rjeta DODAJ, Tiranë / Shqipër

C H A P T E R

5
Elasticiteti: Elasticiteti: Një matës i reagimit Një matë

C H A P T E R

1
FIRMAT

C H A P T E R

5
Teoria e Zgjedhjes Konsumatore

Prepared by: Besnik

Fernando Quijano and Yvonn Quijano

Krasniqi

Prepared by: Punuar

Fernando Quijano and Yvonn Quijano

nga:

Prepared by:

Punuar nga: Besnik Krasniqi

Fernando Quijano and Yvonn Quijano

Besnik Krasniqi
© 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin © 2003 Prentice Hall Business Publishing

Economics: Principles and Tools, 3/e

O’Sullivan/Sheffrin

C H A P T E R

1
Kostoja e prodhimit
Hyrje: Hyrje: Cka është Ekonomiksi? shtë Ekonomiksi?

ç H A P T E R

4
Oferta, Kërkesa dhe Ekuilibri i Oferta, Tregut

Prepared by: Besnik Krasniqi

Punuar nga: Besnik Krasniqi
Principles of Microeconomics : Ch.13 Second Canadian Edition

Prepared by: Fernando Quijano and Yvonn Quijano

Fernando Quijano and Yvonn Quijano

© 2003 Prentice Hall Business Publishing

Economics: Principles and Tools, 3/e

O’Sullivan/Sheffrin

© 2003 Prentiçe Hall Business Publishing

Eçonomiçs: Prinçiples and Tools, 3/e

O’Sullivan/Sheffrin

Oferta dhe përcaktimi i cmimeve në konkurrencë të konkurrencë plotë plotë

Monopoli

Oligopoli

© 2002 by Nelson, a division of Thomson Canada Limited

Principles of Microeconomics: Ch.15

Second Canadian Edition

rjeta DODAJ, Tiranë / Shqipër

HRYJE NE MAKEROEKONOMI 1. Nje veshtrim i pergjithshem mbi makroekonomine 1.1 Makroekonomia si dege e ekonomiksit
GJUHA E EKONOMISE

Makroekonomia merret me studimin e ekonomise ne teresi, te agregateve ekonomik, sikurse qe jane produkti i pergjithshem, punezenia, inflacioni, etj. Makroekonomia atudion lidhjet ndermjet pjeseve te vecanta te ekonomise, nderveprimet midis tregut te prudukteve dhe tregut te faktoreve te prodhimit etj. Zhvillimi i makroekonomise si shkence eshte i lidhur ngushtesisht me nevojen e perpunimit te politikave te pershtatshme ekonomike per te perballuar dukuri si papunesia, inflacioni, deficiti ne bilancin e pagesave etj. Gjate shekullit te kaluar dhe ne fillim te ketij shekulli sunduan pikepamjet klasike e neoklasike. Per ekonomistet klasike ekuilibri i pergjithshem me punzenie te plote i ekonomise se nje vendi eshte rezultat i nenkuptuar e ekuilibrit ne tregjet e vecanta, i veprimit spontan te mekanizmit te tregut.

Si qe eshte ne disiplinat e tjera shkencore, terminologjia dhe gjuha qe perdoret shkencore, ne ekonomi, shpeshhere eshte e pakuptueshme per studentet qe sapo fillojne te ekonomi, studiojne ekonomin. Per ti kuptuar me mire keto e qe ne ardhmen te mos keni ekonomin. probleme, ne vazhdim do te jepen disa definicione me te rendesishem: probleme, rendesishem: INPUTET – jane te mirat dhe sherbimet qe shfrytezohen nga ana e firmave ne procesin e prodhimit, me qellim qe te prodhohen outpute. OUTPUTET – jane te mirat dhe sherbimet e ndryshme por qe jane te dobishme dhe qe perdoren per konsumin final ose qe shpenzohen per prodhimin e metejshmem si repromaterial. PRODHIMI – eshte proces I transformimit te resurseve ne te mire ose sherbime te dobishme.

Burimi: http://www.ekonomiksi.com/Prezentim
Teoria e Prodhimit dhe Produkti Marxhinal

Besnik Krasniqi
1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful