You are on page 1of 56

Tematyka wykadw

1. Orientacje przedsibiorstw (produkcyjna, sprzedaowa, marketingowa). 2. Pojcie i rozumienie marketingu. Marketingowa koncepcja zarzdzania. 3. Otoczenie przedsibiorstwa (makrootoczenie; mikrootoczenie; zjawisko konkurencji). 4. Potencja przedsibiorstwa. 5. Analiza SWOT. 6. Potrzeby i zachowania nabywcw. 7. Segmentacja rynku.

Tematyka wykadw

8. Elementy marketingu-mix:
8.1.PRODUKT (struktura produktu; klasyfikacja produktw; opakowanie i oznakowanie produktu; strategie zarzdzania produktem; cykl ycia produktu; optymalizacja programu asortymentowego macierz BCG). 8.2. CENA (definicja ceny; metody ustalania cen; funkcje cen; rnicowanie cen; bdy popeniane przy ustalaniu ceny) 8.3. DYSTRYBUCJA (istota dystrybucji; kanay dystrybucji; rodzaje powiza pomidzy uczestnikami kanaw; strategie dystrybucji; wybr kanaw dystrybucji). 8.4. PROMOCJA (istota promocji; fazy tworzenia strategii promocji; reklama; sprzeda osobista; promocja sprzeday; public relations).

Tematyka wykadw

9. Badania marketingowe (istota bada; rda informacji w

badaniach marketingowych; gwne metody zbierania danych).

10. Marketing przemysowy (klasyfikacja dbr przemysowych; zachowania przedsibiorstw; proces decyzyjny w przedsibiorstwie; strategia marketingowa na rynku dbr przemysowych). 11. Marketing usug (cechy usugi; kryteria oceny jakoci usug).

Literatura

Marketing. Podrcznik akademicki, red. K.Andruszkiewicz, TNOiK, Toru 2011. E.Michalski, Marketing. Podrcznik akademicki, PWN, 2007

S.Kaczmarczyk, R.Pagan, Marketing w przedsibiorstwie. Ujcie zarzdcze i systemowe. ODDK, Gdask, 2008.

ORIENTACJE PRZEDSIBIORSTW

Orientacja przyjty w przedsibiorstwie zestaw szczeglnie istotnych kryteriw sucych podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach zarzdzania, jak rwnie zasad kierujcych postpowaniem pracownikw w ich dziaalnoci operacyjnej.

ORIENTACJA PRODUKCYJNA
Kryterium porwnania Warunki wyksztacania si orientacji Cechy przewaga popytu nad poda; brak problemw ze sprzeda produktw

Punkt wyjcia przy planowaniu dziaa rynkowych


Zakres realizowanych bada marketingowych

produkt, proces wytwarzania


wski (skoncentrowany na technice, technologii, poszukiwaniu czynnikw wpywajcych na podniesienie zdolnoci wytwrczej przedsibiorstwa) wski zakres wykorzystywanych dziaa i instrumentw (gwnie: produkt i cena) niezintegrowany

Wykorzystywane dziaania i instrumenty marketingowe Sposb stosowania dziaa i instrumentw marketingowych

ORIENTACJA PRODUKCYJNA
Kryterium porwnania Gwny przedmiot troski (uwagi) dyrekcji organizacji Cechy produkcja; organizacyjno-techniczne problemy produkcji; obnianie kosztw zysk przez realizacj jak najwikszej produkcji, prowadzonej przy moliwie najniszych kosztach

Cel

ORIENTACJA DYSTRYBUCYJNA
Kryterium porwnania Warunki wyksztacania si orientacji Cechy pierwsze problemy ze sprzeda produktw; pojawienie sie konkurencji; zanikanie rynku producenta

Punkt wyjcia przy planowaniu dziaa rynkowych


Zakres realizowanych bada marketingowych

produkt, proces wytwarzania


szerszy (obszary bada charakterystyczne dla orientacji produkcyjnej oraz badania popytu i poszukiwanie nowych moliwoci sprzeday wytworzonych produktw na rynku) stosunkowo szeroki zakres wykorzystywanych dziaa i instrumentw (produkt, cena, dystrybucja, promocja) niezintegrowany

Wykorzystywane dziaania i instrumenty marketingowe Sposb stosowania dziaa i instrumentw marketingowych

ORIENTACJA DYSTRYBUCYJNA
Kryterium porwnania Gwny przedmiot troski (uwagi) dyrekcji organizacji Cel Cechy dystrybucja i sprzeda; jak najkorzystniejsze ulokowanie na rynku ju wyprodukowanych towarw zysk przez realizacj sprzeday

ORIENTACJA MARKETINGOWA
Kryterium porwnania Warunki wyksztacania si orientacji Punkt wyjcia przy planowaniu dziaa rynkowych Zakres realizowanych bada marketingowych Cechy przewaga poday nad popytem; dua konkurencja; due trudnoci w sprzeday produktw klient, jego potrzeby bardzo szeroki (obszary bada charakterystyczne dla orientacji dystrybucyjnej oraz badania zjawisk zachodzcych w otoczeniu organizacji, w tym przede wszystkim: badania potrzeb nabywcw, obecnych i potencjalnych; badania postpowania konkurentw; badania wasnej dziaalnoci (w tym testowanie marketingu-mix oraz ocena skutecznoci i efektywnoci zastosowanych rozwiza marketingowych

ORIENTACJA MARKETINGOWA
Kryterium porwnania
Wykorzystywane dziaania i instrumenty marketingowe Sposb stosowania dziaa i instrumentw marketingowych Gwny przedmiot troski (uwagi) dyrekcji organizacji

Cechy
szeroki zakres wykorzystywanych dziaa i instrumentw (marketing-mix w postaci 4P > 5P->7P i wicej) zintegrowany poznanie potrzeb nabywcw; szacowanie moliwoci umieszczenia produktu na rynku oraz okrelenie dla niego caego programu marketingowego jeszcze przed podjciem decyzji o jego produkcji zysk przez uzyskanie zadowolenia nabywcw

Cel

DEFINICJE MARKETINGU

Prowadzenie dziaalnoci businesowej, polegajcej na sterowaniu przepywem dbr i usug od producenta do konsumenta (American Marketing Association) Prowadzenie dziaalnoci, ktrej celem jest spenienie celw organizacji poprzez identyfikowanie potrzeb klientw i konsumentw oraz kierowanie do nich strumienia usug oraz dbr zaspokajajcych te potrzeby(E.Jerome McCarthy)

DEFINICJE MARKETINGU

Proces zarzdczy ukierunkowany na maksymalizacj zwrotw dla udziaowcw poprzez wdraanie strategi majcych na celu budowanie opartych na zaufaniu relacji z wartociowymi klientami oraz tworzenie trwaej przewagi rnicujcej (Peter Doyle)

DEFINICJE MARKETINGU

Marketing sprzeda waciwego produktu, waciwym ludziom, we waciwym czasie i miejscu, po waciwej cenie, za pomoc waciwych rodkw komunikowania si, lepiej i wydajniej ni konkurencja (Ph.Kotler) Dobry marketing zajmuje si odkrywaniem tego, czego konsumenci chc zanim si to wyprodukuje lub dostarczy dla okrelonego segmentu rynku.

MARKETING - MIX
Marketing mix jest programem zintegrowanych projektw i dziaa przedsibiorstwa tworzcym wzajemnie powizane przedsiwzicia, obejmujce midzy innymi produkty (products) , ceny (price), dystrybucj (place) i promocj (promotion) - 4P. Jest take kompleksow ofert przedsibiorstwa kierowan do nabywcw dla pozyskania ich aprobaty i wywoania
podanego zakupu.

Marketing - mix
Marketing-mix skupia rnorodne elementy. S to dziaania oraz odpowiadajce im instrumenty.

Marketingmix nie jest przypadkowym zbiorem instrumentw i dziaa.


Jest to zbir wewntrznie zintegrowany, a wic taki w ktrym poszczeglne instrumenty i dziaania s do siebie wzajemnie dopasowane, dostosowane.

Marketing mix 4P
Produkt Asortyment Jako Model Cechy uytkowe Marka Opakowanie Usugi Gwarancje Cena Cena podstawowa Dystkonta Rabaty Terminy patnoci Warunki zakupu Promocja Reklama Promocja uzupeniajca Promocja osobista Public Relations Dystrybucja Kanay Intensywno Lokalizacja transport

RYNEK DOCELOWY

Marketing - mix
Pomidzy poszczeglnymi instrumentami i dziaaniami marketingowymi zachodz liczne zwizki i wzajemne uwarunkowania. Przy tworzeniu marketingu-mix naley owe wspzalenoci uwzgldni. Zmieniajc jeden element marketingu - mix, naley odpowiednio dostosowa pozostae. Zmiana warunkw dziaania powoduje, e najlepsza w danych warunkach kompozycja dziaa i instrumentw marketingowych, przestaje by kompozycj najlepsz w zmienionych warunkach. Wraz ze zmian warunkw dziaania struktura marketingu mix musi si zmienia. Nowsze ujcia marketingu mix por. nastpny slajd

Zmodyfikowane ujcie 4P -> 5P -> 7P


Specyfika usug spowodowaa rozwinicie tradycyjnego 4P do 5P, a nastpnie do 7P. Do istniejcych elementw zostay doczone: 5P => people (ludzie, personel) personel obsugujcy, inni nabywcy znajdujcy si w otoczeniu klienta; 6P => process (proces) przebieg wiadczenia usugi; 7P => physical evidence (wiadectwo materialne) wszystkie wizualne i materialne elementy (budynki, meble, wyposaenie techniczne, ulotki, ubir praconikw itp.), ktre dla klientw s dowodem jakoci danej usugi

ISTOTA MARKETINGU
Istota marketingu sprowadza si do: podporzdkowania wszystkich dziaa w sferze produkcji i usug yczeniom finalnego odbiorcy, integracji konsumenta z przedsibiorstwem i budowania trwaych zwizkw midzy nimi, pobudzania i rozwijania potrzeb konsumenta, pobudzania innowacji, staych zmian w zakresie poday i stymulowania popytu.

Ewolucja marketingowej koncepcji zarzdzania

Koncepcja marketingu strategicznego - zdolno do elastycznego reagowania i dostosowania si do zmian zachodzcych w otoczeniu znajomo szans i zagroe. Koncepcja marketingu relacyjnego (partnerskiego) podkrela znaczenie tworzenia, utrzymywania oraz umacniania dobrych relacji z klientem i innymi partnerami przedsibiorstwa.

Marketing partnerski
Gwne sposoby kreowania wartoci dla klienta, umoliwiajce trwae zwizanie go z przedsibiorstwem: zapewnienie klientom korzyci finansowych (np. objciem osb czsto podrujcych liniami lotniczymi specjalnym programem umozliwiajcym zakup biletw po niszej cenie); oferowanie klientom tzw. korzyci spoecznych (kontaktowanie si pracownikw przedsibiorstwa z klientami w celu poznania ich indywidualnych potrzeb i wymaga, a nastpnie indywidualizowanie oferowanych produktw), budowanie zwizkw strukturalnych pomidzy przedsibiorstwem a klientem (np. zaopatrywanie klientw instytucjonalnych w specjalne wyposaenie umoliwiajce zarzdzanie procesem przyjmowania i realizowania zamwie czy gospodarowania zapasami itp.).

Ewolucja marketingowej koncepcji zarzdzania

Koncepcja marketingu spoecznie zaangaowanego dziaania prowadzone przez FIRMY KOMERCYJNE wykorzystujce strategie marketingowe w celu wspierania istotnych spoecznie spraw, wzmacniajc jednoczenie biznes firmy. Firmy promuj swj wizerunek w powizaniu ze spraw, ktr wspieraj, przyczyniajc si do wzrostu funduszy przeznaczonych na t spraw i jednoczenie osigaj wasne korzyci.

Ewolucja marketingowej koncepcji zarzdzania


Koncepcja marketingu spoecznego - projektowanie, wprowadzanie i kontrola programw, ktre wpywaj na akceptacj spoecznych idei oraz zawieraj element planowania: produktu okrelona postawa spoeczna, ceny - koszt jaki ponosi si w wyniku okrelonego podanego zachowania, promocji przekazywanie informacji na temat promowanej idei, dystrybucji - dostpno rodkw, za porednictwem ktrych odbiorca moe zachowa si zgodnie z promowan ide, bada marketingowych - zbieranie informacji o sposobach zachowania okrelonych grup, efektach osignitych w trakcie realizacji okrelonej kampanii spoecznej. STOSOWANA JEST PRZEZ ORGANIZACJE PUBLICZNE i NONPROFIT

Zewntrzne warunki dziaania - otoczenie przedsibiorstwa


Otoczenie okolicznoci, zjawiska i procesy przebiegajce na zewntrz przedsibiorstwa oraz instytucje dziaajace obok niego. Przedsibiorstwo i jego otoczenie nieustannie oddziauj na siebie. Oprcz licznych skadnikw otoczenia, na ktre przedsibiorstwo moe wywiera wpyw, wystpuj jednak rwnie takie, na ktre nie moe ono skutecznie oddziaywa. S to zmienne niezalene od przedsibiorstwa. Przybieraj posta warunkw ograniczajcych o charaketerze bezwzgldnym.

Zewntrzne warunki dziaania - otoczenie przedsibiorstwa


Zmienne zalene przybieraj dla przedsibiorstwa posta warunkw ograniczajacych o charaketrze wzgldnym. Przedsibiostwo moe za pomoc stosowanych instrumentw i dziaa zmienia wybrane zmienne zalene, ale nie musi tego czyni zawsze. Zaley to od celu dziaania przedsibiorstwa, moliwoci wykorzystania adekwatnych instrumentw, posiadanych zasobw itp. Dziaania dostosowawcze w stosunku do zmiennych zalenych mog si okaza w pewnych przypadkach bardziej uzasadnione ekonomicznie ni denie do ich zmiany. Ukad zmiennych zalenych i niezalenych nie jest statyczny, lecz zmienia si w czasie. Z upywem czasu pewne zmienne zalene od przedsibiorstwa mog si przeksztaca w zmienne niezalene i odwrotnie.

MAKROOTOCZENIE
Tworzy ukad szans i zagroe dla wszystkich przedsibiorstw w danym kraju.

Bardzo silnie okrela moliwoci dziaania i rozwoju przedsibiorstwa.


Przedsibiorstwo nie jest w stanie warunkw makrootoczenia zmieni. Warunki te s z punktu widzenia przedsibiorstwa datami zjawiskami, ktre musi ono zna i przewidywa, ale nie podlegajcymi jego oddziaywaniu (istniej jednak wyjtki por. wiczenia). W grupie czynnikw makrootoczenia wyrni mona m.in. czynniki: ekonomiczne, technologiczne, spoeczne, demograficzne, polityczno - prawne i midzynarodowe.

MAKROOTOCZENIE
Czynniki makrootoczenia: demograficzne, ekonomiczne, naturalne, technologiczne, spoeczne, polityczno - prawne, socjokulturowe

MAKROOTOCZENIE
Czynniki makrootoczenia:

demograficzne, ekonomiczne, naturalne, technologiczne, polityczne, prawne, socjokulturowe.

MAKROOTOCZENIE
czynniki demograficzne struktura wieku, grupy etniczne, struktura wyksztacenia, struktura gospodarstw domowych, migracje ludnoci.

MAKROOTOCZENIE
czynniki ekonomiczne stan gospodarki i tempo jej wzrostu, zmiany zatrudnienia, bilans patniczy, stopa inwestycji ogem i w danej brany, kurs wymiany walut, poziom inflacji, sia nabywcza spoeczestwa - uzaleniona od poziomu dochodw, cen, oszczdnoci, zaduenia oraz dostpnoci kredytu

MAKROOTOCZENIE
czynniki naturalne
klimat, uksztatowanie terenu,

zasoby naturalne.

Przedsibiorcy powinni by wiadomi zarwno zagroe jak i nadarzajcych si moliwoci zwizanych z czterema trendami w otoczeniu przyrodniczym: niedobr surowcw, rosncy koszt energii, wzrastajcy poziom zanieczyszczenia, zmiana roli rzdu w dziaaniach na rzecz ochrony rodowiska.

MAKROOTOCZENIE
czynniki technologiczne Przedsibiorstwa powinny zwrci uwag na nastpujce trendy w technologii: przyspieszenie tempa zmian technologicznych, nieograniczona moliwo innowacji, wielko budetu na badania i rozwj, wzrost liczby przepisw prawnych dotyczcych wprowadzania nowych technologii, cykl ycia produktu na rynku.

MAKROOTOCZENIE
czynniki prawne = warunki funkcjonowania tworzone przez zrnicowane przepisy prawne. Z punktu widzenia dziaalnoci marketingowej przedsibiorstwa istotne s uregulowania prawne dotyczce: produktu (opakowanie, serwis i gwarancja, prawo patentowe, prawo akcyzowe), reklamy (zakaz reklamy niektrych produktw, ograniczenie wystpowania dzieci w reklamach), cen (zasada metkowania), konkurencji (akty prawne regulujce metody walki konkurencyjnej).

MAKROOTOCZENIE
czynniki polityczne system polityczny w danym kraju, partie i ugrupowania w kraju, stabilno polityczna, przynaleno kraju do ugrupowa midzynarodowych, dostpno subsydiw rzadowych.

MAKROOTOCZENIE
czynniki socjokulturowe

Czynniki socjologiczne i kulturowe: jzyk, religia, tradycje, wartoci postawy moralne, zwyczaje i obyczaje, cechy interpersonalne spoeczestwa.

Otoczenie konkurencyjne
Otoczenie konkurencyjne jest elementem rynkowych warunkw dziaania przedsiebiorstwa. Tworz go podmioty dziaajce obok przedsibiorstwa, zachowujce si na rynku w sposb aktywny (reaguj na zmiany postpowania przedsibiorstwa). Otoczenia konkurencyjnego nie musz tworzy dziaajce obok niego podmioty, ktre: zmierzaj do wspodziaania z przedsibiorstwem, zachowuj si w sposb pasywny, a wic nie reaguj na postpowanie przedsibiorstwa oraz jego zmiany.

Otoczenie konkurencyjne
Otoczenie konkurencyjne (w porwnaniu z makrootoczeniem) jest dla przedsibiorstwa atwiejsze do zidentyfikowania i obserwacji.

Okrela warunki funcjonowania i rozwoju przedsibiorstwa w danym sektorze i na danym geograficznie rynku.
Gwnymi skadnikami otoczenia konkurencyjnego s: dostawcy, nabywcy, istniejcy i potencjalni konkurenci. Pomidzy tymi elementami a przedsibiorstwem zachodzi sprzenie zwrotne. Oznacza to, e wymienione podmioty oddziauj na przedsibiorstwo, ale te przedsibiorstwo ma moliwo aktywnego odpowiadania i reagowania na ich zachowania. Te wzajemne stosunki mog by przez przedsibiorstwo nie tylko badane i przewidywane, ale take ksztatowane.

Otoczenie konkurencyjne
Analiz otoczenia konkurencyjnego ograniczamy do najbliszego otoczenia tj. do brany.
Brana jest to grupa przedsibiorstw wytwarzajcych dobra lub usugi o podobnym przeznaczeniu. Przedsibiorstwa dziaajce w tej samej brany korzystaj z tych samych rde zaopatrzenia oraz zaspokajaj potrzeby tych samych grup nabywcw.

Otoczenie konkurencyjne
Analiza otoczenia konkurencyjnego dostarcza informacji na temat szans i zagroe zwizanych z wiekiem i dynamik sektora, zachowaniem si dostawcw, klientw, a zwaszcza na temat zachowa istniejcych konkurentw i mozliwoci pojawienia si nowych uczestnikw sektora.

Dziki temu przedsibiorstwo jest w stanie oceni obecn i przysz atrakcyjnoc sektora, a take ryzyko zwizane z przebywaniem lub wchodzeniem do sektora.

Otoczenie konkurencyjne
Analiza otoczenia konkurencyjnego: Analiza piciu si Portera: sia oddziaywania dostawcw sia oddziaywania nabywcw natenie walki konkurencyjnej wewntrz brany groba pojawienia si nowych konkurentw wpyw pojawienia si substytutw

Otoczenie konkurencyjne
Potencjalna konkurencja

Sia przetargowa dostawcw

Natenie walki wewntrz sektora

Sia przetargowa odbiorcw

Konkurencja substytucyjna

Wewntrzne warunki dziaania

Wewntrzne warunki dziaania determinuj moliwo opracowania struktury marketingu-mix i jego odziaywania na zjawiska zewntrzne. Podstawowym skadnikiem wewntrznych warunkw dziaania przedsibiorstwa s jego zasoby.

Wewntrzne warunki dziaania

Zasoby - wszystkie posiadane przez przedsibiorstwo wartoci, ktre s przez nie kontrolowane i pozwalaj mu tworzy i wdraa strategie wpywajce na zwikszenie efektywnoci jego dziaa.

Ze wzgldu na rodzaj zasoby organizacji moemy podzieli na: materialne, niematerialne.

Wewntrzne warunki dziaania


Umiejtnoci s czynnikiem komplementarnym wobec zasobw przedsibiorstwa. Oznacza to, e problemy z uksztatowaniem skutecznej struktury marketingu-mix mog wynika nie tylko z niedostatku zasobw lub niewaciwej ich struktury, lecz rwnie z braku umiejtnoci ich przeksztacania. Odpowiednio dobrane i konkurencyjne zasoby oraz zdolno przedsibiorstwa do ich innowacyjnego i efektywnego wykorzystania stanowi jego potencja strategiczny.

Dokonujc analizy potencjau strategicznego przedsibiorstwo uzyskuje obraz swoich sabych i mocnych stron.

Analiza SWOT
= to uyteczne narzdzie badania sytuacji przedsibiorstwa;

= jest algorytmem procesu analizy strategicznej; propozycj systematycznej i wszechstronnej oceny zewntrznych i wewntrznych czynnikw okrelajcych kondycj biec przedsibiorstwa i jego potencja rozwojowy .

ANALIZA SWOT
Analiza SWOT jest metod umoliwiajc ocen sytuacji strategicznej firmy. Wykorzystuje prosty schemat klasyfikacji, dzielc wszystkie czynniki wpywajce na obecn i przysz sytuacj strategiczn przedsibiorstw wedug: miejsca powstania - wewntrzne i zewntrzne, sposobu dziaania - pozytywne i negatywne.

ANALIZA SWOT
Z poczenia tych dwch kryteriw powstaj 4 grupy czynnikw:
wewntrzne pozytywne atuty (STRENGHTS), wewntrzne negatywne saboci (WEAKNESSES)

zewntrzne pozytywne szanse (OPPORTUNITIES),


zewntrzne negatywne zagroenia (TREATS).

Analiza SWOT
Mocne i sabe strony odnosz si do przedsibiorstwa, jego zasobw i umiejtnoci. Nie mog one by analizowane w sposb wyizolowany, lecz musz by rozpatrywane na tle konkurentw. Istot analizy mocnych i sabych stron przedsiebiorstwa jest zatem okrelenie jego pozycji konkurencyjnej na rynku. Szanse i zagroenia odnosz sie do czynnikw zewntrznych.

ANALIZA SWOT
Szanse s to tendencje i zjawiska w otoczeniu przedsibiorstwa, ktre odpowiednio wykorzystane mog sta si bodcem rozwojowym i osabi istniejce zagroenia. Zagroenia to wszystkie warunki zewntrzne, ktre s postrzegane przez przedsibiorstwo jako bariery, utrudnienia, dodatkowe koszty dziaania, niebezpieczestwo. Istnienie zagroe zmniejsza potencja firmy, nie pozwala na pene wykorzystanie jej mocnych stron oraz szans wystpujcych w otoczeniu.

ANALIZA SWOT
Atuty elementy aktyww rynkowych (zasobw) przedsibiorstwa, ktre pozwalaj mu atwiej ni rywalom realizowa okrelone cele. Umoliwiaj uzyskiwanie dodatkowych korzyci lub oszczdnoci w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.

Sabe strony s konsekwencj brakw w zasobach materialnych i niematerialnych np. w organizacji, marketingu.

ANALIZA SWOT

Strategia SO (maxi - maxi) dy do wykorzystania szans pojawiajcych si w otoczeniu, bazujc na mocnych stronach firmy. Jest to strategia silnej ekspansji rozwojowej, wchodzenia na nowe rynki, inwestowania i dalszego budowania przewagi konkurencyjnej. Np. firma dysponujca nowoczesn technologi, duym potencjaem produkcyjnym moe, przy szybko wzrastajcym rynku inwestowa w nowoczesne produkty i zdobywa nowe rynki.

ANALIZA SWOT

Strategia WO (mini-maxi) - dy do przezwycienia saboci firmy przez wykorzystanie szans jakie stwarza otoczenie. Przykadem moe by denie przedsibiorstwa o sabej sytuacji finansowej do zawarcia aliansu strategicznego z innym producentem tych samych albo podobnych wyrobw w celu wsplnego opracowania nowego wyrobu albo wprowadzenia dotychczasowego wyrobu na otwierajce si wanie rynki.

ANALIZA SWOT
Strategia ST (maxi-mimi) - polega na wykorzystaniu mocnych stron firmy w celu uniknicia lub zredukowania wpywu zagroe zewntrznych. Np.. w warunkach malejcego popytu silne przedsibiorstwo, o dobrej pozycji konkurencyjnej, moe wybra strategi eliminacji z rynku, lub wykupienia jednego z konkurentw przejmujc jego udziay rynkowe.

ANALIZA SWOT
Strategia WT (mini - mini) - ma charakter defensywny i jest zorientowana na redukcj wewntrznych saboci oraz unikanie zagroe. Firmy realizujce ze wzgldw obiektywnych t strategi wacz w rzeczywistoci o przetrwanie. Na og prbuj one czy si z innymi, majc jako alternatyw bankructwo bd likwidacj.