1.

0 PENGENALAN
Definisi pelancongan.
Pelancongan (tour) dari sudut bahasa adalah berasal dari perkataan Latin iaitu “tornare” dan perkataan greek “tornos” yang bermakna bulatan dan gerakan. Mathiesan dan wall(1991) mendifinisikan pelancongan sebagai gerakan sementara oleh manusia ke destinasi lain di luar tempat kerja dan tempat tinggalnya yang biasa di mana mereka (para pelancong) melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan menggunakan segala kemudahan yang telah disediakan untuk memenuhi keperluan mereka. Manakala MacCannel (1976) mendifinisikan pelancongan sebagai seseorang atau kumpulan orang yang mencari pengalaman atau bertukar pandangan di serata dunia dan kebanyakan adalah mereka dari kelas pertengahan. Marthieson dan wall (1991) turut menjelaskan bahawa pelancongan adalah orang yang bergerak untuk memenuhi dua syarat iaitu pertama, rumahnya untuk memenuhi dua syarat orang yang meninggalkan iaitu pertama, orang yang

meninggalkan rumahnya untuk suatu jangka masa yang pendek. Kedua, wang yang dibelanjakan selama perbelanjaan itu adalah wang yang diperolehi dari rumahnya dan bukannya dari tempat yang dilawatinya itu. Dari definisi tersebut empat kriteria asas yang telah digunakan dalam memberi makna kepada pelancongan moden ialah perjalanan, jenis pengangkutan yang digunakan, tempoh masa menginap di destinasi pelancongan dan tempat dan keempat adalah jarak perjalanan. Burkart dan Medlik (1981) mendakwa destinasi yang di lawati itu pula bukan bertujuan untuk penempatan tetap, tetapi sekadar pergerakan sementara seseorang dari habitat asalnya.

Pusat Pelancongan Alam Semulajadi Kolam Air Panas Poring.

1

Poring merupakan nama KadazanDusun untuk sejenis spesies Pokok Buluh yang tumbuh di kawasan itu. Pusat pelancongan ini terletak kira-kira 40 km di timur laut pusat Taman Kinabalu. Poring terkenal kerana kolam air panas dan jambatan gantungnya yang unik. Kolam air panas Poring sangat dikenali kerana air panasnya mengandungi Galian Sulfur yang dikatakan boleh menyegarkan badan. Para pelancong juga berpeluang menikmati pemandangan yang indah apabila menyusuri jambatan gantung sepanjang 157.8 m dan setinggi 41 meter di atas pokok. Selain itu, terdapat juga Taman Kupu-kupu dan Pusat Pemuliharaan Orkid serta kemudahan-kemudahan asas yang disediakan bagi menjamin keselesaan para pengunjung seperti surau, tandas, tempat letak kereta dan sebagainya. Perkara yang lebih menarik di sini ialah terdapat pelbagai kraftangan yang dihasilkan sendiri oleh komuniti setempat yang dijadikan pendapatan sampingan disamping berkerja di pusat pelancongan tersebut.

2.0 PERMASALAHAN KAJIAN
Kemunculan sektor pelancongan pada masa kini semakin giat

berkembang diikuti dengan peredaran masa. Sektor pelancongan banyak memberikan kesan positif terhadap pembangunan negara dari segi ekonomi iaitu melalui pendapatan yang diperolehi dalam sektor ini. Kajian yang dilakukan adalah bertujuan untuk membincangkan persoalan tentang perkembangan sektor pelancongan dan seterusnya ingin mengkaji peranan komuniti setempat dalam sektor perlancongan ini. Perbincangan ini akan 2

merangkumi aspek sosio-ekonomi dan budaya serta aktiviti pelancongan dengan memberi tumpuan khusus kepada penglibatan penduduk setempat di kawasan Kolam Air Panas Poring. Kajian yang dijalankan ini juga bertujuan untuk daripada aktiviti pelancongan terhadap komuniti mengupas kesan setempat dalam

perkembangan sosio-ekonomi mereka. Sektor pelancongan ini juga telah menjadi perhatian banyak penyelidik terdahulu dan penggubal dasar pembangunan di negara membangun kerana menyumbang kepada peningkatan ekonomi kemampuannya untuk setempat disamping

peningkatan ekonomi negara.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN
Kajian ini menyatakan dua objektif seperti berikut:1. Ingin

mengkaji

penglibatan

komuniti

setempat

dalam

sektor

pelancongan alam semulajadi.
2.

Memahami kesan pelancongan keatas kominiti setempat

4.0 HIPOTESIS
1. Keunikan alam semulajadi salah satu cara untuk mempromosikan sebuah tempat untuk dijadikan sebagai destinasi pelancongan. 2. Pelancongan dengan alam semulajadi saling berkaitan antara satu sama lain. 3

5.0 KEPENTINGAN KAJIAN
1. Hasil kajian ini mampu dijadikan rujukan oleh institusi berkaitan sebagai panduan untuk menjalankan kajian dimasa akan datang. 2. Dapat membantu pengkaji memahami sesuatu keunikan alam

semulajadi yang mampu mempengaruhi aktiviti pelancongan di satusatu tempat. 3. Hasil kajian ini dapat memberi sedikit sebanyak kefahaman yang lebih jelas terhadap komuniti setempat mengenai faedah dan kesan yang timbul melalui aktiviti pelancongan di kawasan mereka.

6.0 METODOLOGI KAJIAN
Bahagian ini membincangkan bagaimana data dan maklumat dikutip ketika menjalankan kajian ini. Selain itu, bahagian ini juga menerangkan kaedah-kaedah yang digunakan untuk menganalisis data kajian. Pelbagai cara akan digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai kajian ini. Antaranya ialah : 6.1 Data Primer 6.1.1 Kerja Lapangan. Kaedah yang ingin digunakan dalam menjalankan penyelidikan ini adalah melalui pemerhatian turut serta di mana penyelidik akan turun ke lapangan untuk melihat dan memahami sendiri aktiviti dan proses yang berlaku di lokasi kajian. Dalam pemerhatian ini, pengkaji akan melihat 4

penglibatan komuniti setempat dalam sektor pelancongan alam semulajadi ini. 6.1.2 Kaedah Temu bual. Selain itu, penyelidik juga akan menggunakan kaedah temubual terhadap responden yang akan dipilih secara rawak. Kaedah temubual ini boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu temubual secara formal yang menggunakan borang soal selidik berstruktur dan mengunakan borang soal selidik berbentuk skala. Kaedah ini dilakukan secara rawak iaitu sebanyak 30 orang responden. 6.2 Data Sekunder 6.2.1 Kajian Perpustakaan. Selain itu, penyelidikan juga akan menggunakan kaedah rujukan literatur ataupun kaedah dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran awal tentang kajian yang akan dijalankan dengan mendapatkan sumber-sumber data bertulis melalui bahan seperti buku dan jurnal yang terdapat di perpustakaan Universiti Malaysia Sabah dan Pusat Sumber Sekolah Sains Sosial. Menerusi kaedah ini dapat mengetahui reka bentuk kajian yang digunakan oleh pengkaji lepas untuk membuat penyelidikan ke atas fenomena yang serupa. Dengan itu dapat membandingkan kekuatan dan kelemahan reka bentuk kajian tersebut dan membuat keputusan untuk menggunakan reka bentuk yang sesuai. Melalui kajian literatur akan dapat mengenal pasti kaedah mengumpul dan menganalisis data yang paling sesuai untuk kajian ini dengan mengumpul, mengurus data-data, serta 5

membuat tafsiran dengan tepat. Melalui kaedah ini juga dapat membantu dalam membuat kajian dengan tidak mengulangi kesalahan kajian lepas serta dapat membantu kajian untuk mengenal pasti objektif serta

mengoperasian konsep teoritikal, membina kebolehpercayaan dan kaedah instrumen pengukuran, menentukan reka bentuk kajian yang sesuai, memilih menganalisis data, serta menerangkan secara rasional dapatan kajian. 6.2.2 Analisis Data.

Kaedah menganalisi data juga digunakan bagi menganalisis maklumat yang diperolehi menerusi kerja lapangan. Contohnya menerusi dapatan hasil kajian iaitu melalui borang soal selidik. Data dianalisis untuk mendapatkan satu data terkumpul bagi menbuktikan hipotesis yang telah dinyatakan. Contohnya sejauhmana data yang diperolehi menerusi metodologi kajian yang akan dilakukan ini dapat membuktikan hipotesis kajian ataupun andaian kajian. Selain itu, menerusi hasil analisis ini akan dapat membentuk jadual dan gambar rajah bagi menunjukan hasil kajian ini.

7.0 SOROTAN LITERATUR
Abdul Kadir D. (1989) dalam kajian beliau yang dilakukan di pulau Pinang dan Pulau Langkawi mendapati kesan positif yang amat ketara dalam pembangunan sektor pelancongan ialah peingkatan peluang pekerjaan yang baru. Selain itu, pembangunan sektor pelancongan ini dapat meningkatkan pembangunan kemudahan awam dan infrastruktur asas. Manakala kesan

6

negatifnya ialah keruntuhan moral dan peniruan gaya hidup dan budaya barat. Sharifa S. (2008) menyatakan bahawa pembangunan pelancongan yang dilaksanakan boleh membawa keburukan serta kesan yang tidak baik terhadap kehidupan sesebuah masyarakat. Kesan yang seringkali dibawa oleh pembangunan resort pelancongan ini khususnya ialah pencemaran alam sekitar. Selain itu, pembangunan resort pelancongan menyebabkan suatu kawasan tersebut tidak lagi mempunyai nilai-nilai budaya tradisi yang asal kerana telah banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya moden yang dibawa oleh pembangunan resort pelancongan ini. Voase R. (1995) dalam buku tulisannya menjelaskan bahawa impak pelancongan sama ada secara positif dan negatif yang berlaku bukan sahaja disebabkan oleh kedatangan individu ke sesuatu destinasi pelancongan dan mempengaruhi perubahan sosial, ekonomi serta budaya tetapi juga

disebabkan oleh kepelbagaian distenasi pelancongan yang dibangunkan untuk tujuan menarik pelancong datang ke suatu tempat pelancongan. Voase juga menjelaskan bahawa pada masa kini aktiviti pelancongan sudah menjadi satu bentuk pengetahuan baru di kalangan masyarakat setempat. Penyataan ini membincangkan mengenai pembangunan dan penubuhan resort bertujuan untuk pelancongan dan ini memberikan impak kepada komuniti setempat dari segi ekonomi dan cara hidup mereka seharian. Menurut Zakaria,rujukan Newsome, internet) Moore & Dowling rekreasi (2004), (dlm Jaffry cabaran 7

pelancongan

berasaskan

sememangnya memberi impak terhadap biodiversiti rekreasi air, kenderaan pacuan empat

seperti

aktiviti

roda, penjelajahan hutan,

perkhemahan, basikal lasak, menunggang kuda dan penjelajahan gua. Namun disamping mengadakan aktiviti berkenaan banyak kawasan-kawasan yang diduduki oleh komuniti setempat iaitu komuniti orang asli akan di terokai untuk tujuan aktiviti ini. Beberapa impak yang ditinggalkan oleh penggiat-penggiat ini antaranya ialah menggunakan api secara tidak berhatihati akan menyebabkan kebakaran hutan secara tidak langsung. Disamping sengaja untuk itu juga, kegiatan penebangan khemah dan pokok juga dengan sebagai

mendirikan tiang-tiang

sumber kayu api secara tidak langsung akan mengakibatkan banyak pokok-pokok muda terhapus dan struktur umum komuniti pokok sebilangan

dikawasan tersebut akan berubah. Kesan daripada kecil pokok sahaja yang akan matang dan kurang sesuai digunakan untuk tempat berteduh pada Terdapat

itu hanya

masa-masa

akan

datang.

juga kegiatan pembuangan sampah

secara berlebihan yang

bukan sahaja menjadikan pemandangan dikawasan persekitaran cacat malah secara tidak langsung mengubah status nutrien tanah dan

mengakibatkan kerosakan hidupan biodiversiti dengan cara menyekat kemasukan udara dan cahaya di persekitaran tersebut. Baum T. (1993) mengetengahkan isu berkaitan sektor pekerjaan dalam industri pelancongan sesuatu negara yang diambil alih oleh orang luar. Dalam buku beliau bertajuk Human Resource issues in International Tourism 8

menyentuh tentang peluang pekerjaan dalam industri pelancongan dimana jawatan-jawatan tinggi dalam industri ini dijawat oleh pelabur-pelabur asing yang datang melabur dalam industri pelancongan ini. Daripada analisis yang dilakukan, Tom mengatakan peluang pekerjaan yang memberikan

pendapatan lumayan tidak semuanya memberikan faedah kepada sesuatu komuniti tetapi faedah tersebut akan lebih memberikan faedah kepada pelabur.

8.0PENUTUP
Oleh itu, kajian yang dijalankan di Kampung Poring Ranau adalah suatu usaha bagi memahami pelancongan alam semulajadi dan komuniti setempat di tempat tersebut. Kajian yang dijalankan bukan sahaja mengkaji penglibatan komuniti setempat dalam sektor pelancongan alam semulajadi tetapi turut menekankan kesan pelancongan ke atas komuniti tersebut. Kajian ini akan menyelongkar di sebalik hakikat yang berlaku ke atas sektor pelancongan di kampung Poring Ranau dan menjawab isu yang menjadi persoalan kajian.

RUJUKAN
Abdul Kadir D. (1989). Bumiputera Enteprenuership in the Penang-Langkawi Touris Industry. Thesis Ph.D Universiti Of Hawaii, Usa.

9

Baum T. (1993) Human Resource issues in International Tourism. Oxford London. British Library Cataloguing in Publications Data.

Chua Yan Piaw. Kaedah dan Statistik Penyelidikan. Kaedah Penyelidikan. Mc Graw Hill Education.

Prof Madya Dr Abdullah Taib. (1985). Asas-Asas Antropologi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sharifa S. (2008). Pembangunan Resort Pelancongan dan Kesannya Keatas Komuniti Setempat: Kajian Kes di kampung Tampi-Tampi, Semporna. Sarjana Muda Sains Sosial (Tidak diterbitkan).

Voase R.(1995). Tourism: The Human Perspective. London. The British Library.

Rujukan Internet

10

http://www.freewebs.com/outdoorasia/Pelancongan_Rekreasi_Berasaskan_ca baran_dan_Biodiversiti.html) (Newsome) (dilihat pada 19 febuari 2009).

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful