You are on page 1of 12

Za modernu zdravstvenu zaštitu i predanu socijalnu skrb

7

točaka za modernu zdravstvenu zaštitu i najviše standarde socijalne skrbi
1. Jačanje svih programa prevencije, ranog otkrivanja i liječenja bolesti 2. Kvalitetniji socijalni program 3. Gradimo novu bolnicu u Puli! 4. 3 nova doma umirovljenika 5. Pomoć i programi za aktivnu treću životnu dob 6. Posebna briga za osobe s posebnim potrebama 7. Stalna borba protiv ovisnosti svih vrsta

Visok društveni standard može se postići samo ako se zajednica kao cjelina svjesno opredijeli za visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite. Primjeren sustav zdravstvene i socijalne zaštite pružit će građanima Istre sigurnost i u najtežim trenucima. U zdravstvu je potrebno osigurati dostupnost i teritorijalnu ujednačenost usluga, prvenstveno izgradnjom nove Opće bolnice u Puli, te primjerenim razvojem Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Dr. Martin Horvat”.

Jačanje svih programa prevencije, ranog otkrivanja i liječenja bolesti
Prevencija, rano otkrivanje i liječenje svih bolesti, a posebno onih koje su prepoznate kao prioriteti u Istri, predstavljaju glavne aktivnosti cjelokupnog sustava zdravstva Istre. Posebnim mjerama planski ćemo rješavati prioritete utvrđene Županijskim planom za zdravlje uz stalnu skrb za razvoj sustava zdravstva u materijalnom i kadrovskom smislu. Hitna medicinska pomoć je izuzetno značajna djelatnost za koju ćemo osigurati visoku efikasnost i stalnu prisutnost. Posebno ćemo raditi na programima za unapređenje socio-zdravstvene zaštite djece, provođenjem programa za zdravlje djece i mladih, programa podrške obitelji te rane intervencije kod djece s rizicima. Aktivno ćemo sudjelovati u daljnjem razvoju sustava primarne zdravstvene zaštite, misleći prije svega na obiteljsku medicinu koja čini temelj zdravstvenog sustava. Nastojat ćemo uvoditi najsuvremenije dijagnostičke metode kako u novu bolnicu tako i u postojeću mrežu domova zdravlja. Također, izuzetno značajnu djelatnost predstavlja hitna medicinska pomoć kojoj ćemo osigurati visoku učinkovitost i stalnu prisutnost. Ulagat ćemo u sustav palijativne skrbi na području županije kroz podršku institucionalnom obliku skrbi (povećanjem kapaciteta pri stacionarima u Domu zdravlja u Pazinu i drugim gradovima).

Kvalitetniji socijalni program
Intenzivno ćemo raditi na našem lokalnom socijalnom planiranju, koje će uključivati suradnju lokalne samouprave sa zavodima za socijalnu skrb u Županiji, domovima socijalne skrbi, organizacijama civilnog društva i drugim subjektima. Kontinuirano ćemo podizati sredstva namijenjena podizanju kvalitete života socijalno ugroženih sugrađana. Socijalnim programom kroz razne oblike podmirivanja osnovnih životnih potreba i troškova osiguravat ćemo pomoć za djecu i mlade, pomagati osobama slabijeg imovinskog stanja i građanima starije životne dobi. Podršku u radu davat ćemo udrugama i ustanovama koje se bave zaštitom prava i osiguravanjem primjerenih oblika skrbi za najugroženije skupine. Udruge i ustanove vidimo kao partnere u ostvarivanju našeg cilja suzbijanja socijalne isključenosti, ugroženosti i siromaštva. U cilju jačanja svijesti i senzibilizacije javnosti o potrebama suvremene obitelji, obiteljski centri provodit će projekte usmjerene podizanju kvalitete obiteljskog života, afirmaciji uspješnog i odgovornog roditeljstva, roditelja i članova njihovih obitelji, obiteljske medijacije i poslove javne ovlasti. Razvijanjem mreže podružnica obiteljskih centara i savjetovališta pružit ćemo potporu našim obiteljima, djeci, mladeži i drugim osobama savjetovanjem i promicanjem obiteljskih vrijednosti koje doprinose podizanju kvalitete obiteljskog života.

Gradimo novu bolnicu u Puli!
Gradnja i opremanje nove moderne Opće bolnice Pula, kakvu istarski građani i bolničko osoblje predugo čekaju, predstavlja projekt čije je ostvarenje, u ovom trenutku, najpotrebnije Istri i u kojemu će Istarska županija biti aktivan sudionik. U ovaj je projekt Grad Pula već uložio 17 milijuna kuna, a Istarska županija i svi gradovi Istre preuzeli su na sebe obvezu za financiranje u iznosu od 150 milijuna kuna. Postojeće stanje u Općoj Bolnici Pula je takvo da se radi na dvije lokacije te da je „najmlađi“ objekt izgrađen prije 35 godina. Inicijativa za izgradnju nove bolnice pokrenuta je 2003. godine. Nova će bolnica biti situirana u dva međusobno povezana objekta koja će se realizirati dogradnjom postojeće zgrade ginekologije u Puli. Projektom su ukupno predviđena 594 kreveta u trokrevetnim, dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama s vlastitim kupaonicama, uz najsuvremeniju medicinsku opremu.

3 nova doma umirovljenika
Osobe treće životne dobi danas nažalost spadaju u najugroženiji dio populacije. Stoga je naša zadaća da svim sredstvima i dalje stvaramo uvjete za miran i siguran život tih naših sugrađana. Planiramo otvoriti nove domove za umirovljenike diljem Istre i to u: Labinu, Pazinu i Puli te dograditi domove u Rovinju i Buzetu, a dio kapaciteta prenamijenit ćemo za oboljele od raznih tipova demencija poput Alzheimerove bolesti. Cilj je da u ovom području što prije dostignemo socijalni standard Europske unije. Ovi projekti, osim brige za osobe treće životne dobi, nose i 255 novih radnih mjesta u Istri.

Pomoć i programi za aktivnu treću životnu dob
U svim gradovima Istre poticat ćemo programe cjeloživotnog učenja za starije osobe, kao što su kompjuterske radionice, učenje stranih jezika i slično. Razvijat ćemo sustave „dnevnih boravka“ i “pomoći u kući” kao novih oblika skrbi za osobe treće životne dobi te osigurati kvalitetnu uslugu dostave obroka i razvijati sve druge oblike izvaninstitucionalne skrbi i pomoći u kući starijim i nemoćnim sugrađanima. Štitit ćemo dostojanstva starijih osoba, posebno uvođenjem mjera za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti i u tu svrhu nastojat ćemo učiniti specijalističku djelatnost dostupnijom starijim osobama sufinanciranjem dolazaka liječnika specijalista po svim domovima zdravlja. Financijski ćemo pomagati i zaštititi osobe slabijeg imovinskog stanja, a zajedno sa umirovljeničkim udrugama razvijat ćemo i financijski pomagati programe i manifestacije namijenjene osobama treće životne dobi. Radit ćemo na uklanjanju svih oblika diskriminacije što se posebno odnosi na žene starije životne dobi. Promovirat ćemo i organizirati aktivnosti međugeneracijske solidarnosti i promicanje volonterskog rada.

Posebna briga za osobe s posebnim potrebama
Senzibilitet prema osobama s posebnim potrebama i ostalim specifičnim skupinama iskazat ćemo realizacijom namjenskih programa koji olakšavaju život ovoj skupini naših sugrađana. Zajedno s društvima i udrugama realizirat ćemo niz programa i projekata koji ne moraju nužno biti veliki, nego skup malih i konkretnih, ali efikasnih akcija, od uklanjanja barijera pa do stvaranja uvjeta za rad i aktivnosti. Prvenstveni cilj je zaštita i unaprjeđenje kvalitete života. Koordiniranim akcijama centara za socijalnu skrb i zavoda za zapošljavanje činit ćemo sve da osobama s invaliditetom omogućimo osnovno ljudsko pravo – pravo na rad. Nastavit ćemo s programom uklanjanja arhitektonskih barijera i senzibiliziranjem javnosti. Budući da osobe s posebnim potrebama često ostaju na skrbi samo svojim roditeljima bitno je sustavno i dugoročno osigurati programe koji će pratit rad osobama s posebnim potrebama kroz dnevne centre, radionice i druge aktivnosti.

Stalna borba protiv ovisnosti svih vrsta
Kontinuirano ćemo provoditi aktivnosti kojima je cilj osvijestiti javnost za problem ovisnosti i potaknuti društvo na aktivnu borbu protiv svih oblika ovisnosti. Kako bi se podigla svijest građana, prvenstveno mladih, o problemu ovisnosti provodit će se preventivni programi s rizičnim skupinama, zajedno s partnerima iz javnog sektora i civilnog društva. Cilj je da svi partneri rade zajedno kako bi aktivnosti upoznavanja građana s problematikom ovisnosti dobile što veću snagu. U osnovnim i srednjim školama diljem Istre organizirat će se edukacije učenika s ciljem upoznavanja o opasnostima i posljedicama ovisnosti. Organizirat ćemo info punktove uz sudjelovanje vladinih i nevladinih udruga, tribine te susrete članova klubova liječenih ovisnika te upoznavanje odgovornih osoba sa zakonskim odredbama. Nastavit ćemo s već započetim, a učinkovitim i ujedno pokrenuti nove izvannastavne aktivnosti s ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena (kreativne radionice, sportske aktivnosti, kulturni sadržaji). Na prevenciji ovisnosti radit će se sustavno kroz programe za djecu i mlade, putem mjera zaštite obitelji, kroz obrazovni sustav i kroz sustav zdravstva, a potrebno je unaprijediti i preventivne programe na radnim mjestima.

7

Per una protezione sanitaria moderna e una devota assistenza sociale
punti per una protezione sanitaria moderna e i più alti standard dell’assistenza sociale
1. Rafforzamento di tutti i programmi di prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie 2. Un migliore programma sociale 3. Costruiamo il nuovo ospedale di Pola! 4. 3 nuove case per anziani 5. Assistenza e programmi per una terza età attiva 6. Più attenzione alle persone con particolari necessità 7. Una lotta costante contro ogni forma di dipendenza

Un alto standard sociale è raggiungibile soltanto se l’intera comunità opta coscientemente per un elevato grado di tutela sanitaria e sociale. Un adeguato sistema di tutela sanitaria e sociale offrirà ai cittadini dell’Istria sicurezza anche nei momenti più difficili. Nella sanità è necessario garantire l’accessibilità e l’uniformità territoriale dei servizi, innanzitutto con la costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola, l’ammodernamento della rete esistente delle case di salute e con uno sviluppo adeguato dell’Ospedale di ortopedia e riabilitazione “Dr. Martin Horvat”.

Rafforzamento di tutti i programmi di prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie
La prevenzione, la diagnosi precoce e la cura di tutte le malattie, in particolare di quelle riconosciute come prioritarie in Istria, rappresentano le attività principali di tutto il sistema sanitario dell’Istria. Con misure particolari risolveremo le priorità stabilite dal Piano regionale per la salute, adoperandoci costantemente per lo sviluppo del sistema sanitario in senso materiale e di quadri. Il pronto soccorso è un settore molto importante del quale garantiremo un’alta efficacia e una presenza continua. Ci adopereremo soprattutto a lavorare sui programmi per migliorare la tutela socio-sanitaria dei bambini, la salute dei bambini e dei giovani, programmi d’appoggio alle famiglie e d’intervento precoce nei bambini a rischio. Parteciperemo attivamente allo sviluppo ulteriore del sistema della protezione sanitaria primaria, pensando innanzitutto alla medicina di famiglia che ne costituisce la base. C’impegneremo a introdurre i metodi diagnostici più moderni sia nel nuovo ospedale che nella rete esistente delle case di salute. Un’attività altrettanto molto importante è quella del pronto soccorso per il quale garantiremo un’alta efficacia e una costante presenza. Investiremo nel sistema di assistenza palliativa sul territorio regionale, attraverso la promozione una forma d’assistenza istituzionale (aumenteremo le capacità nei day hospital nella casa della salute a Pisino e in altre città).

Un migliore programma sociale
Lavoreremo intensamente alla pianificazione sociale locale che comprenderà la collaborazione fra gli enti locali e gli istituti per l’assistenza sociale nella Regione, le case di assistenza sociale, le organizzazioni della società civile e altri soggetti. Aumenteremo continuamente i mezzi destinati a migliorare la qualità della vita dei concittadini bisognosi. Col programma sociale, attraverso varie forme di aiuto per sopperire alle esigenze basilari per la vita e le spese, garantiremo assistenza ai bambini e ai giovani, aiuteremo le persone meno abbienti e i cittadini della terza età. Daremo appoggio nel lavoro alle associazioni che si preoccupano di tutelare i diritti e di garantire forme adeguate di assistenza ai gruppi più a rischio. Le associazioni e le istituzioni saranno i nostri partner nella realizzazione del nostro obiettivo finalizzato a combattere l’esclusione sociale, la vulnerabilità e la povertà. Allo scopo di rafforzare la coscienza e sensibilizzare il pubblico sulle esigenze della famiglia moderna, i centri per la famiglia attueranno progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita in famiglia, all’affermazione di un buon rapporto di genitorialità, fra i genitori e i membri delle loro famiglie, all’attuazione della mediazione familiare e dei lavori di competenza dei poteri pubblici. Creando una rete di filiali dei centri per la famiglia e consultori, daremo appoggio alle nostre famiglie, ai bambini, ai giovani e ad altre persone, dando consulenze e promuovendo quei valori che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita in famiglia.

Costruiamo il nuovo ospedale di Pola!
La costruzione e l’allestimento del nuovo e moderno Ospedale generale di Pola che i cittadini dell’Istria e il personale ospedaliero attendono ormai da troppo tempo, rappresenta un progetto la cui realizzazione in questo momento in Istria è un’assoluta priorità e al quale la Regione Istriana parteciperà attivamente. La Città di Pola ha già investito in questo progetto 17 milioni di kune, mentre la Regione Istriana e tutte le città dell’Istria si sono assunte l’impegno di finanziarlo con un importo di 150 milioni di kune. Lo stato attuale nell’Ospedale generale di Pola è tale che si lavora in due punti, mentre l’edificio più „nuovo“ è stato costruito 35 anni fa. L’iniziativa per la costruzione del nuovo ospedale è stata avviata nel 2003. Il nuovo ospedale si troverà in due edifici reciprocamente collegati che si realizzeranno ampliando l’edificio esistente della ginecologia di Pola. Il progetto prevede complessivamente 594 letti in camere triple, doppie e singole con bagni privati, e la più moderna attrezzatura medica.

3 nuove case per anziani
Le persone della terza età oggi purtroppo sono la parte più fragile della popolazione. Per questo motivo, il nostro compito è di creare con tutti i mezzi disponibili, le condizioni per una vita tranquilla e sicura di questi nostri concittadini. Il nostro piano è di aprire nuove case per anziani per l’Istria, precisamente ad Albona, Pisino e Pola e di ampliare le case di Rovigno e Pinguente, mentre parte delle capacità ricettive saranno adeg uate ai malati di vari tipi di demenza come l’Alzheimer. L’obiettivo è di raggiungere quanto prima in questo campo lo standard sociale dell’Unione Europea. Questi progetti, oltre a provvedere alle persone della terza età, apriranno anche 255 nuovi posti di lavoro in Istria.

Assistenza e programmi per la terza età
In tutte le città dell’Istria promuoveremo i programmi di formazione permanente per persone della terza età come laboratori computeristici, studio di lingue straniere e altro. Svilupperemo i sistemi dei centri diurni e dell’assistenza a domicilio come nuove forme di assistenza per le persone della terza età, garantiremo un servizio qualitativo di fornitura di pasti e svilupperemo tutte le altre forme di assistenza extraistituzionale e assistenza a domicilio per i concittadini anziani e bisognosi d’aiuto. Salvaguarderemo la dignità degli anziani, in particolare introducendo misure per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie e a questo proposito ci adopereremo a rendere più accessibile il servizio medico specialistico a tutti gli anziani, cofinanziando la presenza di medici specialisti in tutte le case di salute. Aiuteremo finanziariamente e tuteleremo le persone meno abbienti, e assieme alle associazioni dei pensionati, svilupperemo e aiuteremo finanziariamente i programmi e le manifestazioni destinati alle persone della terza età. C’impegneremo a eliminare tutte le forme di discriminazione, in particolare delle donne della terza età, promuoveremo e organizzeremo le attività di solidarietà intergenerazionale e il volontariato.

Più attenzione alle persone con particolari necessità
Dimostreremo sensibilità nei confronti delle persone con particolari necessità e gli altri gruppi specifici, realizzando programmi mirati a facilitare la vita a questo gruppo di nostri concittadini. Assieme alle società e alle associazioni realizzeremo una serie di programmi e progetti non necessariamente grossi, ma tutta una serie di azioni piccole, concrete ed efficaci, dalla rimozione delle barriere, alla creazione di condizioni per il lavoro e le attività. L’obiettivo principale è di migliorare la qualità della vita. Grazie ad azioni coordinate dei centri per l’assistenza sociale e dell’Istituto per il collocamento al lavoro faremo di tutto per garantire alle persone con handicap il diritto umano basilare – quello al lavoro. Continueremo con il programma finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche e con la sensibilizzazione del pubblico. Considerato che le persone con particolari necessità spesso rimangono a carico soltanto dei loro genitori, è necessario assicurare in modo sistematico e duraturo dei programmi che seguiranno il lavoro con le persone con particolari necessità, attraverso centri diurni, laboratori e altre attività.

Una lotta costante contro ogni forma di dipendenza
Svolgeremo continuamente varie attività finalizzate a consapevolizzare il pubblico sul problema della dipendenza e a motivare la società a una lotta attiva contro tutte le sue forme. Per elevare la coscienza dei cittadini, innanzitutto di quelli giovani, si svolgeranno dei programmi preventivi con i gruppi a rischio sul problema della dipendenza, assieme ai partner del settore pubblico e della società civile. L’obiettivo è di unire le forze affinché le attività mirate a far conoscere alla cittadinanza il problema della dipendenza, acquisiscano quanto più valore. Nelle scuole elementari e medie superiori di tutta l’Istria, si organizzeranno delle conferenze per alunni destinate a far loro conoscere i pericoli e le conseguenze della dipendenza. Organizzeremo degli sportelli informativi con la partecipazione delle associazioni governative e non governative, tribune e incontri fra i membri dei club dei tossicodipendenti curati e l’informazione sulle disposizioni di legge in merito. Continueremo con le attività già avviate e dimostratesi efficaci e daremo il via a nuove attività extrascolastiche mirate a trascorrere il tempo libero in maniera qualitativa (laboratori qualitativi, attività sportive, manifestazioni culturali). La prevenzione della tossicodipendenza sarà trattata sistematicamente, attraverso i programmi per bambini e giovani, le misure di tutela nella famiglia, il sistema educativo e quello sanitario, ed è necessario migliorare i programmi di prevenzione sui posti di lavoro.

www.valterflego.com