ARTOPROD

…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

SUPORT DE CURS PENTRU INSTRUIREA ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII OPERATORILOR RESPONSABILI CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR
Prezentul suport de curs este întocmit în conformitate cu cerinţele Ordinului nr. 382/2009, emis de către Inspectorul de Stat Şef al ISCIR.

Temele conţinute sunt următoarele: 1. LEGISLAŢIE Legislaţia din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR: Legea nr. 64/2008 H.G. nr. 1.340/2001 H.G. nr. 182/2005 H.G. care transpun Directive Europene specifice (H.G. nr. 439/2003, H.G. nr. 453/2003, H.G. nr. 454/2003, H.G. nr. 941/2003, H.G. nr. 1029/2008. H.G. nr. 584/2004, H.G. nr. 1.009/2004) Prescripţii tehnice 2. RESPONSABILITAŢI RSVTI Responsabilităţile operatorului RSVTI la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat; Responsabilităţile operatorului RSVTI persoană fizică; Responsabilităţile operatorului RSVTI persoană juridică autorizată; Responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR (instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat) 3. CERCETAREA AVARIILOR ŞI ACCIDENTELOR

1

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

4. AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII INSTALAŢIILOR Autorizarea funcţionarii instalaţiilor sub presiune Cazane de abur şi apă fierbinte Cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune Aparate consumatoare de combustibil Recipiente sub presiune Conducte de abur şi apă fierbinte Conducte pentru fluide sub presiune Autorizarea funcţionării instalaţiilor de ridicat Macarale Mecanisme de ridicat Stivuitoare Nacele şi platforme autoridicătoare Elevatoare pentru vehicule Trape de scenă şi trape de decoruri Echipamente de agrement Modul de întocmire a proceselor-verbale de verificare tehnică 5. VERIFICAREA INSTALAŢIILOR ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII, PERIODIC, LA SCADENŢĂ SAU DUPĂ REPARAŢII Instalaţii sub presiune Cazane de abur şi apă fierbinte Cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune Aparate consumatoare de combustibil Recipiente sub presiune Conducte de abur şi apă fierbinte Conducte pentru fluide sub presiune Instalaţii de ridicat Macarale Mecanisme de ridicat Stivuitoare Nacele şi platforme autoridicătoare Elevatoare pentru vehicule Trape de scenă şi trape de decoruri Echipamente de agrement Modul de întocmire a proceselor verbale de verificare tehnică 6. AUTORIZAREA/PRELUNGIREA VALABILITĂŢI AUTORIZAŢILOR PERSONALULUI DE DESERVIRE LA INSTALAŢII SUB PRESIUNE Fochişti Laboranţi operatori pentru tratarea apei
2

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Automatişti pentru supraveghere și întreţinere Operatori la instalaţiile de alimentare cu GPL auto Autorizarea/prelungirea valabilităţii autorizaţiilor personalului de deservire la instalaţii de ridicat Macaragii Legatori de sarcină Manevranţi Stivuitorişti Liftieri Mecanici trolişti Modul de întocmire a proceselor-verbale de examinare a personalului de deservire 1. LEGISLAŢIE Legislaţia referitoare domeniul de activitate al ISCIR Pentru toţi cei implicaţi în domeniul ISCIR este esenţială cunoaşterea principalelor reglementări referitoare la existenţa, funcţiile şi atribuţiile acestei instituţii. În continuare sunt prezentate extrase relevante din actele normative în acest sens. 1.1.1 Legea nr. 64 din 21 martie 2008
• Legea nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil reprezintă reglementarea de bază în domeniu. Legea cuprinde principiile de bază referitoare la măsurile privind funcţionarea în siguranţă a acestor echipamente şi instalaţii. În continuare sunt prezentate extrasele relevante în contextul prezentei lucrări avânda la bază textul actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 17 noiembrie 2008.

Art. 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. (2) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1. Condiţiile de funcţionare în siguranţă a acestor instalaţii şi echipamente se reglementează prin legi specifice. Art. 2 În scopul funcţionării în condiţii de siguranţă, instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil şi componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat, unele

3

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 3, se supun regimului de autorizare şi de verificare tehnică, potrivit prevederilor prezentei legi. Art. 3 (1) Introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune şi/sau utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la art. 2 sunt admise numai în condiţiile stabilite de prezenta lege. (2) În situaţia în care instalaţiile şi echipamentele prevăzute la art. 2 sunt reglementate prin directive europene, acestea se supun regimului de autorizare şi verificare tehnică dacă prin această cerinţă nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile, transpuse prin reglementări tehnice. Art. 4 (1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, denumite în continuare instalaţii/echipamente. (2) ISCIR exercită următoarele funcţii: a) de autoritate în domeniul instalaţiilor/echipamentelor, care asigură controlul respectării prevederilor referitoare la condiţiile de introducere pe piaţă şi punere în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor, precum şi urmărirea şi controlul regimului de autorizare şi verificarea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor; b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea documentelor cu caracter normativ pentru domeniul său de activitate.

Art. 8 (1) Activităţile de construire, montare, instalare, punere în funcţiune şi control nedistructiv, precum şi cele ce privesc supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare, reviziile, reparaţiile şi lucrările de întreţinere pentru instalaţii/echipamente se realizează numai de către persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile stabilite de prescripţiile tehnice şi de prezenta lege.

4

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

(2) Producătorii care prestează activităţi de construire, montare, instalare, punere în funcţiune, revizie, reparaţii şi lucrări de întreţinere pentru instalaţiile/echipamentele realizate de către ei fac excepţie de la cerinţa de autorizare prevăzută la alin. (1). (3) Activităţile persoanelor autorizate, prevăzute la alin. (1), se realizează în limita competenţelor şi responsabilităţilor stabilite prin documentul de autorizare. Art. 9 (1) Verificările tehnice prevăzute în documentaţiile tehnice şi prescripţiile tehnice se realizează de către ISCIR sau, după caz, de către persoanele autorizate pentru construcţie, montare, instalare, punere în funcţiune, revizii, reparaţii, lucrări de întreţinere, autorizare a funcţionării sau verificări tehnice în utilizare; responsabilităţile privind realizarea verificărilor tehnice şi corectitudinea rezultatelor obţinute revin ISCIR sau persoanelor autorizate, după caz. (2) Pentru verificările tehnice stabilite în prescripţiile tehnice ca fiind în competenţa de realizare a ISCIR, aceasta nu poate autoriza alte persoane conform prevederilor alin. (1). Art. 12 Persoanele fizice sau juridice autorizate conform prevederilor prezentei legi au următoarele obligaţii şi responsabilităţi, după caz: a) să presteze activităţile pentru care au fost autorizate, în limita competenţelor şi în condiţiile pentru care sunt autorizate; b) să pregătească şi să asigure condiţiile pentru realizarea verificărilor tehnice a instalaţiilor/echipamentelor; c) să folosească în lucrările aferente activităţilor pentru care au fost autorizate, potrivit prevederilor prescripţiilor tehnice, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare aprobate de ISCIR, sudori autorizaţi ISCIR, precum şi personal autorizat ISCIR, care execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive; d) să întocmească documentaţia prevăzută de prescripţiile tehnice şi să o pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului odată cu predarea/recepţia instalaţiei/echipamentului; e) să informeze imediat producătorul sau deţinătorul/utilizatorul despre orice neconformitate constatată; f) să asigure realizarea lucrărilor de revizii, precum şi activităţile de reparaţii şi întreţinere, la termenele scadente; g) să monteze şi/sau să instaleze instalaţii/echipamente numai dacă este emis şi se respectă avizul obligatoriu de instalare. Art. 13 (1) Prevederile art. 12 lit. b) - g) se aplică şi producătorilor prevăzuţi la art. 8 alin. (2).

5

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Art. 19 (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, ISCIR, prin reprezentanţii săi, are dreptul: a) să solicite informaţii şi documente de la persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, repară, întreţin, asigură realizarea reviziilor, deţin, utilizează şi/sau comercializează instalaţii/echipamente; b) de acces, cu scopul efectuării controalelor prevăzute la art. 4 alin. (2), la sediul şi/sau în locul în care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, repară, asigură realizarea reviziilor, întreţin, comercializează, deţin şi/sau utilizează instalaţii/echipamente, precum şi în locurile în care sunt utilizate instalaţii/echipamente, indiferent de forma de deţinere a acestora. (2) Persoanele ce deţin/utilizează instalaţii/echipamente, precum şi cele care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 8 alin. (1) au obligaţia să permită accesul şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor ISCIR informaţiile şi documentele referitoare la instalaţii/echipamente, pe care aceştia le solicită.

6

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Anexa 1 Instalaţii şi echipamente exceptate de la prevederile prezentei legi
7

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

1. Recipientele pentru aer aferente instalaţiilor şi echipamentelor de frânare, basculare şi semnalizare, montate pe autovehicule 2. Instalaţiile şi echipamentele sub presiune, instalaţiile şi echipamentele de ridicat montate pe nave 3. Conductele de gaze naturale de alimentare din amonte, conductele aparţinând Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, precum şi cele aparţinând sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale 4. Instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat şi aparatele consumatoare de combustibil din administrarea Ministerului Apărării Anexa 2 Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora 1. Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte 2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari 3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari 4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat 5. Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos 6. Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos 7. Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele prevăzute la pct. 1 şi 3 - 6 8. Aparatură şi instalaţii de automatizare aferente instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la pct. 1 - 7 9. Instalaţii şi echipamente destinate, montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii 1.1.2. Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 27 decembrie 2001 Funcţiile şi atribuţiile ISCIR sunt reglementate şi actualizate prin ultimele modificări şi completări ale Hotărârii Guvernului nr. 1340 din 27 decembrie 2001privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat.

8

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Art. 3 (1) În realizarea obiectului său de activitate, ISCIR are următoarele atribuţii principale: a) elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR; b) elaborează, actualizează şi supune aprobării, în conformitate cu prevederile legii, prescripţii tehnice ce privesc condiţiile şi cerinţele tehnice referitoare la instalaţii şi echipamente şi/sau la activităţi de construire, montare/demontare, instalare, punere în funcţiune, exploatare, utilizare, sudare şi control nedistructiv, de supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, de revizie, de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi echipamente, după caz; c) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice şi de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizează, pentru instalaţii şi echipamente, activităţi de construire, montare/demontare, instalare, punere în funcţiune, supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere, precum şi persoane fizice şi juridice care efectuează verificări tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele la care se solicită stabilirea duratei remanente de viaţă; pentru instalaţiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta şi dispoziţiile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată; d) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, punerea în funcţiune şi funcţionarea instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1; e) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, persoanele fizice care practică ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1; f) participă la activităţi de omologare de instalaţii şi echipamente; g) aprobă proceduri de sudură, dacă prin prescripţiile tehnice se impune acest lucru; h) emite, în conformitate cu cerinţele şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2; i) în cazuri justificate, de forţă majoră sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din funcţiune sau împiedicarea punerii în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor şi aplică sigilii; j) efectuează controale periodice şi inopinate la instalaţiile şi echipamentele aflate în funcţiune, dispune măsuri şi aplică sancţiuni în condiţiile legii, atunci când constată că nu sunt respectate cerinţele aplicabile acestora; k) supraveghează, prin acţiuni periodice şi inopinate, persoanele fizice şi juridice pe care le-a autorizat şi decide menţinerea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor emise; l) elaborează şi aprobă prin ordin al inspectorului de stat şef procedura de evaluare şi autorizare a persoanelor fizice ce solicită a avea calitatea de experţi ISCIR; ordinul pentru aprobarea acestei proceduri se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; m) realizează supravegherea pieţei în domeniul de activitate pentru care a fost nominalizat;
9

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

n) participă, la solicitarea organelor de cercetare penală, la anchetarea cauzelor în care s-au produs accidentele la instalaţiile şi echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează efectele produse şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a acestora, după caz; o) organizează şi derulează campanii de informare în scopul îmbunătăţirii siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor; p) avizează, potrivit legii, furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională pentru ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1; condiţiile şi cerinţele pentru avizarea furnizorilor de formare profesională se stabilesc prin ordin al inspectorului de stat şef al ISCIR, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; q) participă la elaborarea de standarde în domeniul său de activitate; r) participă la elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale relevante în domeniul de activitate al ISCIR; s) elaborează şi supune aprobării, prin ordin al ministrului economiei, lista tarifelor aplicate pentru activităţile prestate de către ISCIR; ordinul ministrului economiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; t) editează şi publică materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranţei în funcţionare şi al prevenirii accidentelor şi avariilor; u) colaborează cu instituţii similare şi cu organisme din alte ţări, stabileşte şi poate încheia cu acestea, în condiţiile legii, convenţii şi protocoale de recunoaştere reciprocă, reprezintă interesele României în organizaţii şi instituţii internaţionale, în domeniul său de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline; v) realizează activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul său de activitate; w) coordonează şi derulează programe cu finanţare internă şi/sau internaţională. (2) ISCIR îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în responsabilitatea sa potrivit legislaţiei în vigoare. Anexa 1 Nr. Crt. 1. • Instalaţii/echipamente pentru care se autorizează funcţionarea Tip de instalaţii Instalaţii/echipamente şi parametri /echipamente Cazane pentru abur, Cazane de abur şi cazane de apă fierbinte având pentru apă caldă sau PS x V > 60 (bar x litru) pentru apă fierbinte Cazane de apă caldă şi de abur de joasă presiune cu P > 400 kW Echipamente sub Conducte metalice pentru fluide tehnologice presiune mai mare Conducte pentru abur şi apă fierbinte de 0,5 bar Instalaţii de distribuţie gaz petrolier lichefiat (GPL) - la autovehicule şi la consumatori casnici şi/sau industriali
10

2.

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

3.

Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat

4.

Instalaţii şi echipamente

Cisterne şi containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia celor reglementate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările şi completările ulterioare Recipiente pentru gaze, cu excepţia celor de categoria I, stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările ulterioare Recipiente pentru lichide, cu excepţia celor de categoria I, stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare Macarale cu S_n > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală Stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare, cu excepţia celor cu acţionare manuală Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane şi/sau materiale, cu S_n > 1 t, cu excepţia platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi Elevatoare pentru vehicule, cu excepţia celor acţionate manual Mecanisme de ridicat având S_n > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală Maşini de ridicat la care, constructiv, există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platformă ridicătoare şi altele asemenea Ascensoare, cu excepţia celor având S_n < 100 kg, destinate transportului de materiale Instalaţii de transport pe plan înclinat pentru persoane/materiale, scări şi trotuare rulante Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane/materiale Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru teatre, cu excepţia celor acţionate manual Echipamente pentru agrement, cu excepţia echipamentelor pentru spaţii de joacă
11

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

5.

destinate, montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii Sisteme tehnologice din cadrul instalaţiilor nucleare

Sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară cu p_min = 1,03 bari

Anexa 1^1 Lista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice Nr. Cod de Denumirea ocupaţiei crt clasificare ocupaţii în România (C.O.R.) 1. 816103 Fochist cazane de abur şi apă fierbinte 2. 816105 Fochist cazane mici de abur (categoria E) 3. 816106 Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune 4. 816107 Fochist cazane conduse de calculator 5. 311113 Laborant operator centrale termice 6. 816116 Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane 7. 932009 Operator umplere recipiente GPL 8. 932002 Îmbuteliator fluide sub presiune 9. 8333.2.1. Macaragiu 10. 833403 Stivuitorist 11. 833310 Liftier 12. 833303 Funicularist (mecanic trolist) 13. 721202 Sudor manual cu flacără de gaz 14. 721203 Sudor manual cu arc electric 15. 721204 Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux 16. 721206 Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector 17. 721207 Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector 18. 823208 Operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD

12

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

315212 315213 315214 315215 315216 315217 315218

Operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante Operator control nedistructiv cu ultrasunete Operator control nedistructiv cu lichide penetrante Operator control nedistructiv cu particule magnetice Operator control nedistructiv prin curenţi turbionari Operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)

Anexa 1^2 Instalaţii/echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de instalare Nr. Tip de instalaţii Instalaţii/echipamente şi parametri crt. /echipamente 1. Cazane pentru Cazane de abur şi cazane de apă fierbinte având PS x V > 60 abur şi apă (bar x litru) fierbinte 2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bar Instalaţii de distribuţie gaz petrolier lichefiat - GPL

2..1 Legislaţia referitoare la introducerea pe piaţă a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR Cunoaşterea unor prevederi de bază ale acestor acte normative este importantă din perspectiva operatorului RSVTI deoarece trebuie analizat fiecare echipament sau instalaţie în legătură cu care se intenţionează efectuarea unei lucrări şi din punct de vedere al legalităţii privind introducerea sa pe piaţă. Să nu scăpăm niciodată din vedere că operatorul RSVTI reprezintă interfaţa tehnică între deţinătorul/utilizatorul echipamentului sau instalaţiei şi ISCIR. Prezentarea succintă a unor informaţii esenţiale vine în sprijinul celor care folosesc acestă lucrare şi constituie poarta de intrare către informaţii mai detaliate, dacă se consideră necesar. 2.2.1. Hotărârea Guvernului nr. 453-2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi

13

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Art. 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică: a) aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, folosite pentru gătit, încălzit, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spălare şi având, când este cazul, o temperatură normală a apei care nu depăşeşte 105 grade C; precum şi b) arzătoarelor cu aer insuflat şi corpurilor de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare, denumite în continuare aparate; c) dispozitivelor de siguranţă, de control sau de reglaj şi subansamblurilor, altele decât arzătoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare, care sunt comercializate separat şi sunt destinate să fie încorporate într-un aparat sau asamblate cu scopul de a constitui un aparat, denumite în continuare echipamente. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică aparatelor prevăzute la alin. (1), special destinate folosirii în procese industriale care se desfăşoară în incinte industriale. Definirea unor termeni Art. 2 În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) combustibil gazos - orice combustibil care este în stare gazoasă la o temperatură de 15 grade C, cu o presiune de până la 1 bar; b) aparat folosit în mod normal este un aparat: - corect instalat şi întreţinut regulamentar, în conformitate cu instrucţiunile producătorului; - folosit la o variaţie normală a calităţii gazelor şi cu o fluctuaţie normală a presiunii de alimentare; şi - folosit în conformitate cu destinaţia sa sau într-un mod care poate fi prevăzut în mod rezonabil. Condiţii de introducere pe piaţă Art. 3 (1) Se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă atunci când sunt folosite în mod normal nu pun în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor domestice şi a proprietăţii. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi cu producătorii de combustibili gazoşi, elaborează lista cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României. Lista aprobată şi actualizată ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

14

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

(3) Ministerul Economiei şi Finanţelor comunică celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene informaţiile prevăzute în lista cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României, aprobată şi actualizată prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, conform alin. (2), după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I Art. 5 (1) Se consideră că sunt respectate toate cerinţele prevăzute de prezenta hotărâre, inclusiv procedurile pentru evaluarea conformităţii, prevăzute în cap. II, şi se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor, dacă acestea poartă marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Elementele de identificare a marcajului CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1) nu pot fi interzise, împiedicate sau restricţionate. (3) Se consideră că sunt respectate toate cerinţele prevăzute de prezenta hotărâre şi se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a echipamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) care sunt însoţite de un certificat emis conform prevederilor art. 9 alin. (4). (4) Introducerea pe piaţă a echipamentelor care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (3) nu poate fi interzisă, împiedicată sau restricţionată. Art. 6 (1) Se consideră că aparatele şi echipamentele respectă cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4 atunci când acestea sunt conforme cu: a) standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene aplicabile, care adoptă standardele europene armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; b) standardele române sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care sunt aplicabile în domeniile în care nu există standarde armonizate şi care au fost validate de Comisia Europeană. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor comunică Comisiei Europene textele standardelor române prevăzute la alin. (1) lit. b) considerate a fi corespunzătoare cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4. Art. 7 În situaţia în care se consideră că standardele prevăzute la art. 6 alin. (1) nu satisfac în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4, Ministerul Economiei şi Finanţelor sesizează Comisia Europeană. În baza deciziei adoptate Ministerul Economiei şi Finanţelor acţionează în consecinţă.
15

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Art. 8 (1) În cazul în care organismul de control constată că aparatele care poartă marcajul CE, folosite în mod normal, pot pune în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor domestice sau a proprietăţii, ia măsuri corespunzătoare de retragere a acelor aparate de pe piaţă şi interzice sau limitează introducerea acestora pe piaţă. (2) Organismul de control are obligaţia să informeze în scris Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de 72 de ore, cu privire la deciziile luate conform alin. (1), indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4, în cazul în care aparatele nu au fost proiectate conform standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1); b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1); c) deficienţelor din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1). (3) În cazul în care organismul de control constată că un aparat care nu este conform poartă marcajul CE, ia măsuri conform prevederilor prezentei hotărâri împotriva celui care a aplicat marcajul, informând în termen de 72 de ore Ministerul Economiei şi Finanţelor asupra deciziei sale. (4) Ministerul Economiei şi Finanţelor informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile motivate adoptate conform prevederilor alin. (1) - (3).

. Marcaje Art. 10 (1) Marcajul CE şi inscripţionările prevăzute în anexa nr. 4 se aplică în mod vizibil, uşor lizibil şi durabil, direct pe aparat sau pe o placă de timbru fixată pe acesta. Placa de timbru trebuie astfel proiectată încât să nu poată fi refolosită. (2) Este interzisă aplicarea pe aparat a unor marcaje asemănătoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acesta. Oricare alt marcaj poate fi aplicat pe aparat sau pe placa de timbru, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.

Organisme de control Art. 13

16

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat Departamentul Supraveghere Piaţă - ISCIR - SP, organ de specialitate care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor 2.2.2. Hotărârea Guvernului nr. 454-2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune Art. 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică recipientelor simple sub presiune executate în serie în ţară sau importate, reglementând cerinţele esenţiale de securitate impuse acestora pentru a fi introduse pe piaţă şi puse în funcţiune. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) recipientelor simple sub presiune special destinate folosirii în domenii nucleare, care prin avariere ar cauza emisii radioactive; b) recipientelor simple sub presiune special folosite pentru instalare în interiorul navelor maritime sau aeriene ori pentru propulsarea acestora; c) stingătoarelor de foc. Definirea unor termeni Art. 2 În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) recipient simplu sub presiune - orice recipient sudat, supus unei presiuni interioare relative mai mari de 0,5 bari, care este destinat umplerii cu aer sau azot şi care nu va fi expus la foc, denumit în continuare recipient; b) introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibil un produs pentru prima dată, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizării. Condiţii tehnice impuse la construcţia recipientelor Art. 3 (1) Recipientele se execută: a) fie dintr-o parte cilindrică de secţiune circulară, închisă la capete, cu funduri bombate spre exterior şi/sau plane, având aceeaşi axă de revoluţie cu partea cilindrică; b) fie din două funduri bombate spre exterior, care au aceeaşi axă de revoluţie. (2) Piesele componente şi ansamblurile care contribuie la rezistenţa recipientelor se execută fie din oţel de calitate nealiat, fie din aluminiu nealiat sau aliaje din aluminiu rezistente în timp. (3) Presiunea maximă de lucru a recipientului nu trebuie să depăşească 30 bari, iar produsul PS x V (presiunea x capacitatea recipientului) nu trebuie să depăşească 10.000 bari x litru.
17

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

(4) Temperatura minimă de lucru nu trebuie să fie inferioară valorii de -50 grade C. (5) Temperatura maximă de lucru nu trebuie să fie superioară valorii de 300 grade C pentru recipientele din oţel şi valorii de 100 grade C pentru recipientele din aluminiu şi aliaj de aluminiu. Art. 4 (1) Recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bari x litru trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1. (2) Recipientele la care produsul PS x V este mai mic sau egal cu 50 bari x litru trebuie fabricate conform practicilor inginereşti din România sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi trebuie să poarte marcajele prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2, cu excepţia marcajului european de conformitate CE, prevăzut la art. 15. Condiţii de introducere pe piaţă a recipientelor Art. 5 (1) Se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a recipientelor dacă, atunci când sunt corect instalate şi întreţinute, nu pun în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor domestice şi a proprietăţii, în condiţiile în care sunt utilizate conform scopului prevăzut. (2) Se consideră că sunt respectate cerinţele prezentei hotărâri şi se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a recipientelor dacă acestea poartă marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene. Elementele de identificare a marcajului european de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Autorităţile publice pot reglementa cerinţe specifice de protecţie pentru lucrătorii care utilizează recipiente. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentei hotărâri. (4) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a recipientelor care satisfac cerinţele prezentei hotărâri nu pot fi restricţionate.

Marcaje Art. 15

18

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

(1) Marcajul de conformitate CE şi inscripţionările prevăzute în anexa nr. 2 trebuie aplicate în mod vizibil, uşor lizibil şi durabil direct pe recipient sau pe o placă de marcaj montată pe recipient astfel încât să nu poată fi detaşată. Marcajul CE este urmat de numărul de identificare a organismului notificat, atribuit conform prevederilor art. 16 alin. (2), desemnat pentru verificarea EC sau supravegherea CE. (2) Este interzisă aplicarea pe recipiente a marcajelor asemănătoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acest marcaj de conformitate. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe recipiente sau pe placa de marcaj, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse. (3) Când organismul de control constată că marcajul CE a fost incorect aplicat, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, este obligat să aducă recipientul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului CE şi să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri. Atunci când organismul de control constată că neconformitatea continuă, trebuie să ia măsurile necesare de limitare sau interzicere de la introducerea pe piaţă a recipientului în cauză sau să asigure retragerea de pe piaţă, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Supravegherea pieţei Art. 17 Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţă - ISCIR - SP, organ de specialitate care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.

2.2.3. Hotărârea Guvernului nr. 941-2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi
utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile PRECIZĂRI: 1. Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1941/2004. Aceste modificări sunt. "Art. II În cuprinsul hotărârii următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează: - “recipiente-butelii” cu “butelii”; - “recipiente-butoi” cu “butoaie”; - “baterii de recipiente-butelii” cu “cadre de butelii”; - “examinare CE de tip” cu “examinare EC de tip”; - “cererea pentru examinarea CE de tip” cu “cererea pentru examinarea EC de tip”; - “certificat de examinare CE de tip” cu “certificat de examinare EC de tip”; - “examinare CE a proiectului” cu “examinare EC a proiectului”;

19

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

- “cererea pentru examinarea CE a proiectului” cu “cererea pentru examinarea EC a proiectului”; - “certificat de examinare CE a proiectului” cu “certificat de examinare EC a proiectului”; - “verificare CE a unităţii de produs” cu “verificare EC a unităţii de produs”." Art. 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică echipamentelor sub presiune transportabile, aprobate pentru transportul rutier şi feroviar terestru al mărfurilor periculoase, având ca scop sporirea siguranţei şi asigurarea liberei circulaţii a acestor echipamente pe teritoriul României şi al Comunităţii Europene. (2) Prezenta hotărâre reglementează condiţiile de introducere pe piaţă şi aspectele privind punerea în funcţiune în mod repetat şi utilizarea repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2. Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri se aplică: a) în scopul introducerii pe piaţă a echipamentelor sub presiune transportabile noi, prevăzute la art. 4 lit. a); b) în scopul reevaluării conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile existente, prevăzute la art. 4 lit. a), care satisfac cerinţele tehnice prevăzute în: - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 şi care se aplică transporturilor interne în baza Ordonanţei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002, denumit în continuare ADR; şi - Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase, Apendicele C la Convenţia cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983, care se aplică transporturilor interne în baza Ordonanţei Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001, denumit în continuare RID; c) în scopul utilizării repetate şi al inspecţiilor periodice: (i) echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la lit. a) şi b); (ii) recipientelor-butelii existente, care poartă marcajul de conformitate prevăzut în Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, cu modificările ulterioare. Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) echipamentelor sub presiune transportabile, care au fost introduse pe piaţă până la data de 31 decembrie 2004 sau, în cazul prevăzut la art. 28 alin. (2) şi (3), până la data
20

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

de 31 decembrie 2005 şi care nu au fost reevaluate pentru a se constata dacă mai sunt conforme cu cerinţele ADR şi RID; b) echipamentelor sub presiune transportabile, utilizate exclusiv pentru transportul mărfurilor periculoase între România şi Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi terţe ţări, pe de altă parte, efectuat în conformitate cu ADR şi RID. Definiţii Art. 4 În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) echipamente sub presiune transportabile: (i) toate recipientele, cum ar fi: buteliile, tuburile, butoaiele, recipientele criogenice, cadrele de butelii, definite în ADR; (ii) toate cisternele, inclusiv cisternele demontabile, cisternele-container, cum ar fi cisternele mobile, cisternele vagoanelor-cisternă, cisternele sau recipientele montate în baterie pe vagoane de cale ferată sau pe şasiu auto, cisternele autocisternelor care sunt utilizate pentru transportul gazelor din clasa a 2-a, potrivit clasificării prevăzute în ADR şi RID, şi pentru transportul anumitor substanţe periculoase încadrate în alte clase prevăzute în anexa nr. 1, incluzând armăturile şi alte accesorii ale acestora utilizate în transport. Sunt excluse din această definiţie echipamentele supuse principiilor generale de exceptare aplicabile pentru cantităţi mici şi pentru cazuri speciale prevăzute în ADR şi RID, precum şi recipientele pulverizatoare de aerosoli reglementate de Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 595/2002 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipientele pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324, şi buteliile de gaz pentru aparatele de respirat; b) marcaj - simbolul prevăzut la art. 12; c) proceduri de evaluare a conformităţii - procedurile prevăzute în anexa nr. 2 partea I; d) reevaluarea conformităţii - procedura pentru evaluarea ulterioară a conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile deja fabricate şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2004 sau pentru echipamentele sub presiune transportabile introduse pe piaţă până la data de 31 decembrie 2005, care se efectuează la cererea proprietarului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau a deţinătorului; e) organism notificat - organism de inspecţie desemnat de Ministerul Economiei şi Finanţelor în conformitate cu prevederile art. 10 şi cu respectarea criteriilor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 sau de autoritatea naţională competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene; f) organism aprobat - organism de inspecţie desemnat de Ministerul Economiei şi Finanţelor în conformitate cu prevederile art. 11 şi cu respectarea criteriilor prevăzute în anexele nr. 3 şi 5 sau de autoritatea naţională competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
21

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Art. 5 (1) Recipientele şi cisternele noi trebuie să respecte prevederile aplicabile din ADR şi RID. Conformitatea unor astfel de echipamente sub presiune transportabile cu respectivele prevederi se stabileşte de către un organism notificat, numai prin aplicarea exclusivă a procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 2 partea I şi în anexa nr. 6. (2) Armăturile şi alte accesorii noi utilizate în transport trebuie să respecte prevederile relevante din ADR şi RID. (3) Armăturile şi alte accesorii care au funcţie directă de securitate pentru echipamentele sub presiune transportabile, în special supapele de siguranţă, armăturile de umplere şi golire şi armăturile buteliilor, trebuie supuse unei proceduri de evaluare a conformităţii cel puţin la fel de severă ca cea aplicată recipientelor şi cisternelor pe care sunt montate. Astfel de armături şi alte accesorii utilizate în transport pot fi supuse unei proceduri de evaluare a conformităţii diferite faţă de procedura utilizată pentru recipiente sau cisterne.

Inspecţia periodică şi utilizarea repetată Art. 8 (1) Inspecţiile periodice ale recipientelor sub presiune, incluzând armăturile şi accesoriile acestora utilizate în transport, prevăzute la art. 2 lit. c), trebuie stabilite de către un organism notificat sau de către un organism aprobat, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 2 partea a III-a. Inspecţiile periodice ale cisternelor, incluzând armăturile şi alte accesorii ale acestora utilizate în transport, trebuie stabilite de către un organism notificat, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 2 partea a III-a modulul 1. Este permisă efectuarea inspecţiilor periodice ale cisternelor pe teritoriul României şi de către organisme aprobate, recunoscute pentru efectuarea de inspecţii periodice ale cisternelor şi care funcţionează sub supravegherea unui organism notificat, potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 2 partea a III-a modulul 2 - Inspecţia periodică prin asigurarea calităţii. (2) Echipamentele sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2, pot fi supuse inspecţiei periodice în România sau în orice stat membru al Uniunii Europene. (3) Utilizarea, inclusiv umplerea, depozitarea, golirea sau reumplerea:

22

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

a) echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi c), care satisfac cerinţele prezentei hotărâri şi poartă marcajul prevăzut la art. 12 alin. (1); b) recipientelor-butelii existente, care poartă marcajul prevăzut în Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001, cu modificările ulterioare, precum şi marcajul şi numărul de identificare prevăzut la art. 12 alin. (3), care indică faptul că recipientelebutelii au fost supuse unei inspecţii periodice, nu poate fi interzisă, limitată sau împiedicată din considerente referitoare la echipamentul sub presiune transportabil ca atare. (4) În România echipamentele sub presiune transportabile, cu excepţia echipamentului sub presiune transportabil ca atare sau a accesoriilor necesare în timpul transportului, trebuie să respecte cerinţele aplicabile pentru depozitare sau utilizare cuprinse în reglementări tehnice specifice elaborate în acest scop, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Dispoziţii naţionale Art. 9 (1) Pentru dispozitivele destinate a fi conectate la alt echipament şi pentru codurile de culoare aplicabile la echipamentele sub presiune transportabile se aplică prevederile în vigoare ale cap. 6 pct. 2 din anexa A la ADR şi din RID. Dacă apar probleme de siguranţă la transportul sau la utilizarea anumitor tipuri de gaz, este permisă o perioadă scurtă de tranziţie, astfel încât reglementările naţionale aplicabile să poată fi menţinute chiar şi după adăugarea standardelor europene la ADR şi RID. (2) În condiţiile în care temperatura mediului ambiant este de obicei mai mică de -20 grade C pot fi impuse standarde mai severe cu privire la temperatura de funcţionare a materialelor destinate a fi utilizate în transportul naţional al mărfurilor periculoase, până la includerea în anexele la ADR şi RID a dispoziţiilor referitoare la temperaturile de referinţă corespunzătoare pentru anumite zone climatice.

Marcare (4) Atât în cazul evaluării conformităţii, cât şi în cazul reevaluării şi al inspecţiilor periodice, numărul de identificare al organismului notificat sau al organismului aprobat se aplică în mod vizibil şi durabil pe propria răspundere de către organism sau sub responsabilitatea acestuia: (i) de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene; sau

23

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

(ii) de proprietar sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene; sau (iii) de către deţinător. (5) Este interzisă aplicarea marcajelor pe echipamentele sub presiune transportabile care ar putea să inducă în eroare părţile terţe în privinţa semnificaţiei sau a reprezentării grafice a marcajului prevăzute de prezenta hotărâre. Orice alt marcaj se poate aplica pe echipamente, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului prevăzut în anexa nr. 7 să nu fie astfel reduse.

Organisme de control Art. 15 Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţă - ISCIR-SP. 2.2.4. Hotărârea Guvernului nr. 584-2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune Domeniu de aplicare şi definiţii Art. 1 Prezenta hotărâre se aplică la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune maximă admisibilă PS mai mare de 0,5 bar şi stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a acestora. Art. 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni semnifică: a) echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii sub presiune. Echipamentele sub presiune includ, după caz, elemente fixate pe părţile solicitate la presiune, cum sunt flanşe, racorduri, cuplaje, elemente de susţinere, urechi pentru ridicare şi altele asemenea; b) recipient - o incintă închisă, proiectată şi fabricată pentru a conţine fluide sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente. Un recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte; c) conducte - părţi componente de conductă destinate pentru transportul fluidelor atunci când sunt montate împreună pentru a fi integrate într-un sistem sub presiune.

24

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Conductele includ în special o ţeavă sau sisteme de ţevi, tuburi, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri sau alte componente supuse la presiune, după caz. Schimbătoarele de căldură cu ţevi destinate încălzirii sau răcirii aerului sunt considerate conducte; d) accesorii de securitate - dispozitive destinate protejării echipamentelor sub presiune împotriva depăşirii limitelor admisibile. Aceste dispozitive cuprind: - dispozitive de limitare directă a presiunii, cum ar fi: ventile de siguranţă, siguranţe cu elemente de rupere, tije de flambare, sisteme de siguranţă comandate; - dispozitive de limitare, care acţionează mijloace de corecţie sau închid ori închid şi blochează, cum ar fi: presostate, termostate sau nivostate, precum şi dispozitive de măsură şi control cu funcţie de securitate; e) accesorii sub presiune - dispozitive cu rol funcţional, care au o incintă pentru suprapresiune; f) ansamblu - grup de echipamente sub presiune, pe care producătorul le asamblează pentru a constitui o unitate integrată şi funcţională; g) presiune - presiunea relativă la presiunea atmosferică, adică presiunea măsurată; în consecinţă, vacuumul se exprimă printr-o valoare negativă; h) presiune maximă admisibilă PS - presiunea maximă pentru care a fost proiectat echipamentul sub presiune, aşa cum este specificată de producător. Această presiune se măsoară în locul specificat de producător, care trebuie să fie locul unde sunt fixate dispozitivele de protecţie şi/sau de limitare ori locul cel mai înalt al echipamentului sub presiune sau, dacă acest loc nu este adecvat, oricare alt loc specificat; i) temperatura minimă/maximă admisibilă TS - temperatura minimă/maximă pentru care echipamentul sub presiune a fost proiectat, aşa cum este specificată de producător; j) volum V - volumul interior al incintei sub presiune, inclusiv volumul ştuţurilor până la prima legătură sau sudură, exclusiv volumul componentelor interioare fixe; k) diametrul nominal DN - mărime numerică a diametrului, care este comună pentru toate componentele dintr-un sistem de conducte, altele decât componentele pentru care se indică diametrul exterior sau mărimea filetului. Acesta este, în mod convenţional, un număr întreg care serveşte în scop de referinţă şi este aproximativ egal cu dimensiunea de fabricaţie. Diametrul nominal se exprimă prin simbolul DN urmat de o mărime numerică; l) fluide - gaze, lichide şi vapori în stare pură, precum şi amestecuri ale acestora. Un fluid poate conţine şi o suspensie de substanţe solide; m) asamblări nedemontabile - asamblări care pot fi demontate numai prin metode distructive; n) aprobare europeană de material - document tehnic care se emite pentru materiale care nu fac obiectul unui standard armonizat, în care sunt definite caracteristicile materialelor destinate utilizării repetate pentru fabricarea echipamentelor sub presiune. (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.
25

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) conductelor formate din ţevi sau dintr-un sistem de ţevi, destinate pentru transportul fluidelor sau al substanţelor de la sau către instalaţii terestre ori marine, începând cu şi incluzând ultimul dispozitiv de închidere aflat în perimetrul instalaţiei, şi tuturor echipamentelor auxiliare special proiectate pentru conducte, mai puţin echipamentelor sub presiune standard, ca cele care pot fi găsite în staţiile de reglare a presiunii sau în staţiile de compresoare; b) reţelelor de alimentare, distribuţie şi descărcare a apei şi echipamentelor auxiliare, precum şi aducţiunilor hidrocentralelor, cum sunt: conducte forţate, puţuri forţate sau galerii sub presiune, şi accesoriilor specifice asociate acestora; c) echipamentelor reglementate de actele normative în vigoare prevăzute la lit. A din anexa nr. 7; d) echipamentelor care, conform prevederilor art. 12, ar putea fi cel mult de categoria I şi care sunt reglementate de actele normative în vigoare prevăzute la lit. B din anexa nr. 7; e) echipamentelor care fac obiectul producţiei sau comerţului cu arme, muniţii ori materiale pentru război; f) produselor special proiectate pentru utilizare în scop nuclear şi a căror defectare ar putea produce emisii radioactive; g) echipamentelor pentru controlul forajelor de explorare şi extracţie în industria petrolului, gazului natural sau exploatărilor geotermale, industriei extractive, precum şi al depozitelor subterane destinate menţinerii şi/sau reglării presiunilor la gurile de sondă, cum ar fi: capete de erupţie, prevenitoare de erupţie, manifolduri, precum şi echipamentele acestora montate în amonte; h) echipamentelor cuprinzând carcase sau maşini, la care dimensionarea, alegerea materialelor şi regulile de fabricaţie se bazează în principal pe cerinţele privind rezistenţa mecanică, rigiditatea şi stabilitatea pentru a se realiza efectele funcţionale statice şi dinamice sau alte caracteristici funcţionale şi la care presiunea nu reprezintă un factor esenţial pentru proiectare. Din aceste echipamente pot face parte următoarele: - motoare, inclusiv turbine şi motoare cu ardere internă; - maşini cu aburi, turbine de gaz sau abur, turbogeneratoare, compresoare, pompe şi dispozitive de comandă; i) furnalelor, inclusiv sistemelor de răcire a acestora, recuperatoarelor de căldură pentru preîncălzirea aerului, separatoarelor de praf, epuratoarelor de gaze, cuptoarelor de reducere directă, inclusiv sistemul de răcire a acestora, convertizoarelor cu gaz, oalelor de topire, retopire, degazare şi de turnare pentru oţel şi metale neferoase; j) carcaselor pentru echipament electric de înaltă tensiune, cum ar fi: echipamentele de comutare, echipamentele de control, transformatoarele şi maşinile rotative;

26

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

k) conductelor sub presiune pentru cămăşuirea sistemelor de transmisie, cum ar fi: cablurile electrice şi telefonice; l) platformelor marine mobile, navelor, rachetelor şi aeronavelor, precum şi echipamentelor special destinate pentru a fi montate pe acestea sau destinate propulsării lor; m) echipamentelor sub presiune care constau într-o manta flexibilă, cum ar fi: anvelope, perne de aer, mingi destinate activităţilor sportive, bărci gonflabile şi alte echipamente asemănătoare; n) amortizoarelor de zgomot pentru evacuare şi admisie; o) sticlelor sau dozelor pentru băuturi carbogazoase destinate consumului public; p) recipientelor pentru transportul şi distribuţia băuturilor, care au valoarea produsului PS x V de până la 500 bar x litru şi o presiune maximă admisibilă care nu depăşeşte 7 bar; q) echipamentelor care fac obiectul reglementărilor europene şi internaţionale de transport prevăzute la lit. C din anexa nr. 7; r) caloriferelor şi conductelor pentru sisteme de încălzire cu apă caldă; s) recipientelor proiectate să conţină lichide la care presiunea gazului aflat deasupra lichidului nu depăşeşte 0,5 bar. Condiţii de introducere pe piaţă Art. 4 (1) Se admite introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) numai dacă, atunci când sunt instalate, întreţinute corespunzător şi utilizate conform scopului lor, nu afectează securitatea şi sănătatea persoanelor şi, după caz, a animalelor sau a proprietăţii. (2) Autorităţile competente pot emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind cerinţe specifice pentru protecţia persoanelor şi, în special, a muncitorilor care utilizează echipamente sub presiune sau ansambluri, cu condiţia ca respectivele reglementări să nu conducă la modificarea unor astfel de echipamente şi ansambluri, într-un mod care nu este specificat în prezenta hotărâre. Cerinţe tehnice, clasificare şi evaluarea conformităţii Art. 8 (1) Echipamentele sub presiune prevăzute la alin. (2) - (5) trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1. (2) Recipientele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3), destinate să conţină: a) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori şi lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă depăşeşte cu cel puţin 0,5 bar presiunea atmosferică şi care:

27

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

(i) pentru fluidele din grupa 1, au volumul mai mare de 1 litru şi produsul PS x V mai mare de 25 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 200 bar, se clasifică într-o categorie de evaluare a conformităţii potrivit anexei nr. 3, diagrama 1; (ii) pentru fluide din grupa 2, au volumul mai mare de 1 litru şi produsul PS x V mai mare de 50 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 1.000 bar, precum şi toate stingătoarele portabile şi buteliile pentru echipamentele de respiraţie, se clasifică într-o categorie de evaluare a conformităţii potrivit anexei nr. 3, diagrama 2; b) lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă nu depăşeşte cu mai mult de 0,5 bar presiunea atmosferică şi care: (i) pentru fluide din grupa 1, au volumul mai mare de 1 litru şi produsul PS x V mai mare de 200 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 500 bar, se clasifică într-o categorie de evaluare a conformităţii potrivit anexei nr. 3, diagrama 3; (ii) pentru fluide din grupa 2, au presiunea PS mai mare de 10 bar şi produsul PS x V mai mare de 10.000 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 1.000 bar, se clasifică întro categorie de evaluare a conformităţii potrivit anexei nr. 3, diagrama 4. (3) Echipamentele sub presiune cu arzător sau încălzite în alt mod, unde există pericol de supraîncălzire, destinate pentru producerea aburului ori a apei fierbinţi la o temperatură mai mare de 110 grade C şi având un volum mai mare de 2 litri, precum şi oalele de gătit sub presiune se clasifică într-o categorie de evaluare a conformităţii potrivit anexei nr. 3, diagrama 5. (4) Conductele destinate pentru: a) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori şi acele lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă depăşeşte cu cel puţin 0,5 bar presiunea atmosferică şi care: (i) pentru fluide din grupa 1, DN este mai mare de 25, se clasifică într-o categorie de evaluare a conformităţii potrivit anexei nr. 3, diagrama 6; (ii) pentru fluide din grupa 2, DN este mai mare de 32 şi produsul PS x DN depăşeşte 1.000 bar, se clasifică într-o categorie de evaluare a conformităţii potrivit anexei nr. 3, diagrama 7; b) lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă nu depăşeşte cu mai mult de 0,5 bar presiunea atmosferică şi care: (i) pentru fluide din grupa 1, DN este mai mare de 25 şi produsul PS x DN depăşeşte 2.000 bar, se clasifică într-o categorie de evaluare a conformităţii potrivit anexei nr. 3, diagrama 8; (ii) pentru fluide din grupa 2, presiunea PS este mai mare de 10 bar, DN mai mare de 200 şi produsul PS x DN depăşeşte 5.000 bar, se clasifică într-o categorie de evaluare a conformităţii potrivit anexei nr. 3, diagrama 9. (5) Accesoriile de securitate şi accesoriile sub presiune destinate echipamentelor prevăzute la alin. (2) - (4), incluzând şi cazurile în care astfel de echipamente fac parte dintr-un ansamblu funcţional, se clasifică într-o categorie de evaluare a conformităţii potrivit anexei nr. 3 pct. 2 şi 3.
28

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Art. 9 (1) Ansamblurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f), care conţin cel puţin un echipament sub presiune, dintre cele prevăzute la art. 8, trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de securitate aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1, în condiţiile în care: a) ansamblurile sunt destinate pentru producerea aburului sau apei fierbinţi la o temperatură ce depăşeşte 110 grade C şi care conţin cel puţin un echipament sub presiune cu arzător sau încălzire în alt mod, la care există pericol de supraîncălzire; b) ansamblurile, altele decât cele prevăzute la lit. a), pe care producătorul intenţionează să le introducă pe piaţă şi să le pună în funcţiune ca ansambluri. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), ansamblurile destinate pentru producerea apei calde la o temperatură care nu depăşeşte 110 grade C, care sunt alimentate manual cu combustibil solid şi la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar x litru, trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 la pct. 2.10, 2.11, 3.4 şi la pct. 5 lit. a) şi d). Art. 10 Echipamentele sub presiune şi/sau ansamblurile destinate să funcţioneze la valori mai mici sau egale cu valorile limită prevăzute la art. 8 alin. (2) - (4) şi, respectiv, cele prevăzute la art. 9 trebuie să fie proiectate şi fabricate în conformitate cu practicile inginereşti, pentru a se putea asigura utilizarea acestora în deplină securitate. Echipamentele sub presiune şi/sau ansamblurile din această categorie trebuie însoţite de instrucţiuni de utilizare adecvate şi trebuie să fie marcate astfel încât să poată fi identificat producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia. Astfel de echipamente şi/sau ansambluri nu trebuie să poarte marcajul CE prevăzut la art. 18.

Marcaje Art. 18 (1) Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de control al producţiei, conform prevederilor art. 15 alin. (2) şi (3). (2) Marcajul CE trebuie aplicat în mod vizibil, uşor lizibil şi durabil direct pe echipamentele sub presiune prevăzute la art. 8 sau pe ansamblurile prevăzute la art. 9, care sunt fabricate complet sau care sunt într-un stadiu de fabricaţie care permite evaluarea finală, conform prevederilor anexei nr. 1 pct. 3.2.
29

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

(3) Nu este necesară aplicarea marcajului CE individual pe fiecare echipament sub presiune care compune un ansamblu conform prevederilor art. 9. Echipamentele sub presiune individuale care poartă deja marcajul CE continuă să îşi păstreze marcajul atunci când sunt montate într-un ansamblu. Supravegherea pieţei Art. 21 Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabil pentru supravegherea pieţei este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţă - ISCIR-SP. Anexa 2 DECLARAŢIA DE CONFORMITATE Declaraţia de conformitate EC trebuie să cuprindă: a) numele şi adresa producătorului sau a reprezentantului autorizat stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene; b) descrierea echipamentului sub presiune sau a ansamblului; c) procedura de evaluare a conformităţii aplicată; d) în cazul ansamblurilor, descrierea echipamentelor sub presiune din care este format ansamblul, precum şi procedura de evaluare a conformităţii aplicată; e) după caz, numele şi adresa organismului notificat, care a efectuat inspecţia; f) după caz, referire la certificatul examinării EC de tip, certificatul examinării EC a proiectului sau certificatul EC de conformitate; g) după caz, numele şi adresa organismului notificat care supraveghează sistemul de asigurare a calităţii al producătorului; h) după caz, referire la standardele române şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele europene armonizate aplicate; i) după caz, referire la alte standarde sau specificaţii tehnice aplicate; j) după caz, referire la alte reglementări armonizate aplicate; k) datele de identificare ale semnatarului, împuternicit legal să semneze declaraţia de conformitate pentru producător sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Anexa 3 DIAGRAME DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII 1. Cifrele romane din diagrame corespund categoriilor de echipamente sub presiune pentru care aplică următoarele module de evaluare a conformităţii: I = modulul A
30

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

II = modulele A1, D1, E1 III = modulele B1 + D, B1 + F, B + E, B + C1, H IV = modulele B + D, B + F, G, H1 2. Accesoriile de securitate prevăzute în art. 2 alin. (1) lit. d) şi menţionate în art. 8 alin. (5) sunt clasificate în categoria IV. Ca excepţie de la aceste prevederi, accesoriile de securitate fabricate pentru anumite echipamente sub presiune pot fi clasificate în aceeaşi categorie cu echipamentul pe care îl protejează. 3. Accesoriile sub presiune prevăzute în art. 2 alin. (1) lit. e) şi menţionate în art. 8 alin. (5) sunt clasificate având în vedere: a) presiunea maximă admisibilă PS pentru acestea, şi b) volumul V sau diametrul nominal DN al acestora, după caz, şi c) grupa de fluide pentru care sunt destinate, iar pentru precizarea categoriei de evaluare a conformităţii trebuie folosite diagramele pentru recipiente sau pentru conducte. Dacă atât volumul, cât şi diametrul nominal, sunt considerate adecvate la pct. 3. lit. b), accesoriile sub presiune trebuie clasificate în categoria cea mai severă. 4. Liniile de demarcare din diagramele de evaluare a conformităţii indică valoarea limită superioară pentru fiecare categorie. Notă: In cadrul graficelor de mai jos, în contextul prezentei Hotărâri de Guvern, in loc de “ Article 3, paragraph 3” se va citi “Articol 10”.

31

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Diagrama 1 Recipiente conform prevederilor de la art. 8 alin. (2) lit. a) paragraf i). Prin excepţie, recipientele destinate să conţină gaze instabile şi care sunt din categoriile I sau II conform diagramei 1, trebuie clasificate în categoria III.

Diagrama 2 Recipiente conform prevederilor de la art. 8 alin. (2) lit. a) paragraf ii). Prin excepţie, stingătoarele de incendiu portabile şi recipientele pentru echipamentul de respirat trebuie clasificate cel puţin în categoria III.

32

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Diagrama 3 Recipiente conform prevederilor de la art. 8 alin. (2) lit. b) paragraf i).

Diagrama 4 Recipiente conform prevederilor de la art. 8 alin. (2) lit. b) paragraf ii). Prin excepţie, ansamblurile destinate producerii de apă caldă conform prevederilor din art. 9 alin. (2) trebuie să fie supuse fie unei proceduri de examinare EC a proiectului (modulul B1) în vederea evaluării conformităţii cu cerinţele esenţiale din anexa nr. 1 pct. 2.10, 2.11, 3.4., 5 lit. a) şi d) sau trebuie supuse procedurii de asigurare totală a calităţii (modul H).

33

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Diagrama 5 Echipamente sub presiune conform prevederilor din art 8 alin. (3) Prin excepţie, proiectul pentru oalele de gătit sub presiune trebuie supus unei proceduri de evaluare a conformităţii echivalentă cel puţin cu o procedură din modulele pentru categoria III.

Diagrama 6 Conducte conform prevederilor din art. 8 alin. (4) lit. a) paragraf i) Prin excepţie, conductele destinate să conţină gaze instabile şi care se clasifică în categoriile I sau II, conform diagramei 6, trebuie clasificate în categoria III.

34

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Diagrama 7 Conducte conform prevederilor din art. 8 alin. (4) lit. a) paragraf ii) Prin excepţie, toate conductele destinate să conţină fluide la o temperatură mai mare de 350 grade C şi care se clasifică în categoria II conform diagramei 7, trebuie clasificate în categoria III.

Diagrama 8 Conducte conform prevederilor din art. 8 alin. (4) lit. b) paragraf i)

35

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Diagrama 9 Conducte conform prevederilor din art. 8 alin. (4) lit. b) paragraf ii)

2.2.5. Hotararea Guvernului nr. 1102-2002 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement Art. 1 Prezenta hotărâre reglementează regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement. Art. 2 În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) echipament pentru agrement - orice utilaj, instalaţie sau dispozitiv acţionat prin forţa sau greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic, precum şi prin orice alte surse de energie, pe un amplasament temporar sau definitiv, destinat agrementului, jocului sau destinderii persoanelor fizice; b) echipament pentru spaţiile de joacă - acel echipament pentru agrement, conceput sau destinat pentru a fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forţa fizică a fiinţei umane, şi destinat folosirii pe un spaţiu colectiv de joacă, temporar sau permanent; c) spaţiu de joacă - perimetrul delimitat şi amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă;

36

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

d) echipament pentru parcurile de distracţii - acel echipament pentru agrement care nu este un echipament pentru spaţiile de joacă; e) parc de distracţii - perimetrul delimitat şi amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puţin un echipament pentru parcurile de distracţii, temporar sau definitiv; f) distracţie extremă - o activitate oferită de un organizator, prin intermediul unui echipament pentru agrement, unuia sau mai multor consumatori în scop de distracţie sau de recreere şi la care senzaţia de pericol sau de provocare pe care o resimte consumatorul îl incită în principal să participe; g) exploatarea echipamentului pentru agrement - punerea la dispoziţie consumatorilor a unui echipament pentru agrement; h) exploatantul echipamentului pentru agrement - persoana fizică sau juridică, deţinătoare cu orice titlu a unui echipament pentru agrement, pe care îl pune la dispoziţie consumatorilor; i) exploatantul parcului de distracţii sau spaţiului de joacă - persoana fizică sau juridică ce are în administrare un parc de distracţii sau un spaţiu de joacă. În cazul în care exploatantul echipamentului nu poate fi identificat, exploatantul spaţiului de distracţii sau exploatantul spaţiului de joacă preia răspunderea exploatantului echipamentului; j) organizator de distracţii extreme - orice producător, distribuitor sau prestator de servicii care organizează o distracţie extremă; k) coordonator de securitate - persoana angajată, calificată şi autorizată, desemnată de organizator pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor, precum şi a terţelor persoane în timpul distracţiei extreme; l) produs pentru agrement - bun material destinat utilizării individuale sau colective, în scopul agrementului; m) locator - orice persoană fizică sau juridică ce oferă spre închiriere consumatorilor produse pentru agrement; n) echipament de protecţie individuală - echipamentul sau accesoriile oferite o dată cu produsul pentru agrement închiriat, de către locator sau exploatant, în scopul protejării vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorului faţă de pericole ce pot apărea ca urmare a utilizării normale şi previzibile a produsului respectiv; o) personal tehnic de deservire - persoana angajată, calificată şi autorizată, desemnată de exploatant în vederea întreţinerii echipamentului pentru agrement, în scopul menţinerii acestuia în parametrii tehnici de funcţionare declaraţi sau specificaţi de producător; p) autorizaţie de funcţionare a echipamentului pentru agrement - documentul emis de un organism desemnat, pe baza unei metodologii, prin care se certifică faptul că echipamentul pentru agrement satisface cerinţele esenţiale de securitate; q) accident grav - un accident mortal sau un accident care produce o vătămare corporală gravă a consumatorului; r) incident grav - un incident care ar putea da naştere unui accident grav. Art. 3
37

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

(1) În vederea introducerii pe piaţă, orice echipament pentru agrement trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1. (2) Pentru a se certifica îndeplinirea acestor cerinţe esenţiale de securitate, producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, va obţine un certificat de conformitate de tip, eliberat de organismul desemnat. (3) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, asigură şi declară că echipamentele pentru agrement sunt conforme cu tipul de echipament descris în certificatul de conformitate de tip şi că satisfac cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1. Producătorul sau reprezentantul său autorizat în România întocmeşte în scris o declaraţie de conformitate. (4) Declaraţia de conformitate trebuie păstrată timp de 10 ani de la realizarea ultimului echipament de acelaşi tip şi pusă la dispoziţie autorităţilor competente, la solicitarea acestora. (5) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, furnizează, o dată cu echipamentul pentru agrement, recomandări şi instrucţiuni privind amplasarea, montarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, evaluarea riscurilor şi a categoriilor de utilizatori, sub forma unor documente însoţitoare ale echipamentului, redactate în limba română, fără a exclude prezentarea şi în alte limbi. (6) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, inscripţionează pe echipament, lizibil şi durabil, denumirea echipamentului, datele de identificare a producătorului, anul de fabricaţie al echipamentului şi caracteristicile tehnice ale acestuia. (7) În cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat nu are sediul în România, obligaţiile prevăzute la alin. (1) - (6) revin importatorului. Art. 7 (1) Informarea consumatorilor se face în mod obligatoriu în limba română, fără a fi exclusă şi prezentarea în alte limbi, pe un panou de avertizare durabil, amplasat vizibil şi inscripţionat cu caractere lizibile. (2) În cazul echipamentelor din staţiunile şi zonele turistice, informarea consumatorilor se va face în mod obligatoriu şi în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională. (3) Este interzisă atenţionarea: "Utilizare şi pericol pe riscul dumneavoastră" sau orice atenţionare similară. Art. 8 (1) Pentru organizarea unei distracţii extreme organizatorul acesteia desemnează, pe toată durata de desfăşurare, un coordonator de securitate. Dacă organizatorul nu desemnează un coordonator de securitate, acţionează el însuşi în calitate de coordonator de securitate, fiind necesară autorizarea sa. Coordonatorul de securitate trebuie să fie prezent pe toată durata distracţiei extreme.

38

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

. Art. 14 (1) Autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (4) şi la art. 4 alin. (1) lit. h) sunt Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi ISCIR.

2.2.6. Hotărârea Guvernului nr. 439-2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor Art. 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a ascensoarelor care deservesc în mod permanent clădiri şi construcţii, precum şi a componentelor de securitate care se utilizează la astfel de ascensoare, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Ascensoarele care fac obiectul prezentei hotărâri sunt acele instalaţii care deservesc niveluri precizate, având o cabină ce se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide şi înclinate la un unghi mai mare de 15 grade faţă de orizontală, destinate transportului de: a) persoane; b) persoane şi mărfuri; c) mărfuri exclusiv, atunci când cabina este accesibilă, ceea ce înseamnă că o persoană poate intra în cabină fără dificultate, cabina fiind echipată cu elemente de comandă situate în interiorul acesteia sau în raza de acţiune a unei persoane aflate în interiorul acesteia. (3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi instalaţiilor de ridicat care se deplasează de-a lungul unei curse determinate, chiar dacă nu se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide. Cabina reprezintă o parte a ascensorului cu ajutorul căreia persoanele şi/sau mărfurile sunt susţinute cu scopul de a fi ridicate sau coborâte. (4) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) instalaţiilor de ridicat a căror viteză nu depăşeşte 0,15 m/s; b) ascensoarelor din cadrul şantierelor de construcţii; c) instalaţiilor de transport pe cablu, inclusiv instalaţiilor de transport pe plan înclinat care se deplasează pe şine; d) ascensoarelor special proiectate şi construite, cu destinaţie militară sau pentru poliţie; e) instalaţiilor de ridicat de pe care se pot desfăşura activităţi lucrative;

39

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

f) ascensoarelor care echipează puţurile de mină; g) instalaţiilor de ridicat destinate ridicării interpreţilor în cadrul spectacolelor artistice; h) instalaţiilor de ridicat montate în mijloace de transport; i) instalaţiilor de ridicat instalate pe maşini industriale, destinate exclusiv pentru accesul la cabina de comandă, inclusiv la punctele de întreţinere şi de inspecţie ale maşinii; j) trenurilor cu cremalieră; k) scărilor şi trotuarelor rulante. Definirea unor termeni Art. 2 În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) ascensor model - un ascensor reprezentativ al cărui dosar tehnic de fabricaţie prezintă modul în care cerinţele esenţiale de securitate vor fi satisfăcute pentru ascensoarele derivate din ascensorul model, definit prin parametri obiectivi, şi care utilizează componente de securitate identice; b) montatorul unui ascensor - persoana fizică sau juridică ce îşi asumă responsabilitatea proiectării, fabricării, montării şi introducerii pe piaţă a ascensorului, care aplică marcajul CE şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate EC; c) introducerea pe piaţă a ascensorului are loc atunci când montatorul pune pentru prima dată ascensorul la dispoziţia utilizatorului; d) producătorul componentelor de securitate - persoana fizică sau juridică ce îşi asumă responsabilitatea proiectării şi fabricării componentelor de securitate, care aplică marcajul CE şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate EC; e) punere în funcţiune - prima utilizare a produsului pe teritoriul României de către utilizatorul final; f) componentele de securitate - componentele prevăzute în anexa nr. 1. Condiţii de introducere pe piaţă Art. 3 (1) Se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a: a) ascensoarelor din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri numai în condiţiile în care nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor sau, după caz, securitatea proprietăţii, atunci când sunt montate şi întreţinute în mod corespunzător şi sunt utilizate conform scopului prevăzut; b) componentelor de securitate din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri numai în condiţiile în care ascensoarele în care vor fi montate nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor ori, după caz, securitatea proprietăţii, atunci când sunt montate şi întreţinute în mod corespunzător şi sunt utilizate conform scopului prevăzut. (2) Persoana responsabilă pentru efectuarea lucrărilor în clădire sau pentru construcţie şi montatorul ascensorului trebuie să se informeze reciproc cu privire la acţiunile

40

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

necesare şi totodată trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea unei bune funcţionări şi utilizări în condiţii de siguranţă a ascensorului. (3) Puţurile prevăzute pentru ascensoare nu trebuie să conţină cabluri, conducte sau fitinguri, altele decât cele necesare pentru funcţionarea şi securitatea ascensorului. (4) Autorităţile publice pot reglementa cerinţe specifice de protecţie a sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanelor care pun în funcţiune sau utilizează ascensoare. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentei hotărâri. (5) Cu ocazia târgurilor, expoziţiilor sau demonstraţiilor, ascensoarele ori componentele de securitate care nu sunt conforme cu reglementările în vigoare pot fi expuse cu condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar că astfel de ascensoare sau componente de securitate nu sunt conforme şi nu pot fi puse în vânzare până când nu sunt aduse în situaţia de a fi în conformitate cu prezenta hotărâre, de către montatorul ascensorului, de producătorul componentelor de securitate sau de reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, după caz. În timpul demonstraţiilor se vor lua măsuri corespunzătoare de securitate pentru a se asigura protecţia sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanelor. Art. 4 (1) Ascensoarele prevăzute la art. 1 trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi de securitate care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Componentele de securitate prevăzute la art. 1 trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi de securitate care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 2, sau să permită ascensoarelor în care sunt montate să satisfacă cerinţele esenţiale, conform prevederilor alin. (1). (3) La montarea ascensoarelor în clădiri şi construcţii, organismul notificat şi Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat Departamentul pentru inspecţia în funcţionare (ISCIR-INSPECT) trebuie să verifice respectarea cerinţelor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

41

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Marcaje Art. 9 (1) Elementele de identificare ale marcajului european de conformitate CE sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001. (2) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi durabil direct pe fiecare cabină de ascensor, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2, şi pe fiecare componentă de securitate prevăzută în anexa nr. 1 sau, când acest lucru nu este posibil, pe o etichetă aplicată în mod nedetaşabil pe componenta de securitate.

Supravegherea pieţei Art. 12 Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţă (ISCIR-SP), organ de specialitate care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor. .

42

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Anexa 1 LISTA COMPONENTELOR DE SECURITATE 1. Dispozitiv de zăvorâre a uşilor de palier 2. Dispozitive care să împiedice căderea, prevăzute în anexa nr. 2 pct. 3.2, pentru a împiedica căderea cabinei sau mişcări necontrolate în sus 3. Limitatoare de viteză 4. Tampoane: a) tampoane cu înmagazinarea energiei: - neliniare; - cu amortizarea mişcării de revenire; b) tampoane cu disiparea energiei 5. Dispozitive de securitate montate pe circuitele hidraulice care sunt utilizate pentru împiedicarea căderii cabinei 6. Contacte electrice de securitate (întrerupător de securitate) care conţin componente electronice.

2.2.7. Hotărârea Guvernului nr. 1009-2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane Art. 1 (1) Prezenta hotărâre se aplică instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane. (2) În sensul prezentei hotărâri, prin instalaţii de transport pe cablu pentru persoane se înţelege instalaţiile compuse din mai multe componente proiectate, construite, asamblate şi puse în funcţiune în vederea transportului de persoane. Aceste instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, denumite în continuare instalaţii, sunt fixe şi sunt utilizate pentru transportul persoanelor în vehicule sau cu ajutorul dispozitivelor de tractare al căror sistem de suspendare şi/sau de tractare este asigurat de cabluri poziţionate de-a lungul traseului instalaţiei. Art. 2 (1) În sensul prezentei hotărâri următorii termeni şi expresii se definesc astfel: a) instalaţie - sistemul complet montat în teren, care cuprinde infrastructura şi subsistemele prevăzute în anexa nr. 1; infrastructura special proiectată pentru fiecare instalaţie şi construită în teren include traseul instalaţiei, sistemul de date, lucrările de linie şi staţiile care sunt necesare pentru construirea şi funcţionarea instalaţiei, inclusiv fundaţiile;

43

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

b) componentă de securitate - orice componentă elementară, grup de componente, subansambluri sau ansambluri complete de echipamente şi orice dispozitiv inclus în instalaţie în scopul asigurării unei funcţionări sigure, care sunt identificate prin analiza de securitate şi a căror defectare pune în pericol securitatea sau sănătatea persoanelor, care pot fi utilizatori, personal de deservire sau alte persoane; c) contractant principal - orice persoană fizică sau juridică ce contractează realizarea unei instalaţii de transport pe cablu pentru persoane; d) exploatabilitate - ansamblul de măsuri şi prevederi tehnice care influenţează proiectarea şi realizarea instalaţiei şi care sunt necesare pentru funcţionarea acesteia în condiţii de securitate; e) mentenabilitate - ansamblul de prevederi tehnice şi de măsuri care influenţează proiectarea şi realizarea instalaţiei şi care sunt necesare pentru mentenanţă în scopul garantării funcţionării acesteia în condiţii de securitate; f) specificaţie tehnică comunitară - specificaţie tehnică elaborată conform unei proceduri recunoscute la nivel comunitar şi al cărei număr de referinţă a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; g) agrement tehnic european - specificaţie tehnică exprimând o evaluare tehnică favorabilă asupra adecvării/conformării unui produs, bazată pe satisfacerea cerinţelor esenţiale, la o utilizare specifică, pentru construcţii, având în vedere caracteristicile intrinseci ale produsului şi condiţiile de utilizare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii; h) specificaţie europeană - specificaţie tehnică comunitară, un agrement tehnic european sau un standard român şi/sau naţional al unui stat membru al Uniunii Europene care adoptă un standard european. Numerele de referinţă ale specificaţiilor europene se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; i) organism de control - organism desemnat de Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri. (2) Termenii şi expresiile definite la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri se aplică următoarelor instalaţii: a) instalaţiilor de ridicat pe plan înclinat şi altor instalaţii ale căror vehicule sunt susţinute de role ori de alte dispozitive de susţinere, la care tracţiunea este asigurată de unul sau mai multe cabluri; b) telefericelor la care vehiculele sunt susţinute şi/sau deplasate de unul ori mai multe cabluri, inclusiv telegondolele şi telescaunele; c) instalaţiilor de tractat la care utilizatorii care poartă echipament corespunzător sunt tractaţi cu ajutorul unui cablu.
44

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) ascensoarelor din domeniul de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor; b) tramvaielor acţionate cu cabluri, în construcţie tradiţională; c) instalaţiilor destinate activităţilor agricole; d) echipamentelor montate în teren sau mobile, utilizate la serbări câmpeneşti şi/sau parcuri de distracţii, care sunt destinate activităţilor recreative şi care nu sunt utilizate ca mijloace de transport pentru persoane; e) instalaţiilor utilizate în sectorul minier, precum şi altor instalaţii montate în teren, utilizate în scopuri industriale; f) bacurilor fluviale trase cu cabluri; g) trenurilor cu cremalieră; h) instalaţiilor trase cu lanţuri.

Componente de securitate Art. 7 (1) Se admite introducerea pe piaţă a componentelor de securitate numai dacă acestea permit realizarea unor instalaţii care satisfac cerinţele esenţiale prevăzute la art. 5 alin. (1). (2) Se admite punerea în funcţiune a componentelor de securitate numai dacă, atunci când sunt instalate, întreţinute corect şi sunt utilizate conform destinaţiei lor, permit realizarea unor instalaţii care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea persoanelor sau securitatea bunurilor, după caz. (3) Autorităţile publice competente pot reglementa cerinţe specifice de protecţie a sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanelor şi, în special, a lucrătorilor, cu ocazia utilizării instalaţiei. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentei hotărâri.
45

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Art. 8 Nu se poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţă a componentelor de securitate destinate a fi utilizate în instalaţii atunci când acestea sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri.

Subsisteme Art. 10 Se admite introducerea pe piaţă a subsistemelor prevăzute în anexa nr. 1 numai dacă acestea permit realizarea unor instalaţii care satisfac cerinţele esenţiale prevăzute la art. 5 alin. (1). Art. 11 Nu se poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţă a subsistemelor destinate a fi utilizate în instalaţii atunci când sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri.

. Instalaţii Art. 13

.

46

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

(1) Executarea lucrărilor de construire aferente infrastructurii instalaţiilor se realizează în baza autorizaţiei de construire obţinută de către contractantul principal al instalaţiei de transport pe cablu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. (1^1) Punerea în funcţiune a instalaţiilor se realizează de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR, cu respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. (2) Componentele de securitate şi subsistemele prevăzute în anexa nr. 1, construite cu respectarea cerinţelor prezentei hotărâri, care sunt încorporate în instalaţiile construite, se montează şi se pun în funcţiune numai dacă permit realizarea unei instalaţii care nu pune în pericol securitatea şi sănătatea persoanelor sau a bunurilor, după caz, atunci când sunt montate şi întreţinute corect şi sunt utilizate conform destinaţiei lor. (3) În cazul în care caracteristicile componentelor de securitate importante sau cele ale subsistemelor din instalaţiile existente sunt supuse unor modificări pentru care este necesară eliberarea unei noi autorizaţii în vederea punerii în funcţiune, aceste modificări şi efectele pe care le au asupra ansamblului instalaţiei trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute la art. 5 alin. (1). (4) Atunci când o componentă de securitate sau unul dintre subsistemele prevăzute în anexa nr. 1 au fost proiectate sau realizate într-o manieră inovatoare, autorităţile responsabile pentru emiterea autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (1^1) iau măsurile necesare şi pot impune condiţii speciale pentru autorizarea construirii şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei în care se încorporează astfel de componente sau subsisteme inovatoare. (5) Autorităţile prevăzute la alin. (4) informează de îndată Ministerul Economiei şi Finanţelor asupra măsurilor luate şi a motivelor care au stat la baza adoptării acestora, care le va aduce imediat la cunoştinţă Comisiei Europene. (6) Instalaţiile pot fi construite şi puse în funcţiune numai dacă au fost proiectate şi realizate astfel încât să satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute la art. 5 alin. (1). (7) Nu se poate interzice, restrânge sau împiedica libera circulaţie a componentelor de securitate şi a subsistemelor instalaţiei prevăzute în anexa nr. 1 dacă sunt însoţite de declaraţia de conformitate EC emisă conform prevederilor art. 9 sau art. 12, după caz. (8) Analizele de securitate, declaraţiile de conformitate EC şi documentaţiile tehnice referitoare la componentele de securitate şi subsistemele instalaţiei prevăzute în anexa nr. 1 trebuie prezentate de contractantul principal sau de reprezentantul său autorizat autorităţilor prevăzute la alin. (4), după caz, iar o copie a acestor documente trebuie păstrată la instalaţia respectivă.

47

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

(9) Autorităţile prevăzute la alin. (4) trebuie să solicite să li se pună la dispoziţie analiza de securitate, raportul de securitate şi documentaţia tehnică, după caz, şi să se asigure că acestea conţin toate documentaţiile referitoare la caracteristicile instalaţiei şi, dacă este cazul, toate documentele care certifică conformitatea componentelor de securitate şi a subsistemelor instalaţiei prevăzute în anexa nr. 1. Aceste autorităţi trebuie să solicite şi documentele privind condiţiile şi restricţiile de exploatare şi informaţii complete referitoare la supravegherea, reglarea şi întreţinerea instalaţiei. Art. 19 Verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri se realizează de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat ISCIR, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi organele de control ale autorităţilor publice locale, conform competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare. Marcaje Art. 20 (1) Elementele de identificare a marcajului CE sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi durabil pe fiecare componentă de securitate sau, când acest lucru nu este posibil, pe o etichetă aplicată în mod nedetaşabil pe componenta de securitate respectivă. Anexa 1 SUBSISTEMELE unei instalaţii de transport pe cablu pentru persoane Instalaţia este alcătuită din infrastructură şi subsistemele enumerate în continuare, de a căror exploatabilitate şi mentenabilitate trebuie să se ţină seama în fiecare caz: 1. cabluri şi elemente de legătură; 2. trolii şi frâne; 3. dispozitive mecanice: 3.1. dispozitive de întindere a cablurilor; 3.2. dispozitive mecanice din staţii; 3.3. dispozitive mecanice pentru traseul instalaţiei; 4. vehicule: 4.1. cabine, scaune şi dispozitive de tractare; 4.2. dispozitive de suspendare; 4.3. căruciorul vehiculului; 4.4. dispozitive de cuplare la cabluri; 5. echipamente electrotehnice: 5.1. echipamente de comandă, supraveghere şi securitate;
48

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

5.2. echipamente de comunicare şi semnalizare; 5.3. echipament paratrăsnet şi de legare la pământ; 6. echipament de salvare: 6.1. echipament fix de salvare; 6.2. echipament mobil de salvare.

2.2.8. Hotararea Guvernului nr. 1029-2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor Art. 1 Prezenta hotărâre se aplică următoarelor produse: maşini, echipamente interschimbabile, componente de securitate, dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii, lanţuri, cabluri şi chingi, arbori de transmisie cu articulaţii cardanice, cvasimaşini, stabilind cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate specifice acestora, prevăzute în anexa nr. 1. Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) componentelor de securitate destinate a fi utilizate ca piese de schimb pentru înlocuirea pieselor identice şi furnizate de către producătorul maşinii originale; b) echipamentelor specifice destinate utilizării în târguri şi/sau parcuri de distracţii; c) maşinilor special proiectate sau puse în funcţiune în scopuri nucleare care, în cazul avariilor, pot avea ca rezultat emisii radioactive; d) armelor, inclusiv armelor de foc; e) mijloacelor de transport următoare: tractoare agricole sau forestiere, cu excepţia maşinilor montate pe aceste vehicule, pentru riscurile prevăzute de Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, vehicule şi remorcile acestora, cu excepţia maşinilor montate pe aceste vehicule, prevăzute de Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vehicule, cu excepţia maşinilor montate pe aceste vehicule, prevăzute de Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vehicule destinate exclusiv competiţiilor şi mijloacelor de transport aerian, naval şi feroviar, cu excepţia maşinilor montate pe aceste mijloace de transport; f) navelor maritime şi platformelor maritime, inclusiv echipamentelor instalate la bordul acestor nave şi/sau platforme;

49

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

g) maşinilor special proiectate şi construite în scop militar sau de menţinere a ordinii publice; h) maşinilor special proiectate şi construite în scop de cercetare pentru utilizare temporară în laboratoare; i) ascensoarelor care echipează puţurile de mină; j) maşinilor special destinate deplasării artiştilor în timpul spectacolelor; k) produselor electrice şi electronice, în măsura în care acestea sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, republicată, cu modificările ulterioare: aparate electrocasnice, echipamente audio şi video, echipamente pentru tehnologia informaţiei, echipamente pentru birouri, mecanisme de joasă tensiune pentru conexiuni şi control, motoare electrice; l) echipamentelor electrice de înaltă tensiune: aparataje pentru conexiuni şi control transformatoare. Art. 3 (1) În sensul prezentei hotărâri, prin maşini se înţelege produsele prevăzute la art. 1, cu excepţia cvasimaşinilor. (2) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1. maşină: a) un ansamblu de părţi sau componente legate între ele, dintre care cel puţin una este în mişcare, care sunt reunite de o manieră solidară în vederea unui anumit scop, în special montat ori destinat montării cu un sistem de acţionare, altul decât forţa umană sau animală, aplicată direct; b) un ansamblu prevăzut la lit. a), căruia îi lipsesc numai componentele care să îl conecteze la locul de utilizare sau conexiunile la surse de energie şi de mişcare; c) un ansamblu prevăzut la lit. a) şi b), pregătit să fie instalat şi care nu poate să funcţioneze decât montat pe un mijloc de transport sau instalat într-o clădire ori structură; d) un ansamblu de maşini prevăzute la lit. a) - c) sau o cvasimaşină prevăzută la pct. 7, care, în scopul de a ajunge la acelaşi rezultat, sunt dispuse şi comandate astfel încât să funcţioneze ca un întreg; e) un ansamblu de părţi sau componente legate între ele, dintre care cel puţin una este în mişcare, care sunt reunite în scopul ridicării sarcinilor şi a căror singură sursă de energie este forţa umană, aplicată direct; 2. echipament interschimbabil - un dispozitiv care, ulterior punerii în funcţiune a unei maşini sau a unui vehicul-tractor, este asamblat pe aceasta chiar de către operator, în scopul de a modifica funcţia sa ori de a asigura o funcţie nouă, în măsura în care acest echipament nu este o piesă de schimb ori o unealtă; 3. componentă de securitate - componenta care este introdusă separat pe piaţă şi este destinată să asigure o funcţie de securitate, a cărei defectare sau funcţionare
50

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

necorespunzătoare periclitează securitatea şi/sau sănătatea persoanelor expuse şi care nu este necesară pentru funcţionarea maşinii ori care poate fi înlocuită cu alte componente ce permit funcţionarea normală a maşinii. Lista indicativă a componentelor de securitate, prevăzută în anexa nr. 5, este actualizată periodic potrivit procedurii reglementate la art. 8 alin. 1 lit. a) din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 17 mai 2006 privind maşinile industriale şi modificarea Directivei 95/16/CE; 4. dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii - o componentă sau un echipament nefixat la maşina de ridicat, care este amplasat între maşină şi sarcină ori pe sarcină, în scopul prinderii ei, sau care este destinat să facă parte integrantă a sarcinii şi este introdus separat pe piaţă; elementele care servesc la realizarea unei legături şi componentele lor sunt considerate dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii; 5. lanţuri, cabluri şi chingi - lanţurile, cablurile şi chingile proiectate şi construite în scopul de a ridica, fiind parte a maşinilor de ridicat sau a dispozitivului de prindere pentru ridicarea sarcinii; 6. arbore de transmisie cu articulaţie cardanică - un dispozitiv amovibil pentru transmisie mecanică; o componentă amovibilă destinată transmisiei de putere între o maşină autopropulsată sau un vehicul-tractor şi maşina receptoare, prin primul lagăr fix al acesteia. Dacă acest dispozitiv este introdus pe piaţă împreună cu un protector, ansamblul este considerat un singur produs; 7. cvasimaşină - maşina parţial finalizată; un ansamblu care se constituie ca o maşină, dar care nu poate să asigure el însuşi un scop definit. Un sistem de acţionare este o cvasimaşină. Cvasimaşina este destinată a fi încorporată sau asamblată cu alte maşini ori alte cvasimaşini sau echipamente în vederea constituirii unei maşini căreia i se aplică prezenta hotărâre;

51

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Supravegherea pieţei Art. 5 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în calitate de autoritate competentă în domeniu, trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru ca maşinile să fie introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune numai dacă acestea satisfac prevederile prezentei hotărâri şi nu compromit sănătatea şi securitatea persoanelor şi, dacă este cazul, a animalelor domestice sau bunurilor, atunci când ele sunt instalate şi întreţinute corespunzător şi utilizate în conformitate cu destinaţia lor sau în condiţii rezonabil previzibile. Art. 13 (1) Pentru a atesta conformitatea unei maşini cu prevederile prezentei hotărâri, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la alin. (2), (3) şi (4). (2) Dacă maşina nu este prevăzută în anexa nr. 4, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice procedura de evaluare a conformităţii cu controlul intern al producţiei maşinilor, prevăzută la anexa nr. 8. Marcajul CE Art. 16 (1) Marcajul CE de conformitate este format din iniţialele "CE", în conformitate cu grafica modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Marcajul CE se aplică pe maşină în mod vizibil, lizibil şi de neşters, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3. Anexa 4 CATEGORII DE MAŞINI pentru care se aplică una dintre procedurile prevăzute la art. 13 alin. (3) şi (4) din hotărâre 13. maşini de colectare a deşeurilor menajere cu încărcare manuală şi având un mecanism de compactare încorporat;

52

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

16. elevatoare pentru vehicule; 17. echipamente pentru ridicarea persoanelor şi obiectelor, care prezintă un pericol de cădere pe verticală de la o înălţime mai mare de 3 m;

21. blocuri logice care asigură funcţii de securitate; 22. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor răsturnării (ROPS); 23. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor căderilor de obiecte (FOPS). Anexa 5 LISTĂ INDICATIVĂ a componentelor de securitate prevăzute la art. 3 alin. (2) pct. 3 din hotărâre 1. protectorii arborilor de transmisie cu articulaţii cardanice; 2. dispozitive de protecţie destinate detectării prezenţei persoanelor; 3. protectori mobili acţionaţi cu un dispozitiv de blocare destinat să fie utilizat la maşinile menţionate la pct. 9, 10 şi 11 din anexa nr. 4; 4. blocuri logice care asigură funcţiile de securitate la maşini;

53

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

5. valve cu mijloace suplimentare de detectare a defectării, destinate controlului mişcărilor periculoase la maşini; 6. sisteme de extracţie a emisiilor maşinii; 7. protectori şi dispozitive de protecţie destinate să protejeze persoanele expuse împotriva părţilor mobile implicate direct în procesul de lucru al maşinii; 8. dispozitive de control al solicitărilor şi al mişcărilor la maşinile de ridicat; 9. dispozitive de reţinere a persoanelor pe scaun; 10. dispozitivele pentru oprirea de urgenţă; 11. sistemele de descărcare pentru prevenirea acumulării sarcinilor electrostatice potenţial periculoase; 12. limitatoare de energie şi dispozitive de securitate prevăzute la pct. 1.5.7, 3.4.7 şi 4.1.2.6 din anexa nr. 1; 13. sisteme şi dispozitive destinate reducerii emisiei de zgomot şi a vibraţiilor; 14. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor răsturnării (ROPS); 15. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor căderilor de obiecte (FOPS); 16. comenzile bimanuale; 17. componente pentru maşinile de ridicat şi/sau deplasat persoane între diferite paliere, incluse în lista următoare: a) dispozitive de blocare a uşilor palierelor; b) dispozitive care prevăd împiedicarea căderii sau a mişcării necontrolate pe verticală a cabinei; c) dispozitive de limitare a excesului de viteză; d) amortizoare cu acumulare de energie: - neliniare; sau - cu amortizarea reculului; e) amortizoare cu disipare de energie; f) dispozitive de securitate montate pe cricurile circuitelor hidraulice la care acestea sunt utilizate ca dispozitive împotriva căderii; g) dispozitive de securitate electrică compuse din întrerupătoare de securitate care cuprind componente electronice. Prescripţii tehnice ISCIR Prescripţii tehnice aplicabile instalaţiilor sub presiune

54

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 397/22.08.2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674/11.09.2002. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674/11.09.2002.

PT A 1-2002 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi

PT A 1-2002/ A1:2004 PT A 1-2002/ A2:2005

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT A 1-2002

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 456/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717/09.08.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 449/01.08.2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722/09.08.2005. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 367/19.06.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459/27.06.2003 şi republicat în nr. 459 bis/27.06.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 bis/27.06.2003. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 362/14.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/22.06.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 457/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717/09.08.2004.

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT A 1-2002

PT A 2-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW

PT A 2-2003/ A1:2004 PT A 2-2003/ A2:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT A 2-2003

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT A 2-2003

55

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 366/19.06.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456/26.06.2003 şi republicat în nr. 456 bis/26.06.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 bis/26.06.2003. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 365/14.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/22.06.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 458/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706/05.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 304/05.12.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914/20.12.2003 şi republicat în nr. 914 bis/20.12.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis/20.12.2003. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 459/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706/05.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 333/15.12.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/29.01.2004 şi republicat în nr. 75 bis/29.01.2004.

PT A 3-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi

PT A 3-2003/ A1:2004 PT A 3-2003/ A2:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT A 3-2003

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT A 3-2003

PT C 1-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de apă fierbinte, supraîncălzitoarelor şi a economizoarelor independente

PT C 1-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003

PT C 2-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte

56

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/29.01.2004.

PT C 2-2003/ A1:2004 PT C 2-2003/ A2:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 363/14.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/22.06.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 460/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/05.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/13.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003

PT C 3-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor–butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL

nr. 161/13.03.2003 şi republicat în nr. 161 bis/13.03.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 bis/13.03.2003.

PT C 3-2003/ A1:2003

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 210/01.04.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245/10.04.2003.

PT C 3-2003/ A2:2004 PT C 3-2003/ A3:2005

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 461/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/12.08.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 340/20.06.2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593/08.07.2005.

Amendamentul nr. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003

57

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 305/05.12.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929/23.12.2003 şi republicat în nr. 929 bis/23.12.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 bis/23.12.2003.

PT C 4/1-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune

PT C 4/1-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 4/1-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 462/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717/09.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 334/15.12.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70/28.01.2004 şi republicat în nr. 70 bis/28.01.2004. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 bis/28.01.2004.

PT C 4/2-2003 Ediţia 1

Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea şi repararea recipientelor metalice stabile sub presiune

PT C 4/2-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 4/2-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 463/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/12.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 306/05.12.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905/18.12.2003 şi republicat în nr. 905 bis/18.12.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 bis/18.12.2003. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 464/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/05.08.2004.

PT C 5-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

PT C 5-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 5-2003

58

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 307/05.12.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902/17.12.2003 şi republicat în nr. 902 bis/17.12.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 bis/17.12.2003.

PT C 6-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide

PT C 6-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 6-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 465/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/04.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 308/05.12.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933/24.12.2003 şi republicat în nr. 933 bis/24.12.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 bis/24.12.2003. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 466/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/04.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/05.12.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/19.12.2003 şi republicat în nr. 910 bis/19.12.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis/19.12.2003. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 467/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/04.08.2004.

PT C 7-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă

PT C 7-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 7-2003

PT C 8-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind amplasareainstalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuţia şi verificarea instalaţiilor de gaze petroliere lichefiate

PT C 8-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003

59

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 310/05.12.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917/20.12.2003 şi republicat în nr. 917 bis/20.12.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 bis/20.12.2003. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 468/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/04.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 311/05.12.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921/22.12.2003 şi republicat în nr. 921 bis/22.12.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 bis/22.12.2003. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 469/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/05.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 335/15.12.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95/02.02.2004 şi republicat în nr. 95 bis/02.02.2004. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 bis/02.02.2004.

PT C 9-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune

PT C 9-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003

PT C 10/1-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune

PT C 10/1-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 10/1-2003

PT C 10/2-2003 Ediţia 1

Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea şi repararea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune

PT C 10/2-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 10/2-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 470/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/12.08.2004.

60

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 336/15.12.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/29.01.2004 şi republicat în nr. 75 bis/29.01.2004. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis /29.01.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 364/14.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/22.06.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 471/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/05.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 337/15.12.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97/02.02.2004 şi republicat în nr. 97 bis/02.02.2004. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 bis/02.02.2004.

PT C 11-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice

PT C 11-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003

PT C 11-2003/ A2:2004

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003

PT C 12-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice pentru recipientecisterne, recipiente-containere şi recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

PT C 12-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 12-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 472/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/12.08.2004.

Prescripţii tehnice aplicabile instalaţiilor de ridicat

61

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/14.03.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

PT R 1-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor

nr. 323/13.05.2003 şi republicat în nr. 323 bis/13.05.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 bis/13.05.2003.

PT R 1-2003/ A1:2003

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 121/02.09.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/05.09.2003.

PT R 1-2003/ A2:2004

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 429/07.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/06.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 142/14.03.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

PT R 2-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat

nr. 317/12.05.2003 şi republicat în nr. 317 bis/12.05.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 bis/12.05.2003.

PT R 2-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 430/07.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/06.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 146/14.03.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331/15.05.2003 şi republicat în nr. 331 bis/15.05.2003.

PT R 3-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor

62

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis/15.05.2003.

PT R 3-2003/ A1:2003

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 132/02.09.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/09.09.2003.

PT R 3-2003/ A2:2004

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 431/07.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/06.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/14.03.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342/20.05.2003 şi republicat în nr. 342 bis/20.05.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 bis/20.05.2003. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 432/07.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/06.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 147/14.03.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

PT R 4-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare

PT R 4-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003

PT R 5-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule

nr. 338/19.05.2003 şi republicat în nr. 338 bis/19.05.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis/19.05.2003.

PT R 5-2003/ A1:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 433/07.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/06.08.2004.

63

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/27.11.2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/14.12.2002. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/14.12.2002. • Aprobat cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 85/13.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147/06.03.2003.

PT R 6-2002 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale

PT R 6-2002/ A1:2003

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002

PT R 6-2002/ A2:2003

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 6-2002

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 122/02.09.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/05.09.2003.

PT R 6-2002/ A3:2004

Amendamentul nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/03.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 108/20.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

PT R 7-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane - telecabine

nr. 274/18.04.2003 şi republicat în nr. 274 bis/18.04.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 bis/18.04.2003.

PT R 7-2003/ A1:2003

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 123/02.09.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/05.09.2003.

64

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia PT R 7-2003/ A2:2004 Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 489/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/03.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 109/20.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003

PT R 8-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole

nr. 287/24.04.2003 şi republicat în nr. 287 bis/24.04.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis/24.04.2003.

PT R 8-2003/ A1:2003

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 124/02.09.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/05.09.2003.

PT R 8-2003/ A2:2004

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 490/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/05.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 99/20.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

PT R 9-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune

nr. 183/24.03.2003 şi republicat în nr. 183 bis/24.03.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 bis/24.03.2003.

PT R 9-2003/ A1:2003

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 125/02.09.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/05.09.2003.

65

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia PT R 9-2003/ A2:2004 Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 491/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709/05.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 100/20.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177/20.03.2003 şi republicat în nr. 177 bis/20.03.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 bis/20.03.2003.

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003

PT R 10-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii

PT R 10-2003/ A1:2003

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 126/02.09.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/09.09.2003.

PT R 10-2003/ A2:2004

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 492/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/05.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 101/20.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

PT R 11-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane

nr. 182/24.03.2003 şi republicat în nr. 182 bis/24.03.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 bis/24.03.2003.

PT R 11-2003/ A1:2003

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 127/02.09.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639/08.09.2003.

66

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia PT R 11-2003/ A2:2004 Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 493/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721/10.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 102/20.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233/05.04.2003 şi republicat în nr. 233 bis/05.04.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 bis/05.04.2003. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 128/02.09.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639/08.09.2003.

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003

PT R 12-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale

PT R 12-2003/ A1:2003

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003

PT R 12-2003/ A2:2004 PT R 12-2003/ A3:2004

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 12-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 357/14.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/22.06.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 494/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721/10.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 106/20.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

Amendamentul nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003

PT R 13-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip

nr. 263/16.04.2003 şi republicat în nr. 263 bis/16.04.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 bis/16.04.2003.

67

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia PT R 13-2003/ A1:2004 PT R 13-2003/ A2:2004 Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 366/14.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/22.06.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 495/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/05.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 643/16.12.2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20/15.01.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20/15.01.2003. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 367/14.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/22.06.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 496/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721/10.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 105/20.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255/12.04.2003 şi republicat în nr. 255 bis/12.04.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 bis/12.04.2003.

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-2003

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003

PT R 14-2002 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în exploatare a cablurilor, lanţurilor, benzilor, funiilor, cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat

PT R 14-2002/ A1:2004 PT R 14-2002/ A2:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 14-2002

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 14-2002

PT R 15-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii

PT R 15-2003/ A1:2003

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 129/02.09.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639/08.09.2003.

68

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia PT R 15-2003/ A2:2004 PT R 15-2003/ A3:2004 Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 368/14.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/22.06.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 497/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/05.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 103/20.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245/10.04.2003 şi republicat în nr. 245 bis/10.04.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 bis/10.04.2003.

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003

Amendamentul nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003

PT R 16-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale

PT R 16-2003/ A1:2003

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 130/02.09.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/09.09.2003.

PT R 16-2003/ A2:2004 PT R 16-2003/ A3:2004

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 358/14.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/22.06.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 498/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/02.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 104/20.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251/11.04.2003 şi republicat în nr. 251 bis/11.04.2003.

Amendamentul nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003

PT R 17-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale

69

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 bis/11.04.2003.

PT R 17-2003/ A1:2004 PT R 17-2003/ A2:2004

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 359/14.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/22.06.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 499/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/02.08.2004. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 107/20.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267/17.04.2003 şi republicat în nr. 267 bis/17.04.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 bis/17.04.2003.

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003

PT R 18-2003 Ediţia 1

Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole

PT R 18-2003/ A1:2004 Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 360/14.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/22.06.2004.

PT R 18-2003/ A2:2004

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 500/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/02.08.2004.

Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de

• Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/20.02.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

70

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia Titlu SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii nr. 162/13.03.2003 şi republicat în

PT R 19-2002 Ediţia 1

distracţii şi spaţiilor de joacă

nr. 162 bis/13.03.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 bis/13.03.2003.

PT R 19-2002/ A1:2004 PT R 19-2002/ A2:2004 PT R 19-2002/ A3:2005

Amendamentul nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002

• Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 361/14.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/22.06.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 501/21.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/10.08.2004. • Aprobat cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 471/18.08.2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795/01.09.2005. • Aprobată cu Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. 364/19.06.2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 619/20.06.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/26.06.2003. • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/26.06.2003.

Amendamentul nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 19-2002

Amendamentul nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 19-2002

MT 1-2002 Ediţia 1

Metodologie pentru efectuarea analizei de risc în exploatare

(Anexă la PT R 19-2002)

NT 1-2002 Ediţia 1

Normativ referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distracţia extremă

• Aprobat cu Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. 145/14.03.2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 626/20.06.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/26.06.2003.

(Anexă la PT R 19-2002)

• Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/26.06.2003.

71

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA Indicativ Ediţia Titlu Metodologie pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Aprobare şi publicare Observaţii • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 190/28.03.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349/22.05.2003 şi republicat în nr. 349 bis/22.05.2003. (Elaborată de ISCIR-CERT) • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 bis/22.05.2003. • Aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 189/28.03.2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349/22.05.2003 şi republicat în nr. 349 bis/22.05.2003 (Elaborată de ISCIR - CERT) • Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 bis/22.05.2003

__

__

Metodologie pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate distracţiei extreme

PT CR8-2009: Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire - Aprobată cu Ordinul ministrului economiei nr. 2154/12.12.2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

4. RESPONSABILITAŢI RSVTI Responsabilităţile operatorului RSVTI – persoană fizică/juridică Conform Legii 64/2008 cap III Persoanele fizice sau juridice autorizate conform prevederilor prezentei legi au următoarele obligaţii şi responsabilităţi, după caz: a) să presteze activităţile pentru care au fost autorizate, în limita competenţelor şi în condiţiile pentru care sunt autorizate; b) să pregătească şi să asigure condiţiile pentru realizarea verificărilor tehnice a instalaţiilor/echipamentelor; c) să folosească în lucrările aferente activităţilor pentru care au fost autorizate, potrivit prevederilor prescripţiilor tehnice, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare
72

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

aprobate de ISCIR, sudori autorizaţi ISCIR, precum şi personal autorizat ISCIR, care execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive; d) să întocmească documentaţia prevăzută de prescripţiile tehnice şi să o pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului odată cu predarea/recepţia instalaţiei/echipamentului; e) să informeze imediat producătorul sau deţinătorul/utilizatorul despre orice neconformitate constatată; f) să asigure realizarea lucrărilor de revizii, precum şi activităţile de reparaţii şi întreţinere, la termenele scadente; g) să monteze şi/sau să instaleze instalaţii/echipamente numai dacă este emis şi se respectă avizul obligatoriu de instalare. Conform Ordinului 382/2009 cap IV În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au îndatorirea să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea precum şi întreţinerea şi reparaţiile instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile. În acest sens, în afară obligaţiilor prevăzute în capitolul III din Legea nr. 64/2008, operatorul RSVTI mai are şi următoarele obligaţii specifice: a) identificarea tuturor instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului; b) efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor pentru care autorizarea funcţionării se face de către ISCIR, potrivit prescripţiilor tehnice aplicabile; c) înregistrarea tuturor echipamentelor/instalaţiilor deţinătorului/utilizatorului, supuse autorizării ISCIR, la inspecţia teritorială de care aparţin; d) admiterea funcţionării instalaţiilor/echipamentelor care se face de către operatorul RSVTI, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile; e) efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice solicită acest lucru; f) verificarea existenţei documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile; g) întocmirea şi actualizare evidenţei centralizate pentru toate instalaţiile/echipamente din domeniul ISCIR; h) instruirea şi examinarea anuală a personalului de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR cât şi cel instruit intern, în conformitate cu instrucţiunile de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispoziţie de către producători şi cu instrucţiunile tehnologice ale liniei tehnologice în care este încadrată instalaţia/echipamentul, puse la dispoziţie de către proiectantul linie tehnologice;

73

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

i) afişarea instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor ISCIR, cât şi cele ale liniei tehnologice în care este încadrată instalaţia/echipamentul la loc vizibil; j) oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice oficiale; k) informarea, în scris, a conducerii deţinătorului/utilizatorului despre planul de verificări tehnice aferent anului următor în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor; l) urmărirea realizării în termen a dispoziţiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică; m) examinarea şi vizarea registrelor de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile; n) pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale şi participarea activă la efectuarea acestora; o) verificarea ca instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR să fie deservite de personal autorizat, conform cerinţelor prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile; p) anunţarea de îndată a inspecţiei teritoriale de care aparţin, despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă; q) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalaţiile ISCIR, pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor; r) informarea în scris a inspecţiei teritoriale unde este înregistrată instalaţia/echipamentul, într-un termen de 15 zile, despre datele de identificare a noului deţinător de echipamente/instalaţii, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri; s) anunţarea inspecţiei teritoriale unde este înregistrată instalaţia/echipamentul, în vederea scoaterii din evidenţă în cel mult 15 zile de la data casării, precum şi prezentarea documentelor de casare; t) întocmirea unui proces-verbal de oprire din funcţiune pentru instalaţiile care intră în conservare şi transmiterea acestuia la ISCIR în termen de 15 zile; u) anunţarea, în scris, a conducerii deţinătorului/utilizatorului, despre necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute, ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale; v) anunţarea, în scris, a inspecţiei teritoriale care a eliberat autorizaţia într-un termen de cel mult 5 zile de la data încetării raporturilor contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului; w) desfășurarea activității cu respectarea obligaţiilor şi răspunderilor prevăzute în prescripţiile tehnice ISCIR şi în celelalte dispoziţii legale în domeniu.

74

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Responsabilităţile autorizată:

suplimentare

ale

operatorului

RSVTI

persoană

juridică

În afara obligaţiilor persoanelor fizice autorizate, persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are şi următoarele obligaţii specifice: a) transmiterea către inspecţia teritorială a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator în parte; b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile din Ord. 382/2009 si Legea 64/2008 precum şi cele din prescripţiile tehnice aplicabile; c) informarea, în scris, a inspecţiei teritoriale emitente a autorizaţiei, într-un termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei. Totodată operatorii RSVTI au obligaţii şi responsabilităţi specifice instalaţiilor şi echipamentelor pe care le au în supraveghere, după cum urmează: - C1-2003 pct 5.2.2.1 - C4/1-2003 pct. 5.2.2 - C6-2003 pct. 5.2.2 - C8-2003 pct. 6.2.2 - C9-2003 pct. 4.4.2 - C10/1-2003 pct. 5.2.2 - C12-2003 pct. 5.2.2 - R1-2003 pct. 7.1.4 - R2-2003 pct. 7.1.4 - R3-2003 pct. 7.1.4 - R4-2003 pct. 7.1.4 - R5-2003 pct. 7.1.4 - R18-2003 pct. 9.1.3 - R19-2003 pct. 7.2.4 Responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR (instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat): Conform Legii 64/2008 cap IV Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează o instalaţie/echipament are următoarele obligaţii şi responsabilităţi conform prescripţiilor tehnice: a) să solicite şi să obţină avizul obligatoriu de instalare; b) să solicite şi să obţină autorizaţia de funcţionare iniţială sau reautorizarea;

75

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

c) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale producătorilor; d) să asigure existenţa, la fiecare loc de muncă, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat; e) să folosească pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului numai personal de deservire autorizat; f) să asigure supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor. Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente sub incidenta ISCIR, are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice. Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente sub incidenta ISCIR, are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice. În afara obligaţiilor prevăzute la capitolul IV din Legea nr. 64/2008, unităţile deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR mai au şi următoarele obligaţii specifice: a) să numească operator RSVTI pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le deţin/utilizează; b) în cazul în care deţinătorul/utilizatorul are subdiviziuni ale persoanei juridice care deţin echipamente/instalaţii din domeniul ISCIR, în raza de competenţă teritorială a mai multor inspecţii teritoriale, are obligaţia să numească câte un operator RSVTI pentru fiecare dintre acestea; c) identificarea şi înregistrarea, împreună cu operatorul RSVTI, a tuturor echipamentelor/instalaţiilor supuse autorizării ISCIR pe care le deţin. Unitatea deţinătoare va transmite la inspecţia teritorială următoarele acte: a) cererea scrisă prin care solicită luarea în evidenţă ca unitate ce beneficiază de serviciile unui operator RSVTI; b) evidenţa centralizată, în original, semnată de conducătorul unităţii, a echipamentelor/instalaţiilor ISCIR pe care le deţine unitatea, conform tabelului prevăzut în anexa 6;

76

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

c) copia deciziei conducerii unităţii deţinătoare de echipamente/instalaţii prin care s-a numit operatorul RSVTI; d) copie a documentelor care atestă raporturile contractuale stabilite între operatorul RSVTI şi unitatea deţinătoare; copia autorizaţiei operatorului RSVTI. În acelaşi timp deţinătorii/utlizatorii au obligaţii şi responsabilităţi specifice instalaţiilor şi echipamentelor deţinute/utilizate, după cum urmează: - C1-2003 pct. 5.2.1.2 - C2-2003 pct 5.2 alin. b) - C4/1-2003 pct. 5.1.2 - C6-2003 pct. 5.1.2 - C8-2003 pct. 6.1.2 - C9-2003 pct. 4.3.1.2 - C10/1-2003 pct. 5.1.2 - C12-2003 pct. 5.1.2 - R19-2003 pct. 7.1.1

3. CERCETAREA AVARIILOR ŞI ACCIDENTELOR Avariile şi accidentele reprezintă partea cu care niciun operator RSVTI nu doreşte să se confrunte. În situaţia în care, totuşi, apare un asemnea caz trebuie urmate anumite reguli. Cele mai importante sunt prevăzute de Legea nr. 64/2008, cap V: Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele sub incidenta ISCIR are obligaţia, în cazul producerii oricărui accident la acestea, de a opri din funcţionare instalaţiile/echipamentele şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului. În cazuri justificate, de forţă majoră sau de pericol iminent, accesul reprezentanţilor ISCIR se poate efectua indiferent de zi/oră şi necondiţionat de participarea unui delegat din partea deţinătorului/utilizatorului. Reprezentanţii ISCIR pot dispune oprirea din funcţiune sau împiedicarea punerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului prin aplicarea de sigilii, după caz. Daca reprezentanţii ISCIR sunt împiedicaţi să pătrundă în locurile unde sunt amplasate/deţinute instalaţiile/echipamentele, aceştia pot solicita sprijinul ofiţerilor şi agenţilor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care acţionează în conformitate cu prevederile legale incidente. În situaţia în care pentru anchetarea cauzelor producerii unui accident trebuie să participe, conform legislaţiei în vigoare, şi reprezentanţi ai altor autorităţi, aceştia au

77

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

obligaţia să nu modifice starea de fapt a instalaţiei/echipamentului avariate/avariat şi să conserve locul până la sosirea reprezentanţilor şi a experţilor ISCIR, când este cazul. Însă şi prescripţiile tehnice prevăd anumite obligaţii specifice, după cum urmează: - C1-2003 pct. 6.1-6.2 - C4/1-2003 pct. 10 - C6-2003 pct. 10 - C8-2003 pct. 12 - C9-2003 pct. 9.1-9.2 - C10/1-2003 pct. 10 - C12-2003 pct. 10 - R1-2003 pct. 9 - R2-2003 pct. 9 - R3-2003 pct. 9 - R4-2003 pct. 9 - R5-2003 pct. 9 - R6-2003 pct. 9 - R7-2003 pct. 11 - R8-2003 pct. 11 - R9-2003 pct. 11 - R10-2003 pct. 11 - R11-2003 pct. 11 - R12-2003 pct. 11 - R13-2003 pct. 8 - R14-2003 pct. 5 - R15-2003 pct. 8 - R16-2003 pct. 11 - R17-2003 pct. 8 - R18-2003 pct. 10 - R19-2003 pct. 11 4. AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII INSTALAŢIILOR

4.1. Autorizarea funcţionarii instalaţiilor sub presiune: 4.1.1 Cazane de abur şi apă fierbinte C1-2003 pct. 5.1.18

78

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Cazanele noi sau vechi montate din nou nu pot fi puse în funcţiune fără autorizaţia de funcţionare eliberată de ISCIR în a cărei rază de activitate se află instalaţia. Nu se admite punerea în funcţiune a cazanelor fără obţinerea prealabilă a autorizaţiei de funcţionare. Se exceptează de la prevederile acestui punct cazanele de abur categoria E care au presiunea nominală mai mică de 4 bar, iar produsul dintre presiunea exprimată în bar şi volumul total exprimat în litri nu depăşeşte valoarea 60. Autorizarea şi verificarea tehnică periodică a acestora se va efectua de către RSVTI în conformitate cu prevederile prescripţii tehnice. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, deţinătorul cazanului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să obţină avizul de instalare obligatoriu, iar construcţia sălii cazanului să corespundă acestui aviz; b) să fie asigurate condiţiile necesare realizării regimului chimic al cazanului; c) să organizeze activitatea în centrala termică conform nivelului de supraveghere a cazanelor menţionat în documentaţia tehnică necesară pentru obţinerea avizului de instalare şi să prezinte autorizaţiile personalului de exploatare (fochişti); d) să supună instalaţia verificărilor tehnice oficiale (revizia interioară, încercarea la presiune la rece, încercarea la cald etc.); e) pentru cazanele vechi montate pe altă locaţie (cu excepţia cazanelor mobile) se va prezenta raportul de examinare şi investigaţii tehnice întocmit de o societate autorizată în acest sens. În vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare a cazanului, inspectorul de specialitate al ISCIR va efectua următoarele : a) verificarea existenţei şi conţinutului documentatiei de însoţire a cazanului (în cazul cazanelor noi) sau a cărţii de exploatare (în cazul cazanelor vechi) şi a documentului de import, pentru cazanele provenite din import; b) examinarea condiţiilor de instalare a cazanului în ceea ce priveşte respectarea avizului de instalare obligatoriu eliberat de ISCIR, precum şi verificarea echipării cazanului cu aparatura de măsurare, de control şi de automatizare şi cu dispozitivele de securitate, în funcţie de nivelul de supraveghere (permanent sau periodic) în care se încadrează cazanul; c) verificarea condiţiilor privind regimul chimic al cazanului şi anume : - existenţa prizelor şi dispozitivelor de prelevare a probelor de apă (de alimentare şi din cazan), de abur (saturat şi supraîncălzit) şi de condensat ale cazanului; - existenţa, dotarea şi organizarea punctului de lucru sau laboratorului chimic din centrala termică şi verificarea autorizaţiilor personalului (laboranţi–operatori); - existenţa registrului de analize cu indicii chimici şi cu frecvenţa minimă obligatorie a analizelor;

79

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

d) revizia interioară; e) încercarea la presiune la rece; f) încercarea la cald; g) verificarea registrului-jurnal de supraveghere a funcţionării, numerotat şi vizat de conducerea agentului economic deţinător; h) verificarea exterioară. Verificarea exterioară se efectuează la cazanele livrate complet asamblate de agentul economic constructor şi constă în examinarea tuturor părţilor componente ale cazanului, în scopul depistării unor eventuale defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare.. Pentru cazanele livrate complet asamblate de constructor, încercarea la presiune la locul de montare nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii : - încercarea la presiune a fost efectuată la constructor şi de la data efectuării acesteia nu au trecut mai mult de 12 luni;. - cazanul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare; - în timpul montării nu au fost executate lucrări de sudură la părţile sub presiune ale cazanului. Pentru cazanele care se asamblează la deţinător/utilizatorul final, încercarea la presiune la rece este cea efectuată în timpul verificării montajului în prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR. În cazul montării unor cazane care comportă un volum mare de lucrări de înzidire sau de izolaţie, se admite efectuarea încercării generale (finale) la presiune cu unele părţi de cazan înzidite sau izolate, numai dacă părţile respective au fost supuse încercării la presiune înainte de izolarea lor în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR. Încercarea la cald va consta în următoarele verificări principale : - verificarea etanşeităţii îmbinărilor vizibile ale cazanului; - verificarea funcţionării armăturilor de siguranţă şi control; - verificarea realizării funcţiilor de protecţie, de semnalizare, de monitorizare şi de reglare ale instalaţiei de automatizare; - verificarea funcţionării instalaţiei de ardere; - verificarea funcţionării principalelor instalaţii auxiliare aferente cazanului; - verificarea realizării principalilor indici de funcţionare ai cazanului; - verificarea dilatării libere la cazanele prevăzute cu această posibilitate; - verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare a cazanului şi examinarea, prin sondaj, a modului de însuşire a acestora de către personalul de exploatare.

80

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Pentru participarea la încercarea la cald, ISCIR va fi anunţată de către deţinător (direct sau prin utilizator, după caz) sau de către montator cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită pentru această încercare. La încercarea la cald trebuie să participe obligatoriu şi delegaţi ai agentului economic montator/instalator al cazanului şi, după caz, al instalaţiei de automatizare. Se poate lua în considerare şi procesul-verbal întocmit de proprietar/utilizator cu condiţia respectării prevederilor legale 4.1.2 Cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune C9-2003 pct. 4.2

Cazanele noi sau vechi montate din nou nu pot fi puse în funcţiune fără autorizaţie de funcţionare. Autorizarea cazanelor se face după cum urmează: Cazane clasa A- pentru cazanele cu puterea nominală între 0 şi 70 kW, autorizarea de funcţionare se face de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR pentru PIF şi service. Cazane clasa B- pentru cazanele cu puterea nominală între 70 şi 300 kW, autorizarea de funcţionare se face de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR pentru PIF şi service. Raportul de verificări şi încercări întocmit conform anexei T se vizează de ISCIR şi cazanele se înregistrează la ISCIR. ISCIR poate solicita participarea la unele verificări efectuate în vederea autorizării. Cazane clasa C- pentru cazanele cu puterea nominală mai mare de 300 kW, autorizarea de funcţionare se face de către ISCIR şi cazanele se înregistrează la ISCIR. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, proprietarul/utilizatorul cazanului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină proiectul de instalare verificat/avizat; b) să organizeze activitatea în centrala termică conform nivelului de supraveghere al cazanelor menţionat în proiectul de instalare şi să prezinte autorizaţiile personalului de exploatare (fochişti), dacă este cazul; c) să supună instalaţia verificărilor tehnice (revizia interioară, după caz, încercarea hidraulică la rece, încercarea la cald etc.); d) cazanul să fie însoţit de documentaţia tehnică prevăzută de prezenta prescripţie tehnică; e) să deţină documentul/dovada de luare în evidenţă a importului de către ISCIR. În vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare a cazanului, se vor efectua următoarele verificări: a) verificarea existenţei şi conţinutului documentaţiei de însoţire a cazanului;

81

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

b) examinarea condiţiilor de instalare a cazanului în ceea ce priveşte respectarea proiectului, precum şi verificarea echipării cazanului cu aparatura de măsurare, de control şi de automatizare şi cu dispozitivele de securitate; c) revizia interioară (după caz); d) încercarea hidraulică de presiune la rece; e) încercarea la cald. Revizia interioară se efectuează, după caz, în scopul depistării unor eventuale deficienţe în spaţiul de gaze arse sau de apă ale cazanului şi la suprafeţele exterioare ale cazanului. Revizia interioară nu este necesară în cazul cazanelor noi livrate complet asamblate, fabricate cu maxim doi ani înainte de data la care se face autorizarea. În acest caz se va face o examinare vizuală exterioară a cazanului pentru a depista eventualele defecte care pot apărea în urma transportului sau instalării. Încercarea hidraulică de presiune la rece se efectuează cu apă sau alt fluid neutru cu temperatura maximă de 500C, la presiunea indicată de producător, iar în lipsa precizării acesteia la o presiune de 1,5 x Pn. Încercarea se face cu supapele de siguranţă blocate sau blindate. Timpul minim de menţinere sub presiune va fi de 10 minute. Încercarea se consideră admisă în cazul în care, după expirarea timpului de probă, nu se constată pierderi de presiune, evidenţiate prin verificarea manometrului de probă, deformaţii remanente ale elementelor sub presiune şi scurgeri. După terminarea încercării de presiune se vor debloca şi verifica supapele de siguranţă. Datele şi elementele de reglare vor fi consemnate în procesul-verbal de verificare. Pentru cazanele noi, livrate complet asamblate de constructor, încercarea la presiune la locul de funcţionare nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii : - cazanul este fabricat cu maxim doi ani înainte de data la care se face autorizarea; - cazanul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare; - în timpul montării nu au fost executate lucrări de sudură la părţile sub presiune ale cazanului. Încercarea la cald va consta în următoarele verificări principale : - verificarea etanşeităţii îmbinărilor vizibile ale cazanului; - verificarea funcţionării armăturilor de siguranţă şi control; - verificarea realizării funcţiilor de protecţie, de semnalizare, de monitorizare şi de reglare ale instalaţiei de automatizare; - verificarea funcţionării corecte a instalaţiei de ardere; - verificarea funcţionării principalelor instalaţii auxiliare aferente cazanului; - verificarea realizării principalilor indici de funcţionare ai cazanului; - verificarea dilatării libere la cazanele prevăzute cu această posibilitate;
82

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

- verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare a cazanului şi examinarea, prin sondaj, a modului de însuşire a acestora de către personalul de exploatare. Pentru participarea la verificările în vederea autorizării, ISCIR va fi anunţată de către deţinător sau de către montator cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită pentru efectuarea acestora. La verificări trebuie să participe obligatoriu şi delegaţi ai agentului economic montator/instalator al cazanului şi delegaţi ai agentului economic care a efectuat punerea în funcţiune. Rezultatele verificărilor efectuate se consemnează în raportul de încercări şi verificări.Raportul de verificări şi încercări va fi vizat de agenţii economici autorizaţi pentru cazanele cu puterea nominală până la 70 kW şi de către inspectorul de specialitate al ISCIR, pentru celelalte cazane. Constatările şi dispoziţiile date de inspectorul de specialitate al ISCIR se consemnează într-un proces-verbal tipizat. 4.1.3 Aparate consumatoare de combustibil A1-2002 pct. 6.6.2

În cazul utilizării unui aparat consumator de combustibili gazoşi care se va racorda la reţeaua de gaze naturale, la punerea în funcţiune a acestuia este obligatorie prezenţa reprezentantului operatorului de distribuţie gaze naturale licenţiat şi a reprezentantului agentului economic autorizat de ANRGN în lucrări de execuţie pentru instalaţii de utilizare a gazelor naturale. Pentru efectuarea lucrărilor de punere în funcţiune şi a verificărilor aferente autorizării iniţiale de funcţionare, utilizatorul final are obligaţia de a pune la dispoziţia agentului economic, care urmează să efectueze punerea în funcţiune şi verificările tehnice, următoarele documente: a) documentaţia tehnică însoţitoare a aparatului şi toate documentele referitoare la provenienţa acestuia, Documentele referitoare la provenienţa aparatului înseamnă: pentru aparatele provenite din import şi achiziţionate de utilizatorul final de la un distribuitor autorizat (recunoscut) de un producător din străinătate sau de la un vânzător recunoscut de acesta: - copia avizului tehnic / dovezii de acceptare în vederea importului (eliberate de ISCIR); - factura de cumpărare; -

83

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

- certificatul de calitate şi garanţie (completat de ultimul vânzător în relaţie directă cu utilizatorul final). NOTA 1: Distribuitorul autorizat / vânzătorul are obligaţia să pună la dispoziţia utilizatorului final, odată cu aparatul, o copie a avizului tehnic / dovezii de acceptare în vederea importului în baza căruia(eia) a introdus în România aparatul respectiv. Pe copia sus menţionată, confirmată prin semnătură şi ştampilă în original, se înscriu datele de identificare a aparatului (seria şi anul de fabricaţie). NOTA 2: În cazul în care aparatul este achiziţionat de utilizatorul final de la un vânzător care se află la capătul unui lanţ de distribuţie, copia avizului tehnic / dovezii de acceptare în vederea importului va fi confirmată prin semnătură şi ştampilă în original, atât de importatorul iniţial care a efectuat importul cât şi de vânzătorul final care va înscrie seria şi anul de fabricaţie a aparatului pe copia avizului tehnic / dovezii de acceptare. (2) pentru aparatele provenite din străinătate, importate de utilizatorul final în nume propriu: - copia avizului tehnic / dovezii de acceptare în vederea importului (eliberate de ISCIR); - factura de import; - certificatul de calitate şi garanţie. NOTA 1: Avizul tehnic/ dovada de acceptare în vederea importului trebuie să fie personalizat(ă), eliberat(ă) în numele utilizatorului final şi să nu cuprindă la rubrica „Observaţii” restricţii de utilizare nesoluţionate. În cazul în care avizul tehnic / dovada de acceptare au astfel de restricţii, se vor prezenta şi actele care dovedesc rezolvarea acestora. NOTA 2: Nu se admite începerea lucrărilor de punere în funcţiune la aparatele care au fost importate cu condiţionări şi sunt nerezolvate la data punerii în funcţiune. b) proiectul instalaţiei în care urmează să fie încorporat aparatul; c) documentele care dovedesc legalitatea instalării şi utilizării aparatului; d) procesele-verbale de recepţie a lucrărilor adiacente (racordări la reţeaua de combustibil gazos, racordări la reţeaua de energie electrică, racordări la reţeaua de apă etc.). Prestatorul de specialitate va efectua următoarele: a) verifică integritatea aparatului care urmează să fie pus în funcţiune şi compatibilitatea acestuia cu tipul de gaz utilizat; b) verifică instalarea corectă a aparatului şi faptul că nu contravine instrucţiunilor producătorului privind instalarea; c) verifică racordarea corectă a aparatului la reţeaua de combustibil gazos, reţeaua electrică, reţeaua de apă, evacuare gaze arse etc;
84

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

c) verifică presiunile de combustibil gazos şi apă existente în circuitele de intrare ale aparatului; d) verifică racordarea corectă a aparatului la reţeaua electrică şi parametrii acesteia; e) verifică sistemul de evacuare gaze de ardere disponibil; f) verifică prizele de aer neobturabile. În conformitate cu instrucţiunile producătorului şi cu propriile proceduri de lucru, prestatorul de specialitate poate efectua punerea în funcţiune a aparatului doar dacă în urma verificărilor efectuate si nu se constată abateri de la legislaţia în vigoare, de la caracteristicile aparatului şi recomandările producătorului. Punerea în funcţiune se va face de către prestatorul de specialitate, conform instrucţiunilor aplicabile specifice fiecărui tip de aparat în parte, ţinând cont de parcurgerea următoarelor etape: a) alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apă şi energie electrică; b) verificarea etanşeităţii circuitelor de combustibil gazos şi apă; c) verificarea funcţionării sistemelor de reglare şi protecţie; d) reglarea parametrilor de intrare în aparat; e) pornirea aparatului, efectuarea reglajelor necesare pentru o funcţionare optimă a aparatului în condiţiile reale de la utilizatorul final; f) reverificarea funcţiilor de reglare şi protecţie la cald (în funcţionarea normală a aparatului); g) verificarea la cald a evacuării gazelor de ardere, tirajului şi etanşeităţii circuitului de evacuare a gazelor de ardere; h) aducerea aparatului în funcţionare la parametrii nominali şi efectuarea verificării arderii; i) măsurarea parametrilor de funcţionare şi înregistrarea acestora în buletine, fişe de măsurători etc. (în conformitate cu propriile proceduri) şi, obligatoriu, într-un raport de verificare j) instruirea utilizatorului final căruia i se va explica modul de exploatare şi întreţinere curentă a aparatului subliniindu-se următoarele obligaţii şi restricţii: utilizatorul final are obligaţia să oprească imediat din funcţiune aparatul la care constată o anomalie / defecţiune şi să se adreseze unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR pentru remedierea defectelor; este interzisă repunerea în funcţiune a aparatului până la remedierea defectelor, care trebuie să fie efectuată numai de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR; este strict interzisă încredinţarea aparatelor, de către utilizatorii finali, unor persoane sau agenţi economici neautorizaţi de ISCIR pentru a se efectua intervenţii şi reparaţii la acestea; editarea şi completarea livretului aparatului şi predarea acestuia utilizatorului final;

85

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

contrasemnarea raportului de verificare de către utilizatorul final, care semnifică faptul că acesta şi-a asumat obligaţiile privind utilizarea în continuare a aparatului numai în condiţiile în care îl va supune verificărilor tehnice periodice. După parcurgerea etapelor de mai sus cu bune rezultate, prestatorul de specialitate prezintă raportul de verificare, spre avizare celor în drept să avizeze acest raport.. Dacă deţine autorizaţie de la ISCIR şi aparatul pus în funcţiune se încadrează în domeniul pentru care prestatorul de specialitate este autorizat, avizarea raportului de verificare se poate face de însuşi prestatorul de specialitate care a efectuat punerea în funcţiune. Dacă nu deţine autorizaţie pentru acest lucru, prestatorul de specialitate care a făcut punerea în funcţiune, se va adresa la ISCIR sau, după caz, unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR pentru avizarea acestor rapoarte de verificare. În cazul în care avizarea raportului de verificare se face de către ISCIR sau de alta persoana juridica autorizata de ISCIR în acest sens, ISCIR sau agentul economic autorizat pot condiţiona avizarea raportului de verificare de participarea la probele şi măsurătorile de punere în funcţiune. În urma avizării de către unul dintre cei doi, raportul de verificare şi probe constituie autorizaţia de funcţionare iniţială şi se ataşează la livretul aparatului. O copie a raportului se păstrează la agentul economic care a efectuat punerea în funcţiune şi o copie la cei care au avizat raportul.

4.1.4 Recipiente sub presiune C4/1-2003 pct. 4, C8-2003 pct. 5, C12-2003 pct. 4.2 Recipientele sub presiune care fac obiectul prescriptiei tehnice aplicabile vor putea fi puse în funcţiune şi date în exploatare numai dacă unitatea deţinătoare a obţinut autorizaţia de funcţionare eliberată conform prevederilor presciptiei tehnice aplicabila. Recipientele sub presiune, autorizate în funcţionare conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila, care sunt integrate în cadrul unor instalaţii complexe, vor fi puse în funcţionare după obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a sistemelor de conducte aferente, conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a recipientelor sub presiune, unitatea în cadrul căreia acestea funcţionează trebuie să solicite în scris la ISCIR, în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, efectuarea verificărilor conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila, înaintând totodată următoarele: - documentaţia tehnică de însoţire a recipientului sub presiune, completată cu partea de montaj, după caz;

86

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

- documentul/dovada de luare în evidenţă de către ISCIR a recipientelor sub presiune importate (copie); - procesul-verbal de efectuare a încercărilor de casă (la presiunea maximă admisibilă de lucru) ale recipientului sub presiune, după caz. Documentaţia va fi înregistrată la ISCIR, care va stabili cu beneficiarul data certă la care urmează să se efectueze verificarea în vederea autorizării funcţionării de către inspectorul de specialitate al ISCIR sau va elibera acordul scris pentru efectuarea verificărilor de către RSVTI al unităţii deţinătoare, restituind documentaţia depusă în cazul recipientelor sub presiune. Documentaţia incompletă va fi înapoiată unităţii deţinătoare pentru a fi completată, iar data verificării va fi stabilită în condiţiile arătate anterior, după completarea acesteia. La data stabilită pentru efectuarea verificărilor, unitatea deţinătoare trebuie să pregătească instalaţia, având încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare (menţionate într-un proces-verbal). De asemenea, va asigura personalul de deservire şi auxiliar necesar. La verificare nu trebuie să lipsească RSVTI al unităţii deţinătoare şi, după caz, RSL al unităţii montatoare. În cazul recipientelor sub presiune închiriate (cu excepţia cazurilor când se închiriază din alte ţări), la verificare va participa atât RSVTI al unităţii deţinătoare cât şi cel din unitatea care a închiriat recipientul sub presiune. Recipientele sub presiune care se montează din subansambluri la locul de funcţionare vor fi pregătite şi prezentate de către unitatea care a executat montajul la verificările în vederea autorizării funcţionării. În acest caz, la verificări nu trebuie să lipsească RSL al unităţii de montare respective. Autorizarea funcţionării recipientelor sub presiune se acordă numai dacă în urma verificărilor efectuate se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică. În cazul acordării autorizaţiei de funcţionare, în procesul-verbal încheiat, ca urmare a verificărilor efectuate se vor menţiona parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (ziua, luna şi anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnică periodică. Dacă recipientele sub presiune nu sunt pregătite pentru efectuarea verificărilor sau în cazul constatării unor lipsuri sau deficienţe, care vor fi menţionate într-un proces-verbal, autorizaţia de funcţionare nu va fi acordată. Recipientele sub presiune care se autorizează pentru funcţionare de către ISCIR sau, cu acordul scris al acesteia, de către RSVTI al unităţii deţinătoare, se înregistrează la ISCIR în raza căreia acestea funcţionează. În cazul recipientelor sub presiune care se autorizează pentru funcţionare, cu acordul scris al ISCIR, de către RSVTI al unităţii deţinătoare, procesul-verbal de verificare şi
87

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

documentaţia tehnică aferentă se vor transmite la ISCIR în raza căreia acestea funcţionează, în vederea înregistrării. Pentru recipientele sub presiune care au fost autorizate în funcţionare, ISCIR va efectua înregistrarea acestora, acordând numărul de înregistrare ISCIR şi va elibera cartea recipientului – partea de exploatare. Unitatea deţinătoare are obligaţia de a ridica de la ISCIR cartea recipientului–partea de exploatare în cel mult 30 de zile de la data înregistrării. Recipientele sub presiune care se autorizează pentru funcţionare de către RSVTI al unităţii deţinătoare, se înregistrează în evidenţa internă a acesteia, numărul de înregistrare fiind acordat de către unitatea deţinătoare. Unitatea deţinătoare are obligaţia să comunice anual la ISCIR lista recipientelor sub presiune autorizate în funcţionare, de către aceasta. Autorizarea funcţionării recipientelor sub presiune de către RSVTI al unităţii deţinătoare se face în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea funcţionării de către inspectorul de specialitate al ISCIR. Cărţile recipientelor–partea de exploatare, atât pentru cele din evidenţa ISCIR, cât şi pentru cele care sunt în evidenţa internă a unităţii deţinătoare, se păstrează de către RSVTI. Evidenţa recipientelor sub presiune va fi ţinută de către unităţile deţinătoare întrun registru, Unitatea deţinătoare este obligată să păstreze în condiţii corespunzătoare cartea recipientului–partea de exploatare şi să o transmită odată cu acesta în cazul înstrăinării (vânzării). În vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare a recipientelor sub presiune, inspectorul de specialitate al ISCIR sau RSVTI al unităţii deţinătoare (în cazurile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică) va efectua următoarele verificări: a) verificarea existenţei documentaţiei tehnice de însoţire a recipientului sub presiune, b) verificarea condiţiilor de instalare, conform proiectului sau documentaţiei de instalare; c) revizia interioară; d) încercarea de presiune hidraulică; e) încercarea pneumatică de etanşeitate; f) reglarea sau verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă,. Verificările se vor efectua la locul de funcţionare. NOTĂ: Pentru autorizarea funcţionării recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului şi argonului se vor lua în considerare si alte prevederi mentionate in presctiptia tehnica aplicabila. Pe baza verificărilor efectuate cu rezultate corespunzătoare se va acorda autorizaţia de funcţionare şi se va stabili data la care urmează să se efectueze următoarea verificare
88

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

tehnică periodică, conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila În cazul recipientelor sub presiune montate pe platforme deplasabile sau care se livrează încărcate cu fluidul de lucru, la care nu se repetă verificările la deţinător, (revizia interioară) şi (încercarea de presiune hidraulică), data următoarelor verificări tehnice periodice se stabileşte ţinând seama de data efectuării încercărilor de presiune la unitatea constructoare. Pentru celelalte recipiente sub presiune, termenele scadente se stabilesc ţinând seama de datele la care au fost efectuate verificările la constructor, chiar dacă unele din operaţiile de verificare nu se mai repetă. În cazul unor recipiente sub presiune sau elemente ale acestora, care datorită modului de proiectare, execuţie, montare sau exploatare necesită verificări şi încercări suplimentare (măsurări de deformaţii etc.) sau atunci când unele din verificările sau încercările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică nu pot fi executate, cu acordul scris al ISCIR pot fi stabilite şi alte verificări şi încercări. Acestea vor fi prevăzute în documentaţia de execuţie şi înscrise în documentaţia tehnică, precizându-se felul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării lor în timpul exploatării. Recipientele montate pe platforme deplasabile vor avea indicate vizibil prin vopsire, pe corpul acestora sau pe plăcuţe speciale, următoarele date: - nr. autorizaţiei de funcţionare; - presiunea maximă admisibilă de lucru; - scadenţa de verificare. Documentaţia tehnică minimă necesară obţinerii autorizaţiei de funcţionare este: a) declaraţia de conformitate eliberată de producător sau reprezentantul autorizat al acestuia, redactată sau tradusă în limba română; b) instrucţiuni de utilizare (exploatare) elaborate de producător, redactate în limba română, c) documentul/dovada de luare în evidenţă de către ISCIR a recipientului sub presiune importat (copie); d) documentaţia tehnică avizată ISCIR-NSPECT în cazul recipientelor sub presiune , construite înainte de intrarea în vigoare a prescriptiei tehnice aplicabila. Verificarea condiţiilor de instalare constă în verificarea respectării prevederilor prescriptiei, precum şi echiparea cu aparatură de măsurare şi control şi cu dispozitive de siguranţă, conform documentaţiei tehnice. Revizia interioară constă în verificarea interioară şi verificarea exterioară a recipientului sub presiune, astfel:

89

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

a) verificarea interioară–examinarea tuturor elementelor recipientelor sub presiune la interior, în scopul constatării stării suprafeţelor, a îmbinărilor sudate, precum şi a comportării recipientului faţă de acţiunea fluidului conţinut; b) verificarea exterioară-examinarea tuturor elementelor recipientelor sub presiune la exterior, în scopul constatării stării suprafeţelor, a îmbinărilor sudate şi a depistării eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi montare, precum şi a comportării recipientului faţă de acţiunea mediului ambiant. Verificarea exterioară va cuprinde şi verificarea existenţei marcajului de conformitate CE sau CS. În cazul recipientelor sub presiune noi (care urmează să fie puse în funcţiune pentru prima dată), efectuarea verificării interioare nu este obligatorie şi poate fi efectuată numai verificarea exterioară. Încercarea de presiune hidraulică se execută numai dacă rezultatele verificărilor anterioare au fost corespunzătoare. Încercarea de presiune hidraulică nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) încercarea de presiune hidraulică a fost executată la unitatea constructoare şi de la data efectuării acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni, iar recipientul sub presiune a fost protejat (conservat) corespunzător (de exemplu: cu gaz inert) la expedierea de la unitatea constructoare, astfel încât să fie exclusă posibilitatea ca mediul exterior să acţioneze asupra interiorului şi exteriorului acestuia; b) recipientul sub presiune nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare; c) în timpul instalării nu au fost executate lucrări de sudare la corpul recipientului sub presiune. Încercarea de presiune hidraulică se execută cu apă sau alt lichid neutru, la o presiune stabilită conform documentaţiei tehnice. Temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depăşească 500C, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută decât temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului sub presiune, dar nu mai puţin de 150C. Dacă temperatura mediului ambiant, în timpul încercării, este mai scăzută decât temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului, presiunea în recipient se va ridica până la cel mult 20% din valoarea presiunii maxime admisibile de lucru, menţinându-se această valoare un timp suficient pentru ca temperatura metalului recipientului în orice punct să devină cel puţin egală cu temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului. În acest scop, lichidul de încercare va avea o anumită temperatură stabilită de unitatea care efectuează încercarea (montatoare, reparatoare sau deţinătoare, după caz), astfel
90

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

încât să se evite apariţia unor şocuri termice periculoase în pereţii recipientului. Se vor lua măsuri pentru evitarea pericolului de îngheţare a lichidului din recipient. Încercarea de presiune hidraulică se va executa astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii să se facă continuu şi fără şocuri. Se recomandă ca în cazul recipientelor sub presiune cu parametri ridicaţi (presiune, capacitate, temperatură) presiunile să fie înregistrate pe toată durata încercării. Această condiţie va fi precizată în documentaţia tehnică. În timpul umplerii cu lichidul de încercare se vor lua măsuri pentru eliminarea completă a aerului, astfel încât să nu se producă pungi de aer în interiorul recipientului. Debitul de alimentare cu lichid va fi astfel stabilit încât evacuarea aerului să evite crearea unei presiuni periculoase în recipient în timpul umplerii. În timpul încercării de presiune hidraulică găurile de control prevăzute la inelele de compensare vor fi accesibile pentru examinare. După încercare găurile se vor putea astupa cu dopuri filetate. În timpul încercării de presiune hidraulică recipientul va fi prevăzut cu un al doilea manometru de control, în plus faţă de manometrul de încercare. Clasa de precizie a manometrelor de control va avea valoarea cel mult egală cu 2,5. Manometrele vor fi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate. Este interzisă executarea oricăror lucrări, în vederea înlăturării unor neetanşeităţi, în timp ce recipientul se află sub presiune. Durata de menţinere a recipientului la presiunea de încercare va fi stabilită prin documentaţia tehnică, însă nu va fi mai mică de 10 minute. Aceasta va fi înscrisă în cartea recipientului - partea de exploatare. Examinarea suprafeţelor recipientului se va face numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile PS. Încercarea de presiune hidraulică se consideră reuşită dacă nu se constată: - deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor recipientului; - picături (lăcrimări) sau scurgeri pe la îmbinările sudate, în materialul de bază, la îmbinările mandrinate sau la îmbinările demontabile. În cazul în care la încercările de presiune hidraulică se vor constata defecte care depăşesc condiţiile de admisibilitate prevăzute, defectele se vor înlătura, după care încercările respective vor fi repetate. În scopul obţinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioară recipientului va fi cât

91

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

mai uscată posibil, pentru a se evita condensarea vaporilor de apă. După executarea încercării de presiune hidraulică sunt interzise orice lucrări de sudare, deformări la rece sau la cald la elementele recipientului care lucrează sub presiune. Încercarea de presiune hidraulică se poate înlocui cu o încercare de presiune pneumatică, executată cu aer sau alt gaz neutru, în cazuri justificate prin proiect, de exemplu atunci când: a) căptuşelile sau dispozitivele tehnologice speciale aflate în interiorul recipientelor nu permit contactul cu lichidul de încercare; b) greutatea lichidului introdus în recipient este mare, determinând dimensionări exagerate ale fundaţiilor, planşeelor sau elementelor recipientului; c) în condiţii de şantier, dacă atât procurarea apei de o anumită calitate, cât şi evacuarea acesteia, nu pot fi asigurate corespunzător. Încercarea de presiune pneumatică se va efectua cu respectarea prevederilor mentionate mai sus, precum şi a următoarelor condiţii: a) îmbinările sudate ale recipientului vor fi verificate, în prealabil, prin metode nedistructive în proporţie de 100%; b) temperatura minimă de încercare trebuie să fie cel puţin egală cu temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului; c) valoarea presiunii de încercare se va stabili conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 4/2, Colecţia ISCIR (dacă nu este prevăzută în documentaţia tehnică); d) presiunea de încercare va fi crescută uniform şi continuu până la 50% din valoarea presiunii determinate, după care creşterea până la presiunea de încercare se va face în trepte de circa 10% din valoarea acesteia; e) durata de menţinere a presiunii de încercare va fi stabilită prin proiect, dar nu va fi mai mică de 10 minute, după care presiunea va fi redusă la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru; f) examinarea suprafeţelor recipientului se va face numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru. În timpul încercării se vor lua măsuri pentru menţinerea unei temperaturi constante a gazului introdus în recipient, astfel încât presiunea să nu varieze din cauza temperaturii gazului. În timpul încercării de presiune pneumatică unitatea care efectuează încercarea (montatoare, reparatoare sau deţinătoare, după caz) va lua măsuri speciale de protecţie a muncii. Condiţiile de efectuare a încercării şi măsurile de protecţie a muncii se vor stabili prin instrucţiuni întocmite de proiectant împreună cu unitatea constructoare, montatoare, reparatoare sau deţinătoare, care vor fi anexate la documentaţia tehnică. Încercarea de presiune pneumatică se considera reuşită dacă nu se constată:

92

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

- deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor recipientului; - neetanşeităţi la îmbinările sudate şi mandrinate, detectate cu ajutorul lichidelor spumante sau prin alte metode stabilite prin proiect. În cazuri deosebite, stabilite prin proiect, se poate admite efectuarea încercărilor de presiune cu apă şi aer. În aceste situaţii modul de efectuare a încercării, inclusiv înălţimea coloanei de apă, se stabilesc prin proiect şi se înscriu în documentaţia tehnică. Pentru anumite tipuri de recipiente sub presiune, la efectuarea încercării de presiune hidraulică se vor avea în vedere şi următoarele aspecte: a) încercarea de presiune hidraulică se efectuează înainte de izolarea exterioară a recipientului sub presiune sau de aplicarea căptuşelilor interioare, dacă acestea se aplică la deţinător; b) în cazul recipientelor executate din oţeluri austenitice sau placate cu asemenea oţeluri, pentru evitarea coroziunii intergranulare, la încercarea de presiune hidraulică trebuie să se folosească apă cu conţinut limitat de cloruri, stabilit prin documentaţia tehnică, dar nu mai mare de 50 ppm (Cl-); dacă nu poate fi asigurată această condiţie, se vor lua măsuri suplimentare de neutralizare a suprafeţelor venite în contact cu apa, conform indicaţiilor proiectantului; c) la recipientele sub presiune executate din oţeluri cu tendinţă de călire în aer sau la recipientele care lucrează cu medii care pot provoca coroziune fisurantă sub tensiune, se recomandă ca după încercarea de presiune hidraulică cordoanele de sudură şi zonele adiacente să fie examinate cu pulberi magnetice; d) în cazul unor recipiente prevăzute cu învelişuri protectoare (cauciuc etc.), încercarea de presiune hidraulică se va efectua înainte de aplicarea învelişului de protecţie sau cu ocazia înlocuirii totale a acestuia, la o presiune stabilită conform documentaţiei tehnice; se vor ataşa la documentaţia tehnică instrucţiuni privind efectuarea încercării de presiune hidraulică înainte de punerea în funcţiune, după montare, precum şi la verificarea tehnică periodică în timpul exploatării; e) la recipientele sub presiune cu mai multe spaţii, încercarea de presiune hidraulică se va efectua la fiecare compartiment, celălalt compartiment având toate orificiile deschise pentru constatarea eventualelor neetanşeităţi; la recipientele sub presiune cu pereţii dubli demontabili, se va supune presiunii de încercare mai întâi spaţiul interior, peretele exterior fiind demontat şi apoi spaţiul exterior care are peretele exterior asamblat. În afară de încercarea de presiune hidraulică, recipientele care lucrează cu fluide toxice, explozive sau inflamabile se supun şi la o încercare pneumatică de etanşeitate. Încercarea se efectuează de către RSVTI al unităţii deţinătoare, autorizat de ISCIR, înainte de punerea recipientului în funcţiune, după demontarea unor elemente ale acestuia sau după o oprire îndelungată din funcţiune care poate duce la pierderea etanşeităţii. Încercarea se efectuează cu aer, azot sau, după caz, cu fluidul pentru care este construit recipientul.

93

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Încercarea pneumatică de etanşeitate constă în menţinerea presiunii maxime admisibile de lucru în recipient timp de minim 30 de minute (dacă prin documentaţia tehnică nu este prevăzut altfel) şi se consideră reuşită dacă nu se constată o scădere a presiunii şi pierderi de fluid. Procesul-verbal încheiat cu ocazia încercării de etanşeitate va fi scris în cartea recipientului-partea de exploatare. În cazuri speciale, atunci când fluidul de lucru este în stare lichidă, când beneficiarul nu dispune de agregate corespunzătoare pentru comprimarea gazelor la presiunea necesară şi alte metode de încercare nu sunt posibile, se admite înlocuirea încercării pneumatice de etanşeitate cu o încercare de etanşeitate cu fluidul (lichidul) de lucru la presiunea de lucru, durata de încercare fiind de cel puţin 60 de minute. Încercarea pneumatică de etanşeitate se va efectua cu respectarea prevederilor mentionate mai sus. În cazuri justificate prin proiect se admite efectuarea încercării pneumatice de etanşeitate şi prin alte metode (cu amoniac şi fenolftaleină, freon etc.), cu condiţia ca metodologia de încercare şi criteriile de acceptare a defectelor să fie stabilite prin instrucţiuni elaborate de comun acord între proiectant, deţinător şi unitatea constructoare, montatoare sau reparatoare. Instrucţiunile vor fi anexate la documentaţia tehnică. După efectuarea încercării de presiune se vor regla dispozitivele de siguranţă care echipează recipientul sub presiune, dacă acestea sunt montate pe recipient. În caz contrar sau dacă încercarea de presiune nu se mai repetă, reglarea se poate face pe un stand de încercare autorizat de ISCIR. La reglarea dispozitivelor de siguranţă se va ţine seama de prevederile PT C 4/2. Dacă dispozitivele de siguranţă au fost reglate şi sigilate, documentaţia de însoţire a acestora (certificatul de verificare şi reglare corespunzător) va fi ataşată la cartea recipientului-partea de exploatare.

4.1.4 Conducte de abur şi apă fierbinte si conducte pentru fluide sub presiune C10/1-2003 pct. 4, C6-2003 pct. 4

94

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Conductele care fac obiectul prescriptiei tehnice aplicabila vor putea fi puse în funcţiune şi date în exploatare numai dacă unitatea deţinătoare a obţinut autorizaţia de funcţionare eliberată conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila. Punerea în funcţiune a conductelor se poate face numai după autorizarea funcţionării echipamentelor aferente acestora. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a conductelor, unitatea în cadrul căreia acestea funcţionează trebuie să solicite în scris la ISCIR, în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, efectuarea verificărilor conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila, înaintând totodată următoarele: - documentaţia tehnică a conductei, completată cu partea de montare, după caz; - documentul/dovada de luare în evidenţă de către ISCIR a conductelor importate (în copie); - procesul-verbal de efectuare a încercărilor de casă (presiunea maximă admisibilă de lucru) ale conductei, după caz. Documentaţia va fi înregistrată la ISCIR, care va stabili cu beneficiarul data certă la care urmează să se efectueze verificarea în vederea autorizării funcţionării de către inspectorul de specialitate al ISCIR sau va elibera acordul scris pentru efectuarea verificărilor de către RSVTI al unităţii deţinătoare, restituind documentaţia depusă în cazul conductelor. Documentaţia incompletă va fi înapoiată unităţii deţinătoare pentru a fi completată, iar data verificării va fi stabilită în condiţiile prezentate anterior, după completarea acesteia.
95

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

La data stabilită pentru efectuarea verificărilor, unitatea deţinătoare trebuie să pregătească instalaţia, având încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare (menţionate într-un proces-verbal). De asemenea, va asigura personalul de deservire şi auxiliar necesar. La verificare nu trebuie să lipsească RSVTI al unităţii deţinătoare şi, după caz, RSL al unităţii montatoare. În cazul conductelor închiriate (cu excepţia cazurilor când se închiriază din alte ţări), la verificare va participa atât RSVTI al unităţii deţinătoare, cât şi cel al unităţii care a închiriat conducta (instalaţia) pe bază de contract de închiriere. Conductele care se montează la locul de funcţionare din subansambluri vor fi pregătite şi prezentate la verificările în vederea autorizării funcţionării de către unitatea care a efectuat montarea. La verificări nu trebuie să lipsească RSL al unităţii montatoare respective. Autorizarea funcţionării se acordă numai dacă în urma verificărilor efectuate se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică. În procesul-verbal încheiat ca urmare a verificărilor efectuate, în cazul acordării autorizaţiei de funcţionare, se vor menţiona parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (ziua, luna, anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnică periodică. În cazul în care verificarea în vederea autorizării funcţionării a fost încredinţată RSVTI al unităţii deţinătoare, aceasta va transmite procesul-verbal şi documentaţia tehnică la ISCIR, solicitând înregistrarea instalaţiei în evidenţa ISCIR şi eliberarea cărţii de exploatare tip ISCIR. Unitatea deţinătoare are obligaţia de a ridica de la ISCIR cartea de exploatare a conductei în cel mult 30 de zile de la data înregistrării. Cărţile conductelor–partea de exploatare se păstrează de către RSVTI. Evidenţa conductelor sub presiune va fi ţinută de către unităţile deţinătoare într-un registru. Unitatea deţinătoare este obligată să păstreze în condiţii bune cartea conductei–partea de exploatare şi să o transmită odată cu aceasta în cazul transferării. În vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare a conductei inspectorul de specialitate al ISCIR sau, după caz, RSVTI al unităţii deţinătoare (numai pe baza acordului scris al ISCIR) va efectua următoarele verificări: a) verificarea existenţei documentaţiei tehnice de însoţire a conductei; b) verificarea condiţiilor de instalare conform proiectului sau documentaţiei de instalare; c) verificarea exterioară; d) încercarea de presiune hidraulică; e) încercarea pneumatică de etanşeitate; f) reglarea sau verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă.
96

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Pe baza verificărilor efectuate cu rezultate corespunzătoare se va acorda autorizaţia de funcţionare şi se va stabili data la care urmează să se efectueze următoarea verificare tehnică periodică.Verificările se vor efectua la locul de funcţionare. Documentaţia tehnică minimă necesară obţinerii autorizaţiei de funcţionare este: a) declaraţia de conformitate eliberată de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, redactată sau tradusă în limba română; b) instrucţiuni de utilizare (exploatare) elaborate de producător, redactate în limba română; c) documentul/dovada de luare în evidenţă de către ISCIR–INSPECT a conductei importate (în copie); d) documentaţia tehnică avizată de ISCIR–INSPECT în cazul conductelor, importate construite înainte de intrarea în vigoare a prescriptiei tehnice aplicabila. Verificarea condiţiilor de instalare constă în verificarea respectării prevederilor prezentate in prezenta prescriptie, precum şi echiparea cu aparatură de măsurare şi control şi cu dispozitivele de siguranţă conform documentaţiei tehnice. Verificarea exterioară constă în examinarea tuturor elementelor conductei la exterior, în scopul constatării stării suprafeţelor, a îmbinărilor sudate şi a eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi montare, precum şi a comportării conductei faţă de acţiunea mediului ambiant. Incercarea de presiune hidraulică se efectuează numai dacă rezultatele verificărilor anterioare au fost corespunzătoare. Încercarea de presiune hidraulică nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) încercarea de presiune hidraulică a fost executată de unitatea montatoare şi de la data efectuării acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni iar conducta sub presiune a fost protejată (conservată) corespunzător, astfel încât să fie exclusă posibilitatea ca mediul exterior să acţioneze asupra interiorului şi exteriorului acesteia; b) conducta nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare; c) în timpul instalării nu au fost executate lucrări de sudare la conducte. Încercarea de presiune hidraulică se execută înainte de izolarea exterioară a conductei. Încercarea de presiune hidraulică se execută cu apă sau alt lichid neutru la o presiune stabilită conform documentaţiei tehnice. Temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depăşească +500C, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai mică decât temperatura minimă admisibilă de lucru a conductei. Dacă temperatura mediului ambiant, în timpul încercării, este mai mică decât temperatura minimă admisibilă de lucru a conductei, presiunea în conductă se va mări până la cel mult

97

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

20% din valoarea presiunii maxime admisibile de lucru, menţinându-se la această valoare un timp suficient pentru ca temperatura metalului conductei în orice punct să devină cel puţin egală cu temperatura minimă admisibilă de lucru a conductei. În acest scop, fluidul de încercare va avea o anumită temperatură stabilită de unitatea care efectuează încercarea (montatoare, reparatoare sau deţinătoare, după caz), astfel încât să se evite apariţia unor şocuri termice periculoase în pereţii conductei. Se vor lua măsuri pentru evitarea pericolului de îngheţare a fluidului din conductă. În timpul umplerii cu fluidul de încercare se vor lua măsuri pentru eliminarea completă a aerului, astfel încât să nu se producă pungi de aer în interiorul conductei. Debitul de alimentare cu fluid va fi astfel stabilit încât evacuarea aerului să evite crearea unei presiuni periculoase în conductă în timpul umplerii. În timpul încercării de presiune hidraulică conducta va fi prevăzută cu un al doilea manometru de control, în afara manometrului de încercare. Clasa de precizie a manometrelor de control va avea valoarea cel mult 2,5. Manometrele vor fi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate. Este interzisă executarea oricăror lucrări, în vederea înlăturării unor neetanşeităţi, în timp ce conducta se află sub presiune. Durata de menţinere a conductei la presiunea de încercare va fi stabilită prin documentaţia tehnică însă nu va fi mai mică de 10 minute. Aceasta va fi înscrisă în cartea conductei-partea de construcţie. Examinarea suprafeţelor conductei se va face numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru. Încercarea de presiune hidraulică se consideră reuşită dacă nu se constată: - deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor conductei; - picături (lăcrimări) sau scurgeri pe la îmbinările sudate, în materialul de bază sau la îmbinările demontabile. În cazul în care la încercările de presiune hidraulică se vor constata defecte care depăşesc criteriile de acceptare prevăzute, defectele se vor înlătura, după care încercările respective vor fi repetate. În scopul obţinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioară instalaţiei va fi cât mai uscată posibil pentru a se evita condensarea vaporilor de apă. După efectuarea încercării de presiune hidraulică sunt interzise orice lucrări de sudare, deformări la rece sau la cald la elementele conductei care lucrează sub presiune. Încercarea de presiune hidraulică se poate înlocui cu o încercare de presiune pneumatică efectuată cu aer sau alt gaz neutru, în cazuri justificate prin proiect, atunci când:
98

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

a) există pericol evident de îngheţ; b) apa influenţează şi deteriorează conducta; c) apa dăunează ulterior procesului tehnologic; d) greutatea apei conduce la soluţii neeconomice de dimensionare a conductei. Încercarea de presiune pneumatică se va efectua cu respectarea prevederilor de mai sus, precum şi a următoarelor condiţii: a) îmbinările sudate ale conductei vor fi verificate, în prealabil, prin metode nedistructive în proporţie de 100%; acest lucru trebuie să fie precizat în proiect, respectiv în desenul tip de ansamblu; b) temperatura minimă de încercare trebuie să fie cel puţin egală cu temperatura minimă admisibilă de lucru a conductei; c) valoarea presiunii de încercare se va stabili conform documentaţiei tehnice; d) presiunea de încercare va fi mărită uniform şi continuu până la 50% din valoarea presiunii determinate conform documentaţiei tehnice, după care mărirea până la presiunea de încercare se va face în trepte de circa 10% din valoarea acesteia; e) durata de menţinere a presiunii de încercare va fi stabilită prin documentaţia tehnică, dar nu va fi mai mică de 10 minute, după care va fi redusă la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru; f) examinarea suprafeţelor conductei se va face numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru. În timpul încercării se vor lua măsuri pentru menţinerea unei temperaturi constante a fluidului introdus în conductă, astfel încât presiunea să nu varieze din cauza temperaturii fluidului. În timpul încercării de presiune pneumatică, unitatea care efectuează încercarea (montatoare, reparatoare sau deţinătoare, după caz) va lua măsuri speciale de protecţie a muncii. Condiţiile de efectuare a încercării şi măsurile de protecţia muncii se vor stabili prin instrucţiuni întocmite de proiectant împreună cu unitatea constructoare, montatoare, reparatoare sau deţinătoare, care vor fi anexate la documentaţia tehnică. Încercarea de presiune pneumatică se consideră reuşită dacă nu se constată: - deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor conductei; - neetanşeităţi la îmbinările sudate şi demontabile, detectate cu ajutorul lichidelor spumante sau prin alte metode stabilite prin documentaţia tehnică. În cazuri deosebite, stabilite prin documentaţia tehnică, se poate admite efectuarea încercărilor de presiune cu apă şi aer. În aceste situaţii, modul de efectuare a încercării, inclusiv înălţimea coloanei de apă se stabilesc prin proiect şi se înscriu în documentaţia tehnică.

99

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Pentru anumite tipuri de conducte, la efectuarea încercării de presiune hidraulică se vor avea în vedere şi următoarele aspecte: a) încercarea de presiune hidraulică se efectuează înainte de izolarea exterioară a conductei sau de aplicarea căptuşelilor interioare; b) în cazul conductelor executate din oţeluri austenitice, pentru evitarea coroziunii intergranulare, la încercarea de presiune hidraulică trebuie să se folosească apă cu conţinut limitat de cloruri stabilit prin documentaţia tehnică, dar nu mai mare de 50 ppm (Cl-); dacă nu poate fi asigurată această condiţie, se vor lua măsuri suplimentare de neutralizare a suprafeţelor care intră în contact cu apa, conform indicaţiilor proiectantului; c) la conductele executate din oţeluri cu tendinţă de călire în aer sau la cele care lucrează cu medii care pot provoca coroziune fisurantă sub tensiune, se recomandă ca după încercarea de presiune hidraulică cordoanele de sudură şi zonele adiacente să fie examinate cu pulberi magnetice; d) în cazul unor conducte prevăzute cu învelişuri protectoare (cauciuc etc.), încercarea de presiune hidraulică se va efectua înainte de aplicarea învelişului de protecţie sau cu ocazia înlocuirii totale a acestuia, la o presiune stabilită conform documentaţiei tehnice; se vor ataşa la documentaţia tehnică instrucţiuni privind efectuarea încercării de presiune hidraulică înainte de punerea în funcţiune, după montare, precum şi la verificarea tehnică periodică în timpul exploatării. În afară de încercarea de presiune hidraulică, conductele care lucrează cu fluide toxice, explozive sau inflamabile se supun şi la o încercare pneumatică de etanşeitate. Încercarea se efectuează de către RSVTI al unităţii deţinătoare, autorizat de ISCIR, înainte de punerea conductei în funcţiune, după demontarea unor elemente ale acesteia sau după o oprire îndelungată din funcţiune care poate duce la pierderea etanşeităţii. Încercarea se efectuează cu aer, azot sau, după caz, cu fluidul pentru care este construită conducta. Încercarea pneumatică de etanşeitate constă în menţinerea presiunii maxime admisibile de lucru în conductă timp de 30 de minute şi se consideră reuşită dacă nu se constată o scădere a presiunii şi pierderi de fluid. Procesul-verbal încheiat cu ocazia încercării de etanşeitate va fi scris în cartea conducteipartea de exploatare. În cazuri speciale, atunci când fluidul de lucru este în stare lichidă, când beneficiarul nu dispune de agregate corespunzătoare comprimării gazelor la presiunea necesară, iar alte metode de încercare nu sunt posibile, se admite înlocuirea încercării pneumatice de etanşeitate cu o încercare de etanşeitate cu lichidul de lucru la presiunea de lucru, durata de încercare fiind de cel puţin 60 de minute. În cazuri justificate prin proiect, se admite efectuarea încercării pneumatice de etanşeitate şi prin alte metode (amoniac şi fenolftaleină, freon etc.) cu condiţia ca metodologia de încercare şi criteriile de acceptare a defectelor să fie stabilite prin instrucţiuni elaborate de

100

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

comun acord între proiectant, deţinător şi unitatea constructoare, montatoare sau reparatoare. Instrucţiunile vor fi anexate la documentaţia tehnică. Cu ocazia încercării de presiune se vor regla dispozitivele de siguranţă, dacă acestea sunt montate pe conductă. În caz contrar, sau dacă încercarea de presiune nu se mai repetă, reglarea se poate face pe un stand de încercare autorizat de ISCIR – INSPECT. Dacă dispozitivele de siguranţă au fost reglate şi sigilate, documentaţia de însoţire a acestora (certificatul de verificare şi reglare corespunzător) va fi ataşată la cartea conductei-partea de exploatare. 4.2. Autorizarea funcţionării instalaţiilor de ridicat: Macarale R1-2003 pct. 6.3-6.4. Mecanisme de ridicat R2-2003 pct. 6.3-6.4 Stivuitoare R3-2003 pct. 6.3-6.4 Nacele şi platforme autoridicătoare R4-2003 pct. 6.3-6.4 Elevatoare pentru vehicule R5-2003 pct. 6.3-6.4 Înainte de începerea verificării, se va face instructajul de protecţia muncii persoanelor participante de către beneficiarul instalaţiei. Celelalte persoane se vor îndepărta de pe echipament (macara, mecanism de ridicat, stivuitor, nacela, platforma autoridicatoare sau elevator) sau din raza de acţiune a acesteia. Persoana de exploatare desemnata pentru efectuarea manevrelor din timpul verificării trebuie să fie autorizat şi instruit pentru echipamentul (macara, mecanism de ridicat, stivuitor, nacela, platforma autoridicatoare sau elevator) respectiv. Verificarea va fi condusă de către inspectorul de specialitate al ISCIR sau de către RSVTI, după caz. Verificarea tehnică oficială trebuie să stabilească dacă : − există cartea echipamentului (macara, mecanism de ridicat, stivuitor, nacela, platforma autoridicatoare sau elevator) - completată cu documentaţia de montaj, după caz; − există declaraţia de conformitate a echipamentului (macara, mecanism de ridicat, stivuitor, nacela, platforma autoridicatoare sau elevator); − există procesul-verbal de probe de casă cu rezultate corespunzătoare; − echipamentul (macara, mecanism de ridicat, stivuitor, nacela, platforma autoridicatoare sau elevator) a fost executat, echipat, montat şi instalat în conformitate cu prevederile prescripţii tehnice aplicabile; − echipamentul (macara, mecanism de ridicat, stivuitor, nacela, platforma

101

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

autoridicatoare sau elevator) supus la încercări a corespuns şi funcţionează normal; − este asigurată întreţinerea şi revizia de către o persoana juridica autorizata; − personalul de supraveghere şi manevrare este instruit şi autorizat; − construcţia metalică şi îmbinările acesteia (sudate, nituite etc.) nu prezintă defecte vizibile; − instalaţia electrică este echipată cu dispozitivele de protecţie necesare şi prevăzută cu inscripţionările corespunzătoare; − sunt prevăzute pe echipament (macara, mecanism de ridicat, stivuitor, nacela, platforma autoridicatoare sau elevator): placă cu sarcina maximă admisă, inscripţionări de avertizare şi plăcuţe cu date despre fabricaţie; Acestea trebuie să corespundă cu echipamentul (macara, mecanism de ridicat, stivuitor, nacela, platforma autoridicatoare sau elevator) prezentat pentru verificări. Verificarea tehnică oficială constă din: a) verificarea principalelor elemente componente ale echipamentului (macara, mecanism de ridicat, stivuitor, nacela, platforma autoridicatoare sau elevator); b) încercări în gol; c) încercări în sarcină: ♦ statice; ♦ dinamice; d) e) încercări de stabilitate; alte încercări. .2.1 Pentru macarale: Încercările în gol se execută prin acţionarea mecanismelor echipamentului (macara, mecanism de ridicat, stivuitor, nacela, platforma autoridicatoare sau elevator), fără sarcină. Cu această ocazie se verifică şi funcţionarea componentelor de securitate cu excepţia limitatorului de sarcină, respectiv de moment. Încercarea statică se efectuează cu sarcina de ridicare ridicată la circa 100 mm de sol timp de 10 minute şi numai dacă verificările şi încercările anterioare au avut rezultate corespunzătoare. - Pentru macarale, ea comportă două etape: 1) cu sarcina nominală şi măsurarea săgeţii (cu sarcina în cârlig şi după descărcarea macaralei );
102

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Săgeata elastică măsurată va trebui să se încadreze în limita admisă de către constructor. Valoarea măsurată va fi înscrisă în procesul-verbal de verificare. In cazul în care nu se face o asemenea precizare, măsurarea săgeţii nu este obligatorie. Dacă mecanismele de ridicare funcţionează pe grupuri separate (poduri rulante de turnare etc.) măsurarea săgeţii se va face pentru fiecare grup de grinzi aferente mecanismului de ridicare în cauză. La macaralele cu două sau mai multe mecanisme de ridicare, care însă nu pot funcţiona simultan, fiecare mecanism va fi încercat cu precizarea că măsurarea săgeţii se va face numai pentru mecanismul de ridicare principal. La macaralele cu două sau mai multe mecanisme de ridicare, care pot lucra simultan (macaralele pentru ridicarea vagoanelor etc.), încercarea statică se va face suspendând sarcina în toate cârligele sau dispozitivele de prindere a sarcinii. • La macaralele care au grinzile principale rezemate în două locuri şi consolă, măsurarea săgeţii se va face atât la mijlocul deschiderii cât şi în poziţia extremă a sarcinii pe consolă. Măsurarea săgeţii se va face cu instrumente de măsurare admiţându-se citirea rezultatelor în milimetrii. Sarcina de încercare se va aşeza în poziţia în care deformaţia va avea valori maxime. La macaralele cu braţ măsurarea săgeţii nu este obligatorie. 2) cu suprasarcină cu 25% mai mare decât sarcina nominală, cu excepţia macaralelor cu braţ care funcţionează pe şine de rulare având sarcina nominală sub 100 tf, la care încercarea statică se va face cu 33% suprasarcină. Ridicarea suprasarcinii de încercare se va face cu viteza minimă pe care o poate realiza macaraua. În cazul în care suprasarcina nu se poate ridica, mecanismul de ridicare nefiind dimensionat în acest scop, încercarea se va face ridicându-se suprasarcina de 10% şi adăugându-se fără şocuri diferenţa până la valoarea suprasarcinii cu care trebuie să fie verificată macaraua. Dacă la încercarea statică a intervenit o deformaţie permanentă a structurii portante, încercarea se va repeta. După cea de a doua încercare statică nu este admisă nici un fel de creştere a deformaţiei

103

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

permanente. La încercarea podurilor rulante acestea trebuie să se afle în dreptul stâlpilor de susţinere a căii de rulare, iar sarcina să fie adusă la mijlocul deschiderii podului. La macaralele care au două frâne la un mecanism de ridicare (de exemplu macaralele care transportă metal topit), încercarea statică se va face separat, cu fiecare frână în parte. La macaralele cu braţ cu deschidere variabilă şi la macaralele care îşi modifică lungimea braţului prin telescopare, încercarea statică se face atât la deschiderea minimă cât şi la deschiderea maximă, sarcina de încercare fiind sarcina maximă admisă pentru poziţiile respective. La macaralele cu braţ telescopic, încercările la alte lungimi de braţ şi deschideri se vor efectua numai în cazul în care acestea sunt prevăzute de producător. Pentru macaralele cu braţ, la care se poate modifica lungimea braţului sau înălţimea turnului, se va respecta următoarea procedură: − dacă macaraua se prezintă la autorizare cu braţul cel mai scurt şi în consecinţă are posibilitatea să ridice sarcină maximă, încercările se vor efectua corespunzător acestei sarcini; − dacă macaraua se prezintă la autorizare cu un braţ mai lung, cu care nu se poate ridica sarcina maximă pentru care este construit mecanismul de ridicare al macaralei, încercările se vor efectua corespunzător sarcinii respective; − dacă sarcina maximă a macaralei variază în funcţie de înălţimea turnului (numărul de tronsoane ale turnului), încercările se vor efectua corespunzător sarcinii respective; − dacă macaraua poate fi supusă verificărilor şi încercărilor cu braţul, respectiv turnul de lungime minimă şi maximă, autorizaţia de funcţionare este valabilă pentru toate lungimile de braţ, respectiv turn, intermediare. La macaralele deplasabile pe căi de rulare fără şine înainte de efectuarea încercărilor statice se vor respecta următoarele: − se va aşeza macaraua pe o suprafaţă dură şi orizontală cu abateri ± 5%; − se vor utiliza stabilizatoarele astfel încât roţile să se elibereze de sarcină; − se va urmări realizarea unei orizontalităţi cu abateri ± 0,5%. Dacă la încercarea statică macaraua s-a comportat corespunzător, se va trece la efectuarea încercărilor dinamice. Încercările dinamice se efectuează cu sarcina nominală mărită cu 10%, cu sarcina suspendată în cârlig la înălţimea de circa 100 mm şi constă în efectuarea repetată a tuturor mişcărilor admise, verificându-se funcţionarea normală a mecanismelor, frânelor şi
104

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

componentelor de securitate. Mişcările se vor executa în felul următor: − separat pentru fiecare mişcare a macaralei; − porniri şi opriri pentru fiecare mişcare; − lent şi fără şocuri pe toată cursa. Pentru macaralele la care cârligul sau alt dispozitiv de prindere a sarcinii este suspendat pe un lanţ, la încercarea dinamică se consideră verificată numai lungimea de lanţ corespunzătoare nivelului respectiv al solului sau planşeului faţă de care s-a făcut încercarea. Dacă se coboară sarcina sub acest nivel, zalele suplimentare de lanţ solicitate la tracţiune în această nouă situaţie trebuie să fie verificate, în prealabil, prin repetarea încercării dinamice de către RSVTI al unităţii deţinătoare. La macaralele turn, de cale ferată şi cele deplasabile pe pneuri sau şenile, în cazul în care se prevede admiterea deplasării cu sarcina în cârlig, încercările dinamice se vor face fără calarea macaralei. .2.2 Pentru stivuitor:

Încercarea statică se efectuează cu o suprasarcină cu 25% mai mare decât sarcina nominală, ridicată la 100 mm de sol, timp de 10 minute, şi numai dacă verificările şi încercările anterioare au avut rezultate corespunzătoare. Dacă mecanismul de ridicare nu a fost dimensionat în acest scop, încercarea se va face ridicându-se suprasarcina de 10% şi adăugându-se fără şocuri diferenţa până la valoarea suprasarcinii cu care trebuie să fie verificat stivuitorul. Nu este admisă deformaţia permanentă a structurii portante (furci, mese, catarg, coloană). Pentru această încercare se vor lua măsuri speciale în vederea evitării pericolului de răsturnare (legare cu lanţuri, cabluri etc.). Dacă la încercarea statică stivuitorul s-a comportat corespunzător se va trece la efectuarea încercărilor dinamice. • Încercările dinamice se execută cu sarcina nominală.

Mişcările se vor executa în felul următor: - separat pentru fiecare mişcare a stivuitorului; - porniri şi opriri pentru fiecare mişcare; - lent şi fără şocuri pe toate cursele posibile ale mecanismelor stivuitorului. Pentru stivuitoarele cu înălţimea de ridicare mai mare de 3300 mm, sarcina va fi cea corespunzătoare capacităţii stivuitorului la înălţimea de ridicare maximă.
105

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Se urmăreşte ca prinderea furcilor să nu permită: o dezagăţare nedorită (în special în timpul coborârii, dacă furca se izbeşte de un obstacol); - o alunecare laterală liberă (nefuncţionalitatea dispozitivului de zăvorâre). Sarcina nominală ridicată la orice înălţime cu catargul în poziţie verticală trebuie să-şi menţină înălţimea. Coborârea de la sine a sarcinii nominale, în timp de 10 minute, nu trebuie să depăşească: - 20 mm în cazul palanului dublu; - 30 mm în cazul palanului triplu; - 40 mm în cazul palanului cvadruplu; - 100 mm în cazul acţionărilor hidraulice. Verificarea vitezei de coborâre a sarcinii, în cazul scăderii bruşte a presiunii fluidului de lucru, se face prin simularea ruperii conductei. Viteza de coborâre a sarcinii va fi limitată de către o componentă de securitate la maximum 30 m/min. Verificarea funcţionării limitatorului de sarcină, care constă dintr-o supapă care acţionează în cazul creşterii presiunii fluidului de lucru peste limitele admise, se realizează prin încercarea de ridicare a unei sarcini mai mari cu 10% decât sarcina nominală. Se vor verifica scăpările de fluid ale sistemului hidraulic. Translatoarelor stivuitoare li se verifică suplimentar funcţionarea paracăzătoarelor cu o suprasarcină cu 10% mai mare decât sarcina nominală. Încercarea constă în simularea creşterii vitezei de coborâre a mecanismului de stivuire care trebuie să comande acţionarea paracăzătoarelor. Paracăzătoarele trebuie să acţioneze sigur şi simultan pe glisierele coloanei atât la creşterea vitezei de coborâre peste limitele admise cât şi în cazul ruperii cablului de tracţiune. În cazul translatoarelor stivuitoare, care în locul paracăzătoarelor au în componenţă o frână de siguranţă (de avarie), se verifică închiderea ei în mod automat sub acţiunea limitatorului de viteză.

.2.3 Pentru mecanisme de ridicat: Încercările dinamice se efectuează cu sarcina nominală mărită cu 10% şi constă în efectuarea repetată a tuturor mişcărilor admise, verificându-se funcţionarea normală a frânelor şi componentelor de securitate.
106

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Mişcările se vor executa în felul următor: − porniri şi opriri ale mecanismului; − lent şi fără şocuri pe toată cursa. Mecanismele de ridicat acţionate pneumatic sau hidraulic se supun şi următoarelor încercări cu sarcina nominală: − încercarea de etanşeitate, care se execută prin acţionarea mecanismului de ridicat cu aer comprimat, respectiv lichid, la presiune maximă; după întreruperea acţionării sarcina nu trebuie să coboare timp de 10 minute peste limitele prevăzute in documentaţia tehnică a mecanismului de ridicat şi nu trebuie să se constate scăpări de fluid; − încercarea dinamică, ce se efectuează prin acţionarea succesivă a distribuitorului de aer, respectiv de lichid, în poziţiile opuse (ridicare, apoi coborâre); sarcina trebuie să fie deplasată cu o viteză uniformă, fără smucituri, trepidaţii sau înţepeniri; nu este permisă scăparea aerului, respectiv lichidului, prin garnituri şi armături; − încercarea la scăparea bruscă a presiunii de aer sau lichid se execută cu distribuitorul în poziţie de ridicare, desfăcându-se brusc conducta de alimentare cu aer, respectiv lichid; sarcina nu trebuie să coboare cu o viteză mai mare de 0,15 m/min; se admite utilizarea la această încercare a unui dispozitiv care să simuleze desfacerea bruscă a conductei de alimentare. 4.2.4 Pentru nacele si platforme autoridicatoare:

Încercările în gol se execută prin acţionarea nacelei/platformei autoridicătoare, fără sarcină. Cu această ocazie se verifică şi funcţionarea componentelor de securitate. Verificarea componentelor de securitate pentru nacelele suspendate se face în felul următor: verificarea dispozitivului de coborâre de urgenţă: se comandă ridicarea nacelei la 1 m de sol; se debranşează alimentarea nacelei de la alimentarea cu energie electrică; se acţionează comanda de coborâre de urgenţă; nacela trebuie să coboare cu viteză constantă; b) verificarea dispozitivului antiînclinare: - se comandă ridicarea nacelei la 1 m de sol; - se comandă manual acţionarea unui singur troliu;
a)

-

107

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

la 10% înclinare are loc oprirea funcţiilor urcare-coborâre; se comandă coborârea de urgenţă a celui de al doilea troliu cu o viteză constantă; la 15% înclinare declanşează contactul general; la 20% înclinare declanşează dispozitivul anticădere; c) verificarea dispozitivului anticădere: - se trage în sus de cablul de securitate; - se realizează blocarea bacurilor; - pentru deblocare se comandă rearmarea dispozitivului. Încercarea statică se efectuează cu o suprasarcină cu 25% mai mare decât sarcina nominală ridicată la circa 100 mm de sol timp de 10 minute şi numai dacă verificările şi încercările anterioare au avut rezultate corespunzătoare. Ridicarea suprasarcinii de încercare se va face cu viteza minimă pe care o poate realiza nacela/platforma autoridicătoare. În cazul în care suprasarcina nu se poate ridica, mecanismul de ridicare nefiind dimensionat în acest scop, încercarea se va face ridicându-se suprasarcina de 10% şi adăugându-se fără şocuri diferenţa până la valoarea suprasarcinii cu care trebuie verificată nacela/platforma autoridicătoare. Nu este admisă nici un fel de deformaţie permanentă a structurii portante. La nacelele cu braţe articulate sau care îşi modifică lungimea braţului prin telescopare, încercarea statică se face atât la deschiderea minimă cât şi la deschiderea maximă, sarcina de încercare fiind sarcina maximă admisă pentru poziţiile respective. Dacă la încercarea statică nacela s-a comportat corespunzător, se va trece la efectuarea încercărilor dinamice. Încercările dinamice se efectuează cu sarcina nominală mărită cu 10% şi constă în efectuarea repetată a tuturor mişcărilor admise, verificându-se funcţionarea normală a mecanismelor, frânelor şi componentelor de securitate. Mişcările se vor executa în felul următor: − separat pentru fiecare mişcare; − porniri şi opriri pentru fiecare mişcare; − lent şi fără şocuri pe toată cursa. Încercările de stabilitate pentru nacele/platforme autoridicătoare se realizează cu sarcina maximă admisă plasată în poziţia cea mai defavorabilă în ceea ce priveşte stabilitatea instalaţiei. Nacelele/platformele autoridicătoare acţionate hidraulic se supun şi următoarelor încercări cu sarcina nominală:
108

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

− încercarea de etanşeitate, care se execută prin acţionarea mecanismului de ridicare la presiunea maximă a fluidului de lucru; după întreruperea acţionării sarcina nu trebuie să coboare timp de 10 minute peste limitele prevăzute în documentaţia tehnică a instalaţiei şi nu trebuie să se constate scăpări de fluid; − încercarea dinamică, ce se efectuează prin acţionarea succesivă a distribuitorului în poziţiile opuse (ridicare, apoi coborâre); sarcina trebuie să fie deplasată cu o viteză uniformă, fără smucituri, trepidaţii sau înţepeniri; nu este permisă scăparea lichidului, prin garnituri şi armături; − încercarea la scăparea bruscă a presiunii fluidului de lucru se execută cu distribuitorul în poziţie de ridicare, desfăcându-se brusc conducta de alimentare; sarcina nu trebuie să coboare cu o viteză mai mare de 0,15 m/min; se admite utilizarea la această încercare a unui dispozitiv care să simuleze desfacerea bruscă a conductei de alimentare. Încercările de stabilitate se realizează cu braţul aşezat în poziţia cea mai defavorabilă în ceea ce priveşte stabilitatea macaralei. Încercările se vor efectua prin deplasarea macaralei mai întâi cu sarcina maximă admisibilă pentru deschiderea minimă a braţului şi apoi cu cea pentru deschiderea maximă a braţului. Macaralele acţionate pneumatic sau hidraulic se supun şi următoarelor încercări cu sarcina nominală: − încercarea de etanşeitate, care se execută prin acţionarea mecanismului de ridicare cu aer comprimat, respectiv lichid, la presiune maximă; după întreruperea acţionării sarcina nu trebuie să coboare timp de 10 minute peste limitele prevăzute in documentaţia tehnică a macaralei şi nu trebuie să se constate scăpări de fluid; − încercarea dinamică, ce se efectuează prin acţionarea succesivă a distribuitorului de aer, respectiv de lichid, în poziţiile opuse (ridicare, apoi coborâre); sarcina trebuie să fie deplasată cu o viteză uniformă, fără smucituri, trepidaţii sau înţepeniri; nu este permisă scăparea aerului, respectiv lichidului, prin garnituri şi armături; − încercarea la scăparea bruscă a presiunii de aer sau lichid se execută cu distribuitorul în poziţie de ridicare, desfăcându-se brusc conducta de alimentare cu aer, respectiv lichid; sarcina nu trebuie să coboare cu o viteză mai mare de 0,15 m/min; se admite utilizarea la această încercare a unui dispozitiv care să simuleze desfacerea bruscă a conductei de alimentare. ← ← 4.2.5 Pentru elevatoare:

109

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Încercarea statică se efectuează cu sarcina de ridicare ridicată la 100 mm de sol timp de 10 minute şi numai dacă verificările şi încercările anterioare au avut rezultate corespunzătoare. Încercarea statică se va face cu nominală. suprasarcină cu 25% mai mare decât sarcina

În cazul în care suprasarcina nu se poate ridica, mecanismul de ridicare nefiind dimensionat în acest scop, încercarea se va face ridicându-se suprasarcina de 10% şi adăugându-se fără şocuri diferenţa până la valoarea suprasarcinii cu care trebuie verificat elevatorul. Nu este admisă deformaţia permanentă a structurii portante a elevatorului. Dacă la încercarea statică elevatorul s-a comportat corespunzător, se va trece la efectuarea încercărilor dinamice. Încercările dinamice se efectuează cu sarcina nominală mărită cu 10% şi constă în efectuarea repetată a tuturor mişcărilor admise, verificându-se funcţionarea normală a mecanismului de ridicare-coborâre şi componentelor de securitate. Elevatoarele acţionate electrohidraulic se supun şi următoarelor încercări cu sarcina nominală: − încercarea de etanşeitate, care se execută prin acţionarea mecanismului de ridicare la presiune maximă; după întreruperea acţionării sarcina nu trebuie să coboare timp de 10 minute peste limitele prevăzute in documentaţia tehnică a elevatorului şi nu trebuie să se constate scăpări de fluid;

110

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

− încercarea dinamică, ce se efectuează prin acţionarea succesivă a distribuitorului, în poziţiile opuse (ridicare, apoi coborâre); sarcina trebuie să fie deplasată cu o viteză uniformă, fără smucituri, trepidaţii sau înţepeniri; − încercarea la scăparea bruscă a presiunii se execută cu distribuitorul în poziţie de ridicare, desfăcându-se brusc conducta de alimentare; ventilul de blocare din interiorul cilindrului hidraulic nu va permite coborârea sarcinii. Concluziile verificării tehnice oficiale Autorizarea de funcţionare se acordă numai dacă rezultatele verificării tehnice oficiale satisfac prevederile prescriptiei tehnice aplicabila, printr-un proces-verbal, în care se consemnează parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data scadenţei următoarei verificări (luna şi anul). Pentru instalaţiile a căror verificare a fost încredinţată RSVTI al deţinătorului, autorizat de ISCIR, unitatea deţinătoare, va transmite o copie a procesului verbal şi fişa de evidenţă la ISCIR solicitând odată cu aceasta înregistrarea instalaţiei în evidenţa tehnică a ISCIR şi comunicarea numărului de înregistrare. ISCIR–INSPECT IT va comunica unităţii deţinătoare numărul de înregistrare în cel mult 7 zile de la data solicitării. Unitatea deţinătoare are obligaţia de a ridica de la ISCIR cartea echipamentului – partea de exploatare, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării. Echipamentele care nu se înregistrează în evidenţele ISCIR se verifică în vederea autorizării de funcţionare de către RSVTI al unităţii deţinătoare în aceleaşi condiţii şi se întocmeşte un proces-verbal de verificare într-un singur exemplar. Cărţile echipamentelor - partea de exploatare, atât cele din evidenţa ISCIR, cât şi cele care sunt în evidenţa internă a unităţii deţinătoare la care se dă un număr de înregistrare, se păstrează de RSVTI, autorizat de ISCIR. Unitatea deţinătoare este obligată să păstreze în bune condiţiuni cartea echipamentuluipartea de exploatare, la care se va ataşa documentaţia tehnică. Este interzisă acordarea autorizării de funcţionare cu condiţia înlăturării ulterioare a unor deficienţe care afectează securitatea în funcţionare. Deficienţele menţionate în procesul-verbal de autorizare trebuie să fie înlăturate în termenele stabilite. Neîndeplinirea dispoziţiilor date prin procesul-verbal atrage după sine anularea autorizaţiei de funcţionare, la expirarea termenului stabilit pentru remedieri.

111

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare în următoarele cazuri: − − − − cartea echipamentului şi documentaţia de montaj lipsesc sau sunt incomplete; componentele de securitate lipsesc, nu funcţionează sau funcţionează defectuos; frânele mecanismelor funcţionează defectuos; protecţia împotriva tensiunilor de atingere nu este asigurată, creând pericol de electrocutare; − lipsesc sau nu funcţionează dispozitivele de semnalizare, optice sau acustice; − instalaţia electrică este executată defectuos, prezentând pericol de electrocutare; − modul de fixare al elementelor de rezistenţă, cablurilor, lanţurilor, cârligelor sau altor dispozitive de prindere a sarcinii nu este corespunzător, putând conduce la producerea de avarii sau accidente; − se constată fisuri în suduri sau la grinzile echipamentului; − sunt slăbite sau lipsesc niturile sau şuruburile de la îmbinările principale ale construcţiei metalice; − există deformaţii permanente, vizibile cu ochiul liber, la construcţia metalică; − la încercările statice se produce o săgeată elastică mai mare decât cea admisă; − la încercările la care a fost supusă macaraua nu s-au obţinut rezultate corespunzătoare; − şina căii de rulare are suprafaţa de contact deteriorată, are porţiuni rupte sau este uzată în aşa fel încât buza roţii de rulare calcă pe eclisele de fixare a şinei; − calea de rulare prezintă şerpuiri, denivelări, pante sau lipsă de paralelism peste limitele admise; − stabilitatea echipamentului nu este asigurată sau echipamentul prezintă oscilaţii sau trepidaţii periculoase, fie chiar numai din cauza căii de rulare; − instalaţia hidraulică prezintă scăpări de fluid; − cablul, în două sau mai multe ramuri, de la mecanismul de ridicare al cârligului se roteşte, înfăşurându-se o ramură peste cealaltă; − contragreutăţile nu corespund sau nu sunt bine fixate; − instalaţia hidraulică prezintă scăpări de fluid. De asemenea, nu se acordă autorizaţia de funcţionare dacă se constată la verificare orice alte deficienţe care pot genera avarii sau accidente. 4.3 Trape de scenă şi trape de decoruri R18-2003 pct. 8.2 Trapele de scenă şi instalaţiile de cortine pentru incendiu din sălile de spectacol care fac obiectul prescripţiei tehnice, pot fi date în exploatare numai dacă au autorizaţie de funcţionare eliberată după caz fie de către ISCIR în a cărei rază de activitate se află instalaţiile respective, fie de către deţinător prin RSVTI

112

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

La data stabilită pentru verificare, montatorul şi deţinătorul trebuie să pregătească trapa sau instalaţia de cortină pentru incendiu şi să pună la dispoziţie echipamentul şi sarcinile pentru încercări. De asemenea, va asigura şi personalul de manevrare şi deservire necesar. La verificare nu trebuie să lipsească responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor al deţinătorului şi montatorului , autorizaţi de ISCIR. Pentru autorizarea funcţionării unei instalaţii, la prima punere în funcţiune, deţinătorul va depune la ISCIR, o cerere scrisă la care va anexa următoarele: cartea trapei (cortinei) - partea de construcţie; cartea trapei (cortinei)- partea de montaj; procesul - verbal cu probe de casă cu rezultate corespunzătoare; document/dovadă de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIR în conformitate cu reglementările ISCIR în vigoare la data efectuării importului. În cazul instalaţiilor procurate din import cartea trapei (cortinei) - partea de construcţie va fi tradusă în limba română. Cartea instalaţiei - partea de exploatare este eliberată de ISCIR în raza căreia s-a efectuat montajul instalaţiei. Cartea instalaţiei - partea de exploatare se completează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR sau RSVTI după executarea verificării tehnice oficiale. Partea de construcţie şi montaj, împreună cu partea de exploatare formează cartea instalaţiei, prevăzută cu numărul de înregistrare din evidenţa ISCIR sau a deţinătorului. Evidenţa trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu va fi ţinută de către deţinători într-un registru. Deţinătorul este obligat să păstreze în bună stare cartea trapei (cortinei) şi să o transmită odată cu trapa (cortina) în cazul transferării acesteia.

4.4 Echipamente de agrement R19-2003 pct. 6.2.4

Autorizarea de funcţionare pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă se eliberează de ISCIR–INSPECT IT. În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare deţinătorul echipamentului/ instalaţiei va depune la ISCIR–INSPECT IT o documentaţie care va cuprinde:
113

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

a) cartea echipamentului/instalaţiei – partea de construcţie, b) cartea echipamentului/instalaţiei – partea de montaj; c) copie legalizată de pe documentul încheiat cu deţinătorul spaţiului pe care va fi amplasat echipamentul; d) procesul–verbal cu rezultatele încercărilor de casă; e) procedura de inspecţie şi întreţinere a echipamentului/instalaţiei care trebuie să conţină cel puţin următoarele: - gradul de calificare al personalului tehnic de deservire folosit; - instrucţiuni de întreţinere; - verificări tehnice periodice; - încercările şi verificările stabilite de proiectant; f) certificatul privind măsurătorile împotriva tensiunilor de atingere (unde este cazul); g) certificatul privind continuităţile electrice (unde este cazul); h) certificatul privind rezistenţa de izolaţie (unde este cazul); i) certificat privind pregătirea şi amenajarea terenului; j) certificat privind reglarea automatelor şi instalaţiei de protecţie (unde este cazul); k) dovada/documentul de luare în evidenţă eliberat de ISCIR (dacă este cazul); l) declaraţia de conformitate. Documentaţia va fi înaintată la ISCIR–INSPECT IT cu adresă de însoţire prin care se solicită autorizarea echipamentului/instalaţiei. Documentaţia incompletă va fi înapoiată deţinătorului pentru a fi completată. ISCIR–INSPECT IT va stabili cu deţinătorul data la care urmează să se efectueze verificarea tehnică de către inspectorii de specialitate. Până la data stabilită pentru verificarea tehnică, deţinătorul trebuie să pregătească echipamentul/instalaţia având încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare, precum şi utilajul şi sarcinile pentru încercări. De asemenea, trebuie să asigure personalul de deservire şi auxiliar necesar. De la verificarea tehnică nu trebuie să lipsească RSVTI, autorizat de ISCIR, al deţinătorului şi personalul tehnic de specialitate pentru verificarea lucrărilor de montare–demontare al montatorului. În cazul echipamentelor/instalaţiilor închiriate, la verificarea tehnică va participa atât RSVTI, autorizat de ISCIR, al deţinătorului cât şi cel din unitatea care a închiriat echipamentul/instalaţia. Înainte de începerea verificării tehnice, deţinătorul (persoană fizică sau juridică) va efectua instructajul de protecţia muncii persoanelor participante la această activitate. Celelalte persoane trebuie să fie îndepărtate de pe echipament/instalaţie şi/sau din raza de acţiune a acestora. Verificarea tehnică va fi condusă de către inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT.

114

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Verificarea tehnică oficială trebuie să stabilească dacă: a) există cartea echipamentului/instalaţiei–partea de construcţie şi de montaj, este completă şi corespunde cu echipamentul/instalaţia prezentat(ă) pentru verificarea tehnică; b) echipamentul/instalaţia a fost executat(ă), echipat(ă), montat(ă) şi instalat(ă) în conformitate cu proiectul acestuia/acesteia; c) echipamentul/instalaţia supus(ă) la încercările şi verificările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică a corespuns şi funcţionează în condiţii de securitate, inclusiv dispozitivele de frânare şi componentele de securitate; d) este asigurată întreţinerea, revizia şi supravegherea tehnică şi personalul de deservire este calificat şi instruit; e) construcţia echipamentului/instalaţiei şi îmbinările demontabile şi nedemontabile nu prezintă defecte vizibile; f) instalaţia electrică (dacă este cazul) este echipată cu dispozitivele de protecţie necesare şi este prevăzută cu inscripţionările specifice necesare; g) pe echipament/instalaţie sunt prevăzute inscripţii lizibile şi durabile privind datele de identificare ale producătorului, denumirea, seria, anul de fabricaţie şi caracteristicile tehnice ale acestuia/acesteia. Verificarea tehnică constă din: a) verificarea principalelor elemente componente; b) încercări în gol; c) încercări în sarcină; d) alte încercări, prevăzute de proiectant. Încercările în gol, în sarcină şi alte încercări se vor efectua în conformitate cu instrucţiunile elaborate de producătorul echipamentului/instalaţiei sau de proiectant. Autorizarea funcţionării se acordă numai dacă la verificarea tehnică oficială se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică. Autorizarea funcţionării şi parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (luna şi anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnică periodică (la scadenţă) se înscriu într–un procesverbal. Scadenţa următoarei verificări nu va fi mai mare de 1 an. Pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă, aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prescriptiei tehnice aplicabila, autorizarea de funcţionare se acordă în următoarele condiţii: a) prezentarea documentelor b) prezentarea unui document privind evaluarea stării tehnice a echipamentului /instalaţiei întocmit de către o persoana juridica autorizata de ISCIR–INSPECT pentru a efectua examinări, investigaţii, studii de capacitate portantă şi asigurare antirisc din care să rezulte că sunt respectate cerinţele esenţiale de securitate;

115

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

c) prezentarea instrucţiunilor privind amplasarea, montarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, evaluarea riscurilor şi categoriile de utilizatori elaborate de proiectant sau de către producător; d) verificarile si incercarile efectuate cu rezultat corespunzator. Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă în următoarele cazuri: a) lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate precizate de proiectantul echipamentului/instalaţiei; b) dispozitivele de frânare prevăzute de proiectantul echipamentului/instalaţiei lipsesc sau funcţionează defectuos; c) protecţia împotriva tensiunilor de atingere lipseşte sau este executată defectuos, creând pericol de electrocutare; d) lipsesc sau nu funcţionează dispozitivele de semnalizare optice sau acustice prevăzute în documentaţie; e) instalaţia electrică este executată defectuos, prezentând pericol de electrocutare; f) modul de fixare a elementelor de rezistenţă, elementelor de tracţiune şi dispozitivelor de prindere nu este corespunzător, putând genera avarii, incidente sau accidente; g) se constată fisuri la elementele de rezistenţă; h) sunt slăbite sau lipsesc elementele de îmbinare (şuruburi sau nituri); i) există deformaţii permanente vizibile cu ochiul liber la construcţia metalică; j) încercările cu sarcină şi suprasarcină nu au avut rezultate corespunzătoare; k) calea de rulare are suprafaţa de contact deteriorată, are porţiuni rupte şi prezintă abateri peste limitele stabilite prin proiect; l) nu este asigurată stabilitatea în gol şi în timpul funcţionării; m) sistemul de rulare al vehiculelor este uzat; n) instalaţia cu acţionare hidraulică prezintă defecţiuni; o) lipsa echipamentului de protecţie individuală pentru consumator; p) lipsa mijloacelor de salvare individuală; q) suprafaţa terenului pe care este amplasat(ă) echipamentul/instalaţia prezintă denivelări sau obstacole care pun în pericol funcţionarea echipamentului/ instalaţiei sau care pun în pericol viaţa sau sănătatea consumatorului; r) terenul pe care este amplasat(ă) echipamentul/instalaţia nu asigură rigiditatea necesară funcţionării; s) nu sunt afişate instrucţiunile de utilizare sau de interzicere a accesului în zonele periculoase (în limba română); t) lipsa iluminatului şi ventilaţiei în spaţiile închise; u) nu este asigurat iluminatul pe timp de noapte; v) nu a fost efectuată analiza de risc sau rezultatul analizei de risc este negativ; w) nu se poate identifica instalaţia corespunzătoare documentaţiei prezentate;

116

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

x) platformele şi scările de acces la echipament/instalaţie nu asigură protecţia consumatorului (calitatea suprafeţelor, deformaţii, goluri, lipsă balustrade mână curentă etc.). Echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă care posedă autorizaţia de funcţionare din partea ISCIR–INSPECT şi se remontează pe un alt amplasament înaintea termenului fixat pentru verificarea tehnică următoare nu mai trebuie să fie verificate din nou de către inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT. În acest caz autorizaţia de funcţionare pe noul amplasament se eliberează de către deţinător în urma unei verificări tehnice efectuate de către RSVTI propriu. În cazul echipamentelor/instalaţiilor închiriate, procesul-verbal se va întocmi în cartea echipamentului/instalaţiei în trei exemplare, care se distribuie astfel: a) un exemplar (originalul) rămâne în carte, care se păstrează la agentul economic care exploatează instalaţia/echipamentul respectiv; b) un exemplar (copie) se preia de către agentul economic în a cărui proprietate se află echipamentul/instalaţia; c) un exemplar (copie) se transmite la ISCIR–INSPECT Inspecţia Teritorială unde îşi are sediul deţinătorul. Procesul-verbal, în cazul echipamentelor/instalaţiilor proprii, se va întocmi în cartea echipamentului/instalaţiei în două exemplare, care se distribuie astfel: a) un exemplar (originalul) rămâne în carte, care se păstrează la agentul economic care deţine echipamentul/instalaţia respectiv(ă); b) un exemplar (copie) se transmite la ISCIR Inspecţia Teritorială unde îşi are sediul deţinătorul. NOTĂ: Data următoarei verificări tehnice va fi cea stabilită prin procesul-verbal încheiat de inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT. După acordarea autorizaţiei de funcţionare, ISCIR–INSPECT va elibera cartea echipamentului/instalaţiei – partea de exploatare. 4.5 Modul de întocmire a proceselor-verbale de verificare tehnică
Proces-verbal de verificare tehnică întocmit de RSVTI ÎMPUTERNICIRE IT ISCIR .……............ Nr................................1) Proces–verbal de verificare tehnică nr. …………….2) DEŢINĂTOR........................................................ Adresa………………………………………....... Telefon/Fax……………………………………3)

Încheiat astăzi4) …………...........…… cu ocazia5) ……..............................………… efectuat(ă) în baza prevederilor H.G.

117

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

nr. 1340/2001, modificată şi completată cu H.G. nr. 182/2005 şi prescripţiilor tehnice aplicabile C...-2003 Colecţia ISCIR, la ..................... tip6) ………….................. cu numărul de fabricaţie 7) ……………….……. şi cartea instalaţiei nr.8) ……................................................................................................................ având parametrii ultimei verificări9) …………........................................................................................…………………………………………........…………. Deţinătorul/solicitantul10) ………...………………………… din localitatea11) ..……....…..................….……….....…..… str.12) ……………...........………………… nr.13) ......…….. judeţ/sector14) ……...........…… CUI15) ………………… J16) ………. ……...………....... .................................................................................................................................................... Verificarea s-a efectuat la17) ……………………………..………......... din localitatea 18) …………………………. str.19) …………………....................................………………. nr..20) ……..................... judeţ/sector21) .………………Tel./Fax22) Subsemnatul23) ........................................................................................ constatat următoarele24) : .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Am dat următoarele dispoziţii25): ............................................……………………………........................………………… .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. După această verificare s-a admis26) …………………..……………………….............................................................…… .............................................................................................................................................................................................. Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de27) ………………………....................................................................... Pentru această verificare se va plăti suma de28) ..…….......................................…… lei, de către 29) …….........................................……….................………………… din localitatea30) ……………………… str.31) 32) 33) 34) ……………...................................………………… nr. ….............… judeţ/sector …………...........…… în cont …..... ………………………………………… deschis la Banca/Trezoreria35) ……………………… filiala36) …………....

Am luat la cunoştinţă

Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică etc. a instalaţiilor ………………
37)

Deţinător/ Solicitant

Delegatul agentului economic montator, reparator, întreţinător

…………………….
38)

..…………………….
39)

………………

……………….

….…………….

___________________
1)

Funcţia, numele şi prenumele.

118

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA
2)

SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Se va preciza: Hotărârea Guvernului de organizare şi funcţionare a ISCIR în vigoare la data întocmirii PV (de exemplu: Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr.182/2005) , care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
3) 4)

Se va preciza: prescripţia tehnică aplicabilă, Colecţia ISCIR, care a stat la baza efectuării verificării tehnice. Se vor preciza parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

Se completează cu : a) numărul şi data scrisorii de împuternicire emisă de către IT ISCIR . b) numărul articolului din prescripţia tehnică care permite RSVTI efectuarea controlului fără împuternicire din partea ISCIR (ex.: conf. pct.5.1.18.1 din PT C1-2003). NOTĂ: În cazul efectuării unei verificări neprogramate (constatare) care are rezultat oprirea instalaţiei din funcţiune nu se completează Se completează indicâtivul RSVTI dat de către Inspecţia Teritorială ISCIR urmat de numărul procesului verbal (Ex. : B 1000 - 55). 3) Se completează datele de identificare ale unităţii al cărei angajat este RSVTI-ul care are dreptul să efectueze verificări (nume, adresă, tel.) 4) Se completează data efectuării controlului (ziua, luna, anul). 5) Se completează tipul de control care se efectuează (AF – autorizarea functionarii; VTP – control periodic; RC – reparaţie controlată, Const.-constatare). 6) Se completează tipul de instalaţie (cazan abur Pmax=4 bar; Pmax.X Vmax = 60.). 7) Se completează numărul de fabricaţie şi data fabricaţiei (Ex. : 82356/1983). 8) Se completează numărul de înregistrare la ISCIR (Ex. : B 9236). 9) Se completează parametrii ultimului control (Ex.: Qmax=0,01t/h; Pmax=3bar etc.). 10) , 12), 13), 14), 15), 16), 16) Se completează numele şi adresa deţinătorului sau solicitantului precum şi codul unic de înregistrare şi numărul de înregistrare de la registrul comerţului ale acestuia. 17), 18), 19), 20), 21) Se completează numele şi adresa locaţiei în care se efectuează verificările la instalaţie. 22)Se completează cu numărul de telefon şi fax de la locaţia unde s-au efectuat verificările şi unde lucrează instalaţia. 23) Se completează cu funcţia, numele şi prenumele celui care încheie procesul verbal. 24) Se inscriu cele constatate la fata locului in functie de tipul instalaţiei: 25) Se înscriu dispoziţiile care se dau de către cel care efectuează controlul şi atunci când instalaţia a corespuns se va scrie : „ Instalaţia poate funcţiona cu condiţia respectării Prescripţiilor Tehnice – Colecţia ISCIR în vigoare şi a instrucţiunilor de exploatare/ utilizare/întreţinere.” 26) Se înscriu parametrii instalaţiei cu care aceasta va funcţiona după efectuarea controlului(Ex.: Pmax = 3bar). La instalaţiile mecanice sub presiune se inscriu şi parametrii definitorii pentru supapa de siguranţă: Ø – pentru supapele de siguranţă cu resort sau Ø, b, B, G – pentru supapele de siguranţă cu pârghie şi contragreutate. 27) Se înscrie scadenţa (luna şi anul) instalaţiei(ex.: martie 2009). 28) Se completează cu suma care se va plăti pentru efectuarea verificării tehnice. 29) , 30), 31), 32), 33) Se completează numele şi adresa deţinătorului sau solicitantului care va plăti verificarea tehnică. 34) Se completează codul IBAN al contului în care se va efectua plata verificării tehnice. 35) Se completează numele băncii în care se va efectua plata pentru verificarea tehnică. 36) Se completează cu numele filialei băncii în care se va efectua plata verificării tehnice. NOTĂ: În cazul în care nu se percep tarife (ex.: atunci când RSVTI este angajatul deţinătorului, etc.) pct. 28),29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36) nu se completează. 37) Semnătura şi ştampila celui care a efectuat verificarea tehnică. 38) Funcţia, numele, prenumele şi ştampila deţinătorului şi solicitantului. 2)

1)

119

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

39) Numele şi prenumele celui care reprezintă unitatea care efectuează reparaţiile sau întreţinerea instalaţiei care a fost verificată.

6. Verificarea instalaţiilor în timpul exploatării, periodic, la scadenţă sau după reparaţii 5.1 Instalaţii sub presiune: 5.1.1 Cazane de abur şi apă fierbinte C1-2003 pct. 5.2-5.5 Cazanele sunt supuse în exploatare (începând de la prima punere în funcţiune) verificărilor tehnice periodice, care constau în revizii interioare, încercări de presiune la rece şi revizii exterioare. La data stabilită pentru efectuarea verificărilor, proprietarul/utilizatorul trebuie să pregătească instalaţia, având încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare (menţionate într-un proces verbal). De asemenea, va asigura personalul de deservire şi auxiliar necesar. La verificare nu trebuie să lipsească RSVTI al proprietarului/deţinătorului, şi, după caz, RSL al agentului economic montator/instalator. La cazanele cu funcţionare sezonieră (cazanele de abur ale fabricilor de zahăr, de conserve, de cărămidă etc., precum şi cazanele de apă fierbinte pentru încălzire), reviziile interioare şi încercările la presiune se vor efectua înaintea începerii sezonului de lucru, evitându-se programarea verificărilor în timpul acestuia. Dacă la verificările periodece se constată defecţiuni vizibile care reduc securitatea în funcţionare a cazanului, inspectorul de specialitate al ISCIR poate dispune reducerea presiunii nominale şi poate scurta termenul pentru următoarele verificări, înscriind motivul în procesul-verbal încheiat. În funcţie de natura, mărimea, tipul defectului, vechimea cazanului sau condiţiile de exploatare inspectorul de specialitate al ISCIR poate dispune efectuarea de examinări şi investigaţii tehnice care vor stabili posibilitatea funcţionării în continuare în condiţii de securitate. Dacă se constată că instalaţia prezintă pericol în funcţionare, aceasta va fi oprită din funcţiune. În cazurile în care la verificările tehnice oficiale se constată lipsuri care nu afectează securitatea în funcţionare a cazanului, inspectorul de specialitate al ISCIR poate aproba punerea acestuia în funcţiune, stabilind şi un termen pentru remedierea lipsurilor respective. Cu ocazia fiecărei verificări tehnice periodice unitatea deţinătoare are obligaţia de a efectua verificarea instalaţiei de ardere şi de automatizare a cazanului cu o unitate autorizată pentru activităţile de PIF/service la astfel de instalaţii.

120

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Reacordarea autorizaţiei de funcţionare pentru cazan este condiţionată de prezentarea raportului de verificări având drept concluzie respectarea condiţiilor de siguranţă şi funcţionare impuse de producător. Revizia interioară constă în examinarea părţilor componente ale cazanului şi, în special, a pereţilor metalici accesibili ai elementelor sub presiune, atât pe partea dinspre apă, cât şi pe partea dinspre gazele de ardere, în scopul constatării stării tehnice a cazanului. În cazurile în care datorită concepţiei constructive a cazanului examinarea interioară nu poate fi efectuată, aceasta poate fi înlocuită cu o încercare la presiune completată, după caz, cu alte verificări (metode nedistructive). Verificările respective (metoda, volumul, condiţiile de admisibilitate şi periodicitatea) vor fi precizate în instrucţiunile elaborate de constructor şi detaliate în instrucţiunile interne. Revizia interioară trebuie să fie efectuată cel puţin odată la 4 ani. Inspectorul de specialitate al ISCIR va putea stabili termene mai scurte, funcţie de starea tehnică şi vechimea cazanului. Unitatea utilizatoare este singura răspunzătoare pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei interioare, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu reamintite de către ISCIR. În afară de termenul scadent, revizia interioară trebuie să se efectueze şi în următoarele cazuri: a) după o întrerupere a funcţionării cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea lui în funcţiune; b) după o nouă montare; c) cu ocazia unei reparaţii; d) atunci când inspectorul de specialitate al ISCIR sau personalul propriu de verificare (RSVTI) are motive temeinice să considere necesară o astfel de verificare; e) atunci când este cerută motivat de agentul economic utilizator. În vederea efectuării reviziei interioare, cazanul trebuie să fie oprit din funcţiune, izolat de celelalte cazane, răcit , bine curăţat de piatră, de funingine etc., atât la interior cât şi la exterior, până la metal curat, iar pereţii cazanului nu trebuie să fie umeziţi sau unşi. La cazanele acvatubulare care nu au funcţionat cel puţin un an, utilizatorul va prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR un document din care să rezulte că în perioada nefuncţionării cazanul a fost conservat corespunzător.

121

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Cazanele ignitubulare cu fascicul de ţevi demontabil vor fi revizuite la interior, în mod obligatoriu, cu fasciculul scos în afară. Pentru verificarea ţevilor din mijlocul fasciculului, precum şi a unor părţi dinspre manta, la cazanele ignitubulare cu fascicul nedemontabil inspectorul de specialitate al ISCIR poate solicita scoaterea unui număr de ţevi care să permită verificarea stării interioare a cazanului. Instalaţia interioară din tambur, dacă împiedică examinarea, trebuie să fie demontată. Pentru examinarea cazanelor cu străbatere forţată, cât şi a altor cazane cu sisteme de ţevi inaccesibile pentru revizia interioară, inspectorul de specialitate poate solicita controlul nedistructiv pentru stabilirea stării pereţilor. Atunci când starea pereţilor ţevilor nu se poate stabili prin această metodă, pot fi tăiate bucăţi de ţevi de cel puţin 200 mm lungime în vederea examinării. La cazanele cu focar, pentru a face posibilă examinarea tuturor părţilor sale (suprafeţe de încălzire, canale de gaze etc.), trebuie să fie efectuate amenajări (schele, scări bine fixate sau alte sisteme sigure) care să permită inspectorului de specialitate al ISCIR efectuarea şi în condiţii de securitate a verificărilor. La verificarea interioară, o atenţie deosebită va fi acordată îmbinărilor sudate, precum şi elementelor ambutisate. Conductele de alimentare din interiorul cazanului vor fi examinate în ce priveşte poziţia lor faţă de nivelul minim al apei, precum şi dacă locul şi sensul de intrare al apei în cazan nu împiedică buna circulaţie a apei în timpul funcţionării. La camerele de apă se va examina în principal: - starea puntiţelor dintre găurile ţevilor; - ovalizarea găurilor pentru ţevi; - ţevile de legătură cu tamburii. La revizia interioară se va urmări existenţa coroziunilor, fisurilor, crăpăturilor, deformaţiilor vizibile etc., precizându-se: - numărul, suprafaţa, adâncimea, orientarea şi poziţia coroziunilor; - poziţia, suprafaţa şi săgeata deformaţiilor; - natura şi mărimea fisurilor sau crăpăturilor.

122

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

La examinarea la exterior a suprafeţelor metalice din focar, a canalelor de gaze de ardere etc. se va urmări existenţa unor eventuale defecte. Inspectorul de specialitate al ISCIR poate solicita, în caz de suspiciune, înlăturarea unei părţi din zidăria sau izolaţia cazanului pentru a examina anumite porţiuni ale cazanului; la un interval de maxim 10 ani cazanul se va dezizola. Inspectorul de specialitate al ISCIR va solicita efectuarea unei investigaţii tehnice de către o persoana juridica autorizata de ISCIR ori de câte ori starea tehnică a cazanului impune efectuarea unei astfel de investigaţii (vechime mare, condiţii de exploatare, alte cauze). Încercarea la presiune hidraulică la rece se va efectua cu apă sau alt fluid neutru cu temperatura maximă de 500C, numai după efectuarea unei revizii interioare cu rezultate corespunzătoare. Pentru cazanele aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prescriptiei tehnice aplicabila. Valoarea presiunii de încercare este: a) 1,5 pmax dar cel puţin 2 bar, pentru cazanele care lucrează la pmax ≤ 5 bar; b) 1,25 pmax dar cel puţin pmax+3 bar, pentru cazanele care lucrează la pmax > 5 bar. La cazanele cu străbatere forţată, valoarea presiunii hidraulice de încercare la rece nu va fi mai mică de 1,1 x presiunea de intrare în cazan corespunzătoare presiunii maxime. Încercarea la presiune hidraulică la rece se efectuează în scopul verificării rezistenţei şi etanşeităţii elementelor sub presiune ale cazanului şi pentru evidenţierea eventualelor defecte care nu au putut fi observate la revizia interioară. Aceasta se efectuează cu toate armăturile montate, care trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. Încercarea la presiune hidraulică la rece se va efectua, în toate cazurile, precedată de o revizie interioară. La cazanele cu debite mari se recomandă ca înainte de efectuarea încercării la presiune hidraulică la rece acestea să fie supuse unei încercări cu aer comprimat (încercare pneumatică). Încercarea pneumatică se va aplica separat pe partea de înaltă şi de medie presiune. Aerul comprimat va avea o presiune care nu va depăşi 5 bar. Valoarea presiunii hidraulice de încercare la rece şi durata încercării de presiune hidraulică la rece va fi conform documentaţiei tehnice de însoţire. Încercarea de presiune hidraulică la rece trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 8 ani. Inspectorul de specialitate al ISCIR poate reduce acest interval în funcţie de starea tehnică şi vechimea cazanului.

123

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Proprietarul/utilizatorul cazanului este singurul răspunzător de respectarea termenelor scadente pentru efectuarea încercării de presiune, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu reamintite de către ISCIR. În afara termenului scadent, încercarea de presiune hidraulică la rece trebuie să se execute şi în următoarele cazuri: a) după o întrerupere a funcţionării cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea lui în funcţiune; b) după o nouă montare; c) cu ocazia unei reparaţii; d) după o explozie de gaze în camera focarului sau în canalele gazelor de ardere; e) atunci când se demolează zidăria sau învelişul izolant al cazanului; f) atunci când inspectorul de specialitate al ISCIR are motive să solicite efectuarea încercării; g) atunci când este solicitată motivat de proprietar sau utilizator. În funcţie de natura şi volumul lucrărilor de reparaţii, încercarea la presiune hidraulică la rece poate să nu se mai execute, dacă acest lucru este prevăzut prin documentaţia sau proiectul de reparaţie. În cazul mutării cazanelor dintr-un loc de funcţionare în altul, încercarea de presiune hidraulică la rece, atunci când aceasta se efectuează înainte de scadenţă, se execută numai la presiunea maximă a cazanului de către personalul propriu de supraveghere tehnică (RSVTI) al proprietarului/utilizatorului, autorizat de ISCIR. Cu ocazia încercării la presiune hidraulică la rece, supapele de siguranţă se vor bloca pentru a nu permite pierderea apei prin ele ca urmare a creşterii presiunii peste presiunea la care sunt reglate. Pe toată durata efectuării încercării nu se admit scurgeri. Pentru creşterea presiunii în cazan pot fi folosite şi pompele de alimentare cu apă ale cazanului, dacă debitul acestora poate fi reglat astfel încât creşterea presiunii să nu depăşească valorile prevăzute După terminarea încercării de presiune se vor debloca şi regla supapele de siguranţă. Datele şi elementele de reglare vor fi consemnate în procesul-verbal de verificare. Dacă după încercarea de presiune sunt necesare remedieri, organul de verificare va hotărî dacă încercarea la presiune trebuie săfie repetată.
124

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Înainte de a fi prezentat inspectorului de specialitate al ISCIR, proprietarul/utilizatorul trebuie să supună cazanul la o încercare la presiunea nominală, în scopul înlăturării oricăror eventuale neetanşeităţi. Încercarea la presiune hidraulică la rece se consideră admisă în cazul în care, după expirarea timpului de probă stabilit, nu se constată pierderi de presiune evidenţiate prin verificarea manometrelor de probă (minim două), deformaţii remanente ale elementelor sub presiune şi scurgeri. Revizia exterioară se execută în timpul funcţionării cazanului, inopinat şi constă în examinarea tuturor factorilor care contribuie la funcţionarea cazanului în condiţii de siguranţă şi anume: a) sala cazanelor, asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească (spaţii de acces şi deservire, iluminare, curăţenie etc.); b) funcţionarea armăturilor de siguranţă şi control, precum şi a instalaţiei de automatizare; c) dacă personalul de deservire este autorizat şi verificat periodic şi dacă cunoaşte regulile de exploatare a cazanului; d) respectarea parametrilor principali ai cazanului (debit, presiune, temperatură), variaţiile de sarcină cu perioadele de suprasarcină precizate ca durată şi intensitate, precum şi consecinţele pe care le au acestea asupra cazanului; e) starea părţilor vizibile şi accesibile ale cazanului, a zidăriei acestuia, precum şi a instalaţiilor auxiliare; f) starea instalaţiei de ardere şi dezvoltarea flăcărilor faţă de pereţii suprafeţelor de încălzire; g) existenţa instrucţiunilor de exploatare în sala cazanelor şi dacă sunt cunoscute de personalul de deservire; h) existenţa registrului-jurnal de exploatare al sălii cazanelor, precum şi modul în care se fac înscrierile zilnice; i) respectarea regimului chimic al cazanului, urmărindu-se: - variaţia valorilor indicilor de calitate ai apei de alimentare, ai apei din cazan, ai aburului şi ai condensatului şi compararea lor cu cele precizate în documentaţia prezentată pentru obţinerea avizului de instalare obligatoriu;

125

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

- frecvenţa determinării indicilor chimici şi compararea lor cu prevederile prescripţiei tehnice specifice, Colecţia ISCIR; - funcţionarea instalaţiei de tratare a apei de adaos şi, după caz, a condensatului la parametrii proiectaţi (debit şi indici); - funcţionarea corespunzătoare a dispozitivelor pentru luarea probelor şi a aparatelor de măsurare şi control a indicilor aflate pe cazan, pe instalaţiile de tratare, pe degazoare, pe reţeaua de condensat şi în laborator, prevăzute în proiect; - dotarea corespunzătoare a laboratorului, existenţa personalului autorizat şi corectitudinea efectuării şi interpretării analizelor. Atunci când cerinţele producţiei nu permit oprirea cazanului la data scadentă se poate prelungi funcţionarea acestuia cu cel mult 6 luni pe baza unei motivaţii scrise a proprietarului/utilizatorului din care să rezulte că starea tehnică a cazanului permite acest lucru. În această perioadă, cazanul va funcţiona numai în urma unei revizii exterioare efectuate de inspectorul de specialitate al ISCIR. Repararea cazanelor se poate executa numai de către persoane juridice, autorizate de ISCIR în acest scop, pe baza unei documentatii de reparaţie întocmit de o persoana juridica autorizata de ISCIR. Repararea se va face în conformitate cu reglementările care au stat la baza construcţiei cazanului. Proiectele de reparaţii vor fi întocmite de persoane juridice autorizate. Proiectele respective pot fi elaborate şi de către alte persoane juridice cu condiţia ca acestea să fie, în prealabil, verificate şi avizate de către RADTP. Proiectantul va putea adopta şi alte soluţii bazate pe alte reglementări, dar care să asigure respectarea cerinţelor esenţiale de securitate. Proiectele de reparaţie vor fi avizate de ISCIR ocazie cu care se pot solicita condiţii suplimentare pentru verificări pe parcursul reparaţiei sau de către RADTP, autorizat conform CR4-2009, înainte de începerea lucrărilor. În cazul în care pe parcursul efectuării reparaţiilor apar şi alte deficienţe, care nu au fost tratate în proiectul iniţial, se va completa proiectul cu partea aferentă tratării acestor lucrări. În cadrul reparaţiilor se vor utiliza: subansambluri certificate; subansambluri executate de reparatori autorizati, în baza unui proiect avizat conform. Proiectul de reparaţie împreună cu documentaţia de reparaţie se vor ataşa la cartea cazanului. Specificarea reparaţiilor care se verifică de inspectorul de specialitate al ISCIR Lucrările executate în cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate la cazane se verifică de către inspectorul de specialitate al ISCIR sau de către responsabilul cu verificarea lucrărilor (RSL) al reparatorului şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului, autorizaţi de ISCIR şi împuterniciţi în acest scop. Lucrările executate în cadrul reparaţiilor la cazane, care se verifică de către inspectorul de specialitate al ISCIR, sunt următoarele:

126

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

a) înlocuirea de virole, de funduri, de plăci tubulare, a fasciculului de ţevi, a pereţilor membrană, a economizoarelor, a supraîncălzitoarelor, a distribuitoarelor, a colectoarelor, a camerelor secţionale, a tubului focar, a elementelor de conductă sau a altor elemente sub presiune care se pot executa separat şi asambla la instalaţie; b) repararea prin încărcare cu sudură a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni sau eroziuni, izolat sau grupat, şi placarea prin încărcare cu sudură, cu material inoxidabil, a suprafeţelor elementelor cazanelor; c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor elementelor sub presiune; d) executarea, la elementele sub presiune, a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea celor existente; e) refacerea unor părţi prelevate în vederea verificării spălării chimice a cazanelor; f) înlocuirea prin mandrinare a ţevilor de fum, a ţevilor fierbătoare sau de ecran, a ţevilor de supraîncălzitor sau economizor, a ţevilor schimbătoare de căldură şi a niturilor de la cazane; g) înlocuirea armăturilor de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial; h) înlocuirea cu material nou, sub formă de petice (în cazul reparării elementelor sub presiune) din care s-au prelevat probe de material în vederea verificării calităţii acestuia sau a îmbinărilor sudate; i) executarea de lucrări ca urmare a modificării proiectului iniţial de construcţie a instalaţiei sau care duc la modificarea parametrilor iniţiali maximi admişi pentru funcţionarea instalaţiei (debit, presiune maximă, temperatură minimă, temperatură maximă, suprafaţa de încălzire etc.); j) înlocuirea prin sudare a ţevilor de fum, a ţevilor de apă-abur din limitele cazanului, a ţevilor din componenţa pereţilor membrană, a serpentinelor suprafeţelor de schimb de căldură de la cazane; k) înlocuirea instalaţiilor de ardere, de reglare, de automatizare şi de protecţie cu alte instalaţii, diferite funcţional faţă de cele prevăzute în proiectul iniţial, sau dotarea cazanelor cu asemenea instalaţii. Dacă în cadrul reparaţiilor (planificate sau neplanificate) nu s-au executat lucrările definite de mai sus, verificarea tehnică a reparaţiei se va efectua de responsabilii reparatorului şi deţinătorului, autorizaţi de ISCIR şi împuterniciţi în acest scop. Lucrările de reparaţii se vor executa numai de unităţi autorizate. Autorizaţia de a repara cazane nu este necesară atunci când reparaţia se efectuează de agentul economic constructor al cazanului în cadrul unităţii constructoare. Cazanele vor fi supuse unor verificări tehnice şi încercări după montare sau reparare, astfel : a) verificarea documentaţiei de montare sau de reparaţie, a cărţii tehnice pentru cadrul metalic (unde este cazul), precum şi a declaraţiei de conformitate a montării/reparaţiei,

127

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

b) verificarea calităţii materialelor; c) verificarea aspectului şi dimensiunilor; d) verificarea marcării; e) încercarea la presiune hidraulică; f) încercări speciale. Verificările şi încercările se efectuează de către inspectorul de specialitate al ISCIR la locul de montare, pentru cazanele care se montează sau se repară la locul de utilizare; Cartea construcţiei metalice de susţinere trebuie să corespundă prevederilor tehnice prevăzute în legislaţia în vigoare. Verificarea aspectului şi dimensiunilor va consta în: a) examinarea stării suprafeţelor elementelor la interior şi la exterior; nu sunt admise exfolieri, fisuri vizibile cu ochiul liber sau defecte superficiale care depăşesc abaterile negative la grosime; b) verificarea dimensiunilor elementelor, în special cele stabilite prin calculul de dimensionare, precum şi încadrarea eventualelor abateri în limitele admise prin documentaţia de reparaţie. La cazanele la care după asamblare pereţii metalici ai unor elemente nu mai pot fi verificaţi sau verificarea poate fi efectuată numai parţial, este necesar ca prin grija persoanei juridice montatoare sau reparatoare, elementele respective să fie supuse verificării efectuate de inspectorul de specialitate al ISCIR înainte de asamblare, în fazele în care pot fi examinaţi pereţii metalici. Verificarea montării se va face în conformitate cu prevederile normativelor referitoare la inspecţiile pe parcursul reparării. Se va înainta la ISCIR documentaţia tehnică de reparaţie şi, în cazul în care aceasta este completă, se va trece la verificarea tehnică a reparaţiei, respectiv la verificarea tehnică în vederea autorizării funcţionării instalaţiei după reparaţie şi se vor efectua, în principal, următoarele: a) verificarea documentaţiei tehnice de reparaţie; b) verificarea execuţiei reparaţiei (revizia interioară, încercarea la presiune etc.) conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila. În cazul instalaţiilor sau al elementelor de instalaţii la care datorită concepţiei constructive nu mai este posibilă examinarea cu ocazia verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării după reparaţie, este obligatoriu ca persoana juridica reparatoare să prezinte instalaţiile respective pentru efectuarea verificării de către inspectorul de specialitate al
128

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

ISCIR sau de către responsabilii autorizaţi de către ISCIR, înainte de asamblare şi anume în fazele în care examinarea acestora este posibilă. Rezultatele verificărilor se consemnează de către inspectorul de specialitate al ISCIR în procesul-verbal din cartea cazanului. În procesul–verbal încheiat cu ocazia verificării în vederea autorizării de funcţionare se stabileşte şi data următoarei verificări tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prescripţii tehnice aplicabile. Efectuarea lucrărilor de reparaţii se va înscrie în registrul de supraveghere sau de evidenţă a funcţionării instalaţiei de către RSVTI al proprietarului/utilizatorului. Cazanele la care au fost executate reparaţii care au condus la modificarea unor parametri vor fi prevăzute de către unitatea reparatoare cu o placă de timbru nouă, care va fi fixată lângă placa de timbru iniţială. Încercarea la presiune hidraulică se efectuează conform prevederilor din proiect. După efectuarea încercării la presiune hidraulică sunt interzise orice lucrări de sudare, de deformare la rece sau la cald la elementele cazanului care lucrează sub presiune. În cazul în care la încercarea la presiune hidraulică se vor constata defecte, acestea se vor înlătura după care încercarea va fi repetată. Încercarea la presiune hidraulică a cazanelor sau a elementelor acestora se va executa înainte de vopsire şi, după caz, izolare la unitatea reparatoare, care va asigura condiţiile corespunzătoare în vederea încercării. Verificarea după înzidire sau izolare va urmări respectarea proiectului de execuţie în ceea ce priveşte:linia de foc, poziţia nivelului minim şi a indicatoarelor de nivel faţă de acest nivel, bolţile, etanşarea pereţilor, construcţia şi amplasarea clapetelor de explozie, amplasarea gurilor de observare, a uşilor de vizitare etc. În cazul reparaţiei unor cazane sau elemente ale acestora, care datorită modului de execuţie, montare sau exploatare necesită verificări şi încercări suplimentare (măsurarea deformaţiilor etc.) sau atunci când unele din verificările şi încercările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică nu pot fi executate, se pot efectua şi alte verificări şi încercări. Acestea vor fi prevăzute în proiectul de reparaţie, precizându-se tipul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de admisibilitate, precum şi periodicitatea efectuării lor în timpul exploatării.

5.1.2 Cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune C9-2003 pct. 4.3-4.11, pct.5 Cazanele sunt supuse în exploatare (începând de la prima punere în funcţiune) verificărilor tehnice periodice, care constau în revizii interioare, încercări de presiune la rece, revizii exterioare. Aceste verificări şi încercări sunt menite să constate starea de funcţionare în condiţii de securitate a cazanului. Verificările periodice la cazanele cu puteri nominale mai mari de 300 kW se efectuează de ISCIR sau de „responsabilul cu
129

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor” (RSVTI). Pentru a putea efectua verificarea tehnică periodică cu personalul propriu autorizat (RSVTI), proprietarul/utilizatorul va primi împuternicirea scrisă din partea ISCIR. Constatările şi dispoziţiile date se consemnează într-un proces verbal tipizat . La cazanele cu puteri nominale mai mici de 300 kW se efectuează revizii periodice de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR pentru PIF şi service, la intervale stabilite de producător sau proiectant. Verificările necesare şi intervalele la care se efectuează vor fi precizate în instrucţiunile de exploatare. Revizia interioară constă în examinarea părţilor componente ale cazanului şi, în special, a pereţilor metalici accesibili ai elementelor sub presiune, atât pe partea dinspre apă, cât şi pe partea dinspre gazele de ardere, în scopul constatării stării tehnice a cazanului. Revizia interioară trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 4 ani. Inspectorul de specialitate al ISCIR va putea stabili termene mai scurte, funcţie de starea tehnică şi vechimea cazanului. Proprietarul/utilizatorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei interioare, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu reamintite de către ISCIR. În afară de termenul scadent, revizia interioară trebuie să se efectueze şi în următoarele cazuri: a) după o întrerupere a funcţionării cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea lui în funcţiune; b) după o nouă montare; c) cu ocazia unei reparaţii; d) după o explozie de gaze în camera focarului sau în canalele gazelor de ardere; e) atunci când se demolează zidăria sau învelişul izolant al cazanului; f) atunci când inspectorul de specialitate al ISCIR are motive întemeiate să solicite efectuarea încercării; g) atunci când este solicitată motivat de proprietar/utilizator. În vederea efectuării reviziei interioare, cazanul trebuie să fie oprit din funcţiune, izolat de celelalte cazane, răcit şi curăţat. La verificarea interioară o atenţie deosebită va fi acordată îmbinărilor sudate, precum şi elementelor ambutisate. La revizia interioară se va urmări existenţa coroziunilor, fisurilor, crăpăturilor, deformaţiilor vizibile etc. În cazul în care revizia interioară nu poate fi efectuată, se va efectua o încercare de presiune.
130

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Încercarea la presiune hidraulică la rece se va efectua la intervale de maxim 4 ani. În afara termenului scadent, încercarea de presiune hidraulică la rece trebuie să se execute şi în următoarele cazuri: a) după o întrerupere a funcţionării cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea lui în funcţiune; b) după o nouă montare; c) cu ocazia unei reparaţii; d) după o explozie de gaze în camera focarului sau în canalele gazelor de ardere; e) atunci când se demolează zidăria sau învelişul izolant al cazanului; f) atunci când inspectorul de specialitate al ISCIR are motive întemeiate să solicite efectuarea încercării; g) atunci când este solicitată motivat de proprietar/utilizator. În funcţie de natura şi volumul lucrărilor de reparaţii, încercarea la presiune hidraulică la rece poate să nu se mai execute, dacă acest lucru este prevăzut prin documentaţia sau proiectul de reparaţie. În cazul mutării cazanelor dintr-un loc de funcţionare în altul, încercarea de presiune hidraulică la rece, atunci când aceasta se efectuează înainte de scadenţă, se execută numai la presiunea maximă a cazanului de către personalul propriu de supraveghere tehnică (RSVTI) al unităţii utilizatoare, autorizat de ISCIR. După încercarea la presiune hidraulică se va verifica reglarea supapelor de siguranţă. Supapele de siguranţă se vor regla de către agenţi economici autorizaţi în acest scop, la interval de maxim un an. Buletinele emise în urma reglării supapelor se vor anexa la cartea cazanului. Revizia exterioară se poate executa inopinat în timpul funcţionării cazanului şi constă în examinarea tuturor factorilor care contribuie la funcţionarea cazanului în condiţii de siguranţă şi anume: a) sala cazanelor, asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească (spaţii de acces şi deservire, iluminare, curăţenie etc.); b) funcţionarea armăturilor de siguranţă şi control, precum şi a instalaţiei de automatizare; c) dacă personalul de deservire este autorizat şi verificat periodic şi dacă cunoaşte regulile de exploatare a cazanului; d) respectarea parametrilor principali ai cazanului (debit, presiune, temperatură); e) starea părţilor vizibile şi accesibile ale cazanului, a zidăriei acestuia, precum şi a instalaţiilor auxiliare; f) starea instalaţiei de ardere şi dezvoltarea flăcărilor faţă de pereţii suprafeţelor de încălzire;

131

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

g) existenţa instrucţiunilor de exploatare în sala cazanelor şi dacă sunt cunoscute de personalul de deservire; h) existenţa registrului-jurnal de exploatare al sălii cazanelor, precum şi modul în care se fac înscrierile zilnice. În plus se va efectua analiza gazelor de ardere pentru a determina eficienţa arderii, temperatura gazelor la coş, tirajul, excesul de aer şi noxele emise. Aceste verificări se efectuează cel puţin o dată la doi ani de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de ISCIR, în baza unei împuterniciri scrise din partea ISCIR. Repararea cazanelor se poate executa numai de către persoane juridice autorizate de ISCIR în acest scop. Reparaţiile care se verifică de ISCIR se vor efectua numai în baza unei documetatii de reparaţie şi sunt următoarele: a) înlocuirea de virole, de funduri, de plăci tubulare, a fasciculului de ţevi sau a tubului focar; b) repararea prin încărcare cu sudură a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni sau eroziuni, izolat sau grupat; c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor elementelor sub presiune; d) executarea, la elementele sub presiune, a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea celor existente; e) înlocuirea armăturilor de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial; f) înlocuirea cu material nou, sub formă de petice (în cazul reparării elementelor sub presiune), a părţilor din care s-au prelevat probe de material în vederea verificării calităţii acestuia sau a îmbinărilor sudate; g) executarea de lucrări ca urmare a modificării proiectului iniţial de construcţie a cazanului sau care duc la modificarea parametrilor iniţiali maximi admişi pentru funcţionarea instalaţiei (debit, presiune maximă, temperatură maximă, suprafaţa de încălzire etc.); h) înlocuirea instalaţiilor de ardere, de automatizare şi de protecţie cu alte instalaţii, diferite funcţional faţă de cele prevăzute în proiectul iniţial sau dotarea cazanelor cu asemenea instalaţii. Repararea cazanelor se poate executa numai de către persoane juridice autorizate de ISCIR în acest scop, pe baza unei documentatii de reparaţie. Repararea se va face în conformitate cu reglementările care au stat la baza construcţiei cazanului. Documentatiile respective pot fi elaborate şi de către alte persoane juridice, cu condiţia ca acestea să fie, în prealabil, verificate şi avizate de către RADTP. Documetatia va putea adopta şi alte soluţii bazate pe alte reglementări, dar care să asigure respectarea cerinţelor esenţiale de securitate.

132

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Proiectele de reparaţie vor fi avizate de ISCIR sau de către responsabilul tehnic cu avizarea RADTP autorizat conform CR4-2009, înainte de începerea lucrărilor. În cazul în care pe parcursul efectuării reparaţiilor apar şi alte deficienţe, care nu au fost tratate în proiectul iniţial, se va completa proiectul cu partea aferentă tratării acestor lucrări. În cadrul reparaţiilor se vor utiliza: - subansambluri certificate; - subansambluri executate de reparatori autorizati, în baza unui proiect avizat conform. Documentatia de reparaţie se va ataşa la cartea cazanului. Se interzice începerea lucrărilor de reparaţii enumerate mai sus fără procesul-verbal de acceptare emis de ISCIR. Dacă în cadrul reparaţiilor nu s-au executat lucrările definite mai sus, verificarea tehnică a reparaţiei se va efectua de responsabilii tehnici ai reparatorului sau deţinătorului, autorizaţi de ISCIR. Autorizaţia de a repara cazane nu este necesară atunci când reparaţia se efectuează de constructorul cazanului. Cu ocazia verificării reparaţiei se vor repeta toate încercările efectuate la autorizare. Rezultatele verificărilor se consemnează de către inspectorul de specialitate al ISCIR întrun proces-verbal. În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificării în vederea autorizării de funcţionare se stabileşte şi data următoarei verificări tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabila. Efectuarea lucrărilor de reparaţii se va înscrie în registrul de supraveghere sau de evidenţă a funcţionării instalaţiei de către RSVTI. Persoanele juridice autorizate de ISCIR să efectueze reparaţii la cazane vor ţine la zi evidenţa lucrărilor executate, care se verifică de ISCIR, într-un registru numerotat, şnuruit şi parafat de ISCIR în raza căreia se găseşte unitatea. Cazanele la care au fost executate reparaţii care au condus la modificarea unor parametri vor fi prevăzute de către pesoana juridica autorizata cu o placă de timbru nouă, care va fi fixată lângă placa de timbru iniţială. 5.1.3 Aparate consumatoare de combustibil A1-2002 pct. 6.6.2.5 O funcţionare sigură şi de durată a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi presupune că uzura şi fenomenul de îmbătrânire a materialelor să fie din timp cunoscute şi să fie înlăturate prin măsuri adecvate. Pentru realizarea acestor scopuri precum şi pentru protejarea utilizatorilor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi a apărut necesitatea efectuării verificărilor tehnice periodice. Având în vedere că, în primul rând, utilizatorii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi trebuie să fie conştienţi de necesitatea funcţionării în condiţii de securitate a aparatului, responsabilitatea iniţierii verificărilor tehnice periodice, cade în sarcina utilizatorului final.

133

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Despre obligativitatea efectuării acestor verificări tehnice periodice, utilizatorul va fi informat prin: - instruirea iniţială cu ocazia primei puneri în funcţiune şi înmânării şi semnării „LIVRETULUI APARATULUI”. Semnarea acestui livret de către utilizatorul final semnifică însuşirea de către acesta a obligaţiei de a supune aparatul verificării tehnice periodice şi de a nu-l utiliza în lipsa autorizaţiei de funcţionare. - furnizorul de combustibil gazos, care nu deschide sau care întrerupe alimentarea cu combustibil gazos la aparatele care nu au autorizaţia de funcţionare şi, respectiv, verificările tehnice la zi. Verificările tehnice periodice trebuie să fie efectuate numai de către persoane juridice autorizate de ISCIR pentru această activitate. La verificările tehnice periodice ale aparatelor, se efectuează toate lucrările specificate la autorizarea functionarii, adaptate situaţiei unui aparat care deja a funcţionat o perioadă de timp. În funcţie de rezultatele obţinute, verificarea tehnică periodică poate avea rezoluţia: a) se admite continuarea utilizării; b) se interzice funcţionarea în continuarea a aparatului. Rezultatele se consemnează într-un „RAPORT DE VERIFICĂRI, ÎNCERCĂRI ŞI PROBE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII FUNCŢIONĂRII APARATULUI” a cărui avizare va fi decisă de cei în drept. Avizarea raportului verificărilor tehnice periodice constituie autorizarea de funcţionare în continuare a aparatului. Acordarea rezoluţiei „admis pentru funcţionare” se acordă numai dacă, la verificarea tehnică periodică, se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică privind siguranţa în funcţionare. Utilizarea aparatelor fără verificarea tehnică periodică efectuată de o persoana juridica autorizata de ISCIR şi fără avizarea raportului de verificare de către cei autorizaţi să o facă, este interzisă şi atrage după sine decuplarea de la reţeaua de combustibil gazos a utilizatorului. În raportul de verificare tehnică periodică sau/şi în livretul aparatului, se vor consemna parametrii de funcţionare maximi admişi, valorile parametrilor de protecţie pentru care s-a verificat condiţia de oprire în siguranţă a aparatului precum şi data (luna şi anul) stabilită pentru următoarea verificare periodică. Verificarea tehnică periodică se va efectua la maxim 2 (doi) ani. Orice persoana juridica autorizata de ISCIR, care efectuează aceste lucrări, are obligaţia de a consemna rezultatele verificărilor efectuate în livretul aparatului. De asemenea,
134

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

fiecare persoana juridica autorizata pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice (indiferent dacă are inclus în autorizaţie şi împuternicirea de a aviza rapoartele de verificare, deci de a acorda autorizaţia de funcţionare a aparatelor) trebuie să ţină evidenţa aparatelor aflate în grija sa. Acest registru va fi prezentat la ISCIR pentru control, la cererea ISCIR, de către agentul economic. Utilizatorul final este obligat să păstreze în bune condiţii livretul aparatului, care evidenţiază verificările tehnice periodice şi care descrie condiţiile de exploatare pe toată durata de serviciu a aparatului de la prima punere în funcţiune şi până la scoaterea din uz a acestuia. Livretul aparatului, împreună cu documentaţia tehnică de identificare a aparatului şi instrucţiunile de utilizare/întreţinere, trebuie să fie transmis odată cu aparatul, în cazul transferării acestuia unui alt utilizator final. În perioada dintre două verificări tehnice periodice, utilizatorul final este obligat să respecte instrucţiunile de utilizare ale producătorului, care îi sunt special destinate, instrucţiunile şi recomandările agentului economic autorizat care a efectuat lucrările de punere în funcţiune şi, după caz, de verificare tehnică periodică şi în caz de defect să oprească imediat aparatul în siguranţă şi să anunţe un prestator de specialitate autorizat. Repunerea în funcţiune este permisă numai după efectuarea remedierilor defectului de către un prestator de specialitate autorizat de ISCIR în acest sens. 5.1.4 Recipiente sub presiune C4/1-2003 pct. 5-7, C8-2003 pct. 6-9, C12-2003 pct. 5-7 Recipientele sub presiune sunt supuse în exploatare la verificări tehnice periodice (VTP), care constau în revizii interioare (RI), încercări de presiune (IP), revizii exterioare (RE) şi încercări de etanşeitate (IE). Cu această ocazie se verifică starea tehnică a recipientului sub presiune şi a instalaţiei aferente acestuia, în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabila. În cazul în care rezultatele verificării sunt corespunzătoare se acordă autorizaţia de funcţionare în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) următoarei VTP (scadenţa). Unităţile deţinătoare sunt obligate să pregătească recipientele sub presiune pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice şi să asigure toate condiţiile necesare efectuării acestora (echipament de protecţie, personal şi utilaje necesare). Rezultatele verificărilor efectuate vor fi consemnate în cartea recipientului–partea de exploatare. Procesul-verbal (în copie) întocmit de RSVTI al unităţii deţinătoare se va transmite la ISCIR în raza căreia recipientul sub presiune urmează să funcţioneze. Pentru recipientele sub presiune la care verificările tehnice periodice se efectuează de către RSVTI al unităţii deţinătoare, rezultatele verificărilor vor fi incluse în lista care se transmite anual la ISCIR. La efectuarea verificărilor tehnice periodice se vor respecta prevederile prescriptiei

135

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

tehnice aplicabila. Unitatea deţinătoare este singura răspunzătoare pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a verificărilor tehnice periodice, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate de ISCIR. Data propusă pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice se transmite la ISCIR de către unitatea deţinătoare cu cel puţin 30 zile înainte. Data exactă pentru efectuarea verificării se stabileşte de unitatea deţinătoare de comun acord cu ISCIR, fără să fie depăşit termenul de scadenţă al operaţiei de verificare înscris în cartea recipientuluipartea de exploatare. Atunci când cerinţele producţiei nu permit oprirea instalaţiei pentru VTP la data scadentă, se poate prelungi funcţionarea recipientului sub presiune cu cel mult 6 luni, pe baza unei motivări scrise a unităţii deţinătoare din care să rezulte că starea tehnică a acestuia permite acest lucru. În aceste cazuri, motivarea tehnică scrisă şi cererea de prelungire a funcţionării se va transmite la ISCIR. Procesul-verbal încheiat pentru revizia exterioară se va ataşa la cartea recipientuluipartea de exploatare. În cazuri excepţionale şi motivate tehnic, pentru recipientele sub presiune înglobate în linii tehnologice complexe şi care nu pot fi oprite din funcţiune separat, se poate admite prelungirea termenului de scadenţă la VTP până la oprirea întregii instalaţii, dar nu mai mult de 1 an de la data la care trebuia efectuată VTP. Prelungirea în acest caz se va face în urma efectuării unei RE de către inspectorul de specialitate al ISCIR, pentru recipientele care se verifică şi se autorizează obligatoriu de către ISCIR. Prelungirea scadenţei la VTP, până la 1 an de la data înscrisă în ultimul proces verbal din cartea recipientului–partea de exploatare, se acordă numai de către ISCIR. Revizia interioară trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 4 ani. În afară de termenul scadent, revizia interioară trebuie să se execute şi în următoarele cazuri: - după o nouă montare/instalare ; - cu ocazia unei reparaţii; - după o întrerupere a funcţionării mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a recipientului; - cu ocazia înlocuirii căptuşelilor de protecţie;

136

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

- atunci când personalul de inspecţie are motive să se îndoiască de starea bună a recipientului. La recipientele sub presiune pentru care există prevederi specifice, revizia interioară se va efectua la termenele prevăzute de acestea. În cazurile în care, datorită concepţiei constructive a recipientului, verificarea interioară (din cadrul reviziei interioare) nu poate fi efectuată, aceasta poate fi înlocuită cu o încercare de presiune completată, după caz, cu alte verificări (prin metode nedistructive). Verificările respective (metoda, volumul, condiţiile de admisibilitate şi periodicitatea) vor fi precizate în instrucţiunile interne. În situaţiile în care izolaţia termică a recipientului nu poate fi desfăcută datorită concepţiei (izolaţie nedemontabilă), se poate renunţa la verificarea exterioară cu condiţia ca verificarea interioară să se poată realiza. Dezizolarea recipientului şi verificarea exterioară trebuie să fie efectuate cu ocazia eventualelor reparaţii, dar maxim la 16 ani. Pe parcursul funcţionării acestor recipiente, în părţile susceptibile de degradare a suprafeţelor metalice exterioare (intersecţiile racorduri–corp, bosaje–corp, suporturi–corp, amenajări exterioare–corp etc.) se vor efectua dezizolări parţiale care să permită examinarea suprafeţelor exterioare respective. Dezizolările parţiale şi examinarea exterioară trebuie să fie efectuate cu ocazia eventualelor reparaţii, dar la maxim 16 ani. La recipientele la care verificarea interioară este înlocuită cu încercarea de presiune, este necesară verificarea exterioară a suprafeţelor cu ocazia încercării de presiune. În situaţii deosebite, deţinătorul, pe proprie răspundere, poate stabili cu avizul ISCIR măsuri de îndepărtare a izolaţiei numai în locurile în care este posibilă apariţia unor defecte pe suprafaţa exterioară şi în locurile cu îmbinări sudate. Pentru recipientele sub presiune care funcţionează la temperaturi joase (sub -100 oC) se poate admite ca verificările şi încercările să se efectueze la termene mai mari de 4 ani, pentru examinarea interioară, respectiv de 8 ani pentru încercarea de presiune, sau cu ocazia lucrărilor de reparare a acestora. Aceste termene vor fi precizate în instrucţiunile interne. La cererea scrisă a deţinătorului şi pe răspunderea acestuia, recipientele prevăzute cu dispozitive interioare greu demontabile, cu catalizatori sau cu site moleculare şi care trebuie să fie scoase la reviziile interioare pot fi verificate la un termen mai lung cu cel mult un an decât data scadentă, dacă starea recipientului o permite. Aprecierea stării recipientului se face pe baza unei revizii exterioare şi a constatărilor făcute la verificările anterioare, înscrise în cartea recipientului-partea de exploatare. La recipientele prevăzute cu catalizatori degradabili în contact cu aerul şi/sau cu site moleculare, la care revizia interioară şi încercarea de presiune nu se pot efectua decât cu
137

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

ocazia înlocuirii catalizatorilor sau sitelor, se admite ca aceste verificări şi încercări să se execute la intervale de timp mai mari decât termenele scadente prevăzute în prezenta prescripţie tehnică, cu următoarele condiţii: a) termenele maxime la care se vor efectua verificările tehnice periodice (revizia interioară şi încercarea de presiune) vor fi stabilite şi înscrise în instrucţiuni tehnice specifice întocmite de deţinător cu avizul unui proiectant de specialitate autorizat de ISCIR; pentru recipientele aflate în exploatare, aceste instrucţiuni se vor prezenta la ISCIR în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prescriptiei tehnice aplicabila; pentru recipientele noi, instrucţiunile tehnice specifice vor fi transmise la ISCIR odată cu documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare; b) în intervalele dintre două verificări tehnice periodice se vor efectua şi alte verificări şi încercări (de exemplu: verificări prin metode nedistructive, încercări de presiune cu mediul de lucru sau cu azot la presiunea maximă admisibilă de lucru, PS); acestea vor fi prevăzute de deţinător, cu avizul unui proiectant de specialitate autorizat de ISCIR, şi se vor înscrie în aceleaşi instrucţiuni specifice, precizându-se felul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării lor în timpul exploatării; aceste verificări şi încercări vor fi efectuate de către personalul propriu al deţinătorului şi/sau de către laboratoare autorizate de ISCIR, în prezenţa RSVTI al unităţii deţinătoare; rezultatele vor fi ataşate la cartea recipientului-partea de exploatare; c) în timpul perioadei dintre două verificări tehnice periodice, la intervale de maxim 4 ani, ISCIR va verifica îndeplinirea cerinţelor menţionate în instrucţiunile tehnice; procesulverbal întocmit va fi ataşat la cartea recipientului-partea de exploatare. La recipientele cu căptuşeli de protecţie, revizia interioară constă în examinarea stării căptuşelii, care nu trebuie să prezinte fisuri sau deteriorări. Se va acorda o atenţie deosebită zonelor în care s-au observat la exterior supraîncălziri ale metalului în timpul funcţionării. În cazurile în care inspectorul de specialitate al ISCIR are dubii privind rezistenţa recipientului, căptuşeala de protecţie va fi îndepărtată parţial sau total la cererea acestuia. Cu ocazia înlocuirii căptuşelii de protecţie se va examina starea suprafeţei metalului, indiferent de termenul stabilit pentru revizia interioară, iar unitatea deţinătoare este obligată să anunţe ISCIR. La recipientele care au căptuşeli de protecţie la rândul lor protejate printr-o manta metalică, la revizia interioară se examinează starea mantalei metalice de protecţie şi, după caz, starea căptuşelii în zonele neacoperite. Examinarea căptuşelii de protecţie se va face obligatoriu ori de câte ori se constată depăşiri ale temperaturilor admise la mantaua metalică de rezistenţă a recipientului. Recipientele cu o înălţime mai mare de 2 m trebuie să fie prevăzute, după caz, înainte de

138

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

începerea reviziei interioare, cu amenajări care să asigure accesul fără pericol pentru examinarea la interior a tuturor părţilor recipientului. Dacă la revizia interioară se constată că starea recipientului nu mai asigură funcţionarea acestuia în condiţii de siguranţă la presiunea maximă admisibilă de lucru, inspectorul de specialitate al ISCIR poate reduce termenul pentru următoarea revizie interioară şi/sau de comun acord cu deţinătorul poate reduce parametrii de lucru, înscriind motivele în procesul-verbal încheiat. Parametrii de lucru reduşi vor fi înscrişi pe placa de timbru de către unitatea deţinătoare. Dacă cu ocazia reviziei interioare se constată defecte care ar putea genera avarii sau accidente în exploatare, inspectorul de specialitate al ISCIR va înscrie defectele respective în procesul-verbal încheiat şi va interzice punerea în funcţiune a recipientului. Autorizaţia de funcţionare va putea fi acordată numai după remedierea defectelor şi efectuarea unei noi verificări. Sunt supuse unor revizii interioare suplimentare executate de RSVTI, indiferent de reviziile interioare executate de inspectorul de specialitate al ISCIR, următoarele categorii de recipiente sub presiune: a) recipientele sub presiune la care acţiunea fluidului conţinut produce modificarea compoziţiei chimice şi a proprietăţilor mecanice ale metalului, în sensul înrăutăţirii lor; b) recipientele sub presiune care lucrează în medii foarte corozive; c) recipientele sub presiune la care temperatura elementelor metalice depăşeşte în funcţionare valoarea de la care apare fenomenul de fluaj; pentru acestea, la prima punere în funcţiune şi periodic în timpul exploatării, se vor măsura diametrele rectangulare în zona mediană a fiecărei virole şi circumferinţe exterioare ale virolei respective; rezultatele măsurărilor se vor consemna într-o schiţă care se va ataşa la cartea recipientului-partea de exploatare; periodicitatea măsurărilor şi deformaţiile permanente admise se vor stabili prin documentaţia tehnică; periodicitatea nu va depăşi 4 ani pentru măsurările interioare şi 10 ani pentru cele exterioare; d) recipientele sub presiune care lucrează cu fluide care produc depuneri pe suprafeţele interioare; e) alte recipiente sub presiune stabilite prin instrucţiunile interne. Modul de efectuare şi frecvenţa reviziilor interioare suplimentare se vor stabili prin instrucţiuni tehnice specifice avizate de către o unitate de proiectare autorizată de ISCIR. Pentru recipientele aflate în exploatare, aceste instrucţiuni se vor prezenta la ISCIR în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prescriptiei tehnice aplicabila. Pentru recipientele noi, instrucţiunile tehnice specifice vor fi transmise la ISCIR- INSPECT IT odată cu documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare. Dacă la reviziile suplimentare se constată defecte care periclitează siguranţa în funcţionare, recipientul se va opri din funcţiune de către RSVTI al unităţii deţinătoare şi va

139

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

fi anunţată ISCIR. Pentru stabilirea posibilităţilor de funcţionare în continuare, unitatea deţinătoare împreună cu proiectantul de specialitate autorizat de ISCIR şi, după caz, constructorul şi alţi specialişti convocaţi de deţinător vor examina starea tehnică a recipientului şi vor analiza şi stabili măsurile necesare, precum şi condiţiile în care acesta poate funcţiona în continuare. După identificarea şi rezolvarea problemelor care au cauzat oprirea din funcţionare a recipientului, unitatea deţinătoare va solicita la ISCIR efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare în continuare. Încercarea de presiune se efectuează în scopul verificării rezistenţei şi etanşeităţii recipientului şi evidenţierii unor eventuale defecte care nu au putut fi observate la revizia interioară. Pentru recipientele protejate la interior (emailate, cauciucate) încercarea de presiune se poate efectua la valoarea PS, dacă în proiect nu se prevede altfel. Recipientele din instalaţiile complexe care sunt legate între ele printr-un sistem de conducte asamblate prin sudură, fără posibilitatea izolării fiecărui recipient, pot fi supuse la încercarea de presiune după montare şi periodic în timpul exploatării pe grupe de recipiente (bucle). În acest caz, valoarea presiunii de încercare a recipientelor din cadrul grupei (buclei) va fi egală cu cea mai mică valoare dintre presiunile de încercare a fiecărui recipient care formează bucla respectivă. Modul în care se va efectua încercarea de presiune va fi stabilit de către deţinător cu avizul unui proiectant de specialitate autorizat de ISCIR şi se va înscrie în instrucţiunile specifice. Prin aceste instrucţiuni se vor preciza recipientele care formează bucle distincte şi condiţiile de încercare la presiune. Cu ocazia unor reparaţii care necesită scoaterea unui recipient din circuit, încercarea de presiune după reparaţie se va efectua la valoarea prescrisă pentru recipientul respectiv. Încercarea de presiune trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 8 ani. În cazul recipientelor a căror revizie interioară nu se poate efectua, încercarea de presiune trebuie să se execute cel puţin o dată la 4 ani. În afară de verificarea la termenul scadent, încercarea de presiune trebuie să se execute şi în următoarele cazuri: - după o nouă montare, dacă la revizia interioară se constată că recipientul prezintă deformaţii sau alte defecte; - după o reparaţie; - după o întrerupere a funcţionării mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a recipientului; - cu ocazia înlocuirii căptuşelilor de protecţie,; - atunci când inspectorul de specialitate al ISCIR are motive să se îndoiască de starea

140

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

bună a recipientului. La recipientele sub presiune prevăzute la interior cu învelişuri protectoare (placaj metalic) şi în cazul în care se execută reparaţii între scadenţe la învelişul protector, încercarea de presiune hidraulică se va efectua la valoarea presiunii de lucru a recipientului cu avizul proiectantului sau, după caz, a responsabilului autorizat care a efectuat reparaţia. Încercarea de presiune va fi precedată de o revizie interioară. Recipientul trebuie să aibă armăturile montate şi în stare bună de funcţionare. După efectuarea încercării de presiune se vor regla dispozitivele de siguranţă care echipează recipientul sub presiune. Revizia exterioară se execută inopinat în timpul funcţionării recipientului sub presiune şi are drept scop stabilirea stării generale a recipientului şi, în principal, a dispozitivelor de siguranţă. Cu ocazia reviziei exterioare se va verifica: - existenţa şi buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă şi a aparatelor de măsurare şi control; - starea recipientului şi a îmbinărilor (părţile vizibile şi accesibile); - dacă există instrucţiuni detaliate de exploatare, specifice instalaţiilor în care sunt înglobate recipientele, şi dacă personalul de deservire le cunoaşte. Pentru recipientele sub presiune la care prin construcţie sau prin proiectul de montare sau instalare este prevăzută încercarea de etanşeitate, aceasta se va efectua la VTP. Verificarea etanşeităţii se va face cu mijloacele prevăzute în documentaţia de însoţire a recipientului sau prin proiectul de montare sau instalare. La efectuarea verificărilor tehnice periodice la recipientele sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate se vor respecta următoarele: a) revizia interioară trebuie să fie efectuată la intervale de maxim 2 ani; cu ocazia reviziei interioare, îmbinările sudate cap la cap şi de colţ vor fi controlate cu pulberi magnetice în procent de 100%; b) încercarea de presiune se va efectua la intervale de maxim 4 ani; după încercarea de presiune, recipientul se va goli de apă, se vor şterge pereţii interiori şi apoi se va usca bine prin suflare cu aer uscat; c) recipientele sub presiune vor fi pregătite pentru VTP astfel: - se va scoate recipientul din funcţiune, golindu-se până când manometrele indică presiunea zero; - se va insufla aer uscat în interior timp de cel puţin 48 ore, pentru îndepărtarea ultimelor resturi de fluid; - se vor blinda toate conductele de legătură;
141

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

- se va introduce în recipient o substanţă neutralizatoare specifică, după care se vor curăţa pereţii până la metal curat; - dacă se observă pe pereţi urme de grăsimi, se vor spăla pereţii cu un solvent; d) persoana care intră în recipient pentru pregătirea reviziei, pentru efectuarea reviziei sau lucrărilor de reparare va fi echipată cu centură de siguranţă cu coardă al cărei capăt liber va fi scos în exterior lângă gura de salvare respectiv de vizitare, cu respectarea normelor specifice de protecţia muncii. La efectuarea verificărilor tehnice periodice la recipientele sub presiune criogenice cu manta de izolaţie sub vid, la care examinarea integrală a pereţilor metalici nu este posibilă datorită izolaţiilor din industria oxigenului, azotului şi argonului, se vor respecta următoarele: a) verificările tehnice periodice se vor efectua de către ISCIR la cel mult 4 ani, astfel: - revizia interioară (numai verificarea exterioară); - încercarea de etanşeitate a recipientului sub presiune şi verificarea gradului de vid între recipient şi mantaua exterioară; - verificarea reglării supapelor de siguranţă pe un stand autorizat de ISCIR; b) verificările tehnice periodice se vor efectua de către ISCIR şi cu ocazia lucrărilor de reparare (suplimentar faţă de perioadele de scadenţă acordate), dacă în cadrul acestora izolaţia este înlăturată în totalitate astfel încât recipientele sub presiune pot fi examinate complet; suplimentar faţă de verificările de la lit. a) se vor efectua: - revizia interioară (verificarea interioară); - proba de presiune hidraulică la recipientul sub presiune respectiv; Unitatea deţinătoare (sau reparatoare) este obligată să solicite la ISCIR efectuarea verificărilor tehnice periodice. c) încercarea de etanşeitate a recipientului interior la o presiune egală cu PS se efectuează cu azot sau cu fluidul pentru care este destinat recipientul; se admit metode de verificare a etanşeităţii cu heliu sau freon în cazul în care condiţiile de efectuare şi criteriile de acceptare sunt prevăzute prin proiect; d) gradul de vid în mantaua exterioară va fi cel prescris prin proiect şi va fi verificat cu un vacuummetru, conform instrucţiunilor întocmite de proiectant (sau constructor); e) încercarea de etanşeitate şi verificarea gradului de vid se consideră reuşite dacă după 24 ore de la stabilizarea (atingerea) presiunii de probă în recipient şi a gradului de vid în mantaua exterioară nu se constată prin citire la vacuummetru micşorarea gradului de vid (sensibilitatea vacuummetrului va fi conform prevederilor documentaţiei tehnice); dacă încercarea se efectuează în mediul ambiant, se vor stabili măsuri privind efectuarea acesteia astfel încât influenţa condiţiilor exterioare să fie redusă la minimum posibil; f) în afara verificărilor periodice efectuate de ISCIR, unitatea deţinătoare va efectua periodic, prin personalul autorizat (RSVTI), verificări constând în revizii exterioare, verificarea gradului de vid şi verificarea reglării şi sigilării dispozitivelor de siguranţă;
142

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

g) pentru recipientele care conţin masa de filtrare-uscare a aerului (de exemplu: zeolit), VTP se poate efectua la maxim 6 ani. La efectuarea verificărilor tehnice periodice la recipientele fierbătoare din industria celulozei şi hârtiei se vor respecta următoarele: a) pregătirea recipientelor pentru VTP se va face pe bază de instrucţiuni interne de exploatare întocmite de către fiecare unitate deţinătoare, cu respectarea prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila; b) la recipientele prevăzute cu căptuşeli, revizia interioară se va executa cel puţin o dată la 2 ani şi fără înlăturarea căptuşelii de protecţie; c) fierbătoarele de celuloză prevăzute cu căptuşeală antiacidă se vor supune la VTP (RI şi IP) fără căptuşeală, la intervale de maxim 16 ani şi ori de câte ori se desface căptuşeala antiacidă; dacă starea căptuşelii este bună, iar la racordurile de control a etanşeităţii nu au apărut scurgeri de fluid, la cererea motivată a unităţii deţinătoare ISCIR poate prelungi scadenţa la VTP până la 18 ani; d) fierbătoarele prevăzute cu izolaţie exterioară se vor verifica la exterior cu izolaţia înlăturată, la intervale de maxim 16 ani şi ori de câte ori se constată defecte care presupun deteriorarea mantalei exterioare; demontarea instalaţiei se va face numai în zonele afectate; dacă starea izolaţiei este bună şi nu s-au constatat deteriorări ale mantalei, la cererea motivată a unităţii deţinătoare ISCIR poate prelungi scadenţa la VTP până la 18 ani; e) în afara verificărilor tehnice periodice, recipientele vor fi supuse unor verificări interioare şi exterioare suplimentare executate de personalul tehnic stabilit de unitatea deţinătoare; modul de efectuare şi frecvenţa acestor verificări se vor stabili prin instrucţiuni interne de exploatare, iar rezultatele verificărilor suplimentare se vor înscrie într-un registru numerotat, şnuruit şi sigilat de ISCIR în a cărei rază de activitate se află recipientul; defecţiunile constatate vor fi însemnate pe schiţa de măsurări a recipientului, care se păstrează în acest registru, cu precizarea datei, constatării, tipului şi locului defectului, precum şi a măsurilor luate; f) în cazul în care, cu ocazia verificărilor, se constată defecte care afectează siguranţa în funcţionare, recipientele vor fi oprite imediat din funcţiune şi introduse în reparaţie, fără a ţine seama de data scadenţei verificării tehnice; g) la stabilirea modului de efectuare a verificărilor suplimentare şi a frecvenţei acestora se vor avea în vedere următoarele: - fierbătoarele de celuloză cu funcţionare continuă vor fi verificate la maxim 1 an; - fierbătoarele de celuloză cu funcţionare discontinuă, placate antiacid cu bimetal, vor fi verificate la interior la maxim 3 luni; - fierbătoarele rotative vor fi verificate la interior şi la exterior la maxim 6 luni; - recipientele fierbătoare pentru înnobilarea la cald şi sub presiune a celulozei vor fi verificate la maxim 9 luni;

143

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

- fierbătoarele de sulfat de aluminiu vor fi verificate la interior şi la exterior după fiecare golire; verificarea interioară se va executa vizual, prin gura de vizitare, la intervale de maxim 2 săptămâni; dacă la verificări se observă în căptuşeala de plumb coroziuni având adâncimi de până la 20% din grosimea căptuşelii, acestea se vor încărca cu plumb; în cazul unor coroziuni cu adâncimi mai mari de 20% din grosimea căptuşelii, porţiunea respectivă va fi decupată şi înlocuită; - la fierbătoarele cu căptuşeală antiacidă se va verifica vizual, prin gura de vizitare, starea zidăriei după fiecare golire a materialului şi după spălarea recipientului, dar cel puţin o dată la 6 luni; încercarea de presiune hidraulică la fierbătoarele cu căptuşeală antiacidă, când nu se înlătură căptuşeala, se va executa la o presiune egală cu presiunea maximă admisibilă după fiecare revizie interioară; h) unităţile deţinătoare au obligaţia să anunţe la ISCIR, în a cărei rază de activitate funcţionează recipientele, următoarele cazuri: - defecţiuni care periclitează siguranţa în exploatare (defecţiuni la mantaua de rezistenţă) observate cu ocazia verificărilor suplimentare; - situaţiile de înlăturare totală sau pe o suprafaţă mai mare de 1 m2 a căptuşelii interioare, care permit verificările pereţilor de rezistenţă; - lipsa aderenţei plumbului la materialul de bază, defecţiuni la mantaua de rezistenţă, sau desfaceri de căptuşeli mai mari de 1 m2 la fierbătoarele de sulfat de aluminiu. La efectuarea verificărilor tehnice periodice la recipiente cilindri uscători sub presiune din componenţa maşinilor de fabricat hârtie, carton, piele artificială sau alte produse ce se fabrică în instalaţii similare şi care impun uscarea unei benzi continue pe suprafeţele cilindrice ale unor grupuri acţionate, se vor respecta următoarele: a) pentru recipientele cilindri uscători la care nu se poate efectua încercarea de presiune hidraulică în instalaţie din diverse motive (depăşirea sarcinii pentru fundaţia maşinii, depăşirea sarcinii admisibile în lagăre), se poate înlocui încercarea de presiune hidraulică, în baza unei documentaţii , cu o revizie interioară şi o încercare de presiune cu fluidul de lucru la presiunea maximă admisibilă de lucru sau cu o revizie interioară cu măsurarea grosimii mantalei cilindrice cu ultrasunete; b) în afara termenului scadent, încercarea de presiune hidraulică se mai execută şi în cazurile în care recipientul cilindru uscător a fost scos din instalaţie pentru rectificare sau o nouă montare. La efectuarea verificărilor tehnice periodice la recipientele sub presiune din instalaţiile frigorifice, se vor respecta următoarele: a) încercarea de presiune hidraulică pentru recipientele sub presiune din instalaţiile frigorifice se efectuează cu apă la o valoare a presiunii de probă stabilită în documentaţia de însoţire; se admite utilizarea şi a altor lichide neagresive , nepericuloase şi care nu sunt incompatibile cu fluidul de lucru, ca de exemplu ulei, petrol lampant, tricloretilenă etc.; felul lichidului de încercare va fi înscris în documentaţia recipientului;

144

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

b) verificările tehnice periodice, revizia interioară şi încercarea de presiune se execută la maxim 8 ani şi ori de câte ori se supune instalaţia unei reparaţii sau când se impune golirea instalaţiei frigorifice de fluid; c) revizia exterioară se execută la termene de maxim 4 ani; d) rezultatele verificărilor vor fi consemnate în cartea recipientului-partea de exploatare. La efectuarea verificărilor tehnice periodice la generatoarele de acetilenă, se vor respecta următoarele: a) revizia interioară se efectuează cel puţin o dată la 3 ani; b) încercarea de presiune trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 6 ani pentru generatoarele stabile, respectiv cel puţin o dată la 3 ani pentru generatoarele transportabile. Lucrările indicate mai jos, executate în cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate la recipiente sub presiune, se verifică de către inspectorii de specialitate ai ISCIR şi/sau de către RSL (autorizat de ISCIR) al unităţii reparatoare. Lucrările de reparare se vor efectua numai la recipientele sub presiune la care unitatea deţinătoare prezintă documentaţia tehnică care să permită identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuării lucrărilor de reparare la acestea. Lucrările executate în cadrul reparaţiilor la recipiente sub presiune, care se verifică de către inspectorii de specialitate ai ISCIR sau, cu acordul scris al ISCIR, de către RSL (autorizat de ISCIR) ai unităţilor reparatoare, sunt următoarele: a) înlocuirea de virole, funduri, plăci tubulare sau alte elemente sub presiune, care se pot executa separat şi asambla la instalaţie; b) repararea prin încărcare cu sudură a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni sau eroziuni, izolat sau grupat, şi placarea prin încărcare prin sudură cu material inoxidabil a suprafeţelor elementelor recipientelor; c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor elementelor sub presiune; d) executarea unor suduri noi la elementele sub presiune, refacerea sau remedierea celor existente; e) înlocuirea prin mandrinare a ţevilor schimbătoarelor de căldură şi a niturilor de la recipiente; f) înlocuirea armăturilor de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial; g) remedierea (refacerea) zonelor din care au fost prelevate probe de material în scopul evaluării stării tehnice a recipientelor sub presiune; h) executarea de lucrări ca urmare a modificării proiectului iniţial de construcţie a recipientului sub presiune sau care duc la modificarea parametrilor iniţiali maximi admişi pentru funcţionarea acestuia (presiune maximă, temperatură minimă, temperatură maximă etc.); i) înlocuirea fasciculelor schimbătoarelor de căldură; j) înlocuirea mantalei exterioare a unui recipient sub presiune cu pereţi dubli.
145

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Dacă în cadrul reparaţiilor (planificate sau neplanificate) s-au executat alte lucrări de reparare şi care nu afectează incinta sub presiune, verificarea tehnică a reparaţiei se va efectua de către personalul autorizat de ISCIR al unităţii reparatoare (RSL) sau deţinătoare (RSVTI). Lucrările de reparare se vor executa numai de către persoane juridice autorizate de ISCIR, conform prevederilor prescripţii tehnice CR4-2009. Autorizaţia de a repara recipiente sub presiune nu este necesară atunci când reparaţia se efectuează de către unitatea constructoare (care a aplicat marcajul de conformitate). La efectuarea lucrărilor de reparare se vor respecta prevederile prescripţiei tehnice aplicabile. Lucrările de reparare a recipientelor sub presiune se vor executa cu respectarea prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila, ale prescripţiei tehnice PT C 4/2, Colecţia ISCIR, şi ale documentaţiei tehnice de reparare elaborate în funcţie de complexitatea lucrărilor. Înaintea începerii lucrărilor de reparare, persoana juridica reparatoare, cu acordul scris al unităţii deţinătoare, va întocmi un memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare, care va cuprinde cel puţin descrierea recipientului sub presiune (instalaţia aferentă), lucrările de reparare ce urmează a se efectua şi condiţiile tehnice de execuţie ale acestora, precum şi programul de examinări, verificări şi încercări ce urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de reparare. Pentru lucrările de reparare la care se întocmeşte documentatie de reparare, acesta se va ataşa la memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare. Memoriul tehnic va fi înaintat la ISCIR în vederea acceptării începerii lucrărilor de reparare. Se interzice începerea lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de acceptare al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrărilor de reparare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR. Persoana juridica reparatoare este obligată să solicite participarea inspectorului de specialitate al ISCIR la operaţiile, examinările, verificările sau încercările respective. Pentru lucrările de reparare se va întocmi proiect de reparare care se va ataşa la documentaţia tehnică de reparare. Pentru celelalte tipuri de lucrări de reparare, necesitatea întocmirii documentatiei de reparare se va stabili de către ISCIR şi/sau peroana juridica reparatoare (autorizată de ISCIR), funcţie de complexitatea lucrărilor de reparare. Documentatiile de reparare vor fi întocmite de către persoane juridice autorizate de ISCIR conform prevederilor prescripţii tehnice CR4-2009. Proiectele respective pot fi elaborate şi de către alte persoane juridice, cu condiţia ca acestea să fie, în prealabil utilizării lor, verificate de RADTP.

146

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Documentatia de reparare va fi avizata, privind conformitatea acestora cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabila, Colecţia ISCIR, de către RADTP. Documentaţia tehnică de reparare, întocmită de către persoana juridica va cuprinde următoarele: a) memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare acceptat de ISCIR; b) certificatele de calitate ale materialelor de bază şi de adaos utilizate la execuţia părţilor recipientului supuse presiunii sau care se asamblează prin sudare la acesta; declaraţii de conformitate pentru elementele componente (armături, dispozitive de siguranţă etc.) care echipează recipientul sub presiune, după caz ; c) lista procedurilor de sudare folosite în execuţia îmbinărilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare (WPS) specifice, întocmite de RTS, la care se ataşează fişele de omologare (WPAR), în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR (în copie); d) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR, care au executat lucrările de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşează autorizaţiile sudorilor (în copie); e) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut în memoriul tehnic sau în proiectul de reparare; f) buletinele (certificatele) cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate de către unităţi (laboratoare) autorizate de ISCIR conform prevederilor prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR; g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că instalaţia se poate supune verificărilor tehnice în scopul autorizării funcţionării; h) declaraţia de conformitate privind lucrările de reparare efectuate. Se admite înlocuirea fişelor de omologare a procedurilor de sudare (WPAR) cu un tabel care să cuprindă numărul fişei de omologare (intern şi nr. de înregistrare ISCIR) şi domeniul de valabilitate al acestora. Persoanele juridice reparatoare sunt obligate să asigure inspectorilor ISCIR sau personalului autorizat de ISCIR posibilitatea verificării recipientelor sub presiune în timpul şi la finalul lucrărilor de reparare. Verificarea tehnică a recipientelor sub presiune în timpul reparaţiilor şi la final se execută la unitatea deţinătoare sau reparatoare, după cum reparaţia se efectuează la deţinător sau la unitatea reparatoare. Verificarea tehnică a recipientelor sub presiune în timpul lucrărilor de reparare se va efectua de către ISCIR în raza căreia se execută reparaţia şi/sau de către personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR, al unităţii reparatoare.

147

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Verificarea tehnică a recipientelor sub presiune la finalul lucrărilor de reparare se va efectua de către ISCIR în raza căreia se execută reparaţia sau, cu acordul scris al ISCIR, de către RSVTI al unităţii deţinătoare. Pentru recipientele sub presiune la care, în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabila, autorizaţia de funcţionare se eliberează de către unitatea deţinătoare, verificarea lucrărilor de reparare se efectuează de către RSVTI al acesteia împreună cu RSL al unităţii reparatoare. În urma verificărilor efectuate, funcţie de rezultatele obţinute, RSVTI al unităţii deţinătoare poate acorda autorizaţia de funcţionare. În cazul recipientelor sub presiune sau elementelor acestora, la care datorită concepţiei constructive nu mai este posibilă examinarea cu ocazia verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării după reparaţie, este obligatoriu ca unitatea reparatoare să prezinte recipientele sub presiune respective pentru verificare inspectorilor de specialitate ai ISCIR sau personalului tehnic de specialitate (RSL), autorizat de ISCIR, înainte de asamblare, în fazele în care examinarea acestora este posibilă. Verificarea recipientelor sub presiune la finalul lucrărilor de reparare va consta în: - verificarea documentaţiei tehnice de reparare; - verificarea execuţiei lucrărilor de reparare (verificarea elementelor recipientului la care sau efectuat lucrările de reparare). Pentru recipientele sub presiune la care s-au obţinut rezultate corespunzătoare, se vor efectua verificările în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila. Persoanele juridice reparatoare sunt obligate să execute suplimentar, la cererea inspectorilor de specialitate ai ISCIR sau a personalului tehnic de specialitate autorizat de ISCIR, orice alte măsurări, verificări sau încercări necesare stabilirii calităţii execuţiei lucrărilor de reparare. Verificările tehnice în vederea autorizării de funcţionare după reparaţie se vor efectua la locul de funcţionare al recipientului sub presiune de către inspectorul de specialitate al ISCIR sau, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR, de către RSVTI al unităţii deţinătoare, în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabila. În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării se vor stabili şi datele următoarelor verificări tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabila. Documentaţia tehnică de reparare a recipientului sub presiune se va anexa la cartea recipientului–partea de exploatare. Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie de către RSL al unităţii reparatoare în registrul intern de evidenţă a lucrărilor de reparare a recipientelor sub presiune, iar pentru
148

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

cele care se înregistrează la ISCIR şi în cartea recipientului-partea de exploatare la rubrica evidenţa exploatării. Pentru fiecare recipient sub presiune, unitatea reparatoare este obligată să modifice parametrii înscrişi pe placa de timbru sau să aplice o nouă placă de timbru, conform STAS 4781, în următoarele cazuri: - după modificarea parametrilor de funcţionare iniţiali ai recipientului sub presiune (presiune, temperatură, fluid etc.); - în toate cazurile stabilite/avizate de inspectorii de specialitate ai ISCIR. Persoanele juridice reparatoare sunt obligate să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate ai ISCIR sau personalului autorizat de ISCIR, pe parcursul lucrărilor de reparare şi la efectuarea verificărilor finale, următoarele: - documentaţia tehnică a recipientului sub presiune; - toate datele necesare privind lucrările executate, care să permită stabilirea calităţii şi modul de efectuare a lucrărilor de reparare; - personalul şi utilajele necesare verificării recipientelor sub presiune; - echipamentul de protecţie necesar.

5.1.5 Conducte de abur şi apă fierbinte, conducte pentru fluide sub presiune C62003 pct. 5-7, C10/1-2003 pct. 5-7 Conductele sunt supuse, în exploatare, la verificări tehnice periodice (VTP) care constau în încercări de presiune (IP), revizii exterioare (RE) şi încercări de etanşeitate (IE). Cu această ocazie se verifică starea tehnică a conductei şi a instalaţiei aferente acesteia, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR. În cazul în care rezultatele verificării sunt corespunzătoare, se acordă autorizaţia de funcţionare în continuare, stabilindu-se şi data (ziua, luna, anul) următoarei VTP (scadenţa). Unităţile deţinătoare sunt obligate să pregătească conductele pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice si să asigure toate condiţiile necesare efectuării acestora (echipament de protecţie, personal şi utilaje necesare). Rezultatele verificărilor tehnice efectuate vor fi consemnate în cartea conductei–partea de exploatare. Data propusă pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice se transmite la ISCIR de către unitatea deţinătoare cu cel puţin 30 zile înainte. Data exactă pentru efectuarea verificării se stabileşte de unitatea deţinătoare de comun acord cu ISCIR, fără să fie depăşit termenul de scadenţă al operaţiei de verificare înscris in cartea conductei - partea de exploatare. Pentru conducte, atunci când cerinţele producţiei nu permit oprirea instalaţiei pentru VTP
149

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

la data scadentă, se poate prelungi funcţionarea cu cel mult 6 luni pe baza unei motivări scrise a unităţii deţinătoare din care să rezulte că starea tehnică a conductei permite acest lucru. Unitatea deţinătoare va prezenta motivarea tehnică scrisă şi cererea de prelungire la ISCIR cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea scadenţei la VTP. Procesul-verbal încheiat pentru revizia exterioară se va ataşa la cartea conductei–partea de exploatare. În cazuri excepţionale şi motivate tehnic în scris, pentru conductele înglobate în linii tehnologice complexe şi care nu pot fi oprite separat, se poate admite prelungirea termenului de scadenţă la VTP până la oprirea întregii instalaţii, dar nu mai mult de un an. Prelungirea, în acest caz, se va face pe baza efectuării unei RE de către inspectorul de specialitate al ISCIR, pentru conductele care se verifică şi se autorizează obligatoriu de către ISCIR. Pentru conductele care se verifică şi se autorizează obligatoriu de către RSVTI al unităţii deţinătoare nu se admite prelungirea cu mai mult de 6 luni a termenului de scadenţă la VTP. Prelungirea până la un an a scadenţei la VTP se acordă numai de către ISCIR şi numai pentru conductele care se verifică şi se autorizează obligatoriu de către ISCIR. Verificarea exterioară se efectuează cu conducta în stare izolată, cu excepţia îmbinărilor (sudate şi demontabile) a căror izolaţie se va demonta, şi constă în examinarea stării tehnice a conductei. În vederea efectuării verificării exterioare, conductele trebuie să fie oprite din funcţiune şi pregătite corespunzător, pentru a putea fi efectuate verificările menţionate. Cu ocazia verificării exterioare (VE) se vor efectua următoarele: - se examinează starea îmbinărilor şi a armăturilor; - se examinează starea sistemelor de susţinere şi dilatare; - se examinează starea dispozitivelor de siguranţă; - se efectuează controlul interior, acolo unde este posibil; - se efectuează alte verificări şi încercări impuse prin documentaţia tehnică. Inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT IT poate solicita şi efectuarea altor verificări (măsurători de grosimi etc.). Verificarea exterioară se efectuează cel puţin o dată la 4 ani. În funcţie de starea tehnică a conductei, inspectorul de specialitate al ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte.

150

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

În afara termenului scadent, verificarea exterioară trebuie să se efectueaze şi în următoarele cazuri: - după o întrerupere a funcţionării mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune; - cu ocazia demontării integrale a izolaţiei; - atunci când inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT IT şi RSVTI are motive temeinice să considere necesară o astfel de verificare. Dacă cu ocazia reviziei exterioare se constată defecte care ar putea genera avarii în exploatare, inspectorul de specialitate al ISCIR va înscrie defectele respective în procesul-verbal încheiat şi va interzice funcţionarea conductei. Autorizaţia de funcţionare va putea fi acordată numai după remedierea defectelor şi efectuarea unei noi verificări. Încercarea de presiune se efectuează în scopul verificării rezistenţei şi etanşeităţii conductei şi evidenţierii unor eventuale defecte. Pentru conductele protejate la interior, încercarea de presiune se poate efectua la valoarea PS, dacă în documentaţia tehnică nu se prevede altfel. Încercarea de presiune trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 8 ani. În cazul conductelor care transportă fluide puternic corozive sau care provoacă coroziune fisurantă sub sarcină, încercarea de presiune se efectuează o dată la 4 ani. Inspectorul de specialitate al ISCIR şi RSVTI pot reduce acest interval de timp, în funcţie de starea tehnică a conductei şi vechimea acesteia. În afară de termenul scadent, încercarea de presiune trebuie să se efectueze şi în următoarele cazuri: - după o întrerupere a funcţionării mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a conductei; - cu ocazia demontării integrale a izolaţiei; - cu ocazia unor reparaţii; - atunci când Inspectorul de specialitate al ISCIR şi RSVTI au motive temeinice să considere necesară efectuarea încercării. Încercarea de presiune (IP) va fi precedată de o verificarea exterioară (VE). Conducta trebuie să aibă armăturile montate şi în stare bună de funcţionare. Cu ocazia încercării de presiune se reglează şi dispozitivele de siguranţă. Pentru conductele la care prin construcţie sau prin proiectul de montare sau instalare este prevăzută încercarea de etanşeitate, aceasta se va efectua la VTP. Verificarea etanşeităţii se va efectua cu mijloacele prevăzute în documentaţia de însoţire a instalaţiei sau în proiectul de montare sau instalare. Revizia exterioară se execută inopinat în timpul funcţionării conductei şi are drept scop
151

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

stabilirea stării generale a conductei şi in principal, a dispozitivelor de siguranţă. Cu ocazia reviziei exterioare se va verifica : - existenţa şi buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă şi a aparatelor de măsurare şi control ; - starea conductei şi a îmbinărilor (părţile vizibile şi accesibile) ; - dacă există instrucţiuni detaliate de exploatare, specifice instalaţiilor în care sunt înglobate conductele, si dacă persoanele de deservire le cunoaşte. Lucrările de întreţinere constau în lucrări de mică amploare, care se execută în cursul unui an, fără scoaterea din funcţiune a instalaţiei, cu excepţia lucrărilor care ar putea periclita siguranţa în funcţionare a conductei (sudare, strângerea prezoanelor, ştemuirea porilor etc.). Prin reparare se înţelege: - înlocuirea sau remedierea elementelor de conductă; - modificări ale configuraţiei conductei faţă de proiect şi înlocuirea materialului din părţile de conductă supuse presiunii, material prelevat pentru determinarea proprietăţilor mecanice, fizice şi chimice. Lucrările executate în cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate la conducte se verifică de către inspectorii de specialitate ai ISCIR sau, cu acordul scris al acesteia, de către RSVTI/RSL, autorizat de ISCIR, al unităţilor deţinătoare/reparatoare. Lucrările executate în cadrul reparaţiilor la conducte, care se verifică de către inspectorii de specialitate ai ISCIR sau, cu acordul scris al acesteia, de către RSVTI/RSL, autorizat de ISCIR, al unităţilor deţinătoare/reparatoare sunt următoarele: - reparaţii curente care cuprind lucrări de înlocuire a elementelor uzate sau deteriorate, în general fără scoaterea din funcţiune a instalaţiei; - reparaţii capitale care cuprind lucrări de mare importanţă şi care necesită scoaterea din funcţiune a instalaţiei pe perioada reparaţiei, cum ar fi: a) înlocuirea unor porţiuni prelevate ca probe de material, în vederea verificării calităţii acestuia; b) înlocuirea unor elemente (coturi, curbe, compensatoare de dilatare etc.); c) înlocuirea armăturilor de siguranţă cu alte tipo-dimensiuni care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial; d) executarea de lucrări ca urmare a modificării proiectului iniţial de construcţie a instalaţiei sau de lucrări care conduc la modificarea parametrilor iniţiali maximi admişi pentru funcţionarea instalaţiei (presiune maximă, temperatură minimă, temperatură maximă, debit etc.). Ciclul, perioada şi durata reparaţiilor periodice se stabilesc pentru fiecare instalaţie de către conducerea unităţii deţinătoare, cu respectarea prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila.

152

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Reparaţiile neplanificate şi accidentale sunt cele a căror necesitate apare din cauza unor defecţiuni în funcţionarea instalaţiei şi care nu pot suferi amânări sau atunci când instalaţia a fost scoasă din funcţiune în urma unei avarii. Lucrările de reparare se vor executa numai de către persoane juridice autorizate de ISCIR pentru reparaţii confom prevederilor prescriptiei tehnice CR4-2009. Personalul calificat al unităţii reparatoare trebuie să fie autorizat de către ISCIR. Autorizaţia de a repara conducte nu este necesară atunci când reparaţia se efectuează de către unitatea constructoare a conductelor. Curăţarea sistemelor de conducte după intervenţii şi reparaţii, dacă este cazul, se va efectua în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie, acordându-se atenţie, în special, pericolului de explozie şi emanării de gaze toxice, precum şi coroziunii. Înaintea începerii lucrărilor de reparare, persoana juridica reparatoare, cu acordul unităţii deţinătoare, va întocmi un memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare, care va cuprinde cel puţin descrierea instalaţiei aferente conductei, lucrările de reparare care urmează a se efectua şi condiţiile tehnice de execuţie a acestora, precum şi programul de examinări, verificări şi încercări care urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de reparare. Pentru lucrările de reparare la care se întocmeşte o documentatie de reparare, acesta se va ataşa la memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare. Memoriul tehnic va fi înaintat la ISCIR în vederea acceptării începerii lucrărilor de reparare. Se interzice începerea lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de acceptare întocmit (emis) de ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrărilor de reparare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR. Unitatea reparatoare este obligată să solicite participarea inspectorului de specialitate al ISCIR la operaţiile, examinările, verificările sau încercările respective. Pentru lucrările de reparare menţionate mai sus, se va întocmi un proiect de reparare care se va ataşa la documentaţia tehnică de reparare. Pentru celelalte tipuri de lucrări de reparare, necesitatea întocmirii proiectului de reparare se va stabili de către persoana juridica reparatoare, autorizată de ISCIR, în funcţie de complexitatea lucrărilor de reparare. Documetatiile de reparare vor fi întocmite de către persoane juridice autorizate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice CR4-2009. Documentaţia tehnică de reparare, întocmită de către unitatea reparatoare, va cuprinde următoarele documente: a) memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare acceptat de ISCIR; b) certificatele de calitate ale materialelor de bază şi de adaos utilizate la execuţia părţilor conductei supuse presiunii sau care se asamblează prin sudare la aceasta;

153

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

c) lista procedurilor de sudare folosite în execuţia îmbinărilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare (WPS) specifice, întocmite de RTS, la care se ataşează fişele de omologare (WPAR), în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR (în copie); d) tabelul nominal cu sudorii, autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR, care au executat lucrările de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşează autorizaţiile sudorilor (în copie); e) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut în memoriul tehnic sau în proiectul de reparare; f) buletinele (certificatele) cu rezultatele examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate de către unităţi (laboratoare) autorizate de ISCIR conform prevederilor prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR; g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că instalaţia poate fi supusă verificărilor tehnice în scopul autorizării funcţionării; h) declaraţie de conformitate privind lucrările de reparare efectuate. Se admite înlocuirea fişelor de omologare a procedurilor de sudare (WPAR) cu un tabel care să cuprindă numărul fişei de omologare (intern şi nr. de înregistrare ISCIR) şi domeniul de valabilitate al acestora. Unităţile reparatoare sunt obligate să asigure inspectorilor de specialitate ai ISCIR sau personalului autorizat de ISCIR posibilitatea verificării instalaţiilor în timpul şi la finalul lucrărilor de reparare. Verificarea tehnică a conductelor în timpul şi la finalul reparaţiilor se efectuează la unitatea deţinătoare sau reparatoare, după cum reparaţia se efectuează la deţinător sau la reparator. Verificarea tehnică a conductelor în timpul lucrărilor de reparare se va efectua de către ISCIR în raza căreia se execută reparaţia şi/sau de către personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR al unităţii reparatoare. Verificarea tehnică a conductelor la finalul lucrărilor de reparare se va efectua de către ISCIR în raza căreia se execută reparaţia sau cu acordul scris al acesteia, de către RSVTI al unităţii deţinătoare. Pentru conductele la care, în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabila, autorizaţia de funcţionare se eliberează de către unitatea deţinătoare, verificarea lucrărilor de reparare se efectuează de către RSVTI al acesteia, împreună cu RSL al unităţii reparatoare. În urma verificărilor efectuate, funcţie de rezultatele obţinute, RSVTI al unităţii deţinătoare poate acorda autorizaţia de funcţionare numai pe bază de împuternicire.
154

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

În cazul conductelor sau al elementelor acestora, la care datorită concepţiei constructive nu mai este posibilă examinarea cu ocazia verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării după reparare, este obligatoriu ca unitatea reparatoare să prezinte inspectorilor de specialitate ai ISCIR sau personalului tehnic de specialitate (RSVTI şi RSL), autorizat de ISCIR, conductele respective pentru verificare înainte de asamblare, în fazele în care examinarea acestora este posibilă. Verificarea conductelor la finalul lucrărilor de reparare va consta în: - verificarea documentaţiei tehnice de reparare; - verificarea execuţiei lucrărilor de reparare (verificarea elementelor conductei la care sau efectuat lucrările de reparare). Pentru conductele la care s-au obţinut rezultate corespunzătoare, se vor efectua verificările în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila. Unităţile reparatoare sunt obligate să execute suplimentar, la cererea inspectorilor de specialitate ai ISCIR sau a personalului tehnic de specialitate autorizat de ISCIR, orice alte măsurări, verificări sau încercări necesare stabilirii calităţii execuţiei lucrărilor de reparare. Verificările tehnice, în vederea autorizării funcţionării după reparare, se vor efectua la locul reparării de către inspectorul de specialitate al ISCIR sau, cu împuternicire scrisă din partea acesteia, de către RSVTI al unităţii deţinătoare, în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabila. În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării se vor stabili şi datele următoarelor verificări tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabila. Documentaţia tehnică de reparare a conductei se va anexa la cartea conductei–partea de exploatare. Pentru fiecare conductă, unitatea reparatoare este obligată să aplice placa de timbru conform STAS 4781, în următoarele cazuri: - după modificarea parametrilor de funcţionare iniţiali ai conductei (presiune, temperatură, fluid etc.); - în toate cazurile stabilite de inspectorii de specialitate ai ISCIR şi/sau de personalul tehnic, autorizat de ISCIR, al unităţii deţinătoare (RSVTI). Unităţile reparatoare sunt obligate să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate ai ISCIR sau a personalului autorizat de ISCIR următoarele: - documentaţia tehnică a conductei;

155

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

- toate datele necesare privind lucrările executate, care să permită stabilirea calităţii şi modul de efectuare a lucrărilor de reparare; - personalul şi utilajele necesare verificării conductei; - echipamentul de protecţie necesar.

5.2 Instalaţii de ridicat 5.2.1 Macarale R1-2003 pct. 6.5, pct. 7-8 Mecanisme de ridicat R2-2003 pct. 6.5, pct. 7-8 Stivuitoare R3-2003 pct. 6.5, pct. 7-8 Nacele şi platforme autoridicătoare R4-2003 pct. 6.5, pct. 7-8 Elevatoare pentru vehicule R5-2003 pct. 6.5, pct. 7-8 În timpul exploatării, echipamentele sunt supuse la termenul scadent unor verificări tehnice oficiale periodice. Cu această ocazie se verifică starea tehnică a echipamentelor şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în continuare. Verificările se vor efectua de către ISCIR – INSPECT IT în a cărei rază de activitate se află echipamentul sau de către RSVTI, după caz. Dacă rezultatele verificărilor tehnice şi încercărilor, comparativ cu prevederile documentaţiei tehnice însoţitoare şi ale prescriptiei tehnice aplicabila, au corespuns se întocmeşte un proces-verbal de verificare prin care se acordă autorizarea de funcţionare în continuare, fixându-se şi data (luna şi anul) următoarei verificări tehnice oficiale. Scadenţa se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică ale echipamentului. Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare, deficienţele se consemnează în procesulverbal şi nu se acordă autorizaţia de funcţionare. La verificarea tehnică oficială periodică este obligatorie prezenţa RSVTI al deţinătorului, a responsabilului tehnic cu supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie a echipamentului, precum şi orice altă persoană solicitată de inspectorul de specialitate al ISCIR. Verificarea tehnică periodică are ca scop să stabilească pe lângă cele menţionate la autorizarea de funcţionare, şi următoarele: − dacă registrul de evidenţa supravegherii este corect completat şi ţinut la zi; − dacă exploatarea, întreţinerea şi revizia se fac în condiţii satisfăcătoare şi asigură funcţionarea echipamentului în condiţii de securitate;

156

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

− dacă gradul de uzură şi deficienţele elementelor componente ale echipamentelor (inclusiv cabluri, lanţuri, şine de rulare etc.), nu constituie un pericol pentru funcţionarea echipamentului şi nu s-au depăşit limitele admise. Verificarea tehnică periodică se efectuează ca si la prima punere in functiune, cu precizarea că încercarea statică se va face cu sarcina nominală mărită cu 10%. Echipamentele care posedă autorizaţia de funcţionare din partea ISCIR şi se remontează într-un alt loc de lucru, înainte de termenul fixat pentru verificarea următoare, nu mai trebuie să fie verificate din nou de către inspectorii de specialitate ai ISCIR, ci de către RSVTI ai unităţii deţinătoare. Data următoarei verificări va fi cea precizată la ultima verificare efectuată de ISCIR. Dacă echipamentul este mutat de pe un amplasament fix pe un alt amplasament fix verificarea tehnică şi autorizaţia de funcţionare se consideră ca fiind la prima punere în funcţiune. (exemple: pod rulant, macara portal, macara pivotantă, macara consolă etc.) Autorizarea de funcţionare în continuare se va acorda numai dacă la verificările tehnice şi încercările efectuate se constată îndeplinirea tuturor cerinţelor de securitate prevăzute în prezenta prescripţie tehnică. Rezultatele verificării tehnice se vor consemna într-un proces-verbal din cartea echipamentului–partea de exploatare. În cazul în care verificarea se face de către RSVTI, un exemplar al procesului–verbal de verificare se va înainta imediat la ISCIR–INSPECT IT în a cărei rază de activitate se află echipamentul. În situaţia în care inspectorul de specialitate ISCIR nu s-a putut prezenta din motive obiective la data stabilită, se va stabili de comun acord cu deţinătorul o nouă dată de verificare. Dacă nici la această dată inspectorul de specialitate al ISCIR, din motive obiective, nu s-a prezentat, RSVTI va proceda la verificarea tehnică a macaralei fără nici o altă comunicare. Este interzisă funcţionarea macaralei cu scadenţa de verificare depăşită. Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare cu condiţia înlăturării ulterioare a unor deficienţe care afectează securitatea în funcţionare. Dacă motivul neacordării autorizaţiei de funcţionare este o deficienţă care afectează stabilitatea echipamentului se va proceda, în afară de oprirea din funcţionare, şi la demontarea echipamentului în vederea reparării. Cu ocazia verificării periodice, dacă se consideră necesar, va fi examinată şi pregătirea
157

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

profesională şi comportarea în serviciu a personalului deservent autorizat, făcându-se, dacă este cazul, şi menţiunile respective în carnetul de autorizare. Inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT au dreptul de a efectua verificări tehnice prin sondaj, neprogramate, la toate echipamentele supuse prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile precum şi de a efectua verificări prin sondaj asupra modului în care reparatorii, întreţinătorii şi deţinătorii respectă prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile. De asemenea, personalul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului şi personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor de întreţinere au dreptul de a efectua verificări tehnice inopinate la macaralele aflate în exploatare, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prescripţii tehnice. Examinările şi încercările periodice nu trebuie să fie mai dure decât cele cerute înainte de punerea în funcţiune a echipamentului. Aceste încercări nu trebuie, prin repetarea lor, să cauzeze uzura excesivă sau scăderea rezistenţei care ar duce la diminuarea securităţii macaralei.

5.2.2 Trape de scenă şi trape de decoruri R18-2003 pct. 8.3, pct. 9 În timpul exploatării, trapele şi cortinele sunt supuse unor verificări tehnice periodice efectuate de ISCIR sau RSVTI, autorizat de ISCIR, al deţinătorului; cu ocazia acestor verificări se urmăreşte starea tehnică a instalaţiei respective şi se acordă, după caz, autorizaţie de funcţionare în continuare. Verificarea tehnică periodică a instalaţiei se face în termenul înscris în cartea instalaţiei, în prezenţa deţinătorului, a RSVTI şi a manevrantului instalaţiei; scadenţa de verificare se stabileşte în raport cu starea tehnică a instalaţiei, dar nu va putea depăşi termenele prevăzute. Data efectuării verificărilor se stabileşte de comun acord de către ISCIR, întreţinător şi deţinător. Datele stabilite pentru verificarea trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu de către ISCIR, prin inspectorii de specialitate, sau de către RSVTI nu trebuie să depăşească scadenţa operaţiei de verificare oficială înscrisă în cartea trapei (cortinei). În caz contrar, trapa sau instalaţia de cortină pentru incendiu se opreşte din funcţiune de către întreţinător.

158

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Deţinătorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a verificărilor, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate de către ISCIR–INSPECT IT. În cadrul verificărilor neprogramate se urmăreşte modul de executare a întreţinerii, respectarea dispoziţiilor date cu ocazia verificării periodice etc., mai puţin încercările sub sarcină. Constatările şi rezultatele verificării se înscriu într-un proces-verbal din cartea instalaţiei. La aceste verificări trebuie să ia parte reprezentantul deţinătorului, RSVTI, întreţinătorul şi persoanele însărcinate cu manevrarea instalaţiilor. Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă repararea trapelor şi cortinelor este asigurarea funcţionării în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută în documentaţia tehnică a acestora. Repararea, modificarea sau modernizarea trapelor şi a cortinelor pentru incendiu trebuie să fie efectuată de persoane juridice autorizate de ISCIR. Repararea componentelor de securitate se va face numai de către producătorul acestora. Documentaţia tehnică pentru repararea trapelor (cortinelor) se va elabora de către RADTP. Documentatia pentru reparaţiile trebuie să fie avizat de RADTP şi/sau constructorul trapei (cortinei). Reparatorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de execuţie şi de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite, în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabila, cu prevederile documentaţiei tehnice pentru reparare şi cu instrucţiunile de reparare a trapelor şi cortinelor.

5.2.3 Echipamente de agrement R19-2003 pct. 6.2.5- 6.2.6, pct. 8-10 În timpul exploatării, echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă sunt supuse la termenul scadent unor verificări tehnice periodice. Cu ocazia acestor lucrări se verifică starea tehnică şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în continuare. Scadenţa următoarei verificări se stabileşte ţinându–se seama şi de starea tehnică a echipamentului/instalaţiei, de condiţiile de funcţionare, de regimul de funcţionare, dar nu va fi mai mare de 1 an. Eliberarea autorizaţiei de funcţionare în continuare se va face conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila de către inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT. Verificarea tehnică periodică trebuie să stabilească pe lângă cele menţionate la punerea in functiune şi dacă:
159

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

a) gradul de uzură al elementelor componente nu constituie un pericol pentru funcţionare şi nu a depăşit limitele admise; b) exploatarea, întreţinerea şi revizia se fac în condiţiile stabilite de producător şi asigură funcţionarea echipamentului/instalaţiei în condiţii de securitate; c) registrul de evidenţă a funcţionării echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii este corect completat şi ţinut la zi. Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare în continuare dacă se constată prezenţa uneia sau mai multor deficienţe şi a următoarelor neconformităţi: a) lipsa cărţii echipamentului/instalaţiei–partea de construcţie şi/sau partea de montaj; b) întreţinere necorespunzătoare; c) gradul de uzură al elementelor componente depăşeşte limitele admise şi pune în pericol funcţionarea echipamentului/instalaţiei. Rezultatele verificări tehnice periodice se înscriu într–un proces-verbal. Dacă echipamentul/instalaţia montat(ă) şi utilizat(ă) în parcurile de distracţii nu a funcţionat mai mult de 90 de zile, repunerea acestuia/acesteia în funcţiune se va face numai după efectuarea unei verificări tehnice de către RSVTI autorizat al deţinătorului. Rezultatele verificării tehnice vor fi consemnate într–un proces-verbal în cartea echipamentului/instalaţiei – partea de exploatare. Inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT au dreptul, ca în cadrul scadenţelor, să efectueze verificări tehnice neprogramate pentru a constata îndeplinirea dispoziţiilor date privind starea tehnică a echipamentelor/instalaţiilor (remedierea unor deficienţe şi înlocuiri de piese), modul de efectuare a întreţinerii şi reviziei, a exploatării, inclusiv completarea la zi a registrului de evidenţă a funcţionării. Constatările se consemnează în registrul de evidenţă a funcţionării sau într–un proces-verbal, după caz. Dispoziţiile date sunt obligatorii. Dacă la verificările tehnice sau încercările efectuate în timpul exploatării, de către organele proprii de supraveghere tehnică ale deţinătorului, se constată deficienţe care periclitează siguranţa în funcţionare, echipamentul/instalaţia va fi oprit(ă) din funcţiune. Echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă care au fost supuse unor lucrări de reparare nu pot fi date în exploatare decât după efectuarea unei verificări tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT, în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. Categoriile de lucrări de reparare care se verifică de inspectorii de specialitate ai ISCIR– INSPECT sunt următoarele: a) înlocuirea sau modificarea elementelor de rezistenţă; b) refacerea sau remedierea îmbinărilor sudate ale elementelor de rezistenţă; c) transformarea de principiu a modului de acţionare a echipamentului/instalaţiei;

160

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

d) înlocuirea, recondiţionarea sau transformarea de principiu a mecanismului de antrenare; e) modificarea de principiu a schemei electrice de acţionare; f) modificarea instalaţiei de comandă; g) înlocuirea instalaţiei electrice; h) înlocuirea sau modificarea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial; i) înlocuirea sau modificarea constructiv–funcţională a vehiculelor; j) înlocuirea dispozitivelor de frânare cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial; k) înlocuirea sau recondiţionarea căilor de rulare; l) înlocuirea cilindrilor hidraulici şi/sau a grupului de pompare. În vederea efectuării verificării tehnice după reparare, reparatorul sau producătorul echipamentului/instalaţiei va întocmi o documentaţie tehnică cu următorul conţinut: a) copie de pe autorizaţia pentru efectuarea lucrărilor de reparare, eliberată de către ISCIR–INSPECT IT; b) tehnologia privind lucrările de reparare; c) lista lucrărilor efectuate în cadrul reparaţiei; d) tabelul cuprinzând materialele folosite în cadrul lucrărilor de reparare, cu specificarea caracteristicilor tehnice şi a numărului certificatului de calitate eliberat de furnizorul acestora; e) certificatul de calitate pentru sudurile executate în cadrul reparaţiei; f) copie de pe certificatele de calitate ale elementelor de tracţiune; g) schema cinematică, schemele electrice şi desenele de ansamblu ale echipamentului/instalaţiei; h) procesul-verbal cu rezultatele corespunzătoare ale încercărilor de casă, semnat şi de deţinătorul echipamentului/instalaţiei; i) procesul-verbal de recepţie şi certificatul de calitate şi garanţie al reparaţiei. Lucrările de reparare vor fi executate numai de persoane juridice autorizate de ISCIR– INSPECT IT în acest scop. În cazul în care lucrările de reparare sunt efectuate de producătorul echipamentului/instalaţiei nu este necesară autorizarea din partea ISCIR– INSPECT IT. Repararea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă poate fi făcută de persoane juridice care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT. Verificarea tehnică după reparare se efectuează similar cu punerea in functiune.

161

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile prescriptiei tehnice aplicabila, prin procesul-verbal încheiat se acordă autorizaţia de funcţionare în continuare stabilindu–se şi scadenţa următoarei verificări tehnice care nu va fi mai mare de 1 an. Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în registrul de evidenţă a funcţionării echipamentului/instalaţiei. Documentaţia tehnică de reparare se va ataşa la cartea echipamentului/instalaţiei.

5.3 Modul de întocmire a proceselor verbale de verificare tehnică Similar ca la prima autorizare de functionare adaptat la verificarea tehnica periodica sau dupa o reparatie.

6.

Autorizarea/prelungirea valabilităţi autorizaţilor personalului de deservire la instalaţii sub presiune:

6.1 Fochişti CR8-2009 cap. III sectiunea 1 Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea cazanelor de abur, de apă fierbinte, cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, a supraîncălzitoarelor şi economizoarelor independente conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 1 şi C 9, este denumită în continuare „fochist”. Autorizarea fochistului se face pe clase, de la A la D, în funcţie de tipul de cazan pe care îl deserveşte. Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa A, B sau D”, persoanele fizice care au absolvit un curs de perfecţionare/specializare organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică. Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa C”, persoanele fizice care au absolvit un curs de calificare de „fochist” sau un curs de perfecţionare/specializare „fochist clasa C” organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică.
Tabelul Grupa de autorizare Tipul cazanului Debitul

162

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

(t/h sau Gcal/h) I Toate cazanele care nu se încadrează în < 10 t/h, respectiv ≤ 5 Gcal/h grupele II şi III Cazane de abur Cazane de apă fierbinte Cazane de abur 10-100 t/h inclusiv peste 5 Gcal/h peste 100 t/h

II III

Fochiştii clasa A deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente, conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. Fochiştii clasa A sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul. Fochiştii clasa B sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur din categoria E, conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. Fochiştii care deservesc cazane din categoria E cu rezistenţă electrică nu necesită autorizare ISCIR. Aceştia trebuie instruiţi şi examinaţi anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului Fochiştii clasa C sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, conform prevederilor prescripţiei tehnice C 9. Fochiştii clasa D sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazanele de abur şi cazanele de apă fierbinte a căror funcţionare este în totalitate comandată de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de calculator), conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. Fochiştii clasa D sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare. Fochiştii autorizaţi pentru o anumită clasă şi grupă conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila pot deservi cazane din celelalte clase şi grupe, conform tabelului de mai jos, fără a fi necesară extinderea autorizaţiei.
DOMENIUL DE VALABILITATE CLASA GRUPA B C I A II III I D II III

163

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

AUTORIZAŢIA DEŢINUTĂ

B C

I

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A

II III I

D

II III

Trecerea fochistului, în cadrul aceleaşi clase şi grupe pentru care este autorizat, de la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan pentru care este autorizat la deservirea altui tip de cazan în cadrul aceleaşi clase, în situaţiile în care nu sunt stabilite grupe, se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. Instruirea se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI. Trecerea fochistului de la o grupă de autorizare la alta, în cadrul aceleiaşi clase, sau de la o clasă la alta, se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop fochistul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore, organizat de deţinătorul/utilizatorul cazanului, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

164

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei; b) copia actului de identitate; c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte grupa şi clasa de autorizare actuală; d) adeverinţa de practică, conform modelului din anexa 2; e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului din anexa 7; f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea “Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist”. Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

6.2 Laboranţi operatori pentru tratarea apei CR8-2009 cap. III sectiunea 2 Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea şi supravegherea regimului chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte, precum şi pentru deservirea şi supravegherea instalaţiilor de tratare a apei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice C 1 si C2, este denumită în continuare “laborant operator centrale termice”. Se admit la examenul de autorizare ca „laborant operator centrale termice” persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice. 6.3 Automatişti pentru supraveghere şi întreţinere CR8-2009 cap. III sectiunea 3 Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi întreţinerea operativă a instalaţiilor de ardere, a sistemelor de automatizare care echipează cazanele de abur, de apă caldă şi cazanele de apă fierbinte şi a echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1 si C11, este denumită „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane”.

165

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Clasele de autorizare a automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane sunt prevăzute în tabelul de mai jos. Tabelul
Clasa de autorizare 1 2 3 Tipul sistemului de automatizare sisteme de automatizare electromecanice sisteme de automatizare analogice sisteme de automatizare digitale

Clasele de autorizare ale automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane, în funcţie de echipamentele care intră în dotarea centralei termice pe care o deserveşte sunt: b) Clasa 1: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane” din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare electromecanice: programatoare electromecanice/scheme logice cu relee electrice, regulatoare electronice analogice/regulatoare pneumatice, elemente de execuţie mecanice/electrice/pneumatice, mecanice/electrice/electronice analogice; b) Clasa 2: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane” din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare analogice: electronice analogice/automate programabile, regulatoare electronice analogice/digitale/regulatoare pneumatice, servomotoare electronice/electrice/pneumatice, electronice analogice/afişaje digitale; b) Clasa 3: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane” din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare digitale: automate programabile/ microprocesoare/calculator de proces, regulatoare digitale/electronice analogice, servomotoare electronice/acţionări cu convertizoare de frecvenţă/pneumatice, display/electronice analogice/afişaje digitale LCD. Se admit la examenul de autorizare ca “automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane” persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice.. Trecerea automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane de la o clasă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop automatistul pentru supraveghere şi întreţinere cazane trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore, organizat de

166

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

deţinător/utilizator, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei; b) copia actului de identitate; c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte clasa de autorizare actuală; d) adeverinţa de practică; e) adeverinţa de instruire teoretică; f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea “Apt pentru prestarea ocupaţiei de automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane”. Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

6.4 Operatori la instalaţiile de alimentare cu GPL auto CR8-2009 cap. III sectiunea 4 Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de distribuţie GPL la autovehicule, conform prevederilor prescripţiei tehnice C 8, este denumită în continuare „operator umplere recipiente GPL”. Se admit la examenul de autorizare ca „operator umplere recipiente GPL” persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice.

Autorizarea/prelungirea valabilităţii autorizaţiilor personalului de deservire la instalaţii de ridicat:

167

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

6.5 Macaragii CR8-2009 cap. III sectiunea 6 Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru manevrarea macaralelor (cu excepţia celor cu sarcina până la 1 tf inclusiv şi a celor cu acţionare manuală indiferent de sarcină) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1, este denumită în continuare „macaragiu”. În funcţie de complexitatea manevrării şi gradul de pericol pe care îl prezintă în exploatare macaralele, macaragiul este autorizat pentru una din următoarele grupe şi tipuri de macarale prezentate în tabelul de mai jos: Tabelul
Grupa A B Tipuri de macarale Macarale deplasabile pe căi fără şină de rulare şi cele montate pe vagoane de cale ferată Macarale deplasabile pe căi cu şină de rulare având braţ şi platformă rotitoare (macarale turn, macarale portic şi similare) şi macarale Derrick Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare (poduri rulante, macarale portal şi semiportal, grinzi rulante suspendate, transbordoare, macarale de turnare, şarjare, stripaj, forjare şi similare) Macarale de tip special, care nu se includ în grupele anterioare (macarale pe cablu, macarale foarfece şi similare Macarale cu comandă de la sol cu butoane şi/sau manete, prin comandă radio sau prin comandă în infraroşu

C

D E

Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu” grupa A, B, C şi D persoanele fizice care au urmat un curs de calificare, conform programei analitice. Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu” grupa E (maşinist pod rulant) persoanele fizice care au urmat un curs de calificare, conform programei analitice. Trecerea macaragiului, în cadrul aceleaşi grupe pentru care a fost autorizat, de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara, se face în urma unui program specific de instruire teoretică şi practică, organizat de operatorul RSVTI, de minim 16 ore pe noul tip de macara şi a examinării acestuia de către o comisie internă din care face parte operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

168

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Trecerea macaragiului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop macaragiul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator. Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei; b) copia actului de identitate; c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte grupa de autorizare actuală; d) adeverinţa de practică, conform modelului din anexa 2; e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului din anexa 7; f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea “Apt pentru prestarea activităţii de macaragiu”. Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. Este interzisă extinderea autorizaţiei de macaragiu de la grupa E la grupele A, B, C şi D.

6.6 Legatori de sarcină CR8-2009 cap. V sectiunea 3 Personalul auxiliar de deservire a instalaţiilor de ridicat (legători de sarcină la macarale şi manevranţi) este instruit anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. Instruirile anuale se desfăşoară pe baza programelor analitice, în funcţie de tipul instalaţiei deservite.
169

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Instruirea anuală se finalizează cu susţinerea unui examen pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. Pentru a putea participa la examinarea în urma instruirii anuale, candidaţii trebuie să prezinte fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de ............”. Rezultatele examinării sunt consemnate într-un proces-verbal de examinare periodică întocmit de către operatorul RSVTI. Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodică, participanţilor declaraţi „admişi” le sunt eliberate adeverinţe. Adeverinţa este valabilă timp de 1 (un) an, numai pentru deservirea instalaţiilor pentru care personalul a fost instruit. Evidenţa adeverinţelor eliberate este ţinută de operatorul RSVTI. Personalul care nu se prezintă la examinările anuale sau care obţine rezultate necorespunzătoare, nu poate deservi instalaţia. Personalul care a întrerupt practicarea efectivă a activităţii mai mult de 12 luni, poate relua activitatea numai reluarea procedurii de autorizare. Personalul de deservire instruit conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila, este obligat să poarte adeverinţa permanent la locul de muncă. Legarea şi fixarea sarcinilor la macarale se face numai de către personal de deservire instruit în acest scop, denumit în continuare “legător de sarcină”.

6.7 Manevranţi CR8-2009 cap. V sectiunea 3 Manevrarea instalaţiilor de ridicat cu acţionare manuală indiferent de sarcină, a mecanismelor de ridicat, platformelor ridicătoare şi elevatoarelor pentru vehicule se face de către personal de deservire instruit în acest scop, denumit în continuare “manevrant”. Personalul de deservire care manevrează instalaţii de ridicat, la care constructiv există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină ca de exemplu cârlig, furci, platformă, şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de: a) macarale sau stivuitoare, trebuie autorizat ca macaragiu respectiv stivuitorist în condiţiile prescriptiei tehnice aplicabila;

170

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

b) platforme ridicătoare deplasabile, trebuie instruit în condiţiile prescriptiei tehnice aplicabila. (3) Personalul de deservire care manevrează platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi nu necesită instruire şi autorizare.

6.8 Stivuitorişti CR8-2009 cap. III sectiunea 7 Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu excepţia celor cu acţionare manuală) conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabila, este denumită în continuare „stivuitorist”. Se admit la examenul de autorizare ca „stivuitorist” persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice

6.9 Liftieri CR8-2009 cap. III sectiunea 7 Persoana fizică autorizată de către ISCIR care manevrează şi/sau deserveşte ascensoare prevăzute cu însoţitor, indiferent de tipul şi destinaţia acestora, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, este denumită în continuare “liftier”. Prin ascensor prevăzut cu însoţitor se înţelege ascensorul care are specificat acest lucru în documentaţia tehnică însoţitoare. Se admit la examenul de autorizare ca „liftier” persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare, conform programei analitice. Trecerea liftierului de la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice aplicabila, la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice aplicabila şi invers se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop liftierul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore, organizat de deţinătorul/utilizatorul ascensorului, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR următoarele:

171

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

a) cererea de extindere a autorizaţiei; b) copia actului de identitate; c) autorizaţia în vigoare; d) adeverinţa de practică; e) adeverinţa de instruire teoretică; f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea “Apt pentru prestarea ocupaţiei de liftier”. Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

6.10 Mecanici trolişti CR8-2009 cap. III sectiunea 8 Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabila, este denumită în continuare “mecanic trolist”. Se admit la examenul de autorizare ca “mecanic trolist” persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare de mecanic trolist, conform programei analitice. Trecerea mecanicului-trolist de la deservirea unui tip de instalaţie pentru care este autorizat la deservirea altui tip de instalaţie se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop mecanicul trolist trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator. Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei;
172

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

b) copia actului de identitate; c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte tipul de instalaţie deservit; d) adeverinţa de practică pe noul tip de instalaţie; e) adeverinţa de instruire teoretică; f) fişa de aptitudini de medica muncii cu menţiunea “Apt pentru prestarea activităţii de mecanic trolist”. Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. Personalul de deservire autorizat, trebuie instruit periodic şi examinat în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei.

6. Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a talonului În perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebuie instruit şi examinat anual, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale. Instruirile se desfăşoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a întocmi procesul-verbal de instruire. Examinarea se efectuează de către o comisie internă a deţinătorului/utlizatorului din care face parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI. Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică. Pentru a fi declarată "admis" persoana examinată trebuie să promoveze atât proba teoretică cât şi proba practică. Rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un proces-verbal. Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI, în rubrica "viză anuală" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

173

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaţiei eliberate până la intrarea în vigoare a prescriptiei tehnice aplicabila, pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire. Stagiul de instruire se organizează de persoane juridice avizate. Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. În acest scop persoana juridică depune la ISCIR, următoarele: a) adresa de solicitare a avizării; b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională, conform actelor constitutive; c) programa analitică; d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire. ISCIR analizează documentele şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prescriptiei tehnice aplicabila, eliberează adresa de avizare. Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. Persoana juridică avizată poate să organizeze stagii de instruire cu condiţia respectării următoarelor condiţii: a) să deruleze stagiile de instruire cu formatori atestaţi ISCIR; b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului de instruire. Programa analitică a stagiului de instruire este următoarea:

Partea teoretică Legislaţie şi reglementări tehnice Noi tipuri de instalaţii/echipamente Deservirea eficientă şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor Avarii şi accidente

Numărul orelor de predare 2 2 2 2

174

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Pentru participarea la stagiul de instruire, solicitantul depune la organizator următoarele documente: a) b) cererea de participare la stagiul de instruire; copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit.

Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridică avizată depune la ISCIR, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea stagiului, următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui stagiu de instruire, în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului, numărul cursanţilor, perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului; b) copia adresei de avizare a persoanei juridice; c) programa analitică, dezvoltată pe teme, zile, ore şi formatori; d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor; e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor precum şi codul numeric personal; f) cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunzător numărului de participanţi. ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică, în scris, organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire. ISCIR eliberează taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire. După transmiterea listei cursanţilor nu se admite modificarea acesteia. La sfârşitul stagiului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor următoarele: a) documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire; b)talonul pentru vize anuale, pe baza unui proces-verbal. În situaţia în care la stagiul de instruire nu participă toate persoanele prevăzute în tabel, taloanele rămase trebuie returnate la ISCIR împreună cu copia procesului-verbal. Copia procesului-verbal întocmit se transmite la ISCIR în maxim 5 zile după finalizarea Taloanele nereturnate devin nule de drept. Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui stagiu de instruire în termen nu poate elibera participanţilor documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire şi nici talonul pentru vize anuale. ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a stagiului de instruire.

175

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Modul de întocmire a proceselor-verbale de examinare a personalului de deservire

176

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

PROCES-VERBAL nr……………….1din ……………..2 cu rezultatele obţinute la examinarea periodică ca.............................. 3a următorilor candidaţi Rezultatul Nr crt Numele şi prenumele4 Numărul autorizaţiei/ CNP5 adeverinţei/carnetului6 Tip instalaţie7 Clasă8 Grupă9 Obs. Admis (A) Respins (R)10 examinării

DIRECTOR11 (MANAGER),

OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR,13

MEMBRII COMISIEI,12

(Numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

(Numele şi prenumele,) semnătura şi ştampila)

(Numele şi prenumele semnătura)

1 2

Se va trece numarul de proces verbal Data procesului verbal 3 Personalul de exploatare 4 Numele si prenumele persoanei examinate 5 CNP –ul persoanei examinate 6 Se va trece numarul autorizatiei 7 Tipul instalatiei pentru care se face prelungirea 8 Clasa (pentru fochist, ASI) 9 Grupa (pentru fochist, ASI, macaragiu) 10 Se va trece rezultatul examinarii 11 Semnatura si stampila conducerii in care isi desfasoara activitatea personalul de exploatare 12 Semnatura membrilor comisiei (Director Tehnic, Mecanic Sef, etc) 13 Semnatura si stampila operator RSVTI

177

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Model de autorizaţie (faţă)

(verso)

Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la deservirea instalaţiilor/echipamentelor. Autorizaţia este personală, se păstrează în timpul serviciului asupra posesorului în bună stare şi se prezintă la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR şi a persoanelor împuternicite ale deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decât instalaţii/echipamente de tipul celor înscrise în autorizaţie. Este interzisă deservirea instalaţiilor/echipamentelor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze, exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune. Operatorul RSVTI poate propune retragerea autorizaţiei de către emitentul acesteia atunci când posesorul a săvârşit abateri grave care periclitează siguranţa în funcţionare a instalaţiei/echipamentului şi securitatea persoanelor. Autorizaţia poate fi suspendată sau retrasă de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în condiţiile Legii nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor.

178

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

Model de talon pentru vize anuale (faţă)

1) EXTINDEREA AUTORIZAŢIEI 2) 3) 4)

(verso) Talon pentru vize anuale seria................... Anexă la autorizaţia nr.: ..............................

ANUL

20.....

20.....

20.....

20.....

VIZA ANUALĂ

5)

179

ARTOPROD
…………………………… STR. REGINA MARIA 17 A RAMNICU VALCEA, jud.VALCEA SC ARTOPROD SRL …………………………………………………. C.U.I. 9430532 Nr.Reg.Com. J38/227/1997

ISO 9001 : 2008 ISO 14001: 2004 ISO 18001 : 2007

_______________
1) Hologramă. 2) Se înscrie clasa şi grupa, după caz, a instalaţiei/echipamentului pentru care se face extinderea autorizaţiei. 3) Se înscrie numărul şi data procesului-verbal de examinare. 4) Semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. 5) Semnătura şi ştampila operatorului RSVTI/inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.

180

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful