ALMANAH BISERICESC 2006

Tipãrit cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinþitului Pãrinte

Dr. NIFON Mihãiþã
Arhiepiscopul Târgoviºtei

ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIªTEI

Coperta I-IV

Secvenþe din activitatea pastoral-misionarã în cadrul Arhiepiscopiei Târgoviºtei

Acest Almanah apare din iniþiativa ºi cu binecuvântarea Î.P.S. Arhiepiscop Dr. NIFON Mihãiþã Redactor responsabil: P.C. Pr. Prof. Ioan STAN Consilier Cultural - Învãþãmânt

PRECUVÂNTARE
Mulþumim Bunului Dumnezeu cã, ºi în acest al cincisprezecelea an de la reînfiinþarea istoricului Scaun Vlãdicesc al Târgoviºtei, reuºim sã punem la dispoziþia preoþilor ºi credincioºilor acestei binecuvântate Eparhii, Almanahul Bisericesc pe anul 2006, care încearcã în paginile sale sã împleteascã elemente de credinþã ortodoxã cu cele de istorie ºi culturã a cetãþii, pagini de poezie religioasã cu cele ce se adreseazã iubitorilor melosului, teme teologice ºi duhovniceºti ziditoare de suflet, atât de necesare astãzi unei autentice activitãþi pastoral – misionare, cu pagini ce pun în adevãrata luminã realitãþile actuale ce reflectã activitatea Arhiepiscopiei noastre. Considerãm cã tipãrirea unui Almanah bisericesc reprezintã nu numai o legãturã de cuget ºi simþire a Ierarhului cu preoþii sãi, pe de o parte, ci ºi a Ierarhului cu toþi credincioºii daþi lui spre pãstorire, pe de altã parte, dar ºi un smerit act spiritual ºi cultural. O publicaþie religioasã, cum este ºi Almanahul bisericesc, este o caldã chemare la pãstrarea ºi înþelegerea credinþei noastre strãmoºeºti, la zidirea spiritualã prin cunoaºterea trecutului, dar ºi a prezentului întotdeauna proiectat în viitor. În acest sens, anul 2005 a reprezentat pentru toþi fiii duhovniceºti ai Bisericii noastre strãmoºeºti evocarea festivã a trei evenimente majore din istoria ei bimilenarã: împlinirea a 120 de ani de la recunoaºterea oficialã a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, aniversarea a 80 de ani de la ridicarea ei la rang de Patriarhie ºi împlinirea a 90 de ani de viaþã ºi 55 de ani de slujire arhiereascã a Prea Fericitului Pãrinte Patriarh TEOCTIST. Aceastã întreitã sãrbãtoare ne-a oferit prilejul sã ne aplecãm asiduu asupra contextului istoric ce a determinat realizarea acestor mari împliniri din viaþa Ortodoxiei româneºti ºi, implicit, a poporului român. Fãcând referire la istoria poporului român, istorie ce este împletitã, dintru început, cu istoria Bisericii Ortodoxe, Nicolae Iorga spunea: „un popor ce nu se apleacã asupra studiului propriei istorii este un popor fãrã viitor”. Actul recunoaºterii autocefaliei este o încununare fireascã a întregului trecut de mãrturisire ºi jertfelnicie a Bisericii Ortodoxe Române ºi o consfinþire a dezvoltãrii ei într-un anumit moment al istoriei sale ºi al poporului cãruia îi aparþine. El reprezenta de fapt dobândirea acelui rang ºi a acelei poziþii în lumea ortodoxã, ºi nu numai, ce-i erau conferite de prestigiul unei naþiuni ce primise

3

Cuvântul Evangheliei de la Sf. Sper ca vocaþia preoþeascã în propovãduirea Evangheliei Mântuitorului Hristos va prevala în tot ceea ce întreprind ºi cã vor dovedi rãspundere în faþa lui Dumnezeu ºi a oamenilor. prilejul de a privi realist în jurul nostru ºi de a ne angaja cu hotãrâre. prin bunãtate. Binecuvintez eforturile ostenitorilor acestui Almanah Bisericesc pe anul 2006 ºi doresc ca aceastã carte de zidire sufleteascã sã fie primitã. dragoste ºi smerenie. ca ºi înaintaºii noºtri. pentru apãrarea ºi propovãduirea valorilor ce au promovat prestigiul Ortodoxiei româneºti în lume ºi pentru a contribui la rezolvarea problemelor cu care se confruntã omenirea de astãzi. precum ºi o ilustrare fireascã a rolului fundamental jucat de ierarhii ºi preoþii ortodocºi în istoria poporului pe care l-au îndrumat ºi slujit. clerici ºi credincioºi. Biserica Ortodoxã. † NIFON Arhiepiscopul Târgoviºtei 4 . merge pe drumul ei smerit. Aniversarea a 90 de ani de la naºterea Întâistãtãtorului Bisericii noastre ne-a oferit prilejul tuturor fiilor sãi duhovniceºti. Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române. Îmi exprim convingerea ca preoþii noºtri sã fie factori activi ºi eficienþi în slujirea Bisericii ºi apãrarea unitãþii de credinþã în întregul proces de renaºtere spiritualã a poporului nostru. pe plan religios. devotamentul faþã de osârdia înaintaºilor sãi ºi aleasa-i pregãtire duhovniceascã dobânditã în cele ºapte decenii de slujire bisericeascã. de asemenea. sã-i evocãm blândeþea ºi demnitatea. de iubiþii noºtri fii întru Hristos Domnul. Aceste roade le poate perpetua prin rugãciune ºi participare continuã la viaþa Bisericii. prin credinþã. alãturi de celelalte cinci ediþii de pânã acum. în anul 1925. spre folosul lor duhovnicesc. dintre care 55 de ani în înalta treaptã a arhieriei. cu dragoste ºi interes. dar demn. de a contribui la renaºterea moral-spiritualã a oamenilor. Aceastã renaºtere este posibilã dacã viaþa este trãitã în duhul tradiþiei izvorâtoare de energii spirituale a Sfintei noastre Biserici strãmoºeºti. Aceastã întreitã aniversare ne-a oferit. unde se gãsesc materiale preþioase privind spiritualitatea ºi cultura ortodoxã ºi româneascã. dar ºi pentru întregirea bibliotecii lor. în ciuda greutãþilor pe care le mai întâmpinã încã. a desãvârºirii unitãþii statale de la 1 decembrie 1918. la rang de Patriarhie a fost urmarea fireascã. Creºtinul cu o trãire religioasã autenticã rodeºte duhovniceºte. preoþi ºi mireni. nobleþe sufleteascã ºi adevãr. Apostol Andrei ºi în care se regãsea cuprinsã voinþa a generaþii ºi generaþii de credincioºi ortodocºi români.

PASTORALELE CHIRIARHALE .II.

ºi am vãzut slava Lui. împreunã cu cei trei crai de la Rãsãrit. De aceea. pentru închinare ºi pentru a aduce bucuria ºi mesajul de Crãciun al iubirii ºi bunei înþelegeri. ARMONIA ªI PACEA NOASTRÃ* „ªi Cuvântul S-a fãcut trup ºi S-a sãlãºluit întru noi. cu reverberaþii binefãcãtoare pânã astãzi ºi pânã la sfârºitul veacurilor. 6 . copleºiþi de frumuseþea sãrbãtorii. pentru a ne închina ºi noi Pruncului dumnezeiesc. Praznicul de astãzi al Naºterii Domnului.ºi nimic fãrã Cuvânt nu * Cuvânt pastoral cu prilejul sãrbãtorii Naºterii Domnului din anul mântuirii 2004. plin de har ºi de adevãr” (Ioan 1. pentru a ne aduce aminte ºi a sãrbãtori cel mai mare eveniment ceresc ºi pãmântesc. iar noi neîncetat strigãm ca ºi îngerii: Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu ºi pe pãmânt pace între oameni bunãvoire” (Mineiul lunii Decembrie). Puterile cerurilor se bucurã ºi pãmântul cu oamenii se veselesc. adicã Întruparea Cuvântului de la Duhul Sfânt ºi din Fecioara Maria. toþi credincioºii Sfintei noastre Biserici preamãresc ºi cântã: „Astãzi Hristos în Betleem se naºte din Fecioara. pãstorii minunea vestesc. înmiresmat de glasul îngerilor ºi înfrumuseþat de strãbunele noastre colinde care vin din adânc de istorie. 14) Sãrbãtoarea Naºterii Domnului ne întâmpinã în fiecare an cu frumuseþea de har ºi binecuvântare. din casã în casã. Astãzi Cel fãrã de început se începe ºi Cuvântul se întrupeazã. Aceasta este Icoana Naºterii purtatã de slujitorii Bisericii. care s-a putut petrece acum 2004 ani în oraºul Betleem: Naºterea dupã trup a Domnului nostru Iisus Hristos. ne hãrãzeºte tuturor bucuria inefabilã de a fi ºi noi în chip duhovnicesc lângã ieslea Betleemului. * * * Sfântul Apostol ºi Evanghelist Ioan spune cã prin Cuvânt s-au fãcut toate lucrurile -omul ºi lumea. slavã ca a Unuia-Nãscut din Tatãl.ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI. Magii daruri aduc.

Acest har dumnezeiesc se adaugã la puterile noastre limitate. întreaga Bisericã. având în vedere cã acel chip al lui Dumnezeu în om se întunecase. Prin Naºterea Sa. când „privind Dumnezeu la toate câte fãcuse a vãzut cã erau bune foarte” (Genezã 1. Soarelui dreptãþii. iar sfinþii evangheliºti Matei ºi Luca prezintã naºterea Cuvântului în timp. din Dumnezeu Tatãl. al vieþii. trãirile ºi dorinþele noastre. Iisus Hristos a venit pe pãmânt ca sã ne dãruiascã harul dumnezeiesc ºi sã ne descopere adevãrul. a vorbit în graiul nostru omenesc pentru a ne aduce cea mai frumoasã învãþãturã pe care a cunoscut-o vreodatã omenirea. La 7 . Hristoase Dumnezeul nostru. Acest har ºi adevãr este Cuvântul lui Dumnezeu. din cuvintele oamenilor. adicã Însuºi Hristos Domnul. adevãrata cronologie a omenirii porneºte de la Naºterea Sa. Mântuitorul Hristos este punctul central al istoriei. Aºadar. Prin El a rãsãrit în lume „lumina cunoºtinþei binelui ºi a mântuirii noastre”.1). aducând lumii pacea. De aceea. Rãsãritul cel de sus. plin de har ºi de adevãr” (Ioan 1. cã întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea au învãþat sã se închine Þie. slavã ca a Unuia-Nãscut din Tatãl. fãcându-Se Om: „Cuvântul S-a fãcut trup ºi S-a sãlãºluit între noi ºi am vãzut slava Lui. care vede ce este adevãr ºi ce este minciunã. libertatea ºi iertarea. dupã fiinþã. 14). (Troparul Sãrbãtorii) Era necesarã aceastã luminã în cunoaºterea motivelor Naºterii. o vedem numai prin prisma Cuvântului lui Dumnezeu. Evanghelia Sfântului Ioan prezintã naºterea Cuvântului în eternitate. Dumnezeu Cuvântul a intrat în istorie. a trãit printre noi oamenii. Oamenii vorbesc mult. rãsãrit-a lumii lumina cunoºtinþei. ºi sã Te cunoascã pe Tine. De aceea. la nãzuinþele. 4) însã. Prin acest cuvânt dumnezeiesc noi ºtim cum sã gândim. adicã acum 2004 ani.s-a fãcut. La „plinirea vremii” (Galateni 4. Cuvântul lui Dumnezeu este acel criteriu unic care deosebeºte binele de rãu. dar din punct de vedere creºtin ne întrebãm dacã acele gânduri ºi cuvinte se regãsesc în Cuvântul lui Dumnezeu sau în egoismul ºi interesul ori mândria proprie? Pentru creºtini. care este suprema valoare. aceea despre sensul lumii. împlinitã cu jertfa ºi slãvita Sa Înviere. Doamne slavã Þie”. sã vorbim ºi sã lucrãm spre binele nostru ºi al aproapelui. fericirii ºi destinului omului. iar Întruparea Cuvântului aduce echilibrul moral al creaþiei ºi armonia dintru început. Valoarea adevãratã. 31). împreunã cu toþi credincioºii cântã: „Naºterea Ta. Mântuitorul a restabilit spiritual nobleþea firii omeneºti. însã tot ca naºtere supranaturalã. politicã ºi în alte domenii. Acest criteriu ne-a fost dãruit prin naºterea Cuvântului lui Dumnezeu în lume. „Cuvântul era la Dumnezeu ºi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan 1. scriu ºi cuvânteazã mult în filosofie. literaturã.

de ce credem în Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu. din care cel ce bea nu mai înseteazã (Ioan 4. pentru fiecare dintre noi ºi a tuturor împreunã. dar ºi în veºnicie. Întruparea Cuvântului. puterile spirituale se unesc cu cele materiale pentru ca împreunã sã preamãreascã cu glas de biruinþã: „Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu ºi pe pãmânt pace. Copleºiþi de mãreþia acestui praznic dumnezeiesc. profundã ºi adevãratã. Fiul lui Dumnezeu Cuvântul-. De aceea. Care S-a întrupat pentru noi ºi pentru mântuirea noastrã. s-a fãcut pentru ca sã aducã lumii „lumina cunoºtinþei”.Naºterea lui Hristos. între oameni bunãvoire” (Luca 2. 14). care este “Tatãl nostru Cel din ceruri”(Matei 6. Credinþa în Mântuitorul trebuie sã genereze o adevãratã energie spiritualã care sã ne transforme ºi sã ne reînnoiascã viaþa. Adevãrul. dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24. aici pe pãmânt. Numai prin El aflãm „cuvintele vieþii”(Ioan 6. El a întemeiat. Troparul Naºterii spune cã prin Naºterea lui Hristos „rãsãrit-a lumii lumina cunoºtinþei”. Mântuitorul Hristos ne-a încredinþat cã „cerul ºi pãmântul vor trece. Mântuitorul este „Lumina cunoºtinþei”. de mântuire ºi de îndumnezeire a tuturor oamenilor. acea bucurie a credinþei în Iisus Hristos. dar ºi 8 . adicã Cel care dã sens existenþei noastre. 9). prin jertfa ºi Învierea Sa. venirea în lume a Fiului. trebuie sã înþelegem ce înseamnã pentru noi Naºterea Domnului. dar toatã creaþia participã la naºterea Lui. Dumnezeu se naºte Om. Cerul se uneºte cu pãmântul. la care iau parte îngerii. Calea ºi Viaþa (Ioan 14. atotputernicia se aratã în smerenie. oamenii. Autorul acestui imn a reuºit sã cuprindã în conþinutul lui. care la rându-i defineºte mãreþia spiritualã a dimensiunii dumnezeieºti. 6). ca Domn ºi Mântuitor al nostru. 35). 14). prin învãþãturile. bogãþia spiritualã infinitã apare în sãrãcie materialã. înþeleasã ca organism divino-uman. dar ºi cosmic în acelaºi timp. prin Întruparea. Mântuitorul ne-a învãþat cã numai credinþa ne lumineazã totul. Naºterea lui Hristos este un eveniment istoric. * * * Bucuria Crãciunului este bucuria ºi celebrarea credinþei. stelele. dupã care înseta aºa de mult întreaga omenire. în legãturã cu destinul nostru ºi cu sensul vieþii ºi al existenþei. Aceastã bucurie a Naºterii Mântuitorului uneºte într-o simþire ºi într-un cuvânt pe fraþii ºi surorile noastre. aºa cã Biserica Lui va rãmâne în veac. Bucuria care vine din aceastã credinþã este o bucurie autenticã. în mod sintetic. Biserica. 68) ºi despre Dumnezeu. cãci ea este cu adevãrat „apa cea vie”. rãspunsul la întrebarea pe care ne-o punem fiecare dintre noi. Aºadar.

ce va fi la tot poporul” (Luca 2. cã Întruparea Cuvântului este cea mai minunatã tainã care s-a petrecut pe pãmânt ºi care a fãcut posibilã mântuirea noastrã prin dragostea lui Dumnezeu Tatãl ºi împãrtãºirea Sfântului Duh. generatã de marele eveniment al Naºterii. Trãim ºi ascultãm cu bucurie mesajul îngerilor de odinioarã. Mie Mi-aþi fãcut” (Matei 25. Iatã. Noi. ci ºi faptã duhovniceascã de trãire. de copiii din orfelinate. cu fiecare Crãciun. Pentru aceste motive. bucuria este universalã datoritã energiei spirituale.întreaga creºtinãtate. în fiecare an. în acest act de trãire sufleteascã în ambele dimensiuni. de viaþã. În virtutea acestei comuniuni de har. care sunt sãrbãtoarea bisericeascã ºi sãrbãtoarea popularã a Naºterii lui Hristos. românii. adicã Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu ºi venirea Lui mântuitoare în lume. 40). este însuºi temeiul existenþei noastre în perspectivã superioarã. de cei închiºi. sãrbãtoarea Crãciunului ne aduce tuturor. întru credinþa creºtinã. Poporul nostru se regãseºte pe sine. Sã le ducem ºi lor bucuria ºi vestea Naºterii Domnului. care fac una ºi aceeaºi în inima ºi în sufletului poporului român. Cu sufletele ne unim în gând. Sã ne amintim de nãpãstuiþii soartei. pace în suflete ºi bunã înþelegere între oameni. De aceea. de cei bolnavi. * * * Am vãzut din cele de mai sus. retrãim Crãciunul înaintaºilor noºtri. apãratã ºi propovãduitã de sfânta noastrã Bisericã strãmoºeascã. de bãtrânii din azile ºi din case. aºa cum au cântat îngerii în Noaptea Sfântã. în fiecare an. de cei singuri ºi de cei loviþi de nefericire. Naºterea Domnului constituie baza bucuriei ºi a iubirii noastre pentru Dumnezeu ºi pentru semeni. ce minunatã comuniune se stabileºte între toate generaþiile. oferirea de daruri este nu numai un obicei bisericesc ºi popular. al strãbunilor. amintindu-ne de cuvintele Mântuitorului: “întrucât aþi fãcut unuia dintr-aceºti fraþi ai Mei prea mici. retrãim ceva din viaþa neamului nostru. mai generoºi. Sã pãstrãm cu strãºnicie tezaurul sacru al Bisericii noastre strãmoºeºti ºi sã luãm aminte la cei care cautã dezbinãri ºi abateri de la 9 . sãrbãtoarea Naºterii Domnului genereazã o plinãtate de viaþã pentru creºtini. suntem pãrtaºi ai marelui eveniment dumnezeiesc al Naºterii Domnului. De aceea. împreunã cu un dar cât de mic. Prin harul sfinþitor al Bisericii. în cântare ºi în bucurie cu toþi cei care de la Naºterea lui Hristos s-au bucurat de ea ºi cu toþi cei care dupã noi se vor bucura. care “vesteau bucurie mare. spiritualã. pentru cã generozitatea este o consecinþã a iubirii creºtine. cu fiecare colind pe care îl cântãm sau numai îl ascultãm. 10). credinþã ºi iubire. în aceastã perioadã se cuvine sã fim mai buni. De aceea. mai receptivi la nevoile celor din jur.

iubiþii mei preoþi ºi credincioºi. pe care vi le împãrtãºesc cu toatã dragostea de arhipãstor al vostru. ca sã rodeascã dragostea. Anului Nou ºi Bobotezei. 10 . dorindu-vã din toatã inima sã petreceþi sãrbãtorile Naºterii Domnului. iar dumnezeiescul Prunc sã gãseascã sãlaº în inimile voastre.unitatea cea sfântã a Ortodoxiei noastre româneºti. milostenia ºi bucuria cea sfântã. credinþa. Sã ne deschidem sincer ºi generos inimile pentru a-L primi pe Hristos în viaþa noastrã. vã îmbrãþiºez în aceste zile de Crãciun. cu pace ºi sãnãtate. Cu aceste gânduri. bunãtatea.

aprinzând lumânãrile unul de la altul în noaptea sfântã a Învierii. credinþã ºi speranþã din Lumina. spre a o duce mai departe. * Cuvânt pastoral cu prilejul sãrbãtorii Învierii Domnului din anul mântuirii 2005 11 . cel ce Îmi urmeazã Mie nu va umbla în întuneric. moartea a fost învinsã. Aºadar. de a lua iubire. Lumina ºi iubirea lui Dumnezeu se revarsã asupra omului ºi a lumii întregi. simbolizeazã ºi reprezintã frumuseþea sensului Luminii lui Hristos – Izvorul vieþii ºi al nemuririi. Învierea trebuie sã reprezinte. 1). Adevãrul ºi Viaþa aduse de El în lume. Sfinþii Apostoli. cum spune Crezul nostru creºtin. 12) Învierea Domnului este sãrbãtoarea vieþii ºi a luminii care se revarsã asupra noastrã în aceastã zi sfântã. iubirea a topit rãutatea ºi ura. cel ce Îmi urmeazã Mie nu va umbla în întuneric. Este chemarea de a lua lumina din Lumina Slãvitei Învieri. în Lumina Învierii. proorocul ºi psalmistul David vorbeºte despre lumina care vine de la Dumnezeu: „Cã la Tine este izvorul vieþii. Încã din Vechiul Testament. De aceea. adevãr ºi înþelepciune. ca tot cel ce crede în Mine sã nu rãmânã în întuneric” (Ioan 12. Luminile. Iisus Hristos este Lumina lumii care a biruit întunericul. întru lumina Ta vom vedea luminã” (Psalmul 35. iar în alt loc El zice: „Eu. plinã de har ºi de adevãr.ÎNVIEREA DOMNULUI LUMINÃ ªI VIAÞÃ* „Eu sunt Lumina lumii. Lumina ºi Viaþa sunt marile realitãþi ºi valori ale Învierii Domnului. iar proorocul Isaia zice în textul sãu mesianic: ”Poporul ce stãtea în întuneric a vãzut luminã mare ºi celor ce locuiau în latura ºi în umbra morþii luminã le-a rãsãrit” (Isaia 9. de bucurie ºi de pace. ci va avea lumina vieþii” (Ioan 8. 9). Lumina aceasta o luãm simbolic de la Mormântul Domnului. „luminã din luminã”. ci va avea lumina vieþii” (Ioan 8. începutul unei noi vieþi în Hristos. Însuºi faptul Învierii este legat de „rãsãritul soarelui” (Marcu 16. pe care le þineþi cu credinþã ºi cu bucurie în mâini. Sfintele cãrþi afirmã cã. Pentru aceasta. de fiecare datã. cãci aceasta este Lumina lui Hristos“. chemarea la luminã în noaptea Sfintelor Paºti reprezintã legãtura noastrã cu Lumina lui Hristos. Luminã am venit în lume. Întreaga naturã ia parte la marea sãrbãtoare. dupã ele. vã adresãm acum chemarea sfântã: „Veniþi de luaþi luminã. care spune despre Sine: „Eu sunt Lumina lumii. * * * Învierea Domnului este izvorul nesecat de viaþã ºi de luminã. 46). Întunericul a fost risipit. 2) ºi de lumina strãlucitoare ce rãzbãtea din groapa de mormânt la care veniserã femeile mironosiþe ºi. adevãrul a biruit minciuna. 12).

De aceea. Învierea Mântuitorului Iisus Hristos este cea mai importantã dovadã a divinitãþii Sale.869 A) * * * Pentru noi creºtinii. aºa încât sã vadã faptele voastre cele bune ºi sã slãveascã pe Tatãl vostru Cel din ceruri” (Matei 5. lucrarea lui Dumnezeu în lume este o lucrare de luminã ºi. 19). consecinþele marelui ºi unicului eveniment al Învierii sunt copleºitoare ºi binefãcãtoare. 5) ºi „Pãrinte al luminilor” (Iacob 1. orice creºtin trebuie sã fie un purtãtor al luminii lui Hristos.G. cãci Învierea preface în luminã pe aceeia pe care îi lumineazã. Dumnezeu adevãrat. cã Cel mãrturisit înainte de ei ca Fiu al lui Dumnezeu. Sfânta Scripturã aseamãnã lumina cu binele iar întunericul cu rãul. Al doilea adevãr fundamental revelat în istoria mântuirii de Învierea Domnului este cel exprimat în Simbolul de credinþã: „Aºtept învierea morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie”. Mai întâi. zadarnicã este propovãduirea noastrã ºi zadarnicã credinþa voastrã” (1 Corinteni 15. Sfântul Apostol Pavel spune cã „Roada luminii stã în orice bunãtate. pe când cele rele sunt ale întunericului. 14). cântãm cu entuziasm: ”Hristos a înviat din morþi. iar în alt loc Mântuitorul porunceºte: „Aºa sã lumineze lumina voastrã înaintea oamenilor.. iar din cauza persecuþiilor din timpul patimilor chiar renegat. Moartea ºi întunericul nu mai au sens în perspectiva mãreþiei Învierii lui Hristos. iar noi. 12). Datoritã faptului copleºitor al Învierii. de luminare a vieþii. este cu adevãrat Lumina lumii ºi Dumnezeu. iar lumina înnobileazã viaþa omului. 5). 12 . Este o dovadã în plus. au devenit puternici. deci. Ultimul cuvânt îl are Viaþa ºi Lumina. Aºadar. De aici ºi gândirea cã faptele bune sunt fapte ale luminii. Fiind luminã. ce revarsã asupra fãpturilor lumina Sa (Isaia 60. 8). ºi celor din mormânturi viaþã dãruindu-le” ºi „Aceasta este ziua pe care a fãcut-o Domnul. De aceea. apostolii. El este „Dãtãtorul luminii” (Genezã 1. chiar cu preþul vieþii lor.P. Învierea genereazã luminã. prin Învierea Sa. De aceea. orice martor al Învierii. iar robii pãcatului urãsc lumina. 1-5). Dacã pânã atunci era vãzut de cei mai mulþi dintre contemporani ca un mare profet. Învierea este o afirmare ºi un salut adresat vieþii de aici ºi de dincolo. Erau convinºi cã „Dacã Hristos n-a înviat. convinºi de datoria de a propovãdui Lumina ºi Viaþa care decurg din Înviere. acum este evident Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu este definit ca fiind „Luminã” (1 Ioan 1. în timp ce fiii luminii strãlucesc în fapte bune ºi în credinþã. Stãpânitorul vieþii ºi al morþii. Aceasta este „Lumina care lumineazã în întuneric ºi pe care întunericul nu o poate birui” (Ioan 1. sã ne bucurãm ºi sã ne veselim într’însa”. din slabi. cu moartea pre moarte cãlcând. Adevãrurile fundamentale descoperite de Înviere sunt adevãrate daruri pentru viaþa noastrã. chiar ºi pentru ucenici. Bucuria noastrã este mare pentru cã. sufletul nostru devine el însuºi luminã” (Omilii la Cântarea Cântãrilor. plini de lumina lui Hristos. iar în alt loc: ”Sã ne dezbrãcãm dar de faptele întunericului ºi sã ne îmbrãcãm cu armele luminii”(Romani 13. temãtori ºi indeciºi. plini de curaj. 16). 17). Mântuitorul Hristos ne aduce dorul dumnezeiesc al nemuririi. în dreptate ºi în adevãr” (Efeseni 5.Potrivit învãþãturii biblice. negând veºnicia morþii. precum zice Sfântul Grigorie de Nyssa:„Apropiindu-ne de luminã.

dorind sã le reaminteascã. Lumina lui Hristos arde în fãcliile credinþei în nemurirea noastrã ºi. De aceea. purtându-le de la bisericã la casele lor. iar. Fãclia din noaptea de Paºti are un caracter simbolic. pânã la sfârºitul veacului” (Matei 28. speranþa. Domnul Hristos. fãclia aceasta este lumina lui Hristos care lumineazã tuturor. sentimente înalte de bucurie sfântã ne cuprind. Lumina ºi Mântuitorul lumii. Domnul Hristos ne-a rãscumpãrat. Lumina. pe care trebuie sã le avem ca îndreptar permanent. în perspectiva veºniciei. adicã Domnul Hristos Cel înviat. De aceea. dar ºi real. botezându-le în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. prin Cruce întru iubirea Sa supremã. tot ce are mai de preþ. umplându-l de mare bucurie. Pentru aceasta. an de an. gândirea. Drept aceea. Sfânta Înviere ne echilibreazã existenþa. care este Hristos. imnul „Hristos a înviat” este cu adevãrat cântarea tuturor veacurilor creºtine ºi în ea se cuprinde dogma mântuirii noastre. „cãmarã împãrãteascã prealuminatã” . comuniunea cu cei dragi. fiind încã pe pãmânt. ca un Biruitor a spus în faþa Sfinþilor Apostoli: „Datu-Mi-s-a toatã puterea în cer ºi pe pãmânt. „ rai înfrumuseþat” ºi izvorul mântuirii noastre. a dat toatã judecata 13 .care este chezãºia vieþii ºi învierii noastre. ºi iatã Eu cu voi sunt în toate zilele. 18 – 20). Valorile religios – morale propovãduite de Biserica noastrã strãmoºeascã sunt cãlãuzele pline de lumina învierii. cu fãclia aprinsã. cu chemarea: „Veniþi de luaþi luminã”. * * * Lumina care a rãsãrit din mormântul lui Hristos învãluie tot sufletul creºtinesc. pentru cã ea alungã întunericul ºi teama necunoaºterii credinþei ºi dragostei lui Hristos. în cele douã planuri ale existenþei. sãrbãtoarea bucuriei. Sãrbãtoarea Învierii este. pentru a trãi permanent bucuria Învierii Domnului. învãþaþi toate neamurile. mai întâi. ei îºi aprind luminile ºi nu le mai sting. anume cel biologic ºi cel spiritual – etern. unii creºtini aprind lumânarea de la crucea ce strãjuieºte la cãpãtâiul pãrinþilor ºi celor dragi adormiþi întru nãdejdea învierii. Aceste valori reprezintã adevãrul în care trebuie sã credem. printr-o legãturã tainicã. Având în vedere aceastã certitudine de afirmare a vieþii. calea pe care trebuie sã mergem ºi viaþa pe care trebuie sã o ducem. Aºadar. Biserica lui Hristos izvorãºte din marea minune ºi tainã a Învierii. adicã Lumina ºi Viaþa noastrã. prin urmare. Un alt adevãr care se desprinde din Învierea Domnului Iisus Hristos se referã la însãºi viaþa fiecãruia dintre noi. biruind moartea de care ei sunt cuprinºi temporar. impune o mare responsabilitate pentru modul în care o trãim aici pe pãmânt. cã Hristos a înviat. a vieþii ºi a luminii. iar inimile se deschid în faþa speranþei învierii precum mugurii sub îmbrãþiºarea caldã a razelor soarelui. Dupã Învierea Sa din morþi. Cãci în momentul în care preotul sau episcopul se adreseazã creºtinilor. învãþându-le sã pãzeascã toate câte v-am poruncit vouã. astfel. a rãsãrit din mormântul Sãu ce s-a arãtat purtãtor de viaþã. Aceastã viaþã capãtã un sens superior. Fiul. în tezaurul sãu sfânt de învãþãturã ºi de viaþã. Cu aceastã luminã. mergând. sub bolta de har a nopþii pascale. jertfelnicã ºi dumnezeiascã ºi ne-a unit cu Dumnezeu prin mãreþia Învierii Sale.

de multe ori ostilã ºi plinã de neajunsuri. Nobila lucrare de slujire se desfãºoarã ºi în spitale ori azile de bãtrâni. pentru a izgoni rãul din lume ºi a zidi ºi consolida mereu Trupul Sãu tainic – Biserica . a Luminii ºi a Vieþii. vã îmbrãþiºez pãrinteºte pe toþi. unde existã capele ºi sfinte altare. drepþi sau pãcãtoºi. ca fii ai Luminii ºi Împãrãþiei Sale. Odatã cu aceste mulþumiri. de creºtere a tineretului în spiritul moralei creºtine prin educaþia religioasã în ºcoli. De aceea. modeºti sau învãþaþi. ºi a slujit pe toþi cei care nu au pãrãsit-o ºi i-au urmat îndemnul. sã rugãm pe Hristos Cel Înviat sã ne însenineze sufletul ºi viaþa cu lumina ºi bucuria Învierii. cu smerenie ºi cu dragoste. prin care ºi viaþa socialã se amelioreazã. tineri ºi vârstnici. încurajându-ne unii pe alþii în aceastã sfântã ºi mare zi. în temniþe ºi unitãþi militare. strãbate valurile cu poporul dreptcredincios. al vieþii ºi al bucuriei”. adicã dragostea. continuã misiunea de zidire sufleteascã a celor ce participã la sfintele slujbe. bucuria ºi pacea Sfintei Învieri.apostolilor ºi urmaºilor lor. cu greutãþile zilnice ºi cu suferinþele ºi necazurile lor inerente. în dragostea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. afirmând astfel. Astãzi. adresându-vã salutul biruitor: HRISTOS A ÎNVIAT! 14 . numind aceastã sãrbãtoare „Praznicul luminii. credinþa ºi viaþa întru El. sãraci sau bogaþi.ºi prin ea Împãrãþia lui Dumnezeu. Biserica noastrã strãmoºeascã a strãbãtut toate momentele. Doar suferinþa înduratã creºtineºte ne-a dat putere în încercãri ºi biruinþã în necazuri. unitatea ºi solidaritatea noastrã creºtinã ºi româneascã. ca ºi o corabie între valurile învolburate. Mulþumim Bunului Dumnezeu pentru toate câte ne-a dat nouã ºi adresãm mulþumiri ºi impãrtãºim binecuvântare cãtre toþi slujitorii din parohiile ºi mânãstirile Arhiepiscopiei Târgoviºtei. clerici ºi credincioºi. ajutându-i în lupta cu pãcatele. Împãrtãºindu-ne de lumina. Ca ºi de multe ori în trecutul istoriei noastre bimilenare. Noi. care. de unde preoþii acordã bucuria binecuvântãrii ºi asistenþã spiritualã. rãutãþilor ºi pãcatului ce degradeazã frumuseþea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. de asemenea. împreunã cu bunii noºtri credincioºi ºi cu profesorii de religie. Sfânta noastrã Bisericã subliniazã mereu. sã trãim creºtineºte în realitatea socialã. Învierea Domnului trebuie sã fie de fiecare datã ºi generatoare a reînvierii noastre sufleteºti în lupta noastrã împotriva întunericului. Aºadar. pentru reînvierea credinþei ºi speranþei. atmosfera luminoasã a Învierii Domnului. de zidire ºi de reparare a sfintelor lãcaºuri de închinare. avem îndatorirea de a duce în lume lumina lui Hristos. ci ºi-o exercitã ºi în viaþa credincioºilor ei. prin cuvânt ºi slujbe. Cãci. împreunã cu alþi credincioºi angajaþi în lucrarea de reînnoire a vieþii. toþi membrii Bisericii. * * * Înþelegerea sensului adevãrat al Învierii ne ajutã pe toþi. iertându-ne ºi iubindu-ne unii pe alþii. Biserica nu-ºi limiteazã slujirea numai la sfântul lãcaº de închinare. pentru a rãspândi Lumina ºi Viaþa întru Învierea Sa. încurajând necontenit.

III. TEOLOGIE ªI VIAÞÃ .

Anderson crede cã deceniul in curs va alimenta scena pe care se desfãºoarã aceste procese. Cu un asemenea înþeles. Într-o carte intitulatã: „Realitatea nu este ce pare a fi“. se caracterizeazã. Întrucât domeniul economic sau politic se gãseºte în atenþia opiniei publice ºi este studiat cu multã asiduitate de specialiºti avizaþi. sprijinitã pe o reþea tentacularã de legãturi vãzute ºi nevãzute. Walter Truett Anderson considerã cã „în ultimul deceniu am pãºit într-o nouã realitate. în care oamenii de pretutindeni luptã. Anderson foloseºte douã noþiuni care par deosebite între ele. Dumitru POPESCU De la bun început trebuie precizat cã noþiunea de globalizare implicã mai multe aspecte. într-un mod fãrã precedent. indiferent de locul unde trãiesc. iar specia umanã se va strãdui sã construiascã o nouã civilizaþie. care este lumea postmodernã. reunite sub sintagma „drepturile omului“. pentru a afla cine ºi ce sunt ei“. Se poate spune cã globalitatea constituie temeiul teoretic ºi cultural al globalizãrii. la fel cum s-a întâmplat cu lumea modernã care a precedat-o. printre care cele economice. pe care o vedem ºi o simþim în chipuri diferite.ORTODOXIE ªI GLOBALIZARE Culturã globalã ºi culturi particulare Pr. noi ne vom ocupa de aspectul cultural al globalizãrii. rasã sau naþionalitate. Graþie exploziei demografice ºi tehnologiilor comunicãrii. În acest sens globalitatea asigurã o nouã arenã. individul ºi comunitatea localã au ieºit din izolarea în care s-au menþinut de-a lungul timpului ºi au intrat în comunitatea planetarã. În primul rând. Aceastã nouã realitate în care trãim. dr. care reprezintã o problemã importantã pentru Ortodoxie. prof. Aceasta cu atât mai mult cu cât astãzi. în actuala perioadã istoricã. printr-o viziune într-adevãr globalã asupra lumii. politice sau culturale sunt cele mai importante. în care toate credinþele se pot privi în sine ºi pot deveni conºtiente de existenþa altora. Dupã cum se desprinde din afirmaþiile de mai sus. Pe acest temei se altoieºte sentimentul solidaritãþii fiecãruia cu toþi ceilalþi oameni. este vorba de globalitate. juridice sau etice. bazatã pe un nou sens al realitãþii sociale. edificarea structurilor ºi întreprinderilor economice e însoþitã de decizii culturale. îndrumatã preponderent de valori politice. globalitatea reprezintã o formã a universalitãþii ce explicã existenþa umanã. care are în vedere sistemul de relaþii reciproce în care sunt cuprinºi toþi oamenii de pe planeta noastrã. de apariþia unei culturi globale. 16 . alãturi de cãderea vechilor orientãri ale credinþei ºi de conflictele provocate de conceptele de clasã. care susþine dezvoltarea unei conºtiinþe a globalitãþii. Existenþa umanã modernã a cãpãtat astfel caracterul unei totalitãþi.

angajând individul într-o existenþã superficialã. video-ul. ºi sã trãiascã sub diferite dominaþii strãine. ce dau profilul civilizaþiei prezentului. valorile spirituale. pânã la abandon. s-a dat publicitãþii un comunicat final în care se subliniazã cã „participanþii la Conferinþã considerã cã în Europa s-a deschis o perspectivã fãrã precedent pentru cetãþenii statelor din spaþiul euro-atlantic. Unul dintre ele. culturale. hard rock-ul. al prosperitãþii. Dupã cum observa Benjamin Barber. atât pentru faptul cã ambele au un caracter omogen ºi universalist. vinovat de actuala crizã a culturii. se adânceºte tot mai mult în favoarea civilizaþiei. epidermicã. privind Bisericile ºi Valorile Euro-Atlantice. ºi poate cel mai important. pe 3 iunie 2002. informaþia. care este purtãtoarea factorilor globalizãrii. Toate cultele recunoscute din România susþin fãrã echivoc integrarea euro-atlanticã a României. care se restructureazã cantitativist. desfiinþeazã principiul suveranitãþii sau al identitãþilor. cu puternice rezonanþe la nivelul culturii propriu-zise. comerþul. localurile McDonald’s. înlocuitã uneori cu o altã construcþie lingvisticã. dar ºi pentru faptul cã ambele au caracter utilitar. considerã cã procesul integrãrii europene sau nord-atlantice poate 17 . cãrþile uºoare. Desigur. care þine mai mult de domeniul realitãþilor utilitare ºi economice. noþiunea de „culturã globalã“ desemneazã o realitatea omogenã. în timp ce globalitatea ar reprezenta aspectul cultural al globalizãrii. Simbolurile ei sunt internet-ul. divertismentul ºi comerþul. producþia ºi tehnologia. libere ºi unite sub valorile ºi practicile democratice. Lãsând în plan secund. cultura globalã propulseazã în prim plan valorile utilitare sau civilizatorii. pe când cea de a doua de domeniul civilizaþiei. parcurile Disneyland. în sensul dat de Herder acestui termen. spirituale ºi securitãþii comune. într-un spaþiu al valorilor comune. Cu prilejul unei Conferinþe internaþionale. cultura globalã are aspecte pozitive. mai ales dupã evenimentele din 11 spetembrie. constã în faptul cã ea oferã cadrul care favorizeazã procesul integrãrii noastre în structurile europene sau cele nord–atlantice. care iau cu asalt graniþele naþionale. modificând stilurile de gândire ºi viaþã. cãlãuzitoare cãtre desãvârºirea de sine a persoanei. finanþele. Aceºtia sunt: informaþia. Manifestãrile globalizãrii se afirmã cu precãdere în sfera valorilor utilitare. prin realizarea unei comunitãþi largi.În al doilea rând este vorba de globalizare. þinutã la Bucureºti. Procesul globalizãrii este pus în miºcare de câþiva factori definitorii prin amploarea ºi dinamismul lor. care nu se împiedicã de specifiul culturilor naþionale ºi induc un mod de viaþã global. globalizarea constituie aspectul practic ºi utilitar al globalitãþii. superculturã. este aplicatã ºi unei realitãþi. serialele de televiziune. Dupã ce a fost obligatã sã-ºi schimbe în repetate rânduri sistemul economic. Cu toate acestea. a cãrei coeziune o asigurã sistemele de comunicaþii. ºi trec fãrã dificultate peste realitãþile particulare. România. Astfel. Dar sintagma culturã globalã. nu existã nici o contradicþie între globalitate ºi globalizare. Prima þine mai mult de domeniul culturii. conform unui ideal nelimitat ºi etern de umanitate. Dezechilibrul existent în sistemul de valori. securitãþii ºi pãcii“. ca ºi þãrile vecine. dupã principii utilitare ºi hedoniste.

Dar pe lângã faptul cã aceastã dimensiune metafizicã este înþeleasã ca un fel de amalgam religios ºi filozofic. ca „un sistem de credinþe care se oferã publicului spre consum“. naþionale ºi devine un component uºor manevrabil ºi depersonalizat. ci vrea sã trãiascã obstinat într-o lume idealã ºi de vis“. ci le impune valori. a fost filozoful german Schelling. fãrã sã þinã seama de voia lui Dumnezeu. Mai mult decât atât. Criza 18 . în calitate de Creator al ei. ci sã dea formã realitãþii dupã chipul ºi asemãnarea sa. sau pe criterii religioase de Huntington. Considerãm cã Papa Ioan Paul al II-lea are dreptate atunci când se adresa participanþilor la ºedinþa plenarã a Academiei Pontificale de ªtiinþe Sociale spunându-le cã „globalizarea nu trebuie sã devinã un nou tip de colonialism. hinduse. violentând tradiþii. înþelese ca un reflex al culturilor existente. semnificative ºi valoroase. Cel care a surprins aceastã tendinþã a omului modern.aduce mai multã siguranþã ºi mai multã stabilitate în regiuni confruntate de conflicte etnice sau religioase ºi poate oferi cadrul necesar pentru propãºirea comunã. delimitate pe criterii istorice de un Spengler. ne aflãm în prezenþa unei superculturi globale care cucereºte toate spaþiile culturale particulare existente în lume. de credinþele ºi practicile lor religioase. Nici o putere nu are dreptul sã desconsidere drepturile omului ºi varietatea culturilor. nu trebuie lipsiþi cei sãraci de ceea ce le este mai preþios. eleniste.“ În fond. cultura globalã ar putea constitui o ºansã pentru reabilitarea religiei într-o lume secularizatã. cultura globalã nu intrã în dialog cu celelalte bunuri. II Cultura globalã promovatã de fenomenul globalizãrii este rezultatul unei ideologii antropocentrice care vrea sã modeleze lumea dupã voia omului. stiluri de viaþã ce le sunt strãine. În particular. constã în atitudinea prometeicã a omului. credinþe religioase. fiindcã convingerile religioase autentice sunt manifestarea limpede a libertãþii umane. etc. de a fi ca Dumnezeu. În locul civilizaþiei egiptene. de a nu recunoaºte concretul aºa cum a fost creat de Dumnezeu în creaþie. în ambianþa armoniei universale a popoarelor. Trebuie sã respecte diversitatea culturilor care. cultura globalã are caracter evident utilitar ºi nu manifestã prea mult interes faþã de identitatea culturalã a popoarelor. Toynbee. norme morale ºi juridice. care ne spune cu multã profunzime cã „pãcatul original al omului. al unei globalitãþi uniformizatoare. care pune sub semnul întrebãrii tradiþiile ºi valorile specifice comunitãþii etnice. dominatã de consum. Aceastã tendinþã este sporitã ºi de faptul cã globalizarea ºi cultura ei globalã se împleteºte cu influenþa deconstructivã a postmodernismului. prin care ºi-au edificat propria lor identitate culturalã. este vorba de o atitudine care nu acceptã realitatea creaþiei. individualist. cu care coexistãm în spirit“. mentalitãþi. problema fundamentalã pe care n-a rezolvat-o globalizarea este cea a raportului dintre cultura globalã ºi culturile particulare. fiindcã „tinde spre adâncirea noilor dimensiuni metafizice ºi religioase. Constituitã din bunuri ºi simboluri care se propagã cu sprijinul noilor tehnologii de comunicare ºi instrumente specifice economiei de piaþã. romane. sunt cheile interpretative ale vieþii.

Cultura globalã se suprapune culturilor particulare ºi cautã sã le anuleze. cultura globalã nu mai þine seama de varietatea culturilor particulare. fiindcã au fost despãrþite de lumea realitãþilor vãzute sau materiale. care a fost introdusã în lumea realitãþilor sensibile sau materiale ºi lumea realitãþilor inteligibile sau spirituale s-a concretizat în prãpastia existentã astãzi dintre progresul ºtiinþific ºi tehnic al omului ºi regresul lui spiritual. În mentalitatea omului secularizat. Atâta vreme cât nu va depãºi separaþia dintre aspectul material ºi spiritual al realitãþii. Cauza principalã a acestui fenomen constã în faptul cã atât cultura universalã cât ºi culturile particulare sunt lipsite de fundamentul lor spiritual. unde banul devine operatorul. Individualismul. care ne face sã devenim insensibili la suferinþa celor mulþi din întreaga lume. ci cautã sã se transforme într-o superculturã civilizatorie. cultura globalã dobândeºte un caracter pur utilitar ºi se orienteazã unilateral cãtre valorile materiale. fãrã sã þinã seama de voia lui Dumnezeu. dar nu mai poate domina forþele iraþionale care îl confruntã în viaþa lui interioarã. În timp ce ºtiinþa rãmâne obiectivã. potrivit Genezei. Lipsitã de fundamentul ei spiritual. Consecinþa inevitabilã a dihotomiei. ªi tocmai pentru faptul cã lumea este lipsitã de fundament spiritual. omul dominã natura exterioarã a lumii. constituie componentul principal al unei globalitãþi uniformizatoare. care devine izvor nesecat de violenþã ºi terorism. Fãrã existenþa unui fundament interior al universului care sã þinã împreunã aspectul natural ºi spiritual al creaþiei. prin fundamentul 19 . sunt rezultul atitudinii prometice a omului. lumea naturalã este consideratã ca o simplã realitate materialã. care a zdruncinat importanþa tradiþiei ºi a valorilor naþionale. Din cauza absenþei ordinii interioare a creaþiei. omul se transformã într-o fiinþã fãrã rãdãcini. închisã în propria ei autonomie. care intrã în conflict cu culurile particulare.ecologicã cu dimensiunea ei planetarã. creaþia a fost divizatã într-o lume materialã obiectivã. dominatã de consum. În acelaºi sens. care intrã în conflict cu constituþia ei naturalã ºi genereazã numeroase proteste virulente în lumea întreagã. cultura globalã cautã sã dea lumii o înfãþiºare artificialã. închisã în propria ei autonomie. mijlocul ºi finalitatea absolutã a proceselor economice. care se purta obiectiv peste ape. fiindcã se întemeiazã pe argumente universal valabile. care poate fi modelatã cu uºurinþã de o ideologie globalã. credinþa are doar caracter subiectiv. ci aºa cum ar dori el însuºi sã-l vadã. fiindcã Duhul lui Dumnezeu. ci numai subiectiv. de facturã sincretistã. ºi o lume a realitãþilor spirituale ºi culturale izolate în subiectivitatea umanã. dat în constituþia interioarã a creaþiei de cãtre Dumnezeu. ca realitãþi voite de Dumnezeu. care nu recunoaºte concretul aºa cum a fost creat el de Dumnezeu. Cu ajutorul ºtiinþei ºi tehnicii de care dispune astãzi. lipsitã de structurã spiritualã interioarã. Realitãþile spirituale nu mai au caracter obiectiv. a fost eliminat din creaþia vãzutã ºi izolat în lumea realitãþilor spirituale nevãzute. manipulãrile genetice ale fiinþei umane sau înlocuirea iubirii de aproape cu iubirea de sine.

care fãcea imposibilã întruparea realã a lui Dumnezeu. le þine ºi le strânge. ca Logos Creator ºi Mântuitor. Rostul creºtinismului nu este nici cel de a dispreþui materia. Fãrã fundamentul interior al creaþiei. Cel care a reuºit pentru prima datã sã depãºeascã opoziþia dintre cele douã lumi ºi sã reconcilieze universalul cu particularul în lumina Logosului divin. ci cãtre valorile supreme care se identificã cu persoana lui Hristos. nici de a o idolatriza. dar miºcându-le pe toate. iar criza spiritualã a omului contemporan va spori mereu. pentru ca omul sã se îndumnezeiascã“. cu centrul ei de gravitate în persoana Logosului divin. cultura globalã devine o structurã supra-raþionalã uniformã. aºa cum s-a întâmplat în trecut. III Gândirea patristicã rãsãriteanã a fost obligatã sã regândeascã raportul dintre universal ºi particular în lumina Revelaþiei divine. fiindcã ºi ele au fost create de Dumnezeu.interior al creaþiei. Fiul lui Dumnezeu – întrupat. Dar aceastã ordine unicã ºi armonioasã a creaþiei în Cuvântul Tatãlui. Acesta este motivul principal pentru care teologia patristicã rãsãriteanã a vorbit despre „Dumnezeu care s-a fãcut om. Cerul ºi pãmântul despre care ne vorbeºte Geneza. Iatã ce ne spune el din acest punct de vedere: „Cãci Cuvântul Tatãlui. care depãºeºte opoziþia dintre universal ºi particular. are însã o importanþã capitalã pentru problema relaþiei dintre cultura globalã ºi cea particularã. în hotarele lumii sensibile sau naturale. Care spune cã „Eu sunt Calea. ci de a o transfigura în Hristos. ºi despre dimensiunea cosmicã a mântuirii în Hristos. alcãtuieºte o singurã lume ºi o unicã rânduialã frumoasã ºi armonioasã a ei. dupã bunãvoirea Tatãlui“. care s-a întrupat pentru mântuirea noastrã. nelãsând nimic gol de puterea Lui. pentru a depãºi opoziþia dintre lumea sensibilã ºi cea inteligibilã. care cautã sã mãture din calea ei culturile particulare. în vederea unor scopuri utilitare. la începutul Scripturii. a fost Sfântul Atanasie cel Mare din Alexandria Egiptului. ci pãzindu-le pe toate împreunã ºi pe fiecare în parte. care ne intereseazã în mod deosebit. ca sã fie mijloc de comuniune între oameni. ca Spirit absolut. El a întreprins o adevãratã reconstrucþie cosmologicã. aºa cum se întâmplã astãzi. dintre natural ºi spiritual. care nu mai este orientatã utilitar. Cuvântul Tatãlui. cultura globalã nu mai este datã pe 20 . sãlãºluindu-se ºi întinzând puterile Lui în toate ºi pretutindeni ºi luminând toate cele vãzute ºi nevãzute. Aceastã ordine universalã ºi armonioasã a întregii creaþii. cerul ºi pãmântul nou de care vorbeºte Apocalipsa. despre care ne vorbeºte Sfântul Atanasie cel Mare. spre valorile materiale ale acestei lumi. sunt destinate sã devinã în Hristos ºi Bisericã. la sfârºitul Scripturii. El însuºi rãmânând nemiºcat. în lumina unei ordini armonioase ºi a întregii creaþii vãzute ºi nevãzute. prin care „toate au fost fãcute“. nu se va putea descoperi relaþia adevãratã dintre cultura universalã ºi culturile locale. Aceasta nu înseamnã cã creºtinismul ar dispreþui lumea valorilor materiale. constituie temeiul pentru o culturã globalã creºtinã. Adevãrul ºi Viaþa“. Datoritã acestei ordini care permite Logosului divin sã le þinã pe toate împreunã ºi pe fiecare în parte.

care permite fiecãrei Biserici sã se înrãdãcineze în viaþa poporului ei. fie cã este vorba de cultura elinã. romanã. Dar aceeaºi ordine a comuniunii sau a culturii globale o descoperim ºi în structura sinodalã a Bisericii Ortodoxe. cultura universalã ºi cea particularã nu mai constituie douã realitãþi separate ºi opuse între ele. care constituie fundamentul spiritual al întregii creaþii. în virtutea ordinii unice a creaþiei în lumina personalã a Logosului divin. Pe de o parte. dar pe de altã parte. Astfel. Unul din Treime. dar ºi pe toate împreunã. al Patriarhiei de Moscova. babiloneanã. în apropiere de Bari. construitã în secolul al Xl-lea. înscrisã în constituþia internã a creaþiei. sunt vãzute ca realitãþi înrãdãcinate în constituþia interioarã a creaþiei dupã voia lui Dumnezeu Tatãl. în calitate de Logos Creator. Mântuitorul pune accentul pe diversitatea sau identitatea neamurilor.deasupra culturilor particulare. La Bruxelles existã deja un reprezentant al Patriarhiei de Constantinopol. sub formã de ramuri. egipteanã. fiindcã sunt realitãþi create de Dumnezeu. în numele cãreia se boteazã omul. Fiecare ramurã poartã un simbol al culturii pe care o reprezintã. a dat-o Sfinþilor Apostoli ca sã propovãduiascã Evanghelia la neamuri ºi sã-i boteze în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. cã întru el se vor binecuvânta toate neamurile. alcãtuitã dintr-o constelaþie de Biserici autonome. se regãseºte în porunca pe care Hristos. sau din Conferinþa Bisericilor Europene. constã în faptul cã atât culturile particulare. ca Logos Mântuitor. Aceastã ordine a culturii globale. fie cã este vorba de cultura persanã. în lumina comuniunii trinitare. care þine împreunã fiecare neam cu toate neamurile. pe vremea când aceastã provincie aparþinea Bizanþului. Aceastã structurã de comuniune a permis Bisericii Ortodoxe sã facã parte integrantã din Consiliul Mondial al Bisericilor. fiindcã toate îºi au originea lor comunã în 21 . cu identitatea lor specificã. reconstrucþia cosmologicã a Sfântului Atanasie cel Mare ne permite sã înþelegem cultura globalã ca un reflex al comuniunii trinitare care pune accentul pe identitatea fiecãrui neam ºi a culturii lui particulare. din care se desprind toate culturile lumii. al Bisericii Greciei ºi al Patriarhiei Române. Importanþa considerabilã a acestei ordini. ci douã aspecte concomitente ale aceleiaºi realitãþi. are în vedere ºi legãtura dintre ele. Mântuitorul rãmâne credincios legãmântului încheiat între Dumnezeu ºi Avraam. Aceastã reprezentare iconograficã vrea sã arate cã neamurile sunt entitãþi voite de Dumnezeu. un uriaº paviment în mozaic. Pe aceastã cale. sau multe altele. într-o catedralã din Otranto. cât ºi cultura globalã. în comunitatea democraticã a Uniunii Europene. dar sã aducã ºi contribuþii spirituale ºi culturale folositoare la îmbogãþirea reciprocã a tuturor. ci prin culturile particulare. care reprezenta simbolic pe Hristos. fãrã dificultate. ca Arborele vieþii. cu darurile lor specifice. pe temelia unei eclesiologii de comuniune. pentru a afirma fiecare culturã în parte. ºi tot ea îi permite sã se integreze. dar ºi pe legãtura iubirii dintre ele. Dar este interesant cã aceastã ordine cosmicã globalã o întâlnim ºi în iconografia unor biserici creºtine. ca expresie a unitãþii în diversitate care se aflã la baza eclesiologiei ortodoxe. Am admirat de curând. În lumina ordinii armonioase ºi unice a creaþiei în Logosul Divin.

pusã în evidenþã de Sfântul Atanasie cel Mare sau Sfântul Maxim Mãrturisitorul. cã universalul se manifestã prin particular. nu exista hazard. De douã milenii. Învãþãm din acest model cã dacã dorim sã evitãm reparaþia particularismelor ºi naþionalismelor exacerbate. Identitatea fiecãrui neam trebuie sã rãmânã identitate scrisã. invizibilã. care nu vrea sã ºtie de identitate naþionalã. atunci când afirmã. implicitã. Este interesant cã oamenii de ºtiinþã vin sã confirme astfel. care s-au arãtat capabile sã adopte trãsãturile specifice ale fiecãrei culturi ºi sã manifeste respect deosebit pentru fiecare comunitate particularã. fãrã sprijinul ei. a început sã fie pusã în evidenþã ºi de savanþi din domeniul fizicii fundamentale. liberã. cã „de la începuturile lui. „Orientale lumen“. dupã mai bine de un mileniu 22 . ordinea supremã care regleazã constantele fizice. prin care toate au fost fãcute ºi lumineazã pe orice om care vine în lume ºi care este luminã a neamurilor. Puternicã. capabilã sã pãstreze modul specific al fiecãrui neam. existentã în infinit. trebuie sã înþelegem cã vestirea Evangheliei trebuie sã fie în acelaºi timp înrãdãcinatã în specificitatea culturilor ºi deschisã convergenþei într-o universalitate care este un schimb spre îmbogãþirea comunã“. sensibilã. ci constituie o manifestare a Bisercii universale. cã „ordinea eternã e prezentã în fiecare particulã“.. condiþiile iniþiale. Iatã ce ne spun ei: „O ordine implicitã foarte profundã ºi invizibilã lucreazã dedesubtul dezordinei explicite. în legãturã cu problema culturilor particulare. Din cuprinsul acestor afirmaþii. dar ºi tendinþa ca globalizarea sã devinã un nou colonialism. pe care teologia ortodoxã o afirmã încã din epoca patristicã. Într-o scrisoare pastoralã. fiindcã constituie suportul spiritual pentru pãstrarea identitãþii lucrurilor. Pãrintele Stãniloae ne spune cã „la baza fiecãrei culturi particulare. care nu mai pot avansa. tainicã. Natura modeleazã în haos formele complicate ºi superior organizate ale viului.. Orientul creºtin a îmbrãcat forme interioare diferite. fiinþelor ºi neamurilor. eternã în spatele fenomenelor foarte sus deasupra universului. acþioneazã un model dumnezeiesc etern pe care acea culturã trebuie sã-l realizeze cât mai deplin“. care promoveazã ºovinismul faþã de alte neamuri sau faþã de minoritãþile naþionale.Arborele Vieþii. teologia ortodoxã susþine cã Biserica localã nu este o parte din Biserica universalã. dar prezentã în fiecare particulã“. Acest fenomen specific creºtinismului ortodox îºi are explicaþia lui în ordinea interioarã a creaþiei. Ortodoxia nu poate fi de acord nici cu o culturã globalã uniformizatoare. în cercetarea microcosmosului unde se pare cã domneºte dezordinea. La originea creaþiei nu existã evenimente întâmplãtoare. ordinea se aflã acolo. ci o ordine cu mult superioarã tuturor celor pe care le putem imagina. comportamentul atomilor ºi viaþa stelelor. În aceastã luminã. Dar tot atât de interesant este faptul cã aceastã ordine a creaþiei. se desprinde ideea. dat sã promoveze ºi cooperarea cu alte neamuri. adevãrate genii ale gândirii teologice. în care universalul se împleteºte cu particularul. dar nici cu identitãþi naþionale închise. spre progresul comun. Papa Ioan Paul al II-lea face elogiul relaþiei dintre universal ºi particular din gândirea ortodoxã.

Aceasta însã. ci sã pledãm pentru o culturã globalã capabilã sã apere identitatea neamurilor. Într-o declaraþie a Cultelor din þara noastrã. 23 . dar ºi cooperarea rodnicã între ele. alãturi de celelalte þãri europene. spre îmbogãþirea reciprocã a tuturor. care se aflã la originea crizei culturale. cã relaþia dintre universal ºi particular.ºi jumãtate. dar cu toatã modestia. se spune cã „procesul de unificare europeanã. fie cã este vorba de eticã ºi disciplinã. IV Cultura globalã sau globalizarea reprezintã un proces ireversibil. ca realitate înscrisã în constituþia creaþiei ºi sã promoveze un dialog autentic între religii ºi culturile particulare. pe care o reprezintã savanþii de geniu. fiindcã globalul rãmâne înscris în constituþia creaþiei. poate fi deplin în condiþiile în care se realizeazã ºi o îmbogãþire spiritualã europeanã. pe care Ortodoxia i-a considerat ca „profeþi naturali“. care vizeazã în mare mãsurã o unificare economicã. De aceea. Ortodoxia depãºeºte nu numai opoziþia dintre globalizare ºi identitate naþionalã. pusã în evidenþã de Sfântul Atanasie cel Mare. semnatã de Prea Fericitul Pãrinte Teoctist. din partea lumii occidentale. dar ºi de ºefii celorlalte culte din þarã. contribuþia României va spori valoarea tezaurului spiritual ºi cultural european“. dar ºi separaþia dintre om ºi naturã ce se aflã la baza crizei ecologice. capabil sã promoveze valori spirituale. Ortodoxia are misiunea sã sprijine o globalizare capabilã sã respecte identitatea naþiunilor. fiindcã se întemeiazã atât pe Revelaþia divinã cuprinsã în Sfânta Scripturã. culturale ºi ecologice pentru pacea lumii atât de greu încercatã de violenþã ºi terorism. Datoritã ordinii interioare a creaþiei la care ne-am referit mai sus. Este adevãrat cã avem multe de primit din punct de vedere cultural în cadrul procesului de globalizare sau integrare europeanã. prin bunãvoinþa ºi ajutorul lui Dumnezeu Tatãl. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. constituie o realitate înscrisã în firea lucrurilor. fie de responsabilitate. Datoria noastrã de ortodocºi nu este aceea de a respinge procesul ca atare. care se aflã la originea crizei spirituale. Credem cã aceasta este calea autenticã prin care „parlamentul ortodox“ se va impune în faþa lumii contemporane. Fiul ºi Sfântul Duh dar ºi prin contribuþia preþioasã a distinºilor parlamentari ortodocºi. Pãstrându-ºi identitatea spiritualã proprie. dar depãºeºte totodatã atât dihotomia dintre Dumnezeu ºi om. dar ºi pe revelaþia naturalã. care se va impune tot mai mult în viitor. pentru integrarea României în Uniunea Europeanã. trebuie sã fim conºtienþi de valorile spirituale pe care le putem aduce la edificarea Europei de mâine. la vremea sa. ºi nici de a-l accepta ca o fatalitate. în detrimentul culturilor particulare. modelatã în decursul istoriei.

îi iubeºte ºi pe ei cu aceeaºi iubire. Constituþia Bisericii este deci teandricã. adicã Domnul nostru Iisus Hristos. prin cuvântul lor. dupã cum ºi comuniunea din sânul Sfintei Treimi pãstreazã dinstincte persoanele divine. având faþã de noi aceeaºi iubire. pãstrând ca existenþe dinstincte pe cei uniþi. precum este unit dupã dumnezeire cu Tatãl. ªi aceºtia sunt episcopii ºi preoþii cãrora le revine. Din El. Pãrinþii Bisericii. Hristos extins în umanitate ºi umanitatea încorporatã personal ºi dinamic în Hristos cel mort ºi înviat. prof. adicã din 24 . în acest sens. ºi care ridicã pe oameni la comuniunea cu Dumnezeu Cel în Treime închinat.ca ei sã fie desãvârºiþi întru unime“ (Ioan 17.20-21 ºi 23) Hristos. Biserica este viaþa de comuniune a oamenilor cu Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt. Dumitru RADU 1. Tatãl iubindu-L pe El. De aceea. realizatã concret prin acte de credinþã. prin participarea la aceleaºi Sfinte Taine ºi slujbe sãvârºite de cei învestiþi cu puterea Duhului Sfânt. pe Dumnezeu ºi pe oameni. dupã cum Tu. adicã harului dumnezeiesc al Arhieriei ºi preoþiei. pe de o parte. se uneºte în Bisericã atât de mult cu noi oamenii.BISERICA ORTODOXà ªI PROZELITISMUL SECTAR Pr. când spune cã Biserica „este Trupul Lui. Pãrinte. în mod general. toþi. Marcu 16.15-16).18-20. adunând în Sine pe oameni. conducerea credincioºilor pe calea mântuirii. Cel ce coboarã viaþa de comuniune a lui Dumnezeu în umanitate ºi o extinde în comunitatea oamenilor.23) adicã Trupul lui Hristos extins în umanitate ºi plinirea Duhului Sfânt.1. Fiul Iul Dumnezeu întrupat. dr. întru Mine ºi Eu întru Tine. este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Acest adevãr ni-1 subliniazã Sfântul Apostol Pavel. adicã în viaþa de comuniune a Sfintei Treimi. „ªi pentru cei ce vor crede în Mine. pentru a noastrã mântuire. cãci zice Mântuitorul: „Iubirea cu care M-ai iubit Tu sã fie în ei ºi Eu în ei“ (loan 17. plin de tot Duhul Sfânt. aºa ºi aceºtia în Noi sã fie una“ ºi „Eu întru ei ºi Tu întru Mine. [Mã rog] ca toþi sã fie una. Biserica este Hristos unit cu umanitatea rãscumpãratã ºi înnoitã prin Cruce ºi înviere. ci în mod special în Fiul lui Dumnezeu întrupat. adicã în Domnul nostru Iisus Hristos. Biserica este legatã de Hristos ºi de Duhul Sfânt în acelaºi timp. pe de altã parte. Capul acestui Trup este Hristos. indicã temeiul divin al Bisericii nu numai în Sfânta Treime. de cãtre Hristos însuºi. sau altfel spus.20-21 ºi 23). cu care sunt îmbrãcaþi de Hristos. odatã cu propovãduirea Evangheliei ºi sfinþirea lor (Matei28. Hristos. tot datoritã puterii Duhului Sfânt. plinirea Celui ce plineºte toate întru toþi“ (Efes.

Ioan 20. se hrãneºte ºi se întãreºte din ea. se situeazã la antipodul Bisericii ºi sunt apariþii parazitare ale minþii 25 . Biserica. în lumina Sfintei Tradiþii. fiind piatra de granit pe care sta Biserica lui Hristos ºi la care se referã totdeauna: „Cerul ºi pãmântul vor trece.14.20. Aceste legãturi care dau tãrie ºi creºtere Trupului eclezial al lui Hristos sunt Sfintele Taine. dupã Sfânta Scriptura ºi dupã monumentele Sfintei Tradiþii. interpreteazã ºi înþelege Sfânta Scripturã scrisã sub inspiraþia aceluiaºi Duh Sfânt. pe care o înþelege ºi o aplicã în viaþa ºi lucrarea ei ºi în viaþa credincioºilor.16). Deºi este plinã de Scripturã ºi de Tradiþie. Despre aceasta dã mãrturie Sfânta Tradiþie ca memorie a Bisericii ºi lucrare a Duhului Sfânt în ea. staþi neclintiþi ºi þineþi predaniile pe care le-aþi învãþat. 13-14). cum ne încredinþeazã Sfântul Apostol Pavel: „Deci. alãturi de Sfânta Scripturã ºi împreunã cu Sfânta Tradiþie. Hristos. „este insuflatã de Dumnezeu“ (II Timotei 3. ºi conduce pe oameni spre Bisericã ºi îi þine legaþi de Bisericã.15) ºi porþile iadului nu o vor birui (Matei 16. Cãci sunt cuvintele lui Dumnezeu ºi mãrturia Lui în lume. Biserica trebuie sã-ºi potriveascã mereu paºii ei în istorie. prin lucrarea Duhului Sfânt. numitã ºi Tradiþia apostolicã-patristicã. sunt ale Bisericii ºi þin numai de Bisericã.20. Sfânta Scripturã ºi Sfânta Tradiþie. cãci multe altele a sãvârºit Hristos care s-au transmis mai departe numai pe cale oralã.31. prin toate legãturile care îi dau tãrie. prin care Hristos se prelungeºte în noi oamenii. fie prin epistola noastrã“ (II Tesaloniceni 2. îºi sãvârºeºte creºterea. II Timotei 1.4. vechi ºi foarte noi. iar Sfânta Tradiþie se confirmã în lumina Sfintei Scripturi. ºi Biserica. Cãrþile Noului Testament conþin ºi constituie Tradiþia apostolicã. cuprinde adevãrurile de credinþã predate de Hristos prin viu grai. potrivit lucrãrii mãsurate fiecãruia din mãdulare. Luca 21. fiind cuvântul lui Dumnezeu. se reînnoieºte pe baza Sfintei Scripturi ºi se articuleazã în Revelaþia divinã supranaturalã prin Scripturã.33). 2. Ca formã ºi cale de pãstrare ºi transmitere peste veacuri a Revelaþiei dumnezeieºti supranaturale. 3.1). dar cuvintele Mele nu vor trece“ (Matei 24. Sfânta Scripturã. Ereziile. care este opera aceluiaºi Duh Sfânt. dar nu o epuizeazã. I Timotei 6.16). în contextul cel larg al Sfintei Tradiþii. propovãduite de Sfinþii Apostoli. fraþilor. Biserica stã pe temelia Sfintei Scripturi. Cele douã forme ºi cãi de pãstrare ºi transmitere a Cuvântului lui Dumnezeu. Dar Biserica se orienteazã mereu dupã Sfânta Scripturã ºi Sfânta Tradiþie ºi cautã sã propovãduiascã cu grijã.21. Marcu 13. 30-34. cum spune Sfântul Apostol Pavel (I Timotei 3. adicã ale Tradiþiei apostolic-patristice.35. stând pe cuvântul lui Dumnezeu. dar. ºi se zideºte întru dragoste“ (Efes. ci transmise de Bisericã pe cale oralã. schismele ºi sectele de tot felul.6. este stâlp ºi temelie a adevãrului. cuprinsul ºi sensul adevãrat al acestora douã. în Bisericã (Matei 28. fie prin cuvânt.18). fiind plenitudinea de viaþã a Duhului Sfânt ºi fiind condusã de Capul ei.15. aºternut în scris.Hristos. „tot trupul bine alcãtuit ºi bine încheiat. De aceea. în lumea fiecãrui timp. dar nescrise de ei. adicã prin cei îmbrãcaþi cu puterea Duhului Sfânt spre a fi iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu (I Corinteni 4.25).

drept culte religioase neoprotestante. apãrutã în secolul al XVI-lea ca reacþie împotriva inovaþiilor dogmatice ºi a vieþii morale scãzute a unora dintre clericii ºi credincioºii Bisericii Romano-Catolice.6). purtând fiecare numele întemeietorului ei.6 º.22-29). ca fiind contrarã învãþãturii creºtine adevãrate (Fapte 15. deºi nu existã secol fãrã secte. în jurul cãruia numai câteva elemente de istorie propriu-zisã se pot broda. 4.omeneºti. despre Sfânta Treime. sectele sincretiste. putem vorbi însã despre istoricitatea fenomenului sectar sau a sectarismului. Marea Reformã. precum ºi în Decretul 177 din 1948.a. ca o comunitate concretã de oameni în comuniune cu Dumnezeu. despre viaþa de apoi. erezie condamnatã de sinodul apostolic din anul 49-50. Aceasta înseamnã cã dacã nu putem vorbi despre o istorie a sectelor. 1 Tim. preoþi (Fapte 14. 10-13.23) ºi diaconi (Fapte 6. Sectele ºi denominaþiunile creºtine.). solicitând lupta energicã a Bisericii împotriva lor. sunt trecãtoare. totuºi ele niciodatã nu sunt aceleaºi. ca mãdular al Bisericii lui Hristos. diversifica ºi rãspândi în creºtinãtatea occidentalã ºi de aici în creºtinãtatea rãsãriteanã ortodoxã pânã astãzi.14. Sectarismul va culmina cu disputa iconoclastã în secolele al VlII-lea ºi al IX-lea. mai ales prin frecuºurile care au luat naºtere.3-9. în urma ruperii unitãþii în comunitatea creºtinã din Corint (I Corinteni 1. 1. ªi anume. având ca iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu pe Sfinþii Apostoli care vor hirotoni pentru comunitãþile creºtine întemeiate episcopi (Fapte 20. sectarismul a început cu Simon Magul. În timpul postapostolic se vor ivi alte multe erezii antitrinitare (arianismul. De aceea. decât doar de biografia întemeietorului ei. monofizitismul. 4. despre sfinþi ºi obiecte sfinte sau sfinþite. în vederea dobândirii mântuirii. Aºa au apãrut iudaizanþii. Toate acestea constituie abateri de la învãþãtura ortodoxã despre Dumnezeu ºi lume (creaþie). precum ºi abateri grave de la normele Moralei creºtine ºi de la rânduielile ºi Sfintele Taine ºi Ierurgii ale Bisericii prin care se realizeazã ºi se asigurã relaþia haricã ºi de credinþã a omului credincios cu Dumnezeu. 26 .9-24). despre Domnul nostru Iisus Hristos ºi despre Maica Domnului. Sectarismul creºtin a apãrut dupã întemeierea ºi iniþierea Bisericii în istorie. monotelismul). va favoriza apariþia celui de-al treilea val de erezii ºi secte. care cereau în prealabil celor care veneau la creºtinism obligativitatea Legii mozaice în întregime. Cãci. nu se poate vorbi de istoria vreunei secte. la fel ºi sectele ºi miºcãrile anarhice din vremea noastrã n-au propriu-zis o istorie. precum ºi simplele denominaþiuni religioase cu unele elemente creºtine sau aparent creºtine. la Cincizecime. nestorianismul. care a încercat sã cumpere pe bani. mereu prezent în toate epocile istoriei Bisericii. care se vor multiplica. puterea de a împãrtãºi Duh Sfânt prin punerea mâinilor (Fapte 8. sau iudeo-creºtinii.28.6). dar ºi sectele înscrise în vechile Legi ale cultelor. macedonismul). hristologice (apolinarismul. ca revãrsãrile de ape. 3. dezlãnþuind o luptã aprigã împotriva credinþei noastre. Apar ºi dispar. care aveau elemente de erezii. Sectarismul s-a continuat cu cele patru partide din Corint. de la Apostoli.II Tim.

unele mai vechi. Dacã vechile erezii ºi secte erau anatemizate ºi condamnate de Bisericã. materiale sectare de colportaj) cât ºi de factori interni. sectele religioase apãrute astãzi sunt „fãcãtoare“ de religii. 3. interesaþi nu de mântuirea adepþilor lor. fiindcã negau adevãrul revelat ºi falsificau Evanghelia lui Hristos. direcþi ºi indirecþi. certaþi cu normele morale ºi dubioºi psihic. din diferite pãrþi ale lumii. fãcute de minþile înfierbântate ale întemeietorilor certaþi cu Biserica ºi cu adevãrul. mistico-profetice ºi grupãri „mesianice“. antinaþiune ºi antistat. Toate acestea sunt o reactivare a sincretismului religios.Avându-ºi. în calitatea lor de comunitãþi „religioase“ parazitare. Sectele. cãldicei în cele ale credinþei sau certaþi cu disciplina Bisericii. dar toate criticând Biserica. cu instituþii de conducere ºi concerne de întreþinere. iar cele mai multe fiind rãbufniri ale cunoscutelor idei greºite în materie de credinþã religioasã propagate de gnosticism. fiindcã în toate cazurile sectele sunt dezbinãri ºi rupturi de credincioºi izolaþi sau de grupuri de credincioºi de la comunitãþile ecleziale. sursa principalã în anumite „învãþãturi“ ale Reformei. cât mai ales de slãbirea ºi destabilizarea spiritualã ºi moralã a vieþii credincioºilor Bisericii. hristologice ºi iconoclaste ºi de anumite secte din primele veacuri creºtine. 27 . venite din afarã. pe falsificãri de texte: ºi adevãruri scripturistice. într-o comunitate de inºi. Suntem confruntaþi astãzi cu o nouã avalanºã a sectelor. Secta este o împletire dintre erezie ºi schismã. este un personaj negativ. dar neavizaþi asupra locului ºi persoanelor îndreptãþite sã le propovãduiascã cuvântul lui Dumnezeu ºi sã le împãrtãºeascã cele sfinte spre creºterea lor spiritualã în Hristos. Au apãrut monºtrii sacri în societãþile pragmatice. Indivizi puºi pe cãpãtuialã. Obiectivul principal al fiecãrei secte este recrutarea de cât mai mulþi adepþi dintre credincioºii Bisericii. antimond ºi antisocietate creºtinã. unele dintre ele. sunt comunitãþi cu statute de organizare ºi funcþionare. maniheism. iar Iisus Hristos nici nu mai apare în sistemul lor religios sau. fie prin cercuri diplomatice. bazate pe minciunã. dornici de aventuri. Dumnezeu este considerat de sectele apãrute astãzi. precum ºi a Bisericii ca instituþie ºi aºezãmânt sfânt pentru mântuirea oamenilor. ca fiind mort. sunt „apostolii“ noilor religii. iubitori de vrajbã la adresa Bisericii în general ºi trãind din criticã ºi invective la adresa clerului. de ereziile antitrinitare. sectele în totalitatea lor ºi mai ales sectele timpului nostru submineazã unitatea ºi autoritatea Bisericii lui Hristos ºi însãºi mântuirea credincioºilor. de dincolo de ocean. care se afirmã ºi se manifestã în toate timpurile ºi locurile ca o antibisericã. cunoscute sub numele de secte. dacã apare. fiecare într-un fel aparte. folosind metode ºi mijloace specifice cu ajutorul tehnicii moderne. doritori ºi vânãtori dupã zeciuieli ºi venituri materiale. fiind susþinute în ofensiva lor prozelitistã atât de factori externi (fonduri ºi ajutoare materiale. sunt todeauna în luptã cu Biserica. Ei sunt bine plãtiþi ºi trimiºi în „misiuni“ fie prin universitãþile lumii. formate prin erezie ºi schisme. sau chiar printre cei dornici sã afle acum cuvântul lui Dumnezeu. de origine rãsãriteanã ºi foarte multe de origine apuseanã. reactivate sub denumiri mai mult sau mai puþin noi ºi altele noi.

Au creat o „Biblie“ a lor pe care au retipãrit-o în multe ediþii. fãrã sorþi de izbândã. care vine de dincolo de ocean. Bat la porþile societãþii româneºti astãzi ºi o serie de organizaþii teroriste revanºarde cu caracter religios. din apartament în apartament. harismatice). considerat de adepþii sãi „Noul Mesia“). de provenienþã asiaticã (înfiinþatã în Coreea de Sud în 1954. agresând oamenii pe strãzi ºi pe la casele lor. îndeosebi a tinerilor ºi a celor dezavantajaþi social ºi material. omul este un animal cu raþiune. precum: „Biserica“ satanismului. teroarei. îºi cautã drum în societatea româneascã actualã. Sectele mai vechi. Recomandându-se ca bisericã a unificãrii. societatea româneascã este asaltatã astãzi de secta mai veche a Martorilor lui Iehova. dar nu existã iad sau chinuri veºnice. falsului. Martorii lui Iehova nu admit existenþa sufletului ºi cu atât mai mult dãinuirea lui dupã moarte. este condusã de Sun Myung Moon. Doctrina sectei este politeistã ºi sincretistã. a asasinatului. ºi toate asociaþiile religioase sectare. mai ales în rândurile tineretului studios. Amintim.Astfel. desfãºoarã o activitate prozelitistã furibundã printre credincioºii Bisericii ºi printre toþi cetãþenii societãþii actuale. prin recunoaºterea ca acte de cult a violenþei. pe plan mondial ºi pe plan naþional-local. destrãbãlãrii etc. precum ºi cele mai noi ºi foarte noi. inclusiv cele recunoscute drept culte neoprotestante ºi mai cu seamã sectele „mistico-profetice“ ºi grupãrile „mesianice“ de diverse provenienþe. în acest sens. foarte numeroase acum în România. multe dintre ele având aprobarea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru organizare ºi funcþionare. fiind principalul obiect de colportaj. dispunând de fonduri bãneºti uriaºe. Multe dintre asociaþiile religioase de facturã sectarã îºi cautã adepþi printre intelectualii tineri ºi chiar vârstnici. sectã religioasã apocalipticã cu adânci rãdãcini în sincretismul miºcãrilor de la sfârºitul secolului trecut (baptiste. cãsãtoriþi sau nu. legalizate drept culte neoprotestante. de ajutoare materiale ºi de o întreagã literaturã pentru pervertirea minþii ºi sufletelor oamenilor. Astãzi este o sectã revanºardã. penticostale. fiind „aleºii“ ºi „profeþii“ timpului de astãzi. care ºi-a îmbogãþit recuzita mijloacelor prozelitiste. advente. nãscut în 1920. reprezentând un adevãrat pericol pentru conºtiinþa umanã. dar nici religioase în general ºi nici chiar mistice. mergând prin blocuri. precum ºi organizaþiile religioase teroriste ºi revanºarde. ei. care se mai numeºte ºi Biserica Unificãrii sau „Pionierii Noului Ev“. de preferinþã studenþi. în numele ºi sub apanajul libertãþii religioase. ci miºcãri ºi 28 . Secta Moon este cea mai puternicã erupþie a pãgânismului în lumea noastrã actualã. practicã mutilarea ºi crima fãrã scrupule. având ca adepþi mai ales tineri (bãieþi ºi fete). iehoviºtii. se întrec în acþiuni prozelitiste. Deocamdatã. Asociaþia pentru unificarea creºtinismului mondial. secta Moon vrea sã concureze cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor. împotriva Bisericii noastre ortodoxe. fiindcã au înlãturat din doctricã frica de judecatã. Mormonii. corupþiei. Foarte multe dintre aceste grupãri „mesianice“ nu mai sunt nici creºtine. Toate sectele religioase. secta Moon. 4.

care. dar ºi la temelia unitãþii de neam a societãþii româneºti. 29 . pseudo-religioase. pentru o vastã ºi solidã activitate de apãrare a credinþei creºtine ortodoxe ºi a societãþii româneºti într-o Europã unitã ºi creºtinã. cu preoþii ºi teologii ei. Sectele ºi prozelitismul sectar constituie astãzi un mare pericol pentru Biserica Ortodoxã Românã ºi pentru întreaga societate româneascã.ideologii anarhice. pentru apãrarea tuturor valorilor poporului nostru. Biserica Ortodoxã Românã. precum ºi la temelia culturii ºi istoriei poporului. din rândurile cãrora Biserica va recruta pe teologii ºi preoþii de mâine. dupã ce au creat haos în spiritualitatea occidentalã. Aceastã situaþie implicã pentru Biserica întreagã intensificarea pregãtirii teologice de substanþã a preoþilor în activitatea lor pastoralmisionarã ºi a tineretului teologic. trebuie sã-ºi utilizeze toate energiile pentru apãrarea dreptei credinþe ºi a spiritualitãþii ortodoxe. se îndreaptã cu toatã furia spre rãsãritul ortodox. antisociale ºi anticreºtine. Sectele sapã la temelia Bisericii. cãutând ºi fãcând adepþi printre credincioºii Bisericii.

mai mulþi credincioºi. Când. studierea mijloacelor pentru sprijinirea ºi înnoirea vieþii liturgice în Ortodoxie ºi a artei tradiþionale ortodoxe ºi altele. care considerã cã întreg cultul divin trebuie sã rãmânã aºa cum s-a format ºi definitivat el în decursul secolelor. prof. care aveau sã fie discutate ºi aprobate de acest mare for al Ortodoxiei. Aceastã obiecþie este ridicatã ºi prin comparaþie cu cultul celorlalte confesiuni creºtine: catolicã ºi protestantã. Problema nu este nouã. ori reformarea lui. Comparaþia se face mai ales cu misa sau liturghia romano-catolicã. ca ºi în alte sectoare ale vieþii ei. însã. când pe listele de teme ce aveau sã constituie ordinea de zi a unui Sinod al întregii Ortodoxii figurau ºi problemele legate de cultul divin ºi anume: uniformizarea rânduielilor tipiconale sau de cult. în funcþie de problemele din ziua respectivã ale fiecãruia dintre ei. între cele zece teme definitive. problemele legate de cult nu mai figurau. consfinþit în rânduielile tipiconale. ele au continuat sã preocupe Bisericile Ortodoxe care au luat în discuþie acomodarea sau revizuirea cultului divin.1976) s-a stabilit lista definitivã pentru agenda de lucru a viitorului Sfânt ºi Mare Sinod al Ortodoxiei. pentru a corespunde cerinþelor lumii contemporane. în Biserica Ortodoxã au existat preocupãri chiar de la prima Conferinþã panortodoxã de la Rhodos. scurtã ºi sãvârºitã de mai multe ori pe zi. În aceastã privinþã. dar ea pare cã se pune astãzi mai ales de cãtre neteologi ºi anume de cãtre cei dornici sã vadã o înnoire evidentã a Bisericii Ortodoxe ºi în acest domeniu. Cu toate acestea. participarea mai largã a elementului laic sau a credincioºilor mireni la viata culticã a Bisericii. dr. în care slujbele divine sunt mult mai scurte ºi mai dese. din 1961. prin rotaþie. la Conferinþa presinodalã de la Chambésy (Elveþia . ºi una 30 . în general. au existat ºi continuã sã existe douã direcþii sau tendinþe: una conservatoare. cultul ortodox este prea lung ºi obositor ºi cã el trebuie scurtat sau adaptat la condiþiile de viaþã ale credincioºilor. S-a afirmat ºi se mai spune ºi astãzi de cãtre unii teologi ºi mai ales de cãtre unii credincioºi care frecventeazã lãcaºurile de cult ºi participã la slujbele divine. la ea putând participa. Aceasta se referea mai ales la scurtarea unora dintre slujbele cultului divin public ortodox. cã.ATITUDINEA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE FAÞÃ DE PROBLEMA ÎNNOIRII CULTULUI Pr. În privinþa adaptãrii sau înnoirii cultului divin. pentru care timpul constituie o problemã vitalã. NECULA Între problemele de mare actualitate care au frãmântat ºi mai preocupã încã pe teologii ortodocºi este ºi aceea a înnoirii cultului sau a adaptãrii lui la cerinþele lumii contemporane. Nicolae D.

Cu toate acestea. cultul divin. De aceea. cultul ºi nevoile sau crizele spirituale specifice vremii noastre. o dragoste de bisericã ºi slujbe. în viaþa pastoralã ºi misionarã ortodoxã. cât ºi slujitorii Bisericii noastre sunt foarte ataºaþi de cultul divin ºi de formele lui. Biserica Ortodoxã nu s-a pronunþat asupra acestei probleme ºi nu a luat nici o hotãrâre referitoare la ea. problema înnoirii cultului preocupã pe teologi ºi forurile bisericeºti internaþionale. în Biserica Ortodoxã. sunt demne de luat în seamã dezbaterile ºi temele studiate de cãtre Subunitatea pentru Reînnoire ºi Viaþa Comunitarã din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor. de exemplu. Aºa.pastoral al cultului ºi mai ales al Sfintei Liturghii. readaptare sau scurtare a cultului divin. care susþine o radicalã revizuire. ca. Este un lucru bine cunoscut cã atât credincioºii. O parohie adevãratã ºi spiritualitatea ortodoxã nu se pot concepe fãrã viaþa culticã. Pânã astãzi însã. cultul divin a constituit unul din mijloacele principale. a avut rolul de a pãstra unitatea sufleteascã a românilor ºi credinþa cea adevãratã. ca probleme ale parohiei. Pe lângã scopul lui religios. Cultul este izvorul din care se hrãneºte viata parohiei ºi mediul cel mai nimerit pentru o adevãratã activitate pastoralã. Temele ºi propunerile avansate constituie preocupãri permanente ale teologilor ortodocºi pentru a face din cultul divin cadrul ºi calea cea mai potrivitã de trãire ºi transmitere a spiritualitãþii ortodoxe. ºi cultul divin public. trebuie sã spunem cã în Biserica Ortodoxã Românã nu a creat stãri de crizã. În ultima vreme se vorbeºte tot mai mult de caracterul misionar . slujba din bisericã. de satisfacere a unor nevoi sufleteºti. dacã nu cel mai 31 . Aºa se explicã de ce marea majoritate a celor care cad pradã prozelitismului sectar sunt cei care au rupt sau n-au pãstrat niciodatã legãtura cu viaþa culticã a Bisericii noastre. cultul divin a constituit cadrul cel mai propriu pentru desfãºurarea operei filantropice ºi de asistenþã socialã. ci sã iradieze dincolo de spaþiul sacru al lãcaºului de cult. cultul divin joacã un rol tot mai important. ca ºi de faptul cã astãzi Bisericile Ortodoxe se confruntã cu probleme ºi necesitãþi spirituale noi. care nu trebuie sã se termine odatã cu slujba în sine. între 21-27 octombrie 1991. un seminar despre înnoirea cultului. Cât priveºte problema acomodãrii cultului la cerinþele lumii contemporane. se poate stabili ºi vorbi astãzi de o legãturã tot mai strânsã dintre nevoile ºi crizele spirituale ale vremii noastre. Existã la poporul român. în viaþa extraliturgicã sau extrabisericeascã. Principalele aspecte discutate la acest seminar s-au referit la: cultul ºi sensul misiunii ºi unitãþii. cultul divin este inima vieþii religioase ºi mijlocul de exprimare a spiritualitãþii ºi reînnoirii vieþii pastorale în parohie. pentru a gãsi cãi de rezolvare a lor. dintotdeauna. Aceastã subunitate a organizat chiar în Bucureºti. Cultul divin a fost pavãzã împotriva uneltirilor ºi încercãrilor de dezbinare a credinþei ºi a neamului. acest seminar ºi-a propus sã cerceteze situaþiile concrete din viaþa Bisericilor Ortodoxe. Iar dacã ne referim la deceniile de comunism totalitar. reînnoirea în diferite ocazii neprevãzute de cãrþile de cult etc. Þinând cont de faptul cã. pentru faptul cã. datoritã religiozitãþii sale înnãscute.reformatoare. ªi aceasta.

ºi o formã de protest împotriva ideologiei atee.nu sunt iniþiaþi în cunoaºterea tezaurului doctrinar pe care îl cuprinde cultul. În viaþa unui tânãr. În aceastã privinþã trebuie sã mãrturisim cã. O slujbã pe care nu o înþelegi rãmâne ceva închis ºi cu neputinþã de gustat ºi de trãit. aceste douã realitãþi trebuie sã rãmânã mereu distincte. Biserica trebuie sã rãmânã mediu de înãlþare sufleteascã. de educaþia ateistã ºi de prozelitismul sectar desfãºurat cu persistenþã în ultimul timp. ci o intensã ºi susþinutã lucrare de educaþie ºi instruire religioasã. Intensificarea catehezei mistagogice.XVIII. ºi unitatea naþionalã. uneori în ploaie sau în condiþii atmosferice neprielnice. O slujbã sãvârºitã dupã rânduialã. pentru pãstrarea credinþei strãmoºeºti ºi pentru a-i þine pe credincioºi legaþi de Bisericã. devine practic imposibil de urmãrit. când ea are o muzicã atât de caldã ºi de apropiatã sufletului omenesc. Totdeauna bisericile noastre au fost ºi sunt pline de credincioºi. ei gãseau în participarea la slujbele divine. Am vãzut slujbe de sfinþiri de biserici la care credincioºii au asistat ore în ºir. pãtrunºi de o evlavie exemplarã. Cultul divin trebuie sã fie mediul în care credincioºii sã-L gãseascã ºi sã-L simtã pe Dumnezeu. Biserica Ortodoxã nu are nevoie de asemenea mijloace.mai ales tinerii . De altfel. cu participare interioarã. scoþându-se în evidenþã sensurile ºi simbolismul teologic ºi doctrinar al cultului. credincioºii români au gãsit în locaºul de cult ºi în slujbele divine sãvârºite aici adãpost ºi mângâiere. strãine de duhul autentic ortodox. ci de o încercare de a rãspunde unor nevoi sau chiar crize spirituale. De aceea.important. în toatã istoria lor. adicã de explicare ºi interpretare a cultului divin. impuse cu forþa. pe lângã satisfacerea nevoilor sufleteºti. care sã satisfacã nevoia de apropiere de Dumnezeu. În anii de dictaturã comunistã. De aceea. creând cea mai propice atmosferã de rugãciune. Reînviorarea vieþii liturgice. Nu introducerea în bisericã a instrumentelor muzicale. de cãtre slujitori de calitate. Între problemele cãrora trebuie sã le rãspundã cultul nostru ortodox am putea menþiona: 1. pãstrând. clericii ºi mai ales credincioºii adevãraþi. nu va fi niciodatã lungã ºi plictisitoare. nu s-au plâns ºi nu se plâng niciodatã de lungimea slujbelor. pe când una sãvârºitã fãrã adeziune sufleteascã ºi de formã. de meditaþie ºi rugãciune ºi sã nu fie transformatã în discotecã sau loc de distracþie. se poate vorbi ºi în Biserica noastrã de necesitatea unor înnoiri liturgice. Sacrul ºi profanul nu se confundã. Cu toate acestea. credincioºii . slujbele divine trebuie sãvârºite cu toatã responsabilitatea ºi trãirea interioarã. o datã cu credinþa. 2. pentru a crea punþi de legãturã între oameni ºi Dumnezeu. trãitori ºi pãstrãtori ai acestui tezaur al Ortodoxiei. fãrã sã se miºte. începând din secolele XVII. ci ei participã la ele cu toatã dragostea ºi cãldura sufleteascã. nu în sensul de reformã sau structurare ºi scurtare a cultului. din lipsã de catehizare. a filmului religios sau a unor cântãri de influenþã protestantã sau sectarã. provocate de influenþele secularizante ale timpului nostru. 32 . sunt cãile pentru a atrage tineretul la bisericã. La aceasta au contribuit foarte mult ºi sãvârºirea cultului în limba vorbitã a poporului ºi circulaþia cãrþilor bisericeºti. în graiul viu al neamului nostru.

Fãrã el. are drept scop principal împãrtãºirea credincioºilor. Sfânta Liturghie. în care ar trebui sã opereze înnoirea liturgicã. fãrã ea. care vãd în cult numai forme pe care nu le înþeleg. care trebuie sã rãmânã centrul cultului divin. care trebuie întãritã. 4. ci cei lipsiþi de acest suport interior. cu pregãtirea necesarã ºi cu spovedania ºi dezlegarea de pãcate. Ortodoxia nu poate sã se defineascã ºi sã vieze. se adaugã ºi credinþa. Liturghia nu-ºi atinge acest scop. oameni goliþi sufleteºte.3. Cei ce se plâng de lungimea slujbelor nu sunt bunii noºtri credincioºi. Când cineva s-a plâns de lungimea slujbelor. Reactivarea practicii împãrtãºirii dese. La aceste câteva probleme sesizate ca necesitãþi ale Bisericii noastre. 33 . i s-a rãspuns: Nu slujba este lungã. ci credinþa ta este scurtã! Iatã de ce Biserica Ortodoxã nu s-a gândit niciodatã sã mutileze acest tezaur de credinþã care este cultul divin ºi care este una din caracteristicile esenþiale ale vieþii ºi spiritualitãþii ortodoxe. Nevoia de a face din cult cadrul de manifestare a operei de caritate ºi de asistenþã socialã.

6 Sardica. Pentru acest motiv. arhiereul ocupã incontestabil locul central în viaþa bisericeascã a propriei eparhii. bine-chivernisind casa lui. prin Hristos. arhiereul rãmâne mereu singur. nimeni altul decât el nu mai deþine acest drept. Prin El. trecând prin treptele coborâtoare cãtre adâncul Bisericii. 1 Const. îndeobºte. 4 I Ec. patriarh apostolic ºi/sau patriarh ecumenic. Biserica a privit la arhiereu cu mult respect. cuviincios. Se cuvine dar ca episcopul sã fie fãrã prihanã. potrivit canonului 1 apostolic (precum ºi potrivit canoanelor paralele: 34 ap. ci blând. arhiereul creºtin devine. împreunã cu Hristos. vegheazã neîncetat. Alexandru STAN Arhiereul. veghetor. dr. ºi el. rãzbunãtor. este cuvântul: de pofteºte cineva episcopie. Dar. ªi deºi este înconjurat de mulþi. aceºtia neavând rangul lui în Bisericã. în singurãtatea lui.. 23 Ant. neiubitor de argint. fiecare având responsabilitatea unei episcopii. Mai întâi se leapãdã de lume ºi de pãcatele lui prin intrarea în monahism ºi. paºnic..3 VII Ec. având copii ascultãtori. Slujirea arhiereului este o slujire sfântã.. în stare kenoticã. una cu temelia Hristos. arhiereul este numit „episcopos“ supraveghetor -. hristicã.ASPECTUL KENOTIC AL SLUJIRII ARHIEREªTI – O interpretare canonico-juridicã – Pr. iubitor de strãini. Apostol Pavel. De la început. bãrbat al unei singure femei. Iar întucât îl trãieºte pe Hristos în cea mai profundã smerenie. De altfel. nebeþiv. rãuvoitor sau cu alte metehne pe care le menþiona Sf. aceastã obligaþie ºi acest privilegiu. este chiriarh al locului. bun lucru doreºte. ajunge la temelia ei. smeritã. nedeprins sã batã. 49. prin aceastã denumire scoþându-se în relief îndatorirea lui de a avea în ochi tot ce se întâmplã din punct de vedere creºtin-religios în propria paroikie (episcopie). neagonisitor de câºtig urât. În sfintele canoane. bisericeascã în Biserica localã cãreia i-a fost destinat. prof. slujirea arhiereului este eminamente kenoticã. arhiepiscopii sau mitropolii. 50 Cartagina). la Hristos. arhiepiscop. zicând: „Vrednic de crezare. Întrucât el este hirotonit de cãtre un sobor de arhierei. adicã episcop. destoinic sã înveþe pe alþii. de asemenea. 13. Biserica Ortodoxã învaþã cã treapta arhieriei este cea mai înaltã treaptã sacerdotalã. kenoticã. 19. cu toatã 34 . mitropolit ºi chiar patriarh al unei Biserici autocefale. 12 Laod. dar impunându-i ºi lui condiþii speciale pentru a ajunge la aceastã mare demnitate sacramentalã. este Argusul Bisericii fãrã a fi violent. înþelept. cu puteri sacramentale depline ºi. din anul 394. cu tot atât de depline rãspunderi faþã de viaþa bisericeascã din propria jurisdicþie.

înþelegem altfel atitudinea faþã de viaþa creºtinã a Sf. Vremea a impus Bisericii o paletã puþin diferitã de obligaþii ºi trãsãturi ale episcopului. sã cadã în osânda diavolului.ca fii de episcopi cãsãtoriþi. Cãci. Dar ºi mai târziu. mai ales. Familia. iar viaþa de zi cu zi sã vinã cu propriile valori.arhiereului . vorbea ºi scria într-un mod cu totul nemaiîntâlnit în teologia creºtinã. cum se specificã în canonul 14 apostolic: „Nu este îngãduit ca un episcop. a fost ºi a rãmas aceea de a sluji într-un singur loc toatã viaþa. Una dintre rigori. dupã cum se ºtie.regula ºi sã priveascã viaþa mai în faþã ºi sã aprecieze titulaturile ce sunt ele. destinat prin sfinþire (consacrare) unui scaun arhieresc. Dar el trebuie sã aibã ºi mãrturie bunã de la cei din afarã. Dar trebuie sã specificãm cã ucenicia ca pãrinte în familie a fost indispensabilã episcopului . arhiereul-episcop avea ºi are obligaþia sã nu se strãmute.bunã-cuviinþa. chiar pânã la sfârºitul perioadei patristice în Rãsãrit ºi în Apus. aºa s-a impus preotului ºi.ºi Dumnezeu ºtie câþi au mai fost . episcopului-arhiereu.prin excepþie . Grigorie de Nazianz . Încetul cu încetul. nici sã comentãm.în epoca apostolicã ºi patristicã pentru o bunã vreme. rudele apropiate nu se adreseazã arhiereului cu numele lui de monah sau de episcop ci cu acela dinainte ºtiut ºi reþinut ca atare. ci chiar arhiereului. vârfului sacerdotal ºi temeliei sacramental-bisericeºti. spre bãtrâneþe. cu alte cuvinte. de Apus. Nu este cazul sã ne oprim aici asupra acestui aspect. în Biserica Episcopalianã din SUA ºi în Luteranism se pãstreazã episcopatul cãsãtorit. Pentru aceasta. ci sã rãmânã acolo pânã la sfârºitul vieþii ºi al slujirii sale. respectiv. ca nu cumva trufindu-se. Astfel. s-a impus rigoare. cum va purta de grijã de Biserica lui Dumnezeu? Episcopul sã nu fie de curând botezat. Vasile cel Mare ºi a Sf. El nu mai avea ºi nu are în mod obiºnuit opþiunea trecerii la altã episcopie sau eparhie. vãzând în Dumnezeu pe Pãrintele lui Israel ºi al omenirii. impunând episcopului o atitudine kenoticã de familie în toatã activitatea sau lucrarea episcopalã. a influenþat copleºitor de mult starea episcopatului în perioada patristicã. celibatar. De exemplu. familia din care a rãsãrit un arhiereu-episcop nu a încetat nicicând sãºi punã amprenta asupra arhiereului. despre „pãrinþimea lui Dumnezeu-Tatãl“. fraþii. Nu mai departe. cãci dacã nu ºtie cineva sã-ºi rânduiascã propria lui casã.Dr. Cãci. nu rareori Pãrintele Prof. desigur. conºtient de calitatea sa de pãrinte. însã. pe linie kenoticã. kenotic adicã sacrificial toatã viaþa. Kenoza pe care o trãieºte pãrintele de copii în familie este atât de bogatã ºi de variatã de la o familie la alta încât nu se poate descrie exhaustiv. dar în Anglicanism. Aceastã „pãrinþime a Tatãlui“ schimba dintr-o datã perceperea teologicã ebraicã întemeiatã pe Vechiul Testament ºi pe literatura intertestamentarã. Nu numai clericilor de jos în sus. 35 . ca sã nu cadã în cursa diavolului’’ (1 Timotei 3 1-7). Este poate privilegiul Ortodoxiei sã întãreascã . episcopul nu mai este cãsãtorit ci monah ºi. Dumitru Stãniloae. aºa cum pãrintele dintr-o familie trebuie sã rãmânã lângã familia sa. disciplina bisericeascã a absorbit oficiul de episcop în aºa fel încât sã-i impunã rigori deosebite. în Biserica Ortodoxã a Rãsãritului ºi în Biserica Romano-Catolicã.

noi am lãsat toate ºi Þi-am urmat. o perpetuã dãruire a lui pentru viaþa ºi mântuirea credincioºilor în Biserica lui Dumnezeu pentru toþi ceilalþi creºtini. 15). ci prin stãruinþa multor episcopi ºi cu mare rugãminte“.acum. sau mamã. în adâncã smerenie a fiecãrui credincios pentru binele Bisericii. deoarece arhiereul are ca model pe Însuºi Mântuitorul Hristos. sau surori. în vremea aceasta de prigoniri . La fel. Slujirea arhiereascã nu are limite. sã se lipseascã cu desãvârºire de o atare uneltire ºi sã se aºeze din nou în Biserica în care a fost hirotonit episcopul. contrar canonului apostolic (14. Slujirea arhiereascã este. adicã.case ºi fraþi ºi surori ºi mame ºi copii ºi þarine. 45). ªi mulþi din cei dintâi vor fi pe urmã“(Marcu 10. fraþi. într-adevãr. nici presbiterul (preotul) ºi nici diaconul. Iar dacã cineva. Iar întrucât Biserica 36 .pãrãsindu-ºi paroikia (episcopia) sa. chemându-i la Sine. ºi. nu de la sine. ci care va vrea sã fie mare între voi. ºi sã nu ia însutit . a fãcut-o pentru ca aceºtia sã nu aibã nici o îndoialã asupra abnegaþiei. iar în veacul ce va sã vinã: viaþã veºnicã. ci ca El sã slujeascã ºi sã-ºi dea sufletul rãscumpãrare pentru mulþi“(Marcu 10. sau s-ar deda vreunor treburi de acest fel. pentru a stinge tulburãrile din Bisericã. fie din poruncã fie prin consimþãmânt. anume ca dãruire activã ºi completã. în frunte cu arhiereul-episcop la locul destinat lui/lor. Dar ºi aceasta. faþã de Tatãl ºi pentru mântuirea lumii. sã nu treacã (sã nu se strãmute) din cetate în cetate. asupra kenozei totale de care vor trebui sã dea dovadã: „ªi Iisus. sau copii. le-a zis: ªtiþi cã cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele ºi cei mai mari ai lor le stãpânesc. pânã la capãt. Rãsplata slujirii kenotice a Apostolilor ºi a arhiereului nu este pãmânteascã ºi nici nu þine de lumea aceasta. deci. Iisus a rãspuns: Adevãrat grãiesc vouã: Nu este nimeni care ºi-a lãsat casã. sau tatã. canonul 15 de la Sinodul I Ecumenic. Ea este cereascã ºi veºnicã: „ªi a început Petru a-I zice: Iatã. chiar dacã ar fi îndemnat puternic de cãtre mai mulþi episcopi. 42-44). sau presbiterul (acela)“ Întreaga viaþã a arhiereului este dedicatã slujirii. pentru semeni. care s-a mai gãsit în unele pãrþi. pânã la sacrificiul duhovnicesc ºi fizic suprem. impune rãmânerea clericilor. slujirea arhiereascã este întâi a Mântuitorului Hristos. ca nici episcopul. fãrã numai dacã ar fi vreo cauzã binecuvântatã care-l sileºte la aceasta. 28-31). sã punã stãpânire pe alta. Ea se efectueazã însã atât în nume propriu cât ºi în numele altora. sau þarine pentru Mine ºi pentru Evanghelie. Dacã Mântuitorul Hristos a atras atenþia Apostolilor Sãi asupra slujirii. s-a pãrut (potrivit) sã se înlãture desãvârºit obiceiul. dupã aceastã orânduire a sfântului ºi marelui sinod ar încerca sã meºteºugeascã ceva de felul acesta. Care a zis: „Cã ºi Fiul Omului n-a venit ca sã I se slujeascã. a însuºi arhiereului. Dar între voi sã nu fie aºa. putând el sã aducã acelora vreun folos mai mare în ceea ce priveºte dreapta credinþã. ba chiar de la sine (sua sponte). ªi viaþa bisericeascã se poate defini ca slujire kenoticã. zicând: „Pentru multa tulburare ºi pentru gâlcevile care s-au fãcut. Cãci. sã fie tuturor slugã“ (Marcu 10.

ci pentru cinstea ce se dã Mântuitorului Hristos prin El. ieºind din iubirea ºi din lucrarea lui Hristos. El rânduieºte totul servindu-i pe ceilalþi. nu este separat fiinþial de Bisericã. cãci El se aduce ºi se jertfeºte. Preotul care se separã de arhiereu nu mai slujeºte lui Hristos. acela al Mâtuitorului Hristos Arhiereul prin excelenþã. toþi preoþii care efectueazã Botezul nãscând haric fii ºi fiice lui Dumnezeu prin Hristos ºi Duhul Sfânt. nu mai slujeºte pe Dumnezeu. De aceea.9-10). adicã se consumã de cãtre credincioºi în chip euharistic.. Biserica i-a îngãduit sã poarte veºminte deosebite. Dimpotrivã. ºi orice mlãdiþã care aduce roadã. nu pentru lume Mã rog.de la grecescul „arhiereus“ a fost la început înþeles ca Mare Preot sau Sacerdotul cu funcþia cea mai înaltã. se desparte de orice mândrie lumeascã. a Jertfelnicului la care slujeºte arhiereul. 1-2 ºi 5). ca mai multã roadã sã aducã. Arhiereul îl face cunoscut astfel pe Dumnezeu: „ªi aceasta este viaþa veºnicã: Sã Te cunoascã pe Tine. cãci fãrã de Mine nu puteþi face nimic“ (Ioan 15. slujeºte kenotic prin arhiereu. Cel ce rãmâne în Mine ºi Eu întru el. arhiereul dã tuturor mai întâi. Nu lasã Jertfa nepãzitã. cã ai Tãi sunt. chiar dacã nu mai boteazã el credincioºii ca odinioarã. nu în afara episcopatului. arhiereul. fiind cu noi pânã la sfârºitul veacurilor. toate stãrile bisericeºti sunt cuprinse în actul slujirii kenotice arhiereºti. 3). se usucã ºi se aruncã în foc: „Eu sunt viþa cea adevãratã ºi Tatãl Meu este lucrãtorul. El nu este deasupra Bisericii ºi nici alãturi de ea. în Bisericã ºi pentru Bisericã. El slujeºte ºi prin preot.este un tot ca Trup ºi Mireasã a lui Hristos pe pãmânt (Efeseni V. Orice mlãdiþã care nu aduce roadã întru Mine. este asemenea mlãdiþei ce se taie. nu pentru fala lui. înþelege la Jertfã tot mai mult 37 . ªi toate ale Mele sunt ale Tale. Iar fiindcã Jertfa este Hristos. Eu sunt viþa. Însuºi Hristos este cu arhiereul în slujirea lui kenoticã ºi se roagã Tatãlui pentru el tot aºa cum se ruga pentru Apostoli: „Eu pentru aceºtia Mã rog. singurul Dumnezeu adevãrat. Slujirea are un model suprem. ºi ale Tale sunt ale Mele ºi M-am preaslãvit întru ei“ (Ioan 17. ci pentru cei pe care Mi i-ai dat. acela aduce roadã multã. el.. Fãrã Arhiereul Suprem nu poate exista Jertfa Supremã. creatorul cel mai eficient al unei punþi cãtre Dumnezeu: Pontifex Maximus. de orice gând trufaº. deoarece arhiereul este din Bisericã. în jurul Sfintei Mese. iar apoi se împãrtãºeºte ºi el din Trupul lui Hristos. de orice mãrire vremelnicã. Arhiereul . dar nu izolat de episcop. Îi hrãneºte dumnezeieºte pe toþi slujitorii participanþi la Jerftã. El o curãþeºte. El. întreaga slujire preoþeascã se asumã kenotic în slujirea arhiereilor care i-au hirotonit ºi i-au trimis la parohii ca sã slujeascã Sfintele Taine ºi cu deosebire Sfânta Jertfa Euharisticã. El a fost vãzut ºi cunoscut ca omul cel mai apropiat de Dumnezeu. Nu pentru el. Fiindcã. ºi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis“ (Ioan 17. Hristos. 22-33). el mulþumeºte cel dintâi. El primeºte Jertfa ºi o împãrtãºeºte. El o taie. Rãmânerea în viþã a mlãdiþelor înseamnã rãmânerea credincioºilor ºi a clerului în Bisericã. fiind fãrã arhiereu. arhiereul se pleacã în jertfã odatã cu Hristos. voi sunteþi mlãdiþele. Iar când frânge ºi dã celorlalþi Sfântul Trup ºi Sânge.

acela sã fie împreunã cu cei ce iau parte numai la rugãciune. De aceea el ºi este numit „interpretul autentic al legii bisericeºti în eparhia sa“ ºi impune mãsurile necesare pentru integritatea doctrinarã. aplicate în consens cu legiuirile bisericeºti ºi cu legile de stat aplicabile în Bisericã. Fiindcã el rãspunde în faþa Mântuitorului Hristos de fiecare suflet încredinþat lui ºi preoþilor din subordine. prevede cã arhiereul trebuie sã se smereascã ºi sã meargã sã-l împace pe cel rãtãcit cu Biserica. Evident. erezia era . nu este acceptat în Biserica Ortodoxã dacã nu conlucreazã cu ceilalþi confraþi sinodali ºi dacã nu se supune majoritãþii sinodale în cazul hotãrârilor luate în sinod pentru folosul Bisericii întregi din care face parte ºi eparhia în care este întâistãtãtor. sã-l împãrtãºeascã)“. fratele Sf. la unirea cu omenitatea asumatã din Fecioara Maria facându-se Om. cerând a se face pãrtaº de cuminecãturã (a se împãrtãºi cu Euharistia) (stabilim ca) episcopul. precum ºi în canoanele paralele. Dar peste tot ºi în privinþa oricui ar sta sã moarã.kenoza Logosului cel Veºnic la Întrupare. credincioºii se rãtãcesc ºi pierd inexorabil calea mântuirii. De aceea. El însuºi se supune sfintelor canoane. El Îl vede sub chipul Pâinii ºi al Vinului. mãcar înainte de plecarea de aici ºi sã-l împãrtãºeascã: „În privinþa celor care stau sã moarã (dintre cei cãzuþi) sã se observe ºi acum vechea ºi canonica lege. Iar dacã fiind deznãdãjduit ºi luând împãrtãºirea. Menþionarea în mod expres a episcopului aici. nu dãunãtoare lor. canonul 13 al Sinodului I Ecumenic. Ambrozie s-a salvat din naufragiu având Sf. Vãzând însã Saturus cã episcopul în cauzã nu era ortodox ci eretic. a chemat pe episcopul cel mai apropiat ca sã-i administreze Sfânta Tainã. Iar arhiereul pãmântesc este om trecãtor care se întâlneºte cu Dumnezeu-Omul în stare de jertfã. În speþã. sã nu fie lipsit de cea mai de pe urmã ºi mai trebuitoare merinde. Împãrtãºanie asupra lui. ca ºi. aplicã legiuirile bisericeºti ºi ascultã de legile de stat nu numai în oficiul sãu ci ºi în viaþa personalã. astfel încât legea sã fie de folos credincioºilor. Nici un arhiereu-episcop. mai târziu în canonul 6 de la Cartagina (419). El are în vedere legea bisericeascã ºi vegheazã la aplicarea ei. cu cercetare (ispitire). aratã cã episcopului îi reveneau obligaþii deosebite în cazuri speciale. La îndemâna arhiereului eparhiot stau sfintele canoane. Una din formele slujirii kenotice a arhiereului este ºi ascultarea de sinodul din care face parte. ªi chiar sfatul pe care îl poate primi 38 .ºi a rãmas . a refuzat sã primeascã Sf. încât dacã cineva stã sã moarã. acþioneazã prompt pentru menþinerea tuturor credincioºilor sãi în unitate doctrinarã ºi în dragostea de Hristos lucrãtoare de fapte bune. Altfel Biserica se destramã. sã-l facã pãrtaº sfântului dar (prosforei. Împãrtãºanie din mâna lui. când Saturus. În slujirea sa kenoticã.una dintre formele cele mai agresive de despãrþire de comuniunea episcopalã ºi o fugã dinspre Bisericã spre pãgânism iar Saturus era îndreptãþit sã nu aibã de-a face cu ereticul. s-ar numãra din nou (vor rãmâne) între cei ce trãiesc (între cei vii). de altfel. culticã ºi disciplinarã a pãstoriþilor. arhiereul nu este lipsit de fermitate. în Trupul ºi Sângele Euharistic dat creºtinilor ca antidot al morþii ºi merinde veºnicã.

dragoste frãþeascã ºi kenoticã unul faþã de altul. cu toþii ne-am unit cu durerea bãtrânului. cu toate cã putea sã respingã defãimãrilor din partea celor ce s-au ridicat asupra lui. ªi dacã luãm exemple ca ale Sf. prin lucrarea Duhului Sfânt. fiind el însuºi ascultãtor.este purtat ºi de arhiereu. când li s-a luat viaþa pentru mãrturisirea lor. pentru îmbunãtãþire. din prea multã nelucrare ajungând neîndãmânatic sã facã faþã grijilor care i-au fost impuse. Omul de dinainte se uitã. Pãrinþii Sinodului al III-lea Ecumenic de la Efes s-au exprimat clar afirmând cã slujirea arhiereului este pe viaþã. conlucrare pentru a salva unitatea ameninþatã a Bisericii sau a unei pãrþi dintre credincioºi. al renunþãrii la cele lumeºti. nu ºtim în ce chip. cãci nu era cu cale ca ea sã rãmânã vãduvã ºi sã petreacã fãrã fãrã cârmuitor oile Mântuitorului. se înveºmânteazã în ceaþa trecutului ºi se duce. lumea mântuirii. în mod canonic. a adus (prezentat) scrisoare de abzicere (demisie). eparhia pe care arhiereul o slujeºte kenotic. a fost tulburat. precum se mãrturiseºte. numele primit la cãlugãrie este preluat ºi în actele civile. Dar fiindcã a venit la noi plângând.cu titlu personal de la sinodali sau de la preºedintele sinodului trebuie luat în seamã cu atenþie. astfel încât prin el se împodobeºte Biserica. sã o þie (poarte) cu tãrie sufleteascã ºi astfel sã înfrunte ostenelile ºi sã îndure (suporte)sudorile cele ce vor fi rãsplãtite. cucernicia voastrã de nevoie a hirotonit pe prea evlaviosul ºi prea cinstitorul de Dumnezeu fratele ºi împreunã episcopul nostru Teodor. Acesta. Arhiereul slujeºte kenotic ºi în viaþa personalã. Având în vedere slujirea kenoticã. dupã cum spune el. nu pentru cetate ºi nici pentru Bisericã pricindu-se (certându-se) cu amintitul. am repeta multe nume din sinaxare. Ea devine o lacrimã strãlucitoare ca un diamant în razele soarelui ºi se plineºte prin harul lui Hristos. episcopul din Antiohia. Uneori. El îºi îndeplineºte rânduiala de rugãciune zilnicã ºi poartã un nume cu totul altul decât cel primit la Botez. Ignatie Teoforul.foarte important în viaþa creºtinului . al slujirii kenotice trebuie împodobit cu fapte noi. prea cinstitorul de Dumnezeu episcop Teodor. poate sã fie ascultat de alþii când este cazul. de cãtre oarecare ºi împins în împrejurãri neaºteptate. pentru jertfelnicia faþã de credincioºi în numele Mântuitorului Hristos. Policarp episcopul Smirnei ºi cele ale mulþimilor de episcopi martiri. pentru ca identitatea sã fie prezentatã sub numele nou. Unii arhierei au ºi devenit mucenici în cazuri grave. a slujirii kenotice. pãtimind aceasta mai mult din nelucrare decât din delãsare sau lene. ªi sunt cazuri în istorie când arhiereii sinodali au trebuit sã demonstreze calm. ca sã poarte grija Bisericii. Aºa. totuºi. Sunt totuºi cazuri în care acest nume . chiar prin tribunal. datã ca jertfã lui Dumnezeu meritã tot efortul personal. exemplarã a arhiereului. pentru decantare ºi desãvârºire. Ei ºi-au exprimat regretul cã episcopului Eustatie i s-a întâmplat sã cearã din partea Sinodului retragerea din funcþia sa. Dar pentru cã s-a arãtat odatã pe sine nepãsãtor. sau Sf. viaþa personalã. ca dovadã a smereniei. Dar numele nou. ea fiind parte integrantã din noua lume a lui Dumnezeu. socotuind lacrimile lui 39 . În felul acesta. ci doar cerând cinstea de episcop. „dupã ce a fost hirotonit. apoi. Dar trebuia ca odatã ce i s-a încredinþat purtarea de grijã preoþeascã.

într-o ordine proprie Împãrãþiei lui Dumnezeu.sunt prezenþi în viaþa intercreºtinã.ca fiind de obºte (ale noastre comune). dar în cadrul canonicitãþii ºi al sobornicitãþii. creºtine. De obicei. În concluzie. ci cã mai curând abzicerea (demisia) i s-a socotit ca vinã (în loc de vinã)“. pe lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume. Slujirea kenoticã a arhiereului este privitã astãzi în Bisericile tradiþionale Autocefale Ortodoxe unde se pãstreazã linia de viaþã creºtinã în stat. ªi într-adevãr am aflat cã el nu a sãvârºit nimic de acest fel. de cãtre cei ce îi bârfeau renumele sãu. de abnegaþie. pe misiunea apostolicã. ne-am grãbit sã aflãm dacã numitul a fost caterisit dupã lege. priceperea ºi pregãtirea sa pentru binele credincioºilor ºi pentru mântuirea lumii. Scripturã a Vechiului ºi a Noului Testament.provenit din monahul care a renunþat la lume . Este de asemenea îmbucurãtor faptul cã arhiereul . ierarhii . pe Sf. inspirate de Duhul lui Dumnezeu pentru pacea. ajunge prin sfinþire Pãrintele credincioºilor ºi al clerului din eparhie ºi pune în lucrare talentul. kenoticã. sau dacã a fost numai dovedit de oarecare abateri. de asemenea într-o slujire de dãruire. ca o slujire comparabilã cu a demnitarilor de stat. fãrã de care Ortodoxia ar fi grav primejduitã. arhiereul . 40 .arhiereii .revine în lume chemat de Sinodul episcopilor. Faptul este menþionat în Statutele noi ortodoxe ºi este îmbucurãtor cã slujirea kenoticã a arhiereului se extinde multe ori ºi la societate. chiar ºi în foruri internaþioale care dau formã ºi conþinut unor idei generoase.chiriarhul locului este prezent la manifestãrile obºteºti ºi cu importanþã pentru publicul format chiar din credincioºii locali. ajungând pânã în contemporaneitate. Aceastã slujire s-a dovedit ºi se dovedeºte beneficã pentru cã împleteºte specificul Bisericii cu specificul persoanei luminate de harul Duhului Sfânt. pe exemple ilustre din Tradiþia Bisericii. se poate afirma cã slujirea kenoticã a arhiereului se întemeiazã pe Revelaþia dumnezeiascã. Mai mult. progresul ºi mântuirea lumii. Duhul Sfânt înmulþeºte întru rãbdare darurile Sale atât asupra arhiereului cât ºi asupra Bisericii din care el face parte împreunã cu pãstoriþii sãi. deopotrivã. Rãspunderea pentru slujirea kenoticã a arhiereului cade. ai tuturor celor care conlucreazã cu arhiereul. dar ºi ai Bisericii. pe umerii arhiereului.

în vremea împãratului Alexios I Comnenul pentru a se pune capãt discuþiilor stârnite de întrebarea: Care dintre cei trei a fost mai mare? În veacul nostru. Aurel JIVI Dintre Sfinþii Pãrinþi din veacul al patrulea care prin calitatea vieþii ºi învãþãturii lor au determinat numirea epocii respective drept epocã de aur în istoria Bisericii. Sfinþii Vasile cel Mare. Acest lucru a fost hotãrât în veacul al XI-lea. Cele ce urmeazã constituie o încercare de a schiþa învãþãtura celor trei Sfinþi Ierarhi despre sfinþenia preoþiei ºi despre rãspunderile ei pentru realizarea plenitudinii de viaþã a oamenilor.. prof. Cei care s-au aplecat asupra vieþii ºi operei lor au scos în evidenþã unul sau altul din aspectele acestora. când el stã în continuã atingere cu Stãpânul obºtesc al tuturor spune-mi în ce rang îl vom aºeza? Câtã curãþie ºi câtã evlavie vom cere de la el? Gâdeºte-te ce mâini trebuie sã fie acelea care sãvârºesc aceste 41 . þinut la Atena în 1935. Sfinþenia constituie o dimensiune esenþialã a preoþiei pe care preotul o dobândeºte în dar de la Dumnezeu prin taina hirotoniei. 4). Nici om. Despre acest lucru aduce limpede mãrturie Sf. nici. De aceea trebuie ca cel ce e hirotonit preot sã fie atât de curat ca ºi cum s-ar afla în ceruri în mijlocul puterilor îngereºti“ (Despre preoþie III. Grigore de Nazianz ºi Ioan Gurã de Aur sunt cinstiþi împreunã de cãtre Biserica Ortodoxã în ziua de 30 ianuarie. Doi dintre cei trei: Sf. tainã care leagã direct viaþa preotului de viaþa Bisericii. Prin hirotonie viaþa preotului este legatã de viaþa Bisericii prin legãtura pe care o are cu Sfintele Taine ºi în special cu Sfânta Euharistie. la cel dintâi congres al Facultãþilor de Teologie.. nici o altã putere creatã. dr. arhanghel. Ioan Gurã de Aur au scris tratate speciale despre preoþie iar scrierile Sf. Ioan Gurã de Aur: „Preoþia se sãvârºeºte aici pe pãmânt dar are rang între dregãtoriile cereºti.SFINÞENIA PREOÞIEI ªI RÃSPUNDERILE EI ÎN CONCEPÞIA SFINÞILOR TREI IERARHI Pr. nici înger. cei trei au fost aleºi patroni ai acestor ºcoli datoritã profunzimii învãþãturii lor precum ºi datoritã exemplului strãlucit pe care ni-l oferã viaþa lor de dãruire neþãrmurita în slujirea lui Dumnezeu ºi a oamenilor. Vasile conþin ºi ele numeroase învãþãturi folositoare vieþii ºi lucrãrii preoþilor. Grigorie de Nazianz ºi Sf. ci însuºi Paracletul a întemeiat aceastã slujire. El a hotãrât ca în timp ce suntem încã în trup sã facem slujire îngereascã. Sunt cutremurãtoare cuvintele pe care le rosteºte acelaºi Sfânt Pãrinte despre sfinþenia preotului în momentul sãvârºirii jertfei euharistice: „Când preotul invocã Sfântul Duh ºi sãvârºeºte jertfa cea prea înfricoºata.

un mijloc de propovãduire. înþelegerea. largheþea sufleteascã. este virtutea dragostei. Ioan Gurã de Aur — se uitã la purtãrile conducãtorilor lor ca la un model ºi cautã sã se asemene în purtãri cu ei“. pentru toþi se roagã. ce limbã trebuie sã fie aceea care rosteºte acele cuvinte? Cât de curat ºi de sfânt trebuie sã fie sufletul care primeºte un aºa de mare duh? În acele momente îngerii asistã pe preot ºi întreaga ceaþã a puterilor cereºti strigã cu voce tare iar locul din jurul jertfelnicului se umple spre cinstea celui ce stã aºezat“. adaugã Sf. deci. Din cununa de virtuþi care împodobesc chipul preotului nu pot lipsi curãþia vieþii. Grigorie de Nazianz. preotul. Grigorie de Nazianz. „De aceea — adaugã acelaºi Sf. pentru toþi se aprinde“. sã nu se depãrteze de drumul drept al canoanelor ºi regulilor pe care le-a dat Sf. îl face sã se lupte pentru toþi. Sfinþii Trei Ierarhi au luat atitudine în scrierile lor împotriva a o serie de fapte care întunecã viaþa preotului ºi-1 împiedecã sã realizeze plenitudinea ei ºi deci sfinþenia. sã se facã tuturor toate. înºirând pãcatele care pândesc pe preot. a dobândi viaþa în plenitudinea ei. spune cã cel mai mare dintre acestea este stânca slavei deºarte care atrage în mirajul ei pe preotul slab pregãtit duhovniceºte. încât Evanghelia sã se rãspândeascã datoritã purtãrii lor nu mai puþin decât datoritã cuvântului lor“. de viaþa pãstoriþilor sãi în primul rând. Vasile cel Mare vorbeºte despre o sfinþenie pe care preotul trebuie sã o cucereascã. înaintarea în sfinþenie nu o poate realiza preotul de unul singur ci numai în mãsura în care leagã viaþa sa de viaþa celorlalþi oameni. trebuie „sã fie aºa de deosebiþi în ceea ce priveºte virtutea. rãbdarea. Preoþii nu trebuie sã fie clevetitori. alãturi de cuvânt.lucruri. iar despre preotul adevãrat tot Sf. Pavel episcopilor ºi preoþilor. Fiecare virtute pomenita de ei în legãturã cu preoþia are ºi menirea de a servi drept exemplu de urmat pentru ceilalþi oameni. aºa de simpli ºi ºi de mãsuraþi ºi ca sã spun pe scurt. liniºtea sufleteascã. Acest exemplu personal al vieþii virtuoase a preotului reprezintã ºi el. trebuie sã fie întocmai ca aurul ºi ca argintul ºi în felul acesta nu va suna niciodatã fals. spune Sf. „îndeobºte mulþimea pãstoriþilor — spune Sf. Grigorie spune cã „pentru toþi se luptã. spre sfinþenie. ci va fi preot adevãrat. Grigorie de Nazianz. Pãrinte — trebuie ca frumuseþea sufletului preotului sã strãluceascã în toate împrejurãrile din viaþa lui pentru ca sã poatã în acelaºi timp ºi bucura dar ºi lumina sufletele celor ce-l privesc“. Este de notat cã Sfinþii Trei Ierarhi atrag atenþie asupra faptului cã viaþa în virtute. iar Sf. dreptatea. practicarea virtuþilor o pune în luminã ºi o ajutã sã înainteze spre plenitudine. Preoþii. cucernicia. Ioan Gurã de Aur. smerenia. Cultivând toate aceste virtuþi. lucru care se face prin înlãturarea viciilor ºi dobândirea virtuþilor fãrã de care este imposibil a-L vedea pe Dumnezeu ºi imposibil. pentru toþi se sârguieºte. Vasile cel Mare. Dacã lipsurile ºi pãcatele împuþineazã ºi umbresc viaþa preotului. Sf. care potrivit cuvintelor Sf. Dar virtutea care în cel mai înalt grad îl leagã pe preot de ceilalþi oameni. înfrânarea. aºa de cereºti. gâlcevitori — spune Sf. beþivi. Dragostea faþã de Dumnezeu ºi faþã de aproapele 42 .

. pe om“. Nimic nu întãreºte atât dragostea ca dragostea împãrtãºitã“. 43 . În aceeaºi Evanghelie este consemnat faptul cã Mântuitorul se oferã pe Sine ca pildã de bun pãstor a cãrui dragoste faþã de oameni merge pânã la a-ºi pune viaþa pentru ei ºi care a venit în lume pentru ca lumea „viaþã sã aibã ºi din belºug sã aibã“. iar la rãspunsul afirmativ al acestuia adaugã îndemnul: „Dacã mã iubeºti. „Dar m-au readus la voi — spune el — mai cu seamã dorul de voi ºi presimþirea cã ºi voi la fel mã doreaþi. 16) în care Mântuitorul îl întreabã pe Apostol: „Petre. pentru ca ºi noi sã o iubim mult“. El mai aratã cã raþiunea de a fi a preotului este sã-1 ajute pe om sã dobândeascã mântuirea. Nu-1 întreabã ca sã afle dacã este iubit de Petru .. cuvinte care în limbajul Mântuitorului exprimã tocmai ideea plenitudinii de viaþã pe care a adus-o El lumii ºi care se realizeazã prin slujire. Doamne. Ioan Gurã de Aur aratã cã dragostea faþã de Dumnezeu ºi faþã de oameni constituie o condiþie a preoþiei autentice. Grigorie de Nazianz — este sã-l facã Dumnezeu ºi pãrtaº fericirii celei de sus pe cel ce aparþine cetei celei de sus. Într-o frumoasã exegezã a dialogului dintre Mântuitorul ºi Petru (consemnat în Evanghelia dupã Ioan 21. Din dragoste faþã de oameni Sf. Iatã ce spune Sf. cã Te iubesc“ — ºi a luat ca martor al dragostei sale chiar pe Cel pe Care-L iubea — Mântuitorul nu s-a mulþumit cu atât ci a adãugat ºi semnul dragostei de Hristos: pãstorirea oilor Sale cuvântãtoare. pãstoreºte oile Mele“. Ce ar putea umple mai mult viaþa omului decât aceastã pãrtãºie la fericirea pe care o dobândeºte în comuniunea cu Dumnezeu. preotul fiind sãvârºitor de fapte numite de Mântuitorul însuºi semne ale dragostei noastre faþã de El.. Mântuirea sa ca ºi a fiecãrui om se realizeazã împreunã cu a celorlalþi oameni. Ioan Gurã de Aur: „Învãþãtorul îl întreabã pe ucenic dacã îl iubeºte. Cât de importantã este slujirea omului o subliniazã ºi gândirea profundã a celor trei Sfinþi Ierarhi despre om: „Mare este omul!“ — exclamã Sf. „Care dintre fãpturile de pe pãmânt a mai fost fãcut dupã chipul Creatorului?“ „Slava Ta este omul“ — cuvinteazã ca într-un imn Sf. ci ca sã ne arate cât de mult îi este la inimã purtarea de grijã de oile sale cuvântãtoare. iar Sf. De aceea dupã ce Petru i-a rãspuns: „Tu ºtii.este ºi semnul distinctiv cel mai neîndoios dupã care se recunoaºte preotul autentic. Vasile cel Mare. Grigorie de Nazianz. Sf. „Scopul cel mai de seamã al preoþiei — spune Sf. Vasile cel Mare ºi-a vândut averile ºi a organizat forme de asistenþã socialã care au uimit pe contemporani. adicã plenitudinea de viaþã pe care omul o poate realiza numai printr-o legãturã cu Dumnezeu. Hristos nu a vrut atunci sã arate cât de mult îl iubea Petru pe El — asta o ºtim noi din atâtea alte fapte ale lui Petru — ci a vrut sã-i arate lui Petru ºi nouã tuturor cât de mult îºi iubeºte El Biserica. Pe Sf. Grigorie de Nazianz 1-a adus din pustia în care se refugiase dragostea faþã de credincioºi alimentatã de dragostea pe care i-o purtau credincioºii. Ioan Gurã de Aur duce mai departe firul acestei cugetãri zicând cã lui „Dumnezeu îi place sã locuiascã în om mai mult decât în cer“. mã iubeºti?“.. Însãºi mântuirea preotului depinde de felul în care acesta a contribuit la realizarea mântuirii pãstoriþilor sãi.

cã cel ce gândea astfel despre credincioºii sãi sfãtuia pe preot sã aibã grijã de toþi credincioºii încredinþaþi lui pentru cã ei formeazã împreunã cu ceilalþi credincioºi din lume Biserica. Spune-mi. Sf. Ioan Gurã de Aur — Aceasta este goana dupã îmbogãþire. adicã Trupul lui Hristos. îngâmfarea. mândria. în adunãrile publice ºi pretutindeni provin din pasiunea averii. oprirea plaþii lucrãtorilor. într-un cuvânt toate sã fie pline de sânge ºi de crime. chiar ºi spaþiile nelocuite. iar dacã ºi l-a stricat sã-l aducã din nou în starea cea dintâi“.. buna înþelegere. în sufletele credincioºilor. exploatarea celor lipsiþi. ocãrile. sã înceteze tulburãrile ºi cerând atât în rugãciunile din casã cât ºi în rugãciunile din Bisericã pace. Misiunea preotului este de a vesti pacea. nu e chiar o crimã mai mare decât omuciderea sã laºi pe cel sãrac în chinurile foamei iar dupã foame sã-l expui la mii de suferinþe. sã-l facã sã pãzeascã chipul lui Dumnezeu . la judecãtorii. invidia. Unul din pãcatele care potrivit Sfinþilor Trei Ierarhi strica cel mai mult plenitudinea vieþii comunitare este goana dupã avere. izbãvire grabnicã de toate necazurile ce supãrã pe fiecare“. sã-i arate calea ca sã-l pãstreze. linguºirile nevrednice de demnitatea omului. pornirea de a face rãu celor din jur. Intre aceste patimi.. dispreþuirea ºi asuprirea sãracilor. fãþãrnicia. munþii. certurile ºi rãzboaiele dintre oameni provocau nemulþumire ºi Sfântului Grigorie vedea în ele uneltirile celui viclean ºi o stricare a plenitudinii de viaþã comunitarã a oamenilor. sã-l dea lui Dumnezeu.. Toate relele care se întâmplã acasã. Ioan Gurã de Aur — ca acela cãruia i s-a încredinþat Trupul lui Hristos sã se nevoiascã a-L þine în bunã stare ºi într-o frumuseþe deosebitã. dealurile ºi vãile. în relaþiile dintre oameni. onorurile nemeritate. Neînþelegerile. Din cauza ei se produc crimele ºi hoþiile. „Trebuie — spune Sf. dacã omul este în primejdie sã-l piardã. tristeþea pricinuitã de succesele. Grigorie de Nazianz: „Preoþia — spune el — urmãreºte sã întraripeze sufletul. Una din cele mai de seamã rãspunderi ale preotului în servirea aproapelui este aceea de a feri pe credincioºii sãi de patimile trupeºti ºi sufleteºti care pot pune stãpânire pe ei iar atunci când acestea au cuprins pe unii dintre ei preotul sã-i ajute sã se elibereze. sã se uite în toate pãrþile ca nu cumva vreo patã sau vreo zbârciturã sã-i strice frumuseþea ºi bunacuviinþa Lui“. mulþumirea pe care o simt unii pentru slãbiciunile ºi cusururile altora. desfrânarea. din ea provin certurile.. din ea se întâmplã cã nu numai oraºele ºi satele. „Care este rãdãcina tuturor relelor ce se întâmplã oamenilor — se întreabã Sf. deci. constituie singurul climat în care se poate dezvolta plenar viaþa individului ºi a societãþii. uneltirea. bãnuielile ºi insultele. plãcerea de a fi continuu lãudaþi.Nu este de mirare. Ioan Gurã de Aur pomeneºte. lãcomia. nu este o omucidere. vrãjmãºiile ºi rãzboaiele.“. pâra. Pacea pe care preotul trebuie sã o încetãþeneascã în sufletul sãu. 44 . fericirea ºi bunãstarea aproapelui. Aceeaºi grijã pentru vindecarea omului de patimi ºi pentru înãlþarea lui o recomandã ºi Sf.. cãci numai în felul acesta se poate apropia preotul de Dumnezeu „rugându-se sa se stingã rãzboaiele de pretutindeni. an îmbelºugat. pe care le numeºte fiare.. dorinþa nesãbuitã dupã posturi înalte. minciuna. Din ea se nasc luptele..

45 . Ioan Gurã de Aur). Pãstorul cel Bun a adus-o lumii. Pentru ca aceastã activitate învãþãtoreascã sã-ºi ajungã cu adevãrat scopul. Prin citãrile numeroase pe care le-am fãcut din scrierile Sfinþilor Trei Ierarhi i-am invitat.ea este „mama tuturor bunurilor“ (Sf. dupã cum se spune. pe cei trei. aziluri. preotul trebuie sã fie stãpân pe învãþãtura ºi poziþia Bisericii. când este confirmatã de cãtre întreaga lui viaþã. de fapt. propria lor viaþã drept garanþie a faptului cã îndemnurile pe care le-au dat în scris preoþilor pot ºi trebuie sã fie realizate pentru a-i ajuta pe semenii lor sã dobândeascã acea plenitudine de viaþã pe care Mântuitorul. Privitor la metoda pedagogicã ce trebuie folositã ei recomandã o predare temeinicã dar treptatã ºi diferenþiatã. dimpotrivã. Pentru a veni în ajutorul celor sãraci. faþã de cei apãsaþi ºi robiþi. de o hranã mai substanþialã ‘ºi mai tare . Mai presus de toate însã învãþãtura prin cuvânt a preotului se valideazã atunci când ea este dublatã de fapta preotului. Sfântul Grigorie spune: „Într-adevãr unii credincioºi. El trebuie sã fie mereu proaspãt. la Cezareea Capadociei unde era episcop. pentru cã nu pot suporta hrana tare a învãþãturii. un ansamblu de aºezãminte filantropice. au nevoie de învãþãtura care se grãieºte celor desãvârºiþi. sã ne dea pildã prin faptele lor de slujire care constituie dovadã de netãgãduit cã sfinþenia preoþiei este lucrãtoare prin dragoste spre restaurarea în fiecare din noi ºi din semenii noºtri a plenitudinii de viaþã pe care Mântuitorul a adus-o lumii. case de primire pentru strãini. de învãþãtor al adevãrurilor de credinþã. spitale pentru bolnavi... „bun pe care . Sfinþii Trei Ierarhi au oferit propria lor activitate. sã ne fie ºi nouã dascãli împãrtãºindu-ne din bogãþia lor de învãþãturi care ºi-au pãstrat prin veacuri prospeþimea ºi actualitatea. mereu nou în ceea ce spune pentru a fi ascultat cu interes de cãtre credincioºii sãi. Dragostea de oameni ºi facerea de bine le-au practicat Sfinþii Trei Ierarhi mai ales faþã de cei sãraci ºi lipsiþi.. Vasiliada a devenit cu timpul o instituþie a Bisericii prin care marele ierarh se strãduia sã redea integritatea ºi frumuseþea vieþii multora dintre cei la care acestea fuseserã vãtãmate. sã dea dovadã de iscusinþã în cuvânt ºi întotdeauna sã se pregãteascã temeinic pentru ceea ce propovãduieºte. care face bãrbat desãvârºit pe cel hrãnit cu hrana tare. faþã de bolnavi ºi bãtrâni. bolnavi ºi bãtrâni. O altã rãspundere a preotului asupra cãreia atrag atenþie Sfinþii Trei Ierarhi este aceea de dascãl. vizitatori sau drumeþi. vestita Vasiliada. Au intervenit cu energie pe lângã stãpânii de sclavi ca sã-i elibereze. toþi îl lãudãm“ (Sf. Alþi credincioºi. cei încã prunci la minte ºi de curând întãriþi. Sf. iar înainte de a-i elibera sã-i înveþe un meºteºug pentru ca sã aibã dupã aceea posibilitatea de a-ºi întreþine viaþa.. case pentru copii orfani. Grigorie de Nazianz). cu învãþãturi mai simple ºi mai elementare. au nevoie sã fie hrãniþi cu lapte. Vasile cel Mare a creat în anul 369... ºi-l duce la mãsura vârstei celei duhovniceºti“.

care e ceva spiritual ºi netrupesc. voia liberã a omului este cugetatã drept una dintre principalele trãsãturi dumnezeieºti care. deci ca potenþialitãþi necesare îndumnezeirii. „Creatorul a dat vrednicie deosebitã fãpturii noastre. Ce presupunea atunci cãderea produsã de activarea libertãþii umane? În primul rând. era el însuºi constituit ca îmbinarea dintre elementul stihinic materialicesc ºi elementul spiritual care în fapt personaliza ºi configura dimensiunea umanului în reflectarea divinului. n-ar avea posibilitatea de a comunica sau de a împãrtãºi cuiva ceva dacã nu s-ar gãsi vreun mijloc deosebit prin care sã se facã cunoscutã creaþia sa vie. dãruindu-i ºi alte daruri. omul avea în sine însuºi toate potenþialitãþile ce i-ar fi fost necesare pentru a atinge nivelul asemãnãrii cãruia îi fusese destinat prin creaþie. condiþia de vieþuire a omului devine condiþia „hainelor de piele“ date lui simultan ca pedeapsã. ci la pãrãsirea condiþiei de fericire care fusese specificã perioadei paradisiace.OMUL . Omul. prin aceea cã. omul a folosit-o ca pe voia liberã cea egipteanã. condiþia de relaþionare dintre sarx ºi logos. i-a oferit posibilitatea de a se face asemenea cu Sine. Astfel fiind conceput încã de la zidire în vederea îndumnezeirii. dupã cum plastic se exprimã Sfântul Pãrinte. Dar aceastã voie liberã. cãderea este ieºirea din condiþia paradisiacã. însã despre cugetare ºi cunoaºtere nu putem spune propriu-zis cã ni le-a dat de-a gata. Fericirea. trebuie sã reamintim faptul cã. Revenind aici la tema fundamentalã a voii libere. Puterea de cugetare.SUBIECT AL ÎNDUMNEZEIRII Pr. lect. au fost impregnate celui luat din þãrânã.“ Caracteristicile omului primordial. în aceastã condiþie. ci ne-a fãcut pãrtaºi la însãºi podoaba firii Sale atunci când a pus în noi chipul Sãu. dacã fusese datã omului pentru a realiza deplina conformare cu binele. Aceastã stare presupune condiþia carnalitãþii. în condiþia paradisiacã. Florea ªTEFAN Dupã cãderea în pãcat. în gândirea Sfântul Grigorie. De aceea ea a avut nevoie de o alcãtuire organicã prin care întocmai ca prin ciupirea cu un plectru sã se atingã pãrþile sensibile ale vocii ºi astfel sã se exteriorizeze unul sau altul din tonurile melodiei pe care le dorim. fãcând-o dupã chipul Sãu. mijloc de supravieþuire ºi substrat al reîntoarcerii la starea paradisiacã. ºi ne referim aici la contextul ontologiei umanului. prin aceasta înþelegând nu atât pãrãsirea raiului ca miºcare dintr-un topos într-alt topos. relaþie pe care trebuie sã o developãm aici din perspectiva misticii. din aceastã perspectivã. dr. existau la acest nivel în latenþã. prin suflarea de viaþã ce 1-a constituit pe om. depindea numai de vrerea liberã a omului actualizarea acestora sau nu. era determinatã tocmai de 46 .

Persoana în care fiinþa divinã se armonizeazã cu fiinþa umanã: „Dacã avem în noi pe Hristos care este pace. Pe planul interior al umanului. atunci sã ucidem ºi noi vrãjmãºia din sufletele noastre. „Pentru cã tot ce s-a fãcut cu socotealã ºi tot ce pleacã de la Dumnezeu. Cãci. trebuie sã înþelegem cã facultãþile sale erau situate în acord intim. fãcând cu aceasta pace. inversarea ordinii date. prin reflectare. Dezordinea determinã separarea compusului în pãrþi. fãrã însã a-1 constrânge. De aici ºi sensul mortalitãþii ca dezordine. dizarmonia umanã determinã. omul creat fiind el însuºi constituit tot din materie ºi viaþã. nostalgia acestei întâlniri va marca întreaga zbuciumatã evoluþie a omenitãþii care va tinde de aici încolo spre recãpãtarea vederii cãtre Cel al cãrui chip.relaþionarea cu Dumnezeu . ni se dezvãluie în fapt nivelul ontologic cel mai înalt atins de condiþia umanã. cãci ni se aratã în cartea Genezei faptul întâlnirii faþã cãtre faþã dintre om ºi Dumnezeu care se plimba prin rai în rãcoarea serii. amândouã pãrþile care se gãseau de o parte ºi de alta a zidului despãrþitor. fãrã rânduialã. distrugând zidul despãrþitor al opririi. Inclusiv armonia posedã un arhetip. a armoniei sursã. Prin acest faþã cãtre faþã. Or. cãderea sa pune însuºi cosmosul în condiþia lipsei de finalitate. deci induce haosul ieºirii din teleologic Conceptul de armonie va sta ca determinant în toatã spiritualitatea Sfântului Grigorie de Nyssa. a tuturor contrariilor ºi a tuturor pãrþilor în acest întreg. nimic nu-i fãrã chibzuinþã. or. într-un singur om. dizarmonia întregului deoarece. a celui care nu fusese înveºmântat încã în hainele de piele. starea dintâi era aceea conformã ordinii raþionale a întregului creat care dupã raþiune fusese structurat. De aceea trebuie sã credem cã la temelia tuturor lucrurilor existente zace câte un temei raþional ºi creator chiar dacã acesta întrece cu mult puterea noastrã de înþelegere. aceastã stare în proximitatea divinului determina o armonie interioarã a tuturor facultãþilor sale ca reflectare a armoniei întregii creaþii ce era bunã foarte.“ Deci. era o constituþie armonioasã. desãvârºirea va presupune atingerea reflectãrii celeilalte armonii. Compusul uman rezistã doar atâta timp cât pãrþile sale se situeazã în aceste raporturi armonice ce stau la rândul lor în armonie cu întregul. Dar. dupã cum Hristos. ori la întâmplare. tot aºa ºi noi sã aducem la împãcare nu numai pe aceia 47 .Creatorul. iar acesta este Hristos. sau dupã mãsurã. Omul putea în starea paradisiacã sã ºadã faþã cãtre faþã cu Dumnezeul Creator. separare pe care o genereazã dizarmonia. aºa cum aflãm din Geneza. omul stãtea ca finalitate pentru cosmos. armonia umanului. omul îl poartã. armonia cosmicã. a clãdit întru sine. Pe de o parte. Cãderea a determinat tocmai distrugerea acestei armonii. Prin aceastã ordine raþionalã ce determina omul. era nivelul la care omul cu adevãrat se constituia în subiect de reflectare al divinului. Mai mult. ambele reflectându-se. pentru cã numai astfel vom putea realiza în viaþa noastrã ceea ce credem cã este Hristos. pe de alta. Aºa cum întreaga constituire a cosmosului din stihii era determinatã de armonia dupã raþiune. dincolo de acest palier al reflectãrii. la fel ºi constituþia primordialã a omului. ieºirea omului din starea sa de echilibru între facultãþi.

ªtim deja cã spiritul nu doar cã este entelehie a umanului. pãrþile ce trebuie armonizate în om sunt raþiunea ºi simþualitatea. Iar raþiunea. fiind. dupã ce lumea aceasta se va petrece. sufletul vãzut nu doar ca simplu psihic. stau dedesubt. având neclintirea prinsã în gândurile virtuþii ca în niºte cuie. pãstreazã ºi dupã separarea sa de trup amintirea stihiilor din care omul integral fusese alcãtuit în aceastã viaþã. urmând pãrintelui Grigorie de Nyssa: „credinþa noastrã despre spirit este urmãtoarea: spiritul este o fiinþã creatã. înãlþãndu-se prin poftã spre împãrtãºirea de bine. În afarã de chip. ca sursã de viaþã a întregului care este omul. se bucurã de deplina împreunã -lucrare a tuturor pãrþilor lui spre facerea binelui. ci gândul cel trupesc supunându-se legii celei dumnezeieºti sã avem pace întru noi. cã este conþinut. unindu-le pe amândouã. Prin aceastã aºezare spiritul nu mai este gândit ca simplu suflu de facturã pur imaterialã. Mai mult. pe de altã parte. care împarte sufletul în trei pãrþi: raþiunea. gândul dând întãrirea pãrþilor supuse raþiunii ºi primind acelaºi ajutor de la acestea“ Dar.“ În imitarea naturii hristice vizate ca armonie. cel ce face ca întregul psiho-somatic sã funcþioneze. În perspectiva funcþionalã. pentru ca spiritul sã facã viu organismul psiho-somatic uman este necesar un raport bicondiþional: pe de o parte spiritul viazã psiho-somaticul. iar în revers. stihii care. Se naºte astfel o dublã determinare între cele ce alcãtuiesc omul ca atare. aºa ca trupul sã nu mai pofteascã nimic împotriva duhului ºi nici duhul împotriva trupului. Aºadar atâta timp cât sufletul e asigurat în aceastã aºezare. stând deci la întâlnirea dintre cele douã naturi: natura simþualã ºi natura raþionalã. adicã pofta ºi mânia. iar pe de altã parte. pe de o parte. ci sufletul ca duh. deci raportul ce trebuie restaurat este justul raport dintre logos ºi sarx. care de la sine insuflã trupului organic ºi sensibil puterea de viaþã ºi dã simþurilor puterea de a cunoaºte cât timp firea trupului admite aceste activitãþi prin alcãtuirea ei“ Deci. dar ºi tot ceea ce se gãseºte în revoltã înlãuntrul nostru. pofta ºi mânia. dar este participant la douã realitãþi. spiritul primeºte ºi el determinaþii din partea psiho-somaticului. se vor reîntâlni sub oblãduirea aceluiaºi duh întru înviere. cã el conþine. într-o primã determinare. dar spaþiul acestuia este sufletul. le susþine ºi e purtatã de ele. atât omul cel trupesc cât ºi cel duhovnicesc. calitãþile definitorii pentru spirit (duh) sunt viaþa ºi gândirea. spiritul nu mai este spirit ci se 48 . spiritul. aºa cum gândeºte ºi cultura din afarã.care. pe de o parte. urmare a legãturilor sale cu compusul psihosomatic. deci îl determinã. în afarã de noi fiind. nemuritor fiind. aºa cum aratã Sfântul Grigorie în Dialogul despre suflet ºi înviere. dãruitã cu viaþã ºi înzestratã cu gândire. Dar. fiind refãcuþi într-un om nou ºi paºnic ºi amândoi. suflarea de viaþã datã de Dumnezeu omului prin actul de creaþie. luptã împotriva noastrã._ Cele din urmã. sprijinind din amândouã pãrtile partea înþelegãtoare a sufletului. spiritul primeºte alte douã funcþionalitãþi: „Scriptura aratã natura sufletului. constitutiv naturii spiritului este chipul lui Dumnezeu pe care acest spirit îl imprimã omului. întãrindu-se întru bãrbãþie prin mânie. ci pãstreazã întrucâtva amprenta acelei cãrni pe care o viazã într-un raport ce presupune. devenind unul singur.

cã tot ceea ce þine de spiritualitate. deoarece nu s-ar putea pãstra în întregime asemãnarea dintre chip ºi model dacã am întâlni ceva de altã naturã între ele. poartã în sine cele ale psihicului. În acest sens exprimându-se ºi Sfântul Grigorie: „Toate acestea au legãturã cu sufletul. Nu trebuie sã cugetãm sufletul ca separat de spirit. ci cu douã moduri de a privi spiritul: fiinþial ºi funcþional. ar trebui sã fie pentru a corespunde fiinþei sale. care ne opreºte sã credem cã spiritul ar avea însuºiri strãine de firea dumnezeiascã. în speþã a dorinþei ºi mâniei.asemãnarea cu Dumnezeu. dar acestea nu-i sunt însã constituente ontologice. spiritualizarea fiinþei umane constã în mod principal în douã etape: . deci atât ascetica. iar nu prin psihic. În concluzie. dupã cum afirmam în capitolul referitor la antropologie. spiritul omului este viaþã ºi raþiune constituind în fapt chipul lui Dumnezeu în om. cât ºi mistica. dar nu sunt hotãrâtoare pentru suflet. iar nu ca ºi constituente ontologice. dupã fiinþa sa. spiritului îi este proprie cunoaºterea raþionalã a pornirilor psiho-somatice. pe de altã parte. vom putea purcede la analiza conceptului de armonie aºa cum este el vizat din perspectiva misticii în Sfântul Grigorie. deci se înstrãineazã de propria-i naturã: „noi vom purcede de la Scriptura cea de Dumnezeu insuflatã. Iar întrucât în fiinþa dumnezeiascã nu poate încãpea nici mânie. dar le poartã sub aspect informaþional. îi sunt proprii cele ale psihismului fãpturii umane. trebuie sã pãstrãm distincþia dintre suflet ºi spirit. ºi ceea ce spiritul. presupunând interacþiunea cu psihicul. cele fiinþiale. dar nu fac parte din însãºi fiinþa lui“ Rãmâne aºadar cã fiinþialitatea spiritului uman este cea divinã. ele pot fi socotite ca niºte porþi ale sufletului. Fãcute fiind aceste distincþii necesare. iar funcþionalitatea acestuia. din perspectiva funcþionalã este. cea caracterizatã de raþiune ºi viaþã ca derivând din chipul dumnezeiesc din om. deci.transformã în ceva ce el nu este. Pentru Sfântul Grigorie de Nyssa. desigur cã nu ne putem închipui nici cã ele fac parte din fiinþa spiritului“ Sesizãm aici cum se naºte o problemã datoritã raportului dintre ceea ce spiritul. sunt cugetate ca întemeiate ontologic prin actul 49 . Deci. deci atingerea acelui punct în care omul creat dupã chipul lui Dumnezeu se reîntoarce la starea de dinainte de cãdere. pe când spiritului îi sunt proprii cele ale duhovniciei fiinþei umane. spiritul primeºte determinaþiile venite din partea psiho-somaticã. Cãci cel ce numeºte spirit un chip al lui Dumnezeu a declarat prin aceasta cã tot ce este strãin de firea dumnezeiascã. dupã cum însuºi Sfântul Grigorie amintea mai sus. pe de o parte. Mai mult.restaurarea. Sesizãm astfel. deoarece prin spirit se defineºte omul ca ipostas al fiinþei. îþi energizeazã voinþa ºi asigurã corelarea cu psiho-somaticul. întrucât rãdãcinile lor se aflã în suflet. ºi dintre fiinþã ºi funcþiuni. Dar acestea sunt funcþiuni. În fapt nu avem de a face cu o contradicþie a pãrintelui nostru. vizatã ca fiind împlinirea fiinþialã a ceea ce omenitatea restauratã este. intrarea a ceva strãin în spirit determinã ieºirea acestuia din condiþia fiinþialitãþii sale. . Dupã funcþionalitatea sa în întregul uman. ci sunt ca niºte rãni cu mâncãrime. ca ºi chip al lui Dumnezeu sãdit prin creaþie în om. aceea nu þine nici de spirit. care apar în cãmara gânditoare a sufletului. Sufletului. Deci. porþi prin care spiritul omului cunoaºte ºi acþioneazã. nici poftã.

îndumnezeirea umanului fiind datã în potenþa ontologicã a firii constituite ca ºi chip al lui Dumnezeu. mai repede decât ceea ce i-ar fi strãin sieºi. nu este un demers care ar presupune depãºirea unor bariere ontologice. acþiunea prin care omul se îndreaptã cãtre asemãnarea cu Dumnezeu nu este ceva extern firii sale. devine un act prin care mai degrabã se afirmã ceea ce-i este autenticul propriu firii omeneºti. 50 . În acest context. ºi aceasta deoarece noi înºine nu avem o realã conºtiinþã a ceea ce firea umanã este. Doar ignoranþa noastrã ne face sã credem cã îndumnezeirea este o transformare ontologicã.de creaþie ºi prin cel de restaurare a fiinþei umane.

care nu se confundã cu planul creaþiei sau providenþa divinã. care au fost fixate din veºnicie sub directa voinþã a Creatorului. primordialã pentru existenþa ordinii morale. Ea este temelia ºi izvorul tuturor legilor.Astfel. care nu se schimbã niciodatã. întreaga creaþie. lect. este de la Dumnezeu ºi în Dumnezeu“. cât ºi în cel al mersului ordonat al ei din veºnicie. Toate au un început ºi apoi apare ºi sfârºitul. Ea este legea prin excelenþã. Dacã în cosmos. cu o raþionalitate care este un mijloc de a scoate în evidenþã cã acestea aparþin unui Creator. fiind astfel hotãrâtoare pentru existenþa întregii ordini morale. în timp. nu ca un imbold. Laurenþiu BÃRBULESCU Sfânta Scripturã ºi Sfinþii Pãrinþi aratã cã lumea a fost creatã într-o ordine. legea veºnicã este condiþia obiectivã. cãci imboldul este calea spre imperfecþiune.RAÞIUNE ªI RAÞIONALITATE ÎN CREAÞIE Pr. dr. ele vin la existenþã dupã planul divin. care au ºi un scop final. Ea este cea care fixeazã principiile ºi nu actul în sine. care sunt cuprinse atât în planul creaþiei lumii. ci în iubirea treimicã. care este legea veºnicã. dar ºi pentru creaturile celelalte. Acest plan este gândit de om dar nu poate fi cunoscut. Fiecare specie are legea sa care se manifestã în timp.. acestea nu pot sã existe dacã nu sunt cuprinse în planul divin. . mai presus de legi. Timpul joacã un rol foarte important în viaþa întregului univers fiindcã toate sunt sub timp.. este din veºnicie. Creatorul cerului ºi al pãmântului. el socoteºte cã aºa este deoarece acesta a fost cunoscut prin descoperirea dumnezeiascã. fizicã pentru fiinþele iraþionale.. e gândirea din veci a lui Dumnezeu. atunci existã. existã legi bine precizate. Ea este lege ºi nu plan din veci care se vede odatã cu creaþia in timp ºi este in fiinþa divinã de care Dumnezeu nu-I dependent de ea. fizicã pentru fiinþele lipsite de raþiune cât ºi ordinea moralã pentru fiinþele raþionale. întregul univers cu raþionalitatea lui. Se poate spune cã toate acestea aratã universalitatea legii veºnice. Nimic din univers nu se miºcã fãrã existenþa unor legi bine definite. care asigurã astfel ordinea naturalã. Legea veºnicã nu este accesibilã creaturilor fiindcã nu le aparþine lor. atunci când a apãrut creaþia. Iar acesta are un scop bine 51 . în univers. deoarece ºi ele au legi bine stabilite care le duc în ordinea pentru care ele au fost create. „Legea veºnicã este izvorul ºi norma a tot ceea ce existã. a ordinii fireºti ºi spirituale morale. iar când existã legi de guvernare fãrã de care sã nu se miºte cosmosul ºi sã supravieþuiascã în timp.dupã care a hotãrât Creatorul toate“. care este cuprins de ea. „În ea se gãsesc toate legile.“ Am amintit cã legea veºnicã asigurã ordinea naturalã. cu un scop hotãrât de cãtre Sfânta Treime. ºi in special prin promiterea unui Rãscumpãrãtor.

Deºi sunt diferite. care vine tot de la Creator. fiecare o înþelege ºi o respectã în felul sãu. totuºi toatã omenirea are raþionalitatea sa. conºtiente. Aceastã lege sãditã de Dumnezeu în om este universalã. Numai fiinþele raþionale înþeleg scopul creaþiei prin legea moralã naturalã sãditã de Creator în firea oamenilor la început. alte creaþii ºi fiinþe raþionale. cândva ºi el îºi va da seama cã existã pe lângã rãu ºi bine. cu totul deosebitã faþã de ordinea pentru fiinþele iraþionale ºi creaturi. Legea veºnicã este neschimbabilã deoarece este datã de Dumnezeu iar Dumnezeu are planul din veci pentru creaturi. Ele iau parte prin însuºirile lor mecanice. Au ºi ele legi stabile. care le menþine în viaþã ºi se perpetueazã în specie. fizice. Cel bun face distincþie între bine ºi rãu. Fundamentul ordinii morale pentru fiinþele raþionale Legea veºnicã este ordinea moralã pentru fiinþele raþionale. toate merg spre un scop. Dacã pe pãmânt ea are o intensitate. fiindcã lor Dumnezeu le descoperã planul creaþiei. Însã. este suportul ºi rostul legii morale pentru cã ea are în vedere. Acesta se datoreazã faptului cã în legea veºnicã se cuprinde ºi inteligenþa materiei. Astfel. aºa cum 52 . în univers are o altã intensitate. ªi mântuirea este un principiu al legii veºnice pentru cã este adresatã tuturor oamenilor. Toate folosesc modul lor specific de a ajunge la scopul lor. de cicluri. pomii. Animalele. Prin caracterul sãu veºnic ºi prin faptul cã din ea îºi trag izvorul legile temporale. toate au raþionalitatea din raþiunea supremã. în baza libertãþii date poate sau nu sã se mântuiascã. dar sunt ºi legi specifice fiecãrei creaturi. anorganice etc. se conduc dupã instinct. ca ºi ele sã existe cât existã omul aºa cum au fost cuprinse în planul veºnic al lui Dumnezeu. Dar ºi pe ele le macinã timpul ºi ele îmbãtrânesc ºi dispar. legea datã de Dumnezeul lor este faptul cã ºi ele îºi lasã urmaºi. Deºi fiecare dintre noi ne putem mântui sau nu. chiar dacã omul devine bun sau rãu. plantele ºi tot ce derivã din acestea sunt ºi ele sub timp ºi aici timpul lucreazã. cel rãu nu o va aplica pentru cã rãul este cu el. prin principiul lor de aºa-zisã viaþã. cãci ºi ele au ca mijloc raþionalitatea de a ajunge la scopul dat de Creator. ca fiinþe iraþionale. când înmuguresc. prin energiile divine. Este neschimbat în actele voinþei Sale ca tot omul sã se mântuiascã. Sunt ºi alte legi universale care se aplicã întregii creaturi. Se poate vorbi de raþionalitatea lor. Ea este universalã atât pentru lume cât ºi pentru om. Sã ne amintim doar de faptul cã existã legea gravitaþiei care face ca întreg universul sã fie stabil prin aceastã lege de atracþie. pentru cã la fiinþele raþionale acþioneazã raþiunea în libertate.precizat pentru fiecare în parte: fiinþe iraþionale. adicã mijloacele de a ajunge la scopul dat de Dumnezeu. ªi legile lor sunt cuprinse în legea veºnicã. se poate spune cã ea este chiar temelia ordinii morale. înfloresc ºi apar roadele.

sesizând esenþa obiectelor ºi a proceselor din naturã. pentru cã uitã de cine este datã ºi pentru ce este datã. formând o logicã fundamentalã a lor. fiind Raþiunea tuturor ºi conºtiinþa tuturor celor fãcute. pentru cã Dumnezeu este binele suprem.a fost datã de Dumnezeu. Este partea cea mai importantã din om. Ea se adreseazã omenirii din toate timpurile. Ea este în natura umanã ca motor esenþial. dându-ºi seama cã toate acestea „depãºesc natura ei“. se manifestã. Raþiunea este centrul vital al minþii omeneºti. Fiind neschimbabilã. prin înlãnþuirea de judecãþi. care opereazã cu noþiuni. ea existã. În fiecare raþiune se aflã potenþial lucrarea Duhului Sfânt. sã le descopere. 53 . ªi aceasta se datoreazã faptului cã Dumnezeu rãmâne credincios „cãci nu poate sã se tãgãduiasca pe Sine Însuºi“ (II Timotei II. Se adreseazã la fel în toate timpurile ºi la toþi oamenii. ºi o cauzã a tuturor lucrurilor în chip unitar . fiind specific umanã. Aceastã raþiune este chipul lui Dumnezeu însuºi. Foarte interesant. Care este dãtãtor de raþiune. Raþiunea este un fel de înþelegere a sensului lucrurilor. numai binele. care îl menþine în legãtura cu Dumnezeu. are facultatea de a înþelege. prinzând adevãrurile cele inteligibile. Prima treaptã a cunoaºterii este senzaþia. Raþiune ºi raþionalitate Raþiunea este treapta a doua a cunoaºterii. dar el poate sã nu primeascã conlucrarea cu Dumnezeu. Ea face posibilã gândirea ca reflectare generalizatã a realitãþii. se vãd numai manifestãrile ei. Dumnezeu se aflã în fiecare raþiune ºi în toate raþiunile dupã care existã toate. legea veºnica. prin mintea lui. dar plin de armonie. dar nu se poate vedea. aflând cauzele ºi legile naturii. adicã spre Dumnezeu. ºi ca o putinþã dinamicã spre cele înalte. Legea moralã-naturalã este sãditã de Dumnezeu în om iar celelalte legi au fost date de Dumnezeu în naturã ca omul. Cunoaºterea se face prin ea. Legea morala nu face excepþie. dupã cum am spus. sã le înþeleagã ºi sã fie conºtient cã numai Dumnezeu este Creatorul tuturor. este universalã. Este neschimbabilã pentru cã se adreseazã numai binelui iar cel care a sãdit-o are unul din atribute-neschimbabilitatea. Putem spune cã legea moralãnaturalã are ceva din veºnicia legii veºnice. adicã timpul nu are efect asupra sa. a gândirii abstracte. la fel. Lucrarea harului îl apropie pe om. Duhul Sfânt a desãvârºit creaturile. reflectând realitãþile înconjurãtoare. este esenþa întregii activitãþi umane. iar Fiul ca Raþiune prin El s-a fãcut ºi Tatãl este Creatorul. „Duhul Sfânt nu este absent din nici o fãpturã ºi mai ales din cele ce s-au învrednicit de raþiune“. ca un dat ºi ca o tendinþã. nemutabilã. judecãþi ºi raþionamente. Fãrã raþiune n-ar putea exista activitatea umanã. vine de la Dumnezeu. manifestãri care se pot transforma în defavoarea omului. 13). dar ºi a sensului propriei existenþe . Este baza cunoaºterii . de minte ºi de înþelepciune. atunci ºi legea moralã datã de Dumnezeu omului la creaþie este ºi ea neschimbabilã ºi imutabilã deoarece ºi ea îºi are izvorul în legea veºnicã.

Este ordinea în care a apãrut creaþia. culminând cu omul. Sfânta Scripturã descrie Creaþia ca o lucrare deosebitã fãcutã prin Cuvânt. ca rãsplatã pentru viaþa plinã de fapte bune în lumea materialã. prin credinþã ne putem da seama de intenþia divinã dincolo de Creaþie. Prin 54 . Dându-i aceastã raþiune. Raþionalitatea lumii este pentru om ºi culmineazã în om. dar la nivelul sãu de înþelegere. cã Dumnezeu ºi numai Dumnezeu este Creatorul ºi nu va încerca niciodatã sã dea o altã interpretare creaþiei. îl face pe om sã stãpâneascã în parte natura. Totodatã constituie ºi legãtura internã dintre suflet ºi trup. cu o raþionalitate precisã.Armonia se vede nu numai în frumuseþea raþiunii. care îi va folosi atât în a trãi. cu ajutorul inteligenþei. cere raþionalitatea. Fiecare lucru are raþiunea lui. pentru cã raþiunea omului este tronul lui Dumnezeu în sufletul uman. Obligativitatea vine ºi din faptul cã trebuie sã cunoascã lumea înconjurãtoare. ca el sã ajungã la cunoaºterea Tatãlui ºi a Fiului (Ioan XVII. Se poate vedea cã toate au apãrut din raþiunea divinã. cerând însã ajutorul lui Dumnezeu ca sã meargã pe calea adevãrului. Prin conceptele raþionalitãþii umane avem acces la o totalitate a adevãrurilor despre lume. adicã precum un scop bine determinat în favoarea omului. ci ºi în înþelegerea creaþiei. cât ºi în a o supune în interes propriu. raþiunea. adicã o raþionalitate care vine din raþiunea divinã. cãruia i s-a dat raþiunea de a cunoaºte cã el este întruchiparea tuturor fãpturilor. date de Dumnezeu la Creaþie. pentru cã autoritatea este prima. va privi ºi va vedea cã toate au o explicaþie ºi un rost. Toate sau aproape toate au fost ºi sunt împotriva omului. Ordinea ºi armonia sunt baza creaþiei ºi a raþiunii. adicã scopul ei. Toate fãpturile au apãrut într-o ordine. Pe lângã aceasta. care ne duce la o înþelegere a raþionalitãþii ei. ca rezultat al autoritãþii divine. încrederea în viaþa viitoare. la rândul ei. unitatea lui. dar ºi dorinþa de a le înþelege prin cercetare. sã înþeleagã raþionalitatea ei. Realitatea. de fapt. viaþa veºnicã. Numai acest dar de preþ. este prima treaptã de urcare a omului. El descoperã sensul tuturor lucrurilor ºi le înþelege ºi totodatã poate sã se apere nu numai de ele ci ºi de fenomenele pe care le-a declanºat odatã cu cãderea în pãcat. iar raþiunea urmeazã imediat dupã realitate. omul devine cunoscãtor a toate din jurul sãu. el are chiar datoria de a cunoaºte opera creatoare a lui Dumnezeu. ca tot prin Cuvânt sã vinã mântuirea. Ea vine din Raþiunea divinã. este mijlocul prin care se poate comunica cu Duhul Sfânt. este modul de a ajunge la scopul final. 2) adicã fericirea veºnicã. Ele sunt gândite ºi exprimã lucrurile datoritã faptului cã au fost create special de raþiunea divinã ºi sã fie înþelese de om. unde este raþiune este ºi raþionalitate. Raþionalitatea creaþiei este strâns legatã de Raþiunea divinã. pentru cã natura întreagã s-a rãzvrãtit datoritã greºelii umane. sã aibã o raþionalitate. Toate au rostul lor bine definit. nu omul este pentru raþionalitatea lumii. Va vedea adevãrata armonie ºi ordine în creaþie. Raþionalitatea. cu o cauzã determinatã de Creator. Nimic nu este fãcut de divinitate fãrã înþeles. Cine ºi-a fãcut din raþiune tronul lui Dumnezeu va ºti sã lãmureascã adevãrul creºtin. dar ºi armonia ei. dupã un plan din veci. care este pentru om.

adicã ordinea. 16). prin care Dumnezeu se face cunoscut creaþiei ºi în special omului. lumea ca naturã are ºi ea din raþiunile plasticizate. Ordinea moralã are anumite principii. ca sã înþeleagã omul pentru ce a fost creat. cã tot ce face sã fie spre binele lui ºi a scopului pentru care a fost creat. ci înþelepciunea Lui este un bun de la Sine. aratã cã omul. fiecare fãpturã îºi are raþionalitatea ei. Raþiunea este supremã. adicã lumea este creatã pentru el ºi el rãspunde de aceasta. mai bine zis prescripþii pe care trebuie sã le cunoascã omul atât pentru el cât ºi pentru lume ca naturã. Raþiunile existenþiale ale lucrurilor ºi fiinþelor Omul. se completeazã. El este punctul culminant al Creaþiei ºi ea este pentru el. Dumnezeu este Raþiune ºi Minte. gândind rostul omului. iar omului îi revine datoria de a le cunoaºte. fiinþa esenþialã raþionalã. Sfânta Scripturã ne aduce în faþa acestei armonii. sunt necreate. ºi aceasta cu ajutorul raþiunii proprii încãlzitã de credinþã. Pentru om raþiunile existenþiale ale lumii ca naturã sunt principii generale ale legii morale izvorâtã din legea veºnicã. Raþionalitatea dã mãsura raþiunii. aduce gândirea în acþiune. De ele se împãrtãºeºte lumea ca 55 . aceastã Raþiune singurã ºi legatã în acelaºi timp de raþionalitate. armonia dar ºi mijloacele de a ajunge la scopul final. Raþionalitatea continuã opera raþiunii. dar nu este înþelept prin învãþãturã. prin raþiunea sa.raþiune omul vine la existenþã. bineînþeles la nivelul capacitãþilor sale. cãci „Cine a cunoscut gândul Domnului?“ (I Corinteni II. Raþionalitatea creaþiei rezultat al energiilor divine Putem spune cã ºi energiile divine îºi au principiul în legea veºnicã. sã aducã armonie în naturã. Dovada cã omul este conºtient de naturã. dar se ºi deosebesc. dar mai presus de toate omului i s-a dat raþiunea de a înþelege ºi cunoaºte Raþionalitatea Creaþiei. Dumnezeu are raþiunile lucrurilor preexistente în El mai înainte de facerea lumii. El este cel care prin raþiune gãseºte mijloacele necesare. Legea moralã. îºi dã seama de bine ºi de rãu atât pentru el cât ºi pentru lumea înconjurãtoare. având raþiunile lumii cuprinse ºi în legea veºnicã ºi în logosul dumnezeesc. Toate s-au fãcut din iubire. pentru cã între el ºi lumea ca naturã este o interdependenþã. care este confirmatã ºi de conºtiinþa moralã umanã. iar prin raþionalitate i se deschide mijlocul de a ajunge la scopul pentru care a fost creat. fiind întreg raþiune. El are sãditã legea morala ºi poate fi doveditã tocmai prin raþiunea umanã. Dumnezeu este auto-raþionalitate. purtarea de grijã a lui Dumnezeu pentru creaþie ºi pentru mântuirea omului. au scop precis. este faptul cã el dã numele fiinþelor create de Dumnezeu. a înþeles prin descoperirea lui Dumnezeu cã lumea ca naturã este o „realitate unitarã raþionalã care îºi are existenþa pentru creºterea spiritualã a omului“ . se împletesc.

este lucrarea lui Dumnezeu în lume. prin aducerea la existenþã. este ºi raþionalitatea creaþiei adicã explicã posibilitatea transfigurãrii ºi înnoirii creaþiei generale prin lucrarea lui Hristos. Nimic în univers nu se miºcã fãrã legi bine stabilite dar acestea sunt relative. Toate au raþionalitate care vin din Raþiunea Supremã ºi se fac cunoscute în lume datoritã omului prin raþiunea sa. omului îi este dat sã cunoascã ceea ce Dumnezeu a fãcut pentru el. nu înþelege transcendenþa pentru cã nu este urmãritã de credinþã. ªi raþionalitatea Creaþiei a fost observatã de oamenii de ºtiinþã.. ea intrând în vigoare numai deodatã cu crearea lumii. „este în lumina cea neapropiatã“ (I Timotei VI. 17).Ea este temelie ºi izvorul tuturor legilor fiind astfel hotãrâtoare pentru existenþa întregii ordini morale. este izvorul legilor temporale. . Îndumnezeirea omului prin energii este rezultatul harului dumnezeiesc în om ºi împreunã cu omul. primeºte totuºi ºi un caracter temporal devenind izvorul comun al tuturor legilor“.Învãþãtura Bisericii noastre ne aratã cã.naturã iar omul vine la existenþã prin ele ºi tot prin ele devine.. legea veºnicã. Ea este legea prin excelenþã care asigurã astfel ordinea naturalã fizicã pentru toatã creatura“. Raþionalitatea creaþiei explicã atât purtarea de grijã a lui Dumnezeu pentru creaþie. dar nu înþelege rolul ºi rostul 56 . Ele sunt relaþiile fiinþei divine. Întreaga naturã trebuie sã se împãrtãºeascã de energiile divine ºi aceasta. Prin legile temporale. temelia ºi izvorul tuturor legilor Din cele relatate se poate spune cã legea veºnicã este izvorul tuturor legilor temporale. este mai presus de creaturi. fiu al lui Dumnezeu. chiar David Bohm. Aici este punctul cel mai de seamã: cã ºtiinþa vine ºi constatã raþionalitatea creaþiei. . prin creaþie. deºi este temelia tuturor legilor. care sunt înainte de creaþie. cât ºi mântuirea omului. armonia dar ºi inteligenþa care se simt în tot universul . cele mai presus de relaþie. a observat ordinea.Ea se face cunoscutã oarecum ºi numai din legile temporale care sunt expresia ºi efectul ei“ . deºi existã din veci în Dumnezeu. un mare fizician. Legea veºnicã. Legea veºnicã rãmâne temelia tuturor legilor pentru cã ea este planul din eternitate al lui Dumnezeu prin care conduce lumea ca ea sã ajungã la scopul pentru care a fost creatã. . Raþionalitatea creaþiei este deci rezultatul energiilor divine care izvorãsc din fiinþa divinã dar nu se confundã cu ea. unele se pot numi relaþii cu lumea în sensul cã de ele se împãrtãºesc. ea nu este accesibilã spiritelor create. Dar ºtiinþa nu poate sã se ridice dincolo de imanenþa divinã care se manifestã în lume prin inteligenþa oricãrei particule. dupã rãscumpãrare.. Dacã ea. Dumnezeu se coboarã în lume ca omul sã se ridice la Dumnezeu. Legea veºnicã. Prin energii. iar harul este una din energiile divine care ni se împãrtãºeºte de Hristos Însuºi prin lucrarea Duhului Sfânt spre mântuire.

aºa a lãsat ºi cercetarea sã-1 lãmureascã. dar îi lipseºte credinþa. sã se convingã de aceasta. pentru cã este suficientã credinþa. mai exact de energie. Aºa ºi ºtiinþa. sau mai bine zis ºtiinþa ajunge unde Sfinþii Pãrinþi au spus deja. precum Toma . dar fãrã sã cerceteze. deºi aminteºte de ele. este lãsatã sã cerceteze. Putem spune cã cele douã se completeazã. dar nu cu înþeles teologic ci ºtiinþific. ci numai energiile divine. exact ce spune credinþa: fiinþa lui Dumnezeu nu este accesibilã omului. cã raþionalitatea aparþine lumii create de Dumnezeu. Este de remarcat faptul cã ºi ºtiinþa se convinge de zidul neºtiinþei. mai exact cã energia este la baza creaþiei din nimic. arãtând rolul deosebit. vrea. dar cu siguranþã va ajunge tot acolo.energiilor divine. Cercetarea aparþine ºtiinþei care nu se mulþumeºte cu credinþa. Credinþa aduce în faþã rolul divinitãþii în creaþia lumii plinã de raþionalitate. ªi aºa cum Mântuitorul i-a spus lui Toma sã vinã sã se convingã. 57 . adicã acolo unde mintea omeneascã este depãºitã. aºa cum spune Plank.

SFÂNTUL IOAN GURÃ DE AUR, TÂLCUITOR AL TAINEI BOTEZULUI ÎN CATEHEZELE BAPTISMALE
Pr. lect. drd. Marian VÂLCIU Teologia Ortodoxã vorbind despre mântuirea lumii ºi a omului aratã cã aceasta s-a realizat obiectiv, prin ºi în Iisus Hristos, prin întruparea, Jertfa, învierea Sa din morþi ºi înãlþarea la cer, iar mântuirea personalã sau subiectivã a fiecãrui ins se realizeazã prin lucrarea personalã ºi efortul duhovnicesc de unire cu Hristos. Locul în care credinciosul realizeazã întâlnirea duhovniceascã realã ºi vieþuirea tainicã împreunã cu Hristos este Biserica, în care Hristos este permanent prezent pânã la sfârºitul veacurilor în calitate de Cap al ei. Hristos fiind Capul Bisericii, pururea viu ºi activ, credincioºii constituie trupul lui Hristos, Biserica. Biserica este aºadar, trupul lui Hristos ºi „organul întemeiat de Dumnezeu-Omul pentru mântuirea ºi sfinþirea oamenilor“. Pentru a fi organ al sfinþirii ºi mântuirii credincioºilor, Hristos, Întemeietorul Bisericii, înzestreazã acest aºezãmânt cu putere ºi mijloacele necesare transmiterii ºi împãrtãºirii harului mântuitor care izvorãºte din jertfa de pe cruce ºi din mormântul învierii Mântuitorului Hristos. Aºadar, calitatea de mãdular al trupului tainic al lui Hristos care este Biserica, se dobândeºte prin Sfintele Taine, acele lucrãri vãzute instituite de Mântuitorul Hristos ºi încredinþate Bisericii Sale, prin care se împãrtãºeºte celor ce le primesc harul nevãzut al Sfântului Duh în vederea realizãrii mântuirii. Prima Sfântã Tainã prin care credinciosul care o primeºte se renaºte la o viaþã nouã în Hristos, se face pãrtaº roadelor rãscumpãrãrii prin jertfa de pe Cruce a Mântuitorului Hristos ºi devine membru al Bisericii, este Sfânta Tainã a Botezului, numitã ºi poarta de intrare în creºtinism. În cele ce urmeazã ne propunem sã ilustrãm, pe de o parte rânduiala ºi simbolismul ei, iar pe de altã parte efectele ºi importanþa acestei Sfinte Taine în viaþa credincioºilor ºi a Bisericii, în viziunea unuia dintre cei mai importanþi Pãrinþi ai Bisericii, este vorba de Sfântul Ioan Gurã de Aur. În anul 386 se stingea din viaþã la Ierusalim episcopul Chiril, poate cel mai important mistagog al creºtinãtãþii rãsãritene. Cam în aceeaºi perioadã, într-un alt centru religios cultural ºi politic cu pondere în acea perioadã - Antiohia, se remarca în acelaºi strãlucit veac IV al erei creºtine, Sfântul Ioan Gurã de Aur, hirotonit preot în Antiohia în anul 386 de episcopul Flavian, cel care ocupa în vremea aceea scaunul episcopal al Antiohiei. Pentru elocinþa ºi inegalabilele sale

58

calitãþi de orator, episcopul Flavian hotãrãºte ca Sfântul Ioan sã ocupe funcþia de predicator al catedralei episcopale din Antiohia (386-398). În aceastã calitate Sfântul Ioan se ocupa, ca ºi alþi mari predicatori ai acelui timp, ºi de pregãtirea ºi instruirea catehumenilor în vederea primirii botezului, pregãtire care de obicei se fãcea potrivit instituþiei catehumenatului în perioada postului Paºtelui, urmând ca la sfârºitul postului, în noaptea de Paºti aceºtia, catehumenii, sã primeascã botezul. La Ierusalim, din motive practice, Sfântul Chiril explica riturile tainelor de iniþiere (Botez, Mirungere, Euharistie) numai neofiþilor, adicã celor care deja primiserã Botezul. La Antiohia explicarea riturilor baptismale se fãcea înainte de botez pentru catehumenii care se înscriseserã pe listele Bisericii sã primeascã botezul în noaptea Sfintelor Paºti. Datoritã timpului ºi din motive pe care nu le cunoaºtem suficient, nu ni s-au pãstrat toate catehezele cu caracter baptismal pe care Sfântul Ioan Gurã de Aur le-a þinut la Antiohia. Specialiºtii sunt de pãrere cã Sfântul Ioan ar fi rostit astfel de cateheze mistagogice, 13 la numãr (este posibil sã fi existat mai multe, dar care s-au pierdut) în cel puþin trei ani diferiþi, la Antiohia în timpul postului Paºtilor ºi anume: 1. Prima serie þinutã în anul 387 din care s-a pãstrat o singurã catehezã, ºi anume a doua, editatã prima datã de Bernard Montfaucon ºi reprodusã de J.P.Migne, în P.G. XLIX, 231-240, cu traducere latinã de Bernard Brixian; 2. O a doua serie alcãtuitã din patru omilii, þinute dupã toate probabilitãþile, în Pãresimile anului 388 ºi publicate de A. Papadoupulos Kerameus în vol. „Varia Graeca Sacra“ numai prima dintre aceste patru cateheze (þinute cu 30 de zile înainte de Paºti), fusese editatã ºi de J.P.Migne (în PG, XLIX, 223-232), cea de a patra, ultima, din aceastã serie a fost þinutã dupã toate probabilitãþile, neofiþilor chiar în noaptea Paºtilor îndatã dupã primirea Botezului; 3. În fine, a treia serie (probabil singura pãstratã în întregime) este alcãtuitã din 8 omilii baptismale, rostite pe cât se pare în cursul pãresimilor din anul 390. Primele douã din aceastã serie sunt adresate catehumenilor, celelalte sunt adresate neofiþilor dupã botezarea lor, fiind deci rostite în sãptãmâna luminatã a anului respectiv. Din cele 12 cateheze ale Sfântul Ioan Gurã de Aur, doar catehezele a 2-a ºi a 3-a din seria publicatã de A. Papadoupulos Kerameus ºi cateheza a doua din seria publicatã de Wenger sunt folositoare studiului pe care l-am iniþiat. Restul catehezelor post baptismale au un conþinut religios moral cuprinzând sfaturi care privesc în primul rând pe cei botezaþi de curând, pe neofiþi, dar ºi pe creºtinii mai vechi care primiserã Botezul ºi care ascultau aceste cateheze împreunã cu neofiþii. Sfântul Chiril, marele catehet ierusalimitean, a avut ca teme catehetice toate cele trei taine de iniþiere - Botez, Mirungere, Euharistie - pe care le descrie ºi le explicã cu amãnunþime. Spre deosebire de acesta, Sfântul Ioan Gurã de Aur descrie ºi explicã rânduiala unei singure taine, ºi anume Taina Sfântul Botez ca Tainã fundamentalã de introducere sau încorporare a catehumenului în creºtinism. Celelalte

59

douã taine ale iniþierii creºtine, Mirungerea ºi Euharistia, sunt amintite ºi tratate nesistematic ºi incidental în alte lucrãri ale sale (unele din omiliile exegetice). 1. Rânduiala Botezului în Catehezele baptismale ale Sfântului Ioan Gurã de Aur. Încã de la început, trebuie sã arãtãm cã Sfântul Ioan Gurã de Aur, prin Catehezele sale baptismale, pune la îndemâna specialiºtilor un material extrem de important în ceea ce priveºte reconstituirea rânduielii Sfântul Botez, care se sãvârºea în secolul IV în Antiohia. Comparativ cu rânduiala Botezului de astãzi, rânduiala antiohianã a Botezului de secol IV era încã simplã. Se sãvârºea cu solemnitate ºi din punct de vedere structural era alcãtuitã din rituri prebaptismale sau pregãtitoare, Botezul propriu-zis ºi rituri post baptismale. Riturile prebaptismale erau: - exorcismele; - lepãdarea de satana; - unirea cu Hristos; - ungerea prebaptismalã. Constatãm cã riturile prebaptismale antiohiene erau identice cu cele ce se sãvârºeau la Ierusalim. a) Exorcismele. Erau rostite de cãtre exorciºti în tot cursul postului Paºtilor, deci cu mult înainte de Botez, care, aºa cum ºtim, se sãvârºea în noaptea Paºtilor. Citirea exorcismelor se fãcea în acelaºi timp cu instruirea cateheticã a catehumenilor; dupã ce catehumenii participau la audierea catehezei, mai apoi, erau trimiºi la exorciºti care, de obicei, 7 zile la rând citeau exorcismele pentru fiecare candidat ce trebuia sã primeascã Botezul. Pentru acest ritual, catehumenii veneau desculþi ºi acoperiþi doar cu „tunica penitenþei þesutã de regulã din pãr de cãmilã sau de caprã, cu mâinile ridicate spre cer ca vechii oranþi creºtini“, fiind dezbrãcaþi de hainele lor. Ca ºi astãzi, exorcismele din veacul al IV-lea descrise de Sfântul Ioan Gurã de Aur cuprindeau blesteme la adresa diavolului menite sã alunge pe cel rãu de la catehumen ºi erau urmate de o rugãciune de invocare adresatã lui Dumnezeu; b) Lepãdarea de satana ºi unirea cu Hristos constituia o ceremonie solemnã, care avea loc de obicei în preziua primirii Botezului, în vinerea Patimilor sau chiar în dupã amiaza sâmbetei Paºtilor înainte de Botez. Desfãºurarea ritualului se fãcea în prezenþa preoþilor slujitori, în mijlocul lor aflându-se episcopul. Catehumenii erau conduºi în Bisericã de cãtre slujitori care le porunceau sã se aºeze în genunchi. Erau îmbrãcaþi ca ºi la rânduiala exorcismelor cu tunica penitenþei, desculþi ºi cu mâinile ridicate cãtre cer. Fiecare candidat la botez era îndemnat sã rosteascã formula sacramentalã de lepãdare: „Mã lepãd de tine, satana, ºi de pompa (strãlucirea) ta ºi de slujirea ta, ºi de lucrurile (faptele) tale“. Totuºi, din descrierea fãcutã de autor, nu putem ºti dacã formula se rostea de cãtre catehumen ca o singurã frazã indivizibilã sau era împãrþitã pe fragmente aºa cum se proceda la Ierusalim în vremea Sfântul Chirii ºi cum se procedeazã ºi astãzi în riturile baptismale ale Bisericii Ortodoxe.

60

urma jurãmântul de credinþã faþã de Hristos sau unirea cu Hristos: „ªi mã unesc cu Tine. moment în care avea loc ºi sãrutarea frãþeascã. În schimb este menþionatã Sfânta Împãrtãºanie identificatã în text cu termenul Dumnezeiasca Masã la care erau conduºi neofiþii dupã Botez. Este de remarcat faptul cã Sfântul Ioan acordã o mare atenþie acestei mãrturisiri de unire cu Hristos. ci harul Sfântului Duh este cel care sfinþeºte ºi firea apelor ºi se întinde asupra capului tãu cu mâna preotului“. iar episcopul sau preotul întindea mâna peste capul lui ºi îl afunda de trei ori în apa sfinþitã. aceasta se pare cã avea loc totuºi. Este amintit faptul cã neofiþii dupã Botez rosteau rugãciunea Tatãl nostru. Hristoase!“.170. p. Catehumenul cobora în apa din baptisteriu. Autorul Catehezelor baptismale nu menþioneazã lãmurit sfinþirea prealabilã a apei la Botez. catehumenii fãceau o dublã mãrturisire de credinþã. iar la ieºirea din baptisteriu erau întâmpinaþi cu entuziasm de ceilalþi creºtini. prima împãrtãºire a neofiþilor avea loc la Sfânta Liturghie care se sãvârºea în 61 . un loc important îl ocupã mãrturisirea de credinþã. care rosteau ºi formula: „Unge-se (N) în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh“. Acest ritual se desfãºura în douã etape. seara. sã nu crezi cã aceea ar fi apã simplã ºi cã doar mâna arhiereului se întinde peste capul tãu. În rânduiala de astãzi a Botezului în riturile prebaptismale. Ca ºi la Ierusalim. Sfântul Ioan Gurã de Aur face aluzie despre acest moment în Cateheza a III -a. moment în care rostea ºi formula sacramentalã a Botezului: „Boteazã-se (N) în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh“. Cãci nu omul este cel care lucreazã cele ce se fac. Aceastã ungere era fãcutã de clericii inferiori ºi de diaconi (diaconi în cazul bãrbaþilor ºi diaconiþe în cazul femeilor). îl mãrturisea fiecare catehumen. publicatã de Papadoupulos Kerameus. una care avea loc în Joia Patimilor. mãrturisirii fiecãrei persoane a Sfintei Treimi corespunzându-i o afundare. Prima ungere se fãcea imediat dupã ritualul unirii cu Hristos de cãtre preot ºi episcop. precizând cã este necesarã chiar ºi în cazul botezului clinicilor. când vei vedea colimvitra apelor ºi mâna preotului întinsã asupra capului tãu. dar aminteºte de acest ritual de sfinþire în unele din textele sale: „De aceea. Specialiºtii sunt de pãrere cã în perioada Sfântului Ioan Gurã de Aur. când se împãrtãºeau pentru prima datã cu trupul ºi sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Cu toate cã nu este menþionatã nici o ungere postbaptismalã. d) Ungerea prebaptismalã. sau în Vinerea Patimilor.c) Dupã ritualul lepãdãrii de satana. Dupã riturile prebaptismale urma rânduiala propriu-zisã a Botezului. cealaltã mãrturisire de credinþã avea loc cu puþin timp înainte de botez sub formã de întrebãri ºi rãspunsuri. Sfântul Ioan Gurã de Aur este rezervat în prezentare ºi din pãcate destul de vag ºi neclar. jurãmânt pe care îl rostea. dupã ceremonia lepãdãrii de satana ºi unirea cu Hristos ºi consta în rostirea simbolului de credinþã. A doua ungere se fãcea înainte de Botez ºi era o ungere completã a trupului cu untdelemn sfinþit. datoritã generalizãrii ei în aproape întreaga lume creºtinã a acelei vremi. Cât priveºte riturile post baptismale.

dar ºi curãþirea minþii ºi pocãinþa inimii: „Trebuie sã ºtiþi pentru ce dupã cateheza zilnicã noi vã trimitem la glasurile exorciºtilor. ci se are în vedere numai starea de curãþie a sufletului“. catehumenii participaserã la audierea catehezei. tãiere împrejur. slava din aceastã viaþã. catehumenii. luându-vã în primire cei rânduiþi spre aceasta. un orb sau un cerºetor ºi sunt egali cu el. bunul nume. n. curãþire misticã. înmormântare. exorcismele erau rostite de exorciºti 7 zile la rând pentru fiecare catehumen în timpul postului Paºtilor. Exorcismele conþinând cuvinte înfricoºãtoare de blestem aveau drept efect alungarea demonilor în primul rând. cãci aceasta nu se face nici degeaba nici la întâmplare. ca unii care împodobesc o casã pentru împãratul care va sã vinã în ea. dupã rostirea acelor cuvinte înfricoºãtoare ºi dupã invocarea Stãpânului obºtesc al tuturor. a)Exorcismele. dupã ce înainte. unii ca aceºtia stau lângã un zdrenþãros. iluminare. autorul numeºte Botezul curãþire.n. îmbrãcaþi doar cu tunica pocãinþei. cu mâinile ridicate cãtre cer) simbolizeazã tocmai dorinþa de a se elibera de sub asuprirea lui satana ºi sã devinã pãrtaºi la fericirea dumnezeiascã integrându-se prin Botez în împãrãþia lui Dumnezeu. aveau o anumitã atitudine exterioarã (desculþi. cruce ºi altele denumiri care prin ele însele definesc ºi explicã într-o oarecare mãsurã Botezul ca tainã sine qua non a vieþii creºtine. sãptãmânã în care participau la Sfânta Liturghie ºi se împãrtãºeau zilnic. O astfel de concepþie are sensul unei adevãrate revoluþii sociale promovatã de Sfântul Ioan Gurã de Aur ºi în alte scrieri ale sale.noaptea Sfintelor Paºti dupã Botez. tocmai pentru cã „ în cele duhovniceºti toate acestea (rangul social. baie a renaºterii. 2. puteau participa pentru prima datã la sfânta slujbã în noua calitate de creºtini. când cei de curând botezaþi. având în vedere efectele acestei taine fundamentale. despre egalitatea dintre toþi candidaþii la Botez în faþa Bisericii. ºi o fac vrednicã de venirea împãratului. ªi apoi chiar acest rit toarnã în suflet multã evlavie ºi îl îndeamnã la multã zdrobire de inimã“. de asemenea. Dupã cum am putut vedea. indiferent de poziþia lor socialã. 62 . Ci întrucât vã pregãtiþi sã primiþi pe împãratul ceresc. Faptul cã cei care se pregãteau pentru Botez. Chiar dacã unii dintre ei ocupã în societate ranguri înalte. într-o societate pãgânã sclavagistã care se fundamenta tocmai pe diferenþa dintre clasele sociale. de aceea dupã cuvântul nostru de învãþãturã. Se aminteºte.) nu au nici un preþ. Cãci e cu neputinþã ca diavolul oricât de rãu ºi oricât de neîmblânzit ar fi. de haina albã pe care neofiþii o purtau în toatã Sãptãmâna Luminatã. aºa curãþesc ei conºtiinþa voastrã prin acele înfricoºãtoare cuvinte care alungã toatã viclenia celui rãu. sã nu vã pãrãseascã cu mare grãbire. cu privire la Botez. Explicarea riturilor baptismale Înainte de a trece la explicarea riturilor baptismale considerãm cã este potrivit sã menþionãm denumirile pe care le foloseºte Sfântul Ioan Gurã de Aur în catehezele sale. Ceea ce este absolut nou pentru veacul al IV -lea al erei creºtine este concepþia pe care Sfântul Ioan Gurã de Aur o exprimã cu claritate în operele sale. Astfel.

Ungerea prebaptismalã este prezentatã de Sfântul Ioan Gurã de Aur diferenþiat. consideratã de cãtre unii specialiºti ca fiind simbolul de credinþã niceo-constantinopolitan. arãtând cã ungerea sau pecetea pe care o primeau catehumenii se fãcea în forma semnului crucii. autorul catehezelor le atrãgea atenþia asupra rãspunderii ºi datoriilor care le revin în urma acceptãrii de a fi garanþii celor care urmau sã primeascã Botezul. cu untdelemnul pentru ungerea atleþilor. amuletele ºi sãrbãtorile pãgâne. iar fiecare creºtin devine prin Botez logodnica lui Hristos ºi membru al Bisericii. Se remarcã îndemnurile pe care autorul le face catehumenilor ca aceºtia sã creadã în Dumnezeu ºi în Domnul nostru Iisus Hristos care este consubstanþial cu Tatãl ºi asemenea cu El în toate. cu prevestirile ºi incantaþiile. urmând ca în cazul neachitãrii datoriei de cãtre cel ce a contractat-o. prin care ei. Sfântul Ioan insistã plecând de la formula lepãdãrilor asupra cuvintelor „pompa (strãlucirea) lui satan“ ºi precum Sfântul Chiril al Ierusalimului. girantul sã rãspundã în faþa legii. iar în urma acestei ungeri catehumenul era integrat în oastea luptelor spirituale pregãtit fiind spre a deveni mireasã a lui Hristos. iar cei botezaþi devin fiii lor duhovniceºti. mergând pe douã planuri. sunt numiþi pãrinþi duhovniceºti. catehumenii primesc un mare tezaur duhovnicesc fãrã sã dea nimic în schimb. este atenþia pe care acesta o acordã celor care garantau pentru catehumeni. Fiind cei care primeau pe neofiþi îndatã dupã Botez. sã ofere sfatul atunci când este nevoie ºi atunci când realitãþile o cer sã intervinã pentru îndreptarea fiilor lor duhovniceºti. 63 . iar pe de altã parte cu parfumul miresei. îmbrãcaþi într-o mantie sau tunicã. stând în genunchi.Ceea ce este propriu Sfântului Ioan Gurã de Aur. naºii. acele persoane care îºi asumã rãspunderea pentru o datorie contractatã de alþii. identificã strãlucirea lui satan cu spectacolele pãgâne din hipodromuri ºi din teatre. aceasta este alcãtuitã din creºtini. logodnica lui Hristos este Biserica. Acestora. simbolizau ieºirea din robia grea a diavolului precum ºi în intrarea în „robia“ uºoarã a lui Hristos. identificând untdelemnul ungerii. dar se foloseºte de acest prilej pentru a aminti încã o datã catehumenilor de marea bunãtate ºi dragoste a lui Dumnezeu manifestatã ºi în cadrul Botezului. Unirea cu Hristos este un moment pe care Sfântul Ioan nu îl explicã mai pe larg. ei. Autorul comparã Botezul cu o nuntã spiritualã. persoane pe care astãzi le numim naºi. Sfântul Ioan Gurã de Aur oferã mai multe amãnunte despre rolul ºi datoriile naºilor în cateheza a doua din seria A. pãrinþii duhovniceºti au drept sarcinã sã supravegheze.Wenger. Se aratã în continuare cã pãcatele ºi fãrãdelegile sãvârºite de catehumeni înainte de Botez sunt ºterse acum de bunãtatea ºi iubirea lui Dumnezeu care face din catehumeni o logodnicã vrednicã de „cãmara de nuntã“. pe de o parte. În aceastã calitate. fapt ce propune acest text al catehezei amintite ca unul de o inestimabilã valoare pentru demonstrarea vechimii instituþiei nãºiei la Botez. Sfântul Ioan îi aseamãnã pe aceºtia cu giranþii. Este evidentã originea acestei doctrine hristologice elaboratã de Sfântul Ioan Gurã de Aur. b) Lepãdãrile la care catehumenii participau desculþi. cu mâinile ridicate spre cer. sã îndemne. cu tot felul de pãcate.

în Hristos v-aþi ºi îmbrãcat“ (Gal. apele Botezului spalã orice pãcat încât noul botezat devine fãpturã nouã. demonstreazã superioritatea Botezului creºtin faþã de evenimentul ieºirii evreilor din Egipt. A doua ungere prebaptismalã. tot aºa Botezul este un contract între catehumen ºi noul lui Stãpân din partea cãruia primeºte bunuri perceptibile doar cu ochii credinþei. ªi ceea ce-1 face pe omul nãscut din nou la o viaþã nouã în Hristos sã fie un ostaº nebiruit în lupta cu diavolul este arma care nu poate fi învinsã niciodatã. botezul fiind considerat ca o naºtere din nou spre o viaþã nouã în Hristos. bucurie justificatã de eliberarea din robia pãcatului ºi a diavolului ºi intrarea. Ca ºi Sfântul Chiril al Ierusalimului. sângele ºi apa care au curs din coasta 64 . caracterul indelebil al Tainei. împãrtãºirea cu trupul ºi sângele lui Hristos. Autorul îndeamnã pe catehumen sã vegheze la respectarea acestui contract. este un moment în care are loc dezbrãcarea de omul cel vechi ºi îmbrãcarea în omul cel nou. ilustreazã bucuria fireascã cã s-a nãscut om în lume. autorul explicã pe unele dintre ele. Sfântul Ioan Gurã de Aur insistã asupra efectelor Botezului. ºi pentru a le face invulnerabile împotriva sãgeþilor celui rãu“. 27). ungere completã a trupului se fãcea „pentru a întãri toate mãdularele lor. Sfântul Ioan Gurã de Aur se foloseºte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel pentru a explica efectele Botezului. Autorul ne aduce înainte un alt moment important care se desfãºura dupã Botez ºi anume conducerea neofiþilor cãtre înfricoºãtoarea masã. cãutând sã le fundamenteze scripturistic pentru ca al sãu cuvânt sã fie plin de convingere pentru neofiþi.Pentru a fi mai bine înþeles ce se realizeazã prin Botez. Sfântul Ioan gãseºte drept tip al Botezului trecerea prin Marea Roºie a evreilor. Sfântul Ioan Gurã de Aur apeleazã la un exemplu din viaþa civilã arãtând cã aºa cum existã contracte prin care se garanteazã bunurile cuiva. parafrazând pe Sfântul Ioan Gurã de Aur. În treacãt amintim. Ca ºi în alte lucrãri ale sale. dintre efectele Botezului ºi urmãrile momentului istoric vechi testamentar. însã prin antiteza dintre Botezul creºtin ºi momentul trecerii evreilor prin Marea Roºie. autorul catehezelor baptismale aratã cã Botezul este moarte ºi înviere în acelaºi timp. sãrutarea frãþeascã de care vorbeºte Sfântul Ioan Gurã de Aur. sugerându-se astfel. catehumenul este îndemnat sã rãmânã mereu un proaspãt luminat pentru ca sãrbãtoarea baptismalã sã dureze toatã viaþa. cãci nu mai existã o a doua iertare a pãcatelor prin Botez. denumiri care prin ele însele sunt atotcuprinzãtoare. al lui Hristos „ câþi în Hristos v-aþi botezat. Pornind de la denumirile Botezului pe care le-am amintit mai înainte. sângele lui Hristos care a curs pe cruce. În ceea ce priveºte riturile postbaptismale. ca o naºtere din nou. cã orice pãcat ar fi fost sãvârºit înainte de Botez ºi oricât de pãcãtos ar fi cel ce se boteazã. Botezul fiind ca o regenerare. c) Botezul.III. trecerea spre purtarea de grijã a lui Dumnezeu. Astfel. sãrutare cu care neofiþii erau întâmpinaþi de ceilalþi creºtini la ieºirea din apele botezului. Totodatã. dar din pãcate nu ni se prezintã amãnunte legate de acest moment.

Am putut constata cã izvorul principal de inspiraþie al Sfântului Ioan Gurã de Aur este Sfânta Scripturã. în special epistolele Sfântului Apostol Pavel. un gen catehetic care astãzi lipseºte aproape cu desãvârºire ºi care se cere reaºezat pe locul pe care îl meritã în Biserica noastrã. ideea potrivit cãreia Botezul este considerat ca un contract juridic. Considerãm cã lectura Catehezelor baptismale ale Sfântului Ioan Gurã de Aur este binevenitã ºi necesarã în special pentru clerici.Mântuitorului. rãmân totuºi o lucrarea de referinþã pentru ceea ce înseamnã demersul catehetic ºi în special cel mistagogic. 65 . un mijloc extrem de valoros pentru a cunoaºte realitãþile cultului creºtin de la sfârºitul secolului IV ºi în special cele legate de Taina Botezului. idee care este tipic paulinã ºi care stã în centrul explicãrii hrisostomice a Botezului. Spre aceastã concluzie ne conduce observarea argumentãrii pe care o foloseºte autorul în cazul Botezului. Catehezele baptismale. Proprie Sfântului Ioan Gurã de Aur este. ca mijloc ºi metodã de revigorare a vieþii religioase. care se remarcã prin sistem. reprezintã indiscutabil. fapt care trãdeazã latura ºi formaþia juridicã a culturii inegalabilului predicator creºtin. iar sângele lui Hristos ca simbol al sfintelor ºi de viaþã fãcãtoarelor Taine. ordine ºi metodã. un legãmânt spiritual între Hristos ºi neofit. vãzut ca icoanã a morþii ºi învierii lui Hristos. ca model ºi îndrumãtor în eforturile catehetice ºi în special în cele ce þin de cateheza mistagogicã. Chiar dacã acestea nu se ridicã la valoarea Catehezelor Sfântului Chiril al Ierusalimului. apa ca simbol al Botezului. Studiul de faþã ne-a oferit posibilitatea de a constata cã lucrarea Sfântului Ioan Gurã de Aur. de asemenea.

au fost adoptate ºi alte mãsuri menite sã înlãture abuzurile suferite de Bisericã în timpul regimului comunist. libertatea religioasã este asiguratã pe deplin. Deºi s-au fãcut încercãri stãruitoare de a se emite o nouã Lege a Cultelor. Gheorghe F. în baza prevederilor Constituþiei. penitenciare ºi orfelinate. s-a admis constituirea unor noi organizaþii religioase. care cuprinde unele dispoziþii neconforme cu Constituþia din anul 1991 (2003). De asemenea.LIBERTATEA RELIGIOASà DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL INTEGRÃRII ÎN UNIUNEA EUROPEANà Prof. Nu s-a putut cãdea încã de acord asupra unor chestiuni precum: statutul de „bisericã naþionalã“ cerut de Biserica Ortodoxã Românã. invitate de autoritãþi sã conlucreze la elaborarea legii. inclusiv prin înlesnirea asistenþei religioase în armatã. datoritã caracterului complex ºi sensibil al acestui domeniu de activitate cât ºi neînþelegerilor dintre culte. condiþiile de recunoaºtere a unor noi culte ºi condiþiile de înfiinþare a unor noi comunitãþi bisericeºti locale. în formarea ºi conservarea identitãþii sale naþionale. Subliniem cã ºi în absenþa unei noi Legi a Cultelor. A fost permisã activitatea altor grupãri religioase interzise în timpul comunismului. spitale. desigur. 177/1948 privind regimul general al cultelor religioase. 66 . Sunt stabilite principii esenþiale pentru desfãºurarea normalã a vieþii religioase: cultele sunt libere ºi se organizeazã potrivit statutelor proprii în condiþiile legii. În felul acesta tabloul confesional al României de astãzi s-a îmbogãþit considerabil. biserica tradiþionalã a poporului român care a avut un rol esenþial în istoria acestuia. este proclamatã ºi garantatã libertatea religioasã ºi formele ei de manifestare concretã. dr. în funcþie de numãrul minim de credincioºi. Locul principal în acest tablou îl ocupã. Biserica Greco-Catolicã a fost din nou recunoscutã legal. ele sunt autonome faþã de stat ºi se bucurã de sprijinul acestuia. indiferent de credinþa religioasã pe care o împãrtãºesc. În ºcolile de stat este prevãzutã religia ca obiect de învãþãmânt distinct. totuºi pânã în prezent acest lucru n-a fost posibil. Ea cuprinde 87% din populaþia României. Cadrul juridic privind viaþa religioasã ar fi trebuit sã fie completat cu o nouã Lege a Cultelor care sã înlocuiascã Decretul nr. Biserica Ortodoxã Românã. ANGHELESCU Cadrul legal în care-ºi desfãºoarã activitatea cultele a fost modificat prin Constituþia din 1991 (recte 2003) care prevede cã cetãþenii români se bucurã de aceleaºi drepturi ºi libertãþi. înfiinþate în general de misionari strãini. Totodatã. univ.

denumite ºi Neoprotestante. armean ºi creºtin de rit vechi (pentru ruºii . pot þine slujbe ºi ritualuri religioase. mai existã câteva culte religioase ale minoritãþilor etnice: Mozaic. spre examinare ºi aprobare. Potrivit prevederilor acesteia.Catolicismul este prezent prin douã biserici: Romano-Catolicã ºi Greco-Catolicã. prin Ministerul Cultelor. rod al activitãþii unor misionari strãini care sperã cã au descoperit în România un teren fertil pentru strãdaniile lor de evanghelizare. Bisericile Protestante. Tabloul confesional al României cuprinde ºi grupãri religioase care nu au dobândit încã calitatea de cult. provenite din Reforma Religioasã care a avut loc în secolul al XVI . Creºtinã dupã Evanghelie. în România mai întâlnim ºi o bisericã protestantã mai puþin cunoscutã: Biserica Unitarianã (cu credincioºi maghiari). Printre acestea amintim: mormonii (recunoscuþi legal sub denumirea de Asociaþia Liahona). Dupã 1990.5% din populaþia þãrii.lea. fiecare cult religios trebuie sã înainteze. Adventistã de Ziua a ªaptea.3% din populaþie. cultele religioase trebuie sã fie recunoscute prin Decret al forului de conducere al Parlamentului. Deºi nu au statut juridic de cult. dar fãrã recunoaºterea legalã. se pãstreazã ºi în proiectul noii Legi a Cultelor. cuprinzând sistemul de organizare. Unele dintre acestea au existat ºi în perioada comunismului. precum ºi o bisericã lutheranã cu credincioºi maghiari. existã în România atât sub forma calvinismului: Biserica Reformatã . Metodiºtii ºi Presbiterienii. emis la propunerea Guvernului. cã în vederea recunoaºterii. cât ºi a lutheranismului: Biserica Evanghelicã de Confesiune Augustanã cu credincioºi germani. totuºi asociaþiile religioase au aproape aceleaºi drepturi ca ºi cultele religioase: pot construi lãcaºe de închinare.lipoveni). însoþit de mãrturisirea de credinþã respectivã. Adventiºtii Reformiºti. Creºtinii Nou Apostolici. formate în general dupã 1900: Baptistã. învãþãmântul ºi activitatea administrativã au loc în limba maternã a credincioºilor. Cele 16 culte recunoscute oficial în România funcþioneazã pe baza „Legii privind regimul general al cultelor religioase din anul 1948“. acestea au cãpãtat statut legal de asociaþii religioase ºi îºi pot desfãºura în mod nestingherit activitatea culticã ºi culturalã. de etnie maghiarã. „Statutul sãu de organizare ºi funcþionare“. se constituie în România ºi grupãri religioase noi. care cuprind împreunã circa 5. îndeosebi în Transilvania. Bahai’ii. Penticostalã. care s-a format chiar pe teritoriul de astãzi al României. Evanghelicã Românã. Musulman (pentru tãtari ºi turci). Odatã cu prãbuºirea comunismului. Martorii lui Iehova. 67 . Cultele cu credincioºi maghiari ºi ai celorlalte minoritãþi naþionale se bucurã de aceleaºi drepturi ºi libertãþi ca ºi Biserica Ortodoxã Românã. mai existã în România ºi câteva Biserici Evanghelice. conducere ºi administrare. În aceastã Lege a Cultelor se prevede. Aceste prevederi privind înfiinþarea ºi funcþionarea unui cult religios. În sfârºit. În România. pe baza recomandãrii Ministrului Cultelor. de asemenea. Ortodocºii de Stil Vechi sunt cele mai importante dintre ele. Slujbele.

Ministerul Culturii ºi Cultelor a emis un act administrativ în acest sens. asociaþiile religioase se aprobã de judecãtoriile locale. fãrã distincþie de naþionalitate. cãsãtorii sau înmormântãri. iar din ianuarie 2001 . Statul Român recunoscând ºi respectând libertatea ºi autonomia acestora. Secretariatul de Stat pentru Culte sprijinã ºi susþine orice activitate a Bisericilor. în special. rasã. Ansamblul mãsurilor întreprinse a constituit fundamentul proiectului Legii cultelor ºi a libertãþii religioase. referitoare la sprijinirea de cãtre Stat a cultelor religioase. Acest organism al administraþiei publice centrale are rolul de a veghea asupra drepturilor ºi libertãþilor religioase ºi de conºtiinþã a tuturor cetãþenilor þãrii. In prezent. în faptul cã asociaþiile religioase nu beneficiazã de sprijinul financiar de care se bucurã cultele din partea statului. pot face catehizarea credincioºilor. In redactarea acestei legi. elaboratã cu aportul reprezentanþilor tuturor cultelor religioase din România. Potrivit acestui act normativ. asigurã legãtura (relaþia) între culte ºi ministere. Conform hotãrârii judecãtoreºti. numãrul minim de membri pentru înfiinþarea unei asociaþii este de trei persoane. care s-a legalizat în anul 1990 ca asociaþie religioasã.1991 (2003) ºi Convenþiilor internaþionale în domeniul drepturilor omului la care România a aderat. Organizaþia „Martorii lui Iehova“. în Secretariatul de Stat pentru Culte. apartenenþã religioasã sau confesionalã. Cultele ºi asociaþiile religioase au dreptul de a se manifesta fãrã nici o interdicþie în rândul credincioºilor lor. În prezent. În prezent. Spre deosebire de cultele religioase.Ministerul Culturii ºi Cultelor. sex. în România funcþioneazã peste 750 asociaþii ºi fundaþii cu caracter în parte sau exclusiv religios. Deosebirea de culte rezidã. în conformitate cu statutul lor de organizare ºi funcþionare. ca ºi ale convenþiilor internaþionale ratificate de þara noastrã în domeniul drepturilor omului. Pe baza statutului asociaþiei. au fost adoptate o serie de acte normative (legi. pe baza legii privind asociaþiile ºi fundaþiile. a obþinut în justiþie recunoaºterea unui nou statut care-i conferã calitate de cult religios. ca ºi condiþiile necesare pentru eliminarea manifestãrilor de inegalitate sau intoleranþã religioasã sau confesionalã. ordonanþe de urgenþã. pot avea publicaþii. S-au întreprins o serie de mãsuri legislative ºi administrative pentru a asigura o deplinã ºi realã egalitate a cultelor în faþa legii. se desfãºoarã procedura de recunoaºtere a statutului de cult al Organizaþiei „Martorii lui Iehova“ printr-o Hotãrâre a Guvernului. care a fost transformat printr-o Hotãrâre a Guvernului. care sunt recunoscute de puterea legislativã ºi cea executivã a Statului. În ianuarie 1990 a fost creat Ministerul Cultelor. asigurând ºi garantând libertatea religioasã tuturor cetãþenilor români. judecãtoria localã emite o hotãrâre privind acordarea personalitãþii juridice. alte organisme centrale ºi locale ale administraþiei publice. hotãrâri 68 .inclusiv botezuri. 29 din Constituþia României -1991 (2003). edituri proprii etc. conform Constituþiei României . acest proiect de lege se aflã în faza de definitivare. s-a þinut seama de prevederile Constituþiei României .1991 (2003). Pe baza prevederilor art. ca ºi cea dintre diferite culte ºi asociaþii religioase.

spitale. disciplina se numeºte religie).8 milioane înainte de anul 1948. a fost 69 . Aceºti credincioºi au intrat în posesia a 162 lãcaºuri de cult din cele care le-au aparþinut înainte de anul 1948 ºi au fost construite încã 230 lãcaºuri de cult noi. – Repararea vechilor lãcaºe de cult ºi asigurarea unei contribuþii de la buget pentru cheltuielile de întreþinere a unitãþilor de cult. Menþionãm cã retrocedarea bunurilor bisericeºti este o problemã sensibilã. opþional ºi obligatoriu. urmaºi legali ai foºtilor proprietari care aveau confesiunea greco-catolicã. tuturor Cultelor Religioase care solicitã acest sprijin. care nu acceptã implicarea statului în aceste probleme. S-a luat mãsura acordãrii asistenþei religioase în armata românã. în total 152 biserici. În prezent. cu contribuþia financiarã majorã din partea statului. au fost retrocedate 80 proprietãþi imobiliare Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolice). Biserica Greco-Catolicã cuprinde 195. Potrivit legii. orfelinate. conservarea ºi restaurarea celor mai importante construcþii ecleziale care fac parte din patrimoniul naþional. azile de bãtrâni ºi evacuarea bruscã a acestora ar creea probleme sociale. În învãþãmântul public s-a introdus. în funcþie de situaþia actualã. în spitale ºi aºezãmintele de asistenþã socialã. în urmãtoarele domenii: – Construirea a peste 1500 lãcaºuri de cult. orele de educaþie moral-religioasã pentru elevi (astãzi. În acest sens. din lipsã de credincioºi. – Retrocedarea bunurilor confiscate de stat în perioada 1948-1989 a fãcut obiectul mai multor acte normative: Astfel printr-o Hotãrâre a Guvernului României. întrucât unele parohii foste greco-catolice nu s-au mai putut reînfiinþa dupã anul 1989. situaþia juridicã a acestor lãcaºuri de cult se stabileºte de „Comisia mixtã a reprezentanþilor celor douã Biserici“. a fost adoptatã o Lege cu privire la retrocedarea tuturor bunurilor bisericeºti care au fost preluate de stat în perioada 1945-1989. Privitor la problema retrocedãrii lãcaºurilor de cult care au aparþinut Bisericii Greco-Catolice. formate în majoritate sau în totalitate de credincioºi ortodocºi. faþã de 1. iar pe cale judecãtoreascã sau prin mãsuri administrative locale au fost retrocedate peste 100 imobile. Rezolvarea acestei probleme este de competenþa „Comisiei mixte de dialog“.ale Guvernului României) pentru acordarea de facilitãþi materiale din partea Statului Român. din anul 1990. ca obiect facultativ. Aceastã lege se aflã în faza de aplicare. întrucât în multe din imobilele confiscate cultelor funcþioneazã în prezent ºcoli. deci dispun de aproximativ 400 lãcaºuri de cult (o bisericã pentru 500 credincioºi). mai exact.481 credincioºi. putem face urmãtoarele precizãri. întrucât bisericile aparþin comunitãþilor locale succesoare. Instituþiile Statulului Român însã trebuie sã ofere tot sprijinul logistic derulãrii dialogului între cele douã Biserici Surori. iar în anul 1948 au trecut în propietatea Bisericii Ortodoxe. Statul Român nu se poate implica în retrocedarea acestora. grãdiniþe de copii. Biserica Greco-Catolicã insistã pentru retrocedarea unor catedrale diecezane la Baia Mare ºi Oradea ºi protopopiale. Recent. formatã din reprezentanþi ai celor douã Biserici.

70 . realizat prin contribuþia benevolã a credincioºilor ºi vânzarea diverselor obiecte de cult. precum ºi sprijinul material acordat cultelor determinã desfãºurarea fireascã. pe baza deplinei egalitãþi a cultelor în faþa legii. liberã a vieþii religioase. precizându-se cã participarea militarilor la activitãþile religioase este facultativã ºi cã asistenþa religioasã va fi acordatã þinând cont de apartenenþa confesionalã a militarilor. De asemenea. O altã mãsurã întreprinsã de Stat pentru a ajuta cultele constã în exceptarea de la plata impozitului pentru produsele ºi serviciile executate în unitãþile aparþinând cultelor ºi necesare desfãºurãrii activitãþii de cult. Pentru completarea bazei materiale a Bisericilor. Subliniem cã repartizarea pe culte a subvenþiilor se face nediscriminatoriu. Salariile personalului cultelor sunt asigurate de stat la nivelul încadrãrii de bazã ºi sunt completate din venituri proprii. Actualmente existã 164 ºcoli teologice de nivel superior. inclusiv salariul corpului didactic ºi bursele elevilor ºi studenþilor. Acestea au fost integrate în sistemul de învãþãmânt public. Cadrul legal creat. Legea fondului funciar stipuleazã atribuirea în proprietate a unei suprafeþe de teren arabil de pânã la 10 hectare pentru fiecare parohie ºi pânã la 50 hectare pentru mãnãstiri ºi 100 hectare pentru centre diocezane. în funcþie de cerinþele reale ºi de urgenþele intervenite în soluþionarea cazurilor concrete. Formarea personalului clerical se face în ºcoli teologice de nivel mediu ºi universitar. De asemenea. Bisericile au buget propriu. Tot în sprijinul cultelor religioase s-a emis reglementarea care stabileºte exclusivitatea acestora în producerea de bunuri ºi obiecte necesare cultului. statul a acordat cultelor ºi unele facilitãþi fiscale ºi vamale. Se poate astfel afirma cã libertatea religioasã ºi de credinþã sunt pe deplin asigurate ºi garantate în România. precum ºi pânã la 50 hectare de pãdure.elaboratã Legea clerului militar ºi a asistenþei religioase în armatã. beneficiind de aceleaºi drepturi ca ºi unitãþile ºcolare publice. mediu ºi post-liceale. ca ºi prin subvenþii financiare acordate de stat. Subvenþiile financiare sunt repartizate cultelor în mod proporþional cu numãrul credincioºilor acestora. s-au creat facilitãþi pentru atribuirea de terenuri de cãtre Stat pentru construirea de noi biserici. care aparþin cultelor. ca ºi un Regulament de organizare ºi funcþionare a acestui cler.

CA TOÞI SÃ FIE UNA .IV.

Încã de la începutul Bisericii. de la Vecernie. 26). în SPA. XIV. Aceste accent particular corespunde cu ecleziologia ecumenicã mai recentã. 5. frângeþi pâinea ºi mulþumiþi. „Când vã adunaþi. „De aceea. „Faceþi aceasta în amintirea Mea“ (Lc. Prin întreg cultul ei. de moarte. Conferinþa misionarã de la Melbourne (mai. Ea poartã în memoria sa istoria mântuirii neamului omenesc: „Aducându-ne aminte de aceastã poruncã mântuitoare ºi de toate cele ce s-au fãcut pentru noi: de cruce. Care ridicã pãcatul lumii“ (In. vom putea evita atât intelectualismul excesiv al unor tradiþii ce suprasolicitã predicarea. Utrenie ºi Liturghie. 12-13). chemat anume sã vesteascã moartea Domnului pânã ce va veni a doua oarã (I Cor. S-a înãlþat la ceruri“. p. în SPA. de învierea cea de a treia zi. I Cor. 1980) declarã: . 22. în vremea lui Ponþiu Pilat. p. Biserica face un fel de restituire permanentã a istoriei mântuirii. „pâinea pelerinului“. La fiecare Liturghie. în zi de Duminicã.MISIUNE ªI LITURGHIE Î. creºtinii s-au adunat într-un loc. Cea mai importantã mãrturie ºi experienþã a Împãrãþiei lui Dumnezeu rãmâne Taina Euharistiei. 29. dupã sâmbãtã. 1. Prof. cât ºi ritualismul exagerat al celor care sunt concentraþi în mod unic asupra Euharistiei“.. vol. sã comemoreze învierea Domnului ºi sã celebreze a doua Sa venire. I. dupã ce mai întâi v-aþi mãrturisit pãcatele voastre. hrana celor trimiºi în misiune. instituitã de El însuºi. 9. mai ales prin citirile din Vechiul ºi Noul Testament. univ. 11. Arhiepiscopul Târgoviºtei Una dintre marile achiziþii ale teologiei misionare din epoca noastrã este aceea a raportului dintre liturghie ºi misiune. „în afarã“ de templu. în care ºi Hristos a înviat ºi dupã ce S-a arãtat.. 11. 1. ea constituie energia care miºcã Biserica în devenirea ei misionarã. care s-a consumat odatã pentru totdeauna. 19. care descoperã vocaþia liturgicã ºi realitatea calitativã a poporului lui Dumnezeu. Apoc. ca jertfa voastrã sã fie curatã „ (Învãþãtura celor doisprezece Apostoli. (Epistola lui Barnaba. de ºederea cea de-a dreapta ºi de cea de-a doua ºi 72 .P. I. Ea este denumitã. sãrbãtorim cu bucurie ziua a opta.S.Credem cã dacã Bisericile noastre se vor preocupa de aceste douã aspecte ale comuniunii creºtine. sãvârºind Taina Cuminecãturii. dr. Comunitatea liturgicã are ochii aþintiþi spre „Mielul lui Dumnezeu. se aminteºte oral un fapt istoric decisiv: lumea a fost mântuitã în trupul ºi patima lui Iisus Hristos. dintre Tainã ºi cuvânt. 133). 31). Ea este semnul cã Hristos vrea sã ne uneascã cu El în însãºi misiunea ºi jertfa Sa. de aceea. NIFON MIHÃIÞÃ. XV.. 24). de suirea la ceruri. în Duminica Domnului.

dupã cuminecare: „Adu-Þi aminte. de aceea. 26). X. când „El va trimite pe îngerii Sãi cu trâmbiþa rãsunãtoare ºi vor aduna pe aleºii lui. ed. Pâinea adusã ca ofrandã euharisticã poartã în sine chipul ºi energia Bisericii. care este viu ºi rãmâne în veac (I Pt. Stãpâne atotputernice.Luaþi. 1979. Liturghia ortodoxã. 4. pe care ai pregãtit-o“ (Învãþãtura celor doisprezece Apostoli. mâncare ºi bãuturã duhovniceascã ºi viaþã veºnicã „ (Învãþãtura celor doisprezece Apostoli. p. 15). este ecoul unei litanii de mulþumire ce se rostea în Biserica veche. Rugãciunea dupã Axion: „Încã ne rugãm Þie. ia formã în baia botezului (Rom. „ Tu. 186). p. pe care ai câºtigat-o cu scump sângele Hristosului Tãu. 6. Existã o întreagã tradiþie canonicã ºi disciplinã penitenþialã referitoare la cuminecãtura credincioºilor. I. 204). în SPA. cea de la o margine pânã la cealaltã a lumii. p. în împãrãþia Ta. 1980. ca sã-þi mulþumeascã Þie. X. 30). Doamne. soborniceascã ºi apostoleascã Bisericã. Comunitatea îºi trage existenþa sa din cuminecãturã. ca s-o izbãveºti de tot rãul ºi s-o desãvârºeºti în dragostea Ta. al cãrei text nu este altceva decât o sintezã fãcutã la Constantinopol din liturghiile locale. 138). Liturghia ortodoxã reia cu insistenþã textele biblice care se referã la reconstituirea ce va avea loc la a doua venire a Domnului. . 24.slãvitã iarãºi venire“ (Liturghier. p. 1980. ºi adunã. ai zidit toate. la cina de pregustare a împãrãþiei viitoare (Lc.. în pâinea ºi vinul euharistic. din cele patru vânturi. Nici adunarea credincioºilor la un loc. ed. Actul liturgic este în cele din urmã un act de cuminecãturã. pe toþi. iar nouã ne-ai dãruit. adunarea liturgicã este o anticipare a adunãrii eshatologice. 3-5). 205). IX. 30).27). aceastã Bisericã sfinþitã. prin Fiul Tãu. dar ea se hrãneºte cu trupul lui Hristos. din cele patru vânturi. Toate acestea sunt însã depãºite de intenþia euharisticã a liturghiei. ºi o împacã pe dânsa“ (v. având un rol crucial în vehicularea. pentru numele Tãu.. p. 1980. pomeneºte. În aceastã perspectivã. Biserica nu se poate niciodatã dispensa de împãrtãºirea credincioºilor. ed. în SPA. sfânta. Comunitatea liturgicã este purtãtoarea Evangheliei Noului Testament. . 23). 1. în Scrierile Pãrinþilor Apostolici (SPA). 1. interpretarea ºi apãrarea credinþei. vol. 4. ed. 2. 14. Mâncare ºi bãuturã ai dat oamenilor spre desfãtare. I.pentru care a fost creatã lumea“ (Herma. care ne împãrtãºim dintr-o pâine ºi dintr-un potir. de Biserica Ta.. 232): „Dupã cum aceastã pâine frântã era împrãºtiatã pe munþi ºi fiind adunatã a ajuns una. de la o margine a cerurilor pânã la cealaltã“ (Mt. Doamne. I. 26. tot aºa sã se adune Biserica Ta de la marginile pãmântului în împãrãþia Ta“ (Învãþãtura celor doisprezece Apostoli. Comuniunea trupeascã ºi sufleteascã cu Dumnezeu ºi semenii se realizeazã atunci când credincioºii se împãrtãºesc din acelaºi potir. fiindcã „Împãratul împãraþilor ºi Domnul domnilor vine sã Se junghie ºi sã Se dea mâncare credincioºilor“ (Liturghier. 31). folosite la Antiohia ºi 73 . Pãstorul. Liturghier. 1980. sã ne uneºti unul cu altul prin împãrtãºirea Aceluiaºi Sfânt Duh „ (Liturghier. I. Acesta este actul ºi momentul în care parohia se reuneºte ca un singur trup: „Iar pe noi. vol. ed. p.. p. nici pomenirea faptelor mântuitoare sãvârºite de Iisus Hristos nu epuizeazã liturghia. Bisericã se naºte din cuvântul lui Dumnezeu. mâncaþi“ (Mt.. în SPA. p. 8 (4).

. pastoralã sau eclezialã.. Liturghia are douã pãrþi: liturghia catehumenilor.Acesta este sângele Meu. iar prezenþa atâtor neamuri la Cincizecime (Fapte. misionarã. Nu numai legãtura organicã dintre învierea Domnului ºi Taina Împãrtãºaniei (In. Acest mare adevãr se poate articula sub diverse formule teologice. De altfel. pe care Biserica a trebuit sã o apere chiar de la începutul ei. Dacã în prima parte ea hrãneºte pe toþi cu cuvântul lui Dumnezeu. sau liturghia cuvântului. comunitatea creºtinã s-a constituit în jurul Tainei Euharistiei. alegerea celor doisprezece apostoli indicã universalitatea Evangheliei lui Iisus Hristos: . 6. Evanghelia pãcii prin Iisus Hristos. evanghelicã. nu este un pãrtinitor. cine se teme de El ºi face dreptate. ceea ce înseamnã cã Evanghelia se adreseazã tuturor. în partea a doua. este primit de El Cuvântul pe care L-a trimis fiilor lui Israel. pastoralã. ci ºi cea dintre Euharistie ºi misterul Bisericii ca trup al lui Hristos. S-a spus pe drept cuvânt cã Taina Împãrtãºaniei este Taina Bisericii. 9-12) aratã cã „Dumnezeul lui Avraam. este foarte bine subliniatã de cãtre mãrturiile Noului Testament (I Cor. Duminica. cu fiii ei. pentru a reînnoi în mod liturgic Noul Legãmânt. sãvârºite în amintirea morþii ºi învierii lui Hristos. ea se adunã în sine. adicã partea sacramentalã. 6. în ziua cea dintâi a sãptãmânii. concentrarea liturgicã a Bisericii. care se varsã pentru mulþi“ (Mc. 2.. 10. 19). creºtini ºi necreºtini. La aceastã parte sunt invitaþi sã asiste cei nebotezaþi ºi cei necredincioºi. sângele Legãmântului celui nou. care a devenit un ritual în sine. În realitate. adicã partea kerigmaticã. 24).. Caracterul sacramental sau pastoral al liturghiei se observã în celebrarea euharistiei. 51-55).. în orice neam. Euharistia este 74 . Vestea cea bunã nu este rezervatã numai celor botezaþi sau iluminaþi. 14. El. deoarece se adreseazã tuturor. ºi liturghia credincioºilor sau liturghia euharisticã. Dacã în prima parte. în sensul vital al cuvântului: „Cãci trupul Meu este cu adevãrat o hranã ºi sângele Meu este cu adevãrat o bãuturã“ (In.Cezareea. credincioºi ºi necredincioºi. 10. Identitatea Bisericii este de naturã euharisticã: . are o structurã care corespunde exact cu aceastã dublã miºcare a Bisericii: una. Toþi. misionarã. apostolicã. Caracterul kerigmatic ºi misionar al celei dintâi pãrþi este dat mai ales de lecturile biblice. urmate de omilie sau de comentariu. Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacov. Imediat dupã pogorârea Duhului Sfânt. cã ea are valoare universalã. Biserica cheamã pe toþi sã asculte cuvântul lui Dumnezeu. 16-17). 55). ci ea aparþine tuturor. ca de pildã: caracterul euharistic. „Trimiterea“ sau chemarea misionarã a Bisericii îºi are temeiul ei profund în universalitatea mântuirii în ºi prin Iisus Hristos. care este cultul de mulþumire al celor care deja au primit botezul. învãþaþi toate neamurile“ (Mt. Euharistia este marele privilegiu ºi dar al membrilor Bisericii. care este Domnul tuturor oamenilor“ (Fapte. În afarã de proscomidie. în a doua parte ea împãrtãºeºte pe fiii sãi cu Însuºi Trupul ºi Sângele Domnului. dimensiunea eclezialã a Euharistiei. ci cã. ºi alta euharisticã.Mergând. Aceasta constituie una dintre ideile fundamentale ale Noului Legãmânt. 28. sunt „cei chemaþi“. 34-36).

. Biserica deþine hrana creºterii în Hristos. 14. Într-adevãr. le-a zis Petru. dar ea a primit ºi sãmânþa înmulþirii ei.G. imitând faptele Apostolilor. douã din practicile inacceptabile ale sectelor. Creºterea ºi înmulþirea . Sensul ei eclezial. comunitar. „A adãuga“ nu înseamnã desigur a face nici prozelitism individual.. „Cu pace sã ieºim’’. de consacrare. de revenire. Biserica este o comunitate care „creºte“ în numãr: „Cei ce au primit propovãduirea lui. „Ei lãudau pe Dumnezeu ºi erau plãcuþi înaintea întregului popor ªi Domnul adãuga în fiecare zi la numãrul lor pe cei ce erau mântuiþi“ (Fapte. 24). centrifugalã. se desãvârºeºte prin caracterul ei euharistic. la numãrul ucenicilor s-au adãugat aproape trei mii de suflete“ . apoi veþi primi darul Sfântului Duh“ (Fapte. sã amintim aici ºi parabola celor doi fii. 2. Un alt moment liturgic important este trimiterea creºtinilor la propovãduire. cu plecarea credincioºilor în lume. ºi fiecare din voi sã fie botezat în numele lui Iisus Hristos. nu pentru a rãmâne în lume. Mobilitatea misionarã a parohiei þine mai degrabã de dinamica adunãrii euharistice. În nici un caz ea nu trebuie sã uite sau sã abandoneze pe „celãlalt fiu“. 47). care s-a dat pentru ca lumea sã aibã viaþã“ (In. 260-262). au fost botezaþi. ºi în ziua aceea. din lume. XLVI.21. 51). Faptele Apostolilor menþioneazã în repetate locuri cã obºtea primilor creºtini sporea continuu (2. 41 ºi 47). P. nici a organiza „campanii misionare“. adicã poporul adunat se rãspândeºte în lume ca martor al Evangheliei. De asemenea. de ieºire în lume. care nu este altceva decât rãspunsul la întrebarea urmãtoare: ce face preotul cu harul preoþiei. „Un om avea doi fii“ (Luca. „ªi mâna Domnului era cu ei ºi era mare numãrul celor ce au crezut ºi s-au întors la Domnul „(11. ci pentru a aduce lumea în Bisericã. 7). Iar pâinea pe care o voi da. va trãi în veci..„hrana“ poporului lui Dumnezeu: „Eu sunt pâinea cea vie care pogoarã din cer. în jurul Potirului. în altã formã. 41). cã numãrul ucenicilor se înmulþea (6. În Euharistie. La fel se poate spune ºi despre Bisericã: ea are doi fii. aceasta este Trupul Meu. liturgic. cã în fiecare zi se adãuga mulþime de bãrbaþi ºi de femei (5. 59. ei au rãmas strãpunºi în inimã ºi au zis lui Petru ºi celorlalþi apostoli: Fraþilor. 6. Biserica nu poate fi deci definitã pur ºi simplu ca o comunitate adunatã în numele lui Hristos. pentru ca „cei din afarã“ sã ajungã la „cea dintâi întrebare“: „Dupã ce au auzit aceste cuvinte.acestea sunt douã comandamente pastorale de origine apostolicã. în sine. a Bisericii. prin cuvântul ºi fapta lor. 11). În acest context este interesant de amintit aici faptul cã Sfântul Ioan Gurã de Aur aplicã liturghiei euharistice textul „Creºteþi ºi vã înmulþiþi“ (În Ioanem Homilia. Liturghia nu se terminã cu distribuirea anaforei ºi miruirea. 2. Primirea harului reprezintã doar prima 75 . cu ecou. ce fac creºtinii cu credinþa lor ºi cu darul primit în Taine? Ei trebuie sã predice. pe cel credincios ºi pe cel chemat. Cel care va mânca din aceastã pâine. ci ea continuã. atunci când preotul exclamã: „Cu pace sã ieºim întru numele Domnului“. 15. Se remarcã deci douã miºcãri în liturghie: una centripetalã. ce sã facem? Pocãiþi-vã. spre iertarea pãcatelor. 37-38). ºi o alta. 2. toþi marii comentatori vãd aici o parabolã a Bisericii ºi a lumii.

Prin cult în general.. prin lecturile biblice de la Vecernie ºi Utrenie. Prin urmare. care are în centrul ei Taina Euharistiei. dar dimensiunea ei misionarã nu poate fi trecutã cu vederea. dar de la cel ce nu are. A doua miºcare. . Diaconul se aflã la întretãierea dintre preoþia sacramentalã ºi preoþia generalã a mirenilor. celebrarea ºi rugãciunea comunã a membrilor acesteia.În cult ºi în lãcaºul bisericii. Biserica îºi pregãteºte ea singurã pe credincioºii ei proprii. jertfa de mulþumire a Bisericii. 25. în scopul de a fi „discipoli“ ai lui Hristos. istoria mântuirii este reprezentatã în imagini ºi simboluri.miºcare spre cumpãna vieþii creºtine. . . într-un anumit sens misiunea se integreazã în acþiunea liturgicã a Bisericii. urmãtoarele elemente meritã sã fie reþinute: . adicã a Vechiului ºi Noului Testament. în totalitatea ºi continuitatea ei. folosirea harului. mai cu seamã pentru credincioºii care n-au acces la textul biblic. În aceastã privinþã. în mod firesc.Prin liturghia cuvântului sau a catehumenilor. se va lua ºi ce are“ (Mt.Liturghia aratã cã adorarea lui Dumnezeu este nedespãrþitã de anamnezã. de amintirea publicã a istoriei mântuirii. Liturghia este. pentru cã iconografia este cea mai directã ºi explicitã metodã de ilustrare ºi de interpretare a evenimentelor biblice. mesajul biblic pãtrunde în ritmul vieþii de toate zilele a creºtinului. Laicii pot observa cã raþiunea care justificã preoþia este însãºi predicarea Evangheliei. .Funcþia liturgicã a diaconului este de o mare importanþã pentru angajamentul misionar al laicilor. este decisivã: „Pentru cã celui ce are i se va da ºi va avea de prisos. 76 . 29).

9). dar au tolerat ºi profeþi ºi învãþãtori „itineranþi“. darul ºi slujirea respectivã.au fost chemaþi ºi trimiºi de Hristos. 1 Cor. Cum s-a ajuns la acesatã înþelegere ºi organizare a Bisericii? Apostolii. au transmis ceea ce au primit („de la Domnul am primit ceea ce v-am predat“ . 27) dintr-un anumit loc. adicã „poporul lui Dumnezeu“ (1 Petru 2. 4. având de la Hristos autoritatea sã lucreze în numele Lui (Luca 10.reprezentând întreg poporul lui Dumnezeu .3. de aceea tot ce aparþine întregului se gãseºte în fiecare parte ºi invers. martori obiectivi ai lui Iisus din Nazaret. Apostolii sunt asistaþi de Duhul Sfânt (Fapte 2.11. mãrturisitã în Crez ºi experimentatã în istorie. Ca memebri ai grupului „celor doisprezece“. 14) .au avut un rol unic care nu este transmisibil sau transferabil. Biserica Universalã nu este o simplã federaþie a Bisericilor Locale. deoarece Apostolii au avut în vedere circumstanþele în care au înfiinþat primele comunitãþi creºtine. ca sã le dãruiascã celor ce se vor aduna în jurul Lor . dr. dupã mãsura. la care fiecare este chemat a aduce contribuþia lui.7) . 11). Apostolii.16) ºi sã transmitã mai departe ceea ce au primit. puterea sfinþitoare a Duhului Sfânt prin Taine.1 Cor. Bisericile Locale (la plural) nu sunt decât manifestãri ale Bisericii Universale (la singular). prin predicare. cuvântul lui Dumnezeu. prof. Totuºi. Apostolii au recurs la pãstori ºi conducãtori rezidenþi. Existã o singurã Bisericã.ºi prin aceasta la toate neamurile care vor crede în Hristos. înfiinþând cele dintâi comunitãþi creºtine. 4 . formând împreunã Biserica Universalã. Ion BRIA Una dintre principalele doctrine ale Ortodoxiei este aceea despre Biserica Localã. care se aflã în comuniune cu celelalte Biserici Locale din alte locuri. 23): Evanghelia lui Hristos.martori ºi ai venirii din nou a lui Hristos (Apoc.Biserica .16) ºi o singurã temelie (1Cor. Iisus Hristos ºi Duhul Sfânt sunt deci constitutivi Bisericii. De pildã. au instituit slujiri care au un caracter ºi o funcþie apostolicã. ca astfel întreaga construcþie sã fie bine încheiatã în toate structurile ei. În aceastã calitate ei n-au avut succesori. In aceastã lucrare. 33-38).3. Aceastã „zidire“ are un singur Cap (Efs. Apostolii .Calea care are ca virtute esenþialã comuniunea: cea euharisticã. un nou mod de viaþã . Printre slujirile 77 .EPISCOPUL – BISERICA – POPORUL Pr. 23. care vizitau comunitãþile nou-înfiinþate în care aveau dreptul sã rãmânã numai trei zile (Didahia).21. în circumstanþe foarte diverse. Acesta operã apostolicã se numeºte „zidirea lui Dumnezeu“ ( l Cor. Aceste slujiri au forme foarte diverse. iubirea ºi asistenþa reciprocã. primind puterea ºi harul celui Înviat. Unitatea Bisericii ºi unitatea bisericilor constituie aceeaºi realitate.l.9) sau „trupul lui Hristos“ (Efs.12. „în timpul trupului Sãu“ (Evrei 5.

având o autoritate ce le este datã în hirotonie (cf.2. Atotþiitorul. dar care erau numiþi tot „episcopi“ (Fapte 20. Punerea mâinilor este ritualul prin care se transmite puterea Duhului Sfânt (Fapte 13. pãstor al unei regiuni în care existau în mod sigur mai multe comunitãþi creºtine. care au avut la început doar o misiune administrativã.3.. Apoc. 23). pe care-i îndeamnã sã pãstorescã turma lui Dumnezeu dupã modelul lui Hristos (1 Petru 5. 1-4). formalã. a Bisericilor din timpul sãu (cf. I. aºa cum e 78 . „Sã vã supuneþi episcopului ca lui Iisus Hristos. 28).cap. au acum un rol liturgic: „slujitori ai tainelor lui Iisus Hristos“. 1-2. 1-3).permanente. care þine ca autoritatea apostolatului sãu sã fie validatã de ceilalþi apostoli (1 Cor. care funcþioneazã ca un organism în care Dumnezeu a pus multiple slujiri. presbiter.. presbiterii au aceeaºi funcþie de pãstor care conduce (episkope).12). „Sã nu faceþi nimic fãrã episcop“ (Cãtre Trabieni. Aºa cum Iisus Hristos este voinþa Tatãlui. In alte comunitãþi. ei sunt mai degrabã delegaþi ai sãi direcþi. Toate acestea aratã cã Apostolul Pavel vorbeºte de o Bisericã în concret. igumeni) sunt puºi „deasupra comunitãþii“ (1 Tes. 1-10). 14). fixã. Douã exemple: profeþi ºi predicatori itineranþi sunt curând înlocuiþi cu episcopi rezidenþi (Filip. slujitori ai Bisericii lui Dumnezeu. Exista o dezvoltare în ordinea vizibilã a ierarhiei bisericeºti. 12. aratã cã „cei care conduc“. diacon. Totuºi. 28). Ignatie vorbeºte de o slujire întreitã. În unele cazuri. Gal. Despre presbiteri. cu numele Stefanos (1 Cor.. adicã „mai-marii“ (proestoºi. 2-7) ºi de presbiteri la plural (Tit. În secolul al 2-lea. El combate dezordinea în Bisericã. care au dreptul la rândul lor. 2 Cor. 5.. 28).4.3. 7).3). 10. sã numeascã episcopi ºi presbiteri. Cel-ce-vine. 10). Apostolul Pavel. Pavel cere creºtinilor sã asculte de un harismatic. Astfel: Sf. numitã episcop (supraveghetor). 4-10). Evrei 13. Instituiþi de Apostolul Pavel prin punerea mâinilor lui. este primitã de la Hristos. Vocabularul sacerdotal este variabil: Pavel vorbeºte de episcop la singular (1 Tim. ca în Ierusalim ºi Filipi. ca în Corint. harisme (cf. Cei ce este viu în vecii vecilor (cf. Biserica trebuie sã fie în unire cu episcopul. Fapte 20. 24. care stau sub ascultarea lui Pavel. episcopii reprezintã pe Apostoli. 9. 16. Apostolul Petru se adreseazã presbiterilor din Asia Micã (cf. adicã funcþia lor are o naturã sacrã. 1). Timotei ºi Tit au o poziþie specialã. 8).12. Ioan presbiterul (2 Ioan l).. l. Trebuie sã privim pe episcop ca pe Domnul însuºi. datã prin hirotonie: episcop. Apostolii au înfiinþat comunitãþi în care conducerea pastoralã a fost încredinþatã unei singure persoane. aceastã tradiþie apostolicã se cristalizeazã într-o formã definitivã. el nu vorbeºte de o structurã eclesialã. urmaºul lui Pavel în învãþãturã (2 Tim. spunând cã Duhul Sfânt este creator de ordine (l Cor. Timotei. Fapte 14. preoþimii (presbiterilor) ca apostolilor lui Hristos“.4.l Cor.l. 5-9). referinþele biblice sunt diverse. este îndemnat sã fie vrednic de „harul care este întru tine.l. ca ºi biserici locale în care conducerea era localã. Diaconii. 17). 15-17). tot aºa episcopii sunt dupã voinþa lui Hristos. scrie despre cei 24 de presbiteri („bãtrâni“) care stau împrejurul tronului ºi se închinã Celui ce ºade pe tron. prin punerea mâinilor preoþimii“ (1 Tim. adicã aparþinea unui grup de „presbiteri“ (Fapte 20. Numiþi sub supravegherea Apostolilor.

cãci fãrã de aceºtia nu se poate vorbi de bisericã“ (Cãtre Trabieni III. Roma devine centru de comuniune care se realizeazã prin contacte cu celelalte Biserici (Clement Romanul scrie Bisericii din Corint).unitã Biserica cu Iisus Hristos ºi cum e unit Iisus Hristos cu Tatãl (Cãtre Efeseni III. unele biserici au cãpãtat o importanþã specialã. un episcop trebuie sã fie consacrat de cel puþin trei episcopi: mitropolitul provinciei ºi episcopii din eparhiile vecine. Ignatie scrie în Epistola cãtre Smirneni (VIII. Nimeni sã nu facã fãrã episcop ceva din cele ce aparþin Bisericii. care este fãcutã de episcop sau de cel cãruia episcopul i-a îngãduit. Care sunt rãspunsurile actuale ale episcopului? Acestea sunt cuprinse în actul hirotoniei: Dupã alegerea de cãtre Sfântul Sinod. În altã parte. ci de armonie cu episcopul. pe episcop ca pe un chip al Tatãlui. când anumite grupuri de creºtini pretindeau cã deþin o tradiþie secretã (gnosticã). Irineu nu acceptã ca adevãrate hirotoniile la care participã episcopi din biserici separate între ele sau cu tradiþii divergente. schismaticii ºi episcopii cu viaþã imoralã. O bisericã (eparhie) nouã ia fiinþã cu consensul celorlalte Biserici. cele trei slujiri primite prin hirotonie. cu toate cã Augustin apãra teza dupã care botezul valid poate fi primit ºi în afara Bisericii. Din cauza originii lor apostolice. a fost necesar sã se gãseascã un mijloc de a verifica originea apostolicã a tradiþiei ºi continuitatea episcopului cu Apostolii. Ea nu este o chestiune de organizare juridicã. pe presbiteri ca pe adunarea apostolilor. De aceea. sã hrãneascã poporul cu Euharistia.2). Ignatie subliniazã aici locul episcopului ca cel care prezideazã adunarea euharisticã. În întreaga sa istorie. Sf. care nu poate fi recunoscutã în orice circumstanþã. nici a face agapã. El pune în aceastã categorie: ereticii. ca de pildã Biserica din Roma. 1-2): „Cu toþii urmaþi pe episcop. iar pe preoþi ca pe Apostoli. Biserica universalã a acceptat fãrã controversã. exprimat în concelebrarea episcopilor lor. pâinea unitãþii cu Hristos ºi cu semenii. De pildã. Sf. acolo trebuie sã fie ºi mulþimea credincioºilor. dupã cum este Iisus Hristos. dupã cum urmeazã Iisus Hristos pe Tatãl. În schisma donatistã din Africa de Nord (sec. ca tot ce se sãvârºeºte sã fie sigur ºi întemeiat“. unde au murit Apostolii Petru ºi Pavel. VI. cã este bineplãcut lui Dumnezeu ceea ce aprobã episcopul. acolo este ºi Biserica universalã. V. spune: „Toþi sã respecte pe diaconi ca pe Iisus Hristos.2. fiind 79 .l. Sf. pe diaconi respectaþi-i ca pe porunca lui Dumnezeu. În momentul în care preoþii au fost trimiºi în afarã de oraºe sã înlocuiascã pe episcopi în toate rolurile acestora (afarã de hirotonia în cele trei slujiri ºi confirmarea celor botezaþi). Dar acesta nu este un act izolat. Mai mulþi scriitori bisericeºti vorbesc despre „succesiunea apostolicã“ a episcopilor. deoarece participarea celor trei episcopi este semnul ºi garanþia cã Biserica (eparhia) noului episcop se aflã în comuniune deplinã cu Bisericile pe care le conduc cei care l-au hirotonit. ca trimis al Apostolilor. Unde se vede episcopul. Acea Euharistie sã fie socotitã bunã.1). Fãrã episcop nu este îngãduit nici a boteza.4) a prevalat aceastã poziþie. Unitatea Bisericii este exprimatã de episcop în funcþia lui sacramentalã. arhiepiscopul sau mitropolitul eparhiei vacante îi face chemare.

80 . un singur Botez (Efes. în biserica lui „Hristos“. 3. Episcopatul nu este deci o invenþie a Bisericii pentru a asigura ordinea ei vãzutã ºi buna ei funcþionare. 4. inclusiv Sfânta Scripturã ºi teologia Sfinþilor Pãrinþi.prin hirotonia lor. dar este dreptul episcopului de a stabili aceste condiþii. care este viaþa ei. ci este un dar al lui Hristos pentru unitatea Bisericii Sale. adicã predicarea Evangheliei ºi sãvârºirea Tainelor. De aceea. pe urmele Apostolilor. în sensul cã el a fost chemat de Hristos. de la caz la caz. temporar sau permanent. Episcopul se aflã permanent sub ascultarea ºi disciplina lui Hristos. episcopul þine sã cunoascã direct preoþii sãi .4. ca slujitor al Pãstorului cel mare (1 Petru 5. dar are o putere ºi o jurisdicþie efectiva.4). Episcopul nu funcþioneazã singur. cultul. El are dreptul sã decidã ºi sã intervinã în disputele ºi problemele care se ivesc privind doctrina. sau „credinþa sfinþilor“ datã odatã pentru totdeauna. „capul trupului“ chemând pe ceilalþi slujitori la ascultare ºi disciplinã. Episcopul are o relaþie unicã ºi intimã cu eparhia sa. o singurã credinþã.apoi hirotonit. Rolul lui este de a pãstra mijloacele de care depind existenþa ºi misiunea Bisericii: predicarea cuvântului lui Dumnezeu (Evrei 13. „Episcopul este trimis sã slujeascã lui Hristos. prin punerea mâinilor episcopilor vecini. caterisirea cu condiþia de a dovedi cã clericii depuºi sunt nevrednici. ca reprezentant al eparhiei în sinodul mitropolitan ºi sinodul general. episcopul se îngrijeºte ºi de eparhia „potenþialã“ de poporul în mijlocul cãruia face misiune: „Mai are ºi alte oi care nu sunt din acest staul“ (Ioan 10. Episcopul nu înlocuieºte pe Hristos. el menþine relaþiile cu celelalte eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române ºi cu alte. (Iuda 3). (Un episcop transferat în altã mitropolie nu este rehirotonit. Hirotonia) sãvârºite de alte Biserici creºtine nu sunt validate necondiþionat. Tainele (Botezul. morala creºtinã. 1. sã lucreze în numele Lui. (Hirotonia este celebratã dupã ritualul Tainei Cununiei. În primul rând ascultarea faþã de Iisus Hristos. regulile de credinþã creºtinã. Biserica existã pentru misiune. Acest ataºament intim al episcopului cu eparhia sa se vede în aceea cã transferul episcopilor dintr-o eparhie în alta se face numai în caz de necesitate. De unde: sensibilitatea pastoralã faþã de toþi. cãci existã un singur trup. 4-5). 3). Funcþia lui nu este legatã de comunitate (l Petru 5. prin hirotonie.) La sfârºitul Hirotoniei poporul se roagã: „Sã fie vrednic!“. dându-i votul fidelitãþii. un singur Domn. Episcopul este fidel faþã de tradiþia Bisericii (eparhiei) particulare pe care o pãstoreºte ºi faþã de tradiþia Bisericii universale. De unde ºi tradiþia ca fiecare cetate (eparhie-Bisericã Localã) sã aibã un singur episcop. simbolizat în toiagul pastoral. depunerea din treaptã. 7). mãrturie de credinþã de ordine apostolicã.) Din cauza aceasta.sau Confirmãrii care era în trecut rezervatã episcopului. fiind înconjurat de preoþi ºi mireni care se exprimã prin instituþiile eparhiale. prin iconomia pastoralã. 2. El are dreptul sã ia mãsuri disciplinare: interzicerea de a exercita preoþia. mijloacele sacramentale. dar ºi credincioºii eparhiei . a primit un dar de la Hristos ºi a fãcut un vot special faþã de Hristos. 16). devenind astfel iconom al harului episcopal.prin taina Mirungerii . În actul hirotoniei el s-a unit tainic cu poporul care 1-a chemat.

sfinþirea bisericilor noi.5. episcopul trebuie sã reziste la orice ambiþii politice ºi concesii. boalã. La hirotonia episcopului. Veºmintele constituie un simbol al autoritãþii sacre cu care este învestit. ªi mai ales. astfel cã Dumnezeu însuºi vã îndeamnã prin noi. 11). Omoforul este semnul cã oricine poate fi salvat în numele lui Iisus Hristos. care ar aduce prejudicii Bisericii. potrivit chipului ºi învãþãturii celei nestricãcioase“. Pentru aceasta el alege ºi hirotoneºte pentru eparhie preoþi ºi diaconi. autenticitatea vieþii sale spirituale care se aflã permanent sub scrutinul eparhiei.învestitura . toþi în purtãri cu Dumnezeu. pe care trebuie sã-i cunoascã personal. închisoare. atunci când.proximitatea socialã cu toate categoriile ºi vârstele. existã personalitatea episcopului. Asemãnându-vã. atenþie datã celor ce se zbat în sãrãcie. cu încredere cã va fi auzit de El.1: „Vã îndemn sã vã strãduiþi sã le faceþi pe toate în unire cu Dumnezeu. dãruirea de sine pentru alþii. recunoscând darurile lor harismatice ºi vocaþiile lor misionare. era la Tatãl ºi la sfârºit s-a arãtat. El va da. aceea de a reprezenta pe Iisus Hristos în mijlocul comunitãþii. dã trupul ºi sângele lui Hristos ca mâncare ºi bãuturã poporului înfometat ºi însetat de viaþa veºnicã. Poporul credincios observã cã la Liturghie ºi la alte slujbe destinate episcopului. 20).înseamnã anume a lua o rãspundere covârºitoare. nimeni sã nu se uite trupeºte la semenul sãu. acesta poartã veºminte deosbite de cele ale preotului. dar ºi simbolul umanitãþii pierdute pe care Iisus a purtat-o pe umerii Sãi. poporul se roagã „sã fie vrednic“. actualizând ceea ce a fãcut Iisus la Cina cea de tainã. un rol mai mare membrilor mireni ai eparhiei. în acelaºi scop. ci uniþi-vã cu episcopul ºi cu întâistãtãtorii voºtri. Apostolul Pavel a rezumat misiunea sa astfel: „Noi suntem purtãtori de cuvânt ai lui Dumnezeu. dar. Chemat sã cearã de la Dumnezeu cele pentru mântuirea poporului. ca de pildã. În numele lui Hristos vã rugãm: Împãcaþi-vã cu Dumnezeu“ (2 Cor. având întâistãtor pe episcop. Integritatea personalã a episcopului este decisivã pentru misiunea sa. cãrora li s-a încredinþat slujirea lui Iisus Hristos. care este în locul lui Dumnezeu. A îmbrãca veºmintele ºi insignele episcopale . 81 . care mai înainte de veci. ci totdeauna sã vã iubiþi unul pe altul în faþa lui Iisus Hristos. pe preoþi care sunt în locul soborului Apostolilor ºi pe diaconi care-mi sunt aºa de dragi. 5. Sã nu fie nimic între voi care sã vã poatã dezbina. Cea mai caracteristicã atitudine a episcopului este cea arhiereascã. dupã modelul „pãstorului cel bun care-ºi pune sufletul pentru oile sale“ (Ioan 10. respectaþi-vã unul pe altul. Dincolo de administrarea unui oficiu. Închei acest articol cu urmãtorul text din „Scrisoarea cãtre Magnezieini“. VI.

din ziua de Rusalii le va vorbi din lãuntrul lor. „pnevmatofori“. I.23. Corinteni 6. Rusaliile. Pãrintele Stãniloae o numea actul cinci care urmeazã în mod firesc dupã celelalte patru acte care o precedeazã ºi o pregãtesc: Întrupare. membrele Trupului Sãu sunt chemate sã actualizeze deplin vocaþia lor de „teofori“.19). însã. În ºi prin Hristos. Coloseni 1. Prin Pogorârea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii ºi prin botezul celor ca la trei mii de suflete.. îºi va continua existenþa în veºnicie. El a ridicat (Biserica n. în mod clar. „lângã cine stã Capul tãu.. 16) ºi se manifestã. Ea va fi desãvârºitã plenar la sfârºitul vremurilor. ca pregustare. dr. Hristos. Acum se realizeazã „taina cea din veac ascunsã ºi de îngeri neºtiutã“ (Romani 16. o manifestare a eshatonului. membrele Trupului Sãu sunt introduse ºi participã plenar la viaþa de cumuniune a Treimii. Cãci dacã ar fi aºa ceva atunci n-ar mai fi nici trup dar nici Cap“ .BISERICA CEA UNA STÂLP ªI TEMELIE A ADEVÃRULUI Pr. Prin harul cel necreat al Duhului Sfânt fiinþele umane sunt atrase în trupul Sãu tainic ºi transformate în „lãcaºuri“ de intimã împreunã locuire a Treimii celei sfinte (Ioan 14. 32. 25. Efeseni 2. Pentru cã nu poate fi nici un fel de separare între Cap ºi trup. Viaþa Trupului se extinde în toate membrele sale. 17. 1. Rãstignire. iar membrele trãiesc. planul lui Dumnezeu faþã de lume: restabilirea comuniunii cu creaþia sa urmatã de transfigurarea acesteia ºi îndumnezeirea omului.. pentru cã unde este Capul acolo trebuie sã fie ºi trupul. 5. Biserica-Trupul Sacramental al lui Hristos ºi comuniunea sfântã prin care se experiazã. faþã cãtre faþã. se dezvoltã ºi lucreazã datoritã acestei vieþi care le pulseazã în vene. aºadar. viaþa lui Hristos se extinde în umanitate prin încorporarea celor botezaþi în Trupul Sãu tainic ºi transformarea lor în membre vii ale Lui. reprezintã începutul „zilelor cele de pe urmã ale eshatonului’“ (Faptele Apostolilor 2.. uGândeºte-te“ zicea Sfântul Ioan Gurã de Aur. realitatea eshatologicã în istorie constituie punctul final. dar fiinþa ei profundã de comuniune a oamenilor ºi a întregii creaþii cu Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt.22. fiind Unul din Treime. „cristofori“. Timotei 3. Efeseni3. semn ºi pregustare a 82 . Ioan SAUCA În planul de mântuire al lui Dumnezeu. mai presus decât toate domniile ºi puterile ºi stãpânirile.) la o mare înãlþime ºi a pus-o pe un tron minunat. 27.a. 8-10. Hristos Cel care înainte de înãlþare vorbea apostolilor ºi tuturor celor ce-L ascultau din exterior. 6-8) sau inaugurarea Împãrãþiei lui Dumnezeu. I.. apogeul acesteia. la dreapta cui este el aºezat. ziua de naºtere a Bisericii. Înviere ºi Înãlþare la Ceruri. prof. Biserica este.

Literatura patristicã a primelor veacuri are din abundenþã exemple de acest fel. adunaþi-vã mai des pentru a mulþumi ºi a-L slãvi pe Dumnezeu. este comunitarã. Conºtiinþa unitãþii de comuniune a Bisericii a continuat de-a lungul vremii pânã în zilele noastre.Biserica. Biserica se împãrtãºeºte de modul de existenþã a lui Dumnezeu în Sfânta Treime care este dragostea ºi comuniunea veºnicã între cele trei persoane: Dumnezeu Tatãl. de asemenea. ne-a învãþat sã ne rugãm unii pentru alþii aºa ca ºi când unul singur i-ar purta pe toþi ceilalþi în el însuºi (sic orare unum pro omnibus voluit quomod in uno omnes ipse portavit)“. în comentariul de la rugãciunea domneascã insista. Iar Hristos cel eshatologic nu poate fi separat de trupul Sãu pnevmatizat ºi tainic .Pentru cã rugãciunea noastrã este comunã ºi publicã (publica est nobis et communis oratio). a înviat ºi s-a înãlþat la ceruri nu mai poate fi separat de Hristos cel eshatologic care ca miel înjunghiat pentru veºnicie stã de-a dreapta Tatãlui în Împãrãþia cerurilor. Este relevant faptul cã Duhul Sfânt care s-a pogorât la Cincizecime a întemeiat Biserica nu s-a pogorât peste indivizi separaþi unii de alþii.. Sfântul Ignatie al Antiohiei îl îndruma pe Sfântul Policarp deja în jurul anului 100 zicând „Strãduieºte-te pentru unitate cã nimic nu este mai bun decât aceasta“4 .. Este de neconceput a vorbi de dragoste la nivel individual pentru cã dragostea. Sfântul Ciprian.Biserica lucreazã în armonie cu Capul Sau Hristos. Aºadar. Iar când Trupul lui Hristos . fiind una dintre afirmaþiile de bazã ale crezului creºtin. adicã acea realitate teandricã care este Trupul Sãu.1). Dumnezeul pãcii ºi Învãþãtorul armoniei care ne-a învãþat despre unitate.46).Împãrãþiei lui Dumnezeu inauguratã de Hristos în istorie. care-L face pe Hristos prezent în istorie ca Bisericã este numit „Duhul comuniunii“ (II Corinteni 13. Iar dupã Rusalii „toþi cei ce au crezut erau împreunã. lucreazã în lume. nici dã-mi pâinea mea cea de toate zilele.44. Dupã Pogorârea Duhului Sfânt. prin natura ei. ci peste Apostoli ca persoane în relaþie unele cu altele adunate laolaltã într-un singur loc (Faptele Apostolilor 2. mergând la templu împreunã ºi frângând pâinea în casele lor“ (Faptele Apostolilor 2. pe importanþa pãstrãrii ºi afirmãrii unitãþii de comuniune în Bisericã: „Noi nu spunem Tatãl meu care eºti în ceruri. Dumnezeu Fiul ºi Dumnezeu Sfântul Duh. prin care El 83 . Pentru cã adunânduvã împreunã mai des.28). puterile diavolului sunt distruse ºi forþa lui distructivã este anihilatã de cãtre unitatea voastrã de credinþã“. prin Sfântul Duh. Duhul Sfânt. Hristos însuºi. Trãind între „deja“ ºi nu „încã“ Biserica conduce membrele Sale spre o comuniune mai deplinã cu Hristos „în ziua cea neînseratã“ a venirii Sale ºi pregãteºte întreaga creaþie pentru acel sfânt moment când Hristos va fi „totul în toate“ (I Corinteni 15.13). Iar efesenilor le scria: „Aºadar. Realizarea unei comuniuni autentice presupune în mod obligatoriu existenþa comunitãþii. ºi când ne rugãm nu ne rugãm numai pentru o singurã persoanã ci pentru toþi pentru cã noi toþi suntem una.. prezenþa lui Hristos prin Sfântul Duh în istorie. nu este doar o realitate psihologicã sau sentimentalã. El este prezent ºi lucreazã în mod real ºi vizibil. Chiar ºi sub aspectul ei de instituþie sacramentalã vãzutã ca icoanã a Împãrãþiei.. Hristos cel istoric care a murit.

Unitatea Bisericii în contextul Miºcãrii ecumenice Unitatea creºtinã. În concluzie. Este una întrucât ºi Capul ei este doar unul. în ciuda tuturor perplexitãþilor ºi schimbãrilor. În aceastã primã fazã. Biserica Ortodoxã este conºtientã de identitatea ei de-a lungul vremii.. Formula folositã de el „ecumenism în timp“ a avut impact pentru o vreme Miºcarea Ecumenicã. deºi Consiliul Ecumenic este fondat abia în 1948. puþinele Biserici ortodoxe care deveniserã membre CEB ºi teologii care participau la acest fel de întruniri. Scoþia. ºi se dãdeau asigurãri cã CEB nu este ºi nu va deveni niciodatã o suprabisericã ºi nici nu se va baza vreodatã pe o concepþie anume despre Bisericã. Prin acest document se garanta integritatea eclesiologicã a fiecãrei Biserici membre. Bisericile ºi Consiliul Ecumenic al Bisericilor“ pregãtea deja terenul pentru intrarea în masã a Bisericilor ortodoxe în CEB. un singur Hristos ºi un singur Duh care printr-un unic botez încorporeazã pe oameni într-un unic Trup al lui Hristos. statutul celorlalþi membri neortodocºi din CEB faþã de aceastã realitate a Bisericii celei una. în mãrturisirea credinþei comune ºi slujire a lumii. al cãrui rol la Adunarea Generalã de la Evanston a fost decisivã. într-un fel. Se afirma.20).continuã sã fie printre ºi împreunã cu cei ai sãi pânã la sfârºitul veacurilor (Matei 28. era bazat pe gândirea lui Khomiacov: „ºtim unde este Biserica dar nu ºtim unde aceasta nu este“.16). o credinþã. întrucât exprimã necesitatea reconcilierii între Est ºi Vest în cadrul larg al redescoperirii catolicitãþii a Bisericii care a fost afectatã datoritã dezbinãrii între Biserici. o singurã Bisericã a lui Hristos care este ºi va rãmâne „stâlpul ºi temelia adevãrului“ (I Timotei 3. o singurã vie cu mai multe mlãdiþe (Ioan 15. din punct de vedere ortodox. Din punct de vedere istoric. folositã mai ales de ortodocºii din diasporã. 4-5). este raþiunea principalã a Miºcãrii Ecumenice. Efectele negative pe care dezmembrarea creºtinã le-a avut totdeauna asupra impactului Evangheliei în lume a motivat pe pionierii Miºcãrii Ecumenice care ei înºiºi proveneau din miºcãrile misionare sã înceapã procesul ce viza redescoperirea unitãþii primare a Bisericii pentru ca „lumea sã creadã“ (Ioan 17. Într-un articol scris în acea vreme el afirma: „Biserica Ortodoxã pretinde cã este Bisericã. Primul care a ridicat problema participãrii ortodoxe în Miºcarea ecumenicã la nivel teologic se pare a fi fost George Florovsky.. Ea a pãstrat intactã ºi 84 .21). afirmãm în crez la fiecare Sfântã Liturghie cã Biserica este „una“. mãrturisind credinþa cea una într-un singur Dumnezeu. explicau prezenþa ºi locul Ortodoxiei în Ecumenism de obicei prin prisma unui agnosticism eclesiologic care era. este o singurã turmã ºi un singur pãstor (Ioan 10. un Domn. un botez (Efeseni 4. într-adevãr.15). neobligativitatea adoptãrii unei noi eclesiologii. Celebrul document al Comisiei Credinþã ºi Constituþie elaborat la Toronto în 1950 ºi intitulat „Biserica. Rãspunsul uzual la aceastã problemã delicatã. „bazele“ lui se pun deja în 1910 la Conferinþa Misionarã de la Edinburgh. în consonanþã cu Declaraþia de la Toronto. cã Biserica Ortodoxã este UNA SANCTA dar nu s-a mers mai departe ºi nu s-a încercat a se defini. 5).

vizând înþelegerea între diferitele denominaþiuni. Declaraþia delegaþilor ortodocºi fãcutã pe baza unui document despre unitatea Bisericii elaborat cu ocazia celei de-a treia adunãri generale a CBB de la New Delhi 1961. care este locul Bisericii Ortodoxe în calitatea ei de Una Sancta în relaþia cu celelalte confesiuni creºtine ºi care este rolul ei în Miºcarea ecumenicã: „Problema ecumenicã. pot fi gãsite. din care provin toate denominaþiunile existente. Baza comunã sau mai degrabã contextul comun al denominaþiunilor existente. în istoria lor comunã din trecut. Biserica Ortodoxã nu este o confesiune. problema ecumenicã de bazã este aceea a schismei. o astfel de abordare este aproape naturalã. arãta. marea majoritate a Bisericilor Ortodoxe devin membre ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor. ºi credinþã. Biserica ortodoxã este conºtientã de identitatea structurii sale interne ºi a învãþãturii sale cu mesajul apostolic (kerygma) ºi tradiþia vechii Biserici nedespãrþite.imaculatã sfânta moºtenire a Bisericii primare. Biserica ortodoxã este simplu Bisericã. problema unitãþii creºtine. în acest context. Pentru ortodocºi. sau a reunirii creºtine. Din punct de vedere ortodox. Biserica Ortodoxã. O astfel de strãdanie ecumenicã poate fi numitã în mod adecvat „ecumenism în timp“. în primul rând. în acea tradiþie comunã veche ºi apostolicã. ºi deci obligatorii pentru însãºi existenþa Bisericii. Ea se gãseºte într-o succesiune neîntreruptã ºi continuã de succesiune preoþeascã sacramentalã. Într-adevãr. Dar pentru Biserica Ortodoxã aceasta este nenaturalã. strãdaniile ecumenice actuale pot fi caracterizate ca „ecumenism în spaþiu“. ºi trebuie gãsite. deºi uneori probabil cã nu a mai transmis mesajul unor generaþii anumite în toatã splendoarea lui ºi într-un mod convingãtor“. cum este înþeleasã în miºcarea ecumenicã actualã este. din care toate îºi trag existenþa. aceastã strãdanie este inadecvatã ºi incompletã. ºi acest criteriu nou de evaluare ecumenicã. Intr-un univers protestant. viaþa sacramentalã. credinþa care a fost datã sfinþilor o data ºi pentru totdeauna. Însuºi raportul comisiei Credinþã ºi Constituþie menþioneazã „acordul (în credinþã) cu toate timpurile ca una din condiþiile normative ale unitãþii. Teologii ortodocºi sugereazã aceasta noua metodã de cercetare ecumenicã. Principala problemã. Ea este conºtientã de identitatea învãþãturii ei cu mesajul apostolic ºi tradiþia Bisericii vechi. Unitatea a fost ruptã ºi trebuie restabilitã. Pentru ortodocºi. Ortodocºii nu pot accepta idea de „paritate denominaþionalã“ ºi nu pot vizualiza reuniunea creºtinã doar ca o ajustare interdenominaþionalã. prin reducþionism ºi separare. Aºadar. una printre cele multe. În 1961. ca purtãtoare ºi martorã a tradiþiei vechii Biserici nedespãrþite. o problemã a lumii protestante. cu mare claritate. Din punct de vedere ortodox. ca piatrã împãrãteascã. una între multe altele. aºa cum existã în momentul de faþã. are o poziþie specialã ºi excepþionalã în Creºtinãtatea dezbinatã. pentru ortodocºi succesiunea apostolicã a episcopatului ºi preoþia sacramentalã sunt elemente esenþiale ºi constitutive. a Apostolilor ºi a Pãrinþilor. prin convingerea ºi conºtiinþa ei internã. cu nãdejdea cã unitatea va 85 . este cea a denominaþionalismului“. este de obicei vãzutã în termeni de acord interdenominaþional sau reconciliere.

întrucât aceeaºi credinþã. În acest fel. 86 . Împreunã se strãduiesc sã vindece rãnile trecutului. s-au adus nuanþe noi dar nu s-a realizat nimic semnificativ. implicã o mare smerenie ºi sentiment de nevrednicie. va trebui folosit ca prilej de testare a statorniciei în credinþã ºi practicã apostolicã. Ele sunt mai degrabã prilejuri unde cei ce participã vorbesc dar ºi se ascultã reciproc. Nu va fi nici o uniformitate rigidã. ci pentru a fi mãrturisit ºi împãrtãºit ºi altora. Dialogurile teologice. la care ºi Biserica Ortodoxã ia parte.oikodome . tainicã în esenþa ei ºi neînþeleasã în mod adecvat în formulele raþiunii umane. Tradiþia nu este staticã ci dinamicã prin însãºi natura ei. de redescoperire ºi reimplementare a ei continuã. fãrã a avea o viziune ºi înþelegere clarã a relaþiei dintre Una Sancta cum este perceputã de Biserica Ortodoxã ºi ceilalþi membri neortodocºi din Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Adevãrul de credinþã (Ortodoxia) s-a dat nu pentru a fi pus sub obroc ºi þinut în mod egoist pentru sine. acest deziderat conduce în mod firesc spre „fraþii întru aºteptarea dragostei noastre’“. Fiecare eveniment ºi întâlnire cu alþii.fi refãcutã de cãtre denominaþiunile despãrþite prin întoarcerea lor la trecutul lor comun.(Efeseni 4. O precizare clarã asupra acestei probleme se impune astãzi ca deosebit de necesarã. Cu acest prilej s-au repetat poziþiile tradiþionale. Nu se anticipeazã o refacere a unor forme vechi. nu sunt evenimente ºi forumuri unde se negociazã credinþa ºi unitatea Bisericii. diferitele denominaþiuni. Recent. conºtiinþa continuitãþii în credinþa ºi viaþa Bisericii primare. Biserica ortodoxã doreºte sã participe la aceastã lucrare comunã ca martorã care a pãstrat continuu depozitul de tradiþie ºi credinþã comunã. însã ºi ca responsabilitate de a o pãzi ºi înfãptui . Or. Suntem încã în faza de „agnosticism ecclesiologic“. 13-14). se vor întâlni unele cu altele în unitatea tradiþiei comune. Totodatã. poate fi exprimatã în mod exact ºi diferite feluri“. Conºtiinþa identitãþii cu Biserica apostolicã a primelor veacuri implicã însã o mare responsabilitate. ci o redescoperire dinamicã a etosului peren. Mãrturisirea Ortodoxiei ca Una Sancta a rãmas pânã în zilele noastre una din afirmaþiile de bazã în cadrul Miºcãrii Ecumenice. singurul care poate asigura adevãratul consens în toate vremurile. dezbinãrile istoriei ºi sã refacã acea unitate a Bisericii pentru care Hristos s-a rugat ºi a dãruit-o ca „dar“. Bisericile Ortodoxe au avut din nou ocazia de a se pronunþa asupra unitãþii Bisericii ºi rolului ei în Miºcarea Ecumenicã în cadrul studiului ce viza elaborarea si stabilierea unei noi viziuni si înþelegeri comune a naturii Consiliului Ecumenic al Bisericilor. În momentul de faþã atât explicaþiile de ordin teologic cât ºi practicile de ordin canonic diferã nu numai de la o Bisericã ortodoxã localã la alta ci de cele mai multe ori chiar de la preot la preot sau de la teolog la teolog din cadrul aceleiaºi Eparhii.

ISTORIA ªI CULTURA CETÃÞII .V.

ºi religioasã. ºi religioasã. compatibil cu înaltul rang de catedralã a Mitropoliei Þãrii Româneºti. 88 . ceea ce periclita conlucrarea între domnitor ºi Întâiul Stãtãtor bisericesc al þãrii. încã din primul deceniu al veacului al XVI-lea a început istoria catedralei mitropolitane din Târgoviºte.Române de Arte ºi ªtiinþe din SUA 1 Instituitã capitalã a Þãrii Româneºti în vremea domniei lui Mircea cel Bãtrân (1386 . la un scurt moment de pace a venit ºi momentul aºezãrii Mitropoliei la Târgoviºte. ºi politicã. în realitate. George COANDÃ. de la zidirea sa ºi pânã astãzi. Dar. nu au îngãduit pãrãsirea. Trebuie amintit faptul cã aceastã aºezare nu se putea realiza fãrã existenþa unui lãcaº sfânt.1418) din raþiuni geostrategice. a fost. nu se luase ºi hotãrârea stabilirii în noua reºedinþã voievodalã ºi a Scaunului mitropolitan. Apoi. o îndelungatã ºi zbuciumatã istorie. ªi chiar dacã ipostazele amintite mãrturisesc douã viziuni arhitecturale. luptele de apãrare antiotomane. în momentul când Târgoviºtea îºi schimba condiþia în aceea de capitalã administrativ -politicã.UN MARE CENTRU DE SPIRITUALITATE ECUMENICà ÎN TECTONICA GEOCIVILIZAÞIEI EUROPENE – 485 DE ANI DE LA MUTAREA MITROPOLIEI ÞÃRII ROMÂNEªTI DE LA CURTEA DE ARGEª ÎN TÂRGOVIªTEA VOIEVODALà Dr.MITROPOLIA DE LA TÂRGOVIªTE . astfel devenind o Cetate Eternã a românitãþii. Astfel cã. iar în cele douã ipostaze arhitectonice prin care a trecut de-a lungul veacurilor. imaginea unei singure eclezii: Mitropolia din Târgoviºte.1508) ºi Neagoe Basarab (1512 . este ºi va fi un mare monument naþional al ortodoxiei ºi culturii româneºti. Membru al Academiei Americano . Prima sa ipostazã arhitectonicã îºi are începutul în vremea domniilor lui Radu cel Mare (1495 .1521). Însã împrejurãrile politico militare ºi. în acele vremuri ale Evului Mediu aceastã conlucrare fiind de primã importanþã. mai cu seamã. generic. acestea developeazã însã. care au transformat o necesitate de stat. ºi politicã. o vreme. Târgoviºtea va fi fost sã fie vreme de trei secole ºi jumãtate Scaunul voievodal cel mai reprezentativ al românilor. a scaunului vlãdicesc de la Curtea de Argeº.

la 17 august 1517. recuperat fiind din exilul de la Adrianopol de voievodul Þãrii Româneºti ºi pe care 1-a consiliat sã ia decizia transferului. Este împãrþitã în trei pãrþi: prima este pronaosul. cum se saturã ochii tuturor de vederea ei“. o vreme patriarh la Constantinopol. cum s-au aºezat“. care nu-ºi are perechea în toatã þara (. foarte spaþios ºi cu multe cupole. la Mãnãstirea Dealu. au reluat lucrul . sprijinitã pe numeroºi stâlpi. nu ne-a rãmas nici o descriere a momentului. prima carte în noua tehnicã de imprimat a lui Gutemberg din spaþiul românesc ºi din arealul sud-est balcanic). Neagoe Basarab ºi mitropolitul Macarie al Il-lea (cel care pe vremea când era ieromonah a tipãrit. la începutul veacului al XV-lea. în 1508. din 1517. astfel împlinindu-se hotãrâta tocmealã. Neagoe Basarab adãugând exonartexul cu trei turle.) Aceastã bisericã este tot atât de mare. de faþã fiind ºi voievodul. dupã ce. pe care Neagoe Basarab a trimis-o „peste munte“ braºovenilor.. spaþioasã. de aici se intrã printr-o a doua uºã în nartex. doar bãnuim -târnositã cu tot fastul specific de cãtre mitropolitul Macarie al Il-lea. domnitorul ºi înaltul sãu ierarh au hotãrât mutarea acesteea de la Curtea de Argeº. Iatã ºi o descriere sugestivã a acestui impresionant monument pe care o datorãm arhidiaconului cãrtur Paul de Alep. Radu cel Mare a apucat sã ridice corpul principal cu cinci turle. deci. popositor ºi la Târgoviºte la 1653. Înainte însã de a lua decizia mutãrii. dar ºi mitropoliþii Nifon ºi Macarie al II-lea sunt ctitorii lãcaºului Mitropoliei din Târgoviºte. ideea surâzându-i. invitaþii descoperind încântaþi o bisericã „mare ºi frumoasã. De fapt. ci sã fie mãnãstire ºi arhimandrie.pânã la al doilea voievod amintit. de asemenea spaþios ºi frumos. iar în Târgoviºte sã fie mitropolie stãtãtoare.. Aflãm dintr-o scrisoare de invitare la acest moment. înlãturat din chiriarhia ecumenicã de Baiazid al II-lea.În faþã se aflã o bisericã mare. Iar la 17 mai 1520. Macarie al II-lea. Mitropolia Þãrii Româneºti. „ca de acum înainte niciodatã în veci. Turla este mãreaþã prin înãlþimea ºi 89 . este corect a preciza cã Radu cel Mare ºi Neagoe Basarab. din pãcate.la noul lãcaº al Mitropoliei Þãrii Româneºti din Scaunul voievodal în 1518. aducând meºteri în lucratul pietrei din Transilvania. ea este impunãtoare ºi în stilul Sfintei Sofia.. dupã mutarea definitivã a capitalei la Târgoviºte de cãtre Mircea cel Bãtrân. Cu îndreptãþire. cã hramul Mitropoliei a fost ales a fi „Înãlþarea Domnului“ ºi cã la târnosire se stabilise a lua parte „toatã þara“. în Argeº sã nu mai fie mitropolie.ºi vom vedea mai încolo de ce am spus reluat . patriarh al Antiohiei: „Locuinþa mitropolitului este foarte mare ºi cu trei curþi .1505). chiar în mijlocul bisericii care este foarte mare. Este de amintit cã ideea mutãrii sediului mitropolitan de la Curtea de Argeº la Târgoviºte iniþial a aparþinut mitropolitului Nifon (1503 . pe când îl însoþea într-o misiune eclezialã pe tatãl sãu. încãpãtoare ºi înaltã. trebuie sã fi fost -cum. rãmânând în vechea capitalã de la Curtea de Argeº. cu opt turle ºi tot rotunde.. apoi se intrã printr-o a treia uºã.

Dar voievodul care-i va reda mãreþia a fost Constantin Brâncoveanu (1688 . Dupã trecerea în lumea veºnicã a Brâncoveanului. dar realizeazã ºi alte ancadramente la ferestre.1714). Fiecare dintre ei a reþinut nu numai starea de degradare evidentã. trupelor invadatoare maghiare. între 1610. în 1645.. crucea rãstignirii ºi crucea cea micã sunt minunate. dar ºi istoricul parizian Emile Isambert. G..În faþa uºii se aflã o fântânã frumoasã cu apã curgãtoare.împrejur. în 1709. s-a apucat sã demoleze secþiuni din monument. pictura. dar ºi pietrele tombale ale unor Cantacuzini ºi ale patriarhului Dionisie al IV-lea al Constantinopolului ºi mitropolitului ªtefan I. ci ºi frumuseþea remarcabilã a unor elemente încã vizibile: portalurile. Mandrea -. la rându-i.. a bisericii paraclis. începuse a se scufunda.. la propunerea arhitectului Johann Schlatter. sfeºnicele de lemn aurit sunt o lucrãturã aleasã . ªi. provocate de ocupaþia otomanilor lui Sinan Paºa. Gheorghe Diaconu ºi Tudor Savu. o înveleºte cu plumb. menite a arãta starea realã a monumentului. Marin.. când. un incendiu ale cãrui urmãri sunt cât de cât înlãturate de mitropolitul Dositei. toþi aceºtia având misiuni oficiale. biserica încã îºi mai arãta ceva din splendoare unor vizitatori importanþi pe la mijlocul ºi în a doua parte a veacului al XlX-lea. iar cutremurul din 1838 devasteazã o parte din complexul de clãdiri al fostei Mitropolii. terenul pe care se înãlþa cedând. fiind înzestratã ºi cu un splendid iconostas. Lamba. ºi dupã stabilirea definitivã a capitalei la Bucureºti.. Între 1707 ºi 1708 înþeleptul domnitor dispune restaurãri ample ale monumentului eclezial. Ioachim. Renaºte în vremea domniei lui Matei Basarab (1632 . recunoscând. în 1821. Exonartexul ºi chiliile sunt repictate de o echipã de „zugravi de subþire“: Gheorghe Bucur. a acoperiºului de plumb pentru a turna gloanþe.. catedrala este iarãºi supusã unor vicisitudini barbarizante: jaful otoman din 1737. totuºi. având o „dispoziþie particularã ºi interesantã“. cã biserica „meritã a fi conservatã“. Ioan Slavici. Pereþii sunt acoperiþi în întregime cu picturi vechi . Astfel cã. Se vede atârnat un policandru foarte mare. a chiliilor. pe deasupra. sau stricãrile ordonate de Gabriel Báthory.1654). din pãcate. Misail. ancadramentele ferestrelor. “Zugravii de subþire“ Constantin. cu strane mari de jur .1611. zidindu-i ºi golurile apãrute între stâlpii exonartexului. De asemenea.deschiderea ei. lãsarea în dãrãpãnare a palatului mitropolitan. Este adãugat acum pridvorul împodobit ºi consolidat cu patru coloane ºi cu balustrade de piatrã. iar marele paharnic Ianache Vãcãrescu. domnitorul. mai reface încã o datã pictura. dregându-i ruinãrile pricinuite de vremuiri ºi de oameni ºi repictând-o.. Nicula ºi Radu fac un alt efort „în echipã“. Iconostasul. care. în faþa porþii curþii se aflã o altã fântânã .. datoritã masivitãþii sale. G... Biserica era însã minatã de multe rãni ºi. de care se va ocupa cu osârdie mitropolitul Teodosie. ºi care au lãsat mãrturii în acest sens Cezar Bolliac. la sfârºitul veacului al XIX-lea a 90 . cu toate aceste vitregii demolatoare. smulgerea de cãtre eteriºti. „ Biserica mitropolitanã va fi cunoscut ºi câteva deteriorãri în 1595.

recomandã un stil românesc autentic.) în forma planului. cã Macarie al II-lea. un monument de unicã valoare în arhitectura religioasã româneascã. fost tipograf . arcurile. ºi este de presupus.. sã vedem acum care a fost rolul Mitropoliei. iar în afarã se ridicã. trebuie sã fi fost implicat în redactarea „Învãþãturilor lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Teodosie“. bisericile Bãniei de la Craiova ºi a Mânãstirii Sãrindar din Bucureºti.. noua bisericã Catedralã Arhiepiscopalã astãzi .rãmasã în mentalul colectiv istoric al târgoviºtenilor. fiind temeinic construitã ºi inspirat pictatã de marele artist al penelului Belizarie. când a avut loc târnosirea ei de cãtre primul patriarh al României. în fond de la funcþionalizarea noului Scaun mitropolitan. dãinuind ºi astãzi: Biserica Mare de la Curtea Domneascã din Târgoviºte. în acest fel. 2.ºi cãrturar de rasã. NIFON Mihãiþã. cu toate protestele târgoviºtenilor ºi ale oamenilor de culturã români. bolþile ºi mulþimea de ferestre pe unde se strecoarã o luminã palidã.Iulia. În acest fel Catedrala Arhiepiscopalã . în tectonica geocivilizaþiei europene. Dupã acest succint istoric al monumentului eclezial . ca mare centru de spiritualitate ecumenicã. mitropolitului arãtându-i preþuirea sa prin cuvinte omagiatoare.ºi tocmai 91 . Miron Cristea.zisa restaurare lecomteanã nu este altceva decât o altã construcþie începutã în 1892 ºi terminatã în 1933. ªi cu toate cã nu a luat nimic.a cãrui mãiestrie o vedem ºi astãzi în lucrãrile tipãrite de el la Mãnãstirea Dealu . a gãsit o singurã soluþie . fiind ºi în aceastã a doua ipostazã arhitectonicã un monument naþional al ortodoxiei româneºti. Catedrala Reîntregirii din Alba . încã de la târnosirea bisericii catedralei. cu destulã îndreptãþire. drept Mitropolia -ºi-a recãpãtat întreaga splendoare. cu referire la epoca Renaºterii româneºti. Arhiepiscop al Târgoviºtei. excepþional monument! A doua ipostazã arhitectonicã este cea de astãzi.. ªi. francezul. iatã. prin profilul variat ºi eleganþa turnurilor ce o încoroneazã“. care a oficiat resfinþirea la 4 noiembrie 2001. Chiar Lecomte de Nouy a remarcat „Stilul bizantin curat (. pur ºi simplu. Este cert cã. ªi cu atât mai mult te întrebi ce o fi fost în capul acestui francez care n-a gãsit altã soluþie decât neantizarea acestui. mitropoliþii Þãrii Româneºti au înþeles cã este necesar sã facã din el un centru de spiritualitate. realizatã cu luare aminte de cãtre artista plasticã Elena Vasilescu. Aºa . cât ºi de restaurare a picturii. sub raport arhitectural. distrugând. mãreaþã. de la vechiul lãcaº. ºi nu numai. dupã ce monumentul a cunoscut unele lucrãri necesare de refacere. ªi este de presupus. cu atât mai mult cu cât capitolul al II-lea este dedicat de voievod lui „chir Vlãdica Macarie ºi cãtre alþi egumeni ieromonahi ºi preoþi ºi cãtre tot clirosul“. Pentru cã . dupã propria-i mãrturisire. Iar dupã aproape ºapte decenii de la târnosirea sa catedrala a cunoscut o realã reînviere sub pãstorirea ctitoritoare a Înalt Prea Sfinþiei Sale dr.care ni s-a impus a-l realiza pentru a înþelege mai bine sensul temei -. Dispoziþia interioarã e bogatã prin coloanele.. salvatoare: a dãrâmat-o.fost adus arhitectul francez Lecomte de Nouy.cu intenþia de a fi salvatã. Este demn de a fi reþinut faptul cã lãcaºul Mitropoliei a servit drept model unor celebre monumente ecleziale.

o încredinþeazã spre a fi tradusã în româneºte tot diaconului Coresi. atraºi în atelierele Mitropoliei. în vremea domniei zbuciumate a lui Mihai Viteazul (1593 . Este cred corect a achiesa la ideea . dar ºi a urmaºului sãu în scaunul vlãdicesc. dupã unirea Transilvaniei cu Þara Româneascã. meritul incontestabil al lui Liubavici este acela de a fi format la Târgoviºte o adevãratã ºcoalã de tipografi români. ºi este indubitabil faptul. având .ºi la cererea insistentã a acestui vlãdicã -nefiind altcineva decât Coresi ot Târgoviºte. ajutat de preoþii.1601). era la curent cu literatura pareneticã practicatã în Europa Occidentalã. De altminteri. Coresi tipãreºte la Târgoviºte un „Triod . o dãruieºte Mitropoliei þãrii . Mitropolia de la Târgoviºte cunoaºte o susþinutã acþiune de pastoraþie naþionalã sub mitropolitul Eftimie al Il-lea. 1546-1551: „Antologhion“ ºi un „Tetraevanghel“) vor fi circulat pe un larg spaþiu ortodox din Peninsula Balcanicã ºi pânã în spaþiul imperial rusesc. cãrturari la rândul lor. primind binecuvântarea întâiului Stãtãtor de la Târgoviºte.1545).având la îndemânã chiar ºi sporadice informaþii . printre aceºtia numãrându-se ºi Coresi. Iane ºi Mihai de la biserica „Sfântul Nicolae“ din ªcheii Braºovului. în care se face precizarea cã a fost tipãritã din porunca domnului Alexandru al Il-lea Mircea ºi a „preasfinþitului mitropolit Serafim“ Însã interesant pentru spiritul deschizãtor de drum al acestui mitropolit cãrturar este un fapt cu implicaþii benefice în evoluþia limbii române: „Evanghelia cu învãþãtura“ {„Calania“).cã a acordat atenþie ºi vieþii spirituale a Mitropoliei care. Însã. cumpãrând cu 5000 de aspri o „Evanghelie“ sloveneascã în manuscris. care 1-a sprijinit pe marele voievod în toate actele sale de renaºtere ºi unire româneascã. cu timpul. 1546-1547: „Praxiu“. la rândul lor. care. între iulie 1557 ºi iulie 1558. cel ce îl va fi susþinut în aceastã întreprindere . aproape programatic. sârb de origine.mitropolitul cãrturar.binecuvântarea mitropolitului Anania. De altfel. cel care. din 1581. producþia de carte religioasã. fiu ºi nepot de harnici meºteri în arta tipãritului (Feodor Liubavici ºi Bojidar Vucoviè). mitropolitul Efrem. Mitropolia din Târgoviºte înregistreazã adevãratul sãu debut ca mare centru de spiritualitate în vremea domniei lui Radu Paisie (1535 . fiindu-i ºi un persuasiv ambasador în relaþiile cu împãratul Rudolf al Il-lea al Sfântului Imperiu Roman de Naþiune Germanã ºi cu Sigismund Báthory al Transilvaniei. Lucrãrile tipãrite la Târgoviºte în tipografia lui Liubavici (1545: “Molitvelnic“. vor transmite altor autohtoni taina tehnicii de imprimat gutembergiene. domnitorul aducându-l în cetate pe logofãtul Dimitrie Liubavici.altfel nu ar fi putut sã aparã .Penticostar“ din porunca lui Pãtraºcu cel Bun. Ceea ce va ºi fi fãcut meºterul tipograf. fiind. ªi ºtim acest lucru din postfaþa „Psaltirii slavone“ (1577). mitropolitul Serafim încurajeazã. el este amintit în predoslovia „Molitvelnicului“ din 1545.asta ne îndrituieºte în presupunere . ºi sub supravegherea mitropolitului Anania. devine o adevãratã Mitropolie Naþionalã. Manifestând evidente propensiuni cãrturãreºti. bisericile din provincia nord 92 . Dar.

Fie sã amintim „Slujbelnicul“ (1646). învioratã în epoca lui Matei Basarab. fãrã nici o exagerare. Veneþia. Pe bunã dreptate. Iatã amintim câteva titluri mai reprezentative: „Cartea de peste tot anul. Dar.1654). îndatã dupã întronizare. acesta revigoreazã activitatea centrului tipografic de la Târgoviºte. care a fost Antim Ivireanul. „Învãþãturã bisericeascã la cele mai trebuincioase ºi mai de folos pentru învãþãtura preoþilor“ (1710). unde. „Dumnezeiºtile ºi sfintele liturghii“ ºi „Evhologhion adecã Molitvelnic“ (1713). „Panoplia dogmaticã“. „Imitatio Christi“ (1647) ºi romanul „Varlam ºi Iosif“ cam în acelaºi timp. unde. Este o producþie comparabilã cu aceea a unor centre tipografice din occidentul european. tãlmãcitã de Ioan Avramios din italianã ºi un „Catavasier“ (1713) ºi un „Ceaslov“ (1714). raportând-o la vremea de atunci. Strasbourg. cel care se mãrturisea pe sine cum cã „am spart pâcla neºtiinþei ºi am dres rânduielile ºi le-am prepus rumâneºte“. slavo-româneºte. Astfel. pe calea tiparului. Astfel cã este de luat în calcul probabilitatea ca sã fi trimis peste munte cãrþi de cult pentru nevoile duhovniceºti ale preoþimii transilvane. Nicolae Cartojan. cum au fost cele de la Padova. „Maxime ale unor vechi filozofi“. 93 . mitropolitul ªtefan. la care se adaugã ºi lucrãrile tipãrite la Dealu. în acel monument de culturã care este „Istoria literaturii române vechi“ concluzioneazã: „Miºcarea culturalã. slavo-româneºte-elineºte ºi elineºte. mutã tipografia de la Râmnicul de Vâlcea la Mitropolie. La rândul sãu. „Octoihul“ (1712). intrând sub jurisdicþia sa canonicã. ca material tipografic trimis de domnul Þãrii Româneºti. rânduitã de Eutimie Zigaben (1710).1714) ºi a pãstoririi acelui acribic cãrturar ºi infatigabil mitropolit al Ungrovlahiei. cãci.. Praga sau din spaþiul estic al continentului. „Catavasierul“ (douã ediþii: 1714 ºi 1715) ori „Ceaslovul“ (1715). Mitropolia de la Târgoviºte cunoaºte un alt moment de vârf în demersurile sale spiritual editoriale în remarcabila domnie a lui Constantin Brâncoveanu (1688 . realizeazã o producþie de carte cu mult mai impresionantã. „Triodul penticostar“ ºi „Triodul postului“ (1649). reprezentatã cu deosebire prin personalitatea mitropolitului Simeon ªtefan“. a fãcut din tipografia de la Mitropolie un puternic centru de spiritualitate. în elineºte ºi în limba neamului românesc. deosebit de rodnicã pentru Mitropolia din Târgoviºte a fost epoca lui Matei Basarab (1632 . cuprinzând fãrã lipsã tot serviciul bisericesc“ (1709). însã tot sub vegherea Mitropoliei: a doua ediþie a „Cazaniei“ de la Govora (1644). în primul rând. impresionantã. se deschide o nouã epocã de activitate cãrturãreascã. Kiev. din patria de obârºie a mitropolitului. ies din tiparniþa mitropolitanã 18 cãrþi în româneºte. ori de la Tibilisi. urmând pilda antecesorului sãu vlãdicesc Simeon ªtefan. mitropoliþii Teofil ºi ªtefan devenind aliaþi fervenþi ai domnului în opera sa de redeºteptare a spiritului naþional. De pildã. Münster.carpaticã. Oxford. producþia editorialã fiind. aici fiind revigoratã activitatea tipograficã. s-a propagat peste cuprinsul þãrii ºi a contribuit la reînvierea literarã în Ardeal. aducând cuvânt de învãþãturã la îndreptarea ºi la întãrirea duhovniceascã pentru credincioºii sãi“. din porunca lui Mihai Viteazul. „Pravila cea micã“ ºi „Îndreptarea legii“ (1652). Astfel cã „Antim Ivireanul a slujit neamul românesc.

de cele ale unor scriitori cum au fost. John Bunyan („Cãlãtoria pelerinului“.ocupã. putem spune. oricând. la afirmarea spiritului naþional. îºi fãureau „sferele de influenþã“ coloniale. 1670). manifestãrile creatoare (editoriale ºi tipografice) ale Mitropoliei de la Târgoviºte au avut. Edward Young („Cântece de jale. duhul Renaºterii. ªi cu atât mai mult este îndrituitã sã-1 ocupe cãci. cugetãri nocturne despre viaþã. era în racord cu aceastã imagine. un loc preeminent. care. cãrþile tipãrite sub îngrijirea ºi binecuvântarea unor eminenþi mitropoliþi pot fi puse alãturi. moarte ºi nemurire“. 1670). Jacques -Benigne Bossuet („Oraþii funebre“. Pãstrând însã proporþiile . reiese indubitabil faptul cã Mitropolia de la Târgoviºte . pe unele segmente. vom lua seama cã. mai ales. contributor.în fond. Tirso di Molina. 94 . încãlcând flagrant morala creºtinã -. chiar dacã se afirmaserã „monºtrii sacri“ Shakespeare. Mitropolia de la Târgoviºte pãstorea peste un popor care nu avusese avantajul unei anumite libertãþi de miºcare liberalã. 1678). Pedro Calderon de la Barca. Astfel cã. 1722 . fie ºi succint. în tectonica geocivilizaþiei europene. prin caracterul moralizator ºi mistic. precum þãrile Europei Occidentale ºi Centrale. dacã vom juxtapune acþiunea sa spiritual ecumenicã pe imaginea spiritual tipograficã a Europei renascentiste ºi postrenascentiste. Pierre Corneille sau Jean de la Bruyere. pentru perioada Renaºterii naþionale. mai ales în ceea ce priveºte literatura pareneticã ºi religioasã. în substanþa lor.ºi în istoria Bisericii Ortodoxe Române. cât ºi în istoria culturii ºi civilizaþiei româneºti . încã de pe atunci.Din cele relevate pânã aici.1723) sau Baruch Spinoza („Tratatul teologico-politic“.

aºadar. de poziþia geograficã a Daciei“ . Bizanþ -. Aflat la „rãspântie între trei lumi ce reprezintã tot atâtea stiluri de culturã . transformând Þara Româneascã într-un centru spiritual al Sud-Estului european ºi al Orientului Creºtin. publicã la Veneþia o carte despre Þara Românescã: „Istoria della moderne rivoluzioni della Valachia. a fost supus tuturor seismelor istoriei. Prin ce se caracterizeazã el? In primul rând reuºeºte sã strângã la curte un grup de cãrturari: fraþii Radu ºi ªerban Greceanu.CONTRIBUÞIA LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU LA DEZVOLTAREA ªCOLII ªI TIPARULUI Dr. secretarul sãu florentin. a contribuit decisiv la dezvoltarea ºcolii. impus. Victor PETRESCU Timp de peste douã decenii ºi jumãtate domnia lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714) se înscrie în istoria poporului român ca una din cele mai luminoase ºi benefice. în parte. cât ºi pregãtirii intelectuale superioare de care a beneficiat (datoratã ºi stolnicului Constantin Cantacuzino). natura. din 1698 ºi pânã în septembrie 95 . În asemenea condiþii cultura românã a suferit consecinþele condiþionãrii destinului istoric al poporului român. Are contacte cu oameni cultivaþi. Sava“. ºcoalã de învãþãmânt superior. Florenþa. ºi cel carpato-danubian îndeosebi. cel mai cunoscut fiind Anton Mario Del Chiaro. Stolnicul Constantin Cantacuzino sau Antim Ivireanu. De asemenea. con la descrizioni del paese. care i-a asigurat un prestigiu meritat în þarã. a avut contacte fertile cu cultura ºi civilizaþia Italiei (Veneþia. datoritã perioadei de prosperitate economicã. vorbi de un adevãrat model cultural brâncovenesc. în special culturii ºi artei. Orient. condusã. Continuând opera de renaºtere culturalã ºi artisticã a lui Matei Basarab. spaþiul carpato-balcanic. în general. ritu e religioni degli abitanti con la tavola geografica de quelle provincia“. ridicarea unor palate ºi lãcaºuri bisericeºti. Continuând strãdaniile lui ªerban Vodã Cantacuzino care deschisese în Bucureºti ºcoalã „slavoneascã ºi româneascã“. dar ºi peste hotarele ei. în 1718. italieni. Radu Popescu. fãcând o politicã bazatã în special pe artã ºi culturã. aducând la curte greci. Padova). el a adus-o pe noi culmi. organizatã în spirit renascentist italian. unei vaste averi personale. Putem. la loc de cinste aflându-se unchiul sãu. costumi. Integrat spiritului occidental. prin înfiinþarea de ºcoli ºi tipografii. înfiinþeazã (1694) „Academia Domneascã de la Sf. încurajarea acestor activitãþi atât în þarã cât ºi în afara acesteia.Occident. care. cu limba de predare greacã.

umanul ºi de Dumnezeu plãcutul guvern al Vostru. între toate ºi pentru aceste limbi (aþi fãcut) ºi tipografie“. din chiliile mãnãstirii Sf. ªtefan Brâncoveanu este autorul unui „Cuvânt paneginic la Sf. pe studiul Antichitãþii. Totodatã. raþionalistã ºi materialistã asupra lumii ºi vieþii. în 1714. pe valorile bizantine. cu atâtea clãdiri sfinþite ºi în adevãr regale. matematicã). în centre ca Padova sau Veneþia. Printre profesori întâlnim nume reprezentative ale Orientului: Sevastos Kiminitul. care era „învãþat între învãþaþi“. Panaitescu afirma cã „De la Bucureºti. alãturi de cea a tatãlui lor. slavoneºti ºi locale (româneºti). Dupã o perioadã de stagnare. tipãrit în 1701. în 1688. «Vieþile greceºti ºi romane» ale lui Plutarh Cheroneul . Se subliniazã caracteristicile fundamentale ale acestui umanism de sorginte româneascã. care preferau adevãrul ºtiinþific în formã aristotelicã. medicinã. patriarhul Ierusalimului. o reorganizeazã. spre înþelegerea limbii româneºti. puþin cunoscute Occidentului. ca ºi acela în care erau predate cursurile de la Sf. Bartolomeo Ferrati. a compus «Cuvântarea la patima cea de lume mântuitoare» ºi «Cuvânt paneginic la Sfântul Nicolae» (1706)“. literaturã. ce avea în centrul ei omul. bazat pe civilizaþia greacã ºi latinã. cu biserici ºi mãnãstiri ºi cu alte multe ºi mãreþe feluri de clãdiri ºi zidiri. Voievodul trimite pe unii elevi ai Academiei de la Sf. zilnic onoreazã ºi înfrumuseþeazã ºi acum pe aceastã de Dumnezeu pãzitã þarã ºi Domnie. Constantin“. ºtiinþe (astronomie. Din 1707. În special cu licee (frondistirii). Radu Greceanu. Domnitorul moare înainte de apariþia acesteia (29 octombrie 1688).1702. Caracterizând locul de prim rang pe care 1-a deþinut aceastã instituþie de învãþãmânt P. rupându-se de formele culturii slave bizantine ºi de misticismul medieval. la Bucureºti. al treilea fiu. Sava. urmat de Maicu Pharphiropulos ºi Gheorghe Hypomenos. zic cu ºcoale greceºti. Maxim Peloponisianul sau George Maiota. cei trei fii ai sãi promiteau a avea talent oratoric ºi literar. Hrisant. spre folosul ºi binefacerea locuitorilor. Spiritul nou ce se manifesta printre cãrturarii de la curte. Au învãþat printre alþii fiii domnitorului. ªerban Cantacuzino ia iniþiativa traducerii Bibliei. traducerea din ruseºte a lui Varlaam. pentru a afirma odatã cu libertatea de gândire. „orator ºi adânc cugetãtor“. activitatea tipograficã se reia în 1678 apãrând Cheia înþelesului. Barbu Greceanu. la stãruinþele lui Antim Ivireanu. precum ºi vocile învãþaþilor greci. Prin umanismul Renaºterii s-a închegat umanismul românesc“. Toma Cantacuzino. Cronicarul acelor vremuri. fizicã. Sava la studii în strãinãtate. dar ºi Iordache Creþulescu. primul sãu fiu. a sfãrâmat limitele vechii lumi. o concepþie nouã. Dupã Alexandru Piru. De altfel. cu studii la Roma sau Veneþia. retoricã. ºi ºcoale de deosebite ºtiinþe ºi învãþãturi. „dupã limba elineascã“. ªtefan Cantacuzino. de învãþatul grec Sevastos Kiminitul. caracteriza împlinirile epocii: „Pe lângã acele cu care au înfrumuseþat înþeleptul. în greceºte. Ioan Comnen. a tradus în greaca modernã. Se preda filosofie. a unui „Cuvânt paneginic la martirul ªtefan“ sau a unui „Cuvânt paneginic la adormirea Nãscãtoarei de Dumnezeu“.P. 96 . la Constantinopol. Dupã un deceniu. dacã viaþa nu li s-ar fi curmat brusc. Panait Sinopeus. se fãceau auzite vocile libertãþii pentru popoarele asuprite. Radu. Constantin. Sava.

Totodatã au circulat în epocã numeroase manuscrise. totalul acestora în toate centrele tipografice fiind de 42. „Manual în contra rãtãcirii calvine“ (1690) a lui Dositei.. „Apostol“ (1704). înlocuind-o cu cea românã. din 27 ianuarie 1708. la Snagov ca egumen. patriarhul Ierusalimului.) den alegerea a toatei Þãrii Româneºti pre dumnealui l-au coronat cu domniia ºi stãpânirea a toatã þara Ungrovlahiei“. Buzãu (1691). Determinantã pentru dezvoltarea tiparului epocii brâncoveneºti. a biruinþei limbii poporului. cât ºi în cele laice. 1712). impuse ºi datoritã conjuncturilor economice. politice sau religioase din Þara Româneascã. la o tendinþã accentuatã de folosire a limbii greceºti.. „Antologhion. redactat la Bucureºti în 1686.. Psaltire“ (1701). face din ce în ce mai necesarã introducerea în cultura românã a valorilor culturii ºi civilizaþiei greceºti. Printre ultimele cãrþi apãrute în slavoneºte amintim „Triodul“ (1697). „Liturghier“ (1703). La tipografia greceascã din Bucureºti (1690) se scot o serie de scrieri cu caracter dogmatic. Remarcabil este faptul cã majoritatea tipãriturilor buzoiene sunt în româneºte: „Mineiul“ (1698). ceea ce va întârzia pãtrunderea românei în bisericã. „Mineiul“ (1698). este contribuþia lui Antim Ivireanu. poartã însemnarea „A lui Constantin Brâncoveanul vel spãtar“. cronici. tranzitorie. a fost un iscusit tipograf ºi editor. Râmnic (1705). Târgoviºte (1709) ºi la Mãnãstirea „Antim“ din Bucureºti (1716). carele dupã pristãvirea acestui mai sus pomenit. asistând. Personalitate remarcabilã a începuturilor literaturii române moderne. semnalãm lucrãri pentru oficierea slujbei religioase în greceºte.tipãrirea „s-au sãvârºit cu îndemnarea dumnealui Constantin Brâncoveanul. îndreptate împotriva propagandei catolice sau calvine: „Manual în contra schismei papistaºilor“ de Maxim Peloponezul. ca episcop (1705-1708) sau Bucureºti ºi Târgoviºte.. Învãþãmântul academic al vremii. În dorinþa de a diminua sau chiar de a elimina limba slavonã din bisericã. nepot de sorã al mãriei sale. domnu (. afirmã cã a dãruit exemplare cu autografe spãtarului Matei Cantacuzino sau mitropolitului Dosoftei al Moldovei. „Molitvenicul“ (1699). Un astfel de manuscris. „Întâmpinare la principiile catolice“ de Meletie Sirigul. Majoritatea acestor cãrþi apar la Bucureºti în tipografia Mitropoliei (15 faþã de doar 5 în româneºte).“ (1705). „Penticostar“ (1701). a artei grafice. De asemenea. predat în greceºte. aºadar. „Apostol“ (1704). miniaturist ºi sculptor. atât în cãrþile de cult. marele logofãt. În perioada 1678-1714 au apãrut numeroase cãrþi de sub teascurile tipografiilor din Bucureºti (1678). „Învãþãturã de ºapte taine“ (1702). „Octoih“ (1700). De asemenea. 1713). greaca a fost perceputã ca etapã intermediarã. Dan Simonescu sublinia faptul cã: „abia pus în domnie (29 august 1688) a cheltuit ca sã termine tipãrirea Bibliei“ pe care apoi „o au ridicãt (ºi). „Molitvenic“ (1699). fiind ales mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române. Râmnic. lucrãri literare cu conþinut laic. anale. ctitor de 97 . cuvântãrile cu subiect religios ale fiilor lui Constantin Brâncoveanu sau „Maxime filozofeºti“ (Târgoviºte. Snagov (1696).pentru cea de obºte putinþã s-au dãruit neamului românesc“. „Octoih“ (1706.

Pãtrunderea limbii române în bisericã ºi în cancelaria domneascã duce la apariþia.“ (1706). „Ceaslov“ (1715). Tipãreºte 30 de cãrþi în limba greacã. Ioan Gurã de Aur (Bucureºti. pentru ca sã nu piardã acest meºteºug din þarã. instaleazã o tipografie la Alep. Pentru activitatea depusã sunt edificatoare cuvintele sale testamentare: „las cu blestem ºi aceasta: sã aibã datorie tipograful sã înveþe meºteºugul tipografiei unul dupã altul. „voievodul muntean a fãcut nenumãrate daruri la Sf. „Mãrturisirea credinþei ortodoxe“ (1699). „Catavasier“ (1714). 2 greco-arabe ºi una grecoromânã. „Manual în contra retoricii calvine“ (1690). Mai mult. pe studiul Antichitãþii. Omul este. O laturã deosebitã a epocii brâncoveneºti este aceea a sprijinirii Orientului creºtin. Printre acestea: „Întâmpinarea la principiile catolice ºi la chestiunile lui Chirii Lucaris“ (1690). Continuând opera episcopului Mitrofan care la Buzãu va tipãri Psaltirea. ce se va accentua la începutul celui de-al XVIII-lea. în 1706. (1701) în limba românã. 24 de cãrþi în limba românã. a celor laice: „Mãrgãritare“ de Sf. urmat de un Ceaslov greco-arab (1702). apãrute la Râmnic. În acest scop se vor tipãri 31 de cãrþi greceºti. bazatã pe latinã ºi greacã. Munte“. deoarece a sesizat faptul cã rânduiala ºi desfãºurarea slujbelor bisericeºti este deficitarã. „cu textul integral în limba românã“. 1708) ºi „Penticostar“ (1711). la Târgoviºte (1713). „opera de ecumenicitate creºtinã revine voievozilor români“. trimite la Tiflis pe meºterul Mihai ªtefanovici care organizeazã o tipografie cu litere trimise de domnul muntean. Pentru prima oarã în peisajul tipografic românesc. 1713). „Alexandria“ (Târgoviºte. „Osmoglasnic. „orb ºi nu simte ce pricepe“. Dupã prãbuºirea Imperiului Bizantin. La rugãmintea regelui Wakhtang IV al Siriei. la Snagov. „Pildele filosofeºti“ (Târgoviºte. proiectându-se înfiinþarea unei tipografii la Academia din Fanar.Molitvenic“(1708-1712). în 1710. „Floarea darurilor“ (Snagov. urmatã de „Evanghelia“ (1706.lãcaºuri sfinte. greacã. „Psaltire“ (1710). întreruptã brutal prin moartea lui Constantin Brâncoveanu. 1691). dintre care 5 slavo-române. O laturã importantã a activitãþii sale este cea a tipãririi cãrþilor religioase în limba românã: „Evanghelie“ (1705). 8 cãrþi bilingve. Aceste lucrãri au contribuit la formarea limbii literare dezvãluind orientarea umanistã a sfârºitului de secol al XVII-lea. apare un „Catavasier“ în trei limbi: slavonã. Pentru creºtinii din Antiohia va tipãri cu litere arabe. traduse de Radu ºi ªerban Greceanu.. 1713). Cel ce „nu ºtie carte ca sã citeascã Sfânta Scripturã ºi cãrþile bisericii noastre se aseamãnã cu dobitoacele cele necuvântãtoare“. nici sã se prãpãdeascã lucrul cãrþilor pentru folosul þãrii ºi pentru ajutorul casei“ . românã. una în slavonã. Antim Ivireanu va reedita în 1713 „Liturghierul“ ºi „Molitvenicul“. de sub teascurile cãreia va apãrea. unde va apare. „Liturghier“ (1713). „Liturghierul georgian“. subliniind rolul pe care îl joacã în viaþa omului ºtiinþa de carte. un mare predicator ºi orator. colecþie de maxime traduse de Antim. „Psaltirea arabã“. dar ºi a lui Antim Ivireanu. „Octoih“ (1712). 1700). sau cele de la Târgoviºte: „Evhologhion“ sau . un Liturghier greco-arab (1701). „Molitvenic“ (1706). 98 . în afara cãrþilor religioase. conchide Antim.

de biruinþã a umanismului de sorginte româneascã. greceºti. Subvenþioneazã tipãriturile din Bãlgrad. gãsindu-se autori bizantini. Socrate. aceasta a fost situaþia lui Constantin Vodã Brâncoveanu“. trimite pe meºterul Mihail Istvanovici. Epoca brâncoveneascã este epoca unor realizãri deosebite de trecere de la o lume medievalã spre cea modernã. între acestea ºi un fragment din „Istoria Þãrii Româneºti“ a stolnicului Constantin Cantacuzino. 99 . dar ºi ale lui Herodot. Aristofan. un început de maturitate artisticã. Transilvania fiind încorporatã Imperiului Habsburgic. alãturi de numeroase manuscrise româneºti. operele pãrinþilor bisericii creºtine. cu tendinþe de occidentalizare. Arhimede. Homer. în întreaga lume a Orientului.Întinde o mânã de ajutor românilor de peste munþi. La realizãrile remarcabile ale ºcolii ºi tiparului. Hesiod. înfãptuitã plenar în secolul urmãtor. „pentru folosul ºi binele de obºte“. dupã 1690. stând mãrturie în acest sens. diversitate ºi în special prin originalitate. 1701). Euripide. supusã unei ample acþiuni de trecere la catolicism. slavoneºti. întãrind-o cu dumnezeieºtile cãrþi. continuare a epocii de efervescenþã culturalã a secolului al XVII-lea. A creat premisele unei viitoare renaºteri politice. epoca brâncoveneascã adaugã pe cele ale istoriografiei sau ale artei în mod deosebit. La dragostea sa faþã de litera tipãritã trebuie sã adãugãm ºi pe aceea faþã de carte în general. prin amploare. Justinian. în tot chipul tipãrindu-le“. orientat spre valorile spirituale europene. economice ºi spirituale a românilor. în ediþii greco-latine. Nicolae Iorga îl caracteriza astfel: „Domn autonom în þara lui. care va edita o „Bucoavnã“ (1699) pentru „deprinderea învãþãturii copiilor la carte ºi simbolul credinþei creºtineºti“ ºi o „Evanghelie ca învãþãturã“. atât cât a mai rãmas. Tot eveniment tipografic deosebit este ºi apariþia primei cãrþi în limba turcã din întreaga lume otomanã: „Praschinatorul Ierusalimului ºi a toatã Palestina“ (Bucureºti. impunând un adevãrat „stil brâncovenesc“. înconjurat cu prestigiu superior al cesarilor constantinopolitani ai lui Constantin cel Mare. bogata sa bibliotecã descoperitã la Hurez în 1860 de Alexandru Odobescu. Cuprindea o varietate tematicã ºi lingvisticã. Meºterul tipograf sublinia meritele lui Constantin Brâncoveanu care „s-a arãtat luminãtorul credinþei pravoslavnice.

. aºezarea prezenta urmãtoarea structurã: . la înfiinþarea unui centru de putere localã (în viitorul perimetru al Curþii Domneºti). se constatã o rapidã populare a unitãþii teritoriale amintite. devenit impropriu din punct de vedere al poziþiei în teritoriu ºi strategic. loc de concentrare al negustorilor ºi meºteºugarilor atât autohtoni cât ºi strãini.piaþa permanentã ºi construcþiile anexe. 200 km2 aproape nelocuitã anterior. Piaþa (bazarul de sus) îºi va pãstra importanþa pânã la mijlocul secolului al XVI-lea. Aºezarea favorabilã aproximativ centralã a uneia dintre acestea (din aria actualului cartier Suseni) ºi „drumul Câmpulungului“. a cãrei existenþã certã rãmâne încã de demonstrat.un centru administrativ local pe terenul pe care se va amplasa reºedinþa domneascã la începutul secolului al XV-lea. locuitã încã din neolitic. aºezarea sãteascã care îºi va pãstra caracterul rural pânã spre sfârºitul secolului al XV-lea (demonstrat de cercetarea arheologicã ºi de bisericile care aparþin secolelor XVI-XVII). Drumul Câmpulungului (est-vest). Poziþia la zona de contact ºi câmpie. inclusiv a afirmãrii tânãrului stat muntean. probabil prin transferul de putere la Târgoviºte de la Cetãþeni. .ARHEOLOGIA HABITATULUI URBAN TÂRGOVIªTEAN (SECOLELE XIV-XVII) Petre DIACONESCU Târgoviºtea a apãrut ca aºezare umanã într-un perimetru geografic. când reorientarea comerþului spre Imperiul Otoman ºi apariþia Mitropoliei duc la pierderea importanþei odatã cu apariþia „Târgului de Jos“. duce dupã 1350. Cercetãrile arheologice ºi de teren au identificat 23 de aºezãri rurale pe o suprafaþã de cca. constituit de Câmpia înaltã a Târgoviºtei. la sfârºitul secolului al XIII-lea. mãcar în parte a consecinþelor ultimelor nãvãliri ale popoarelor migratoare ºi în contextul politic ºi economic. 100 . .spre nord. Dupã eliminarea. care dupã 1400 îºi ridicã o bisericã din zidãrie ºi mai târziu o mãnãstire aparþinând Ordinului franciscan. Uliþa Mare (nord-sud) de-a lungul terasei înalte drepte a râului Ialomiþa ºi din dreptul Curþii Domneºti perpendicular. La sfârºitul secolului al XlV-lea ºi începutul celui urmãtor. care devine spre 1300 principala rutã comercialã a Þãrii Româneºti. ºi extinderea spre sud ºi est a autoritãþii voievodale. conduce la înfiinþarea unui târg sezonier devenit spre mijlocul secolului al XVI-lea permanent.o reþea rutierã simplã în „T“.

saºi. iar spre limita sudicã de bisericile Sf. Mina) în perimetrul apãrat de ºanþ. 30% din ocolul oraºului). a reºedinþei mai întâi. Mãnãstirea Stelea la est. Nicolae-Geartoglu. Construitã în mai bine de 15 ani de cãtre Radu cel Mare ºi Neagoe Basarab ºi finalizatã de Radu Paisie (1537). conferã Târgoviºtei caracterul de oraº. dar mai ales spre sud pânã aproape spre limita marcatã de „Poarta Buzãului“.târgul. Ioan. în cadrai oraºului nu vor mai apãrea alte delimitãri administrative. . dar ºi în sud. înregistrându-se totuºi o extindere apreciabilã spre sud pânã în apropierea (pe Uliþa Mare) Bisericii Roºii. de la Biserica Roºie ºi Curtea Domneascã. Sf. prezintã o schimbare evidentã tocmai prin apariþia mahalalei greceºti ºi a bisericii acesteia. Situat între Curtea Domneascã „Târgul (Bazarul de Jos)“. Pânã spre 1420 oraºul în devenire era marcat de biserici de lemn (Sf. Pânã la sfârºitul secolului. negustorii greci care înlocuiesc pe cei occidentali. Mitropolia devine nu numai principalul pol spiritual al oraºului. cât ºi comercial. Biserica Târgului la vest. . ocupând suprafeþe mari din domeniul orãºenesc (de exemplu spre mijlocul secolului al XVII-lea. . centre de interes economic ºi comercial sau spiritual. care tindea sã înlocuiascã pe cel al „Câmpulungului“ în decãdere evidentã în secolul al XVII-lea.. Apãrutã în sudul oraºului poziþia sa este importantã deoarece controla „Drumul Giurgiului“.Mitropolia. Marcat arheologic de trei mari ctitorii ecleziastice: Mitropolia la sud. Apariþia Curþii Domneºti. ºi anume zona centralã construitã (locuitã) concentratã în semicerc înjurai Curþii Domneºti. Nicolae-Androneºti ºi eventual Sf. când apare în nordul oraºului Suseni. expansiunea oraºului fiind evidentã spre nord (aºezarea ruralã este asimilatã oraºului). reprezintã cel mai bine relaþiile economice de la sfârºitul feudalismului. Stelea Veche ºi Sf. Amintit de-abia la 1808 el exista încã din prima jumãtate a secolului al XVI-lea. Voievozi. dezmembratã încã din a doua 101 . în a doua jumãtate a secolului al XVI-lea spre centru Europei ºi degradarea relaþiilor comerciale cu Braºovul ºi Sibiul duc la mutaþii importante în economia oraºului odatã cu schimbarea principalului pol negustoresc ºi meºteºugãresc spre sud.Administraþia oraºului. Tocmai exilarea administraþiei oraºului în marginea sudicã a urbei (Biserica AlbãJudeþeasa) ºi situaþia moºiei oraºului. familia Cantacuzino). pecetea ºi steagul oraºului sunt menþionate constant.Cartierul boieresc. Târgoviºte nu a avut o adevãratã autonomie. care sub alte denumiri va dãinui pânã în urmã cu 50 de ani. apãrat în parte de un ºanþ cu baza pe terasa dreaptã a râului ºi vârful orientat spre vest de o parte ºi de alta a „Drumului Câmpulungului“. ºi mai apoi mutarea definitivã a capitalei spre 1431. Schimbarea situaþiei politice ºi economice datorate în primul rând expansiunii Imperiului otoman. indicând noile raporturi ale Þãrii Româneºti mai ales în secolele XVII-XVIII.Târgul de Jos. între Iazul Morilor ºi Strada Mare. dupã cum urmeazã: . dar ºi economic (deþinea cca. care va constitui punctul de dezvoltare a oraºului. deºi încã din timpul lui Neagoe Basarab instituþiile.

jumãtate a secolului al XVI-lea, dovedeºte cã administraþia centralã ºi marii feudali îºi impuneau aproape discreþionar opþiunile personale. Aspectul general, întindere, edilitate, populaþie, compoziþie socialã se poate analiza (nu numai prin documente interne) ºi prin datele oferite de cãlãtorii strãini, dar coroborate cu cercetarea arheologicã, ultima având obligaþia sã aducã corectivele necesare. Meritul cãlãtorilor strãini este cã sunt singurii care aduc informaþii nebãgate în seamã de documentele interne asupra aspectului general al oraºului, populaþiei, stãrii sociale ºi numãrului principalelor instituþii ºi chiar a obiceiurilor, ritualurilor, drumurilor etc. Cercetarea arheologicã, prin mijloacele sale specifice, a adus corectivele necesare, confirmând pe cele relatate de memorialiºti: - aspect general rãsfirat, oraºul întins pe o mare suprafaþã, loturi mari cu livezi ºi grãdini; - vatra construitã nu a atins mai mult de 50% din ocolul oraºului delimitat de „ªanþul ºi valul cetãþii“; - gospodãriile orãºenilor din lemn, case cu douã nivele, însã net diferenþiate faþã de arhitectura ruralã în secolele XIV-XV; - confirmarea în teren a celor douã pieþe ºi a evoluþiei în timp ºi spaþiu a principalelor ansambluri aulice, clãdiri laice ºi lãcaºuri de cult, unde a adus precizãrile necesare; - apariþia construcþiilor civile ºi de cult din piatrã în secolul al XVI-lea ºi amplificarea planului în secolul urmãtor etc.

102

VI. BISERICA ªI ªCOALA

Hotãrârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 2498 din 4 martie 2003 privind metodologia pentru obþinerea gradelor profesionale
Înalt Prea Sfinþia Voastrã,
Cu frãþeascã dragoste, Vã aducem la cunoºtinþã cã Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ºedinþa sa din 4-5 martie 2003, a luat în discuþie Proiectul Metodologiei pentru obþinerea gradelor profesionale de cãtre personalul clerical. Prin hotãrârea Sfântului Sinod nr. 677/2002 s-a aprobat introducerea gradelor profesionale pentru personalul clerical, decizie care a primit acordul Secretaritului de Stat pentru Culte, prin adresa nr. 7145 din 23 septembrie 2002. Conform deciziei, s-a constituit o Comisie specialã, alcãtuitã din: Prea Sfinþitul Casian, Episcopul Dunãrii de Jos - preºedinte, Prea Sfinþitul Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal, Pr. Constantin Pârvu, Vicar Administrativ, Diac. Nicu D. Octavian, Consilier patriarhal ºi decanii Facultãþilor de Teologie din Bucureºti, Iaºi, Sibiu, Cluj Napoca, Craiova ºi Timiºoara. Aceastã Comisie a elaborat Proiectele privind Metodologia pentru obþinerea gradelor profesionale (studii medii ºi studii superioare: debutant, definitiv, gradul II, gradul I), Precizãrile adiþionale ºi Tematica pentru cursurile de îndrumare pastoralã ºi misionarã. În urma discuþiilor în plen ºi la propunerea Comisiei pentru Pregãtirea Personalului Bisericesc, Sfântul Sinod a hotãrât: - aprobarea Metodologiei pentru obþinerea gradelor profesionale studii medii ºi studii superioare (debutant, definitiv, gradul II, gradul I), precum ºi a Precizãrilor adiþionale, comune pentru studii medii ºi studii superioare, dupã ‘cum urmeazã: Metodologia pentru obþinerea gradelor profesionale Studii medii Debutant: 1. Personalul clerical îºi începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine efectivã la data hirotoniei.

104

10. Preoþii 105 . Condiþiile menþionate amendeazã ºi întregesc Regulamentul de numire ºi transferare a clerului. Media de promovare a examenului de capacitate (media de hirotonie) este minim 7 (ºapte). titularizarea pe posturile scoase la concurs de Centrul Eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capacitate preoþeascã prevãzut de Regulamentul de numiri ºi transferãri. Programa pentru examenul de capacitate va fi axatã pe probleme actuale. Comisia examenului de capacitate este alcãtuitã din profesori de la Facultãþile de Teologie sau de la Seminariile Teologice. 4. Înscrierea pentru titularizare se face la Centrul Eparhial prin depunerea unui dosar care va cuprinde: . . media de atestare a competenþelor profesionale ºi media examenului de capacitate preoþeascã.Copie de pe Diploma de absolvire a seminarului sau Diploma de bacalaureat ºi Certificatul de atestare a competenþelor profesionale. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor publicate ºi în ordinea mediilor obþinute de candidaþi la examenul de capacitate. Pentru candidaþii oare doresc numirea într-un post clerical. eparhiile sunt îndatorate sã publice posturile vacante în vederea organizãrii examenului de capacitate preoþeascã. În acest scop. 8. 7. 11. . Definitivarea pe post este obligatorie pentru personalul clerical ºi se obþine prin cursuri ºi examene speciale de definitivare la minimum 2 ani ºi cel mult 5 ani de la titularizarea pe post. 5. Media generalã de titularizare rezultã din: media de absolvire a seminarului. sociale. Candidaþii care nu au promovat examenul de capacitate preoþeascã se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmãtoare. în aceleaºi condiþii amintite mai sus.2.Dovadã de la Centrul Eparhial cã nu are impedimente canonice la hirotonie. culturale ºi educative ºi alte probleme specifice eparhiilor. filantropice. la cerere. împãrþite la patru. 3. Metodologia pentru obþinerea gradelor profesionale Studii medii Definitiv 1. sub preºedinþia Chiriarhului locului. Examenul de capacitate preoþeascã se þine în douã sesiuni (septembrie ºi martie) cu obligaþia Centrului Eparhial de a afiºa posturile scoase la concurs cu 30 de zile înainte de data susþinerii examenului. dintre candidaþii reuºiþi în anul în care este valabil examenul de capacitate. pastoral-misionare. Examenul va consta dintr-o probã scrisã ºi una oralã. 9. În rãstimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoþeascã numirea în posturile vacante (titularizarea) se face. media de bacalaureat. prin hirotonie. în ordinea mediilor.Curriculum Vitae. 6.

la cerere. Cursurile pentru definitivare cu o duratã de 2 sãptãmâni ºi frecvenþã obligatorie se organizeazã la cele 6 centre teritoriale în perioada iulie-septembrie. desfãºurându-se în cel mai adecvat spaþiu de studiu (mãnãstire) de pe raza centrului teritorial. media se împarte la trei. Candidaþii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmãtor. Metodologia pentru obþinerea gradelor profesionale Studii medii Gradul II 1.Raportul protopopului în legãturã cu inspecþiile anuale. Înscriera preoþilor la cursurile de definitivare se face la Centrul Eparhial. pentru depunerea unui dosar care va cuprinde: 106 . elibereazã certificat cuprinzând rezultatul examenulul de definitivare. Centrul Eparhial. din predicã sau catehezã. . fãcute de Centrul Eparhial pe baza propunerilor venite de la protopop. 8.1 noiembrie. Cursurile se finalizeazã cu examenul de definitivat constând în douã probe scrise (o probã de cunoºtinþe teologice pastoral-misionare. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (ºapte) ºi nici o notare parþialã sub 6 (ºase). 7. Certificatul de atestare a competenþelor profesionale ºi Adeverinþa de capacitate preoþeascã. întrucât nu existã atestat. Lista cu numele candidaþilor care au primit aprobarea Chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunicã centrului teritorial de cursuri. Preoþilor care se aflã sub sancþiune administrativã sau disciplinar bisericeascã nu li se aprobã înscrierea la cursurile de definitivare. în perioada 1 octombrie. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -Copie dupã Diploma de absolvire a Seminarului sau Diploma de bacalaureat. Gradul II se obþine. pe ultimii 2 ani.Media notãrilor administrative. Înscrierea preoþilor la cursurile pentru gradul II se face la Centrul Eparhial. 9. 2. liturgicã ºi administraþie parohialã.Memoriu de activitate avizat de protopop. la cel puþin 4 ani de la examenul de definitivare. pe baza tematicii aprobate de Sfântul Sinod ºi a bibliografiei recomandate) ºi o probã oralã.Adeverinþa care sã ateste cel puþin 2 ani de vechime în preoþie. pe baza tematicii speciale ºi a metodologiei aprobate de Sfântul Sinod. 3. 2. pânã la 31 ianuarie. pe baza rezultatului comunicat de centrele teritoriale de cursuri.1 noiembrie. 6. cu calificativul cel puþin „Bine“. . în perioada 1 octombrie .care depãºesc limita maximã de 5 ani vor fi penalizaþi prin menþinerea pe post ºi încadrarea la salarizare ca debutant. În cazul în care vor exista candidaþi care au absolvit seminarul înainte de 1989. pânã la ridicarea sancþiunii. 4. . în aceleaºi condiþii amintite mai sus. 5. .

de la definitivare. a unei conferinþe preoþeºti. în aceleaºi condiþii amintite mai sus. Candidaþii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou examen în anul urmãtor. 5. 3. social-cultural. Certificatul de atestare a competenþelor profesionale.o probã de cunoºtinþe pastoral-misionare. Dovadã cu notãrile administrative de la Centrul eparhial pe ultimii 5 ani. Metodologia pentru obþinerea gradelor profesionale Studii medii Gradul I 1. pe baza tematicii aprobate de Sfântul Sinod ºi a bibliografiei recomandate. Centre de perfecþionare pentru obþinerea gradului I sunt cele fixate de Sfântul Sinod la Facultãþile de Teologie Ortodoxã din: Bucureºti.Adeverinþa care sã ateste cel puþin 6 ani de vechime în preoþie. Pentru înscriere. . Sibiu. .Atestat din partea protopopului privind realizãri semnificative pe plan misionar-pastoral.Atestarea privind organizarea unei vizite canonice în parohie. . 4. .o probã de cunoºtinþe teologice inter-disciplinare ºi . Dosarul de înscriere pentru obþinerea gradului I se întocmeºte în aceleaºi condiþii ca la gradul II.Dovadã privind elaborarea sau susþinerea cel puþin . în ultimii 4 ani. 2. elibereazã un certificat cuprinzând rezultatul examenului pentru gradul II. Centrul Eparhial. administrativ-gospodãresc.Copii de pe Diploma de absolvire a seminarului sau Diploma de bacalaureat.Dovadã privind elaborarea sau susþinerea cel puþin a unei conferinþe preoþeºti.. în ultimii 4 ani. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (ºapte) ºi nici o notare parþialã sub 6 (ºase).Adeverinþa care sã ateste cel puþin 10 ani de vechime în preoþie. Gradul I se obþine. . ºi va cuprinde în plus: . la cerere. Pentru examenul de gradul I. organizarea cursurilor ºi a examenelor pentru gradul II sunt valabile aceleaºi criterii menþionate la definitivare. . Cursurile se finalizeazã cu examen constând în douã probe scrise: . Centrele de perfecþionare în colaborare cu Centrele Eparhiale alcãtuiesc programa însoþitã de bibliografia orientativã care va cuprinde teme de interes pentru 107 . Adeverinþã dupã examenul de capacitate ºi Adeverinþã dupã examenul de gradul definitiv. 4. la cel puþin 4 ani dupã examenul pentru gradul II. Perioada de depunere ºi aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I sunt cele prevãzute pentru definitivare ºi gradul II. 3. pe baza rezultatului comunicat de centrele teritoriale de cursuri.Memoriu de activitate avizat de protopop. Iaºi. 5. Craiova. Timiºoara ºi Cluj-Napoca. în ultimii 4 ani.

la examenele pentru gradul II. alcãtuitã din cadre didactice universitare (profesor) ºi 1-2 consilieri administrativi de la Centrul Eparhial. Rezultatul colocviului de admitere se consemneazã prin calificativele „Admis“ sau „Respins“. activitate filantropicã. 14. filantropic. 12. în lipsa lui. alcãtuitã din: profesorul coordonator. administrativ-gospodãresc. aparþinând centrului de perfecþionare sau. respectiv gradul I cu un an mai devreme faþã de perioada prevãzutã. în vederea recenzãrii de cãtre coordonator în cel mult 30 de zile (30 septembrie) ºi pentru stabilirea datei la care se va susþine colocviul pentru susþinerea lucrãrii de grad. cu acordul profesorului coordonator ºi cu aprobarea Chiriarhului locului. în faþa unei comisii prezidatã de Chiriarhul locului sau a delegatului sãu (profesor sau conferenþiar). 6. de drept bisericesc. în aceleaºi condiþii amintite mai sus. delegat de Chiriarhul locului. un cadru didactic din secþia în care se înscrie subiectul lucrãrii de grad ºi delegatul Centrului Eparhial de care aparþine candidatul. Centrul Eparhial. pastoral-misionar. elibereazã un certificat cuprinzând examenul pentru gradul I. Nota minimã de admitere a lucrãrii ºi de promovare a colocviului este 8 (opt). Rezultatul inspecþiei speciale se consemneazã într-un procesverbal ºi se depune la dosarul candidatului. Preoþii care au dobândit definitivarea sau gradul II cu media 10 sau au o activitate misionarã cu totul deosebitã: construcþii de biserici. 13. în primul trimestru al anului de cãtre un cadru didactic universitar. socialcultural. de un preot de gradul I sau doctor în teologie. pe eparhii. în trimestrul IV. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfecþionare pânã la 31 august. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de cãtre candidat dintre cele publicate. Colocviul pentru susþinerea lucrãrii de grad se organizeazã. 9. 108 . dupã caz. cu gradul I sau doctor în teologie. la care s-a înscris candidatul. Colocviul de admitere se susþine pe baza programei orientative aprobate. pe baza rezultatului comunicat de centrele de perfecþionare. 15. 17. Dupã primirea dosarelor de înscriere. Inspecþia specialã pentru gradul I se efectueazã la parohia în care activeazã candidatul.preoþime cu conþinut: teologic. Centrul Eparhial stabileºte o datã comunã pentru susþinerea colocviului în vederea admiterii la grad. la Centrul de perfecþionare. în condiþiile articolului 10. Programa însoþitã de bibliografia orientativã se aprobã de Sinoadele Mitropolitane ºi se comunicã la Cancelaria Sfântului Sinod ºi la Centrele Eparhiale sufragane care au îndatorirea sã le publice ºi pe baza cãreia se vor solicita subiecte pentru lucrãrile de grad. se pot prezenta. în faþa unei comisii prezidatã de Chiriarhul locului sau a delegatului sãu. 8. 10. 7. liturgic. Candidaþii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmãtor. administraþie parohialã ºi legislaþie. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. 11. 16. culturalã.

Dovadã de la Central Eparhial cã nu are impedimente canonice la hirotonie. Definitivarea pe post a personalului clerical este obligatorie ºi se obþine prin cursuri ºi examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titularizarea pe post. În rãstimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoþeascã. Examenul de capacitate preoþeascã se þine în douã sesiuni (septembrie ºi martie). prin depunerea unui dosar care va cupririnde: 109 . prin hirotonie. în ordinea mediilor.Curriculum Vitae. 6. numirile în posturile vacante (titularizarea) se face. doctorat ºi Foile matricole. În acest scop.Metodologia pentru obþinerea gradelor profesionale Studii superioare Debutant 1. dintre candidaþii reuºiþi în anul în care este valabil examenul de capacitate. împãrþite la trei. în aceleaºi condiþii amintite mai sus. media celor patra ani de studii ºi media examenului de capacitate preoþeascã. eparhiile sunt îndatorate sã publice posturile vacante în vederea organizãrii examenului de capacitate preoþeascã. Metodologia pentru obþinerea gradelor profesionale Studii superioare Definitiv 1. . 2. Media de titularizare rezultã din: media examenului de licenþã. titularizarea pe posturile scoase la concurs de Centrul Eparhial este obligatorie ºi se face în baza examenului de capacitate preoþeascã prevãzut de Regulamentul de numiri ºi trasferãri ºi de reglementãrile menþionate pentru capacitate ºi pentru titularizare la Studii medii. 4. Înscrierea preoþilor la cursurile de definitivare se face la Centrul Eparhial în perioada 1 octombrie . 3. care devine efectivã la data hirotoniei. 2. cu obligaþia Centrului Eparhial de a afiºa posturile scoase la concurs. Înscrierea pentru titularizare se face la Central Eparhial prin depunerea unui dosar care va cuprinde: . master. Pentru candidaþii care doresc numirea într-un post clerical.1 noiembrie. Personalul clerical îºi începe activitatea prin titularizarea pe post. 7. la cerere.Copie de pe actele de studii: Diploma de licenþiat în Teologie. Candidaþii care nu au promovat examenul de capacitate preoþeascã se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmãtoare. Preoþii care depãºesc limita maximã de 5 ani vor fi penalizaþi prin menþinerea pe post ºi încadrarea la salarizare ca debutant. 8. . 5. dupã reglementãrile prevãzute la „debutant“ cu studii medii. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor publicate ºi în ordinea mediilor obþinute de candidaþi la examenul de capacitate.

elibereazã certificat cuprinzând rezultatul examenului de definitivare.Adeverinþa care sã ateste cel puþin 2 ani de vechime în preoþie. Gradul II se obþine. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (ºapte) ºi nici o notare parþialã sub 6 (ºase). Dosarele primite la Centrul Eparhial vor fi avizate cu menþionarea mediei anuale administrative cel puþin „Bine“ în ultimii 2 ani. Candidaþii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmãtor. Central Eparhial. . în aceleaºi condiþii amintite mai sus. Preoþilor care se aflã sub sancþiune administrativã sau disciplinar bisericeascã nu li se aprobã înscrierea la cursurile de definitivare. în perioada 1 octombrie .Raportul protopopului în legãturã cu inspecþiile anuale. Metodologia pentru obþinerea gradelor profesionale Studii superioare Gradul II 1. 10.Copie de pe Diploma de licenþiat în Teologie. Dosarul fiecãrui preot va cuprinde raportul în legãturã cu inspecþiile anuale ºi notarea acestora cu calificativul de cel puþin „Bine“ în ultimii 2 ani. pe baza tematicii aprobate de Sfântul Sinod ºi a bibliografiei recomandate. pânã la 31 ianuarie. pe baza tematicii speciale ºi a metodologiei aprobate de Sfântul Sinod. 4. la cerere. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: .Copie dupã actele de studiu: Diploma de licenþã în Teologie. cu notarea cel 3.o probã oralã practicã. 11. Lista cu numele candidaþilor care au primit aprobarea Chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunicã centrului teritorial de cursuri. Absolvenþilor de cursuri aprofundate ºi asistenþilor universitari li seacordã gradul definitiv. 6. Cursurile pentru definitivare cu o duratã de 2 sãptãmâni ºi frecvenþã obligatorie se organizeazã la cele 6 centre teritoriale.1 noiembrie. Înscrierea preoþilor licenþiaþi în Teologie la cursurile pentru gradul II se face la Central Eparhial. la cel puþin 4 ani de la examenul de definitivare. 2. 110 . doctorat ºi Foile matricole.Memoriu de activitate avizat de protopop. 12. . liturgicã ºi administraþie parohialã. 8. Cursurile se finalizeazã cu examenul de definitivat constând în douã probe scrise: . 5. 9. .. în perioada iulie-septembrie. pe baza rezultatului comunicat de centrele teritoriale de cursuri. cu susþinerea examenului de capacitate în prealabil. .o probã de cunoºtinþe teologice inter-disciplinare ºi o probã de cunoºtinþe pastoral-misionare. stabilitã potrivit Regulamentului de numiri ºi trasferãri. pânã la ridicarea sancþiuni.master. 7. din predicã sau catehezã.

- Adeverinþã care sã ateste cel puþin 6 ani de vechime în preoþie; - Memoriu de activitate avizat de protopop; - Dovadã privind publicarea în presa bisericeascã a unor cãrþi, studii, articole, predici, cateheze, conferinþe, alte materiale de interes bisericesc (cel puþin 3 materiale); - Dovadã privind elaborarea sau susþinerea cel puþin a unei conferinþe bisericeºti, în ultimii 4 ani; - Atestarea privind organizarea unei vizite canonice în parohie, de la definitivare; - Atestat din partea protopopului privind realizãri semnificative pe plan misionar-pastoral, social-cultural, administrativ-gospodãresc, în ultimii 4 ani. 3. Absolvenþii cursurilor de doctorat ºi ai cursurilor de masterat cu durata de doi ani sunt încadraþi la gradul II, la cerere, pe baza unui dosar cuprinzând: - Copie de pe actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau masterat; - Adeverinþa care sã ateste cel puþin 6 ani de vechime în învãþãmântul universitar; - Memoriu de activitate avizat de decan; - Dovadã privind publicarea în presa bisericeascã a unor studii, articole, predici, cateheze, conferinþe, alte materiale de interes bisericesc (cel puþin 5 materiale); - Adeverinþã privind titularizarea prin examen de capacitate preoþeascã. Lectorii universitari fãrã doctorat care au avut funcþia de bazã în învãþãmântul superior ºi o vechime la catedrã de cel puþin 6 ani, la încadrarea în preoþie li se acordã gradul didactic II, pe baza unei inspecþii speciale. 4. Pentru înscriere, organizarea cursurilor ºi a examenelor pentru gradul II sunt valabile aceleaºi criterii menþionate la definitivare. 5. Candidaþii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou examen dupã cel puþin doi ani, în aceleaºi condiþii amintite mai sus. 6. Centrul Eparhial, pe baza rezultatului comunicat de centrele teritoriale de cursuri, elibereazã un certificat cuprinzând rezultatul examenului pentru gradul II.

Metodologia pentru obþinerea gradelor profesionale
Studii superioare Gradul I 1. Gradul I se obþine, la cerere, la cel puþin 4 ani dupã examenul pentru gradul 1. 2. Centrele de perfecþionare pentru obþinerea gradului I sunt cele fixate de Sfântul Sinod la Facultãþile de Teologie Ortodoxã din: Bucureºti, Iaºi, Sibiu, Craiova, Timiºoara ºi Cluj-Napoca. 3. Dosarul de înscriere a licenþiaþilor în Teologie pentru obþinerea gradului I se întocmeºte în aceleaºi condiþii ca la gradul II, ºi va cuprinde în plus:

111

- Adeverinþa care sã ateste cel puþin 10 ani de vechime în preoþie; - Dovadã privind publicarea în presa bisericeascã a unor cãrþi, studii, articole, predici, cateheze, conferinþe, alte materiale de interes bisericesc (cel puþin 10 materiale); - Participãri la emisiuni radio ºi TV, cu binecuvântarea Chiriarhului (facultativ). 4. Doctorii în Teologie sunt încadraþi la gradul I, la cerere, pe baza unui dosar cuprinzând: - Adeverinþã din care sã reiasã promovarea examenului de admisibilitate sau copie de pe Diploma de doctor în Teologie; - Adeverinþa care sã ateste cel puþin 6 ani de vechime în preoþie pentru absolvenþii cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate; - Adeverinþã privind titularizarea prin examenul de capacitate preoþeascã; - Memoriu de activitate avizat de decanat; - Dovadã de la Centrul Eparhial cã nu are impedimente la hirotonie pentru doctorii în Teologie nehirotoniþi. 5. Perioada de depunere ºi aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I sunt cele prevãzute pentru definitivare ºi gradul II. 6. Pentru examenul de gradul I, Centrele de perfecþionare, în colaborare cu Centrele Eparhiale alcãtuiesc programa însoþitã de bibliografia orientativã care va cuprinde teme de interes pentru preoþime cu conþinut: teologic, liturgic, pastoral-misionar, socialcultural, administrativ-gospodãresc, de drept bisericesc, administraþie parohialã ºi legislaþie. 7. Programa însoþitã de bibliografia orientativã se aprobã de Sinoadele Mitropolitane ºi se comunicã la Cancelaria Sfântului Sinod ºi la Centrele Eparhiale sufragane care au îndatorirea sã le publice ºi pe baza cãreia se vor solicita subiecte pentru lucrãrile de grad. 8. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de cãtre candidat dintre cele publicate, cu acordul profesorului coordonator ºi cu aprobarea Chiriarhului locului, cu cel mult un an de împlinirea termenului de înscriere la grad. 9. Dupã primirea dosarelor de înscriere, Centrul Eparhial stabileºte o datã comunã pentru susþinerea colocviului în vederea admiterii la grad. 10. Colocviul de admitere se susþine pe baza programei orientative aprobate, în faþa unei comisii prezidatã de Chiriarhul locului sau de delegatul sãu, alcãtuitã din: cadre didactice universitare (profesor, conferenþiar) ºi 1-2 consilieri administrativi de la Centrul Eparhial, cu gradul I sau doctor în Teologie. Rezultatul colocviului de admitere se consemneazã prin calificativele „Admis“ sau „Respins“. 11. Inspecþia specialã pentru gradul I se efectueazã la parohia în care activeazã candidatul, în primul trimestru al anului de cãtre un cadru didactic delegat de Chiriarhul locului ºi de un reprezentant din rândul personalului de conducere de la Centrul Eparhial, doctor în Teologie sau cu gradul I. 12. Rezultatul inspecþiei speciale se consemneazã într-un procesverbal ºi se depune la dosarul candidatului.

112

13. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfecþionare pânã la 31 august, în vederea recenzãrii de cãtre coordonator în cel mult 30 de zile (30 septembrie) ºi pentru stabilirea datei la care se va susþine colocviul pentru susþinerea lucrãrii de grad, în trimestrul IV 14. Colocviul pentru susþinerea lucrãrii de grad se organizeazã, pe eparhii, la Centrul de perfecþionare, la care s-a înscris candidatul, în faþa unei comisii prezidatã de Chiriarhul locului sau de delegatul sãu (profesor sau conferenþiar), alcãtuitã din: profesorul coordonator, un cadru didactic din secþia în care se înscrie subiectul lucrãrii de grad ºi delegatul Centrului Eparhial de care aparþine candidatul, cu gradul I sau doctor în Teologie. 15. Nota minimã de admitere a lucrãrii ºi de promovare a colocviului este 8(opt). 16. Candidaþii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen dupã minimum trei ani, în aceleaºi condiþii amintite mai sus. Centrul Eparhial, pe baza rezultatului comunicat de centrele de perfecþionare, elibereazã un certificat cuprinzând rezultatul examenului pentru gradul I. Precizãri adiþionale (comune pentru studii medii ºi studii superioare) a. Personalului didactic cu pregãtire teologicã care predã discipline de specialitate teologicã în învãþãmântul seminarial sau predã Religie în învãþãmântul de stat i se echivaleazã gradele didactice obþinute în învãþãmântul de stat, pe bazã de acte justificative, cu obligaþia susþinerii examenului de capacitate preoþeascã înaintea hirotoniei. b. Personalul monahal hirotonit va fi încadrat, potrivit nivelului de studii, dupã cum urmeazã: - Gradul I, minim - doctori în Teologie; - Gradul II, minim - absolvenþi de cursuri de doctorat ºi ai cursurilor de masterat; - Definitiv, minim - licenþiaþi în Teologie ºi absolvenþi de seminar cu diplomã; - Debutant - cel cu studii incomplete. Preoþii, candidaþi pentru gradele definitiv, II ºi I, la întocmirea dosarului vor prezenta pe lângã actele doveditoare ºi un set de câte 25 de planuri de predici ºi cateheze. c. Nu se acordã dispense pentru reducerea vechimii în preoþie ºi a stagiilor dintre grade pentru personalul clerical. d. Pe baza rezultatelor comunicate de centrele teritoriale si de centrele de perfecþionare, eparhiile vor elibera preoþilor Certificate de absolvire a Definitivatului ºi a Gradelor II ºi I (imprimat unic pe þarã). e. Arondarea Centrelor Eparhiale la Centrele de perfecþionare pentru gradul I este urmãtoarea: - Bucureºti: Arhiepiscopia Bucureºtilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Târgoviºtei, Episcopia Buzãului, Episcopia Argeºului si Muscelului, Episcopia Dunãrii de Jos, Episcopia Sloboziei ºi Cãlãraºilor, Episcopia Alexandriei ºi Teleormanului;

113

Pr.Sibiu: Arhiepiscopia Sibiului. Nicolae Necula). Prezenta Metodologie ºi Precizãrile adiþionale întregesc ºi expliciteazã Condiþiile pentru obþinerea gradelor profesionale stabilite prin hotãrârea Sfântului Sinod nr. 3. . Episcopia Huºilor. vor fi supuºi unui examen de atestare pe grad. dupã cum urmeazã: Tematica pentru cursurile de îndrumare pastoralã ºi misionarã I.Timiºoara: Arhiepiscopia Timiºoarei. Episcopia Maramureºului ºi Sãtmarului.Iaºi: Arhiepiscopia Iaºilor. . Ora de Religie: scopuri ºi obiective în educaþia religioasã în contextul actual (Iaºi).aprobarea Tematicii pentru cursurile de îndrumare pastoralã ºi misionarã. Atitudinea Bisericii faþã de avort. 4. Probleme morale ale tineretului de azi ºi soluþiile lor din perspectivã creºtinã (Alba-Iulia. Conf. II. Liturghii în viaþa credincioºilor .cler ºi credincioºi (Bucureºti. Viaþã liturgicã în Biserica Ortodoxã Românã 1. Coordonatele teologiei ortodoxe româneºti. preoþii care au fost promovaþi în ultimii ani la gradul I (2001 ºi 2002). abandonul de copii. Ortodoxia ºi ecumenismul contemporan.Craiova: Arhiepiscopia Craiovei. Episcopia Covasnei ºi Harghitei. (Craiova. Episcopia Oradiei. ºi intrã în vigoare cu data aprobãrii lor de cãtre Sfântul Sinod. f. încadraþi pe grade profesionale. . Cei care nu se vor încadra în aceste reglementãri. Prof. 7145 din 23 septembrie 20002. 114 . . Arhiepiscopia Alba-Iuliei. g. Evaluarea dialogurilor în contextul integrãrii europene. . secularizare. trafic de persoane. Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor. Atitudinea Bisericii faþã de problemele sociale actuale: integrare. Probleme actuale în Biserica Ortodoxã Românã 1. valabilã pentru definitivare si pentru gradul II. ªtefan Resceanu). echivalent colocviului pentru gradul I ºi îndatoraþi la elaborarea unei lucrãri scrise de grad. ateism. Episcopia Romanului.Cluj-Napoca: Arhiepiscopia Clujului. Simion Todoran). Episcopia Caransebeºului. vor fi retrogadaþi la gradul II. Pr. Bihorului ºi Sãlajului. 677 din 12-13 martie 2002 ºi aprobate de Secretariatul de Stat pentru Culte cu adresa nr. Episcopia Râmnicului. 7. în decurs de un an de zile. Episcopia Aradului. divorþ. Rolul ºi importanþa Sf. Întrucât numãrul actual de preoþi din cadrul eparhiilor. Rãspunsuri la problemele contemporane. terorism. Conf. 5. cu excepþia doctorilor în Teologie ºi a celor cu examen oral aprofundat de admisibilitate. depãºeºte numãrul de contribuþii acordate de stat pe grade profesionale. 2. globalizare. Structura actualã organizatoric-administrativã a Bisericii Ortodoxe Române. homosexualitate etc. 6.. Pr. în timpul prevãzut.

obþinerea gradelor profesionale sã reprezinte criteriul unic de pregãtire. Gheorghe Zamfir). în urma cursurilor de douã sãptãmâni obligatorii. 2. Iaºi. Lect. Pr. ºi de aplicarea acestora se va þine seama la modificarea Statutului Bisericii Ortodoxe Române. pe baza tematicii aprobate de Sfântul Sinod. clonarea. 8. Sibiu.). examen de capacitate. metode ºi mijloace pastorale în societatea actualã: parohia din mediul urban ºi rural (Craiova. Activitãþi misionar-pastorale 1. potrivit Metologiei. Prof. gradul I. în Centrele Eparhiale. metode ºi mijloace de prozelitism sectar ºi combaterea lor (Cluj-Napoca. Principii. prin: a. pe baza Metodologiei ºi a reglementãrilor centrelor de perfecþionare. 4. Grija Bisericii pentru pãstrarea formelor tradiþionale în arhitecturã ºi pictura bisericeascã (Bucureºti. Pr. Alexie Buzerea). 3. c. d. Ioan I. Provocãrile lumii contemporane privind darul sacru al vieþii: avortul. 7. prin cursuri ºi examene speciale.scop al activitãþii misionare a preotului ºi de pãstrare a unitãþii de credinþã (Alba-Iulia. Activitãþi filantropice Misiunea social-filantropicã a Bisericii în trecut ºi astãzi (Craiova) . 3. Pr. Florin ªerbãnescu). 115 . gradul II. desfãºurat potrivit Regulamentului de numiri si transferãri si Metodologiei pentru obþinerea gradelor profesionale. Prozelitismul. Gheorghe Remete). Uniformizarea liturgicã . Timiºoara ºi Cluj-Napoca) sã organizeze cursurile pentru obþinerea gradelor profesionale timp de douã sãptãmâni. superstiþie.2. 5. contra-mãrturie creºtinã. 6. Necesitatea cunoaºterii canoanelor ºi a legiuirilor bisericeºti pentru viaþa religioasã. Biserica Ortodoxã Românã ºi diaspora româneascã. magie. Lect. . încadrare ºi promovare a personalului clerical în Biserica Ortodoxã Românã. IV. Conf. prin cursuri ºi examene speciale prevãzute de Regulament ºi de Metodologie. Icã jr. Combaterea tendinþelor de îndepãrtare de la spiritul muzicii tradiþionale (Craiova. Importanþa predicii ºi catehezei pentru pastoraþie. Atitudinea Bisericii faþã de manifestãrile oculte: vrãjitorie. definitivare. eutanasia. Probleme. cu frecvenþã obligatorie ºi examenele prevãzute organizate distinct pentru definitivare ºi distinct pentru gradul II. III.Cele 6 centre universitare (Bucureºti. Pr. ingineria geneticã. b.Metodologia ºi noile reglementãri întregesc ºi expliciteazã Regulamentul de numiri ºi transferãri. Craiova. Rolul cântãrii bisericeºti în activitatea misionarã a Bisericii. . Arhid.începând cu data prezentei hotãrâri sinodale.

Vicar Patriarhal 116 . Cu frãþeascã îmbrãþiºare întru Hristos Domnul.aceste noi precizãri privind examenul de capacitate (titularizare).Metodologia pentru obþinerea gradelor profesionale pentru personalul clerical. Având în vedere cele de mai sus. . gradul II ºi gradul I vor fi publicate de cãtre fiecare Centru Eparhial în revista-buletin a Centrului Eparhial pentru a fi cunoscute de cãtre toþi preoþii Eparhiei.. Preºedintele Sfântului Sinod. Episcop VINCENÞIU Ploieºteanu. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Secretarul Sfântului Sinod. definitivat. TEOCTIST. Vã rugãm sã luaþi act.

trebuie sã ne gândim: este adevãrat cã Biserica noastrã promoveazã o ideologie anti-occidentalã? Este adevãrat cã nu poþi fi ortodox ºi occidental în acelaºi timp? Nu intenþionez sã dau rãspunsuri tuturor acestor întrebãri. ca persoanã care provin din ºi aparþin Europei Rãsãritene. Cred cã este suficient sã menþionez faimoasa expresie rostitã cu câþiva ani în urmã de o oficialitate austriacã. chiar ºi Hutington a constatat necesitatea îndulcirii unora dintre tezele sale originale. ci ºi în cea a celor mult mai apropiaþi de þãrile noastre. în primul rând. Din pãcate. sfârºitul rãzboiului rece ºi cãderea zidului Berlinului. împreunã cu alte forme de ideologii religioase ºi culturale din Est vor constitui o componentã majorã a manifestaþiilor antioccidentale. comunismul ºi capitalismul. La fel ºi Bisericile au fost de cele mai multe ori captive ale sistemelor în care trãiau ºi au fost nevoite sã suporte consecinþele. Este adevãrat cã recent. aº dori sã mã axez cât mai mult ºi mai strict pe tema ce mi-a fost încredinþatã ºi sã o analizez mai în detaliu. La fel s-a petrecut ºi în alte þâri. dându-vâ astfel posibilitatea sã reflectaþi în continuare asupra lor. de dezastre naturale ºi conflicte militare. Drept pentru care. Multe evenimente au anunþat cã lumea se apropie de sfârºit. in special pentru þãrile tradiþional ºi istoric ortodoxe. Samuel Hutington. unele dintre aceste întrebãri vor rãmâne întrebãri retorice.TINERETUL ORTODOX ªI MOARTEA IDEOLOGIILOR Pr. Este bine ºtiut cã tineretul a jucat un rol decisiv în procesul de dezintegrare a ideologiilor mai sus menþionate. Ioan SAUCA Sfãrºitul secolului XX a fost marcat de situaþii de agitaþie ºi neliniºte. consider. este prãbuºirea bine stabilitului sistem ideologic comunist. întrucât nu am timpul necesar sã aprofundez toate aceste chestiuni. a vãzut rãzboiul rece continuat sub forma unui conflict al civilizaþiilor în care Ortodoxia. Totuºi. În ceea ce mã priveºte. potrivit cãreia Europa s-ar opri la porþile Ortodoxiei. aceastã idee este prezentã nu numai în mintea americanului Hutington. ideologiile moarte sunt mult prea curând pe cale de a fi înlocuite de alte ideologii. Principala chestiune în jurul cãreia aº dori sã-mi dezvolt prelegerea este 117 . În România. dr. prof. au fost tineri. ca cel mai semnificativ eveniment al timpului nostru. de exemplu. S-ar putea sã nu ne placã asemenea tendinþe ºi afirmaþii despre noi ºi despre Biserica Ortodoxã. cea mai mare parte a celor care au murit in Revluþia anticomunistã. de exemplu. Totuºi. Timp de peste jumãtate de secol lumea a fost împãrþitã în douã sisteme ideologice competitive ºi reciproc exclusiviste. Totuºi.

dar cu o condiþie: sã nu mai vorbeascã nimãnui 118 . într-adevãr. Drept pentru care. nu a avut intenþia de a rãspândi un anumit set de doctrine sau de a cuceri noi adepþi. dupã pogorârea Sfântului Duh. Fapte 5. Dupã aceasta. aºadar. Ortodoxia autenticã nu a fost consideratã de la început ca sistem de definiþii teoretice ºi de învãþãturi filozofice având în vedere realizarea unui anumit scop. cã trateazã. a fost o mãrturisire existenþialã: aceasta nu a venit sub forma propagandei sau publicitãþii. pentru Apostoli a fost un strigãt de bucurie despre o experienþã pe care au avut-o ºi au simþit cã trebuia sã o împãrtãºeascã ºi altora. Ucraina etc. Sociologii ºi filozofii. îngerul le-a spus: „Mergeþi ºi. dar Bisericile din þâri ca Serbia. mai au încã de luptat cu Parlamentele ºi Guvernele lor în aceastã privinþã. aici ºi acum. 20: Apostolii care fuseserã aruncaþi în închisoare de marele preot au fost eliberaþi în timpul nopþii de îngerul care le-a deschis uºile. totuºi. fãrã prezenþa misiunii sau mãrturisirii Sfântului Duh ar putea deveni. ºi cãile ºi mijloacele tehnice de realizare a acestor scopuri. întrucât ele preconizeazã consecinþele vieþii Bisericilor în viitor. în termeni practici.2: Saul a primit scrisori de la marii preoþi ai sinagogilor din Damasc „cã dacã va afla acolo pe vreunii. Totuºi. educaþia religioasã a fost introdusã în ºcolile publice. atât bãrbaþi. am constatat cu uimire cã aceasta are mai multe definiþii. prin implementarea lor pragmaticã. ca o experienþã imediatã. încã de la început Creºtinismul a fost vãzut mai curând ca un mod de viaþã. Rusia. deveniþi democraþi peste noapte. sã-i aducã la Ierusalim“. Mi-au atras atenþia în special douã texte din „Faptele Apostolilor“: I. stând. decât ca un sistem sau colecþie de idei despre lucrurile care ar putea deveni realitate. de asemenea. Este. grãiþi poporului în templu toate cuvintele vieþii acesteia“. au avut puternice obiecþiuni faþã de asemenea iniþiative. Bulgaria. care ar putea fi direcþiile ºi atitudinile primejdioase care pot face din Ortodoxie o ideologie? Consider cã asemenea chestiuni sunt foarte importante astãzi. ºi dacã nu. Ar fi un set de idei teoretice care preconizeazã. Pe scurt. realizarea unei societãþi fericite sau ideale. propagandã. dupã cum se întâmplã cu sistemele ideologice. au opinii diferite despre semnificaþia ºi conþinutul acesteia. considerându-le o încercare de înlocuire a ideologiei marxiste cu ceea ce au spus ei cã ar fi o „ideologie ortodoxã“. 2. Totuºi. ªi ei au fost eliberaþi. în sfârºit. Fapte 9. Sã mai rãmânem câteva momente cu Sfinþii Apostoli Petru ºi Ioan care se aflau tot în închisoare. Prima mãrturisire a Apostolilor. Ortodoxia o ideologie? Ideologiile ºi modul ortodox de viaþã Încercând sã caut o definiþie mai precisã ºi mai exactã a ideologiei. Foºtii marxiºti. Este important sã se menþioneze aici atitudinea Parlamentelor ºi Guvernelor nou alese cu privire la introducerea religiei în ºcolile publice.urmãtoarea: poate fi Ortodoxia echivalentã cu o ideologie. În România. s-ar putea spune cã ideologia se referã la scopurile ºi orientarea unei anumite societãþi. in funcþie de perspectiva ideologicã din care o privesc. cât ºi femei. cã merg pe calea aceasta. cã trateazã mijloacele de promovare a scopurilor propuse ºi.

Sfântul Duh Îl interiorizeazã pe Hristos în fiinþele umane. dar nu a impus. Am insistat puþin asupra acestor aspecte datoritã nuanþei lor specifice în Creºtinismul Ortodox Rãsãritean faþã de cel Occidental. etosul ortodox în relaþie cu misiologia. O asemenea abordare presupune reguli. totuºi. numele Bisericii noastre se referã mai mult la doxa decât la pistis. în perioada primarã a Creºtinismului formula „lex orandi lex est credendi“ se referea la însãºi natura fiinþei Bisericii. Sf. ci este comunã atât Rãsãritului cât ºi Apusului. ca participare existenþialã cu întreaga fiinþã la relaþia intimã cu Dumnezeu în ºi prin slujire. Întreaga Treime îºi gãseºte adãpost în persoana umanã prin Harul Sfântului Duh (Ioan 14. Religia cautã sã punã omul în legãturã cu Dumnezeu. ce am vãzut cu ochii noºtri. Ioan. Creºtinismul este viaþa în Dumnezeu prin Hristos în Sfântul Duh.în acest nume (în numele lui Iisus). a mântuit. ce am primit ºi mâinile noastre au pipãit despre Cuvântul vieþii aceea vã vestim“ (I Ioan 1. Aici accentul cãdea pe modul în care creºtinul trebuia sã-L urmeze pe Hristos ca exemplu în tot ceea ce fãcea. Douã mari cãrþi au fost scrise în Evul Mediu: una în Occident. nu a fost considerat la început ca fiind „religie“. ªi nu trebuie sã uitãm cã aceºtia doi erau chiar Apostolii care se îndoiserã de Învierea lui Hristos vestitã de femei ºi care au mers la mormânt pentru a vedea în mod empiric adevãrul unei asemenea afirmaþii. transfigurat ºi înduhovnicit firea noastrã. Datoritã acestui fapt. nu se referã neapãrat la pistis. în prima sa epistolã. Rãspunsul dat de Apostoli la aceste propuneri a pus. Prin Întrupare. Aceasta a avut mai curând o abordare sacramentalã decât didacticã. Ortodoxia. 23). ce am auzit. a vorbit prin intermediul Apostolilor. din Rãsãrit de data aceasta. a împãrtãºit condiþia noastrã. în general. cu mãrturisirea: „noi nu putem sã nu vorbim cele ce am vãzut ºi am auzit“ (Fapte 4. Nicolae Cabasila a scris o altã carte care trata aproape aceleaºi probleme. de Thomas a Kempis intitulatã: „Imitatio Christi“ . potrivit semnificaþiei sale originale. ci la credinþa în înþelegerea sa holisticã. nuanþe foarte importante pentru înþelegerea subiectului nostru. Urmând aceeaºi linie. Trupul uman urmeazã sã devinã adãpost al Treimii. a oferit dar nu a forþat. Din acest motiv. Dumnezeul transcendent din Vechiul Testament a devenit unul dintre noi. Cel aflat în Hristos este hristofor. ridicând-o din morþi ºi umplând-o cu harul Sfântului Duh. bazele a ceea ce a devenit mai târziu. Grigore Palama a spus cã acelaºi Hristos care în timpul vieþii pãmântene a vorbit Apostolilor faþã cãtre faþã. Un alt scriitor. Sf. iar prin înãlþarea la cer a pus-o la dreapta Tatãlui. Existã. pnevmatofor. în special. „credinþa“ ca afirmaþie teoreticã. ºi Ortodoxia. O chemare ºi o vocaþie minunatã ºi înspãimântãtoare. învãþãturi etc. Cartea s-a intitulat „Viaþa în Hristos“. 1). care a fost întotdeauna abordarea ortodox rãsãriteanã. cãi ºi distincþii clare. a afirmat întotdeauna universalitatea 119 . teofor. formându-le dupã chipul lui Hristos. de fapt. Ea a propus. dupã pogorârea Sfântului Duh.imitaþia lui Hristos. 20). descrie aceste realitãþi în termeni asemãnãtori: „Ce era de la început. dar dintr-o altã perspectivã. Trebuie sã subliniem faptul cã doctrina mai sus menþionatã nu este numai o doctrinã ortodoxã rãsãriteanã. Creºtinismul.

fapt care duce la mântuire. sã judece apriori ºi sã trimitã oameni în iad numai pentru cã nu arãtau ca ei sau pentru cã nu erau ca ei. Interesantã afirmaþie! 120 . Mãrturisim ceea ce a fost revelat: cã întreaga creaþie aparþine lui Dumnezeu. întrucât recent. În asemenea circumstanþe. Aº fi încântat sã mi se spunã cã analiza mea este greºitã. O persoanã autentic ortodoxã nu va spune niciodatã cã ea ºi ceilalþi membri creºtini vor fi singurele persoane mântuite. Unii studiazã teologia ºi dupã patru ani de studiu devin teologi de seamã. Un mare numãr de foºti marxiºti devin creºtini „înfocaþi“ peste noapte. hotãrârea lui Dumnezeu ºi ne aºteptãm la surprize în Împãrãþia eshatologicã a lui Dumnezeu. cã Sfânta Liturghie pe care o oficiem este „kata panta kai dia panta“ -pentru întreaga lume ºi cã la toate slujbele religioase ne rugãm pentru unitatea tuturor. am realizat de ce în istoria ºi practica Bisericii Ortodoxe nu a existat niciodatã inchiziþie. întrucât mentalitatea ºi filozofia de viaþã de ieri nu poate fi uitatã total în noul context. care este mai curând existenþialã. Aceasta este. Excluderea totalã ºi abordarea holisticã Un sistem ideologic va spune despre sine cã este singurul care dispune de mijloacele potrivite pentru mântuirea lumii de nenorocire. am moºtenit perspectiva bogatã a primilor apologiºti care puteau vedea faþa ºi lucrarea lui Hristos chiar la oamenii care trãiserã înainte de evenimentul Întrupãrii. scriu cãrþi ºi dau sfaturi spirituale despre ce înseamnã sã fii ortodox. Nu intenþionez sã le tratez pe toate. Întrucât mulþi dintre noi provenim din contextele fostei ideologii comuniste. Pãrinþii noºtri duhovniceºti au lãsat lui Dumnezeu decizia finalã privind mântuirea. care înainte predau în ºcoli marxist-leninismul. relaþia care ar putea fi stabilitã între Ortodoxie ºi ideologie devine tot mai importantã.Tradiþiei dar a lãsat spaþiu ºi pentru libertatea ºi deciziile personale. totuºi. S-ar putea sã consideraþi unele dintre lucrurile pe care le voi spune ciudate sau chiar inexacte. în acelaºi timp sã mã concentrez asupra modului în care Ortodoxia ar putea deveni o ideologie. aº dori sã scot ºi mai mult în evidenþã deosebirea dintre diferite ideologii ºi Ortodoxia autenticã ºi sã arãt care sunt elementele care le deosebesc pe una de alta ºi. Ei ar fi evitat. Existã diferite feluri de ideologii cu o diversitate de aspecte. Printre sfinþii pictaþi în unele dintre bisericile noastre putem încã vedea chipurile unor filozofi greci sau a sibilelor considerate ca un fel de pedagogi pentru Hristos. Ortodoxia nu a fost niciodatã vãzutã ca o ideologie. cã Sfântul Duh „este prezent pretutindeni ºi umple totul“. Voi fi încântat sã fiu provocat ºi chiar corectat. Datoritã unei asemenea abordãri. În cele ce urmeazã. 1. Aº dori sã mã refer la acest tip de ideologie. aº folosi aceastã ideologie ca punct de referinþã. în cele din urmã. forma multor Biserici Ortodoxe este contestatã ºi chiar schimbatã. adicã faptul cã în ºi prin Biserica Ortodoxã se poate împãrtãºi din plinãtatea harului. Unii dintre ei. sãrãcie ºi nefericire. Ortodocºii au afirmat întotdeauna ceea ce ºtiau. doresc acum sã predea religia. Datoritã unei asemenea înþelegeri.

Din acest motiv. dupã cum era obiceiul. strict cu sine. În consecinþã. islamismul. iar toþi ceilalþi în iad. Dupã cuvântare. dar ºi pentru demoni. misionarii ortodocºi de mai târziu îºi puteau începe mãrturisirea Evangheliei lui Hristos prin identificarea semnelor prezenþei lui Hristos într-un anumit context. Întrucât cunoºtea statisticile foarte bine. a rãspuns cu smerenie: „Fã-mã Dumnezeu ca sã rãspund întrebãrii tale!“ Un rãspuns ºi o atitudine tipicã pentru un credincios ortodox autentic. pãrintele Cleopa a oferit un spaþiu pentru întrebãri ºi dialog. este însãºi abordarea autenticilor pãrinþi duhovniceºti ai timpurilor noastre. La sfârºitul cuvântãrii sale a devenit evident cã din totalul credincioºilor lumii aproximativ numai o treime erau creºtini. un sistem închis. se poate spune cã a fost un ascet. într-o scurtã descriere a vieþii sale. a rãmas de data aceasta tãcut pentru un timp ºi a meditat profund. fãrã a mai încerca sã se numere creºtinii ortodocºi. În sfârºit. când se vor inventa bariere în calea rugãciunii ºi se va cere ca ortodocºii sã nu se îngrijeascã de alþii ºi sã nu aibã voie sã se roage decât pentru ortodocºii. El poate afecta gândirea celor de aceeaºi ideologie. Enclavã ideologicã sau întâlnire deschisã pentru dialog Un sistem ideologic este. din România. Sf. Nu se temeau sã foloseascã elemente „pãgâne“ ca mijloace de transmitere ºi de exprimare a Evangheliei lui Hristos. Isaac Sirul. de obicei. chiar înainte ca ei sã fi sosit acolo. budismul. cuvântarea sa din ziua respectivã s-a axat pe numãrul de credincioºi care aparþineau diferitelor religii ale lumii (creºtinismul. Este autonom.care ar putea gândi în mod diferit .Urmând aceeaºi linie.sau sã se încadreze în dialog. într-o zi a fost vizitat de un grup de intelectuali agnostici. care de altfel rãspundea foarte prompt diferitelor întrebãri. devine un sistem închis. când toþi cei care nu aparþin grupului lor sau care nu se aseamãnã cu ei vor fi desconsideraþi sau dispreþuiþi. cã s-a opus puternic compromisurilor de orice fel ºi cã a mãrturisit cu sârguinþã integritatea credinþei apostolice. Dialogul sau expunerea este un fenomen primejdios. când gelozia ºi aroganþa vor afirma apriori cã numai ortodocºii vor ajunge în ceruri. Prin rugãciunile sale pentru toþi. Este important sã afirmãm cã o asemenea abordare nu aparþine numai istoriei trecute a Ortodoxiei. nu este nevoie sã fie prezentat altora . Ortodoxia poate deveni ideologie când se va îndepãrta de acest etos. în compasiunea sa a mers atât de departe încât s-a rugat nu numai pentru animale ºi pentru întreaga lume. Macarie Egipteanul a adus uºurare în iad nu numai foºtilor „creºtini“ care se aflau acolo ci chiar ºi „marelui preot al idolilor ºi pãgânilor“. Putem duce chiar mai departe acest subiect: Sf. 2. se comportã ºi se îmbracã la fel. vor merge cu toþii în iad numai pentru cã nu sunt creºtini? Pãrintele Cleopa. o enclavã în care oamenii gândesc la fel. hinduismul etc). Devine 121 . M-a impresionat în mod deosebit un pasaj din viaþa bine cunoscutului pãrinte duhovnicesc Cleopa. Unul din grupul de „intelectuali“ l-a întrebat: ce se va întâmpla cu necreºtinii la cea de a doua venire.

cum ar fi consideraþi în epoca modernã. 94. asemenea fostului sistem ideologic comunist. un fel de puritani. Cei care au trãit in fostele sisteme comuniste pot înþelege mai bine ce vreau sã spun prin aceste afirmaþii. chiar ºi în cele mai „deschise“ sisteme capitaliste. preferând sã fie în schimb. în totalitatea sa. Ortodoxia este deschisã ºi supusã dialogului prin însãºi natura sa. Voi menþiona numai câteva canoane ale Sinodului din Cartagina. Ortodoxia poate. întrucât ele ne dau soluþii cu privire la modul în care Biserica primarã s-a comportat ºi a tratat problemele asemãnãtoare celor cu care se confruntã Biserica noastrã astãzi. Kata + holon ceea ce înseamnã „în conformitate cu tot“ este principiul cãlãuzitor al Ortodoxiei. Sinoadele ecumenice au articulat credinþa Bisericii. Dialogul nu a fost oprit nici chiar în cazul ereziilor. aºadar.dacã apreciaþi cã aveþi dreptate. articulat. În perioada respectivã Biserica era divizatã de problemele ridicate de donatiºti. Ortodoxia nu are un papã. 93. acelaºi lucru poate fi. Adevãrul este exprimat. precum ºi referinþele la alte canoane. iar Biserica trebuia sã rãspundã provocãrii. Totuºi. 117-19. 124. acceptat ºi pãstrat ca întreg de Bisericã.. nu ezitaþi a o declara deschis. 3. Sinodul mai sus menþionat a analizat în aprofunzime aceastã provocare. Demonizarea lumii ºi nevoia de discernãmânt Un sistem ideologic se teme de orice este nou ºi ar putea distruge propriul sãu sistem de gândire. luminã numai pentru ea însãºi. din 519: canoanele 92. deveni ideologie când va insista asupra creãrii unei enclave pentru pãstrarea puritãþii identitãþii sale. când va nega importanþa dialogului ºi a întâlnirii cu alte pãrþi.“. Noþiunea de „universalitate“ îi creeazã însãºi natura sa. un patriarh. le-a primit considerând cã ar exprima credinþa dintotdeauna a Bisericii lui Hristos.. Un asemenea sistem ar putea deveni la fel de strict ca o hainã strâmtã ºi o enclavã ideologicã. Din acest motiv. episcop sau pãrinþi infailibili. Biserica. Imaginaþi-vã ce ar însemna sã fii „comunist“ sau chiar sã vizitezi sau sã ai legãturi cu niºte sisteme comuniste in timp ce eºti cetãþean al unor þãri capitaliste „democrate“ din Occident. Existã multe exemple de acest fel în viaþa Bisericii.un loc sigur pentru pãstrarea identitãþii ideologice. adevãrat. Apoi Sinodul a propus înfiinþarea unei Comisii alcãtuitã din reprezentanþi ai celor douã pãrþi pentru a se întâlni ºi discuta. Se creaserã mari diviziuni. când se va retrage în propria sa cochilie fãrã a-ºi mai exercita vocaþia de luminã a lumii. episcopii ortodocºi s-au întrunit într-un sinod ºi le-a adresat o scrisoare în care li se propunea dialogul: „Vã numim fraþi fiindcã „sunteþi fraþii noºtri“ „. însã Ortodoxia acelor decizii ºi articulãri a fost datã numai prin procesul de receptare: atunci când întregul Trup. El vede duºmani pretutindeni. Orice 122 . Ei puneau sub semnul întrebãrii prezenþa harului în tainele oficiate de preoþi „nevrednici“ sau într-o Bisericã ai cãrei membri erau nevrednici.. Deºi separaþi de Bisericã.. Vã sfãtuiesc insistent sã citiþi aceste canoane. pentru a se evita afectarea ºi infectarea cauzate de gândirea altora.

dupã cum subliniazã emfatic unii dintre semenii noºtri. Dupã pãrerea mea. scrierile Sfinþilor Pãrinþi sau alte cãrþi de teologie. dar sã ia ºi sã reþinã numai ceea ce este bun. aºa cum Dumnezeu iubeºte lumea. ele ar putea avea unele aspecte negative. O Bisericã în care punctul sãu central îl constituie teosis-ul ºi transfigurarea creaþiei trebuie sã evite cãderea în viziunile ºi previziunile paranoice apocaliptice. riscã sã devinã o ideologie. Or. în general. impactul mãrturisirii ortodoxe nu poate avea rezultatele aºteptate. O Ortodoxie care începe sã lupte mai curând împotriva contextelor decât împotriva pãcatului care ar putea corupe un context ºi care solicitã distanþarea sau ieºirea din asemenea contexte. dar pãrþile pozitive ale acestor noi tehnologii sunt imense. Fãrã posibilitatea liberã de decizie nu existã virtute ºi fãrã virtute nu existã viaþã creºtinã. Este suficient sã apeºi un buton ºi sã scrii câteva cuvinte ºi un întreg univers al informaþiei þi se deschide în faþã. Foarte interesant este faptul cã Hristos. iar El iubeºte lumea. dupã pãrerea mea. cu toþii ºtim cã un asemenea lucru este imposibil. Tot astfel a fost ºi abordarea pãrinþilor Bisericii Ortodoxe. in cuvântul sãu adresat tinerilor i-a sfãtuit sã fie ca albinele care zboarã din floare în floare. nu este vina noilor tehnologii cã privim anumite lucruri sau cã devenim dependenþi de ele. ca ºi când Dumnezeu nu ar mai fi prezent ºi nu ar mai lucra în lumea Sa.este separat de el este corupt. Perspectiva pesimistã asupra vieþii ºi a lumii nu este o perspectivã ortodoxã. În 123 . totuºi. alþii. ci aparþinând unei alte generaþii. Drept pentru care. Lumea. Vasile cel Mare. a mass mediei. aº îndrãzni sã spun cã ºi în lucrurile pe care unii oameni le considerã demonice ºi înspãimântãtoare se gãsesc aspecte pozitive. Ei nu s-au temut de nici un fel de contexte. Sf. de exemplu. potrivit credinþei noastre. vãzând demoni ºi antihriºti pretutindeni. sã învinuim pe cineva sau ceva de propriile noastre greºeli sau slãbiciuni. Totuºi. Unora le-ar place o lume fãrã nici un fel de ispite. Este imoral. Dacã cineva nu iubeºte contextul în care trãieºte. în ciuda firii ei pãcãtoase ºi corupte. murdar ºi primejdios. În prezent analizãm fenomenul globalizârii ºi în acest context lãrgit folosirea pozitivã a radioului. dacã doresc. Se vor face eforturi pentru a se evita orice contact cu sau expunere la asemenea realitãþi. Fiul lui Dumnezeu ºi-a însuºit firea umanã coruptã cu excepþia pãcatului (potrivit hotãrârilor Sinodului de la Calcedon). a computerelor. sã cerceteze totul. ci este propria noastrã decizie. Singurul lucru pe care Dumnezeu îl respinge este pãcatul. Dumnezeu nu urãºte lumea. Aceasta va începe sã promoveze valori ºi precepte nu neapãrat necesare Evangheliei. cautã genul de informaþii potrivite dorinþei lor. Ei au adus Evanghelia ºi apoi au lãsat ca mesajul ei sã provoace ºi sã confrunte diferitele realitãþi întâlnite în cursul timpului. Dumnezeu s-a întrupat în momentul în care corupþia omenirii a atins punctul maxim din istorie. a internetului. Informaþiile sunt diverse: se pot citi comentarii la Biblie. Dumnezeu nu se teme de nici un fel de contexte corupte. ca întreg este a Sa. cei care au mãrturisit credinþa ºi au contribuit la ridicarea Trupului lui Hristos ca instituþie sacramentalã în istorie. Drept pentru care.

cã prin cruce a venit bucuria în lume“. iar misiunea sa ar fi anihilatã. La utrenie. Mulþi oameni trãiesc în apatie întrucât ei nu mai vãd sensul ºi bucuria vieþii. Ortodoxia se presupune a fi expresia vizibilã a bucuriei invizibile a vieþii în Hristos. într-un sistem de afirmaþii care sã-i satisfacã pe unii. de compãtimire ºi de tristeþe. Istoria Bisericii noastre a avut 124 . Acea bucurie ar trebui sã fie lumina care îi lumineazã pe alþii ºi îi invitã în Bisericã. Cu toate acestea. Dimpotrivã. foarte rigid. converteºte ºi schimbã viaþa oamenilor. Bucuria respectivã transformã fiinþa umanã într-un mãrturisitor. calogeron înseamnã un bãtrân arãtos. care se aºtepta probabil ca monahii adevãraþi sã fie întotdeauna morocãnoºi. Un exemplu similar ar putea fi luat din viaþa Sf. cãlugãrul este numit ºi calogeron. Sfinþenia vieþii ºi bucuria pe care aceastã viaþã o producea putea fi vãzutã pe faþa sfântului. Bucuria. dupã ce ascultãm Evanghelia Învierii spunem întotdeauna: „Veniþi sã ne închinãm Învierii lui Hristos. Ea riscã sã transforme credinþa într-un refugiu pentru cei cu probleme psihice. Sf. Fãrã el. Odatã. În special viaþa sfinþilor abundã in asemenea exemple. de obicei. 4. într-un misionar. unul dintre vizitatorii sãi. dupã un timp. Tânãrul i-a rãspuns: „Este suficient sã vã vãd. mulþi dintre noi ar prefera o bucurie care sã evite crucea. Serafim din Sarov care era întotdeauna fericit ºi zâmbitor. Este trãirea învierii in viaþa noastrã. spiritualã. Poate cãuta fericirea in viitorul apropiat. Nici mãcar consumul nu ar putea oferi acea bucurie interioarã. Totuºi. Ea ar insista mai curând pe dorinþa de a fi plin de cãinþã. Consecinþele ar putea fi foarte tragice. în semnificaþia sa mai profundã lipseºte. Am auzit o interpretare a acestui cuvânt care se potriveºte foarte bine cu abordarea bucuriei creºtine izvorâtã din viaþa crucii de sacrificiu. Ea ar trebui sã fie pe feþele oamenilor. dar care sã-i împiedica pe alþii sã se alãture Bisericii. Aceastã frumuseþe. În sensul sãu original. Vãzând acest lucru. darul discernãmântului devine foarte important. Numãrul sinuciderilor în rândurile adolescenþilor care. ar trebui sã fie fericiþi. În zilele noastre. Despre viaþa Sf. este în creºtere. unul dintre ei rãmânea tãcut. aceastã bucurie este de sacrificiu. Rigiditate depresivã ºi bucurie spontanã Un sistem teologic este. O Ortodoxie care va predica împotriva bucuriei sau nu o va promova tinde sã devinã o ideologie. Pãrinte“. prin firea lor. dar nu creeazã spaþiu pentru bucuria spontanã. În limba greacã. Iar sfântul i-a rãspuns: „Hristos a înviat. l-a întrebat de ce întotdeauna era bucuros ºi zâmbitor. in viaþa unui cãlugãr sau a unei cãlugãriþe se scoate în evidenþã frumuseþea sa interioarã. dar învierea care trebuie sã treacã neapãrat prin cruce. Biserica însãºi ar putea fi afectatã ºi ar suferi. Antonie l-a întrebat pe tânãr de ce nu întreba niciodatã nimic. bucurie strãlucitoare atrage. Un ortodox autentic este caracterizat de acea bucurie ºi frumuseþe interioarã. bucuria mea!“ Totuºi. Antonie se spune cã trei tineri obiºnuiau sã vinã din când în când pentru a-l consulta în privinþa problemelor spirituale. se ºtie cã dupã o anumitã vârstã nu se mai poate vorbi de frumuseþe fizicã.asemenea cazuri. fãrã a întreba nimic.

asemenea exemple. Cu toate acestea, ele nu au devenit afirmaþii cãlãuzitoare sau fundamentare ale Ortodoxiei. Asumarea responsabilitãþii pentru viitorul Bisericii noastre Este important ca tinerii sã devinã conºtienþi, cu mare smerenie, de tezaurul moºtenit din trecut. Uneori nu realizãm cã este atât o binecuvântare, cât ºi o mare responsabilitate pe umerii noºtri. Ortodoxia, ca credinþã apostolicã, nu este a noastrã ºi nu este numai pentru noi. Este pentru întreaga lume. þineþi minte acest lucru ºi încercaþi sã fiþi sarea pãmântului ºi lumina lumii. Fiþi icoane transparente ale Hristosului viu din interiorul vostru. Asemenea icoane vii ºi moduri de viaþã îi invitã pe ceilalþi sã se converteascã la credinþã. Seturile de doctrine, oricât de ortodoxe ºi de desãvârºite ar fi, nu vor avea impact dacã nu vor fi trãite în viaþa zilnicã. Nu dispreþuiþi, ci arãtaþi dragoste tuturor. Sf. Ioan din Damasc a spus cã zelul este bun numai dacã este combinat cu dragoste. Trataþi-i cu dragoste frãþeascã chiar ºi pe cei pe care îi consideraþi diferiþi sau chiar „eretici“. Sf. Ioan Gurã de Aur, în loc sã acuze ereticii timpului sãu de învãþãturile promovate, se acuza pe sine ºi pe adepþii sãi creºtini pentru o asemenea situaþie. El spunea cã respectivii nu se pocãiau deoarece „viaþa sfântã, radiantã lipsea de la credincioºi“ (Despre fapte, Omilia 47, PG 60, col. 331). Schimbaþi-vã modul de viaþã pentru ca prin viaþa voastrã sã se schimbe ºi alte vieþi. Fiþi voi înºivã. Trãiþi-vã tinereþea, fiindcã este frumoasã. Cercetaþi ºi bucuraþi-vã de tot, dar evitaþi pãcatul. Urmaþi conþinutul credinþei ºi spiritul sãu universal aºa cum a fost moºtenit de la strãmoºii voºtri. Nu încercaþi, totuºi, sã repetaþi stilul de viaþã al bunicilor voºtri. Ei erau tineri ai timpului lor, voi sunteþi tineri ai timpului vostru. Evitaþi sã prezentaþi Ortodoxia lumii exterioare ca pe un fel de muzeu al trecutului. încercaþi sã faceþi Ortodoxia contemporanã, sã rãspundeþi nevoilor ºi întrebãrilor oamenilor timpului nostru. Fiþi mãrturisitori vii în orice situaþie. Nu vã temeþi de nimic ºi nu vã pierdeþi speranþa, nici chiar atunci când gândurile ºi evenimentele vieþii voastre sunt asemenea unui iad, când treceþi prin situaþii dificile. Amintiþi-vã întotdeauna imnul de bucurie pe care îl cântã oamenii dupã ce se împãrtãºesc cu trupul ºi sângele Mântuitorului Iisus Hristos: „Am vãzut lumina adevãratã, am primit Duhul ceresc, am aflat credinþa cea adevãratã“. Nu vã ruºinaþi. Împãrtãºiþi-vã bucuria vieþii in Hristos cu prietenii voºtri, cu apropiaþii voºtri, în orice situaþie. Încercaþi sã fiþi cât mai naturali cu putinþã ºi evitaþi sã fiþi ideologi. Rãmâneþi întotdeauna in Hristos ºi El, împreunã cu Tatãl ºi Duhul, vã va da puterea de a creºte în Dumnezeu ºi de a fi lumina semnificaþiei ºi sensului deplin al vieþii celorlalþi. Fie ca Dumnezeu sã ne ajute sã fim pânã la sfârºitul vieþii noastre mãrturisitorii Sãi credincioºi în familiile ºi în societãþile noastre, în lumea noastrã.

125

EDUCAÞIA RELIGIOASÃ ÎN ªCOALÃ
Prof. Elena Irina SÃRÃROIU Dupã perioada de întuneric de 45 de anir când s-a cãutat scoaterea lui Dumnezeu din sufletele creºtinilor ºi înlocuirea Lui cu ateismul, a trebuit sã începem vestirea Evangheliei,dupã sângeroasa revoluþie din 1989,printr~un abecedar religios. Nu putem sã înaintãm decât bazându-ne pe prezent ºi pe trecut. Dacã nu avem trecut,nici nu putem sã pãºim în viitor, sã dãm copiilor educaþie. Învãþãmãntul nu înseamnã numai înmagazinarea, memorizarea unor cunoºtinþe foarte bune, pentru cã noi ºtim cã omul este compus din douã pãrþi: mintea ºi inima . Deci, dacã mintea este foarte strãlucitoare ºi inima e de piatrã,n-am realizat nimic în instrucþia ºi în educaþia noastrã. De obicei, ºcoala se ocupã mai mult de instrucþie,iar educaþia rãmâne deoparte, pentru cã nu avem timp; de aceea,lipsa,timp de 45 de ani,a învãþãmântului religios, cel care fãcea educaþie,se resimte clar astãzi ºi rezultatul direct îl avem în societate. Nemaiavând orã de religie, alungându-L pe Dumnezeu din sufletele oamenilor ºi înlocuindu-L cu ateismul nu mai avem principiile de moralã. Or, cele douã pârghii care fac un stat sã fie bine condus ºi sã aibã rezultate bune pe toate planurile, sunt pârghia moralã ºi instrucþia. În pedagogie trei sunt elementele cu care trebuie sã lucrãm: 1.copilul, încredinþat educatorului de familie, 2.educatorul (deci ºcoala), 3.Biserica. În afarã de aceastã maicã a noastrã (Biserica),uºor putem aluneca în prãpastia necredinþei,scopul acestei educaþii religioase fiind conducerea celor încredinþaþi nouã pe drumul ce duce la viaþa veºnicã. De aceea,pentru noi, Mântuitorul Iisus Hristos a fost,este ºi va fi Pedagogul desãvârºit cãtre care trebuie sã ne îndreptãm,ca sã putem lãsa în urma noastrã un tineret sãnãtos sufleteºte. Aplicãnd fiecãrui copil metoda pedagogicã care i se potriveºte, sensibilitatea sufletului lui curat , avãnd în faþã permanent cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „... Lãsaþi copiii ºi nu-i opriþi sã vinã la Mine, cã a unora ca aceºtia este împãrãþia cerurilor„. ( Matei 19,14 ). Numai aºa vom reuºi sã formãm adevãraþi creºtini ai Bisericii strãbune ºi demni cetãþeni ai statului nostru român. Hotãrârea trebuie luatã în funcþie de trei criterii de bazã,ºi anume: 1. Utilitatea socialã. Credinþa-religie este absolut necesarã în viaþa societãþii, pentru cã unde este credinþã este ºi conºtiinþã,ºi unde este conºtiinþã este ºi

126

cinste, ºi respect, ºi dreptate, ºi omenie, ºi muncã, ºi bunãtate, ºi corectitudine. Unde nu este credinþã ,nu este nici conºtiinþã, iar unde nu este conºtiinþã este rãutate,necinste,nedreptate,minciunã, mândrie, hoþii ºi ucideri. 2. Importanþa. Dacã cu adevãrat este Dumnezeu, înseamnã cã religia-credinþã este lucrul cel mai important ºi cel mai de folos în viaþa noastrã, ºi deci ºi între obiectele de studiu i se cuvine primul loc. 3.Adevãrul. Argumente adevãrate,certe cã nu este Dumnezeu nu sunt. Oamenii de ºtiinþã,savanþii,au descoperit, sau mai exact, au constatat, în ultimul deceniu, cã existã o fiinþã, o forþã, o putere, aºa numitã forþã fundamentalã unicã sau marea unire, care conduce întregul univers. Aºadar, la ora actualã ºtim sigur,din punct de vedere ºtiinþific,cã este Dumnezeu. Deci,predarea religiei este o cale de a ieºi din criza moralã în care ne aflãm ºi, de aceea, ora de religie a fost introdusã în planul de învãþãmãnt,ca obiect de studiu obligatoriu ºi nu facultativ. Un tineret fãrã o temelie moralã sãnãtoasã va duce la decãderea þãrii ºi a neamului. Pe când,un tânãr credincios totdeauna îºi va iubi þara ºi nu o va trãda niciodatã,iar cel necredincios, în goana sa de a-ºi trãi viaþa va cãlca orice în picioare, iar pentru el „unde este bine acolo este ºi patria“. Cã astãzi ,la ºcoalã, copiii învaþã religie, nu este un lucru nou. Acum este,mai bine zis, o renaºtere a ceea ce a fost în vremea bunicilor noºtri, o reînnodare a unui fir rupt în urmã cu câteva zeci de ani,pentrã cã la noi învãþãmântul a luat fiinþã în tinda bisericii, iar preotul ºi dascãlul au fost primii învãþãtori, deci, cei care au adus lumina slovelor oamenilor din þara noastrã. În cei zece ani pe care i-am petrecut la catedrã, ca profesor de religie, am reuºit sã trag câteva concluzii referitoare la atitudinea copiilor faþã de noua lor materie.Conteazã,în primul rãnd,mediul de unde provine acel copil. Dacã el nu a vãzut acasã pe mama -în specialînchinându-se ºi rugându-se sau fregventând Sf.Bisericã,atunci el va privi totul cu indiferenþã. Dacã însã ºtim sã-l atragem ºi sã-l sensibilizãm în ceea ce priveºte indiferenþa sa ,ea se transformã în curiozitate,ºi nu o curiozitate oarecare,ci una beneficã, ce îl face mai apoi sã meargã el singur sã caute adevãrul. Ba, mai mult, prin atitudinea lui va putea schimba ºi pe cei din familie. Cine refuzã religia ,pierde sensul existenþei. De aceea religia este singura cale ce trebuie urmatã pentru a-L cunoaºte pe Dumnezeu. „Viaþa veºnicã ,spune Mântuitorul Iisus Hristos,este aceasta: sã Te cunoascã pe Tine,singurul Dumnezeu adevãrat ºi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis“. (Ioan 17,3). Sã-l ajutãm pe copil sã primeascã lucrarea Sfântului Duh care sãl cãlãuzeascã spre luminã ºi sã poatã deveni adult,din punct de vedere spiritual. Pentru realizarea acestui lucru trebuie ca religia sã porneascã din familie,sã continuie pe stradã,sã poposeascã în cancelarie ºi sã fie predatã elevilor cu multã responsabilitate, prin trãire,cãci pedagogie fãrã trãire,nu vom reuºi.

127

spre a forma adevãratul om.Învãþãmântul religios.inimii.care având ca modele vii pe creºtinii din primele veacuri ºi la dragostea cu care aceºtia mergeau la moarte ca la cea mai frumoasã nuntã.ci ele se împletesc în mod armonios. 128 . educaþia religioasã.în special.aºa cum crede o parte din cadrele didactice .cãci a fi creºtin înseamnã sã împlineºti voia lui Dumnezeu. sfârºindu-ºi viaþa în cele mai crude torturi.prin metode bine gãndite. mai ales. Între aceste douã daruri nu se duce o luptã.ºi nu au fost puþini pe pãmântul þãrii noastre.dar adevãraþi creºtini. Fie ca aceste cuvinte sã aibã rãsunet în sufletele tuturor: pãrinþi.cele mai puternice temelii: familia.destui de puþin.spre deosebire de celelalte obiecte de studiu. Inima este locaºul iubirii.ci epocii în care marxismleninismul s-a impus.satanismul. Aceastã situaþie de luptã între cele douã ( inimã ºi raþiune ) se datoreºte nu slujitorilor din învãþãmânt . Pe întreg globul pãmântesc bate un vânt al distrugerii. profesori. elevi.se adreseazã.iar raþiunea este locaºul ºtiinþei ºi al filozofiei.cu perseverenþã satanicã. ºcoala ºi Biserica. Pornind la lucru cu Sfânta Cruce. Avem un mare numãr de oameni botezaþi. Acest vânt pustiitor a ajuns ºi la noi.mai puþin gândirii. terenul era favorabil pustiirii.uitând cã Împãrãþia lui Dumnezeu nu va putea fi distrusã. Sã ne gândim la toþi creºtinii noºtri. unde dupã atâþia ani de comunism.adusã de Mântuitorul Iisus Hristos.care loveºte. vom învinge acest uragan al necredinþei .

VII. POEZIE RELIGIOASÃ .

papirus al Iubirii. fruct al nemuririi. George COANDÃ Sufletul la Tine îndrumându-mi-l Sufletul la Tine îndrumându-mi-l pãzeºte-mã Doamne cum prielnic întotdeauna cu sfinþii Tai pãzitu-m-ai pe ãst pãmânt al neamului meu ºi moºtenire fiindu-mi ca pe-un potir mi-l îmbii. Mintea. Iubirea. Crezut-am oare cã într-o zi Chiar pe Mesia-L voi revedea? 130 . Credinþa.voi Doamne ºi-n miezul de noapte. gând dumnezeiesc. diamant ceresc. mângâieri de vânt. Îmbrãcat în straie-mpãrãteºti S-aduc din veºnicie veºti. ºi-n fiecare clipã purtându-mã ca o luntre spre Tine. (Dupã Psalmul 15 al lui David) Iulia GIURGIU Toma Învãþãtorul ne-a spus cândva Cã va-nvia dupã ce va muri. cã arac de-a dreapta mi-ai fost ca sã nu mi se clatine nici duhul. Binecuvânta . nici trupul ºi cãile vieþii lãmuritu-mi-le-ai ºi veºnice frumuseþile Tale mi le vei arãta la ceasul de Soroc.Cristi BUZÃÞEL Vistierule! Mã rog Þie care eºti Stãpânul oºtilor cereºti. Al Þãrii plinã de minuni Cu dor de cer sã mã cununi. Inima.Te . Smerenia sã-mi fie cânt. Cuvântul.

Cum ai ieºit din noaptea cea mare De eºti Hristosul de care zici? Deschide-Þi haina.Ca sã pot crede. în a mea noapte ... De gãzduirea Ta În care . Cãci Te lãsasem fãrã suflare. sã . zice. dacã eºti Dumnezeu Sã-Þi pipãi coasta cu degetul meu! Grigore GRIGORE Dumnezeu care locuieºte în fiecare Dumnezeu care locuieºte în fiecare În acelaºi timp Ne lasã liberi Ziceþi. vreau sã-mi explici. compuneþi zice. construiþi Eu aºtept Un semn de la voi c-aþi înþeles Acel semn Despre care vorbiþi Eu aºtept Visul pe care doar visându-1 nu Aþi putea sã-1 împliniþi Rana care se tot rãneºte Atunci când prea vreþi Toþi sã fiþi fericiþi Ionuþ ILIE Cãmara-mi N-am sãlaº vrednic .Þi stea Nemãrginirea . Eu însumi trupul I-am învelit.totuºi cutez: Mã lasã. Cu-nfrigurare. Doamne. sã cercetez. 131 . Dar îndrãznesc sã Te chem ! Cãci am musafir numai Timpul El s-a oprit în casa-mi cu clipele sale . Cãci pe Acela II ºtiu rãnit.

. de care . a dat un sens pentru fiinþã Sã se-ngrijeascã de iubire. lucrare a fãcut Dumnezeu în sufletul ºi-n inima omului sãdind ºi înmulþind iubirea! Sãdind ºi înmulþind iubirea precum mirabila sãmânþã pusã în pãmântul de sub cer.ªi-am vrut sã-l alung . ªi numai inima mi-a rãmas Casã de oaspeþi. Minunatã lucrare a fãcut Dumnezeu ºi a dat-o firii sãdind în sufletul omului mirabila sãmânþã a iubirii! 132 ..... Pãstrez în ea o cãmãruþã . Timpul nu ºtie . ªi îndrãznesc sã Te chem ! ªi aºtept Prea sfinte Oaspet Pragul cãlcat de Tine . sporind-o s-o dea ºi altora ca lumea întreagã s-o cucereascã pe Dumnezeu sã ÎL slãveascã. sã se-ngrijeascã sã-i creascã iubirea sã-i sporeascã în suflet ca prin ea sã se mântuiascã! Cu ea sã-ºi umple deplin fiinþa.. Doar noi ºtim locul tainic E ascuns adânc : În mine . Maria MARINO Mirabila sãmânþã Minunatã lucrare a fãcut. Dar a rãmas la mine . Deocamdatã.

133 . cãlare? pe-un picior de plai Pe-o gurã de rai Capul lui Mihai. Dar eu. eu mai fug ºi-n moarte. ªi ce mai rãsare Sus. Doamne. Maica sfantã-mi iese-n prag ªi-mi pune la suflet steag. Mã primeºte-n casa ei evangheliar de tei. Doamne. Ridicã ninsoare de astre ªi veºnicia o-ngânã C-o dulce zidire De pomenire În limba strãinã.Constantin VOICU Veºnicie la Dealu 1 Sus. De aici pânã departe Doamne. Creºte în mine Ca un copil rãnit de un zeu Sunetul de dincolo de orizont Al neamului meu Radu cel Mare În pervazul uºilor noastre. 2 La Mãnãstirea Dealu sub glie Lumineazã hotarul de veºnicie Nopþile sfinte de poezie. Mã deschide ca pe-o carte. fug ºi-n moarte. sub tipar Veºnicia-n saci mi-o car. Îmi adun la mãnãstire Sufletu-mi greu de iubire. la Dealu. îmi deschid În faþa altarului Veºnicia Dealului ªi dorul Ardealului Din copita calului. Mã deschide ca pe-un zid Sã-mi zidesc al vremii rid Dar eu. în Deal.

Clopote fãrã de-apus. Iar deasupra de Chindie Clopoþel de poezie. mai sus de glie Clopote de veºnicie. Sunã viu.3 Sunã sus. ºi mult mai sus. 134 . Clopotele vieþii. ºi mai departe. moarte! ªi mai sus de cum e-n grai Clopotele lui Mihai. Sunã sus.

MELOS .VIII.

generaþiile si popoarele. La toate neamurile pãmântului. când muzica culticã a luat o mare amploare la templul pe care il zidise.CÂNTAREA OMOFONÃ ÎN LUCRAREA PASTORAL . 136 . Grecii antici considerau ca muzica este de esenþã divina si mijlocul cel mai bun prin care puteau face legãtura cu zeii. mobilizeazã. închinând-o mai mult lui Iehova. are un mare rol educativ. 15). Muzica este o forþã. de viatã sau moarte. cultivã caractere. are putere emoþionalã. au cultivat muzica. Moise aduce cântare de mulþumire ºi laudã lui Dumnezeu dupã trecerea prin Marea Roºie (Iesire. El a rânduit înaintea chivotului o anumitã parte din leviþi ‘ca sã preaslaveascã sã mulþumeascã ºi sã preaînalþe pe Domnul Dumnezeul lui Israel’(l Paralipomena 16. de libertate sau robie. Mihai GRIGORESCU Consideraþii generale asupra rolului muzicii în viaþa omului ºi a popoarelor Existenþa muzicii la toate popoarele Muzica la greci. din cele mai îndepãrtate timpuri. Apoi a urmat împãratul Solomon. Dar cel mai mare promotor al muzicii de cult. vocalã ºi instrumentalã a fost proorocul ºi împãratul David. Ei o cultivau pentru dezvoltarea sentimentului. adicã prin muzicã.folosind-o mai mult pentru utilul decât pentru frumosul ei. gãsim muzica vocalã si instrumentalã . Prin ea. de dependentã a omului fatã de Dumnezeu. Dar totodatã gãsim si muzicã culticã. instrueºte. omul ºi-a exprimat stãrile de bucurie sau durere. egipteni. de bunãtate sau sãrãcie. a tot ce este frumos si folositor. chiar dacã nu întotdeauna a cunoscut pe adevãratul Dumnezeu.MISIONARA A PREOTULUI Pr. popor monoteist. de dragoste sau urã.4). unde în primul rând se cântau psalmii tatãlui sãu David. Egiptenii antici atribuiau muzicii puteri tainice . evrei (muzica sinagogalã) Omului i-a fost dat de Dumnezeu sã-ºi exprime simþãmintele tainice ale sufletului in multe chipuri. Cântul este graiul sufletului. dar modul cel mai frumos si expresiv este prin cânt. Evreii. ºi de atunci în toate sinagogile evreieºti. cap. este limbajul dintre suflete care uneºte pe oameni .

103. 28.. între oameni bunãvoire“ (Luca 2.16).. „Cântaþi cu întelegere“ (Psalmul 46. în fiecare zi. într-un cuvânt. dupã ce a instituit Sfânta Împãrtãºanie la Cina cea de Tainã. (Ps 148). 49.l-2). Sfânta Scriptura ne aratã cum sã fie cântarea: „plãcutã“.35). alcãtuitã cu „pricepere“. „Cântaþi Domnului cântare nouã. precum îndeamnã psalmistul David: „Lãudaþi pe Domnul. plãcute sã-I fie Lui cuvintele mele“ (Ps. Cântãri duhovniceºti cum ar fi slavoslovia îngereascã: “Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu.în curþile Dumnezeului nostru“ (Ps.. Acelaºi îndemn îl dã ºi colosenilor (Col. în laude (imne) ºi în cântãri duhovniceºti. împreunã cu ucenicii Sãi.46-47). lãudând ºi cântând Domnului. 150. stãruiau într-un cuget în templu ºi „frângând pâinea în casã. cântarea Sfintei Fecioare 137 .cei ce staþi în casa Domnului. (Ps.Cântarea bisericeascã în primele veacuri creºtine.9) „În adunãri binecuvântaþi pe Dumnezeu“. luau împreunã hrana întru bucurie ºi întru curãþia inimii. Din aceste îndemnuri deosebim trei categorii de cântãri religioase ale primilor creºtini.1). Psalmi. îndemn de preamãrirea lui Dumnezeu. în inimile voastre. 149. 3.13-14). cu care erau obiºnuiþi de la templu ºi sinagogi 2.. zicând: Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu ºi pe pãmânt pace. fiarele.7) Domnul Iisus Hristos ºi apostolii sãi au cântat. ba ºi soarele.3. în locaºul Lui“. Prin psalmi. (Ps. Scriptura cheamã pe toþi locuitorii pãmântului ºi toate împãrãþiile sã laude pe Domnul.. dobitoacele. l34. dealurile. de cãtre întemeietorul ei. de preamãrire a Domnului Iisus Hristos în momentul naºterii Sale când „mulþime de oaste cereascã a cântat. Tatãl“ (Efeseni 5.cântaþi-I Lui cântare nouã.14). luna..l.15). 67. îngrijitã ºi plinã de evlavie ºi umilinþã. stelele. lui Dumnezeu. sau cântãri de laudã de inspiraþie mai nouã 3. „Lãudaþi pe Domnul întru sfinþii Lui. „frumoasã“. toatã fãptura sã laude pe Domnul. Preamãrirea lui Dumnezeu prin cântarea religioasã constituie o „jertfã de laudã“. urmând dupã aceea închinarea pãstorilor ºi a magilor. cântati-I frumos. Ap. 19-20).. 32. lãudând pe Dumnezeu“ (F. Sf.Mãrturii scripturistice privind cântarea în cult . Toata suflarea sa laude pe Domnul“ (Ps.26). (Ps. ºi anume: 1.. au „cântat cântãri de laudã“ (Marcu 14.. În Faptele Apostolilor se consemneazã cã primii creºtini. câmpiile.1. Cercetând Sfintele Evanghelii am putea socoti începutul cultului creºtin. Imne. Evanghelie ne spune cã Mântuitorul. lauda Lui în adunarea celor cuvioºi“ (Ps. cu strigãte de bucurie.27) „Lãudaþi numele Domnului . credincioºii sunt îndemnaþi la cântarea de cult: „Aduceþi Domnului slavã ºi cinste. Sfântul Apostol Pavel scrie Efesenilor: „vorbiþi între voi în psalmi. Prin acest act sfânt s-a dat Bisericii.“ (Luca 2. mulþumind totdeauna pentru toate în numele Domnului nostru Iisus Hristos.6).. munþii. 2.

dupã nevoie . de laudã .odatã cu apariþia imnelor noi doctrinare. Arhiepiscopul Cezareei Capadochiei din Asia Mica (379 ). de felul celui pe care ni 1e-a transmis Clement Alexandrinul in scrierea sa „Pedagogul“. ºi toþi ceilalþi îi rãspund. în aceeaºi bisericã. Participarea credincioºilor la executarea cântãrii religioase din biserici. În toatã Biserica. Apariþia ereziilor ºi nevoia combaterii acestora a necesitat alcãtuirea de imne. pãstrate pânã astãzi. iar credincioºii continuau cântarea sau rãspundeau dupã fiecare verset cu un refren. ale psalmilor. ca învinuire adusã creºtinilor. alteori lasã pe un solist sã cânte. încât glasurile celor ce psalmodiazã se aud pânã în afarã. fiind întrebuinþate.Maria: „Mãreºte sufletul meu pe Domnul. Pe la jumãtatea veacului al doilea. se inaugureazã un nou mod de cântare: cea antifonicã sau alternativã.. Unul dintre cele mai vechi imne de acest fel.“ (Luca 2. universalitatea cântãrii obºteºti a credincioºilor în bisericile creºtine de pretutindeni. imn cu conþinut trinitar ºi hristologic în acelaºi timp. ea lui Dumnezeu. în anul 112. IV. au apãrut cântãri noi. vestit de prooroci. este „Lumina linã“. 46-55) sau cântarea dreptului Simeon: „Acum slobozeºte pe robul Tãu Stãpâne. pe care Sf. proconsulul Bitiniei. 19-32). 138 . Din sec. învãþãtura ortodoxã (corectã) de credinþa. Pliniu cel Tânãr. fie o formulã tezistã ocazionalã.din primul veac. Rãspuzând unor obiecþii asupra felului cum era organizatã cântarea religioasã în bisericile din eparhia lui. pe lângã cântãrile vechi. cântate cu „cu duhul si cu mintea“ (I Corintem l4. Uneori ei se împart în doua cete care cântã alternativ . Vasile cel Mare îl atribuie Sfântului Antinoghen. Sf Vasile spune cã aceastã organizare este aceeaºi din toate bisericile de pe vremea aceea: credincioºii se scoalã din noapte ºi merg în locaºul de rugãciune.. cu conþinut dogmatic.. trec la psalmodie. raporteazã împãratului Traian. Dupã ce s-au rugat. când unul când celãlalt. Pe la mijlocul veacului IV ambele moduri de cântare erau încã în viguare. martirizat în persecuþia lui Diocleþian.circulau imne cântate in comun . se vede mai bine. Epicopul Cezareei din Palestina (340) afirma în termeni categorici. Vasile cel Mare. De asemenea . dacã ºtim modul de cântare a psalmilor care era cel responsorial: cântãreþul începe psalmul. ca imn al copiilor. popoarele lui Hristos recrutate din toate neamurile. Deci. la începutul sec.).IV înainte... si la aceeaºi slujbã. în cultul creºtin.“ (Luca 1. cã ei se aduna într-o anumitã zi din sãptãmânã (duminica) si cântã alternativ între ei imne lui Hristos. în primele veacuri. din rânduiala Vecerniei. în care se formula pe scurt ºi în chip simplu. episcopul Sevastiei din Asia Micã. cântã cu glas imne ºi psalmi unui Dumnezeu. in cultul creºtin ortodox. Eusebiu. adresate Iui Hristos-Mântuitorul.15). Sfântul Justin Martirul ºi Filosoful ne spune cã în adunãrile liturgice creºtinii preamãreau pe Dumnezeu. care era fie un verset de psalm fie o exclamaþie ritualã (ca Aleluia). sau cânta verset cu verset. O mãrturie în acest sens ne-o dã Sf.

o chitara însufleþitã ºi cu Cântãri duhovniceºti. Cântarea în comun are un rol imens în procesul educaþiei. Ea ne întãreºte încrederea în Dumnezeu. împacã pe cei certaþi“. Profesorul Nicolae Lungu spunea cã în bisericã este necesarã cântarea în comun pentru cã lãmureºte pe întelesul tuturor învãþãtura de credinþã. Aceeaºi idee o dezvoltã ºi Sf. cântarea de laudã a mulþimii. Referitor la necesitatea ºi foloasele cântãrii în comun pentru viaþa religioasã a credincioºilor Sf. deoarece psalmodirea avea menirea sa procure cel mai mare dintre bunuri: iubirea. înnobilând sufletele. este unirea întregului popor creºtin cântând psalmi ºi imne. în necazuri ca ºi în bucurii . Episcopul Milanului (397) unul dintre cei mai mari admiratori si promotori ai cântãrii de obºte în cult. cu îngerii. Unirea. Psalmodia este folositoare în toate împrejurãrile vieþii. Vorbind despre necesitatea ºi importanta cântãrii psalmilor. Psalmodia este un izvor de mântuire. Cântarea mai ales a psalmilor în comun are darul de a face sa disparã toate deosebirile dintre oameni ºi sã-i strângã într-un singur mãnunchi. combãtând întrebuinþarea instrumentelor muzicale în bisericã. un fel de trãsurã de unire între oameni. psalmii constituiau fondul esenþial al oricãrui cânt religios atât în reuniunile particulare. cântarea descoperã curajul. înfrâþindu-i. mângâie pe cei care sunt în întristare. fãcând din tovãrãºia laolaltã a glasului. Psalmul este chezãºie a pãcii ºi a armoniei. Vasile cel Mare accentueazã mai ales valoarea ei ca mijloc de pacificare. Eusebiu spune cã noi cântãm laudele dumnezeieºti cu o psaltire vie. cât ºi în bisericã. glasul Bisericii. sfinþii proorocii ºi martirii. dã înþelepciune conducãtorilor Statului. Totodatã ea uneºte ºi disciplineazã masele. împinge pe pãcãtoºi la pocãinþã . alungã grijile. pentru a da laolaltã laudã lui Dumnezeu? Psalmodia aduce cu sine tot ce poate fi mai bun : iubirea . un fel de chitarã care scoate o singurã cântare din glasuri felurite ºi deosebite.Iar în altã parte. Melodia liniºteºte pasiunile. în chip tainic. mãrturisire de credinþã cântatã. adunând credincioºii laolaltã într-un singur glas de cor“. prin cântarea omofonã. usucã lacrimile. lauda lui Dumnezeu.cuvântarea tuturor lucrurilor. Cãci ceea ce place lui Dumnezeu mai mult decât toate instrumentele. sfinþeºte preoþii. uneºte pe cei dezbinaþi. El adunã pe cei despãrþiþi. 139 . Cântarea în comun-jertfã adusã lui Dumnezeu. a oamenilor. izgoneºte pe diavoli. atunci când îºi uneºte glasul la un loc cu el. întãreºte Biserica. pentru credincioºii de toate vârstele ºi de ambele sexe. de apropiere ºi înfrãþire intre oameni: „Cãci cine oare mai poate fi socotit vrãjmaº al altuia. Ambrozie. distruge durerea din rãdãcinã. sfântul spune: „Psalmul este binecuvântarea poporului. provoacã evlavia. Sf Niceta aratã cã muzica ne desfatã auzul ºi ne învaþã în acelaºi timp tainele lui Hristos. În viaþa credincioºilor din epoca primarã a creºtinismului. Necesitatea cântãrii în comun.

adicã credinþa. sã conlucreze efectiv la Sf. deci. spre a-I întoarce faþa cu milã ºi iubire. deopotrivã interesanþi ºi angajaþi la ea ca ºi preotul ºi cântãreþul. Or. ªi acestea mai plãcute vor fi Domnului. instrumentele muzicale. sabatul. Dumnezeului nostru plãcutã îi este cântarea“ (Ps 146. De asemenea. dupã cum îndeamnã psalmistul David. într-adevãr. dacã este îndeplinitã cu credinþã dreaptã ºi cu devoþiune. Propriu vorbind . Celelalte. cântarea celor douãzeci ºi patru de bãtrâni ºi a mulþimii din Apocalipsã (19. desfatã pe Domnul.În Vechiul Testament se aduceau lui Dumnezeu jertfe sângeroase de animale . aici se jertfeºte lauda duhovniceascã. Lauda izvorând dintr-o conºtiinþã curatã. În psalmi se gãsesc numeroase locuri. prin cuvintele: „Lãudaþi pe Domnul cã bine este a cânta.1). acolo se vãrsa sângele iraþional al animalelor. iatã jertfa duhovniceascã mai mare decât toate jertfele de animale ! ªi pe bunã dreptate. O asemenea slujire . deosebirea mâncãrurilor. ci sunt pãrtaºi la ea. Iatã ceea ce este mai de preþ. Aceastã nouã jertfa este bineplãcutã Domnului care zice: „Mã va preamãri cu jertfa laudei ºi aceasta este calea prin care-i voi arãta lui mântuirea Mea“ (Ps. Ei trebuie sã participe în adevãratul înþeles al cuvântului . au fost mai degrabã adãugate decât micºorate. au încetat cu totul. „Voi lãudã numele Dumnezeului meu cu cântare ºi-L voi preamãri pe El cu laude. care se aduce pentru ei ºi în numele lor sau din partea lor. zicând: „Laudã pe Domnul în viata ta. constatã Sf Niceta . ci a colectivitãþii sau a comunitãþii întregi. Jertfã. adicã sã priveascã sau sã asculte. 35-36 ). La aceasta îndeamnã stãruitor Sf. decât viþelul tânãr cãruia abia-i rãsar coarnele“ (Ps 63. rãbdarea. Niceta de Remesiana socoteºte cã jertfele Vechiul Testament ºi-au pierdut funcþia lor odatã cu venirea Mântuitorului. rostul lor în sfântul locaº nu este doar sã urmãreascã rânduiala slujbei. Pãrintele Prof. în cel mai înalt grad viaþa spiritualã nu numai a fiecãui ins în parte. jertfeºte jertfa laudei ºi prin aceasta se va arãta sufletului tãu calea prin care va ajunge la mântuirea sa“.4-6 ). 49. Ene Braniºte spunea ca Liturghia este acþiune sfântã. cele duhovniceºti. 24). cãtre cei ce jertfeau. Deci. credincioºii prezenþi la slujbã nu sunt simpli asistenþi pasivi. cea dintâi formã de manifestare a acestei 140 . care intereseazã. care dupã o tãcere îndelungatã a profeþit în imne. dragostea. sacrificiile. din sufletul însuºi ºi din conºtiinþa curatã. Dar cea mai mare jertfa pe care omul o poate aduce lui Dumnezeu este participarea sa activã la Sf. Locul literei a fost luat de duh. cântarea psalmilor ºi a imnelor în bisericã este jertfa creºtinilor. jertfa cea bineplãcutã lui Dumnezeu. Dacã. Sf Niceta citeazã cazul bãtrânului Zaharia. lauda. 1-4 ). Sf.unde se vorbeºte despre cântarea ca jertfã de laudã lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte. postul. Liturghie. evlavia. Niceta pe credincioºii sãi. este socotitã ca jertfa cea adevãratã adusã Mântuitorului Iisus Hristos. rugãciunea. Cele materiale din cultul Vechiului Testament ca : circumciderea. este legatã de lucrarea îngerilor care au datoria sã laude fãrã odihnã pe Dumnezeu Tatãl ºi pe Mântuitorul (Isaia 6. ca niºte simpli spectatori la un spectacol oarecare.

încep. trebuie sã aibã o inimã curatã ca a copilului. Facem parte din acelaºi trup tainic al Domnului. Între noi ºi drepþii din cer existã o strânsã legãturã de iubire ºi de rugãciune. În acelaºi fel vorbeºte ºi Sfântul Ambrozie (339-397) accentuând cã lauda adusã lui Dumnezeu trebuie sã izvorascã din inimã curatã pentru întãrirea credinþei. pentru aceasta se cere credinciosului inimã curatã. slãvim prin cântare pe Dumnezeu împreunã cu ei . Idealul creºtin. preamãrirea lui Dumnezeu. de mulþumire ºi cerere . IV. aºa ºi noi sã scoatem toate gândurile împrãºtiate din minte ºi armonizând cugetul cu cântarea sã ne înalþãm duhovniceºte la Dumnezeu. 141 . Cuvintele au duh. Calitãþile cântãrii în comun. care înconjoarã tronul lui Dumnezeu cu neîncetate laude ºi cântãri de slavã. acestea douã nu sunt despãrþite ci unite. Aºa cum Moise a trebuit sã-ºi scoatã încãlþãmintea din picioarele sale ca sã ajungã la rugul care ardea ºi nu se mistuia . Cultul divin ortodox cuprinde: taine. Credincioºii din bisericã închipuiesc deci pe Heruvimii ºi Serafimii din ceruri. cel care nu are inima curatã n-are putere sã-ºi înalþe sufletul la Dumnezeu. În concepþia tâlcuitorilor cultului bizantin. din Bisericã. Inima curatã înseamnã sã fi liber de orice legãturã pãcãtoasã. ºi în care obºtea credincioºilor îºi exprimã sentimentele faþã de Dumnezeu. pentru cã în momentul când începe cântarea îi vin în gând chipuiri pãcãtoase ºi multe aduceri aminte. ierurgii ºi laude prin care se împãrtãºeºte credincioºilor harul sfinþitor al lui Dumnezeu. iar cugetul sã fie împrãºtiat. care este o rugãciune . sã le adânceascã mai mult în cuget ºi simþire. Acordul dintre cuget si cântare Dacã rugãcinea este „ridicarea minþii ºi a voii noaste cãtre Dumnezeu“ atunci ºi cântarea. Cântarea în acest contest este deosebit de importantã. Sfântul Niceta de Remesiana (sec. Deci sã nu cântãm numai cu buzele. glasul sã-i fie în deplinã armonie cu inima. trãind o viatã duhovniceascã comunã. iar cântarea trebuie sã exprime duhul cuvintelor. Curãþenia inimii este condiþia cea mai însemnatã care se cere pentru împlinirea unei cântãri cu adevãrat duhovniceºti. ca sã poatã rodi însutit. Cântarea trebuie fãcutã cu inimã curatã Între cult ºi cântarea bisericeascã existã un raport de profundã intimitate. Deºi ei alcãtuiesc Biserica biruitoare ºi noi cea luptãtoare. cere ca cel ce cântã. de preamãrire. Liturghia creºtinã este o imitaþie sau reproducere a slujbei nemateriale adusã de îngeri ºi de sfinþi lui Dumnezeu. sã fie îndreptatã cãtre Dumnezeu. alãturi de preot ºi cântãreþ care se transformã astfel în jertfa. sec. V ) spune cã cel ce cântã „tainele lui Dumnezeu“. sã exprime simþirea inimii. de tot ce nu place lui Dumnezeu.colaborãri a credincioºilor la acþiune liturgicã este participarea lor la cântarea religiosã din bisericã. prin ea credinciosul se pregãteºte sufleteºte sã intre în comuniune de iubire cu Dumnezeu. Ne rugãm împreunã cu ei.

este ca toþi credincioºii care participã la slujbele religioase sã-ºi uneascã glasurile în simþire creºtineascã. nu ca cei ce ridicã glasul sau o iau înainte sã iasã în evidenþã în chip necuviincios ca spre o ostentaþie prosteascã . cã alãturi de predicã. „Sã cugetãm ceea ce cântãm.(Galateni 5. ca nu cumva sã voiascã sã placã oamenilor. introduc în cântarea bisericeascã formule teatrale ºi înflorituri nepotrivite. nu cu dorinþa de a plãcea oamenilor. omofonã ºi uniformã O condiþie esenþialã a cântãrii bisericeºti de preamãrire a lui Dumnezeu. Cântarea trebuie sã fie comunã. spune Fericitul Augustin. sã lucreze fãrã nici un folos. ea supãrã urechea ºi tulburã inimã. de a bucura sufletul. Sfântul Ciprian al Cartaginei cunoscând cã diavolul exercitã acþiunea sa de ispitire asupra urechilor pintr-o muzica nepotrivitã .“ Cântarea trebuie executatã ca în fãþa lui Dumnezeu .Sf.“ În cântare sã fim însufleþiþi de evlavie. Evitarea efectelor teatrale Au existat ºi poate mai sunt slujitori bisericeºti care influenþaþi de muzica laicã ºi în special cea de scenã. Cântarea în comun -mijloc de apãrare a dreptei credinþe Istoria Bisericii este mãrturie. nici sa rosteascã ceva din cele ce nu se potrivesc si nu sunt proprii bisericii. Comuniunea glasurilor celor ce cântã uniform este o expresie a comuniunii în casa lui Dumnezeu. 681) prin canonul 75 s-a hotãrât ca „cei ce vin în biserici spre a cânta. 680-16sept. sau unul sã coboare vocea ºi altul s-o ridice. cântarea în comun a fost mijlocul cel mai eficace de stãvilire a învãþãturilor greºite ale ereticilor din primele secole ale creºtinismului ºi chiar mai târziu. În toate stãrile sufleteºti cântarea trebuie sã se acorde cu cugetul curat. ci este invitat fiecare sã încadreze vocea sa cu multã umilinþã . ca nu cumva mintea fiind robitã de cuvinte ºi cugetãri strãine.“ Cântarea are menirea de a uºura rãspândirea ºi înþelegerea textului liturgic. Sfântul Niceta de Remesiana spune: „Vocea voastrã a tuturor nu trebuie sã fie discordantã. nu al glasului. Nu unul s-o ia înainte în chip prostesc ºi altul sã rãmânã în urmã . celui ce vede în ascuns. ci cu multã luare aminte ºi cu umilinþã sã se aducã cântãri de laudã lui Dumnezeu. de mulþumire pentru binefacerile primite ºi de cerere. Niceta de Remesiana recomandã sa cântãm „cu simþul ascuþit ºi cu mintea treazã“ ca sã fim bineplãcuþi lui Dumnezeu. Ea are menirea sã uºureze înþelegerea textului liturgic ºi sã întãreascã „credinþa lucrãtoare prin iubire“. ci armonioasã. spune cã rugãciunea sã fie fãcutã cu voce adecvatã „pentru cã Dumnezeu este ascultãtorul inimii.“ „Dacã cântãm în cor. voim sã nu se foloseascã nici de strigãte exagerate. între glasurile care cântã laolaltã . Cântarea este haina de sãrbãtoare a ideilor religioase ºi dogmatice cuprinse in text.“ La sinodul VI ecumenic (Constantinopol 7 nov. 142 . Fãrã deosebire de vârstã ºi condiþie socialã cântarea trebuie executatã omofonic ºi sa fie uniformã.6). Când o singurã voce distoneazã. trebuie ca aceasta sã fie într-un ansamblu desãvârºit. Cel care nu se poate încadra în armonia corului mai bine sã tacã sau sã psalmodieze încet.

cu pregãtire specialã corespunzãtoare. Cântarea în comun a credincioºilor în bisericã s-a dovedit una dintre metodele cele mai bune pentru participarea activã a acestora la sfintele slujbe. Cântarea în comun se poate realiza pretutindeni la Sfânta Liturghie ºi la alte Taine. 143 . care alunecaserã pe o. Cultivarea. Astãzi. în afarã de cele ale Sfintei Liturghii. Profesorul si compozitorul Nicolae Lungu vorbind despre cauzele care au determinat pe unii fii ai bisericii sã pãrãseascã adevãrata credinþã aratã ca aceºtia având o evlavie mai deosebitã. Astfel în toate bisericile din eparhia noastrã au fost angajaþi cântãreþi bisericeºti. NIFON. S-au tipãrit broºuri cu cântãrile prohodului. cântarea bisericeascã a cunoscut o transformare deosebitã. Cum mulþi din aceºti credincioºi nu voiau sa pãrãseascã Biserica Ortodoxã de care se simþeau legaþi prin tradiþie ºi prin credinþã. Ei au rãmas impresionaþi de noutatea cântãrilor auzite acolo ºi de atmosfera de frãþietate ºi comuniune ce se degaja din executarea in comun a acestor cântãri. au simþit nevoia de a adopta câte ceva din practicile neo-protestanþilor. înfloritoare. Pe plan local. recrutaþi din rândul credincioºilor noºtri ortodocºi. dusã împotriva învãþãturilor greºite propagate de cãtre reprezentanþii diferitelor erezii este necesar sa se continue ºi în vremea noastrã deoarece sectele desfãºoarã o activitate predilectã legatã de sporirea numãrului membrilor lor. mai ales în privinþa cântãrilor religioase. prin îndemnurile ºi ajutorul Înalt Prea Sfinþitul Dr. când cultul ortodox este împodobit cu melodii diverse de o uimitoare frumuseþe. apoi a apãrut spre distribuire „Sf Liturghie în cântare omofonã“. cântarea noastrã bisericeascã poate servi ca un foarte eficient mijloc de activitate misionarã în rândul oamenilor si în primul rând printre propii noºtri credincioºi. S-a constatat ca unul din principalele motive care contribuie la acest proces de trecere la neoprotestanþi îl constituie lipsa participãrii mai active a credincioºilor ortodocºi la viaþa culticã. Roadele nu au încetat sã aparã: cântarea în comun care era nu numai o dorinþã a credincioºilor dar ºi o necesitate sufleteascã a lor a devenit o stavilã împotriva atacurilor sectare ºi o revigorare a trãirii comunitãþii creºtine. au început sa frecventeze si adunãrile sectare.Lupta de apãrare a Bisericii primare. pantã greºitã sectarã. Arhiepiscopul Târgoviºtei. organizarea ºi încurajarea cântãrii omofone în bisericã ºi rolul preotului ºi al cântãreþului bisericesc în iniþierea ºi antrenarea credincioºilor la cântarea omofonã. Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in frunte cu Patriarhul Justinian s-a vãzut nevoit sã dispunã încetarea activitãþii asociaþiilor religioase. ierurgii sau laude. De aceea Sf. pot fi executate de mireni sub directa supraveghere a preoþilor. Pentru a feri pe credincioºi de cântãri neconforme cu doctrinã ortodoxã ºi cu spiritul Bisericii celei adevãrate. Sfântul Sinod a indicat care anume cântãri.

preotul ortodox se simte apropriat de ei. Preotul nu trebuie sa facã altceva decât sa redea cântarea bisericeascã. împlinind setea de 144 . la întãrirea duhului ortodoxiei. De aceea pentru atragerea acestora. Preotul. Perseverând . întãrit cu credinþa ºi dragostea lor. În acest fel. în misiunea sa de a învãþa. astfel ea are puterea de a înãlþa sufletul la Dumnezeu. Cu ocazia Sf. Ea. paraclis. Deloc de neglijat mi se pare ºi implicarea activã a preotului ºi cântãreþului împreunã cu profesorul de religie în cooptarea ºcolarilor la cântarea religioasã . sã organizeze serbãri în care. În acest context cântarea bisericeascã potenþatã calitativ ºi sincer emoþional. între preot si credincioºi realizându-se o puternicã comuniune. cântarea culticã ortodoxã poate prilejui legãturi fiinþiale ce nu se mai rup niciodatã. Elevul seminarist si studentul teolog trebuie conºtientizaþi cã muzica bisericeascã practicatã intens în parohie poate da roade nebãnuite. sfinþi ºi conduce pe credincioºi la mântuire. Credincioºii contribuind prin participarea activã la sfintele slujbe. va continua cu cântãrile de la utrenie. ajutat de cântãreþul bisericesc va putea .sã se înfiinþeze cor bisericesc cu un repertoriu cât mai bogat. În Biserica Ortodoxã credincioºii însufleþiþi de preot pot contribui substanþial la realizarea acestei mult dorite comuniuni prin cântarea bisericeasca . atât liniarã cat si psalticã . de unire creºtineascã ºi bucurie duhovniceascã. în toatã simplitatea ºi cuviinþa ei. acolo unde este posibil . Crescut si educat în acest spirit. Dar preotul nu trebuie sã se limiteze numai la enoriaºii care vin frecvent în Sfânta Biserica ci sã meargã în întâmpinarea celor care doar cu anumite ocazii din viata lor pãºesc pragul sfântului locaº. Editura Institutului Biblic a pus la îndemâna tuturor doritorilor un bogat ºi variat material liturgic-muzical pe notaþie dublã. deoarece are ca finalitate unirea tuturor cu Dumnezeu si în Dumnezeu. Îsi va putea propune într-o anumitã perioada sã-ºi înveþe credincioºii cântãrile Sfintei Liturghii. cu cãldura ºi cu dorinþa lor de a se ruga.Direct responsabil în acest sens sunt ºcolile teologice ºi preoþii în parohii. acatist ºi chiar de la înmormântare si alte ierurgii. cu timpul. deopotrivã se adreseazã prin text si melodie (muzicã). Sãrbãtori mari . are la îndemânã mijlocul cu cele mai bune rezultate. cântarea omofonã bisericeascã. sâmbãtã sau duminicã va putea lucra cu toþi credincioºii sau cu o parte din ei. ªi pornind treptat ºi cu multã rãbdare. în cadrai catehezelor de la vecernia de vineri . poate fi un minunat mijloc de misiune în rândul credincioºilor cu exigente muzicale deosebite. Preotul având cunoºtinþã de aceste apariþii. vecernie. si mintii si inimii. colindele ºi cântãrile bisericeºti sã devinã mijloace de propovãduire a dreptei credinþe. va lua primul iniþiativa în a acorda o importantã cu totul deosebitã cântãrii bisericeºti în parohie. preotul bine pregãtit. sã imprime în mintea credincioºilor melodiile tradiþionale ale Sfintei Liturghii.

în toate timpurile. În concluzie. bine si frumos. ca jertfã adusã lui Dumnezeu. Preotul.adevãr. putem spune cã muzica . De aceea. 145 . preotul trebuie sã conºtientizeze acest fapt ºi sã-ºi continue pregãtirea muzicalã începutã în scoalã ºi sã înþeleagã cã muzica bisericeascã face parte din lucrarea pastoral-misionarã a sa. Este un mijloc evanghelic de a lucra. în acest înteles. care a existat la toate popoarele. care se întemeiazã pe convingere si liberã acceptare. în creºtinism devine act de cult. el însuºi trebuie sã fie pãtruns în inimã ºi conºtient cã ºi prin cântare doctrina creºtinã nu numai se cunoaºte dar se ºi trãieºte.

iar printre temele majore ale istoriei artelor ºi literaturii. femeia care are rolul cel mai însemnat în familie. tulburãtorul om de culturã – teolog. Tema dragostei este granitic legatã de iubirea pentru femeia . punând în luminã un melos strãvechi. dacã nu revenim la eleganþa cu care aceºtia se purtau cu femeile. de marii creatori. din care nici una nu era demnã: era fie mãritatã sub regim matrimonial ºi astfel bãrbatul devenea stãpân ocrotitor asupra ei cu drept de viaþã ºi de moarte. nici mãcar cel al libertãþii”. Revenind la „Vocaþia religioasã a femeii” – articol redacþional – mã opresc la urmãtorul fragment: „Grecii de odinioarã aveau un oarecare respect faþã de femei. Nicolae Corneanu. mai ales. – mã refer la eseul „Limba originalã a cãrþilor Sfintei Scripturi”. „Piatra din capul unghiului“ ºi.. tãlmãcind profunda ºi mereu actuala învãþãturã datã nouã de Mântuitor.o astfel de femeie a fost înãlþatã. istoria artei sonore de cult. unde poligamia era în floare. dar nu le recunoºteau nici un fel de drepturi. sub formã de portrete. în cadrul acesteia. care ne dovedeºte cã „tinereþea este o stare a spiritului”. recãdem în animalitate. fostul nonagenar. în amintita revistã. în ceea ce priveºte stabilitatea ºi munca fecundã. Domnul nostru Iisus Hristos. Mi-am fãcut „fiºe” din urmãtoarele titluri: „Vocaþia religioasã a femeii“. La romani. „Drumul tinerimii noastre“.ETERNUL FEMININ ªI RELIGIA CREªTINÃ Doru POPOVICI În cartea mea dedicatã trubadurilor medievali se reliefeazã sensul cuvintelor. fie nu se mãrita ºi era privatã de dreptul asupra propriilor ei copii. gamele ºi ritmurile sale. Toatã revista este admirabil realizatã. scriitor ºi educator al credincioºilor noºtri – cel ce mi-a dãruit minunate manuscrise legate de vechea noastrã muzicã religioasã. dupã care. amintim situaþia femeii la vechii evrei. Nicolae Neaga. în care se evidenþiazã grandoarea austerã ºi hieraticã a cântecului de stranã ºi cel ce mi-a oferit prilejul de a face. soþie. dr. femeia avea douã situaþii. Istoricul antic Demostene spunea într-o cuvântare a sa urmãtoarele: ”Avem curtezane pentru voluptãþile sufletului. la dimensiune de mit! Am citit cu multã emoþie revista „Învierea” din Timiºoara – din iulie 2001 – editatã cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinþitului Mitropolit al Banatului. . femeia nobilã. „Sacrificiul –strigãt al rugãciunii mute în tradiþia creºtinã“. A“ctualitatea Sfintei Scripturi“. ªi pentru a nu mai lungi prea mult asemenea exemple. profundã. fiicã sau iubitã. capabilã de mari sacrificii. în legãturã cu rãscolitorul eseu al vestitului teolog.mamã. femei publice pentru îndestularea simþurilor ºi femei legitime pentru a ne da copii ºi a pãzi casele” (Cuvântarea a XX-a).. iar femeia 146 .

este.) nici parte bãrbãteascã ºi nici parte femeiascã” (Galateni 3. aºadar. dupã pãrerea mea. Domnul nostru Iisus Hristos. prin ulcerarea iubirii christice ºi înlocuirea acesteia prin tot felul de false raþionamente. 28). 1). învãþãturile Domnului nostru Iisus Hristos. urmãtorul: „Dupã Înãlþarea lui Iisus la cer. totodatã. pus la stâlpul infamiei ºi socotit ca fiind ceva anacronic! Cu atât mai mult. femeii botezate întru Hristos o participare deplinã la cult. Era o nouã concepþie care s-a impus în lumea pãgânã. învãþãtura Mântuitorului Iisus Hristos va propovãdui egalitatea femeii cu bãrbatul. va afirma urmãtoarele: „Creºtinismul reprezintã un mare pas spre emanciparea femeii. este. Ion Bria: 147 . bunãoarã. prin promovarea pornografiei. (. cu condiþia ca ºi acestea sã respecte. . . pretinse a fi „ºtiinþifice”. Aceastã miºcare merge paralel cu promovarea fecioriei ca o consacrare voluntarã. tovarãºa de viaþã ºi egala bãrbatului în familie.. Iatã însã. Rãspunzând la întrebarea „Cu ce a schimbat creºtinismul statutul femeii?”. Creºtinismul condamnã bigamia ºi incestul. de la ªcoala Catedralei din Paris. are loc oribila demitizare a femeii! Mai cu seamã în literaturã ºi în toate artele. ce ne-au lãsat capodopere. cu o strãveche culturã.cea care a fãcut din femeie. în care „eternul feminin”. Despre creºtinism s-a spus cã ar fi prima religie care a afirmat cã Dumnezeu este iubire. lovirea Bisericii creºtine devine o crimã!! Respect toate cultele.. prin jignirea marilor creatori. tocmai în cãrþi creºtine. aºa cum l-a conceput Mântuitorul. Aºa. Dar cel mai emoþionant fragment al miºcãtorului eseu. de curând plecat la cele veºnice. Avem. de-a face cu concepþii la prima vedere diferite. aºezându-i pe amândoi pe aceeaºi treaptã în faþa lui Dumnezeu. a unui senzualism bolnãvicios. prof. tot creºtinismul a fost cel care a fãcut primul pas spre o gândire a rostului acesteia în societate”. ce aparþine marelui teolog.putând fi alungatã de soþul ei pentru indiferent ce motiv. cunoscuta profesoarã Anne Marie Pelletier. În zilele noastre. pentru prima datã în istoria omenirii. dar care priveazã la unison femeia de un destin ºi o demnitate personalã. din pãcate. nu putem sã nu amintim faptul cã. Ca apoi sã se evidenþieze urmãtoarele: „Fãrã a vrea sã imprimãm creºtinismului un merit mai mare decât cel avut în realitate ºi deºi existã posibilitatea sã fim acuzaþi de subiectivism. În finalul eseului meu voi cita din lucrarea „Destinul Ortodoxiei”. Ea este supremul act de libertate al unei persoane. vorbind ca despre o persoanã care are aceleaºi drepturi în dobândirea mântuirii ca ºi bãrbatul. spune ºi Apostolul Pavel: ”Nu mai este iudeu. pur ºi simplu. mai mult sau mai puþin întemeiat (Deuteronom 24. în vederea dobândirii împãrãþiei lui Dumnezeu. Apostolii au dus mai departe concepþia creºtinismului despre femeie.accentuez. arãtând cã Dumnezeu este totul în viaþa sa”. aducând în discuþie problema cãsãtoriei indisolubile. lovirea Bisericii creºtine. cã ºi în cazul reabilitãrii femeii. el permiþând. pr. la rândul lor. totodatã. dr.

ci este vorba de a respecta ºi a sprijini femeia sã ia parte. Cãci nu este de ajuns a spune cã familia este o instituþie biblicã ºi socialã fundamentalã. de dreptul ºi facultãþile ei. þinând seama de indentitatea ei femininã. 148 . sau cã femeia are rolul ei în bisericã. la toate aspectele vieþii bisericeºti ºi sociale”.„Oricum ar fi ºi orice soluþie s-ar gãsi pânã la urmã. participarea ºi angajarea femeilor în viaþa bisericii ºi a societãþii sunt încã probleme dificile ºi doar parþial rezolvate.

IX. DIN VIAÞA ARHIEPISCOPIEI .

Gãeºti. Miercuri. condus de Lykourgos Arghelopoulos din Atena. 7 octombrie: . prof.a avut o întrevedere cu dna. 2 octombrie: . ºi a acordat preotului paroh Bãnescu Haralmbie distincþia de iconom ºi preotului Bucur Aurelian distincþia de sachelar.a sãvârºit slujba de Te Deum. NIFON. .la sediul Primãriei oraºului Gãeºti. primarul oraºului.a primit. Apoi a sfinþit o troiþã ridicatã în cinstea eroilor din comunitatea localã.a prezidat examenul de capacitate preoþeascã ºi examenul pentru asimilare a cântãreþilor bisericeºti. ºi cu dl. cu ocazia deschiderii noului an universitar la Facultatea de Teologie din Bucureºti. .AIDROM.A. la sediul Protoieriei Târgoviºte Sud. la concertul de muzicã bisericeascã.a participat. la tabãra ºcolarã Cãprioara-Dâmboviþa. . 5 octombrie: . în vederea amenajãrii Muzeului de la Mãnãstirea Nucet. Sâmbãtã. a înmânat. Alexandru Toader. pe dl. vizitând apoi unitatea S. Arctic S. 4 octombrie: . o delegaþie a Asociaþiei Ecumenice a Bisericilor din România .a sãvârºit slujba de resfinþire a bisericii din parohia Vulcana Pandele. senator Traian Novolan. 6 octombrie: .DIN AGENDA DE LUCRU A ÎNALT PREA SFINÞITULUI PÃRINTE DR. susþinut de corul bizantin. Luciana Muscã. 1 octombrie: . organizate la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. . chestor ºef Toma 150 . Luni. ARHIEPISCOPUL TÂRGOVIªTEI LUNA OCTOMBRIE 2004 Vineri. 3 octombrie: . arhitect Doina Petrescu ºi dna. în urma efectuãrii unor lucrãri de reamenajare ºi înfrumuseþare. Duminicã.a primit. premiile câºtigãtorilor concursului naþional de prim – ajutor. la sediul administrativ al Arhiepiscopiei Târgoviºtei.a sãvârºit slujba sfeºtaniei.a prezidat examenul de evaluare a preoþilor participanþi la Cursurile de îndrumare pastoralã ºi misionarã. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. prof.în calitate de Preºedinte al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din România. a avut o întrevedere cu dl. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Marþi. Protoieria Pucioasa. Joi. cu ocazia deschiderii noului an universitar la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã pentru studenþi ºi cadrele didactice.C.

a participat. unde au primit pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I. Arhiepiscopul Constantinopolului ºi Patriarh Ecumenic. participând. Pr. Consfãtuirea cadrelor didactice ale Facultãþii de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. primul ministru al României. a vizitat Academia Românã. cu tema „Educaþia sanitarã în ºcoli“. 17 octombrie: . a sãvârºit.a avut o întrevedere. Apoi. dupã care a participat la Te Deum-ul sãvârºit în Catedrala Patriarhalã.alãturi de Prea Fericitul Pãrinte Patriarh TEOCTIST.a fãcut o vizitã duhovniceascã la Mãnãstirea Nucet ºi a constatat stadiul lucrãrilor de reconstrucþie ºi restaurare al acestui aºezãmânt monahal. prof. Adrian Nãstase. Vineri.a prezidat consfãtuirea de lucru cu P. dr. la simpozionul asociaþiei filantropice medical-creºtine „Christiana“. Vineri. au vizitat pe dl. Ambasada Turciei ºi Ambasada Greciei. ºi pe dl. alãturi de Prea Fericitul Pãrinte TEOCTIST. 10 octombrie: . la Te Deum-ul sãvârºit în Catedrala Arhiepiscopalã. cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“. Marþi. slujba Sfintei Liturghii. Rectorul Universitãþii. Sâmbãtã. 12 octombrie: a prezidat lucrãrile Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºtei. Spiridon Nou“ din Bucureºti. Duminicã.a sãvârºit. a primit pe 15 Sanctitatea Sa. 15 octombrie: . apoi. Ion Mihãilescu.a însoþit. 16 octombrie: . 19 octombrie: . Protopopi ai Arhiepiscopiei Târgoviºtei. Patriarhul României. Sanctitatea Sa Bartolomeu I ºi alþi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. la Biserica „Sf. ec. Ion Cucui. Duminicã. Joi.alãturi de Prea Fericitul Pãrinte TEOCTIST. Rectorul Universitãþii. ministru secretar de stat în Ministerul Administraþiei ºi Internelor. Miercuri. împreunã cu distinºii oaspeþi. 20 octombrie: . la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. 8 octombrie: .C.Zaharia. preºedintele României. Protoieria Titu.a prezidat. dupã cuvântul de bun venit adresat de dl. la Catedrala Arhiepiscopalã. Bartolomeu I. la tabãra ºcolarã Cãprioara. la festivitatea de decenare a titlului de 151 . 21 octombrie: . corul Facultãþii de Teologie din Bucureºti a susþinut un concert cu tematicã religioasã. ºi alþi membri ai Sfântului Sinod. Luni. . cu dl. Marþi.împreunã cu Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist ºi Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Bartolomeu I. pe Prea Fericitul Pãrinte TEOCTIST. apoi. unde. pe seama parohiei Poenari Vulpeºti. la Constanþa. 11 octombrie: . Ion Iliescu. . Miercuri. univ. în calitate de decan. la aeroportul Otopeni din Bucureºti.a participat. a vizitat Universitatea Bucureºti. iar. Patriarhul României. Patriarhul României.a participat la lucrãrile Senatului Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. 13 octombrie: . slujba Sfintei Liturghii ºi a hirotonit întru diacon pe tânãrul Voicu Nichita Iulian.

ºi pe dl. Episcop Vicar al 152 .alãturi de mitropolitul Anthimos al Tesalonicului ºi alþi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Greciei. Episcopul Severinului ºi Strehaiei.„Doctor Honoris Causa“ al Universitãþii „Ovidius“ din Constanþa. . la Reºedinþa Arhiepiscopalã. slujba Sfintei Liturghii. Episcop Vicar Patriarhal ºi pe Prea Sfinþitul Visarion. Episcopul Buzãului ºi Vrancei. Episcopul Buzãului ºi Vrancei. pe Prea Sfinþitul Vincenþiu. 25 octombrie: . ce lucreazã pentru dreptate ºi pace“. Mitropolitul Basarabiei. pentru resfinþirea Mãnãstirii Nucet. la Roma.în prezenþa Prea Fericitul Pãrinte TEOCTIST. în prezenþa Preºedintelui ºi Primului Ministru al Greciei. Episcopul Severinului ºi Strehaiei. Episcopul Râmnicului. pe Prea Sfinþitul Epifanie. Hrisovul de sfinþire ºi sfinte moaºte Sâmbãtã. Episcopul Râmnicului.a participat. 31 octombrie: . Izvorâtorul de Mir. Episcopul Dunãrii de Jos. participã la procesiunea cu sfintele moaºte ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. pe Prea Sfinþitul Gherasim. 26 octombrie: . având alãturi pe Înalt Prea Sfinþitul Petru. Duminicã. 22 octombrie: .a deschis. Episcop Vicar Patriarhal ºi pe Prea Sfinþitul Visarion. a participat.a primit. din cadrul Protoieriei Pucioasa ºi a acordat preotului paroh Butcã Ioan ºi preotului Miculescu Iulian distincþia de iconom. la Mãnãstirea Nucet. Joaneta Vintileanu.a primit. 6 noiembrie: . Patriarhul României. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. pe Prea Sfinþitul Casian. Sanctitãþii Sale Bartolomeu I. Vineri.a sãvârºit. Luni. 5 noiembrie: . Marþi. 7 noiembrie: . pe Înalt Prea Sfinþitul Petru. LUNA NOIEMBRIE Între 2-3 noiembrie: . col. în calitate de delegat al Consiliului Mondial al Bisericilor ºi al Patriarhiei Române. în postamentul sfintei mese. Episcopul Dunãrii de Jos. la Catedrala Mitropolitanã din Tesalonic. la Palatul Patriarhal din Bucureºti. Seminarul cu tema „Prevenirea traficului de fiinþe umane la nivel comunitar“ organizat de Arhiepiscopia Târgoviºtei în colaborare cu Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Dâmboviþa. din cadrul Inspectoratului General al Poliþiei.a sãvârºit slujba de resfinþire a bisericii parohiei Pucioasa I. În perioada 27-30 octombrie. pe Prea Sfinþitul Casian. Gheorghe Jilavu. pe Prea Sfinþitul Gherasim. Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului ºi Mitropoliei Ardealului. Comandantul Garnizoanei Târgoviºte. la lucrãrile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Vineri. în cadrul cãreia a introdus. împreunã cu mai mulþi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe a Greciei.a sãvârºit slujba vecerniei. Duminicã. dr. la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. pe Prea Sfinþitul Nicodim. pe Prea Sfinþitul Epifanie. pe Prea Sfinþitul Nicodim. directorul Institutului pentru Cercetarea ºi Prevenirea Criminalitãþii. care se aflã în Catedrala Mitropolitanã. la „Primul congres mondial al organizaþiilor bisericeºti. pe Prea Sfinþitul Vincenþiu. pe dna. Mitropolitul Basarabiei.

a avut o întrevedere. la sediul Gevernului României. 8 noiembrie: . 15 noiembrie: . sãvârºitã în cinstea Sfântului Ioan Gurã de Aur. Comitetul de Direcþie al Fundaþiei „Sf. la Sediul Central din Bucureºti. pe sema parohiei Vulcana Bãi.ARMS.a felicitat. cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“. 19 noiembrie: . Miercuri. la Mãnãstirea Nucet.a participat la Conferinþa de orientare a preoþilor din cadrul Protoieriei Gãeºti.în calitate de preºedinte. Joi. Între 9-10 noiembrie: . 21 noiembrie: . la Garnizoana militarã Teiº. la Bucureºti. ministrul pentru Coordonarea Secretariatului General al Guvernului.Asociaþia Ecumenicã a Bisericilor din România. Duminicã. cu ocazia sãrbãtoririi a 18 ani de la întronizarea în scaunul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi a sãvârºit slujba de binecuvântare a locului pe care se va ridica o nouã bisericã. Eugen Bejinariu. Protoieria Pucioasa. cu hramul „Sf. Marþi. Luni.a prezidat.a participat la slujba Sfintei Liturghii. o delegaþie a Societãþii de Cruce Roºie din Elveþia. 23 noiembrie: .a sãvârºit slujba de resfinþire a bisericii parohiei Proboiu. . Ier. la simpozionul cu tema „Prevenþia traficului de fiinþe umane la nivel comunitar“. a primit. Apoi. 24 noiembrie: . a oficiat slujba de resfinþire a Mãnãstirii Nucet. Joi. la biserica „Sf. .alãturi de Prea Sfinþitul Episcop Sebastian Ilfoveanul. la Facultatea de Teologie.a participat la Conferinþa de orientare a preoþilor din cadrul Protoieriei Titu. cu dl. precum ºi amenajarea unui muzeu mãnãstiresc. Treime“. ca urmare a lucrãrilor de restaurare ºi consolidare a bisericii ºi reconstruire a chiliilor. la sediul central al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din România. Vineri. pe Prea Fericitul Pãrinte Patriarh TEOCTIST. 16 noiembrie: . Ap. Sâmbãtã. cu hramul „Sf. Maicã Irina Penea. Arhangheli“ din Târgoviºte. la lucrãrile Consiliului de Administraþie al AIDROM . Ioan Gurã de Aur“. la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. la Palatul Patriarhal din Bucureºti.a participat.a participat.Arhiepiscopiei Sibiului ºi Mitropoliei Ardealului. Vasile cel Mare“ ºi „Sf. în calitate de Preºedinte. Luni. Petru ºi Pavel“. patronul spiritual al Seminarului Teologic din Târgoviºte. ºi a hirotonit întru preot pe diaconul Ignat Adrian.în calitate de Preºedinte. dupã care a instalat ca stareþã pe P. 13 noiembrie: . episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureºtilor. a sãvârºit slujba de târnosire a bisericii de la Spitalul Judeþean Ploieºti. Protoieria Târgoviºte Nord. examenul de admitere la Master. Macrina“ din Bucureºti .a prezidat. Duminicã. 25 noiembrie: . Luni.a participat la slujba Utreniei. 22 noiembrie: . a prezidat lucrãrile Comitetului de Direcþie al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie. 14 noiembrie: . 153 . 11 noiembrie: . Marþi. a participat la programul artistic susþinut de corul Seminarului Teologic „Sf. Cuv.

Luni. cu ocazia reîntoarcerii de la Roma a moaºtelor Sfântului Ioan Gurã de Aur ºi a Sfântului Grigorie Teologul. Joi.de sãrbãtoarea Sfântului Mare Ierarh Nicolae.a participat la Conferinþa de orientare a preoþilor din cadrul Protoieriei Târgoviºte Sud. sat Rãþoaia. în prezenþa reprezentanþilor Bisericilor Ortodoxe autocefale ºi ai Bisericii Romano-Catolice. 8 decembrie: . Bartolomeu I.a participat la Conferinþa de orientare a preoþilor din cadrul Protoieriei Târgoviºte Nord. Sâmbãtã. participã.a sãvârºit slujba de sfinþire a locului pe care se va construi o nouã bisericã pentru comuna Bucºani. Miercuri. alãturi de Sanctitatea Sa. ºi a hirotonit întru diacon pe tânãrul teolog Popa Adrian. Protoieria Târgoviºte Sud. Duminicã. Luni. 3 decembrie: .a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. 6 decembrie: . cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“.ca delegat al Prea Fericitului Pãrinte TEOCTIST. ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã. a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii la biserica parohiei române din Constantinopol. 27 noiembrie: . a sãvârºit slujba binecuvântare a locului pe care se va ridica o nouã bisericã în comuna Bezdead. Patriarhul Ecumenic. parohia Costiºata. 154 . Protoieria Târgoviºte Sud.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. 12 decembrie: . Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Marþi. Duminicã.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii.Vineri. Protoieria Pucioasa.înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi. alãturi de Sanctitatea Sa Bartolomeu I. pe seama parohiei Cazaci.alãturi de Înalt Prea Sfinþitul Serafim. la Catedrala Patriarhalã. Mitropolitul Germaniei ºi al Europei de Nord ºi de Prea Sfinþitul. Sâmbãtã. la Catedrala Arhiepiscopalã. Patriarhul României.a participat la Conferinþa de orientare a preoþilor din cadrul Protoieriei Pucioasa. în Catedrala Patriarhalã din Constantinopol. Bartolomeu I. Marþi. LUNA DECEMBRIE Vineri. Corneliu Bârlãdeanul. la Mãnãstirea Nucet. 29 noiembrie: . la Mãnãstirea Stelea. 7 decembrie: . membrii tuturor bisericilor ortodoxe autocefale ºi reprezentanþi ai Bisericii Romano Catolice. a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. 4 decembrie: . 9 decembrie: . 28 noiembrie: . ºi a hirotonit întru preot pe diaconul Popa Adrian. pe seama parohiei Cazaci. la Patriarhia Ecumenicã de la Constantinopol. 30 noiembrie: . 26 noiembrie: . Patriarhul Ecumenic ºi membrii Bisericilor Ortodoxe autocefale. la slujba sãvârºitã în Catedrala Patriarhalã. . Arhiereu vicar al Episcopiei Huºilor. Protoieria Târgoviºte Sud.a participat la slujba vecerniei sãvârºitã de Sanctitatea Sa.a sãvârºit slujba de inaugurare a noului local al pieþei agroalimentare „1 Mai“ din Târgoviºte. Patriarhul Ecumenic. cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“.

a oficiat slujba Sfintei Liturghii. daruri copiilor instituþionalizaþi. a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. la Clubul Studenþilor. Luni. 4 ianuarie: . Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. la concertul de colinde susþinut de Corala Arhiepiscopiei Târgoviºtei ºi de corul mixt al Facultãþii de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. F. a participat. 27 . .a efectuat o vizitã pastoralã la Mãnãstirea Peºtera Ialomiþei. precum ºi unor preoþi din Eparhie. stareþii ºi stareþele de mãnãstiri. a oferit o recepþie. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Sâmbãtã. pe Prea Fericitul Pãrinte TEOCTIST. pe profesorii ºi colaboratorii de la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. Vineri. precum ºi autoritãþilor locale ºi judeþene veniþi pentru a felicita pe Înalt Prea Sfinþia Sa. Marþi.cu prilejul zilei aniversare. la Catedrala Arhiepiscopalã. a asistat la Te Deum-ul sãvârºit la Biserica Paraclis Arhiepiscopal Kretzulescu. precum ºi urãri de sãnãtate ºi bucurii în noul an. 26 decembrie: . 17 decembrie: .cu ocazia întreitei sãrbãtori: a Tãierii împrejur a Domnului. care s-au remarcat prin rezultate deosebite în activitatea lor. Ioan Gurã de Aur“ din Târgoviºte. 16 decembrie: . cu ocazia marelui praznic al Naºterii Domnului ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã.29 decembrie: . ºi apoi. Luni.la împlinirea a cinci ani de la întronizarea ca Arhiepiscop al Târgoviºtei. personalitãþile laice ale comunitãþii locale ºi tuturor celor prezenþi.a vizitat. 21 decembrie: . Între. la Catedrala Arhiepiscopalã.a primit.cu ocazia zilei onomastice a P. . Marþi. Pãrinte TEOCTIST. alãturi de alþi membri ai Sfântului Sinod. stareþilor ºi stareþelor din cuprinsul eparhiei. la sediul Protecþiei Copilului din Târgoviºte. ºi a acordat distincþii bisericeºti Prea Cucernicilor Pãrinþi Consilieri Eparhiali. LUNA IANUARIE 2005 Sâmbãtã. 155 . apoi. Duminicã. Patriarhul României. Prea Cucernicilor Pãrinþi Protoierei.dupã amiazã. 25 decembrie: . a sãvârºit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopalã ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã ºi binecuvântare numeroºilor credincioºi. a participat la concertul de colinde susþinut de Corul mixt al Facultãþii de Teologie din Bucureºti. pentru preoþii din cele cinci Protoierii ale Eparhiei.a participat la concertul de colinde susþinut de Corul Seminarului Teologic „Sf. 5 ianuarie: . la Reºedinþa Arhiepiscopalã. 20 decembrie: .Joi. 1 ianuarie: . a oferit o recepþie preoþilor. a Sfântului Vasile cel Mare ºi a Anului Nou.a participat. la Te Deum-ul sãvârºit în Catedrala Patriarhalã din Bucureºti ºi la recepþia oferitã în cinstea acestei zile. la Bucureºti. ºi.a oferit.

precum ºi pentru credincioºii care au asistat la sfânta slujbã. precum ºi a autoritãþilor locale ºi judeþene. 7 februarie: . în prezenþa dlui. alãturi de dl. Gheorghe Ana. Cu aceastã ocazie. 30 ianuarie: . dl. LUNA FEBRUARIE Luni. ing. slujba de sfinþire a Aghiasmei celei Mari. dr. Între 10-18 ianuarie: la invitaþia Patriarhiei Ecumenice. ing. 7 ianuarie: . forma de învãþãmânt la distanþã. Primarul Municipiului Târgoviºte ºi alte autoritãþi ale judeþului. Duminicã. Adriean Videanu. Vineri. .cu ocazia sãrbãtorii Sfinþilor Trei Ierarhi Vasile. 1 februarie: . dupã care a participat la Te Deum-ul sãvârºit la biserica Paraclis Arhiepiscopal Kretzulescu. 156 . vicepremier al Guvernului României. la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. la împlinirea a 90 de ani de viaþã.în calitate de Preºedinte. dr.a prezidat ºedinþa de lucru a Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºtei. vieþuitoare ale acestei Sfinte Mãnãstiri. Grigore ºi Ioan. în Rhodos-Grecia. desfãºurate în piaþa „Minai Viteazul“ din Municipiul Târgoviºte. la reºedinþa Arhiepiscopalã. Vineri. apoi. prefectul Judeþului Dâmboviþa. a sãvârºit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopalã ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã. cu ocazia deschiderii lucrãrilor Adunãrii Eparhiale a Arhiepiscopiei Târgoviºte. Preºedintele Consiliului Judeþean Dâmboviþa. Iulian Furcoiu. participând. Jean Popescu. 28 ianuarie: . Cu aceastã ocazie a rostit un cuvânt de binecuvântare pentru cei prezenþi.a prezidat examenul de licenþã al promoþiei 2004.Joi. la Catedrala Arhiepiscopalã. Jean Popescu. a sãvârºit Sfânta Liturghie la Mãnãstirea Dealu ºi a rostit un cuvânt de binecuvântare pentru prea cuvioasele maici.în calitate de decan a prezidat lucrãrile Consiliului Profesoral al Facultãþii de Teologie-Litere a Universitãþii „Valahia“ Târgoviºte. care a fost prezentat membrilor Adunãrii Eparhiale. Între 25-27 ianuarie: .de sãrbãtoarea Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezãtorul ºi Înaintemergãtorul Domnului. dl. Luni. 24 ianuarie: . pe Alteþa Sa Regalã. dl. la Conferinþa Pan-ortodoxã pregãtitoare pentru Adunarea Generalã a Consiliului Mondial al Bisericilor. a oficiat slujba Sfintei Liturghii.Boboteaza. 31 ianuarie: . ce va avea loc la Porto-Algere -Brazilia. Luni.a participat la instalarea noului Prefect al judeþului. a participat la manifestãrile prilejuite de aceastã sãrbãtoare.cu ocazia zilei Unirii Principatelor Române. Luni.alãturi de alþi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.de ziua marelui praznic al Botezului Domnului . la manifestãrile prilejuite de aniversarea Prea Fericitul Pãrinte Patriarh TEOCTIST. 6 ianuarie: . la Catedrala Patriarhalã din Bucureºti. prinþul Radu de Hohenzollern-Veringen. a prezidat lucrãrile Comitetului de Direcþie al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din România. la Sediul Central din Bucureºti. a primit. apoi. a participat. a sãvârºit Sfânta Liturghie ºi.

la Palatul Patriarhal din Bucureºti.Marþi. 24 februarie: . Preºedintele Senatului României. a primit pe Sanctitatea Sa. Electrica S. 9 februarie: . a domnului Eugen Simion. Bartolomeu I.a participat. 25 februarie: . 28 februarie: . din data de 26 decembrie 2004. la Facultatea de Teologie Ortodoxã din Bucureºti. Luni. intervenind pentru alocarea unui teren în vederea construirii unei noi biserici.C. 6 martie: . 27 februarie: . LUNA MARTIE Marþi. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Între 2-4 martie: . Joi.a participat. la întrunirea decanilor Facultãþilor de Teologie Ortodoxã din þarã. Patriarhul României. pe dl. Patriarhul Ecumenic. 1 martie: . directorul Societãþii Naþionale de Cruce Roºie. Târgoviºte.alãturi de Prea Fericitul Pãrinte Patriarh TEOCTIST. Sanctitatea Sa.a prezidat. Florin Popescu. Sâmbãtã.a participat la lucrãrile Consiliului Local al Municipiului Moreni. a Prea Fericitului Pãrinte Teoctist. la aeroportul Otopeni din Bucureºti. Valentin Brãnescu. la sediul central al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din România. ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã.alãturi de Prea Fericitul Pãrinte TEOCTIST. Arhiepiscopul Constantinopolului ºi Patriarh Ecumenic. ºi alþi membri ai Sfântului Sinod. 10 februarie: . directorul S. la Biserica „Sf. Spiridon Nou“ din Bucureºti. ºi pe dl.AIDROM. la Sinaia. în legãturã cu fondurile strânse pentru victimele din Asia. 8 februarie: . Gheorghe Popescu.A. pe dl. a organizat o conferinþã de presã. în prezenþa Sanctitãþii Sale Bartolomeu I. a domnului Nicolae Vãcãroiu. lucrãrile Comitetului de Direcþie al Asociaþiei Ecumenice a Bisericilor din România . ºi a altor membri ºi reprezentanþi ai cultelor religioase din România. a membrilor Sfântului Sinod. a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. la ºedinþa festivã a Adunãrii Naþionale Bisericeºti. dupã care a participat la Te Deum-ul sãvârºit în Catedrala Patriarhalã. Vineri. filiala Dâmboviþa. a domnului Traian Bãsescu.a participat. Miercuri. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Joi. Bartolomeu I. Duminicã. Preºedintele României. deputat de Dâmboviþa în Parlamentul României. la lucrãrile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ºi ale Adunãrii Naþionale Bisericeºti. . Patriarhul Ecumenic. Între 13-22 februarie. Duminicã. ing. la Catedrala Arhiepiscopalã.a primit. 5 martie: . Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. a participat la lucrãrile Comitetului Executiv al Consiliului Mondial al Bisericilor. la Facultatea de Teologie. Preºedintele Academiei Române. ºi toþi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii.a primit. 157 .a prezidat.în calitate de Preºedinte. cu ocazia aniversãrii a 120 de ani de la dobândirea autocefaliei ºi 80 de ani de la înfiinþarea Patriarhiei Române. examenul de dizertaþie la Master. ce a avut loc la GenevaElveþia.

Bartolomeu I.a primit. . Macrina“. 15 martie: .a prezidat ºedinþa de notare administrativã anualã a preoþilor din Protoieria Titu.a prezidat.a participat la decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa“ al Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. pe Sanctitatea Sa.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. Marþi. 25 martie: . pe dl. 24 martie: . a condus la aeroportul „Henri Coandã“. 10 martie: . Patriarhul României.a primit. 21 martie: . ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã.de sãrbãtoarea Buneivestiri. a asistat. hramul acestei biserici. Protoieria Titu.în calitate de Preºedinte. 8 martie: . la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Vineri. Luni. la parohia Rãcari din cadrul Protoieriei Titu.în calitate de Preºedinte al Asociaþiei Ecumenice a Bisericilor din România-AIDRom. Dr. preºedintele S. 158 . în calitate de Preºedinte. deputat în Parlamentul României. 30 martie: . 12 martie: . 29 martie: .Asociaþia Ecumenicã a Bisericilor din România ºi lucrãrile Comitetului de direcþie al fundaþiei „Sf. col. sãvârºitã cu ocazia praznicului Buneivestiri. 20 martie: . Duminicã.C.a prezidat ºedinþa de notare administrativã anualã a preoþilor din Protoieria Gãeºti. a participat. Adrian Dumitru. 18 martie: . Hein România SA. la sãvârºirea slujbei Sfintei Liturghii. la Palatul Patriarhal din Bucureºti. .împreunã cu Prea Fericitul Pãrinte TEOCTIST. pe dl.a participat la lucrãrile Senatului Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. la Catedrala Arhiepiscopalã. Vineri. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Vineri. Patriarhul Ecumenic. Duminicã.C. 23 martie: .Ogrea. a prezidat lucrãrile Adunãrii Naþionale ºi ale Consiliului Naþional al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din România. de la Universitatea „Macedonia“ din Tesalonic-Grecia. 7 martie: .Luni. ªerban Patriciu. Miercuri. la slujba vecerniei. Marþi. Marþi. .a participat. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. apoi a vizitat biserica în construcþie de la parohia Tãrtãºeºti. 11 si Sâmbãtã. ºi cu alþi membri ai Sfântului Sinod. . 27 martie: . Protoierei ai Arhiepiscopiei Târgoviºtei. Pr. la lucrãrile seminarului internaþional anti-trafic „Misiunea creºtinã împotriva traficului de fiinþe umane“. ºi anexa gospodãreascã Ulmi. la Catedrala Arhiepiscopalã ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã. 22 martie: a prezidat lucrãrile Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºte.a acordat un interviu pentru postul de radio Trinitas. Maria Negroponti-Delivahis.cu ocazia aniversãrii zilei naþionale a Greciei. Miercuri 31 martie si joi 1 aprilie: . Joi. doamnei Prof.a prezidat consfãtuirea de lucru cu P. Ion Stan. Joi. lucrãrile Consiliului de Administraþie al AIDRom . la Bucureºti.a primit. Marþi. a participat la recepþia oferitã de cãtre Ambasada Elenã din Bucureºti.a prezidat lucrãrile Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºte.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. comandantul Jandarmeriei Dâmboviþa. pe dl. din Bucureºti. Univ. la Parohia Valea Lungã . Luni.

Între 12-16 aprilie: . filiala Dâmboviþa. directorul Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din România. 159 .a oficiat slujba Sfintei Liturghii. profesor de padagogie la Universitatea din Joensuu-Finlanda. Luni. la Facultatea de Teologie. Apoi au vizitat Catedrala Arhiepiscopalã ºi Mãnãstirile Stelea.a prezidat consfãtuirea de lucru cu P. pe Prea Fericitul Pãrinte Patriarh TEOCTIST împreunã cu o delegaþie a Bisericii din Suedia. 20 aprilie: . protectorul spiritual al acestei mãnãstirii. la Seminarul Teologic „Sf. . Pr.LUNA APRILIE Luni. Dealu. Marþi. 4 aprilie: . Catolicosul tuturor armenilor. ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã.a avut o întrevedere cu dl. Protopopi ai Arhiepiscopiei Târgoviºtei. o slujbã de pomenire în memoria Suveranului Pontif Papa Ioan Paul al II-lea. 5 aprilie: . Dr. Dealu ºi Viforâta. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. ºi pe dl.a participat. 17 aprilie: . 21 aprilie: . Risto Aikonen. Monica Octavia Muscã. Duminicã. Miercuri. la biserica Mãnãstirii Stelea din Târgoviºte. a primit. Ioan Gurã de Aur“ din Târgoviºte.a prezidat consfãtuirea de lucru cu P. Marþi.a asistat la oficierea slujbei Sfintei Liturghii. la biserica Mãnãstirii Nucet. . cu care a vizitat Mãnãstirile Nucet.a oficiat. Vineri.a avut o întrevedere. 7 aprilie: . Sâmbãtã. rectorul Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. la Etchimiazin. Joi. pe dl. sositã în România la invitaþia Asociaþiei Ecumenice a Bisericilor din România . Purtãtorul de Biruinþã“.a prezidat lucrãrile Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºte. cu dna. Miercuri.C. 8 aprilie: . Duminicã. la Catedrala Arhiepiscopalã. Viforâta ºi Nucet. Pr. la Palatul Patriarhal din Bucureºti.a vizitat. Prof. la ºedinþa cu profesorii de religie din Arhiepiscopia Târgoviºtei. 23 aprilie: . la Catedrala Arhiepiscopalã.a acordat un interviu pentru postul de radio România Actualitãþi.AIDRom. Anton Rãdulescu. precum ºi Catedrala Arhiepiscopalã ºi ferma ecologicã Ulmi. directorul SC Corint SA Târgoviºte. Ministrul Culturii ºi Cultelor. vizita dlui.a primit. Popescu Gheorghe. cu dl. ce a avut loc în Armenia.a primit o delegaþie a Bisericii din Suedia. Ion Cucui. la Bucureºti.a participat la Reuniunea Comitetului Coordonator al Comisiei speciale de participare a ortodocºilor în Consiliul Mondial al Bisericilor. .a avut o întrevedere. 18 aprilie: . 19 aprilie: . 6 aprilie: .a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii.C. la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. Mihai Gheorghiu. de sãrbãtoarea „Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Protopopi ai Arhiepiscopiei Târgoviºtei. la invitaþia Sanctitãþii Sale Karez King al II-lea. Joi. Secretar de Stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. care a susþinut o conferinþã pentru studenþii teologi. 10 aprilie: .

26 aprilie: . 25 aprilie: . 3 mai: . Florin Popescu. ºi a dat binecuvântarea pentru începerea slujbelor religioase.a primit. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. deputat în Parlamentul României. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. . pe dl. la Catedrala Arhiepiscopalã. ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã. 27 aprilie: . 29 aprilie: . Miercuri. .„A doua Înviere“. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Biserica Geartoglu. 4 mai si Joi. Preºedintele SC Hein România SA. Mãnãstirea Dealu. Costel Gavrilã.a primit. pe dl.a oficiat slujba Sfintei Liturghii la Biserica Mãnãstirii Nucet ºi. ºi pe dl. la sediul Protecþiei Copilului din Târgoviºte.a sãvârºit slujba Învierii Domnului. Vineri. în vederea organizãrii bunei desfãºurãri a sãrbãtorilor pascale. Vineri. Voievozi». Athanasie ºi Chiril».Floriile. Miercuri. col. Luni. în procesiune.a sãvârºit slujba sfeºtaniei la demisolul noii biserici a parohiei Pucioasa II. daruri copiilor instituþionalizaþi. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. comandant adjunct al Poliþiei Judeþene. pe reprezentanþii presei locale ºi a dat un mesaj pascal pentru credincioºii din Eparhie.a primit vizita doamnei Monica Octavia Muscã.a primit. apoi.a sãvârºit slujba Vecerniei Paºtilor . LUNA MAI Duminicã. oferind ºi o recepþie. la Catedrala Arhiepiscopalã. 28 aprilie: . C. a mers împreunã cu credincioºii la izvorul din pãdurea învecinatã.cu ocazia praznicului Intrãrii în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos . pe dl. Joi. Marþi. Reºedinþa Arhiepiscopalã ºi Biserica paraclis Arhiepiscopal Kretzulescu. stareþi ºi stareþe de mãnãstiri din Arhiepiscopia Târgoviºtei.a efectuat o vizitã pastoralã la Mãnãstirea Peºtera Ialomiþei. Biserica «Sf. col. Biserica «Sf. ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã. Complexul «Curtea Domneascã». . Ion Dumitru. la Catedrala Arhiepiscopalã.a primit. 160 . ªerban Patriciu. 1 mai: . . având alãturi pe P. la Catedrala Arhiepiscopalã. 6 mai: . ing. a sãvârºit Sfânta Liturghie.a sãvârºit slujba Deniei celor 12 Evanghelii. pe dl. ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã miilor de credincioºi adunaþi în faþa acesteia. Pr. Octavian Floricel.a oferit. Ministrul Culturii ºi Cultelor.. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. . Mãnãstirea Stelea. Duminicã. deputat în Parlamentul României. la Catedrala Arhiepiscopalã.a primit.a sãvârºit slujba Deniei Prohodului Domnului. . Marþi. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. din Protoieria Pucioasa. cu ocazia inaugurãrii.a sãvârºit slujba sfeºtaniei la magazinul Minimax din municipiul Târgoviºte. 5 mai: . unde a sãvârºit slujba sfinþirii apei ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã numeroºilor credincioºi prezenþi.a primit. cu ocazia Sfintelor Paºti. 24 aprilie: . ºi a binecuvântat ramurile de salcie. Consilieri ºi Protopopi. preoþi.

19 mai: . 29 mai: .a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii.Germania. alãturi de alþi membri ai Sfântului Sinod. a prezidat lucrãrile Comitetului de Direcþie al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din România. Între 31 mai — 7 iunie: .a participat. Monica Octavia Muscã.a primit.. Ioan Gurã de Aur“. desfãºuratã la Mãnãstirea Kykkos . 161 .a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii.a prezidat. patronul spiritual al arhipãstorului eparhiei Buzãului. Între 23-25 mai: . la Reuniunea Comisiei internaþionale de Dialog teologic între Biserica Ortodoxã ºi Comuniunea anglicanã. ºedinþa de lucru cu preoþii din parohiile afectate de fenomenul prozelitismului sectar. o serie de întrevederi cu dna.a participat. Duminicã. Joi. 30 mai: . la o întrunire a reprezentaþilor celor opt Biserici Ortodoxe Autocefale. la sediul administrativ al Arhiepiscopiei Târgoviºtei. la Catedrala Arhiepiscopalã.a participat la festivitatea de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa“ domnului Florin Ionescu. profesor la Universitatea de ªtiinþe Aplicate. la Seminarul Teologic „Sf. la Bucureºti. organizat de Universitatea „Valahia“ din Târgoviºte.Sâmbãtã. cu dl. Ministrul Culturii ºi Cultelor. 22 mai: . Adrian Lemeni. Marþi.spaþiu universitar unic“.a vizitat pe Prea Sfinþitul Epifanie. Luni. ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã. Virgil Niþulescu. un grup de maici ºi cãlugãri catolici. la Catedrala Arhiepiscopalã. 26 mai: . Marþi. ºi cu dl. 27 mai: .în calitate de Preºedinte. Duminicã. Vineri.a prezidat. 7 mai: . 9 mai: .a participat. Luni. la lucrãrile Adunãrii Generale a organizaþiei CARCler. mai: . la lucrãrile Consiliului Academic al Universitãþii. Joi. ca delegat al Patriarhiei Române. Miercuri 11. la palatul episcopal din municipiul Buzãu. Joi. promoþia 2005.Cipru. judeþul Buzãu. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Examenul de Competenþã profesionalã al claselor a XIII-a. Ministru Secretar de Stat pentru Culte. ºi la sãvârºirea slujbei Sfintei Liturghii. Luni. 10 mai: .a participat la simpozionul internaþional cu tema „Europa . 15 mai: .a avut. la facultatea de Teologie Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. . ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã. cu ocazia prãznuirii Sfântului Epifanie. 12 mai: . Episcopul Buzãului ºi Vrancei. aflaþi în pelerinaj. la Constantinopol.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. Konstanz . Ministru Secretar de Stat pentru Monumente ºi Patrimoniu.a participat. la Catedrala Arhiepiscopalã.a participat. Duminicã. la oficierea slujbei de sfinþire a noii biserici ºi clãdirilor de la Seminarul monahal de la Mãnãstirea Rãteºti.a prezidat lucrãrile Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºtei. din cadrul Arhiepiscopiei Târgoviºtei. 17 mai: . 16 mai: . la Sediul Central din Bucureºti. Arhiepiscopul Ciprului. în calitate de delegat al Patriarhiei Române. unde a rostit o alocuþiune.

a sãvârºit Sfânta Liturghie. 8 iunie: .a prezidat examenul de licenþã al promoþiei 2005 la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. Miercuri. primarul comunei Crevedia. . împreunã cu o delegaþie a Consiliului Mondial al Bisericilor de la Geneva. Patriarhul României. la Catedrala Arhiepiscopalã. Duminicã. a participat la depunerea jurãmântului de credinþã al licenþiaþilor Facultãþii de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. Joi. a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopalã. iar apoi. Luni. . Luni. 25 iunie: . 26 iunie: . în Piaþa Tricolorului. în Catedrala Arhiepiscopalã. cu ocazia Zilei Drapelului Naþional al României. la Reºedinþa Arhiepiscopalã.a acordat un interviu postului de Radio România Actualitãþi.a fãcut o vizitã ecumenicã Bisericii Ortodoxe Ruse. dupã care a sãvârºit slujba sfinþirii tricolorului. Apoi a efectuat o vizitã pastoralã la parohiile Brezoaiele ºi Rãcari I ºi la Mânãstirea Bâldana.a participat la lucrãrile Senatului Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. 28 iunie: . desfãºuratã la Mânãstirea Kykkos – Cipru. la sesiunea anualã a Comisiei internaþionale de Dialog teologic Ortodoxo. ºi cu Prea Sfinþitul Vincenþiu Ploieºteanul. 13 iunie: . alãturi de oficialitãþile locale ºi judeþene. la invitaþia Primãriei comunei Aninoasa. Sâmbãtã. Apoi. Teodorescu Florin. 29 iunie: .LUNA IUNIE Între 1 . împreunã cu Prea Fericitul Teoctist.7 iunie: .a prezidat examenul de licenþã al promoþiei 2005 la Facultatea de Teologie a Universitãþii “Valahia” din Târgoviºte. unde a sãvârºit slujba parastasului pentru eroii neamului. promoþia 2005.a prezidat lucrãrile Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºtei. Marþi. a participat la serbãrile comunei ºi a sãvârºit slujba parastasului pentru eroii comunitãþii locale. ºantierul în lucru la noua bisericã din comuna Tãrtãºeºti. zi de pomenire a eroilor.anglican.de sãrbãtoarea „Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel”.a primit. din cadrul Protoieriei Titu.a vizitat. dupã care s-a deplasat în procesiune. 30 iunie: .a participat la lucrãrile Comisiei canonice a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.cu ocazia praznicului „Înãlþãrii Domnului”. episcop vicar patriarhal. 1 iulie: . Miercuri. LUNA IULIE Vineri. în calitate delegat al Patriarhiei Române. 162 . a binecuvântat ridicarea acestuia pe catarg. 9 iunie: . pe dl. Joi.a participat.a sãvârºit Sfânta Liturghie. Între 14 – 24 iunie: . 28 iunie: . la Monumentul Eroilor din Piaþa Tricolorului.dupã amiazã. ce s-au desfãºurat la Palatul Patriarhal din Bucureºti. 27 iunie ºi marþi.

Pantocrator“. Târgoviºte Sud. Sâmbãtã. Prof. Dr.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii la Mânãstirea Viforâta. însoþit de gramata arhiepiscopalã.a prezidat.a prezidat. la Catedrala Arhiepiscopalã. cu hramul „Sf. în urma pensionãrii maicii Eufrasia Poianã. Florea Oprea. examenul de dizertaþie la Master. directorul Institutului Teologic din Geneva. în prezenþa autorului Pr. de sãrbãtoarea „Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul“. precum ºi a salarizãrii personalului bisericesc. la Reºedinþa Arhiepiscopalã.a participat la Conferinþa preoþeascã semestrialã de primãvarã din cadrul Protoieriilor Titu. 12.a participat la slujba Utreniei. . cu aceastã ocazie.Luni. la Catedrala Arhiepiscopalã. 9 iulie: . Vineri. Duminicã. Dr.a participat. Bossey-Elveþia. lucrãrile Consiliului de Administraþie al Asociaþiei Ecumenice a Bisericilor din România AIDROM. Prof. 26 iulie: . ce a avut pe ordinea de zi pachetul de legi ale proprietãþii.a prezidat lucrãrile Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºtei.ca preºedinte al Fundaþiei „Sf. ocrotitorul paraclisului acestei mânãstiri. ºi a hirotonit întru diacon pe tânãrul teolog Bãdescu Dragoº-Leonard. care a primit. a prezidat lucrãrile Comitetului de Direcþie al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din România. pe Pr. 31 iulie: . ing. titlul de “Maicã stareþã onorificã pe viaþã”. Miercuri. În zilele de 11. Târgoviºte Nord ºi Pucioasa.a participat la lucrãrile Comisiei Mixte Patriarhia Românã – Guvernul României. 16 iulie: . Viforâta ºi Nucet.a participat. Prof. a sãvârºit Sfânta Liturghie. 14 ºi 15 iulie: .împreunã cu pe Pr. 7 iulie: . 20 iulie: . 17 iulie: . univ. Vineri. Macrina“. Cuv. dupã care a instalat ca stareþã pe P.a participat la festivitatea de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa“ al Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte domnului prof. la sediul din Bucureºti. Joi. Împãraþi Constantin ºi Elena”. dr. 22 iulie: . la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia” din Târgoviºte. Dumitru Popescu.a prezidat examenul de admitere la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte.a prezidat examenul de capacitate preoþeascã. Joi.în calitate de Preºedinte. Maicã Emanuela Preda. lucrãrile Consiliului de Administraþie. . fostul Rector al Universitãþii. Ioan Sauca. 13. 29 iulie: . 5 iulie ºi Miercuri. pe seama parohiei Moþãieni II. Vineri. la Techirghiol. Marþi. la sediul Arhiepiscopiei Târgoviºtei. la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. Gãeºti. la Mânãstirea Dealu. 15 iulie: . Duminicã. 25 iulie ºi Marþi. . 21 iulie: . a prezidat.a primit. 4 iulie: . 163 . Luni. Ioan Sauca. la lucrãrile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 6 iulie: . Sâmbãtã. la Sediul Central din Bucureºti. la Palatul Patriarhal din Bucureºti. doc. Dr. la lansarea cãrþii „Iisus Hristos.a oficiat slujba Sfintei Liturghii. dupã care a vizitat Mânãstirile Dealu.

a sãvârºit. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Împãraþi Constantin ºi Elena“. ºi. Duminicã.de sãrbãtoarea Tãierii Capului Sfântului Ioan Botezãtorul. Arhangheli“ din Târgoviºte. primarul municipiului Târgoviºte. cu hramul „Sf. Gheorghe Jilavu. 26 august: . . împreunã. slujba vecerniei ºi prohodului pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului. pe preotul Silviu State. la lucrãrile Comisiei Mixte Guvern-Patriarhie pentru Parteneriat Social. Rãscãieþi. 28 august: . cu hramul „Sf. pe seama parohiei Rãþoaia. . Greci II. cu hramul „Sf. dr.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. Protoieria Târgoviºte Sud.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. Viºina I ºi II. ºi a distribuit ajutoare.LUNA AUGUST Duminicã.a avut o întrevedere cu dl.a participat. Fierbinþi. Vineri. retrocedãri ºi salarizarea personalului bisericesc. Protoieria Târgoviºte Sud. 15 august: . Sâmbãtã. ºi a hirotonit întru preot pe diaconul Oancea Nicolae. 19 august: . Apostoli Petru ºi Pavel“.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. la parohiile: Cioflec-Gãeºti.în calitate de Preºedinte al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din România. ºi a hirotonit întru diacon pe tânãrul Oancea Nicolae. cu hramul „Sf. Apostoli Petru ºi Pavel“. localitãþi foarte afectate de inundaþii. Ierarh Nicolae“. pe seama parohiei Moþãieni II. la Biserica Paraclis Arhiepiscopal Kretzulescu. ªelaru ºi Glogoveanu. cu hramul „Sf. la Catedrala Arhiepiscopalã. la biserica „Sf.a primit. ºi întru preot pe diaconul Bãdescu Dragoº-Leonard. la Bucureºti. Marþi. au vizitat ºantierul de construcþie a bisericii din incinta unitãþii militare „Baza 2 Logisticã-Sud“ Târgoviºte. Pr. ºi a hirotonit întru diacon pe tânãrul Tiubeicã Alexandru-Mihail. comandantul Garnizoanei Târgoviºte.C. pe seama parohiei Rãþoaia. col. Protoieria Pucioasa. Miercuri. ºi a hirotonit întru preot pe diaconul Tiubeicã Alexandru-Mihail. ing. 29 august: . Protoieria Titu. a vizitat comunele Hãneºti ºi Vadu Roºca din judeþul Vrancea. Luni. Între 20 – 22 august: . pe seama parohiei Cãlugãreni. Luni. la Catedrala Arhiepiscopalã.a prezidat lucrãrile Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºtei. 30 august: . Protoieria Titu. Protoierei ai Arhiepiscopiei Târgoviºtei. 164 . Nicolae”. .a efectuat vizite pastorale în cadrul Protoieriei Gãeºti. 14 august: . Joi. 27 august: . pe seama parohiei Cãlugãreni. a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii.a avut o întrevedere cu dl. la Catedrala Arhiepiscopalã. 24 august: . 18 august: . Vineri. slujitor al Parohiei Ortodoxe Române din Istambul.a efectuat o vizitã pastoralã la Mânãstirea Peºtera Ialomiþei. Petreºti. Iulian Furcoiu.a prezidat consfãtuirea de lucru cu P. Ghergheºti.

Între 12 – 18 septembrie: . capela „Sf.la invitaþia Prea Sfinþitului Gherasim. ºi a asistat la Sfânta Liturghie. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Gheorghe Flutur. la festivitatea prilejuitã de ziua onomasticã a Prea Fericitului Pãrinte Teoctist. ºi cu dl.a efectuat vizite pastorale la bisericile „Sf. prof. Ministrul Agriculturii. 1 septembrie: . Ministrul Apãrãrii Naþionale. a prezidat lucrãrile Comitetului de Direcþie al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie. pe dl. lucrãrile Adunãrii Generale a Asociaþiei Ecumenice a Bisericilor din România – AIDRom. a participat la ceremoniile prilejuite de a ºaptea 165 . Împãraþi“. a participat.în calitate de Preºedinte. la sediul Primãriei.alãturi de Prea Fericitul Pãrinte Teoctist. . la Sediul Central din Bucureºti. 6 septembrie : . „Sf. Dumitru“.Miercuri.alãturi de Prea Fericitul Pãrinte Teoctist. dupã care.a prezidat lucrãrile Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºtei. Sache Neculãescu. în Catedrala Mitropolitanã din Sibiu. apoi. dr. univ. 9 septembrie: .cu ocazia praznicului „Naºterii Maicii Domnului“ – ocrotitoarea municipiului Târgoviºte. Nicolae-Androneºti“. Vineri. la Catedrala Arhiepiscopalã. „Sf. ºi alþi membri ai Sfântului Sinod. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Miercuri. la Palatul Patriarhal din Bucureºti. 27 septembrie: .a prezidat ºedinþa de lucru a Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºtei. a participat la ºedinþa festivã a Consiliului Municipal. Vineri. Atanasie ºi Chiril“ ºi Mânãstirea „Stelea“ din municipiul Târgoviºte. Luni. 19 septembrie: . a participat. LUNA SEPTEMBRIE Joi. prezent la acest eveniment. Gheorghe“. „Sf. a prezidat.în calitate de Preºedinte. Secretar de Stat pentru Culte. Patriarhul României. 5 septembrie: . Adrian Lemeni. la lucrãrile Comitetului executiv al Consiliului Mondial al Bisericilor. Arhiepiscop al Sibiului ºi Mitropolit al Ardealului. Marþi. la Geneva-Elveþia. Patriarhul României. la slujba de înmormântare a domnului Alexandru Paleologu. a oferit o recepþie autoritãþilor locale ºi judeþene. episcopul Râmnicului. la Braºov.a prezidat examenul de admitere la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte.a participat. Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale. 3 septembrie: . Marþi.a primit. 23 septembrie: . 31 august: . ºi alþi membri ai Sfântului Sinod. Patriarhul României. Mânãstirea Nucet.a vizitat ºantierul în construcþie de la Biserica Parohiei Nucet ºi.a participat. la slujba înmormântãrii Înalt Prea Sfinþitului Antonie. . cu dl. decanul Facultãþii de Drept a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte.a avut o întrevedere cu dl. 8 septembrie: . în calitate de delegat al Bisericii Ortodoxe Române. precum ºi Prinþului Radu de Hohenzollern-Veringen. la Catedrala Patriarhalã din Bucureºti. Duminicã. Teodor Atanasiu. Luni. Între 20 – 22 septembrie: . .

Sâmbãtã. Spital Moreni. Bãleni-Români.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. Luni. 5 octombrie: . 13 octombrie ºi vineri. 14 octombrie la invitaþia Înalt Prea Sfinþitului Daniel. alãturi de Prea Fericitul Pãrinte Teoctist. din cadrul Protoieriei Târgoviºte Sud. la Mânãstirea Brâncoveanu – Sâmbãta de Sus. la Iaºi. Moreni II.în calitate de Preºedinte. la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. 15 octombrie: . a prezidat lucrãrile Comitetului de Direcþie al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din România. Arhiepiscop al Sibiului ºi Mitropolit al Ardealului. alãturi de Înalt Prea Sfinþitul Teofan.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. pe seama parohiei Dârza. 3 octombrie: . Rãþoaia. Arhiepiscop al Iaºilor ºi Mitropolit al Moldovei ºi Bucovinei. Vlãdeni. preoþii cursanþi ºi cadrele didactice. Lazuri ºi „Bunavestire“ din municipiul Târgoviºte. la Biserica Paraclis Arhiepiscopal Kretzulescu. 29 septembrie: .a prezidat lucrãrile Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºtei. ºi în preot pe diaconul Mocanu Eduard ªtefan.prãznuire a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul. Joi. la Catedrala Arhiepiscopalã. la Catedrala Arhiepiscopalã. ºi alþi membri ai Sfântului Sinod. la Sediul Central din Bucureºti. Gheorghe Constantinescu. Ghirdoveni I. ca ocrotitor spiritual al municipiului Râmnicu Vâlcea. Patriarhul României.a efectuat o vizitã pastoralã la parohiile Sãcuieni. Protoieria Titu. 16 octombrie: . ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã. alãturi de alþi membri ai Sfântului Sinod. 30 septembrie ºi sâmbãtã 1 octombrie: .a sãvârºit slujba de Te Deum. Ghirdoveni II. protoieria Titu. LUNA OCTOMBRIE Duminicã. ºi a hirotonit întru diacon pe tânãrul teolog Mocanu Eduard ªtefan. Postârnacu. Preºedintele SC Petrom SA. la sediul central din Bucureºti. 2 octombrie: .a oficiat slujba Sfintei Liturghii. 8 octombrie: a participat. ºi alþi ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. ºi a hirotonit întru diacon pe tânãrul ªerban Marian. cu ocazia deschiderii noului an universitar ºi a Cursurilor de îndrumare pastoralã ºi misionarã a preoþilor. 7 octombrie: . a participat. la Catedrala Arhiepiscopalã. ºi a hirotonit întru diacon pe tânãrul Din 166 . examenul de admitere la cursurile de Master. Joi. ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã pentru studenþi.a prezidat. la Catedrala Arhiepiscopalã. Miercuri. . la slujba parastasului oficiatã la 40 de zile de la trecerea la cele veºnice a Înalt Prea Sfinþitului Antonie Plãmãdealã. pe seama parohiei Potlogi. Cãtunu.a avut o întrevedere cu dl. 9 octombrie: . Vineri. în cadrul Facultãþii de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. Duminicã. Vineri. la festivitãþile prilejuite de prãznuirea Sfintei Cuvioase Parascheva. Corneºti. Mitropolitul Olteniei. Protoieria Titu. în privinþa construirii bisericii petroliºtilor din Moreni.a oficiat slujba Sfintei Liturghii. Sâmbãtã. pe seama parohiei Dârza. Duminicã.

alãturi de Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist ºi alþi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Izvorâtorul de Mir.în calitate de Preºedinte al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din România. la conferinþa susþinutã de dl. Protoieria Titu. la comemorarea a 6 ani de la trecerea la cele veºnice.a oficiat slujba Sfintei Liturghii. cu prilejul sãrbãtoririi Cuviosului Dimitrie cel Nou. Luni. 4 noiembrie: .a participat la lucrãrile Comisiei Mixte. Constantin Scuteris de la Facultatea de Teologie din Tesalonic-Grecia. ºi în preot pe diaconul ªerban Marian pe seama parohiei Potlogi. ºi a hirotonit întru preot pe diaconul Din Adrian. 3 noiembrie: .a avut o întrevedere cu dl. Iulian Furcoiu. oficiatã la parohia „Sf. Dupã amiazã. Între 19 – 21 octombrie.Adrian.cu ocazia sãrbãtoririi Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Duminicã. la Catedrala Arhiepiscopalã. 27 octombrie: . Preºedintele executiv al Casei NATO din România. primarul municipiului Târgoviºte.o oficiat slujba Sfintei Liturghii. din municipiul Târgoviºte. dr. 29 octombrie: . 2 noiembrie: . 25 octombrie: . ºi a hirotonit întru diacon pe seama acestei biserici pe teologul Mileºan Lucian-Constantin. Dumitru“.a participat la lucrãrile Colegiului electoral bisericesc privind alegerea Mitropolitului Ardealului. slujba parastasului pentru Înalt Prea Sfinþitul Vasile. 167 . Protoieria Titu. LUNA NOIEMBRIE Miercuri.a participat la lucrãrile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 23 octombrie: . a sãvârºit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhalã din Bucureºti. la Catedrala Arhiepiscopalã. 26 octombrie: . Duminicã. Joi. Vineri. .a participat. Sâmbãtã.a avut o întrevedere cu domnul Alex ªerban. 30 octombrie: . la Palatul Patriarhal din Bucureºti. pe seama parohiei Petreºti. Protoieria Titu. a participat. ce a avut pe ordinea de zi pachetul de legi ale proprietãþii. la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. a organizat o Conferinþã de presã în legãturã cu activitatea desfãºuratã în timpul inundaþiilor. pentru ajutorarea sinistraþilor. 24 octombrie: . Miercuri. în cadrul schimburilor de profesori între Facultãþile de Teologie din Atena-Grecia ºi Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. prof. precum ºi a salarizãrii personalului bisericesc. au vizitat împreunã Mânãstirile Dealu ºi Viforâta. a asistat la slujba Sfintei Liturghii. ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã. . Patriarhia Românã – Guvernul României. la parohia „Eroilor“ din municipiul Târgoviºte. dupã care a oferit o recepþie la Reºedinþa Arhiepiscopalã.o oficiat. la lucrãrile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ºi ale Adunãrii Naþionale Bisericeºti. ing. Joi. pe seama parohiei Petreºti. Marþi.

ce va avea loc la Porto Alegre.a prezidat lucrãrile Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºtei.a sãvârºit slujba de sfinþire a locului pentru noua bisericã ce sa va ridica în parohia Viiºoara. Marþi. la Bucureºti. Protoieria Târgoviºte Nord. Ambasadorul României la NATO. 8 noiembrie: . înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi. 19 noiembrie: . alãturi de alþi membri ai Sfântului Sinod. Iulian Furcoiu. la Bruxelles-Belgia. 6 noiembrie: . pe dl. la festivitãþile organizate.a sãvârºit slujba de târnosire a bisericii din comuna Nucet. la Galaþi. Episcopul Dunãrii de Jos. la centrul de Conferinþe al Asociaþiei Ecumenice a Bisericilor din România – AIDROM. Vineri. director executiv al aceleiaºi instituþii. Jean Popescu. dr.în calitate de Preºedinte.Duminicã. Joi. cu ocazia hramului.C. 24 noiembrie: . la biserica nou construitã din incinta Garnizoanei Târgoviºte.a participat la Conferinþa de orientare a preoþilor din cadrul Protoieriei Titu ºi a instalat în funcþia de protopop al acestei Protoierii pe P. ºi cu dl. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. 25 noiembrie: . Protoieria Târgoviºte Nord. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Vineri. pe dl. împreunã cu alþi reprezentanþi ai societãþii civile din România. Luni. În perioada 12 – 15 noiembrie: . ºi pe dna. Pr. Sâmbãtã. 9 noiembrie: . Vineri.a participat la Conferinþa preoþilor din cadrul Protoieriei Târgoviºte Sud ºi Protoieriei Târgoviºte Nord. Sâmbãtã. Preºedintele Inspectoratului General pentru Comunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei. 26 noiembrie: . 30 noiembrie: . pe dl. . o vizitã de lucru la sediul NATO. Arhangheli“ din municipiul Târgoviºte. Primarul Municipiului Târgoviºte.în calitate de Preºedinte. adjunctul Secretarului General al NATO.de sãrbãtoarea „Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil“ a sãvârºit Sfânta Liturghie la parohia „Sf. Bogdan Mazilu.a avut o întrevedere cu dl. Brazilia. ºi pe reprezentaþii Consiliului Judeþean al Persoanelor Vârstnice. Miercuri. Miercuri. întrunirea delegaþilor Bisericilor din România. director general al Trustului de presã Artpress. Jean Fournet. a participat. 22 noiembrie: . ocrotitorul României. Joi. Alina Mavrodin-Vasiliu.la invitaþia Prea Sfinþitului Casian. a efectuat. 28 noiembrie: . Protoieria Târgoviºte Sud. a prezidat lucrãrile Comitetului de Direcþie al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din România. ºi a avut o întrevedere cu dl. Stancu Dumitru.la invitaþia Casei NATO din Bucureºti. 168 . 11 noiembrie: . la sediul Facultãþii de Teologie. la Sediul Central din Bucureºti. 18 noiembrie: . care vor participa la cea de-a IX-a Adunare Generalã a Consiliului Mondial al Bisericilor. Prefectul Judeþului Dâmboviþa. a prezidat. Marþi.a primit. cu ocazia prãznuirii Sfântului Andrei cel Întâi chemat. Marinescu Cãtãlin Marius. 10 noiembrie: . cu ocazia deschiderii pentru sãvârºirea sfintelor slujbe.a sãvârºit slujba Aghiasmei ºi a Sfintei Liturghii.a primit. Teodor Vasiliu.a participat la lucrãrile Consiliului Academic al Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte.

Miercuri.a participat. 21 decembrie: . a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. 2 decembrie: . cu hramul „Sf. Între 8 – 9 decembrie: . Între 15 – 18 decembrie: . a participat la întrunirea tuturor Preºedinþilor Societãþilor de Cruce Roºie din Europa. Prefectul Judeþului Dâmboviþa. Luni. ce a avut loc la Roma-Italia. Dimitrie“. Mc.a avut o întrevedere cu dl.de Ziua Naþionalã a României. Caragiale. Protoieria Târgoviºte Sud.LUNA DECEMBRIE Joi. Marþi.L. a participat.în calitate de Preºedinte al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din România. Luni. M. pe seama parohiei I. Marþi. la lucrãrile Comisiei Mixte: Patriarhia Românã – Guvernul României. la Cisnãdioara-Sibiu. . cu hramul „Sf.în calitate de Preºedinte. M. Dimitrie“. 20 decembrie: . 12 decembrie: . Sâmbãtã.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii la Biserica Paraclis Arhiepiscopal Kretzulescu ºi a hirotonit întru preot pe diaconul Damian Cosmin ºi întru diacon pe tânãrul Mihalache Nicolae. alãturi de alþi membri ai Sfântului Sinod. a prezidat. Miercuri. a sãvârºit slujba Te Deum-ului ºi a depus o coroana de flori la Monumentul Eroilor din Piaþa Tricolorului. Protoieria Titu. deputat Florin Popescu ºi pe dl.a prezidat lucrãrile Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºtei. la concertul de colinde susþinut de Corul Seminarului Teologic „Sf. Caragiale. Protoieria Târgoviºte Sud.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii la Biserica Paraclis Arhiepiscopal Kretzulescu ºi a hirotonit întru diacon pe tânãrul Damian Cosmin. din Municipiul Târgoviºte. Vineri. dr. Apostoli Petru ºi Pavel“. 6 decembrie: . Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. 14 decembrie: . la Mânãstirea Cernica. Gabriel Boriga-consilier municipal.L. 169 . ºi întru diacon pe tânãrul Dan Ioan-Vasile. la Mânãstirea Dealu. Gheorghe Jilavu.la invitaþia Prea Fericitului Pãrinte TEOCTIST.a participat la Conferinþa preoþilor din cadrul Protoieriei Gãeºti. pe seama parohiei I.a avut o întrevedere cu dl. 13 decembrie: . dr. pe seama parohiei Mircea Vodã. 19 decembrie: . 1 decembrie: . lucrãrile Consiliului de Administraþie al AIDRom Asociaþia Ecumenicã a Bisericilor din România. 3 decembrie: . ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã. la Clubul Studenþilor din Târgoviºte. „Sf. a primit la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Marþi. Protoieria Târgoviºte Sud. col. Mc. ambii pe seama parohiei I.a participat. .dupã amiazã. Dimitrie“. Caragiale. Ioan Gurã de Aur“ ºi de corul mixt al Facultãþii de Teologie a Universitãþii „Valahia“ din Târgoviºte. la festivitãþile prilejuite de proclamarea ca sfânt a Stareþului Gheorghe de la Cernica. M.L. Jean Popescu. Mc. la Bucureºti. 7 decembrie: . cu hramul „Sf.a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii la Biserica Paraclis Arhiepiscopal Kretzulescu ºi a hirotonit întru preot pe diaconul Mihalache Nicolae. Comandantul Garnizoanei militare Târgoviºte. Luni. pe dl. Patriarhul României.de sãrbãtoarea Sfântului Mare Ierarh Nicolae.

la Reºedinþa Arhiepiscopalã. pe reprezentanþii presei locale ºi. personalitãþile laice ale comunitãþii locale ºi tuturor celor prezenþi. cu ocazia marelui praznic al Naºterii Domnului.. a dat un mesaj pentru credincioºii din Eparhie. Teodor Tiron“. Între 27-30 decembrie: . elevi ai ºcolilor din municipiul Târgoviºte ºi din judeþ. la Reºedinþa Arhiepiscopalã. Protoieria Pucioasa.a primit mai multe grupuri de colindãtori. Treime“.a primit cu colindul corala „Pro Musica“ din Târgoviºte. a oferit daruri.a efectuat o vizitã pastoralã la Mânãstirea Peºtera Ialomiþei. Protoieria Pucioasa. la sediul Protecþiei Copilului din Târgoviºte. pe seama parohiei Mircea Vodã. . pe seama parohiei Viforâta.cu ocazia împlinirii a ºase ani de la întronizarea ca Arhiepiscop al Târgoviºtei. ºi a hirotonit întru preot pe diaconul Dan Ioan-Vasile. pentru preoþii din toate Protoieriile Eparhiei.dupã amiazã. 22 decembrie: . pe seama parohiei Viforâta. Luni. cu hramul „Sf. a oferit o recepþie. ºi a hirotonit întru preot pe diaconul Santi Cosmin. a sãvârºit slujba Sfintei Liturghii. stareþii ºi stareþele de mânãstiri. cu hramul „Sf. Treime“. cu hramul „Sf. ºi întru diacon pe tânãrul Santi Cosmin. condusã de dl. la Catedrala Arhiepiscopalã. Gabi Ionaºcu. ca act de recunoºtinþã pentru activitatea de ºase ani desfãºuratã ca episcop al Sloboziei ºi Cãlãraºilor. pe seama parohiei Buciumeni. cu hramul „Sf. Protoieria Titu. la Catedrala Arhiepiscopalã. având alãturi pe Prea Cucernicii Pãrinþi Consilieri Eparhiali ºi pe Prea Cucernicii Pãrinþi Protoierei din Eparhie. ºi întru diacon pe tânãrul Râpea Petruþ.a primit. cu ocazia marelui praznic al Naºterii Domnului. Vineri. care a înmânat Înalt Prea Sfinþiei Sale titlul de Cetãþean de Onoare al Municipiului Slobozia. precum ºi alte grupuri de colindãtori. 26 decembrie: . 170 .a oficiat slujba Sfintei Liturghii. 25 decembrie: . Duminicã. Apostoli Petru ºi Pavel“. . Protoieria Pucioasa. copiilor instituþionalizaþi.cu prilejul sãrbãtorilor de Crãciun. primarul municipiului Sobozia. Joi. 23 decembrie: . La aceastã festivitate a participat ºi o delegaþie a autoritãþilor locale ºi judeþene din municipiul Slobozia-Ialomiþa.

Pr. Pr.Consilier Administrativ . Kemenici Andrei Dl. Pr. P. P. Rada Adrian . 4. P.C.C. Ing. P.ORGANIZAREA EPARHIEI I. Ing. Pr.C. P. Cãpãþânã Iulian III. Pr. CONSISTORIUL EPARHIAL Preºedinte: Judecãtor: Judecãtor: Grefier: Supleanþi: P.C.C.C. P. 5. P.Consilier Cultural – Învãþãmânt Pr. P. Lupu Mihai Dl. 6. Pr.C. Jurist Ivanoff Ivan Vasile Dl. P.Consilier Administrativ .Bisericesc II Pr. P. Pr. Panã Nicolae .Secretar Eparhial II.C. PERMANENÞA CONSILIULUI EPARHIAL 1.C.Consilier Patrimoniu-Juridic Pr.C. CONSILIUL EPARHIAL Clerici 1.C. Podoleanu Eugen Dl.C.C. Pr. Tomescu Gheorghe . Anton Nicolae Mireni Dl. Grigore Grigore Dl. Pr. P. Ec. 2. P.C.Bisericesc I Pr. P. Pr.Consilier Economic Arhidiacon Ghibanu Ionuþ . 3. Drãghicescu Victor 3. Dr. Tomescu Gheorghe 2. Stan Ioan . P. Drãghicescu Victor . Gugu Oprea Cãpitãnescu Gheorghe Cioroba Viorel Oancea Cristian Mãcriº Iulian Drãghicescu Victor 171 .C. Gen.

8 . Grigoroiu Alexandru Circumscripþia nr. Chivulescu Gheorghe Dl. Pr. Prof. Pr.Târgoviºte Sud P. Mihãiescu Gabriel Circumscripþia nr.C.Târgoviºte Sud P. Bârlea Gheorghe Circumscripþia nr. Anton Nicolae Dl.C. Asistent Florea Alexandru Dl.2006) Circumscripþia nr. Pr. 3 . Arh.C.C.C. Dr. Pr. Kemenici Andrei 172 . Prof.IV. Drãghicescu Victor Dl. 5 . Petrescu Ion Dl. Grigore Grigore Circumscripþia nr. Dr. Col.C. Ec. Muraru Gheorghe Circumscripþia nr. 6 .Pucioasa P. Ing. ªerban Gheorghe Dl.Târgoviºte Nord P. Dr.C. Col. Popa Ion Dl. Gen. 2 . 4 . Ec. Jurist Tãnase Gheorghe Dl. Rãdulescu Aurelian Dl. Vlãdescu Ovidiu Dl. 1 . Pr. Torcica Victor Dl. Pr. 7 . Safta Gheorghe Dl. Univ. Filimon Tudor Circumscripþia nr. Cãpãþânã Iulian Circumscripþia nr. Moga Mihai Dl. Ec. Pr. Tomescu Gheorghe Dl.C.Titu P.Titu P. MEMBRII ADUNÃRII EPARHIALE (2002 . Jurist Ivanoff Ivan Vasile Dl. Pr.Târgoviºte Nord P. Ing.Pucioasa P. Podoleanu Eugeniu Dl.

Gãeºti P.C. 9 . Stoica Ion Dl. 10 . Ing. Popescu Constantin 173 . Ing. Zamfir Nicolae Dl.C. Bãrbulescu Laurenþiu Dl. Toader Alexandru Circumscripþia nr. Prof. Pr.Circumscripþia nr. Lupu Mihai Dl. Ing. Pr.Gãeºti P.

Parohia Bãleni Sârbi 5. ªtefan Alin Pr. Rãdulescu Corneliu Pr. Manole Gheorghe Pr. Parohia Dãrmãneºti 19. Ioniþã Rãzvan Pr. Panã Nicolae Pr. 8. Soare Florentin Pr. Rizea Florin Adrian Pr. Grigore Georgian Pr. Stanciu Gârleanu Paul Pr. Ioniþã Gheorghe Pr. Parohia Corneºti 17. Chivulescu Gheorghe 1. Cârstina Ion Aurelian Pr. Dogaru Marius Pr. Nicolae Nicolae 9. 7. Parohia Finta 22. Gheorghe Bogdan Pr. Iacob Ioan Pr. Peºetz Emil Pr. Chivulescu Gheorghe Pr. Ghinescu Petre Pr. Parohia Dobra 20. Parohia Adânca 3. Chivulescu Arsene Diac. Parohia Bungetu 10. Dinu Aurel Pr. Parohia Gheboaia 174 . 6. Parohia Eroilor 21. Parohia Alba 2. Moga Mihail Pr. Parohia Frasin 23. Vulpescu Gelu Dan Pr. Drãgoi Ion Pr. Parohia Cazaci 11. Parohia Parohia Parohia Parohia Bãrbuceanu Bilciureºti Brãteºtii de Jos Bucºani Pr. Georgescu Virgil Pr.ªEMATISMUL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIªTEI PROTOIERIA TÂRGOVIªTE SUD Protoiereu: Pr. Comãnescu Cristian Pr. Dragomir Paul Pr. Parohia Cristeasca 18. Parohia Cojasca 14. Iordache Nicolae Pr. Pavelescu Dan Pr. Iosif Alin Pr. Stoica George Valentin Pr. Parohia Cãtunu 12. Ristea Sorinei Pr. Petre Gheorghe Pr. Parohia Bãleni Români 4. Dinu Gheorghe Pr. Parohia Ciurari 13. Cãtãnescu Ion Pr. Stancu ªtefan Pr. Popa Adrian Pr. Mileºan Lucian Pr. Parohia Colanu 15. Vulpescu Dan Pr. Bãdica Eduard Pr. Georgescu Ion Pr. Parohia Comiºani 16.

Pr. Nifon Pr. Parohia Hodãrãºti Pr. Pr. 49. Parohia I. Parohia Produleºti Pr. 37. 31. Parohia Mãrceºti Pr. 48. 54. Pr. 47. Parohia Sperieþeni Pr. Pr. Parohia Raciu Pr. Pr. Parohia Moreni Pr. 44. Parohia Lucieni Pr. 36. 34. Pr. 28. Parohia Ghirdoveni II Pr. Pr. Parohia Rãþoaia Pr. Parohia Sf. 41. 26. Tiþa Eduard Ilie Ionuþ Cârstoiu Florian ªtirbescu Petre Stoica Florin ªerbãnescu Emanuel Tatu Valeriu Cãlpãnuº Nicolae Damian Cosmin Mihalache Nicolae Stan Ioan Paraschiv Marian Stãnescu Nicolae Stan Gheorghe Narcis Muºat Ion Marinescu Marian Cristea Marius Hurã Tudor Cristian Banzea Constantin Cãpitãnescu Adrian Petriºor Ionel Anton Nicolae Anton Damian Ambrozie Iulian Ghiga Rãzvan Paraschiva Ion Oancea Nicolae Nicuþ Nicolae Bute Sorin Nicuºor Nedelcu Dudu Petcu Gheorghe Furtunã Gabriel ªtefãnescu Ion Cãpitãnescu Gheorghe Mierlã Adrian Ion Nicolae Dincã Radu ªerban Claudiu Movileanu Flaviu Vârlan Florin Andronache Marius Popa Ion Vîlcu Adrian Drãgan Constantin Miron Ion Neculaescu Sorin 175 . Pr. Parohia Vlãdeni Pr. 30. 35. Pr. 33. 43. Parohia Sf. 45. 27. Parohia Ghirdoveni I Pr. Parohia Lazuri Pr. Parohia Socetu Pr. Parohia Sãcuieni Pr. 52. 38. Parohia Gura ªuþii Pr. Parohia ªuta Seacã Pr. Caragiale Pr. Pr. 29. Pr. 53. Parohia Vãcãreºti Pr. Nicolae Simuleasa Pr. Parohia Racoviþa Pr. 46. 25. 42. 39. 32. Parohia ªuta Olteni Pr. 55.L.24. 51. Parohia Schela Mare Pr. Parohia Hãbeni Pr. Parohia Pierºinari Pr. Parohia Târgului Pr. Parohia Nucet Pr. Pr. 50. Parohia Ibrianu Pr. Parohia Stolnicul Pr. Pr. 40. Pr. Parohia Ulmi Pr. Parohia Mãrginenii de Sus Pr. Parohia Stavropoleos Pr.

Parohia Sf. Vãlu Ion Pr. Danciu Silviu Diac. Parohia Dragomireºti Pr. Parohia Gemenea Brãtuleºti Pr. Parohia Sf. Tãnase Georgian 2. Parohia Cândeºti Vale Pr. Dumitru Pr. Marinescu Virgil 23. Mãcriº Iulian Pr. Marinicã Gheorghe 24. Stãnescu Agapie 13. Voievozi Pr. Pletea Cãtãlin 8.PROTOIERIA TÂRGOVIªTE NORD Protoiereu: Pr. Gheorghe Pr. Parohia Sf. Ghinea Dumitru Pr. Parohia Cândeºti Deal Pr. Ghinea Cristian 20. Popescu Gheorghe 16. Împãraþi Pr. Stoica Ion Pr. Anghel Ciprian 22. Vineri Pr. Delureanu Ovidiu 10. Petrescu Iulian 12. Didoacã Dojanã Vasile Pr. Parohia Sf. Safta Gheorghe Pr. Parohia Sf. Chiþescu Gheorghe 6. Grigorescu Mihail 7. Parohia Dragodãneºti Pr. Ionescu Emil 3. Florea ªtefan Pr. Parohia Gheboieni Pr. Drãghicescu Victor Pr. Bãnescu Constantin Pr. Ghibanu Ionuþ Diac. Safta Ion 19. Parohia Sf. Parohia Priseaca Pr. Parohia Drãgãieºti Ungureni Pr. Parohia Cãprioru Pr. Matei Toma Tiberiu 26. Chiþescu Cristian 5. Neacºu Stancu Pr. Parohia Bãrbuleþ Pr. Parohia Gura Bãrbuleþ Pr. Comãnescu Vasile 17. Chivulescu Simion 15. Parohia Gemenea Pr. Kiriþescu Ion 1. Nicolae Androneºti Pr. Dumitrescu Gheorghe 14. Parohia Lemnul Pr. Oprea Cristian 9. Parohia Drãgãieºti Pãmânteni Pr. Bucuricã Mihai Pr. Oprescu Cãtãlin 25. Oancea Cristian 4. Parohia Sf. Parohia Mitropolia 176 . Arhangheli Pr. Ghinea Tudor Pr. Spãtaru Vasile 11. Dojanã Gheorghe 18. Parohia Capul Coastei Pr. Vâlciu Marian Arhidiac. Parohia Cândeºti Velinaºi Pr. Parohia Gorgota Pr. Mihai Constantin Pr. Parohia Izvorul Tãmãduirii Pr. Manea Ion Cãtãlin 21.

31. 32. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. 46. Pr. 29. Pr. Pr. Pr. Parohia Valea Voievozilor 50. Pr. Parohia Parohia Parohia Parohia Vãleni de Jos Vãleni de Sus Viiºoara Voineºti Pr. Pr. Parohia Gura Ocniþei 28. Pr. Parohia Ungureni 49. Pr. Pr. Pr. 51. Pr. Parohia Râul Alb 44. 52. Parohia Pietrari 39. 47. Pr.27. Pr. 33. 45. Pr. Pr. 53. Parohia Pucheni 41. 34. Pr. Parohia Rãzvadul de Sus 43. Pr. Pr. Pr. Parohia Pârvuleºti 38. Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Izvoare Malu cu Flori Manga Mãneºti Mânjina Micloºani Mogoºeºti Ocniþa I 36. Pr. 30. Pr. Pr. Pr. Pr. 35. Pr. Pr. Popescu Marian Pleºa Alin Nedelea Alexandru Andreescu Ion Savu Ion Safta Adrian Voicu Bogdan Tudorache Culiþã Blidaru Zinca Ion Marin Alexandru Nãstase Pericle David Stelian Niþã Daniel Niþã Marius Ciobanu Florian Tãnase Constantin Croitoru Constantin Safta Angel Mihail Tãbârcã Alin Vrãbiescu Constantin Uþã Mihai Radu Constantin Ceauº Marian Voinea Ion Marcu Mihail Þâncu Ion Þuþulea Ion Safta Cornel Teodorescu Octavian Bivolaru Cristian Mocanu Jianu ªerban Marian Marcu Ionel Rada Adrian Neagu Constantin Rãdulescu Gheorghe ªtirbescu Ion Didoacã Dojanã Vasile Joiþaru Mihail 177 . Parohia Parohia Parohia Parohia Râncaciov Sturzeni Tãtãrani Teiº 48. Pr. Pr. Pr. Parohia Rãzvadul de Jos 42. Parohia Ocniþa II 37. Pr. Pr. Parohia Priboiu 40. Pr.

Parohia Pucioasa 31. Pr. 22. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. 21. Pr. Parohia Colibaºi 11. Pr. Parohia Cucuteni 13. Pr. Pr. Parohia Aninoasa 2. Pr. 4. 27. Pr. Parohia Diaconeºti 15. 28. 25. Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Gura Vulcãnii Lãculeþe Moroieni I Moroieni II Moroieni Glod Moþãieni I Moþãieni II Pietroºiþa I Pietroºiþa II Pietroºiþa III Podurile de Jos 30. Parohia Parohia Parohia Parohia Bãdeni Bela Bezdead I Bezdead II Pr. Parohia Brãneºti II 8. Pr.PROTOIERIA PUCIOASA Protoiereu: Pr. Pr. Pr. Pr. Parohia Brebu 9. Pr. 26. Pr. 23. Parohia Buciumeni 10. Pr. Parohia Runcu I 178 . Pr. Pr. 3. Parohia Glodeni 19. Pr. Pr. Pr. 24. Pr. Pr. Rãdulescu Soare George Ilie Dan Teodor Bãlãjel Daniel Liviu Florea Ivan Valentin Popescu Pavel ªerban Ion Relu Coman Mihai Gheorghe Tatu Valentin Damian Iulian Gheorghe Cuza Stanciu Eugen Popescu Gabriel Mateescu Teodor Lãzãrescu Marcu Stan Marian Popa Ion Gorgon Nicolae Cioroba Viorel Muraru Bogdan Zamfir Mihail Zamfir Ionuþ Rogojinã Ion Hârciu Cãtãlin Stroilescu Constantin Gheorghe Viorel Nica Ionuþ Topor Ionel Cergan Florin Chiþescu Ioan Chiþescu Justin Casandrescu Ion Radu Ion Nicolae Bãdescu Dragoº Popescu Eugen Bunea Octavian Popa Tãnase Licã Liviu Bogdan Rainea Iulian Butcã Ion Miculescu Iulian Neaga Silviu Drãghici Gheorghe 6. Pr. Popescu Eugen 1. Pr. Pr. Parohia Fieni 18. Pr. Pr. Pr. Pr. 5. Pr. Pr. Parohia Dealu Mare 14. Pr.Parohia Doiceºti 16. Parohia Iederile 17. Pr. Parohia Costeºti 12. Pr. 29. Pr. 20. Parohia Brãneºti I 7. Pr. Pr.

Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Parohia Bãduleºti 6. Parohia Sãteni 34. Parohia Cobia 12. 46. Parohia Valea Lungã Cricov 40. Pr. Pr. Treime 4. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Parohia Ursei 38. Parohia Catanele 10. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Parohia Sultanu 36. Parohia Sf. Pr. Pr. Pr. Parohia Costeºti Deal Pr. Pr. Pr. Parohia Burduca 9. Parohia ªerbãneºti 35. Parohia Valea Lungã Gorgota 41. Parohia Viforâta 43. Parohia Parohia Parohia Parohia Viºineºti Vulcana Bãi Vulcana de Sus Vulcana Pandele Pr. Parohia Vârfuri 44. Pr. Parohia Cioflec 11. Pr. Pr. Pr. Ioan 3. Parohia ªotânga 37. Pr. Pr. Parohia Sf. Parohia Valea Lungã Ogrea 42. Corîu Ion Radu Ion Adrian Stan Mihai Iulian Drãgan Adrian Cane Nicolae Zegheru Ion Agafiþei Aurelian Lupea Nicolae Arzoiu Petre Popescu Constantin Ionaºc Nicuºor Tomescu Gheorghe Panait Constantin Badea Marian Santi Cosmin ªoptea Vasile Neacºu Pavel Rãdulescu Constantin Ignat Adrian Milea Constantin Bãnescu Haralambie Bucur Aurelian PROTOIERIA GÃEªTI Protoiereu: Pr. Parohia Sf. Nicolae 5. Pr. Parohia Broºteni 7. Parohia Butoiu 8. Ilie 2. Parohia Runcu II 33. 47. 45. Parohia Valea Leurzii 39. Pr. Pr. Pr. Parohia Sf. Constantin Adrian 1.32. Pr. Pr. Pr. Dogaru Marin Dogaru Ionuþ Bãrbulescu Laurenþiu Constantin Adrian Stoica Ion Zamfir Nicolae Bejan Eugeniu Bejan Ion Stanciu Laurenþiu Ungureanu Ion Popescu Mihail Sãvulescu Gheorghe Nãstase Florin Toma Ilie Gheorghe Valeriu Soare Mihalache Preda Eugen 179 . Pr. Pr.

Pr. 38. Pr. Pr.13. Pr. Pr. Pr. 29. 24. Pr. 36. 14. 31. Pr. Pr. 27. Pr. 21. 53. 40. Pr. 43. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. 42. Pr. Pr. Pr. 32. Pr. 50. 17. 37. Pr. 49. Pr. 51. 19. 54. 33. Pr. 18. Pr. 20. Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Costeºti Vale Crânguri de Jos Crânguri de Sus Cuparu Cojocaru Croitori Dragodana Frãsinei Fierbinþi Ghergheºti Glogoveanu Greci I Greci II Gura Foii Hanu lui Palã Hulubeºti Ioneºti Jugureni Livezile Ludeºti Mãgura Mãnãstioara Mãrunþiºu Mãtãsaru I Mãtãsaru II Mãnãstirea Cobia Mislea Mogoºani Morteni I Morteni II Neajlov Pãtroaia Petreºti 46. Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Poroinica I Poroinica II Potlogeni Puþu cu Salcia Rãscãieþi Scheiu I Scheiu II ªelaru Pr. Pr. Pr. 30. Pr. Pr. Pr. Pr. 28. 41. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Parohia Picior de Munte 47. 52. 15. Pr. 23. 44. 39. 45. 22. Pr. 25. Petrescu Claudiu Ursu Eugen Herovic Nicolae Ilie Constantin Marius Marin Gheorghe Mircea Justin Dinu Gheorghe Pãduroiu Sebastian Coman Marian Coman Claudiu Ciobanu Gheorghe Stoica Valericã Stoian Iulian Velcu Gheorghe Florea Ion Buicã Valentin Sivache Nicolae Andrei Marin Bãrãceanu Aurelian Fianu Constantin Dinu Alexandru Nuþescu Daniel Preda Marius Mãrãºescu Constantin ªtefan Nicolae Popa Ion Popescu Ion Marin Sebastian Purcãrea Vasile Soare Cãtãlin Ionuþ Voicu Auricã Teaºã Ion Spiroiu Andrei Neguþ Victor Dinulescu Gheorghe Dinulescu Constantin Petcu Ilie Dina Dãnuþ Nae Marin Linca Marian Stroe Vasile Mutu Ion Marin Marin Hera Ion Sinca Marian Luca Gheorghe 180 . Pr. Pr. Pr. 48. Pr. 16. 35. Pr. 34. Pr. Pr. 26.

Parohia Cocani Lucianca 19. Pr. Pr. Pr. Pr. Parohia Bujoreanca 11. Pr. 7. Pr. Goangã Cristian Sumedrea Leonte Rãdulescu Aurelian Florea Nicu Enache Robert Doru Fãgeþeanu Nicolae Mihãilescu Ovidiu Oprea Constantin Vlad Nicolae Colibã Valentin Petre Laurenþiu Stoica Marin Tiubeicã Alexandru Alexandru Sandu Stanciu Ionel Bârsan Ioan ªerbãneci Daniel Mosor Valentin Andrei Ilie Drãgan Ilie Vlãdulescu Cristi Prodan Marian Sãrãroiu Gheorghe Drãgan Silviu Constantin Udrea Constantin Vlãsceanu Nicolae Vlãsceanu Florin Ungureanu Dumitru Feraru Eduard Ionuþ 8. Stancu Dumitru 1. 58. Pr. Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Bãlteni Bâldana Bolovani Boteni Brãiloiu Brâncoveanu Braniºtea Pr. Pr. Parohia Conþeºti 21. Parohia Cãlugãreni 13. Pr. 5. Pr. Parohia Conþeºti de Jos 22. Pr. Pr.55. Pr. Pr. Parohia Colacu 20. Pr. Pr. Pr. Parohia Ciocãnari 16. Pr. Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Teleºti Tomºani Ulieºti Valea Caselor Valea Mare Viºina I 61. Pr. Pr. Parohia Viºina II 62. Pr. Parohia Ciocãneºti II 18. Parohia Corbii Mari 23. Parohia Crevedia 181 . Pr. 6. Pr. Pr. Pr. Parohia Brezoaiele 10. Parohia Cãmãraºu 15. Pr. Parohia Brezoaia 9. Parohia Butimanu 12. Pr. 4. Pr. 59. Pr. 56. Pr. Pr. Parohia Ciocãneºti I 17. Stoica George Ilie Sebastian Bojin Petre Cristea Gheorghe Badea Valeriu Matei Ion Constantinescu Laurenþiu Badea Marian Petre Iulian Tuþã Constantin PROTOIERIA TITU Protoiereu: Pr. 3. Pr. 2. Parohia Zãvoiu Pr. Pr. Parohia Cornetu 25. Pr. 57. Pr. 60. Pr. Pr. Parohia Cornãþel 24. Parohia Vultureanca 63. Parohia Cãlugãru 14.

43. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. 57. 49. Pr. Pr. Parohia Poiana de Jos 51. Pr. Parohia Lunguleþu II 40. Pr. 48. Pr. Dobre Marian ªtefan Nicolae Niþã Vasile Constantin Cãtãlin George Scarlat Nicolae ªerbãnescu Iancu Mocanu Eduard Stanciu Victor Aurelian Bolboros Dumitru Vlada ªtefan Oltei Radu Nicolae Mihail Mateescu Ion ªtefan Florin Paþanghel Ionel Boteanu Daniel Anghel Nicolae Dan Florea Dan Vasile Bobeanu Ariton Ionescu Alexandru Bilea Petre Stoica Aurelian Gheorghe Didoacã Marius Din Gheorghe Din Adrian Brebenel Sorin Tudor Aurelian Gheorghe Barbu Vasile Pardos Marius Voicu Nichita Manea Marin Mihãilescu Constantin ªerban Matei Brebenel Eugen ªerban Marian Tudorache Ion Tudoran Daniel Creþescu Mircea Lixandru Nicolae Dinu Valeriu Duloiu Bogdan Cristian Pârvu Aurelian Petre Marian Dinu Nicolae Enache Alexandru Pârvu ªtefan Stancu Dumitru 182 . Pr. 47. Pr. Parohia Parohia Parohia Parohia Moara din Groapã Movila Obislav Odobeºti 45. Pr. 55. Pr. Pr. Pr. 59. Pr. 27. 29.26. Pr. Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Rãcari I Rãcari II Potlogi II Româneºti Serdanu Slobozia Cocoº Slobozia Moarã Stãneºti Þepeº Vodã Titu Nou Titu Târg Pr. Pr. 63. 44. 60. 37. 54. Parohia Ghergani 35. Pr. Parohia Parohia Parohia Parohia Ghimpaþi Ghineºti Gulia Lunguleþu I 39. 58. Pr. Pr. Pr. Parohia Parohia Parohia Parohia Pitaru Plopu Podu Rizii Poenari Vulpeºti 50. Pr. Pr. 56. Pr. Pr. 62. Pr. Pr. 30. 36. 61. Pr. Pr. Pr. Pr. Parohia Petreºti 46. Pr. 42. Parohia Potlogi I 53. Parohia Mircea Vodã 41. Parohia Poiana de Sus 52. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. 31. Parohia Domniþa Bãlaºa 33. 38. Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Parohia Crevedia Lac Crângaºi Crovu Creþu Dâmbovicioara Dârza 32. 28. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Parohia Fundu Pãrului 34. Pr. Pr. Pr.

Pr.64. Stãnescu Paul Stanciu Dumitru Sãrãroiu Nicolae Miloº Gheorghe Cãtãlin Ion Eugen 183 . 67. Pr. Pr. 66. Parohia Parohia Parohia Parohia Ungureni Urziceanca Vizureºti Vlãsceni Pr. Pr. 65.

s-a zidit din temelie aceastã Sfântã Bisericã. având drept hramuri „Sf.C. CONFORT Târgoviºte Duþescu Iulian – patron S. construitã în anul 1861. având drept ctitori pe enoriaºii acestei localitãþi. a ars în întregime.HRISOV DE TÂRNOSIRE (Parohia Nucet – 6 noiembrie 2005) Cu vrerea Tatãlui. Ioan Botezãtorul”. DIANA S. Proiectul de arhitecturã a fost întocmit de dl. susþinut de numeroºi sponsori ºi donatori. pe care îi enumerãm: Ion Dumitru – deputat Sanda Victor – deputat Ana Gheorghe – preºedintele Consiliului Judeþean Dâmboviþa Nicolae Ion ºi Trifan Mihai – vicepreºedinþi ai Consiliului Judeþean Dâmboviþa Pãun Constantin – director COS Târgoviºte Rãdulescu Anton – director ROMCIF Fieni Gagiu Adrian – patron GASTERM Târgoviºte Aldea Delia – director VICAS Târgoviºte Preda Costel – director ROMSILVA Târgoviºte Aldea Romeo – patron S. aºa încât la data de 13 decembrie 1996 a fost emisã autorizaþia de cãtre Consiliul Judeþean Dâmboviþa. ajutat fiind de un grup de ucenici ai lui. în cursul 184 . cu ajutorul Fiului ºi cu sãvârºirea Sfântului Duh.A. fiu al satului Nucet. vechea bisericã a localitãþii Nucet. Toader Alexandru – primarul oraºului Gãeºti Dinu Ilie – primarul oraºului Titu Iulian Furcoiu – primarul oraºului Târgoviºte Stelian Marian ºi Asanache Gheorghe – directori APASCO Mãneciu Pictura bisericii a fost executatã de pictorul Ciupercã Constantin. CORAL Bucureºti Ioniþã Sorin – patron LIN IMPEX Târgoviºte Mircea Ionescu – patron S. în tehnica „fresco”. deputat în Parlamentul României. În urma incendiului din 10 decembrie 1996. Ierarh Nicolae” ºi „Sf.C. arhitect Corneliu Ionescu din Târgoviºte. prin contribuþia benevolã a sãtenilor. iar construcþia propriu-zisã a început în primãvara anului 1998.C. Judeþul Dâmboviþa. încât a fost necesar sã se dezafecteze locul ºi sã se punã pe acelaºi amplasament fundaþia noii biserici. cu sprijinul material ºi financiar al domnului Ion Stan. Toate actele ºi demersurile pentru obþinerea Autorizaþiei de Construire au fost efectuate în regim de urgenþã. între anii 1998 – 2005.

anului 2004. pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale! 185 .C. Scrie. Arhiepiscopul Târgoviºtei. Sfântul Lãcaº a fost târnosit de cãtre Înalt Prea Sfinþitul Pãrinte Dr. în Cartea Vieþii. Toate lucrãrile efectuate la Biserica din localitatea Nucet au fost coordonate de P. preot paroh Banzea Constantin. de primarul comunei Nucet Bãrboiu Luisa ºi viceprimarul Catrina Gheorghe. cu Înalta binecuvântare ºi purtare de grijã a Înalt Prea Sfinþitului Pãrinte Arhiepiscop. Doamne. înconjurat de un numeros sobor de preoþi ºi diaconi. la data de 6 noiembrie 2005. NIFON Mihãiþã. iar mobilierul bisericii ºi catapeteasma au fost executate de sculptorul preot Dãnilã Ionel din Vrancea.

cu un suspin ºi cu nãdejdea mântuirii. ALEXANDRU I.Pãmânteni. la data de 15 iulie 1931. iar la 1 octombrie 1927 este numit preot paroh la parohia nou . Ce înseamnã acest numãr de ani pe lângã veºnicie? Au fost mulþi? Au fost buni? Nu este al nostru a judeca. 186 . Niþescu este tributar acestei legi fireºti. judeþul Dâmboviþa. Ca fiu duhovnicesc. sã vorbim despre pãrinþii noºtri duhovniceºti. NIÞESCU Pãrintele IOAN de la Lazuri A trecut hotarul cãtre veºnicie atunci când toþi parcã uitaserã cã ºi pãrintele Alexandru I. a scrie câteva rânduri despre cel ce a fost P.1927. îndrãznesc.Pr. sã-i pomenim în rugãciuni. din pãrinþii Steliana ºi Ion Niþescu. totuºi. când în cununa vieþii prea cucerniciei sale se împletiserã aproape 99 de ani.In memoriam P. între anii 1919 . Se transferã. scãpãri ºi insuficienþe? Cine este om ºi sã nu greºeascã? Sau cine poate cunoaºte pocãinþa unui suflet decât Dumnezeu care îºi desãvârºeºte harul Sãu întru neputinþele noastre? Dragostea de fii ne îndatoreazã. Dupã absolvirea ºcolii primare din comuna natalã. unde pãstoreºte pânã la 1 iulie 1984. sã le pãstrãm vie amintirea în suflete. Niþescu. netrecându-i în uitare. când se pensioneazã. Au fost slãbiciuni ºi neputinþe. A trecut uºor. Protoieria Târgoviºte.C. în ziua de 10 mai 1906. mai ales dupã moarte. sã împlinim sfaturile date. Alexandru I. în slãbiciuni sau în neputinþe. însã. S-a nãscut în comuna Glodeni.C. Pr. cu smeritã aducere aminte. La 28 august 1927 se cãsãtoreºte cu Ilinca Dobrescu din Târgoviºte. a urmat cursurile Seminarului Central din Bucureºti. Ne obiºnuisem sã-l vedem totdeauna „înnoindu-ºi tinereþile sale“ în orice durere sau suferinþã.înfiinþatã Drãgãieºti . Este greu sã vorbeºti sau sã scrii despre cineva care a însemnat ceva în viaþa ta ºi îmi cer iertare pentru insuficienþa cu care fac acest lucru. la Parohia Lazuri.

sfaturi. cu care mai are o fiicã. altul doctor. Nu refuza niciodatã pe nimeni. Niþescu. citind aceste rânduri. medic). Niþescu a înþeles sã-ºi îndeplineascã misiunea ce i-a fost încredinþatã cu tact pastoral. iar fetele: una cadru didactic ºi cealaltã cadru medical). oficiatã de doisprezece preoþi. având trei copii în îngrijire (doi bãieþi ºi o fatã). aflã pentru prima datã de pãrintele Alexandru îi rog sã-l pomeneascã în rugãciunile lor.Dupã zece ani de la cãsãtorie. ce s-a adãugat neamului sãu. la parohia Lazuri. indiferent de orã sau oricât de obosit era. duhovnicul ºi omul. Slujba de prohodire a P. dragoste de semeni ºi credinþã în Dumnezeu. din comuna Pietroºiþa. duhovnicul ºi omul! Fire dârzã ºi plinã de viaþã. la dorinþa expresã a mamei. cãrþi. în data de 21 ianuarie 2005. alimente. preotul Alexandru I. a avut loc. pentru fiecare având câte ceva: bani. dupã Sfânta Liturghie. Niþescu? Preotul. sensibil ºi totdeauna cu umor. soþia sa trece la cele veºnice în urma unei naºteri (bãiatul nãscut atunci devine. Niþescu? Fiecare dintre noi care l-am cunoscut avem un rãspuns: preotul. Veºnicã sã-i fie pomenirea ºi sã dobândeascã rãspuns bun în faþa tronului Celui Preaînalt. Pr. iar trupul neînsufleþit al pãrintelui . îmbinând cumpãtarea cu blândeþea. 187 . ªi-a pus sufletul pentru mulþi ºi a purtat greutatea multor suflete greu încercate în viaþã. se recãsãtoreºte cu Elena Solomon Drãghici. Bun chivernisitor al bisericii ce i-a fost hãrãzitã. cuvinte de mângâiere. în mãsura în care a intervenit proniator în vieþile noastre. Se strãduieºte sã ofere o educaþie aleasã celor patru copii (din care unul devine inginer. iar pãrintele. mâniindu-se foarte rar ºi iertând foarte uºor. pe care îi creºte în frica lui Dumnezeu ºi respect faþã de semeni.C. Alexandru I. Iar pe cei care acum. a fost depus în cavoul familiei. Cine a fost pãrintele Alexandru I. Cine a fost pãrintele Alexandru I. mângâind pe cei în suferinþã ºi durere ºi fiind plin de milã faþã de cei în lipsuri ºi neajutoraþi.

.

.......... Pr...... ANGHELESCU..... Pr......... Arhiepiscopul Târgoviºtei.11 III...Laurenþiu BÃRBULESCU....... „Ortodoxie ºi globalizare“ ......77 3................... dr.. Dr.... Alexandru STAN. lect...........3 II..30 4...... „Omul – subiect al îndumnezeirii„ ................................ prof.....drd.......................41 6. Pr.58 9.... Luminã ºi Viaþã – 2005 .... Pr..... Arhiepiscopul Târgoviºtei.... prof............................. Pr.....P.... dr........... NIFON........... dr.. dr.... Gheorghe F. dr... „Raþiune ºi raþionalitate în creaþie“ ......... „Sf..... Dumitru RADU. NIFON...... Prof...............S..82 .... prof.. lect....................... dr......... „Biserica ortodoxã ºi prozelitismul sectar“.. dr......... Ioan SAUCA...........ALMANAH 2006 PRECUVÂNTARE Î. prof.... „Sfinþenia preoþiei ºi rãspunderile ei în concepþia Sf................. lect..S.. Ioan BRIA.............. Arhiepiscopul Târgoviºtei „Misiune ºi Liturghie“ ............... Pr. „Biserica cea una – stâlp ºi temelie a adevãrului“ ..51 8.... Florea ªTEFAN............................ „Atitudinea B. Pr..... Nicolae D.......O.................... prof...... Dumitru POPESCU..46 7. „Libertatea religioasã din România în contextul integrãrii în Uniunea Europeanã“............. dr........ faþã de problema înnoirii cultului“ .. Aurel JIVI..................P. Prof...........dr..........6 Învierea Domnului... prof................ „Episcopul – Biserica – Poporul“ ..34 5............. NIFON Mihãiþã...... dr. univ....72 2.... Ioan Gurã de Aur tâlcuitor al Tainei Botezului în catehezele baptismale“.24 3.......... Întruparea Cuvântului..... Marian VÂLCIU.... Pr......... Pr.............. Dr.. CA TOÞI SÃ FIE UNA 1. PASTORALELE CHIRIARHALE Î.R. prof...........16 2................ „Aspectul kenotic al slujirii arhiereºti“.... univ......66 IV........ TEOLOGIE ªI VIAÞÃ 1...... armonia ºi pacea noastrã – 2004.............. Pr. dr... Trei Ierarhi“. NECULA...

........... „Cântarea omofonã în lucrarea pastoral – misionarã a preotului“ ......................... Prof..........................133 VIII...... „Tineretul ortodox ºi moartea ideologiilor“ ................130 4............130 3......146 ...........V...... Pr... George COANDÃ.............. „Educaþia religioasã în ºcoalã„ ..................................... „Arheologia habitatului urban târgoviºtean (sec..............132 7... „Vistierule!“ .......... Iulia GIURGIU.88 2.......................... „Mitropolia de la Târgoviºte – un mare centru de spiritualitate ecumenicã în tectonica geocivilizaþiei europene“ .........126 VII................... BISERICA ªI ªCOALA 1............................ Doru POPOVICI „Eternul feminin ºi religia creºtinã“................... Hotãrârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind metodologia pentru obþinerea gradelor profesionale............ Victor PETRESCU.............. ...............131 6........................................ „Dumnezeu care locuieºte în fiecare“ .......... „Mirabila sãmânþã“ .......... Mihai GRIGORESCU....... Irina SÃRÃROIU........................ Dr....... „Veºnicie la Dealu“ ......... „Sufletul la Tine îndrumându-mi-l .95 3................. XIV–XVII)“ ..................... „Contribuþia lui Constantin Brâncoveanu la dezvoltarea ºcolii ºi tiparului“ ................100 VI...................................................117 3..... Grigore GRIGORE........................................... Pr. ISTORIA ªI CULTURA CETÃÞII 1....... Ilie IONUÞ..................131 5...104 2........... George COANDÃ............... Ioan SAUCA..... prof......... „Cãmara-mi“ .......... dr............ „Toma“ ..... Petre DIACONESCU..................... Cristi BUZÃÞEL....... Maria MARINO... MELOS 1................ Constantin VOICU........130 2....136 2....... Dr.................. POEZIE RELIGIOASÃ 1........................

.................... ..........S................186 ......................... Hrisov de târnosire .............184 5.........................Pãrinte Dr.. ..150 2.... NIFON........................................................................171 3...... ªematismul Arhiepiscopiei Târgoviºtei....174 4....... Organizarea Eparhiei...................................... P....... Agenda de lucru a Î... DIN VIAÞA ARHIEPISCOPIEI 1.............IX........... In memoriam................... Arhiepiscopul Târgoviºtei. .......

C. Prof.C. Prof.P. Pr.redactor responsabil P. Florea ªTEFAN P. Dr. Arhiepiscop NIFON .C. Dr.S. Arhidiac. Academician Dumitru Popescu P. Lect. Pr.C. Consilier Ionuþ-Adrian GHIBANU Inspector eparhial Petre-Ciprian ªARPE ASA Media Grafic . Ioan STAN .preºedinte Membri: P.COMITETUL DE REDACÞIE: Î. Pr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful