You are on page 1of 14

Sastavio: Ivan Maduna dipl. ing.

Pitanja iz Zakona o ZNR-u:
1. Obveze, odgovornosti i prava poslodavca pri izvođenju procesa rada? 2. Obveze, odgovornosti i prava radnika u svezi sa zaštitom na radu? 3. Zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti? 4. Obveze poslodavca u svezi s ozljeđivanjem radnika? 5. Obveze poslodavca prilikom zapošljavanja radnika? 6. Normativno uređivanje zaštite na radu? 7. Zaštita nepušača? 8. Zadaće specijaliste medicine rada? 9. Projektiranje, proizvodnja i uvoz strojeva i uređaja? 10. Ustanove i trgovačka društva za zaštitu na radu? 11.Provedba zaštite na radu? 12.Radni postupci? 13.Raspored radnika na poslove s posebnim uvjetima rada? 14.Obveze izvođača radova prije početka izvođenja radova na privremenom radilištu? 15.Zaštita od požara, evakuacije i spašavanja? 16.Korištenje građevina namjenjenih za rad? 17.Uporaba osobnih zaštitnih sredstava? 18.Povjerenik radnika za zaštitu na radu? 19.Zaštita mladeži, žena i invalida? 20.Izgradnja građevina namijenjenih za rad? 21.Isprave i evidencije s područja zaštite na radu? 22.Opća načela zaštite na radu kod poslodavca? 23.Opasne radne tvari? 24.Osposobljavanje za rad na siguran način? 25.Procijena opasnosti? 26.Upute za rad? 27.Svrha provođenja zaštite na radu? 28.Nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite na radu? 29.Vrste kazni predviđene glede kršenja odredbi Zakona o zaštiti na radu? 30.Sredstva rada prema odredbama Zakona o zaštiti na radu? 31.Pravila zaštite na radu? 32.Obveze projektanta koji izrađuje tehničku dokumentaciju za građevine namijenjene za rad? 33.Dužnost poslodavca prema tijelima nadzora? 34.Osposobljavanje radnika za rad na siguran način? 35.Odbor za zaštitu na radu? 36.Strojevi i uređaji s povećanim opasnostima? 37.Poslovi koje mogu obavljati trgovačka društva za zaštitu na radu?

ustanovom ili trgovačkim društvom za poslove zaštite na radu. odgovornosti i prava radnika u svezi sa zaštitom na radu: Obveze su: * osposobljavanje za rad na siguran način. da provode sve propisane mjere kako bi radili na siguran način. Obveze. * pravo na pisane upute poslodavca te obavještavanje o opasnostima na mjestu rada. Pitanja i odgovori iz Zakona o ZNR-u: 1. * obavještavanje poslodavca prije rasporeda na poslove s posebnim uvjetima rada ili tijekom obavljanja tih poslova o bolesti ili drugoj okolnosti koja radnika onemogućuje ili ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu. zato što nisu primjenjena propisana pravila zaštite na radu. * pravo na posebnu zaštitu na radu (mladeži. * pravo na odbijanje rada u slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje. * obavljanje poslova dužnom pozornošću sukladno pravilima iz zaštite na radu. Poslodavac odgovara radniku za štetu uzrokovanu ozljedom na radu. Prava poslodavca su da od radnika u proizvodnom procesu traži da rade s dužnom pažnjom. ili je ugovorio suradnju s ovlaštenom fizičkom osobom za zaštitu na radu. odgovornosti i prava poslodavca pri izvođenju procesa rada: Obveza poslodavca pri izvođenju procesa rada je provedba zaštite na radu koja se ostvaruje obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih. kolektivni ugovori i pravilnik o radu budu na - . * obavještavanje poslodavca ili njegovog ovlaštenika te svojeg povjerenika za zaštitu na radu o bilo kojem nedostatku u provedbi mjera i pravila zaštite na radu. ing. invalida istarijih radnika). a prema općim propisima obveznog prava. * pregled na koji ga uputi poslodavac prije rasporeda na poslove s posebnim uvjetima rada i tijekom obavljanja takvih poslova. profesionalna bolest ili bolest u svezi s radom. ugovorenih kao i priznatih pravila zaštite na radu te navedenih mjera i uputa poslodavca. Prava su: * pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja tijekom rada na trošak poslodavca. * pravo da propisi o zaštiti na radu. žena. * pravo na usluge medicine rada posebno u vezi s obavljanjem poslova s posebnim uvjetima rada. odnosno organizirao službu za zaštitu na radu. * pravo na izbor povjerenika za zaštitu na radu. na sredstvima rada i na pripadajućim instalacijama. Obveze. Odgovornost poslodavca u provedbi zaštite na radu je neupitna bez obzira dali je u tu svrhu zaposlio stručnjaka za zaštitu na radu.Sastavio: Ivan Maduna dipl. profesionalnom bolešću ili bolešću u svezi s radom po načelu objektivne odgovornosti (uzročnosti). * pravo na naknadu štete kojoj je uzrok ozljeda na radu. * obavjestiti poslodavca ili njegovog ovlaštenika te svog povjerenika za zaštitu na radu o odbijanju rada ako radniku neposredno prijeti opasnost za život i zdravlje. - - - 2. * obavijestiti inspektora rada o odbijanju rada i razlozima za to. * uporaba propisanih osobnih zaštitnih sredstava i opreme. da provode sve zakonske obveze kao naputke ili upute od poslodavca koje su vezane za rad.

štetnostima i naporima koji su prisutni na radnom mjestu. Osobama određenim za pružanje prve pomoći mora se staviti na raspolaganje potrebna oprema.Sastavio: Ivan Maduna dipl. * ne omoguće da se utvrdi da li su pod utjecajem alkohola. - 3. . * unose i piju alkoholna pića za vrijeme rada ili ako obavljaju rad pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti. Obveze poslodavca prilikom zapošljavanja radnika: Poslodavac je obvezan prilikom zapošljavanja radnika istog upoznati s procesom rada i opasnostima. * pravo na pomoć stručnjaka za zaštitu na radu ili službi za zaštitu na radu. koje mora provesti ovlaštena osoba koja je osposobljenja za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika. ing. Obveze poslodavca u svezi s ozljeđivanjem radnika: Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi. Odgovornosti radnika za prekršaj: U slučaju nepoštivanja i kršenja propisa iz zaštite na radu radnici mogu biti kažnjani za prekršaj. * pravo da podnese inspekciji rada zahtjev za nadzor. * ne obavijeste poslodavca ili njegovog ovlaštenika da odbijaju rad jer im neposredno prijeti opasnost za život i zdravlje. Takvog radnika poslodavac mora udaljiti s radnog mjesta. prikladan način učinjeni dostupni radnicima. Sva prava radnika su istodobno obveza poslodavca. Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još jedan na svakih daljnjih 50 radnika. * pravo na prvu pomoć za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti. koje utječe na sigurnost i zdravlje. Zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti: Poslodavac u provedbi zabrane uzimanja alkohola je obvezan da zabrani unošenje alkohola u radne prostorije i prostore te da zabrani uzimanje alkohola tijekom rada. - - 5. - 4. * tijekom rada ne upotrebljavaju osobna zaštitna sredstva. * odmah ne izvjeste poslodavca ili njegovog ovlaštenika o neposrednoj opasnosti za sigurnost i zdravlje. Smatra se da je radnik pod utjecajem alkohola ukoliko se utvrdi da u organizmu ima alkohola više od 0. i to ako: * puše u prostorijama i prostorima u kojima je to zabranjeno. U slučaju sumnje u alkoholiziranost radnika provest će se utvrđivanje alkoholiziranosti radnika.5 g/kg. * ne obavljaju poslove dužnom pozornošću. * pravo na obavještenost o svim promjenama u radnom procesu.

* praćenje zdravstvenog stanja radnika u odnosu na rad. . kao i na sastancima. o izboru. higijene rada i ergonomije. Normativno uređivanje zaštite na radu: Poslodavac je obvezan izraditi procjenu opasnosti. Zaštita nepušača: Pušenje je u radnim prostorijama i prostorima. o čemu u takvoj prostoriji mora biti istaknut znak mjesta za pušenje. spol. sigurnosti. Radnika osposobiti za rad na siguran način. ergonomiji te osobnim i skupnim zaštitnim sredstvima. zdravstvena sposobnost i psihofizička sposobnost) prije stupanja na rad mora posjedovati Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti radnika na temelju Pravilnika o radnim mjestima s posebnim uvjetima rada. stručna osposobljenost. Radnik kojega raspoređuje na radno mjesto s posebnim uvjetima rada treba udovoljavati i posebni uvjetima (dob. 8. uključujući oblikovanje radnog mjesta. Radnika obvezno prijaviti na zdravstveno i mirovinsko osiguranje. ing. obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika. stručnom osposobljavanju i obrazovanju u oblasti medicine rada. higijene rada. a dok radnik nije osposobljen (teoretski i praktično) osigurati da radi pod nadzorom radnika koji je osposobljen za rad na siguran način. na temelju koje primjenjuje pravila kojima se otklanjaju ili na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti i štetnosti te u tu svrhu osigura potrebna materijalna sredstva. Poslodavac može iznimno utvrditi da je pušenje dopušteno. * trajno unapređivanje prilagođenosti rada zaposlenicima. - 7. * sudjelovanje u izradi programa unapređivanja načina rada te u ispitivanju i procjeni nove opreme sa zdravstvenog stajališta. zabranjeno. mladeži. * praćenje činitelja u radnom okolišu i radnom procesu koji mogu ugroziti zdravlje radnika. * savjetovanje poslodavca o planiranju i organizaciji rada. Poslodavac je dužan u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu. * suradnja u obavještavanju.Sastavio: Ivan Maduna dipl. - - 6. Obveza donošenja akata ne odnosi se na poslodavce koji zapošljavaju do 20 radnika. Upute poslodavca moraju biti istaknute na mjestu rada radi njihovog korištenja. Poslodavac je dužan pisanim uputama osigurati provedbu procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu. uključujući njihov smještaj i prehranu. Poslodavac je obvezan radniku osigurati osobna zaštitna sredstva i opremu. žena i radnoka sa smanjenim radnim sposobnostima. * savjetovanje poslodavca o unapređivanju zaštite zdravlja. * sudjelovanje u mjerama stručne rehabilitacije. održavanju i stanju strojeva i uređaja te o tvarima koje se koriste pri radu. a posebno radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada. pravila zaštite te prava. Zadaće specijaliste medicine rada: Zadaće specijaliste medicine rada su: * utvrđivanje i procjena rizika od štetnosti za zdravlje na mjestu rada.

9. obavljati provjeru strojeva. * sudjelovati u radu povrerenstva za tehnički pregled izgrađenog objekta namjenjenog za rad. tehničkim normativima i hrvatskim normama iz područja zaštite na radu. Ako ispunjavaju navedene uvjete mogu obavljati sljedeće: * izrade procjene opasnosti. ing. na temelju koje primjenjuje pravila kojima se otklanjaju ili na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti i štetnosti te u tu svrhu osigurati materijalna sredstva. * ispitivativanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. * sudjelovanje u tijelima nadzora. Ustanove i trgovačka društva za zaštitu na radu: Ustanove i trgovačka društva za zaštitu na radu mogu obavljati poslove zaštite na radu na temelju ovlasti ministra rada ako ispunjavaju uvjete pod kojim pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu. Provedba zaštite na radu: Poslodavac je dužan izraditi procjenu opasnosti. * ispitivati radu okolinu. osobnih zaštitnih sredstava i opreme te izdati isprave da su proizvedeni sukladno međunarodnim konvencijama. ako zakonom nije utvrđeno da se stroj ili uređaj za rad može staviti u uporabu samo na temelju odobrenja nadležnog tijela ili na temelju druge isprave. Uvoznik treba osigurati tehničke upute i upute za uporabu na hrvatskom jeziku. Projektiranje. Proizvođač strojeva ili uređaja dužan je izdati tehničke upute i upute za pporabu u skladu s odredbama zakona. * izdavati isprave o provedenimispitivanjima i mogu sudjelovati u postupku izdavanja građevinske dozvole. . odnosno trgovačkog društva kojom se potvrđuje da je stroj ili uređaj proizveden u skladu s propisima zaštite na radu. Proizvođač je duža pribaviti ispravu od ovlaštene ustanove. - 11. uređaja. odnosno odgovarajićim standardima. odnosno uvoznika. * sudjelovanje u analizi ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. - - - 10. Uvoznik odnosno trgovaćko društvo koje stavlja u promet uvozne strojeve i uređaje s povećanim opasnostima dužno je od ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva pribaviti ispravu da je stroj ili uređaj proizveden u skladu s međunarodnim konvencijama. Proizvođač strojeva i uređaja obvezan je ista izraditi u skladu s propisima zaštite na radu tako da se opasnosti i štetnosti koje postoje pri njegovom korištenju otklone ili smanje na najmanju moguću mjeru. proizvodnja i uvoz strojeva i uređaja: Projektant je obvezan prilikom projektiranja primijeniti propise zaštite na radu uz poštivanje odgovarajućih ergonomskih načela.Sastavio: Ivan Maduna dipl. * na zahtjev proizvođača. *osposobljavljanje radnika za rad na siguran način. propisima zaštite na radu.

Obveza donošenja procjene opasnosti ne odnosi se na poslodavce koji zapošljavaju do 20 radnika. Poslodavac ne smije dopustiti da radnik obavlja takove poslove ako više ne ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova. ergonomije drugih znanstvenih i stručnih spoznaja kako bi se osigurali uvjeti rada bez opasnosti po sigurnost i zdravlje radnika. zdravstvenog. Obveza poslodavca glede poslova s posebnim uvjetima rada su da ne smije na te poslove zaposliti radnika ako nije prethodno utvrđeno da ispunjava potrebne uvjete. Poslodavac je dužan pisanim uputama osigurati provedbu procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu. O početku radova na privremenom radilištu izvođač radova je dužan obavijestiti inspekciju rada najmanje 8 dana prije početka radova. Prilikom utvrđivanja radnih postupaka treba voditi računa o stanju tehnike. Obveze izvođača radova prije početka izvođenja radova na privremenom radilištu: Izvođači radova na privremenom gradilištu dužni su prije počrtka radova radilište urediti u skladu s planom uteđenja radilišta. rad s nametnutim ritmom. Radne postupke poslodavac mora tako organizirati da se koliko je to moguće smanje jednoličnost. stručne sposobnosti. jednostrano opterećenje. spola. tehničke i osobne činbenike izraditi upute na hrvatskom jeziku. medicine rada. - 14.Sastavio: Ivan Maduna dipl. pripremati i provoditi da se osigura što što djelotvornija zaštita radnika te da se osigura djelotvorna zaštita okoliša. - .Radni postupci: Poslodavac je dužan proces rada tako planirati. pravila zaštite te prava. Upute poslodavca moraju biti istaknute na mjestu rada radi njihovog korištenja. ing. ali ujedno i osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu. obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika. Poslodavac treba skrbiti da su radni postupci tako pripremljeni i organizirani te da se provode na način da se njima ne utječe štetno na sigurnost i zdravlje radnika. Podloga za izradu revizije procjene je prethodna procjena opasnosti na mjestima rada i u radnom okolišu. tjelesnog ili psihičkog stanja te psihičke sposobnosti. Poslodavac je dužan razraditi tehnologiju rada s elementima sigurnosti te uzimajući u obzir organizacione. Poslodavac je dužan u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu. - 12. u dijelu u kojem ta pitanja nisu uređena ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega te kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. - - 13. rad po učinku i na vrijeme. Raspored radnika na poslove s posebnim uvjetima rada: Poslovi s posebnim uvjetima rada su oni poslovi koje mogu obavljati radnici koji osim općim uvjetima udovoljavaju i posebnim uvjetima glede:dobi života.

poslodavac je dužan radnicima osigurati odgovarajuća osobna zaštitna sredstva. Isto vrijedi i za odgovarajuće instalacije. a primjenom osnovnih pravila zaštite na . Sadržaj i način izvođenja osposobljavanja radnika koji će voditi evakuaciju i spašavanje mora biti usklađena s planom evakuacije i spašavanja. a ako požar nastane da poduzme sve mjere za brzo i učinkovito gašenje požara. U provedbi tih mjera poslodavac je dužan državati se odbredbi Zakona o zaštiti na radu. Uporaba osobnih zaštitnih sredstava: Osobna zaštitna sredstva moraju se koristiti kad postoji neposredna opasnost od ozljede na radu ili zdravstvenih oštećenja. Poslodavac se treba pridržavati odredbi Zakona o zaštiti od požara i Zakona o vatrogarstvu. Zaštita od požara. Planom evakuacije i spašavanja utvrđuje se: objekt na kojem mogu nastupiti iznenadni događaji.Sastavio: Ivan Maduna dipl. način izvođenja evakuacije i spašavanja. mjesto evakuiranja. Kako bi se osiguralo da se radovi na privremenim radilištima obavljaju na način da se ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika mora se na radilištima imenovati osoba koja će obavljati poslove kordinatora za zaštitu na radu. posebno odredbi o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima kao i odredaba o opasnim tvarima. Kako stanje građevine ovisi o pravilnom i redovitom održavanju. radnici koji će voditi evakuaciju i spašavanje. Za kordinatora se imenuje osoba koja ima potrebna stručna znanja vezana za sigurno izvođenje radova na radilištima. - - 17. kao i svih provedbenih propisa donesenih na temelju navedenih zakona. ali isto tako i skrbiti da ih radnici koriste pri radu. pružanje prve pomoći ozljeđenim osobama i otklanjanje nastalih opasnosti. odnosno njihovim znanjem i praktičnom osposobljenošću. ing. organizacijskim mjerama nije moguće otkloniti ili smanjiti opasnost za sigurnost i zdravlje radnika. procjena ugroženosti. Pod spašavanjem se podrazuijeva pružanje pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati. - - - - - 16. Korištenje građevina namjenjenih za rad: Projektiranjem građevina osigurava se primjena osnovnih pravila zaštite na radu kojima se smanjuje ili na najmanju moguću mjeru svode opasnosti za korisnike navedene građevine. evakuacije i spašavanja: Dužnost je poslodavca da poduzme sve mjere kako ne bi nastao požar. način otkrivanja opasnosti. Ako osnovnim pravilima zaštite na radu. a obvezan je voditi dnevne evidencije o poslodavcima i njhovim radnicima nazočnima na radilištu. oprema. - 15. Pod evakuacijom radnika i drugih osoba podrazumijeva se organizirano napuštanje mjesta rada i radnog okoliša prije nego nastupi opasnost za njihovo zdravlje i život zbog iznenadnog događaja. Zakonom je utvrđena obveza poslodavca da objekte za rad održava u takvom stanju da isti ne ugrožavaju život i zdravlje radnika.

Na kojim bi se poslovima mogla smanjiti preostala radna sposobnost poslodavac bi trebao utvrđivati u suradnji s mjerodavnom službom medicine rada. - 19. * stavljanje prigovora na inspekcijski nalaz i mišljenje. Zakon o radu razlikuje opću zaštitu žena. * zaštitnu odjeću. * prisutnost inspekcijskom pregledu i očitovanje o činjeničnom stanju koje utvrdi inspektor. - 18.Sastavio: Ivan Maduna dipl. Zaštita mladeži. odnosno tehničkim ili organizacijskim mjerama se te opasnosti i štetnosti ne mogu otkloniti. u odboru zaštite na radu kao i u kontaktima s tijelima nadzora. - . * za zaštitu cijelog tijela (pad s visine). * za zaštitu nogu. ing. * za zaštitu trupa i trbuha. a poslodavac to propušta ili odbija učiniti. Zakon o radu utvrđuje obveze prema radniku kod kojeg postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti. * izvještavanje inspektora rada o svim zapažanjima u vezi sa stanjem zaštite na radu. * obrazovanje za obavljanje tih poslova. žena i invalida: Poslovi koje ne mogu obavljati radnici određenih kategorija utvrđuju se i temelje na procjeni opasnosti. zaštitu trudnica i zaštitu po osnovi poroda i njege djeteta. * pozivanje inspektora rada kada ocjeni da su ugroženi život i zdravlje radnika. * prikupljanje primjrdbi radnika u svezi s primjenom propis i provedenih mjera i pravila zaštite na radu. * obavještavanje radnika o mjerama koje poslodavac poduzima da im osigura sigurne uvjete rada i zdravstvenu zaštitu. * obavještenost o svim promjenama od utjecaja na sigurnost i zdravlje radnika. U procjeni opasnosti mora se izraditi cijelovit popis poslova na kojima se moraju upotrbljavati osobna zaština sredstva s naznakom tih sredstava. Povjerenik radnika za zaštitu na radu: Povjerenik za zaštitu na radu je osoba koju radnici izaberu s ciljem promicanja zaštite na radu i da ih predstavlja kod poslodavca. * za zaštitu očiju lica. Temeljne dužnosti povjerenika su: * sudjelovanje u planiranju i unapređivanju uvjeta rada. Osobna zaštitna sredstva imamo: * za zaštitu glave. * za zaštitu ruku. Malodobnicima je zabranje rad noću i prekovremeni rad. * za zaštitu kože. Ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo podzakonskim aktom dužan je urediti poslove na kojima je u navedenim slučajevima ženama ograničen odnosno zabranjen. radu. na temelju procjene opasnosti.

Otvorena skladišta i deponiji moraju biti smješteni na 20 metara od radnih i 30 metara od pomoćnih prostorija. U krugu organizacije mora se organizirati kružni tok prometa. Isti moraju biti osvjetljeni. * procjene opasnosti i štetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu. te pomoćnim prostorijama i njihovim instalacijama i uređajima. mora biti osiguran i odgovarajući broj ulaza i izlaza. * planiranje zaštite na radu s ciljem međusobnog povezivanja tehnike. ljudskih odnosa i utjecaja okoliša na radni mjesto. evidencije o radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada. pare ili prašine moraju biti smješteni u posebne prostorije. Izgradnja građevina namjenjenih za rad vrši se u okviru Zakona o građenju. Administrativne prostorije u pravilu trebaju biti smještene u zasebnom objektu. Opća načela zaštite na radu kod poslodavca: Opća načela zaštite na radu su: * izbjegavanje opasnosti i štetnosti. instalacijama i uređajima. odgovarajućeg osposobljavanja i obavješćivanja radnika. * davanja prednosti skupnim mjerama pred pojedinačnim. a raspored građevinskih objekata mora biti takav da osigurava primjenu pravila zaštite na radu. uvjeta rada. prostorijama i površinama za kretanje osoba na radu. osvjetljavanje dnevnom svjetlošću i prirodna ventilacija. a duljina puteva nesmije biti duža od 50 metara. ing. U svakom objektu mora biti osigurana mogućnost evakuacije i spašavanja. Čuva propisane isprave o povremenim pregledima i ispitivanjima sredstava rada i radne okoline tijekom upotrebe. a u katnim objektima od 30 metara. Ambulante trebaju u pravilu biti u blizini radnih prostorija. * sprečavanjem opasnosti i štetnosti na njihovom izvoru. i to kako glavnih tako i pomoćnih. Vodi evidenciju o radnicima osposobljenim za rad na siguran načun. za to se treba osigurati odgovarajući prostor koji je izvan prometnica i požarnih putova. - - - 21. . Isprave i evidencije s područja zaštite na radu: Poslodavac pribavlja i čuva propisanu tehničku dokumentaciju za objekte za rad kao i upute za sredstva rada i osobna zaštitna sredsrva kada se ona stavljaju u uporabu. Izgradnja građevina namijenjenih za rad: Pod građevinskim objektima smatraju se objekti namjenjeni za rad s pripadajućim prostorijama. Ako je u krugu organizacije dozvoljeno parkiranje. evidencije o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima te evidencije o opasnom tvarima. označeni i prohodni. U krugu organizacije u pravilu bi trebalo osigurati zelene površine. ustroja rada. * zamjene opasnog radnog postupka neopasnim ili manje opasnim. * prilagođavanje tehničkom napretku. a ako to nije moguće moraju biti izolirane od izvora buke i vibracija. 20. Proizvodni procesi s nepovoljnim uvjetima ili u kojima se razvijaju štetni plinovi. - 22.Sastavio: Ivan Maduna dipl.

ing. Upute za siguran rad ili postupak izrađuju se najčešće i obliku ploča pravokutnog oblika na kojem je tekst koji može biti dopunjen crtežima. Opasne radne tvari: Opasne radne tvari su po zdravlje štetne . * prilagodbe rada radniku. - 27. Procijena opasnosti: Procjena opasnosti je postupak kojim se utvrđuje razina rizika glede nastanka ozljede na radu. bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika 26. sinbolima ili shemama. 24. trebalo bi uvesti obvezu povremene provjere znanja u razmacima od 2 do 3 godine. sredstava rada. kao i na poslovima na kojima se radnici često ozljeđuju. opasnih radnih tvari i opreme.Sastavio: Ivan Maduna dipl. Poslodavac je obvezan radnicima koji nisu položili praktični dio osposobljavanja osigurati rad pod nadzorom drugog radnika koji je osposoblje za rad na siguran način sve dok on ne položi praktični dio.Svrha općih načela zaštite je je pridonijeti promicanju. Osposobljavanje je obvezno teoretsko i praktično. profesionalne bolesti. izborom opreme te načina rada i proizvodnje. Osposobljavati radnike za rad na siguran način mogu provoditi poslodavci za svoje radnike i registrirane ustanove. zapaljive i eksplozivne tvari. . Osposobljavanje radnika za rad na siguran način poslodavac je dužan provesti u sljedečim slučajevima: * prije početka rada kod zapošljavanja radnika. Poslodavac ne smije rasporediti radnika na rad ako radnik nije osposobljen za rad na siguran način. prostorija. naročito u svezi s oblikovanjem mjesta rada. * prilikom promjene u procesa rada koje bi mogle utjecati na sigurnost radnika. Na poslovima s posebnim uvjetima rada. Osposobljavanje za rad na siguran način: Program osposobljenosti izvodi se iz procjene opasnosti i predstavlja sadržajnu određenost izobrazbe – odnosno sustav znanja izveden iz analize radnog mjesta. * prilikom premještanja radnika na drugo radno mjesto. Upute se postavljaju neposredno na mjesto rada uz izvor opasnosti da bi se opasnosti ili šteta koja bi na tom mjestu rada mogla nastati. Svrha provođenja zaštite na radu: . posebice u svrhu ublažavanja jednoličnog rada i rada po učinku kako bi se smanjio njihov štetan učinak na zdravlje (članak 17. ZZNR). Upute za rad: Ako znakovi sigurnosti nisu dovoljni za djelotvorno obavještavanje. moraju se postaviti pisane upute o uvjetu i načinu korištenja prostora. smanjila ili u potpunosti spriječila. 25. unapređenju i bržem razvoju zaštite na radu. odnosno trgovačka društva za zaštitu na radu ali na temelju ovlaštenja za obavljanje tih poslova koje su dobili od nadležnog ministarstva. 23.

Pravila zaštite na radu: * * * * * * * * * * * * Pravila zaštite na radu su: osnovna pravila. * obavještava i savjetuje poslodavce i radnike o najučinkovitijoj provedbi zakonskih odredaba. . osiguranje čistoće. prekršajne i krivične. 29. Sredstva rada prema odredbama Zakona o zaštiti na radu: Sredstvima rada se smatraju: * objekti namjenjeni za rad s pripadajućim prostorijama. * skele i površine s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću zaposlenici izvan objekata. osiguranje od djelivanja tvari i zračenja štetnih za zdravlje. osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša. ing. * upozorava ministarstvo nadležno za rad na slabosti i zloupotrebe koje nisu posebno uređene zakonom.Sastavio: Ivan Maduna dipl. sredstava za prijenos i prijevoz tereta i alati). posebna pravila i priznata pravila. garderobe. osiguranje od udara groma. riječnog. Vrste kazni predviđene glede kršenja odredbi Zakona o zaštiti na radu: Kazne za kršenje odredbi Zakona o zaštiti na radu su: mandatne. sprečavanje nastanka požara i eksplozije. Svrha provođenja zaštite na radu je stvaranje sigurnih radnih uvjeta kako bi se spriječile ozljede na radu. 30. 28. te druga sredstva rada koja se koriste prilikom obavljanja poslova. osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora osiguravanje potrebnih putova za prolaz. ako to smatra korisnim ili potrebnim nakon obavljenog nadzora. cestovnog. instalacijama i uređajima. jezerskog i zračnog prometa. osiguranje od udara električne struje. prostorijama i površinama za kretanje radnika te pomoćnim prostorijama i njihovim instalacijama i uređajima (sanitarne prostorije. profesionalne bolesti i nezgode na radu. o zapašljavanju i radu djece i mladeži. * strojevi i urđaji ( osim strojeva i uređaja u užem smislu tu spadaju postrojenja. * prijevozna sredstva željezničkog. ograničenje buke i vibracije u radnom okolišu. pušenje i privremeno zagrijavanje radnika). osiguranje potrebne temperature i vlažnosti te ograničenje brzine kretanja zraka. 31. prijevoz i za evakuaciju radnika. Osnovna pravila su: opskrbljenost sredstva rada s zaštitnim napravama. prostorije za uzimanje obroka hrane. osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja. odnosno podzakonskim aktom. o zdravlju. plačama. pomorskog. o sigurnosti. kao što su odredbe o radnom vremenu. Nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite na radu: Nadzor nad provedbom propisa iz zaštite na radu provodi inspekcija rada a osobito: * osigurava primjenu propisa koji se odnose na uvjete rada i na zaštitu radnika prilikom rada.

Posebna pravila su: * poslovi s posebnim uvjetima rada. prerađuju ili nastaju te njihove karakteristike. .znakovi obveza. * osobna zaštitna sredstva.Poslodavac je obvezan inspektoru rada na njegoj zahtjev dati obavještenja i podatke koji su mu potrebni u obavljanju nadzora. * način obavljanja poslova (upute). primjenjuju se ona koji su povoljniji za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika i drugih osoba (članak 11. * znakovi sigurnosti i upozorenja: . - 32. Zakona o zaštiti na radu: . * postupak s unesrećenim i oboljelim do upućivanja zdravstvenoj ustanovi. Obveze projektanta koji izrađuje tehničku dokumentaciju za građevine namijenjene za rad: Projektant je obvezan u glavnom projektu primjeniti odgovarajuće propise zaštite na radu. ili pomoću kojih se sprečava nastanak ozljeda na radu. * posebni postupci pri uporabi opasnih tvari. radni prostor. * osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu. . * ergonomsku prilagodbu mjesta rada ako je na njemu predviđen rad osobe s invaliditetom. * tehnička rješenja koja omogućuju pristup osobi s invaliditetom građevini sukladno posebnom propisu.Priznata pravila zaštite na radu su pravila iz stranih propisa ili u praksi provjereni načini pomoću kojih se opasnosti na radu otklanjaju ili smanjuju. odstranjivanje štetnih otpadaka. a primjenjuju se ukoliko ne postoje propisana pravila zaštite na radu. * opasnosti i štetnosti koji proizlaze iz procesa rada i načina na koji se te opasnosti otklanjaju. * popis opasnih radnih tvari štrtnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste.znakovi obavjesti. * popis propisa i naznaku odredaba o zaštiti na radu koje su primjenjene u glavnom projektu.znakovi opasnosti. 33. * predvidiv broj radnika prema spolu. Elaborat zaštite na radu koji se odnosi ne sve pojedinačne projekte kojima se daje tehničko rješenje građevine sadrži. profesionalnih ili drugih bolesti te ostalih štetnih posljednica za radnike. * primjenjene propise zaštite na radukoji se odnose na lokaciju objekta. prometnice. . . Projektant je obvezan uz glavni projekt dostaviti elaborat zaštite na radu koji obuhvaća i razrađuje način primjene propisa zaštite na radu u glavnom projektu. pomočne prostorije i drugo. Dužnost poslodavca prema tijelima nadzora: Prema članku 71. ZZRN). . Ako se primjenjuju pravila zaštite na radu utvrđena stranim propisima. * radne postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i životnom okolišu.znakovi zabrane. ing.Sastavio: Ivan Maduna dipl.

34. ali smatrat će se da je to izvršeno ukoliko poslodavac izvjesti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu u roku od 30 dana od nastanka događaja.Poslodavac je obvezan izvjestiti inspekciju rada o ozljedi na radu kojoj je posljedica izostanak radnika 3 ili više dana. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način: Osposobljavanje radnika za rad na siguran način poslodavac je duža provesti: * prije početka rada radnika. obavještavanje i obrazovanje iz zaštite na radu. Na sjednice odbora se poziva i inspektor rada. Zakona o zaštiti na radu: . * prilikom premještaja radnika na drugo radno mjesto u istoj organizaciji. voditelj službe za zaštitu na radu ili stručnjak za aštitu na radu. Prema članku 72. Strojevi i uređaji s povećanim opasnostima: . koji će mu dati sva potrebna obavještenja i staviti na uvid dokumentaciju i isprave te predlagati izvođenje odgovarajučih dokaza. - - 36. Osposobljavanje radnika na siguran način mogu provoditi poslodavci za svoje radnike i registrirane ustanove.Sastavio: Ivan Maduna dipl. Odbor se sastaje najkasnije svaka tri mjeseca. Poslodavac je obvezan inspektoru rada za vrijeme nadzora omogućiti da utvrdi sve činjenice koje su potrebne radi procjene dali se postupa po propisima zaštite na radu. . Program osposobljavanja izvodi se iz procjene opasnosti i predstavlja sadržajnu određenost izobrazbe – odnosno sustav znanja izveden iz analize radnog mjesta. ali samo na temelju ovlaštenja za obavljanje tih poslova koje mogu dobiti od nadležnog ministarstva ako ispunjavaju uvjete prema pravilniku. Odbor planira i nadzire primjenu pravila zaštite na radu. kao i na poslovima na kojima se radnici često ozljeđuju. Odbor za zaštitu na radu: Poslodavac koji zapošljava više od 250 radnika obvezan je osnovati odbor za zaštitu na radu.Poslodavac je obvezan izvjestiti nadležnog inspektora o smrtnoj. Na poslovima s posebnim uvjetima rada. treba uvesti obvezu povremene provjere znanja u razmacima od 2 do 3 godine. Odbor čine poslodavac ili njegov ovlaštenik (koji je predsednik odbora). a po potrebi i češće (smrtna ozljeda.Poslodavac je obvezan da odredi svog ovlaštenika koji će inspektoru svu pomoć pri utvrđivanju činjenica. odnosno nakon zapošljavanja i raspoređivanja radnika na određeno radno mjesto. vodi politiku sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i stalno potiče unapređivanje zaštite na radu. povjerenik radnika za zaštitu na radu i liječnik specijalista medicine rada. težoj ili skupnoj(dva ili više radnika) ozljedi odmah po nastanku događaja. odnosno trgovačka društva za zaštitu na radu . ing. a u roku od 48 sati od nastanka događaja dostaviti inspekciji rada propisano pisano izvješće. * Prilikom promjene u procesu rada koje bi mogle utjecati na sigurnost radnika i drugih osoba na radu. Osposobljavanje je teoretsko i praktično. . skupna ozljeda ili profesionalna bolest). - - 35.

poslodavaca i ovlaštenika iz područja zaštite na radu. izrađivati procjenu opasnosti i reviziju istih. . - Ministar nadležan za rad je propisao koji se strojevi i uređaji smatraju strojevima i uređajima s povećanim opasnostima. uređaja. izdavati isprave o provedenim ispitivanjima i mjerenjima. poslije rekonstrukcije stroja. Poslodavac treba ispitati stroj s povećanim opasnostima prije početka korištenja stroja. ispitivati strojeve i uređaje s povećanim opasnostima. ispitivanja radnog okoliša. kod prenošenja stroja s jednog mjesta na drugo mjesto ili svake dvije godine. sudjelovati u povjerenstvu za tehnički pregled izgrađenog objekta namjenjenog za rad i na zahtjev proizvođača odnosno uvoznika. osobnih zaštitnih sredstava i opreme te izdavati isprave da su proizvedeni sukladno međunarodnim konvencijama. odnosno odgovarajućim standardima. Zakonom je utvrđena obveza poslodavca glede ispitivanja takvih strojeva. obavljati provjeru strojeva. ing.Sastavio: Ivan Maduna dipl. propisima zaštite na radu. 37. Poslovi koje mogu obavljati trgovačka društva za zaštitu na radu: Trgovačka društva za zaštitu na radu mogu na temelju ovlaštenja nadležnog ministra provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način.