You are on page 1of 28

INSTRUKCJA OBStUGi BETRIEBSANLEITUNG MHCTpyKUMji n o OBC;iy>KMBAHHIO

ĘĘ..
•o;o>>»:5>rW?

UNITRR
ZRK

DANE TECHNICZNE
Magnetofon tranzystorowy współpracujący z kasetą „Compact Casette" przystosowany do pracy w klimacie umiarkowanym. Zapis: Prędkość przesuwu taśmy. Zakres częstotliwości; Dynamika; Nierównom. przesuwu taśmy; Czas odtwarzania; Czas przewijariia; Moc wyjściowa: Sterowanie; dwuścieżkowy,mono­ foniczny 4,75 cm/s 6 3 - 1 0 . 0 0 0 Hz 43dB

TECHNISCHE DATEN
MK 125 ist ein yolłtransistorisiertes, fijr den Betrieb m gemassigten Kiimazonen geeignetes und fur ,,Compacf-Kassetten bestimmtes Tonbandgerat. Spurlage Bandgeschwindigkeit Frequenzbereich Dynamik Gleichlaufschwankungen Kassetten-Laufzeiten Umspulzeit 0,3% kaseta C 60 2 x 3 0 min kaseta C 90 2 x 4 5 min 80. 120 s (zależnie od kasety) 1 W przełącznik klawiszowy działający w d w ó c ł i k i e runkacti ręczne lub automatyczne Endstufenleistung Steuerung Aufnahmepegeleinistełlung Laufwerkanlrieb Haibspur. monawa 4.75 c m / s 63... 10000 Hz 43 dB 0.3% C 6 0 - 2 x 3 0 Minuten C 90 - 2 x 4 5 Minuten 80 bzw. 120 s (je nach dem Kasseltentyp) 1 W Universal-Tastenschalter manuel Oder automatiscii Gleichstrommotor mit automatischer Drehzahlregelung

TEXHHHECKAH XAPAKTEPHCTHKA
TpaHiHCTopHMH MarHHTO{|)OH M K 125, coBMecTHo p a óoTaioiuHH c KacccToH THna KOMnaKT, npHcnoco6jieH K pa6oTe B yMepcHHOM K/iHMare. flByxflopoaccHHaH, MOHO3anHCb 4)OHHMecKafi CKopocTb nepeABH»ceHHii 4,75 CM/CCK JieHrtJ Awana-joH nacToT 63 10 000 r i i XlHHaMHHeCKHH ilHana30H Kanajia sanHCb-Bocnpo43 A 6 HSBcaeHHe K03(t)(|)HUHeHT /ICTOHaIIHH (HepaBHOMepHOCTb nepejioHxeHHB JICHTBI) , 0,3% BpeMA BOcnpoH^BeACHH}!: — Kaccera C 60 2 X 30 MHH 2 x 4 5 MHH — Kaccera C 90 BpeMH nepeMOTKH 80, 120 ceK (B 3aBHCHMoc> TH OT Kacceibi) I BT BblXOXlHaH MOlUHOCTb ynpae/ietiHe K/iaBHiuHbiH nepeKJiioiaTCAb, AeiiCTByKJUJMH B

B AByx HanpaBjieHHflx YcTaHOBKa ypOBHfi aanHripHBOA pyMHaa HJIH aBToMarHiecKafl 3JieKTpojiBHraTenb nocTOHHHOrO TOKa C 3/ieKTpOHHoił cTa6HJiM3auHeii CKOpocTH BpameHHfl
0,12 M B / ] , 8 KOM 100 M B / 1 M O M

Ustawienie poziomu za­ pisu; Napęd;

Elngange; Radio/Mikro Phono 0,12 mV an 1,8 kOhm 100 mV an 1 MOtim

Wejścia: mikrofon, radio pramofon Wyjścia; wzmacniacz głośnik zewn. Głośnik wewnętrzny; Zasilanie: Pobór prądu: Wymiary: Ciężar;

silnik prądu stałego z elektroniczną stabilizacją obrotów 0,12 mV/1,8 k f l 100 mV/IVIfi

Ausgange: Verstarker Zweitłautsprecher 0,3 V an 8 kOhm 4 Ohm 1,5VA:40hm 9 V aus 6 Trockenelementen R20. bzw. Netzanschlussgerat etwa 1 50 mA

0,3 V,/8 kn 4n
1,5 VA; 4 f i 9V (6 o g n i w lypu R20 lub zasilacz sieciowy) - 1 5 0 mA ~ 2 1 0 x 2 3 0 - x 6 6 mm - 2 . 5 kG

Eigenłautsprecher Stromversorgung

Bxoflw: — MiiKpo^oH, papno — rpaMMo4)OH Bbixoubi; — ycH/iHTe/ib BHeUlHHH rpoMKoroBOpHTCjlb

0.3 B/8 KOM 4 oMa

BHyypeHHhH BopHTe;ib riHTaHHe

Stromaufnahme Abmessungen Masse

~ 2 1 0 x 2 3 0 x 6 5 mm
~ 2 . 6 kg

W danych techniqznycfi określono uzyskiwane war­ tości średnie. Wartości graniczne ustalone są w w a ­ runkach technicznycfi WT. Zastrzega się możliwość zmian.

Die angegebenen Daten sind gemessene Durchschnittswerte. Grenzwerte sind in der betreffenden Prufyorschrift enthalten. Anderungen vorbehalten!

\,5 Ba; 4 oMa 9 B (6 aneMCHTOB THna R 2 0 HJiH ceTcBOH 6JIOK nMTaHH«) TToTpeG/ieHHe TOKa oKono 150 Ma PasMepw OK. 2 1 0 x 2 3 0 x 6 5 M M Bec OK. 2,5 Kr B TeXHHHeCKOM XapaKTCpHCTHKC npHBeACHbl cpeAHHe nonynaeMbie BejiHMHHbi. ripeAejibHbie SHa^ieHHA onpeAejiflioTCH xexKHHecKHMH yCJlOBHHMH. OcTaBJi«eM 3a co6oił npaBO BBoa.HTb HJMeHeHHH.

rpoMKoro-

Przekazujemy nasz magnefoton w przeświadczeniu, że będzie on pomocą i przyjacielem w pracy, nauce i wypoczynku. Pro­ simy o uważne zapoznanie się z instrukcją, co pozwoli na peł­ ne wykorzystanie możliwości magnetofonu. Vor Gebrauch des erworbenen Gerates bitten wir unsere werten Kunden, die vorliegende Anieitung sorgfaltig durchzustudieren und die darin enthaltenen Hinweise zu befolgen, da nur dann zufriedenstellende Ergebnisse bei Arbeit, Unterricht und Unterhaltung erwartet werden kónnen.
npcAJiaracM Ham MarHHTO(|)OH c ysepcHKocTbio, HTO óy^ej nojie3HbiM cnyxHHKOM B paSoxe, o6yHeHHH H OT,abixe. npocHM BHH- • MarejibHO osHaKOMHTbca c HacTo^meH HHcxpyKUHeH, HTO noseojiHT
nOJlHOCTbK) HCnOJIbSOSaTb XeXHHHeCKHe BOSMOaCHOCTH MarHHTO-

4)OHa.

ELEMENTY MANIPULACYJNE
1. REGULATOR B A R W Y DŹWIĘKU PRZY ODCZYCIE Obrót w tewym kierunku zwęża pasmo. Przy zapisie regulator me działa. 2. PRZEŁĄCZNIK R O D Z A J U Z A P I S U I W Y Ł Ą C Z N I K G Ł O Ś N I K A , Przełączenie w prawo „ U s t a w " . - ustawienie ręczne. Przełą­ czenie w l e w o . . A u t / G ł . " - reguiacja automatyczna. Ustawienie przełącznika przy odczycie w pozycji „ U s t a w " , wyłącza g ł o ­ śnik magnetofonu. 3. REGULATOR P O Z I O M U PRZY ZAPISIE W Z G L . G Ł O Ś N O Ś C I PRZY ODCZYCIE. Przy uslawieniu dla zapisu przełącznika 2 w pozycji „ A u t / G ł ' . ' regulator nie działa. 4. KLAWISZ „ Z A P I S " Klawisz b l o k o w a n y , działa tylko po założeniu niezabezpieczo­ nej kasety. Przy ustawieniu na zapis należy klawisz wcisnąć i przytrzymać a następnie wcisnąć klawisz „ S l a r t " . 5. K L A W I S Z „ « ' • - PRZEWIJANIE DO T Y Ł U Przy przewijaniu należy klawisz przytrzymać. 6. K L A W I S Z „ S T A R T " . Wciśnięcie klawisza włącza magnetofon i p o w o d u j e odczyt taśmy. 7. KLAWISZ „ S T O P " . Klawisz p o d w ó j n e g o działania. Lekkie wciśnięcie zatrzymuje magnetofon i zwalnia inne klawisze. Głębokie wciśnięcie o t ­ wiera pojemnik kasety. 8. KLAWISZ , . » " - przewijanie do przodu. Przy przewijaniu należy klawisz przytrzymać. 9. W S K A Ź N I K P O Z I O M U Z A P I S U I S T A N U BATERII. Przy włączeniu odczytu, wskaźnik pokazuje stan baterii. Przy wfączeniu zapisu (ustawienie ręczne) wskaźnik pokazuje p o ­ ziom wysterowania zapisu, 10. RĄCZKA. Do przenoszenia należy rączkę wysunąć,

Signalein^ang

Slrornvsru/rgings II i/npabneniii

iHeitlauiaimhtfansdiliai

Rys. 1 Abb. 1 PHC. 1

11. GNIAZDO „wejście-wyjście",

-i^.;;. •

12. 13. 14. 15. 16.

G N I A Z D O „ s t e r o w a n i e i zasilanie z e w n ę t r z n e " . . GNIAZDO „głośnik zewnętrzny". .;C P O J E M N I K KASETY. KANAŁEK DO U M O C O W A N I A W S A M O C H 0 0 2 I E . K O M O R A BATERII.

BEDIENUNGSELEMENTE
1. K L A N G F A R B E N R E G L E R BEt W I E D E R G A B E Linksrehung des Knopfes engt das Frequenzband ein. Bel A u f nahme ist der Klangfarbenregler ausser Betrieb. 2. A U F N A H M E A R T - U N D LAUTSPRECHERSCHALTER In Lagę " U s t a w " . - manuelle Pegeleinslellung bel A u f n a h m e , bei Wiedergabe Eigenlautsprecher ausgeschaltet. In Lagę " A u t / G t . " (Schalter nach links) - automatische A u f n a h m e pegelregelung. 3. PEGELREGLER BEI A U F N A H M E , LAUTSTARKEREGLER BEI WIEDERGABE Der Regler ist ausser Betrieb, w e n n Schalter 2 in lagę " A u t / G ł . " steht. 4. AUFNAHMETASTE Die Taste ist verriegelt u n d lasst nur beim Einlegen einer u n g e sicherten Kassette betatigen. Zur A u f n a h m e w i r d die Taste niedergedruckt u n d festgehalten. bis auch die Starttaste niedergedruckt w i r d . 5. RUCKSPULTASTEff Die Taste rastet nicht ein und muss z u m Umspulen festgehalten werden. 6. STARTTASTE Bei Betatigung dieser Taste w i r d das Cerat fiir Wiedergabe e i n geschaltet. 7. STOPTASTE Taste mit Zwischenrast - beim Eindrucken bis zur ersten Rast w i r d das Gerat gestoppt, eingerastete Tasten w e r d e n freigegeben, beim Eindrucken bis zum Endanschlag schnappt das Kassettenfacb auf.

8. VORSPULTASTE» Die Taste rastet nicht ein und muss zum Umspulen festgehalten werden. 9. D R E H S P U L I N S T R U M E N T Bei Wiedergabe ais Batteriespannungsmesser, bei Aufnahme und manueller Pegeiregelung - ais Aussteuerungsanzeiger. 10. TRAGGRIFF Z u m Tragen w i r d der Bijgel des Griffes herausgeschoben. 11. UNIVERSALBUCHSE "Eingang/Ausgang" 12. A N S C H L U S S B U C H S E "Steuerung u n d externe Stromversorung". 13. A N S C H L U S S B U C H S E "Zweitlautsprecher" 14. KASSETTENFACHDECKEL 15. K R A F T F A H R Z E U G - B E F E S T I G U N G S N U T 16. BATTERIEFACH

,

OPrAHbl ynPABJIEHHfl
1. PEPyjlirrOP T E M E P A SBYKA H P H BOCnPOMSBEJEHHM

;;

.

:

BpamcHHe BHCBO cyacaex nojiocy "lacroT. Tlpa sanucK pwryjiaxop Me AeHCTByer. 2. nEPEKJlIOHATEJIb PO;iA SAHHCH H BbIKJIK)HATEJIb rPOMKOrOBOPMTEJIfl riepeKJiioMeHHe enpaso «Ustaw.» («ycTaHOBKa») — pymaa ycxaHOBKa. FlepeKJiiOHeHHe BJICBO «Aut/Gl.» (wABTOMaT./rpoMKOroB.») — aBTOMaTHMecKoe pery.riHpoBaHHe. YcTaHOBKa nepeioiioHaTeji« npH BocnpOH3BeAeHHH B nojioxeHHe «Ustaw.» (wVcraHOBKa») — BWKJiK)iaeT rpOMKoroBopHTeJib MarHHTO^WHa. 3. PEryJIflTOP yPOBHiT H P H 3AnHCH MJTH rPOMKOCTH n P H BOCnPOM3BE/lEHHH npH ycxaHOBKe JJIH aaraccH nepeKJifo^axejiJi 2 B nojiosteane «Aut/Gl» («ABTOMaT./rpoMKoroB.») - - peryjiffTop He fleńcTBy-

4. K J l A B H m A « 3 A n H C b » KnaBHiua c 6jioicHpoBKofi, AeiłcTByer To;ibKO nocne BK;iaj]i>iBaHii« HenpejioxpaHeHHoii Kacceru. HpH ycraHosKe Ha sairacb wiaBHuiy cjieayer BTHCHyTb H npnaepsicaTb, a sareM BXHcHyrb luiaBHuiy «Start» («nycK»). 5. KJIABHUIA „«» — nEPEMOTKA HA3Afl ripH nepeMOTKe luiaBHuiy cnenycT npuqepaaiBaTb. 6. KJIABMUIA «START» («nyCK») HaxcarKe KJiaBHiinc BKjiioHaeT MarHHTo^H H Bususaer BOCnpoHsseAeHHe Jieirrbi. 7. KJIABMIUA «STOP» («CTOn»)
KjiasHiua ABOAHOFO AettcTBHfl. HenojiHoe BTHCKHBaKHe saAepxH-

OPIS OGÓLNY

Baer MarHRT0<))OH H ocBo6o)KAaeT xtpyrae miaBHum. rjiy&oxoe
BTRCKHBaHHC OTKpUBaeT KaCCeTKblit KOHTeflHCp.

8. KJIABMUIA „»" — nEPEMOTKA BOEPEfl npH nepeMOTKe KJiaBKiuy cne^yer npH^epiKHBaTb. 9. yKA3ATEJIb VPOBHH 3AnHCH M COCTO^HHa BATAPEM IlpH BKJiioMeKHK BOcnpoH3BefleKHsi — yKasaxejib noKasbisaer cocTomiHe 6aTapeH. IlpH BicjiioHeHHH saimcH (pyiHaa ycTaHosKa) yxasarejib noKaauBaer ypoBeHb aaimcH. 10. PyKOSTKA npH nepeHocKe pyKOJmcy cneayer BWTJMyTb. 11. THESflO „BXOfl—BŁlXO;i". 12. rHE3.aO «ynPABJIEHME H BHEIUHEE nHTAHHE». 13. r H E 3 a O «BHEIIIHHa rPOMKOrOBOPHTEJIb». 14. KACCETHblft KOHTEftHEP.
15. KAHAJIHK JXHH KPEHJIEHH^ B ABTOMOEHJIE. 16. K O H T E K H E P flJia BATAPEH.

Magnetofon MK 125 jest przenośnym magnetofonem powszechnego użytku, prze­ widzianym do zapisu i odczytu sygnałów w zakresie częstotliwości 63-ł-10.000 Hz. na taśmie magnetycznej w kasecie typu „Compact Casette". Magnetofon kasetowy zdobył na świecie ogromną popularność ze względu na małe wymiary, mały pobór mocy i łatwą obsługę. Wszędzie tam, gdzie te czynniki są de­ cydujące, magnetofon kasetowy góruje zdecydowanie nad szpulowym, ustępując jednak temu ostatniemu pod względem parametrów elektroakustycznycti. Związane to jest głównie z małą prędkością przesuwu taśmy, małą szerokością zapisanej ścieżki i małymi wymiarami całego urządzenia. I jak w każdej konstrukcji, szczególnie w urządzeniach uniwersalnych, magnetofon kasetowy uwidacznia szereg daleko idących kompromisów. Magnetofon przeznaczony dla szerokich rzesz odbiorców spotyka się z tak różnymi, często wręcz przeciwstawnymi wymaganiami, że nie może być mowy o rozwiązaniu idealnym. Każdy użytkownik będzie inaczej podchodził do zagadnienia. Każdy będzie oceniał inne parametry jako najważniejsze. I każdy będzie miał swoje racje. Magnetofon MK 125. oparty na licencji francuskiej f-my Thomson reprezentuje w swojej klasie poziom światowy.

ALLGEMEINES

OEIUHE CBEAEHHfl

Oer Kassetten-Recorder MK 125 ist ein tragbares Unterhałlungsgerat fur den AKgemeingebrauch. und ist fur die Schallspeicherung und -wiedergabe im Frequenzbereich von 63 bts 10000 Hz auf Magnet-Tonbandern in ,,Compact"-Kassetten bestimmt. Kassetten-Recorder erfreuen sich infolge ibrer geringen Abmessungen und Leistungsaufnahme sowie ćer einfachen Handhabung elner enormen Befrebtheit auf der ganzen Welt, obwohl sie den herkommlichen Bandspulengeraten in den erreichbaren eiektfoakustischen Parametern nachstehen. was auf die relattv kieine Bandgeschwmdigkeit, die geringe Spurbreite und die kompakten Abrnessungen des ganzen Gerates zuruckzufuhren ist. Oberdies muss hier, wie bei den meisten u n i versalen Losungen auf eine Reihe von nicht ausser Acht zu lassenden Kompromissen eingegangen werden, da die einem fur den weaesten Gebraucherkreis besttmmten Tonbandgerat gestellten, mannigfalt.gen und oftmals einander widersprechenden Forderungen eine ideale und alien Ansprtichen gerechte Konstruktton unmoglfCh machen. Jeder Gebraucher hat Seine eigenen und seinem Standpunkte entsprechenden Auffassungen uber dte Gute ernes Tonbandgerats, jeder gibt anderen Parametern den Vorrang und jeder meint, gerade diese seien die wichtlgsten, dabei weiss auch jeder sein Ansicht zu begrunden und zu verteidigen. Das Kassertengerat MK 1 ?5 wird nach emer Lizenzderfranzosischen Firma „ T h o m s o n " gebaut und ist \n seiner Klasse ein Gerat von Weltstandard.

MarHKTo4)oii M K 12S HBjiJieTCfi nepenocHbiM MarHHTO(t>OHOM u i u p o x o r o nOTpe6jieHHfl, npHcnocodjreHKUM K aarrKCK H aocnpoHiBeaenHM cniHajioa B aaanasoHe nacroT or 63 III :io U)000 IM— Ha MarHHTHoH jiCHTC B Kaccere r n n a KOMnaKT. KaccerHbfH warHHro^ioH npHoftpcji B Mupc uiHpOKyto HSBCCTHOCTL S CBRJH C MOJIUMH pa3MepaMH, HCiHaiHTeirbHUM noTpe6;ieHHeM MOUIMOCTH H npocTUM o6cjiyxHBaHHeM. Be3ixe raM, rue JTH ^aKTopbi KBJJHIOTCII peuiafomnMR. icacccTHuA MarHHTo4>OH H 3 MHoro npcBbiujaeT KaTymeiHtift, y c r y n a a OAHaKO 3TOMy noc;ieAHeMy B OTHOUieHHH a^TCRrpoaKycTHsecKHX napaMCTpos. 3 T O r^iasHUM oSpasoM CB/fsano c Majjoti CKOpocTbłO nepe;iBHMceMHii jieHTu. Ma;ioit UIHPHHOA sanHcaMHoH ;]OpoxcKH K ManbiMH pasAfCpaMH ycTpoHCTBa a itcJiohf. T a x x e Kax u B xaxaoA xoHcrpyyuHH, OCOSCHHO ynHBcpcanbHoro xapaKTepa, rax u B KacceTHOM MarHRTo4)OHe HMCCTCfi pJtii AaJiexo HuyuiHx KOMnpoMHcCHbix peiueHHH. MarHHTO^oa, npeziH33HawHHŁifi ^n]i iimpoKoro xpyra no;iysaTejie*i, BCTpeiaeTCfl c pasjiHMHUMH, sanacTyto cosepiueHHO npOTHBonojio)KHUMH rpe6oBaHHirMH — H no3TOMy HaeaJibHoe pciucHHe naecb HCBO3MOXHO. Ka?KAbiA nojibioBarent. HCXO/IHT H 3 iipyroił TOHKH 3peHH)i. K a x i i u A oucHUBaeT n n u e napaweTpbi Kaic caMbie aajKHMC. H KamahjH no csocMy n p a s . MarHMTO(t>oK M K 125, BbinycKaeMMit n o JIMUCHIHH (ł)paHUy3CRoft <t»HpAnd ToMcona, fmimeTCK ttipiCJiHCM MHpoaoro ypoBHn B CBOCM Kuacce.

KASETA
Nazwa ..Compact Casette" jest prawnie zastrzeżona i dotyczy najpopularniejsze yv świecie lcasety w g patentu f - m y Philips. Konstrukcja kasety jest prosta: taśma jest przewijana z jednej szpuli na drugą: taśma, szpule i obudowa o wymiarach-.- 100><64xl0 mm stanowią nierozłączną całość. Daje to duże korzyści użytkowe, pozwala na łatwe zakładanie i wyjmowanie kasety, dowolną pozycię procy magnetofonu, chroni taśmę przed uszkodzeniem. W kasetach typu Compact stosuje się taśmy o szerokości 3.81 mm i o grubości 1 8 . 1 2 oraz 9 tim. N/lamy więc trzy wykonania kaset różniące się między sobą grubością użytej taśmy: C 60 o czasie odtwarzania 2 x 3 0 min: C 90 o czasie odtwarzania 2 ^ 4 5 m i n ; C 1 2 0 o czasie odtwarzania 2 x 6 0 m i n : Należy tu jednak podkreślić, że kasety C 120 są niechętnie stosowane ze względu na ich dużą wrażliwość i podatność na uszkodzenia.

ce ,wp. @)

Obie strony kasety oznaczone są cyframi 1 i 2. Niektóre firmy (np. f-my japońskie) używają oznaczeń literowych A i B. stosując jednak zawsze napis ..Compact Casette". Napisu tego mogą nie mieć kasety amerykańskie, gdzie patent f - m y Płiilips nie o b o ­ wiązuje. Pojawienie się kasety spowodowało szybki rozwój sprzedaży kaset nagranych. Jakość tych nagrań jest z reguły wyższa od możliwej do osiągnięcia w warunkach amatorskich, a kaseta ma tę wyższość nad płytą gramofonową, że istniejący zapis może być skasowany, a taśma użyta ponownie. Dla zabezpieczenia utrwalonego zapisu przed przypadkowym skasowaniem, zasto­ sowano w kasecie dwa prostokątne okienka na tylnej ściance, przysłonięte wystę­ pami (rys. 7). Chcąc uniemożliwić skasowanie jednej lub drugiej strony {śaeżki) kasety, należy wyłamać (np. śrubokrętem) występ w okienku, kierując się nastę­ pującą zasadą: - wyłamanie występu w lewym okienku zabezpiecza stronę na którą patrzymy. Przykładowo pokazano t o na rys. 7 strzałką A. Wyłamanie występów w obu okien­ kach zabezpieczy oczywiście obie strony kasety. Omówione zabezpieczenie ma charakter trwały, ale może być usunięte przez zakle­ jenie odpowiedniego okienka paskiem niebrudzącej taśmy klejącej. Końce taśmy w kasecie są zakończone odcinkami [około 5 sek) taśmy rozbiegowej. Na obu stro­ nach kasety znajdują się prostokątne wzierniki ze skalą, pozwalające na obserwację taśmy i orientacyjne określenie jej pozycji.

^t^
Rys. 7 Abb. 7 Puc. 7

KASSETTEN
Die Bezelchnung ,,Compact Casette" ist eingetragener. gesetrlich geschatzter Handelsname fur die popularste Tonbandkassette der Welt, nach einem Patent der Frrma Philips, Der Aufbau der Kassette ist denkbar einfach: Tonband. Bandspuien und Gehause sind ^u einer untrennbaren Einheit mit den Abmessungen ' ^ 1 0 0 x 6 4 ' < 1 0 mm z u sammengebaut, das Tonband wird im Gerat von elner Spule auf die andere umgeWickelt Die Vorteile dieser Losung sind: emfaches Elnlegen und Herausnehmen des Tonbands. Schutz des Tonbands gegen Beschadigungen. beliebige Betriebslage des Gerales. Die Breite des in .,Compact"-K3ssetten verwendeten Tonbands betragt 3.81 mm, die Bandstarke kann 18. 12 oder 9 urn betragen, woraus sich drei verschiedene Kassettentypen mit unterschiedlicher Bandsiarke ergeben: C 60 - Spielzeit 2 ^ 2 0 Minuten C 90 - Spielzeit 2 ^ 4 5 Mmuten C 120 - Spielzeit 2'<60 Minuten Hierzu sei bemerkt, dass Kassetten C 120 infolge ihrer Empfindlichkeit und Stóranfalligkeit des dunnen Bandes nur ungern angewandt warden. Beide Seiten der Kassette smd mit den ZIffern . . 1 " und , , 2 " bezeJchnet, obwohl bestimmte Firmen (z.B. in Japan) auch manchmal die Bezeichnungen ..A" und , . B " vorziehen. Alle Kassetten mit Ausnahme von amerikanischen, w o das Patent der Firma Philips nicht gilt, tragen jedoch dte Aufschrift ..Compact Casette". Mit dem Erscheinen des Kassetten-Recorders auf dem Markt, erfolgte ein schneller Anstieg des Angebots an fabnksmassig bespielten Kassetten, deren Tonqualitat in der Regel den Selbstaufnahmen weit uberlegen ist und die gegenuber den Schallplatten den Vorteil aufweisen, dass sie geloscht und neu bespielt werden konnen. Um eme Aufnahme gegen ein unbeabsichiigtes Loschen zu sichern, sind an der Ruckseite jeder Kassette zwei durch Plasinasen (Lappen) verdeckte rechteckige Durchbruche vorhanden (Bild 7). Soli eine Aufnahme gesichert werden, so ist befspielsweise mittels emes Schraubenziehers die fur die betreffende Spur bestimmte Plastnase wie folgt herauszubrechen: berm Ausbrechen der Nase im linken Durchbruch {Pfeil A im Bild 7) Seite (Spur), auf die man blickt, gesichert; - beim Ausbrechen beider Nasen werden selbstverstandlich beide Seiten der betreffenden Kassette gesichert. Die somit angefertigten Ausbruche sind zwar bletbend. jedoch konnen unerwunscht. mit einem Stuck nicht schmutzenden Haftklebers wieder werden. wlrd die (Spuren) sie. falls verklebt

KACCETA
HaKMeHOBaMHe xacceTbi THna KOMnaKT («Compact Casetic» oxpaHseTCfi saxoHOM H OTHocHTcn K HaHoojree nonyjiapHoń B MHpe Kaccere, onaTCHTOBaHHOił <ł)HpMod OHJiHnca. KoHCTpyKUHH Kaccerbi n p o c r a a : JieHTa,nepeMaTfaiBaeTCii c oztHOft KaxyuiKH Ha apyryio; JieHxa, KaryuiKH » Kopnyc pasMepaMH OK. 1 0 0 X 6 4 X 10 M M — n p e a c r a B jiJiK)T c o 6 o ń oaHO Hepa3i>eMHoe uejioe. TaKoe peuieHHc npHBcnHT K SHaHHteJibHUM 3Kcn.iyaTauM0HMbiM yfloScTBaM, a HMCHHO: no3BOJi«eT /lerxo BKiiaubiearb H BuiiHMaTb Kaccery, n a e r ooaMoxHOCTb ycTaHaBJiRBaTb MarHHTo4>OH BO apeMfi e r o pa6oTbi B JIIO5oM nonoJKeHHH, oGecnenHBaer JieHty OT nospeiKiieHHft. B xaccerax r u n a KOMnaKT
npHMCHfltOTCflf JlCHTbl UIHpHHOft 3 , 8 1 MM H fOJUUaHOń 1 8 H 12 MKM. T a K H M o6pa30M

BbinycKaeTc« Tpii BapHaHTHbix HcnonneHHfl: Kaccer, OTHHHatomBxcx OAHO OT a p y r o r o TOJlUtHHOH npHMCHeHKOit JICHTbi: C 60 CO BpeMeneM bocnpoHSeeiteHHJi 2 x 30 MHH; C 90 CO BpeMCHCM BocnpoH3Be4eHHfi 2 X 45 MHH; C 120 CO BpeMCHCM BocnpoHSBeiieHHH 2 x 6 0 MHH. Cjieayer oiiHaKo nojinepKHyTb, HTO Kaccexbi C 120 npHMeHHioTCfl HCOXOTHO B caxaH
C HX BblCOKOłł HyBCTBHTCJIbHOCTbK) H nOXiaTJTHBOCTbK) K nOBpeXCZtCHHSM.

0 6 e cTopoHbi Kacceru o6o3HaqeHbi uH^paMw 1 H 2. HeKOTopue 4>RPMbi (nanpHMep nnoHCKHe) npHMCHHioT 6yKBeHHbie o5o3HaHeHHS A H B, npHMeHVfl OiinaKO Bcer;ia Hannncb " C o m p a c t Ca5cUe». AMcpHKaHCKHc Kaccexbi Moryr He HMerb a r o ń HaztrmcH, TaK KBK narcHT ct)HpMu 4>H.nHnca HC aeftcxByex B CIIIA. OofiBJieHue Kaccer npnae/io K ó u c r p o M y pasBRTHio npojiaxcH xaccer c sairacbK). KasecTBo 3THX sanRceił, xax npasHno, Bbiiue HCM no.ny»iaeMoe a JiK>6HTejibCKHx ycJTOBHHx, npH'ieM Kaccexa o6naiiaeT TCM npeHMyiuecTBoM naa rpaMMO(ł)OHHOH: nnacTHHKOH, HTo cyiuecTByioiuyK) 3anBCb MOJKHO CTHpexb, a Jienty anoBb HcnojibSOBaTb ansi OHepeanoft 3anHCH. JXnH o5ccneHeHH« saimcn ox cjiynaftHoro cxHpaHHJi — B Kaccexe npHMeneHu aEA npHMoyrojibHbix OTBCPCXHH — Ha laiineił CXCHKC, npHKpbiTbie BwcT.ynaMH (pHC. 7). JXnn HCKJiKmcHHa BO3MO»CHOCTH cxapanHa oanoft HJIH iipyrofi cxopOHW (HDPOSKKH) Kaccexbi, cjieayex BbiJioMatb (aanpHMcp oTaepTKOfi) Bwcxyn B oxBepCTHH, pyKOBoacTByacT npH 3TOM cjieziyiomHM npHHUHnoM: — BbmoMJieHHbiń B u c r y n B JICBOM OXBCPCTHH npcaoxpaHaex xy cxopony, na Koiopyro Mbi cMoxpHM. 3 T O noKasano a a n a e npHMepa na pHC. 7 — cxpejixoA A. BbiJioMjieHHbie Bbicrynbi B o6eKx oxBCpcxHax npeaoxpanatOT (MXO Bnonne noHHXHo) o 6 e cTopoHbi Kaccexbi. OnHcaHHoe oGecnenenHe HOCHT Heo5paxHMbiH xapaKTCp, npHMeM c r o MOMCHO ycxpaHHTb nyxcM 3axjieHBaHHii cooxBexcTByiomero OTBepcxHa nonocKoft HCnaMKawuicft K.ie«meH jieHXbi. KOHUM Jienxbi B xaccexe saxoHieHbi oxpeSKaMH (no OKOJIO 5 CCK) jicHTW ann p a i S e r a . r i o OGCHM cxopoHaM Kacceru HMetoxcii npHMoyroJibHue CMOXpoBbie oKouixa (rnasKK) c o uixanoft. o6ecneHHBaioiune sosMOVHOCTb ua6jiK>jaaxb aa jiCHToft H npHOJiHSHxeJibHO o n p e ^ e n a x b ee nonoaceHHc.

Beide Bandenden in der Kassette sind mit Vorspannabschnttten (zu je 5 s Laufzeit) versehen. An beiden Seiten der Kassette angeordnete, rechteckige Durchbruche mit Bandlangenskalen ermoglichen eine Beobachtung des Bandvorrats auf den Spulen und erfeichtern das Wiederauffinden bestimmter Bandstellen.

ZASILANIE
Magnetofon może być zasilany 2 baterii lub zasilacza sieciowego. ZASILANIE Z BATERII

M-n

Należy stosować 6 szt. o g n i w 1,5V typu R20 Ogniwa, skierowane w jednym kie­ runku, naieży włożyć po 3 szi. do d w ó c h pojemników rurowych dostarczanych z magnetofonem. Pojemniki umieszcza się w magnetofonie zgodnie ze znajdującym się tam schematem i rys. 6. Kolejność manipu!ac|i lest następująca: - Dużym irutiDkrętem lub monetą odkręcić wkręt mocujący dolną pokrywę. - Poiemniki umieścić kolejno w magnetofonie. - Założyć pokrywę i dokręcić wkręt. ~ Sprawdzić gotowość do pracy pr^ez krótkotrwale wciśnięcie klawisza ,.Start" (6) Wskaźnik (9) powinien wychylić Się na czerwone pole, a widoczna w okienku pojemnika kasety ( M ) oś powinna obracać się. Świeże baterie wystarczają na kilka godzin pracy magnetofonu. Baterie są jeszcze dobre, gdy przy wciśnięciu klawisza „ S t a r t " wskaźnik wychyla się na czerwone pole.

UŻYCIE ZASILACZA SIECłOWEOO Mogą być stosowane zasilacze typ Z M K - 1 . Z M K - 2 i Z O T - 1 . Zasilacze Z M K - 1 i 2 rózmą się między sobą napięciem sieci: 110/220V 50 Hz, lub tviko 220V 50Hz. Zasilacz ZMK może być włożony do magrłetotonu w miejsce baterii (rys 6) bądi też ustawiony na zewnątrz i połączony z magnetofonem kablem typ K Z - 1 . w l o i o n y m do gniazda zasilacza i gniazdka {72) magnetofonu. Zasilacz wkładany d o magneto­ fonu powinien być tak skierowany, aby sznur sieciowy trafiał W wycięcie pokrywki. a listwy kontaktowe zasilacza stykały się z odpowiednimi listwami w magnetofonie. Zasilacz typu ZOT-1 może być stosowany do magnetofonu MK 125 jako zasilacz zewnętrzny za pośrednictwem dodatkowego złącza lub tez po wymianie połączenio­ w e g o w t y k u zasilacza. Przy korzystaniu z zasilacza zewnęirznego. baterie mogą pozostawać w magnetofonie. Są one automatycznie wyłączane przy włożeniu w t y k u do gniazda {12). Nie należy jednak ng czas dłuższy pozostawiać baterii {szczególnie zuzyivch) w magnetofonie, ponieważ wydzielające się z nich substancje chemiczne mogą działać szkodliwie.

STROMVERSORGUNG
Oas Gerat kann aus Trockenelementen. bzw. ijber ein Netzanschlussgerat gespeist warden. BATTERIESPEISUNG Angewandt wardan 8 Tfockenelemente Typ R 20 zu 1,5 V, die zu drei in ubereinstimmender Richtung. in die beiden mitgelieferten Containerhijlsen aus Plast eingeschoben warden, worauf die Container in Obereinstimmung mit Bild 5 und dem im Gerat vorhandenen Schema, in das Batteriefach eingelegt warden. Die Reihenfolge der Tatigkeiten ist wie folgt: - Schraube des Batteriefachdackels an der Unterseite mittels eines grossen Schraubenziehers Oder einer passenden Munze losen. - Container mit den Trockenelementen in das Fach einlegen. - Deckel wieder aufsetzen und Schraube festschrauben, - durch kurzeń Druck auf die Starttaste (6). die Funktion des Gerates prufen. Neue Trockenelemente sichern einen mehrstiJndigen Betrieb des Recorders und eignen sich fur den weiteren Einsatz. so lange der Zeiger des Drehspulinstruments bei Betatigung der Starttaste im roten Skalenfeld steht.

nHTAHHE
MarHHTO^OH MOXCHO nnrarb or GarapcH HJIH OT ccTCBoro dnoxa nHTaHHX.

nHTAHHE OT EATAPEH
CneaycT npHMCHHTb 6 uiryK 3JieMeHT0B 1,5 B THna P20 (P20). 3jieMCHTbi, HanpsaJienHbie B ojSHOM HanpaB/ieHHH, cjieayer BCTaaJixTb no 3 uiTyxH B usa xpy^iaTbie KOBTCAHCpbi, nocTaBJixeMbie SMCcre c MarHHTo4>oHOM. KoHreAnepu BcraBJiflioTCff B MarHHTo4>OH B cooTBercTBHH c Haxo;iHmeftc}i TaM cxeMoA H cornacHO pHC. 3 . O^repenHOCTb onepaunA cjienyioŁuafi:
— 60JIbUIOił OTBCpTROti H.1H MOHCTOft BblBepHyTb BHHT, KpcnHUlufi HHXHfOK) XpUUIKy; BCTaSHTb noOHepeHHO KOHTe^HCpbl B MarHHTO(tlOH;

— HaiieTb KpuuiKy H AOBHHTHTb BHHT; — nposepHTb roTOBHOCTb K pa6oTe nyreM KpaTKOBpeMCBHoro naxaTHX KJiasHUiB «Start» («nycK») (6). VKasarcnb (9) aojixtcH OTKJioHHTbcii Ha xpacHoe no.ne, a BHiiHMaH — nepej OKOIUKO KOHTCJlHepa KacccTu (14) — ocb noniKHa spaiuarbcfl. HoBue darapeH AocTarovKbi Ha HecKOJibKo *facoB paóoTbi MarHHTo4>OHa. EaiapCH xBHiiiOTCH euie xopouirtMH B TOM cnyHSkC, Koraa noc;ie HaxcarHfl KiiasHUiH «S(art» («nycK») — yxasarejib OTKJIOHHCTCJI na Kpacaoe none.

SPEISUNG OBER EIN NETZANSCHLUSSGERAT Mit d«m Kassetten-Recorder konnen die Netzanschlussgerate 2MK-1, ZMK-2 Oder Z0T*1 verwendet werden. ZMłC-1 und ZMK-2 sind in der Netzanschlussspannung verschjeden. und zwar ist das erstere fur 110/220 V, 50 Hz. das zweite hingegen nur fur 220 V. 50 Hz eingerichtet. ZMK-Netzanschlussgerate passen in das Batteriefach und konnen ansteile der Trockenelemente eingelegt werden (Bild 6). ausserdem besteht die externe Anschiussmóglłchkeit Qber eine Verbindungsleistung KZ-I, die in den Steckanschluss des Netzteils und in die Stronnversorgungsbuchse (12) des Recorders eingefOhrt wird. Wird das Netzanschlussgerat in das Batteriefach eingelegt. so ist darauf zu achten, dass die Anschlusslaschen einwandfrei kontaktteren und die Netzleitung in die Aussparung im Decke! trifft. Das Netzanschlussgerat ZOT kann nur extern verwendet werden, wobei jedoch zuvor entweder der Anschlussstecker dieses Gerats gegen einen passenden ausgewechselt. Oder ein entsprechender Zwischenstccker verwendet werden muss. Bei Stromversorgung aus einem externen Netzanschlussgerat konnen die Trocken­ elemente im Batteriefach bleiben, da sie bei Einfiihrung des Steckers in Buchse (12) automatisch ausgeschaltet werden. Hingegen ist nicht zu empfehlen. dass man Trockenelemente. besonders wenn sie verbraucht sind, langere Zeit im Batteriefach des Gerates lasst da eventuell leckende chemische Subsfanzen schadlich sind.

nPHMEHEfHHE CETEBOFO BJIOKA OHTAHHH
MoacHo npHMCHJiTb GnoKH nHTaHH*i rnna Z M K - I , ZMK-2 H Z O T - I (3MK-1. 3MK-2 H 30T.1). EJIOKH nHTaKHfl ZMK-1 H 2 oTJiHHaioTca apyr OT apyra HanpHxcenHeM CCTH: 110/220 B, 50 ru HJIH TOJibKO 220 B, 50 ru. fiiiOK nHTaHHH Ż M K MOJKHO scTaBjiiiTb B MarHHTo4ioH BMecTO GarapcH (pHc. 6) HJIH ycTaHasjiHsaTb CHapyxcn H coeAHHMTb c MarHHTo4)OHOM Ka6ejieM Tuna KZ-1, BcTasneHHbiM B raesjio Qjioxa nnTaHKA H rHe3.ao (12) MarHHTo4>OHa. BcTaBriHeMUH B MarHHTO(t)OH 6JIOK HHTanHfT aojiHCCH ObiTb HanpaBJien TaKHM o5pa3oM, KTOÓM ceresoft uinyp nonaaaji B Bupes KPUUIKH, a KOHraxTHbie 3a7KHMHbie n.naHKH 6jioKa nHTannji
COnpHKOCajIHCb C COOTBeTCTBytOlUHMH 3 a X H M H b l \ f » njUkHKHMH B MarHHTO^tOHC.

£;iox nHtaHHH runa ZOT-1 MOXHO npHMeHjrrb asm MarHHTotJioHa MK 125 B BHAC BHCiUHcro 6;ioKa nuTaHHJi — npH noMOuiH ;io6aBOHHoro coe^iHHeHHX KJIU npeaBapHTe/IbMO 3aMeHHB COCUHHHTe/lbHyiO BHilKy ÓJTOKa nHTaHHfl.

B cjiynac npHMeneHHJi BHeuiHero 5noKa nHTaHHJi Garapeio (3.ieMeHTbi) MO3KHO ocTasJlflTb B MarHHTO(t»OHe. O H H aBTQMaTHHeCKH OTKjllOHatOTCff npH BCraB.neHHM BUHKH

B KOHTaKTHoe rHCsao (12). OanaKO ne cneayeT ocTasjiaTb 3;ieMeHT08 (OCOÓCHHO H3pacxoAOBaHHux) H3 Oonee aJinTenbHoe apcMR B MarHHTo<t)OHe, iaK KPK BbiziejisiioiuHecA H3 HHx xHMH4ecKHe BcuiecTBa MoryT oKasuBaTb BpeaHoe B03Aei>CTBHe na MarHHTO(t)OH

GNIAZDA POŁĄCZENIOWE
Magnetofon ma trzy gniazda dla połączenia z urządzeniami współpracującymi. Na rysunkach polcazano gniazda od strony zewnętrznej. Gniazdo „wejicie-wyiicie" (11). Wejście przy zapisie (mil^rofon. odbiornilc radiowy).

Gniazdo „ g l o i n i k z e w n ę t r z n y "

{13) Znormalizowany wtyk głośnika zewnętrz­ nego należy włożyć jak pokazano na rys. 4 . Włożenie w t y k u powodu)e odlączenigłośnika wewnętrznego. Odwrotne wto. żenie w t y k u nie daje żadnego połączenia.

Wyjście przy odczycie (odbiornil< radiowy, wzmacniacz, magnetof.). Przy zapisie wejście z gramofonu i magnetof.

Rys. 4

Rys. 2

STECKANSCHLOSSE
Mikrofon i gramofon mają własne w t y k i połączeniowe. Odbiornik radiowy I tele­ wizyjny lub magnetofon należy łączyć kablem typ KP 1. Stosując przy zapisie złąoze pośrednie należy włożyć je do gniazda, a następnie łączyć wtyk gramofonu lub wtyk kabla łączącego z drugim magnetofonem. G n i a z d o . . s t e r o w a n i e i zaaiisnie z e w n ę t r z n e " bateria wewnętrzna (12). zasilanie zewnętrzne Fur die Herstellung der Verbindungen zwiscłien dem Recorder und den mit ifim zusammenarbeitenden Geraten sind drei Steckbuctisen yorłianden. die in den nact\stehenden Bildern in Draufsicht gezeigt sind. Universalbuchse " E i n g a n g / A u t g a n g " ( 1 1 ) Ausgang bei Wiedergabe (Funkempfanger, Tonverstarker. Tonbandgerat) Eingang bei Aufnahme {Plattenspieler. Tonbandgerat) Eingang bei Aufnafłme (Mikrofon, Rundfunk)

Rys. 3 Gniazdo do przyłączenia sterującego w t y k u mikrofonu ( w t y k lub kabel zasilania. pięciokontaktowy) może

Abb. 2
Mikrofon und Plattenspieler haben im allgemeinen eigene Anschlussieitungen mit Steckern. Rundfunk-. Fernseli- und Tonbandgerate mussen uber das Zwischenkabe 1 KP 1 mit dem Recorder verbunden werden. Bei Anwendung eines Zwiscfiensteckers bei Aufnałime, wird dieser zunactist in die Universalbuchse des Recorders eingefutirt. worauf man die vom Empfanger Oder einem anderen Tonbandgerat kommende Siqnalleitung mit itim verbindet.

Po włożeniu w t y k u sterującego i wciśnięciu klawisza ..Start" magnetofon być sterowany wyłącznikiem na mikrofonie przesunięcie wyłącznika do przodu - magnetofon włączony przesunięcie wyłącznika do tyłu - magnetofon wyłączony Włożenie w t y k u zasilania zewnętrznego powoduje odłączenie baterii.

Anschlussbuchs« " S t e u « r u n g u n d « x t . S t r o m v e r s o r g u n g " ( 1 2 ) Eingebaute Batterie /-""T-TX Externe Stromversorgung

FnesAO «BXOA-BUXO;I» ( U ) Bbixo^ npH BocnpoHiBCiteHHH (paJIMOnpHeMHHK, yCHJlHTCJlb, M a r H H -

Bxo>a npH sanHCH (MHKpo4>OH, paaHonpHeMHHK).

To(t>OH). npH sanHCH axoa c rpaMM0<t)OHa H MarHHT04>0Ha. PHC. 2 (SteuerMHKPO4>OH H rpaMMO<t)OK HMCIOT CBOH co5cTBeHHbie coexiMHHrenbHue lurencenR.

Abb.

3

Die Steckbuchse ist fur den Anschluss des funfpoligen Mikrofonsteckers stecker), bzw. eines externen Netzanschlussgerats eingenchtet.

Bei angeschlossenem Mikrofon-Steuerstecker und eingedrijckter Starttaste kann das Laufwerk des Recorders mittels des Steuerschalters am Mikrofonhandgriff nach Wunsch e i n - oder ausgeschaltet werden: - Schalter nach vorn - Recorder eingeschallet, ~~ Schalter nach ruckwarts - Recorder ausgeschaltet. Anschlussbuchae "Zwettlautsprechttr" (13)

Pa^MonpHeMHHK H/IH Te/ieBH3HOHHbiH npifeMHMK cjTe.ayeT coeaHHttrh xa6eJieM THna KP-1. npHMCHSfi npH 3anHCH iiDÓasoKHoe (npoMOKyTOHHoc) coeflHHCHHe — ero cneayer BCTaBHTb B rHe3iio, a jaieM noaKJitoiHTb uiTence/ib rpaMuo(t>OHa HJIH uirenccjib coeiiHHHrejibHOro Ka6e/fji or apyForo MarHHTO(tiOHa.

rHe3/io „ynpasjieHHe M sHeuiHee nHTauHe" (12)
BHyTpeHHII«

Der Standardstecker des zusatzlichen Lautsprechers w i r d laut Bild 4 in die Steck­ buchse eingefuhrt, wobet gleichzeitjg der emgebaute Lautsprecher abgeschaltet wrrd. Ein umgepoites Einfijhren des Stackers bleibt ergebntslos.

6aTape)i

BHCuiHee HHTaHHe

Abb.

4

PHC. 3 rHCsao nnn noaKntoHeuua ynpaB/iaioiuero luxerrcejiH MHKpoitiDHa (nxTHKOHTaKTiibift lUTcnceJib) H/iH Ka6e;i>T nHTaHHR. riocne BcraBneHHa ynpaBJimoTJjero lurencejiH H HawarHii K/iauHuiH «Start» («nycit») — MarHHro^ioHOM MOMCHO ynpaBjiarb BbiKJitoiare/ieM Ha MHKpoiJ)OHe — cneaymiuuM o6pa30M: — nepeweiijeHMe BbiKJiwHaTeJiK Bnepcn — MarHHro4)OH BKJiioHeH — nepeMemcHHe BbiKiHO^aTe/ifl Ha3afl — MarHHro4>OH BbiKiiłoien BcraaneHHe lurencejis BHCiuHero nHiaHHs Bbiibieaer oTK^iofeHHe 6aTapeH.

ruemo

«BHeuiHHH rpoMKOi'OBopHTe;ib» (13)
CraHziapTHbift lurencenb sHeiunero rpoNTKOrOBOpHTejlM CJICZiyeT BCraSHTb TaKHM

nPHCOE/łHHHTEJlbHWE rHE3AA
MarHHTO())OH Hueer rpH ruesaa aJin npucoeiiHHeHHit COBMCCTHO paGoTaromHx ycTpoJicTB. Ha pHcyuKax rHe3Aa npeiiCTasjieHbi c BHeiUHeH CTOpoHbi.

'>

i o ';

o6pa30M KaK 9TO noKaiaHO Ha pHc. 4. BcxaBJiCHHe uiTence.na BbnuBaer OTK/IK>HCHHe BHyrpeHHCro rpoMKoroBopMTejis. 06paTHoe BcraBJicHHe uiTencenn He ;iaeT HHKaKoro coexiUHeHifJi.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI URZĄDZENIAMI

Pełne wykorzystanie magnetofonu można osiągnąć, gdy współpracuje on z innym urządzeniami. Dotyczy to zarówno zapisu jak i odczytu. Odbiornik radiowy i telewizyjny, mikrofon, gramofon, drugi magnetofon może być źródłem sygnału. Zewnętrzny głośnik, wzmacniacz akustyczny pozwala na podwyż­ szenie wierności i zwiększenie mocy. Jednak dołączenie nawet najdoskonalszycti urządzeń przy odczycie nie da żadnego efektu, jeżeli będziemy odtwarzali źle nagrane taśmy. A nie można wykonać dobrego zapisu, kiedy zapisywana audycja jest znie­ kształcona, ma ograniczone pasmo, jeżeli występują zakłócenia, trzaski itp. W wa­ runkach amatorskicfi najlepszy tectinicznie zapis można uzyskać z odbiornika ra­ diowego na zakresie UKF, z nowej płyty odtwarzanej na dobrym gramofonie lub przepisując inną dobrze nagraną taśmę. Zapis z telewizora jest zwykle zakłócony radioodbiorniki na zakresach fal długich, średnich i krótkich dają znaczne zawężenie pasma. Nie należy oczekiwać dobrych rezultatów przy nagrywaniu z głośnika przez mikrofon, przegraniu starych i porysowanych płyt. pocztówek dźwiękowych, tub źle nagranej taśmy. Przyłączając głośnik zewnętrzny należy zwrócić uwagę na jego oporność. Najbar­ dziej odpowiedni jest głośnik 4 n lub zbliżony. Istotne znaczenie ma obudowa głoś­ nika. Głośnik nieobudowany, lub w małej obudowie, źle odtwarza niskie częstot­ liwości. Wyjątek stanowią szerokopasmowe kolumny głośnikowe typu ..kompakt". Kolumny te mają jednak stosunkowo niską sprawność, toteż dobre wyniki można dopiero osiągnąć ze wzmacniaczem o mocy co najmniej 5W. Zapis z mikrofonu należy ograniczyć raczej do audycji słownych. Nagrania muzyczne z mikrofonu są trudne do realizacji i wymagają uwzględnienia szeregu dodatkowych czynriików. Stosując specjalny adapter telefoniczny można zapisywać na magnetofo­ nie rozmowy telefoniczne. Przyłączając magnetofon do różnych urządzeń należy przestrzegać zasady, aby urzą­ dzenia te były odpowiednio przystosowane i miały właściwe gniazdka lub wtyki połączeniowe.

BETRIEB

COBMECTHAa PABOTA C APVrHMH yCTPOftCTBAMH

Die Eigenschaften und Vorzuge des Tonbandgerats konnen sowohl bei Aufnahme als auch bei Wiedergabe nur bei Zusammenarbeit mit anderen. externen Geraten vof! ausgenijtzt werden. Als Signalquellen ei'gnen sich Rundfunk- und Fernsehempfanger. Plattens^ieier, Tonbandgerate Oder Mikrofone, zur Verbesserung d e r T o n q u a litat und Vergrosserung der Ausgangsleistung verwendet man Zweitlautsprecher und Tonverstarker. Man muss immer im Auge behalten, dass ein schlecht aufgespieftes Tonband selbst bei Wiedergabe uber Hi-Fi-Gerate nicht besser wird, fehlerfreie Aufnahmen konnen wiederum nur dann gewahrleistet werden, wenn keine Storungen. Verzerrungen usw. auftreten und wenn das Tonfrequenzband nicht eingeengt wird. In Heimbedingungen gelingen zufriedenstellende Aufnahmen. wenn Rundfunkdarbtetungen jm UKW-Bereich. unversehrte S ch a If p la tten auf etnem hochwertgen Platlenspteler oćer fehlerfrei aufgesptelte Tonbander als Signatquellen benutzt werden. Der Fernsehton ist oft verzerrt. das Tonfrequenzband tst beim Rundfunkempfang im Lang-, Mittelund Kurzwellenbereich betrachttich eingeengt. Selbstverstandlich fuhren auch direkt vom Lautsprecher ausgefiihrte Mikrofonaufnahmen. Phpnoaufnahmen von alten. abgenutzten Schallplatten oder Schallpostkarten. bzw. Uberspielungen von fehterhaf: aufgenommenen Tonbandern nie zu zufriedenstellenden Ergebnissen. Beim Anschluss eines zweiten Lautsprechers muss auf dessen Eigenwiderstand geachtet werden. der in der Gróssenordnung von etwa 4 Ohm liegen soil. Massgebenden Ejnfluss auf die Tonquatitat hat auch das Lautsprechergehause. Ein Lautsprecher in zu kleinem, bzw. ganzlich ohne Gehause hat schlechte Tieftonwiedergabe. es sei denn. es handelt sich um Hi-Fi-Compactboxen, dte jedoch einen relativ kleinen Wirkungsgrad haben und zur Vollaussteuerung entsprechend leistungsfahige Endverstarker (mindestens 5 W) vertangen. Mikrofonaufnahmen sind grundsatzlich auf Sprache zu beschranken. Musikaufnahmen uber das Mikrofon sind nicht nur schwierig, sondern machen auch die Berucksichtigung. eine Reihe von zusatzlichen Faktoren erforderlich. Uber einen besonderen Fernsprechijbertrager lassen sich auch Telefongesprache aufzeichnen. Beim Anschluss verschiedener externer Qerale an den Recorder muss unbedingt auf die richlige Anpassung und auf das Vorhandensem passender Steckverbindungen geachtet werden.

noJTHoe HcnojitioBaHHc MarHHTO(t>OHa o6ecneiHBaeTCJi B TOM cny^ae, Korna OH paGoTaer COBMCCTHO C ;3pyTHMH ycrpoiicTBaMH. 3 T O OTHOCHTCH xaK K sanncH, xaK w K BOCnpOHSBCiieHHIO.
McT04HHKaMH CHrH3J10B M O r y T 6 b l T b : p a f l H O n p H e M H H K , n03BO;iflłOT nOBUCHTb BCpHDCTb TeJieBHSHOHHuA H npHeMHHK, yBejTHHHTb

MHKpo(|>oH, rpaMMo4>oH HJ1H >apyroft MarHHTo4)OH. BHeiuHHJt rpoMKoroBopHTerib
H 3ByKOyCHJ1HTeJ1b MOUIHOCTb. BOCnpOK3BeaeHHfl

OiiHaxo noaxjiiOHCHHe nance HaH6o;iee coBepuieHHux HHH — Hc naer HHicaKoro 34i4>cKTa — ecna MM QyacM caHHbie jieHibi. A xopouiefi sanHCH Hejib3fi cjienarb HCKaMcena, HMCCT orpaHHHCHHyio nonocy "lacTOT, ecjiH H T.n.

ycTpoHCTB npn BocnpoHSBeiieBocnpOHiBoaHTb njioxo 3anHecjiH 3anHCbiBaeMafl nepeaana Hivfetox MCCTO HOMCXH, TP«CKH

B JlK>6HTeJ1bCKHX yCJIOBHfIX H a H n y 4 U i y i O , C TeXHHHeCKOH T04KH 3peHHfI, 3 a n H C b MOMCHO

nojiyHHTb c paaHorrpHeMHHKa Ha xiHanasoHe VKB. c HOBOA nnacTHHKH, BOCITPOH3BOflHMOń Ha xopouioM rpaMMo4)OHe, HJIH nepeianncbiBafi ;ipyryio — xopouio ^anncanHyio JicHTy. 3anHCb c Te.neBH3opa o6bmHO conpoBowziaeTCii noMexaMH, a paAuonpHCMHHKH Ha iiHanaiOHax AJIHHHUX, cpeanux H KOpoTKHX Bona — HMetoT y3Kyio no/iocy nponycKSHHa. He cjieayer naxtefiTbCH na nOjiyłCHHe xopouiHx pesy-ibxaTOB npn sanncH c rpOMKoroBOpHre/ifl fepea MHKpo<{>oH, npH npoHrpusaHMM (nepe3anHCH) craptix, nouapanaHHbix njiacTHHOK, 3ByKOBux oTicpuTOK HJIH njioxo sanncaHHUx SICHT. ripH nonKnioHeHHH BHCUiHero rpOMKoroBopHTenH cjienyer oGpaxHTb BKHManne na ero conpoTHBJieHHe. HaHÓojiec cooTBeTCTBytomnM HBjmeTCs rpoMKoroBopHTejih conpOTHBJieHMeM 4 DM HJIH c6jiH]KeHHbifi. CyiuecTBeHHoc 3HaHeHHe HMeer xopnyc rpoMKoroBOpHTeJia. rpOMKoroBopHTe.ib 6e3 KOpnyca HJIH B MajioM KOpnyce — njioxo
BOcnpOHlBOHHT HH3KHe MaCTOTbl. HcK/lfOMeHHeM fIBJ1HK3TCH lUHpOKOnoJlOCHUe TpOMKOrOBOpHTeilbHbie K O J I O H K H T H n a <^KOHTaKT». O i l H a K O 3 T H K O J I O H K H HMeiOT c p a B H H -

xejibHO HeSojibuioft K03(|>(liHUHeHT nojie3Horo aeHCTBHH, no3TOMy xopoiuHx pe3yjibxaXOB MO)KHO IIo6HXbCff ^ H U l b C yCHJIHTe/lCM MOUlHOCXbK> HO Kpal^HCA M e p e 5 BT.

3anHCb c MHKpo())oHa cjieayex orpanHHHxb pe>ieBUMH nepezia>iaMH. SanncH My3biKajibHbix nepeaai c MHKpo4>OHa oMenb xpyaHo ocyuiecxBHMU H xpeSyioT yrexa piiaa. ;ioóaBOKHbix (})aKTopoB. npH ycjiOBHH npHMeHCHHn cneuHaJibHoro TeJie(t>oHHoro sayKOCHHMaxejiir (a;ianrepa) — na MarHHxo4>OHe MOXHO sanHcuaaxb xejie4>oHHbie p a i roBopbi. npH noziK.nK>MeHHH MarRHXO(ł>oHa K pa3HbiM ycxpoficxBaw cjieayex noMHHXb o XOM, HTo 3rH ycrpoHCTBa aojixHU 6bnh cooTaexCTBeHHO npMcnoco6jiCHHbiMH H KMexb cooxBCTcxByiomHe rnej/ja HJIH coe.aHHHxejibHbie uixenceJiH.

ZAŁOŻENIE KASETY
Przez głębokie wciśnięcie klawisza . . S t o p ' (7) należy otworzyć pojemnik (14). Kasetę wyjąć z pudełeczka, uchwycić dwoma palcami jak pokazano na rys, 7 strzał­ kami B-B i wsunąć do pojemnika. Dociskając lekko kasetę do tyłu. zatrzasnąć p o ­ jemnik. Kaseta powinna być lak założona, aby strona na której zapisujemy była u góry. W i ­ doczna w okienku pojemnika taśma powinna być z lewej strony. Przed włożeniem kasety należy zawsze sprawdzić, czy taśma nie jest obluzowana i leży równo w okienku kasety. Taśmę można lekko naprężyć przez pokręcenie palcem osiowego otworu jednej ze szpul.

piecza przed przesterowaniem zapisu, należy jednak pamiętać, że w n o s i on własne zniekształcenia i w stosunku do ustawienia ręcznego daje gorsze wyniki. Po włączeniu regulacji automatycznej, wskaźnik poziomu zapisu (9) działa nadal, ale jego wskazania me są miarodajne. Ze względu na określony czas zadziałania automatyki i ustalania się poziomu zapisu nie naieży w trakcie nagrywania przełączać regulacji z ręcznej na automatyczną i odwrotnie.

WYKONANIE ZAPISU (NAGRANIA)
Przełącznik 2 należy przesunąć na ..ustawienie ręczne", regulator poziomu zapisu (3) ustawić na minimum. Dla urucłiomienia magnetofonu należy wcisnąć i przytrzymać klawisz ..Zapis" (4), a nastĄ)nie klawisz ..Start" (6), następuje blokada obu klawiszy. Wciśnięcie klawisza ..Start" włącza magnetofon. Widoczna w okienku pojemnika (14) oś obraca się; głowica zostaje dosunięta do taśmy. W ciągu pierwszych 5—6 sek przesuwa się przed głowicą taśma rozbiegowa, na której sygnał nie może być zapisany. W tym czasie należy wstępnie ustawić regulator poziomu zapisu ( 5 ) . płynnie obracając gałką w kierunku pravyym. Regulator p o ­ winien być tak ustawiony, aby wskaźnik (9) wychylał się w najgłośniejszych miej­ scach do czerwonego pola. nie wchodząc na nie. Ustawianie regulatora poziomu jest również możliwe po naciśnięciu tylko klawi­ sza „ Z a p i s " ( 4 ) . Wymaga to jednak przytrzymywania klawisza, gdyż nie jest on blokowany. Właściwe ustawienie poziomu wysterowania decyduje o jakości nagrania. Przy sła­ bym wysterowaniu {wskazówka nie osiąga czerwonego pol3) zapis jest zakłócony szumami, przy wysterowaniu zbyt silnym (wskazówka wychyla się na czerwone pole) otrzymujemy zapis o słyszalnych zniekształceniach. W czasie zapisywania należy obsen«ow3ć wskaźnik. Jeżeli widzimy, że poziom jest niewłaściwy można go skorygować przez w o l n y obrót regulatora. Podane wyżej omówienie prosimy traktować jako podstawowe wytyczne. Użytkow­ nik powinien sam wypróbować różne ustawienia poziomu dla różnych źródeł syg­ nału i znaleźć potwierdzenie tych wytycznych na podstawie własnych obsenwacji. Należy tu nabrać pewnej w p r a w y i wyczucia. Wykonując szereg nagrań łatwo prze­ konać się. że można już wstępnie ustawić odpowiedni poziom (np. dla radia, gra­ mofonu, mikrofonu). Dla zapamiętania potrzebnego położenia regulatora poziomu, jego gałka ma trzy występy różnego kształtu. Po wykonaniu zapisu natęży regulator poziomu płynnie skręcić do minimum i przez naciśnięcie klawisza ..Stop" zwolnić pozostałe klawisze wyłączając tym magnetofon. W pewnych sytuacjach, np. przy zapisywaniu rozmowy, gdy ręczne ustawienie poziomu może trwać zbyt długo, dużym ulatwienipm jest włączenie regulacji auto­ matycznej. W tym celu należy przesunąć przełącznik (2) w lewo. W tej pozycji usta­ wienie regulatora poziomu (3) nie ma znaczenia, gdyż jego funkcje przejmuje elek­ troniczny układ regulacyjny. Układ ten jest bardzo wygodny w eksploatacji i zabez­

EINLEGEN DER KASSETTE
Durch Eindrucken der Stoptaste (7) bis zum Anschlag. Kassettenfachdeckel (14) aufkiappen. Kassette aus der Verpackung nehmen, an den im Bild 7 mit den Pfeilen B-B gezeigten Stellen zwischen zwei Fmger fassen, mit der zu bespielenden Seite nach oben in das Fach emfijhren und leicht eindrucken. Das im Durchbruch im Kassettendeckel sichtbare Tonband sołt auf die linkę Spuie aufgewickelt sein. Vor Eintegen der Kassette ist immer zu kontroltieren, ob das Band nicht tose ist und ob es einwandfrei gefuhrt wird. Em loses Band kann durch Fingerdrehung an einem der Spulenkerne nachgespannt werden.

DURCHFOHRUNG DER AUFNAHME
Wahischalter (2) auf manuelle Regelung stellen. Aufnahmepegeiregler (3) vollig zudrehen. Aufnahmetaste (4) niederdrucken und festhalten. darauf Starttaste (6) niederdrucken. wodurch ein gleichzeitiyes Einrasten beider Tasten verursacht w i r d . Bei Betatigung der Starttaste lauft das Gerat an. man sieht die umlaufende Tonwelłe durch den Durchbruch im Kassettenfachdeckel. der Tonkopf w i r d an das Band a n geschoben. Wahrend der ersten 5 bis 6 Sekunden lauft das Vorspannband. das nicht bespielt werden kann. am Kopf vorbei. Wahrend dieser Zeit ist durch zugige Rechtśdrehung der Aufnahmepegeiregler (3) soweit aufzudrehen. dass der Zeiger des I n ­ struments (9), bei den lautesten Stellen bis an das rote Skalenfeld. aber nicht d a rijoer. ausschwingt. Die Einstełłung des Aufnahme-Pegełregłers ist mogłich auch nach Eindrucken nur des Tasters ..Zapis" (..Aufnahme") ( 4 ) . Dabei muss jedoch der Taster ge hałten werden da er nicht błockiert wird. Die richtige Einstełłung des Aufnahmepegels ist sehr wichtig. denn sie ist in erster Linie fijr die Gijte der Aufnahme entscheidend. Bei ungenugender Aussteuerung {der Zeiger des Instruments schwingt nicht bis an das rote Skalenfeld) w i r d der Rauschpegel zu stark und stórt die Aufnahme. bei Ubersteuerung (der Zeiger des Instruments schwingt in das rota Skalenfeld) treten schon v^ahrnehmbare Verzerrungen auf. Wahrend der ganzen Aufnahmezeit ist das Instrument zu uberwachen. damit eventuellen Fehlaussteuerungen durch entsprechende Massnahmen rechtzeitig entgegenwirkt werden kann. In jedem Falle muss der Pegeiregler langsam und zijgig gedreht werden. Die angegebenen Hinweise sind ais Faustregeł aufzufassen. Der Gebraucher muss sich anhand eigener Erfahrungen nach dem Probe-und-Irrtum-Prinzip. Verfahren

fur die Gewahrletslung der besten Qualitat seiner Aufnahmen ausarbeiten, wobei nicht zu vergessen ist, dass hier. wie uberall, Qbung den Meister macht. Nach e i nigen Aufnahmen bemerkl man, dass die nchtigen Emsteltungen fur RundfunkP h o n o ' und Mikrofonaufnahmen schneil gefunden sind und anhand der verschieden geformten Vorsprunge am Emstellknopf des Pegeireglers gemerkt, und schon vor Beginn der Aufnahme richtig eingestellt werden konnen. Nach beendeter Aufnahme wird der Pegelregler wieder zugig zugedreht und das Gerat druch Betatigung der Stoptaste ausgeschaltet, wobei die eingerasteten Tasten ausgeklmkt werden. In bestimmten FalTen, beispielsweise wenn eine manuelle Pegeleinslellung zu lange dauern wurde. bzw. w e n n der Pegel in weiten Grenzen veranderlich ist. bringt die Aufnahmeaulomatik Hilfe. Urn davon Gebrauch z u . machen.muss der Wahlschalter (2) nach imks geschaltet werden, wobei die Lage des Pegelreglerdrehknopfes bedeutungslos wird - seine Funktion gehi auf ein automatisch arbeitendes, elektronisches Netzwerk ijber. das unabhangig von der Star­ ke des zugefuhrten Signals, immer einen richtigen, opiimalen Aufnahmepegel sichersteUt, Oiese Losung ist zwar sehr vorteilhaft und schutzt die Aufnahme gegen Ubersteuerungen. jedoch ist mchl zu vergessen, dass das Autoniatiknetzwerk eigene Verzerrungen einfuhrt. die die Tonqualitat in bezug auf die bei manueller Regelung erreichbare, em wenig verschlechtern, Bei Automatik funktionierl das Drehspuhnstrument zwar weiter, jedoch sind dessen Anzeigen belanglos. Infolge der Zeitkonstante des Automatiknetzwerks ist es nicht angewiesen. wenn man mmitten emer Aufnahme von manueller Pegelregelung auf Automatik. oder umgekehrt, schaltet.

(6); npH ixoM Hacrynaex QjioKHpoBxa OSCMX KJiasHUjeif. HyxeM HaxcaTHH KJiasHiiiR «Start>> («nycK») BK.nK>MaexcH MarHHXo<t>OH. BHjiHMaii B oKouiKe KOHxeftnepa (14) ocb Bpauiaexcn; roJioBKa HB-ineica npMjKaxoft K ncHxe. B TeMCHHe nepsbix 5—6 CCK n e p e a rono^KOM nepextBHracxcir Ha<ra;ibHi>iM orpeiox jienrbi. Ha KoxopoM cwrHaJi ne 3anHCbiBaexc». B xo IKC BpeM« cne;iyex npejiaapHxejibHO ycranoBHTb peryjiarop ypoBHff 3anHCH (3), Bpamafl n/iasHO pyiKy BnpaBo. PcryjiHXop jio/iMccH 6biTb ycraHOBJicH XBKHM o 6 p a i o M , »fTo6bi yKaiaxejib (9) orKnoufiJicx B HaH6onee rpo%fKH.\ iwecxax K KpacHOwy no,iK>, ne BXCAH na Hero. ycxaHoBJieHMe peryjiHiopa ypoBHH BOIMOIKHO roJibKO nocpeiiciBOM BiKaiHH KJiaBMiiiH „ Z a p i s " (..3anHCb") (4). HJIH ^ I O T O HCo6xonHMO npM/iepJKarb KjiasHUiy, utK KaK oHa HE KMeei ycipoHcrea ÓJIOKHPOBKH CooxBeTCTByK>ma« ycxanoBKa ypoBHS sanwcH OKaibiaaex peiuatoiuee BJiHAHne Ha KaiecTBo 3anHCM. FIpw cjiaSoM y p o a n e aanHCH (cxpejiKa HC Aoxo.aHx ao KpacHoro nojia) 3anHCb MCKawaexcif uiyMawM. a npH cjiHUiKOM cHJibHOM ypoBHC (cxpeJixa oxKJiOHsexc» Ha KpacHoe no/ie) nojiynaeM 3anHCb c laMexHUMH HCKajKCHHSMH. Bo BpeiwH 3anHCH cnejiyex Haojijoaaxb l a yKa3axejieM. EC;IH saMexHM, mo ypoBenb SBJIHCXCH
HeCOOTBeTCIBCHHblM, XO CFO MOMCHO OTKOppCKTHpOBaxb nyTCM Me^JieHHOi O BpamCHHR

BCTABJIEHHE KACCETW
HaxHMafl no oTKaia K/iasHuiy «CTon» (7) — c/ieayer oTKpwTt xoHTCHHep (14), Kaccery cjieayer BbiHyxb H 3 KOPO6O«IKH ,aByMH naJibuaMH — KBK 3TO n o K a i a n o Ha pHC, 7 crpejiKawH B-B — H BCTasHTb B KacceTHbiii KOHTCHHep. CiierKa npHiKHMaii Kaccery K laaweH cicHfce KOHrcHHepa — lamejiKHyrh KaccerHbiM KOHxeMHep. Kaccera nonwHa obixb ecTasjiCHa xaKHM oSpaaoM, MTOÓM aanHCbiBaeiviafi CTopoHa 6bina ceepxy. BH.aHMafi B OKOUiKe (CMOTPOBOM) KOHrei^Hepa JicHxa AOJUKHa 6bixb c .neeoH cxopoHbi. r i e p e n BcxaBJieHHCM Kaccexbi cneayex Bceriia npoeepiixb, He pacnycxHJiacfa JIH Jienxa H poBHo jiH jiexcHx B oKOUJKe Kaccexbi. JlcHxy MOHCHO CJierKa HaxjtHyxb — noeopaHHBaH ee najibuew B OCCBOM oxeepcxMH oxiHOii H 3 KaxymeK.

pery/uixopa. OnHcaHHC BwujeyKaiaHKbix onepaunii npocHM cHHxaxb ocHOBKbiNm yKaaaHH^MH HacTOHweM HHcxpyKuMH n o o6c,;iywHBaHHK), no,ifa30Baxe:ib aonaccH caM McnpoSoBaxb pasuMC ycxaHOBKw ypoBHH aanncH JIJIH pasHbix HCXO'IHHKOB cnrnajia H HBHXH noflTBepJKiieHHe 3XHX yKa^aHHń na ocHoaaHHH coGcxBeHHbix Ha6jiK>.aeHHM[. B axoM oxHoujeHHH HeoSxoiZHMO npHoSpecxH M3BecxHbiM onbix. CoBepuiaB pma 3a(iHceft MOWHO jierKo ySeiiHXbca, HXO MO)KHO y * e npeaBapHxeJibHo ycranoBHxb cooxBexcxByłoiuHJt ypoBCHb (KanpRMep jisisi paiiHO, rpaMMottona, MHKpo(l>oHa). RSIH x o r o . Mxo6bi 3anoMHMxb HyjKHoe noJio»eHHe peryjiaxopa ypoBHH, e r o pyMKa Hweex xpH sbicxyna
paiHOH 4)OpMbl.

riocjie oKOHHaHHH 3anHCH pery/iHxop ypoBHJi cjieayex njiaaHo noBepnyxb jio MHHHMyMa H, nyxcM Ha^caTHn KjiaBHiUH «Slop» («Cxon»), ocBoSoaHXb ocxa/ibHue K/raBHUJM BblKJlłOMaH 3XHM CaMbiM MarHHXO(t)OH.

3AnHCb
riepeKJiioHaxeJib (2) cjieayex nepesecxH Ha «pyHHyK> ycxaHOBKy», a p e r y n a x o p ypoBHn 3anHCH (3) ycxBHOBHTb Ha MHHHMyM. ^^}t nycKa MarHRxo4>OHa CJieayex Haxcaxb u npHnepTKaxb xJiaBHiuy («Zapis») («3anHCb»)(4), a aaxcM KnasHUiy «Start» («nycK>0

B HeKOXopbix cjiyiaiix, nanpHMcp npH aanHCH pa3roBOpa, Koraa pysHaa ycxanoBKa ypoBHfl MOMcex npOAOJiwaxbca CJIHUJKOM jiojiro, cymecxBCHKbiM ooxierMeHHCM SBJIHexcH BK/iK)HeHHe aBxoMaxHMecKOH peryn«poBKH. JXnn -jioro nepCKnroHaxenb (2) CJieiiyex nepeaecxH BJICBO. B 3XOM no/ioJKeHHH yciaHOBKa peryjijrropa ypoBHH (3) He HMcex 3HafeHHfl, xaK KaK e r o ^lyHKUHH nepeHHiwaex iJicKxpOHHaH peryj^HpoaoMHaji CHCxeMa. 3 x a cncxCMa XBjmexoi oneHb yao6HOM B 3Kcn,iyaxauHH H o6ccneMHBaex ox nepeperyjiHpOBKH sanncH, oaHaKo cneayer noMHMXb o TOM, HXO o n a BHOCHX C O 6 cxBCHKbie HCKaxceHHq H n o oxHOiueHHio K pyMHOH ycxaHOBKe .naex xyAuiue peay/ib* xaxbi. n o c j i e BKJuoHeHHH aBxoMaxHMecicoro pery/iMposaHHa, ysaiaxejib ypoBHH aanncH (9) npoiio/i)Kaex .oeMCXBOBaTb, o;iHaKo e r o noKasaHun He «BJiflK)Xca aBxopHxexHbiMH. B cBif3H c onpeaeJieHHbiM BpeMCneM cpa5axbiBaHHfl cHcxcMbi asxoMaxHKH H BBH^y x o r o , HXO ypoBCHb sanHCH ycxanaBJiMBaexcfi B xcHCHne onpenejieHHoro BpeMCHM, B npouecce 3anHCH He cjieayex nepeK/iioHaxb peryjiHpoBKy c pyMHOii n a aBxoNiaxHHccKyjo H HaoSopox.

KASOWANIE ZAPISU (NAGRANIA)
Kasowanie istniejącego na taśmie nagrania odbywa się automatycznie, przy wyko­ naniu nowego zapisu. Dlatego też jest obojętne, czy zapis jest wykonywany na taśmie czystej czy też nagranej. Ola skasowania taśmy - jeśli chcemy uzyskać kasetę z czystą taśmą - należy odłączyć źródło sygnału z gniazdka {tl). przełącznik (2) przesunąć w prawo {ustawienie ręczne), regulator poziomu (3) ustawić na mini­ mum (w lewo) i włączyć magnetofon na zapis.

ODCZYT
Kasetę zakłada się tak jak podano poprzednio. Po wciśnięciu klawisza ..Start' (6) następuje włączenie magnetofonu, docisk głowicy do taśmy i taśma przesuwa się. Zaczyna obracać się widoczna w okienku oś zwijająca taśmę na szpulkę, wskaźnik stanu baterii wychyla się. Oczywiście na czerwone pole. Jeżeli odtwarzamy nie od początku taśmy lecz od jakiegoś miejsca, należy przed wciśnięciem klawisza ..Start" taśmę przewinąć, naciskając klawisz »(S) lub« (5). Żądany poziom głośności należy ustawić regulatorem (5). Obrót gałki w prawo daje wzrost głośności. Barwę dźwięku ustawia się regulatorem (1). Obracając gałkę w lewo obniża się poziom wysokich częstotliwości, co odczuwa się jako zwężenie odtwarzanego pasma. Przy odpowiedniej jakości nagrań i stosowaniu zewnętrznego głośnika odtwarza­ jącego dobrze częstotliwości niskie, należy zawsze ustawić regulator barwy na naj­ szersze pasmo, jeżeli jednak dźwięk jest zbyt v^ysoki lub nagranie zakłócone szu­ mami, należy pasmo zwęzić. Odtwarzając przez dodatkowy wzmacniacz (np. odbiornik radiowy), przy połączeniu z gniazda wejście-wyjście (If). można wyłączyć głośnik wewnętrzny magnetofonu, ustawiając przełącznik {2) w pozycję ,,Ustaw".

LÓSCHEN DER AUFNAHME
Bei Aufnahme auf ein schon bespieltes Band, wird eine eventuell darauf vorhandene Aufzeichnung automatisch getoscht, daher ist es prakttsch ohne Bedeutung. ob fur Neuaufzeichnungen bespielte oder unbespielte Tonbander verwendet werden Soli nur geloscht und nicht neu bespielt werden. so ist das Gerat mit vom Anschluss (11) getrennter Signalquelle, zugedrehtem Pegeiregler (3) und Wahlschalter (2) in Stellung fur manuelle Pegelregelung (rechts). wie fur Aufnahme inbetriebzusetzen.

CTHPAHHE 3AnHCH
CTHpaHHC cyutecTsyiouieit na JICHTC aanncB npoH3BoauTCJi asTOMaTUMecKH B npouecce
BUnOJlHeHUfl HOBOft 3anHCH.

no7TOMy 6c3pa3JiK<n]i>iM ssnHCTCfl, BbinojiHeHa JIH aanacb Ha vncToft HJIH Ha sanHcanHOA JICHTC. Jlna Toro, 4To6bi cTHpcTb JicHTy — CCJIH nysKaa xaccera c SHCToft ncHTofi — cneayer OTKJiłOHHTb HCT04HHK curHaJtA OT vHciasi (U)> nepCKJiioHaTcnh (2) nepcBCCTH Bnpaao (pyiHajf ycranoBKa), peryjisTop ypoBHX (3) ycTaHosMTb Ha MHHHMyM (BJICBO) H BKJIIO~ HUTh MarHHTOittOH Ha aaoHCb.

WIEDERGABE
Bei Wiedergabe wird die Kassette wie fur Aufnahme eingelegt und das Gerat durch Betatigung der Starttaste (6) eingeschaltet. wobei der Bandtransport aniauft und der Toni<opf an das Band angeschoben wird. Die rotierende Tonwelle kann durch den Durchbruch im Kassettenfachdeckel beobachtet werden. der Zeiger des Drehspulinstruments. das die Batteriespannung anzeigt. soli im roten Skalenfeld stehen. Soli das Tonband nicht vom Anfang. sondern von einer bestimmten Stelle abgespielt werden. so muss es durch sinngemasse Betatigung der Vor- Oder der ROckspultaste bis an diese Stelle umgespult werden. Ole gewunschte Lautstarke wird mittels des Drehknopfes (3) einegstellt. Sie wachst bei Rechtsdrehung dieses Knopfes. Zur Einstellung der Klangfarbe dient Drehknopf (1). bei dessen Linksdrehung die hóheren Tonfrequenzen beschnitten werden. was ais Einengung der Bandbreite empfunden wird. Grósste Bandbreite wird bei guter Qualitat der Aufnahme und bei Wiedergabe uber externe. auch Tieftóne gut abstrahlende Lautsprecher empfohlen. Rauschsignalgestórte Aufnahmen oder unangenehm empfundene Hochtonaufzeicbnungen erfordern meist eine Einengung der Bandbreite. Erfolgt die Wiedergabe (iber einen externen Tonverstarker (z.tt. ernen Rundfunkempfanger) und die Universalbuchse "Eingang/Ausgang" (11), so kann der eingebaute Lautsprecher durch RechtssteMung des Wahlschalters (2) in Lags "Ustaw." "= "Ma­ nuel!", ausgeschaltet werden.

BOCnPOHSBEAEHHE
Kaccera BCTasjurercfl TaxHM xc o6pa30M, xax 3TO 6UJIO HSnoxccHO BUIUC. Ilocjie HaxaTHii K/iaBHiUH «Start» («nycK») (6) — HacrynacT BKJHOHCHHC MarHHTotłioHa, rojioBKa npHHCHMacTcn K JICHTC H JicHxa HaHHHacT nepeaBHraxbCH. HaMHHaer apamaTbcii BHZiHMax B OKOUKe ocb, naMaTHBaioutaH JicHry Ha KaryuiKy, a yKa3aTeiib cocTORHHff darapcH OTKjroHJieTCJi, KOHCHHO Ha xpacHoe none. EcJiH xcenacM BOcnpOHsaoMurb HC CHava/ia JICHTU, a c onpcAejicuHoro ee Mccra, TO nepcA HaxaTHCM KJiaaHiUH <<Start» («nycK») — jiCHTy cjicoyex nepcMOTaTb, uaxHMaii fljm 3Toro KJiaBHuiy « (8) turn » (S). Tpe6yeMbift ypoBCHb TPOMKOCTH cjienycT ycTaHOBBTb pery^HTopoM (3). BpaiucHHC
pyMKH BHpaBO flaCT yBCJlMHeHHC rpOMKOCTH,

T C M S P 3ByKa ycraHaBJiHaacTca peryjiHTOpOM (1). Bpauian pynxy BJICBO CRHiicaeM
ypOBCHb BUCOKOA KaCTOTbl, ITO npOtlBflfieTCfl B BHiie C y x e H H f l BOCnpOM3BOAHMOń

nojiocu ^acTOT. flpH cooTBeTcxayiouicM KanecTse sanncH H npn npHMCHCHHH sHeiiiHcro rpoMKoroBOpHTeJiB, xopouio BOcnpoHSBOfliHiiero HH3Kyio HacTory, cJie;iyeT Bcer^a ycTanaBjniBaTb peryjuiTOp TCNiGpa 3ByKa Ha HaH6onee uiHpoKyio nonocy nacTOT; ecHH oanaKO 3ByK CJIHUIKOM SMCOK H;IH 3anHCb HCKaxena uiyMaMH, TO nonocy facTOT cJicJiyCT cysHTb. npH BocnpoH3Bej:ieHHH Mepe3 Ao6aBO<iHbift ycH^HTCJib (nanpHMcp panMonpH^MMMK), npH nonKJuoHCHRH K rne3iiy BxoA-BUxoa ( U ) , MOMCHO BUK.iłOMHTb BHyrpeHUHH rpoMKoroBopHTcnb MarHHTO(})OHa, ycTanaB/iriBaa nepeKJiK>HaTejib (2) B noJioxeHHe «U5taw» («ycTaH08Ka»).

MAGNETOFON W SAMOCHODZIE

Magnetofon przewidziany jest również do zainstalowania w samochodzie. Najwy­ godniej jest umieścić go pod tablica rozdzielczą w położeniu odwrotnym, to znaczy dnem do góry. Taka pozycja magnetofonu jest poprjwna. w tym celu dano na mag­ netofonie odwrócone napisy. Obsługę mag; ' i u f o n u w tej pozycji ułatwiają też kla­ wisze dające się wcisnąć od przodu (z wy/<^tk'en> klawisza ..Zapis"). Kasetę wkłada się od dołu. Przy otwarciu pojemnika kasety, należy kasetę przytrzy­ mać ręką, aby nie wysunęła się i nie spadła. Magnetofon powinien być wsuwany bocznymi wycięciami w prowadnice specjal­ nego uchwytu {wieszaka) zamontowanego sztywno w samochodzie. W ten sposób magnetofon nie jest zamocowany na stałe i może być łatwo wkładany i wyjmowany. Magnetofon zasila się z akumulatora samochodowego 12Vza pośrednictwem spec­ jalnego kabla, zawierającego reduktor napięcia oraz wtyk wkładany do gniazdka {12) magnetofonu i bezpiecznik. Przy takim połączeniu batene wewnętrzne są odłączane przy włożeniu w t y k u do gniazdka {12) i me ulegają zużyciu. Magnetofon nie może być zasilany z akumulatora 6V. Korzystne jest zainstalowanie głośnika dodatkowego, który może być umieszczony w dowolnym praktycznie miejscu wnętrza samochodu i przyłączany do gniazdka {13) magnetofonu. Magnetofon można użytkować zarówno w czasie jazdy jak i postoju. Oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności. Należy unikać wykonywania zapisu w czasie pracy silnika, ponieważ iskrzenie i drga­ nia mogą być rejestrowane, co oczywiście jest niepożądane Magnetofon jest przystosowany do pracy w zakresie temperatur otoczenia + 1 0 C ' do + 4 0 ' C , toteż w samochodzie, przy temperaturach niższych lub wyższych, mogą wystąpić zakłócenia w jego pracy, a przy poważnym przekroczeniu górnej granicy temperatury (np. latem na słoricu) nawet trwałe uszkodzenia.

DER RECORDER IM AUTO

MArHHTO«>OH B ABTOMOBHJIE

Der Kassetten-Recorder ist auch fur den Gebrauch in Kraftwagen eingerichtet, wobei die Anordnung unmitlelbar unter dem Armaturenbrett. und zwar kopfuber. d.h. mit dem Boden nach oben, die giinstigste ist. Die Bedienung kann auch tn dieser Lagę unumstandirch ablaufen, da sich die Tasten, die besonders dafur eingerichtet sind auch von vorn© eindrijcken lassen (mit Ausnahme der Aufnahmetaste). Die Kassetten werden von unten eingelegt und miissen mit der Hand festgehalten v^^erden, damit sie nicht auf den Boden fallen. Zum Festmachen des Recorders montiert man im Auto eine besondere Aufnahme. in die das Gerat dann mit den seitlich angeordneten Nuten eingeschoben wlrd. Bei Nichtgebrauch lasst es sich wieder unumstandlich aus der Aufnahme herausziehen. Die Stromversorung im Kraftwagen erfolgt ube,' eine Sicherung und ein Spezial-Anschlusskabel mit Vorwiderstand und Stecker. aus der 12-V-Kraftwagenbatterie an die Anschlussbuchse ( 1 2 ) , wobei gleichzeitig die eingebaute Batterie abgeschaltet wird um dieTrockenelemente bei Nichtgebrauch zu schonen. Aus einer 6-V-Anlage kann der Recorder nicht gespeist werden. Es ist angewiesen. wenn dfe Wiedergabe im Auto uber einen externen Lautsprecher. den man an beiiebiger Stelle installiert und an die Lautsprecherbuchse (13) a n schliesst, erfolgt. Bei Beachtung entsprechender Vorsichtsmassnahmen kann das Gerat sowohl bei der Fahrt, ais auch beim Stillstand gebraucht werden. So ist es beispielsweise nicht zu empfehlen. Aufnahmen bei laufendem Motor durchzufuhren. da es vorkommen kann. dass die dadurch verursachten Vibrationen mit auf das Band kommen und die Aufnahme unbrauchbar machen oder zumindest stóren. Ausserdem ist nicht daran zu vergessen, dass der Recorder fur den Betrieb im T e m peraturbereich zwischen + 1 0 und + 4 0 ' C eingerichtet ist und dass bei hóheren oder tieferen Temperaturen, die im Auto vorkommen konnen, Stórungen auftreten. Bei einer wesentlichen Uberschreitung der oberen Grenztemperatur (beispielsweise bei eineml angeren Stillstand des Wagens im Sommer, an der Sonne) sind sogar bleibende Beschudigungen moglich.

MarHHTo4)OH M K 125 npHCnocoó/ieH xaKjice H K ycraHOBKe B aBTOMoGHJie. HanGojice ynoSHO ycraHaBJiHsatb MarHHTo4)OH n o n pacnpejiejiHTejibHoń aocKoń — B o ó p a r HOM nOJlOMCCHHH, TO CCTK UHOM KBcpxy. TaKoc no/io)KeHHe MarHKTOtł)OHa HBJIHCTCJI npaBHJibHbiM, no3ToMy na MarHHToifcoHe aanu o5paTHbie HaiinHCH. KpoMC Toro, o5cjiy7KHBaHHe MarHHTO(l)OHa B 3TOM nOJiojKCHHH oGiiernaKłT KJiaBHUJH. KOTopbie Mo%Ho BTHCKHBarb cncpeziM (aa HCK-itoieHHCM KjiaBHum «Zapis» — <«3anHCb»). K a c c e r a BcraanBeTCJi cHHiy. B o BpeMii oTKpbiBauHfl KaccetHoro KOHxeMHepa, Kaccety cjienycT npHziep^Kaxb pyxoH — raKHM oopasoM, HTOOU o a a HC Bbina.na H HC ynaJia. MarHHTO(ł>OH cjieztyex BUBHraTb 6oKOBbiMH BbipeaaMH B HanpaB;iffłou{He cneutianbHoro saxBaxa (noflscCKH), JKCCTKO aaKpcnJicHHoro B asTOMoGHJie. T S K H M o6pa3oM MarHHTO(t)OH He sBJiHCTca aaKpenjiCHHbiM »CCCTKO H c r o M O X H O JierKO BCTaanaTb H BbiHHMaTb, MarHMTo^fOH nHTaercii o r aBTOMoSHJibHOro aKKyMyjiHTopa HanpHweHHCM !2 B — nocpeacTBOM cneuwaJibHoro KaSenH, cHaGwcHHoro pexiyKTopoM Hanpn«eHHH, LurencencM, BcxaBJiHCMbiM B rHcijjo (12) MarHHTo4)OHa, H npeaoxpaHHTejicM. flpH taKOM coeaHHCHHH BHyjpeHHHfl SatapCH OTKHioiaeTcii npH BcraBJieHHH mrencejm B rHcaxio (12) H He pacxoAyioTCJi. MarHHTO(t)OH Hejib3fl nHTarb o r aKKyMyjiaxopa nanpflxeHHeM 6 a. BbiroAHOM HBJIHexcH ycraHOBKa noGaeoiHoro rpoMKoroBopHxeJiH, KoxopbiH, npaKXHHecKH xoBopa,
MOWHO MOHTHpOBaxb B J1K)60M MCCXC BHyXpeHHCH HaCTH a B T 0 M 0 5 H / I H H HOilKJlIOHaTb

K THeiay (13) MarHHTO(t>oHa. MarHHToit>oHOM MOWHO nojibaoBaxbCfl KaK BO BpCMH e3;3bi, xaK H BO BPCMH CTOSHKH^ KOHCMHO npH C06nK)IieHHH COOTBCTCTByKJlUHX Mep npeaocTopoacHocxH. C;ieayeT H3Óeraxb BbinonHCHHS 3anHCH BO BpCMH paGoibr ;iBHraTejiH, raK KaK HCKpCHHC a Kone6aHHH perHCxpHpytoxca, MTO KOHCHHO wsjiJiexcfl HeMcejiareJibubiM HBJICHHeM. MarHHToctoH npHcnoco6jieH K paSoxe B HHxepBa.ne xcMneparyp OKpyMcaromeii cpenw OX i- lO'^C no + 4 0 ' C , no'3XOMy a aexoMoSH-ne — npH Gojree IIH3KHX M GoJiee BWCOKHX xewnepaxypax — Moryx HMCxb MCCTO HDMCXH B e r o paGore, a npw iHaHHiejibHOM npeBbimcHHH aepxHero npeacjia xcMnepaxypbi (nanpHMcp .nerOM BO BPCMH HHCon«UHH) — ;ia»ce cepbe3Hbie e r o noBpewaeHHfl.

WYPOSAŻENIE
Podstawowe wyposażenie, dostarczane z magnetofonem, stanowią dwa pojemniki ogniw I pasek umożliwiający zawieszenie magnetofonu na ramieniu.

Ponadto można kupić dodatkowe wyposażenie: 1. Kaseta typu ..Com'pact casette" z taśmą magnetyczną 2. Ogniwa typu R-20 1.5V - 6 szt. na komplet. 3. Mikrofon M D O 12. lub M D O 21 WZ Mikrofon magnetoelektryczny przenoszący pasmo 100-10 000 Hz, z dodatko­ w y m wtykiem sterowania i wyłącznikiem. 4. Zasilacz Z M K - 1 lub Z M K - 2 . Oba typy zasilaczy różnią się tylko napięciem sieciowym 110/2 20V lub 220V 50Hz. Zasilacz można umieścić w magnetofonie lub na zewnątrz, łącząc z magnetofo­ nem kablem typ K Z - 1 . 5. Zasilacz Z O T - 1 . Zasilacz może być umieszczony tylko na zewnątrz magnetofonu i połączony z mm przez specjalne złącze łub po wymianie połączeniowego w t y k u zasilacza. 6. Kabel zasilania KZ-1 (nr rys. 4 0 2 - 4 5 3 4 - 0 5 4 - 0 1 K). Kabel służy do połączenia z zasilaczem Z M K - 1 lub Z M K - 2 . 7. Kabel połączeniowy KP-1 (nr rys. 4 0 2 - 4 5 3 4 - 0 4 7 - 0 1 3). Kabel służy do połączenia z odbiornikiem radiowym i telewizyjnym lub drugim magnetofonem. 8. Złącze pośrednie (nr rys. 4 0 2 - 4 5 6 4 - 0 0 4 - 0 1 0 ) . Złącze śluzy do przyłączenia przy zapisie magnetofonu, w którym przy odczycie jest uziemiony kontakt 1 gniazda ,.wejście—wyjście" (np. ZK-1 20, Z K - 1 2 5 , Z K - 1 4 0 . ZK-145, ZK-120T, 2 K - 1 4 0 T ) . 9. Pokrowiec magnetofonu (nr rys. 5 0 0 - 4 5 3 4 - 0 3 7 - 0 1 6 ) . Pokrowiec służy od osłonięcia magnetofonu przy przenoszeniu. Kieszeń pokrowca może być wykorzystana jako po]emnik na mikrofon, dodatkową kasetą itp). Magnetofon w pokrowcu może zapisywać, ale me może odtwarzać. 10. Uniwersalne wyposażenie samochodowe (nr rys. 4 0 3 - 4 5 3 4 - 0 4 5 - 0 1 0 ) . Wyposażenie obejmuje uchyyyt (wieszak) do zamocowania magnetofonu, kabel z reduktorem napięcia i bezpiecznikiem dla przyłączenia do akumulatora 1 2V oraz wskazówki dotyczące montażu ucłiwytu w różnych typach samocho­ dów. 1 1 . Głośnik dodatkowy (nr rys. 4 0 3 - 4 5 3 4 - 0 4 4 - 0 1 4 ) . Głośnik w obudowie do zainstalowania w samochodzie. Głośnik może być wykorzystany również w warunkach d o m o w y c h .

ZUBEHÓR
Mit jedem Gerat warden zwei Container fur die Trockenelemente. und ein Tragriemen geliefert. Gegen Mehrpreis kónnen noch folgende Zubehórelemente erworben wetden; 1 . "COMPACT'-Kassetten mit Tonband 2. Trocl<enelennente R-20.1.5V (6 Elemente Bro Gerat) 3. Mikrofon ( / D O 12 bzw. f / D O 21 W Z Tauchspulmikrofon. ubertragenes Tonfrequenzband 100 bis 10000 Hz, mit Steuerstecker und Steuerschalter. 4. Netzanschlussgerat ZfvflK-1 oder Z M K - 2 Beide Typen unterscheiden sich nur durch ihra Anschlussspannungen: 1 1 0 / 2 2 0 V, Oder nur 220 V. 50 Hz. Das Netzanschlussgerat kann im Batteriefach des Re­ corders untergebracht. oder getrennt aufgestellt und ijber eine Anschlussleitung KZ-1 verbunden werden. 5. Netzanschlussgerat ZOT-1 Dieses nur getrennt anwendbare Stromversorgungsgerat lasst sich mit dem Re­ corder nach Auswechsiung des Anschlusssteckers. bzw. uber einen besonderen Zwischenstecker verbinden. 6. Netzanschlussgerat-Verbindungsleitung KZ-1 (Zeichnung Nr. 4 0 2 - 4 5 3 4 - 0 5 4 - 0 1 K) Die Leitung dient zur Verbindung eines extern angeordneten NetzanschlussgeratsZMK-1 oder Z M K - 2 mit dem Recorder. 7. Verbindungsleitung KP-1 (Zeichnung Nr. 4 0 2 - 4 5 3 4 - 0 4 7 - 0 1 3 ) Signalleitung zum Einspeisen des Tonsignals aus einem Rundfunk- oder Fernsehempfanger. bzw. einem zweiten Magnettongerat. 8. Zwischenstecker (Zeichnung Nr. 4 0 2 - 4 5 6 4 - 0 0 4 - 0 1 0 ) Obergangstecker zur Anwendung bei Einspeisung des Tonsignals aus einem Magnettongerat mit bei Wiedergabe geerdetem Kontakt 1 oder Unversal-Signalbuchse "Eingang/Ausgang", z.B. Tonbandgerate ZK-120, ZK-125. ZK-140. ZK-145, ZK-120T und ZK-140T. 9. Schoner (Zeichnung Nr. 5 0 0 - 4 5 3 4 - 0 3 7 - 0 1 6 ) Ein Schulz fur das Gerat beim Transport. Die Seitentasche dient zum Aufbewahren des Mikrofons, einer zusatzlichen Kassette. der Verbindungsleitungen. usw. Es sind Aufnahmen. aber keine Wiedergaben mit dem Gerat im Schoner mbgiich. 10. Unversal-Autozubehbr (Zeichnung Nr. 4 0 3 - 4 5 3 4 - 0 4 5 - 0 1 0 ) Das Zubethór besteht aus der Aufnahme fur das Gerat, einer Verbindungslei­ tung mit Vorwiderstand und Sicherung fiir den Anschluss an eine 12-V-Autobatterie und piner Montageanleitung fur den Einbau in verschiedene Kraftwagentypen. 1 . Zweitlautsprecher (Zeichnung Nr. 4 0 3 - 4 5 3 4 - 0 4 4 - 0 1 4 ) Lautsprecher mit Gehause fiir den Einbau in Kraftfahrzeuge, auch im Heim anwendbar.

OBOPy/łOBAHHE
OcHOBHUM o6opy.aoBaHHeM, nocTasjijieMUM BMCCTC C MarHUTo4>OHOM, IIB;IJIIOTCJI: ;iBa KOHTeiłHepa anti darapeii H peMeuioK, oGecneiHsaiou^HA B03M03KH0CTb HOCBTI* MarHHTo^OH nojiaeujeHHbiM Ha njiene. KpoMe Toro MOMCHO npHo6pecTH ao6aBOHHOe o6opy;ioBaHHe, a HMCHHO: 1. Kaccejy THna «KOMnaKT» — c MarHHTHOft jienroA. 2. 3jieMeHTbł runa P-20; 1,5 B — 6 uiTyK B KCMnJiexTc.
3. MHKPO4>OH MDOlZ.MJiii M D O 21 WZ

MarHHT03neKTpH<iecKHłt MarHHTo4)OH, nopeiiaioujiHJi nonocy <<acTOT 100—10 000 ru, c ;io6aBOHHbiM uiTcnccJieM ynpaBjreHHJi H BMKJiioHaTejieM. 4. EJIOK HHTaHHti ZMK-1 unu Z M K - 2 0 6 a THna 6JIOKOB nHTaHHji oT.nH«iaiOTCx jiHuib cereBUM HanpfixceHHeM: 110/ /220 B H;IH 220 B, 50 ru. EJIOKH nHTaHHH MOXCHO cMOHTHpoBaTb' B MarHHTo(ł>OHe HjiH ycTanaBjiuBaTb CHapyxcH, cocAHHHfi c MarHHTo4>OHOM npH noMoiuH Ka6eJiii THH KZ-1.
5. BJIOK nHTaHHfl ZOT-1

hjtoK nHTaHHfi MOXHO ycTaHaBjiHsaTb jiHUJb cnapysKH (H3BBe) MarHfiTO(|)oHa H c o CAHHflTb C HHM CnCUHaJlbHblM COe.aHHeHHeM HJIH n p H ycJlOBHH SaMeHbl COejUfHH-

TejibHoro uiTence;ifl 6;ioKa nHTanHX. 6. KaSenb nHTaHHH KZ-1 (.N« pnc. 402—4534—054—OlK) Ka5ejib cjrysKHT asiH cociiHHeHHJi c SJIOKOM nHTaHHM ZMK-1 HJIH ZMK-2. 7. CoeaHHHTCJibHbiH KaGcJib KP-I (J* pnc. 402—4534—047—013) Ka6enb cjiyjKHT anx cceanneHMii c paiXHonpneMHHKOM c TejieBHSHOHHbiM npHĆMHHKOM HJIH C 4 P y r H M MarHHTo4)OHOM.

8. npcMCNcyToiHoe coe.aHHeHHe (J^ PHC. 402—4564—004—010) Coe;iHHeHHe CJiyxcHT juin noAKJiioveHHji npn aanncH MarHHTOtłiOHa, B KOTopoM npH BocnpoH3BeiieHHH aaaeMjieH KOHTaxT 1 rne^jia «Bxo;i-Bbixo4» (nanpHMcp ZK-120, ZK-125, ZK-140, ZK-145, ZK-120T. ZK-140T), 9. HexoJi MarHHTotoHa ( J * pHc. 500—4534—037—016) HexQJi cJiyxcHT JIJIJI npuKpuTHX MarHHTo4>OHa npH ero nepeHOCxe. KapMan Hexjia
MOlxeT OblTb HCnOJ1b30BaH B BHJie XOHTeftHepa AJIX MHKpO^OHa, .aonOJlHHTCJIbHOA

xacceTbi H T.n.). MarHHTo(l)oH B •rexjie Moixer sanncuBaTb, ojinaKO He MOSKCT BocnpoH3Bo;iHTb. 10. YHHBepcajibHoe aBTOMo6HJibHoe oSopyjioBaHMe (J*fe pHC. 403—4534—045—010) B o6beM o5opyiioBaHH« BXO/IHT: saxsar (nojiBecKa) AJia xpenjiennx MarHHTO(|>OHa, Ka6ejib c pejiyxTopoM Hanpji»ceHHii H npej^oxpaHHTCJieM — aim noaxjiioHeHHa K axKyMyjiflTopy 12 a H yKa3aHHa n o MOHxaxcy s a x s a r a (nojiBecKH) B pa3Hbix THnax aBTOMo5HJieH. J I. /lo6aBo<iHbiH rpoMxoroBopHTejib ( / * pHC. 403—4534—044—014) rpoMKoroBopHTejib B xopnyce flJia ycTanoBKH B aBTOMo6HJic. KpoMe Toro rpoMxoroBopHTCJib 3Toro THna MOXCCT ObiTb HcnonbsoBaH xaxace H B ilOMaUJHHX yCJIOBUiCX.

UWAGI EKSPLOATACYJNE
Magnetofon kasetowy - to urządzenie precyzyjne. Należy obchodzić się z nim ostrożnie, chronić przed uderzeniem, zanieczyszczeniem, wilgocią, nadmierną t e m ­ peraturą. Nie w y k o n y w a ć przełączeń „ n a silę". Częste wykonywanie tych samych manipulacji w y r o b i niezbędne nawyki w sprawnym posługiwaniu się urządzeniem. Nie wciskać klawisza ..Zapis" blokowanego przy braku kasety, przy założeniu kasety zabezpieczonej przed przypadkowym skasowaniem oraz po włączeniu klawisza ,,Start". Nie zamykać pojemnika z założoną kasetą przy w c i i n i ę t y m jakimkolwiek klawiszu, zwłaszcza klawisza ,,Start", gdyż może t o prowadzić d o rozregulowania głowic lub uszkodzenia taśmy. Nie pozostawiać bez uzasadnionej potrzeby wciśniętego klawisza ..Start" przy nieczynnym mechanizmie. Krótkie przerwy, przy sterowaniu wyłącznikiem mikro­ f o n u , nie mają znaczenia. Przed założeniem kasety każdorazowo sprawdzić, czy taśma jest dobrze ułożona. W przypadku obluzowania naciągnąć taśmę przez delikatny obrót szpulki. Nagrane kasety chronić przed działaniem silnych pól magnetycznych (np. nieekranowany magnes głośnika) i wysoką temperaturą. Przed wyjęciem kasety przyjąć jako zasadę przewinięcia taśmy do końca tak. aby w okienkach kasety była widoczna taśma rozbiegowa. Klejenie taśmy wymaga demontażu kasety, dużej precyzji i wpraviry. toteż nie radzimy w y k o n y w a n i a tej czynności w e własnym zakresie. W razie konieczności najlepiej zwrócić się do fachowca. Kasety typu C 120 z taśmą o grubości 9 pm są szczególnie delikatne. Taśma jest wrażliwa na wszelkie zanieczyszczenia i temperaturę, może być łatwo uszkodzona. Z tych względów stosowanie tych kaset nie jest zalecane. Po każdorazowym uruchomieniu magnetofonu przez wciśnięcie klawisza ..Start" należy zawsze sprawdzić czy obraca się oś widoczna w okienku kasety. Jeżeli magnetofon działa a oś jest nieruchoma, należy go natychmiast wyłączyć; gdyż świadczy to o niesprawności magnetofonu, mogącej doprowadzić do uszićodzenia taśmy. Nie pozostawiać włączonego magnetofonu gdy taśma w kasecie dobiegnie do końca. Nie ma to znaczenia, jeżeli taki stan trwa krótko. Zapisywać tylko ze źródła dającego sygnał o jak najlepszej jakości. Unikać zapisu sygnałów zniekształconych, zakłóconych itp. Automatykę przy zapisie stosować tylko w koniecznych przypadkach. Zapis z mikrofonu ograniczyć d o audycji słownych. Przed wciśnięciem klawisza „ S t a r t " lub . , S t o p " skręcać regulator poziomu zapisu i głośności na minimum. Jest to zasada ogólna i odstępstwo od niej może być czasem konieczne. Zapis w y k o n y w a ć na nieruchomym magnetofonie. Jeżeli nie jest to możliwe, należy unikać gwałtownych wstrząsów.

- Zapisując z radioodbiornika na falach długich, średnich i krótkich, ustawiać mag netofon możliwie daleko od odbiornika, co pozwoli uniknąć zapisania na taśmie g w i z d ó w interferencyjnych i innych zakłóceń. - Dla uzyskania wiernego odtwarzania stosować zewnętrzny głośnik wzgl. dodat­ kowy wzmacniacz (np. odbiornik radiowy). Głośnik zewnętrzny łączyć tylko odpowiednim wtykiem. - Baterie zakładać ostrożnie, zwracając uwagę na ich biegunowość. Denka ogniw powinny być czyste. - Głośno grający magnetofon czerpie znacznie więcej energii niż magnetofon gra jacy cicho. Baterie zużywają się szybciej, kiedy czerpiemy z nich energię w sposób ciągły. Baterii używać tylko w koniecznym przypadku. W domu korzystać z za­ silacza sieciowego, a w samochodzie z akumulatora. - Nie zostawiać w magnetofonie na dłuższy okres zużytych baterii. Do mycia obudowy nie używać aktywnych rozpuszczalników. Zabrudzone miejsce najlepiej jest przetrzeć szmatką zwilżoną w cieplej wodzie z małą domieszką mydła. Z punktu widzenia jakości zapisu i odczytu, dotirze jest co pewien czas (np. raz na pól roku) umyć elementy toru przesuwu taśmy (głowice, rolka dociskowa, oś napędowa). Jest to czynność delikatna i łatwo o nieświadome uszkodzenie. Najlepiej zwrócić się do punktu obsługi. Zachowując dużą ostrożność można dokonać czyszczenia przy wciśnięciu kla­ wisza ..Start" i użyciu małego tamponu w a t y lub gazy zwilżonej czystym spiry­ tusem. Należy uważać, aby nadmiar cieczy nie spływał do wnętrza i aby nie p o ­ zostały strzępki waty. - Przyłączając magnetofon do innych urządzeń (zwłaszcza urządzeń o bezpośrednim zasilaniu sieciowym), należy zwracać uwagę by urządzenia te były odpowiednio przystosowane do współpracy, miały odpowiednie gniazdka i w t y k i . Ze względów bezpieczeństwa, wszelkie, ewentualne przeróbki i uzupełnienia powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane. Używanie wyłącznika sterowania zewnętrznego ( w obudowie mikrofonu) przy za­ pisie należy ograniczyć do nagrań wykonywanych na kasetach nienagranych lub uprzednio skasowanych. -

-

WINKĘ FOR DEN GEBRAUCHER
M i t dem Kassetten-Recorder ist ais Feingerat entsprechend vorsichtig umzugehen - es ist unbedingt gegen gewaitsame Stosse, Verschmutzung. ijbermassige Feuchtlgl<eit und hohe Temperaturen zu scliijtzen. Beim Betatigen der Bedienungselemente niemals Kraft a n w e n d e n ! Je haufiger mit dem Gerat gearbeitet w i r d , desto eher gewinnt man die zur einwandfreien Bedienung benotigte Ubung, bis man die richtigen Handgriffe soweit belierrscht, dass sie zur Gewohnheit werden. - Niemals versuchen. die bei leerem Kassettenfach oder bei gegen'unbeabsiclitigtes Lbschen gesicherter Kassette. bzw. bei eingedruckter Starttaste verriegelte Aufnafimetaste zu betatigen. - Bei eingedrijcirten Tasten. insbesondere bei eingedruckter Starttaste, soli die Kassette nicht in das Gerat eingefuhrt werden, da datjei das Tonband bescliadigt. Oder die Magnetkópfe versteilt werden kónnen. - Niemals ohne triftigen Grund bei stillstehenden Laufwerk die Starttaste eingedrijckt lassen. Kurze Pausen beim Steuern mittels des Mikrofon-Steuerschalters sind dagegen harmios. - Jedesmal vor dem Einlegen einer Kassette prufen. o b das Tonband richtig liegt wenn nótig, durch feinfuhliges Drehen am Spulenkern, nachspannen. - Aufgespielte Kassetten gegen starkę, externe Magnetfelder (z.B. nicht abgeschirmter Lautsprecher-Dauermagnet). und gegen hohe Temperaturen schutzen. - Grundsatzlich soM vor jedem Herausnehmen der Kassette aus dem Gerat, das Tonband voll aufgespult werden, so dass im Durchbruch das Vorspannband sichtbar wird. - Gerissene Bander kónnen zwar geklebt werden. jedoch erfordert die dafiir u n u m gangliche Zerlegung der Kassette Ubung und Fingerspitzengefijhl, daher empfiehlt es sich, auf Eigenversuche zu verzichten und diese Tatigkeit einem Fachmann anzuvertrauen. - Kassetten C 120 mit 9 iim starkem Tonband sind besonders heikel. Das Tonband ist gegen Verschmutzung und hohe Temperaturen empfindlich und kann leicht beschadigt werden. Diese Grijnde sprechen gegen eine A n w e n d u n g dieses Kassettentyps, falls nicht unbedingt erforderlich. - Nach jeder Inbetriebstzuńg des Gerates durch Betatigung der Starttaste kontrollieren, ob die im Durchbruch des Deckels sichtbare Tonwelle rotiert. Sollte dies bei eingeschaltetem Gerat nicht der Fali sein, so muss sofort wieder ausgeschaltet werden, da das Tonband sonst beschadigt wird. - Das Gerat ausschalten, w e n n das Tonband bis zum Ende abgelaufen ist. Kurzzeitige Vernachlassigungen dieser Massnahme sind unschadlich. - Ais Tonsignalquetlen nur hochwertige Gerate verwenden. Verzerrte, gestórte oder anderswie verunstaltete Aufzeichnungen sind unbedingt zu vermeiden. - Den Gebrauch der Aufnahmeautomatik nur auf die unentbehriichsten Falle beschranken. - Das Mikrofon nur fur Sprachaufnahmen benutzen. - Vor Betatigung der Sta.'l- oder der Stoptaste ist der Pegel- und Lautstarkeregler zuzudrehen. Dies gilt ais Regel, von der es in bestimmten Fallen Ausnahmen geben kann.

-

-

-

-

-

Grundsatzlich werden Aufnahmen mit ruhendem Gerat durchgefijhrt. Sollte dies nicht moglich sein, so sind jedenfalls gewaitsame Stosse zu vermeiden. Bei Aufnahmen aus einem auf dem Lang-. Mittel- oder Kurzwellenbereich arbeitenden Rundfunkempfanger istder Recorder mógtichst weit davon aufzustełlen, da.mit Inlerferenzpfiffe und sonstige Stdreinflusse mit Sicherheit vermieden w e r ­ den. Wird auf hohe Wiedergabetreue Wert gelegt. so muss dazu ein Zweitlautsprecher (Anschluss nur ijber passender Standardstecker) oder ein externer Tonverstarker (Rundfunkempfanger) angewandt werden. Trockenelemente vorsichtig einlegen. richtige Polaritat beachteni Die Kontakt"stellen der Elements an den Kappen und Bóden miJssen einwandfrei sauber sein. Bei lautstarker Wiedergabe ist die Slrom.aufnahme des Gerates betrachtiich grosser, ais bei geringer Lautstarke. Auch sind mit Dauerstrom belastete Elemente viel fruher verbraucht. ais intermittierend arbeitende. Deshalb verwendet man die Batteriespeisung nur. wenn keine andere Stromquelle zur Verfugung steht. Im Heim gilt die Speisung iJber ein Netzanschlussgerat ais Regel. im Auto - aus der Kfz.-Batterie. Niemals verbrauchte Trockenelemente langere Zeit im Container des Gerates lassen. Keine angreifensen Lósungsmittel zur Sauberung des Gehauses verwenden. Schmutzstelien werden am besten mit einem weichen Lappen. mit lauwarmem Wasser und ein wenig Seife entfernt. Zur Sicherung einer gleichbleibenden Aufnahme- und Wiedergabegute e m p ­ fiehlt es sich. periodisch (z.B. halbjahriich) die Elemente der Tonbahn (Magnet­ kópfe. Andruckrolle. Tonwelle) zu saubern. Da diese Tatigkeit etwas umstandlich ist und viel Geschicklichkeit verlangt um keine unbeabsichtigten Stórungen zu verursachen ist es ratsam. sie einer einschlagigen Servicewerkstatt anzuver­ trauen. Unter Beachtung ausserster Vorsicht kann die Sauberung auch seibst durchge­ fijhrt werden. indem bei eingedruckter Starttaste. die einzelnen Elemente mittels eines mit reinem Alkohol getrankten Watte-oder Mullbausches gereinigt werden. Dabei ist unebedingt zu beachien. dass kein Alkoholuberschuss. bzw. keine Wattefasern in das Innere des Gerates gelangen oder darauf zuruckbleiben. Bei Zusammenarbeit mit anderen Geraten, besonders w e n n diese unmittelbar aus dem Starkstrbmnetz gespeist werden, ist auf die einwandfreie Anpassung sowie auf passende und unversehrte Stecker und Buchsen zu achten, Aus Sicherheitsgrijnden durfen Umarbeitungen und Anderungen nur entsprechend qualifizierten Fachleuten anvertraut werden. Der externe Steuerschalter (am Handgriff des Mikrofons) ist nur bei Aufnahmen auf neuen oder vorhin geióschten Tonbandern zu verwenden.

3KCnJiyATAUHOHHWE YKASAHHa
KacceTHuii MarHHTO(t>OH — 3 T O npeUH3HOHHoe ycTpoftcTBO. C HHM cjieflyex o 5 x o AHTbCH ocTOpoiKHO, xpaHHTb OT yflapoB, sarpaiueHHR, BJiarH H *ipe3MepHOik TeMneparypbi.
nepeKJlHłMCHHft HC BbinOJlHHTb CHJIOK).

HacToe BbtnonHcMHe OAMHX H Tex xce MaHHnyjiftuHft Bbipa6aTUBaeT Heo6xoiiHMue HaBbiKH B npaBHJibHOM noJib^OBauHH MarHBTo4>OHa. — He BTHCKHBaTb KHaBHiuH «Zapis» («3anHCb»>, GnoKHpyeMoi) npH OTcyrcTBHH Kac cetbi, n p u BCTaBneHHH Kaccexbi, oOecneneKHOH OT cJiynaftHoro cTHpanHX H n o c n e BKmoHCHHfi KnaBHuiH «Start» («nycK»V — H e saKpbiBaTb KOHTeftHepa c o BcxaBAeHHoft Kacceroft npH BXHCHyroft KaKoft-xraSo KJiaBHiuH, B oco5eHHocTH KnasHuiH «Siart» («nycK»), taK KaK 3TO MOWCT npHsecTH K paiperynHpoBKe ronoBOK vinn K noBpewneMHio JieHTu. — H e ocraanflTb 5eTi Heo6xonHMocTM BTHCHytoH KJiaBHUi «Siart» («nycK») — npH HeaeHCTsytoiueM MexaHH3Me. KopoTKHe nepepbiBbi, npH ynpaBJieHHH BUKJiioMaTeJieM MHKpo4>OHa, He H M C I O T 3HaMeHHH.

— I l c p c a HaxaTHCM KnasBum «StaTt» («nycK») HJIH «Stop» («CTon») — cneJiyeT nepcBecTH p e r y n u r o p y p o a i u sanucH H rpoMKOcm n a MHHHMyM. 3 T O o6mHtt npHHUHn H oTCxynnHiecTBo o r n e r o MOXCT oxasarbCH HHoraa Heo6xojtHMbiM. — 3 a n n c b cneuyex BunojiHATb a a nenoABHiKHOM MaraHTO^oue. E c n u 3 T O HeB03MOMCHO, TO cJieiiyeT H36eraTb pesKHX coTpxceHHft. — 3anHCbiBan c paoHonpnćMHHKa — Ha ZUIHHHMX, c p e a n n x H KOPOTKHX a o n n a x — c n e a y e r ycraHaBjiHBaTb MarnuTo^oH xax MOXCHO nanbuie OT paanonpReMHHKa, HTo no3BOJiBT HsGexaTb sanRCH a a JieuTe HHTep4>ep?HUHOHHux CBRCTOB M Apyrax noMex. — A-HH noAyHeuax s e p a o r o BOcnpoHSBCAeaHA cneAyex npHMcaiiTb Baeiunaft rpoMKoroBoparenb HAH A^6aBOMHuii ycanaTeAb (aanpHMep paAHonpHSMHHK). Baeui* HHH rpoMKoroBopHxenb caeayeT BKJiioHaTb AHUJb cooTBeTCTsyiouiHM lUTcnceneM. — BaxaiKio 3AeMeHTbt cneAyeT BCTasAttTb ocTOpoxHO-oGpaman BHHMaaae n a noA^pHOCTb 3AeMeHTOB. A O H U U I K a 3AeMeHTOa AOnXHbl 6blTb HHCTUMH.

— H e p e a BcraBneHHeM Kaccexw cJieayer Ka^KAbii) p a 3 npoaepjiTb, x o p o u i o m BcraBjiena JicHxa. B TOM c/iynae, ecnw jienxa HecKOJibKO pacnycTHjiacb, T O e6 cncflyex HaTflHytb nyT^M ocTopoMCHoro BpameHHfl KatyuiKH. — 'łanucaHHbie Kaccexbi cjieflyex oGecneiHBaTb o r B03jieiicTBHH cHnbHbix MarnHTHux nojieii (nanpHMep ueiKpanHpoBaHKbiit MarnHT rpoMKoroBopHTenn) H OT BUCOKOA TeMnepaxypbi. — r i e p e u M3T»«THeM KacceTw CJieAyeT, Kax npaBHJio, nepeMOTaxb JieHxy jxo KOHua TaKMM o6pa30M, MTo5bi B oKOLUKax Kaccexbi 5bin BHACH HanajibKbii) 0Tpe30K JICHTU. — CKneHBaHHC JICHTU Tpe6yeT acMOHTaJKa Kaccexw, 6oJibuioii TOMHOCTH H onbiTa, noiTOMy Mbi He coaexyeM BwnojiHHTb caMOCTOflTenbHoft 3Toń onepauHH. B c n y s a e HeooxonHMocTH coBCTycM oGpaxHTbCH K cneunaJiHCTy. — Kaccexbi THna C 120 c HCHTOH TonmwHOH 9 MKM flBJimoTCfi o c o S o nenHKaTHbiMH. JlcHxa HVBCTBHTenbHa KO BcaKoro p o a a sarpniHeHMiiM H K TewnepaType, B CBHSH c HcM ee MOXHO aerKo noBpeflHxb. FIo^TOMy npHMeuHTb 3Toro THna KacccTbi u e peKOMCHAyeTCH. — rioc/ie o4epeuHoro nycKa MarHHTo4)OHa H BKnioieHHii KJiasHuiH «Start» («nycK») — cneaycT npoBepHTb, Bpamaexca JIH ocb, BM^HMan B OKOUIKC Kaccexbi. B TOM cjiyMae. ecHH MarHHroioH aeiicxByeT, a ocb HBnnexcff HenoaBHMCHoi) — e r o cJicnycT HCMeAJieHHo BbiKJiK>4HXb, TaK KaK ^To cBHaexenbCTBycT o HeHcnpasHOCTH MarHHTo4>oHa, KOTopafl Mowex npHBccXH K noBpewacHUK) JICHTW. — H e ocxaBiiarb BKniOHeHHoro MarHHXO(t)OHa — K o m a jiCHxa B Kacccxe nońAeT n o KOHua. 3 r o ne HMCCT •ma^cH'AH B XOM cnynae, ecnH xaKoe cocTOHHHe He i i p o a o n waexcrt aojiro. — 3anHCfaiBavb cneaycT TOBOKO OT HcxoHHHKa, n a r o m e r o cHrnan KaK MOWHO 6 o n e e n y n m e r o KatecxBa. Cjieayex HiSeraxb 3anHCH HCKaxceHHux cKrnanoa, cHrnanoB c noMexaMH H x.n, — CHcxewy aBxoMaxHKH npH JanHCH cnenyei npHMCHHTb n u u i b B Heo6xoAHMbix cjiynaax. — 3anHCb c MHKpo4>oHa cjicAyex orpanusHXb AO p e n e a u x nepeaaM.

— rpoMKO HrpaK>iuHJ) MarHHTO^oa noTpeÓAacT a a M a o r o SOAWUC 3aeprHH, MCM THxo arpatoiuHR MaraaTo^toa. SaTapex — (^ncMeaTu) pacxoAyioTCff 6bicTpee B TOM CAynae, Koraa OT HHX noTpeGAHCTCJi 3HeprHii H c n p e p u s a o . BaTapcro CACAyeT npHMeHATb AHUib B aeo6xoAHMux CAynaiix. B AOMaiuaax ycnoBHHX cncaycT nonb3oBaTbCH ceTeBbiM 6AOKOM nnTaaaif, a B aBTOMo6nAe — aKKyMyjiHTOpoM. — H e ocTaBJifiTb B MaraaTo4)oae a a 6oAee npoAOAXHTenbHoe BpcMH a3pacxoAOBaaabix sneMCHTOB. — JXnn MMTbH Kopnyca a e npHMeaflXb axTHBabix pacTBOpaTenett. 3arpii3HeHHue MecTa Aynuje s c e r o npoTapaxb TpxnoMKOfi, cMoteaaoft xeAoft BOAOA C He3HaMHTeAbHOft Ao6aBKoii MblAa. — C ToHKH 3peaHfl KanecTBa 3anacH a Bocnpoa3BeaeHaH peKOMeanyeTCH, speMsi o x BpeMeHH (aanpHMep p a 3 B noji roAa) yMUTb 3AeMeHTbi nyTa nepcABaxceaafi ACHTU (roAOBKa, npHxaMHoiii POAHK, npHBoaaax ocb). 3 T O AcnaKaTHaii o n e p a u u a , npH
KOTOpOit MOWHO ACrKO HOBpeAHTb MarHHT04>OH acyMUUlJICHHUM o5pa30M.

B 3T0M cAynae nyMuie Bcero oSpaxHTbCJi B nyaKT o6cAyNCHBaHHft MaraHTo4>OHOB. Co6AioAafl o c o 6 u e Mepbi n p e A o c x o p o x a o c T a onacTKy MOXCHO BblnonnnTb n p a BTHcayToft KAaBMuia <'.Start» («nycK») — c npHMCHcaaeM TaMnoaa aaTU HAH
M a p A H , CMOHeHHoA HHCTWM CAHpTOM. CACAyCT CAeABTb 3 8 TCM, M T o 6 w H3AHlUeX WHAKOCXH HC CXeKBA BO B H y x p b H » I T o 6 w TBM HC OCTaJfflCb KHOMKH BaXbl.

— noAKAK>HaA MarHHTo^toH K ApyTHM ycTpoficTBaM (ocoGcHao K ycTpouicTBaM c aenocpeACTBeHHUM ceTeBUM naTaaaeM), cneayeT o6paiuaTb BHHMaHHe a a T O ,
S T 0 5 b l 3TH y C T p o ń C T B a 6 b l A H COOTBCTCTBeHHblM 0 6 p a 3 0 M npHCnOCoSACBbl K COB-

MecTHO»ii paSoxe, HMCAH cooTBCXCTByiomHe raesAa a uiTenceAH. C TOMKH SPCHHA 6e3onacHOCXH, BCBKOFO poAa nepeACAKH H AOHOAHCHHII AOAJKHM BbinoAHHTbCfi
KBaAH4>HUHpOBaHablMH B 3TOli o 6 A a C T H CDeUHaAHCTaMH.

— TlpHMeaeaHe BWKAioHaTeJiH ynpaBneauH (aaxoAAuierocii B Kopnyce MHKpo4>oHa) npH sanHCH — cAeAyex CBCCTH K sanHCHM, BbinoAafleMbiM a a aeianacaKHbix KacceTax HAH a a npeAaapHTeAbao CTepTbix xaccexax.

AGPOL

ZW.05-n72/76 Printed in Poland

ZAKłADY RADIOWE I M , M . KASPRZAKA, UL. KASPRZAKA 18/20, POLSKA

^^Hilllll^^^ BMwwjBBjjniniiiniiimmmi ^Kiiliiiliog^^^^^^^^^^B
•:-:*»fl

^ ^ ^ ^ ^ x g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

iii^^

^^^S :^«

wff^ĘĘĘĘ^^Ę^fĘĘĘ^ĘI^IĘ^K/ĘL ^^MSK^f:^^W^§M^^^Si

^^mm

^^m

sssssss