îì¶Þøßµæ{ ηÇÏáæ¿ ØߢÙÞØÈÞÇßµÞøßµ{ÞÏß²øáçø¶Ïá¢
ÉùEßGßÜï. (¯.ç¸Þ×í) ÌàÙÞùßæÜ ·ÏÏßW ¥Õøáæ¿ µá¿á¢ÌJßÈáí ÍøÃÞÇßµÞøÎáIí.
(ÕßÆcÞÍcÞØçµdwJßW/ÏâÃßçÕVØßxßÏßW)¨ÖÞÈÕVNÈᢠεX ØâøcÕVNÈá¢
ÙøßÕVNÕ¢ÖÎÞÃáí.
3 ¨ÖÞÈÕVNæa εÈᢠÉß¹ÞÎßÏáÎÞÏ ØVÕÕVNÈáÎáXÉᢠÙøßÕVNæa Õ¢Ö¢ ηÇçÏÞ ¥Äßæa
©JVdÉçÆÖßæÜ ºßÜ ÍÞ·¹ç{ÞåÍøßAÏáIÞÏßGßÜï

32
4 ·ìÁ(æ̹ÞZ) ²ùßT çÆÖ¹{ßW ¨ÖÞÈÕVNX Ïái¹Z ÈÏߺîßGáIí. ¥ÕæÏÞKá¢
ØÞdÎÞ¼cÕßÉáÜàµøÃJßÈÞÏßøáKßÜï. ØVÕÕVNX Ïái¹ZAí çØÈÞÇßÉÈÞÏß ØâøcÕVNæÈ
¥ÏºîßGáIÞÏßøßAÞ¢ (¥Èá¼æÈ).Îì¶ÞøßµZ ²øßµÜᢠøÞ¼ÞAzÞøÞÏßøáKßÜï.
5. dÖàÉáøÜ߶ßÄJßW RηÇQÏßW ¯æù dÉÖØñÎÞÏ RÕVNQøÞ¼µáÜJßæÜ ØâøcÕVNX
®KÜïÞæÄ RηǵáÜ¢Q ®Káí ÉùEßGßÜï.ηÇÏßæÜ øÞ¼ØߢÙÞØÈJßÜÜï,È{w
ØVÕµÜÞÖÞÜÏßæÜ ÕßÆcÞÉàÀÄßÜÞÃáí Îâ×µèÙÙÏøáæ¿ ( ÕÜÍß ÕßÆcÞÉàÀ¢) ÕVN,ÖVN
µáܹZAí dÉÖØñß. Îì¶ÞøßÏÞÏÄáæµÞIÜï, Õ{Íß Õ¢ÖJßæÜ ¦ÏÄáæµÞIÞÃáí ¥ÍßÎÞÈ¢. Îì¶Þøß ®K
ÕÞAí Ü߶ßÄJßW ©ÉçÏ޷ߺîßçG §Üï. ÜfíÎÃçfdÄJßæÜ RdÉÖØñßQ ÕøáK Ü߶ßÄ¢ ¥NÎÙÞùÞÃß
®ÝáÄߺîÄÞæÃKá çÈVçJ ÉùEá. (Èß×íÉçC ηÇÞÇßÉÄcÎÙÄÞ¢ ¼ÞÄÞ µáçÜ ÕVNÃÞ¢) Èß×íÉCÎÞÏ
ηÇÞÇßÉÄc¢ æµÞIÞÃáí ÕVNµáÜ¢ Î-àÏÎÞÏÄí . ¥Äí ÕßÆcÞÆÞÈ¢ ®K ÇVNϼíÈÎÞÃáí. Õ{Íß
ÕÜïÍÕ¢ÖJßæa ¼zÄßܵ¹{ÞÏ ÍÕÈwß,ÖßÕÈwßÎÞV È{wÏßW È¿MÞAßÏÄßÈÞÜÞÃáí ¨
ÇVNØíÅÜJßæa ÎÙßÎ. Õ{ÍßÏßÜÃá Îâ×µÕ¢ÖJßÈá ÕVNX,ÖVNX ®K ÕßçÖ×ùZ ©UÄí. ¥ÄÞÏÄí
ØâøcÕVNX ÙøßÕVNæa Îì¶Þøß ÖÞ¶ÏÜï, Õ{Íß ÕÜïÍ,Îâ×µÕ¢ÖÖÞ¶ÏÞÃáí.Îì¶Þøß ØâøcÕVNÈá¢
ÉÞmÕøÞ¼Þ ºdw·áÉñÈᢠÄNßW ²øá ÈâxÞIßæa §¿çÕ{ÏáIí. ºdw·áÉñµÞÜJÞÃáí ÕØÄÏáæ¿ ¥»X
ØâøcÕVNæa µÞÜ¢.
È{wÏßW ÈßKá ²øá Îì¶Þøß ØàW µßGßÏßGáIí. ÎÙÞøÞ¼ÞÇßøÞ¼Þ Øá.....¥ÕLßÕVNÉádÄX
®æKÝáÄßÏÄí.¼àÕßÄ·áÉñæa ²øá ÆÞÈJßW ÌÞÜÞÆßÄcX ,ÉøçÎÖbøØVÕÕVNX, ÉøçÎÖbø
¥ÕLßÕVNX ®KßÕøáæ¿ ÆÞÈ¢ ÉøÞÎVÖߺîßGáIí.
ÄàÕøÈ·ø¢:_ æµ.Õß .ÜfíÎÃøÞÕá ÉùÏáKÄí ¼ÌWÉâøßÈáÉ¿ßEÞùá çÄÕV d·Þ΢ ®KÞÃáí. ¦ÆcµÞÜ
µÞܺáøßøÞ¼Þ ÖCø·Ãµæa µÞÜJí çºÆß ÄÜØíÅÞzÞÃßÄí. ¥çgÙJßæa ¥»X dµá×íÃøÞ¼æaÏá¢
ÍÞøcÞÉßÄÞÕí ÎÞÇÕÕVNæaÏᢠÄÜØíÅÈÎÞÏßøáKá.¨ d·ÞÎJßÈá dÄßÉáøß/dÄßÉáø ®KᢠçÉøáIí.
2000 æµÞÜï¢ ÉÝA¢ ©Ií. çÜxí ºÞWçAÞÜßJßµí ÎáÄW µÞܺáøßµ{áæ¿ ¥ÕØÞÈ¢ Õæø §Äí
dÉÇÞÈçµdwÎÞÏßøáKá. dÉÞdµáÄJßW ÄßÉáøß. ÌßØß øIÞ¢ ÈâxÞIßæÜ ÈÞÃc¹{ßW
®ÝáÄßAÞÃÞ¢. ÉÄßæÈÞKÞ¢ ÈâxÞIßW ¥WÌùâÃß ÄßçÏÞùß ®KÞÃá Õß{ßAáKÄí.dÄßÉáø,
dÄßÉáøß, ÄßÉáøß, çÄÕø, ÄàÕø,ÄßçÏÞùßå_ §¹æÈÏÞÃáí ¥ÉdÍ¢Ö¢.ÈVNÆÞÄàøæJ 3
dÉÇÞÈÈ·ø¹Z ®KÞÃáí¦Æc¢ dÄßÉáø ®KÄßÈVÅ¢.( ÎâKá ÕßÖß×íÀ È·ø¢ _ÕøÈ·ø¢) .dÄßÉáøß
¶ÈÈJßW Õß×íÃáAámßX ¥ÕÖß×í¿¹Z µßGßÏßGßÜï. ÎÞÇÕÕVN¼ÈÞÖøϵÞÜJí dÄßÉáøß
ÍøßAáKÄí ÉøßdÕÞ¼µÎÙÞøÞ¼ÞAzÞøÞÃáí.®Øí.ÖCøÈÞøÞÏÃæa ¥ÍßdÉÞÏJßW §MâV ,çÉÞÜÎáøá
ÖÞØȹZ ÎÞÇÕÕVNæa èØÈßµÈàAÎÜï.ÎÙÞÍÞøÄ¢ ÖÞLßÉVÕ¢, µÞÆ¢Ìøß,µÅÞØøßÄíØÞ·ø¢
,dÌáÙÆíµÅÞξøß §ÕÏßÜáU çÉÞæÜ ¯æùAÞW¢ µÞÃÞÄßøáKáí øÞ¼ÞÕí ÄßøߺîáÕøáçOÞZ
dØñàµZ dÉßÏæMGÕæø µÞÃÞX Ŀߺîáµâ¿áKá. ¥Äßæa µÕßÄÞvµÕVHÈÏÞÃáí ÎÞÇÕÕVNæa
ÖÞØȵZ. dÄßÕøÈ·ø¢ ÎÞÇÕÕVNæa ¼ÈÈØíÅÜÕᢠÕÞØØíÅÈÕáÎÞÃáí. ¥çgÙ¢ ¦dtÏßW
ÄßøáÕâV (dÖàÉáø¢) ¦ÃßæÄKÍßdÉÞÏæM¿áKá. øÞ¼ÞÕí ÎÞùßÎÞùß ØFøߺîí Íøâ È¿JáK 3
dÉÇÞÈÄÜØíÅÈÈ·øßµZ ®KVÅ¢ Îxá ÉmßÄzÞV ÄøáKá. ÄàÕøçÆÕæa dÖàÉáø¢
æÄAçCÞØÜJßW µßÝæA ¥xJᢠɿßEÞæù ¥xJáÎáU øIí dÖàÈ·ø¹Z çºVKÄÞÃáí.ÄáNÜ·áÁçOïxí
(ÈWæ·Þm ¼ßÜï øÎÃçMG ÄÞÜâµí) ÖµÕV×¢ 488 ,¯Áí 566_57W ÕßdµçÎdwÕVNX
øIÞÎæaÏÞÃáí.§Äí ¥ægÙJßæa ÉÄßæÈÞKÞ¢ ÍøÃÕV×¢; ØߢÙÞØÈÞçøÞÙâ 555_556.
ÉßÄÞÕí §dwÕVNX. §dwÍGÞøµÕVNX 27 ÕV×JßÜÇßµ¢ Íøߺîá. (¥»X ÕßdµçÎdwÕVNX 1
ØߢÙÞØÈÞøâÂȦÏßÜï. ¥çgÙJßæa ¥»X 48 ÕV×¢ Íøߺîá. (øÞÎÄàVÅ¢ çÉïxí ÍøÃÕV×¢ 27.)
å¥ÄßKß¿ÏßW ÕßdµçÎdwX 1 ÎøߺîÄáæµÞIÞÃáí εæa εX øÞ¼ÞÕÞÏÄí. ÕßdµÎÕVNæa ÉßÄÞÕí
ÎÞÇÕÕVNX ¼ÈÞdÖÏX 48 ÕV×¢ Íøߺîá (æÉÞ{áÎáøá çÉïxí) ¥ÄßÈÞW ØߢÙÞØÈÞçøÞÙâ

33
478_479/ ¥æÜïCßW 470_71Èá çÖ×ÎÞÕáµÏßÜï. ÍøÈ¢ 518_519 ¯ÁßAá çÖ×¢ Èà{áµÏáÎßÜï.
ÄàÕøçÆÕX §ÄßKáÎáXÉÞÃáí. 520¯Áß ®KáÈßVHÏߺîÄí ²øßAÜᢠÖøßÏÞÕßÜï.
ÖøÍÉáø¢ ØáçÆÕøÞ¼æa ØVÕÞÇßµÞøÞÇßdµáÄÈᢠÆâĵÈáÎÞÏ §dwÌÜX ©ÆÏÈÉádÄÈá¢
ÄàÕøæa ÉßÄÞÎÙÈáÎÞÃáí.¶çøÞÆí ÜfíÎçÃdwçfdÄJßW ÕßÜÞØíÉâøßæÜ ·ìøßÈÞøÞÏÃçfdÄJßæÜ
(ÕßÜÞØíÉâV ·ìøßÈÞøÞÏÃçfdÄJßÈá 2 èÎW Õ¿Aí) µI ¨ÖÞÈçÆÕæa ÍÞ·ßµÜ߶ßÄJßW Äæa
ÉßÄÞÕí §dwÌÜæa ÉÞÆ¢ ØVÕøÞ¼ÞAzÞøáæ¿Ïᢠµßøà¿¢ æµÞIí ¥Ü¢dµáÄ¢ ®Ká ÉùÏáKá.
§dwÉáøÈ·ø¢ ¥çgÙ¢ ÈßVNߺîá. ¯TÞÈçÆÕX ÉÃßæºÏñ ÜfíÎçÃÖbøçfdÄ¢ §çMÞZ
ÜfíÎçÃÖbøæÎKùßÏáKá. ØáçÆÕæa ÌtáÕᢠÕÜ¢µÏîáÎÞÏßøáK §dwÌÜXdÉÕøøÞ¼ÈáçÖ×¢
øÞ¼ÞÕÞµáµÏᢠÉádÄX ¨ÖÞÈçÆÕX Éß¹ÞÎßÏÞµÏᢠæºÏñá ®KÄÞÃáÏáµñß. §dwÌÜæa ÎæxÞøá
ÉádÄX ÈKøÞ¼ÈᢠæÄAçCÞØÜ¢ ÍøߺîßGáIí (¥ø¢· ÖßÜÞÖÞØÈ¢ ©ÆÏÈX ,ÍÕçÆÕøÃçµØøß
®KßÕæøÏᢠÉùÏáKá) §dwÌÜX ÎáÄW ÈKøÞ¼X Õæø (4 çÉV) 40 ÕV×¢ ¨ ÖÞ¶ Íøߺîá.
èÖçÜÞWÍÕøÞ¼ÞÕí ÇVNøÞ¼Þ 2 ¥ÅÕÞ ÎÞÈÍàÄæa Ü߶ßĹZ:_ Äæa ¥Èá¼X ÎÞÇÕX ÄæK
ØíÅÞÈÞdÍ×í¿ÈÞAX dÖÎߺîí ÉøÞ¼ÏæMGá .ËÞØßµÏßæÜ ÏáiJßW çÄÞxá. ÄàÕøøÞ¼ÞÕáÎÞÏß Øtß
æºÏñí øIÞ{áÎÞÏß ÕßtcÈá ÄÞæÝ æÕºîí Ïái¢ æºÏñÄßW øIÞ{ᢠÉøÞ¼ßÄøÞÏß.
øÞ¼cÞ¢ ÜÌíèÇbÕ ÆVMÞÆí ¥Õß·ÃßÄÄÏÞ
ÎÞÇçÕÞ ç¼c×íÀÍÞÕÞX
çÆÖÞÄí ¥ØíÎÞÆí ¥ÉÞØñᢠdµáÄÕß×ÎÎÄßV
Õßd·çÙ ËÞØßµÞÏÞ¢
ÏáiÞ¢ çfÞçÍà ÎçoÞ dÈáÉÄßÕø¢ ¥Øì
Ø¢dÖßÄØñàÕøÞ¶cÞ¢
ÉÖí»ÞÄí æÄX ¦Éß ØÞVÇÞ¢ ÉáÈøÉß Õß¼ßçÄÞ
ÕßtcÉÞçÆ×á ¼àVHÞ (æµÞægm,ÈßÕßK,ÉáøßçÉïxáµZ )
ÈKøÞ¼X øIÞÎæa Ü߶ßĹ{ßW ÄàÕøçÆÕX ©ÄíµÜJßæaÏᢠøÞ¼ÞÕÞÃáí.ÙcáÏÞXØÞ¹ßæa
µÞÜJí RçµÞØÜøÞ¼ÞÕí fdÄßÏÈÞÃáí ¼z¢ æµÞIí; ÕßÖbÞØ¢æµÞIí ÌáiÎÄAÞøX;ØìÎcØbÍÞÕX;100
ÌìiÕßÙÞø¢, 10000 ÎÙÞÏÞÈßµZ ¦ øÞ¼cJáIíQ§Äí ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áȵÞÜ¢. ÙcáØÞXØß¹í
ÕKÄí ÙV×æa µÞÜJí.610W ÉÄßÈÞùÞ¢ ÕÏTßW ÙV×X øÞ¼ÞÕÞÏß. ÎÞÇÕÕVNX ÙV×æa
ØÙÞÏß,Ìtá,µØßX.øÞ¼ÕVÇæÈ ÕÇߺî çÆÕÕVN·áÉñæa §{Ï ØçÙÞÆøÈᢠdÉÍÞµøÕVÇÈæa
ÎøáεÈáÎÞÃÏÞZ. ¥çMÞZ ÄàÕøçÆÕÈá 660_680 Õæø Íøâ ÈßVHÏßAâ. εX ÈK øIÞÎÈá
680_700 ÕæøÏá¢. ®KßGí Äá¿øáKá:R

§Äí çɼí 157ÜÞÃáí. çɼí 155 W ÖßÕ·áÉñ ÌÞÜÞV¼í¼áȵÞÜJí Ùcá¦XØ¹í µIæÄKá ÉùE çÖ×¢,
çɼí 157 W ÖßÕ·áÉñ ÌÞÜÞÆßÄcX ®GÞ¢ÈâxÞIßW ®Ká ÉùÏáKÄßæÜ Ïáµñß ®dÄ
¦çÜ޺ߺîÞÜᢠÉß¿ß µßGßÜï. Ùc᥹íعí ÕKçMÞZ µI ÙV×ÕVÇÈX ÙV×·áÉñÈá¢, ¥»X ºdw·áÉñX
dÉÍÞµøÕViÈÈáæÎCßW ( ÉøÎÍGÞøµÌßøáÆ¢0 µÞÜ·ÃÈ ÖøßÏÞÕáµÏᢠæºÏîá¢.

34
dÉÍÞµøÕVÇÈÈáÎáXÉí Éá×íÉÍâÄßÕ¢ÖJßW ©ÆÏÈX ÎáÄW ®HßÏÞW 3 øÞ¼ÞAzÞæø µßGáµÏá¢
æºÏîᢠ.ÙV×ÈáçÖ×ÎÞÃáí ÎÞÇÕÕVNX ¥KçJAí ÕçÏÞdÕáiÈÞÏ ÄàÕøçÄÕçÈÞ¿í çºVKá
ÇVNøÞ¼çÕÞ¿í Ïái¢ æºÏñæÄKá Õøá¢. ¥¹æÈæÏCßW QÍGÞøµRÕ¢Ö¼øÞÃáí
§ÕæøÜïÞÕøáæÎKᢠ¥Õøáæ¿ ÕßÍßKÖÞ¶µZ ÄNßÜáU ¥ÕµÞÖJVAÎÜïÞæÄ ÎæxÞøá ÏáiÕá¢
§Õßæ¿ ©IÞÏßøáKßæÜïKᢠÍøâ ,¼È¹Z ²øáÕßÇJßÜᢠÌÞÇßAæMGßøáKßæÜïKᢠµÞÃÞ¢.

çζÜÉÞmÕV, µÞܾí¼øÉÞmÕV, æÉÞÄßèµ ÉÞmczÞV, §Õøáæ¿æÏÜïÞ¢
ÉâVÕçfdÄÎÞÏ ÎÜïÞ{(ÎÜÏÞ{) JßæÜ ÖøÍÉáøàÏøÞÏ ÈÞ·Õî¢Ö¢ _ ¨ Õ¢Ö¹Z
èÙÙÏ,Îâ×µ,ÏÞÆÕ,çØÞÎÕ¢ÖAÞøáæ¿ ÕcÄcØñÖÞ¶µZ ÎÞdÄ¢. ¥çMÞZ
ÕÞµÞ¿µ,ÈÞ·,ÖĵVHßµ{áç¿ Äá¿VºîÏÞÏ Íøâ çØÞ ÎÕ¢Ößµ{áæ¿
Äá¿VÍøÃæÎKá ÎÈTßÜÞÕá¢.
©ÆÏÈ §ÄßøÞ¼Þ Ï:µáçÜ ÉÞmÕÞÈÞ¢
صÜÍáÕÈÈÞÅØcÞØcÍçdÆÖbøØc
ÉÕÈÜáÜßĺß-¢ øÎcµÞLà×í¿µÞÍß
d·áÙßÕøÎÄß͵ñcÞ¢ µÞøßÄ¢ çÄÈÉâVÕ¢
µÞܾí¼øJßæÜ ÍçdÆÖbøÖßÕçfdÄ¢ §çgÙ¢ ÈßVNߺîæÄKá ®Éßd·ÞËßA §wßA .¥Äí
§×í¿ßµæµÞIÞÏßøáKá.
ÌÜçÆÕæÈK §dwÌÜX ÖøÍÉáøß ØáçÆÕøÞ¼æa ØVÕÞÇßµÞøÞÇßdµáÄX;ÆâĵX (¯xÕá¢
ÕßÖbØñX ÎÞdÄ¢ ¨ ÉÆÕßµZ ÕÙßAá¢)¦Ïß ¼àÕßÄÎÞø¢Íߺîá. çζÜÉÞmÕX ÍøÄíÌÜæa
çÉøAß¿ÞÕÞÃáí.ç릆 ©ºîµWÉÎÙÞøÞ¼ ÙØñßX É߿ߺî¿AßÏçMÞ{ÞÃáí §çgÙ¢ çµÞØÜØÍÏßW
¦dÖßÄÈÞÏß µâ¿áKÄí. ¥ÄÞÏÄí ,©ÆÏÈÉádÄæÈCßÜᢠ©ÆÏÈØߢÙÞØÈJßÜßøßAÞX
µÝßEßGßÜï. çÉøùßÏÞJ ²øÈá¼X dµá×íÃæÈçMÞæÜ ÌÜçÆÕæÈ ®çMÞÝᢠ¥Èá·ÎßAáKá. ÈK
²KÞÎæa Ü߶ßÄ¢ ÉøÞÎVÖßAáK §çgÙçJÏᢠdÈáÉX,fßÄßÍVJÞ ÎáÄÜÞÏ ÕßçÖ×ùZ æµÞ¿áJí
ÌÙáÎÞÈߺîßGáIí. ¨ ¥Èá¼X ç¼c×íÀæa ÕßÖbØíÅØLÄØÙºÞøßÏÞÏß ØߢÙØÈÞøâÂÈÞµÞæÄ
ØÞÎLÈÞÏß Äá¿VKßçG ©Uá. §dwÌÜæa ²øá ÉádÄX ¨ÖÞÈçÆÕX ¶çøÞÆí ÖØÈJßW
ÜfíÎÃçfdÄJßÈá ¯ÄÞÈᢠd·ÞιZ ÕßGáæµÞ¿áAáKá. ¥çgÙÕᢠØÞÎLÈÞÏßøáKáí ç¼c×íÀX ÈK
²KÞÎX (øÞ¼ÞÇßøÞ¼) ºdµÕVJßÏÞÏßøßAáKÄßæÈ ÉßLáÃAáKá.ÍÕçÆÕX ¥ø¢·í Ü߶ßÄJßW
ÈKøÞ¼æÈ (µØßX) dɵàVJßAáKá. ¥ÄÞÏÄí ÈKX ²KÞÎX ºdµÕVJß, ¥Èá¼zÞV øIáçÉV
_¨ÖÞÈ,ÍÕçÆÕzÞV_ ²Kߺîí µâGáÍøâ. øÞ×ídxæJ ÎâKá È·ø¹{ßÜßøáKá ²Kߺîí Íøâ È¿JáKá.
çµø{JßÜá¢, ÆfßçÈLcÏßW æÉÞÄáçÕÏᢠ¨ øàÄß (ÎâçÕLV ÎâKá È·ø¹{ßÜßøáKá µâGáÍøâ)
ÉÄßÕÞÃáí. §dwÌÜX ÎøߺîæMÞZ ÈKø¼Èᢠ,¨ÖÞÈÈᢠæºùßÏ µáGßµ{ÞµÏÞW ç¼c×íÀæa ÎAçÜ
ØbL¢ ÎAæ{çMÞæÜ Õ{VJß ¥ÕV ÕÜáÄÞÕá¢Õæø ¥Õøáæ¿ æø¼aÞÏß ÍøߺîÄí ÍÕçÆÕæÈK
(çɼí 160) dÉØíÅÞÕÈ ÌÞÜßÖÎÞÃáí.¥Äí æºÏñÄí çÉøáÉùÏÞJ dµá×íÃæÈçMÞæÜ ç¼c×íÀæÈ
ÉßLá¿VK dµá×íÃÈÞÃáí.(ÍÕçÆÕæa ¥»X). ÍÕçÆÕX 1 ÍÕçÆÕX øIÞÎæa ¥ºîX ®Ká ÕKÞW §Äí
ÖøßÏÞÕá¢. ÍÕçÆÕX 2 ÈÞÜÞÎæJ ÉádÄæÈKÄí , ç¼c×íÀæa ÎAZAí çÖ×¢ ÕK
ØbÉádÄÈÞµÏÞÜÞÃáí.
ÍÕçÆÕX øÃçµØøßÏÞÃáí. Ïái¹{ßW ÖdÄáçÆعæ{ ¥¿AáKÕX. ¥çgÙJßæa Îxá Ìßøáƹ{ßæÜÞKáí
Q¥dÉßÏèÕÖßµRæÈKÞÃáí.èÕÖßµÄdL¹{ßW dÉßÏÎßÜïÞJÕX. ÈK ²KÞÎæa ¥ø¢·í Ü߶ßÄ¢ ¥çgÙæJ
ºßLÞÆáVPX ®Ká Õß{ßAáKá. ¥çgÙ¢ ØbÏ¢ ¥dÉÞÉcÎÞÏ ²øá ÆáVPÎÞÏß ÖdÄáA{ßW ºßL Õ{VJß.

35
ºßLÏáæ¿ (ÄÄbºßL) ÆáVPJßW ¥dÉÞÉcÎÞÏ ÉÆÕßçÈ¿ßÏ ÉmßÄÈÞÏß. ØâøcçÆÕæa ÌáiçfdÄ¢
ÉáÈøáiøߺîí É¿ßæÕºîµßÃùᢠçÄÞGÕᢠºáxᢠÈßVNߺîá. øÃçµØøßÏÞÏß Ùß¢Ø È¿JßÏ ¥çgÙ¢
¥ÙߢØæÏ ¥ÕØÞÈ¢ ¦çÖï×ߺîá. ¨ÖÞÈçÆÕX Õß×íÃáÕßÈᢠÈKçÆÕX ²KÞÎXÖßÕÈá¢
ÕÝßæÉGá. dÖàÉáøÜ߶ßÄdɵÞø¢ ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈX ÄÞX ÍâÎß ÎáÝáÕX ÖßÕçfdĹ{ÞW
Îâ¿ßÏÄÞÏß ÉùÏáKá. ÈK ²KÞÎæa ¥ø¢·í ÖßÜÞÜ߶ßÄ¢ ÌmAí (ÍdÆÞÕÄß) ®K ØíÅÜJÞÃá µßGßÏÄí.
ÕßÆVÍÏßæÜ ºw ¼ßÜïÏßÜÞÃßÄí. §dwÌÜÈᢠÍÕçÆÕÈᢠÈKçÆÕX ²KÞÎÈᢠºwÏßÜÞÃáí ¦Æc¢
Íøâ ÄΌßÏÄí.ÕßÆVÍ ¥·ØñcÉyß çÜÞÉÞÎádÆÏáæ¿Ïᢠ(¦ÆcØ¢¸¢ µÞÜæJ ÕßÆbÄí ÆOÄßÎÞV)
dÖàdµá×íÃÉyßåøáuÃßÏáç¿Ïᢠ( øIÞ¢ Ø¢¸µÞÜæJ ÄáÕøßèµ çµÞÎÞX ®K ÕßÆbÄí ) ÉßÄÞÕßæa
øÞ¼cÎÞæÃKᢠ§LcX ºøßdÄJßW ¥ÄßdÉÇÞÈÉCí ¥ÄßÈáIÞÏßGáæIKᢠÕßØíÎøßAÞÕÄÜï.
ÈÈÞ ²KÞÎÈáçÖ×¢ ÎÙÞÖßÕÄàÕøX øÞ¼ÞÕÞÏß. (ÄàÕøçÄÕX). ÖøÍÉáøàÏ,çØÞÎÕ¢Ößµæ{
çÉÞæÜ ÈÞ΢ ÎÙÄí ®Ká ÄΌáKá. ÖøÍÉáøàÏ,çØÞÎÕ¢ÖàÏVAí ÎÙÄí µÝßEÞW ²x ÈÞÎÎÞÃáí.
ÉÞmáÕ¢ÖàÏVAí ÄàÕøçÆÕÈáçÖ×¢ 2 ÈÞ΢ Õøá¢.²Ká ØbLÈÞ΢. ÎçxÄí µßøà¿ÇÞøÃØÎÏJí
ÜÍßAáKÄí. §ÄßçÈÞ¿í ÎÙÞ çºVAáKá. çÄÕ ®KÞÃáí µßøà¿ÇÞøÃJßW µßGáKÄí. (Îâ×µÕ¢Ö¢
®ÜßÏCÞGßW ÉIí µIX çÄÕ, çÖ¶øX çÄÕ ÎáÄÜÞÏí ¥çÉøáµ{ÞÃáí µÞÃáKÄí)ÖßÕæÈKÞÕâ
ÄàÕøçÄÕæa ÏÅÞVÅÈÞ΢. ÎÙÞÖßÕçÄÕ(øáí) ®KÄí µßøà¿ÇÞøÃæÖ×¢ æÄAX ÍÞ×ÞèÖÜßÏßW
µßGßÏÄÞÃáí.çÄÕø çÄÕ (çÆÕçÆÕX) ÉßKà¿í ÕKÄÞÕâ. (ºdµÕVJßÏÞÏÞW
çÆÕçÆÕX/øÞ¼øÞ¼X ÎáÄÜÞÏ çÉøáµZ) .
Ëïàxí ÈKçÆÕæa ÆJáÉádÄÈÞÃá çÄÕøçÄÕæÈKá µøáÄáKá. QÈKçÆÕØc ÄÈÏdÉÞÉñR ®K
æøJ§çOïxí (Õøß 16å)æÕºîí. ®KÞW çÌÞX Ä, ÌçÜÞÁçÉïxáµ{ßW ÈwçÆÕØcÄÈÏ
dÉÞÉñصÜçµÞØÜÞÇßÉÄc ®KÞÃáUÄí. ÄÈÏ ®KÄßæa çµÞ³æ¿ÏÜï, dÉÞÉñ.
ø¼ß¢ çÉïxí: ØbÞÎßÍÕÈÉc ÌÙáÜÉçÈÞ. Ëïàxí : ØbÞÎßÍÕçÈ ÉcÌÙáÜÉçÈÞ. ÄàÕøçÆÕX Äæa
ØbÞÎßÍÕÈJßÜÞÃáí ÕØߺîæÄKá µøáÄÞX §ÄÞÃá µÞøâ. Îxá øX¿í çÉïxáµ{ßW ØbÞÎß
ÍÕKÉcÌÙáÜÉçÈÞ ®KÞÃáí. ÄàÕøçÆÕX ÄæKÏÞÃáí ØbÍÕÈØbÞÎß.ÉFÈÞƹ{ᢠµàÝ¿AßÏ
ÎÙÞøÞ¼ÞAzÞøáæ¿ ( ØÎÇß·ÄÉFÎÙÞÖÌíÆ) µßø࿹Z ¥çgÙJßæa ÉÞÆæJ ¥Ü¢µøߺîá.
¥ø¢·ÖßÜÞÜ߶ßÄJßW ÉßÄÞÕí ÈKøÞ¼ÈᢠøÞ¼ÞÇßøÞ¼,¥ÇßøÞ¼ Ìßøáƹ{áIí.
çµÞØÜÞÇßÉÄß, صÜçµÞØçÜÞÄíµÜÞÆßÎmÜÞÇßÉÄcdÉÞÉñzÞÙÞvcØc ÎáÄÜÞÏ ÉøÞÎVÖ¹Z
µÞÃáKá. ÈKøÞ¼X çµÞØÜÞÇßÉÄßÏÞÃáí. ÉádÄX ÄàÕøçÆÕX ©WµÜ¢ µâ¿ßÍøßAáKá.
¥çgÙJßæa ØÙÞÏxíçJÞæ¿ ÎÞÇÕX ÇVNøÞ¼ øIÞÎX ÎÞÈÍàÄèÖçÜÞWÍÕæÈ çÈøßGá. (ç¼c×íÀX).
¥Ká ÜÍßAÞæÄ çÉÞÏ ©WAÜÞÇßÉÄc¢ ¥ÇÍÞø çÉïxí µÞÜÎÞÕáçOÞçÝ çįÕøçÆÕX
çÈ¿ßÏßGáUá.®KÞW ÄàÕøçÆÕÉádÄX ÈKøÞ¼ øIÞÎX ©ÄíµÜÞÇßÉÄßÏÜï. èÖçÜÞWÍÕ ¥ÅÕÞ
ÉVÕÄ(·ßøß)¼ÈøÞ¼ÞAzÞøáæ¿ ØÞdÎÞ¼c¢ æµÞç¹ÞÆÎmÜ¢
(æµÞ¹í,©ÆµÎmÜ¢,æµÞ¹áçºøzÞøáæ¿ ØíÅÜ¢) ®KùßÏáKá. ¥Õßæ¿ÏÜï, ©WAÜÎmÜJßÜÞÃáí
ÄàÕøçÆÕX µáùºîáµÞÜ¢ ¦ÇßÉÄc¢ ØíÅÞÉߺîí ÄÞÎØߺîÄí. çÄÕøçÆÕæa ²øáεZ ÈKøÞ¼æa
(dÉßϼÞÎÞdÄáV) ÉyßÏÞÃáí. ¥çgÙ¢ ÉFÎÙÞÖÌíƹæ{ µàÝ¿AßÏÕÈÞÃáí (εÈᢠÎøáεÈᢠ²çø
çÉøÞæÃKÄí dÖißAáµ).¥çgÙJßæa ¦ÕÖcdɵÞøÎÞÃáí ÈßÄc¢ ÎáMÄí çÉVAí Ífâ æµÞ¿áAáK
ÖÞØÈ¢ ÉáùæM¿áÕßAáKÄí.¥ÄßÈÞÏß d·Þ΢ ÕßGáæµÞ¿áAáKÄá¢. ÄàÕøçÆÕÈá
QÉøÎèÕ×íÃÕR ®æKÞøá ÌßøáÆÕᢠµÞÃáKá. ·øáÁºß-ÎÞÃáí ØàÜßW. Ö¢¶ºdµ¹{á¢
§øGÈÞ·ºßdÄÕáÎáIí. (èÕ×íÃÕ¢,ÈÞ·¢).ÈÞ·íÉâV ,§GÞVØß ÉÞÄÏßW ÎáZJÞÏíA¿áJ ÄàÕVçAÆí
ÄàÕøçÆÕæa ÈÞÎJßÜáU d·ÞÎÎÞÃáí.
ÎÙÞÈKøÞ¼ 2 ÄàÕøçÆÕæa ÉádÄX. ¥ÇÍÞøÖÞØÈ¢ ¥çgÙJßçaÄí. ¥ÄßW ØàW §Üï. ¥ÕØÞÈÍÞ·¢
¥ÉâVH¢. (ÄßÏîÄß §Üï). ¦ÆcÍÞ·¢ ¥»æa (ÎÙÞÖßÕÄàÕøX) dÉÖØñß. dµá×íÃÈá(赿ÍÞøß)

36
dÉÆcá¢ÈXçÉÞæÜ çÄÕøÈá ÈKøÞ¼X ¼Èߺîá ®Ká ÉùÏáKá. ®KÞW ÉádÄX çµÞØÜÞÇßÉÄß
ÎÞdÄÎÞÃáí.ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈæa æÖCæMGí ÖßÜÞÖÞØÈJßW ÈÈÆX øIÞÎæÈ
ÉøÞÎVÖßAáKá .¥ÄßW ÎâKá ÄÜÎáù Îá¶czÞV _ ÖßÕøfßÄ, çÆÕøfßÄ, ÆáVPøfßÄ_ §ÄßW
ÆáVPøfßÄX ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈæa ØεÞÜàÈÈᢠØÞÎLÈáæÎKá ÉùEßGáIí. çÆÕøfßÄX
ÈwøÞ¼æa ÕßÖbØñØÙÞÏß. ÕøÆÞÈÆß ÕæøÏáU ÕßtcçÆÖ¢ ÈKøÞ¼ÈßW ÈßKá ÍøßAáÕÞX
ÜÍߺî ØÞÎLÈÞÃáí çÆÕøfßÄX. ÕVÆ ÎÙÞøÞ×íd¿ÏßæÜ ÕßÆVÍÏßÜâæ¿ ²ÝáµáK ÈÆß. ¥ÄÞÏÄí
¥Káí (¯ÝÞ¢ ÈâxÞIßæa ¥ÕØÞÈ¢ ÕæøÏᢠ®GÞ¢ ÈâxÞIßÜᢠÕßÆVÍ ÍøßAáK
øÞ×ídxµâ¿ØÞÎLæa çÉøᢠÈKøÞ¼X ®KáÄæKÏÞÃáí)É¿ßEÞùáí ÕßÆVÍ Õæø ÉÞmÕzÞøáæ¿
ÕßÕßÇÖÞ¶µ{áæ¿ µÏîßÜÞÃáí.(çØÞÎÕ¢ÖàÏøáæ¿).ÄàÕøçÆÕæÈçÉÞæÜ ÈK øIÞÎX
ÉøÎèÕ×íÃÕÌßøáÆ¢ ÕÙßAáKá. ¥ÇÍÞøçÉïxßW ÆÞÈ¢ æµÞ¿áAáKÄᢠ²øá QÍÞ·ÕÄRKÞÃáí.
çÉøAáGßÏáæ¿ Ü߶ßĹ{ßWÈßKÞÃáí ºdw·áÉñæa ÈÞ΢ ÈÞ¢ µÞÃáKÄí. dÖàÉáø¢
ÜfíÎÃçfdÄÜ߶ßÄJßW dÈáÉÄß,¥ÕÈàdÍáÄÞ¢ ¥ÇàÖbø ®Ká µÞÃáKÄßÈÞW ÈK øX¿ÞÎÈáçÖ×¢
ºdw·áÉñX øÞ¼c¢ ÍøߺîßGáIí. ºdw·áÉñæaæÏÞ ÙV×·áÉñæaæÏÞ Ü߶ßĹZ
µßGßÏßGßÜïÞJÄßÈÞW ÄàÕøæa ØÞÎLÈÞÏß ÆfßÃçµÞØÜJßW ÕÞÃÄÜïÞæÄ ¥ÕV
ØߢÙÞØÈÞøâÂøÞÏßÜï ®Ká ØßVAÞùᢠÆàfßJᢠÕߺÞøßAáKá.ÖßÕ·áÉñX 57 ÕV×¢
ÍøߺîßGáIí.ÈæK æºùáMJßW øÞ¼ÞÕÞÏßGáIÞÕâ. ·áÉñÈÞ΢ §AÞÜ¢ ÎáÄW ÉÞmáÕ¢ÖJßW
µÞÃáKá. ÍmÞVAV ø×ídxµâ¿ ç·ÞÕßw ÎâKÞÎæÈ ÈÞ·ÍGçÈÞæ¿ÞM¢ çÄÞWMßºî ºdw·áÉñX
ÄàÕøçÆÕæa ¥Èá¼X ºdw·áÉñæÈKá µøáÄáKá. (ØFX çÉïxí ¥çÎÞ¸ÕV×X 1) dÖàÉáø¢
ÜfíÎÃçfdÄÜ߶ßÄ¢ (Õøß 6)ÌÜçÆÕX (ÙÜß )µ¢ØÞøßæÏ (dµá×íÃX) ®KçÉÞæÜ ç¼c×íÀæÈ
ÉßLá¿VKá ®Ká çÉæø¿áJáÉùÏÞæÄ ÉøÞÎVÖߺîÄí ºdw·áÉñæÈÏÞæÃKçgÙ¢. ¥ÇßµÞøÇÕ{
®æKÞøá ÌßøáÆ¢ µÞÃáKá. ÄàÕøçÆÕX µâ¿ÞæÄ ºdw·áÉñÈá ÎæxÞøáç¼c×íÀX µâ¿ß ©æIKá
®ºí.dµá×íÃÖÞdØñß.
ÙV×·áÉñæÈ ÖßÕ·áÉñæa çÉïxáµ{ßW ÙV×çÆÕæÈKᢠÕß{ßAáKá. çø¶µZ dɵÞø¢ ¥çgÙJßÈá
ÖµñÎÞÏ ÍøÃÞÇßµÞøÎâIí. ØâøcÕVNÉádÄß ÕØÄ ®K ÕVNµáÜAÞøß ÍÞøc. (ÜfíÎÃçfdÄÜ߶ßÄ¢)¨
ÕßÕÞÙJßÈá ÉÞmáÕ¢ÖßµZ Õ{æø dÉÞÇÞÈc¢ æµÞ¿áJÄÞÏß çø¶µ{ßW µÞÃáKá. ÙV×æa
³VNAí ÍÞøc ÉÃßÄÄÞÃáí Õß×íÃáçfdÄ¢. ÙV×X èÕ×íÃÕÈÞÃáí. ØÆÞ ¥ºcáÄÉâ¼ æºÏñßøáKá
®æKÝáÄßÏßøßAáKá. ¥ÄßÈÞÜÞÃá Éyß³VNAí Õß×íÃáçfdÄ¢ ÉÃßEæÄKá¢. ¥Õøáæ¿ ÎµX
ÖÞØȹ{ßW ÎÙÞØßÕ·áÉñÈᢠØàÜáµ{ßW ÖßÕ·áÉñÈᢠÎxáçø¶µ{ßW ÖßÕ·áÉñ/ÌÞÜÞV¼í¼áÈ
®Kà çÉøáµ{ßW ¥ùßÏæM¿áKÕÈáÎÞÃáí.¥Èá¼X øÃçµØøß .ÖßÕ·áÉñæa εX ÖßÕÈwß. ¥NÞÎX
ÍÞØíµøÕVNX. ¥çgÙ¢ ©ÉçÆÖߺîßGÞÃáí ÖßÕ·áÉñX ÌáiÎÀJßÈáí ²øá d·Þ΢ ÆÞÈÎÞÏß æµÞ¿áJÄí.
ÈwøÞ¼ øIÞÎæa µÞÜJáU dÌÙíÎÃÕ¢ÖÎÞÃáí ÖßÕ·áÉñæa µÞÜJᢠÍøõÞøc¹{ßW øÞ¼ÞÕßæa
dÉÇÞÈ ©ÉçÆ×í¿ÞAZ. §ÕøßW ÆáVPøfßÄÈÞÃáí ÖßÕ·áÉñæa æØCæMGí ÖßÜÞÜ߶ßÄJßW
ÉùÏáK ÇVNϼíȹZæAÜïÞ¢ ©JøÕÞÆß.ÖßÕ·áÉñæa ÍøÃÕV×¢ 57W (çÜÞÇßÏ çÉïxí) ÆÞÈ¢ æºÏñ
èÕÆcÉÞÜß ,¶ÆßøÉdÄ ®Kà d¸ÞιZ ²ùßTåµÞÜÙLß Ø¢ÌWÉâV ÍÞ·JÞÃáí.¥ÄÞÏÄí ÄàÕøçÆÕæa
ÇVNϼíÈJßæa ÍÞ·ÎÞÏ ©ÄíµÜÎmÜJßæÜ d·ÞÎÆÞÈ¢ ¥çMÞÝáÎáIí,ÍøÃÞÇßÉÄc¢ §æÜïCßÜá¢!
Ø¢ØídµáĵÞÕcèÖÜß çØÞÎÕ¢ÖßµÞÜJí çµÞØÜJßW
ÕßµØbøÎÞÃáí.èÖÕ,èÕ×íÃÕ,Ììi,è¼ÈÕßÆcÞØíÅÞȹZAí ®ÜïÞ¢ ²øáçÉÞæÜ ÆÞÈ¢
æºÏîáKá,øÞ¼ÞAzÞV.¥ÕVçAÞ ©ÉçÆ×í¿ÞA{ÞÏ dÌÞÙíÎÃVçAÞ ¥ÄßW ØíÉViµ{ßÜï. ®GÞ¢
ÈâxÞIßæÜ ¥ÕØÞzí ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈÈáçÖ×¢ ØçÙÞÆøX øÃçµØøßÏᢠεX ÖßÕÈwßÏá¢
ØߢÙÞØÈÞøâÂøÞÏÄßæa æÄ{ßÕáµZ µßGßÏßGßÜï. ø¼ßÎßæÜ øÞ¼àÕçÜÞºÈçfdÄÍßJßÏßæÜ
(28 èÎW èùÉâøßÈá æÄAí) ²æøÞx ÖßÜÞÜ߶ßÄ¢ È{øÞ¼Þ ÕßÜÞØÄᢷX Õß×íÃáçfdÄ¢
ÉÃßÄÄÞÃáí.ÖßÕ·áÉñÈáçÖ×¢ ùÏíÉâøßW ¨ Õ¢ÖÎÞÃá ÍøßAáKÄí.

37
²ùßTÏßæÜ ÉÝÏ ÈÞøÞÏÃd·áÙ¢ ( §çMÞZ ç·ÞÕßwÉáø¢) §ÄáçÉÞæÜÞøá ¥ÉâVHÜ߶ßÄJßW
øÃçµØøßæÏ ÉøÞÎVÖßAáKá.ÌÞWÉâøßæÜ (ùÞÏí ·ÞVÙí ÎÇcdÉçÆÖí) ²øá µÞVÃàÜßÏX ØàÜßW
QøÞõÌÞÜçµØøßR ®K çÉøᢠ®æLKùßÏÞJ ²øá dÎá·ºßdÄÕáÎáIí. ¥Õßæ¿JæK ²øá
ØbVYÈÈÞÃc¢,²øá æÕUßÈÞÃc¢, dÖàçµØøàK Ü߶ßÄ¢ µßGß. ÖßÕ·áÉñÌÞÜÞV¼í¼áÈæa
µÞÜJí ÕßÖbØñØÞÎLÈÞÏ øÃçµØøß ¥çgÙJßÈáçÖ×¢ øÞ¼ÞÕÞÏçMÞZ ¥¿ßºî ÈÞÃc¹{ÞÕÞ¢ ®Ká
µøáÄáKá.ÌÞÜçµØøß ÄæKÏÞçÃÞ øÃçµØøß ? ¥Äí ÄàVºîÏßÜï. ÉÞmáÕ¢Ößµ{áæ¿ É¿ßEÞùX
»GßØí·ÞVÙí ÍÞ·¢ È{,ÌÞÃ,µÞܺâøßµ{áæ¿ ¥ÇàÈÄÏßW (dµÎJßW) ¦Ïß. ¥ÄßKáçÖ×ÕᢠÕàIá¢
É¿ßEÞùX ²ùßTÏᢠçµÞØÜJßæa µßÝAáÍÞ·ÕᢠçØÞÎÕ¢ÖàÏV ÍøßAáKáIí.
çØÞÎÕ¢ÖàÏV:
É¿ßEÞùX ²ùßTÏßW ÉßçK¯¿ÇßµÞøJßW ÕK çØÞÎÕ¢ÖàÏV çµÞØÜÉÞmáÕ¢ÖàÏøáæ¿ ÖÞ¶ÏÞÃáí.
QçØÞεáÜÄßܵR¹{ÞÃáí çø¶µ{ßW §Õøá¢. ÎÙÞÖßÕ·áÉñøIÞÎX ÏÏÞÄß
QÖàÄÞ¢ÖáÕ¢ÖÕßÎÜÞ¢ÌøÉâVHºdwRÈÞÃáí. ÎÙÞÖßÕÄàÕøæa µÞÜJᢠçØÞÎÕ¢ÖæÎKÜïÞæÄ
ÉÞmáÕ¢ØæÎKá ÉùÏáKßÜï. ÎÙÞÖßÕ·áÉñ2 ®KÄí ÎÙÞÖßÕ·áÉñ ®K ÉÞmáÕ¢Ö(çµÞØÜ)Jßæa
ÉßLá¿VºîÏÞæÃKÄᢠdÖçiÏ¢. ÉÞmá ÎÙÞÍÞøÄíµÞÜ¢ æÄÞGáU øÞ¼ÞÕÞÃáí.¥ÄßÜá¢
ÉâVÕàµÈÞÏ ÏÏÞÄßÏáæ¿ ÈÞÎJßÜÞÃáí §ÕV ¥ùßÏæM¿áKÄí. Õ¢ÖMÝÎ ¥dɵÞø¢ ¥ÕV
ØâºßMßAáKá. ÖøÍÉáøàÏæø çÉÞæÜ ÎÙÞ ®K çÉøᢠ¥ÕØÞÈÉÞmáÕ¢ÖàÏæøçMÞæÜ
·áÉñÈÞÎÕᢠ©ÉçÏÞ·ßAáKáIí. §Õ ØbÈÞι{Üï,ØbÈÞÎçJÞ¿í µßøà¿ÇÞøÃçÕ{ÏßW çºVAáK
dÉÖØñßÉƹ{ÞÃáí.ÖßÕ,ÍÕ ÎáÄÜÞÏ ÈÞι{áæ¿ ¦ÕVJÈ¢ dÉçÄcµ¢ dÖißAâ.çµØøßÈÞÎÕá¢
µÞÃÞ¢. ÎÞÆÜÞÉFß (ÎÇcµÞÜ ²ùßTÞçÎÇ) ¨ çØÞÎÕ¢ÖàÏæø çµØøß øÞ¼ÞAzÞæøKá¢
Õß{ßAáKáIí.çµØøß ¥ÅÕÞ dÈáØߢÙÈÞ΢ çØÞÎ(ºdw)µáÜAÞV ØbàµøߺîßøáKá. µVHX ®K
ÎÙÞÖßÕ·áÉñæÈKÞÃáí µVHæa ØbL¢ ÖÞØÈJßW µÞÃáKæÄCßÜᢠØtcÞµøÈwßÏáæ¿
øÞÎÉÞܺøßÄJßW øIÞ¢ Éøßç»Æ¢ ¥FÞ¢ çÖïÞµ¢ ©ÄíµÜÞÇßÉX µVHçµØøßæÏ øÞÎÉÞÜæa
ØÞÎLV çÄÞWMߺîá ®KÞÃáí. ÄàÕøçÆÕµÞÜJí ©ÄíµÜJßW ¥ÇßµÞøJßW ÕK
ÉÞmáÕ¢ÖÖÞ¶ÏÞÃáí ÉßWAÞÜJí çµØøßÖÞ¶ÏÞÏÄí. ÎÙÞÍÕ·áÉñ 1 ¼ÈçμÏæa ºìÆÞV çÉïxáµ{ßW
QçµÞØçÜdwRÉÆ¢ µÞÃÞ¢. ®GÞ¢ ÍøÃÕV×JßæÜ ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 1 ÏÏÞÄßÏáæ¿
ÉÞ¿ÜàÉádÄÜ߶ßÄ¢ ØbÍÞÕÄᢷX çµÞØÜæJ ØdÎfßAáK ºdwæa (çØÞÎ) ºdwßµÏÞæÃKá
ÉùÏáKá.çµÞØÜJßæÜ ØbÏ¢Õø¹{ßW ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 3 ÏÏÞÄß (¼ç¿Øߢ· Æá¢d·ß çÉïxí)
dÉØßiÈÞÃáí.çµÞØÜÄßW ØtßÕßd·Ùßµæ{ ÈßÏÎßAáKÄÞÏß µÞÃáKá. ÌÜß¼Þùß çÉïxßW
(©çÆcÞÄçµØøß)©ÄíµÜJßXç¿ÏᢠçµÞØÜJßXç¿ÏᢠÎÙÞØtßÕßd·Ùß
øádÆÆJÈÞÃáí.çµW·çÉïxßW (µáÎÞøçØÞçÎÖbøX) Äæa ÉâVÕàµX ¥ÍßÎÈcá çØÞεáÜJßæÜ
©çÆcÞÄçµØøßÏßWÈßKáí ØNÞÈÎÞÏß çµÞØÜøÞ¼c¢ çÈ¿ß ®Ká ÉùÏáKá.çØÞεáÜAÞV ÆÞÈ¢
æµÞ¿áAáK d·Þιæ{ÜïÞ¢ çµÞØÜJßæÜ d·Þι{ÞÃáí.¥Äí æµÞ¿áAáKÄá¢
çµÞØÜd·ÞÎÕÞØßµZAÞÃáí.
ÉmßÄÞÍßdÉÞÏdɵÞø¢ §Õøáæ¿ Õ¢ÖÕᢠµÞÜÕá¢:
1 ÖßÕ·áÉñ ( 855_880 ¯Áß)
2 ÎÙÞÍÕ·áÉñ 1 ¼ÈçμÏX 880_920
3 ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 1 ÏÏÞÄß (920_955) ¥Èá¼X ÕߺßdÄÕàøcX
4 ÎÙÞÍÕ·áÉñ 2 ÍàÎøÅX 955_975 . ÕߺßdÄÕàøcÉádÄX ¥ÍßÎÈcá
5.ÎÙÞÍÕ·áÉñÈá 3 ÎAZ ¥ÕøßW ²KÞÎX ÎÙÞÖßÕ·áÉñX 2 ÇVNøÅX 975_995 Õæø.

38
6 øIÞÎæJ ¦Z ÎÙÞÍÕ·áÉñ ÈÙá×X 995_1010 Õæø
7 ÎâKÞÎæJ εX §dwøÅX(Ö¢¶øÅX/Õ¢·øÅX) 1010_1022
8 ¥ÍßÎÈcáÉádÄX ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 4 ÏÏÞÄß (ºmßÙø) 1022_1040 Õæø)
9 ÎÙÞÍÕ·áÉñ 4 ©çÆcÞÄçµØøß (ºmßÙøÉádÄX) 1040_1065 .¥Èá¼X ¥ÍßÎÈcá (çØÞçÎÖbøX)
øÞ¼ÞÕÞÏßÜï
10 ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 4 ¼ÈçμÏX 1065_1080
11 ÎâJεX ÎÙÞÍÕ·áÉñ 5 Éáø¾í¼Ï 1080_1100
12 ¥Èá¼X ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 5 µVHX 1100_1113
¥ÈLÕVNX çºÞÁ·¢·X (çºÞ{·¢·X) ¥ÕØÞÈøÞ¼ÞÕí ØáÕVHçµØøßæÏ ØíÅÞÈdÍ×í¿ÈÞAß ®Ká
ÎÞ¿ÜÉFß (²ùßT çdµÞHßAßZ)§Äí 1112_1114/15Èß¿ÏßW Ø¢ÍÕߺîá.§AÞÜJí çºÞÜzíÎÞV
ÆfßçÈLcÏßæÜ ®ÜïÞ ÕÜïÍÕ¢ÖàÏçøÏᢠçÄÞZMߺîßGáIí.ÈÖßMߺîßGáIí.ç·ÞÕßwÉáø¢
Ü߶ßÄJßW µÞÃáK øYçµØøß ÍáÕçÈÖbV Üߢ·øÞ¼çfdÄÜ߶ßÄJßW µÞÃáK ÕàøÕøçµØøß
(ÕàøÈøçµØøß)µßÝAX ·Þ¢ç·ÏøÞ¼ÞÕí ÈøØߢÙÈÞæÃKᢠ¥çgÙÕᢠçØÞÎÕ¢ÖàÏX
ÄæKÏÞæÃKᢠØâøcÈÞøÞÏÃÆÞØí ºâIßAÞGáKá. Éáøß ¼·KÞÅçfdÄ çdµÞÃßAßZ ÎÞ¿ÜÉFß
ØáÕVHçµØøßÏÞÃáí ¦ Õ¢ÖJßæÜ ¥ÕØÞÈøÞ¼ÞæÕKá ÉùÏáKáIí. ¥ÈLÕVNX çºÞÁ·¢·ÈáçÖ×¢ ¨
Õ¢Ö¢ ÍøßAáµÏáIÞÏßGßÜï ®æK¿áJáÉùÏáKá.§ÄßæÈ ºøßdĵÞøzÞV ºøßdÄÎÞÏ¢·àµøßAÞJÄí
µÞÃÞ¢. çØÞÎÕ¢ÖJßW ²øá dÉçÄcµÖÞ¶Ïáæ¿ ÍøÃÞÕØÞÈ¢ ÎæxÞøá ÖÞ¶Ïáæ¿ ÍøÃÞø¢ÍÎÞÃáí.
¦XdÁá ØíæxVÜß¹í,ÁÌïßÏá,ÁÌïßÏá.ÙIV ÌÞÌá ø¢·ÜÞÜ,øÞç¼dwÜÞW ÎßdÄ,¯.µHß¹Þ¢ ®KßÕV
çµØøßÕ¢ÖØíÅÞɵX ÏÏÞÄß ¥FÞ¢ ÈâxÞIßæa ÎÇcJßW µßøà¿ÇÞøâ æºÏñá ®Ká
µøáÄáKá.æ¼.®Ëí Ëïàxí ÄÞdÎÉdÄÜßÉß æÕºîí §ÕVAí ¯Áß 900 ÎáÄÜáU ÉÝA¢ ÎÞdÄ¢
æµÞ¿áAáKá. ÖßÜÞÜ߶ßĹZ,ÄÞdÎÉdĹZ §ÕÏßæÜ ÕßÕø¹Z æÕºîí ²øá ºVºî ¥ÄßÈÞW ¦ÕÖcÎÞÏß
ÕøáKá.
1.åøIí ÌìÁí ÄÞdÎÖÞØȹZ :_ ÍìεÞøøÞ¼í¼íÈß dÉßÅbßÎÙÞçÆÕß ¥ÅÕÞ dÄßÍáÕÈÎÙÞçÆÕß
øIí;ÍìεÞøÕV×¢ 158. çµÞØÜÞÇßÉÄß ØbÍÞÕÄᢷæa εZ;ØbÍÞÕÄᢷX çØÞÎÕ¢Ö¼X.
ÏçÖÞdÕáiß ®K ÉßÄÞÕßÈáí dÈáJÎÙÞçÆÕß ®K ÉyßÏßW ( ÉGÎÙß×ßÏÜï) ØbÍÞÕÄᢷX
¼Èߺîá.dÉßÅbßÎÙÞçÆÕßÏáæ¿ ÍVJÞÕí µáØáÎÙÞø2 (ÖáÍÞµø 4 ¥ÉøÈÞ΢)ØçÙÞÆøX
ÜÜßÄÙÞø 2 (ÖßÕµø 3) ÎA{ßÜïÞæÄ ÎøߺîÄßÈÞW ¥ÕZ øÞ¼íÈßÏÞÏß.
dÈáJÎÙçÆÕßÉádÄÈÞæÃCßÜᢠØbÍÞÕÄᢷX çµÞØÜÞÇßÉÄßÏÞÏß ®Ká
dÖißAáµ.ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 1 ÏÏÞÄßÏáæ¿ ²OÄÞ¢ ÍøÃÕV×JßW ÆfßÃçÄÞØÜßÏßæÜ ÎøÆÕß×ÏJßæÜ
ºdwd·Þ΢ ®K ÍìεÞøØÞdÎÞ¼cJßæa ÍÞ·¢ ´dÁçÆÖæJ ÖßÜÞ;í¼ÉÄßAí (ÖßWMß)
ÕßGáæµÞ¿áAáKáIí.ºdwd·Þ΢ (ºw·ÞÕí)32 èÎW µGAßÈá æÄAáµßÝAí. ÎøÆ/ÌøÆ ¥ÅÕÞ
ÎøÆÙøßÙøÉáø¢ µGAí ¼ßÜïÏÞÃáí.ÉÄßÈFÞ¢ ÕV×JßW çµÞØÜJßæÜ ·tÆMÞ¿ßÎmÜ¢ (·tøÞÆß
²ùßTÏßW ÉâWÌÈß ¼ßÜïÏßW ÌìÁßWÈßKá 12 èÎW ¥µæÜ) ÖdÄáÌ¾í¼ ®K ·tÄÈáí
ÕßGáæµÞ¿áAáKá.²ùßTÏßæÜ ÎáµZÍÞ·JáIÞÏßøáK dÇáÄßÉáøJßW ÈßKá ;í¼æø
(ÖßÜÞ;í¼È¢ æºÏîáKÕV) ·FÞÎßæÜ ÕFáÜbµÏßçÜAíåæµÞIáÕKáÄÞÎØßMßAÞÈÞÃáí §Äí.

ØbÍÞÕÄᢷX çÆÕÆÞØà(dÈáJÎÞçÆÕß)ÉádÄÈÞµÏÞW εæ{
ÖßWMßAí ÕßÕÞÙ¢ µÝߺîáæµÞ¿áJí ¥ÕVAí øÞ¼ÞÇßµÞø¢

39

æµÞ¿áJá.ÍìεÞøÕV×¢((ÖßWÉßøÞ¼ÞAzÞøáæ¿ ÕV×¢) ®KùßÏáK
(µøçÕÜAÞV) µø ®Káµâ¿ß (æÄAX §LcX ÈÞ΢) çÉøáU
ºdwd·ÞÎJßW ÄΌßÏÄÞÃáí.¥Äßæa 158
ÕV×¢µÝßEÞÃáíøÞÃßÏáæ¿ ÆÞÈ¢.§ÄßæÈ ©ùMßAáKÄÞÃáí
ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 1 ÏÏÞÄßÏáç¿ ÉdÄ¢.dÉßÅbßÎÙÞæÁÕßAáçÖ×¢
ÖßÕµø ÎâKÞÎæa 2 ÎAZ
ØߢÙÞØÈÞøâÂøÞÏß.ÖßÜÞ;í¼È¢,ÍìεÞø,·tÄ(·tµ¢)dÈáJÎÞçÆÕß
ÎáÄÜÞÏ ÉƹZ ¥AÞÜJí §ÕVæAÜïÞ¢ ¦ÆøÕᢠøÞ¼ÉÆÕßÏá¢
©IÞÏßøáKÄßæa ØâºÈÏÞÃáí. §LcÏáæ¿ É¿ßEÞùLàøJÜïÞæÄ
µßÝAáÄàøJí ¥ÄßKáÎáXÉí dÉÇÞÈÖßWM¹çÜÞ
ÖßWM¹ç{Þ¿áµâ¿ßÏ,çfdÄ¢,·áÙ ÎáÄÜÞÏÕçÏÞ ¥Çßµ¢
§ÜïÞÏßøáKá.ÆÖÉÜïÆÞÈ¢ (ÖdÄá;í¼X dÄßÍáÕȵÜÖæa)
µø/ÍìεÞøÕV×¢ 198 ¦ø¢ÍßAáKÄí ¯Áß 831ÜÞÃáí.çµø{JßW
æµÞÜïÕV×Þø¢Í¢ Äá¿¹ß 6 ÕV×¢ µÝßEí.831W ÈßKá 198
µßÝߺîÞW ¯Áí 623W µø/ÍìεÞøÕV×¢ ºwd·ÞÎJßW
ÄΌßÏßGáIí.¥AÞÜJí µßÝAíÍÞ·Jí æÉÞLßÕK
ÉÜïÕ,ºÞÜâµczÞøáæ¿ÏᢠÎxᢠçfdĹZ §Äßæa ØÞfcÉdÄ¢.
ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 1 ÏÏÞÄßÏáæ¿ ¯xÕᢠÉÝÏ çø¶µZ (²ùßT Øíçxxí ÎcâØßÏçOïxáµZ) ´dÁçÆÖæJ
·tßÄÎÕß×ÏJßæÜ ÍâÆÞÈÎÞÃáí. ÆfßÃçÄÞØÜß (²ùßTÏáæ¿ ÄàøçÆÖ¢) ¥ÅÕÞ ÍìεÞøzÞøáæ¿
ÕÞØØíÅÞÈ¢ §ÄádɵÞø¢ ¥çgÙJßæa ¥ÇàÈÄÏßÜáU ÍâÎßÏÞÏßøáKá. ¥çgÙJßæa ÈÞÜÞ¢
ÍøÃÕV×¢ ÍìεÞøÕV×¢ 158 ®Káí ¨ çø¶dɵÞø¢ µÞÃáKá. ¥Äí ¥Äí ¯Áß 831W ÈßKá 40 ÕV×¢
ÉßKßW ¯Áí 791W ¦ÕÃÎæÜïÞ. ¥çgÙ¢ ÍøߺîÄí 35 ÕV×¢.¥çMÞZ ¯Áí 822 Õæø ¥çgÙ¢
ÍøߺîßGáIÞÕâ. çµø{JßæÜ ¥ÄßdÉÇÞÈÎÞÏ ÍøÃÎÞx¹Z È¿K µÞÜÎÞÃßÄí. çºÞ{øÞ¼ÞÕí øÞç¼dwX
1 1022W ÎÞdÄÎÃáí §dwøÅíæÈ çÄÞWMߺîí ²ùßT É߿ߺîÄí .®CßÜᢠ¥ÄßKáçÖ×ÕᢠøÞç¼dwX
ÕߺßdÄÕàøcÕ¢ÖJßW æÉG ²øá ÕcµñßAí ²ùßT Øߢ٦ØÈ¢ æµÞ¿áAáµÏÞÃá æºÏñÄí. Õ¢Ö¢
ÈÖßMߺîßGßÜï. ÆÖÉÜïçø¶ÏßæÜ ÕßÕø¹Z æÕºîí ®Øí.®X.ø¹øÞ¼á ÍìεÞøÕV×Þø¢Í¢ 736 ¯Áí
®Ká ÈßÖí»Ïߺîá.(çµø{JßW æµÞÜïÕV×Þø¢ÍJßÈá ²øá ÈâxÞIí ÎáXÉí) ¥çMÞW ÍìεÞø 158 ®KÞW
¯Áí 894 ¦Ïß Õøá¢.§Äí dÉßÅbßÎÙÞçÆÕßÖÞØȵÞÜ¢ ®Ká ¥Çßµ¢ çÉøá¢
ØbàµøߺîáµÞÃáKá.ÌìÁí ,ÉÞxíÈ çÉïxáµ{ßæÜ ØbÍÞÕÄᢷÈᢠÎÙÞÖßÕ·áÉñ 1 ÏÏÞÄßÏá¢
²øÞ{ÞæÃK ÕÞÆ¢ æÄ{ßÏßAæMGßGßÜï. ØbÍÞÕÄᢷX çµÞØçÜdwÈᢠøfßÄÞÕᢠ®Ká
ÖÞØȹ{ßÜáæICßÜᢠ¥Äí ¥çgÙ¢ ÄæKÏÞÃá ÏÏÞÄß ®KÄßÈá æÄ{ßÕÜï. çµÞØÜJßW ÍøÃÕV×¢
28W ¥çgÙ¢ ØߢÙÆJX ®æKÞøá ØtßÕßd·ÙßæÏ ÈßÏÎߺîßGáIí. (çµÞØÜ,©ÄíµÜ ®Ká
ÆbßøÞ×ídx¹Z çØÞÎÕ¢ÖßµZ ÍøßAáKáIí) ®KÞW ÉßÄÞÕí ÎÙÞÍÕ·áÉñ ¼ÈçμÏX çµÞØçÜdwX
ÎÞdÄÎÃáí.ÆfßYçµÞØÜß ,´dÁçÆÖæJ d·Þιæ{ÞKᢠÆÞÈ¢ æºÏîáKáÎßÜï. ØbÌÜJÞW Õ¢Ö¢
ØíÅÞÉߺîÕÈÞÃçgÙ¢. Ëïàxßæa µÞÜ·ÃÏßW ¥ægÙÎÞÃáí ØbÍÞÕÄᢷæÈKá ÕøáKáIí ( ¯Áí 894

40
ÖÞØÈÕV×¢ ®Ká Ëïàxí)çµÞØÜÞÉÞÜȵìÎáÆà×á ®K ÌìÁí ÖÞØÈ¢ ¥çgÙæJÏÞÃáí (ØbÍÞÕÄᢷX)
µáùßAáKÄí.å
©çÆcÞÄçµØøßÏáæ¿ dÌÙíçÎÖbøçfdÄÜ߶ßÄJßW ¼ÈçμÏX µáLæÎùßEí ²øá ´dÁøÞ¼ÞÕßæÈ
ÕÇߺîá ®KáIí.ÍìεÞøÜ߶ßĹ{ßW ÉøÞÎVÖßAæMG ²çø ²øá çØÞÎÕ¢ÖßøÞ¼ÞÕí
ØbÍÞÕÄᢷÈÞÃáí. ¼ÈçμÏX(ØbÍÞÕÄᢷX) ®K çµÞØÜøÞ¼ÞÕí ÍìεÞøÕ¢ÖJßçÜAí ÕßÕÞÙ¢
µÝߺîáæµÞ¿áJ Äæa ÉádÄßæÏ ØÙÞÏßAÞX ´dÁøÞ¼cJßæa ¦ÍcLøµÞøc¹{ßW §¿æÉGÄßÈá §Äí
æÄ{ßÕÞÏß µøáÄáKá.ÆmßÎÙÞçÆÕßÏáæ¿ µáÎáø¢·ÖÞØÈ¢ ÍìεÞø 187 ¥ÅÕÞ ¯Áß 823 (¦ÆcæÄ
µÃAádɵÞøæÎCßW æµÞÜïÕV×JßÈá 2 ÕV×¢ ÎáXÉí/øIÞÎæJ µÃAí ÖøßæÏCßW ¯Áí
923W).§ÄÞÃáí ¥ÕØÞÈæJ ÆfßÃçÄÞØÜßçø¶. çØÞÎÕ¢Ößµ{âçxÄí ¦ÆcæJ ÎÙÞÖßÕ·áÉñ
ÏÏÞÄßÏáæ¿ ÈÞÜÞ¢ ÍøÃÕV×JßçÜÄá¢. µáÎáø¢· çÉïxßÈá ¥WÉ¢ ÎáXÉí (920¯Áí ?) ÏÏÞÄß Íøâ
ÄΌßÏÄÞÏß ºøßdĵÞøzÞV ®¹æÈ ÄàøáÎÞÈߺîá ®Káí §ÄßWÈßKá ÕcµñÎÞÃæÜïÞ.
çºÞ{ øÞç¼dwX 1 (1012_1'044) ÉÄßæÈÞKÞ¢ ÍøÃÕV×¢ ÎáÄW È¿JßÏ Æß·bß¼ÏÏáiJßW
ÏÏÞÄßÈ·øJßæÜ §dwøÅæÈ çÄÞWMߺîá (ÄßøáÎÜ Ü߶ßÄ¢ ÉdLIÞ¢ ÕV×¢) §ÄßÈáæÄÞGáÎáXÉí
ÉøÎÞøçÍÞ¼X (1020_1047) §dwøÅæÈ çÄÞWMߺîßGáIí ®Káí ©ÆÏÞÆßÄcæa ©ÆÏíÉâV
dÉÖØñß. ¥ÄßW ÉùÏæMG çÄÞWMßAæMG ÕcµñßµZ ¦æøKá ÉâVHÎÞÏß ÎÈTßÜÞAßÏßGßÜï.
§ÕV: 1 ØbÍÞÕÄᢷ¼ÈçμÏÈᢠεX ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 1 ÏÏÞÄßÏᢠçºÆßøÞ¼Þ ÆÙÞÜæÈ
çÄÞWMߺîá
2.¥¼ÉÞÜæÈ çÄÞWMߺîí ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 1 ÏÏÞÄß 32 ¦Èµæ{ ØbLÎÞAß
3 ÎÙÞÍÕ·áÉñ 2 ÍàÎøÅX øádÆæÈ çÄÞWMߺîá
4 ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 2 ÇVNøÅX ¦dt,·ìÁçÆÖ¹{ßæÜ Õ߼Ϣ çÈ¿áKÄí
ØtcÞµøÈwßÏáæ¿ øÞκøßÄ¢:_ ÍÕÍâ×ÃØLÄß ÍáÕÎÈád·ÞÙ ¼ßÄÎáÄíµÜdÄÏ:
¼·ÆÕÄßØíÎ ØÎØñ¢ µÜߢ·ÄØíÅÞX ÈßÖÞºøÞX Õ߸íÈX
²øßAW ÄÞX çÄÞWMߺîÕøÞÏ ©ÄíµÜøÞ¼ÞAzÞæø øÞÎÉÞÜX ØdÎfߺîá. ©ÄíµÜøÞ¼ÞÕí ÍÕæa
Íâ×ÃÎÞÏ ºdwæa(çØÞÎ) ØLÄßÉøOøÏÞÃáí. ¥ÕV ÍâÎßÏáæ¿ ÎáÝáÕX ØdÎfµøᢠ©ÄíµÜdÄÏ¢
¼ÏߺîÕøáÎÞÃâí. ¥Õøáæ¿ µÜߢ·çÆÖæJ ÎáÝáÕX ©ÉdÆÕߺîßøáK ÈßÖÞºøzÞøáæ¿
Õ߸íȹ{ßWÈßKáí øÞÎÉÞÜX ØdÎfߺîá. §ÄßW ÈßÖÞºøV ¥ÈLÕVNX çºÞÁ·¢·æa èØÈcÎÞæÃK
ÕßÖÆàµøÃJßÈáí ÏÞæÄÞø¿ßØíÅÞÈÕáÎßÜï. dÖàøÞεÅÏᢠøÞÎÉÞÜøÞ¼ÞÕßæa µÅÏᢠµâ¿ß
µÞÕcÞvµÎÞÏ ²øá ÌߢÌJßÜâæ¿ ÌtßMßA ÎÞdÄÎÞÃâí §çÄ d·sJßW
Øߢ٠§Äß ÆmÏáµñßÍâÉÄßøÆíÍáÄdÉÍÞÕµøµÎÜÎáµá{
ÄáÜßçÄÞÄíAçÜÖµVHçµØøß ØøßÆbÜï͵á¢ÍØ¢ÍçÕÞ¼ÏØߢÙ:®Ká µÞÃÞ¢. ØߢÙæÈKá
ÆmÈàÄß (ÆmÏáµñß) æµÞIí ¥ÆíÍáÄdÉÍÞÕ¢ ©UÕÈᢠÕÜïÍÕ¢Ö¢,µá¢ÍØ¢ÍÕ(¥·ØñcÕ¢Ö¢)
§ÕÏßW ¼ÈߺîÕÈáÎÞÏ ¼ÏØߢÙX (øÞÎÉÞÜæa èØÈcÞÇßÉX) Äæa èµµ{ÞW (µÎÜ¢) ¥Äßæa ÄæK
µVHßµÏᢠçµØøÕáÎÞÏ (µVHçµØøß ®K øÞ¼ÞÕí ØbÕ¢Ö¢ ÄæK) ©ÄíµçÜÖzÞæø ÈÖßMߺîá.
ÕÜïÍ(çµø{,Îâ×µ) ¥·ØñcÕ¢Ö(èÎdÄÞÕøáÃßç·ÞdÄ)ÎÞÃáí ©ÄíµÜÕ¢ÖÕᢠ®Ká ÕcµñÎÞÏßJæK
§ÄßW ÉùÏáKÄßÈÞW çµø{Ìt¢ dÉçÄcµßºîᢠ®¿áJáÉùÏâ .¥Äí ²øá ºøßdĵÞøÈᢠæºÏñÄÞÏß
µÞÃáKßÜï. ¥ÈLÕVNX çºÞÁ·¢·æÈK øÞ¼ÞÕí (çµÞVHß d·Þaí Öµ 1034 ¯Áß 1112)
µÜߢ·øÞ¼ÞÕßæÈ çÄÞWMߺîí ÕàIᢠØߢÙÞØÈ¢ ÄßøßçºîWMߺîá. µVHçµØøßAáçÖ×¢

41
øÞÎÙÜX ¥Äá æºÏñÄÞÏß µÞÃáKßÜï.1112_1114 ¯ÁßAß¿ÏßÜÞÃáí ÉÞÜzÞøᢠçºÞÁ·¢·øáÎÞÏ Ïái¢
ÄàVKáí ²ùßT çºÞÁ·¢·øáç¿ÄÞÏÄí. ¥ÈLÕVNæa 1114 Üߢ·øÞ¼çfdÄÖÞØȵÞÜ¢ ,Éáøß
ÎÞVAçmÖbøçfdÄÖÞØȵÞÜ¢ §Õ ÄæK. 1113W §æÄÜïÞ¢ Ø¢ÍÕߺîá. 1112ÜÞÃáí (çµÞVHß çÉïxí
)µVHX ¥ÈLÕVNX çºÞÁ·¢·æa ØÞÎLÈÞÏÄí. §çÄ µÞÜJí çµø{ÕÜïÍÕ¢ÖÕᢠ¥Õøáæ¿ ÖÞܵ{á¢
ØÞdÎÞ¼cÕáæÎÜïÞ¢ çºÞ{zÞV µÜÎùáJá;çµø{,çÕÃÞ¿í,µVHÞ¿µ,dÖàÜC §Õß¿¹{ßæÜ ÕÜïÍÕ¢Ö¢
ÎáÝáÕX ÈÖßMßAáµÏᢠæºÏñá.
¦ÆcøÞ¼ÞÕí ÖßÕ·áÉñæa ÌßøáƹZ Éß¹ÞÎßµ{áæ¿ ÖÞØȹ{ßW : ÉøÎÍGÞøµ, ÎÙÞøÞ¼ÞÇßøÞ¼
ÉøçÎÖbø, ÉøÎÎçÙÖbø. §æÄÜïÞ¢ çµø{ºøßdÄÕáÎÞÏß ²JáçÈÞAßÏÞÃáí ®æa Èß·ÎȹZ. ÌÞÃøÞ¼ÞÕí
¼ÏçÎøá ÕßdµÎÞÆßÄcæa (ÌÞÃÕßÆcÞÇøX 870_895 ¯Áß) ØεÞÜßµX.§çgÙ¢ æÄAçCÞØÜJßæa
É¿ßEÞùXÍÞ·¢ ÉÞÜß ®K ÄÜØíÅÞÈJßøáKáí (ÌßÜÞØíÉâV ¼ßÜï 25 èÎW øJXÉâøßÈá
æÄAí_øyÉáø¢ ÉÞÜß _ÉÝÏÄí) ÍøߺîßøáK ÕßdµÎÞÆßÄcæa ØεÞÜßµX .²ùßTÏßæÜ Ø¢ÌWÉâV
ÌÏ¢·àV ÍÞ·Jí ÄÞÎØÎÞAß.
ÎÙÞÍÕ·áÉñ 1 ¼ÈçμÏX ,ÇVNµwVMX,ØbÍÞÕÄᢷX 3 ÎáÄW 37 ÍøÃÕV×¢ Õæø ÖÞØȹZ
ÈWµßÏßGáIí. 40 ÕV×¢ Íøâ. ¦Æc,¥ÕØÞÈÖÞØȹZ ØáÕVHÉáøJáÈßKÞÃáí (ÌÜÞ¢·àV
çØÞYÉâV) .6, 8 ÍøÃÕV×¹{ßæÜ 4 ÖÞØÈ¢ RÎáøºßÎÈQÏßW ÈßKÞÃáí ÉáùæM¿áÕߺîßøßAáKÄí.
ÎáøºßÎÈ ÎáøºßÉJÈ¢ (çµø{¢) ¦Ãáí. ºøßdĵÞøzÞV ¥¿áJáÄæKÏáU ¯æÄCßÜᢠØíÅÜÈÞÎJßÈá
ØÞÎcÎáçIÞ ®KáçÈÞAß ÌÞÜÞ¢·àøßæÜ ¼øØߢ·í æØÎßwÞøßÏßæÜ ÎáVØߢ·ÏÞæÃKá ÉùÏáKÄí
¥ùßÕßÜïÞÏíÎ ÎÞdÄÎÞÃáí. ÎxáU ÖÞØÈ·Zå¦øÞÎJßWÈßKá (¨ ØíÅÜÕᢠºøßĵÞøzÞV
ÈßÖí»ÏߺîàGíÜï æµÞ¿á¹ÜïâøßÈ¿áJí ç¸Þ×ßÄÞøÞ΢ ®K çÜÞµÎçÜïÖbøæJÏÞÃá ÎáøºßÎÈ ¦øÞ΢
®Ká ÉùÏáKÄí). ¨ dÉçÆÖ¹{ßW ÍøÃÞÕÖcJßÈÞÏß øÞ¼ÞÕí ÎÞùßÎÞùß ÄÞÎØߺîßøáKÄÞÏß
ÉùÏáKáIí. RdÄßµÜߢ·ÞÇßÉÄßQ ®K ÈÞ΢ ¦ÆcÎÞÏß ©ÉçÏÞ·ßAáKá. ØÎÞÕÞØßÄdÖàÎÆí
Õ߼ϵ¿µÞÄí , ØÎÞÕÞØßÄ ædÖÎçÄÞ Õ߼ϵ¿µÞÄí ®Ká Õ߼ϵ¿µ¹Z ÎâKßÜᢠØÎÎÞÏß
ÕØßAáKÕX ®K ÕßçÖ×â µÞÃáKá. ²øá ÖÞØÈJßW ÎáøºßÎÈæÏ RÉGÃÕøQ(çdÖ×í¿ÉGâ) ®Ká
ÉùEßGáIí. Õ߼ϵ¿µ¢, Õß¼ÏØíµwÞÕÞø¢ ÎáÄÜÞÏ ÕßçÖ×ùZ ©ÉçÏÞ·ßAáKÄßÈÞÜá¢
¥ÕæÏAâ¿ÞæÄ R¦øÞ΢Q (ÕßÙÞøø¢·¢) ®Káµâ¿ß ÕßçÖ×â ©UÄßÈÞÜᢠ¥ÄÞÃáí ØbçÆÖÕá¢
dÉÇÞÈÄÜØíÅÞÈÕá¢. ¨ øIáÕßçÖ×ù{ᢠÎáøºßÎÈ,¦øÞ΢å§Õ ÕÙßAáKá. ÎxáØíÅܹ{ßW øÞ¼ÞÕí
æºKá ÍøõÞøc¹ZAí ÄÞÎØßAáKáIí.¥dɵÞø¢ µÞøc¹Z ÈßÏdLßAáK ²øá æÉøáÎÞZ Íøâ
µÞÃáKá.çµÞØÜ,©ÄíµÜJßæÜ çØÞÎÕ¢ÖßµZ ¨ æÉøáÎÞ{âç¿ ÕÞAáµZ ¥ÈáØøßAáKáIí.(§Äí ¯Áß
880_920 µÞÜçJÞ¿¿áJÞÃáí ®çKÞVAâ)çµø{JßW ÍÞØíµøøÕßÕVNÈáçÖ×¢ ÈßÜÕßW ÕK
ÕcÕØíÅÏßW RæµÞºîß æÉøáO¿MíQ ØâøcfdÄßÏøÞ¼Õ¢ÖJßæÜ ÉøÎÍGÞøµX ¦ÏßøßAâ ¨
æÉøáÎÞZ. ÆÞÙÜJßæÜ µÞܺáøß (ÎÇcdÉçÆÖí) dÄßÉáøß (çÄÕø,¼ÌWÉâV) §ÕøáÎÞÏß
¥ÍßdÉÞÏÍßKĵZ ©IÞÏÄí ¥AÞÜJí çµø{¢ ØbàµøßAÞX ÈßVÌtßÄÎÞÏ ºßÜ
µ¿ÜbcÞÉÞøÕcÕØíŵ{ÞÜÞÕâ. ÍGçÉÄß ÈÏߺî èºÆc(çºÆß) èØÈcæJ ÈÖßMߺîí ¥ÕV
æµÞIáçÉÞÏ dØñàµæ{ ØbÍÞÕÄᢷX çÎÞºßMߺîá.ØbÍÞÕÄᢷÉádÄX Õß×íÃáÄáÜcÈá¢
èºÆßdÈáÉX ÆáVPøÞ¼æÈ ÕµæÕAÞæÄ ÆÞÙÜÈ·øæJ ¼ÈÕÞØøÙßÄÎÞAßÏÕÈáÎÞÃáí.
µÞܺâøß_çºÆßdÈáÉX ÆáVPøÞ¼æÈ ÎæxÞøáçø¶ÏßÜᢠµÞÃÞÈßÜï. ¥KæJ µÞܺâøß
ÏáÕøÞ¼çÆÕ 2 (ÌßWÙøß ÖÞØÈ¢) Äæa ÉâVÕßµX ÖCø·Ã(µ) ¥ÅÕÞ Îá·íÇÄᢷæÈK dÉØßiÇÕ{X
µßÝAX µ¿WJàøæJ ²øá Õøß È·ø¹Z É߿ߺî¿Aß,çµÞØÜøÞ¼ÞÕßæa ÉÞÜß(ÉÝÏ) øÞ¼cÕá¢
É߿ߺî¿Aß ®Ká çø¶æM¿áJßÏßøßAáKá.µVHæa ÌÈÞùØí çÉïxßæÜ dÉÞdµáÄí ÍÞ×ÞçÖïÞµ¢
dÉØßiÇÕ{X ÉÞÜß É߿ߺîÄí ,¥Äßæa ÎÙÄbJÞW Äæa Õ¢ÖJßW dÉ·WÍøÞÏ ÎAZ ¼ÈßAáæÎKá
ÕߺÞøߺîÞæÃKá ÉùÏáKá ¥KæJ çµÞØçÜdwX ÌÞÃøÞ¼Þ ÕßdµÎÞÆßÄc 1 ¼ÏçÎøá
(870_895).øJXÉâøßÈá 12 èÎW Õ¿Aí ¥ægÙJßæa Ü߶ßÄ¢ ÉÞÜßçfVdÄJßÜáIí. 890_910 ¯Áß
Õæø »JßØí·VÙí Îá·íÇÄᢷæa µÏîßÜÞÃáí. øyÉáøßÖÞ¶ (µÞܺâøß) Ïáæ¿ Ü߶ßĹ{ßW

42
æµÞæµÞÜï ²KÞÎÈá 18 ÎAZ ©Ií. ÎâJÕX dÄßÉáøßÏßæÜ øÞ¼ÞÕí. ÎxáUÕV Îxá ØíÅܹ{ßW ØÞÎLV.
Îá·íÇÄᢷX ¥Õßæ¿ ØçÙÞÆøæÈ ÍøÃÞÇßµÞøßÏÞAß.Îá·íÇÄᢷæa ØçÙÞÆøX ØbÍÞÕÄᢷX
¥ÅÕÞ ÎÙÞÍÕ·áÉñ 1 ¼ÈçμÏX øÞ¼ÞÕÞµáÈÄí ¥¹æÈÏÞÃáí.ù¼àÎßæÜ
øÞ¼àÕçÜÞºÈçfdÄÜ߶ßÄJßW µÞÃáK È{Õ¢ÖJßæÜ øÞ¼ÞÕîßÜÞØÄᢷÈᢠ§çÄ ÖÞ¶ÏÞÃáí®Ká
d·ÙßAâ.¥ÄÞÏÄí È{Õ¢Ö¢å( È{zÞV µøµìÖÜMÃß,ÕÞØñá,ÉÞÜOÃßÏßW dÉ·WÍøÞÃáí
øÞÎÞÏõÞÜ¢ ÎáÄWçA)ÎæxÞøá Õ¢ÖÎÜï. ÎÙÞÍÕ·áÉñ 1 ¼ÈçμÏæa ØÞÎLøáæ¿ 2 Ü߶ßĹZ ÉßKà¿í
µßGß.²Káí Îá·íÇæ·ÞIÜçÆÕæa ÄÞdÎÉdÄÖÞØÈ¢. æÄWÈÆàÄàøæJ d·ÞιZ ÆÞÈ¢ æºÏîáKá.5
ÎÙÞÖÌíƹZ ©UÕX;ÎÙÞøÞ¼ÞÇßøÞ¼X ®Ká ÕßçÖ×ùZ.16_18 Õøßµ{ßW
ÎÇcçÆÖ¢,µÞFß,µáL{¢,ØÎádÆÄàøçÆÖ¹ZæAÜïÞ¢ ¥ÇßÉæÈKá ®¿áJáÉùEßøßAáKá.
øIÞÎJÄí çÆÕÉcÞ ÎÙÞøÞ¼ÞÇßøÞ¼,ÎÙÞÎmçÜÖbø ÎáÄÜÞÏ ÕßçÖ×ùZ øÞ¼ÞÕßÈá
æµÞ¿áAáKá. ¼ÈçμÏæa ÍøÃÕV×¢ 23W ÎÙÞÈÆàÄàøæJ æµÞçÜï¿ÎmÜ¢ (æµÞUß¿¢) ÍøßAáKÄí
¥çgÙÎÞÃáí ®Èáí §ÄßAÞÃNí. æµÞÜïX , æµÞçÜï¿ÎmÜ¢ ®KßÕ ÎÜÏÞ{ÍÞ×ÏßW
µøæJÞÝßW(èµæJÞÝßW) æºÏîáKÕøáæ¿ çÉøÞÃáí ÍìεÞø ®K ÉÆ¢ ÄæK.
ÇÞøÞÆJX ²KÞÎæa εX ÎÜïÆJÈᢠÎÜïÆJÈáçÖ×¢ ÇÞøÞÇJX øIÞÎÈᢠ¼çz¼Ïæa
ÎÙÞØtßÕßd·Ùßµ{ÞÃáí. 6_36 ÍøÃÕV×¢ Õæø ÎÜïÆJX. ÍøÃÕV×¢ 34W ÇÞøÞÆJX 2
ÎÙÞØtßÕßd·ÙßÏÞÏß.çÖÞÍÈX ®KÏÞ{áæ¿ ÎµX ØÞÇÞøÃX ¼ÈçμÏæa ÎdLßÏÞÃáí.¥çgÙJßæa Ìáiß
¥VÅÖÞdØñ¢ ,ØídÎáÄß §Õµ{áæ¿ ÉÀÈJÞW ÖáiÎÞæÃKᢠçÕÆçÕÆÞ¢·ÖßfÞµWçMÄßÙÞع{ßW
dÌáÙØíÉñßÏÞæÃKᢠÍøâ ¥çgÙæJ ¯WMߺîí øÞ¼ÞÕí ÜìµßµØᶹ{ßW ¦Èwߺîá ®KᢠµÞÃáKá.
ÍøÃÕV×¢ 17 ÎáÄW ¥çgÙÎÞÃáí ®ÜïÞ ÍøÃçø¶ÏᢠØâfßAáKÄí. ĵÞøß ®K dÌÞÙíÎÃÕ¢ÖJßW
¼Èߺîá. ÍøÃÕV×¢ 8W ÆâĵÈᢠÎÙÞÎÙJµÈáÎÞÏß. ÍøÃÕV×¢ 17W ÎdLßÏÞÏß. ÍøÃÕV×¢ 31W
ÎÙJÎÈᢠÎdLßÏáÎÞÏ ¥çgÙJßÈá øÞ¼ÞÕí ¥çȵ¢ ÆÞȹZ æºÏîáKá.(®LáæµÞIÞÃáí dÌÞÙíÎÃVAí
øÞ¼ÞAzÞV ÆÞȹZ æºÏñßøáKÄí ? ¥Äí çØÕȹZAáU ÉáøØíµÞø¹{ÞÏßøáKßçÜï ?)
ÎÙÖßÕ·áÉñ 1 ÏÏÞÄß 4 ÎáÄW 28 ÍøÃÕV×¢ Õæø Ü߶ßĹZ ÉáùæM¿áÕߺîßGáIí. 35 ÕV×¢ Íøâ.
ÖÞØȹZ ÕßÈàÄÉáøJáÈßKáí.(ÌÜÞ¢·àV ¼ßÜï, ÎÙÞÈÆàÄàøæJ ÌßC) 24,28 ÍøÃÕV×JßW
ÏÏÞÄßÈ·øJßW ÈßKᢠ(ÎÙÞÈÆàÄàø¢). ÕßÈàÄÉáøJßæa ÉáÄßÏçÉøÞÕâ. ØÎÞÕÞØßĵ¿µ,µ¿µ
ÎáÄÜÞÏ ÉƹZ ÕßçÖ×ù{ßÜßÜï. ÏÏÞÄßÈ·ø¢ ÎÞdÄ¢ ÄÜØíÅÈ¢. ¥ÍßÈÕÏÏÞÄßÈ·ø¢ (µGAí,¼¼íÉâV)
ÉßWAÞÜçØÞÎÕ¢Ößµ{áæ¿ÏÞÃáí. dÄßÉáøßÏßæÜ µÞܺáøßµ{áÎÞÏßÏái¢ æºÏñá;çºÆß
ÆáVPøÞ¼æÈ çÄÞWMߺîá;ÆÙÞÜÈ·ø¢ Äà æÕºîá.¥AÞÜæJ ÏáÕøÞ¼çÆÕ 1 (915_945)
¦ÏßøßAÞ¢ ÆáVPøÞ¼X. ¥æÜïCßW ÉádÄX ÜfíNÈøÞ¼ 2 (945_970) ®Ká ºøßdĵÞøzÞV.
ÏáÕøÞ¼çÆÕÈÞÕÞX µâ¿áÄW ºÞXØáIí. øÞ¼çÖ¶øæa (µÕß,ÈÞ¿µdµáJí)
ÕßiØÞÜ;í¼ßµdɵÞø¢ çµÏâøÕV×æÈK ÏáÕøÞ¼çÆÕX ²KÞÎÈá dÄßÜߢ·ÞÇßÉÄß ®K çÉøáIí.
dÄßÜߢ·¢ æÄÜá·áøÞ¼cÎÞæÃKᢠdÄßµÜߢ·øÞ¼cÎÞæÃKᢠøIáÉf¢.ÏáÕøÞ¼çÆÕX
çÄÞWMߺî øÞ¼c¹{áæ¿ ÉGßµÏßW øÞ¼çÖ¶øX ¦dt æÉ¿áJßÏßGáIí. µÞܺáøß øÞ¼ÞAzÞV
dÄßµÜߢ·ÞÇßÉÄß ÌßøáÆ¢ ©UÕøÞÃáí. ¥ÕVAÞVAᢠdÄßÜߢ·ÞÇßÉÄßØíÅÈ¢ §Üï.
ÏÏÞÄßÏáæ¿ ²OÄÞ¢ ÍøÃÕV×JßÈáÎáXÉí ÏáÕøÞ¼çÆÕ ²KÞ¢X dÄßµÜߢ·ÞÇßÉÄß µÞܺáøß
øÞ¼ÞÕÞÏßøáKßøßAâ (µÞܺáøß çºÆß ÆáVPøÞ¼Þ).ÆÞÙÜÄßW ÏÏÞÄß §¿æÉGÄßæa
dÉÄcÞ¸ÞÄÎÞÕÞ¢ µÞܺáøßµZ ÍàÎøÅæa µÞÜJí ´dÁçµÞØÜJßW È¿JßÏ É¿ÈàA¢. ²ùßTÏßæÜ
ÍìεÞøØߢÙÞØÈJßÈáí ¥ÕµÞÖßÏÞÏß dÄßÍáÕÈÎÙÞçÆÕß ÕøáKÄí ØbÍÞÕÄᢷæa
ÉádÄßÏÞµÏÞÜÞÃáí. ÕßÕÞÙ¢ ¥ÄßKáçÕIß ¥»X ¥ØâdÄâ æºÏñ ØtßÕßÕÞÙÎÞÃáí. ÏÏÞÄßÏáæ¿
µÞÜçJÞæ¿ ÍìεÞøÕ¢Ö¢ ®KçÉøáçÉfߺîí çØÞÎÕ¢Ö¢ ®KçÉøáÎÞdÄ¢ ØbàµøßAáKá. ÍìεÞøÕV×¢
187W ÍìεÞøøÞ¼í¼íÈß ÆmßÎÙÞçÆÕß ÆfßÃæÄØÜßÏßW d·ÞÎÆÞÈ¢ æºÏîáKá. ¥NÏáæ¿ Õ¢Ö¢
ÍìεÞøÕ¢Ö¢.¥»æa Õ¢Ö¢ çØÞÎÕ¢Ö¢. 924 ¯Áß ÎáÄW çØÞÎÕ¢Ö¢ ®KÜïÞæÄ ÍìεÞøÕ¢Ö¢

43
®KáÉùÏáKßÜï. 940¯ÁßÏßW ©JøçÄÞØÜßÏßW (æÆCÈW ¥¢·áX) ÍìεÞøøÞ¼í¼íÈß
Õµá{ÎÙÞçÆÕß ÖÞØÈ¢ µÞÃáKáIí. 945 ¯ÁßçÏÞæ¿ ¦ dÉçÆÖJáÈßKᢠ¨ ÈÞ΢ ¥dÉÄcfÎÞÏß,
çØÞÎÕ¢Ö¢ ®KçÉøáÎÞdÄ¢ Øbàµøߺîá. ²OÄÞ¢ ÍøÃÕV×JßW ´dÁJßæÜ ÖàÜ;í¼ÉÄßAí
øÞ¼í¼íÈß ÆÞÈ¢ æºÏñ d·Þ΢ ÉÄßÈFÞ¢ ÍøÃÕV×JßW ·tÄÞÉÄßÎmÜæÎK ÉáÄßÏ çÉøßÜÞÃáí
Õß{ßAæM¿áKÄí.
¥¼ÉÞÜæÈ çÄÞWMߺîí RµÞÎçÆÕQzøÞÏ 32 ÎÆÏÞȵæ{ Éß¿ßæºî¿áJí ¥ÕÏáæ¿ ÉÞMÞzÞæø
ÏÏÞÄß ÕÇߺîá ®æKÞøáçø¶ÏáIí. ¥¼ÉÞÜX ¦æøKá æÄ{ßEßGßÜï. ÇÞøÞÆJX1, 2,ØߢÙÆJX
®Kß¹æÈ ÆJµá¿á¢ÌJßæÜ ÎÙÞØtßÕßd·Ùßµæ{ ÉøÞÎVÖߺîßGáIí. ºßºîçÄÖbøÈᢠ§æÄ ÉÆÕß
ÕÙߺîÄÞÏß µÞÃáKá. ÎÙÞÍÕ·áÉñ 2 ÍàÎøŵÞÜJí µÞܺáøß ¦dµÎùZ ©IÞÏß. ÏáÕøÞ¼çÆÕ øIÞÎæa
ÌßWÙøß ÖßÜÞÜ߶ßÄ¢ ÜfíÎÃøÞ¼ 2 (945_970) çµÞØÜ´dÁçÆÖ¹Z ¦dµÎߺîÄÞÏß
ÉùÏáKá.çµÞØÜøÞ¼ÞÕßæÈ çÄÞWMßAÏᢠ´dÁØÞÎLÈßWÈßKá µÞ{ßÏÕßd·Ù¢ ®¿áAáµÏá¢
æºÏñá. ÜfíÎÈøÞ¼æa µøßÄçÜ Ü߶ßÄJßW ¨ Õ߼Ϣ ÉøÞÎVÖßAÞÏíµÏÞW ¥ÄßÈáçÖ×ÎÞÕâ
§ÄáIÞÏÄí. çØÞεáÜçø¶µ{ßW §Äí ÉøÞÎVÖߺîßGßÜï.
ÇVNøÅæa ÎÙáWçÉïxí RÉâVÕøádÆXQ ®æKÞøá øÞ¼ÞÕßæÈ çÄÞWMߺîÄÞÏß ÉùÏáKá.
µßÝAX ÈÞ¿í ®KÞçÃÞ, ÉÝϵÞÜæJ ®KÞçÃÞ ÉâVÕÉÆJßÈVÅ¢ ®Ká ÄàVºîÏÞçAIÄáIí.
Ì¢·ÞZ,ÄÎßÝíÈÞ¿í ÎáÄÜÞÏ µßÝAX ÈÞ¿áµ{à® ²øá dÉÞºàÈøÞ¼ÞæÕKVÅ¢ Õøá¢. ÍàÎøÅæa µÞÜJí
ØߢÙÆJX ÄæKÏÞÃáí ØtßÕßd·ÙÞÇßµÞøß. ¥çgÙJßæa µáç¿ÞMUßçÉïxáµ{ßW ÎÞÄøÕ¢ÖJßæÜ
øÞõÉá¾í¼æÈK ØÞÎLX ØÞÎLÞÉÞ¿ßÏßW (ÍøÈÕV×¢ 13W )ÆÞÈ¢ æºÏîáKá. ÎçÙÖbø͵ñÈÞÏ
§çgÙ¢ µÞç{Öbøß (µÞç{¯Öbøß) ©ÉÞصÈᢠ15 d·Þι{áæ¿ (ÉUßµÞ ,çÆÕàçfdÄd·Þ΢ ÉUßµÞ)
©¿ÎØíÅÈáÎÞÃáí.ØÎÇß·ÄÉFÎÙÞÖÌíÆÈÞÃáí. (çÏÞ·JÞW ¥Fá ÎÙÞÖÌíÆ¢/ÉF¼ÈÖÌíÆ¢ ®Ká¢,
µàÝ¿íAß),øÞõX ÎÞdÄÎÜï,ÎmÜàµÈáÎÞÃçgÙ¢.ØàÜßW Ù¢ØÎÞµÏÞW ÕÞç·Öbøß(µçÜÖbøß)
µÞ{àÖbøßÏÜï ©ÉÞØÈÞÎâVJß ®Ká ÕcµñÎÞÃáí. ÇVNøÅX øÞ¼ÎÜïæÈKáµâ¿ß ¥ùßÏáKá. ÎÙáW
ÉÞù çÉïxí dɵÞø¢ ·ìÁ,¦dtçÆÖÄÜØíÅȹZ ÄàæÕºîá ÈÖßMߺîá. ¥AÞÜJí µßÝAX æÕCßÏßW
ºÞÜâµcøᢠÉÞÜzÞøáÎÞÃá ¦dt·ìÁçÆÖÞÇßÉøÞÏß
ÍøßAáKÄí.µßÝAFÞÜâµcVAß¿ÏßWå¥ÕµÞÖJVA¢ ©IÞÏß. ¥çMÞZ æÄÜá·áçºÞÁÎá¶c¾ÁçºÞÁÍàÎX
(µ¿MÏßæÜ æÉÁAÜïáçÆÖ¢) µßÝAFÞÜâµcV ÆÞÈÞVHÕæÈ ÕÇߺîí 27 ÕV×¢ Íøߺîá.
(973_1000) ÉßKà¿í çºÞ{øÞ¼øÞ¼X ²KÞÎæa ØÙÞÏçJÞæ¿ ºÞÜâµcV ÖµñßÕVNX 1 ¥Äí
ÄßøߺîáÉ߿ߺîá. øÞ¼cJí ¥øÞ¼µÄbÎáIÞÏ ¨ 27 ÕV×AÞÜJí ÉÜøᢠ¥dµÎߺîí Éâ æµÞU
æºÏñßøáKá.¥Äßæa µâGJßæÜÞKáÎÞdÄÎÞÃáí ÇVNøÅçaÄí. Ì¢·Þ{ßW ÎÙàÉÞÜ(988_1038)
ÈáçÖ×ÎÞÃáí dÉÖíȹ{áIÞÏßGáUÄí. ÇVNøŵÞÜ¢ ÎÙàÉÞÜX ØߢÙÞØÈÞøâÂÈÞÏ
©¿æÈÏÞÃáí.ÎÙàÉÞÜ ²KÞÎæa ¥»X Õßd·ÙÉÞÜX øIÞÎæa µÞÜJÞÃáí ÇVNøÅX ¦dµÎߺîÄí.
Õßd·ÙÉÞÜÈáí ¥AÞÜJí Ì¢·ÞZ ¥ÇàÈÎÜï.ÌàÙÞùßW (·Ï ÎáÄÜÞÏ ØíÅܹZ0 ÎÞdÄÎÞÃá
Íøâ.¥Õßæ¿ÏÞÃá ÇVNøÅÈÞdµÎߺîí æµÞU È¿JßÏÄí.çfdĹ{ßæÜ Éâ æµÞUÏ¿ßAÞÈáU
ÜfcÎÜïÞæÄ ØÞdÎÞ¼cÕßµØÈ¢ ÜfcÎÞÏßøáKßÜï.®KÞW ÎÙÞÍÕ·áÉñ
4,©çÆcÞ·çµØøß,ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 5 ,µVHX ®KßÕV ÇVNøÅæa èØÈc¢ æÄAí çØÄáÎáÄW Õ¿Aí
ÙßÎ޺ܢ Õæø ,µßÝAí ØÎádÆ¢ ÎáÄW É¿ßEÞùáØâøcX ¥×íÙÎßAáK ÉÖí»ßθ¿íx¢ Õæø ØFøߺîá
®Ká ÉùÏáKá. (É¿ßKÞùXØÎádÆ¢ ®Ká ÉùEßGßÜï ®Ká dÖißAáµ)ÇVNøÅæa ²KáÕßG
ØçÙÞÆøX §dwøÅX µÜߢ·JßW ¥çgÙJßæa èÕçdØÞÏßÏÞÏßøáKá. ¥ÄÞÏÄí ÇVNøÅX µàÝ¿AßÏÄí ¨
dÉçÆÖÎÞÃáí ÇVNøÅæa øÞ¼·áøá ØÙçÆÕX.ØtßÕßd·ÙÉÆ¢ µá¢ÍÞmßÉÞÜX, ÎdLßÕøX
çÈdÄçÆÕX ÎÙÞfÉ¿ÜÞicfÈáÎÞÃáí (ØÞÎc¢ : çÈdÄÈÞøÞÏÃX _¦ÝíÕÞçFøß ÄdOÞA{áæ¿
ÕßçÖ×â) ÇVNøÅæa²çø ²øá ÆÞÈ¢ ¥LøáÆÕßÕß×ÏJßÈÞÃáí ÍìεÞøçø¶dɵÞø¢ §Äí
ÆfßÃæÄÞØÜßÏßÜÞÃáí.

44
ÇVNøÅÈáçÖ×¢ ØçÙÞÆøX ÈÙá×X Íøߺîá. ÍáÕçÈÖbV dÌÙíçÎÖbøçfdÄJßW
©çÆcÞÄçµØøßÏáæ¿ ¥N çµÞÜÕÄßÏáæ¿ Ü߶ßÄJßW ÇVNøÅÈáçÖ×¢ ÈÞÅÈßÜïÞÄÞÏ øÞ¼c¢
ÉÜøᢠ¦dµÎߺîÄÞÏß ÉùÏáKá. ÈÙá×æa µÞÜJÞÃáí ¨ ¦dµÎùZ È¿KÄí. 15 ÕV×ÎÞÃáí ÈÙá×X
ÍøߺîÄí(995_1010) dÉÖíȹZ ÌtáA{ßW ÈßKáÄæKÏÞÏßøáKá. §dwøÅX çÄÞWMßºî ©dÁÞÇßÉÄß
ÈÙá×ÈÞÃâí. (ØbL¢ ¥Èá¼ÈÞW çÄÞWMßAæMGá) ÌYÉâV çÉïxßWÈßKáí §dwøÅX ÈÙá×æÈ
ØߢÙÞØÈÞøâÂÈÞAáKÄßW ®ÄßVMáµÞGßÏßøáKÄÞÏß µÞÃÞ¢. ¨ ¥ÕµÞÖJVAæJ µáùߺîí
dÌÙíçÎÖbøçfdÄÜ߶ßĹ{ßW ÎìÈ¢ ͼßAáKá. ÇVNøÅÈᢠºmàÙøÏÏÞÄßAᢠ§¿ÏßW ÕK ÈÙá×çÈÏá¢
§dwøÅíȯÏᢠ¨ Ü߶ßÄ¢ øÞ¼ÞAzÞøÞÏß µâGáKßÜï. ÈÙá×æa ÎøÃçÖ×¢ §dwøÅX øÞ¼ÞÕÞÏß.
ÍàÎøÅÈáí ÆáVP ®æKÞøá ÍÞøcÏßW ¼ÈߺîÏÞ{ÞÃáí §dwøÅX. øÞ¼Õ¢ÖÄßæÜ ÕߺßdÄÕàøc
¥ÍßÎÈcáÖÞ¶ÏßæÜ ²øá Öµñß ©ÏVKáÕøáKÄí §çgÙJßæÈÄßøÞÏßGÞÃáí.ÕrøÞ¼ÞÕßæa
ÖµñßçÏÞæ¿ ¥ÍßÎÈcá ÄÈßæAÄßøÞÏß ©ÏVKáÕøáKÄùßE §dwøÅX µÜߢ·JßW ÈßKáÕKáí
¥ÍßÎÈcáÕßæÈ ÏáiJßW ÕÇߺîá. ²¿áÕßW dÌÞÙíÎÃV ØNÄߺîí ÏÏÞÄßÈ·øJßW ¥Íß×ßµñÈÞÏß ÌYÉâV
ÖÞØÈ¢ ÉáùæM¿áÕߺîá. ®KÞW,·áÉñ ®K ÈÞ΢ §çgÙJßÈßÜï. çµÞØÜ,©dÁ,µÜߢ· ®K
dÄßøÞ¼c¢ Íøߺîá. ÌYÉâV çÉïxßW æµÞç¹ÞÄÎmÜ¢ ¥ÅÕÞ ·FÞÎßæÜ d·ÞÎÎÞÃáí ÆÞÈ¢ æºÏîáKÄí.
1022 ¯ÁßÏßW ÏÏÞÄßÈ·øJßæÜbºîí çºÞ{øÞç¼dw 1 çÄÞWMߺîá. ²ÁíÁÕß×ÏÕᢠçµÞØèÜÈÞÁá¢
É߿ߺîí ¥çȵ¢ ÄùÕÞGáØbJáAZ øÞç¼dwX ®¿áJáæµÞIáçÉÞÏß. ºÞÜâµcøÞ¼ÞÕí ¼ÏØߢÙX 2
¼·çƵÎÜïX (1015_1042) øÞç¼dwX ²KÞÎæa ÎøáεX øÞ¼øÞ¼Èáɵø¢ ¥çgÙJßæa ²KáÕß¿íx
ØçÙÞÆøX Õß¼ÏÞÆßÄc 7 Õß×íÃáÕViÈçÈ ØߢÙÞØÈJßÜßøáJßÏßøáKá. §ÄßW §dwøÅX
¼·çƵÎÜïÉf¢ çºVKßøáKá. ¥Äßæa dÉÄcÞ¸ÞÄÎÞÏßøáKáøÞç¼dwçºÞ{æa ¦dµÎâ.
©çÆÉâV dÉÖØñßÏßW ÉøÎÞøçÍÞ¼X (1000_1047) ·Þ¢ç·ÏçÆÕX (1015_1041) dÄßÉáøßÏßæÜ
µÞܺáøß øÞ¼ÞÕí ®KßÕøᢠ©ÄíµÜøÞ¼Þ §dwøÅæÈ çÄÞWMߺîßGáIí. µÞܺáøßµ{áæ¿ ²øá
ÖÞ¶ æÄAX çµÞØÜJßæa É¿ßEÞùâí ÄáNÈÏßW (ÄáÎÞX,ÌßÜÞØíÉâV ¼ßÜï)1000 ¯ÁßÏßW
ÄÞÕ{οߺîá. §dwçØÈæÈ É¿ßEÞGí µÏùÞæÄ Ä¿áJá. µÜߢ·øÞ¼ÞÕßæa ÉádÄX µÎÜøÞ¼Þ
(1020_1045) ©ÄíµÜÞdµÎÃJßW ·Þ¢ç·ÏçÆÕæÈ ØÙÞÏߺî ØÞÎLÈÞÃáí.ÉøÎÞø,µÞܺáøßµZ
çºÞ{zÞçøÞ¿í µâ¿ßçºîVKáí §dwøÅæÈ ¦dµÎߺîá. µáæÜÈâV Ü߶ßÄJßW µáwøÞ¼Þ ºÞJX çÄÕ
ÖdÄáA{áæ¿ ¦Èµç{Þæ¿ÄßVJÄÞÏß ÉùÏáKá. §çgÙ¢ ¼·çƵÎÜïæa ²KáÕßG ØçÙÞÆøÈÞæÃKá¢.
(çÉøáí Îâ×µÕ¢Ö¢ ®ÜßϹÞGßW ÄÜMUß ÖÞ¶Ïáæ¿ ÌßøáÆÈÞ΢ ®Ká dÖißAâ).¥ÄÞÏÄí,
ÆfßçÈLc ÎáÝáÕX øIÞÏß ÍÞ·¢ çºVKáí ²øá Ïái¢ §AÞܹ{ßW È¿KßGáIí. RÕÜïÍÕ¢Ö¢Q
ÕÜïÍÕ¢ÖJßæa ÄæK µVHçµØø¹æ{ ÈÖßMߺîá ®K ØtcÞµøÈwßÏáæ¿ (Èwß
ÕÜïÍÕ¢ÖÈÞÎçÇÏ¢)øÞκøßÄçÖïÞµ¢ ÄßµºîᢠÏÞÅÞVÅcÎÞæÃKVÅ¢.
çºÞ{çø¶µZ dɵÞø¢ §dwøÅÈᢠµá¿á¢ÌÕᢠçºÞ{æa Ä¿ÕáµÞøÞÏß .ÈÙá×X ,¥ÍßÎÈcá ®KßÕæø
ÕÇßºî §dwøÅÈáçÖ×¢ ØߢÙÞØÈ¢ ¥ÈÞÅÎÞÏß .¥çMÞZ ¥ÍßÎÈcáÉádÄX ºmßÙøÏÏÞÄßæÏ ¥ÎÞÄczÞV
ÄßøߺîáæµÞIáÕKá ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 3 ®KçÉøßW ¥Íßç×µ¢ æºÏñá.¥çgÙÕᢠÉádÄÈᢠøÞ¼cæJ
ÕàIᢠÉâVÕØíÅßÄßÏßW ØÎÞÇÞÈÉâVHÎÞAß.dÄßµÜߢ·ÞÇßÉÄßµ{ÞÏß.§çgÙJßæa ÉyßÏá¢
©çÆcÞÄçµØøßÏáæ¿ ¥NÏáÎÞÏ çµÞÜÕÄß çµÞÜJáÈÞGßW ÈßKá ÕKÕ{ÞÃâí.
¼çÁØߢ·ÆáCøßÖÞØÈJßÈáí ÎÞùÞF(ÎÞùÞçFøà) Îáùºß ÖÞØÈæÎKᢠçÉøáµÞÃáKá. ÎÞùÞçFøß
¦ÝíÕÞçFøß ÄdOÞA{áæ¿ ÉâVÕØíÅÞÈÎÞæÃKá ÈÎáæAÜïÞ¢ ¥ùßÏÞ¢. ÎáøºßÏᢠÈÎáAí
ÉøߺßÄÎÞÏçµø{JßæÜ ØíÅÞÈ¢. §Äí çµÞÜÕÄß ®Õßæ¿ ÈßKáÕKÕæ{KÄßÈá ØÞfc¢ ÕÙßµáK øIá
çÉøáµ{ÞæÃKáí ®ÈßAí çÄÞKáKá. ÎÙÞÖßÕ·áÉñæÏ µÜߢ·,æµÞç¹ÞÄ,©WAÜ,çµÞØÜçÆÖ¹{áæ¿
¥ÇßÉÄßÏÞÏß æÄøæE¿áAáµÏÞÃá æºÏñÄí. µVÃÞ¿,ÜÞ¿,·áV¼í¼øçÆÖ¹Z æÄøæE¿áAæMG ¨
øÞ¼ÞÕßæÈ ®øßÏáK ¥oßçÉÞæÜ ÍÏKá ®æKÝáÄßÏßøßAáKá. ·ìÁ,øÞÇçÆÖ¹{ßæÜ ÕdØñ¹æ{
ÉùMßAáK µÞxÞÏßøáKá ¥çgÙ¢.ÍâÕßJ¢(ÍâÎßÏáæ¿ ÇÈ¢) ¦Ï ¥çgÙ¢ µÞFßÏßW (µÞFàÉáø¢;
dØñàµ{áæ¿ ¥øæAGßæÜ µÞFß. ÆbÏÞVÅ¢) ¥ÈáøµñÈáÎÞÏßøáKá. µÞFß çºÞ{øÞ¼ÇÞÈß.

45
çºÞ{zÞV §dwøÅæÈ çÄÞWMߺîí dÌÞÙíÎÃØÍÏáæ¿ ØÙÞÏçJÞæ¿ ÄæK øÞ¼ÞÕÞAßÏÄßÈÞÜá¢
µÞFßÕßÆcÞÉàÀJÞÜᢠµÞFßÏßW ¥ÈáøÞ·¢ ¼Èߺîá. È{X,ÈÙá×X,ÎÞtÞÄÞ,
ÆßÜàÉX,ÍÞ·àøÅX,ÍøÄX ÎáÄÜÞÏÕçøÞ¿í §çgÙæJ ÄÞøÄÎc¢ æºÏñßøßAáKá. ©çÆcÞÄçµØøßÏá¢
µVHÈᢠÎÇáØâÆÈ(dµá×íÃ) ÄáÜcÈÞÏ ÕßÖbÕß¼Ïß ®KßçgÙæJ Õß{ßAáKá.
ÙV×·áÉñæa çÉøAáGßÏᢠØߢÙÆJæa ÎøáεÈáÎÞÏ øÞõøádÆÆJX ºmàÙøæa ØtßÕßd·Ùß.
§çgÙJßÈá çµÞØÜd·Þ΢ ÈWµáKá. øádÆÆJÉßÄÞÕí çÆÕÆJX ¥çÏÞÇcÞÉáøÕÞØßÏÞÃáí.
ÎÙÞÍÕ·áÉñ 4 ©çÆcÞÄçµØøß: 25 ÕV×¢ Íøâ.(1040_1065) çµÞØÜ,©dÁ,©WAÜÞÇßÉÄc¢.
Ø¢ÌWÉâV d·Þ΢ ,²dÁd·Þ΢ (ÌÜß¼Þøß ÖÞØÈ¢) ÆÞÈ¢ æºÏîáKáIí. ¥N çµÞÜÞÕÄß
ÍáÕçÈÖbøJßW dÌÙíçÎÖbøçfdÄ¢ ÈßVNßAáKá.Éáøß¼ßÜïÏßW ¶m·ßøßÎܵ{ßW §çgÙJßæa
ÍøõÞÜæJ çø¶µ{áIí. ÉÄßæÈÞKÞ¢ ÍøÃÕV×JßW øádÆÆJX (¥»æa µÞÜæJ) ÄæÈÏÞÃáí
ÎÙÞØtßÕßd·Ùß.ÆJzÞV çµÞØÜçÆÖæJåØtßÕßd·Ùßµ{ÞÃáí ©çÆcÞÄçµØøßµÞÜJí øádÆÆJX
ÆÞÙÜ,©dÁ,·ìÁçÆÖ¹{ßÜáIÞÏ ÕßÉïÕ¹æ{ Èß×ídÉÏÞØ¢ ²ÄáAß. ©dÁçÆÖæJ ÕßÉïÕµÞøßæÏ
Ü߶ßÄJßW çµÞdÁ (çµÞ + ©dÁ) ®KÞÈáÉøÏáKÄí.©çÆcÞÄçµØøßµÞÜæJ µÞܺáøßøÞ¼ÞÕí
ÜfíÎßµVHX ®K µVHÈÞÃáí (1040_1073) §çgÙJßÈáÎáIí dÄßµÜߢ·ÞÇßÉÄßÌßøáÆ¢. ·ìÁøÞ¼cJí
ÈÏÉÞÜX,ÉáÄX Õßd·ÙÉÞÜX3 ®KßÕV µVHÈáÎÞÏß ÈßøLø¢ Ïái¢ æºÏñá. ²¿áÕßW
ØÎÞÇÞÈØíÅÞÉÈJßÈá Øtß æºÏñá. µVHæa ÉádÄß ÏìÕÈdÖàæÏ Õßd·ÙÉÞÜX 3 ÕßÕÞÙ¢ µÝߺîá.
©çÆcÞÄçµØøßµÞÜæJ çºÞ{zÞV øÞ¼ÞÇßøÞ¼ 1 (1018_1052),øÞç¼dw 2
(1052_1064),ÕàøøÞç¼dw 1 ( 1063_1070)
µáÎÞøÞÇßøÞ¼ çØÞçÎÖbøæa æµW· çÉïxßW çµÞØÜJßW ÏáÕøÞ¼ÞÕÞÏß ¥ÍßÎÈcáÕßæÈ
(ØçÙÞÆøX) ÈßÏÎßAáKá. (ÉÄßæÈÞKÞ¢ ÍøÃÕV×¢). ©çÆcÞÄçµØøßå§Äí æºÏñÄí
æÄAçCÞØÜJßæa É¿ßEÞùáÍÞ·JáÈßKáí µÞܺâøßµ{ᢠRºßLµÈÞ·Q¹{á¢
¦dµÎßAÞÄßøßAÞÈÞÃâí.øÞ¼ÞÕí ©WµÜJßW ÕØߺîí ·¢·zÞøáæ¿ ¦dµÎâ Ä¿Eá.
¥ÍßÎÈcáÕßÈáçÖ×¢ µáÎÞøÞÇßø¦¼ ÉøçÎÖbøçØÞçÎÖbøX ¨ ºáÎÄÜ çµÞØÜJßW ÈßVÕÙߺîá.
çµÞÜÕÄßÏᢠÉádÄÈᢠÖßçÕîÞÉÞصøÞÃáí.ØàW ÈwßÏᢠºdwAÜÏᢠ.dÌÙíçÎÖbøçfdÄJßW
R¯µÞdÎQÈÞÅíÈÞÃáí.¥Õßæ¿ dÈáÄcÈÞ¿µÞÆßµZAÞÏß çµÞÜÕÄß ²øá ÈVJµàØ¢¸æJ æµÞ¿áJá
(ÍáÕçÈÖbøJßW).ÉâAÞGßÏâV ÖßÕ_Õß×íÃáçfdÄJßW ¨Ïßç¿ ¾ÞX ÕÞÏßæºî¿áJ ²øá Ü߶ßÄ¢ ¦
çfdÄJßW ÉçI çÆÕÆÞØßµ{áæ¿ dÈáÄcÞÆßµZ ©æIKá µÞÃßAáKá. çµÞÜÕÄßÏáæ¿ ÈÞ¿ÞÏ
Îâ×µ_çµÞÜJßøßÈÞGßWÈßKá ÕKÕøÞÃáí ²ùßT ÉáøßÏßW ¦Æc¢ dÈáJ¢ æºÏñæÄKÄí ²øá
¥ÕߺÞøßÄ,¦µØíÎߵآÍÕÎÜï . ¶m·ßøßÏßW ©çÆcÞÄçµØøß è¼ÈØÈcÞØßÎÞVAí ÆÞÈ¢ æºÏîáKá.
ÉádÄX ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 4 ¼ÈçμÏX ÈÞ·Îá¶cæÈ çÄÞWMߺîÄÞÏß ÎøáεX µVHX çø¶æM¿áJáKá
(øy·ßøß çÉïxí)§Äí ºßLµÈÞ·øÞ¼ÞÕí çØÞçÎÖbøX 1 (1069_97) ®KáµøáÄæM¿áKá.²øá
©dÁÎá¶cÈßWÈßKáí 96 çµÞØÜd·Î¹{ᢠ6 Üf¢ ÈßÇßÏᢠÉß¿ßæºî¿áJá. ÈbÞÉJÈçÉïxá dɵÞø¢
ÏáÕøÞ¼Þ ÇVNøÅX ®K ÉøçÎÖbøÍGÞøµÎÙÞµáÎÞøÞÇßøÞ¼ ÉøçÎÖbøÈÞÃâí ÉÖí»ßεÜߢ·JßW
¥çgÙJßæa dÉÄßÈßÇß. ²øáÉæf,εçÈÞ ÎøáεçÈÞ ØçÙÞÆøçÈÞ ¦µÞ¢. §AÞÜJí æÄAí ·¢·V,
çµÞØܵÞܺâøßµZ,Õ¿Aí ºßLµÈÞ·¹Z ¦ÏßøáKá øÞ¼Õ¢Ö¼VAí Íà×Ãß. ·¢·øÞ¼ÞÕí øÞ¼øÞ¼ 1
çÆçÕdwÕVNX (1070_78) Äæa èØÈcÞÇßÉÈÞÏ RÕÈÉÄßQ ©ÄíµÜçµÞØÜæø ÉøÞ¼ÏæM¿áJß
®Ká çø¶æM¿áJáKá,çÆçÕdwÕVNX Õd¼ÙØñX 5 ¥ÈLÕVNæa εÈÞÃáí. µÞܺáøß øÞ¼ÞÕí
dÉßÅbàçÆÕ 1 (1065_1090) ¥çÎÞÆçÉïxßW (1069, 1079) صÜçµÞØÜÞÇßÉÄß ÄÞÈÞæÃKá
dÉØñÞÕßAáKá. ÆJzÞøáæ¿ Õ¢ÖJßWÉßùK øÞõÎÜïÆJX (øádÆÆJÈá çÖ×¢) ¼ÈçμÏæa
ØtßÕßd·ÙßÏÞÏßøáKá.

46
ÎÙÞÍÕ·áÉñ 5 Éáø¾í¼ÏX (1080_1100) ØbLÎÞÏß çø¶µæ{ÞKᢠÄKßGßÜï. ØçÙÞÆøÈá¢
Éß¹ÞÎßÏáÎÞÏ µVHæa øy·ßøßçÉïxßW ÈßKáí §çgÙ¢ ·ìÁ,ÆÞÙÜ,µÜߢ·,Õ¢·øÞ¼ÞAzÞæø
çÄÞWMߺîÄÞÏß d·ÙßAÞ¢. §Äí ÈßøLø¢ È¿KáæµÞIßøáK ¦dµÎù{áæ¿
dÉÄßçøÞÇÎÞÏßGÞÃáí.(µßÝAX ·¢·V, ºßLµÈÞ·¹Z, µÞܺáøßµZ) ¥ÈLÕVN çºÞÁ·¢·X (1078_1142)
ºßLµÈÞ· çØÞçÎÖbø 1 ®KßÕV µÜߢ·JßÜᢠÌØñùßÜᢠdµÎJßW ÖµñøÞÃKáí. Ì¢·Þ{ßW
øÞÎÉÞÜX(1077_1120) ÈÖߺîáæµÞIßøáK ÉÞÜئdÎÞ¼cæJ ØdÎfßAáK
dÖÎJßÜÞÃáí.¼Þ¼ÜïçÆÕX (1090_1120) ®K µÞܺâøßøÞ¼ÞÕí (dÉßÅbàçÆÕ 1 æa ÉádÄX)
ÏáiJßW çØÞçÎÖbøæÈ Ä¿ÕáµÞøÈÞAß,¥NÏáæ¿ ÈßVÌtJÞW ÕßGϺîá. øIáµâGøá¢
çØÞÎÕ¢ÖÎÞÃáí.¥ÍßÎÈcáÕßÈáçÖ×¢ çµÞØÜøÞ¼ÞÕÞÏß ØáÕVHÉáøJßW ÈßKá ÄÞdÎÖÞØÈ¢
ÉáùæM¿áÕßAáKáIí çØÞçÎÖbøX. ÎÙÞÖßÕ·áÉñX 5 µVHX µVHçµØøßæÏ øÞÎÉÞÜX
çÄÞWMߺîá. ·¢·øÞ¼ÞÕí ¥ÈLÕVNX çºÞÁ·¢·Èáí ©ÄíµÜ¢ ÕßGáæµÞ¿áçAIßÕKá.
(1108_1114_15 Õæø ¥çgÙÎÞÃáí ²ùßT ÍøßAáKÄí)Îá¶Üߢ·¢ çÉïxí dɵÞø¢ çºÞÁ·¢·X ÕàIá¢
©ÄíµÜøÞ¼ÞÕßÈá ØߢÙÞØÈ¢ ÕßGáæµÞ¿áJá. øÞκøßÄ(ØtcÞµøÈwß)JßÜᢠ¥ÈLÕVNæa
Äá¢ÌáøáçÉïxßÜᢠµVHøÞÏæÈKÞÃáí ¨ øÞ¼ÞÕßæa çÉøáí. µVHæa µÞÜJí dµá×íÃçÆÕÈÞÈáí
ØtßÕßd·Ùß. ºßxÜçÆÕÈÞÃáí ÎÙÞfÉ¿Üß. µVHæa ¯ÝÞ¢ ÍøÃÕV×JßW ÎÙÞøÞ×íd¿µâ¿ØÞÎLX
¼ÏÞVHÕÈÞÃáí ÍßVÎÙÞøÞ¼íÉâV (ÌÞÜ¢·ßV ¼ßÜï)ÍøßAáKÄí. ÉdLIÞ¢ ÈâxÞçIÞæ¿ çØÞÎÕ¢ÖßµZ
ÕÜßæÏÞøá ÖµñßÏÜïÞÄÞÏßJàVKá. æÄÜá·áçºÞÁØÞÎLX ÏçÖÞøÞ¼X ÉÄßæÈÞKÞ¢ ÈâxÞIßæa
ÎÇcJßW ÄæK dÉÌÜÈÞÃáí. ÉdLIÞ¢ ÈâxÞIßW çÉøAáGß çØÞçÎÖbøX 2 çµÞØÜÞÇßÉÈÞÃáí.
ÉÞxíÈ ÎcâØßÏ¢ ,µáÎÞøß ØߢÙçÉïxáµZ §çgÙ¢ ØáÕVHÉáøJßWÈßKÞÃáí ÉáùæM¿áÕßAáKÄí.
§Õßæ¿JæKÏÞÃáí çØÞÎÕ¢Öß çØÞçÎÖbøÈᢠÖÞØȹZ ÉáùæM¿áÕßAáKÄí. ÉdIIÞ¢ ÈâxÞIßW
ÆfßÃçµÞØÜJßæa µßÝAáÍÞ·¢ µßÝAX ·Þ¢ç·ÏX ¥ÈLÕVNX çºÞÁ·¢·çaÄÞÃáí. ÌÞAß ÍÞ·¹Z
µÞܺâøßµ{áç¿ÄᢠºßLµÈÞ·¹{áç¿Ïᢠ¥Õøáæ¿ æÄÜá¹áçºÞ{ØÞÎLøáç¿Äá¢.
dÄßµÜߢ·¢:_ ¨ ÉÆÕᢠdÄßµÜߢ·ÞÇßÉÄß ®K ÉÆÕᢠ¦Æc¢ ©ÉçÏ޷ߺîáµÞÃáKÄí
µßÝA¹Þ¢ç·ÏøÞ¼ÞÕí §dwÕVNÈᢠØÞÎLÕVNÈáÎÞÃâí. ÉßKà¿í dÄßÉáøßµÞܺâøßµ{á¢
©ÉçÏ޷ߺîßGáIí. µµçøÆßµÏßW µáÎÞøÉÞÜØÞÎLæa çøÕÞçÉïxßW ¨ ÉÆ¢ ºÞçmÜï øÞ¼ÞÕí
èdÄçÜÞµcÕVNÈᢠæµÞ¿áJáµÞÃÞ¢ .çØÞÎÕ¢Ößµ{ßW ÖßÕ·áÉñæÈÞÝßæµ ®ÜïÞÕVAᢠ¨
ÕßçÖ×ÃÎáIí.µHß¹ÞÎßæa ¥ÍßdÉÞÏJßW dÄßµÜߢ·¢ æÄÜß¹ÞÈÏÞÃáí.
1 ÎâKá ÍâÍÞ·¹æ{ µÜߢ·¢ ®KáÕß{ßAáKá. ÎâKᢠçºVKÄí dÄßµÜߢ·¢.
2 ÎâKᢠçºVK ÍÞ·¢ ÍâÎßÖÞdØñÉøÎÞÏß ²x ÏâÃßxí.
ÉïßÈß(23_79 ¯Áß) ÎçAÞ µÜߢç·,·ÞtÞøßçÁ µÜß¢ç· ®KßÕV µÜߢ·çÆÖJáÈßKáU
øIá¼ÈÄÏÞæÃKá ÉùÏáKá. ÌßØß ÈÞÜÞ¢ ÈâxÞIßW (æηÞØñÈàØí) ÈßKáU ÕßÕøÃJßWÈßKÞÃáí
ÉïßÈß §Äí ©iøߺîÄí.ÉïßÈß ¨ ÎâKá µÜߢ·¹æ{ ÉùÏáKÄí:
1 Çȵ¿µ¢ ¥ÅÕÞ ¥ÎøÞÕÄß dµá×íÃÞÈÆàÄàøJí
2.¦dtµÜߢ·¢ ¥ÅÕÞ øÞ¼ÎádLß
3 ÕÞùCW
§ÄßæÈ ¥çgÙ¢ æÄÜߢ·ÞÈ (dÄßÜߢ·ÞÈ) ®Ká Õß{ßAáKá. §Äí ÎâKᢠçºVKÞÃáí dÄßµÜߢ·¢.
dÄßµ¢+ Üߢ·¢ ®Ká Õßd·ÙߺîÞW dÄßµÜߢ·¢ .ÎâKáÜfâ ¥ÅÕÞ ÖßÕÜߢ·¹ZAß¿ÏßæÜ ØíÅÞÈ¢
. ÉïßÈßÏáæ¿ æÎÞçÆÞ·Üߢ·¢ ®.Øß.ÌVHÜßæa ÎáÆá·Üߢ·ÎÞÃáí.æÄÜáCáÍÞ×ÏßW ÎáÆá ®KÞW
ÎâKáí. æ¼.æ¼ .Ëïàxí ¨ 3 µÜߢ·ÎáU çÆÖ¢ µGAí ©ZæMG ²ùßTÏÞæÃKá ÕߺÞøßAáKá.·¢·ÞçÄÙX

47
ÜØñV çµÞØÜÕᢠ¥ÄßWæÉ¿áKá ®KᢠµøáÄáKá.Ìß Øß Î¼á¢ÆÞVAᢠ¨ ¥ÍßdÉÞÏÎÞÃâí.
¦V.¼ß.ÌØAí µÜߢ·¢,æµÞç¹ÞÆ,©ÄíµÜÎÞÃáí dÄßµÜߢ·æÎKáí µøáÄß.·¢·ÎáÄW
ç·ÞÆÞÕøßÕæøÏÞÃáí ¦V.Æß.ÌÞÈV¼í¼ßÏáæ¿ dÄßµÜߢ·¢. ¦V.ØáÌîøÞÕá ©ÄíµÜ(Õ¿AX µÜߢ·¢)
µÜߢ·¢(æÄCÜߢ·¢ ®K æÄÜáCáøÞ¼c¢) çºVKÄÞÃá dÄßµÜߢ·¢ ®Ká ÉùEßGáIí. ®ºîí.Øß,çù
²ùßTÏᢠÎÇcdÉçÆÖßæÜ »GßØí·VÙᢠÎdÆÞØí dÉØßÁXØßÏáæ¿ ¦dtÏßW ç·ÞÆÞÕøßAí Õ¿AáU
ÍÞ·Õᢠ¦Ãáí dÄßµÜߢ·æÎKá ØíÅÞÉߺîßGáIí. ¨ dÉçÆÖ¹{ßæÜ øÞ¼ÞAzÞøÞÃáí
dÄßµÜߢ·ÞÇßÉÄßµZ. ç·ÞÆÞÕøß ÕßÖÞ¶ÉGâ ¼ßÜïµZ (¦dt) ·FÞ¢ ¼ßÜï(²ùßT) §Õ
dÄßµÜߢ·æÎKá Áß Øß ·Þ¢·âÜß. Éß.¦ºÞøcÏᢠ¨ ¥ÍßdÉÞÏçJÞ¿í çÏÞ¼ßAáKá. ÎìøcµÞÜJí (¥çÖÞµX)
çºÆßøÞ¼Þ ¶øçÕܵÞÜJᢠµÜߢ·øÞ¼c¢ dÉØßiÎÞÃáí.
ÈÞºîáùÞÜßØí ÙßØíçxÞùßA (ÉïßÈß ²KÞÎX /·ÏØí ÉïßÈßÏØí æØALØí) æηÞØñÈßØí §ÕøÞÃáí
¦ÆcÎÞÏß µÜߢ·æJ ÎâKÞÏß ÕßͼߺîáÉùÏáKÄí.®KÞW ÉïßÈß øÞ¼cæJÏÜï,¼ÈÄæÏÏÞÃáí §¹æÈ
ÕßͼßAáKæÄKÄí dÖçiÏ¢ .·ßøßµ{ßÜá¢,ÉVÕÄÖ߶ø¹{ßÜᢠµÞGßÜᢠÄÞÎØßAáK dÌÞµíÎçÃ
(dÌÞÙíÎõáÜ¢) ®K ç·ÞdÄAÞøÞÃáí ÎÞçAÞ µÜß¢ç· (ÎÞ·ÇçÆÖæJ µÜߢ·¼ÈÄ)µÜß¢ç· ®KáÎÞdÄ¢
Õß{ßAáK ¼ÈÄ ØÎádÆÄàøÕÞØßµ{ÞÃáí. ØÎádÆÄàøÕÞØßµ{ÞÏ µÜߢ緵ZAí æÄÞG¿áJí
ÄÞÎØßAáK ¼ÈÄ ÎèL (ÎçÙdw) ®KùßÏæM¿áKá. dÌÞµíÎçÈÏáæ¿ ²øá ÖÞ¶ ·ÞtÞøßçÁ µÜߢç·
®KçÉøßW ¥ùßÏæÉ¿áKá. (·ÞtÞø,çµµÏ,ØßtáÄàøJáU dÌÙíÎÃÞÌÞÆí çµdwÎÞAßÏ dÆÞÕßÁ¼ÈÄ)
.§ÕV ®ÜïÞÕøᢠ²x Õ¢Ö¢ ÄæKÏÞæÃKá ÉïßÈß ®¿áJáÉùEßGáIí. §çMÞÝæJ ÉÜ
ºøßdĵÞøzÞæøAÞ{ᢠºøßdÄçÌÞÇÕᢠçÜÞ¼ßAᢠÉïßÈßAáæIKáçÕâ
µøáÄÞX.æÎÞæÆÞ·Üß¢ç· ®KÄí 3 µÜߢ·æÎKáÎÞÕÞ¢;ÉÝϵÜߢ·¢(ÎáÄáµÜߢ·¢) ®KáÎÞÕÞ¢.
¥çÄØÎÏ¢ ÉÝϵÜߢ·¢ ¥ÅÕÞ æÎÞæÆÞ·Üߢ·¢ ÉÝÏ ·¢·ÞÈÆß ©IÞAáK ²øá ÆbàÉßÜÞæÃKá¢
ÉùÏáKá. (·¢·ÞØÞ·øÆbàÉí) ÎÙÞÖßÕ·áÉñÏÏÞÄß µÜߢ·,æµÞç¹ÞÄ(æµÞ¹í,©ÆµÎmÜ¢ ÕæøÏáU
æÄÜá·á·Þ¢ç·ÏçÆÖ¢) ,©ÄíµÜ¢ dÄßµÜߢ·ÎÞÏß ÉùEßøßAáKá. çØÞÃÞ ¥ÅÕÞ ·¢·Ïáæ¿ èµÕÝßÏÞÏ
ØáÕVH ÈÆßÏßWÈßKÞÃáí ÕßÖbÞÎßdÄÞÆßµ{áæ¿Ïᢠ©WÍÕ¢; ¼ÎÆoßÏáæ¿ ¥N ØÄcÕÄßÏá¢
¥Õßæ¿ÈßKÞÃáí. ¥Äí çµø{Ìt¢. §Äßæa ÄàøJáU èÎdĵ(ÕßÖbÞÎßdÄ)ç·ÞdÄ¢ É¿ßEÞùLàøJá¢
ØÙc,çζÜ,Õßtc,ØáÆÞÎÎÜÈßøµZ ÕÝß ·ÞtÞø¢ ÕæøÏᢠØFøߺîá.
¼ÎÆoß,ØÄcÕÄßÉádÄX;ÉøÖáøÞÎX ØÄcÕÄßÏáæ¿ ÉìdÄX; dÆÞÕßÁøáæ¿
¦ÆßÎÕÈÕÞØß,¦øÃcµÕ¢Ö¹Z dÌÞÙíÎÃøÞÏß Õ{VKáÕßµØߺîí , ÕcÞÉߺîÄßæa æÉÞVHºøßdÄ¢
§ÄÞÃáí. ¦øczÞøáæ¿ ÕcÞÉÈ¢ dÆÞÕßÁøáæ¿ ÕcÞÉÈÎÞÃáí;¥ÎøÞøcµáÜJßæa
ÕcÞÉÈÎÞÃáí.¥¦ÆßÎÕÈÕÞØßµZ ÕßtcX, çζÜ,µÞܾí¼ø,ØÙcÞdÆßµ{ßæÜÜïÞ¢
ÕcÞÉߺîb¿çAÞGí ØFøߺîÄßæa ÜfÃÎÞÃáí èØtÕØ¢ØídµáÄßÏÞÏß
ÈÎáAßKáÜÍߺîáæµÞIßøßAáKÄí. æÄAáÈßKá Õ¿çAÞGí ¥ùßÕßæa ÕcÞÉÈ¢. ÕcÞÉÞøÕcÞÉÈ¢.
¥ÕøÞÃáí ®ÜïÞ È·ø¹{ᢠdØá×í¿ßºîÕV. çζÜÏßæÜ
ÈVNÆÞÄàø¢,¦dtÏßWåç·ÞÆÞÕøß,dµá×íÃÞÄàø¢; ØÙcÈßW µÞçÕøßÏáæ¿
©WÍÕØíÅÞÈ¢,ÙßÎÞÜÏJßW Øßtá,ØøØbÄß,·¢·ÞÄàø¹Z, ¨ ¯Ýá ØíÅÞȹ{ßWÈßKá ÉÀߺîÞW
§LcÏáæ¿ ÎáÝáÕX ºøßdÄ¢ ºáøá{ÝßÏá¢.
µßÝAX ·Þ¢ç·ÏV §dwÕVNX 1 (¼ßV¼ß¢·ß d·Þaí) ØÞÎLÕVNX(æÉÞKáÄâV d·Þaí) ®KßÕV
dÄßµÜߢ·ÞÇßÉÄßµ{ÞæÃCßÜᢠÉß¹ÞÎßµZ dÄßµÜߢ·ÎÙàÍá¼í (Íá¼ßAáKÕV)
ÎÞdÄÎÞÃáí.æÄÜáCÞÈÏßæÜ ºÞÜâµcX ¥øßçµØøßÏáæ¿ ÉVÌÈßçÉïxßW (¯Áà 966) Äæa ÎáX ·ÞÎß
ÏáiÎÜïX dÄßµÜߢ·ÕᢠæÕCßÏᢠÍøßAáKÄÞÏß ÉøÏáKá.(Ø µÜߢ·dÄÏࢠæÕCߢ)
²ùßT,ÎÇcdÉçÆÖí,¦dtdÉçÆÖí µÜߢ·JßW æÉ¿áKá.¦ÆcµÞÜ·¢·VAí Îá¶Üߢ·¢ µÜߢ·È·ø¢
ÄÜØíÅÞÈÎÞÃáí. §ÕV dÄßµÜߢ·ÞÇßÉÄßµ{áÎÞÃáí.Îá¶Üߢ·¢ dÖàµÞµá{¢ ¼ßÜïÏßÜÞÃáí.
Îá¶Üߢ·æJ ²øá Ü߶ßÄJßW dÄßµÜߢ·çÆÕÈá ØÎVMߺî çfdÄÕᢠ¥ÄßW ·ÞϵøᢠÈVJµßÎÞøá¢

48
¥Õøáæ¿ È¦ÏµÈÞÏ ¥ÈLÕVNX çºÞÁ·¢·ÈáÎáIí.( ÉâAÞGßÏâV Ü߶ßÄ¢
ÄÞøÄÎcæM¿áJáµ)¥FÞ¢ÈâxÞIßæÜ ¥ÈLÕVNæa ÖßøßÉáø¢(dÖàÉáø¢) d·ÞaßW
µÜߢ·ÉGâ Õ¢ÖÇø µ¿ÜßW çºøáK ædÖµÞµá{ÎÞÃáí. ¥æÄÞøáÄáùÎá¶È·øÎÞÃâí. Öµ¢ 1036æÜ
²øá Ü߶ßÄJßW dÄßµÜߢ·ÉGÃJßæÜ çÆÕÈáU ÈwÞÕß{Aí ÆÞÈ¢ µÞÃáKá. Öµ¢ 1074W ÉGâ
®çK §ÄßÈá çÉøáUá. dÄßµÜߢ·JßæÜ ²x ÄáùÎᶢ ÉGÃÎÞÃáí. ÉÄßæÈÞKÞ¢ ÈâxÞIßW §Äí
dÄßµÜߢ·ÉGÃÎÞÃáí. ÉdLIÞ¢ ÈâxÞIßæÜ çø¶µ{ßW §Äí ØÞ·øçµÞÃÕß×Ï¢ ®K ÍøÃçµdwÎÞÃáí.
µßÝAX ºÞÜâµcX ·áõÕß¼ÏÞÆßÄcX 3 Äæa d·ÞaßW dÄßµÜߢ·¢ ÆfßÃÞÉÅJßÜÞÃáí.
dÄßµÜߢ·JßæÜ ÕÈÍâÎßµW µßÝAX ºÞÜïâµcøáç¿ÄÞÃáí. ¥N 1 (918_925) ÎØâÜßÉGâ çÉïxßW
Îá¹ÞÎß Õß¼ÏÞÆßÄc 4 (918 ¯Æà) æÕCßÎmÜ¢ dÄßµÜߢ·Ïáµñ¢ ÍøߺîÕÈÞÃâí. ºÞÜâµcÍàÎX
øIÞÎæa çµÞÜÞÕø¢ çÉïxßW ÕßdµÎÞÆßÄc ØdÄßµÜߢ·¢ æÕCßÎmÜ¢åÍøßAáKá. (925 ¯ÁßAí
çÖ×¢) . ©d·ÞÆßÄcÞºÞøcæa µÜcÞõÞøµ¢ ®K èÕÆcÖÞdØñd·s¢ æÕCßøÞ¼ÞÕßæa
µàÝßÜáU dÄßµÜߢ·øÞ¼cJí ÇÞøÞ{¢ ·áÙÞçfdĹZ ©UÄÞÏ øÞηßøßÏßW æÕæºîÝáÄæMGÄÞÃáí.
æÕCàÖdÄßµÜߢ·çÆÖ¼ÈÈdÉØñáÄcØÞÈâÄíµ¿
çdÉÞÆcdÄbáfÜÄÞÕßÄÞÈÈßøèÄØßèiÖí» ÕßÆcÞÇèø
ØVçÕ ÎwßøµwçøÞÉηáÙÞèºÄcÞÜÏÞÜ¢dµáçÄ
øçÎc øÞηßøÞÕßÆ¢ ÕßøºßÄ¢ ÖÞdØñ¢ ÙßÄ¢ dÉÞÃßÈÞ¢
§Äí µÞ{ßÆÞØX çθØçwÖæÎÝáÄßÏ øÞηßøßçÏÞ dÖàµÞµá{JßÈ¿áJí ²ùßTÏßæÜ æµÞøÉáÄí
¼ßÜïÏßæÜ øÞηßøßçÏÞ ®Ká ºßÜV Ø¢ÖÏßAáKá. ·áÙÞd·áÙ¹Z, èºÄcÞÜϹZ µâ¿áÄW ÎçÇcLcÏßæÜ
øÞηßøßÏßW ÄæKÏÞµÏÞW ¥ÄÞÕÞX ØÞÇcÄ µâ¿á¢.
ÌÁÉÏáæ¿ ¥øáOµd·ÞaßW ¥NøÞ¼ 2 (945_970)¦Æc¢ æÕCßçÆÖÕᢠdÄßµÜߢ·ÕᢠÍøߺîÄÞÏá¢
ÉßKà¿í µÜߢ·JßçÜAí çÉÞÏߥÕßæ¿ 14 ÕV×¢ ÍøߺîÄÞÏᢠÉùÏáKá. §ÄßW dÄßµÜߢ·¢
Äàø¢,·ßøß,ÕÈ¢ ©ZæMGÄᢠµÜߢ·¢ ÄàøçÆÖ¢ ÎÞdÄÕáÎÞÃáí. çØÞÎÕ¢ÖßµZ
dÄßµÜߢ·ÞÇßÉÄßµZ ÎÞdÄÎÜï ,çµÞØçÜdwøáÎÞÃáí ®Ká dÉçÄcµ¢ ÉùçÏIÄáIí. æÄAçCÞØÜ¢
ÎáÝáÕX ¥ÕV ÍøßAáKá. dÄßµÜߢ·Jßæa ¥Äßøá ÈßVHÏßAáKÄí ÉIáµÞÜJí µ¿ÜᢠÈÆßÏá¢
Îܵ{áÎÞÃáí.
1 ÉâVÕ¸G¢ µÜߢ·æJ µßÝAí,É¿ßEÞùáí, ®Ká øIÞÏß ÍÞ·ßAáKá.
2.ÎÙÞÈÆßÏᢠç·ÞÆÞÕøßÏᢠɿßEÞùX µÜߢ·Jßæa Õ¿AᢠæÄAᢠ¥ÄßVJßµZ
3.§dwÞÕÄßÈÆß. É¿ßEÞùCÜߢ·æJ Õ¿AᢠæÄAᢠµÜߢ·ÎÞÏß ÍÞ·ßAáKá. §dwÞÈÆßAá¢
ÎÙÞÈÆßAáÎß¿ÏßW Õ¿ACÜߢ·¢;§dwÞÕÄßAᢠç·ÞÆÞÕøßAáÎß¿ÏßW æÄAX µÜߢ·¢
§çMÞW dÄßµÜߢ·çÆÖ¹Z ¯æÄÞæAÏÞæÃKá çÈÞAáµ.
1 æÄAX µÜߢ·¢: É¿ßEÞùᢠտAáÉ¿ßEÞùᢠ§dwÞÕÄß .æÄAí ç·ÞÆÞÕøß. µßÝAí
ÉâVÕ¸G¢,çµÞøÞÉáGßæa æÄAXÍÞ·¢ ÎáÄW ÌØñV,Õ¿AáÉ¿ßEÞùX dÖàµÞµá{¢.
2 Õ¿AX µÜߢ·¢ . Õ¿AᢠɿßEÞùᢠÎÙÞÈÆß. æÄAᢠµßÝAᢠÉâVÕ¸¿íx¢. Õ¿AX
çµÞøÉáGᢠæÄÞGáU æÄAáµßÝAX µÜÙLßÏá¢

49
3.µßÝAX µÜߢ·¢. É¿ßEÞùá ÉâVÕ¸¿íx¢. æÄAí ç·ÞÆÞÕøß Ì¹ÞZ ©ZA¿ÜßW çºøá¢ÕæøÏáUí
¯ÜïÞ ÍâÍÞ·Õá¢. Õ¿íAí ÎÙÞÈÆß Ì¹ÞZ ©ZA¿ÜßW çºøá¢ÕæøÏáU ÍÞ·¢. µßÝAí ̹ÞZ ©ZA¿W
µßÝAX dÖàµÞµá{¢,ÕßÖ޶ɿíxâ,·FÞ¢ ÎáÝáÕX.çµÞØÜçJÞ¿í æÄÞGáµß¿AáK µÜߢ·¢
§ÄÞÃáí.²ùßT Øíçxxí ÎcâØßÏJßæÜ dÌÙíÎÞmÉáøÞâ ÎÞÈáØídµßÉíxßW dÄßµÜߢ·æÆÖ¢
®LÞæÃKá ÕcµñÎÞÏß ÉùEßGáIí.ÏÞæÄÞøáØ¢ÖÏJßÈᢠ§¿ÏßÜïÞJ ÕßÇJßW !
ùß×ßµáÜcAᢠ¼¾í¼ÞÕÄßAᢠ§¿ÏßÜá¢; ¼¾í¼ÞÕÄßAᢠ·¢·Aᢠ§¿ÏßÜá¢;
ùß×ßµáÜcÞ¢ ØÎÞØÞÆcÞ ÏÞÕÆí ¼¾í¼ÞÕÄà ÈÆà
µÜߢ·çÆÖdɶcÞçÄÞ çÆÖÞÈÞ·VÙßÄØñÆÞ
¼¾í¼ÞÕÄà ØÎÞØÞÆcÞ ÏÞÕÆí çÕÆÕÄà ÈÆà
dÄßµÜߢç·Äß Õ߶cÞçÄÞ..(¥ÕØÞÈÞfø¢ È×í¿æMGßøßAáKá)
©çÆcÞÄçµØøßÏáæ¿ dÌÙíçÎÖbøçfdÄÜ߶ßÄJßW ¼ÈçμÏX µáLæÎùßEí ²øá ´dÁøÞ¼ÞÕßæÈ
ÕÇߺîá ®KáIí.ÍìεÞøÜ߶ßĹ{ßW ÉøÞÎVÖßAæMG ²çø ²øá çØÞÎÕ¢ÖßøÞ¼ÞÕí
ØbÍÞÕÄᢷÈÞÃáí. ¼ÈçμÏX(ØbÍÞÕÄᢷX) ®K çµÞØÜøÞ¼ÞÕí ÍìεÞøÕ¢ÖJßçÜAí ÕßÕÞÙ¢
µÝߺîáæµÞ¿áJ Äæa ÉádÄßæÏ ØÙÞÏßAÞX ´dÁøÞ¼cJßæa ¦ÍcLøµÞøc¹{ßW §¿æÉGÄßÈá §Äí
æÄ{ßÕÞÏß µøáÄáKá.ÆmßÎÙÞçÆÕßÏáæ¿ µáÎáø¢·ÖÞØÈ¢ ÍìεÞø 187 ¥ÅÕÞ ¯Áß 823 (¦ÆcæÄ
µÃAádɵÞøæÎCßW æµÞÜïÕV×JßÈá 2 ÕV×¢ ÎáXÉí/øIÞÎæJ µÃAí ÖøßæÏCßW ¯Áí
923W).§ÄÞÃáí ¥ÕØÞÈæJ ÆfßÃçÄÞØÜßçø¶. çØÞÎÕ¢Ößµ{âçxÄí ¦ÆcæJ ÎÙÞÖßÕ·áÉñ
ÏÏÞÄßÏáæ¿ ÈÞÜÞ¢ ÍøÃÕV×JßçÜÄá¢. µáÎáø¢· çÉïxßÈá ¥WÉ¢ ÎáXÉí (920¯Áí ?) ÏÏÞÄß Íøâ
ÄΌßÏÄÞÏß ºøßdĵÞøzÞV ®¹æÈ ÄàøáÎÞÈߺîá ®Káí §ÄßWÈßKá ÕcµñÎÞÃæÜïÞ.
çºÞ{ øÞç¼dwX 1 (1012_1'044) ÉÄßæÈÞKÞ¢ ÍøÃÕV×¢ ÎáÄW È¿JßÏ Æß·bß¼ÏÏáiJßW
ÏÏÞÄßÈ·øJßæÜ §dwøÅæÈ çÄÞWMߺîá (ÄßøáÎÜ Ü߶ßÄ¢ ÉdLIÞ¢ ÕV×¢) §ÄßÈáæÄÞGáÎáXÉí
ÉøÎÞøçÍÞ¼X (1020_1047) §dwøÅæÈ çÄÞWMߺîßGáIí ®Káí ©ÆÏÞÆßÄcæa ©ÆÏíÉâV
dÉÖØñß. ¥ÄßW ÉùÏæMG çÄÞWMßAæMG ÕcµñßµZ ¦æøKá ÉâVHÎÞÏß ÎÈTßÜÞAßÏßGßÜï.
§ÕV: 1 ØbÍÞÕÄᢷ¼ÈçμÏÈᢠεX ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 1 ÏÏÞÄßÏᢠçºÆßøÞ¼Þ ÆÙÞÜæÈ
çÄÞWMߺîá
2.¥¼ÉÞÜæÈ çÄÞWMߺîí ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 1 ÏÏÞÄß 32 ¦Èµæ{ ØbLÎÞAß
3 ÎÙÞÍÕ·áÉñ 2 ÍàÎøÅX øádÆæÈ çÄÞWMߺîá
4 ÎÙÞÖßÕ·áÉñ 2 ÇVNøÅX ¦dt,·ìÁçÆÖ¹{ßæÜ Õ߼Ϣ çÈ¿áKÄí

Thus the central and South India below the Vindhya Sathpura had been a single Janapada (Republic)
right from the time of Budha upto the destruction of it by the Imperial Chola power which destroyed the
Vallabha power of the west and Central India.

50

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful