You are on page 1of 7

இவ க

மாதி

ஆக

டா

?.....

கள மாதி

“இவ
ெச

பா

வ ைய

சில

ெக

ேனா.

பா

ெக

யாவ


வ ரனா,

கி ேசாேகைவ

திைர பட

ைறய

மி

வரேவ

னேவ

ேம.

பா

கைலஞனா,

பழகிய

ைழ
உட

ேத

ததா

நட த

க டைம

இர
ஓ ட ைத
ஒலி ப

இட ெப ற
அவர

பய

கி

சி

தட

எ ச

தா .

எ ச

ைகெய

லா

கள

இர

ைம

தா

க பத க


ேவ

1

ெவா

க பத க தி

. அவ

ெந

தி

க ைய

ஓ ,

பா

ஒலி ப

ெவ

றிட

, என

. ம றவ க

ைவ த

, எ

னட

நட கவ
ஆ .

ச தி இ

தவ

சி

த ெஜ ம
என

கிராம திலி
தேபா

அர

திறைமைய ந

2

சி ெகா

வழிய

இற

கினா . ஓ னா .

ேபா

கி ேசாேகைவ
கிற

பய

ேச

ஓ ட ப தய தி
.

அவ

மரண தா

ைதவ

ஒலி ப

நட த

. ஆனா

ைக ைவ” எ

ெகா

தா . ேப

ெம சிேகாவ

ஒலி ப

ெச

இவர

பாதி க ப டதா
பய

,

த, அ த “உன

ெகா

, ஓ னா

றியா

கி ேசாேகைவ
கைள

டா

றா

தினா . இ த

ெச

ந ப

ேநாயா

எ மா திர !
ேப

ைல எ

கல

அவ

கி ேசாேக.

க ப டா .

1968

வ , கி ேசாேகைவ ஓட

ஓ ட ப தய தி
வாகன

ெகா
, உ

இைடய

ேடா கிேயாவ

எ த

வா

தா

ேச
ெகா

கலாக இ

ைல.

அதிக

கா கி ச ைடகைள

ண ப

கல

ஓ ட ப தய தி

தா .

நா

, 1964

,

வ ைளயா

மகவாதியா,

ைல.

ேவைலய

தன
னா

பறி

அவைர

ைல.

ைல.

திறைமைய ெவள ப

ய நா

அைணயவ
ஒலி ப

அவ

ைக ைவ, உ

ெகா

பண

வதி

ைல. ஆய

காக

வ ய த ெக

ந ப

ைற

. ஓ

ஓ ட ப தய தி

ெவ றி கி டவ
ச திய

கி

காவ

ைகய
ேவ

வரேவ

ெத யவ

பற த

வா

சாதி க

வாதியா,

நாடான

கிராம தி

தவ .

ல நிைல

. கி ேசாேக

காரண

வழிகா ட

றா

வ லகேவ

அரசிய

கிராம தி

கி ேசாேக


எைதயாவ

ய சி

கிேறா .

வள

கிராம


டா?...”

காெணாள கள

இவ

பற

பைத

தா .

இர
ேபால
தலி

வைதவ ட

நா
ந ப
தலி

நா

என
ெவா

திறைமைய

றி

அள

ந ப

ந ப

ைக

ேவ
.

ப றைர ந ப ேவ

ெந

கேள, ப ற

நிைன பா க

பதி

ெச

தன யாக

ஓ ட தி

உஙகள

ந ப


சிதறி இல கி

ைககைள, உ
பா

கள

.

மன

ெசா

வதி

தல

ெந

பண

– நாசேர
ம களவா
of the Annunciation)

கட

க ப ட

ப ப

களவா

நாசேர தி

றா

மாறினா க

பயண க

ைகதா
கா

ஆலய

ைலெயன

க ட ப

கலா

என

ந ப ப

நட த ப ட
ைட

ைவ ேபா

ஆலய
கால தி

கா
.

த ேபா

9

றா

கள

அத

3

ெத கிற

.

த கிறி

. த ேபா

களவா

ெமாேச

சி

தின .

வ தமாக,

ைத

த ேபாைதய
ைக

வரலா றி
பசிலி காைவ

கிய


இடமான
ேதா

.

த ைத : ப றர

பண க

வைர


ேப

தெதன

,

16

ஆலய ைத

வத காக
திய

மல

1955

ஆலய

கி

வ வ

ஆலய

லாத வ

.

கீ

ன ம யா

கி

அழகான

ளா . இைறவன

ைத

ைக
தி

.

இர

அைம தி

பயண க

த சி

வாச

கன கள ற மர தி

சம
ப றர

ந ெச

மிக

சிற த

தி

ஏெனன

இ த

க ப

திக

ெதள வாக

ைமைய

பயண இடமாக அைம
லி

லாய ர கண கான

ப லி

ெதாட

ேநா கிேய ெச

கி

ைக மா

தாத

ெத வ

தி

அழி க ப டெதன

கி

, கட

ைப

,


தி

வழியாக
க ப

த ைத
றி

4

பண ,

ெவா

ந ெச

அறிவ

பண

அறிவ
,

அைனவ

பசிலி கா

வன . ப

14

றன .

ெதாட க தி

லி

களவா

க ப ட

ஆய

நாசேர தி

அைம க ப

ைபகளா

ைத பசிலி கா, க ேதாலி க

திய

ேம

வத

.

திய

ஆலய

ெச

தி,

ைற நி

1969

கிய தி

றி

,

ைகைய

னத த

திய
.

களவா

தவ சைபய ன

கைலேவைல பா

என

மதி க ப டன .

தவ க

றவ ய

க ப ட

இ த
அவர

இ த

ைக

அத

இ த ம

ெகா

ல அ

கிறி

இடமாக

தவ க
Baybar

ளன .

, இ

இட


றவ ய

ெச

லி தன . இ த

ப ரா

வாலய

சி க ப ட

த சி

கிறி

தைரம டமா கின .

பயண

ைக

அைத

தி

க ட ப

சி

ைடய

வாலய ைத

இ த

தி அறிவ
.

கி

கைள

க டண

ளன . 1263

மத
நாசேர

ெச

1730

தி

தவ

.

ைக

இட ைத

இ த

ன ம யாைவ

ெச

சி

நகரமாக

றா

கிற

கா

திய

டறிய ப ட

க ட ப ட

ைதெபா

கிறி


எ ெபா
நா

சிறிய

பற ப
தா

.

ேபரர கள

மாறிய

இேய

,

ைட

றா

றா

உேராைமய

த க

கா

இடமாக


நா

இட தி

நா

பசிலி காவ
என

றா
,

பசிலி காவா

ஆசி ய

கள

தி

ைவ தி

ப ரா


பசிலி காேவ

ைத

ப ,
கால

இட தி

ைபசா

ெச

மா

றா

இேய வ
கள

காவலி

ேத

தா கி

கி

இ த

றா

ைள

நாசேர தி

றா

நிைற

வாெனாலி

ன ம யா

வரலா

ெத யவ

கள

1871

மிய

அறிவ

சி


14

ைத பசிலி கா(Basilica

ப ற பாகிய

ைபசா

றதா?.

நைடெப ற

அைட கல

நாசேர ைத
பயண க

கழி

.

ேப

, வ தி கா

னத

அ ய


தி

கைள,

. அைத அ

பைட

ெப ற

ைனம யா தி

இட

கி

1187

ஆலய தி

கவன

இல

ப தா

கைளேய

.

தமி

தி

ப றி எ

கள

.

நாசேர
.

ைன


ப க .

ெத கிற

ைகைய

டதாக எ

வழ

பற

திறைமகைள எ

உய

,

காம

தாைள

நம
உதவ ைய

ந ப

வா க
தட

ைக

ெச

பற

ன ெசா

அம

ஆளாக

. அ

வா

பற

கால ைத வ ண

. கவன

வாசி

ேவேறா

.

ேவ

ளா .

கி


16


ெபன

தவ கால தி ெகன ெவள ய ட ப ட தி
ப றர

இைடேய இ

வள

கிற
கி

, த ைதய
சி

கிறி

தி

த ைதய

ந ப
, வ

திகள

ஜி ட
நம

தி

த ைத ெவள ய
ேவா

ெதாட

ந ெச

ைமைய

த ைதய

நா

ெச

ைழவத

தி

த ைத

ெப

உத

பதி

வைரய ற,
கி

கி

அைழ கி

, ப றர

நா

க ப

த ைத வழ

ேததி

ள ெச

யாத
நா

தவ கள

த ைத 16

ஜி ட

ெகா

வைல தள

பண ய

திய

ள ெச
தி

ெச

கிற
கள

.

2013

வள
ெச


சிைய

ைம

அர

ெப

ழ ைத
தி

டாட ப

ெகன

கிற

.

பற

கி

, அைவ நம

சனவ

ெச

ைவ

நா

னத
ேததி

, ச

சவா

தாய


படேவ

நம

சி தைனகைள இ

தி

த ைத, உ

மண

,

ளா .

கைள, ெதா

கா

தி

தி

ெதா

த ைத,

கைள

த ேபா

பகி வ

நம

ளா .

மண தி

பக த

ைமைய

ற தி

திய

ப ட தி

ச தி

ந ப

ைகய
க ைய

ெச

ைம


த ைத,

ைமய

கி

த ேபா

,

சில

ந ப

கைள

ைக

ைர க

ஏ ப


ப ர சைன, தி

ைர த
கள

தி

மண ப த தி

த ைத, இைறவைன

ஆழமான த

மா ற தி

றினா .
வாழ

யவ களாக

பட
ெகா


கி

திற தவ களா
உ பட,

ைக

றி த

மன த உற


றி

ந ப

உற

, அைன

தன
ெதாட

ப ன கைள தி

தா .

ெகா
வா வ

இ த

இைடேய
ெத வ

றி த

அதிகா க
தி

வதாக

ற கண


அைவய

ெந

ைம
த ைத

வ வகார

மண தி

5

வ ள கி

ெகா

மண தி
தி

தி

ற தி

ம றவேரா

வா

ைமைய

பகி

தாய

ைம

ேரா டா

எ ேநர தி

ளா .

றினா .

மன த க

கைள

அைடயாள

றி

ைம,

ைகய

ெபன

ெகன

24

மண ப த ,
தி

உைரயா றிய
தி

உலக

ைகய

த ைத, கணண

கைள

வ அைடயாள

தி

ந ப

அ நதிம
,

கிறி

சவா

ைமகைள,

ைகய
ளா .

திய

,

ெதாட க ைதெயா

காவலாரான

உலகி

ந பக த

ேராம
தி

தைல ப

றி
இ த

பா

நாளான
வழ

வா

பல

பைத

மண தி

ெதாட

ைதய ஞாய

தியாள கள
தி

ந ப
"

வ ழா

ெகா
ெச

வள
தி

மதி ப

சவா

உலைக

, அவர

ள ெப

ள ம ெறா

க ேதாலி க

தாய

ெபன

உலக

47வ

வ க தி

அவ கள

தாய வைல தள
நா

தி,

:

திய

அைவயா

ேச

டாட ப

கிற

:

ெதாட

ெசறி

பாதி க

16

வழியாக

இேய ைவ

த ைத

இ ெதாட

ளா .

ைமயான சவா

பாதி க

, ச

தி

றி ப

ளட கிய

தி

க ப

வ ைழேவா

திய

பார ப ய

ேபா

தி

கைள

தவ

பகிர

ெச

கள

கிறி

கி

தி

.

உற

” எ

ஆகிய

, அ ெதாட

வா

12

வழ

த ைத ஆ
ய சிகள

கிறி

வாச தி

ைம

ள இ கால தி

, நா

கான

தி வ வ

ய ஆவ யா

சி

வைல தள

கைள

உலகி

வள

, தம

வழ

இைடேய

க வ ைழகிேற

தி

ெவள ய ட ப

கான

பா

தாய

"ச

தி

ெதாட

உ சநதிம

தி

ப ரா

ந ைம

ெகன தி

பகி

ேமமாத

ெகன,

தி

ளா .

,

மதி ப
கைள

வைல தள

வதாக

ப றிய உ

தி

ப றர

ப றர

இ ெச

ஆகியவ

நா

கைள

கத

ெசா

.

வாச

வழி ெதாட

வாச

த ைதய

ைவ ப

ெதாட

வா

நா

சவா

றி

நட த

ைவ

என

இைணவத

கி

ைக

,

தி

றி

சேகாதர சேகாத க

வாச , கட

ப ைத

கி

த ப ட கட

, வ

உலக

47வ

பண

ட கிறி

உத

இேய வ
ெச

ப றர

,

பதி

அைற

, தம

, ப றர

உற

வாச

த ைத

ைனேய வழ

வா

வாச

கிய உற

பய

தைல ப

ெவள ப

ணக

“ப றர

தி, வ

.

, கட

ைவய

ெகாளள
கி

யாத ெந

அைனவைர
ெகாைடயாக

த ம

அறி

ெச

.

வாச , ஒ

த ைதய

வா வ

றன

மாறி
உற

வா

6

களா

,

றன

மன த க

கி

உைர த தி
ேபா

ேம,

ைம த

ைமைய

த ைத, கட
தி

மணஅறிய

யவ களா

வாழ

இய

ேராம

ேரா டா

ப ன கள ட

றினா .
ப தி கான

தி

பட அைவய

றி த பல க

தி டமிட ப
வ வர

தர

ளதாக,

ேததி

15


வா

தி ட

ப தி கான

கைள ெவள ய

இ மாத


தி

பட

அெம

ஐ கிய

நி

வழ

வத


கள

இட ெப
தி

என
நக

, வ

ேநா க தி

,

தவ

'

இட ெப

ஏ ர

தர

ெச ட ப

Strasburg


'எ

,
,

கானஅைவ.

கிற

, ஆசி ய க

வ வைம க ப
வழி ெச

Cesare Pasini அறிவ

ந ப

வாள க

கிைட பத
தி

அைவய

உலெக
கிறி

ைக ஆ

, ச

அைழ க ப

பழ

ய ப

பல

கால

,இ

லக


.

ஆவண

ளதாக வ தி கா

பல கிறி

தவ க

ெச

இ திய

தி

கள

கி

கிறி

பன

அைவ

றி

வா கி

தவ சைபகைள

2012
கா

,
வய

'ந ப

ைக

ேதைவய

,

வள

வள

உ ப ட


ேச

ெகா

,

வழிகைள

அ ச

ெதா

547

தக

ெத வ

அதாவ

285

ெதா

கிற

, அகில உலக

, இ தாலிய ஆய
சேலா ப

த ஒ

ல ப

ேநாயாள

. ஆசிய க

ேநாயாள

ள வ வர

ெத வ

க ப

ஞா

ேபரைவ

ேகா

றினா .

இல ச

ளன

ேம ப ட

ன க

னா .

க தினா

கிற

ைமய
தக ,

ைமய

வதாக தி

ட தி

தா

கைள

இதி

வழியாக,

அைவ

அைவ
ள வ வர

அதிக எ

தி

தி

அைவய

ைகய

நட திவ

இ தியாவ

,

கிற

220

ைமய

தல

தி

.

,

ஸாவ

சாதி,
பா

மத

பா

ெகா

ம க

ெவா

ைம பா ைட

ரைவ

தவ க

லக

பணமா க ஒ

பார ப ய ைத

இைளேயா ,

கட

வதா

பாதி க ப ட

ந ப

.

வா கி
பேன

ைகைய

இழ காம
றன

ேம ப ட

8

,

ைறகளா

அைவ,
ஆகிய

கைள

பா வா

7

அ ச

பண
வா

ேநாயாள கள ைடேய ேசைவயா றி வ

ளதாக

ப ,

பண யா

கைளேய அ

வாச

,

உத

256

ம திய

ளா .

தாய நதி
ளன

என

உலெக

கல க ைத உ

வைத

ெதா

இ த அறி ைக

தி

, ஏ

உலக

ேம ெகா

ற ைமய

ஆசியாவ


, ஆ

ைக ஆ

ெவள ய ட ப டன.

தைலவரான ெஜேனாவா ேபராய

.
ைரயாட

ட தி

என

ஜி டலி

ேபர

ப றிலி

என

வாச மகி ைவ வா த

கா

இட ெப

த சி க,

என

பா

ேதா
ேபா

ேத

கள

ப ட தி

இட ெப

ன க

இைணயதள தி

நைடெப

தி

லைறைய

ந ப

ழ ைதக
நம

தவ கால தி

ச லா தி

றி த கல
மாத

,

திக

மாணவ க

தைலவ

கிற

26, 27 ேததிகள
ெச

கிறி

அறிவ

ஆகிய

க ப

ேவ

அண கைள'

மன தஉ ைமகைள
தர

க பட

லி

தி

'

றி த உய ம ட க

ய ேப

பயண , '

அ ேடாப

ச ப

உ ைமக

ெசா

, அத

தைல ப

க தியான

ட தி

இைளேயா

வா

கி

தைலைய

என அறிவ
ெச ட ப ,

யா

'பார ப ய

தைல ப

,

, இ
அறிவ

மாத தி

ச ட தியான,

ஜூ

ஆதார '

ெஜன வாவ

உேரா

Aloysius Paul D'Souza தைலைமய

ெவள ய ட ப டன.

அைவ

நா

க தி

மா

ஆய

கைட ப

.

ேம,

நைடெப ற ஒ


ேபராய

க ட
ஜா

றினா .

உலைக

ெய

அைன

உைழ கேவ

ேமாத

Thomas Couto.

ட பட

அவசிய

ெம சிேகா

நா

வளாக தி
சி

உதவ ெச

கி

கிறி

அைமதி,
உலகின
ேக

ெப

ப ,

ெவள ய

இல

ைகய

பாதி க ப

உைழ க

ைனம யா

கைள

பசிலி கா

சரணைடய

ெச

ேயா

Miguel

நிக

ெஜன ேரா

சிகள

பய

ேபா

ள 50 ஆ

நக

தவ

ற ப

ேவ

னத

30 ெப

தவ க

எதிரான

ைகதிக

லாதவ ைடேய

வ வ லிய
ெத வ

ம க

கிற

பைன

.

ெதாைகய

ெத வ

கிற

தா

135

என, ஐ.நா.வ

பல இல ச
கிற

.

கி

டால

றி

ைறயா

ேவைலய

றி உ

சிறா க

,

அதிக

ளன

ெசய

ம திய

.

ப ட 33,000 சிறா க

என

, இவ றி

ெப

வழ

ெத வ

என

ைற

ட இ

வறி ைக

அைம சக

-உ

நலவா

அைன

மத தின

ெசயல

ஐ.நா.வ

பா

கைள

அ ற

ெச

வா

30

தா

151வ

ளதாக இல

.

இல

கா
ைக ச

without

ைக 163வ

சிறா க

நி ண

9

இட ைத

ெப

Borders)

அைம

, இ தியா 131வ

ேபாதிய


ெத வ

ணவ

ைமயா

.

ய ப

ளன

ைம

சீனா,

அதிக

கட த 40 ஆ


கள

அெம

சி

மி, த

வறி ைக எ ச
காவ

அழி க ப

ேவைல காக, அ

11 வய

ைமய

னா வ

ெதா

18

அெம

மதி

கிற

உலகி

ெப

வா

ஆப
Greenpeace

ெவள ய ட ப ட
கிற

.

ய சிகளா

இ த

, 634 ேகா


ெப

14

ய சிகளா

எைட
உலகி

ெகா

ெதாழி

ழ ைதக

ளன.

ெச

, கனடா ஆகிய நா

அறி ைக

றிைண

ப றி,

,

அைம பா

ைறய

த திர

16லி

திேரலியா,

2020

ஊடக

,

ஐ கிய நா

றினா .

ைவ

.

ைம காலமாக

அைனவ

பாலிய

மா

நிைற த இ

மத தின

அவ

இட ைத


ேப

கிற

,

பதி

கைள

உைழ

உய
இல ச

.

னேர

இல

ஆகியவ ைற

அைன

(Reporters

வான

றிைண

ழ ப

நலவா

பைடயாக

ெபா

கி

தியாள க

ள தரவ ைசய
, பாகி

-உ

ய சி

ய சி இல

ஆகிய

றன .

ெவள ய

பாலானைவ, ெகாைல ம
க ப

70

இ தியாவ

,

மட

கா

பதா

ழ ைதக

42 இல ச
ேகா ேய

ற வழ

,

திய ஆ

இற கி

19

ழ ைதக

கள

2011

கி

ெகா

2 ேகா

ILO ெவள ய

என
கிற

ைக 2012

ேவ

வய


இல ச

நிைல ப , உலெக

உடன

ேதைவ ப

உணைவ

ேவா

ேவைலய றவ கள

, இய ைக

சிறா

.
த அள


, த ேபாைதய

ேபா க

ஏற தாழ 140 ேகா

(Antibiotics) த

றன ; இவ கள

வா

இற பைத

ப றா

பாதி க ப

வன

ழ ைதக

. உண

பாதி க ப

நி

திகள

க களா

வத

ன ெச


ெந

2011

1.5


பற

ெதாழி

,இ

இட ைத

உய மைறமாநில

நா

கிறி

ேநபாள

ஐ.நா.ெபா

வத கான

ைலக

நா

, அைமதி, வளைம, உட

2011–2012

லகி

றிைண

.

அைடவத

உதவ னா

ேப

பதி த அண கல

வளைம, உட

ளா

உலகி

வாத

ெவள ய ட ப ட ஆ

தவர

ளதாக
தவ க

நா

45

வ வர

ைமய

கண ெக

உலகி
ேப ட க

ேதைவகைள நிைறேவ

றன .

இட ெப றதாக அ

அதிக

பாதி பைட தி

இட ெப ற ஆ

சிைறய

இ தியாவ

கிறி

நக

ப ேரசி

ேநபாள தி

ழ ைதக

,

ளா .

மாத

, தி

ைறக

Anil Jose

ேநா

த ெம சிேகா நக

கைள ப ேரசி

றிைண

திய ேபராய

ெகாணர மத

உலக இைளேயா

ெசபமாைலக

கட த

களா

லிய

ேபராய .

றி ெத வ

நைடெபறவ

தயா

றா

ெட
எதிரான

ச ஊழ

ெம சிேகா

ஜூைல

ெபா

ைகேகா

தா

கட த வார தி

Angel Mancera ந

, ெப

இல

இண க வா ைவ

நிக

அைமதிைய
ேவ

மத

என அைழ

க யமல

வா

14
ேம,

(CO2)

.

5 ேகா ேய, 50 இல ச தி

அதிகமான

ளன.
ஜா

லி

அைம ப னரா

10

லி
ம க ப

கட தி வர ப ட
ளைதய

அவ க

நட திய ஆ

ெதாட

காணாம

ேபாகி

ப க

வாெனாலி

கிேறா . தா

இேய தாச

,

லாம

கட

மனைத

மற

கைள

– ெர

தா

தா

ஓ.எ

ெசய

கி ேச.ேவத

ெச

.இராமசாமி, ஓைடய கா

உலக

ெச

ற கண

க ப

சிைற த
கி.இரவ

கி

ச திர

ேபாதா

சிற

டன சாமி

ெபா

ைத

ற க

திைன கடேனா

தி, ஹ ட

, இல

ைக.

ேக ேட

அதி

மதி ப

கைள

.

வா வ

கிைட கி

பா

கா ட

ேவைல

ெமன நாடக

இ திய
ெகா

மகி

.

ப .எ

ைமக

டைன

உண

வாக

திய

க தி

ெச
ெகா

.ேசக .

, ேபா பா

ேக

மகி

.

ெப

பவ

ஏழா

க பட

ேவ

டவ

உலக

ேதா . – எ

அைமதி

.ப கீ

ைமத

,

,

நிக

கைள

திைய
வழ

சியாக

கி

ெச

ைன-மய ைலய
தா

ைம,

ைட

சிற ப

அறியாைம

கழி ேபா .
மாசி வ தி, ம


ைர.

ேவா ,

திய
தா .

ேபராய
மன த க

.பால

ம க

ேப

ேச
நாைள

.

நமேத

தி

நம

யா,

தமாகேவ

ைர

தன

கியைத

கிறாயா?
தி

ைம.

வா

றாக

ைள

,

வாசி த வ க
ேநா

தி
லக

பாட

மா , க

ேபா

மைற

ைம.

ப றி

ேபா

ேகய .

,

கட

மைசேயா

. உலக

ேக

இைடேய

.

ைரய

ேக ேட

மா , கா

தா
ேக

கைடக

.

கிய

அலசலி

வ தன. நா திக

தி, ேவ

. ம

கியைத

பவ

. இைவய ர

நிைன

கிறாயா? எ

ெச

ெத

வக

– ப .ந த

இைவ,

காைல வ தி கா

வழ

வாெனாலி

வார

ேக ட


இட ெப ற
ெச

றவைர

இரா

ேக டேபா

, என

வாத ேநா . ஆ திக

.

லி

வா வ ய

ஆேலாசைனக

எ தைனேயா அ

அதி
ேக

தின த

.

ேபா றி வரேவ

– எ .சி. பதி, ஈேரா

வழ

. பாலிய

கிற

க பட ேவ

நிைறேவ றி

மகள ைர

கைள அவ

ைகயாள

ேக ட

வ தி கா
ேபா

ேக ேட

தா

தா
பலி

ள க

ைப

. தா

ேந காண

என ந பலா

சி தைனயாள

ணய

அவ க

ல பய

அவேர ஆசி வழ

பசிலி கா

11

ெபன

தமிழி

ைறய

ைன

வா

ேக ேட

ெகா

ைண

பசிலி காவ

ெதா

.

கடைமைய நிைறேவ ற ேவ

நைடெப

உலகேம மாறலா

க ைத

ெபா

நிலவர

தா

தன

ேக ேட
திறைமைய

ைர.

ண லா அவ கள

. ஆ

த ைத 16

பா

கல , ம

ேஜாச

ைக

அவ கள

அர க

ட பட ேவ

உைரயாட

ஆய

இல

அ மா” சி திர

ெவ

ெபா

ைள

சாமி

ேபராசி ய

ரள , ெச தைல.

உலகெம

ம க

ெப னா

கிய

ம ட கள

வ திலி

ைல

உத

பய

, தி


வ தவாசி ஆசி ய

தி

ைக

டன சாமி

ெதா

அ ேபா

வழ

அலசினா .

– ப .கதிேரச

ழ ைத

அேதேபால,

ஜா

இல

. “இ ப

.எ

கட

ெதா

ேம

ஜா

அதிகா

தமிழி

பய தா

தர , வட

கி

திகைள

வ வ லிய ேதடலி

ெச

அவ க
டா

.

.


ைக

ப றியதாக

ேநாயாள கள ட

ல ேவ

கா
இல

ேபராய

னா

தலியா ப

தா
ெகா

.

ந சி தைனகைள

திய வ கைள

கா தி நக ,

ைள

றி அ பாவ க

இ த

,

, ெப யவைளய .

இேய வ

ெபற வா

.

அலச

பரச

ேக ேட

ெபா

றன . பாலிய

டைன

இைறமக

ேசா.ச

திக

,

, காரணமி
.

றன - ஆ

ப றிய அலசைல ேபராசி ய

ெச

அத

.

ேக ேட

அ த ேவைல

கிைட கி

அவலமான

பா

ேக

மாவ ட .

எ .ப .

தி, தி

சி திர

னா

சிகைள

சி.வ ஜய ச திர

க ேவ

ேசாக
கி

மதி

உலக

நிக

ெபா

- பா

ெச

தாலா

, ம

ப றிய வார

ைம

ேநா

ேவ

2012

ழ ைதக

.

தவறாம

தி

ேபான இைளேயா

னா ட

க ப
கா

ைக,

ப றியதாக இ


ேநா

தா

ெத ய வ

அைன

இல

க -ெர சி, ந
ெகா

நாடக

ஏ ைம

ேம ப ட

60,000

மாத இத க

ெகலியா,

ப டாவ

ஒலிபர

த மலி

கட

றன

.....

வ தி கா

, நா


லாக

ற வார

பய

கைள
றி

ெவள வர

அலச

பய

ெத

ெகா

றாட

ேவ
ள தகவ

ேட

பய
.

கட

கைள

.

பா
ைள

த த

பா க .

உலக தி
இைறவ


12

கி
ைன

றன. உேரா
ெவள ப

ன த ேம

ேமஜ
தேம.

பன ெபாழி

ப றி

, ம

.வரதராஜ

சனவ

இதழி

அறி

ைர.

ேவ

ெவள யான, ந

தி

த ைத

நா

பைத

நக
ேத

வ த

. ந

றிக

சனவ

,

ைர த

கி

ேபா

ற க

திக

ெர

கி

ைர ந

மனதி

ெபாதிைக

வா வ

உயர
வா வ

கவ ஞ

வ தி கா

லேத

ஏ ற ைத

றிக

வாெனாலிேயா வ ைர ேதா

ேன

பசிலி காவ

,

வாெனாலி

றன. வ தி கா

ெபாலி

ெச

மல

ைமகைள

தா

ைமயான

வ தி கா

ேத

ைல.

ெப

இைறவன

ேவ

ட .

ேகா ைட மண , ெந

ேமஜ

நிக

அைனவ

ைனம யா

வாெனாலி

ெச

ைர,

ெகா

தா

ேம

அறி ேதா .

– உ கிர

இதழி

க தி

உைற த

ேவா

ைமயான

திக

அறி

, ெஜய

கிற .

, ந

அைனவ

ெகா

இர த

மாவ ட .

,

லா ர ,

ேவ

ேஜ.ேக.மண வ

த த

லேத நட க ேவ

ஏ ப

லேத நட

ெச

சாமி, வ

நிைன க

ேபா

ேதாமா ஆ ச ய , மண பாைற.

யைவ.

.

ேக ட

ைர, ம

என
திகைள

வாெனாலிேய

, எேப

அறிவ

ெபா

க ப டைத

அள பதி

வ தி கா

ப.த

கேவ

,

என

கி

ெப யா

ள வல .

சனவ

இத

னாத

.எ.ம

20.01

ஞாய

வ ழி
ெசா

கிைட த
, ெகா
மைற

ண ைவ

இரசமாக

.


அள

- சேகாத க

நா

வ தி கா
சிகைள

வள

சிைய

கா

சி ைதைய
உவைமக
சேகாத

மனதி

கிற

.

றியத

கிேற

இதயமல , இல

நிர

வள

சி

ண ைர

மனமா ற
கிற

ேக க

தவ

அவ றி

. தி

வ வலிய

ேறா

வா

பைத

ைக
உணர

னா இ தாலி

சிகைள
ேக

வைர

ள மா ற தா

ெச

வானரசி அ சி, அ

சி

வா வ

,

வள

, உ

அைழ

கைத என
றி த

நட

மகி ைவ

வாெனாலி நிக
மகி

லேத
, ேசல .

பதாக

எ த

நிக

திய ப ய வ ள க

மா றிய

மா ற தி

ைர

ெகா

லாட

.

டள ப

ப றிய ஞாய
தி
ேதடைல

றி
ஆவேலா

வேத இ

ைல.

திய

வாெனாலிய

சி தைனய

றிய

சி தி க உதவ ய
ேக

கிேற

.

ைக.

13

14