You are on page 1of 3

Tetris - Korobeiniki

PianoSquall.com
q = 120

& c œ œ #œ œ œ œ ˙

Piano

?c Œ

& w

5

?

˙
˙

˙˙˙

Œ Œ

œ #œ œ œ œ w
œ
Œ

# ˙˙˙

˙
w
˙
w
#œ œ œ œ w
œ
œ
Œ
˙
˙

œ œ
œ œ

˙
˙

15

&
?


˙
˙
˙

œ œ
˙˙˙

˙.

˙
# ˙˙

œ

˙

˙

˙
# ˙˙

Œ œ #œ #œ œ œ œ

# ˙˙˙

˙
˙

˙
˙
œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Œ

# ˙˙˙

rit.
#œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
&

10

?

Traditional
Arranged by Piano Squall

˙
˙
P
˙
˙

w
w

a tempo

œ œ

# ˙˙˙
˙
˙
˙

©2010 Piano Squall

œ #œ
œ #œ
œœœœ

˙
˙˙˙

˙
˙
˙

mœ œ

# ˙˙˙

˙.
˙
˙

˙.

w
3

˙ ˙ ˙

˙

˙˙˙

œ

œ
˙˙
˙

œ jœ œ œ .21 & ? ˙ Tetris .... œœ œœ œœœ œœœ œœ ˙˙ # œœœ . ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ ˙ œ ˙˙ P œœ œœ œœœœœœœœ . Œ œœ J # œœ 4 œ œ œ . #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ & œ œ œ œ œ # œ # œœœ 30 ? œ œ œ œ &œœœœ 34 ? œ j œœ œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ # œœ . œ ‰ 43 ∑ J œ œ. J œ. ˙˙˙ ˙˙ ˙ œ œœœ œ œ ˙˙˙ ˙ 2 ˙ ˙ œ œ #˙ # ˙˙ accel. ˙ # ˙˙ œ. c œ œ c œ. œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 38 ? œœœ œ œ #œ œ œ #œ œ ˙ j œ œ.Korobeiniki PianoSquall. j œ Œ . œ. œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ √œ. j q = 160 œœœ # œœ œœ ‰ 3 œ œ œ . #˙ œœ œœœœ 27 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ # œ œ œ œœœ œ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ & ? ˙ ˙ cresc. ˙ œ. & œœ . f œ. œ.com œ œ ˙.

Tetris . ˙˙  œœ œœ œœœ œœœ œœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œœœ œ œ œ & œ œ œœ œœ œœ # œœ . œ œ œ.. & œœ . # ˙˙ . J j œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ Œ œ œœ œœ √ 34 œ # œ n œ œ œ # œ n œ œ œ ? œ œ œ œ œ œ Œ & 43 œ # œ n œ œ œ # œ n œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ .com & ˙˙ 42 ? #œ ˙ & ˙ 46 ? # œœ œœ œœ # ˙˙ œ œ œ œ œ œœœ œœ œœ # ˙˙ .. jœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ ˙˙ œ œ f œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ..Korobeiniki PianoSquall. œ. 54 ˙˙ œœœ œœœ œœœœœœœœ œœœ #œ œ ˙ #œ 50 ? œœ 3 œ œœœ œ œ œ œ # œœ ...