You are on page 1of 2

Patricia May D. Masil PSY15 Aborsyon Ang buhay ay isang biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Maykapal.

Ngunit sa panahon ngayon kung saan halos lahat sa paligid ay unti unti nang nagbabago, gaano na nga ba kahalaga ang buhay para sa isang tao? Alam ng lahat na ang pagpatay ay isang kasalanan, ngunit tila ang tao ay wala ng kinatatakutan. Gaano na lamang ba kadali para sa kanila ang pumatay? Ang agawan ang isang nilalang ng pagkakataong mabuhay at masilayan ang mundo. Isang mapagpalang umaga sa ating kagalanggalang na propesor na si Doktor Marcial Verocel, at sa inyo mga kamag-aral. Ako po si Patricia May D. Masil at hayaan niyong ilahad ko ang katotohanan sa likod ng aborsyon. Halos araw-araw na lamang laman ng balita at pahayagan ang mga natatagpuang fetus na walang kaawa awang pinagkaitan ng buhay at tila binasura pa. Tama ang iniisip mo, isa ito sa mga katakot takot na dala ng aborsyon. Ngunit ano nga ba ang aborsyon? Ang pagpapalaglag, pagpapaagas o aborsyon ay ang sapilitang pagtanggal ng fetus sa sinapupunan ng isang babae. Ito’y ipingbabawal sa batas ng Pilipinas ngunit marami parin ang gumagawa nito. Ayon sa isang report mula sa Guttmacher Institue noong taong 2005, mahigit 500,000 na babae ang nagpapaabort bawat taon. 25% sa mga ito ang nagpupunta sa mga illegal na abortion clinic. 30% ay umiinom ng gamot na pampalaglag gaya ng Cytotec. 20% ang nagpapahilot para malaglag ang bata sa sinapupunan. Ang iba’y gumagawa pa nang iba’t ibang paraan gaya ng pag-inom ng alak, pagpasok sa pwerta ng iba’t ibang gamit, at iba pa. Katulad ng mga nasabing paraan, iba’t iba rin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng aborsyon. Bakit nga ba kailangan pang magresulta sa aborsyon ang ilang mga kaso ng pagbubuntis? Una na marahil sa mga dahilang ito ay ang maagang pagdadalang-tao ng mga ina. Ganunpama’y may kanya-kanyang dahilan ang mga ito kung bakit nila naiisipan at napagdedesisyunang kitilin ang buhay ng kanilang hindi pa naisisilang na sanggol. Ito ay maaring dahil sa di kagustuhang pagbubuntis, takot, kahihiyan, o di naman kaya’y pagtakas sa

Kaakibat nito ang maaring maging masasamang epekto nito sa isang babaeng nagpaabort. Masasabi kong sa buhay nararapat lamang na tayo’y dapat maging maingat. isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. . lipunan at ng Diyos. Hindi lamang natatapos ang aborsyon sa pagkitil ng buhay ng isang sanggol sa sinapupunan ng isang babae. kumplikasyon sa matres. Ngunit ano pa man ang dahilan ng isang babae sa pagpapaabort. ito pa rin ay inosente at walang kalaban-laban. wala pa rin ni isa rito ang katanggap tanggap sa mata ng batas. Aking minamahal na mga tagapakinig ating pakatandaan na isang malaking biyaya ang buhay na bigay ng Maykapal at walang kahit sino man sa atin ang may karapatang bumawi nito kundi ang Panginoon lamang. Maaaring humantong ang aborsyon sa pagka ubos ng dugo.mga responsibilidad ng pagiging isang magulang. tao. impeksiyon o pag kamatay ng babaeng nag paabort. ito man ay dulot ng pagiging mapusok o ng makamundong kasalanan. Maaring ito ay makaapekto sa emosyonal na pamamaraan at pati na rin ang kalusugan ng isang babae ay naisasaalang alang dito. Ang sanggol na nabuo sa sinapupunan ng isang babae. Mas makabubuting tayo ay maging matatag sa ating mga nararamdaman dahil mas mahirap pumili ng "pumatay o bumuhay" kaysa mag-isip ng kung ano ang dapat gawin bilang isang babae o lalaki. Muli.