You are on page 1of 13
10 (30) თებერვალი FEBRUARY 2013 გვ.10 არასრულწლოვანი
10 (30) თებერვალი FEBRUARY 2013 გვ.10 არასრულწლოვანი
10 (30) თებერვალი FEBRUARY 2013
10 (30)
თებერვალი
FEBRUARY
2013
10 (30) თებერვალი FEBRUARY 2013 გვ.10 არასრულწლოვანი
გვ.10
გვ.10

არასრულწლოვანი პრობაციონერები "კათარზისში"

Charity event for Georgia's elderly a success

Charity event for Georgia's elderly a success გვ.8 მედ იატ ურ ი "სიდ
გვ.8
გვ.8

მედ იატ ურ ი "სიდ აში"

BBC training participants visit CiDA

არ ასამთ ავრ ო ბო ები საქარ თ ველ ო ს ევრ ო პულ ი კურ სის უცვლ ელ ო ბის უზრ უნველ ყო ფ აზე განცხად ებას ავრ ცელ ებენ

NGOs release statement regarding Georgia's foreign course

გვ.6
გვ.6
11 თ ებერ ვალ ი, 2013 საჭიროებათა კვლევა

11 თ ებერ ვალ ი, 2013

საჭიროებათა კვლევა რეგიონებში

2013 წლის იანვრიდან, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო "სიდა", პროექტის "არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში" ფარგლებში, ახორციელებს ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის პრობაციის ბიუროს თანამშრომელთა და კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა საჭიროებათა კვლევას.

კვლევის მიზანია შეაფასოს არსებული მიღწევები და გამოკვეთოს ის სირთულეები, რომლის წინაშეც დგას პრობაციის სააგენტო. კვლევის ფარგლებში ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში განხორციელდა შეხვედრები პრობაციის ოფიცრებს, ბიუროს უფროსსა და პირობითი მსჯავრის მქონე არასრულწლოვნებთან. შეხვედრების ფარგლებში პროექტის მენეჯერმა ნინო დემეტრაშვილმა მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია პროექტის, კვლევის მიზნებისა და კვლევაში მათი ჩართულობის მნიშვნელობის შესახებ. პრობაციის ოფიცრებსა და არასრულწლოვან პრობაციონერებს დაურიგდათ წინასწარ მომზადებული კითხვარები, რომლებიც მათ ადგილზე შეავსეს. შეხვედრის ბოლოს გამართულ დისკუსიაში მონაწილეებს საშუალება მიეცათ გაეზიარებინათ თავიანთი შეხედულებები საკვლევი საკითხის შესახებ.

"სიდას'' მიზანია გამოკვეთილი საჭიროებების საფუძველზე მოახდინოს პრობაციის ბიუროს თანამშრომელთა და კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთათვის მათთვის საინტერესო თემებზე ტრენინგის ჩატარება. ტრენინგები, რომლებიც მარტის თვიდან დაიწყება რამდენიმე ეტაპად ჩატარდება ქვემო ქართლსა და სამცხე- ჯავახეთში.

February 11, 2013

Needs assessment survey gets underway in regions

Within the framework of the 'Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti' project, CiDA carried out a needs assessment survey for the staff of the Bureau of the National Probation Agency and convicted children Kvemo Kartli and Samtkskhe -Javakheti.

The survey aims to assess their current achievements and uncover the challenges that the probation bureau currently faces. Last week, CiDA Project Manager Nino Demetrashvili held meetings with target groups in Akhaltsikhe where she briefed them on the aim of the project and the survey. According to Demetrashvili, involvement of probation officers, as well as young probationers in this activity is important, as this will help reveal what kind of problems they see while carrying out their duties and what should be improved in order for them to conduct their jobs more effectively.

CiDA plans to provide training courses for the staff of the Bureau of the National Probation Agency and for convicted children on the topics of their interest. The training courses are planned for March of this year. Project is funded by the European Union.

10 (30) თებერვალი
10 (30)
თებერვალი

2013

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

11 თ ებერ ვალ ი, 2013

პრ ო ბაციო ნერ ებმა კვლ ევის ჩატ არ ებაში მიიღ ეს მო ნაწილ ეო ბა

"სიდას" ინიციატივითა და არასაპატიმრო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს მხარდაჭერით, არასრულწლოვანმა პრობაციონერებმა რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრის მიერ ჩატარებულ კვლევაში მიიღეს მონაწილეობა.

კვლევის "2013 წელი ახალგაზრდებისთვის" მიზანია დადგინდეს თუ რა პრიორიტეტები აქვთ რუსთაველ ახალგაზრდებს და რა სახის პროექტების განხორციელებას ისურვებდნენ ისინი. ეს კვლევა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების მაქსიმალურ ჩართულობის გაზრდას სამოქალაქო აქტივობებში. კვლევის ფ ა რ გ ლ ე ბ შ ი , პ რ ო ბ ა ც ი ო ნ ე რ ე ბ მ ა ს ხ ვ ა რ უ ს თ ა ვ ე ლ ახალგაზრდებთან ერთად, მოქალაქეებს მცირე სახის კითხვარები დაურიგეს და შეავსებინეს. კვლევა ტარდება როგორც კითხვარის შევსების, ასევე სოციალური ქსელის მეშვეობითაც. კვლევის შედეგები ერთ თვეში გახდება ცნობილი.

ახალგაზრდა პრობაციონერები აქტიურად ჩაერთვნენ კვლევის ჩატარებაში და სურვილი გამოთქვეს მსგავსი ტიპის აქტივობებში კიდევ მიიღონ მონაწილეობა.

ღონისძიება ჩატარდა იუსტიციის სამინიტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის "საზოგადოებისათვის სასარგებლო ა ქ ტ ი ვ ო ბ ე ბ ი ს ა " დ ა ე ვ რ ო კ ა ვ შ ი რ ი ს პ რ ო ე ქ ტ ი ს „არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში“ ფარგლებში.

10 (30) FEBRUARY
10 (30)
FEBRUARY

2013

February 11, 2013

Juvenile probationers conduct surveys

As part of the project initiated by CiDA titled 'Public Benefit Activities', juveniles in conflict with the law participated in conducting a survey organized by the Rustavi Youth Center.

The goal of the survey is to reveal the priorities of Rustavi youth and to find out what kind of projects they would like to carry out in their town. The project aims to include young people in civil activities.

During the survey, the young probationers distributed small questionnaires to local residents and helped them fill them out. The results of the survey will become known during the next month.

The young participants actively became involved in this event and expressed their wish to take part in similar events in the future.

The 'Public Benefit Activities' project is financed by the Ministry of Justice of Georgia. The event has also been held as part of the 'Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti' a project funded by the European Union.

13 თ ებერ ვალ ი, 2013 JOIN-ის ფარგლებში

13 თ ებერ ვალ ი, 2013

JOIN-ის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთში სამუშაო შეხვედრები გაიმართა

12-13 თებერვალს სამოქალაქო განვითარების სააგენტო "სიდას" ორგანიზებით პროექტ JOIN-ის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი განვითარების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა.

ახალქალაქის სამუშო ჯგუფი ადგილობრივი ფერმერებისაგან, ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წამომადგენლებისაგან არის დაკომპლექტებული. შეხვედრის პირველ ეტაპზე განხორციელდა მუნიციპალიტეტის წამყვანი პროფილის, სოფლის პროდუქტის - კარტოფილის - ბაზრის ანალიზი, ფოკუს ჯგუფის მიერ გამოვლინდა ბაზრის მოთამაშეები, რომელიც არსებობს დღესდღეობით ბაზარზე და რომელიც საბოლოოდ გავლენას ახდენს პროდუქციის მოცულობაზე, ხარისხსა და რეალიზაციაზე. სამუშაო ჯგუფის წევრებმა, კონსულტანტთა ფასილიტაციით გამოავლინეს ბაზრის სქემის SWOT ანალიზი, რაც გულისხმობს დარგის ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების გამოვლენას.

შეხვედრის მეორე ნაწილში სამუშაო ჯგუფის მიერ გამოვლინდა ბაზრის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებული ის პროგრამები და პროექტები რომელიც ეყრდნობა SWOT ანალიზს, ზოგად მიზნებს და ღირებულებებს. შეფასების კრიტერიუმებზე ქულათა მინიჭების საფუძველზე, გამოვლინდა ოპტიმალური პოლიტიკა - საბაზრო კავშირების გაუმჯობესების პროგრამა და პროექტები, რომელიც წამოადგენს კონკრეტულ ნაბიჯებს პროგრამის განხორციელებისათვის. სამუშაო ჯგუფის მიერ გამოვლენილი პროექტი -ახალქალაქის კარტოფილის პოპულარიზაცია ეროვნულ ბაზარზე, წარმოადგენს სწორედ იმ აუციელებელ ღონისძიებას, რომელიც ხელს შეუწყობს პროდუქციის რეალიზაციასა და ზოგადად, მუნიციპალიტეტში სოცილურ- ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

"ადგილობრივი ეკონომიური განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი და მექანიზმები ახალგაზრდა პრაქტიკაა საქართველოში და მათ შორის ჩვენს სამიზნე მუნიციპალიტეტებში. აქედან გამომდინარე, სხავდასხვა მოქმედი მხარეების ჩართულობა და მათ მიერ გაჟღერებული ინიციატივები მნიშვნელოვანია სწორი სამომავლო სტრატეგიის დასაგეგმად. "სიდას" მიერ ორგანიზებულ აქტივობებში ა დ გ ი ლ ო ბ რ ი ვ ი ფ ე რ მ ე რ ე ბ ი ა რ ა ს ა მ თ ა ვ რ ო ბ ო ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ე ბ ი დ ა თვითმმართველობის წარმომადგენლები არიან ჩართულები, რაც დაგეგმარების პროცესს სანდოდ და მრავალმხრივად წარმოაჩენს," განაცხადა "სიდას" პროექტ JOIN-ის მენეჯერმა ნინო ჩიტორელიძემ.

პროექტი "ადგილობრივი აქტორების გაერთიანება ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარებისა და მმართველობისათვის სამხრეთ კავკასიაში" (JOIN) 3 წლიანი ინიციატივაა და მას ავსტრიის განვითარების სააგენტო აფინანსებს. პროექტი ხორციელდება CARE ავსტრიისა და CARE საერთაშორისო კავკასიაში მიერ, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად: საქართველოში - "სიდას" და სომხეთში - "აგრობიზნესისა დას ოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი" (CARD). აღნიშნული პროგრამის მიზანია ადგილობრივი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება საზღვრისპირა რეგიონებში, კერძოდ, ქვემო ქართლსა და სამცხე- ჯავახეთში, სოფლის მეურნეობის სხვადსხვა დარგების განვითარებით, ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

February 13, 2013

Join meeting in Samtskhe-Javakheti

As part of the project Local Actors Join for Inclusive Economic Development and Governance in the South Caucasus (JOIN), working group meetings have been held in the Samtskhe- Javakheti region of Georgia. The major topic of discussion was identifying local market development potential and value chains. The first stage focused on potato market analysis. Potatoes are Georgia's leading agricultural product. As such, the players on the market that ultimately affect the volume of production, quality and sale, were identified by the focus group. Working Group members and consultants identified a market facilitation scheme, SWOT analysis, the sector's strengths and weaknesses, opportunities and discussed threat detection. The second part of meeting aimed to identify those projects based on SWOT analysis, objectives and values that are related to the market action plan. The working group identified a project that promotes Akhalkalaki potatoes on national markets. This will encourage the local population to realize the value of their products which in turn will improve their economic situation. 'The Local economic development strategic planning process and its mechanisms are a new practice in Georgia and among our target municipalities. Hence, the involvement of various parties and their initiatives are important for proper future strategy planning. Through the activities organized by CiDA, local farmers, NGOs and government officials are involved, which makes the process more reliable and trusted', says JOIN project manager, Nino Chitorelidze. The meeting was attended by group members, farmers, NGOs and local authority representatives. Other issues discussed included future perspectives and export potential and the experience of neighboring countries. JOIN is funded by the Austrian Development Cooperation (ADC) and implemented by CARE Austria and CARE International in the Caucasus, together with the partner organizations the Civil Development Agency (CiDA) in Georgia and the Center for Agribusiness and Rural Development (CARD) in Armenia.

10 (30) თებერვალი
10 (30)
თებერვალი

2013

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

"სიდ ა" ტ რ ეფ იკინგთ ან ბრ ძო ლ ის საუწყებათ აშო რ ისო საკო ო რ დ ინაციო საბჭო ს წევრ ია

2013 წლის 7და 13 თებერვალს გაიმართა ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი უძღვებოდა.

საბჭო განახლებული შემადგენლობით შეიკრიბა და მასში არასამთავრობო სექტორიდან სამოქალაქო განვითარების სააგენტო "სიდაც" ჩაერთო. 7 თებერვლის შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო, 13 თებერვალს კი შემუშავდა ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2013-14 წლების სამოქმედო გეგმა. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის საკოორდინაციო საბჭო უწყებათაშორისი ორგანოა, რომლის მიზანია ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა, მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დაცვა. ამ საქმიანობას საბჭო საქართველოს სახელმწიფო უწყებებთან, არასამთავრობო სექტორთან, ტრეფიკინგის პრობლემებზე მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით ახორციელებს, ის მონიტორინგს უწევს, აგრეთვე, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას.

10 (30) FEBRUARY
10 (30)
FEBRUARY

2013

CiDA is the member of Interagency Coordination Council for Carrying out Measures against Trafficking

On February 7-13, the Interagency Coordination Council for Carrying out Measures against Trafficking meeting was held and led by Minister of Justice of Georgia Thea Tsulukiani.

The council was presented with new members and CiDA is among them. The first meeting was introductory and council members have been introduced to the 2013-2014 action plan regarding the measures against trafficking.

The Interagency Coordination Council For Carrying Out Measures Against Trafficking is a body that aims to fight against human trafficking and defend those people who become victims of this crime.

13 თ ებერ ვალ ი, 2013

არ ასამთ ავრ ო ბო ები საქარ თ ველ ო ს ევრ ო პულ ი კურ სის უცვლ ელ ო ბის უზრ უნველ ყო ფ აზე განცხად ებას ავრ ცელ ებენ

2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ მკაფიოდ განაცხადა, რომ არ აპირებს გადაუხვიოს ქვეყნის პრო- დასავლურ ორიენტაციას და საგარეო პოლიტიკურ კურსს. დღეს შექმნილია უნიკალური ვითარება, როდესაც შესაძლებელია საკანონმდებლო გარანტიების გზით ფართო საზოგადოებრივი და პოლიტიკური კონსენსუსის დაფიქსირება საგარეო პოლიტიკის ვექტორის უცვლელობასთან დაკავშირებით.

"ქვეყნის უსაფრთხო განვითარებისთვის ალტერნატივა არ გააჩნია საქართველოს დემოკრატიულ კურსს, ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ ინსტიტუტებში ინტეგრაციას, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, რუსეთის საოკუპაციო ჯარების საქართველოდან გასვლას და დევნილების ღირსეულად და უსაფრთხოდ დაბრუნებას. საქართველოს ნატო-სა და ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის მკაფიოდ გამოხატული და დადასტურებული ნებაა, ამიტომ საქართველომ არ უნდა გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც საფრთხეს შეუქმნის ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს. საქართველოს ინტერესებში არაა და, შესაბამისად, ქვეყანა არასოდეს უნდა შევიდეს დსთ-ში, ევრაზიულ კავშირში, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში, ან პოსტ- საბჭოთა სივრცეში აღმოცენებულ რომელიმე სხვა გაერთიანებაში, სადაც მკაფიოდ არის გამოხატული რუსეთის დომინანტური როლი.

მისასალმებელია, რომ ქვეყნის ეს პრიორიტეტები ნათლად არის ასახული ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიაში, ასევე სხვა სტრატეგიული ხასიათის დოკუმენტებში. ამასთან, ხაზგასმით აღვნიშნავთ, საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ არჩევანში სრული სიცხადის შესატანად კარგი იქნება, თუ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო მოახდენს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობის უზრუნველყოფას რაც შეიძლება მაღალი დონის საკანონმდებლო აქტით.

მოხარული ვართ, რომ როგორც უმრავლესობა, პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა, ისე უმცირესობა და პრეზიდენტი, თავიანთ განცხადებებში, ადასტურებენ საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილების დაუშვებლობას. ამ კონტექსტში ჩვენ მივესალმებით როგორც საპარლამენტო უმრავლესობიდან წამოსულ ინიციატივას, რომ შედგეს ინტერფრაქციული შეთანხმება საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით, ისე საპარლამენტო უმცირესობის მიერ გაცხადებულ წინადადებას, რომ მოხდეს საგარეო პოლიტიკური კურსის საკონსტიტუციო დონეზე გამყარება. მოვუწოდებთ საქართველოს პარლამენტის წევრებს როგორც უმრავლესობიდან, ისე უმცირესობიდან, რომ გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა საკანონმდებლო ინსტრუმენტი და სამივე შესაძლებელი ფორმით (ინტერ-ფრაქციული შეთანხმება, კანონი საგარეო პოლიტიკის შესახებ და საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილება) გაამყარონ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობა. აქვე აღვნიშნავთ, რომ ჩვენ მზად ვართ აქტიურად ჩავერთოთ ამ თემის ირგვლივ მიმდინარე სამოქალაქო განხილვის პროცესში, როგორც პარლამენტში, ისე მის გარეთ".

განცხადებას ხელს 17 ორგანიზაცია აწერს, ხელმომწერი ორგანიზაციები არიან:

"სიდა" (სამოქალაქო განვითარების სააგენტო); GRASS ("საქართველოს რეფორმების ასოციაცია"); "საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი" (GFSIS); "საქართველოს ატლანტიკური საბჭო"; "საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა" (GDI), "სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი" (GISS); "სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტი; პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი" (TCPA); "ახალი ეკონომიკური სკოლა"; "კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის"; "რელიგიათა კვლევის ცენტრი"; "ქართველ თავადაზნაურთა საზოგადოება"; "ქართველთა და საქართველოში მცხოვრებ ეროვნულ უმცირესობათა ინტერესებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ასოციაცია"; "ცოდნის ფონდი"; "სუფთა პოლიტიკა"; "გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი" და "დემოკრატიის და უსაფრთხოების ინსტიტუტი" (IDS).

ინსტიტუტი" (IDS). February 13, 2013 NGOs release statement regarding

February 13, 2013

NGOs release statement regarding Georgia's foreign course

17 Georgian NGOs released a joint statement concerning Georgia's foreign policy course. They stated that Georgia's Euro-Atlantic path should be reflected in all possible legislative levers.

'After the October 1, 2012 parliamentary elections, the new government strongly stated that Georgia will continue on its path towards Europe. Currently, there is a unique situation in the country where through a wide political consensus, Georgia's foreign policy direction should be legally guaranteed.

For Georgia's safe development there is no alternative to the country's democratic development, its integration into EU and NATO institutions, the restoral of the country's territorial integrity, the withdrawal of Russian forces from Georgia's territory and the repatriation of IDPs. The majority of the Georgian population have expressed their will to join NATO and the EU; that is why Georgia should not take steps that create obstacles in its path to Western integration. It is not in Georgia's interests to join the CIS or any other union created in the post-Soviet space, where Russia is the main actor.

The good news is that this country's priorities are clearly reflected in its national security concept, foreign policy strategy, as well as other strategic documents. We would like to stress, the foreign policy choices in full clarity will be good if the legislative body of the country's foreign policy ensures the highest possible level immutability of the legislative act.

We are pleased that the parliamentary majority, Prime Minister, government, as well as the parliamentary minority and the president have confirmed their statements regarding Georgia's unchangeable foreign policy course.

We urge the members of parliament from both the majority and the minority, to use all the legal tools at their disposal and the three possible forms of an inter-factional agreement over the issue, as well as the law concerning Georgia's foreign course and making note in the constitution on the issues should be used to reach the immutability of foreign policy. Here we should mention that we are ready to actively engage in civil discussions about this topic in the process– both in parliament and outside'.

NGOs sign on the statement: Civil Development Agency CiDA, Grass, GFSIS, GDI, GISS, TSPA; New Economic School; Coalition for European Georgia, Pure Politics, and the International Centre for Geopolitical Studies.

10 (30) თებერვალი
10 (30)
თებერვალი

2013

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

19 თ ებერ ვალ ი, 2013

შექსპირ ი პანტ ო მიმის ენაზე

19 თებერვალს "სიდას" ინიციატივითა და პანტომიმის თეატრის მხარდაჭერით, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები პანტომიმის თეატრს ეწვივნენ. მათ ნახეს სპექტაკლი "შექსპირის სონეტები", რომლის რეჟისორია დავით შალიკაშვილი.

პრობაციონერებთან ერთად სპექტაკლს ესწრებოდნენ რუსთავის ახალგაზრული ცენტრისა და იუსტიციის სამინიტროსთან არსებული ლიდერთა კლუბის წევრებიც.

ახალგაზრდებზე წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა სხვადასხვა სცენურმა ეფექტებმა, მსახიობების პროფესიონალურმა შესრულებამ და პანტომიმის ხელოვნებამ, რომელიც გულისხმობს მხატვრული სახის შექმნას უსიტყვოდ ადამიანის სხეულის პლასტიკური გამომსახველობითა და მიმიკით.

"სიდა"

მხარდაჭერისა და გულისხმიერებისთვის.

მადლობას

უხდის

პანტომიმის

თეატრს

გაწეული

ღონისძიება ჩატარდა იუსტიციის სამინიტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის "საზოგადოებისათვის სასარგებლო აქტივობებისა" და ევროკავშირის პროექტის "არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში" ფარგლებში.

10 (30) FEBRUARY
10 (30)
FEBRUARY

2013

February 19, 2013

Shakespeare on Pantomime's stage

As part of the project 'Public Benefit Activities', initiated by CiDA, juveniles in conflict with the law along with representatives of the Leaders' School attended a performance 'Shakespeare's sonnets' at the Georgian State Pantomime Theatre.

It was the first time young probationers to visit at the Pantomime Theatre and they have been impressed with the artists' professionalism and performance.

CiDA

administration for their support and attention.

expressed

its

gratitude

towards

the

theatre

'Project Public Benefit Activities' is financed by the Ministry of Justice of Georgia. The event has also been held as a part of the 'Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti' project, funded by the European Union.

19 თ ებერ ვალ ი, 2013 მედ იატ ურ ი "სიდ აში" BBC

19 თ ებერ ვალ ი, 2013

მედ იატ ურ ი "სიდ აში"

BBC ქართველი ჟურნალისტებისათვის სამდღიან ტრენინგს ატარებს. 19 თებერვალს ტრენინგის მონაწილეები "სიდას" ოფისს ესტუმრნენ, სადაც ორგანიზაციის საქმიანობას გაეცნენ. "სიდას" დირექტორმა ზვიად დევდარიანმა ყველა იმ პროექტის შესახებ ისაუბრა, რომლესაც ორგანიზაცია ამჟამად ახორციელებს.

განსაკუთრებული დაინტერესება გამოიწვია ევროკავშირის დაფინანსებულმა პროექტმა, რომელიც მართლმსაჯულების სფეროში ხორციელდება. პროექტის "არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში" მენეჯერმა ნინო დემეტრაშვილმა ჟურნალისტებს დეტალურად გააცნო პროექტის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები. მისი საბოლოო მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაძლიერება ადამიანის უ ფ ლ ე ბ ე ბ ი ს დ ა ც ვ ი ს ა დ ა დ ე მ ო კ რ ა ტ ი უ ლ ი რ ე ფ ო რ მ ე ბ ი ს განხორციელების ხელშეწყობის კუთხით. ხოლო პროექტის სპეციფიური მიზანია კანონთან კონფლიქტში მყოფი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი არასრულწლოვნების რეინტეგრაცია ადგილობრივ თემში მათი პროფესიული და პიროვნული უნარების გაძლიერების გზით. შეხვედრები კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ტრენინგის მონაწილეებს საშუალება მიეცათ პირადად შეხვედროდნენ არასრულწლოვან პრობაციონერებს, რომლებმაც ჟურნალისტებს გაუზიარეს თავიანთი შეხედულებები პროექტის შესახებ.

პროექტის შესახებ. February 19, 2013 BBC training participants visit CiDA On

February 19, 2013

BBC training participants visit CiDA

On February 19, BBC training participants visited CiDA office, where they have been introduced organisation's activities. CiDA Director Zviad Devdariani has briefed about the projects CiDA is carring out currently.

Journalists got acquainted in EU funded project 'Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti' that assists reintegration of the juvenile probationers of all ethnicities in Kvemo Kartli and Samstskhe- Javakheti into their communities through new knowledge in professional and general education. Project Manager Nino Demetrashvili held a presentation regarding this project and asked journalists questions.

At the end of the presentation, media representatives had a chance to personally meet with the juveniles in conflict with the law who are involved in this project. Young probationers shared them their experience and own stories.

10 (30) თებერვალი
10 (30)
თებერვალი

2013

w e c o n n e c t 25 თ ებერ ვალ ი, 2013
w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

25 თ ებერ ვალ ი, 2013

პრ ო ბაციო ნერ ები აქცია "არ ა ო კუპაციას" შეუერ თ დ ნენ

25 თებერვალს "სიდას" ინიციატივითა და არასაპატიმრო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს მხარდაჭერით, არასრულწლოვანი პრობაციონერები აქცია "არა ოკუპაციას" შეუერთდნენ, რომელიც რუსთავში საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით გაიმართა.

ღონიძიება ჩატარდა "აირას", რუსთავის ახალგაზრდობის ცენტრისა და სხვა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით. აქციის მიზანი იყო ადგილობრივი საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება იმ რეპრესიებისა და დანაშაულებების შესახებ, რომლებიც საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის შედეგი იყო. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა ფოტო და ვიდეო გამოფენა, თეატრალური წარმოდგენები და ჯგუფ Shelby-ის როკ -კონცერტი.

2010 წლის 21 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება,

რომლის

საქართველოს

საბჭოთა ოკუპაციის დღედ.

მიხედვითაც

25

თებერვალი

გამოცხადდა

ღონისძიება ჩატარდა იუსტიციის სამინიტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში: "საზოგადოებისათვის სასარგებლო აქტივობებისა" და ევროკავშირის პროექტის "არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლსა და სამცხე- ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში".

February 25, 2013

Juvenile Probationers say No to Occupation

On CiDA's initiative and with the support of the Kvemo Kartli Probation Bureau, juveniles in conflict with the law joined the 'No to Occupation' movement held in Rustavi. The event, organized by local NGOs, aimed to inform the local population about the day of occupation, its history and its meaning. As part of the event, young musicians held a concert at Rustavi's main square where theatre performances and exhibitions were held.

This is the second year the Day of Soviet Occupation is officially being marked in Georgia after a resolution was passed in parliament in 2010. In addition, various memorial events are being held every February 25 to commemorate hundreds of thousands of victims of political repression by the Communist occupational regime.

10 (30) FEBRUARY
10 (30)
FEBRUARY

2013

26 თ ებერ ვალ ი, 2013 არ ასრ ულ წლ ო ვანი პრ ო ბაციო

26 თ ებერ ვალ ი, 2013

არ ასრ ულ წლ ო ვანი პრ ო ბაციო ნერ ები "კათ არ ზისში"

26 თებერვალს რუსთაველმა არასრულწლოვანმა პრობაციონერებმა სათნოების სახლის "კათარზისი" ხანდაზმული ბინადრები მოინახულეს და პანსიონატის პერსონალს მათ მომსახურებაში დაეხმარნენ. საქველმოქმედო აქციაში აგრეთვე მონაწილეობდნენ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილე გიგა გიორგაძე და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსი გიორგი არსოშვილი. ღონისძიება ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროსა და სამოქალაქო განვითარების სააგენტო "სიდას" ორგანიზებით გაიმართა. "ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც სახელმწიფოს წარმომადგენლები და ასევე ის ადამიანები რომლებმაც გარკვეული შეცდომები დაუშვეს ერთად, დიდი სიყვარულით ვემსახურებით მოხუცებს, ყველაზე საყვარელ ადამიანებს. მსგავსი აქციებით ჩვენ ვცდილობთ გავიცნოთ და დავუახლოვდეთ ჩვენს ახალგაზრდა პრობაციონერებს, რათა მათ იცოდნენ რომ დანაშაულის მიუხედავად ისინი ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან და ჩვენ ერთად ვეცდებით შევუქმნათ მათ უკეთესი მომავალი", განაცხადა სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილემ გიგა გიორგაძემ. "მსგავსი ტიპის ღონისძიებები მოზარდებს საშუალებას აძლევს განავითარონ ისეთი სოციალური უნარები, რაც აუცილებელია საზოგადოებაში ჯანსაღი ფუნქციონირებისათვის. ღონისძიებას კათარზისში ორი დატვირთვა აქვს: ახალგაზრდებს მიეცათ ზრუნვის განხორციელების საშუალება და მოისმინეს საინტერესო ისტორიები ხანდაზმულთა ცხოვრების შესახებ, რაც ცხოვრებისეულ სირთულეებსა და გამოწვევებზე დაფიქრების საშუალებას მისცემთ", აღნიშნა პროექტის მენეჯერმა ნინო დემეტრაშვილმა. ღონისძიება ჩატარდა იუსტიციის სამინიტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის "საზოგადოებისათვის სასარგებლო აქტივობებისა" და ევროკავშირის პროექტის "არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში". პროექტის მიზანია, რუსთავში მცხოვრები კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების საზოგადოებისათვის სასარგებლო საქმიანობაში ჩართვა და მათი ინტეგრაცია, პიროვნული განვითარების, მათთვის ახალი ცოდნისა და უნარების გადაცემის გზით, სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაძლიერება ადამიანის უფლებების დაცვისა და დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობის კუთხით.

February 26, 2013

კუთხით. February 26, 2013 Charity event for Georgia's elderly a success On

Charity event for Georgia's elderly a success

On February 26, juveniles in conflict with the law from Rustavi visited Catharsis and offered their service to the elderly. For one day, juvenile probationers were part of the personnel of the center and hosted elderly citizens from vulnerable families. This charity action was attended by the deputy Minister of Penitentiary and Legal Assistance of Georgia Giga Giorgadze and the Head of the National Probation Agency, Giorgi Arsoshvili. 'We are involved in this charity action and serve our favorite group of people – the elderly. By similar actions, we are trying to introduce and get closer to our probationers, in order that they know that despite their mistakes, they are members of society and we will do our best to create a better future for them', Giga Giorgadze stated. According to Project Manager Nino Demetrashvili, similar activities encourage the juvenile probationers to realize their social skills development. This is important for better integration into society. 'The Catharsis event is distinguished by two aspects: firstly, they have an opportunity to learn how to take care of the people from vulnerable families; secondly, they had the opportunity to listen to different stories told by other people. This will be useful for them to think about life's challenges and difficulties. Our aim is to raise awareness among the Rustavi juveniles in conflict with the law by public benefit activities. We believe that it will help them to integrate through supporting their personal development, and by transferring new knowledge and skills', Demetrashvili said. 'I was not expecting those elderly people to meet us so warmly', one of the probationers said. 'We are hosting them today and I feel very pleased that I had an opportunity to join this action with my friends. The deputy minister also joined our activity and I will take part in similar activities with pleasure in the future as well'. 'What was most interesting for me was to listen to those people. Each has a very interesting story about their lives. One friend of mine and I are even thinking to make a short film about them. I feel sorry they do not have enough financial income to live in a comfortable condition', another probationer said. Charity House Catharsis was founded in 1990 by Zaur Aladashvili. Since then, the charity has been financed by various companies and donors. Each day Catharsis hosts 310 older people. To host them costs 385 GEL each day. Aladashvili welcomed CiDA's initiative to invite young probationers to the charity house and expressed his hope that this will not be a one-time occasion. The Public Benefit Activities project is financed by the Ministry of Justice of Georgia. The event has also been held as part of the 'Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti' project, funded by the European Union. The project assists in the reintegration of juvenile probationers of all ethnicities in Kvemo Kartli and Samstskhe-Javakheti into their communities through new knowledge in professional and general education.

10 (30) თებერვალი
10 (30)
თებერვალი

2013

მედია ჩვენს შესახებ

Media About Us

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us w e c o n n e c t 10
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us w e c o n n e c t 10
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us w e c o n n e c t 10
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us w e c o n n e c t 10
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us w e c o n n e c t 10
10 (30) FEBRUARY
10 (30)
FEBRUARY

2013

P. 11

მედია ჩვენს შესახებ Media About Us w e c o n n e c t 10
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us w e c o n n e c t 10
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us w e c o n n e c t 10
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us w e c o n n e c t 10

თებერვლის მედიამონიტორინგის შედეგები

Media Monitoring Data of February

შედეგები Media Monitoring Data of February 10 (30) თებერვალი 2013 გვ. 12
შედეგები Media Monitoring Data of February 10 (30) თებერვალი 2013 გვ. 12
შედეგები Media Monitoring Data of February 10 (30) თებერვალი 2013 გვ. 12
შედეგები Media Monitoring Data of February 10 (30) თებერვალი 2013 გვ. 12
შედეგები Media Monitoring Data of February 10 (30) თებერვალი 2013 გვ. 12
შედეგები Media Monitoring Data of February 10 (30) თებერვალი 2013 გვ. 12
შედეგები Media Monitoring Data of February 10 (30) თებერვალი 2013 გვ. 12
შედეგები Media Monitoring Data of February 10 (30) თებერვალი 2013 გვ. 12

10 (30)

თებერვალი

2013

2013 10 თებერვალი FEBRUARY

2013

10

თებერვალი

FEBRUARY

2013 10 თებერვალი FEBRUARY
2013 10 თებერვალი FEBRUARY