You are on page 1of 46

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.......................................................................................................1 3 Woord vooraf .........................................................................................................1 1. Dorus Rijkersschool ...........................................................................................2 1.1. De naam; wie was Dorus Rijkers?.......................................................................................................................2 1.2. Adres en ligging ..................................................................................................................................................2 1.3. Schoolgrootte.......................................................................................................................................................4 2. Organisatie van de school...................................................................................4 2.1. Bestuur.................................................................................................................................................................4 2.2. Directie.................................................................................................................................................................4 2.3. Schoolteam...........................................................................................................................................................6 2.3.1. Compensatiedagen van de leerkracht .......................................................................................................7 2.3.2. Vervanging bij ziekte van leerkrachten........................................................................................................7 2.3.3. Begeleiding stagiaires PABO (Educatieve Faculteit Amsterdam) en het ROC............................................7 2.3.4. Nascholing leerkrachten................................................................................................................................7 2.4. Resultaten van onderzoeken................................................................................................................................7 3. Waar de school voor staat..................................................................................8 3.1. Kernwaarden........................................................................................................................................................8 3.2. Profiel...................................................................................................................................................................8 3.3. Schoolcultuur.......................................................................................................................................................8 3.4 . Aannamebeleid(personeel).................................................................................................................................9 4. Onderwijs op de Dorus Rijkersschool..................................................................9 4.1. VVE (Voor- en vroegschoolse educatie); de voorschool....................................................................................9 4.1.1. Ko Totaal....................................................................................................................................................10 4.2. Hoe werken we in groep 1 en 2.........................................................................................................................10 4.3. Hoe werken we in de groep 3-8.........................................................................................................................10 ..............................................................................................................................................................................11 4.4. Expressievakken................................................................................................................................................13 4.5. Bewegingsonderwijs..........................................................................................................................................13 4.6. Computers .........................................................................................................................................................14 4.7. Lessentabel.........................................................................................................................................................14 4.8. Rapporten...........................................................................................................................................................14 4.9. Huiswerk ...........................................................................................................................................................15 4.10. Brede school ....................................................................................................................................................15 4.10.1. Met wie werkt de Brede School samen.....................................................................................................16 4.10.2. Brede school activiteiten voor de kinderen...............................................................................................17 4.10.3. Brede school activiteiten voor de ouders..................................................................................................17 4.11. Prioriteitstelling van ons onderwijs.................................................................................................................18 4.12. Relatie met schoolplan.....................................................................................................................................19 5. Zorg voor de kinderen.......................................................................................20 5.1. Extra zorg op de Dorus Rijkersschool...............................................................................................................20 5.1.1. Zorg.............................................................................................................................................................20 5.2. Onderwijs aan anderstalige kinderen.................................................................................................................21 5.3. Leerlingvolgsysteem..........................................................................................................................................21 5.4. Leerling-gegevens..............................................................................................................................................21 5.5. Begeleiding aan meer begaafde leerlingen........................................................................................................22 5.6. Leerlingen met een ‘rugzak’ .............................................................................................................................22 5.7. Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs.....................................................................................................22 5.8. Pestprotocol Dorus Rijkersschool .....................................................................................................................22 5.9. Kleuterverlenging en doublures ................................................................................................................................................................................22 6. Ouders .............................................................................................................23 6.1. Belang van ouderparticipatie.............................................................................................................................23 6.2. Informatiekanalen voor ouders..........................................................................................................................23 6.2.1. Website.......................................................................................................................................................23 6.2.2. Schoolgids...................................................................................................................................................23 6.2.3. Nieuwsbrief.................................................................................................................................................23 6.2.4. Jaarkalender................................................................................................................................................23 6.3. Contacten tussen ouders en leerkrachten...........................................................................................................23 6.3.1. Informatiedagen..........................................................................................................................................23

1

6.3.2. Rapportgesprek...........................................................................................................................................23 6.3.3. Huisbezoek..................................................................................................................................................24 6.3.4. Afspraken met leerkracht & directie...........................................................................................................24 6.4. Oudercontactmedewerker..................................................................................................................................24 6.5. Medezeggenschapsraad......................................................................................................................................24 6.6. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).......................................................................................25 6.7. Oudercommissie................................................................................................................................................25 6.8. Ouderbijdrage ...................................................................................................................................................25 7.1. Procedure...........................................................................................................................................................26 7.2. Advies van de school.........................................................................................................................................26 7.3. Cito eindtoets ....................................................................................................................................................26 7.4. Uitstroomgegevens............................................................................................................................................27 8. Praktische zaken van a-z..................................................................................28 8.1. Artis....................................................................................................................................................................28 We streven ernaar dat de groepen 1 t/m 8 jaarlijks een bezoek brengen aan dierentuin Artis. Het bezoek wordt uit de ouderbijdrage gefinancierd en kan alleen plaatsvinden als meer dan 60% van de ouders deze bijdrage betaalt. ...................................................................................................................................................................................28 8.2. Bibliotheek.........................................................................................................................................................28 8.3. Dieren in de school............................................................................................................................................28 8.4. Feesten en activiteiten .......................................................................................................................................28 8.5. Fietsen................................................................................................................................................................28 8.6. Fruit eten en drinken..........................................................................................................................................28 8.7. Gymnastiek........................................................................................................................................................29 8.8. Open dagen........................................................................................................................................................29 8.9. Overblijven........................................................................................................................................................29 8.10. Rookverbod......................................................................................................................................................30 8.11. Scholierenvergoeding......................................................................................................................................30 8.12. Schoolfotograaf................................................................................................................................................30 8.13. Schoolreizen.....................................................................................................................................................30 8.14. Schooltuinen....................................................................................................................................................30 8.16. Schoolzwemmen .............................................................................................................................................31 8.17. Sportdag...........................................................................................................................................................31 8.18. Toernooien.......................................................................................................................................................31 8.19. Vakanties 2012-2013.......................................................................................................................................31 8.20. Verjaardagen leerlingen...................................................................................................................................31 8.21. Verkeersdiploma .............................................................................................................................................31 8.22. Verloren en gevonden voorwerpen..................................................................................................................31 8.23. Vrije vrijdagmiddag ........................................................................................................................................32 9. Algemene regelingen........................................................................................32 9.1. Schooltijden.......................................................................................................................................................32 9.1.1. Regels voor aanvang en einde schooltijd....................................................................................................32 9.2. Gedragsregels.....................................................................................................................................................33 9.3. Ziekte leerling....................................................................................................................................................33 9.4. Aanmelding en toelating van leerlingen............................................................................................................33 9.5. Uitschrijving van een leerling............................................................................................................................34 9.6. Schorsing en verwijdering ................................................................................................................................34 9.7. Leerplicht/verlof leerling...................................................................................................................................35 9.8. Veiligheid in en om de school...........................................................................................................................35 9.9. Schoolongevallenverzekering............................................................................................................................36 9.10. Klachtenregeling..............................................................................................................................................36 9.10.1. Interne contactpersoon..............................................................................................................................37 9.10.2. Extern contactpersoon...............................................................................................................................37 9.10.3. Klachtencommissie...................................................................................................................................37 9.11. Kledingreglement.............................................................................................................................................37 9.12. Sponsoring.......................................................................................................................................................37 10. Contacten.......................................................................................................39 10.1. Combiwel.........................................................................................................................................................39 10.1.1. VVE..........................................................................................................................................................39 10.1.2. Buitenschoolse opvang (dagarrangementen)............................................................................................39 10.2. Jeugdgezondheidszorg /GGD..........................................................................................................................39 10.3. Schooltandarts..................................................................................................................................................40 10.4. Rijksinspectie basisonderwijs..........................................................................................................................40 10.5. Leerplichtambtenaar........................................................................................................................................41

2

10.6. Schoolbegeleidingsdienst.................................................................................................................................41 10.7. Vragen over opvoeding....................................................................................................................................41 10.8. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling...............................................................................................41 10.9. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen...................................................................................42 10.10. Bureau Jeugdzorg...........................................................................................................................................42

3

Woord vooraf
Geachte ouders/verzorgers, De schoolgids van 2012-2013 geeft alle informatie over de school van uw kind(eren) die u nodig heeft. Naast een stukje geschiedenis en informatie over de school en ons onderwijs bevat de schoolgids ook praktische informatie en telefoonnummers. Tevens treft u regelmatig verwijzingen aan naar het Schoolplan 2011-2015. Dit document ligt ter inzage in de directiekamer. Er is door verschillende mensen hard gewerkt aan deze schoolgids maar het kan voorkomen dat u aanvullingen en opmerkingen voor ons heeft. Deze schoolgids is ter inzage voorgelegd aan en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van de school. Graag horen wij uw opmerkingen of suggesties. De schoolgids wordt jaarlijks aangepast en geplaatst op onze website: www.dorusrijkersschool.nl Wij wensen u en onze leerlingen een fijn schooljaar en hopen op een goede samenwerking. Vriendelijke groeten, Team Dorus Rijkersschool.

-1-

1

1.Dorus Rijkersschool
1.1. De naam; wie was Dorus Rijkers? Onze school is genoemd naar Dorus Rijkers, geboren op 27 januari 1847. Dorus Rijkers was schipper van een roeireddingsboot in Den Helder en heeft in zijn loopbaan ongeveer 500 schipbreukelingen aan land gebracht. De reddingsboot met tien roeiers werd vanuit de haven door een sleepboot naar zee gebracht. Dan hoefden de mannen niet zo ver te roeien. Eenmaal bij het schip moesten de roeiers het alleen doen. Dorus Rijkers stuurde de roeiboot zo dicht mogelijk langs het schip in nood en nam de schipbreukelingen aan boord. Een sterk staaltje De houten bark Renown was van Bangkok onderweg naar Bremen. Het schip was de halve aardbol rondgevaren met een lading rijst en was nu bijna thuis. Op de Haaksgronden, dat is de ondiepe kust bij Den Helder, liep het schip aan de grond en raakte lek. De lucht was zwart van de wolken en er stond een harde storm. De zeilen van de bark scheurden, er liep steeds meer water in het schip en het begon te zinken. De bemanning zag kans een lap zeil in brand te steken. Iemand op het strand zag dat en waarschuwde de reddingsboot. Dorus Rijkers voer met vijf roeiers uit. De sleepboot bracht hem tot vlak bij het wrak van Renown. Bij het schip zagen de redders dat de masten afbraken en met tuigage en al in zee vielen. Rijkers moest goed uitkijken dat hij in de woeste zee niet met zijn roeiboot in de touwen verstrikt raakte. Inmiddels was het voordek van de Renown onder water gekomen. De golven sloegen alles wat los en vast zat aan stukken. Na uren van roeien en sturen om de roeiboot zo dicht mogelijk bij het wrak te krijgen, lukte het hem en zijn mannen om elf drenkelingen in zijn reddingsboot te krijgen. De roeiers waren doodmoe en Rijkers besloot terug te gaan naar de wal. Hij deed dat met tegenzin maar hij zag wel dat zijn mannen aan het eind van hun krachten raakten. In de haven nam Rijkers nieuwe roeiers in zijn boot en hij keerde onmiddellijk naar Het wrak terug. Het stormde nog steeds. Toen het donker werd, moest de reddingsboot terug. Maar Dorus Rijkers liet het er niet bij zitten. De volgende dag voer hij nog twee keer met de boot uit. De wind was iets minder geworden, maar de branding was nog erg wild en het had die nacht gevroren. Hij haalde de overige twaalf drenkelingen op. Twee schipbreukelingen verloren helaas het leven. Het doorzettingsvermogen van de zeeheld Dorus Rijkers is de inspiratiebron voor het team van de Dorus Rijkersschool. Zijn behoefte om anderen te helpen was zijn drijfveer en in steeds veranderende omstandigheden wist hij het maximale uit zichzelf te halen. 1.2. Adres en ligging Openbare basisschool Dorus Rijkers Kofschipstraat 47 1034 JM Amsterdam Telefoon : 020 - 631 68 42 Fax : 020 - 337 18 34 E-mail : directie@dorusrijkersschool.nl Website : www.dorusrijkersschool.nl

-2-

2

De Dorus Rijkersschool ligt in de wijk Banne Zuid in Amsterdam-Noord. Banne Zuid stamt uit de jaren zestig en zeventig en heeft veel gestapelde woningbouw (3-4 lagen). Centraal in deze wijk ligt het Koopvaarderplantsoen met scholen en speelen ontmoetingsplekken. Extra voorzieningen die een bovenwijkse functie hebben zijn het Boven Y ziekenhuis en kinderboerderij De Buiktuin. De school werkt nauw samen met diverse instellingen in de buurt (zie ‘de brede school’, hoofdstuk 4.10). De Dorus Rijkersschool is gehuisvest in één hoofdgebouw en drie bijgebouwen. Wij maken gebruik van 16 leslokalen. Naast deze leslokalen beschikt ons gebouw ook over een aantal extra ruimten. Aula Onze aula is ingericht als bibliotheek, vergaderruimte, ontspanningsruimte en tentoonstellingsruimte. Speellokaal Kleutergymlessen worden in het speellokaal gegeven. Het speellokaal wordt ook gebruikt voor gezamenlijke activiteiten. Gymzaal Voor onze gymlessen maken we gebruik van de gymzaal. Directiekantoor De directeur en de adjunct-directeur bevinden zich in het kantoor, rechts van de aula. Spreekkamer In de aula is een aparte ruimte ingericht gesprekken kunnen voeren met medewerkers van de school. waar ouders

Kantoor IB-er/Brede Schoolcoördinator De IB-er en Brede Schoolcoördinator maken gebruik van de ruimte direct gelegen naast het speellokaal. Op vaste dagen zijn zij hier te vinden. Bevolokaal In het bevolokaal vinden alle lessen beeldende vorming plaats. Het bevolokaal bevindt zich in het bijgebouw naast de gymzaal. Muzieklokaal In het muzieklokaal vinden de muzieklessen plaats. Het muzieklokaal ligt naast het bevolokaal in het bijgebouw. Tevens wordt deze ruimte gebruikt voor TSO en technieklessen. Administratie In het kantoor schuin tegenover de hoofdingang bevindt zich de administratrice. Combiwel voorschool “Dorus Rijkers” Tjalkstraat 17, 1034 HT Amsterdam Telefoon : 020 – 492 37 77 Fax : 020 – 492 37 78 De voorschool bevindt zich op circa 2 minuten loopafstand van de Dorus

-3-

3

Rijkersschool. Verder hebben we de beschikking over een groot schoolplein en een aparte speelplaats voor de onderbouw. 1.3. Schoolgrootte De school heeft aan het begin van schooljaar 2012-2013 238 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. De gemiddelde groepsgrootte in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) is 24 leerlingen en in de onderbouw (groep 1 t/m 4) 21 leerlingen.

2.Organisatie van de school
2.1. Bestuur Het bestuur van de school is de Stichting Openbaar Onderwijs Noord. Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op alle openbare scholen in Amsterdam-Noord. Het ondersteunend bureau is het eerste aanspreekpunt voor de scholen. Er zijn in Amsterdam-Noord 15 reguliere openbare basisscholen en een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Tussen de basisscholen bestaan naast overeenkomsten ook verschillen. Deze hangen samen met de positie van de school in de buurt, de verschillende achtergronden van de leerlingen, het personeel en de keuzes bij de vormgeving van het onderwijs. Wij houden zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen kinderen en leggen verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs. Hierdoor wordt het makkelijker voor u om een verantwoorde keuze te maken. Deze informatie kunt u vinden in het schoolplan en schoolgids. De inspectie van het onderwijs doet ook verslag van de onderwijskwaliteit (www.onderwijsinspectie.nl).

Het bezoekadres (op afspraak) van de Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON): Papaverweg 34 1032 KJ Amsterdam Telefoon: 020 – 820 14 10 E-mail: post@openbaaronderwijsnoord.nl 2.2. Directie Directeur: Adjunct-directeur:

mevrouw J. Knijnenburg mevrouw G. Taams

-4-

4

-5-

5

2.3. Schoolteam Het schoolteam van de Dorus Rijkersschool bestaat uit onderwijzend en nietonderwijzend personeel. De meesten verzorgen het onderwijs aan de kinderen. De onderwijsassistenten worden ingezet om ondersteuning te bieden in de onderbouwgroepen. De overige medewerkers hebben diverse taken om ons onderwijs goed te organiseren. Groepsleerkrachten 1/2 A juf Esther Doets en juf Annet Hensen 1/2 B juf Bianca Kraakman en juf Jolanda van Metelen 1/2 C juf Sandra van Heerwaarden en juf Annet Hensen 3A juf Nelly Wals en juf Hedwig Speulman 3B juf Nuray Caliskan en juf Ania Pejs 4A juf Rochelle Boon 4B/5B juf Sandra van Rosse en juf Ania Pejs 5A/6A juf Susanne Enkelaar 6B juf Lieke Schuring 7A juf Geertje Zegers 7B juf Miranda Baanstra en juf Nancy George 8A meester Ron Voss en juf Nancy George 8B juf Gisela Kalloe Onderwijsassistenten Juf Aleyna Ekici en juf Winnie van den Berg Vakleerkracht bewegingsonderwijs Vakleerkracht beeldende vorming Oudercontactmedewerkster: Coördinator brede school/VVE: Zorgteam Intern begeleider Schoolmaatschappelijk werkster Niet-onderwijzend personeel Conciërge: Administratrice: meester Kevin van den Essenburg juf Jolanda van Metelen juf Rebecca Weijnen juf Hedwig Speulman mevrouw Vera Tucci mevrouw Meta Peek meester Ronald de Best juf Nicoline Brabänder

Voor een uitgebreide taak/functieomschrijving kunt het organisatieplan van de school bij de directie inzien.

-6-

6

Combiwel Voorschool ‘Dorus Rijkers’: Leidsters peuterspeelzaal voorschool: juf Ineke Munsterman juf Vanity de Briais Backer juf Bep van der Sloot juf Nadia Lamalif-Moummni juf Mireille Berkleef juf Davina Wurtz

2.3.1. Compensatiedagen van de leerkracht Leerkrachten hebben elk jaar een aantal extra vrije dagen; op deze dagen heeft de groep een vaste andere leerkracht. Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep door een andere leerkracht overgenomen.

2.3.2. Vervanging bij ziekte van leerkrachten Bij ziekte van de leerkracht zoeken we altijd eerst intern naar een oplossing. Als we daar niet uitkomen, kan het in extreme gevallen voorkomen dat we een groep kinderen naar huis moeten sturen. Uiteraard wordt u als ouder eerst op de hoogte gesteld. We sturen nooit zomaar kinderen terug naar huis.

2.3.3. Begeleiding stagiaires PABO (Educatieve Faculteit Amsterdam) en het ROC. Jaarlijks bieden wij op onze school plaats aan een aantal stagiaires van de opleiding voor leerkrachten. Wij zijn dit niet alleen wettelijk verplicht, maar vinden het ook tot onze taak behoren om jonge mensen wegwijs te maken in onderwijsland. Studenten die bijna afgestudeerd zijn, de zogenaamde LIO’ers (leraren in opleiding) geven zelfstandig les in een bepaalde periode in een bepaalde groep. De eindverantwoordelijkheid van de gegeven lessen blijft altijd bij de desbetreffende leerkracht. Ook geven wij stagiaires van de Academie voor Lichamelijke Oefening de gelegenheid bij ons ervaring op te doen. Sinds een aantal jaren bieden wij ook stageplekken aan stagiaires voor de opleiding voor onderwijsassistent van het ROC.

2.3.4. Nascholing leerkrachten Regelmatig volgen leerkrachten individueel of als team lang- of kortlopende cursussen. Zo blijven ze op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Deze cursussen zijn vaak na schooltijd of in de avonduren. 2.4. Resultaten van onderzoeken In schooljaar 2009-2010 heeft de school een enquête onder ouders afgenomen. De resultaten zijn in de Nieuwsbrief van juni 2010, gepubliceerd en opgenomen in het Ouderbeleidsplan 2011-2015.

-7-

7

3.Waar de school voor staat
De Dorus Rijkersschool bestaat sinds 1965. Ons onderwijs is openbaar en dat betekent dat elk kind bij ons welkom is. Op een openbare basisschool krijgen de kinderen evenveel godsdienstonderwijs (levensbeschouwing) als op elke andere school. Het verschil is dat wij dit doen vanuit een neutraal standpunt. 3.1. Kernwaarden De volgende kernwaarden gelden voor de Dorus Rijkersschool: • • • • Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen, van onze leerkrachten en van onze ouders Kinderen moeten op het gebied van taal, lezen en rekenen goed presteren (op landelijk gemiddelde) Mensen moeten met respect en in samenwerking met elkaar omgaan Wij stimuleren de ontwikkeling van een positief zelfbeeld bij de kinderen Wij leren kinderen verantwoordelijkheid voor het eigen werk en dat van anderen Kinderen leren bij ons in vrijheid en krijgen op school een brede ontwikkeling Wij bieden de kinderen een veilige omgeving


• •

3.2. Profiel Vanuit de kernwaarden kiezen wij als profiel van de school: De Dorus Rijkersschool: een zelfbewuste, actieve school In de veilige en vertrouwde omgeving van de school voelen de kinderen zich vrij om zelfstandig, samenwerkend, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan. 3.3. Schoolcultuur Als school blijven wij voortdurend in ontwikkeling. De maatschappij ontwikkelt zich constant en daarmee het onderwijs dus ook. Dit is een continu proces dat nooit is afgerond. Binnen onze schoolcultuur hechten wij veel waarde aan: Verantwoordelijkheid De school besteedt veel aandacht aan verantwoordelijk gedrag. Wij leren de leerlingen zelf hun werk te plannen en eigen verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en hun gedrag. Zelfstandigheid Er wordt binnen de school veel nadruk gelegd op het zelf vinden van oplossingen. Zelfstandig werken en samenwerken zijn daarbij belangrijk. Met behulp van dag- en weektaken wordt zelfstandig werken bij de kinderen gestimuleerd. Wederzijds respect Leerlingen, leerkrachten en ouders behandelen elkaar met respect. We gaan voorzichtig en respectvol om met elkaars gevoelens, ideeën en bezittingen. Zelfreflectie Zelfreflectie en zelfevaluatie op eigen handelen nemen een belangrijke plaats in. Zij geven zicht op de kwaliteit van het werk en mogelijkheden tot verbeteren.

-8-

8

Solidariteit Samenwerken en samen verantwoording dragen voor de groep. Het betekent ook betrokkenheid bij misstanden en de behoefte om daar iets aan te doen. Moed Moed staat voor het maken van eigen keuzes, het hebben van een eigen mening en die ook durven te uiten. In onze school wordt dit gestimuleerd. Open communicatie Onze schoolcultuur is gericht op open communiceren waarbij taalgebruik en wijze van communiceren zijn gebaseerd op respect. Werkplezier Plezier staat voor betrokkenheid, een gevoel van eigenwaarde en succeservaringen. Plezier levert ook een belangrijke bijdrage aan de motivatie. Vertrouwen Er is een wederzijds vertrouwen tussen leerkrachten en leerlingen. 3.4 . Aannamebeleid(personeel) Wij verwachten van onze medewerkers dat zij het openbare karakter van de school onderschrijven en zich conformeren aan de visie van de school.

4.Onderwijs op de Dorus Rijkersschool
4.1. VVE (Voor- en vroegschoolse educatie); de voorschool Sinds januari 2005 is de Dorus Rijkersschool in nauwe samenwerking met welzijnsinstelling Combiwel gestart met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De VVE is onderverdeeld in een Voorschool (voor de peuters) en een Vroegschool (voor de kleuters). Wat is een Voorschool? Veel leerlingen in Amsterdam hebben een achterstand in hun sociale ontwikkeling en in de Nederlandse taal aan het begin van de basisschool. Om dit te voorkomen biedt een Voorschool de mogelijkheid om kinderen spelenderwijs meer voor te bereiden op het basisonderwijs met extra aandacht voor de taalontwikkeling. De Voorschool is voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. De Vroegschool is voor kinderen van 4 tot 6 jaar. De VVE (vooren vroegschoolse educatie) is bedoeld voor kinderen van 2½ tot 6 jaar. Combiwel Voorschool ‘Dorus Rijkers’ bevindt zich aan de Tjalkstraat 17 (op circa twee minuten loopafstand van de Dorus Rijkersschool). De leidsters van de voorschool zijn juf Ineke, juf Bep, juf Vanity, juf Nadia, juf Mireille en juf Davina. Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-12.00 uur en van 12.45 - 15.15 uur.

-9-

9

De Voorschool richt zich niet alleen op kinderen maar ook op ouders. Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. In het ouderlokaal van de Voorschool worden verschillende cursussen en activiteiten voor en door de ouders georganiseerd. 4.1.1. Ko Totaal Het taalprogramma waar wij met de peuters (VVE) en kleuters mee werken is: Ko Totaal. Het hoofddoel van Ko Totaal is het vergroten van de nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast komen rekenen en de sociaal-communicatieve ontwikkeling van de kinderen aan bod. Ko Totaal werkt aan de systematische ontwikkeling van een basiswoordenschat van ongeveer 1500 woorden, uitdrukkingen en (reken) begrippen. Ko Totaal werkt met verschillende thema’s. De knuffelpoppen Puk (peuters) en Ko (kleuters) spelen een belangrijke rol in alle lessen. Deze lessen worden aan de hand van thema’s aangeboden. 4.2. Hoe werken we in groep 1 en 2 De aanpak in groep 1 en 2 verschilt met die in de andere groepen. Ook de inrichting van het lokaal en de manier van werken is anders. Het werken in groep 1 en 2 start vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. Dit gaat in groep 2 door, maar daar heeft de leerkracht een meer sturende rol. In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema's (o.a. school, vakantie, herfst, lente). Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming omdat dit de basis is om verder te kunnen leren. Er wordt gewerkt met het programma Ko Totaal (zie boven). In groep 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Kinderen blijven 2 à 3 jaar in de kleutergroep, afhankelijk van hun geboortedatum, emotioneel functioneren en aanleg. Aan het eind van groep 2 wordt besproken of een kind toe is aan groep 3. Als criteria hanteren wij de leeftijd van een leerling, de toetsresultaten van de leerling en de observatiegegevens van de leerkracht. Het kan soms nodig zijn dat wij u adviseren uw kind een langere periode in de onderbouw te laten blijven. Er zal in een zo vroeg mogelijk stadium overleg met u daarover plaatsvinden. 4.3. Hoe werken we in de groep 3-8 Lezen In groep 3 beginnen de kinderen met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de nieuwste editie van de methode Veilig leren lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het technisch lezen en het leren begrijpen van de teksten. De betekenis van moeilijke woorden wordt uitgelegd en we bieden de kinderen hulpmiddelen aan om de tekst te leren begrijpen.

-10-

10

In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend en later ook het studerend lezen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de methode Goed gelezen gebruikt, met het bijbehorende computerprogramma. Goed Gelezen biedt ook een programma voor technisch lezen, dat gebruikt wordt in groep 4 en 5. Daarnaast wordt er in alle klassen op niveau gelezen. We streven ernaar dat alle kinderen aan het eind van groep 6 het hoogste niveau bereikt hebben Nederlandse taal De Dorus Rijkersschool werkt met de methode Taal actief voor de groepen 4 t/m 8. Ieder leerjaar worden 10 thema s behandeld. Ieder thema bevat 14 lessen, waarna een toets volgt. N.a.v. de uitslag van de toets werken de kinderen aan remediërings- of verrijkingsstof (om te herhalen of om dieper op de stof in te gaan). De duur van een thema is afwisselend 3 of 4 weken. Verder bieden een werkboek en internetopdrachten nog uitbreiding. We gebruiken op onze school ook de leerlijn voor woordenschat, waarbij de inoefening deels via een computerprogramma gaat. Bij ieder taalthema krijgen de leerlingen zes woordenschatlessen en na 12 lessen een toets. De groepen 4 t/m 8 werken ook met het spellingprogramma van Taal actief, dat dezelfde opbouw heeft als taal. Er zijn 10 thema s en binnen ieder thema zijn basisen differentiatielessen. Het computerprogramma biedt lessen op maat voor ieder kind. Alleen in groep 8 werken we nog met de oude spellingmethode van Taalleesland. Volgend jaar zijn alle groepen overgestapt op Taal actief. Op leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. We lezen op school veel voor en er is een schoolbibliotheek waar kinderen onbeperkt boeken kunnen lenen. Ook bezoeken wij regelmatig de Openbare Bibliotheek in het winkelcentrum. Rekenen en wiskunde Op de Dorus Rijkersschool werken wij met de rekenmethode Alles telt.

Alles telt is een zogenaamde realistische rekenmethode. De methode gaat uit van het dagelijkse leven. Onderdelen als hoofdrekenen, schattend rekenen, cijferen en handig rekenen zijn goed uitgewerkt. Deze methode sluit aan op de Cito toets. Alles telt houdt er rekening mee dat kinderen op verschillende manieren leren. Tijdens de ‘zelfstandig-werklessen’ werken kinderen in hun eigen tempo. Als ze de opgaven hebben gemaakt worden ze doorverwezen naar de Verder- en Plusopgaven. De Verder-opgaven bieden extra oefenstof op hetzelfde niveau. De Plusopgaven zijn bedoeld voor kinderen die wat meer aan kunnen. Schrijven Kinderen op leren schrijven met de methode Handschrift. Dit schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen. Engels In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven met de methode Hello world. Kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Uitgangspunt is het praten met elkaar. Wereldoriëntatie en culturele vorming

-11-

11

Op onze school wordt veel gesproken over de wereld om ons heen en leren we kinderen over het heden en de geschiedenis van de wereld. De school hanteert de geïntegreerde methode De grote reis. In De grote reis komen de verschillende gebieden zoals geschiedenis, natuurkunde, maatschappij- leer, biologie en aardrijkskunde aan de orde. De grote reis is een methode met een zeer intercultureel karakter en besteedt ruimschoots aandacht aan westerse en niet-westerse perspectieven. De Dorus Rijkersschool streeft ernaar de kinderen op te voeden als lid van een multiculturele samenleving. Uitwisseling en leren van verschillende culturen, emancipatie en godsdiensten vinden wij heel belangrijk. De grote reis houdt met de leerlingenboeken bovendien rekening met allochtone kinderen die van huis uit geen Nederlands spreken en met de zwakkere Nederlandstalige leerlingen. In groep 7 en 8 volgen wij met de kinderen het School-TV weekjournaal. De uitzending wordt met de kinderen besproken en tot slot worden er groepsopdrachten uitgevoerd. Doel is om de aangeleerde technische kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde toe te passen bij het maken van deze opdrachten. Verkeer Wij gebruiken hiervoor de verkeersbladen van Veilig Verkeer Nederland: Voor veilig verkeer. In groep 4 werken we met de Stap Vooruit In groep 5 en 6 is dit Op voeten en fietsen en voor de groepen 7 en 8 De Jeugdverkeerskrant. In groep 7 doen de kinderen mee aan het theoretisch verkeersexamen; in groep 8 leggen alle leerlingen het fietsexamen af. Burgerschap en integratie Op 1 februari 2006 trad de bepaling in werking die aan scholen de opdracht geeft het ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Het onderwerp burgerschap en integratie komt aan de orde bij de lessen wereldoriëntatie, begrijpend lezen en de lessen en gesprekken na uitzendingen van de schooltelevisie. Cultuureducatie Een medewerkster van onze school heeft een cursus cultuureducatie gevolgd en een beleidsplan opgesteld inzake cultuureducatie. Onder schooltijd en in de Verlengde Schooldag komen diverse culturele aspecten aan de orde. Op schoolniveau worden diverse culturele projecten uitgevoerd zoals Noach’s Ark, Werken in de Wijk, Groen in de buurt etc. In het kader van de Brede School(zie hoofdstuk 4.10) worden in samenwerking met andere instanties diverse activiteiten georganiseerd. Zo heeft onze school o.a. in 2007-2008 een prijs gewonnen met het ontwerpen van een koekje en zijn de leerlingen met burgemeester Cohen op de foto geweest. Techniek Sinds april 2008 werken wij met de Techniek Torens. Alle thema's en domeinen (constructie, transport, productie, communicatie, elektrotechniek, chemie, duurzame energie, etc.) worden in doorlopende leerlijnen behandeld. Het is vooral veel "zelf doen" voor de kinderen. Eén keer per maand hebben de groepen 1 t/m 8 een techniekmiddag. Doublures Met ingang van 2009-2010 hanteert de school een doublureprocedure. Deze is op verzoek in te zien bij de intern begeleider.

-12-

12

4.4. Expressievakken Rekenen, lezen en taal zijn zeer belangrijk, maar er is meer. Bij ons op school vormt expressieve vorming een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. De school stimuleert de kunstzinnige talenten en de creativiteit van de kinderen door middel van: • • beeldende vorming (tekenen/handvaardigheid) muzikale vorming (muziek en dans)

Beeldende vorming (bevo) Om de twee weken werkt iedere groep (behalve groep 1 en 2) in het bevo-lokaal onder begeleiding van hun groepsleerkracht en een leerkracht beeldende vorming. In het bevo-lokaal zijn alle knutselmaterialen te vinden en is voldoende ruimte om het werk van de kinderen te laten drogen. Tijdens de lessen beeldende vorming wordt gewerkt met verschillende technieken zoals klei-, hout-, schilder- en tekentechnieken. Daarnaast is het leren kijken en het positief leren waarderen van eigen werk en dat van anderen een belangrijk aspect van deze lessen. Kinderen ontdekken vaak onbekende vaardigheden en ontwikkelen nieuwe interesses. Beeldende vorming levert een belangrijke bijdrage aan de brede ontwikkeling van kinderen. Regelmatig kunt u in de school de kunstwerken van de kinderen bewonderen, in de gang of op een tentoonstelling. Bij de hoofdingang van de school ziet u het resultaat van een uniek beeldend vormingsproject; een glinsterende mozaïekpoort, waar de kinderen van groep 7 in 2005 hard aan hebben gewerkt. Waar veel geknutseld wordt, wordt veel verbruikt. Materiaal zoals doosjes, kurken, oude lappen, oude overhemden, kranten etc. is dus altijd welkom. Wilt u een keer een bevo-les bijwonen? Maak dan een afspraak via de groepsleerkracht van uw kind. Muzikale vorming Voor muziek gebruiken wij de methode Muziek moet je doen voor de groepen 1 t/m 8. De lessen worden gegeven in het muzieklokaal. 4.5. Bewegingsonderwijs In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De kinderen spelen in de klas, op het schoolplein en in het speellokaal. Alle leerlingen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht in de gymzaal. Na de gymles gaan de kinderen vanaf groep 3 verplicht douchen. Groep 5 heeft één keer per week schoolzwemmen. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een folder over het zwemonderwijs. Een protocol betreffende veiligheid e.d. rondom schoolzwemmen kan bij de schoolleiding opgevraagd worden.

-13-

13

4.6. Computers De computer heeft inmiddels een onmisbare plaats binnen het onderwijs van de Dorus Rijkersschool gekregen. Alle leerkrachten en leerlingen maken gebruik van de computer. De school beschikt over een aantal educatieve softwareprogramma’s dat wordt gebruikt om het onderwijsprogramma te ondersteunen. Het bekend raken met het werken met computers begint al in groep 1. Naarmate het kind in een hogere groep komt zal het gebruik en de kennis van de computer toenemen. In de groepen zijn verschillende cd-roms aanwezig die aansluiten bij de leerstof en de methodes die wij op school gebruiken. Momenteel is het ICT-beleidsplan in ontwikkeling. Iedere groep heeft 1 of 2 computers met internetverbinding in het klaslokaal. In de hogere groepen maken de leerlingen gebruik van het internet voor bijvoorbeeld het opzoeken van informatie en beeldmateriaal voor werkstukken. Ook kan het internet worden gebruikt om beelden te zoeken bij woorden die de kinderen nog niet kennen. Dit is vooral handig voor kinderen die het Nederlands (nog) niet voldoende beheersen. 4.7. Lessentabel Hieronder ziet u hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die per leerjaar enigszins kunnen verschillen. De leerlingen van groep 1 tot en met 8 zijn verplicht minimaal 7520 uren onderwijs te krijgen. Wij gaan uit van een lessentabel van 25¾ uur per week. Voor de groepen 1 en 2 is de verdeling als volgt: Taalactiviteiten Rekenactiviteiten Motorische ontwikkeling Drama en muziek ongeveer ongeveer ongeveer ongeveer 8 4 5 5 uur uur uur uur

Voor de groepen 3 tot en met 8 is de verdeling als volgt: Taal/lezen Rekenen Schrijven Engels (groep 7/8) Wereldoriëntatie Verkeer Expressievakken Lichamelijke oefening Pauzes ongeveer 8 uur ongeveer 6 uur ongeveer ¾ uur ongeveer 1 uur 5 tot 6 uur ¾ uur ongeveer 2 uur ongeveer 2 uur 1¼ uur

4.8. Rapporten Uw kind krijgt drie maal per jaar een rapport; in november, maart en aan het eind van het schooljaar. Het rapport behoort door de ouders te worden opgehaald en vormt de basis voor een gesprek met de leerkracht. Het rapport wordt niet aan de kinderen meegegeven. Komt u, als ouder het rapport niet persoonlijk ophalen, dan gaat het rapport naar het leerlingendossier.

-14-

14

Voor de vakken taal, lezen, schrijven en rekenen krijgen de kinderen een beoordeling. Bij de expressievakken waarderen we naast de prestatie ook de inzet met goed, voldoende, matig of onvoldoende. Natuurlijk schenken we in het rapport van uw kind ook aandacht aan de motivatie, concentratie, werkhouding en de sociale omgang. 4.9. Huiswerk Op de Dorus Rijkersschool wordt een begin gemaakt met het geven van huiswerk. Dit werk is altijd al door de leerkracht uitgelegd. Waarom is huiswerk belangrijk? - De kinderen leren plannen. Dit hoort in feite bij de werkvorm zelfstandig werken, die we in alle groepen hanteren. - Huiswerk geeft ruimte om de lesstof die kinderen nog niet (allemaal) vaardig zijn, extra te oefenen. - Ervaring met huiswerk vergemakkelijkt de overgang naar het voortgezet onderwijs. Wij vragen u om uw kind in de gelegenheid te stellen het huiswerk te maken. Bespreek met uw kind wanneer dat het beste kan, zorg voor een rustige ruimte, papier, schrijfmateriaal, e.d. Mocht uw kind het werk niet begrijpen dan is dat geen probleem. Het werk gaat dan gewoon terug naar school zodat dit opnieuw uitgelegd kan worden aan uw kind. U hoeft dit dus niet te doen! Stimuleren van uw kind is echter altijd welkom en prettig. 4.10. Brede school De Dorus Rijkersschool is een aantal jaar geleden door het stadsdeel AmsterdamNoord aangewezen als brede school. Wat is een brede school? Een brede school is een samenwerkingsverband tussen een school en verschillende instellingen in de buurt, met de school als kern. Samen vormen zij een netwerk. De instellingen richten hun activiteiten op kinderen, jongeren, ouders maar soms ook op buurtbewoners of de kwaliteit van de leefomgeving. Een brede school kan zelf kiezen met welke instellingen zij wil samenwerken. Elke brede school is anders, ook de Dorus Rijkersschool vaart een eigen koers! Wat doet de brede school? De brede school biedt de kinderen zowel binnen als buiten schooltijd extra activiteiten aan op het gebied van kunst, cultuur en sport. Wij proberen deze activiteiten zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen zodat zij met elkaar verbonden zijn en niet los staan van elkaar. Wat is het doel van de brede school? Het doel van de brede school Dorus Rijkers is het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen door middel van een geïntegreerde aanpak; op school, thuis en in hun vrije tijd. De Dorus Rijkersschool zal zich de komende jaren steeds meer als brede school gaan profileren. Er worden steeds meer activiteiten georganiseerd, niet alleen na maar ook tijdens schooltijd. De Dorus Rijkersschool zal zich steeds meer presenteren als een open school waar ouders en buurtbewoners welkom zijn en mee kunnen denken en participeren in een breed aanbod van activiteiten.

-15-

15

Wie is de coördinator brede school? De coördinator brede school is Hedwig Speulman. Zij is de contactpersoon en het aanspreekpunt voor alle projecten en activiteiten van de brede school die niet direct met het dagelijkse onderwijs te maken hebben. De coördinator werkt samen met instellingen in de buurt, maakt het activiteitenplan voor de verlengde schooldag en organiseert projecten tijdens schooltijd en ouderactiviteiten. Ook zorgt zij voor de publiciteit en faciliteiten rondom alle brede school activiteiten. 4.10.1. Met wie werkt de Brede School samen CRE8 Uitwisselingsproject tussen Kenia en kinderen van de Dorus Rijkersschool Hogeschool van Amsterdam, Studierichting Culturele Maatschappelijke Vorming Samenwerking met stagiaires in het kader van de brede school Combiwel Tienerwerk vanuit het Activiteiten Centrum Kinderwerk vanuit Buurtcentrum de Rietwijker Voor- en vroegschoolse educatie: Combiwel voorschool ‘Dorus Rijkers’ Opvoedingsondersteuning; in de nabije toekomst zullen o.a. cursussen ‘Opvoeden Zo en Verder’ worden gegeven in het ouderlokaal van onze voorschool. MOCCA Advies en ondersteuning bij een planmatige aanpak en uitvoering educatie op school. van cultuur

• • • •

Muziekcentrum Noord In samenwerking met Muziekcentrum Noord organiseert de school verschillende muziekprojecten en muzikale activiteiten tijdens schooltijd. • • Openbare bibliotheek Alle groepen bezoeken de bibliotheek minimaal 1x per jaar Via de onderwijsmediatheek kunnen boeken op thema worden aangevraagd Politie Er worden contacten onderhouden met de buurtregisseurs. Bij de Dorus Rijkersschool horen mevrouw Corinne Kouwenberg en mevrouw Sandra Lammers: 0900-8844. School is Cool Mentoren begeleiden kinderen uit groep 8 die extra aandacht nodig hebben bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs. De mentor komt eenmaal per week bij het kind thuis en ziet er op toe dat er genoeg tijd aan huiswerk wordt besteed. Verder helpt hij/zij bij alle mogelijke voorkomende schoolkwesties, zoals begeleiding naar een ouderavond of een gesprek met de klassenleraar. Sportbuurtwerk Diverse activiteiten binnen de Verlengde Schooldag.

-16-

16

• •

Jump–in; diverse activiteiten ter bevordering van sporten en bewegen onder en na schooltijd Sportbuurtclubs 4.10.2. Brede school activiteiten voor de kinderen Verlengde schooldag Tijdens het schooljaar zijn er drie periodes van 10 weken waarin onze school activiteiten voor de verlengde schooldag verzorgt. Dit houdt in dat er na schooltijd cursussen worden gegeven om de kinderen kennis te laten maken met verschillende activiteiten. Voorbeelden: mozaïekproject, street dance, muziek, beeldhouwen en knutselen. Inschrijven voor de verlengde schooldag kan bij de coördinator Brede School, op dagen en tijdstippen die via de nieuwsbrief bekend gemaakt worden. Brede school project Dit schooljaar werkt de school weer aan een schoolbreed project. Op dinsdag 5 maart 2013 zal met dit project worden gestart. Op vrijdag 12 april 2013 zal een presentatie worden gegeven. Het thema is dit keer “Beroepen”.

4.10.3. Brede school activiteiten voor de ouders MAANDAG: 8.30 uur tot 9.30 uur SPREEKUUR Hebt u vragen of wilt u informatie over de school, activiteiten voor ouders en/of kinderen? Tijdens het spreekuur in de ouderkamer kunnen ouders vragen stellen aan Rebecca, de Oudercontact medewerker. DINSDAG 8.30 uur tot 9.30 uur DE VERTELTAS Een verteltas is een kleurrijke stoffen tas met de afbeelding van het prentenboek aan de buitenkant. In de verteltas zit het prentenboek, spelletjes, een ingesproken luister cd en andere attributen rondom het thema van het boek. Door het spelen met de verteltassen wordt het leesplezier van het kind gestimuleerd. De verteltassen worden in de ouderkamer van de school gemaakt onder leiding van de oudercontact medewerker. Wij werken in kleine groepen en alles wordt stap voor stap uitgelegd. Ouderhulp is onmisbaar bij het maken van de verteltassen. WOENSDAG 9.30 tot 10.30 uur FITNESS VOOR VROUWEN Onder leiding van een vrouwelijke instructrice worden fitness lessen gegeven in de gymzaal van de school. DONDERDAG 8.30 uur tot 10.00 uur OUDERINLOOP Elke donderdag hebben wij een informele koffieochtend in de ouderkamer. U kunt kennis maken met andere ouders en met elkaar praten over uiteenlopende onderwerpen. Af en toe doen wij iets creatiefs, bijvoorbeeld; sieraden maken of knutselen en soms wordt er een gastspreker uitgenodigd. Op de laatste

-17-

17

koffieochtend van de maand is de directeur ook aanwezig. 13.00 uur tot 14.30 uur CONVERSATIE GROEP Onder het genot van een lekker kopje thee of koffie wordt op een informele manier de Nederlandse taal geoefend. Elke week komt er een ander thema aan bod. ANDERE ACTIVITEITEN: THEMAOCHTEND Vier keer per jaar hebben wij een themaochtend met een pedagogische adviseur. Elke keer komt er een ander opvoedingsthema aan bod bijvoorbeeld: grenzen stellen, positief opvoeden, omgaan met drukke kinderen, gezinsmanagement enz. De data wordt vermeld in de schoolkalender. KO TOTAAL OUDERBIJEENKOMSTEN Om de vier weken worden de ouderbijeenkomsten voor Ko Totaal gegeven in de ouderkamer. Tijdens de bijeenkomsten worden ouders geïnformeerd over de komende thema waarmee de kinderen gaan werken. CULTURELE LUNCH Twee keer per jaar is er een heel gezellig culturele lunch, gemaakt voor en door de ouders van de voorschool en basisschool. Het gerecht wordt ’s ochtends bereid in de ouderkamer en ’s middags gezamenlijk gegeten. SUIKERFEEST Elke jaar wordt de ramadan afgesloten met een suikerfeest voor en door de ouders van de school en voorschool. KERSTBORREL Net voor de kerst vakantie, tijdens het kerstdiner voor de kinderen, is er een kerstborrel voor alle ouders in de aula. PAASONTBIJT Op de donderdag voor Goede Vrijdag is er een paasontbijt voor alle ouders in de ouderkamer. Ouders worden op de hoogte gebracht van alle activiteiten via de wekelijkse nieuwsbrief, flyers en op het notitiebord buiten de ouderkamer. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

4.11. Prioriteitstelling van ons onderwijs In 2009-2010 zijn we gestart we met de nieuwe taalmethode (zie Hoofdstuk 4.3). Daarnaast zijn we overgestapt op een nieuwe methode begrijpend en studerend lezen. Dit jaar richten we ons tevens op uitbreiding van de woordenschat. In 2008-2009 hebben we een nieuwe techniekmethode aangeschaft. Het belangrijkste onderdeel van de onderwijsprioriteitstelling is de invoering van het Dalton concept.

-18-

18

In het Schoolpan 2011-2015 kunt u tevens uitgebreide informatie over ons onderwijs vinden. 4.12. Relatie met schoolplan Het schoolplan is een vierjarig beleidsdocument waarin de school de hoofdlijnen van het beleid beschrijft en de punten voor verbetering in de komende vier jaar aangeeft. Het is een intern verantwoordingsdocument waarin de school verantwoording aflegt over het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het geeft inzicht in de gemaakte keuzes en de gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen de school wordt gevoerd. Het schoolplan wordt eens in de vier jaar vastgesteld en behoeft de instemming van de gehele medezeggenschapsraad (MR). De belangrijkste dingen die kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving, staan vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen. De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Op de Dorus Rijkersschool werken we met methodes, die voldoen aan deze kerndoelen. Op deze manier werken we ook aan een doorgaande lijn op school. Zie hiervoor het schoolplan 2011-2015. Dit schoolplan ligt ter inzage in de kamer van de schoolleiding.

-19-

19

5. Zorg voor de kinderen
5.1. Extra zorg op de Dorus Rijkersschool Op de Dorus Rijkersschool zitten kinderen uit verschillende culturen en met uiteenlopende achtergronden. Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Dit kan komen doordat zij moeite hebben met leren. Ook kan het zijn dat kinderen extra moeten worden bijgestuurd vanwege hun gedrag. Voor de kinderen wordt dan een specifieke aanpak in het groepsplan opgenomen. Om kinderen goed te kunnen begeleiden moeten ze soms onderzocht worden om te achterhalen waar precies het probleem zit. Soms kunnen wij het onderzoek zelf doen, maar het kan ook zijn dat we een instantie moeten inschakelen die voor ons het onderzoek doet. Wanneer leerlingen een specifieke aanpak behoeven worden de kinderen besproken op het Zorg Breedte Overleg (ZBO). Dit mag pas na schriftelijke toestemming van de ouders. Naast extra zorg en begeleiding vanuit de school voor de kinderen zelf, helpen wij soms ook de ouders. Wij geven ze bijvoorbeeld adviezen over hoe ze hun kind het beste kunnen begeleiden. Wanneer mocht blijken dat extra zorg en begeleiding voor een leerling niet voldoende is, kan overwogen worden om een individuele leerlijn te ontwikkelen of de mogelijkheden te bespreken om een ander type onderwijs te gaan volgen. De procedure voor een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs verloopt met behulp van het bureau Verwijzing Indicatie en Advies (VIA). Er bestaat ook de mogelijkheid om deskundigheid in te kopen voor een leerling via de leerling gebonden financiering. We spreken dan ook wel over het rugzakje. 5.1.1. Zorg De zorg voor de leerlingen van de Dorus Rijkersschool wordt georganiseerd door de intern begeleider. Afhankelijk van de zorg voor ieder kind kan de IB-er een schoolmaatschappelijk werkster, een logopediste of een nadere deskundige raadplegen. Intern begeleider De intern begeleider is vooral verantwoordelijk voor het voorkomen van problematische leersituaties door onderwijs te bieden waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de afstemming voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. De intern begeleider richt zich hierbij niet op de individuele leerling maar op alle kinderen in de groep. Schoolmaatschappelijk werkster De schoolmaatschappelijk werkster biedt ouders hulp bij problemen in de thuissituatie. Het probleem wordt samen met de ouders onderzocht en de schoolmaatschappelijke werkster zal hen vervolgens adviezen geven. Verwijzing vindt plaats via intern begeleider. Logopediste De logopediste onderzoekt bij kleuters de ontwikkeling van spraak, taal en afwijkende mondgewoonten.

-20-

20

5.2. Onderwijs aan anderstalige kinderen Op onze school zijn meer dan 50% anderstalige kinderen, waardoor we extra gefaciliteerd worden in de vorm van extra leerkrachten en kleinere klassen. Alle kinderen profiteren daar uiteindelijk van. Groep 1/2 De leerkrachten in de kleutergroepen werken in de klas met thema’s uit Ik en Ko, onderdeel van de taallesmethode Ko Totaal.(zie ook hoofdstuk 4.1.1.) Groep 3 In groep 3 werken de kinderen met de taalmethode Veilig leren lezen. Deze methode is zo opgebouwd, dat het ook voor anderstalige kinderen mogelijk is de methode mee te volgen. Voor taalzwakke kinderen die moeite hebben met de verwerking van de lesstof gebruiken we Veilig in stapjes.(zie ook hoofdstuk 4.3.). Groep 4 t/m 8 Vanaf groep 4 werken de anderstalige leerlingen mee met de lesstof uit de methode Taal Actief. (zie ook hoofdstuk 4.3.).

5.3. Leerlingvolgsysteem Kinderen zijn verschillend en ontwikkelen zich dus ook niet altijd identiek en in hetzelfde tempo. De leerkrachten observeren en registreren de ontwikkeling, het gedrag en de werkhouding van de kinderen. De kinderen worden regelmatig getoetst. Dit observeren en toetsen noemen we het leerlingvolgsysteem (LVS). De gegevens komen in een leerlingendossier. Om de ontwikkeling van onze leerlingen acht jaar lang goed kunnen volgen in hun ontwikkeling, gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit systeem levert waardevolle aanvullende informatie over een leerling; het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. De Cito toetsen die wij gebruiken, worden ook op andere scholen afgenomen verspreid. Daardoor is het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in heel Nederland. 5.4. Leerling-gegevens Het verzamelen van leerling-gegevens is belangrijk. Aan de ene kant in verband met de kwaliteit van het onderwijs. Aan de andere kant om inzicht te krijgen in de keuzes die na de basisschool gemaakt worden voor de ene of voor de andere soort voortgezet onderwijs. Goede conclusies worden kunnen meestal pas na een jaar getrokken worden. Aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald op welke manier scholen (extra) moeten worden ondersteund. Hoe worden deze gegevens verzameld en verwerkt? In de schooladministratie worden deze gegevens van de leerlingen, waaronder de toetsresultaten opgeslagen. Een selectie van deze gegevens wordt eenmaal per jaar doorgestuurd naar het Amsterdams Monitorbedrijf Primair Onderwijs (AMPO). Deze gegevens zijn bewerkt zodat niet meer valt op te maken welke resultaten door kinderen zijn behaald. Scholen, schoolbestuur en stadsdeel kunnen hiermee hun kwaliteitsbeleid verder ontwikkelen. Het College Bescherming Persoonsgegeven heeft de werkwijze en privacy bescherming van het bedrijf goedgekeurd. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de schoolbesturen de gegeven allen gebruiken voor de doelen die hiervoor zijn aangegeven.

-21-

21

5.5. Begeleiding aan meer begaafde leerlingen Ook leerlingen die goed kunnen leren, krijgen bij ons speciale aandacht. Binnen de lesmethodes is extra oefenstof beschikbaar voor deze leerlingen. Bovendien beschikken we als school ook over speciale leerstof waaraan ze zelfstandig mogen werken. In uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen versneld door. 5.6. Leerlingen met een ‘rugzak’ Ouders van kinderen met een handicap hebben sinds 2003 keuzevrijheid van onderwijs. Dit houdt in: speciaal onderwijs of met een ‘rugzak’ naar een reguliere basisschool naar keuze. In die ‘rugzak’ zitten middelen om kinderen met een handicap extra ondersteuning bij het leerproces te geven. Om voor zo’n ‘rugzak’ in aanmerking te komen moet een kind worden aangemeld bij een commissie voor indicatiestelling (CVI). Op grond van landelijk vastgestelde normen bepalen zij of het kind in aanmerking komt voor het ‘rugzakbeleid’. Wanneer de Dorus Rijkersschool moet beslissen over toelating van een kind met een ‘rugzak’, bekijken we uiteraard of we de nodige deskundigheid op school hebben om het kind verantwoorde begeleiding te bieden. Bij toelating wordt er samen met de ouders een plan van aanpak opgesteld dat regelmatig met alle betrokkenen geëvalueerd wordt. 5.7. Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs Wanneer tijdens de leerlingbespreking van onze school het vermoeden ontstaat dat een leerling beter op zijn plaats is op een andere school, omdat onze school het kind onvoldoende kan bieden, wordt een onderwijskundig rapport opgemaakt. Dit rapport wordt samen met de ouders doorgesproken. Het rapport wordt voorgelegd aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Deze commissie beoordeelt of een kind wel of niet geplaatst kan worden op een speciale basisschool. In het kader van WSNS(Weer Samen Naar School) kent de Dorus Rijkers een samenwerkingsverband met het speciaal basis onderwijs(SBO). In Amsterdam-Noord zijn dit Zeppelin en Universum. 5.8. Pestprotocol Dorus Rijkersschool Wij vinden het erg belangrijk dat er een goede sfeer is op onze school. Als kinderen met plezier naar school gaan, heeft dat een positieve invloed op hun ontwikkeling. De school moet een veilige en vertrouwde plek zijn om naar toe te gaan. Het gehele team is dan ook erg alert op pesten en discriminatie. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daartoe hanteren wij het pestprotocol. U kunt dit protocol bij de directie inzien. 5.9. Kleuterverlenging en doublures 2011-2012 5 kleuterverlenging (lage toetsscores, emotionele ontwikkeling) 5 doublures in groep 3, 4 en 5 (lage toetsscores, geen aansluiting bij de groep)

-22-

22

6.Ouders
6.1. Belang van ouderparticipatie Opvoeding is een taak voor ouders en school. Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school daarom ontzettend belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Voor ons is het vaak moeilijk om te achterhalen wat er leeft onder de ouders; de gesprekken vinden meestal plaats in de buurt of voor de school. Stap gerust binnen met uw twijfels, klachten of complimenten! In een open sfeer kunnen we elkaar tegemoet komen en misverstanden uit de wereld helpen. Wat doen wij eraan om die betrokkenheid waar te maken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat ouders gemakkelijk en graag naar school komen? Dit gebeurt op verschillende manieren. Door schriftelijke en mondelinge communicatie. Door contacten over individuele leerlingen. Door ouders te laten deelnemen aan de dagelijkse gang van zaken en door ouders mee te laten helpen bij activiteiten in onze school. De ouders moeten zich op school net zo thuis voelen als de kinderen. 6.2. Informatiekanalen voor ouders 6.2.1. Website We hebben een website met veel informatie, foto’s en verslagen van de activiteiten op school: www.dorusrijkersschool.nl 6.2.2. Schoolgids Deze gids wordt jaarlijks opgesteld. Hierin staat alle belangrijke en actuele informatie voor het komende schooljaar. 6.2.3. Nieuwsbrief Via onze wekelijkse nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. De nieuwsbrief verschijnt elke donderdag. 6.2.4. Jaarkalender De school zorgt aan het begin van het schooljaar voor een jaarkalender met alle activiteiten, vrije dagen en vakanties. Bewaart u deze jaarkalender dus goed. 6.3. Contacten tussen ouders en leerkrachten 6.3.1. Informatiedagen Jaarlijks organiseren we verschillende informatiedagen. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van de ouders. We beginnen met een kennismakingsmoment in het begin van het schooljaar. U maakt dan kennis met de leerkracht(en) van uw kind. Zij geven u informatie over wat er dat schooljaar in de groep van uw kind gaat gebeuren. Verder vinden er in de loop van het schooljaar één of meer bijeenkomsten plaats rond een bepaald thema. 6.3.2. Rapportgesprek Drie maal per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de

-23-

23

leerkracht van hun kind. Het rapport van uw kind vormt de basis voor dit gesprek. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Wanneer er sprake is van een gebroken gezinssituatie bestaat de mogelijkheid om met ouders afzonderlijk een afspraak te maken. (zie hoofdstuk 4.8) 6.3.3. Huisbezoek Mocht het voor de ontwikkeling van een kind noodzakelijk zijn, dan kan er een huisbezoek plaatsvinden. Een verzoek daartoe kan zowel door de ouders als door de leerkracht worden ingediend. 6.3.4. Afspraken met leerkracht & directie Het personeel van de school is graag bereid om buiten de informatiedagen met u te praten over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak na schooltijd maken. Ook met de directie kunt u altijd een afspraak maken. De directie heeft geen officieel spreekuur. 6.4. Oudercontactmedewerker Wij hebben op onze school een oudercontactmedewerker: Rebecca Weijnen. De oudercontactmedewerker is de brug tussen de ouders en de school; zij legt contacten met de ouders en betrekt ze bij de school d.m.v. voorlichting, cursussen en andere activiteiten. (Zie ‘brede school activiteiten voor de ouders’) Wat kan de oudercontactmedewerker voor de ouders betekenen: - ze maakt contact/afspraken tussen ouders en andere professionals in de school; - helpt ouders met vragen over hun kind en de school; - verwijst ouders naar andere instanties in de buurt; - biedt een luisterend oor voor ouders die dat nodig hebben; - schrijft ouders in voor de brede school activiteiten; - organiseert activiteiten met en voor ouders; - houdt wekelijks een open inloop spreekuur; - maakt indien nodig gebruik van tolken om met ouders te kunnen communiceren, of roept daarvoor de hulp in van andere ouders die de betreffende taal spreken; - gaat op huisbezoek bij ouders die moeilijk te bereiken zijn. Het kantoor van de oudercontactmedewerker bevindt zich in het gebouw van de Dorus Rijkersschool. De oudercontactmedewerker is telefonisch te bereiken op: 020 – 337 18 35. 6.5. Medezeggenschapsraad Het vormgeven en uitvoeren van beleid op school wordt steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. In de MR worden gekozen: drie leden uit en door de ouders en drie leden uit en door het personeel. Een medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van zowel de ouders als het schoolpersoneel en regelt het overleg tussen beide groepen. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

-24-

24

De vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u die mag bezoeken als u wilt. De data van de MR vergaderingen zijn aangegeven in de jaarkalender. Oudergeleding MR: Vacature Mw. Astrid Swart De heer Izzet Ugurlu Personeelsgeleding MR: Mw. Susanne Enkelaar, voorzitter Dhr. Kevin van den Essenburg vice-voorzitter, notulist Dhr. Ron Voss 6.6. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Het stadsdeel Amsterdam-Noord heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden onderwerpen besproken die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Elke aangesloten school levert twee MR leden voor deze raad. Namens het schoolpersoneel is dat de heer Ron Voss. Voor de oudergeleding bestaat nog een vacature. 6.7. Oudercommissie Ouders kunnen op vele manieren actief zijn op de Dorus Rijkersschool. Een moderne basisschool als de onze kán eenvoudigweg niet zonder hulp van ouders. We zijn daarom ook voortdurend op zoek naar ouders die een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de school. De Dorus Rijkersschool werkt sinds 2006 met een oudercommissie (OC). De OC bestaat uit ouders die allerlei activiteiten voor de kinderen op school verrichten. Indien u meer informatie wilt of zelf wilt deelnemen aan de oudercommissie, dan vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met onze ouder- contactfunctionaris. 6.8. Ouderbijdrage Een financiële bijdrage van ouders is essentieel om activiteiten te kunnen uitvoeren waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van de overheid ontvangt. Zonder de (vrijwillige) ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het suikerfeest, de museumbezoeken, paasontbijt, diverse excursies en de sportdag niet doorgaan. Voor het schooljaar 2012-2013 is de vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 25,00.

-25-

25

7. Overgang naar het voortgezet onderwijs
7.1. Procedure De voorbereiding op het voortgezet onderwijs is in procedures vastgelegd:de kernprocedure. Hierin staan de afspraken tussen schoolbesturen en de gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Meer info vindt u op de website: www.dmo.nl De leerlingen van groep 8 krijgen van de leerkrachten informatie over de verschillende mogelijkheden in het voortgezet onderwijs en bezoeken een aantal scholen. Voor de ouders en leerlingen uit groep 8 wordt er in November of December een algemene informatiebijeenkomst georganiseerd door het voortgezet onderwijs. In Januari wordt het definitieve advies van de school opgesteld en met de ouders besproken. Aan het begin van elk jaar worden door het voortgezet onderwijs open dagen georganiseerd die u samen met uw kind kunt bezoeken. De dagen na de Cito eindtoets kunt u uw kind bij een school aanmelden. Praktijkgericht (PRO) en leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) zijn speciaal ontworpen voor kinderen die moeite hebben met leren en extra ondersteuning nodig hebben. Omdat deze leerproblemen al eerder in de basisschoolperiode zijn gesignaleerd, zult u, indien bij uw kind van toepassing, hierover tijdig worden geïnformeerd. Het LWOO is voor leerlingen die in staat worden geacht een VMBOdiploma te behalen. Het PRO leidt direct op tot werk. Om voor dit onderwijs in aanmerking te komen moeten de kinderen een test doen, uiteraard met uw toestemming. Op basis van het resultaat van deze test kan het kind toegelaten worden. Belangrijke punten bij de schoolkeuze De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende elementen: - advies van de school - uitslag van de Cito eindtoets - eventueel een toelatingsonderzoek. 7.2. Advies van de school Het advies van de leerkracht is belangrijk bij de schoolkeuze. De leerkracht heeft een goed inzicht in de capaciteiten van een kind. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby's en vrije tijd. Het advies wordt met u besproken. 7.3. Cito eindtoets Met de landelijke Cito eindtoets wordt de kennis en het inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. De Cito eindtoets geeft meer duidelijkheid over de vorm van voortgezet onderwijs die het meest geschikt is voor uw kind. De Cito eindtoets wordt in groep 8 begin februari afgenomen. De uitslag van de toets delen wij u schriftelijk mede.

-26-

26

De ervaring heeft geleerd dat het advies van de school en de uitslag van de Cito eindtoets meestal overeenstemmen. Als het advies van de basisschool en de uitslag van de Cito eindtoets dezelfde vorm van voortgezet onderwijs aanduiden, wordt het kind zeker toegelaten. In alle overige gevallen zal de toelatingscommissie van de school voor voortgezet onderwijs de beschikbare gegevens zorgvuldig tegen elkaar afwegen om tot een beslissing te komen. Er kan daarbij overleg gepleegd worden met de basisschool en er kan een toelatingsonderzoek plaatsvinden. Indien ouders dit wensen, kan de Dorus Rijkersschool helpen bij de schoolkeuze. 7.4. Uitstroomgegevens Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. Uitstroom voortgezet onderwijs Gymnasium VWO HAVO/VWO HAVO HAVO Kansklas VMBO - theoretisch VMBO - kader VMBO – beroeps Praktijk 2010 0 3 2 2 0 3 1 9 ( 7 + LWOO) 0 20 2011 0 0 3 3 0 5 6 ( 1 + LWOO) 4 ( 3 + LWOO) 1 22 2012 1 1 8 0 4 5 10 ( 6 + LWOO) 2 ( 2 + LWOO) 0 31

Er bestaat een goed contact met de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs; ze houden ons gedurende de brugklasperiode en latere jaren op de hoogte van de resultaten van onze oud-leerlingen. De Dorus Rijkersschool is ingedeeld in schoolscoregroep 5; dit is een groep scholen die op basis van het opleidingsniveau van ouders vergelijkbaar is met de Dorus Rijkersschool. De gemiddelde scores van de cito-eindtoets van de afgelopen jaren zijn: Eindtoets Basisonderwijs 2012 l.g. 528,7 , gemiddelde score schoolgroep 5 in 2012 534,2 Eindtoets Basisonderwijs 2011 l.g. 533,1 , gemiddelde score schoolgroep 5 in 2011 537,3 Eindtoets Basisonderwijs 2010 l.g. 532,3 , gemiddelde score schoolgroep 5 in 2010 536,9 De landelijk gemiddelde (l.g.) score van alle scholen is 535,1. Wij streven ernaar de komende jaren op een gemiddelde score uit te komen.

-27-

27

8.Praktische zaken van a-z
8.1. Artis We streven ernaar dat de groepen 1 t/m 8 jaarlijks een bezoek brengen aan dierentuin Artis. Het bezoek wordt uit de ouderbijdrage gefinancierd en kan alleen plaatsvinden als meer dan 60% van de ouders deze bijdrage betaalt. 8.2. Bibliotheek Er is op school een bibliotheek waar alle kinderen boeken kunnen lenen om op school te lezen. Jaarlijks bezoeken alle groepen de Openbare Bibliotheek aan de Ankerplaats 18 om de kinderen te leren omgaan met boeken en als stimulans voor het taal- en leesonderwijs. We adviseren alle kinderen een abonnement op de Openbare Bibliotheek te nemen. Dat kost niets! Geleende boeken behoren wel netjes te blijven en niet zoek te raken. Eventuele schade dient door u te vergoeden. 8.3. Dieren in de school In verband met mogelijke allergische reacties is het niet toegestaan om dieren in de school te houden of mee te nemen (bij een spreekbeurt bij voorbeeld). 8.4. Feesten en activiteiten Jaarlijks worden er op allerlei feesten en activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de goede sfeer op onze school. Enkele voorbeelden: • • • • • • • • Sinterklaasfeest Kerstfeest Suikerfeest Pasen Verjaardag van de leerkracht Activiteiten van de verlengde schooldag Afscheidsfeest van groep 8 Open dag

De oudercommissie speelt een belangrijke rol bij de organisatie van deze activiteiten. 8.5. Fietsen In verband met de overlast en de beschadiging van fietsen raden wij u af -indien de afstand van huis naar school klein is- niet met de fiets naar school te komen. Dit geldt uiteraard niet voor de kinderen die genoodzaakt zijn om met de fiets te komen. Beschadigingen en diefstal zijn voor eigen risico. 8.6. Fruit eten en drinken 's Morgens kunt u uw kinderen schoongemaakt fruit, een liga of iets dergelijks meegeven. Géén snoepgoed om de welbekende reden. Op school mag onder de lessen niet gesnoept worden. Geef niet teveel mee. Om knoeien zo veel mogelijk te vermijden, hebben we liever dat u een pakje drinken meegeeft. Wanneer dit niet altijd mogelijk is en u een beker drinken meegeeft, verzoeken wij u om deze in een plastic tas mee te geven en er voor te zorgen dat de deksel goed is dichtgedraaid. Vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie doet onze school mee met de fruitdagen van JumpIn. Dat betekent dat woensdag fruitdag op de Dorus Rijkersschool is. De ouders hoeven dan geen brood mee te geven. De kinderen

-28-

28

moeten dan wel drinken meenemen. Vanaf de herfstvakantie moeten de ouders hun kinderen op woensdag zelf fruit meegeven. 8.7. Gymnastiek Groep 1/2 Deze groepen maken gebruik van het speellokaal. We verzoeken u om uw kind gymschoenen mee te geven, zonder veters en voorzien van naam. De gymschoenen blijven op school. Gymkleding is gewenst. Groep 1 t/m 8 Deze groepen maken gebruik van het gymlokaal. Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen geen zwarte zolen hebben en niet buiten gebruikt worden tijdens het spelen. Noteer eventueel de naam in gymschoenen en kleding. De gymlessen worden volgens een rooster gegeven door de gymleerkracht. Na afloop wordt er gedoucht vanaf groep 3. Denkt u er aan om uw kind een handdoek mee te geven? Voor de veiligheid van uw kind tijdens de gymlessen vragen we u vriendelijk doch dringend om sieraden als kettinkjes, ringen en armbanden thuis te laten; wij krijgen ze soms moeilijk af en/of de sieraden raken kwijt. Douchen is verplicht. Als er wegens geloofsovertuiging of andere zaken er niet zonder kleding mag worden gedoucht, dienen de ouders een briefje aan de (gym)leerkracht te geven. 8.8. Open dagen Dit jaar organiseert de school geen open dag. Er wordt ruimschoots aandacht aan de dagelijkse gang van zaken op school besteed wanneer ouders hun kind inschrijven. Er worden wel diverse activiteiten georganiseerd waar ouders en belangstellenden van harte welkom bij zijn. 8.9. Overblijven Indien gewenst kan uw kind tussen de middag op school overblijven van 12.00 – 12.50 uur (TSO). Een professionele opvangkracht en een vrijwilliger verzorgen het toezicht. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. Let op: uw kind moet vooraf worden opgegeven anders kan het niet overblijven. Wanneer u uw kind wilt laten overblijven, dient u dit vóór 09.00 uur te melden bij de administratie van de school (juf Nicoline). Kosten Het overblijven is niet gratis. Bij de administratie krijgt u informatie over tarieven en kortingen. Per dag betaalt u € 2,00, maar u kunt ook een strippenkaart aanschaffen. Dan betaalt u € 30,00 voor 20 keer overblijven. Indien er geen betaling is ontvangen voor de overblijf, wordt er twee keer contact met u opgenomen. Wanneer de betaling na overleg niet op tijd is ontvangen,kan uw kind niet langer gebruik maken van het overblijven. De school gebruikt de overblijfbijdrage voor het betalen van het personeel en de vergoeding voor vrijwilligers. Vaste kosten worden ook betaald van deze bijdrage (verwarming, verlichting, schoonmaak, aanschaf materiaal). Huisregels U krijgt aan het begin van het schooljaar het reglement met de huisregels voor de overblijf. Af- en aanmelden kan iedere ochtend. Vooral voor de leerkrachten van

-29-

29

groep 1/2 is het belangrijk dat zij weten welke kinderen overblijven. Wij verzoeken u vriendelijk dit aan hen te melden!

Afmelden Als een kind ziek wordt, bij een vriendje gaat eten of om een andere reden niet van de overblijf gebruik maakt, moeten ouders/verzorgers dit vóór 09.00 uur doorgeven aan de schoolleiding. Indien dit niet wordt doorgegeven, wordt voor die dag een strip in rekening gebracht worden. Als ouders de overblijf geheel of gedeeltelijk willen opzeggen, geldt een opzegtermijn van een maand. Dit dient altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan de administratie. 8.10. Rookverbod Er geldt een rookverbod voor het gehele schoolgebouw. 8.11. Scholierenvergoeding Schoolgaande kinderen kosten veel geld. Als u schoolgaande kinderen hebt dan kunt u van de gemeente tot € 400 per kind krijgen. Dat noemen we de Scholierenvergoeding. Deze vergoeding is voor kinderen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Ook kinderen op het mbo/bol (beroepsopleidende leerweg) hebben er recht op. U kunt met de Scholierenvergoeding geld terugkrijgen voor: schoolkosten, zoals ouderbijdrage, schoolreisjes en schoolspullen kosten voor culturele activiteiten, zoals muziek- of dansles, een avondje naar het theater of de bioscoop én kosten voor sportieve activiteiten, zoals de contributie voor de sportvereniging en sportkleding Voor verdere informatie: www.dwi.amsterdam.nl 8.12. Schoolfotograaf De schoolfotograaf komt eenmaal per jaar en maakt klassenfoto’s van de groep en portretfoto’s van elk kind. De fotograaf maakt in principe van alle kinderen foto’s. U kunt achteraf beslissen of u ze wel of niet wilt kopen. 8.13. Schoolreizen De groepen 1 tot en met 7 gaan één dag op schoolreis. De bijdrage is € 30,00 per leerling. Groep 8 gaat op driedaags schoolkamp. De kosten voor dit kamp zijn ongeveer € 125,00 per leerling. In termijnen betalen is mogelijk. Momenteel zijn we aan het bekijken of we de betaling van het schoolreisje(met uitzondering van het schoolkamp) kunnen combineren met de ouderbijdrage 8.14. Schooltuinen De dienst Natuur en milieu-educatie verzorgt lessen over de natuur en het milieu in de omgeving van de school. Verder verzorgt deze dienst de schoolwerktuinen. De leerlingen van groep 6 nemen hieraan deel en oogsten aan het begin van groep 7.

-30-

30

Het werken in de schooltuinen begint omstreeks de paasvakantie (voorafgegaan door een aantal theorielessen in de winter) en eindigt voor de herfstvakantie. De leerlingen lopen onder leiding van de groepsleerkracht naar de tuinen en ook terug. Bij zware oogst wordt deze door één van de ouders met de auto opgehaald. 8.16. Schoolzwemmen De kinderen van groep 5 gaan iedere donderdagmiddag te voet naar Het Floraparkbad voor het schoolzwemmen. Er wordt aan de ouders een eigen bijdrage gevraagd voor het schoolzwemmen. Deze eigen bijdrage is vrijwillig. De hoogte van dit bedrag wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar bekendgemaakt. Hier geldt: sieraden thuis laten! 8.17. Sportdag Jaarlijks hebben alle groepen een sportdag. Zij zijn de hele dag sportief bezig zijn met diverse activiteiten. De spelletjes worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen. 8.18. Toernooien Onze leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om aan diverse sporttoernooien mee te doen, bijvoorbeeld handbal, basketbal, voetbal en tafeltennis. Leerkrachten of ouders begeleiden de kinderen hierbij. De trainingen vinden plaats op school. 8.19. Vakanties 2012-2013 Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie Pinkstervakantie Zomervakantie 22 oktober 2012 t/m 26 oktober 2012 24 december 2012 t/m 4 januari 2013 18 februari 2013 t/m 22 februari 2013 29 maart 2013 t/m 02 april 2013 29 april 2013 t/m 10 mei 2013 20 mei 2013 4 juli 2013(om 12.00 uur) t/m 18 augustus 2013

Naast de vakanties worden er nog enkele extra vrije dagen en studiedagen gepland. De kinderen hebben op die dagen geen school. Deze data vindt u in de jaarkalender. 8.20. Verjaardagen leerlingen Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. In het kader van het overgewichtprobleem bij kinderen, is het wenselijk dat de kinderen gezonde traktaties mee krijgen; liever geen snoep. Ook voor de leerkrachten. Een kleine traktatie is al voldoende. 8.21. Verkeersdiploma In groep 7 worden de kinderen voorbereid op de theoretische verkeersproef van Veilig Verkeer Nederland. In februari/maart doen de leerlingen dan “examen” en ontvangen zij een verkeersdiploma. 8.22. Verloren en gevonden voorwerpen Het komt regelmatig voor dat kinderen spullen op school kwijtraken. Enkele raadgevingen om dit te voorkomen: Het dragen of meebrengen van sieraden, oorbellen, kettingen, horloges, ringen en dergelijke is voor eigen risico. Laat ze liever thuis. Speelgoed mag niet meegebracht worden. Zet naam in jassen, laarzen en sportkleding. Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is.

-31-

31

Indien u toch spullen mist kunt u contact opnemen met meester Ronald (de conciërge) . Gevonden voorwerpen worden bij hem gebracht. 8.23. Vrije vrijdagmiddag Groep 1 t/m 4 heeft een aantal vrije vrijdagmiddagen. Deze zijn verdeeld over het schooljaar. oktober november december januari februari maart april Mei juni : 12 oktober 2012 : 09 november 2012 23 november 2012 : 7 december 2012 21 december 2012 (ook voor de groepen 5 t/m 8) : 18 januari 2013 : 1 februari 2013 15 februari 2013 (ook voor de groepen 5 t/m 8) : 01 maart 2013 : 12 april 2013 26 april 2013 : 24 mei 2013 : 7 juni 2013 21 juni 2013

Gedurende het schooljaar hebben de kinderen een aantal vrije dagen als gevolg van studiedagen of andere activiteiten. Deze dagen staan in de jaarkalender vermeld, die u aan het begin van het schooljaar heeft gekregen. Bovendien worden deze data ook in de nieuwsbrief en op de website van de school bekend gemaakt.

9.Algemene regelingen
9.1. Schooltijden Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden: maandag dinsdag, donderdag en vrijdag: ’s morgens 08.30 - 12.00 uur ’s middags 13.00 - 15.00 uur woensdag: ‘s morgens 08.30 - 12.15 uur woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij 9.1.1. Regels voor aanvang en einde schooltijd Wij doen een beroep op alle ouders om ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. De schooldeuren gaan ’s morgens om 08.15 uur en ’s middags om 12.50 uur open. De kinderen worden verwelkomd door hun leerkracht. De lessen starten ’s morgens om 8.30 uur en ’s middags om 13.00 uur. De buitendeuren zijn dan dicht en de leerkracht start met de lessen. Bij veelvuldig te laat komen zullen wij u schriftelijk informeren en zijn wij vervolgens genoodzaakt de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte te stellen.

-32-

32

Gebruik ingangen De kinderen van groep 1/2 gaan via de speelplaats naar binnen en komen daar ook weer door naar buiten. De kinderen van groep 8 zitten dit jaar in het bijgebouw. De rest van de kinderen komt via de twee ingangen aan de voorkant van de school naar binnen en gaat daar ook weer naar buiten. 9.2. Gedragsregels De school is een gemeenschap waarin kinderen en leerkrachten bijna zes uur bij elkaar leven. Om dit zo plezierig en harmonieus mogelijk te laten verlopen is het verstandig om met elkaar gedragsregels af te spreken. We leren de kinderen hoe ze conflicten op kunnen lossen. Verder zijn er regels over hoe de kinderen zich dienen te gedragen in de klas, in de gang en op de speelplaats. Deze regels staan vermeld op pagina 21 van ons pestprotocol. 9.3. Ziekte leerling Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u de leerkracht van de betreffende groep op de hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch. U kunt het bericht aan de conciërge doorgeven; deze zorgt er dan voor dat de leerkracht op de hoogte gesteld wordt. Bericht u wel vóór schooltijd, dus vóór 08.15 uur. Als u de leerkracht zelf wilt spreken, dan graag vóór 08.00 uur. Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen nooit zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als het zodanig ziek is dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in. Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders te bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. Let op: de school leerplichtambtenaar. is verplicht verzuim te melden aan de

9.4. Aanmelding en toelating van leerlingen Kinderen mogen worden aangemeld vanaf de leeftijd van 2 jaar. Plaatsing van kinderen is mogelijk vanaf de dag dat zij 4 jaar zijn geworden. Als u uw kind op de Dorus Rijkersschool wilt inschrijven, kunt hiervoor contact opnemen met de adjunct-directeur van de school, mevrouw Greta Taams. U kunt een afspraak met haar maken om het inschrijfformulier gezamenlijk in te vullen en u krijgt nadere informatie over de school. Gewichtenregeling Om achterstanden bij kinderen vroegtijdig op te sporen en zoveel mogelijk weg te werken, worden er extra middelen beschikbaar gesteld volgens een gewichtenregeling. Met ingang van schooljaar 2006-2007 is deze regeling aangepast: bepalend is alleen nog het opleidingsniveau van de ouders, verzorgers of voogden. Daaraan worden twee gewichten gekoppeld: 0,3(opleidingsniveau van beide ouders op maximaal l.b.o./v.b.o. niveau) en 1,2 (een van de ouders maximaal basisonderwijs). Of uw kind een gewicht van 0,3 of 1,2 heeft moet precies worden bepaald. In dat geval hebben wij een ondertekende ouderverklaring

-33-

33

nodig.

Na

invulling

zal

het

in

de

schooladministratie

worden

bewaard.

Rugzakje Als er aanwijzingen zijn dat uw kind extra zorg en/of voorzieningen nodig heeft, raden wij u aan om altijd eerst contact met ons op te nemen. Als een kind, dat extra zorg nodig heeft, aangemeld wordt en het kind heeft een indicatie, dan zullen wij in een gesprek met u de mogelijkheden en knelpunten van plaatsing op onze school nagaan. Als de school mogelijkheden ziet, kan het zogenaamde ‘rugzakje’ worden aangevraagd. Daaruit kan ambulante begeleiding worden betaald, en eventueel aangepast lesmateriaal. Het is ook mogelijk dat wij uiteindelijk tot de conclusie komen dat onze school uw kind geen passende hulp kan bieden of dat de hulp ten koste zal gaan van andere kinderen in de groep. Wij zullen in zo’n geval duidelijk toelichten waarom wij uw kind niet tot onze school toelaten. Kinderen, die op een school voor speciaal basisonderwijs zijn aangemeld, of waar een procedure voor verwijzing naar het speciaal basisonderwijs loopt, worden in principe niet aangenomen. Verhuizing Een kind dat leerplichtig is, kan door verhuizing in de buurt van onze school komen wonen. Inschrijving op onze school zal afhankelijk zijn van de informatie die de school van herkomst verstrekt. Bij elke nieuwe aanmelding zal de school informatie gaan inwinnen bij de school van herkomst c.q. peuterspeelzaal. Wennen Als uw kind ingeschreven is, krijgt u van de school bericht wanneer uw kind kan komen wennen. Uw kind mag twee weken vóór zijn/haar vierde verjaardag maximaal vijf dagdelen op de Dorus Rijkersschool komen om aan de school en de groep te wennen. Meteen na zijn / haar vierde verjaardag volgt het kind de complete schoolweek. In overleg met ouders kan anders besloten worden. Vanaf het vijfde levensjaar is het kind leerplichtig en moet het dus naar school. 9.5. Uitschrijving van een leerling Indien een leerling de school tussentijds verlaat vindt de uitschrijving altijd plaats bij de schoolleiding. Maakt u hiervoor een afspraak. Bij een uitschrijving is de school verplicht om de nieuwe school in te lichten over de leerling middels een onderwijskundig rapport. Ouders kunnen een kopie van deze rapportage krijgen. 9.6. Schorsing en verwijdering Ernstige verstoring van regels en afspraken, grove overtreding van onze waarden en normen, seksistische, racistische, discriminerende of anderszins onaanvaardbare uitingen en geweld, zijn gegronde redenen om met de betreffende leerling en zijn/haar ouders in gesprek te treden om naar oplossingen te zoeken. Als de leerling en de ouders herhaaldelijk zijn gewezen op ernstig wangedrag van de leerling en er geen verbetering optreedt, neemt de directeur van de school contact op met het bestuur. Het bestuur kan in zo’n geval een leerling schorsen. Dit schorsen zal altijd in overleg met de ouders gebeuren en duurt maximaal drie dagen. In een enkel geval wordt een leerling van school verwijderd. De beslissing over verwijdering ligt bij het schoolbestuur.

-34-

34

Zowel schorsen als verwijderen van een leerling gebeurt volgens een protocol dat door het bestuur is opgesteld. 9.7. Leerplicht/verlof leerling De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat uw kind vanaf deze leeftijd de school moet bezoeken. Is er een legitieme reden om uw kind niet naar school te sturen, dan kunt u verlof aanvragen. Hieronder volgen de richtlijnen die we op school bij het aanvragen van verlof hanteren. Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts Dergelijke bezoeken hoeft u slechts mede te delen aan de betrokken leerkracht. U kunt dit telefonisch doen of uw kind de verwijsbrief/afsprakenkaart van de betrokken medicus mee geven. We vragen u wel om deze afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Dit kan echter niet altijd. Indien de afspraak onder schooltijd valt, bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen geen kinderen naar huis. Dit geldt ook voor leerlingen van groep 7 en 8. Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke Dit verlof vraagt u schriftelijk aan bij de directie middels een speciaal formulier. Het kan zijn dat wij een uitnodiging of kaart willen zien, zodat we de afwezigheid van uw kind kunnen verantwoorden aan inspectie of leerplichtambtenaar. Verlof voor vakantie Hiervoor kan slechts in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven worden. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk, d.m.v. een speciaal formulier, minstens zes weken vóór aanvang van het gevraagde verlof, ingediend te worden bij de directie. De directie is op dit punt gebonden aan de leerplichtwet. Verzoeken om extra verlof voor 10 dagen of minder worden behandeld door de directeur. Verzoeken voor verlof van langer dan 10 dagen worden uitsluitend door de leerplichtambtenaar behandeld. Indien u bezwaar hebt tegen het besluit van de directie dan wel de leerplichtwetambtenaar, kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State. Verlof voor vakantie wordt NIET gegeven als: • ouders eerder naar het thuisland willen; • ouders eerder in hun vakantiehuisje terecht kunnen; • ouders een lang weekend weg willen en pas maandag terugkomen; • ouders te laat boeken en eerder moeten vliegen; • ouders er een weekje tussenuit willen. Verlof op basis van tijdelijke medische gronden Het kan gebeuren dat een kind vanwege ernstige ziekte de school niet kan bezoeken. Er kan gebruik worden gemaakt van de stichting onderwijs aan zieke kinderen thuis. 9.8. Veiligheid in en om de school Wij hechten erg veel waarde aan een veilige school en een veilige schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden. Sinds januari 2004 zijn er veiligheidsafspraken op onze school van kracht die voortvloeien uit het convenant ‘Veilig in school Primair Onderwijs AmsterdamNoord’. • Dit betekent dat: onze school een contactpersoon veiligheid en een vertrouwenspersoon heeft aangesteld;

-35-

35

• • • • •

• • •

er een verbod is op het plegen van vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging, verbale agressie en ander crimineel gedrag; schelden niet is toegestaan; er een algeheel verbod is op het in bezit hebben van messen en andere als slag- of steekwapen te hanteren voorwerpen; bij het plegen van een strafbaar feit altijd contact met de politie wordt opgenomen en aangifte wordt gedaan; in geval van (het vermoeden van) crimineel gedrag contact met de politie zal worden opgenomen. Dit kan gevolgd worden door verdere acties zoals aangifte en/of met uw toestemming verwijzing naar het Jeugdzorgadviesteam of bureau Jeugdzorg; incidenten worden geregistreerd in onze incidentenregistratiesysteem; dit in het dossier van de betreffende leerling wordt gedaan; het incident wordt besproken met de MR. Deze afspraken gelden voor iedereen die zich in en rond de school bevindt. (Het convenant is ondertekend door de schoolbesturen van ASKO, AMOS en het Openbaar Schoolbestuur, het stadsdeel Amsterdam-Noord, de Politie Amsterdam Amstelland en het Openbaar Ministerie.) Het komt wel eens voor dat kinderen laat of later na schooltijd worden opgehaald. Dat is voor alle partijen(kinderen en medewerkers) een uiterst lastige situatie. Op onze school hanteren we hiervoor de volgende procedure: De medewerker wacht 15 minuten na schooltijd en informeert de schoolleiding over het feit dat het kind niet is opgehaald. De medewerker belt naar het huis van het kind of naar de andere (nood)nummers, zoals die vermeld zijn in het LeerlingVolgSysteem. De medewerker belt naar huis en gaat het met kind langs zijn huis voor zover dit mogelijk is. Wanneer er niemand thuis is, wordt er contact opgenomen met de buurtrechercheur en wordt het kind naar het politiebureau gebracht.

9.9. Schoolongevallenverzekering De oudervereniging betaalt uit de ouderbijdrage een schoolongevallenverzekering. Uw kind is tijdens schooluren en op weg naar en van school verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeluk, óók bij uitstapjes of sporttoernooien die door de school georganiseerd worden. 9.10. Klachtenregeling Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis. De school en de ouders streven hetzelfde doel na en er is dan ook meestal sprake van een goede samenwerking. Soms kunnen de belangen echter botsen. U bent het als ouder bijvoorbeeld niet eens met de beoordeling van uw kind of met de wijze waarop uw kind begeleid wordt. Dergelijke klachten worden doorgaans in onderling overleg tussen ouders, personeel, leerling en schoolleiding weggenomen. Het kan echter voorkomen dat we er samen niet uitkomen of dat het om ernstiger zaken gaat dan een verschil van inzicht. U kunt hierbij denken aan vormen van seksuele intimidatie, agressie of geweld. U of uw kind kan dan een beroep doen op de ondersteuning van de interne contactpersoon van de school.

-36-

36

9.10.1. Interne contactpersoon Met de interne contactpersoon kunt u vrij spreken. Alles wat naar voren komt, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Op de Dorus Rijkersschool is de juffrouw Esther Doets contactpersoon. De interne contactpersoon kan, in samenspraak met u, verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. 9.10.2. Extern contactpersoon Als het om zaken als seksuele intimidatie of discriminatie gaat, zal de interne contactpersoon u altijd direct doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon bemiddelt, begeleidt u bij het indienen van een klacht en verwijst u eventueel naar opvang en nazorg. Naam extern vertrouwenspersoon: Mw. E. van den Elsaker Tel: 020 – 799 00 10 Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie. De volledige klachtenregeling ligt ter inzage op school. U kunt hiernaar vragen bij de directie of de contactpersoon van de Dorus Rijkersschool. 9.10.3. Klachtencommissie U kunt besluiten dat uw klacht moet worden voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij deze procedure. Naam voorzitter Klachtencommissie: Dhr. mr. H. Th. van der Meer Secretaris: Mw. M.R. Backer Tel: 0348 – 405 245 9.11. Kledingreglement Kleding van leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers mag • geen uiting van discriminatie zijn • de fysieke veiligheid en/of hygiëne niet in gevaar brengen • herkenbaarheid en functionele communicatie niet belemmeren. Sinds 1 januari 2008 hanteert de stichting openbaar onderwijs noord een nieuw kledingreglement. Dit is beschikbaar bij het schoolbestuur. Hoe omgaan met het kledingreglement? Als de kledingregels niet worden nageleefd, zal de school dit bespreken om te bezien op welke manier een praktische oplossing kan worden gevonden. Mocht u vragen of opmerkingen over deze regels hebben dan nodigen we u uit om hierover met de directie te komen praten. 9.12. Sponsoring Over sponsoring zijn op Dorus Rijkersschool afspraken gemaakt met het team en de MR conform de richtlijnen van het ministerie. Sponsoring mag niet: de inhoud van het onderwijs beïnvloeden; de school in een afhankelijke positie brengen; de continuïteit van het onderwijs in gevaar brengen; strijdig zijn met de pedagogische en didactische uitgangspunten van de school; geestelijke of lichamelijke schade berokkenen aan de leerlingen;

-37-

37

de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de school in gevaar brengen. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het bevoegd gezag van de school. Klachten over de inhoud van concrete reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij de Reclame Code Commissie te Amsterdam.

-38-

38

10. Contacten
10.1. Combiwel Combiwel is een welzijnsinstelling waar de Dorus Rijkersschool nauwe contacten mee heeft. De peuterspeelzaal die bij de Dorus Rijkersschool gevestigd is, is een onderdeel van Combiwel. Combiwel is een professionele organisatie die diensten verleent op het gebied van peuterwerk, opvoedingsondersteuning, kinderwerk, jongerenwerk, volwassenenwerk en sociaal-cultureel werk. Combiwel Disketteweg Telefoon: Telefoon: E-mail: Website: 10.1.1. VVE De VVE is een uitstekende plek voor kinderen om de wereld om hen heen te ontdekken. Het is een veilige plek die speciaal is ingericht voor jonge kinderen. Er werken ervaren en deskundige leidsters die alle aandacht en zorg aan uw kind besteden. De VVE van de Dorus Rijkersschool is een onderdeel van de voorschool. Er wordt gewerkt met de methode Ko Totaal en er zijn twee leidsters per groep. Er is een doorlopende leerlijn van de Voorschool naar groep 1/2 van de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij 1 jaar en komt dan alvast op de wachtlijst. Inschrijven voor de Voorschool kunt u doen bij de adjunct-directeur van de Dorus Rijkersschool, mevrouw Greta Taams. 10.1.2. Buitenschoolse opvang (dagarrangementen) Een goede aansluiting van onderwijs en opvang maakt het voor u gemakkelijker om werk en zorg voor het gezin te combineren. Voortaan kunt u met de school overleggen over de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. In een nieuwe wet is vastgelegd dat het schoolbestuur vanaf het schooljaar 2007-2008 de aansluiting met de buitenschoolse opvang moet organiseren. De school hoeft dit alleen te doen als ouders daarom vragen. Dit betekent niet dat de school de opvang ook verzorgt. Er zijn in Amsterdam-Noord meerdere locaties voor buitenschoolse opvang. Dit kan voor u interessant zijn als u werkt of studeert en verzekerd wilt zijn van een sfeervolle en verantwoorde opvang. Ook kunt u er gebruik van maken als u tijdens schoolvakanties opvang nodig heeft. U kunt inschrijfformulieren verkrijgen bij de schoolleiding of via de website van kinderopvang Compagnie, www.kinderopvangcompagnie.nl. De kosten voor deze opvang zijn voor rekening van de ouders. Voor informatie kunt u bellen met kinderopvang Compagnie (onderdeel van Combiwel):020 – 435 09 50 10.2. Jeugdgezondheidszorg /GGD Het JGZ-team (JGZ=Jeugdgezondheidszorg) van de GGD bestaat uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Het team heeft als taak de gezondheid van jeugdigen op school te bewaken en te bevorderen. 16, 1033 NW Amsterdam-Noord 020 – 767 00 88 020 – 571 15 00 (kinderopvang) info@combiwel.nl www.combiwel.nl

-39-

39

De GGD onderzoekt de kinderen op een aantal vaste momenten tijdens de schoolperiode: • • • • Sociaal-medisch onderzoek van alle kinderen van 5 jaar (groep 2) door de schoolarts en assistent en alle kinderen van 11 jaar (groep 7-8) door de verpleegkundige. Inenting van alle 9-jarigen. Onderzoek op verzoek van ouders, school en/of andere hulpverleners. Medisch onderzoek van alle “nieuwkomers” uit z.g. risicolanden. Ouders of leerkrachten kunnen ook uit eigen beweging contact opnemen met een arts, verpleegkundige of logopedist van de GGD. Bijvoorbeeld bij twijfel over groei, gehoor of spraak. Maar ook bij andere problemen, bijvoorbeeld angstig gedrag. De leerkracht overlegt van tevoren met de ouders, wanneer hij voor een kind een onderzoek bij de GGD aanvraagt. Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft, verwijst het JGZ-team ouder en kind voor nadere behandeling door naar de huisarts of de GGD-psycholoog. Voor al deze activiteiten hoeven de ouders niet te betalen. Naast de periodieke gezondheidsonderzoeken van de kinderen adviseert JGZ de scholen over veiligheid en hygiëne binnen de school, en over de gezondheidstoestand van de leerlingen. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid van het onderzoek in acht genomen. Het JGZ-team adviseert de school tevens bij de invulling van het vak “Bevorderen van gezond gedrag”, hierbij ondersteund door de afdeling Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding. JGZ-team van de GGD Wingerdweg 52, 1032 AN Amsterdam Telefoon: 020 - 555 57 36 10.3. Schooltandarts De schooltandarts bezoekt twee keer per jaar de school en behandelt de leerlingen die daarvoor opgegeven zijn. U dient uw zoon of dochter hiervoor af of aan te melden door middel van de toestemmingskaart van de Regionale Instelling Jeugdtandverzorging Amsterdam. Regionale Instelling Jeugdtandverzorging Amsterdam M. Bauerstraat 30, 1062 AR Amsterdam Telefoon: 020 - 616 63 32 Fax: 020 - 401 15 01 E-mail: jtv-amsterdam@planet.nl Internet: www.jeugdtandverzorging.nl 10.4. Rijksinspectie basisonderwijs Inspectie van het onderwijs Postbus 431, 2100 AK Heemstede E-mail: info@owinsp.nl Website: www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs, telefoon: 0800–8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs, telefoon: 0900-1113111 (lokaal tarief)

-40-

40

10.5. Leerplichtambtenaar De leerplichtambtenaar van de Dorus Rijkersschool is mw. Aline van de Westeringh. Telefonisch bereikbaar op:020 - 634 94 30 Meer informatie kunt u vinden op: www.bureauleerplichtplus.nl Inloopspreekuur voor ouders is dinsdag van 09.00 – 10.00 uur.

10.6. Schoolbegeleidingsdienst De schoolbegeleidingsdienst (ZIEN) adviseert scholen over de aanschaf van materialen en het invoeren van veranderingen. Ook neemt men individuele onderzoeken af bij hardnekkige leer- en/of gedragsproblemen. Eén van de psychologen of pedagogen onderzoekt vervolgens het kind na overleg met de ouders. Men bekijkt wat de oorzaken zijn van de problemen en men adviseert over de benodigde aanpak. Indien de reguliere basisschool de benodigde aanpak niet kan leveren, zal er gezamenlijk gezocht worden naar de beste mogelijkheden voor het kind. 10.7. Vragen over opvoeding Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar kunnen met hun vragen over opvoeding naar Buurtcentrum de Rietwijker, het buurtcentrum voor de Banne. Buurtcentrum De Rietwijker Contactpersoon: Barbera Olthof Parlevinker 9 1034 PX Amsterdam Telefoon: 020 - 633 13 37 U kunt bij haar terecht voor: • Pedagogisch advies: samen met haar kunt u praten over uw problemen met uw kind(eren) en een oplossing zoeken • Informatiefolders; bijvoorbeeld over zindelijkheid, leren praten, agressie • Cursussen: er worden veel cursussen over opvoeden gegeven. ‘s Avonds en overdag, in het Nederlands, Turks of Arabisch. Voor informatie over alle activiteiten rondom opvoeding kunt u bij ons op school terecht bij de oudercontactmedewerkster. 10.8. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Elke provincie en grootstedelijke regio heeft een eigen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, allen bereikbaar via het landelijke telefoonnummer: 0900 123 123 0. Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam Wildenborch 9 1112 XB Diemen telefoon (020) 314 17 14 fax (020) 314 17 41 internet: www.amk-amsterdam.nl

-41-

41

Het werkgebied van AMK Amsterdam omvat, naast Amsterdam, ook de Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek/Waterland en Amstelland/Meerlanden. 10.9. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen U kunt op verschillende manieren contact zoeken met het Ministerie van OCW: via telefoon, via post of via e-mail. Telefoon De publieksvoorlichting van het Ministerie van OCW is ondergebracht bij Postbus 51: Postbus 20002 2500 EA Den Haag Telefoon: 0800-8051 (gratis) Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur De telefoonnummers voor algemene informatie voor scholen en instellingen alsmede de telefoonnummers voor de Inspectie van het Onderwijs en de Informatie Beheer Groep vindt u in de rubriek Organisatie OCW. Post Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 E-mail Hiervoor kunt u het elektronische formulier onder 'Stel uw vraag' gebruiken. Zie de verwijzing in het linkerdeel van deze pagina. Opmerking: U laat hier persoonsgegevens achter. Wilt u meer informatie over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, lees dan de privacy-verklaring (rubriek Help rechtsboven aan de pagina).

10.10. Bureau Jeugdzorg Er zijn vijftien Bureaus Jeugdzorg in Nederland. Eén in elke provincie, en één in elk van de drie grote steden en het gebied er omheen. Al deze Bureaus Jeugdzorg hebben meerdere kantoren in de gehele regio. Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Jan Luijkenstraat 76 1071 CT Amsterdam tel (0900) 2003004 info@bjaa.nl www.bjaa.nln

-42-

42

Voor Amsterdam Noord: Strekkerweg 79 1033 DA Amsterdam T 020 630 4444 F 020 632 5183

In masterdanmooooooo0000Kindermishandeling (AMK) is voor iedereen die z

-43-

43