Contoh Soalan Latihan 1

Soalan Struktur
1. (a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta contoh yang sesuai.
a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................
c).............................................................................................
(b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh dilaksanakan dalam kelas.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
2. (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.
Nyatakan dua kelebihan dan kekurangan kaedah ini.
Kelebihan
a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................
Kelemahan
a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................
b) Rekabentuk Pengajaran Model ASSURE merupakan salah satu model berasaskan bilik darjah. Huraikan tiga elemen yang perlu
dikenalpasti berdasarkan konsep A dari model berkenaaan?
a)...........................................................................................
b)...........................................................................................
c)...........................................................................................
3.(a) Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam penerbitan video untuk pendidikan.
a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................
d)............................................................................................
(b) Huraikan dua dari proses di atas dengan contoh yang sesuai
a)............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
b)............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
4. (qa) Nyatakan empat peraturan makmal yang perlu dipatuhi oleh pengguna semasa berada di dalam makmal komputer.
a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................
d)............................................................................................
(b) Perisian multimedia membenarkan pengguna menjadi lebih aktif dengan adanya elemen-elemen interaktiviti. Senaraikan tiga
ciri-ciri interaktiviti berkenaan.
a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................
(c) Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyebabkan Kerajaan Malaysia mengubal 6 akta dan rang undangundang siber untuk mengawal selia penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Nyatakan tiga akta dan rang undang-undang yang berkenaan.
a)............................................................................................

. Berikan tiga sebab mengapa keadaan tersebut boleh berlaku? a).................... .................................................................................................... ................ (a) Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar....................................(a) Jelaskan tiga jenis shot dalam pengambaran video dab berikan contoh shot tersebut dengan melakar gambar.. b)................. ..............(b) Jelaskan bagaimana anda mengambil gambar di dalam situasi yang kurang cahaya............................. (b) Hamparan elektronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik darjah dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.. .................................... .......... ................. Huraikan lima ciri yang terdapat dalam Model ADDIE? (b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran modelASSURE dalam menyediakan pengajarannya untuk pelajar Tahun 3................ .......................................................(b) Senaraikan empat jenis pergerakan video yang biasa dilakukan oleh juru kamera......... Huraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian hamparan elektronik.................................................................................................................................................. ............................................................................. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran? ........................................... . (b) Nyatakan dengan ringkas konsep-konsep berikut 1............................................................................................................................................................................................... b)......................................................................... huraikan lima fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut.............. Terangkan secara ringkas empat peranan meda dalam pengajaran dan pembelajaran......................... bahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk mengajar matapelajaran opsyan anda..................................(a) Semasa mengambil gambar.................... Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai bahan pembelajaran............................................................................ 2........................................(b) Peranan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini mampu memenuhi pelbagai tabnggungjawab...................................................................................................................................................... 3........ Soalan Esei 1.............................................. 2....... Mel elektronik 2.............b)............................... ......................... Telesidang video 3..................................................................................................................................................... 3.. 3.................. a)..... Hipermedia 4.............. d)............................................ .................................................. ...................................... Realiti Maya 5................. c).................................................................................... 1.................. ...................................... .................................................................. c).................................... didapati gambar tersebut kurang jelas (under expose)............................. (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. c).............................................................................................................(a) Carta merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guru-guru................................................................................ ..... a).. 2....................................................................................... Enjin pencarian Contoh Soalan Latihan 2 Soalan Struktur 1................ Jelaskan kriteria pemilihan media.... .........................................................

.................................................................. Berikut adalah fungsi yang terdapat pada bahagian kamera SLR kecuali <!--[if gte mso 9]> (A) (B) Komponen Apaca Shutter Fungsi Mengawal kejelasan objek yang fokus Mengawal kelajuaan bukaan pengatup ........................ c)....................... Cikgu Ahmad telah melakar bentuk piramid di atas sekeping kadbod sebagai bantu mengajar..................................................................... b)................................. (A) Model (B) Spesimen (C) Bahan 2 dimensi (D) Bahan 3 dimensi 10.......................... d).........(a) Undang-undang hakcipta menyediakan perlindungan monopoli ekslusif secara sah kepada pencipta idea atau pengetahuan............................................ Prinsip grafik yang menerangkan cara menyusunatur elemen visual ialah (A) Prinsip mudah (B) Prinsip harmoni (C) Prinsip imbangan (D) Prinsip Domain 9.................... Apakah kategori bahan bantu mengajar yang dihasilkan oleh cikgu Ahmad......................................................... media dan bahan (B) Menentukan objektif (C) Mendorong pengelibatan pelajar (D) Menilai keseluruhan sistem 7...... Untuk mencapai tujuan tersebut...... Manakah di antara berikut bukan merupakan fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran? (A) Pendidikan jarak jauh (B) Pelaksanaan pembelajaran kendiri (C) Pelaksanaan pengajaran secara langsung (D) Menyediakan pendidikan bagi pelajar istimewa sahaja 5........ b)....................... c)................... d)........ c). d)............ tinggi dan lebar................................................................ Soalan Aneka Pilihan 1........ a).. Bentuk piramid yang dilakar itu mempunyai dimensi panjang......................... media pengajaran yang paling sesuai deigunakan ialah (A) Carta (B) Video (C) Gambar foto (D) Transperansi 4......................... Bagi memastikan teknologi pendidikan dapat diaplikasikan dengan berkesan di bilik darjah.................................................. apakah langkah yang ke-5................................................ Dalam Model ASSURE......................... a)... apakah ASAS utama yang perlua ada kepada seseorang guru? (A) Sumber dan amalan (B) Amalan dan proses (C) Teori dan sumber (D) Teori dan amalan 2............................................................(b) Jelaskan sebab-sebab berlakunya penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di kalangan masyarakat pada hari ini.......... 4. 4. Dalam pengajaran Pendidikan Jasmani Cikgu Rohani ingin menerangkan teknik menghantar dan menyambut bola hoki dengan berkesan........................................... yang dicadangkan oleh pengubalnya? (A) Memilih kaedah.. Berdasarkan Model Edgar Dale (1946) dalam Kon Pengajaran Dale media pengajran berikut dapat digolongkan dalam Pengalaman Ikonnik kecuali (A) Bahan pameran (B) Gambar bergerak (C) Gambar kaku (D) Rakaman audio 6............................................. Jelaskan empat (4) undang-undang hak intelek tersebut..........................................................................b).........................................

Bagaimanakah caranya untuk memegunkan aksi ahli sukan yang sedang melempar cakera di padang? (A) Melaraskan apertur kepada f5. .6 (B) Melaraskan kelajuan shutter kepada 1/500 (C) Menggunakanlampu imbas kelajuan tinggi (D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera 12.(C) (D) Kanta Lampu imbas Membentuk imej atas filem supaya jelas Menambah cahaya pada objek 11.

.

.................... ...........(a) Jelaskan perbezaan di antara berikut ............................................................................... 2........................................................... (a) (ii) Huraikan secara ringkas dua kelebihan media pengajaran........................................................................................................................................................................................................ ..... iii............................... 1........... (a) (i) Apakah media pengajaran? ....................................................................................................................... Kemahiran motor-.......................................................................................Contoh Soalan Latihan 3 Soalan Struktur 1............................................................... ................ 1................................ i........ .... a)...................................... ii................................................................... . Kemahiran lisan ...................... b).............................. (b) Apakah media pengajaran yang paling sesuai untuk tujuan pengajaran kemahiran-kemahiran berikut..... ......................................................................... Kemahiran mental ........................................ ........................................................................ ..............................

... d)........... 3........................................................................................................................................................................ (iii) apertur 2........................................................................ c).(b) Rancangkan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut...............(a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidiikan......................... b)........................................ Jelaskan dua situasi bagaimana ia boleh diamalkan....................8 dam apertur 32 a)... ......................... e)...........................(i) Kamera SLR (single lens reflex) dan kamera TLR (Twin lens reflex) a).. b).......................................................................................................................................... a)............ b)............................................................................................... b)...................... (ii) dilem ISO 100 dan filem ISO 400 a)................................................................................................................................................................................. f)....... 4...............................................................................................................................................................................................

...... Multimedia merupakan media yang kaya dengan pelbagai elemen dan menyokong banyak jenis strategi pengajaran dan pembelajaran... Sumber multimedia mudah diperolehi dan senang dihasilkan.........................................III dan IV 7..a). c)........... II........................ Multimedia mengalakkan interaktiviti dan latihan. Sekiranya objektif pembelajaran ialah mengenai belajar peraturan jenis media yang paling sesuai digunakan ialah (A) penerangan (B) Gambar pegun (C) Objek 3 dimensi (D) rakaman video 6...............III dan IV (D) I......................... Soalan Aneka Pilihan 1. IV.................................................................... b). b). Antara berikut yang manakah menyokong penyataan di atas? I................. Berikut yang manakah bukan termasuk proses sistematik yang dimaksudkan? (A) (B) (C) (C) Melakar Membangun Melaksana Menilai 4.... foto mahupun secara lisan.......................... Matlamat utama Teknologi Pendidikan adalah untuk (A) Memperbaiki kemahiran guru berkomunikasi di bilik darjah (B) Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (C) Mengesan kelemahan pelajar dalam pembelajaran (D) Memperkenal peralatan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 2..... a)...... (D) Menggunakan perisian pembelajaran berulang kali untuk memberikan ransangan pengalaman dan persepsi yang sama. Menurut Duck dan Reiser (1989)................. Elemen grafik yang merujuk kepada peralihan ton daripada yang gelap kepada yang terang ialah (A) Tekstur (B) Warna (C) Nilai (D) Bentuk ........... Pelajar boleh mengawal pembelajaran dan menggalakkan pembelajaran kendiri... II dan III sahaja (B) I...... 4............. Berdasarkan senarai berikut 5M's itu mewakili (A) Guru-Pelajar-Sekolah-Alat-Masa (B) Bahan-Guru-Mesin-Kaedah-Pelajar (C) Mesin-Bahan-Media-masa-Kaedah (D) Mesin-Bahan-Media-Orang-Kaedah 3..... (A) I................... 5.......................................... II dan IV (C) I.................... Antara berikut yang manakah merupakan kelebihan media yang dapat mengatasi batasan ruang? (A) Pembelajaran kendiri mengikut kemampuan dan keselesaan pelajar.... (C) Kejadian yang berlaku pada masa lalu ditampilkan dalam bentuk filem.............. "Reka Bentuk Pengajaran" adalah suatu proses sistematik agar pengajaran dapat dirancang dan dilaksanakan dengan cemerlang............. (B) Interaksi dan kefahaman tentang realiti ditingkatkan dengan variasi penggunaan media..........II........ Multimedia menggalakkan minat pelajar terhadap pelajaran.....(b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan internet..... III........... Teknologi Pendidikan melibatkan 5 M's yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai objektif pengajanran..

.

. Berikut adalah antara kebaikan penyampaian bahan pengajaran melalui pita audio.(B) Menempatkan projektor ke sebalah kanan skrin (C) Menempatkan projektor lebih dekat dengan skrin (D) Menempatkan projektor berdepan dengan tengah skrin 13. Ini adalah kerana kebanyakan bahan audio adalah lebih efektif dan boleh menarik minat pelajar. Yang manakah teknik penydiaan transperansi yang paling sesuai untuk pengajaran carta aliran? (A) Tulis terus (B) Bertingkap (C) Berjalur (D) Bertindih 14. Penggunaann bahan audio serta gabungan media lain dapat menunjukkan kepada pelajar keadaan sebenar dalam situasi tertentu.

Di dalam pengambaran video terdapat tiga jenis arah pengambaran yang biasa digunakan kecuali (A) Gambar sudut rendah (B) Gambar sudut tinggi (C) Gambar sudut kanta (D) Gambar sudut paras mata 16. jkelaskan bagaimana anda akan dapat merancang dan menyampaikan topik yersebut kepada murid anda. (a) Pilih satu topik daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE. Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. 2. Antara berikut yang manakah merupakan perisian alat pengaranganmultimedia (A) Adobe Photoshop (B) Comel Zamrud (C) Microsoft Publisher (D) Dreamweaver 18. Di antara berikut perisian TMK manakah merupakan dari kategori sumber terbuka (open source)? (A) Linux (B) MS Office (C) Windows Movie Maker (D) Adobe Photoshop Soalan Esei 1.I. Sesuai digunakan bagi pelajar yang kurang cekap membaca II. Antara beriku merupakan kelebihan papan cerita kecuali (A) Menzahirkan idea sebelum dipindahkan ke paparan komputer (B) Menjimatkan masa dan kos pembinaan persembahan (C) Mengubahsuai dan menambahbaik semasa pembangunan (D) Mengurangkan risiko tertinggal maklumat persembahan yang penting 17. Sekiranya pita audio telah dimainkan. ianya telah ditentukan kadar masa. Papan cerita (story board) adalah himpunan lakaran rupa bentuk skrin paparan dalam aplikasi persembahan elektronik. 1. (A) I dan II sahaja (B) I dan IV sahaja (C) I.(b) Huraikam lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE. Boleh dijalankan secara berulang-ulang bagi meningkatkan kefahaman pelajar IV. Berikut merupakan antara fungsi utama perisian hamparan elektronik. Apakah tujuan utama penggubalan undang-undang hakcipta di negara kita? (A) Memastikan promosi produk dapat dibuat dengan baik (B) Memastikan kreativiti individu dalam penghasilan bahan atau produk terjamin (C) Mengelakkan orang lain menumpang nam.a bagi produk yang dihasilkan (D) Mengelakkan produk diperbanyakkan 20. II dan III sahaja (D) I. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran da pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan . Kadar masa yang telah digunakan tidak boleh diubah. Bahan-bahan berbantuk audio dapat disusun dan disunting melalui proses penyuntingan III. (A) Menyusun dan menyiisih data serta menghimpunkan di pengkalan data (B) Membuat pengiraan matematik berdasarkan formula dan fungsi *C) Membuat cantuman mel dan mengedarkan kepada populasi yang ramai (D) Perisian utama dalam membuat persembahan elekttronik 19. II dan IV sahaja 15.

.................................... d).................................................... b)................................. (6 markah ) 2................................................ (b) Beberapa langkah pencegahan dan pengawalan mungkin dapat mengawal perkembangan virus daripada merebak.......................................................... a)........... c)...... Dengan pengambaran video kamera kita sering melakukan beberapa pergerakan untukmendapatkan sudut yang menarik> Jelaskan 5 (lima) pergerakan kamera video ketika pengambaran................ (a) Nyatakan empat(4) kepentingan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah a)........ a)... Nyatakan 4 (empat) langkah untuk mengawal daripada virus merebak.............................................. b)................................... ..................................................................... d).. ( 5 markah ) 2.............................. e)..................... 4.............................. (a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya..................................................................................... b).... (a) Apakah yang dimaksudkan virus? .............................(b) Nyatakan 4 (empat) teknik penghasilan transparensi...................................................................................... b)........ c).......... b).....................................(a) Huraikajn lima prinsip yang perlu diambil kira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik................................. (b) Berdasarkan satu topik bagi mata pelajaran opsyen anda...............................................................................hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokan.............. d)....... ( 5 markah ) 3...............................(b)Sebagai juru audio........................................................................... (a) Setiap kamera DSLR mempunyai lensa yang berbeza......... a)........................ 3........................................................................................................................... c)...................... d)................................................................................................................... ( 4 markah) 1...................... a)............................................... (b) Berikan contoh pengambaran setiap imej yang diambil.......................... Contoh Soalan Latihan 4 Soalan Struktur 1............................................................... 3....................................................... bincangkanlangkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda................................................................................................. a)..................................................... anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio......................................................................... ( 10 markah) 4................................... b)............................................................................................................................ (4 markah ) ................................................... Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut.......... ( 6 markah ) Soalan Aneka Pilihan ... c)........................................................................................................................................... Beri 2 (dua) fungsi lensa atau kanta pada sesebuah kamera ketika pengambaran.................................................... ................................................................

apakah ASAS utama yang perlu ada kepada seseorang guru? (A) Sumber dan Amalan (B) Amalan dan Proses (C) Teori dan Sumber (D) Teori dan Amalan 2. apakah langkah ke-5 yang dicadangkan oleh penggubalnya? (A) Memilih kaedah. Berikut adalah contoh bahan yang dikategorikan sebagai bahan 2D (A) Grafik (B) Realia (C) Diorama (D) Topeng 11. Media terkini (A) I dan II sahaja (B) II dan III sahaja (C) II dan IV sahaja (D) III dan IV sahaja 7. menganalisis data tersebut dan akhirnya menggariskan kesimpulan sesama pelajar lain (D) menitikberatkan soal ketepatan. Bagi memastikan perlaksanaan pembelajaran teknologi pendidikan berkesan dan berkualiti. Sehubungan itu Model ASSURE dan ADDIE tergolong dalam model apa? (A) Berorientasikan bilik darjah (B) Berorientasikan sumber (C) Berorientasikan produk (D) Berorientasikan sistem 3.6 (B) Meningkatkan kepantasan shutter kepada 1/250 (C) Menetapkan "self-timer" untuk melambatkan penutupan bukaan aperture (D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera . media dan bahan (B) Menentukan objektif (C) Mendorong pengelibatan pelajar (D) Menilai keseluruhan sistem 4. Penyampaian pelajaran yang harus dimulakan (A) Tunjukcara (B) Simbol verbal (C) Simbol visual (D) Pengalaman sebenar 6. Harga media III. Kebijaksanaan guru menyusun bahan-bahan pengajaran akan dapat mementukan kejayaan sesuatu pelajaran. Dalam Model ASSURE. Di antara berikutm yang manakah merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan media pengajaran? I. Kebekesanan penggunannya IV. Bagaimana caranya untukmempegunkan aksi atelit yang sedang berlari pecut? (A) Mengurangkan saiz aperture kepada f5. Prinsip grafik menerangkan cara menyusunatur berat visual ialah (A) Prinsip Domainan (B) Prinsip Mudah (C) Prinsip Harmoni (D) Prinsip Imbangan 9. Pembelajaran jenis ini akan menghasilkan pel.Jawab semua soalan 1. berupaya untuk akses pelbagai sumber maklumat dan mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap tugas 5.ajar yang (A) membantu pengajar melaksanakan pengajaran secara langsung (B) dibimbing oleh media tersebut dalam mempelajari perkembangan sesuatu peristiwa dan proses dalam satu tempuh waktu (C) saling bekerjasama untuk mengumpulkan data dan maklumat.Foto biasanya merangkumi artifaks yang dibuat oleh pelajar sendiri. Objektif pemilihan media II. Model-model Reka Bentuk Pengajaran ada berskala besar dan kecil.

Antara perisian berikut manakah yang paling sesuai untuk membina persembahan multimedia interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran? (A) Flash (B) Toolbook (C) Movie maker (D) Soundforge 20. Fail audio biasanya disimpan dalam pelbagai format tertentu. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh cikgi Zelkepli untuk mengatasi masalah ini kecuali (A) Membiarkan sahaja hal tersebut (B) Menambah animasi teks dan grafik (C) Menambah butang atau ukon untuk pautan slaid (D) Menyelit video atau audio yang lebih menarik 17. Berdasarkan kenyataan di atas: (a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan. Dalam MS Word toolbar mana yang dipaparkanapabila memasukkan grafik? (A) Picture (B) Drawing (C) Movies and sound (D) Tiada toolbar yang dipaparkan 18.snd) (C) Audio file foemat (. Anyaranya adalah seperti berikut kecuali (A) wave (.rmp) 15.aif) (D) Real media player (. Berikut ialah ciri-ciri pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) kecuali (A) Belajar ikut ketetapan yang telah ditentukan (B) Memperolehi sikap positif terhadap komputer (C) Fleksibiliti dalam pembelajaran (D) Mempelajari sesuatu dengan cepat 19. Keselamatan data dan maklumat menjadi salah satu asoek penting dalam sistem maklumat rangkaian contohnya maklumat yang dimuatkan dalam internet. (10 markah) (b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dalam mata pelajaron major (RPH ditulis dalam Bahasa Malaysia) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh papa pendidik. Konsep manakah menjadi ancaman terbesar kepada keselamatan data dan maklumat pada masa kini? (A) Virus (B) Adware (C) Spyware (D) Hacking Soalan Esei 1. Bahagian utama sebuah kamera video adalah seperti berikut kecuali (B) Badan bingkai (B) Dilly (C) Lensa (D) Viewfinder 16. Cikgu Zelkepli telah menyiapkan sebuah persembahan multimedia menggunakan persembahan elektronik. Namaun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepati ciri-ciri mesra pengguna.13. (10 markah) . Yang manakah teknik penyediaan transparensi yang paling sesuai untuk pengajaran yang menunjukkan arah penyaliran bahan cair dalam paip? (A) Animasi (B) Bertindih (C) Pusingan (D) Bertingkap 14.wav) (B) sound (.

berdasarkan keperluan ini (a) Dalam memgambil gambar bagi video terdapat beberapa shot yang dilakukan. ( 10 markah) (b) Bagi membuat rakaman terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Setiap hujah perlu disertakan dengan contoh situasi. Nyatakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dari mula perancangan hingga ke teknik mengambil gambar. (10 markah) . Anda dikehendaki melukis empat bentuk shot yang terlibat. (10 markah ) 3. Anda perlu membina perisian persembahan elektronik bagi kelas tahun 3.2. Anda perlu membina perisian pesembahan elektronik bagi kelas tahun 4. (10 markah) (b) Anda juga dikehendaki membina story board bagi perisian tersebut. Berdasarkan keperluan ini (a) Terangkan prinsip pembinaan grafik CASPER untuk diaplikasikan ke dalam perisian tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful