±ece1 cpncxnx nponanasaxa

08.04.2011. – YU1BG

Horneµajre cnncax oµ µecer najnosnarnjnx n najnaxnnjnx cpncxnx nponanasaxa
1 Hansuennuna c1pyja
Hnxona Tecna (10. 6. 1856 - 7. 1.
1943)
Jeµan oµ cnaxaxo najnosnarnjnx cnercxnx nponanasaua n
nayunnxa y oônacrn ]nsnxe, enexrporexnnxe n
paµnorexnnxe sacnyxan je, nsmehy ocranor, n sa orxpnhe
nansmennune crpyje. Beron cncrem nansmennunnx crpyja
omoryhno je snarno naxmn n e]nxacnnjn npenoc
enexrpnune eneprnje na µa¬nny. Onnm orxpnhem je
sanouena nnµycrpnjcxa penonynnja, a raxosnana Tecnnna
crpyja sôor cnoje nncoxe ]pexnennnje oµ nnme amnepa
nnje onacna sa ¬yµcxo reno, re na ocnony cnor µyônncxor µenonana y ynyrpamnocrn
rena cnojy npnmeny nanasn n y meµnnnnn (µnjarepmnjcxa crpyja).

2 Hynnnonn xaneuonn
Mnxajno Hµnopcxn Hynnn (4. 10.
1858 - 12. 3. 1935)
Onaj nam nayunnx je npeµcranno Hynnnony reopnjy
(1896) xojom je pemno npoônem nonehana µomera
npocrnpana rene]oncxnx crpyja. Ono orxpnhe
omoryhnno je orxnanane mrernor µejcrna
xanannrnnnocrn noµona xoje je npeµcran¬ano rnanny
cmerny npenoca cnrnana na µyxnm pacrojannma, a
mann]ecronano ce nojanom myma. Hpoônem je pemen
nocran¬anem nnµyxrnnnnx xanemona na crporo
oµpehennm pacrojannma µyx noµona. Paspaµno je nony
maremarnuxy reopnjy npenoca ocnnnannja xpos xnny ca pacnopehennm macama, a rn
nnµyxrnnnn xanemonn y nerony uacr nasnann cy Hynnnonn xanemonn. Onaj narenr
my je µoneo cnercxy cnany n ôorarcrno.

3 Ma1eua1nuxa 1eopnja
1epunuxnx qenouena
Mnny1nn Mnnanxonnh (28. 5. 1879 -
12. 12. 1958)
Jeµan oµ najnnrnpannjnx nayunnxa na cnery sanpmno je
ôeuxn rexnonomxn nncrnryr. On je raxohe crexao µoxropar
ns rexnnuxnx nayxa 1904. roµnne, unme je nocrao npnn
cpncxn µoxrop rexnnuxnx nayxa. Ioµnne 1920. je oôjanno
monorpa]njy „Maremarnuxa reopnja repmnuxnx ]enomena
yspoxonannx cynuennm spauenem“. Pesynrarn onor paµa cy
my µonenn snauajny penyrannjy y nayunom cnery. Ona conapna xpnna nnje nornyno
npnxnahena cne µo 1924, xaµa je mereoponor n xnnmaronor Bnaµnmnp Kenen
npeµcranno xpnny y cnom paµy „Climates of the geological past“.

4 Xnµpoannon
Ornecnan Koc1onnh C1enanonnh (1851
- 16. 12. 1916)
Cpncxn nponanasau n nayunnx, xao n xaneran pycxe nojcxe, no
nannonannocrn Cpônn, xnneo je npno y Mahapcxoj, a xacnnje
ce cenn y Pycnjy. Haxo pohen y ncroj µenennjn xao n Hnxona
Tecna n Mnxajno Hynnn n nponanasau mnornx nsyma, ocrao je
na maprnnama. Jeµan oµ neronnx najnosnarnjnx nsyma je
nerehn uaman, npnn xnµpoannon na cnery, xojn je nanpanno
1911. roµnne. Tpeôa nanomenyrn n µa je 1879, rpaxehn nonn
marepnjan sa nsrpaµny µnpnxaôna, nsmncnno apôopnr, no mnornma npnn nemrauxn
cnnrernuxn marepnjan, nexy npcry mnepnnoue.

5 Ianaxcnja – xyhnn
pauynap
Boja An1onnh (12. 7. 1952 - )
Pohen y Banny, ]nnmcxn monraxep, nponanasau n
nyônnnncra. Taxohe je ypeµnnx nonnna, a µonpnnocno je y
ôpojnnm paµnjcxnm emncnjama. Mehyrnm, najnosnarnjn je
no rome mro je npnn na repnropnjn Jyrocnannje
xoncrpyncao n nanpanno Ianaxcnjy – xyhnn pauynap na
npnnnnny camorpaµne. V nero 1983, unrajyhn nnreparypy o
mnxponponecopnma, Anronnh je sax¬yuno µa npnmnrnnan
nponecop CDP 1802 moxe co]rnepcxn µa renepnme nnµeo-
cnrnan ôes nomohnor cnennjannor xona. Kaxo cy y ro npeme pauynapn jom ynex ônnn
perxocr, nomro je raµa nponncnma ôno saôpanen ynos poôe y npeµnocrn npexo 50
nemauxnx mapaxa, Anronnh je nonyµno nayunom uaconncy „Ianaxcnja“. Komnnerno
ynyrcrno sa camorpaµny je oµmramnano µenemôpa 1983, na je npexo 8.000
enrysnjacra y Jyrocnannjn µomno µo cnor npnor xyhnor pauynapa.

6 Bymnnnna sa µyõoxe
õymo1nne
Æyõounp Knepnh (29. 6. 1844 - 21. 1.
1910)
Hopexnom Heman, ôno je cpncxn nayunnx n maremarnuap,
sarnm npo]ecop mexannxe na Bennxoj mxonn, mnnncrap
npocnere n npnnpeµe Cpônje, nponanasau n axaµemnx
Cpncxe xpa¬encxe axaµemnje oµ ocnnnana 1887. roµnne.
Paµno je y Pyµapcxom oµe¬eny Mnnncrapcrna ]nnancnja
Knexennne Cpônje, na ncrpaxnnany rnoxha y A]pnnn n
pyµnmra na Pyµnnxy n Kocmajy, a nocne cpncxo-rypcxor
para 1878, xao unan exnne pyµapa parnnxa, oµnasn y
ocnoôohene xpajene na reonomxa ncrpaxnnana repena. Harenrnpao je nnme nanpana
ca npnmenom y pyµapcrny (pasmepnnx, nanpana sa nom¬ene xamena...), oµ xojnx je
najsnauajnnja ôymnnnna sa µyôoxe ôymornne.

7 1eµnnc1nen saxon cnne
Pyµep Bomxonnh (18. 5. 1711 - 13. 2.
1787)
Ocnnnau Mnnancxe oncepnaropnje je, nsmehy ocranor, n rnopan
jeµnncrnenor saxona cnne, npernocran¬ajyhn µa nocrojn ne camo
npnnnauene (Byrnon saxon) nero n oµônjane y nansmennunom
menany na mannm pacrojannma mehy rennma. Cmarpao je µa je
enemenrapna uecrnna ôes µnmensnja nsnop cnne, a npeme n
npocrop je, nacynpor Byrny, cmarpao penarnnnnm, na ce c
npanom moxe nasnarn npereuom Anôepra Ajnmrajna.


8 Xnµporenepa1op
Mnxanno He1ponnh Anac (24. 4. 1868 -
8. 6. 1943)
Cpncxn maremarnuap, npo]ecop Feorpaµcxor ynnnepsnrera,
axaµemnx Cpncxe xpa¬encxe axaµemnje n anac. Hsmehy ocranor,
neron najsnauajnnjn nponanasax je xnµporeneparop sa xojn je µoôno narpaµy 1900.
roµnne y Hapnsy na Cnercxom cajmy nayunnx µocrnrnyha.


9 Kounnna sa nosone
±oõpnnoje Boanh (1885-1967)
Mehynapoµnoj ynnjn xenesnnna cnoje pemene xounnne
xenesnnuxnx nosnna npnjanno je npexo xenesnnne
Kpa¬ennne Cpôa, Xpnara n Cnonenana 1925. roµnne. Hocne
nnsa recrnpana na npysn 3arpeô-Pnjexa n naxon ornopa
neronom pemeny oµ Hemana n upannysa, 1928. roµnne
npnsnar je neron narenr cncrema xouena xao uynena
xounnna „Foxnh“. Hpnn je npeµnoxno xouene nyrnnuxnx
nosona y ]ynxnnjn ôpsnne (xounnne ca µna paµna npnrncxa).
Koncrpyncao je naje]nxacnnjn xounnx (noµehn ypehaj
xounnne) xojnm ce ca noxomornne ynpan¬a xounnnom nosa.
Foxnhena pemena xenesnnuxnx nosnna ocrana cy xao
ocnona sa cne rnnone µo µanac npnmenennx nasµymnnx
xounnna y xenesnnuxom caoôpahajy.


10 Mamnnnna sa mnmane

Hnxona Bnsyunh (1823-1906)
Hponanasau nonynapne „nynapnne“, xoncrpyxrop mamnne sa mnmane, poµno ce y
cnpomamnoj nopoµnnn y Hepaµnny. Hocne mxononana y poµnom mecry, oµnasn y
Hpnr µa yun ôepôepcxn sanar. Jom y Hpnry je µomao na nµejy µa xoncrpynme
mamnny xoja ôn ynanpeµnna ôepôepcxy µenarnocr. Iorono npasnor nonuannxa
nanymra cnoj sannuaj 1855, a camo µenennjy xacnnje – 1865 – ôepôepnnne mnpom
Enpone ônne cy npennan¬ene mamnnama sa mnmane, nsymnre¬cxnm orxpnhem namer
sem¬axa. V Honµony rµe ce nacranno namao je ]nnancnjepe sa cnoj nsym, a oµmax je
nnxno n nexonnxo ]aôpnxa sa nponsnoµny. Vseo je nceyµonnm John Smith µa ôn
naxme ycneo y cnery ônsnnca, a xaµa je ympo, nerona nmonnna je nponenena na 22
mnnnona ]ynrn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful