Marjan DODAJ Prizren / Kosovë

Matematika 1 Matematika 2 Matematika 3 Tjera Financë

Matematika I Matematika II Matematika III
si dhe Metoda kuantitative për biznes ekonomiks dhe Brenda këtij prezantimi financa të dobishme studimore gjenden 35 dokumente
_______________________________________________________________

Saturday, October 11, 2008, Done by: marjandodaj@yahoo.com

-http://fberisha.netfirms.com/courses/cs/dbms.html materiale mësimore -

Saturday, October 11, 2008

Marjan DODAJ Prizren / Kosovë
Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document

Matematika 1
Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document

Matematika 1 Matematika 2 Matematika 3 Tjera Financë

Mënyra të tjera Rentat periodike Njehsimi i interesit të Përcaktorët e Shumëzimi i matric amortizimi huash përbërëKapitalizimi matricave Matrica inverse i vazhdueshëm rendeve të larta të

Adobe Acrobat Document

Adobe Acrobat Document

Adobe Acrobat Document

Adobe Acrobat Document

Adobe Acrobat Document

Depozitat periodike

Huat me anuitete matematikën finansiare Hyrje në Elemente të të barabarta. proporcional dhe përqindja. Njehsimi Algjebrës Amortizimi Njehsimi i interesit të thjeshtë lineare

Seritë

Adobe Acrobat Document

Adobe Acrobat Document

Adobe Acrobat Document

Saturday, October 11, 2008, Done by: marjandodaj@yahoo.com

Progresioni aritmetik Vargjet dhe seritë dhe ai gjeometrik Vargjet dhe limitet e vargjeve

Vargjet dhe seritë

Marjan DODAJ Prizren / Kosovë

Matematika 2
Ligjeratat
Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document

Matematika 1 Matematika 2 Matematika 3 Tjera Financë

Ushtrimet
Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document

Kapitulli 1 Kapitulli 1 Kapitulli 1 Kapitulli 1. Hyrje në matematikën Funksione të matematikës Njehsimi diferencial Njehsimi diferencial finansiare së biznesit 1.1 Derivati: shpejtësia Funksionet rritës 1.8 e qastit dhe pjerrtësia dhe zvogëluese

Saturday, October 11, 2008, Done by: marjandodaj@yahoo.com

Marjan DODAJ Prizren / Kosovë

Matematika 3

Matematika 1 Matematika 2 Matematika 3 Tjera Financë

Saturday, October 11, 2008, Done by: marjandodaj@yahoo.com

Marjan DODAJ Prizren / Kosovë

Statisti kat

Matematika 1 Matematika 2 Matematika 3 Tjera Financë

Adobe Acrobat Document

Adobe Acrobat Document

Ushtrimet

Metoda kuantitative për biznes ekonomiks dhe financa
Microsoft Excel Worksheet Microsoft Office Microsoft Office Access Application Access Application

Intervalet e besueshmërisë

Adobe Acrobat Document

Shpërndarjet e vazhdueshme të probabilitetit Variabla te rastësishme të Adobe Acrobat vazhdueshme
Document

Shpërndarja uniformë

Adresari 1

Bibliotek a2

Microsoft Office Microsoft Office Access Application Access Application Microsoft Excel Worksheet

Adresari Ndërmar 2 rja
Microsoft Office Microsoft Office Access ApplicationAccess Application

Variablat e rastësishme diskrete Metodat kuantitative
Adobe Acrobat Document

Analiza e regresionit të thjeshtë linear

Shpërndarja binomiale

Automjet et
Microsoft Excel Worksheet Microsoft Office Access Application

Vidoklubi

Adobe Acrobat Document

Saturday, October 11, 2008, Done by: marjandodaj@yahoo.com

Shpërndarjet e zgjedhjeve Testimii Të mesatares dhe të hipotezave proporcionit Të mostrës Shpërndarjet e zgjedhjeve

Shpërndarja e Bibliotek mesatares së a1 mostrës

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful