PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN DAN BAHASA MODEN KOLEJ SASTERA DAN SAINS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SGRM 3073

PENGHAYATAN KARYA AGUNG MELAYU

TAJUK TUGASAN : BERDASARKAN TEKS YANG SAMA DENGAN TUGASAN PERTAMA, HURAIKAN NILAI-NILAI MURNI DALAM KARYA AGUNG MELAYU DAN BAGAIMANA NILAI TERSEBUT DITERAPKAN DALAM PENDIDIKAN DI SEKOLAH.

DISEDIAKAN OLEH: 1 2 3 4 21029 4 21028 3 21029 6 20150 2 AHMAD ZAIREL B IBRAHIM KHOIRULNIZAM B ABDUL RAHMAN ROSMANIZAM B ISMAIL RIDHUAN B AINI

DISEDIAKAN UNTUK: EN MOHAMAD AZMI AB RAHMAN

1

untuk membentuk kehidupan seluruh penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia” Walaubagaimanapun. secara terperincinya penyerapan nilai-nilai murni ini berlangsung melalui dua pendekatan yang berbeza iaitu pendekatan implisit dan juga pendekatan eksplisit. walaupun manusia maju dalam bidang sains dan teknologi. 2 . Sebagai bukti. Menurut Cristopher Dawson dalam Tajul Ariffin (1993). Memang menjadi tujuan semua agama. beradab dan bertatasusila dalam hubungan manusia sesama manusia.TARIKH SERAHAN: 7 DISEMBER 2012 Pengenalan Masyarakat sangat memerlukan pendidikan pada zaman ini. berpakaian kemas dan adil. tetapi dari segi akhlak. martabat manusia masih menunjukkan nilai-nilai yang negatif. kita perlu melihat dari sudut falsafah pendidikan yang utuh iaitu falsafah pendidikan kerohanian dan moral kerana pendidikan moden sukar untuk membina nilai murni manusia. Pendekatan implisit digunakan apabila guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai itu dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti apabila guru bercakap benar. Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pembelajaran Nilai murni telah didefinisikan sebagai satu perlakuan yang baik. sistem pendidikan memberi tumpuan utama dalam melahirkan masyarakat yang cemerlang. Takrifan tentang nilai murni telah dinyatakan sebagai : " tanggapan berkenaan perkaraperkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Oleh itu. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya dipaksikan kepada nilai keagamaan. alam dan tuhan.

Penyerapan nilai murni melalui pendekatan eksplisit adalah lebih terancang bersesuaian dengan matlamat dan kaedah pelaksanaan serta penilaian yang lebih jelas. sambutan Hari Kemerdekaan. Dasar Kurikilum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Jaya diri 3 . Sedia memaafkan Berdikari 1. oleh sebab karya sastera kaya dengan nilai-nilai murni. arahan. teguran. nilai yang dinyatakan iaitu: Baik hati 1.Pendekatan ini boleh berlangsung secara merentas kurikulum oleh semua guru kerana nasihat. Tidak berharap atau bergantung kepada bantuan orang lain 3. Belas kasihan 2. Bertanggungjawab 2. Bertimbang rasa 3. Hari Guru. contoh dan teladan boleh berlangsung pada bila-bila masa dan di mana-mana ketika yang difikirkan sesuai. Sebagai contoh. Murah hati 4. khemah ibadat. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan sepert arahan untuk tidak membuang sampah di merata-rata serta menjaga kebersihan persekitaran. Pendekatan eksplisit pula boleh diaplikasikan dengan mengadakan sesuatu peraturan. pengajaran komsas dapat membentuk pelajar yang berperibadi baik. bimbingan. Saling memahami 5. Terdapat juga sesetengah pihak sekolah yang mengadakan program atau aktiviti yang khusus untuk menerapkan sesuatu nilai murni dalam kalangan murid seperti program motivasi. terdapat kira-kira 17 jenis nilai-nilai murni yang akan diterapkan terhadap pelajar dengan 63 cabang nilai yang wajar diteladani oleh setiap pelajar. kempen kebersihan dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian.

Ramah mesra Hormat-menghormati 1. Sayang kepada nyawa 2. Yakin kepada diri sendiri Berhemah tinggi 1. Hormat kepada orang yang lebih tua 3.4. Hormat kepada hak asasi 5. Kebebasan di sisi undang-undang 2. Cinta kepada keamanan dan keharmonian Keadilan 1. Sayang kepada alam sekeliling 3. Hormat kepada ibu bapa 2. Berani dengan tidak membuta tuli 2. Kebersihan persekitaran 3. Taat kepada raja dan Negara 4. Menghargai maruah diri Kasih sayang 1. Bertindak adil 2. Hormat kepada undang-undang 6. Bersifat amanah 2. Kesopanan 2. Berani bertanggungjawab Kebersihan fizikal dan mental 1. Kebersihan diri 2. Kebebasan dalam sistem demokrasi Keberanian 1. Berani mempertahankan kebenaran 4. Cinta kepada Negara 4. Pertuturan dan kelakuan yang sopan Kejujuran 1. Sentiasa saksama Kebebasan 1. Berani kerana benar 3. Bercakap benar 4 . Mengaku kesalahan sendiri 3.

Daya usaha 3. Persaudaraan 2. Tanggungjawab bersama 3. Boleh membuat penaakulan 3. Sederhana dalam meningkatkan kepentingan diri dan orang lain 2. Berusaha dan produktif Penerapan nilai-nilai murni melalui teks kesusasteraan adalah sejajar dengan hasrat kerajaan dalam membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu. Gigih 5. Menghargai Rasional 1. Bermuafakat 2. Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku Kesyukuran 1. Kejiranan 3. Cekal 2.3. Toleransi 5. Berbangga menjadi rakyat Malaysia 2. Gotong-royong 4. Dedikasi 4.Sesuai 5 . Mengenang budi 3. Perpaduan Kesederhanaan 1. Boleh membuat pertimbangan 2. Berterima kasih 2. Sentiasa ikhlas Kerajinan 1. Peka kepada isu-isu sosial dan masyarakat Semangat kewarganegaraan 1. Bersemangat patriotik 3. Tekun Kerjasama 1. Berfikiran logik dan terbuka Semangat bermasyarakat 1. Kebaikan bersama 6.

agama. seminar dan sebagainya. bermoral serta bersikap positif. pendidikan. berakhlak mulia. bersikap penyayang. bertanggungjawab kepada diri. agama dan negara. Kesinambungan interaksi akan lebih melahirkan kesefahaman sekaligus dapat membentuk sebuah masyarakat yang 6 . Berdasarkan PIPP melalui teras keduanya yang bertujuan adalah untuk membangunkan modal insan dan berpengetahuan serta berkemahiran dalam menghayati nilai-nilai murni. provokasi dan juga sebagai dokumen sosial. pelacuran. Berbakti dan memberikan sumbangan kepada masyarakat. Penglibatan golongan pelajar yang ramai secara tidak langsung dapat mewujudkan situasi interaksi antara pelajar yang berbilang kaum.. perjudian. Penerapan nilai-nilai murni melalui teks kesusasteraan Melayu juga dapat di kongsi bersama melalui tindakan yang bersepadu dalam membendung berlakunya penularan pelbagai penyakit dalam masyarakat yang berpunca dari kecanggihan teknologi dengan menjerat remaja dan masyarakat kepada pelbagai masalah. Isu ponteng kelas.dengan fungsinya sebagai alat hiburan. Hasrat dan matlamat kerajaan juga dinyatakan melalui Penyata Razak pada tahun 1956 dan diteruskan dengan pengenalan pelbagai dasar pendidikan dan yang terbaru adalah melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ) yang memberikan fokus kepada perpaduan dan memperkasakan sekolah. Serta memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Falsafah Pendidikan ini menjurus ke arah mencirikan insan dan warganegara yang baik dengan mengemukakan ciri-ciri seperti percaya dan patuh kepada tuhan. berilmu pengetahuan. merempit dan sebagainya dapat diatasi dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan penganjuran apresiasi nilai-nilai sastera seperti penganjuran teater. mestamu puisi. masyarakat. bangsa dan negara.

Pengajaran kesusasteraan Melayu dalam kalangan pelajar yang terdiri daripada berbilang kaum dilihat sebagai sebuah langkah yang dapat menyatukan pelbagai bangsa yang seterusnya dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bersatu dan harmoni. syair. Penekanan bagi penerapan nilai ini diteruskan melalui pelaksanaan KBSR dan KBSM. afektif. Rasional pengenalan nilai-nilai murni ini wujud dalam pengajaran sastera adalah akibat daripada dasar kerajaan Inggeris pada suatu masa dahulu. novel dan drama kesemuanya menjuruskan kepada melahirkan sebuah masyarakat yang bersopan santun dan berbudi pekerti tinggi. cerpen . Pembentukan nilai-nilai murni melalui teks sastera adalah berdasarkan peranannya sebagai agen masyarakat. psikomotor dan akhlak. Struktur masyarakat yang terpisah akibat polarisasi kaum telah menyebabkan dasar pendidikan yang dimulakan oleh Tun Abdul Razak tidak dapat direalisasi dengan jayanya. Pembelajaran pelbagai jenis genre seperti puisi iaitu pantun. Rusuhan kaum berlaku akibat tiada kepekaan dalam kalangan penduduk yang mengaku sebagai rakyat Malaysia.bermoral berteraskan nilai-nilai murni. Sikap penjajah yang menjalankan dasar pecah dan perintah telah menyebabkan berlaku peristiwa 13 Mei. 7 . Penerapan nilai tersebut bertujuan untuk membentuk murid yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif. Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti beberapa nilai akhlak yang terdapat di dalam beberapa agama yang terdapat di Malaysia. teromba. Nilai murni dilihat mampu diterapkan berdasarkan pembelajaran teks Kesusasteraan Melayu ( KS ). gurindam.

Sultan Mansur Syah. Idea tersebut terakam melalui pemilihan kata yang puitis dan merdu apabila diucapkan secara tidak langsung memainkan peranan mendidik masyarakat dengan cara yang halus.Contoh seperti dalam Hikayat Melayu. Benua Keling. Contohnya seperti kisah Raja Suran turun ke negeri bawah laut yang bernama Dika dan juga kisah-kisah di Bukit Gunung Si Guntang.terdapat banyak perkara yang pelajar dan masyarakat boleh ambil ikhtibar untuk dijadikan pengajaran. Sultan Mahmud Syah dan lain-lain lagi. Pahang dan lain-lain lagi.Ini kerana setiap kisah yang digarap memaparkan tentang kebijaksaan masyarakat pada suatu masa dahulu yang berpandangan jauh dalam melontarkan idea dan pengajaran pada masa tersebut. telah dimuatkan dengan peristiwaperistiwa penting yang berlaku pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah. Dalam pada itu juga tidak ketinggalan kisah tentang tokoh-tokoh yang dianggap lagenda seperti Badang. serta kedatangan Peringgi dan penguasaannya ke atas Melaka. dan mitos peminangan Puteri Gunung Ledang.Turut dimuatkan ialah kisah perhubungan luar Melaka dengan negaranegara jiran dan negara-negara luar seperti Melaka dengan Siam. Benua China. mitos kemasukan Islam di Melaka. Selain itu. Hang Tuah. Sultan Alau`d-Din Ri`ayat Syah. Pasai. terdapat juga kisah-kisah mitos seperti mitos pembukaan tempat dan negeri seperti pembukaan Pasai. Selain itu Hikayat Melayu juga turut mengaitkan peristiwa-peristima yang bersifat fiksyen dan mitos. Singapura dan Melaka. Pahang dan lainlain. Di sebalik kisah-kisah yang wujud dalam Hikayat melayu ini. Dalam Hikayat Melayu juga ada memaparkan kisah-kisah peperangan dan penaklukan. Contohnya penaklukan Melaka ke atas Siak. 8 . Kampar. Tun Perak dan banyak lagi.

Berdasarkan Kisah ‘Hang Tuah’ yang menggambarkan mengenai ketaatan rakyat kepada raja. bangsa dan agama. secara tidak langsung akan menyebabkan masyarakat Malaysia akan terdedah kepada amalan yang menjuruskan kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan perpaduan. patriotisme. Tindakan Majlis peguam yang menganjur pelbagai forum yang menyentuh sensitivi kaum pada ketika ini yang dianjurkan secara terbuka lebih bersifat mencurah minyak ke api.Sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum. Kebenaran wujudnya tokoh lagenda ini terus dikaitkan dengan tinggalan sejarah seperti perigi Hang Tuah yang dikatakan tidak pernah kering biarpun musim panas. Hang tuah dianggap memiliki sifat ‘supernatural’ keberanian dan semangat kepahlawanan sejak kecil.nilai murni yang terpancar melalui teks kesusasteraan melayu adalah seperti nilai baik hati. kerajinan. Peristiwa seperti ini dapat diatasi jika masyarakat Malaysia menerima pakai nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks kesusasteraan Melayu.Kegagahan dan ketaatan yang ditunjukkan oleh Hang Tuah menjadi lambang kehebatan orang-orang melayu. berdikari dan juga berkaitan dengan hukum-hukum islam. Ia bukan sahaja menjadi contoh dan ikutan tetapi juga ia turut dibanggai dan dikagumi oleh rakyat dan masyarakat luar. puisi dan cerpen. sehingga Hang Tuah dianggap sebagai tokoh lagenda yang penuh dengan keagungan. Kehebatan Hang tuah ini menjadi pendorong kepada semangat kemelayuan 9 . kepahlawanan. Antara nilai. Kurang kepekaan terhadap isu semasa tidak mustahil peristiwa berdarah 13 Mei akan berulang. wajar diberikan perhatian kerana ia juga satu proses mendidik masyarakat. novel. taat setia yang tidak berbelah bagi kepada raja Melaka.Nilai baik hati yang diterapkan melalui teks Kesusasteraan Melayu banyak terangkum dalam media seperti drama. hormat-menghormati.

Maka oleh segala orang muda-muda ditertawakannya. Maka Jawa itupun kemalu-maluan. Maka orang pun gemparlah berlarian sana-sini. Maka ditikam oleh Hang Tuah Jawa itu dengan golok sunda itu kena dapur-dapur susunya terus ke sebelah. kerisnya pun dijatuhkannya. Telah dilihat oleh Hang Tuah golok itu sudah dibuangkan Jawa itu. Hal ini adalah baik kerana masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang hidup bersistem seperti institusi beraja ini.lalu diusirnya. langkah yang diambil oleh pengarang dengan menyelitkan peristiwa yang menakutkan perlu dilihat dari segi positifnya iaitu ia menjadi pengajaran kepada generasi untuk menjaga institusi raja. Maka Hang Tuah pun segera datang. kerana kepada hatinya terlebih baik keris itu daripada golok. Maka Hang Tuah pun pura-pura undur. Kehebatan dan ketangkasan Hang Tuah ini diceritakan oleh pengarang seperti berikut: “ Maka sekali peristiwa ada seorang Jawa demam terkukul-kukul. Selain itu kisah tentang ‘Badang’ menceritakan bagaimana seorang rakyat biasa yang akhirnya menjadi orang penting raja dan menjadi kuat hanya kerana memakan muntah hantu. Telah dilihat oleh Jawa itu keris Hang Tuah jatuh. Badang yang berkerja menahan lukah di sungai. segera diambilnya oleh Hang Tuah. lalu ia mengamuk dengan golok sunda. Telah dilihat oleh Jawa itu Hang Tuah. Jawa itupun segera menikam Hang Tuah. maka Hang Tuah pun melompat. Maka orang pun banyak mati dibunuh oleh jawa itu.sehingga lahir ungkapan ‘Takkan Melayu Hilang di Dunia’ . seorang pun tiada dapat mengembari dia. tiada kena. maka Jawa itupun mati. Justeru itu. lalu diusirnya Jawa itu.( Sejarah Melayu: 86 ) Pendidikan menghormati raja ini adalah merupakan satu proses yang berterusan untuk menjamin kelangsungan sesuatu dinasti atau sistem beraja itu. maka dibuangkannya goloknya dipungutnya keris itu. mendapati ikan-ikan yang telah memasuki ke dalam lukahnya telah dimakan oleh 10 . kerana Hang Tuah terlalu tahu melihat keris.

Dalam hal ini pengarang menyindir sinis kepada kepercayaan masyarakat kepada perkara yang tahyul. Sebab itulah pengarang menggambarkan hanya dengan memakan muntah hantu. Kisah ini semestinya memberi 11 . Badang telah memiliki kekuatan yang luar biasa.dipegang jua oleh Badang.Maka dimakannya oleh Badang muntah hantu itu habis semuanya.Telah sudah ia makan muntah hantu itu. dibantunnya pohon kayu yang besar-besar itu habis tercabut. akan janggut hantu itu. maka dicubanya oleh Badang. “ Maka hantu itupun muntahlah. Dalam hal ini. Badang akhirnya menjadi kuat setelah memakan muntah tersebut. dan kayu yang sepemeluk dua pemeluk itu dengan sebelah tangannya juga dibantunya…” ( Sejarah Melayu :34-35 ) Kepercayaan masyarakat ini. Syarat yang diberikan oleh hantu tersebut ialah dengan memakan muntahnya. Di akhirnya cerita ini. Badang biarpun kuat tetapi tidak seperti manusia biasa yang menjalani kehidupan berkeluarga. tiada dilepaskannya. akhirnya Badang meminta untuk menjadi kuat dan bertenaga.hantu. masyarakat bukan sahaja percaya kepada hantu tetapi juga beranggapan bahawa hantu lebih kuat daripada manusia.Maka dilepaskannya janggut hantu itu. dan akibat terlalu marah dia berusaha menangkap hantu berkenaan. Setelah tertangkap hantu tersebut minta dilepaskan dengan menawarkan sesuatu yang istimewa iaitu akan menunaikan segala permintaan si Badang. maka Badang pun berjalanlah. pengarang telah menceritakan bahawa Badang akhirnya mati seperti orang biasa juga. Sambil berjalan itu dibantunnya kayu yang besar-besar itu habis tercabut. Setelah berfikir panjang. mendapat perhatian kerana meskipun mendapat kekuatan luar biasa daripada hantu.terlalu banyak muntahnya itu. akhirnya membawa kepada masalah diri sendiri. namun Badang ditegah daripada berkahwin.

’Siapa nama tuannya di dalam negeri ini?.maka ia bermimpi dirinya berpandangan dengan Rasulullah S. Contoh untuk nilai baik yang lain adalah tentang mitos kedatangan Islam di Semudra. Maka ia bertemu dengan Merah Silu berkarang di pantai. akibat daripada itu Merah Silu pandai membaca Al-Quran.ngangakan mulutmu.a.w.’Hai Merah Silu.’Maka oleh Fakir Muhammad Merah Silu itu diislamkannya. maka Merah Silu pun tidur.w.Maka diciumnya bau tubuhnya seperti bau narwastu. Dalam mimpi itu. ‘Apa nama negeri ini?.’Hambalah tuanya sekalian mereka itu. Pengarang mengaitkan kedatangan Islam di Semudra dengan peristiwa Merah Silu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad s. maka diludahi Rasulullah. Maka sabda Rasulullah pada Merah Silu. ( Sejarah Melayu : 41-42 ) Jika diamati petikan diatas kita dapati pengarang mengambarkan satu situasi yang luar biasa telah berlaku ke atas Merah Silu. Merah Silu dapat mengaji pada keesokan harinya manakala tubuhnya pula berbau narawastu. Maka sahut Merah Silu. ‘negeri ini Semudra’. dan diajarnya kalimah syahadat. Beliau telah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah meludah ke dalam mulutnya. Peristiwa yang luar biasanya. telah sampai ke Semudra. nabi Muhammad telah meludah ke dalam mulut Merah Silu dan sebagai hasilnya. “ Hatta. Telah Merah Silu sudah Islam. bagi 12 .pengajaran yang baik tentang bagaimana seseorang itu harus bersyukur dengan apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya.a.’ Maka dingangakannya oleh Merah Silu mulutnya.Maka kata Fakir Muhammad. Maka Fakir Muhammad pun bertanya kepadanya. Maka Merah Silu pun jaga daripada tidurnya. Maka sahut Merah Silu. maka fakir Muhammad pun naik ke darat.

(1990:3) adalah mempunyai perkaitan kehidupan manusia dan masyarakat. Masyarakat Melayu pada zaman awal banyak menghasilkan puisi-puisi tradisi dalam usaha mendidik masyarakat pada masa itu dan tetap relevan sehingga sekarang ini. Kesenian umum yang dimaksudkan oleh Asmad. Penggunaan dialog yang bersesuaian dengan pemilihan dan penyusunan kata yang menarik telah menjadikan teks tersebut hidup. Hamid (2000) menegaskan. Keindahan ini mesti dinikmati oleh deria dan difahami oleh para intelek. Keupayaan pengarang dalam melukiskan watak dengan menggunakan unsur kesenian yang indah dan menarik menyebabkan nilai-nilai yang ingin disampaikan dapat diterapkan kepada pelajar. Sebagaimana yang kita ketahui. Perasaan yang lahir dari deria dalaman dan luaran adalah penting untuk mengenal dan menikmati keindahan.W. Winckelmann dalam Johari Ab. Secara keseluruhannya kita dapat mengetahui bahawa tujuan utama pengarang ialah untuk menguatkan rasa taat dan hormat golongan bawahan kepada golongan atasan. hanya mereka yang tertentu sahaja dan istimewa akan bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad S. kesederhanaan dan perasaan. 13 . Kebijaksanaan dalam memilih dan menyusun kata menjadikan dialog yang diucapkan menjadi lebih bermakna dan sarat dengan pelbagai nilai-nilai murni dan nilai estetika. keindahan mesti mengandungi ciri-ciri kesatuan.A. Masyarakat telah menggunakan unsur kesenian untuk membentuk atau menyalurkan nilai-nilai murni. Penggunaan dialog yang bersahaja dan seharian menjadikan kita berasa amat rapat dengan suasana tersebut.pengarang perlu dimasukkan dalam teks Sejarah melayu untuk meletakkan martabat sultan atau raja itu berada di atas dan jauh berlainan dengan rakyat biasa. Pembaca berasa dialog tersebut seperti diucapkan sendiri olehnya.

Warisan budaya akan berkekalan jika pengaruh unsur ini masih dapat dipertahankan. Pengemblengan pihak yang berwajib dan masyarakat diharap dapat mewujudkan satu rantaian murni untuk merealisasikan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui pembudayaan nilai tersebut. perlambangan. seperti melentur buluh biar dari rebungnya. Hubungan unsur atau sistem kebudayaan dengan perlakuan mempunyai perkaitan yang erat. paradoks dan sebagainya sedikit sebanyak telah melahirkan unsur puitis dalam pelukisan watak dan secara tidak langsung nilai-nilai murni yang cuba diterapkan dapat dilakukan dengan secara tidak langsung. Kesimpulan. Konsep masyarakat melayu yang berpegang kepada adat. Penerapan nilai-nilai murni dalam teks sastera Melayu atau komsas diharap akan dapat membantu melahirkan sebuah masyarakat yang madani. maka budaya warisan ini akan berubah atau mungkin lenyap ditelan zaman. Penggunaan gaya bahasa yang pelbagai seperti pengulangan kata. Kesungguhan pihak yang berwajib dalam merealitikan impian masyarakat tidak harus dipandang ringan. Hubungan unsur dan kebudayaan yang terpancar melalui teks kesusasteraan mempunyai banyak perkaitan yang erat dengan nilai kemasyarakatan.Pemilihan dan penggunaan gaya bahasa yang dilakukan dalam sesebuah teks banyak membantu dalam melahirkan dan membentuk sebuah masyarakat yang harmoni. Andainya unsur atau sistem budaya ini telah dipengaruhi. Rujukan 14 . Keupayaan sesebuah masyarakat mengubahsuai unsur budaya dengan menggunakan medium kesusasteraan akan dapat mengembangkan warisan.

Ismail Ahmad.Samad Ahmad. 1996. Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.(2002). Nik Safiah Karim.Ilmu Sejarah dan Pensejarahan.Ulasan Buku Sejarah Melayu untuk HSC.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. A.2000.(1975). Dewan Bahasa dan Pustaka.Shellabear. Zainal Abidin Abdul Wahid. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors. Arbaiyah Mohd Nor.Bhd.Pengertian Sejarah.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga).Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Onn. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. 1978. (2011).Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. W. Kuala Lumpur.Abu Hassan Sham. 15 .Petaling Jaya. Farid M. Fajar Bakti Sdn.Beberapa aspek dari Sejarah Melayu (Sulalatus-Salatin).Sejarah Melayu. Malaysia : Warisan dan Perkembangan.Penerbit Fajar Bakti.(1991). (1997 ). Muhd Yusof Ibrahim.G. Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful