You are on page 1of 529

GRADUALE SIMPLEX

\'

..) ....

I ; ... \ . .~,

'

GRADUALE
SIMPLEX
EDITIO TYPICA AL TERA

LIBRERIA EDITRICE VATICANA


MMVII

Prima irnpressio 1967


Reirnpressio 1968
Editio typica altera 1975
Reimpressio 1988
Reimpressio 1999
Reimpressio 2007

Copyright by Llbreria EditrUe Vati&ana, 1975

ISBN 978-88-209-1603-9

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO

PROT. N. 2300/74

DECRETUM
Cantus faciliores ad Ordinem et ad Proprium Missa:
spectantes publici iuris facti sunt Kyriali simplici, anno
1964, et Graduali simplici, anno 1967, ad obtemperanda
pra::cepta Constitutionis de sacra Liturgia Concilii Vaticani II de paranda editione simpliciores gregorianos
modos continente in usum minorum ecclesiarum (n. 1 I 7).
Interim, post instaurationem Calendarii Romani generalis, libri Psalmorum secundum Novam Vulgatam
et librorum liturgicorum pro celebratione Missa:, nova
ordinatio cantuum Gradualis Romani facta est Ordine
Cantus MissrE, anno 1972 . Iuxta quam etiam emendanda
et complenda erant Graduate simplex et Kyriale simplex,
qua: nunc in unum volumen eduntur.
Hane ergo novam editionem Gradualis simplicis, a
Summo Pontifice PAULO VI approbatam, Sacra Congregatio pro Cultu Divino nunc emittit et typicam earn
declarat ut adhiberi possit in sacris celebrationibus iuxta
normas in ipso Graduali simplici traditas.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex a:dibus Sacra: Congregationis pro Cultu Divino,
die 22 novembris _i974, in memoria sanctce Crecilire.
IACOBUS ROBERTUS CARD. KNOX
Prrefectus

A.

BuGNINI

Archiep. tit. Diocletianen.


a Secretis

PR.NOTANDA
I. De natura huius editionis
1. Cantum sacrum et actuosam fidelium participationem
in sacris celebrationibus in cantu peractis fovere cupiens,
Sacrosanctum CEcumenicum Concilium Vaticanum II,
in Constitutione de sacra Liturgia edixit ut, prreter typicam gregorianarum melodiarum editionem complendam,
pararetur editio simpliciores modos continens, in usum
minorum ecclesiarum (n. 1 1 7). Cui voto Concilii Patrum obtemperans, a viris peritis hrec editio apparata
est pro cantibus ad Ordinarium et ad Proprium Missre
statutis, atque iis ecclesiis destinata est, quibus difficile
evadat ornatiores Gradualis Romani melodias recte
in terpretari.
2. Graduale Romanum summo honori Ecclesire sit ob
miros artis pietatisque sensus, quibus abunde prreditum
est, et suum integrum valorem servet. Ideo optandum
est ut, iuxta novam eiusdem ordinationem in Ordo Cantus
Misstl! (Typis Polyglottis Vaticanis 1972), iis in ecclesiis
congrue adhibeatur, qure schola cantorum necessaria
institutione technica prredita fruuntur, ut ornatiores
modos debite assumere valeant.
Immo commendatur ut etiam in minoribus ecclesiis,
qure Graduale simplex adhibent, aliqure partes, prresertim vero qure faciliores aut magis in usu apud populum tradito more habentur, e Graduali Romano retineantur.
3. Utriusque ergo libri thesaurus non necessario separatim est adhibendus; immo aliqua permixtio formarum ex utroque fonte depromptarum in maiorem et
iucundam varietatem cedere potest.

VIII

PRJENOTANDA

4. Sapienti proinde consilio si adhibeatur, Graduale


simplex thesaurum musicum gregorianarum melodiarum nedum pauperiorem reddat, ipsum ditiorem efficit.
Et primo quidem ad textuum selectionem quod attinet,
cum alios in usum liturgicum inducat, qui usque adhuc
in Missali Romano non habentur; secundo etiam ad
melodias quod spectat, cum alire non paucre e thesauro
authentico fontium gregorianorum accipiantur et proponantur; tertio vero sub respectu quoque pastorali,
eo quod facultatem prrebeat celebrationes in cantu peragendi etiam in minoribus ccetibus.

II. De criteriis adhibitis


5. Ut eucharistica celebratio forma nobiliore, idest in
cantu, ubique peragi posset, atque in ea fidelium participatio obtineri, necesse omnino erat ut melodire simplices
haberentur.
6. Qure tamen simplices melodire ex ornatioribus, in
Graduali Romano exstantibus, derivari non poterant,
cum ex iis notas aliquas aut melismata auferre nullo
modo liceret; neque operi consentaneum visum est neogregorianas melodias pro textibus Missalis Romani ex
nova conficere.
7. Proinde melodire authenticre, qure fini proposito responderent, exquisitre sunt e thesauro cantus gregoriani, tum e typicis editionibus iam exstantibus, tum e
manuscriptis fontibus sive Ritus Romani sive aliorum
rituum latinorum.
8. Sed ex hac nova melodiarum selectione factum est
ut textuum quoque nova series oriretur: nam rarissime
melodia simplex inventa est cum iisdem verbis in Missali
exstantibus connexa. Quoties ergo huiusmodi congruentia haberi non potuit, partes selectre sunt, qure verba

PR.IENOT ANDA

IX

prreberent textui Missalis Romani similia aut saltem,


quoad sensum, propinqua. Srepius tamen textus antiphonre, e psalmo depromptre, qure melodia simplici
caret et ideo tamquam antiphona proponi non potuit,
in ipso psalmo, post antiphonam decantando, tamquam
versus occurrit.

9. Cum igitur hi nov1 textus solummodo ex musicalibus


rationibus selecti sint, iis sine notis musicis ullo modo
uti liceat.

III. De cantibus Kyrialis simplicis


10. Partes ita disponuntur, ut quinque schemata simplicia Ordinarii Missre efficiant, qure tamen nullam ex
se relationem habent cum gradu festivitatis dierum
liturgicorum. Ex his prlmum peculiari modo desiderio
Concilii respondet: Provideatur ut christifideles etiam
lingua latina partes Ordinarii Missre qure ad ipsos spectant
possint simul dicere vel cantare (Const. n. 54). Attamen singulre partes numeris progredientibus distinguuntur, quo facilius evadat, si placet, Ordinarium Missre,
partibus ex diversis schematibus selectis, componere.

11. In fine hymni Gloria in excelsis, e ritu ambrosiano


derivati, ponitur Amen simplicius, quod tamen a germana antiquiore traditione haud discrepat.
12. Nihil prohibet quominus populus non totum Agnus
Dei decantet, sed tantum respondeat per verba miserere
nobis et dona nobis pacem.

IV. De forma cantuum Missre


13. Pro cantibus ad introitum, ad offertorium et ad
communionem forma adhibetur, qure constat antiphona
post psalmi versus resumenda.

PR.IENOTANDA

14. Pro cantibus inter lectiones occurrentibus invenitur,


iuxta diversa anni tempora:
a) psalmus responsorius, cum responso psalmodico aut alleluiatico;
b) psalmus absque responso qui, tradito nomine, tractus appellatur;
c) Alleluia cum aliquibus versiculis psalmi tempore quo canitur Alleluia, vel alia acclamatio non alleluiatica ad Evangelium pro tempore Quadragesimre.

V. De structura schematum Missarum


15. In Proprio de Tempore, prreter in Quadragesima,
non singulre dominicre proprios cantus habent, sed pro
singulis temporibus liturgicis unum vel plura prrebentur schemata cum facultate ea per dominicas eiusdem
temporis assumendi.
Singulre tamen celebrationes Domini proprios cantus
habent.
16. In Proprio Sanctorum, cantus Missre inveniuntur
proprii pro celebrationibus, qure dominicre occurrenti
prrevalent.

17. Communia Sanctorum eodem modo ordinantur ac


Communia Missalis Romani, ea tamen lege ut pro singulis Sanctorum ordinibus , unum tantum prrebeatur
schema, cum pluribus tamen cantibus pro diversis Missre
partibus, ita ut liceat unum vel alterum ex ipsis seligere
qui Sancto melius congruat.

VI. De personis qure ad cantus


Gradualis simplicis exsequendos requiruntur
18. Attento principio in Constitutione de sacra Liturgia
proposito, ut quisque, sive minister sive fidelis, munere suo fungens, solum et totum id agat, quod ad ipsum

PRlENOTANDA

XI

ex rei natura et normis liturgicis pertinet (n. 28),


ex structura cantuum Gradualis simplicis:
a) Cantor antiphonas inchoat, atque versus psalmorum proponit, populo respondente. Psalmus potest
etiam a schola cani.
b) Ctetus fidelium antiphonas, et responsoria ad
psalmos inter lectiones occurrentes, cantare debet. Pars
fidelium aliquando etiam scholre tribui poterit; convenit
tamen ut saltem responsoria ad psalmos inter lectiones
occurrentes, attenta eorum natura eorumque facilitate
ad cantum, ab universo ccetu proferantur.

VII. De usu Gradualis simplicis


19. Ad introitum, offertorium et communionem canitur
antiphona cum uno vel pluribus versibus psalmi pro
opportuni ta te.
Antiphona resumitur post versus psalmi; versiculi
tamen libere seligi possunt, etiam aliquibus ex iis, qui
proponuntur, omissis, ita, tamen, ut locutio integra
habeatur. Ad introitum et ad communionem in fine
cantari potest Gloria Patri et Sicut erat, ex duobus umco
versu effecto, prout in tonis communibus notatur.
In canendo psalmo, duo serventur elementa particularia toni psalmodici, nempe: initium, quo finis antiphon<e connectitur cum tenore psalmi; et terminatio,
qua finis toni psalmi connectitur cum initio antiphonre.

20. Cantus inter lectiones hac ratione ordinantur:


Quando fiunt <lure lectiones ante evangelium, cantus
sic ordinantur:
r) Extra Quadragesimam et tern pus paschale, post
primam lectionem cantatur psalmus responsorius; post
alteram: vel psalm us alleluiaticus, vel antiphona Alleluia
cum versibus suis.

XII

PRlENOTANDA

2) In Quadragesima, post primam lectionem: psalmus responsorius prior; post alteram: vel psalm us responsorius alter, vel antiphona acclamationis, vel tractus.
3) Tempore paschali, post primam lectionem:
psalm us alleluiaticus prior vel alter; post alteram: vel
alter, vel antiphona Alleluia cum versibus suis.
Quoties una tantum fit lectio ante evangelium, sumitur unus tantum e congruis cantibus ad libitum eligendus.
E psalmo autem quinque saltem versus, ad libitum,
si plures proponuntur, seligendi, semper canuntur.
21. Quando plura pro eodem tempore exhibentur schemata, unum vel alterum ad libitum, prout magis opportunum visum fuerit, eligi potest. Immo possunt etiam
alire partes ex uno assumi, alire ex altero.
Ad communionem cantari potest semper psalmus 33
Benedicam Domin um, cum ~ Alleluia vel Gustate
lmmo possunt etiam cantari ad libitum alii cantus apti,
ut notatur in fine voluminis, p. 462

CANTUS
IN ORDINE MISS.LE

p.

p.

III. Ad liturgiam verbi

IV. Ad Precem eucharisticam

p.

p.

I. Ad ritus initial es
II. Pro orationibus

v.

Ad ritus commumoms

VI. Ad ritus conclusionis .

p. 14

I. AD RITUS INITIALES
I

Ad

signum cruci.s

G------. -.--1---------~

-ti~

-~-

---11-

In n6mine Patris, et .Fi- li- i,

---:--~

-~-~=~

et Spi-ri-tus Sancti.

;--~--------

=-- =- -==--===---==-_:=---==--====
----- ---------------------~- Amen.

Ad salutationem

Gra-ti- a D6mi-ni nostri Iesu Christi,

i,

et comm uni-ca-ti- o Sancti Spi-ri- tus sit cum 6m-

G_~_ ~

3 ~ . ~ - ---~

ni-bus vo-bis.
3

et ca-ri.-tas De-

~-

~=

Et cum spi-ri-tu tu- o.

G - - - - - --- r - - - - - - - - + - - _ : _1
------11-~---------11-m--11--11----i
- - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - -

Gra-ti- a vobis et pax a De- o Patre nostro

G_- -~--ti~~. ~ ~-=~--


mmo

Iesu Chri- sto.

~-

et D6-

~- _r- . _ .~.--1

Benedictus De- us

et Pa-ter

CANTUS IN ORDINE MISS..E

=-

~-- ~~ -~~-~ ~

;--'91-

Domi-ni nostri Iesu Chri- sti.

1---ti--tl ~~ ~ -~

-- ~ ~ .-'

Domi-nus vo-biscum. [Pax vobis. ]

~-

Et cum spi-ri-tu

-=---3======-~-============

---------------------

---- ---------------------tu-o.

Vel

G---=P.
- ----=-- =~=~=~--:; ~=~

-l.=~ -----~ ~-~

Domi-nus vobis-cum. [Pax vo-bis. ]

~-

Et cum spi-ri-

tu tu- o.

II. PRO ORATIONIBUS


A
5 Post collectam

; ~ --

~~ -~~E-

per omni- a srecu-la srecu-16-rum. ~- Amen.


6 Post alias orationes

=----------------- - ------------~~--

- -------------------------------

Per Christum Dominum nostrum.

---

-----

-----~-----

~-

Amen.

AD LITURGIAM VERBI

7 Vel

;------II -

-11 -- - - ~ _; ~ ~

Qui vi-vit et regnat in srecu-la sa::cu-16-rum.

W Amen.

8 Post collectam

; :~--- ..-II ~- ~--e . ~ ~ ; ~


... per omni- a srecu-la sa::cu-16- rum.

~-

Amen.

9 Post alias orationes

;_~

-a-11

--~-= ~-~ -~=--C-

Per Christum D6minum nostrum.

~-

Amen.

10 Vel

G------~-~------11-----11-------11;;;----~------ ----- ---~--1-~-~


-~---

--------------------- ----- -

Qui vi-vit et regnat in srecu-la sa::cu-16- rum.

~-

Amen.

Hie tonus B aptius convenit cum oratione super oblata,


ad inducendam salutationem D6minus vobiscum ante
pra::fationem .

III. AD LITURGIAM VERB!


11 Post lectionem I

;----~- --~ -~ -~
----------~--------~------
Ver burn D6mi-ni.

~-

De- o gra-ti- as.

12 Post lectionem II vel unicam ante Evangelium

-;----====~=--------i=======
--------- --------

------- - - - - - -- - -- - - - -- - -- - - Verbum D6mi-ni.

De- o gra-ti- as.

CANTUS IN ORDINE MISS.IE

Ad Evangelium
A
13 Ante Evangelium

;-------

. . : . -=-~~2=

~- ~
~-

D6minus vobiscum.

Et cum spi-ri-tu tu-o.

----------------R-i

G---11--11--11--11---11-11--
Lecti- o sancti
~~

....

tt=

Evange-li- i secundum Matthre- um.

_.---~==--==----=----==--==

~--==-----====~==========
Gl6-ri- a ti-bi, Domine.
~

Post Evangelium
-----~----~

;---~---= ,-~~II-~~--------- -

---------------

Verbum D6mi-ni.

--

Laus tibi, Christe.


B

14 Ante Evangelium
: - ; - ; -

-II-ti

~--;;:=;==_ ~ -J=
--

------------------ ------------D6minus vobiscum.

---

Et cum spi-ri-tu tu-o .

- - - - - - 1 - - - - . ~

...

~ ~
11-11
:_
-----=- -

~---~

Lecti- o sancti Evange-li- i

;- -----~

-~ ~

secundum Matthre- um.

. ~ --=;;;

Gl6-ri- a ti-bi, Domine.

.-f

AD PRECEM EUCHARISTICAM

Post Evangelium

!-11____; ______:::::~----11--=- ir.-

~==

===--==------ -------~~- ==
Verbum Domi-ni.

Laus ti-bi, Christe.

c
15 Ante Evangelium

G---~----1-1------11__,._,.__
------ - ---~-----~~- -~-------~----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Dominus vo-biscum

Et cum spi-ri-tu tu- o.

;-11--11---=----------
f- -----11-[J-----------~-~-----------~-
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lecti- o sancti

;
~

Evange- li- i

secundum Matthre- um.

~----;- ~-=~ ~--=-----===--====


Glori- a

tibi, Domine.

Post Evangelium

;___~-

~--j .~

Verbum Domini.

Laus

.-;

_.

ti-bi, Christe.

IV. AD PRECEM EUCHARISTICAM


Ante pnefationem
16

A. Tonus simplex

;==-====-----=~= ==-.-:-~=====H=~==
=~ ---~--=--=-~--~--~-~ -~--~====
Dominus vobiscum.

Et cum spi-ri-tu tu- o.

CANTUS IN ORDINE MISSlE

------f-------E-z--.
. .-.-.--.-.-.-.----.---===--==-----==------t.. ~--r-3
~ - ~

---~
===-~=

~-

..,_ Gra-ti- as agamus Domino De- o nostro.

~-

Dignum

et iustum est.

17

B. Tonus sollemnis

;~~

. ~E. -.

Dominus vobis-cum.

~-

~-~

Et cum spi-ri-tu tu- o.

; ;=-=~ ~ ~-5=~
f.

Sursum corda.

. r. [ t=

=--r- -=Et -

W Habemus ad Dominum.

; ==r--=ii;+ ~----.r- ; -~-- =------~- ;;=~


-yr.

Gra-ti- as agamus Domino De- o nostro. ~- Dignum

;==--==--=~

------------

--~-=---=-rm=-------------et iustum est.

18

Post Consecrationem

=---~==== ~-===-~==

==-.-t----. . -~--.-===-=r--==--=~ -tMyste-ri- um fide- i. vel Myste-ri- um fi- de- i.

AD RITUS COMMUNIONIS

e========---==
-------------
- ---9'!'---I-----

--:!~f--=--,

--.--------------------.---

Mortem tu- am annunti- amus, Domi-ne, et tu- am

r==------f----~===

--------- -; =~-~~=====tt===
--
res u r rec ti- onem confi-temur, do-nee ve-ni- as.

19 Ad doxologiam

1 ~ ~--~ - -~--r-~ --~ ~=:=


... per omni- a srecu-la sa::cu-lo- rum.

Amen.

V. AD RITUS COMMUNIONIS
Ad Orationem dominicam

20
A
. - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -

~---------------=t:----~-~=~= ~-~j

-~---------~----~-~-~----------

Pra::ceptis salu-ta-ribus moni- ti,

et di-vi-na insti-tu-ti-

1-~-. ~ -~ ~--~;--=:~ --=--~one

i --

- -

forma-ti, audemus di-ce-re:

;-~- ~-=~ f- ~. _- -~ ~~- ~- -~ - -~-~ :;-~=J


Pa-ter noster, qui es in ca::-lis:

sancti- fice- tur nomen

I=:- ~f- ~- ~=~ --~~ I =~ .-~- ~


tu- um;

adveni- at regnum tu- um; fi- at voh'.mtas

CANTUS IN ORDINE MISSiE

IO

--+---i---

~-- - - ------rl
"--;+-.---!l!-i-..-=-!1!4--______!!!___
!-!!! ________ - - - - - - - -

tu- a, sic-ut in ere-lo,

et in terra.

Panem nostrum

e----------------_____!I!_ !l!_!I!_,
+----E---
.
__
-~-!l!_!I!_

_)_-= _ _;

-~!.!-=

!!I __

co- ti-di- anum da nobis hOdi- e;

et dimitte nobis de-

;==---==- ~ -=========--=
--------!l!_-=-i
-I

______ ___!l!--!!1-_!I!
___________ !!l____ !I!_

__ __!!!____

bi-ta nostra,

sic-ut et nos dimit-timus debi- to-ribus

~~I ~
nostris;

~ - _.--r ~--

et ne nos inducas in tenta-ti- 6-nem; sed li-

Post embolismum Libera nos, ut infra n. 23 .

.-

21

,--i
~- - -
------tt--11----11
_!!l _____________
._~_!!I _________ _

--------H

Prreceptis sa-luta- ribus moni- ti,

et di-vina

insti-tu-ti-

======----1--==-~ =~====--==

- . - ---f--.--11---- =1-i---------------.--.-----------------one

forma- ti,

audemus dice-re:

=------f--------i=======:__-i
-------.- __________
______!!!_____________ - - - - - - 1 1 - - - i

Pa-ter noster, qui es in ere- lis

sancti-fi-ce-tur no-

AD RITUS COMMUNIONIS

I I

F====1====~======+==~,
-----==
~~
--~]-----=~~==1---~

men tu- um; adve-ni- at regnum tu- um; fi- at vo-h'.m-

;==--f---==--=====--===1=====
---~---------------- -----------~
-------------------.------

tas tu- a, sic-ut in crelo, et in ter-ra. Panem nostrum

.---+-----+

.- ---.--;--..

~-1----------~
----------------.---------co-ti-di- anum da nobis hodi- e;

et dimitte nobis

~=====-f-=====--==-f--=====

=-ti-~---=-----------------~--=--:~
debi- ta nostra, sic-ut et nos dimittimus debi- to-ribus

==-.-

+ - . --===i~==
--~-==t=~~=~-~---=--~-----==

~!

;===r
nostris;

et ne nos inducas

;-~- -

--

in tenta-ti- 6- nem;

-~

sed

li-bera nos a ma-lo.

Post embolismum Libera nos, ut infra n. 23.

22

; -- ---=--;::=;=

=I=-~

-11-11-

--j

-~-----------~---~------------

Prreceptis sa-luta-ribus moni- ti,

; __i

et di-vina

~=. -~ -=~ ~~~

. -.----

one forma-ti, audemus di-ce-re:

<

-=

insti-tu-ti-

12

CANTUS IN ORDINE MISSlE

-----!---------------

;===------=---=----=
~ -II-ti--- = !

-.---------------------------Pa-ter noster, qui es in ca:-lis:

sancti-fi-ce-tur nomen

'-~
-f--;- --~--ti
- -- i -=+
: ---+-!
----- - - - - - - - - - . --- - - - - tu-

um;

adveni- at regnum tu- um; fi- at vo-luntas

I=~-~=-. .~-..-- - ~= ~ ..-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!_ _ _ _ ~_!._

tu- a

sic-ut in ere-lo, et in ter- ra.

I_ -~ - -~

Panem nostrum

1=====-+-==-=====1-
-==---1
-------------~---~---------

--------------------.---------

co-ti-di- anum da no-bis hodi- e;

et dimitte nobis

..

----------------+-----

i~---;=t----------4
.

----- ---------11-1t-1t- - ----._____... __


- - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

de-bi-ta nostra, sic-ut et nos dimittimus de-bi-to-ribus

.-------no- stris;

et ne nos indu-cas in tenta- ti- onem; sed

~----i _________
- - - - - ------

~=---~.!=

==============

libe-ra nos a ma- lo.

23 Post embolismum Libera nos

- - - - - - - --- t - - - - - - - G---.---------------i

--.------------- -------------
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

... exspectantes be- a-tam spem et adventum Salva-to-ris

AD RITUS COMMUNIONIS

--;_---~~==-.-.~tt========-==--===
-----~=---- - -

- ----------.-

i----------- - -

nostri Iesu Chri- sti.

~====--=====----- +----=--=---i
~----------------"----------.- - - - -. - - -- - - - -- - - -~- - - - --~

Qui-a tu- um est regnum, et po-testas,

;_~ --~ - ~- ~

et gl6-ri- a

--

in srecu-la.

Ad pacem
24 Post orationem

E1

; ~ - . . . . --: ~=~~~-~

.. . Qui vivis et regnas in srecu-la srecu-16- rum .

--~
i_
_ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -

=~===

~ Amen .

-1-==--==---==--===--=====

25

t.. ;- - -~ - =~-----=~=~--~
Pax Domini

- -

sit semper vobis-cum.

; ~ - -~=~ - ~
~

Et cum spi-ri-tu tu- o.

-~

- -

CANTUS IN ORDINE MISSJE

VI. AD RITUS CONCLUSIONIS


Ad benedictionern sirnplicern

26

~~-. ~

Dominus vobiscum.

+-

~.

[;t

Et cum spi-ri-tu tu- o.

; -----~ _-;==.--~._]_.~

IJ

Bene-dicat vos omnipo- tens De-us, Pater, et Fi-Ii- us,

;- . ..

~~=w==~--===.

et Spi-ri-tus Sanctus. W Amen.

27

G--;-; -=-~~-=i:l----11---;.-~-n-~
-~---~-~=-JJ-~--===_ ~------~---===
Dominus vobis-cum.

Et cum spi-ri-tu tu- o.

; -11-----;--;-;-_ __-11----"----11-!!-;-;--=j
--~---------------~-+I_-------

Bene-dicat vos omnipo-tens De- us, Pa-ter, et Fi-li- us,

G------~---E---~ ~---r-

. : : ----=- ----------

-----1'---~~et Spi-ri-tus Sanctus. W Amen.


Ad benedictionem sollemnem
et orationes super populum

28

-----==n=;------~d==

;----- - -9-11 -t1=tj.:::::::::::::: - ---- ~~=


Dominus vobiscum.

Et cum spi-ri-tu tu- o.

AD RITUS CONCLUSIONIS

; ._. =-f- - --11---=-~ -

-------------------- --------

lnclina-te

VOS

ad bene-dicti- onem.

Post unamquamque invocationem


.--~-----------

~-------~~--============:

__________

- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -

~- Amen.

Bene-dicat vos omnipo-tens De- us, Pa-ter, et Fi- li- us,

G-11----
=======
-----------~=-
- - -~- - --------------et Spi-ri-tus Sanctus.

29
G

~- Amen.

. . . -_. --11-11--~ t =

~= ~ ~~

Dominus vobis-cum.

~-

Et cum spi-ri-tu tu- o.

G----1-------~---

-----11-11
=--.--.--.--.-;-11-~=-====--=
----------------------Incli-na-te vos

ad bene-dicti- 6nem.

Post unamquamque invocationem

~- Amen.

16

CANTUS IN ORDINE MISS

G-------------H
----------~--11-11- ---11-.-f--------!ll!-11--I
-~-------------~-!-~-------

Be-nedi-cat vos omnipo-tens De-us, Pater, et Fi-li- us,


; __

------~ - .~- i ~

----------~-----~-d ----- - --et Spi-ri-tus Sanctus. ij. Amen .


Ad benedictionem episcopalem

30

=------
-------- d___

--=;=..____-
-----------

--------- ----------

Ft==

----

Domin us vobiscum. ij. Et cum spi-ri-tu tu- o.

--~~ ~ .._ - - :;=J

--

f.

Sit nomen Domini bene-dictum. ij. Ex hoc nunc et

;--

-11--11

~. ~~~~

usque in srecu-lum.

_.

f. Adiuto-ri- um nostrum in no-

G--11--11~
_____ ___ 3---__:__---------==~=~===
------------------ ----------- ----

mine Domini. ij. Qui fe-cit cre-lum et terram.

Bene-di-cat vos omnipo-tens De- us, Pa-ter, et Fi- li-us

1~

. . . -_.

~~ ~ ~

et Spi-ri-tus Sanctus. ij. Amen.

~- ~

AD RITUS CONCLUSIONIS

31

~=- -=~=~ -~ ~

W Et

D6minus vobis-cum.

.- --=i=~ - ~= t

cum spi-ri- tu tu- o.

----- ---------------

----------'

c----------~------1
-------------~-

-------------------

--------

f . Sit

nomen D6mi-ni benedic.tum.

_! _ _ _ _ _ _ _ _

~ Ex

hoc nunc et

----.-.---- ---------------

G----~--------1
- --------- ------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

usque in srecu-lum.

~-- -~!!-~ -~
mi-ne D6mi-ni.

f . Adiut6-ri-

_I!

um nostrum in n6-

~ - -~

b L_:

Qui fecit crelum et terram.

----------------t----1!---

~
_ 1! ______________4_1! _ _ _ _ _ _ _

Bene-di-cat vos omni po-tens De- us, Pa-ter, et Fi-Ji- us,


;__

--~-- -~

~ ~

I!

et Spi-ri-tus Sanctus.

--

~ Amen.

32 Ad dimittendum populum

.--~---------

-=----.--1ii1--+
t-'-'-...r-.

--------------

--------------

---------- ---------------1-te, mis-sa est.


~- De- o gra- ti- as.

33 Dominica Resurrectionis, infra octavam Pasch<e necnon dominica Pentecostes

.. ..

.-~~~ii~=-~==t~--~=:

I-te, missa est, alle-h'.r-ia,


RI. De- o gra-ti- as, alle-lu-ia,

allealle-

lu- ia.
lu- rn.

--

II
KYRIALE SIMPLEX

I
34

ed . Vat. XVI

35

ed . Vat. XV

IV ;-

~-~=;- ---

16-ri- a

_L.

~=~ ~ .-~

in excelsis De- o.

!.-= ._I

Et in terra pax ho-

mi-nibus borne vo-lunta-tis. Laudamus te.

Bene-di-

;_~-~- -~~~=;~-~ -~ -~ ~--~--~ ~ ~ ~~


cimus te.

Adoramus te.

~-~:- --=~- ~-

f-.

Glo-ri-fi-camus te.

-- ---

Gra-

---~-- --~ ~JS

ti- as agimus ti-bi propter magnam gl6-ri- am tu- am.

; ~ :~-- ~- ~ ----=~=~ ~=~ =-~~-_:_-;__ ~~-1


f-

D6mi-ne De- us, Rex ca::-Iestis, De- us Pa-ter omni-

; ~=~-1

~--~-----= ~-~= --f-~~ ~---a=1

po-tens. D6mi-ne Fi- li

uni-ge-ni-te, Iesu Christe.

KYRIALE SIMPLEX

22

G------1-----.-1--------~--

~l!_::_~I! -. .

--!-II

=-.

~=--~- !

Domine De- us, Agnus De- i, Fi- li- us Patris,

; _____

Qui

._1-_.-_-----------~-~=--=--~-~---_-J

==----==~===-====-==-===~-

--=====

tol-lis pecca-ta mundi, mi-se-re-re nobis. Qui tollis

; __~ __l!_._I_~~ ---11--11-----~

-~

__l!-==~===-===-=-==l!_I!_ ~ _j
pecca-ta mundi, susci-pe depre-ca-ti- onem nostram.

-=-----

G-.- -
i- -11-=--_::===~ l!-==-_l!~_l!-=-_I!_!=~=!
Qui sedes ad dexte-ram Patris, mi-se-re-re nobis.

;---11-a-=---___:._~------====~=
=I!
l! __l!=!=~--1!==~-~=!-8=!

--==__

Quoni- am tu so-lus Sanctus.

!-11

~i_!_i

Tu so-lus Dominus.

~!!~- ~

!_!

Tu so-lus Altissimus, Iesu Chri- ste.

!!_

Cum Sancto

G--a-11 i---11-- a\fi___H -~- ~-~--rt=

___________________l! __~_l!_.~-=-t=

Spi-ri-tu,

in glo-ri- a De- i Pa-

tris.

36

men.
ed. Vat. XVIII

.----

A-

--1------------

~=!=~---l!-~----l!-~l!-~--1!-J
- - - - - - - - --- - - -anctus,

;~--f -~

Sanctus, Sanctus Dominus De- us Sa-

.-!

ba- oth. Pleni sunt ere-Ii

!_...

-~I!- ~-=f-i

et terra glo-ri- a tu- a.

ORDINARIUM II

;===-.-.-.--.-+===-.---=-~i
____
--~-11----==-_-:----1-~--==------Ho-sanna in excel-sis. Bene-dictus qui venit in no-

I=~- ~-11~~3 ~-mi-ne Domi-ni.

Ho-sanna

._-~ ~=~ --f: in excel-sis.

37

ed. Vat. XVIII

G-----+-----------1----1
--~=~--=------.----;--------

--------gnus De- i, * qui tollis pecca-ta mundi: mi-se-

t_!!--11--~------=-~-f-----11---=J
__!!_1-!!_!!__H-~-~----------!!
__ ._!!_
_____u______________
re-re no- bis.

Agnus De- i,

* qui

tollis pecca-ta mun-

G - - f - - - - - - ~----f-----~

;-

Agnus De- i,

* qui

~-!!-~~~~=tJ ~ ~

--II

di: mi-se-re-re no-bis.

~-i

tollis pee-

G-----f----------~-----

--11 - ---. -!!-=-~u===


ca-ta mundi: dona nobis pa-cem.

II
38

ed. Vat. XVIII

IV ------- -~-- -=-----~-i-

G--r -----.-.--

-_ __ :-11~---==
y-

-========--= ==

---~--~_!!~_

--

ri- e, e-le- i-son. ij. Christe, e- le- i-son. ij.

!-11-ra .--.-~=~-.====~-=-+-.-~
~~~!!~-~---=~======---=
Ky-

ri- e, e-le- i-son.

Ky- ri-

e,

e-

le- i-son.

==

KYRIALE SIMPLEX

39
.-----~------~-1-

i---------- ---------

- ..=---- ~--- ===--=~~

===

-j--

y-ri- e, e-le- i-son. ij. Christe, e-le- i-son. ij.

I-
-------- -- ~ -=~-~==t
-----~--~--~--J
~-~-~..- - - - Ky-ri- e, e-le- i-son. Ky-ri- e,

e- le- i-son.

40

more hispano

;------------------~
----tl-tl-.__.~- -1-~---------

--====
G -i===========~===lo-ri a in excel-sis De- o. Et in terra pax ho..

--=-..-

G--f----~--E--------------~---=-
----~~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - --------- - - - - mi-nibus borne vo-lunta-tis. Laudamus te.

cimus te.

Adoramus te.

Bene-di-

Glo-ri- ficamus te. Gra-

G - - - - - - - + - - - - - - - - ,--1
- -.---11--t1-11-t1---11---t1-.. ------~-1-11-~j

----------------------- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

--

ti- as agimus ti-bi propter magnam glo-ri- am tu- am.

G - - - - --

-- - - - - - - - - 1

---------~----=-- --11-~-. =-

Domine De- us, Rex cre-lestis, De- us Pater omnipo-

3 ~ - -~~--=-~~
tens. Domine Fi- li

f- :_

=- l .-~

uni-ge-ni-te, Iesu Christe.

Do-

25

ORDINARIUM II

G-------f---.-=--.;

~-------!11! _ _
_____
------. __
=_
. _ !11! _---

~--j

-. -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

mi-ne De- us, Agnus De- i, Fi- li- us Patris. Qui tol-

;_. __:.

~~

~-+ ~-11-=~-ll -~- -~ ~

~-_j

-!II!

lis pecca-ta mundi, mi-se-re-re nobis. Qui tollis pee-

! . ---=-=

-~~ -

----~-II

!II!

E:m-j

= ..

ca-ta mundi, suscipe depreca- ti- onem nostram. Qui

;_-11~-+-~-11--11-::-+

- .-a-11- ~ -=~

==-----=----=---===--====--=--=-=----=----=
-~==
sedes ad dexte-ram Patris, mi-se-re-re nobis. Quoni-

;-a
-- ; -~ - -~-II --~ ~ -~-~
----------~-!II!_ _ _ _ _ _ _ _._.__

am tu so-lus Sanctus.

Tu so-lus Dominus.

Tu so-

G-----+---fl;-----~-----1
--11--a-~-------~----!ll!_ _ _ _ _ !11!_!11! _ _ _ _ ~- -- ----a-a---i
__________ !II!_
--------------- ---------

lus Altissimus, Iesu Chri- ste.

Cum Sancto Spi-

--

G-+---~---11;;;-~---E
---.---=-.+-!ll!_!ll!
__.--~-=- -~- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !II! _ _ _ _ _ - - - - - - - -

ri-tu,

in glo-ri- a

De- i Pa- tris.

41

Amen.
ed. Vat. XVI

anctus,

* Sanctus,

Sanctus Dominus De- us Sa-

.--==-9------------- .-----=--

i===~=i-~=:~--=:~---r

=i

- - - - -------------------------

ba- oth. Ple-ni sunt cre-li

et ter-ra glo-ri- a tu- a .

KYRIALE SIMPLEX

~
=~=~ .-.--_:_7~-~~-=-~--llo;- f-j
-----------~--+~ ---------~------------Ho-sanna

in excel- sis.

-------------

Bene-dictus qui ve- nit

-------~---------a
~---=-~---.-.-.====--~----- -~-~-.-
======--~-- -~m nomi- ne Domini. Ho-sanna

m excel- sis.

42

ed. Vat. XVI

G-----f---------

=-s--

,..--=--. =r..~--~--\ -.-~--1

A -~gnus~[: qu:

m~n- d~~mil======--~
~p-+- -----111. ;-J
-
e
,..
.--------f-'-----------------tol-lis pecca-ta

-.It---

--~--

se-re- re no- bis.

Agnus De- i,

* qui

tollis pecca-ta

-===---=-+-
-1
==-=-==-~-~- -;-~.~~~:=

l=;--ll=t-11~--=;~.-- ]
mundi: mi-se- re-re

no-bis.

Agnus .De- i,

* qui

--=f==

~-=---~-+.-=-~--;--- -

---------~----e~-l'i-~ .

tollis peed-ta mun- di: dona no-bis pa- cem.

III
43
G----- ==;----~1

---~ -~-~

11
:~~~

-~=--=~~

K y-ri- e, e-Ie- i-son. ij. Christe, e-le- i-son. ij.


G-------.---111.--.--~-t.--~...--3---=--.---------------i-:-~------

-----------

Ky-ri- e,

e-Ie- i-son.

----------- --Ky-ri- e,

e-

le- i-son.

ORDINARIUM III

44
I

G----~-----~

===!=!-=-=---==~====~-=---=----=~=~==
-----=----.----------.-- ---y-ri- e, e-le- i-son. ij. Christe, e-le- i-son. ij.

;-------~-------

===~=~-=---=--=~==============
---------.-- - - - - - - - - - - - - - - K y-ri- e, e-le- i-son. ij.

45

ed. Vat. more ambrosiano

G------~-----i
----

16-ri- a

--II~- -II-~~ ~

in excelsis De- o.

G=~-~-
H

-II

~ --~--~

-II

--

Et in terra pax ho---

-~ ~- -~--i

mi-nibus home vo-lunta-tis. Laudamus te.

Bene-di-

t__._. -~ -~ ----11~ ~ ~- =---11-m ~ ~ ~j


cimus te.

Ado-ram us te.

Glo-ri- fi-camus te.

G---------.-= ..--iiii-r--- -------1

: __!=

~=~ .--~-~~==:---~-=~-~-II--

Gra-ti- as. a-gimus ti-bi

propter magnam

G-----~-------r---1
--~----------------11--11---- -
-------~- ------~-------~---- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --

gl6-ri- am tu- am . Domine De- us, Rex ere- Iestis, De-

G------~--------1

---11--11--11----11-- -------- - - - - - -- - - - - - - - -- ---- - ---11--11-

---------- -------------us Pa-ter omni-po-tens. D6mi-ne Fi- li u-ni-ge-ni-te,

KYRIALE SIMPLEX

G-.-.----=-m-..-----~-----------1

=.!_____
_______
------------

~--11-11-11--a---11--11-i
t__ -------~---------------

Iesu Christe.
;-lt-----11---11--11

D6mi-ne De- us, Agnus


-

-------

-~

------

-;--;--4.. --=-..---~

-----------~--! ___

- - - - - - - - - ------------------De- i, Fi-Ii- us Patris. Qui tollis pecca-ta mundi,

G--+-----~------.--1
-~-----11-----11--- --11-m--11--11

---

--~--------~- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -- -- - mi-se-re-re no-bis.

-------------

Qui tol-lis pecca-ta mun-

G----11-~---f---------3=-~-Qt.--------11-11----------

=====-===============---=-ut

di,

suscipe depreca- ti- 6nem nostram.

G-----------[-1
------------------------- -~-------------~--------~- i

--------------- --------------- Qui sedes ad dexte-ram Patris, mi-se-re-re nobis.

G-------~--. ]
---11-11----11-11--11-.- -
-II------------------------------- --------- Qu6ni- am tu so-lus Sanctus.

t.... ~ -----~ ~=~

Tu so-lus D6minus.

- . =!=!~l-~

Tu so-lus Altissimus, Iesu Christe.

;___ . _-- . ~

t j
Cum

r.-~- ~~f- ~ ~-

Sancto Spi-ri-tu, in gl6- ri- a De- i Patris. Amen.

; .--~=i~~=~-~-~t.~ -~
vel Amen.

..

1
i

29

ORDINARIUM III

46

more ambros iano

~==--+--=--1-- -1---====:;=~ -1
-~---~=---=--r-~ !-==-~!--=-~
anctus,

* Sanctus,

Sanctus D6minus De- us Sa-

~==--1----~-==-~+ ~---:___i=i
~---:-!_ :===-==-!---=-
_!_!-=--1--ba- oth. Ple-ni sunt ca::-li

et ter-ra gl6-ri- a tu- a.

_______t_ _ _ _ _ _ d

------=-__!__

!___

~c

-------11-11-----!
~-----~-----_!
________
-------------- --------------

Ho-sanna

in excelsis.

~~~--=-- ~-!
m1-ne Domi-ni.

Bene-dictus qui ve-nit in n6-

Ho-sanna

---

:.-.

in excel-

~ ~--

SIS.

47

c. - - --- 1 - - - - - - - - - - - - -----------------=-=-l---j
--11---!----=-----=-----:+------+-----gnus De- i, * qui tollis pecca- ta ~undi: mi-

se-re-re nobis.

Agnus De- i,

* qui

tollis pecca-

;~-1~----~3==~==-m:-:--1--=
-~--~--!-~-~- --!---=---;=j
------------- ---------ta mundi:

mi-se-re-re nobis .

Agnus De- i,

* qui

~-===--=---=---=:-:-1----======~-==
:--11--:-=--.-~-==---j--ll--:--!=-~-!---~====

tollis pecca-

ta mundi: dona no bis pacem.

KYRIALE SIMPLEX

IV
48

ed. Vat. XII

G---3----~..-1--.--E-----------r.-~--~- t---~-11-!ll!:
-~-=-!II!----=
_

__!ll!_L.._

e-le- i-son. ij. Ky-ri- e,

Ky-ri- e,

e- le-

i-son.

e-le- i-son.

49

======--=--3===-==-11-;==E
j----------------- ---

1-.-.-.-~-!II!-.--- --~-!II!______

y-ri- e, e-le- i-son. ij. Christe, e-le- i-son. ij.

t_!ll!_!ll!~_____
+~!ll!=tj
=-11 __!ll!-11-----!ll!- ~~-!II!~-- ~- - -- Ky-ri- e, e-le- i-son. Ky-ri- e, e- le- i-son.

50
IV

ed. Vat. XII

G--------3-----------.-

--~=-----------!---

~=~- ----=~:------==
G =~~-.~--~16-ri- a
in excelsis DeEt in terra
0.

l=.--11--.
.-+ II-.--.__.:=~ ====:~-.
------11-------:---.-.----------------pax homi-nibus bonre vo-lunta-tis.

-~.--.-

-l------ -

Laudamus te.

31

ORDINARIUM IV

~::;::; __,,_ :_ ~

: i

~ - - ~ ~,__..I,.._,

----=---~-~- - - - -~-0------~Bene-di-cimus te.

Ado-ramus te.

Glo-ri-fi-camus

G-R-----=-+------- ~- 0 ~-~ _ ~~-- -- ---11 - -~ ---~=!


te.

Gra-ti- as a-gimus ti-bi propter magnam glo-ri-

j_=--.---=R========-.--i_:i f-

====~=o----11 ~----~-

-::_I

-==----=--:-_::_-=-

am tu- am. Domi-ne De- us, Rex cce-lestis, De- us

G---~------1---------- - - - - - - - ----- -----1

- - ~=~- - ~-- -~---11-- ~-II-==


Pa-ter omni-po- tens. Domine Fi- li

u-ni-ge-ni-te, Ie-

-=-.

j_i-===~----
-=----=-~.
+ .~--=
---------=-----Jl,;;;-1
--

~--

--~- ----------------1-~----

su Chri-ste.

Domine De- us, Agnus De- i, Fi- Ii- us

G---~-------f-----]E
----------11--------=------

-____
- _l!--~---~--~---~----~-.-.- - - - -- - - - - - - -1
Patris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-se-re-re nobis.

G------f------------- i
--~
~~~ ~ -:a_. --. --II-~-~ !
--II

Qui tollis pecca-ta mundi,

susci-pe depreca-ti- onem

=---~--------=-+---------11-.-----11-.------.---.--_
=~=~:= ===-=--=--=-==-==--===~~--!
nostram. Qui sedes ad dexte-ram Patris, mi-se- re-re

1==3==========:==~==--==--=--=j
- - - - -- -------1';;;- - -. - - -~-~-----~---

-----

---------

--=-----~-----nobis. Quo-ni- am tu so- lus Sanctus. Tu so-lus Do-

KYRIALE SIMPLEX

---H\\__.
i

G--~------r------=--

===

-.-.--

minus.

--.-------:

ra=a

Tu so-lus Altis-simus, Iesu Christe.

:: Cum

G-----r-

-~ .-~=~ ~=~--~-11--=~---~~----JIH-I_..__
Sancto Spi- ri- tu,

m glo-ri- a De- i Patris.

G----~

=---~ ~

.=~---

-----~-

A-

men.

51

---: .
. .------ . .
-------=.
S

ed. Vat. XIII

vmG----f----f-----f----.----------::ctus,

;s~nct:s, S~nctus

G===i=--~
-=-~- -~

-II-

--------

ha- oth. Ple-ni sunt cre-li

----~--1

Domi-nu-s De- us Sa-

et terra glo-ri- a tu- a.

;--~-~-==---____---==-~-;-;-~___.-==-==--==--=--==
---=i=:=-. r- ~-S--!
Ho-sanna

in ex- celsis. Bene-dictus qui ve-nit in no-

;======-=i-~~-11~~
-=--t-1-.---.-~~- ~---~
-=~~+-1-- - - -

----11-------

mi-ne Domi-ni. Ho-sanna

52

m ex- celsis.
ed. Vat. ad Jib. II

ORDINARIUM IV

se-re-re nobis.

33

Agnus De- i, * qui tol-lis pecca-ta

l===-+-~~-----~-l~ii "Jl;;;;=---=--~-f--- -i
---+-----=---~--- ---1-~---------

- . - - - - - - - - -mundi:

~--

mi-se-re-re no bis.

;_~ -~-II

~-II

Agnus De- i, * qui tol-

--

i_. ~ -- -

--------~------~-----~------

lis pecca-ta mundi: dona nobis pacem.


53

l======---f--===--=--==--=- --+~~
--~--~-----------~-~--+

-~-----L~--~--e--------L~--

-gnus De-

i, * qui tollis pecca-ta mun-di: mi-

G---a-----1----- - - - - - - - -.
- - - --1
-~----

-~------- ---~-~-----

------~~- -~-----~-~---~--------

se- re-re nobis.

Agnus De-

i, * qui tollis pecca-

..

;-----.--~-----~

--===

=~--~..-=t
-=~=~- --==-J
----~-~--------~-~- -~----~-~--~ta mun-di: mi-se- re-re nobis.

Agnus De-

i, *qui

l====--.=--==1--.,-,..-~----===~==:==
-
-~-------~ =r__:::_--=--=-~=~==:==
tollis pecca-ta mun- di: dona no-bis pacem.

KYRIALE SIMPLEX

34

v
54

--=---------- -- -- ------ --

h
- - - - ~----Et---~-------i---~~-~-_!--ti~---__

---

K y-ri- e, e-le- i-son. ij. Christe, e-le- i-son. ij.


~~ .. - E- -_Ky-ri- e, e-Ie- i-son. ij.
55
I

G------H= -----H=

it ~

y-ri- e,

e-Ie- i-son. ij. Chri- ste,

~ ~ci
Ky-ri- e,

tJ=:-;2-it ~ tt=-J
e-le- i-son. ij.

- -- _- -- - -

e-le- i-son. ij.

vmG-11-------------l-----.----

~-

. . = :tL~- ---;--.----:~=~

----~------16-ri- a in excelsis De- o.

-~----~-Et in terra pax

homi-nibus borne vo-lunta-tis. Laudamus te.

Bene-

l==---.~.--~.----=---.3--.----~.-.~~
___..__.
---:.--- ---11-=-11---- ~----- --~--- ---~----- - -

di-cimus te.

Adoramus te.

Glo-ri- fi-camus te.

35

ORDINARIUM V

G
- - - --- f------=----.-------- ----.--=--~------"'------1
----~--.--.-- ----- -- ----~II- ---

--

---------.-.-------------

Gra-ti- as agimus ti-bi propter magnam gl6-ri- am tu-

;=-~=-~----=---==-f-~--f------==~-~-~
_1111 _ _1 1 __ "' ---.-- -"'a--11---1111- -f---llll
______

- - - --+-----\-1-""----- - - - - - am. D6mi- ne De- us, Rex cre- lestis, De- us Pa-ter

e~--- ~---------------f----1!-"'--.-:_1111 __1111_1111___ __ 1111_... ____.__ i


- -1----=----- - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 --

-------- -----------------------

omni- po- tens.

Domine Fi- li

uni-ge-ni-te,

Iesu

;==-~=--===---=--=----f---==--1
__
___i _____ i _ _ _ _ _ - . - - - -1111_1111=~_1111_"'-

- ---- --l-""-11--------.-.------Christe.

D6mi- ne De- us, Agnus De- i, Fi- li- us Pa-

---.-

G--f--------1---- --~.--.--.---11-.~ ----~---- -1

==~=--t--==--==~-===---=~--==
tris. Qui tollis pecca-ta mun-di, mi-se- re- re

nobis.

G - - -- - -- - - - - - f - j-119- - - ---

--------- --11---~-11 -+""------11--11--- -1

_1111~_1111 __1 1 __ 1111_~_:_===---=---=-=-~--

Qui tollis pecca-ta mun-di, su- scipe depre-ca-ti- 6nem

; - - - -p---11.--=-1111____ 1111_...___ _ 1----~ ~ b


11
11
----:~
~- ~j

r-

nostram. Qui

__

sedes ad dexte-ram Patris, mi-se-re-re

.. .- .

G-~---~-,..--~-ll!'--~---ll!'.-11-11---1
------------111-1-""-----__1 1 ____ 1-llll-1
.
----

- -111------------ --------

----- - - - - - - - - - -- - --- - -- - - - - -nobis. Qu6-ni- am tu so- lus Sanctus. Tu solus D6-

KYRIALE SIMPLEX

Gm---.---11---f------E-1
- -.-=-4 ..-.-----.-.-- ..
===- ==---==---=----==-~===~---===
mm us.

Tu so-lus Altissimus,

Iesu Christe.

---==

Cum

;--ti -~ --~~. ~ ~~=~ ~- F-~ ] ~


Sancto Spi-ri- tu,

in gl6- ri- a De- i Pa-tris.

I=--_:__-~-----~========--=--=--==
~-~---!-~- - - - -- -- - - - - - - - -

-~------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A-

57
IV

men.
ed. Vat. X

G
----f---f------ ---~=~ !

- d_~ -- =... ~A-~ ~


anctus,

* Sanc-tus,

Sanctus

D6mi-nus De- us

G--1-------f------H
=~ ~ -.= -~- -==------==--.--=~-.-~~.__.:.--t_:_~
--,--; --~---==--===1=---~---=---=--=--f--i
...
----r.-----=---- ----~
Saba- oth. Pleni sunt cre-li et terra gl6-ri- a tu- a.

-~--"---~-11-.!..~-.-

-----fl!--.--~--

- - - - - - - - - - - - - - f i- --u-----Ho-sanna

in excel- sis. Bene-dictus qui ve- nit

;==---. .---.---=---=1-
~--_::___ ..==~ ---~-~= ---==----~= ---==
n6mi-ne D6mi- ni. Ho-sanna

in excel- sis.

IV

cl~X

--------f-----11-- - - - - - - - - - - - -

~-~-~-~---~-"-___i-~--r--~ ~=~=~-i

A ~~us De-~qui

tollis pecca-ta

mund~mi-

37

ORDINARIUM V

-----~-----~-+---------j

~--------- _!l! __!l!_ _ ~----!I!. _ _ ~-!!! _

----------------_

---r-=-~--~--------- -----------------

se- re-re no-bis.

Agnus De- i,

qui tollis peed.-

~~ -~ !!!_!==~~~~-~ -=-~~=~ ~ - =-~ -~ ~~


ta mundi: mi- se-re- re

nobis.

Agnus De- i,

* qui

~=~~ -r--.-.-f--. -- .-~-.-~====


-------------f----~------ - - --------------------- ----

tollis peed.-ta mundi: dona nobis paeem.


59
G---~--+----t---------

:::..__~-=-----=-----=-- .-=~-j---j

----------De- i, * qui tollis peed.-ta mundi: mi-seA --gnus


=-----~---~-+---[-----

--------- ------=----------11--11-j

- ~----~-=------ =-----~-=====-~-=---=--II-re-re no-bis.

Agnus De- i,

qui

tollis peed.-ta

;----------- ~-----~-.--+----[- 1

--~- -=1=---=~- .!-

mundi: mi-se-re-re nobis.

~~ -~Agnus De- i, * qui

G---------~-

----
tollis

----

--- ----.--f--e--.--.-----------------f--------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ______ _


peed.-ta mundi: dona nobis paeem.

KYRIALE SIMPLEX

CREDO
I

60

ed. Vat.

IV;------~-~-------

--.-------.---

--11--11----=t~

!!- --~==-=== =====-=~---=-=----:-!


C ==-'
redo in unum De- um, Patrem omnipo- tentem,
G
-----+--------ft-.--1
---------------------=-11-------'-tl-i

-rm-==

_;----=-tl--=-==~-11---==---==---
. factorem ere-Ii et terrre, vi- si-bi-li- um omni- um

invi- sibi- Ii- um.

Et in unum Dominum

et

Iesum

;-.--+=::--==--.--II---=.-~==-=-.

==--=======-==-=---!~==~=~:-----~
Christum, Fi- Ii- um De- i

uni-ge-ni- tum.

Et ex Pa-

;---------------=-r---- - +~---.~==----~---- f-i


--11-------
G-----------+-------------[8
= .--- --...-.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -.- -

tre natum ante

omni- a srecu- la. De- um de De- o,

---.---~ --~--i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lumen de lumine,
De- um verum de De- o ve-ro.

G- - - - - - + - - - - - - - f f - i
---- a - -l! _____
----------P=
-...
____
l! ____
._______
f---_l!!
_________
._l!!_____ l!!__
I!!____ ._~---~-------

Ge-ni-tum, non factum, consubstanti- a-lem Patri: per

;-11--11--==-----=~====;==~==-+

====-=-l!!-11-~-l!!-~~=--1!!-==l!!-11-.- ~
quern omni- a facta

sunt. Qui propter nos homines

39

CREDO I

;-----------+----- --

==--.--~-.--~-~==~-~--:-. -=~=~-~--i
-------------------------~--

et propter nostram sa-lutem descendit de cre-lis.

Et

G
-----------t-.---1
-------------------!----.. - - -----i
-----~----------------f------~--~-----~--~----~---------------

incarnatus est de Spi-ri- tu Sancto

ex Ma-ri- a

;---~------=~-----

-- ~-=~ ~ - -~-~=a-.-;=~ .---.--i


- - - -- - - - - - - - - - - - - -- -

Virgi-ne,

-------------

et homo factus est. Cruci-fi-xus et-i- am

G---:-~------ls-----

---.--i---:----.--.-.-f--- --------i

=~~--==--==--==----------=_-=--==-~~-pro nobis

sub Ponti- o Pi-la-to;

passus et sepultus

G-- ------- ----~-.---


---~---------+-..-- - - - i

-~-=~-.=~~ --~--~-
est.

.. .-~-=-t.__--=-=-~~-~--

Et re-surre-xit terti- a di- e,

secundum Scrip-

'.--~=~ ~ ~ -:~ --~- --~- -~--~-II


turas.

Et ascendit

in cre-lum,

~~ ~-j

sedet ad dexteram

G--~------------f-

=--~=~=H-:-=-~=~==~=~=~=~--==~:._._.-..-~
----------------------~
Patris.

Et i-te-rum venturus est cum gl6-ri- a,

G---t.----------- - -.-11--------- -.-f------.-i-.--- -


---~=---=----~---=_-=~----===--=---==-iudi-ca-re vivos et m6rtu- os,

cu-ius regni non e-rit

.-~=~=~- ~ -

G--:i---------+-~--j

--=~ ~ ~
finis.

-L-~-

Et in Spi- ri-tum Sanctum, D6minum

-:-et

KYRIALE SIMPLEX

G------------cc
----~--~- =+-.--~~-~-~-!II!----

-!II!

.-W-i

- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Li__

vi-vi- fi-cantem: qui ex Patre Fi-li- oque proce-dit.

G
-------1------t--GT.j
------------ -----------11-=.--1r-I
-~----!11!-~~-!ll!--~--=-~--~-!ll!-=--==--=
Qui cum Patre et Fi- li- o

simul adora-tur

et con-

;--===--==--=---====-------~==i
_!II!_. -!11!~-~--!11!_!11!--=-!ll!--::--!ll!_!ll!__~=t-glo-ri- fi-catur: qui locu-tus est per prophe-tas.

Et

1----------+-~-----j
----------------~----------j

!I !

~-=~-----=~--~~-=-~~-!11!=----

unam, sanctam, catho- li-cam

et aposto-li-cam Ee-

;----=~==--=====--=---f---=---==i
~-!ll!=tJ===-!11!_!11!_!11!~~---!ll!-.----------

. .

--------~------------

cle- si- am. Confi-te- or unum baptisma

1n rem1ss1-

.-. -==-.---=--=-- ==--=.--J


=-=-------==-;=----r:i==-.-.-.==--~~=-----=-8-J===
---~-.--.:------

-~

onem pecca-torum.

-~~=-!11!--i

Et exspecto resurrecti- onem

---------=------~------i-_ _ _ _ _u_________ _. _____ - - - - -

mortu-6-rum.

Et vi-tam ventu- ri sre-cu-li.

;-r.:-t.
_-.. -~=================
__'.---------------------~-=Amen.

------------- -

41

CREDO II

II

--.-------.----.--.----------- -----C
61

ed. Vat.

IV

G------3--------+-

----.-11--.----- - - - - - - - - - - - = -..--j
redo

in unum De- um, Patrem omnipo-tentem,

;~-=~ -~-~- . -~ -~=-r- ~--~-~=~


factorem cce-li

~ -!=- 11-l

et terrce, vi- si-bi-li- um omni- um et

G---- E----------=~--;-~
.------------ --.--=-.-~=~==]--.===-.
------------- --=--!
invi- si-bi-li- um.

.-

f-

Et in unum Dominum Iesum

---==--.-:-.-==~. =====-.

==-==-==-==-==--==----==~=~=~---=!
Christum,

;~

Fi- li- um De- i

uni-geni- tum.

Et ex Pa-

~-~ ~-- . -~- ;=~=~~=~- ~ ~=~ +j

tre na-tum ante omni- a srecu- la. De- um de De- o,

G=---===-+-=--~---=--=--=--==~=

~-~--~- -~-.--=~-~====--~--

=ttj

lumen de lumine, De- um verum de De- o vero.

t===--==--==---r-~--===--==--==--..-=-+-11-I
----~--~-~----------~----~--f--~--------~---~--~--~-------

Ge-ni-tum, non factum, consubstanti- a-lem Patri: per

;---===--=---=~======--====-+
====--~-----~- ~-=~=]-~-~-~--~- =i
quern omni- a facta sunt. Qui propter nos homi-nes

42

KYRIALE SIMPLEX

;-------+-------~=

==--.---

.--ti-~=~-=:-

-=~~=~I

------------------------

et propter nostram salu-tem descendit de cre-lis.

! . -. . -~ ___. . ~--" - '_. -i.,_J


Et incarna-tus est de Spi-ri-tu Sancto

ex Ma-ri- a

;--=---r-11--==---~-==--=~======--==-=
-~-~-~-r=---~---=~-~---~=o=~--~=~--~:__._j
Virgine,

et homo factus est.

Cru-ci-fixus et-i- am

-----------=---- -

;--+-----+-------~-

---------11--11---.

=~-~--=--=---~---~----==:-~----~=~= =:I
pro nobis sub Ponti- o Pi-la-to; passus et sepultus est.

I======--====----}- --=-_::_-====D=
------~--------~-----~----~--H-i

--~----~ ----~----~-------L'-

Et re-surre-xit tfrti- a di- e, secundum Scriptu-ras.

;-------------[----. ------.--t-------11-.---.--- --

=~--~-=~==---=--r--=--====---==-.:-- J=!
Et ascendit in crelum, sedet ad dexteram Patris.

! . -"='- -

O::L. -

~-:-.:::._ +-~.-~---1

Et i-te-rum venturus est cum gl6-ri- a,

iudi-ca-re

;_.==~-
___ -==~-~=-===-----===-==---==--==-P=
-==- ~-~ ~ ~ --~-~====-~---~---o=!
vi-vos et m6r-tu-os,

cu-ius regni non e-rit fi-nis.

G====--====--==--==--=--==--:;=-=---==-----~-~-~---~--~--~---- ----~-~J
-~-----------------~----------

Et in Spi-ri-tum Sanctum, D6minum et vi-vi- fican-

43

CREDO II

;==~======--==-~--=----=--=q==--<
~--~ . _.!_1111__ 1111_1111__ - - - - _1111_~=~=---!
tern: qui ex Patre Fi-li- 6que proce-dit.

Qui cum

G----+----+-------

- - - - - - -____
----- - - - - -1111 _________
- - - - -1111_._1111.._,
- - - -1
_1111_1111_1111_1111
______
________ 1111 ___1111_._1111 _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _

Patre

et Fi- li- o

simul ado-ratur

ei conglo-ri- fid.-

;==:i:========--.---=---==~====---=-----j
--: :=~=---::1111_1111_1111 ______ _1111.:-1111-=0=1111

tur: qui locutus est per prophe-tas.

._1111_ 1111..=

Et unam, sane-

;=---===--~f-~------==-=-=_llll~llll_llll_=~====---=-1111______1111_~- ~--~~
tam, cath6- li-cam et apost6-li-cam Eccle-si- am. Con-

G--------f------- -~=~ ~=~ ~=:~ ~ - - -~:__-.=~-~- ---~ .-=!


fi-te- or unum baptisma

in remis-si- 6nem pecca-

G--q-----------q--~-~ ~ ~ -. -~:__~ -~. -~-=~- -~:__---~--::_bj


t6-rum.

Et exspecto re-surrecti- 6nem mortu-6-rum_

;-=-------------. -.-==---==~-:-- ~-,-.;-h-==~~====


---____ _1111____ 1111_. _ _ _ _

Et vi-tam ventu-ri s::kcu-li.

-~------~_;-

A-

men.

----

44

KYRIALE SIMPLEX

III
62

ed. Vat.

v ;---11--t.--==---==~~--11--=-=-~

--------
redo in unum De-

-------=-ti

~-

-II- - - - - -

um, Patrem omnipo-tentem,

- - - - - - - - - - . - - - - -

--1Lm~-.---f---

--~~-.--.------~-a---tl--==-==-~---f----~
--------------------------

factorem cre-li

et terrre, vi-si-bi- li- um omni- um et

m==T.-==-

~------====--==--==~-

--II----~-.-- -----II-----.-~

---ll---f31i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

invi- si-bi-

li- um.

Et in unum Dominum Iesum

.---+-----------~==---

-~- . =-~-~

]=.._.

Christum, Fi-li- um De- i

1-.----==f-

--II

- - --!Lm---11--11

-II~=~-~ ~-=~

uni-ge-ni-tum.

Et ex Pa-

-=-.--=--==-8------1
---11-- -------

--~--------

tre na- tum

--ILii
f3li

----

ante omni- a sre- cu-la.

De- um de

----+---------f--------~---~

1--------------~--------

~---ll

----11

De- o,

-~-------;------======

lumen de lumine,

De-um verum de De- o

.-=-a-

jii--~-----------1--------.--

ba
----------~
- - - - -a---11-.----1Lm-----------

- - - --------.pllli---------------

vero.

Geni-tum,

non fac-tum, consubstanti- a-lem

i . -~-II--~

---------~-----------II--_ ~[~-

; b_~ ~~
Patri :

--------

per quern omni- a facta sunt. Qui propter

45

CREDO III

----.--f---------------f--.-11-----~

.------11------------ta-11------1

---=--===--------~-~--=---=---=
nos homines

et propter nostram sa-lu-tem descendit

.-~-.--j--------.--f--j

-----

-------.----11--11-.-------------------------

de cre-lis.

Et incarna-tus est de Spi- ri-tu Sancto

--i-11--

~------ - - - - - - - - - - - - - - - - -

!-~==- .=~-~--+---G-.---.~--~--t=----:=

~-==-~-~-- ---_-11---=-==~=--i-=5a=~
ex Mari- a Virgine,

et homo factus est. Cru-ci-fi-

----------+-----------+----------.----------------------1

.--

;-------ta-=-------~-t-.----

-- ----------------------!

xus et-i- am pro nobis

sub Ponti- o Pi- lato; passus

--=--=~--11---~~-----ta--- +-~
=-.-=-~=~- --~======--====~...

!---G

..

;==-t.==-=fi=====---=--N--r---;
__,
et sepul- tus est.

Et resurre-xit terti- a di- e, secun-

----==-- -=~----====--==-2--==--i
dum Scripturas.

Et ascendit in ere- lum, sedet ad

;==-t---===--=P---~~~~---i

------~-=~~-.=~====--II- ----~=:~=
dexte-ram Pa- tris.

Et i- te-rum venturus est cum

-----+-------~----------------

;_-.===--~---=----~
~- ~---==i
-----------------------gl6-ri- a,

iudi-ca-re vivas et m6rtu- os,

cuius regni

-------~--------.-.-----------.-1
~::~ -II-~--~-- ~
--.
~-

-I

non e-rit fi-nis.

-----

Et in Spi-ri- tum Sanctum, Do-

KYRIALE SIMPLEX

ta

.-.--1-------.--------------~~==~~-~--11

6.- ___

--=~=~

---------------------~---

mmum

et vi-vi- fi-cantem: qui

ex Patre Fi-li- 6que

- - ~------1-----~--j
G--------- ----6-.-----~------

~-pro- cediL

---=---=--------==--==-==--=----=

Qui cum Patre et Fi- li- o

simul ado-

.-.-t----------.--- - - - -- - - - - - ------------1---- ----t.--------11--11-----1-------------~i

- - - - - - - - - - - - - ---------1-11--

ra-tur et conglo-ri- fica-tur: qui locu-tus est per pro-

; .-==1~--=-- --==:..-.-=-----

----f---------1-----j
----11-~----------------------

phe-tas_

Et unam, sanctam, cath6-li-cam et apost6-

--------~----~--~-~--1-
G--~T.----- --~---~---f-11-~---,

====--===---= ===========:==--!
licam Eccle- si- am. Confi- te- or unum baptisma

.---.-----8--------.-j
==-------=---=

,------11+,,--------- - - - - - - - - - - - - -

=--~--~~-~-~-~~::..__-

remissi- 6nem peccat6-rum. Et exspecto resurrecti- 6-

;-.

b.--. 3=---=~--~r;=ta-3

----------
----------.=-- --------- - - - - - - --- - - - - -nem mortu- 6-rum. Et vi- tam ventu-ri srecu-li.

---~---3

G:j
..---~-~~1[--- ======---====
- - -...~-~--- ~~
---------A-

men.

CREDO IV

47

IV
63

m o re ambrosiano

~!

;_!_____!

redo

;_. --~- =! . ]

.-=!-~:! r-~

in unum De- um, Patrem omni-po-tentem,

G - - - - -- -- - -- --1-------------f---------------i
--.!_lll __ 111_._111_ _lll_f--__lll_lll_lll_lll__!!!_.!_!!!__ 111__
facto-rem cre-li

et terrre, vi-si-bi-li- um omni- um et

;_!:_=!- ~~=~

.; !=~

!=!=! !=!

:=!=!

invi-si-bi-li- um. Et in unum Dominum Iesum Chri-

G=-+-===--==-==---__:._-=--=~====--=----i
_lll _ _ !!!~!!!_lll===lll_!!!_._!!!~lll_lll=~--111--:-~-lll _ _
stum, Fi- li- um De- i

;_!=!-+

~=~

na-tum ante

;-.-. :!

! -..=~

uni-ge-ni-tum.

--~==-!~

omni- a srecu-la.

!=~=! f-~=! ~=~

Et ex Patre

-~

:! !=!:

f-~

De- um de De- o,

-.._-~!_!_

!~a~

lumen de lumine, De- um ve-rum de De- o ve-ro.

Ge-ni-tum, non factum, consubstanti- a-lem Patri: per

;_!

---~ -:!~ i ~

! !-

!~!=!

quern omni- a facta sunt. Qui propter nos homines

f-'

KYRIALE SIMPLEX

t-~- ~=~ -~ ~ ~-=:~

=:~

- --~

;_~3 ~

et propter nostram sa-lu-tem descendit de ca:-lis.

----.-.-.-.-.--.--.-.-.-.-.-.---.-.-.-i

G----------r------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ------------

Et incarna-tus est de Spi-ri-tu Sancto

Virgi-ne,

ex Ma-ri- a

et homo factus est. Cru-ci-fi-xus et-i- am

G----r------r---G-----

--.--.-.--.--.-11---.-.--.-------.---~

--------------==---------------------

pro nobis
;- !

sub Ponti- o Pi-la-to;

-~- -~~=i=-~ ~=~

est.

passus et sepultus

~=~-f--~==.~

-~~-i

Et re-surrexit terti- a di- e, secundum Scriptu-

;__=:q====----==-==--=---~-+--==--==---==----===--i

-==
~-=~--11-!_!_!_!_

ras.

;_~~
tris.

~!_!_!---=---_!_.

Et ascendit in ca:-lum, sedet ad dexte-ram Pa-

-~=

--]=~=~ ~ ~

- ~=~=~ f-~-.-~

Et i-te-rum venturus est cum glo-ri- a, iudi-

;===---==---11-----+=-=-=--==;:::G-i==~--:++-~
_!_!_!_-~-==--- !-t-~-! __!_!-=----:-!_!_::tt~
ca-re vivos et mortu- os, cu-ius regni non e-rit fi-nis.

---.---.-.-.---.-.---.--.-.-.--.--.--i

G------r--------

---11-------------------------------

Et in Spi-ri- tum Sanctum, Dominum et vi-vi-fi-can-

49

CREDO IV

--.-r---.--.-.-.-.-.---.-----.--.-
.
c

------~---

------- -------

----------------------- - - - - -

tern: qui ex Patre Fi-li- oque pro-cedit. Qui cum Pa-

---.-.-.-.-.-.--.-.-.--.--.-.-.-.--.---i

c-----1-------1-------

- - - - - ------------------------------tre

et Fi- li- o

et conglo-ri- fi-ca-

simul ado-ra-tur

tur: qui locu-tus est per prophe-tas.

;_! -

~=~~=!~! I- !--~=!=!=~-

-!

Et unam, sane-

-~-~ ~~ ._i

tam, catho-li-cam et aposto-li-cam Eccle-si- am. Con-

--.-.-.-.------.-.-.-.--.-.-------.--i
'---'
. . ---.--.-.-.-.-.-----.--c------+-----~--

-----------------------------------

fi- te- or unum baptisma

in remissi- onem pecca-to-

!ll-~---1--------[rum.

~--~----==--==--==---== =~
Et exspecto re-surrecti- onem mortu- 6-rum .

c------~-----~. --.

==-__:_------!=~--=d-~ ~. -- =~==
---

- - - - - - - - - - - - - Et vi-tam ventu-ri sre- cu-li.

---~

A- men.

III
GRADUALE SIMPLEX

PROPRIUM
DE TEMPORE

Tempus Adventus

p.

53

Tempus Nati vi ta tis

p.

64

Temp us Quadragesimre

p.

82

Sacrum Triduum paschale

p. 129

Tempus pasGhale

p. 143

Tempus per annum


Sollemnitates Domini

p. 195

Missre temporis per annum

p. 215

TEMPUS ADVENTUS

Missa I
Antiphona ad introitum
Ca ntor

Omnes

+-.-.--;--;--.---.----.-1
i---------------=-- ------~----1

IV c ii

----=--~~--~----:=_--

d te, Domine,

* leva-vi

animam me- am: veni,

.---f-----3-j----.--------ta--t-.--- ------------.-11m---.--=---=--a-a

--------~-------------

------------

et e- ripe me, Domine, ad te confugi.


Psalmus 24
Cant or

_ !=~-

;- :w

~-.!-~

1. I Neque

exsultent super me

;=~-

~=~=~-.:-~

~=!-

~--~=~=~

_!

-Q=~=1=-!

i-nimi- ci me-

_!

i,

et-

!~-~ ~-=-:~ --=~=J

enim uni-vfrsi qui sustinent te non confunden- tur.


O mnes

;==-__:_.-=::=-~-q====~=.!-a--e +--~--~

-----------0----- - - - - - - - - Ant. Ad te, Domine. Flexa : et doce me, t

- - - - -- - - - - - - - - - -- - - -.- - - - - -

Intonatio rursus fieri debet initio cuiusque versiculi.


2

Vias tuas, Domine, d em6nstra mihi, * et semitas tuas


edoce m e. Ant . Ad te, Domine.
Dirige me in veritate tua, et doce me, t quia tu es
Deus salutis mea:, * et te sustinui tota die.
Ant. Ad te, Domine.

54

TEMPUS ADVENTUS

Secundum misericordiam tua.m memento mei tu, *


propter bonitatem tuam, Domine. Ant. Ad te, Domine.
Dulcis et rectus Dominus, * propter hoc peccatores
viam docebit. Ant. Ad te, Domine.
Diriget mansuetos in iudicio, * docebit mites vias
suas. Ant. Ad te, Domine.

4
5
6

Cantus inter lectiones hoc modo ordinari possunt:


Quando fiunt dure lectiones ante evangelium, cantus
sic ordinantur: post primam lectionem, cantatur psalmus
responsorius; post alteram, vel psalm us alleluiaticus, vel
antiphona Alleluia cum versibus suis.
Quoties una tantum fit lectio ante evangelium, sumitur unus tantum ex his cantibus ad libitum eligendus.
Psalmus responsorius E r
Psalrnista

Ps. 79

Ornnes

G
---------- - - -~----------1
--------~------.
---~~-!-~_!_ ______

1.

r Ve-ni

ad Ii-be- randum

!---------

------~---

nos. ~

Domine De- us vir-

; ]:========----1==================
- !

tu-tum.

Psalrnista

!"f.

~-~ .-~--~ ~ ;-c-~ *f ~ ~-~- -~=~=!

_!
2

Qui pascis Isra- el, inten- de,

------.-- .
,

qui dedu-cis vel-ut

Ornnes

G--3---~------~-=---~----

---_
H- -- - ---------___
!_

0-vem Ioseph. I}'. Domine.

55

MISSA I

Excita potentiam tuam, et veni, * ut salvos facias


nos. ])'. Domine.
4 Vineam de .iEgypto transtulisti, * eiecisti gentes, et
plantasti earn. ])'. Domine.
5 Purgasti locum in conspectu eius, * plantasti radices eius, et implevit terram. ])'. Domine.
6 Operti sunt montes umbra eius, * et ramis eius cedri
Dei. ])'. Domine.
7 Extendit palmites suos usque ad mare, * et usque ad
Flumen propagines suas. ])'. Domine.
8 Deus virtutum, convertere; * respice de ca::lo et vide,
et visita vineam istam. ])'. Domine.
Semper omittitur Gloria Patri .

Alleluia

Ps. 84

Cantor

---=------------- -----

IVE G-----f-----------~-------

=~----1111_1111_1111_~-- -~=~=-=====
1-le-lu-ia,

alle- lu-ia,

alle-lu-ia.

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.


Cantor

; -- -=- ---- -~ - - ..-- - ~- :--r-----~


f.

Complacu- isti

ti-bi, Domine, in terra tu- a,* con-

~-----------=~

'--~---

_______ _ _ 1111 _ ___ ~.

-+<
..
11- - + - - - -

--------- ---- ----~~-----------

verti-sti capti-vi- td-tem la-cob.


Omnes: Alleluia, alleluia, alleluia
2

Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, * et salutare tuum da no bis. Omnes: Alleluia, alleluia, alleluia.

Semper omittitur Gloria Patri.

TEMPUS ADVENTUS

vel Psalmus alleluiaticus E *

~~

-~

yr.

~=~=~=~_ ~=~

Complacu- isti

~--~

ti-bi, Domine,

~=~~-?~~

in terra tu-

Ps. 84

a, *

Omnes

~=~-~
--~-~--~---~=-==H---=-...,..-1
~--------------~-c-~-H---:_~---1-""-
-----------------

--~--------

converti-sti capti-vi-ta-tem la- cob.

~-

Alle-lu- ia,

Cantor

----H-.-.-.-.-H-----~ -~~~=~ ~=- ----- -~. - alle-lu-ia.


2

3
4
5
6
7

f.

Remi-sisti.

Remisisti iniquitatem plebis ture, * operuisti omnia


peccata e6rum. ~- Alleluia.
Contraxisti omnem iram tuam, * revertisti a furore
indignationis ture. ~ Alleluia.
Converte nos, Deus, salutaris noster, * et averte iram
tuam a nobis. W Alleluia.
Numquid in reternum irasceris nobis, * aut extendes
iram tuam a generatione in generati6nem? ~- Alleluia.
Nonne tu conversus vivificabis nos, * et plebs tua lretabitur in te? ~ - Alleluia.
Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, * et
salutare tuum da nobis. ~- Alleluia.
Semper omittitur Gloria Patri.
Antiphona ad offertorium
Cantor

If

Omnes

E - - - - - - - - 1 - - - -
---------.---=----;---

Q~~~:-:xspect:nt,

------------ri.---~Domine,

w.
-j

*-~:n confu~entur. -

MISSA I

57

Psalmus 24
Can tor

.. --::;

'f.

11--11-

-------=-G~-c-

Ad te, Domine, le-vavi

~-o--f --1

animam me,

am,

* De-

Omnes

G--------~----------11-11--11---11--.--;-c-- - - - -

============-=---~- ==--~
us me- us, in te confido: non e- rube- scam. Ant. Qui

;==:__ --~================

---.

-------~-------------------

te

- ---------------------

exspectant.

Intonatio rursus fieri debet initio cumsque versiculi.


Reminiscere miserationum tuarum, Domine, * et m1sericordiarum tuarum, quoniam a steculo sunt.
Ant. Qui te.
.
3 Universre vire Domini misericordia et veritas * custodientibus testamentum eius et testimonia eius.
Ant. Qui te.
4 Cust6di animam meam, et erue me; * non erubescam,
quoniam sperdvi in te. Ant. Qui te.
5 Libera, Deus, Israel * ex omnibus tribulationibus suis.
Ant. Qui te.
2

Antiphona ad communionem
Cantor

VIIIG

Omnes

G-----+--;----------+1
--.-~--~---.-~----~-:::gni-tatem * fe-cit Dominu: et t:rra

1==- - ~- - ~~i
dedit fructum su- um.

nos=~-~

TEMPUS ADVENTUS

Psalmus 84

f.

Audi- am quid loquatur Dominus De-us,

t quoni-

am loque-tur pacem ad plebem su- am et sanctos

-o- I -;--

su-

os,

,
-:-11-11=~=- -Q-.~i

et ad e- os qui convertuntur cor-de.

Ant. Be-nigni-ta-tem.
Intonatio rursus fieri debet initio cuiusque versiculi.
Verumtamen prope timentes eum salutare ipsius, * ut
inhabitet gloria in terra nostra. Ant. Benignitatem.
3 Misericordia et vfritas obviaverunt sibi, * iustitia et
pax osculatre sunt. Ant. Benignitatem.
4 Veritas de terra orta est, * et iustitia de crelo prospexit. Ant. Benignitatem.
5 lustitia ante eum ambulabit, * et ponet in via gressus
suos. Ant. Benignitatem.
2

59

MISSA II

Missa II
Antiphona ad introitum
- ---------f-------- ---------~

IV A

;-11-~-11

---!!

_l!!l_._l!!l_---=-~-1!!1-~

c~-li

o-ra-te
de-super, * et nu bes plu-ant iustum:
- - - - - - - - f - - - - --

=-1!!1 __1!!1_-.----

6.

3-j- ---

--------~--~-
~~-----ape-ri- a-tur terra, et germi-net Salva-to-rem.

-==

Psalmus 18 A

f -.
y,

= -~-

Cte-li

~--~

~- ~-1!!1~~~ ~~~=~ I

enarrant gl6-ri- am De-

i,

et 6pe-ra

=--
.-.=~--1!!1--.--.
=~-----
===--==--==--==--==--~:=tj===::----1
,
-i---.-+-.-.-p-----~ .-- =----= ===--==H==~~
__________ _
-Ill

..

manu- um e-ius anm'.mti- at firmamen - tum. Ant. Ro-

- -- - - - - - --

ra-te.
2

- - - -- -

Flexa : in e- is,

Dies diei eructat verbum,

et nox nocti indicat scien-

tiam. Ant. Rorate.


Non sunt loquel~ neque serm6nes * quorum non intellegdntur voces. Ant. Rorate.
4 In omnem terram exivit sonus e6rum, * et in fines orbis terr~ verba e6rum. Ant. Rorate.
5 Soli p6suit tabernaculum in eis, t et ipse tamquam
sponsus procedens de tha.lamo suo, * exsultavit ut
gigas ad currendam viam. Ant. Rorate.
6 A finibus c~l6rum egressio eius, t et occursus eius
usque ad fines e6rum, * nee est quod abscondatur a
cal6re eius. Ant. Rorate.

60

TEMPUS ADVENTUS

Psalmus responsorius D

Ps. 121

G
- - - - - - - '--~,
----11-----------11-a----.-a-==-=--==========-----====-~=--~
1 Lre-tatus sum in e- o quod di-xirunt mi- hi: ~ In

f.

G----1-----~1=

- a-:! -

_I!! : -

=~

Ii

-~ --~~

dDmum Domi-ni lre-tantes i-bimus.

G
--------I----1
----a--11----11---11--~c-- ---a----.-~
------------------ -------------------------- ---------

1 2

Stantes iam sunt pedes no- stri

in portis tu- is,

;_._~'!!_~i3======----=E===--==
-.---.--~--__

------

- - - - - - - ------------- - - - - - - /eru-sa-lem. ~ In domum Domi-ni.


Ierusalem, qure redificata est ut civitas * sibi compacta
in idipsum. ~- In domum.
4 Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini, *
testimonium Israel, ad confitendum nomini Domini.
~ In domum.
5 Quia illic sederunt sedes ad iudf.cium, * sedes domus
David. W In domum.
6 Rogate qure ad pacem sunt Ierusalem, * securi sint
diligentes te. ~- In domum.
7 Fiat pax in muris tuis, * et securitas in turribus tuis.
W In domum.
8 Propter fratres meos et proximos meos * loquar:
Pax in te ! ~- In domum.
9 Propter domum Domini Dei nostri * exquiram bona
tibi. ~ In domum.
3

6r

MISSA II

Alleluia

Ps. 79

-------1----------ff---=====

II D

.,C--r---------=--- - - -

--11-

----::-~-~---~

1-le- lu- ia, alle-lu- ia, alle-lu-ia.


Ornnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

yr.

r Qyi

8-11

pascis lsra- el, inten- de,

----.
-- o-vem lo-seph.

-~----J

qui dedu-cis vel-ut

------

~=;--3;

'2

~__::__j--

J
Ornnes: Alleluia.

Deus virtuturn, convertere; * respice de cc:elo et vide,


et visita vineam istarn. Ornnes: Alleluia.

vel Psalmus alleluiaticus C r

Ps. 79

-i----~~-;---;=.~

G-----'
-

-11--11---11-

--~

yr. r Qui pascis Isra- el, inten- de, * qui dedu-cis vel-ut

!
= ~-n ; ~~:-J'i-i~I:_-==--.-------- ----=4J-~~====
----------- ------------ ----'2

3
4
5
6

o-vem Io- seph. ~ Alle- lu-ia, alle-lu-ia.


Vinearn de lEgypto transtulisti, * eiecisti gentes,
et plantasti earn. ~ Alleluia.
Deus virtuturn, convertere; * respice de crelo et
vide, et visita vineam istarn. ~ Alleluia.
Et protege earn quarn plantavit dextera tua, * et super filiurn hOrninis quern confirrnasti tibi. W Alleluia.
Incensa est igni et suffossa; * ab increpatione vultus
tui peribunt. ~ Alleluia.
Fiat manus tua super virurn dexterc:e tuc:e, * super
filiurn hOrninis quern confirrnasti tibi. ~ Alleluia.

62

7
8

TEMPUS ADVENTUS

Et non discedemus a te, vivificabis nos, * et nomen


tuum invocabimus. ~ Alleluia.
Domine Deus virtutum, converte nos, * et illustra
faciem tuam, et salvi erimus. ~ Alleluia.
Antiphona ad offertorium
~---G-----f-------+-----

1 g

~------------t=---11--=-----.---.
-----"'--11-------------J
------

A -v:,

------------------

Ma-ri- a, * gra-ti- a plena:

Dominus te-

G----f------------0::-

-"--==== r -rr=l

=--==~=~=~--:~--=---------~-~
cum: bene-dicta tu

Psalmus 24

-1

yr. I Ad

--1L

in mu-li- e-ribus, alle- lu-ia.

~-- - ---t~-a---

te, Domine, leva-vi

.~~a-:-~1;

animam me-

-11-I

am,* De-

G------------'--- ------11-11-11--11----- --~--==9=~-~


---------------~---

_:._

us me- us, in te confido: non e-rube- scam. Ant. A-

;
-G=-~-~
- .
-.--1==--- ------------------ve, Ma-ri- a.
2

3
4

Secundum misericordiam tuam memento mei tu, *


propter bonitatem tuam, Domine. Ant. Ave.
Dulcis et rectus Dominus, * propter hoc peccatores
viam docebit. Ant. Ave.
Diriget mansuetos in iudicio, * do~ebit mites vias
suas. Ant. Ave.

MISSA II

Familiariter aget D6minus cum timentibus eum,


testamentum suum manifestet illis. Ant. Ave.

* ut

Antiphona ad communionem
VI F G-----f---------~---,- -

- --~- -~;
ene-di-xisti,

~=~~-II --~-

-~-

~-- f-

D6mi-ne, terram tu- am.


Psalmus 84

,
:-----11-----11----.-----
- - - 1 1 - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- -- --

G - - - - - - - - 1 - - -1

y. I Audi- am quid loqua-tur D6minus De- us, t qu6niG --- - - - - - - -1

-------11--ti-------------
------ --------------------~am loque-tur pacem ad plebem su- am et sanctos

G - - i - - - - - - - - - '~-

- -c
--- - - - - - - - - - - - - -: - . - - -------------------c--I1
- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -

su-

os,

et ad e- os qui convertuntur cor- de.

;======;===~==============
===---~-=-~=~=============
Ant. Benc-di-xisti.
Verumtamen prope timentes eum salutare ipsius, *
ut inhabitet gl6ria in terra nostra. Ant. Benedixisti.
3 Miseric6rdia et vfritas obviaverunt sibi, * iustitia
et pax osculatre font. Ant. .Benedixisti.
4 Viritas de terra orta est, * et iustitia de crelo prospexit. Ant. Benedixisti.
5 Etenim D6minus dabit benignitatem, * et terra nostra
dabit fructum suum. Ant. Benedixisti.
6 Iustitia ante eum ambulabit, * et ponet in via gressus
suos. Ant. Benedixisti.
2

TEMPUS NATIVITATIS

In Nativitate Domini
Sollemnitas
Antiphona ad introitum
II D

- - - - - - - - t - - - --- - - - 1

~---.--:-------.-----11-.---+

D ===----=----~---===~-~===-~...!=
6minus di-xit ad me: *Fi- li- us me- us es tu:

~--r. r__~-~=:-.~ ~

e-go h6-di- e genu- i te.


Psalmus 2

~--- ----~-------1

f.

~-=;--------- ~~=

----

.--11-1

Q,ua-re fremu-e-runt gen- tes, * et p6pu-li me-di-ta-

~----.-~ --=P----.~=P==----: -~--;_.-h=

--=----====~-a--~===---=~==--=-_-----=:---=tt
ti sunt in-ani- a? Ant. D6minus. Flexa: tim6re,

3
4
5
6

Ego autem constitui regem meum * super Sion,


montem sanctum meum! Ant. D6minus.
P6stula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam, *
et possessi6nem tuam terminos terra::. Ant. D6minus.
Reges eos in virga ferrea, * et tamquam vas figuli
confringes eos. Ant. D6minus.
Et nunc, reges, intellegite, * erudimini, qui iudicatis
terram. Ant. D6minus.
Servite Domino in tim6re, t et exsultate ei cum trem6re. * Beati omnes, qui confidunt in eo.
Ant. D6minus.

IN NATIVITATE DOMINI

Psalmus responsorius C 3 g

Ps. 109

;================--:
- : _ 11--l
------a--a---------!l!-a-~-

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 1 Tecum

principa-tus in di- e virtu-tis tu-

re

-in

;=--===-=
------------ r-~==-=-~---==~==~
--11--11-m--=-!l!-"'____
- - - - - - - - --

__!l!__!I!_._~=

-------IJ-------- -

splend6-ribus sanctis. ~- Ante lu-ci-fe-rum genu- i te.

c-~-

.--

:--_

-==g=~=~-~

Yf. 2 Di-xit Domin us Domino me-

;_-;;~=~ . ~
me- is. RI. Ante.
3
4
5
6
7
8

o:

* Sede

~~- .J

!I!

a dextris

- . ~ -- --~e~
1- 3 Virgam. 1 V. 6 Melchi-sedech.

Virgam potentire ture * emittet Dominus ex Sion.


W Ante.
Dominare in medio * inimicorum tuorum. ~ - Ante.
Iuravit Dominus * et non prenitebit eum. ~ - Ante.
Tu es sacerdos in reternum * secundum 6rdinem
Melchisedech. ~ - Ante.
Dominus a dextris tuis, * conguassabit in die irre sure
reges. ~ - Ante.
De torrente in via bibet, * propterea exaltabit caput. ~- Ante.

Versiculi impares in primo tenore (fa) cantantur; pares au tem in


secundo (la) .
1

66

TEMPUS NA TIVITA TIS

Alleluia
III g

Ps. 97

------~

-------=-~---===--- -r.-~-r. ~=~- ======

G--ll-1';;;-f---1- le-lu- ia,

alle-lu- ia, alle- lu-ia.

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

;=-==---~---------=~=~~---_=_-=--a-=~=11-=~~~-_-==~===~--=---=---~--=~
y. Cantd-te Domino canticum no-vum, * qui- a mi-ra,
I

;~=---=--1-11--!-Ibi- li- a fe-cit.


2

Omnes: Alleluia.

Notum fecit Dominus salutare suum, * in conspectu


gentium revelavit iustitiam suam. Omnes: Alleluia.

vel Psalrnus alleluiaticus C 4


Psalmista

Ps. 97
,

Schola vel omnes

G---------~-=~=R=i
~ - - ..-11-.-11~-11-~ -~~:==tj--~. ~

yr. I

Canta-te Domino canti-cum no- vum, *

Psalmista
;

11-

wAlle-lu-ia

Ornnes

--~- ~ ~ ~~--11-r- ~ 11

..

qui- a mi-rabi- li- a fe-

cit.

~-

Alle- lu-ia.

Salvavit sibi dextera eius, * ~- Alleluia


et bracchium sanctum eius. ~- Alleluia.
3 Notum fecit Dominus salutare suum, * ~- Alleluia
in conspectu gentium revelavit iustitiam suam.
~- Alleluia.
2

IN NATIVITATE DOMINI

Recordatus est misericordi.e sure * ~- Alleluia


et veritatis sure domui Israel. ~- Alleluia.
5 Viderunt omnes termini terrre * ~- Alleluia
salutare Dei nostri. ~- Alleluia.
6 lubilate Deo, omnis terra, * W Alleluia
erumpite, exsultate et psallite. ~- Alleluia.
4

Antiphona ad offertorium
IV A

;----~~~~~~-4--~-~-1
----tl--.---------------t

--ti-------

L re-tentur cre-li * et exsultet terra ante faci- em


;==:~==---~-i=========--==
--___,.-----ti------------------~~-=---Domi-ni, quo-ni- am ve-nit.

______ _

Psalmus 95

;
1.

~-=
I

~. -~

-=9~~

I ~ ..

Cantd-te Domino canti-cum no- vum,

canta-te

;----------~=====i:i=====
------------c-=~==- .--::it==-==
Domi-no, omnis ter- ra.

Ant. Lre-tentur.

Cantdte Domino, benedicite nomzni eius, * annuntiate de die in diem salutdre eius. Ant. Lretentur.
3 Annuntiate inter gentes gloriam eius, * in omnibus
populis mirabilia eius. Ant. Lretentur.
4 T6llite hostias et introite in atria eius, * adorate
Dominum in splend6re sancto. Ant. Lretentur.
5 Iudicabit orbem terrre in iustitia * et populos in
veritdte sua. Ant. Lretentur.
2

68

TEMPUS NATIVITATIS

Antiphona ad communionem
VII a

------.-.-1-m-.--.-----------

; .-11______ _:_ __ ~-11--. --~

ide-runt omnes *termini terra:: sa-lu-tare De- i

nostri.
Psalmus 97

,
~~= a-~

-I ~=~ _:~='
1 ~-=
r. Cantd-te Domino canticum no- vum, *qui- a mi,
,
;-=---B --o-- .-~==--.--_:::~=~-~====
I

==--=--==---~=~==~-=~--===o=====
rabi- li- a fe-

cit.

Ant. Vide-runt omnes.

Jubilate Deo, omnis terra, * erumpite, exsultate


et psallite. Ant. Viderunt.
3 Psdllite Domino in cithara, * in dthara et voce psalmi. Ant. Viderunt.
4 In tubis ductilibus et voce tuba:: cornea::, * iubilate
in conspectu regis Domini. Ant. Viderunt.
5 Sonet mare et plenitudo eius, * orbis terrarum et qui
habitant in eo. Ant. Viderunt.

IN NATIVITATE DOMINI

69

Flumina plaudent manu, t simul montes exsultabunt a conspectu Domini, * quoniam venit iudicare terram. Ant. Viderunt.
7 ludicabit orbem terrarum in iustitia * et populos
in requitate. Ant. Viderunt.

Dominica infra octavam Nativitatis Domini

S. Familire Iesu, Marire et Ioseph


Festum

-.-I
I g

Antiphona ad introitum

G--b
--~--~---1----
----~------,i.J+.--------~

----t-==---------~- ---~----i
------------------

a-cob au-tern

* genu- it

Io-seph,

v1-rum Ma-

---!-.-.

;---------+----~

=-,..~-~
-;_~== --m-9"!------1-~---!'.-~-
ri- a:, de qua natus est le-sus, qui vod.tur Christus.

,
J~-a- _ ~-a-~ f__ ---=I
,

Psalmus 127

; =- ~
f.

Be- d-tus omnis

qui ti- met

Dominum,

* qui

L-~------.-;
~-==
~ .~~==
=tJ-----tt----

- - - - - -- - - - - - -

3
4
5
6
7

----

Ant. Jacob.
Lab6res manuum tuarum manducabis, * beatus es,
et bene tibi erit. Ant. Jacob.
Uxor tua sicut vitis fructifera * in lateribus domus
tuce. Ant. Jacob.
Filii tui sicut novella: olivarum * in circuitu menste
tuce. Ant. Jacob.
Ecce sic benedicetur homo, * qui timet Dominum.
Ant. Jacob.
Benedicat tibi Dominus ex Sion, * et videas bona
Ierusalem omnibus diebus vitte tuce. Ant. Jacob.
Et videas filios filiorum tuorum. * Pax super Israel.
Ant. Jacob.

am bu-lat
2

in vi- is e-

----.---

ms.

DOMINICA DE S. FAMILIA

Psalmus responsorius D r b

Ps. 83

l====-----ll--tl----11-11--11---i-- -11--11-i
y.

Quam di-Iecta tabernacu- la tu- a, Domine vir-

!::~-:_.
tu-

tum.

* Concupiscit

; ~. ~=~--=-~ - [~.
2

3
4
5
6

7
8
9

O+H-.-0

-~

et de- fi-cit anima me-

a.

In atri- a Domi-ni.
Cor meum et caro mea * exsultaverunt in Deum
vivum. El. In atria.
Etenim passer invenit sibi domum, * et turtur nidum
sibi, ubi ponat pullos suos. ~ In atria.
Altaria tua, Domine virtutum, * rex meus et Deus
meus. E/. In atria.
Beati qui habitant in domo tua, * in perpetuum
laudabunt te. ~ In atria.
Domine, Deus virtutum, exaudi orationem meam; *
auribus percipe, Deus lacob. ~ In atria.
Protector noster, aspice, Deus, * et respice in faciem
christi tui. ~ In atria.
Quia sol et scutum est Dominus Deus, * gratiam
et gloriam dabit Dominus. ~ In atria.
Non privabit bonis eos qui ambulant in innocentia. * Domine virtutum, beatus homo, qui sperat in
te. ~ In atria.

Alleluia
IV E

Ps. 26

;==-=-t- --==---=====---=~======
=~ ---~-~-~~--~-~ =~======

1-le-lu-ia, alle-lu- ia, alle-lu- ia.


Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

72

TEMPUS NATIVITATIS

G
- - - - - - - - - - - - E -9--ii
----11-;---11-11-----------.-.-!-o-11---------------------- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

f. I Unum pe-ti- i a Domino, hoc requi- ram: * ut


G--------------i
=_-11-11-------+---IHl--ll--~~

~~

omnibus di- e-bus vi-

inhabi-tem in domo Domi-ni

G--'~
----------~---- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

==-~~tte me- re.

_t================
Omnes: Alleluia.

Ut videam voluptdtem Domini,


eius. Omnes: Alleluia.

'2

vel Psalmus alleluiaticus C

'.=~
f.

et visitem templum

Ps. 26

,._.,---- . .. . ,._., ~..

r Dominus illumina- ti- o me- a, et sa-lus me-

a,

l==
__;_a~~--~ .-=f---~1====
- - - - - - - --1-~

=+11- ------------

-----------

quern time- bo? l)'. Alle- lu-ia,

----

alle-lu-ia.

Dominus protector vitre mere, * a quo trepidabo?


l)'. Alleluia.
3 Unum petii a Domino, hoc requiram: * ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitm mere.
l)'. Alleluia.
4 Ut vfdeam voluptatem Domini, * et visitem templum eius. l)'. Alleluia.
5 Quoniam occultabit me m tentorio suo, * in die
malorum abscondet me m abscondito tabernaculi
sui. l)'. Alleluia.
'2

73

DOMINICA DE S. FAMILIA

Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi, *


miserfre mei et exaudi me. ~ Alleluia.
7 De te dixit cor meum: Exquirite faciem eius ;
* fiiciem tuam, Domine, requiram. ~- Alleluia.
8 Ne avfrtas faciem tuam a me, * ne declines in ira
a servo tuo. ~- Alleluia.
9 Adiutor meus es tu, ne me reicias, * neque derelinquas me, Deus sallltis mere. ~- Alleluia.
ro Credo vidfre bona Domini * in terra viventium.
~ Alleluia.
Antiphona ad offertorium
6

G - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -..- - -

Vlll G

-_;;

E
;

--~-=;-----11--r=t-

--_-rant* parentes

Ie-s~--mi-rantes

= ~j

qure di-ceban- tur de

. . . -==~---~

super his

--

illo.
Psalmus 39

-~

yr.

;-"

_..

lt---ll-

,
-a-.

l .--]..=--

Exspectans exspecta-vi D6minum, * et intendit

G-' ~--~~-----
--11-a-=ti

;;--9=============

mi- hi.
Ant. E- i;ant.
2
Holocaustum et pro peccato non postulasti, * tune
dixi: Ecce venio. Ant. Erant.
3 In volumine libri scriptum est de me * fiicere voluntdtem tuam. Ant. Erant.
4 Deus meus, v6lui, * et lex tua in prrec6rdiis meis .
Ant. Erant.

74
5

TEMPUS NATIVITATIS

Exsultent et hetentur in te omnes qurerentes te, *


et dicant semper: Magnificetur D6minus qui diligunt salutdre tuum. Ant. Erant.

Antiphona ad communionem
VIII G

G--.-------+-----~-.-a----1

--.----11--~

=----<----------------------------.-~

M -a---r-i--a--a-u_t_e_m_*__c_o_n-se_r_v_a_b_a_t_o_'m-n-i--~-v-e_r_b_a_

G
-------- - - - - .:!--11-t-a----=----~~-----+
__ ~-~-~=--==----

. ~-tt===-==--=--==

hrec, c6nfe-rens in corde su- o.

Psalmus 77

!-- ~~ - ------- - - - -~ : I~
Yf.

r Attendi-te, p6pu-le me-us, doctrinam me-

;-. ---11 :

--=-~_:__.

--

~- --~Q-;-=~

inclina-te aurem vestram in verba o-rzs me-

--~=-~- ~

Ant. Ma-ri- a.
2

===f---
Fle:X:a: e- a,

am; *

i.

Aperiam iIJ parabolis OS meum, * eloquar arcana


retatis antiqure. Ant. Maria.
Quanta audivimus et cogn6vimus ea, t et patres
nostri narraverunt nobis, * non occultabimus a
filiis eorum. Ant. Maria.
Generati6ni alteri narrantes laudes Domini et virtutes eius, * et mirabilia eius qudJ fecit. Ant. Maria.

DIE I IANUARII

5
6
7
8
9
JO

75

Verumtamen mandavit nubibus desuper, * et ianuas


creli aperuit. Ant. Maria.
Et pluit illis manna ad manducandum, * et panem
creli dedit eis. Ant. Maria.
Panem angel6rum manducavit homo, * cibaria misit
eis ad abundantiam. Ant. Maria.
Et manducaverunt et saturati sunt nimis, * et desiderium e6rum attulit eis. Ant. Maria.
Pdscere Iacob p6pulum suum * et Israel hereditdtem suam. Ant. Maria.
Et pavit eos in innocentia cordis sui, * et in prudentia manuum suarum deduxit eos. Ant. Maria.

Die

ianuarii

Sollemnitas Sanctre Dei Genetricis Marire


Missa de Communi B. Marire Virginis, p. 336.

6 ianuarii

In Epiphania Domini
Sollemnitas
Antiphona ad introitum
VIII G

G----+-.-11--------a---tl---f-j

--.--=--r.---=e~=---~-d==-1i=
~i-te, * adoremus e- um, qui-~ ip~-;-~-t-

Psalmus 94

~~

f.

------II-+

Ve-ni-te,

~~

. i-- . .

exsultemus Domino;

,
;-11---=~~E
sa-lutd-ri no- stro.

--~

iubi-lemus De- o

Ant. Ve-ni-te.

Prieoccupemus fiiciem eius in confessi6ne, * et in


psalmis iubilifmus ei. Ant. V enite.
3 Q,u6niam Deus magnus D6minus, * et rex magnus
super omnes deos. Ant. Venite.
4 Q,uia in manu eius sunt profllnda terrre, * et altitudines m6ntium ipsius sunt. Ant. Venite.
5 Q,u6niam ipsius est mare, et ipse fecit illud, * et siccam
manus eius formaverunt. Ant. Venite.
6 Venite, adoremus et procidamus, * et genua ftectamus
ante D6minum qui fecit nos. Ant. Venite.
7 Et nos p6pulus pascure eius * et aves manus eius.
Ant. Venite.
2

77

IN EPIPHANIA DOMINI

Psalmus responsorius E 5

1
y.

Ps. 71

"-=:=r:::-~ rio - ; E;

Ado-rabunt e-

um

* omnes

G======== . Jj

----Jl;;;;----11-

~~.-.-----~

re-ges terrre.

Om-

~=---==--==---=====

------------

nes gentes sfrvi- ent e- i.

,
;

Q-=-11

y. 2 De- us,

-=~--==-

,
h

-.-I ~ -~-~ ,

iudi-ci- um tu- um re-gi da,

* et

iusti-ti- am

G-----' -==r:i=---=---r-=--=r+=
- ~ -r. o ~= =D== =-~
tu- am fi- li- o re-

gis. ~ Omnes.

y . 3 IUdi-cet 1 .

;--'-]_________ _

-------;--~=ni-~--- -------- - -- ---===~======--====

in iu-di-ci- o.
IUdicet populum tuum in iustitia, * et pauperes
tuos in iudicio. ~. Omnes.
4 Afferant montes pacem populo, * et colles iustitiam. ~ . Omnes.
5 ludicabit pauperes populi, ' et salvos faciet filios
inopis, * et humiliabit calumniatorem. ~ Omnes.
6 Reges Tharsis et insulre munera afferent, * reges
Arabum et Saba dona adducent. ~ Omnes.
3

1 Versiculi impares in primo tenore (mi) ca ntantur; pares autem


in secundo (la) .

78

TEMPUS NATIVITATIS

Quia liberabit inopem clamantem, * et pauperem


cui non erat adiutor. ~ Omnes.
Parcet pauperi et inopi, * et animas pauperum
salvas faciet. ~ Omnes.
Sit nomen eius benedictum in srecula, * ante solem
permanebit nomen eius. ~ Omnes.
Et benedicentur in ipso omnes tribus terr<e, * omnes
gentes magnificabunt eum. ~ Omnes.

7
8
g
IO

Alleluia
III g

Ps. 28

;_=-II
-~-f- --=======---=rt=====
_111!_~_111!___~. 111!-~-=~-=tt=====
1- le-lu- ia,

alle-lu- ia,

alle- lu-ia.

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

;_~-------------- -r-~--1'
___ Ill! ____ ____________________
"f.

Affer-te Domino glo-ri- am et po-tenti- am, t affer-

G-------------111!-ci-----1-------~
-----------~- - - - - - 1
------------------- -------------------------- --------

te Domino glo-ri- am nomi-nis e- ius,

* adora- te Do-

-;--------~----~=------
- tt:=!
f-111!~=

-~

-~-----

min um in splend6- re sancto.

Omnes: Allelllia.

D6minus virtutem populo suo dabit, * Dominus benedicet populo suo in pace. Omnes: Alleluia.

Ps. 28

vel Psalmus alleluiaticus C 4


Cantor

Schola vel omnes

G---------~---;i--

-------.

=--------==---.--=~=9--~--. ---[=~
y.

Afferte Domino, fi- li- i De-

i,

* ~ Alle- lu-ia

IN EPIPHANIA DOMINI

Cantor

79

Omnes

I===========----~-~---i
--11-11------:---:----~ --~~~--~--afferte Domino glo-ri- am et po-tenti- am. E/. Alle-

1===~===--=--==---========

-~--------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

lu-ia.
2

4
5
6
7

Afferte Domino glOriam nommis eius, * ~- Alleluia


adorate Dominum in splendore sancto. ~- Alleluia.
Vox Dornini super aquas, ' Deus maiestatis intonuit: * ~- Alleluia
Dominus super aquas multas. ~- Alleluia.
Vox Domini in virtute, * ~- Alleluia
vox Domini in magnificentia. ~- Alleluia.
Vox Domini confringentis cedros; * ~- Alleluia
et confringet Dominus cedros Libani. ~- Alleh'.1ia.
Dominus super diluvium habitat, * ~- Alleluia
et sedebit Dominus rex in dlternum. ~- Alleluia.
Dominus virtutem populo suo dabit, * ~- Alleluia
Dominus benedicet populo suo in pace. ~- Alleluia.
Antiphona ad offertorium

I a

------f---~----------

------------..A-+---.---.---j

R -:g:s Th=r~s * :~~nsu-1;=-:un::: off:-r~


! .--
-=11.;o--~-+--~-II

r-==---=----=-~===

-------------------------

re-gi Domino.
Psalmus 71

!
Yf.

..;J" -
I

,._lu:-a-

,
'H

Flo-re-bit in di- e- bus e-

ius

I
*

H-.

-~ --I

iusti-ti- a

et

Bo

TEMPUS NATIVITATIS

;__._._. -:=-~~:-~=========E
. -----------------.----

----

-----------

abundanti- a pa-

c1s.

Ant. Reges Tharsis.

G--'--+- ~
==-=~o=-=Flexa: Arabi- a::,

==

-----

Et dominabitur a mari usque ad mare, * et a Flumine


usque ad tfrminos orbis terrarum. Ant. Reges Tharsis.
3 Coram illo procident incolre deserti, * et inimici eius
terram lingent. Ant. Reges Tharsis.
4 Et ziivet, et dabitur ei de auro Arabire, t et orabunt pro
ipso semper; *tota die benedicentei. Ant. RegesTharsis.
5 Et erit ubfrtas frumenti in terra, * in summis montium fiuciuabit. Ant. Reges Tharsis.
2

Antiphona ad communionem

It---
~-=- ~. -~.=;J
v
I====--=---=~-=--==-- ~~====
.--- . . ..

IVE;---------------------

=----.=;=~-- = ~

i-dimus * stellam e-ius in 0-:i-i- ente,

__,.

~-----

mus cum mune- ribus

adora-re Domin um.

et veni-

- - - -----

Psalmus 95

'.=~ ~~-~
J!.

c-m

t~it-~ -~-=~

Canta-te Domino canti-cum no- vum, * cantate Do-

3-----E--------- ____--=====---==--~-=~- ===-- ~- ---=--=

G-------L.
----.--~-c--mi-no, omnis

terra.

Ant. Vi-dimus.

IN BAPTISMATE DOMINI

Flexa : popul6-rum,
2

3
4
5
6

7
8
9

IO

81

Cantdte Domino, benedicite nomznz eius, * annuntiate de die in diem salutdre eius. Ant. Vidimus.
Annuntiate inter gentes gloriam eius, * in omnibus
populis mirabilia eius. Ant. Vidimus.
Q.u6niam magnus Dominus et laudabilis nimis, *
terribilis est super omnes deos. Ant. Vidimus.
Magnificentia et pulchritudo in conspectu eius, *
potentia et decor in sanctudrio eius. Ant. Vidimus.
Ajferte Domino, familire popul6rum, t afferte Do~
mino gloriam et potentiam, * afferte Domino gloriam
n6minis eius ! Ant. Vidimus.
T6llite hostias et introite in atria eius, * adorate Dominum in splend6re sancto. Ant. Vidimus.
Contremiscite a facie eius, universa terra, * dicite in
gentibus: Dominus regmivit . Ant. Vidimus.
Tune exsultabunt omnia ligna silvarum t a facie Domini, quia venit, * quoniam venit iudicdre terram.
Ant. Vidimus.
ludicabit orbem teme in iustitia * et p6pulos in
veritdte sua. Ant. Vidimus.

Dominica post diem 6 ianuarii occurrente


In Baptismate Domini

Ut supra, in Epiphania Domini, p. 76, pneter:


Antiphona ad introitum Spiritus Domini, p . 395,
cum psalmo 18.
Antiphona ad offertorium Ecce dedi te, p . 254.
Antiphona ad communionem Dilexisti iustitiam, p. 128.
A festo Baptismatis Domini, usque ad Quadragesimam
decurrit tempus per annum. In Missis de dominica adhibentur cantus infra propositi, pp. 215 et seq.

TEMPUS QUADRAGESIMJE

Feria IV cinerum
Ad ritus initiales et liturgiam verbi
Antiphona ad introitum
VIII G

;.==-----==.~+=--

a-a-i

-~

yr.

----------------------i-se-re-re me- i, De- us, mi-se-re-re me- i.

Psalmus 56
;

--::__~

-ll--=~---------11!_11!

--

11-11-11

--

~ o~ I_ ~

Et in umbra a-la-rum tu- a-rum confugi- am,

--=--.
.
======--~-=~==-..-=-:--!!!~+

~-11-=--..
donec

--~==H

transe- ant insi-di- a::.

Ant. Mi-se-re-re.

G------:---+-----~----------

---------n----- ------------------------ ------------------------ ------------

Flexa: libera-bit me;

Clamdbo ad D eum altissimum, * Deum qui beneficit mihi. Ant. Miserere.


3 Mittet de ca::lo, et liberabit me ; t dabit in opprobrium
conculcantes me. * Mittet Deus miseric6rdiam suam
et veritdtem suam. Ant. Miserere.
4 Exaltare super crelos, Deus, * super omnem terram
gl6ria tua. Ant. Miserere.
5 Pardtum cor m eum, Deus, t para tum cor meum; *
cantabo et psalmum dicam. Ant. Miserere.
2

FERIA IV CINERUM

Exsurge, gloria mea, t exsurge, psalterium et cithara, *


excitabo aur6ram. Ant. Miserere.
7 Confitebor tibi in populis, Domine, * et psalmum dicam tibi in nati6nibus. Ant. Miserere.
8 Q_u6niam magnifid.ta est usque ad cielos misericordia
tua, * et usque ad nubes veritas tua. Ant. Miserere.
g Exaltare super cielos, Deus, * super omnem terram
gloria tua. Ant. Miserere.
6

vel ad libitum
VIIIG

..

G-------1-- ----.- - - - --j


--.-.-----.-.--.-.--.------1-------- --------------~
~
dve-nerunt ~obis * di- es pieni-tenti-~ ad

G----11-!l!!------1---- --- -----~=----

--~-

!I!! -

-~~

re-dimenda pecd.-ta,

-;--;

_!!!!_~=~ _tt i

ad salvandas a-nimas.

cum psalmo 68 Salvum me fac, Deus, p.

2 r 3.

Cantus inter lectiones hoc modo ordinari possunt:


Quando fiunt dure lectiones ante evangelium, cantus
sic ordinantur: post primam lectionem, cantatur psalm us
responsorius; post alteram, vel psalm us responsorius alter,
vel Tractus, vel antiphona acclamationis.
Quoties una tantum fit lectio ante evangelium, sumitur unus tantum ex his cantibus ad libitum eligendus.
Psalmus responsorius I C

Ps. 50

G
- - -- - ' - + - - -- - --- .-- .::- -~-a- _ 11- - --~
f.

Mi-se-re-re me- i, De-

us,

secl:tndum mi-se-ri-

I=== -;-;~.-~----.----=--i==
-------!--------------
- ---- -- - - - - - -- -- - - - - - - - - -- -- - - - --

cordi- am tu- am . ~ Mi-se-re-re me- i, De- us.

TEMPUS QUADRAGESIM.IE

G----~--~------c-1 ~ -

------ll--tl

~-

------

-----------------f.

------

3 ... a pecca-to me- o munda me.

Et secundum multitudinem miserati6num tuarum *


dele iniquitatem meam. ~- Miserere.
3 Amplius lava me ab iniquitate mea, * et a peccato
meo munda me. ~- Miserere.
4 Qu6niam iniquitatem meam ego cognosco, * et
peccatum meum contra me est semper. ~ Miserere.
5 Asperges me hyss6po, et mundabor; * lavabis me,
et super nivem dealbabor. ~ Miserere.
6 Audire me facies gaudium et lretitiam, * et exsultabunt ossa qure humiliasti. ~ Miserfre.
7 A vfrte faciem tuam a peccatis meis, * et omnes
iniquitates meas dele. ~- Miserfre.
8 Cor mundum crea in me, Deus, *et spiritum firmum
innova in visceribus meis. ~ Miserfre.
g Ne proicias me a facie tua, * et spiritum sanctum
tuum ne auferas a me. ~ Miserfre.
10
Redde mihi lretitiam salutaris tui, * et spiritu promptissimo confirma me. ~ Miserere.
2

Psalmus responsorius II E

Ps. 78

G-------'--i--

-- --.-.---.--.---._~==-C_!!!_=~-!!!=~
f.

Adiuva nos, De- us sa-lu-ta-ris no- stri, * propter

I=========-== , .-~=i~-=

=~=~=~=_!!! !!!_!!!-~_!!! -~~=-.:::=E===--=


gl6-ri- am n6mi-nis tu- i, et Ii-be- ra nos.

G-. ~------r:i===-=
-11.;;

~------i

______!!!-1-~---.-----!!!~-

Pro-pi- ti- us e-sto pecca-tis nostris.

f.

in circu-

FERIA IV CINERUM

,
;---------~~------==tt::=: _______________
=--.-~-.--~~============
2

7
8

i- tu nostro sunt.
Facti sumus opprobrium vidnis nostris, * subsannatio
et illusio his qui in circuitu nostro sunt. W Propitius.
Usquequo, Domine? Irasceris in finem? * Accendetur
velut ign.is z elus tuus? ~- Propitius.
Ne memineris iniquitatum patrum nostrorum, ' cito
anticipent nos misericordire tme, * quia pauperes
facti sumus nimis. ~- Propitius.
Quare dicent in gentibus: Ubi est Deus eorum? '
lnnotescat in nationibus coram oculis nostris * ultio
sanguinis servorum tuorum qui ejfusus est.
~- Propitius.
Introeat in conspectu tuo gemitus compeditorum; '
secundum magnitudinem bracchii tui * superstites
relinque filios mortis. ~- Propitius.
Nos autem populus tuus et oves pascme ture, * confitebimur tibi in sreculum. ~ Propitius.
In generationem et generationem * annuntiabimus
laudem tuam. ~- Propitius.

vel Tractus

~--11-a

-ti

:-

1 r Adiuva nos, De- us

a-a-~~

a -

Ps. 78

~~---

- -a--1

sa-lu-td-ris nostri,*propter glo-

G--~-------=-------=--~
------------------- ------ri- am nomi-nis tu- i, et libe-ra
nos.
,
;----;. -ti-~==---~-[
-------0
------.-

-------------------a--~------

12

-==

- - - - - - - - - - - - -----Facti sumus. Flexa: Domine? t

---------

Facti sumus opprobrium vicinis nostris, * subsannatio et illusio his qui in circuitu nostro sunt.

86

TEMPUS Q,UADRAGESIMlE

Usquequo, Domine? t lrasceris in finem? * Accendetur


velut ignis zelus tuus?
Ne memineris iniquitatum patrum nostrorum, t cito
anticipent nos miseric6rdite tu<0e, * quia pauperes facti
sumus nimis.
Nos autem populus tuus et oves pascuie tu<e, * confitebimur tibi in sreculum.

3
4

Ad benedictionem et impositionem c1nerum

Cum celebrans inceperit imponere cineres, statim cantatur:


Antiphona
IVE

I==-.--. f---.--.---==f-t==

~----==--==-=n;----==!11 =~===

e-le, Domine,

i-niqui- ta-tern me- am.

Psalmus 50

; - _:;_!_,,_. ----yr. r

~-

Mi- se-re-re me- i, De-

us,

~ ~H::1

* secundum

mi-se-ri-

'
=---==--r. ~=~===~---~==---==-==---=

;-.---~~ -;=_-=R====~=-----~.
c6rdi- am

tu- am. Ant. De-le.

yr. 3 ... a pecca-to

me-

Et secundum multitudinem miserati6num tuarum *


dele iniquitdtem meam. Ant. Dele.
Amplius lava me ab iniquitdte mea, * et a peccato
meo munda me. Ant. Dele.

FERIA IV CINERUM

4
5
6
7
8
g
10

11

12

13

14
15

16

17
18

19
20

21

Q,u6niam iniquitatem meam ego cognosco, * et peccatum meum contra me est semper. Ant. Dele.
Tibi, tibi soli peccavi, * et malum coram te feci.
Ant. Dele.
Ut iustus inveniaris in sententia tua * et requus in
iudicio tuo. Ant. Dele.
Ecce enim in iniquitate generatus sum, * et in peed.to concepit me mater mea. Ant. Dele.
Ecce enim veritatem in corde dilexisti, * et in occulto sapientiam manifestdsti mihi. Ant. Dele.
Asperges me hyss6po, et mundabor; * lavabis me, et
super nivem dealbabor. Ant. Dele.
Audire me facies gaudium et lirtitiam, * et exsultabunt ossa qure humiliasti. Ant. Dele.
Averte faciem tuam a peccdtis meis, * et omnes iniquitates meas dele. Ant. Dele.
Cor mundum crea in me, Deus, * et spiritum firmum
innova in visceribus meis. Ant. Dele.
Ne proicias me a facie tua, * et spiritum sanctum
tuum ne duferas a me. Ant. Dele.
Redde mihi lretitiam salutdris tui, * et spiritu promptissimo confirma me. Ant. Dele.
Docebo iniquos vias tuas, * et impii ad te convertentur. Ant. Dele.
Libera rile de sanguinibus, Deus, Deus salutis mere, *
et exsultabit lingua mea iustitiam tuam. Ant. Dele.
Domine, labia mea aperies, * et os meum annuntiabit laudem tuam. Ant. Dele.
Non enim sacrificio delectaris, * holocaustum, si 6fferam, non placebit. Ant. Dele.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus, * cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies. Ant. Dele.
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion, *
ut <edificentur muri Jerusalem. Ant. Dele.
Tune acceptabis sacrificium iustitire, oblati6nes et
holocausta; * tune imp6nent super altare tuum vitulos. Ant. Dele.

88

TEMPUS QUADRAGESIMlE

Ad liturgiam eucharisticam
Antiphona ad offertorium
I g2

G----1------------ [-

----.-.------.--.---.------t
-
.
-F
=--~--

actu-s

est

adiutor me- us De- :s m::-:- -

Psalmus 29

G------ts-.---~j
----;--11--11--11------11--~~-cI

--
'f.

r Exaltabo te, Domine, quoni- am ex- traxisti me,

!__., ,_., ,_.,_.,_.,


nee de-lectasti

-~-~ .-.===[

i-nimicos me- os super me.

_,j

Ant. Fae-

G-3---------.. .

- - - - - -_- - - - - - - - - - - - - -

- - -- --

tus

z
3
4

------------------------

est.

Domine Deus meus, clamavi ad te, * et sanasti me.


Ant. Factus est.
Numquid confitebitur tibi pulvis, * aut annuntiabit
veritdtem tuam? Ant. Factus est.
Audi, Domine, et miserere mei, * Domine, esto mihi
adiutor. Ant. Factus est.
Antiphona ad communionem

II D

- - - -- - -- - - + - - - - - - - - - - - - -

~--. .-------.--------11-i--------i

-===------=-==----~-~==

a no-bis, Domi-ne,

~=-- ~!~
ti- one.

_-

auxi- li- um de tribu-la-

89

FERIA IV CINERUM

Psalmus 59

~
Ji.

~-
I

~-

- ---- . --- ---~-~-.~I

De- us, reppu- listi nos, destruxisti nos;


-

~~ ~ ~

es: converte-re
2

3
4
5
6
7

o-m

-=~

ad nos.

_;.

-;_:_-~
i-ra-tus

---~ ~

Ant. Da no bis.

Concussisti terram, confregisti earn, * sana contriti6nes eius, quia commota est. Ant. Da nobis.
Ostendisti p6pulo tuo dura, * potasti nos vino vertiginis. Ant. Da nobis.
Dedisti metuentibus te signum, * ut fllgiant a facie
arcus. Ant. Da nobis.
Ut liberentur dilecti tui, * salvos fac dextera tua
et exaudi nos. Ant. Da nobis.
Da nobis auxilium de tribulati6ne, * quia vana salus h6minis. Ant. Da nobis.
In Deo faciemus virtutem, * et ipse conculcabit tribulantes nos. Ant. Da nobis.

Hi cantus resumi possunt in omnibus feriis temporis


Quadragesimce.

go

TEMPUS Q,UADRAGESIMJE

DOMINICA I
VII a

Antiphona ad introitum
------;--.-f----tt-~---=-------j

;~--.-----==---~-=I=--..

T
cla~
--;--f------3-1--:nc invod.-bis *et D6minus exaudi- et,

;- ~-~ . ; ===- =========


-------------~~ - - - - - - - - - -

mabis

et di- cet: Ecce

adsum.

,
. . .--.-.-.----0-11-i--o-11-l-.-j
-- - - Psalmus 90

.----
.

---~------------- - - ------------------------- --f. 1 Qui hd-bi-tat in pro-tecti- 6ne Altissimi, * sub

==~~-~- .-.-~~= -ti-==~===::____i


.- ---.--

-----------------~-

----------------------- ------

umbra Omnipo-tentis commorabi- tur.

Ant. Tune

.----;-.- ---- --.--t-.-.~==-----

~- - ~
invoca-bis.

-~- ---=tt:=::- ~ -

Flexa: Domino: t

Dicet Domino: t Refugium meum et fortitUdo


mea, * Deus meus, sperabo in eum . Ant. Tune.
3 Alis suis obumbrabit tibi, * et sub pennas eius
eonfugies. Ant. Tune.
4 Scutum et lorica veritas eius ; * non time bis a timore
noetllrno, Ant. Tune.
5 Quodsi 6eulis tuis eonsideraveris, * retributi6nem
peeeatorum videbis. Ant. Tune.
6 Qu6niam tu es, Domine, refugium meum. * Altissimum posuisti habitaeulum tuum. Ant. Tune.
7 Non aceedet ad te malum, * et flagellum non appropiriquabit tabernaeulo tuo. Ant. Tune.
2

91

DOMINICA I

Q_u6niam angelis suis mandabit de te, * ut eustodiant te in omnibus viis tuis. Ant. Tune.
9 In mdnibus portabunt te, * ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Ant. Tune.
IO Super aspidem et basiliseum ambulabis, * et eoneulcabis leonem et draconem. Ant. Tune.
8

Psalmus responsorius I E 5

1
f.1

--::u

~- I* . .

Scapu-lis su-

Ps. 90

-=it

~ P

obumbrabit ti-bi.

is

:W. Sub pen-

;====== ====--======
-----~----

--~--1'9--~

---------------- - - - - -- -- - -

nis e- ius sperabis.

ai

!
Yf.

H-

~-I

Non aeeedet ad te ma-

lum,

=-* et

flagellum non

--.-.--.-.-.-.-.-----.--.---------.-.--1
= --==-

; - - - - - - '-~-=---=---==--==-----==~-.
~
appropinqua-bit tabernaeu- lo tu- o. :w. Sub pennas
--------- -------- ---c--.:.---11G---E--E
-'-~
-------
----~11--

--1'9--tl---~- ----~-'

e-ius spe-rabis.

f.

-------

3 Quo-ni- am. 1

Yf. 4 In ma-nibus.

3 Quoniam angelis suis mandabit de te, * ut eustodiant te in omnibus viis tuis. :W. Sub pennas.
1 Versiculi impar(:s in primo tenore (mi) cantanlur; pares autem
in secundo (la) .

92

4
5
6
7

TEMPUS QUADRAGESIMJE

In manibus portabunt te, * ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. ~ Sub pennas.
Super aspidem et basiliscum ambulabis, * et conculcabis le6nem et draconem. E:'. Sub pennas.
Quoniam mihi adhcl!sit, liberabo eum; * suscipiam
eum, qu6niam cogn6vit nomen meum. ~ Sub pennas.
Clamabit ad me, et ego exaudiam eum; ' cum ipso
sum in tribulatione, * eripiam eum et glorificabo
eum. ~ Sub pennas.
Longitudine dierum replebo eum, * et ostendam illi
salutare meum. ~ Sub pennas.

Vel ad libitum psalmus responsorius Lretatus sum, ut


m Missa II temporis Adventus, p. 60.
Psalmus responsorius II D r g

t --- - ---- ----- .


"'f.

Ego di-xi: Domine, mi-se-re-re me-

L--

Ps. 40
D-

i;

F---=~
*

sana

~ ._ ~ - ~-, -._. 1

animam me-

am.

Qui- a pecca-vi ti-bi.

Inimici mei dixerunt mala mihi: * Quando morietur, et peribit nomen, eius? ~ Quia.
3 Et si ingrediebatur, ut visitaret, vana loquebatur; '
cor eius congregabat iniquitatem sibi, * egrediebatur
foras et detrahebat. ~- Quia.
4 Simul adversum me susurrabant omnes inimici mei;
* adversum me cogitabant mala mihi: ~ Quia.
5 Maleficium effusum est in eo; * et qui decumbit
non adiciet ut resurgat . ~- Quia.
6 Sed et homo pads mere, in quo speravi, * qui edebat
panem meum, levavit contra me calcaneum. ~- Quia.
2

DOMINICA I

93

Antiphona acclamationis
VIFG -----~~

----=---=-------------------- --------.---!-.'!!--.-----11-~---.----11-11m---i

obis da-tum est

nosse myste-ri- um regni

;--.----1-==--. ---.--=-1---~~--:--1
-~-ti -----~--=---;--+---11-=----
De-

1,

ce-te-ris autem in pa-rabo-lis, di-xit Iesus

;=====
---------II~~-=---~=====
- --------~----

disci- pu-lis su- is.

------~-

- - - - - - - --- - - -

E u o u a e.

Canitur deinde unus saltem versiculus e psalmo responsorio pn:ecedenti, qui non est adhibitus.

Ps. 40

vel Tractus

;---.-.-.--.-.-.-.-.-~----.-~ ~
--
-----====--===-------r.- -===
- -- - - - - -- - - - - - - - - -----

;. .. -.-. .

-----

y. I Ego di-xi:D6mine, mi-sere-re me- i; * sana a-

~~ =~=----=:~

nimam me- am, qui- a peccavi ti-bi.

--

- .-

y. 2

In-imi-ci

_- -

G-.-.-1----.-:--~.----------=~

me- i. Flexa: loquebatur;


2

Inimici mei dixerunt mala mihi:


tur, et peribit nomen eius?

Quando morie-

TEMPUS Q.UADRAGESIM,

94

Et si ingrediebatur, ut visitaret, vana loquebatur; t


cor eius congregabat iniquitatem sibi, * egrediebatur
foras et detrahebat.
Simul adversum me susurrabant omnes inimici mei; *
adversum me cogitabant mala mihi.
Me autem propter innocentiam suscepisti, * et statuisti me in conspectu tuo in reternum.

4
5

Antiphona ad offertorium
If

G---------1-ts.--------------.----:---------.-.----------------==------===--=--===-~~=~

c --=-,..
um fa-cis

eleem6-synam,

nesci- at si-nistra

; +-~-~---=-~-----------~-l----==

--

--11-

---ti

tu- a quid fa-ci- at dexte-ra tu- a.

------

----------

Psalmus 50

G----Gm-----=+----1

:::__--ti

=--=---. c-.--n-=~----::---

---------------------- ------------

Yf.

Mi-se-re-re me-

i, De

us,

secundum mi-se-

;---tl---tl--.--;-a
___ ~-~-------====-:=--==~=====
--------tl-----h
------ - - - - - - - - - - -------19i- -----ri-c6rdi- am tu2

3
4

am.

Ant. Cum fa-cis.

Et secundum multitudinem miserationum tuarum *


dele iniquitdtem meam. Ant. Cum facis.
Amplius lava me ab iniquitate mea, * et a peccato
meo munda me. Ant. Cum facis.
Q_u6niam iniquitatem meam ego cognosco, * et peccatum meum contra me est semper. Ant. Cum facis.

DOMINICA I

95

Antiphona ad communionem
VIII c

ii------f---------------- ~ j
i-11-11-=-------.----- - -------------------n-tellege

* cl~m~-rem

me-

Psalmus 5

um:D~~T;;:.- - - -

-~- -- - ---: ~-=-c::- -I ---~

y. I

Verba me- a

auribus percipe, Domine;

intel-

G-------;==.--~-o-.-=~~--===~====
- - - - - - - - - - - - --------~----------------- --------- ---lege gemi- tum me-

um.

Ant. Intellege.

--- - ' - - f - - 3 - - - - - - G----11----11---------------------c-------------------------- ----------------

Flexa : Domine,
2

Intinde voci clamoris mei, * rex meus et Deus meus.


Ant. Intellege.
Q_u6niam ad te orabo, Domine, t mane exaudies
vocem meam; * mane astabo ti bi, et exspectabo.
Ant. Intellege.
Q_u6niam non Deus volens iniquitatem tu es; t neque
habitabit iuxta te malignus, * neque permanebunt
iniusti ante oculos tuos. Ant. Intellege.
Odisti omnes qui operantur iniquitatem, t perdes
omnes qui loquuntur mendacium; * virum sanguinum
et dolosum abominabitur Dominus. Ant. Intellege.
Ego autem in multitudine misericordire ture t introibo in domum tuam; * adorabo ad templum
sanctum tuum in tim6re tuo. Ant. Intellege.
Domine, deduc me in iustitia tua propter inimicos
meos, * dirige in conspectu meo viam tuam.
Ant. Intellege.

96

TEMPUS Q,UADRAGESIMJE

Et omnes qui sperant in te lretentur, * in reternum


exsultent. Ant. Intellege.
Obumbrabis eis, et gloriabuntur in te * qui diligunt
nomen tuum. Ant. Intellege.
Q,u6niam tu benedices iusto, Domine; * quasi scuto,
bona voluntate corondbis eum. Ant. Intellege.

g
10

DOMINICA II
Missa ut in festo Transfigurationis Domini, p. 288.
Post lectionem II dicitur psalmus responsorius II de
Missa pro dominica III, p. 98, vel ant. acclamationis,
p. 99

DOMINICA III
Antiphona ad introitum
IV . .

I .____. :;-,;+- - C.-. ~ t

0 -~ . -=~~-----=;=. _
....-

cu-li me- i * semper ad D6minum.


Psalmus 24

1.

Ad te, Domine, leva-vi

-~

a-nimam me-

.-. :

. -:E .j
am,* De-

L.~-----~-----.
---------------------c.-~___=
111-=~

us me- us, in te confido, non e- rube- scam. Ant. 0-

.=~

-!1

-~

f- -

-~

----~---------cu-li. Flexa: doce me, t

---------

DOMINICA III

97

Dirige tne in veritate tua et doce me, t quia tu es


Deus salutis mece, * et te sustinui tota die. Ant. Oculi.
3 Reminiscere miserationum tudrum, Domine, * et misericordiarum tuarum, quoniam a steculo sunt.
2

Ant. Oculi.
4

Peccdta iuventutis mere et delicta mea ne memineris; t secundun'l misericordiam tuam memento mei
tu, * propter bonitatem tuam, Domine. Ant. Oculi.
5 Propter nomen tuum, Domine, propitiaberis peccdto
meo; * multum est enim. Ant. Oculi.
6 Respice in me, et miserere mei, * quia unicus et
pauper sum ego. Ant. Oculi.
7 Dildta angustias cordis mei, * et de necessitatibus
meis erue me. Ant. Oculi.
8 Vide humilitatem meam et lab6rem meum, * et dimitte univfrsa delicta mea. Ant. Oculi.
9 Cust6di animam meam, et erue me; * non erubescam, quoniam sperdvi in te. Ant. Oculi.

Psalmus responsorius I D
G

a-a

.~

Ps. 37

~~-c _ ~ ;-i ._=!

yr. r Fe-sti- na in adiu-to-ri-um me-

um . ~-

~~- ~-=-~--=~ ~
De- us sa-lu-tis me- ce.
;

yr.

-II-

Domine, ne

in furo-re tu- o

in i-ra tu- a corri-pi- as me.

,
,.___.

--o_:---=r . i

argu- as me,

L . --;--;---~-~~ ~
que

Domine

~-

* ne-

l=L. L..
Domine De- us.

98

TEMPUS Q,UADRAGESIMlE

Quoniam sagittre ture infixre sunt mihi, * et descendit super me manus tua. ~ Domine.
4 Non est sanitas in came mea a facie indignationis
ture, * non est pax ossibus me1s a facie peccatorum
meorum. ~- Domine.
5 Quoniam iniquitates mere supergressre sunt caput
meum, * et sicut onus grave gravant me nimis.
~- Domine.
6 lnclinatus sum et incurvatus nimis; * to ta die contristatus ingrediebar. W Domine.
7 Quoniam lumbi mei impleti sunt ardoribus, * et
non est sanitas in came mea. ~- Domine.
8 Affiictus sum et humiliatus nimis, * rugiebam a
gemitu cordis mei. W Domine.
9 Domine, ante te omne desidfrium meum, * ef
gemitus meus a te non est absconditus. ~- Domine.
10
Palpitavit cor meum, dereliquit me virtus mea, *
et lumen oculorum meorum, et ipsum non est mecum. ~- Domine.
3

Ps. 122

Psalmus responsorius II D r g

-H

y.

Mi-se-re-re nostri,

;:-q3 -~-_::-~~
Domine. ~-

Mi-se- re-re nostri.

; - - -~ ---i _ o-m-~=i~~-~ ~
y.

Ad te leva-vi

ocu-los me-

-L._; ~

"-:1"-P _.

~-

Mi-se- re-re nostri.

m ere-

lis.

OS,

* qui

ha-bi-tas

-:

99

DOMINICA III

Ecce sicut oculi servorum ad manus dominorum suorum, * sicut oculi ancilla:. ad manus domina:. sure.
ij. Miserere.
Ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, * donec
misereatur nostri. W Miserere.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri, * quia
multum repleti sumus despectione. ij. Miserere.
Quia multum repleta est anima nostra * derisione
abundantium et despectione superborum. ij. Miserere.

4
5
6

Ad libitum: Miserere nostri, Domine. ij. Miserfre.


Antiphona acclamationis
Va

=--~~==;=:;~~

f-=====f-.
-f---=-

-1

---~-

---11--l

N ~~ lo pa~~i- vit homo,

:cI~-

;====~
----==-===-~==
--~---=------11--='1
---f!------------111!_111!_ _ _=
_111!_._ _
_ omni verbo, quod proce-dit de

l--11--~-~-

o-re De- i.

E u o u a e.
Canitur deinde imus saltem versiculus e psalmo responsorio pra:.cedenti, qui non est adhibitus.

vel Tractus
I a

Ps. 124

G
-----G------E
----=-------------c----.--I

---

-------------------------- -

f.

Qui confidunt in Domino, sic-ut mons Si- on:

______
_ _ _. _____ 111!_____
;------------===--~----~----
--1
111! _ _ _ _ _ ~----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - non commove-bi-tur, in a:.-ternum ma- net. f. 2 Ieru-

100

TEMPUS Q,UADRAGESIMlE

-:-:. + - - J - :_ __ _ -::=-

L .3 -

sa-lem. Flexa: e-ius:

Ierusalem, montes in circuitu eius: t et D6minus in


circuitu populi sui, * ex hoc nunc et usque in sreculum.
Quia non requiescet virga iniquitatis super sortem
iustorum, * ut non extendant iusti ad iniquitatem
manus suas.
Benefac, Domine, bonis, * et rectis corde.
Declinantes autem per vias pravas t adducet Dommus cum operantibus iniquitatem. * Pax super
Israel.

4
5

Antiphona ad offertorium
IVE

1---t------------------~==-===----------h- =----~

--J~-!_~-~=t~-r.-==---~-~--range * e-su-ri- en-ti panem tu-um, et e-genos

. ..

;==--==----==f---==3=t======
-
-~------

------------=--~-~vagosque induc in domum tu- am.

---------

Psalmus 50

-0---:;---M

"'f.

_.------o

~---- -0--o-:+-!

Mi- se-re-re me- z, De-

us,

* secundum

mi-se- ri-

c6rdi- am

r. II
tu- am.

1----~

-J-~-~-~-~-~ ~-~=
Ant. Frange

e-su-ri- en- ti.

DOMINICA III

IOI

,
i===--11--11--11-------11-~-~-~ -~===
======--~===-Q-l'a -~=~====

""f.

5 ... spi- ri-tu promptissimo

confirma me.

Averte faciem tuam a peccdtis meis, * et omnes m1quitates meas dele. Ant. Frange.
3 Cor mundum crea in me, Deus, * et spiritum firmum
innova in visciribus meis. Ant. Frange.
4 Ne proicias me a facie tua, * et spiritum sanctum
tuum ne duferas a me. Ant. Frange.
5 Redde mihi lretitiam salutdris tui, * et spiritu promptissimo confirma me. Ant. Frange.
2

Antiphona ad communionem
VIII c ------------f------------~

=----------------11-------- ===--~-:--~ ---~~~---~- ~!


1-lumina-ti- o me- a,

* et salus

me- a D6minus.

Psalmus 26

- - - + - - -j

~~ - --- --~ - -~~c---


y. I D6minus pro-tector vi-t<e me- re, * a

;~-a- -~
da- bo?

~ - --

quo tre-pi-

--~~-II' ~~
Ant. Illumina-ti- o.

Dum appr6piant super me nocentes, * ut edant


carnes meas. Ant. Illuminatio.
3 Qjli tribulant me inimici mei, * ipsi infirmati sunt
et ceciderunt. Ant. Illuminatio.
4 Si consistant advfrsum me castra, * non timebit
cor meum. Ant. Illuminatio.
2

l 02

TEMPUS QUADRAGES!MlE

Si exsurgat advfrsum me prrelium,

in hoc ego

sperabo. Ant. Illuminatio.


Unum petii a Domino, hoc requiram:

* ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vittE mere.


Ant. Illuminatio.
7 Ut videam voluptatem Domini, * et visitem templum
eius. Ant. Illuminatio.
8 Q,u6niam occultabit me in tentorio suo, in die maIOrum. * Abscondet me in abscondito tabernaculi
sui. Ant. Illuminatio.
g Credo vidfre bona Domini * in terra viventium.
Ant. Illuminatio.
10
Exspecta Dominuni, viriliter age, * et confortetur
cor tuum, et sustine Dominum. Ant. Illuminatio.
6

DOMINICA IV
Antiphona ad introitum
VII c - - . - - . - - - - .

;===---:--

.--

~-----===---~--~~--+--

I ~ibu-la-ti-

one * invo-ca-vi -Domi-n:m, et ex-

.----!----~-~----

~-audi-vit
-=:=-----=-----
~-~-~=~=------=
me
m la-ti-tudi-ne.
Psalmus 117

-------~D---~-+=---j

~-=-~-~-~ -~-~=~--=t ~

Yf.

Con-:fi-temi-ni Domino, quoni- am ho- nus, *quo-

------.-.-.--.-.-.----c-.--- --[--.--i
-===
~==--===--==--====----===---~-0-

-----------------------ni- am in srecu-lum mi- se-ricordi- a e-

----

ius. Ant. In

DOMINICA IV

----.-. ~----.-.--.--1--.-.-[---
~---~-- ==-===------==== --===
--------

tribu- la-ti- one.

------------Flexa : sic-ut apes,

Dicant nunc qui timent Dominum, * quomam in


sreculum misericordia eius. Ant. In tribulatione.
D6minus mecum adiutor meus, * et ego despiciam
inimicos meos. Ant. In tribulatione.
Bonum est confo.gere ad Dominum, * quam confidere in homine. Ant. In tribulatione.
Bonum est confugere ad Dominum, * quam confidere
in principibus. Ant. In tribulatione.
Omnes gentes circuierunt me, * et in nomine Domini
excidi eos. Ant. In tribulatione.
Circumdantes circumdederunt me, * et in nomine
Domini ex,eidi eos. Ant. In tribulatione.
Circumdederunt me sicut apes, t et exarserunt sicut
ignis in spinis, * et in n6mine Domini excidi eos.
Ant. In tribulatione.
Fortitudo mea et laus mea Dominus, * et factus
est mihi in salutem. Ant. In tribulatione.
Non m6riar, sed vivam, * et narrabo opera Domini.
Ant. In tribulatione.

3
4
5
6
7
8

9
IO

Psalm.us responsorius I E 4

f.

Ps. 9

Factus est Dominus re-fll-gi- um paupe-ri.

Ad-

G-----l5---]-1- - - ---~-~=--.. .----~-.----------------~

iu-tor in tribu- la- ti- 6-nibus.

===--======

----------~

TEMPUS Q,UADRAGESIMJE

'

--------

f.

---

...

--

Confi-tebor ti-bi, Domine, in toto corde me-

L~:::_"

u - _;::-"

narrabo omni- a m1-ra-bi-li- a

tu-

a.

~e
o;

"::!

&' Adiu-tor.

La:tabor et exsultabo in te, * psallam nomini tuo,


Altissime. &' Adiutor.
4 Cum convertuntur inimici mei retrorsum, * infirmantur et pfreunt a facie tua. &' Adiutor.
5 Dominus autem in a:ternum sedebit, * paravit in
iudicium thronum suum. ~ Adiutor.
6 Et ipse iudicabit orbem terra: in iustitia, * iudicabit
populos in a:quitate. &' Adiutor.
7 Et sperent in te qui noverunt nomen tuum, * quoniam
non. dereliquisti qua:rentes te, Domine. &' Adiutor.
8 Psallite Domino, qui habitat in Sion; * annuntiate
inter gentes studia eius. &' Adiutor.
g Miserfre mei, Domine; * vi de affiictionem meam
de inimicis meis. &'- Adiutor.
10
Quoniam non in finem oblivio erit pauperis; * exspectatio pauperum non peribit in ceternum. &'- Adiutor.
r r Oculi eius in pauperem respiciunt: * insidiatur in
abscondito, quasi leo in spelunca sua. &' Adiutor.
3

Psalmus responsorius II C 2 g

g_J- - - -

=---------11;;;;--~--~

-~-r-.----

mine, exaudi

Ps. 129

vocem me- am.

------

105

DOMINICA IV

; - - - - - ' - " ' + = - - -,


-
----
i 0- -t
-- -
"'f. 2 Fi- ant aures tu- re intenden- tes * in vocem de,
;--~~---~=---

- ---11 Q-=~=~pre-ca-ti- o-nis me- re.

:-11--11 =~

!)'. Domi-ne.

Si iniquitates observaveris, Domine, * Domine, quis


sustinebit? !)'. Domine.
Quia apud te propitiatio est, * et timebimus te.
!)'. Domine.
Sustinui te, Domine; ' sustinuit anima mea in verbo
eius, * speravit anima mea in Domino. !)'. Domine.
Magis quam custodes auroram, * speret Israel in
Domino. !)'. Domine.
Quia apud Dominum misericordia, * et copiosa
apud eum redemptio. !)'. Domine.
Et ipse redimet Israel * ex omnibus iniquitatibus
ems. !)'. Domine.

3
4
5
6
7
8

Antiphona acclamationis
If

G----------t---------

:------11--111-11--i--i
---m--=-11--"'---I!----

Q--..--,------- *
ui verbum De- i re-tinent

1-=

corde perfecta et

- - - - t i - - -11
---~-i=~-~-~-H-:-~-11.----++---~-11---------------~---f---''-'---

opti-mo,

fructum affe-runt m pa-ti- enti- a.

;--- . :7-q
E u o u a e.

106

TEMPUS Q.UADRAGESIMJE

Canitur deinde unus saltem versiculus e psalmo responsorio prrecedenti, qui non est adhibitus.

vel Tractus
I a ;

f.

1- ...

--=_Gli -

De pro-fundis clamavi

L~

'-

3
4
5

ad

Ps. 129

f= --~

c~

te, Domi-ne;

am . . f.

* Do

II

Fi- ant aures.

-=.~--~

Flexa: Domine;
2

a- -i

~- ~.

mme, exau-di vo-cem me-

. --

Fiant aures ture intendentes * in vocem deprecati6nis mere.


Si iniquitates observaveris, Domine, * Domine, quis
sustinebit?
Quia apud te propitiatio est, * et timebimus te.
Sustinui te, Domine; t sustinuit anima mea in verbo
eius, * speravit anima mea in Domino.
Antiphona ad offertorium

IV d

;--11--11

~-==~~- .-11-=~-=rr

-----onum est * confi-te-ri Domino De- o nostro.


B-

ro7

DOMINICA IV

Psalmus 91

.--.----.-.-.--.-.--.-.-.-.--.---11-0--i--i

=-===-=====-------===--==

~-=
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - yr. Annunti- a-re mane mi-se- ricordi- am tu- am,*
,
I

.-.--.-.--.-.--.--11---a-.---~

----.-~

~===--===-----===-----:--== ~-

------------------- ------- et ve-ri-ta-tem tu- am per noctem. Ant. Bonum est.


2

3
4

Q,uia delectasti me, Domine, in factura tua, * et in


operibus manuum tuarum exsultabo. Ant. Bonum est.
Quam magnificata sunt opera tua, Domine : * nimis
profund<e fact<e sunt cogitationes tu<e. Ant. Bonum est.
Justus ut palma fiorebit, * sicut cedrus Libani succrescet. Ant. Bonum est.

Antiphona ad communionem
IV A

;----------f--------------------____ -=-..- -~-:--!!_!!i_!!--=-~-!!-11-i


_!! ___________ ___________
ntro- i-bo

ad altare De- i:

;====---=f----=---__

!!-11-.~---.------11

----~-<-----

he-ti- fi-cat

ad De- um qui

=!========

~-- - - - - - - - - ----------

iuventu-tem me- am.

Psalmus 42

- - - - - - - - - - - - I__
-;;
- - - - - - -_
-_
--._!!__
--..
;--!!_;_!!_!!_!!_.
!!_; -_!!_~!!___!!
!!__
-------------------------

yr. 1

Judi-ca me, De-us,

t et disceme causam me-am de

.-.--.--a--g--.-.-.-.-.-.-.-.-.--j
~~-====
--=====-----==-----==-~------------ -----------------gente non sancta;

ab homi-ne

in-iquo

et do-lo-so

108

TEMPUS QUADRAGESIMlE

..

--~---.------~----- - - - - - ----4----------

===--Q--11- =-~--=== ====-======


e-ru- e

me. Ant. Intro-i-bo.

Q,uia tu es Deus refUgii mei ; t qua re me reppulisti,


* et quare tristis incedo, dum affiigit me inimicus?
Ant. Introibo.
Emitte lucem tuam et veritdtem tuam; * ipsa me
deducant et adducant in montem sanctum tuum et
in taberndcula tua. Ant. Introibo.
C01ifitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus: * quare
tristis es, anima mea, et quare conturbdris in me?
Ant. Introibo.
Spera in Deo, qu6niam adhuc confitibor illi, * salutare vultus mei et Deus meus. Ant. Introibo.

DOMINICA V
Antiphona ad introitum
VIII c

;--11-11--11-~~-

-=-____:=t===-;=1----==

--~----=
----- - - - - - - - - - - - - - - - -----i
---e- us me- us,

* e-ri-pe

me de manu

pecca-

;.-.dbj-------- . . . t6-ris.
Psalmus 70

; . . :; . .
f.

---~

In te, Domine, spera-

-. I . ---~ . ___
vi,

* non

confondar in

tJJ-

DOMINICA V

,
e:-~-<l-

II

-- , II
.

109

-11---

ter- num. Ant. De- us me- us. Flexa: mihi, t

In iustitia tua libera me, et fripe me; * inclina ad


me aurem tuam, et salva me~ Ant. D eus meus.
3 Esto mihi in rupem pnesidii et in domum munitam, *
ut salvum me facias. Ant. Deus meus.
4 Q,uia dixerunt inimici mei mihi, t et qui observabant animam meam * consilium fecerunt in unum.
Ant. Deus meus.
5 Dicentes: Deus dereliquit eum, t persequimini et
comprehendite eum, * quia non est qui eripiat.
Ant. Deus meus.
6 Deus, ne elongfris a me; * Deus meus, in auxilium
meum festina. Ant. Deus meus.
7 Confundantur et deficiant adversantes animre mere; *
operiantur confusi6ne et pud6re qui qurerunt mala
mihi. Ant. Deus meus.
8 Ego autem semper sperabo, * et adiciam super
omnem laudem tuam. Ant. Deus meus.
9 Os meum annuntiabit iustitiam tuam, * tota die
salutare tuum. Ant. Deus meus.
ro Sed et lingua mea tota die meditabitur iustitiam
tuam, * cum confusi et revfriti fllerint qui qurerunt
mala mihi. Ant. Deus meus.
2

Psalmus responsorius I D r g

G -------11-11--11---11-il--

Ps. 21
- 1

+--ll--ll--11-11--11-11-a-I

yr. r Tu autem, Domine, ne e-longave-ris, forti-tu-do

G-;--~----=~=;-~-"'"-=~=--~-=~
--~-~- -~--~~---------1-~
H- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --

me-

a.

Ad de-fensi- 6-nem me- am c6nspice.

TEMPUS Q.UADRAGESIM.tE

I IO

G------i
-------------~.
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ---0
- - -

----ti-

---------

JI.

t
-

De-us, De-us me- us, quare me dere- liqui- sti? *

;-------'--~
---11---11------11. . ~~-a-!
~
----------------------Longe

~-

a sa-lu-te me- a verba rugi- tus me-

i.

Ad de- fensi- o-nem.

Ego autem sum vermis et non homo, * opprobrium


hOminum et abiectio plebis. ~- Ad defensionem.
4 Omnes videntes me deriserunt me; * torquentes
labia moverunt caput. ~- Ad defensionem.
5 Speravit in Domino, eripiat eum; * salvum faciat
eum, quoniam vult eum. ~- Ad defensionem.
6 Ne longe fias a me, ' quoniam tribulatio proxima
est, * quoniam non est qui adiuvet. ~- Ad defensionem.
7 Factum est cor meum tamquam cera * liquescens
in medio Ventris mei. ~- Ad defensionem.
8 Aruit tamquam testa palatum meum, ' et lingua
mea adhresit faucibus meis, * et in pulverem mortis
deduxisti me. ~- Ad defensionem.
9 Foderunt manus meas et pedes meos, * et dinumeravi omnia ossa mea. ~- Ad defensionem.
IO
Narrabo nomen tuum fratribus meis, * in medio
ecclesire laudabo te. ~- Ad defensionem.
3

Psalmus responsorius II C*

JI.

r Srepe expugnave-runt me

Ps. 128

a iuventu- te me-

'

DOMINICA V

I II

-------fi----------+-.--j
~------

---------o--

.----.--11-~---~-~---

--------------

---------- ----------------

di-cat nunc lsra-el. ij. Sa:-pe

expugnave-runt me

1-:--:============

~=~-.-=---
-------- --

- - - - - -- - -- -- - - - -

---------- - - - - - - -- - ------ - iuventu-te me- a.

3
4
5
6
7

Supra dorsum meum araverunt aratores, * prolongaverunt sulcos suos. ij. Sa:pe.
D6minus autem iustus * concidit cervices peccat6rum. ij. Sa:pe.
Confundantur et convertantur retrorsum * omnes qui
oderunt Sion. ij. Srepe.
Fiant sicut fenum tectorum, * quod priusquam evellatur, exaruit. Ji'. Sa:pe.
De quo non implevit manum suam qui metit, * et
sinum suum qui manipulos colligit. Ji'. Srepe.
Et non dixerunt qui prreteribant: ' Benedictio Domini super vos, * benedicimus vobis in n6mine D6m1m . ij. Srepe.
Antiphona acclamationis
If G - - - - - - - - - - - - t 1 - - - - - - --------ire--f--t1

- ----tl--j
----------~------1----------~-----

A -~~::, am~n dico vobis: * si quis ser~6nem me~


G-- ts--. - - - - - - =~~--~111--r.-.~=~------=

.---r.

~--------------~~-

um ser-va- ve- rit, mortem non gusta- bit

1
~

in re-

;--__- .-:--==~============
-- - - - - ------=--~-

-9--11- - - - - - - - - -

tern um. E u o u a e.

------------

I 12

TEMPUS Q.UADRAGESIMlE

Canitur deinde unus saltem versiculus e psalmo responsorio prrecedenti, qui non est adhibitus.
vel Tractus
VI F

f.

Ps. 128

._I_:.

~~~

HH

Srepe expugnave-runt me a iuventu-te me-

a,*

G
,
-_----1-~-0------+--l-+--I
--
--++---IIdi-cat nunc Isra- el:
2

3
4
5
6

f.

Srepe.

Srepe expugnaverunt me a iuventute mea, * etenim


non potuerunt adversum me.
Supra dorsum meum araverunt aratores, * prolongaverunt sulcos suos.
D6minus autem iustus * conddit cervices peccatorum.
Confundantur et convertantur retrorsum * omnes
qui oderunt Sion.
Benedictio Domini super vos, * benedicimus vobis
in nomine Domini.

Antiphona ad offertorium
VIII G

G---------------,..~-f----
--11-.---1--.-f---~-~----j
--11--~-------+-------~-

udi-ca * causam me- am: de-fende,

;_r . . . _II

'

- -

qm- a

po-tens es Domine.

..---=-

G---

Psalmus 21

-..-11~~~j

----------------------------------------------------

f.

De- us, De-us me- us, quare me dere- liqui- sti? *

'

DOMINICA V

-~-

--II

Longe

--

_-------

:--~-It-- 9=~ ~ ~

a sa-hi-te me-a verba ru-gi-tus me-

l==;;____ j

----II-=
-------

1.

======~======

---~---------

-------------------

Ant. Iudi-ca.
2

3
4

Deus meu_s, clamo per diem, et non exaudis, * et


nocte, et non est requies mihi. Ant. ludica.
Erue a framea animam meam, * et de manu cams
unicam meam. Ant. Illdica.
Salva me ex ore leonis, * et a c6rnibus unic6rnium
humilitdtem meam. Ant. IUdica.

Antiphona ad communionem
VIII c

i - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -- - - + --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j

~--~~ _;-~==-

-=~-

a- ter, * s1 non po-test hie ca- lix transi-re,

c "
Ill- SI

~ -1~=~

1--11--~-;-~-

bibam il- ]um, fi-

II

at vo-luntas tu-a.

Psalmus 115

; .- . . . ~==-_=-a .

I~~

. ;=J

"Yf. I Cd-di-di, et-i- am cum locutus sum:* Ego autem

,
- -------E-~;----------~-<J-- - -- - - - - - - ----.....-=
-~---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- humi- li- a-tus sum ni- mis. Ant. Pa- ter.

14

TEMPUS QUADRAGESIMlE

,
c~.. ~
.. ~II--==--=
Flexa: me- a:
2

3
4
5
6

7
8
g

Q,uid retribuam Domino * pro omnibus qure retribuit mihi? Ant. Pater.
Cdlicem salutaris accipiam, * et nomen Domini
invocabo. Ant. Pater.
Vota mea Domino reddam * coram omni populo
eius. Ant. Pater.
Pretiosa in conspectu Domini * mars sanct6rum eius.
Ant. Pater.
0 Domine, ego servus tuus, * ego servus tuus et
filius ancillte ture. Ant. Pater.
Dirupisti vincula mea: t ti bi sacrificabo hostiam
laudis, * et nomen Domini invocabo. Ant. Pater.
Vota mea Domino reddam * coram omni populo
eius. Ant. Pater.
In dtriis domus Domini, * in medio tui, Jerusalem.
Ant. Pater.

V el ad libitum ant. Calicem salutaris


psalmo, e feria V in Cena Domini, p. I 35 .

cum suo

HEBDOMADA SANCTA

DOMINICA IN PALMIS
DE P ASSIONE DOMINI
Commemoratio ingressus Domini in I erusalem
Ad introitum
Dum celebrans accedit cum ministris, cantatur antiphona cum psalmo, ut sequitur:

VII

...-.

ii-=~-.--.--------a~ ~~ ---~ --:---11--~

o-sanna

===-~
t
~-~.___.!...ve- nit

----=

fi- li- o Da-vid:

benedic-tus

qui

i-----~----119-f--

= ~ . - ===--~-+~-f--i

in n6-mi-ne D6mi-ni. Rex Is- ra-

el:

1- -------~-r-----+-----------

=--~-~
..-~-~-~-~= --==========
m excel-sis.
Ho-sanna
Psalmus 117

Gf.

e~

~ -~ . .

c-a- . . a-0..

r Con-fl- temi-ni Domino, quoni- am bo- nus,

-~-~=~ .-.-~- ~ c

L ~
* qu6-

It-a---~

====--==--===---==--==--~-tl=_t=
ni- am in srecu-lum mi-se-ricordi- a

Ant. Ho-sanna.

e-

ms.

16

HEBDOMADA SANCTA

Ldpidem quern reprobaverunt redificantes,

* hie factus

est in caput anguli. Ant. Hosanna.


A Domino factum est istud, * et est minibile in
6culis nostris. Ant. Hosanna.
Deus D6minus et illuxit nobis. * Instruite sollemnitatem in ramis condensis, usque ad c6rnua altaris.
Ant. Hosanna.
Deus meus es tu, et confitebor tibi, * Deus meus,
et exaltabo te. Ant. Hosanna.

3
4

Ad processionem
Diaconus vel celebrans <licit :

l-11

II

Proce-damus In pace.
Respondent omnes:

G--------~~


II
---------In no mine Chri-sti. Amen.

Progrediente processione, canuntur a schola et populo


cantus sequentes:
Antiphona I

-------.-=-11-----------_,..-!-11+-1

1rG-------~----------
----..-

--------~~-m--!!--H

------

--~

u- e-ri Hebrre-6-rum, * portantes ramos

o- li-varum,

G--------------1-~-ti-~==~ =J=;_...,.._ _ -J-11 ~

=-

---------~------f.!!-~-.-11--=-=----

obvi- ave-runt D6mi-no,

claman- tes

G-----~

- ~ _,. ~~-~-,--~l~I__
Ho-Sanna

in excel-sis.

et di-cen-tes:

DOMINICA IN PALMIS

117

Psalmus 23

Post antiphonam ab omnibus decantatam, cantor vel


cantores versum integrum canunt. lntonatio rursus cantatur initio cuiusq ue versiculi.

___;- .;__. ----;~-Cl-. - Q-11-~

;
"f.

Domi-ni

est terra et pleni-tu- do

e-

ius,

=
=============-----~- - t==

;-11---..-11-~- .--~aorbis temi-rum et qui habi-tant in e-

o.

!=. ._ ,..-=~-------------=ir =-..' ~- -----t


Ant. Pu-e- ri Flexa: mundo cor- de,
2

3
4
5
6
7
8
9
1o

Quia ipse super maria fundavit eum, * et super fiumina firmdvit eum. Ant. Pueri.
Quis ascendet in montem Domini, * aut quis stabit
in loco sancto eius? Ant. Pueri.
Innocens manibus et mundo corde, t qui non accepit in
vanum nomen eius, * nee iuravit in dolum. Ant. Pueri.
Hie accipiet benedictionem a Domino, * et iustificati6nem a Deo salutdri suo. Ant. Pueri.
Hmc est generatio qmerentium eum, * qmerentium
faciem Dei Jacob. Ant. Pueri.
Attollite, portre, capita vestra, t et elevamini, portre
reternales, * et introibit rex glorire. Ant. Pueri.
Quis est iste rex gl6rire ? t D6minus fortis et potens, *
D6minus potens in prrelio. Ant. Pueri.
Attollite, portre, capita vestra, t et elevamini, porte:e
reternales, * et introibit rex glorie:e. Ant. Pueri.
Quis est iste rex glorire ? * D6minus virtutum ipse est
rex glorire. Ant. Pueri.

II8

HEBDOMADA SANCTA

Antiphona II
I f

;=====
-~- t~ --11--=-11~-1
-------~-------------------
-11

--~-------------

u- e-ri Hebne- 6rum

* vestimenta

prosternebant

;------------=+----;- ~------11----=t:--
=J
------

=--=

--11--

et clamabant di-centes: Ho-sanna fi- li- o

m v1- a,

G----------f~
:--------

~-+

---=----~----~
-~---

Da-vid: bene-dictus qui ve-nit

in n6mine D6mi-ni.

Quce pro opportunitate repetitur post singulos versus


psalmi 46.
Psalmus 46

G---------t-;
,
--4
------=---------a-.-.-o->-----+---11--ll--1
---11-------------------T--------

1-

Omnes gentes, plaudi-te ma-nibus:

iu-bi-la-te

-'-----.-,.--

-_-_--_-=_--_-_ _._._._=_ci _r_.

-~

_._I.__I

De- o

in voce

exsulta-ti- 6- nis !

---

G-----r-~

---~-~~~

Flexa: De- i Abraham, t


2

--

Ant. Pu- e-ri.

---------------

--------------

Q_u6niam D6minus Altissimus, terribilis, * rex magnus


super omnem terram. Ant. Pueri.
Subiecit populos nobis, * et gentes sub pedibus nostris. Ant. Pueri.

II9

DOMINICA IN PALMIS

5
6

7
8
9

EUgit nobis hereditatem nostram, * gl6riam Iacob


quern dilexit. Ant. Pueri.
Ascendit Deus in iubilo, * et D6minus in voce tuba::.
Ant. Pueri.
Psdllite Deo, psallite; * psallite regi nostro psallite.
Ant. Pueri.
Q,uoniam rex omnis terra:: Deus, * psallite sapienter.
Ant. Pueri.
Regndvit Deus super gentes, * Deus sedet super sedem sanctam suam. Ant. Pueri.
Principes popul6rum congregati sunt cum p6pulo Dei
Abraham, t q u6niam Dei sunt scuta terra::: * vehementer elevatus est. Ant. Pueri.

Deinde cantari potest pro opportunitate:


Hymnus ad Christum Regem

C Schola

=----+---=--.

.=

16-ri- a, ;::-s :t

h:~:r t:b~~;t,

-~---11t-+-~----~"!~-=-r-
Redemptor,

Rex Christ:

f-------

=--.--r.-.-i

Cu- i pu- e- ri- le de- cus prompsit Ho-

1
- ~ :-.---!.

I + - - !-

sanna p1- um.


Omnes: Gloria, la us.

f----=-11--

=~

-F-l-!!!-11--------~-ll-

1-!!!

-----+--

--------------- ---------~-

r Isra- el es tu Rex, Da-vi-dis et incli-ta pro-les,

120

HEBDOMADA SANCTA

~----------11.-r---.-=-,..- ~
-=-tt---.-11-l!!..--f-~-=---~--=----------------------

Nomine qui

in Domi- ni, Rex bene-dic-te, venis.

Omnes: Gloria, laus.

Cretus in ex-eel-sis

te laudat ere- li-cus omnis,

Et

~ "'"
r---11-=-~_._,,._~--=~;
___~_:
~
__
-t-_--++-II-

morta- lis homo,

et cuncta ere- a- ta simul.

Omnes: Gloria, la us.

=--

J l'i--+----=-Jll--~
--11-~.-- -~-r-=------1-!~
----------------------

3 Plebs Hebrre- a

------

ti- bi

cum palmis obvi- a ve-nit:

--

---!-11;;;;-+---=--11;;;;-

~---"".~r ;-==~- =

Cum prece, vo-to, hymnis,

adsumus ecce

11

ti-bi.

Omnes: Gloria, la us.

~~--=----11;;;

~_!~=-----~
--:---~-.-.

4 Hi ti-bi pas-su-ro

solvebant mu- ni- a laudis: Nos

c---!-,..--+----

=~ ~"'1--1-1-t--11-~----ti!!--~-=r-=--~
i______________________11.....___
_
ti-bi regnanti

=-

pangimus ecce me-los.

Omnes: Gloria, laus.

__
_-

DOMINICA IN PALMIS

I2I

=d

-!-'9;;;-f--H--'9;;;

----~--11-~~-=-----I-""-----+
5 Hi placu- e-re

ti- bi, pla-ce- at devo- ti- o nostra:

G- - ---!--..--+----=-11----.,..,.---

=-=--11-=-=--~=-~~~---+.!!_-~-=

11

Rex bone, Rex clemens, cm bona cuncta placent.


Omnes : Gloria, laus.
Ingrediente processione m ecclesiam, cantatur:
Antiphona

m excelsis: bene-dictus qui ve-nit m


Omnes

E
--..--1

--=-ti--~--=
nomine Domi- ni:

II
~-

Ho-sanna

~---

m excelsis.

Psalmus 117
Omnes

~ -~-~ ~ .;;;~9--~- ~~II

;
Yf.

De- us Dominus, et illu-xit nobis. ~- Ho-sanna.


E---------------~~1

------.-.-.---.-.--.--.--.--.--.--j
===~----=====--=--==----==~====:
Yf.

Consti-tu- i-te .di- em so-Iemnem in condensis, '

e ] --- :,, ~
usque ad cornu

alta- ris.

E~~"I
~-

Ho-sanna in excelsis.

122

HEBDOMADA SANCTA

Deus meus es tu, et confitebor tibi, ' Deus meus,

Co'!fitebor tibi, quoniam exaudisti me, ' et factus es

mihi in salutem. ])'. Hosanna.


Confitemini Domino, quoniam bonus, ' quoniam m
sreculum misericordia eius. ])'. Hosanna.

et exaltabo te. ])'. Hosanna.

Ad Missam
Ut supra in dominica V, p. 108, sed om1ttitur ant.
et ps. ad introitum necnon Kyrie eleison.
Cantatur antiphona ad communionem Pater, p. r 13.

Feria V Hebdomadre Sanctre


MISSA CHRISMATIS
Antiphona ad introitum
I f

G - - - - - - - + - -- - -----f-===---~=:~---~-=--=~--11;;;~-1
---~.-----------~-=-fi--fructu frumenti, * vi-ni et 6-le- i su- i

; ;-~- - - -R i
.
----~~-- --~----------------

multipli- ca-ti sunt.


Psalmus 4

~=-------~----~--=er
y. I Invocantem exaudi me, De- us iusti-ti-

re me-

-====-====- . ;__. -

re

'

------11-11-11-------;c---~,,-in tribu-la-ti- 6ne di-la- tdsti mi-

r. ::

t-----

hi.

-.~1
,
~.

Ant. A fructu.

Miserere mei * et exaudi orati6nem meam.


Ant. A fructu.
3 Filii h6minum, usquequo gravi Corde? * ut quid
diligitis vanitatem et qureritis mendacium?
Ant. A fructu.

124

HEBDOMADA SANCTA

Et scitote quoniam mirificavit Dominus sanctum


suum; * Domin us exaudiet, cum clamavero ad eum.
Ant. A fructu.
5 Sacrificate sacrificium iustitire * et sperate in Domino. Ant. A fructu.
6 Multi dicunt: Quis ostendit nobis bona? * Leva
in signum super nos lumen vultus tui, Domine.
Ant. A fructu.
7 In pace in idipsum dormiam et requiescam, * qu6niam tu: Domine, singulariter in spe constituisti me.
Ant. A fructu.

Ps. 88

Psalmus responsorius I E 3

. . .

;=--=-~----.-_.--.-.-.-.------1~1-------------~

..

---------------~~--

Mi-se-ricordi- as D6mi-ni.

In re-temum can-

G~-b_=:=~-=---++---11-i=-_--===----=---_-==-=---_tabo.

1.

----11

Inve-ni David servum me-

c__.___11_____._A__
me- o
3
4

c 11-11---J
-I

unx1

e-

um; *6-le- o sancto

-_-.-~::- ~

__._l._I_ _

um.

In re-temum can-tabo.

Manus enim mea firma erit cum eo, * et bracchium


meum confortabit eum. ~ In retemum.
Et veritas mea et misericordia mea cum ipso * et
in nomine meo exaltabitur comu ems.
~ In retemum.

MISSA CHRISMA TIS

125

Ipse invocabit me: Pater meus es tu, *Deus meus


et refugium salutis mere. ~. In reternum.

Psalmus responsorius II C

, g
;----...._,.__
____
2

Ps. 32

- -_--=
II II
=-.---1
-:::_-:::_-:::_-_
_____.
_ _ _---11_-_ll-il
_-__-__ _
c ___ ~--~~--.__,,_ --~~

"f.

Exsulta-te, iusti, in Domino.

;_i .

-=-11---11

Rectos de-cet

~--=----=------:-=__--:===:
------------------

------- -----------------collauda-ti-o.

G===========--~===i=======---1t-------------11---11------~-- ~----~

--------------------------

vum, * bene psal-li,


; - - - - - - - ------- --~=--.--.-------.------.--.---.-.--~=;-~~-~-=~. 111-.

"f.

te
3
4
5
6
7
8
9

Canta-te

e-

e- i canti-cum no-

in vo-ci-fe-ra-ti-

one.

Rectos.

Diligit iustitiam et iudicium, * misericordia Domini


plena est terra. ~- Rectos.
Beata gens, cui Dominus est Deus, * populus, quern
elegit in hereditatem sibi. W Rectos.
De crelo respexit D6minus, * vidit omnes filios h6minum. ~- Rectos.
Ecce oculi Domini super metuentes eum, * in eos
qui sperant super misericordia eius. ~- Rectos.
Ut eruat a morte animas e6rum, * et alat eos in
fame. ~- Rectos.
Anima nostra sustinet Dominum, * quoniam adiutor
et protector noster est. ~- Rectos.
Quia in eo lretabitur cor nostrum, * et in nomine
sancto eius speravimus. ~ Rectos.

126

HEBDOMADA SANCTA

ro

Fiat misericordia tua, Domine, super nos,


admodum speravimus in te. ~- Rectos.

quem-

Ad offertorium
Processione per ecclesiam progrediente, schola, omnibus respondentibus, cantat hymnum 0 Redemptor, loco
antiphonre ad offertorium.
Schola

----------+-----~~---------11-=-~--i'i------

---------=~==~

~-====~ ~-. ~

Redemptor, sume carmen

Temet concinen-

~
=~-j---=----=---====---=====
--:--H-1-------------

----W----------------------

ti- um.
Omnes: 0 Redemptor.
----------=---f---~----=------1

~----- ~ -----===-~--~---f -~
----~----------------------!

Arbor fe-ta alma luce Hoc sacrandum pro-tu- lit,

----=-~---=--!-------~

.,;---------~---11;o-~

--r.--~--

===---==---==--==--------;===---Fert hoc prona prre-sens turba Salva-to-ri


Omnes: 0 Redemptor.

srecu-li.

--------,,,-----11=1--+--tt-- -r--.,,....----11=~,----~------~-------~--~--~---1--

_____________--==

Consecra-re tu dignare, Rex per-ennis patri- re,

---=------=----+--- ~---~---"-~-
-"---~---~-J
---------!-'--+--= = :: Hoc o-li-vum, signum vivum, Iu-ra contra dremonum.
Omnes: 0 Redemptor.

MISSA CHRISMATIS

127

- --------~--1---ti-----=

~----~-11------11111-~

---.-

3 Vt nove-tur sexus omnis

I 1

~.

Uncti- one chrisma- tis:

---=----=--1-----~
11111

~---~---11.-11---~-- --

~--==--==~-~---;===-;
U t sane-tur sauci- a-ta Digni-ta-tis gl6-ri- a.
Omnes: 0 Redemptor.

-----.-

-:--+--=-11----

~-----11111-------~-!-~
4 Lo-ta mente sacro fonte

I 1

Aufugantur crimi-na,

---:---:----1----

i-11--==--h--~=~~~--= -~ . = II J
Uncta fronte sacro- sancta
Omnes: 0 Redemptor.

Influ- unt cha- rismata.

- - ----------=--ti-I-----..
=
1
~-11-.-
~
~
----------------------------

. -..-===_11111 __ -

5 Corde natus ex Pa-rentis, Alvum implens Virgi- nis,

:=4P

--=----1-----+-

..

~---tl--r---i__,,--,..---lllll
__________-_-_ ____
-!---:------

Prc:esta lucem, claude mortem Chrisma-tis con-sortibus.


Omnes : 0 Redemptor.

=
1
.
.
.
------
-r--r.

~~- .. -==-~

---------1-+---=-11-~

6 Sit hc:ec di- es festa nobis

Sc:ecu-16-rum

srecu~

lis,

--=-----=---+---
.
II
i---tl_-_-_-_-_~~-=---~-~--r- -~-._-_--=-=====
Sit sacra-ta digna laude Nee senescat tempo-re.
Omnes: 0 Redemptor.

r28

HEBDOMADA SANCTA

Antiphona ad communionem
VIIIG

G---------1-------=----!I! i ~ .--:--+-a---.-.--~--.-~

i-le-~i-sti

iusti-ti-

am,~o-disti

i-niqui-

=------!l!--1---f-----I i
-11-a--f--lli-. ------~-------

----+-~------

ta-tern: propter-e- a

-rm-

unxit te De- us

6-le- o Ire-ti-

;-~--------

-'========---===---=====

--~=~- - ---------------------ti- re.

Psalmus 44
G-------11-11----11-----
----.-It-

~~

a--11------~

---------------------------

f.

E-ructavit cor me-um verbum ho- num,

,
G-- ----

e-go opera me- a re- gi.

;-----

dico

f---==----~
*

Lingua me- a ca-lamus

,
---_!I!-~---;-;-.~-:~+--- . ~

scribre ve-16-ci-ter scriben- tis. Ant. Di-lexi- sti.


2

Speci6sus forma es prre filiis h6minum, t diffusa est


gratia in labiis tuis, * propterea benedixit te Deus
in d!ternum. Ant. Dilexisti.
Accingere gladio tuo super femur tuum, potentissime; * splend6re tuo et ornatu tuo pr6spere procede.
Ant. Dilexisti.

FERIA V IN CENA DOMINI

5
6
7

8
9
10

129

Currum ascende propter veritatem et mansuetudinem


et iustitiam. * Et sagittabit pro te mirabiliter dextera tua. Ant. Dilexisti.
Saglttre ture acutre t - populi sub te cadent - *
in corda inimic6rum regis. Ant. Dilexisti.
Sedes tua, Deus, in sreculum sreculi; * sceptrum requitatis sceptrum regni tui. Ant. Dilexisti.
Myrrha et aloe et casia omnia vestimenta tua, *
e domibus eburneis chordre delectaverunt te.
Ant. Dilexisti.
Pro pdtribus tuis erunt tibi filii; * constitues eos
principes super omnem terram. Ant. Dilexisti.
Memor ero nominis tui * in omni generatione et
generati6ne. Ant. Dilexisti.
Propterea populi, confitebuntur tibi * in reternum
et in sreculum sreculi. Ant. Dilexisti.

SACRUM TRIDUUM PASCHALE


PASSIONIS ET RESURRECTIONIS DOMINI

MISSA IN CENA DOMINI


Ad liturgiam verbi
Antiphona ad introitum

VII c

w
=
_:_Ill --111_.:=J~.;_-;=~
______
I _

OS

au tern

* glo-ri-

;--------------~... -=-
Domi-ni nostri

lll_lll____ _

a-ri

opor- tet

~II_

Ie-su Christi.

in cruce

SACRUM TRIDUUM PASCHALE

Psalmus 66

--=-=

---------------------------0-m-j

G----r.-=-~--~~~--~--~-~-~-~

y.

De- us mi-se- re- a- tur nostri, et benedi- cat

; ci=~-~- ~ .- - ==-c
E

no- bis;

illuminet vultum su-

-----=--=

;~~

Ant. Nos

autem.

11

um super nos.

11

;_ _

~~--I~~-l+-11

Flexa: gentes,

Ut cognoscatur in terra via tua, * in omnibus gentibus salutare tuum. Ant. Nos autem.
3 Confiteantur tibi p6puli, Deus; * confiteantur tibi
p6puli omnes. Ant. Nos autem.
4 Detintur et exsultent gentes, t qu6niam iudicas p6pulos in requitate, * et gentes in terra dirigis.
Ant. Nos autem.
5 Con.fiteantur tibi p6puli, Deus, * confiteantur tibi
p6puli omnes. Ant. Nos autem.
6 Terra dedit fructum suum; * benedicat nos Deus,
Deus noster. Ant. Nos autem.
7 Benedicat nos Deus, * et metuant eum omnes fines
terra:. Ant. Nos autem.
2

V el ad Ii bi tum ant. ad introitum Sacerdos m a::ternum, p. 201 .

FERIA V IN CENA DOMINI

Psalmus responsorius I D*

---- ~. ~-~- -11-i-

;
r.

D6minus pascit me,

Ps. 22

~~3-j

-11- -

et nihil mihi de- e-rit:

G------11--11--r--.----.-- --~-------.------~----11------- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

-----

- - - - - -- -- -- - - -- - - - - - - - - ~.

In loco pascu- re

i-bi me collo-cavit.

l===-===-=====--11---=~l~--~

--. .
r.

~ - -~ -~--~---

r .

Super aquas qui-e-tis eduxit me,

am

re-fe- cit. !)'. In loco

"f. 3

~--

animam me-

Deduxit me 1

;-11-~3---=-:-.-P,===---==---~

~=8==

- - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -

nomen su- um.


3
4
5
6
7

f. 4 ... qu6ni-

am tu mecum es.

Deduxit me super semitas iustitire * propter nomen


suum. !)'. In loco.
Nam et si ambulavero in valle umbrre mortis, non
timebo mala, * qu6niam tu mecum es. ~ In loco.
Virga tua, et baculus tuus * ipsa me consolata sunt.
!)'. In loco.
Parasti in conspectu meo mensam * adversus eos
qui tribulant me. ~ In loco.
Impinguasti in oleo caput meum, * et calix meus
red-6.ndat. ~ In loco.

1
Versiculi impares in primo tenore (ut) cantantur ; pares autem
in secundo (sol) .

132

SACRUM TRIDUUM PASCHALE

Etenim benignitas et misericordia subsequentur me *


omnibus diebus vitie mere. ij. In loco.
Et inhabitabo in domo Domini * in longitudinem
dierum. ij. In loco.

8
g

Psalrnus responsorius II

Ps. 144 Exaltabo te, cum ij. Et benedicam, p.

202 .

Ad lotionern pedurn
Antiphona
G------1'--ll--.--1---------1
----------14 _______!l!_ _ lt-------!l!-1

III a

-----------*
M
_!111_!1! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!1! ______

andatum novum do vobis:

;__~

~=-~- ~

r. !Ill=!!!~~ 3 ~

= __)

!Ill

ut di- li-ga-tis in-

vi-cem, sicut di-IC-xi vos, di-cit Dominus.


Psalrnus 118

ii

~~- ~

r.

Be- a- ti

;- .--=.

--"-

- ---11----0

_. -

immacu-la-ti

Ill

:~~ ~ ~

~_:;I_
vi- a,

--~

!Ill

-II -

* qui

--r+-

--~~
ambu-

--

____________H_______~=-----!ant in le-ge D6mi-ni.

- =--

------

--~Q-~3-

r.5 ... in la-ti-tudi-ne,


2

Ant. Mandatum.

- =~

In mandatis tuis exercebor,


tuas. Ant. Mandatum.

et considerabo vias

I33

FERIA V IN CENA DOMINI

Viam mandat6rum tuorum curram, * quia dilatasti


cor meum. Ant. Mandatum.
4 Ecce concupivi mandata tua; * in iustitia tua vivijica
me. Ant. Mandatum.
5 Et ambulabo in latirudine, * quia mandata tua
exquisivi. Ant. Mandatum.
6 Et delectabor in prreceptis tuis, * qure dilexi.
Ant. Mandatum.
7 Q,u6modo dilexi legem tuam, Domine; * tota die
meditatio mea est. Ant. Mandatum.
8 Q,uam dulcia faucibus meis eloquia tua, * super mel
ori meo. Ant. Mandatum.
g Lucerna pedibus meis verbum tuum, * et lumen
semitis meis. Ant. Mandatum.
IO
Mirabilia testimonia tua, * idea servavit ea anima
mea. Ant. Mandatum.
Ad liturgiam eucharisticam
3

Processione per ecclesiam progrediente, cantatur, loco antiphonre ad offertorium, sequens antiphona cum
suis versibus:
Cantus Ubi caritas
Qui cantus sic ordinatur: Ant. Ubi caritas integra
canitur a cantoribus et repetitur ab omnibus. Pro opportunitate tamen potest cantari semel tantum ab omnibus.
Versus autem alternatim canuntur a duabus partibus
chori sibi invicem respondentibus, vel alternatim a cantoribus et a choro. Quando antiphona repetitur, semper
ab omnibus canitur.

E---ts-.--r---------

-=u---r-=~-11---~-. . -.__.j
----------'-'--

vr -

11 ___.

U
E----t,-b-.

- bi cari- tas est ve-ra,


----+--

=---._~

=r~--.--

gre-gavit nos

m u-num Christi

De- us i-bi est. V. Con-

~~II
I

amor.

"'f. Exsultemus,

SACRUM TRIDUUM PASCHALE

1 34

G--t-.--r-

-----------11-11-----.--.
:=----=--=--=--=--~~-~-f-_--+
__--==------- _-_-_:.:-t-:~_-_._--~-11------:---fa-~
11

et

in ip-so

iucundemur.

------- =F
--ri--- G--+-

----~---!-

mus De- um vivum.

Yi-

Time- amus, et ame--f---

--=------------1

-~-------~-~-~-~.
_I'll__ _

Yf. Et ex corde di- li-gamus nos sin-

;--~-----------

=-~.=....
~--==---==--========
-~------------------ce- ro.

G----Si--+

----=Lt! ~=t= --
Ant. Ubi ca-ri- tas est ve-ra,

De-us i-bi est. Yl. Si-

; ____;~----~~~ + ... II
mul ergo cum in u-num congregamur:

te di-vi-damur, cave- amus.

II

y;.

Ne nos men-

Yf. Cessent iurgi- a ma-

G--f-

--+-----

------.--.--++---.---=---------.-i
~
-T---11-----r.

--I'll

ligna, cessent li-tes.

y;.

;---~-

---.-.--

II

-----~!---+:+--:

stus De-

us.

Et in medi- o nostri sit Ch'ri-

I35

FERIA V IN CENA DOMINI

G--------~.----+-

---.--11-=~--_-_--::---_~-11-11-~--,\+-\----1.~J
----------------------'"-~----

Ant. Ubi

d.~ri-

tas

est ve-ra, Pe- us i-bi est.

f.

G-----~--1-----..,..,--

---__,.----,..-,._
----~-!-""-----~

mul quoque cum be- a- tis

G---15-.--+

vide- amus.

I:\I
f.

-l-~-----1-~l-""----a-=

--------

ter vultum tu- um, Christe De- us:

-~

.._._!!!_
Glo-ri- an-

ti- .

" ' - ! l . ; ; - - - - ! I . ; ; - . . , . . - - .- .

G------+-

Si-

--1

=:-

::

------

f.

Gaudi- um, quod

---

- - - - - - - - ---

-----~---~---

---~

---++--..---.---:----i
-----------

est immensum, atque probum,

11

f.

Srecu-la per infi-

G--r-------,,--

--=--.-.-

---r-------k:-Jl-,---+1---11

--~---~, -~--

ni- ta

sa::cu- 16- rum.

Antiphona ad communionem
II D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - {

.,;-!------..
- - - h - --11-
--11'!'--11--11-- ---11-._,.__. ____-~---f-~
---~------------1-~~------~------

a- li-cem

sa-lu-ta- ris acci-pi- am, et nomen

Ill 1---------- - ,-------11m---++----------1-""

,.!

- -- - -- --D6-mi-ni

invo- cabo.

SACRUM TRIDUUM PASCHALE

Psalmus 115

~
f.

-~-

--

_ ...

,;.

I -- -II-~

Cre'-di-di, et-i- am cum locu-tus sum:* Ego hu-

~--ti- ~~~-.----a-~===1

II

mi- li- a-tus sum ni- mis. Ant. Ca- li-cem.

~~---~.-f- --++-II
Flexa: me- a:
2

3
4
5
6
7
8

Qyid retribuam Domino * pro omnibus qure retribuit mihi? Ant. Calicem.
Vota mea Domino reddam * coram omni populo
eius. Ant. Calicem.
Pretiosa in conspectu Domini * mors sanctorum eius.
Ant. Calicem.
0 Domine, ego servus tuus, * ego servus tuus et
filius ancilldi ture. Ant. Calicem.
Dirupisti vincula mea: t ti bi sacrificabo hostiam
laudis, * et nomen Domini invocabo. Ant. Calicem.
Vota mea Domino reddam * coram omni populo
eius. Ant. Calicem.
In dtriis domus Domini, * in medio tui, Jerusalem.
Ant. Calicem.

FERIA V IN CENA DOMINI

Ad sollemnem translationem Ss.mi Sacramenti

Dum fit processio, cantatur sequens hymn us:

Hymnus

G-------f----- - - - -

--.------.--.---~--.-.-----~F

=---=-----=------======--======----=~==w
sanguinisque pre- ti- 6-si, quern in mundi pre- ti- um

1 - - - --- - - f - .
--------------11----~

=~ ~ -~

i=it=

~--==- -~=~. ~j-

fructus ventris gene-r6-si Rex effudit gen-ti- um.


;

~- :__-~

~-+-= --~--- ~-~

--~--~--------------~~
2

Nobis da-tus, nobis na-tus ex intacta Virgine,

L, _?E , -;:~ ' ~

, .~

et in mundo conversa-tus, sparso verbi semine,

G------f---.

==~=--=~-------==~-=t!=
-HII-+--~---~------------~----"'--

..... ' - - - ' - -

SU-

i mo-ras inco-latus mi-ro clausit

..

or-dine.

;-----~---+-=--11--.------f

--------.--.-
- - -- - 1 1 - - - - -------------~
- - - - - - - - - - - - - - - - -j~

3 In suprema:: nocte cena:: recumbens cum fratribus,

--

SACRUM TRIDUUM PASCHALE

G------.------f--.--------- 1~

--.------.---.- I i
observa-ta le-ge plene

ci-bis in lega- libus,

G-----f--.----.-----1111--.-~.-----==~=--=--==--==---==-~=e1111___.
turbre du- odenre

_1111

cibum

-i-==

Se dat SU- is ma- nibus.

G----------l=-+--=----.---i

~ ~

---~ ~=~-

4 Verbum caro
E--l~

--~~~2
cit,

- -

panem ve-rum

-_ - - -

verbo carnem ef-fi-

--------------t--------

. __1 1 - . 1 1 . _1 1 .

fitque sanguis Christi me-rum,

de-fi-cit,

_1111 : -

et, si sensus

ad firmandum cor sincerum so-la fides

-- - - - - - -

-~.-.~i----==--=---========

-l----11-==It:= _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

sUf-fi- cit.

Loco huius hymni cantari potest alius cantus eucharisticus. Ad locum repositionis cantatur Tantum ergo
sacramentum, ut infra p. 463 .

Feria VI
in Passione Domini
Ad Liturgiam verbi
Psalmus responsorius post I lectionem : C 3 a Ps. 30

G----

--~

f.

--

~----.-,--

- _~_-

._~_ --==----~

_ _lu_I_ _

__

In manus tu-as, Domine, !)'. Commendo

~~-H--11 ;-----0-~--~- --;---i==--

spi-

ri- tum me- um.

--::._p
__

-------------~- ~--~--c-

--------------- --------- -

f.2

Redemisti nos, Domine

-=-=--_. ,._ =~H- 1~1=

* De- us ve-ri-

ta-tis.

!)'. Commendo.

l===========-------:1

------------------------,
-------------------------

f.

3 In te, D6mi-ne, spe-ravi, non confllndar m c:e-

;'

~-o-.;;t;-------11---11-_Q_-;_--.-,~,-.-ter- num;

* in

iusti- ti- a tu- a

libe-

ra me. !)'. Com-

!_. ~ - 11 ~---- --H-11mendo.

Yf- 4 Apud omnes. 1

1 Versiculi impares in primo tenore (fa) cantantur; pares autem


in secundo (la) .

140

5
6

7
8

SACRUM TRIDUUM PASCHALE

Apud omnes inimicos meos factus sum opprobrium, *


et vicinis meis valde, et timor notis meis.
:&' Commendo.
Oblivi6ni a corde datus sum tamquam mortuus; *
factus sum tamquam vas perditum. :&' Commendo.
Ego autem in te speravi, Domine; * dixi: Deus
meus es tu, in manibus tuis sortes mere.
:&' Commendo.
Eripe me de manu inimic6rum meorum * et a persequentibus me. :&' Commendo.
Illustra faciem tuam super servum tuum, * salvum
me fac in miseric6rdia tua. :&' Commendo.

Psalmus responsorius post lectionem II


Ps. 42 IUdica me , cum :&' Salutare, p. 221.
Ad detegendam S. Crucem

Sacerdos

G-----f--

--a-11--11-11

"'f. Ecce lignum Cru-cis,

= ---11--9---11---11-m quo sa-lus mundi pepen-

Omnes

I = .~--11-ll-

dit. :&' Ve-ni-te, adoremus.


Et ter cantat celebrans elevando vocem gradatim.
Ad adorationem S. Crucis
Antiphona
IV A

;--~-

:;

I .~

-II

~T__~~

6pu-le me- us, *quid fe-ci

ti-bi? aut quid mo-

----f-----3-j----

G--.------------- ------------

-~

-------

=--11---11-11- - - - - - - - -

~-~-=
Iestus fu- i? resp6nde mi-hi.

FERIA VI IN PASSIONE DOMINI

I4I

Improperia

-. : ~~~~~----~--!

;
1-

E-go propter te flagella-vi Aegyptum cum primo-

;-~-.

'

-9-~--i=~ ~

ge-ni-tis su-

is:

* et tu

------.----

~ ~--~-. -~-

.,

O -

.11 J

me flagella-tum tra-didi- sti.

;======
3====:==:======
- - - - - - - - - -- - - - - -- -- -- - - - - - - -----------------

Ant. P6pu-le me- us.

Ego eduxi te de .iEgypto, demerso Phara6ne m mare


Rubrum: * et tu me tradidisti principibus sacerd6tum. Ant. P6pule.
3 Ego ante te aperui mare: * et tu aperuisti lancea
Latus meum. Ant. P6pule.
4 Ego ante te pneivi in columna nu bis: * et tu me duxisti ad pnet6rium Pilati. Ant. P6pule.
5 Ego te pa vi manna per desertum: * et tu me cecidisti alapis et flagellis. Ant. P6pule.
6 Ego te potavi aqua salutis de petra : * et tu me potasti
felle et aceto. Ant. P6pule.
7 Ego propter te Chaname6rum reges percU.ssi: * et tu
percussisti arundine caput meum. Ant. P6pule.
8 Ego dedi ti bi sceptrum regale: * et tu dedisti capiti
meo spineam coronam. Ant. P6pule.
g Ego te exaltavi magna virtU.te: * et tu me suspendisti
in patibulo Crucis. Ant. P6pule.
2

Deinde cantatur sequens antiphona :


IVE;-----------!-----~

---.--:------- --ml!!---~--=

*
C =~===-===-===-=----=--~~===
rucem tu- am

ado-ramus, Do-mine:

et sanctam

SACRUM TRIDUUM PASCHALE

G----.---+-----------

--------~--:--.--.-=----------f-i
---------------~-11-:-+-----------------------------

resurrecti- 6nem tu- am laudamus et glo-ri- fi-camus:

G---------f--------1--

=___

----------------------i
_!II! _____
!II!_. _ _ _ _ _ ~.. ~---~!11!_!11! __
---11------------~-i---.I------

ecce e-nim propter lignum ve-

nit gaudi- um in

t-_-_-_--:~--------1~1-----=----------.--.-__
.:_-._.-i
..
_!ll!~-!11!-!ll!_!ll!

-~~-uni- verso mundo. Ps. 66. De- us

~-

!II!-

~:__.-i-

et bene-dicat no-bis:

L------=-~
----

mi~se-re-

--

* illuminet

11-

a-tur nostri,

---=---J

vultum su-um super

--r1-

II
= =t=_.u__
~1-c.c--~+----._____

nos, et mi-se-re- a-tur nostri.

Ant. Crucem tu-am.

Ad sacram Communionem

Dum defertur Ss.mum Sacramentum ad altare, omnes


silent. Dum sacra Communio ministratur, cani potest
cantus aptus.

TEMPUS PASCHALE

DOMINICA PASCHJE
IN RESURRECTIONE DOMINI
Ad Vigiliam paschalem in Nocte sancta
Ad liturgiam verbi
Psalmus responsorius post III lectionem E 3
Canticum Moysi

G - - - - - - - - - -1

-------- ------------------j
f.

'.

Cantemus Domino: glo-ri- o-se

-1~

,_;_,

e-nim magni-fi-

H+~- ~<>-II 1

catus est,* equum et ascenso-rem de-ie-cit in ma- re.

G---=.T.-----~-------------.-.----;-- - -- - - -- - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- -- ------------------ --------~

Cantemus Domino glo-ri- o-se.

Fortitudo mea et laus mea Dominus, * et factus est


mihi in salutem. ~ Cantemus.
Iste Deus meus, et glorifid.bo eum; * Deus pa tris
mei, et exaltabo eum. ~ Cantemus.
Dominus quasi vir pugnator; ' Omnipotens nomen
eius. * Currus Pharaonis et exfrcitum eius proiecit
in mare. ~ Cantemus.
In spiritu furoris tui congregatre sunt aqure; ' stetit
unda fluens, * congregatre sunt abyssi in medio mari. ~- Cantemus.

3
4

144

SACRUM TR!DUUM PASCHALE

Dixit inimicus: Persequar et comprehendam; * dividam sp6lia, implebitur anima mea. 1)1. Cantemus.
7 Evaginabo gladium meum, * interficiet eos manus
mea . 1)1. Cantemus.
8 Flavit spiritus tuus, et operuit eos mare; * submersi
sunt quasi plumbum in aquis vehementibus.
1)1. Cantemus.
9 Cantemus Domino: glori6se enim magnificatus
est, * equum et ascens6rem deiecit m mare.
1)1. Cantemus.

Psalmus responsorius post V lectionem C*

Canticum lsaire

;===---------;_-_---*=--
____________________
------------------0-

Yf.

Vine- a

--tt---++-----._,___

enim D6mi-ni Saba- oth. 1)1. Domus Is-

;--~-.-.-?Fi--===~-===
--~~--..--r=tt=-H--ra- el.

; - - -:~- --11-=a--=1---~ --~----l


Yf.

Cantabo di-lie-to me-

* canticum

patru- e- lis

G----------=tf-11--11-- .i,-.-~~
-----------0--_

me- i vine- re su3


4
5

---~~~

re. 1)1. Domus lsra- el.

Vinea facta est ditecto meo * in cornu filio olei.


1)1. Domus.
Et sepivit earn, et lapides elegit ex illa, * et plantavit
earn electam. 1)1. Domus.
Et redificavit turrim in medio eius, * et t6rcular
extruxit in ea. 1)1. Domus.

145

VIGILIA PASCHALIS

Et exspectavit ut faceret uvas, * et fecit labruscas.


~ - Domus.
7 Nunc ergo habitat6res Ierusalem, et viri luda, *
iudicate inter me et vineam meam. ~- Domus.
8 Quid est quod debui ultra facere vine mere, * et
non . feci ei? ~ - Domus.
g An quod exspectavi ut facerat uvas, * et fecit labruscas? ~ - Domus.
10
Et nunc ostendam vobis * quid ego faciam vinere
mere. W Domus.
11
Et ponam earn desertam: non putabitur et non
fodietur: ' et ascendent vepres ~t spinre: * et nu bi bus
mandabo ne pluant super earn imbrem. ~- Domus.
12
Vinea enim Domini Sabaoth. ~ - Domus.
6

Psalmus responsorius post VI lectionem C

Canticum Moysi

;------~-+-----

"f. I
G

-- ~- -

~:=a-----

Audi-te, cre-li, qure lo- quor:

=~ ~

- ~ ~

* audi-

at terra ver-

---------~

--11--t:!--f-~-j--~----~-~.-=~-=-~

ha

o-ris me- i.

~-

Da-te magni-tudi-nem De- o no-

--~-~--0-:~-~11stro.
2

"f. 3 ...

iudi-ci- a.

Concrescat ut pluvia doctrina mea, * fluat ut ros


el6quium meum. ~- Date.
Dei perfecta sunt opera, * et omnes vice eius iudicia.
~ - Date.

146

SACRUM TRIDUUM PASCHALE

Quando divide bat Altissimus gentes: * quando separabat filios Adam. I)'. Date.
Constituit terminos popul6rum * iuxta numerum
filiorum Israel. I)'. Date.
Pars autem Domini, populus eius: * Iacob funiculus hereditatis eius. I)'. Date.
lnvenit eum in terra deserta, * in loco horroris,
et vast~ solitudinis. W Date.
Circumduxit eum, et d6cuit: * et custodivit quasi
pupillam 6culi sui. I)'. Date.
Sicut aquila pr6vocans ad volandum pullos suos, *
et super eos v6litans. I)'. Date.
Expandit alas suas et assumpsit eum, * atque portavit in umeris suis. I)'. Date.
Dominus solus dux eius fuit; * et non erat cum eo
deus alienus. W Date.

5
6

7
8

9
10

11

Psalmus responsorius post VII lectionem C

g
Ps. 41

G============--=--~-----11-------11----11-"'-o

.=-=J

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L - - -

"'f.

Quemadmodum de-si-de-rat cer- vus

c-w-~~

----= ,.

ad fontes

-------

=-----------.-i

11
___g __ -+~=--++---1------_
--_--~-----~~---.-=--=---_-_-_-_-

a- qua-rum. I)'. De-si-derat a-nima me- a ad te,

II

De- us.
2

Sitivit anima mea ad Deum, Deum vivum: * quando


veniam et apparebo ante faciem Dei? I)'. Desiderat.

147

VIGILIA PASCHALIS

Fuerunt mihi lacrimre mere panis die ac nocte, *


dum dicitur mihi cotidie: Ubi est Deus tuus?
~- Desiderat.
4 Hrec recordatus sum et effudi in me animam meam ; *
quoniam transibam in locum tabernaculi admirabilis
usque ad domum Dei, ~- Desiderat.
5 In voce exsultationis et confessionis, * multitudinis
festa celebrantis. ~- Desiderat.
6 Quare tristis es, anima mea * et quare conturbaris
in me? ~- Desiderat.
7 Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi, * salutare vultus mei et Deus meus. ~- Desiderat.
Post ultimam lectionem e Vetere Testamento, cum suo
psalmo responsorio, cantatur hymnus Gloria in excelsis
Deo.
Post epistolam canitur a can tore:

G-- --1----1--.,-.----r - -

--.-.---.-.- -i;---.--.-:-"_u_____

======-~~8:=====
A ==-----==---1-le-lu- ia, alle-lu-ia, allelu- ia.
Et repetitur ab omnibus.

Ps. 117

Psalmus alleluiaticus
Cantor

; ---=~--~=~=~=L_:~=~=~- ~=~=~ .._:::[::~ [


'f .

-j

Confi-temi-ni Domino, quoni- am ho- nus,* quo,

Omnes

;_~=~ _:~ ~=~=~-- ~=~=~=~ ~- =-j[j~~:~~:=I


ni- am in s<Ecu-lum mi-se-ri-cordi- a

;--;==t---HI1
lu- ia.

e-ius.

Alle-

SACRUM TRIDUUM PASCHALE

Dicat nunc Israel, qu6niam bonus, * qu6niam m


sreculum miseric6rdia eius. I)'. Alleluia.
3 Dicat nunc domus Aaron, * qu6niam in sreculum
miseric6rdia eius. I)'. Alleluia.
4 Dicant nunc qui timent Dominum, * qu6niam m
sreculum miseric6rdia eius. I)'. Alleluia.
2

Ad liturgiam baptismalem
Litanire Sanctorum

Canuntur litani<e a duobus cantoribus, omnibus stantibus (propter tempus paschale) et respondentibus.
Si non adsunt baptizandi neque benedicendus est fons,
omissis litaniis, statim proceditur ad benedictionem aqua:.
In elenchum Sanctorum aliqua nomina suis locis
inseri possunt, pr<esertim vero Titularis ecclesi<e vel Patronorum loci et eorum qui sunt baptizandi. Cognomina et cognomenta Sanctorum, inter parentheses posita,
opportune omittuntur, quando litani<e lingua latina canuntur.

;~------~.--.===~II===-- ----11-~=~l::-I==-11-----~---- - - - ~
Ky-ri- e, e-le- i-son. ij. Christe, e-le- i-son. ij. Ky-ri- e,

;_.-II ~ ~~

-------~------------------e- le- i-son. ij.

;--11 ----11----

~dE.-;---.-

Sancta Ma-ri- a, Mater De- i,

;_--II-~----____o__::::-:::::11::::::::::::=
Sancte Micha- el,

I)'. ora pro nobis.

--~
.----.--.-11--11
------11---I)'. ora pro nobis.

VIGILIA PASCHALIS

Sancti

ange- li De- i,

Sancte Ioannes Baptista,


Sancte Ioseph,
Sancti Petre et Paule,
Sancte Andrea,
Sancte Ioannes,
Sancta Maria Magdalena,
Sancte Stephane,
Sancte Ignati Antiochene,
Sancte Laurenti,
Sanctre Perpetua et Felicitas,
Sancta Agnes,
Sancte Gregori,
Sancte Augustine,
Sancte Athanasi,
Sancte Basili,
Sancte Martine,
Sancte Benedicte,
Sancti Frandsce et Dominice,
Sancte Francisce (Xavier),
Sancte Ioannes Maria (Vianney),
Sancta Catharina (Senensis),
Sancta Teresia (de Avila),
Omnes Sancti et Sanctre Dei,

149

ora-te pro nobis.

ora
ora
orate
ora
ora
ora
ora
ora
ora
orate
ora
ora
ora
ora
ora
ora
ora
orate
ora
ora
ora
ora
orate

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

nob is.
nob is.
nob is.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
nobis.
nobis.
no bis.
nobis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
nob is.
nobis.
no bis.
no bis.

.---~
-------

__._,__________ !! _ _ _!!___.

W
Ab omni malo,
Ab omni peccato,
A morte perpetua,

libe-ra nos, Domi-ne.

libera nos, Domine.


libera nos, Domine.
libera nos, Domine.

SACRUM TRIDUUM PASCHALE

150

Per incarnati6nem tuam,


lib era nos, Domine.
Per mortem et resurrecti6nem tuam,
lib era nos, Domine.
Per effusion em Spiritus Sancti,
lib era nos, Domine.

e---. .--

-------------~
~=11-~~-==tt=

II

--------
~-

Pecca-t6res,

te rogamus, audi nos.

Si adsunt baptizandi:
Ut hos electos per gratiam Baptismi
regenerare digneris,
te rogamus, audi nos.
Si non adsunt baptizandi:
Ut hunc fontem, regenerandis tibi filiis, t
gratia tua sanctificare digneris, te rogamus, audi nos.
Iesu, Fili Dei vivi,

te rogamus, audi nos.

;~-__
-:::;-_--11---~.-~-++-l_,__l-=_11-_.--.---++-11- :_
-_-_
Christe, audi nos. ij. Christe, exaudi nos. 'l.J
Post renovationem promissionum baptismalium, celebrans aspergit populum aqua benedicta, omnibus cantantibus:
Antiphona
Ia3

;----f------------ ----------==-~------.---------
---H
=;i-----------=----e--;-;--H
ontes

et omni- a qure moventur in aquis,


Cantor

I==--=--=-----==----=--=--=-=--~
-~--=--------------11---1.1--------~~-~---+~--

hymn um di-ci-te De- o,

--11------------

alle- lu-ia. Cant. Benedi- ci-

VIGILIA PASCHALIS

151

G
- - - - - t - - - - - - E-11-11-8--i
---j
--a---a-11-11---ll!----.----------------------- -----------------------te, omni- a ope-ra Domi-ni, Domino; * laudate et

G--

-=--==-==-==11-=--_--__-_.=~--.--=--=-Hll-.
super-exalta-te e- um m srecu-la.
Et repetitur antiphona ab omnibus.
Omittitur symbolum fidei.
Antiphona ad offertorium
VIII c - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - -

; - m _ , . _ - - - - - - -- - --1---11-11--i

~==-f-ll!-~-=--=~--11 ---~=--J==+ ~~
exte- ra Domi-ni * fe-cit virtu-tem: dexte- ra

----1-

--

~~=~--=- :_~:!=======---====
Domi-ni

exalta-vit me.

Psalmus 117

"f.

r Confi-tebor ti-bi, quoni- am exaudi-sti me,

* et

fac-

G-----------11!-c----+!t-------"----~
-~--~--~~~~-----~-=~~=:l:L==

::

tus es mi-hi

in saIU.-

tern. Ant. Dexte- ra.

Ldpidem quern reprobaverunt a:dificantes, * hie


factus est in caput anguli. Ant. Dextera.
3 A Domino factum est istud, * et est mirabile in oculis
nostris. Ant. Dextera.
4 /nstruite sollemnitatem in ramis condensis, * usque ad
cornua altaris. Ant. Dextera.
Ant. ad communionem Alleluia cum ps. ro4, p. 163.
2

SACRUM TRIDUUM l>ASCHALE

In dimissione, diaconus vel celebrans cantat:

~==-~.-~=--~-.------.-.-_-.--.+ -j+;.--;;-----r-~++11-'RI

1-te, missa est, alle-lu-ia,


De- o gni-ti- as, alle-lu-ia,

allealle-

lu- la.
lu- la.

Dominica Resurrectionis
AD MISSAM IN DIE
Cantus ad introitum
Cantor

-------- -hi------------------- - - - --

---------------~---~- -

----

Cantor

;___
. -e--- - - - - ----~

1-le- lu- ia. Ha:c di- es quam fe-cit D6minus,

Schola vel omnes

- - - -- - - - -- ---

G----~=-+------------~1

Alle-lu- ia -

-.-------~-J

=-

--;.-11-----.-~:=-- --

----------------

exsultemus et la:-temur in e- a.

Omnes

~-----~.--1-------H-t========

~-- ~------~---;=;:=~===========
~

Alle-Iu- ia,

alle- lu-ia.

=-----=~-:--1-----=---==~=====[~
f-it-11--11---------m---11--- -I
------------~--~--- ----1-~-Alle-lu- ia. Lapis revo-lu-tus est - ~ Alle-lu- ia

1 2

-------------~~1---==~=J
G

------------- ---~---------------------- -ab 6sti- o monumenti.

Alle-lu- ia,

alle- lu-ia.

-------------- ----J
---~====~=
=========-..::..__~;=--=-=~
~-e~_._\r---11--11---11~--~. ~:===E=-~-- ------- -----~---

=-----~~-=-

------~---11-------11;;;;---

---~-- ---~-ia. Tu-Ierunt D6minum me- um, -~. Alle-

-------------

1. 3 Alle-lu-

1-u- ia - et nesci- o

ubi po-su-e-runt e- um.

~-~- !---==--=~

--

~-------lu-

ia,

alle- Iu-ia.

Alle-

J==========

- - -- - - - - - ------ - - - --- - - - - - - - - - - - -

TEMPUS PASCHALE

54

; __._

P.

~-

--

_11!_11!_---~---------------------
le- lu-ia.

;=====---=~---._=;~;-=f------==---=~t=
-- I !__ ---=------==~===------~~~--=~==
re-surre-xit Dominus.

Alle-lu- ia,

alle- lu-ia.

-------------~--jt~------11!_11!_=-_ _ _ _ _ _ I__

L--===---~-:-- II!---~~~- -----~=~=- ~


f.

6 Alle-lu- ia. Die nobis, Ma-ri- a: -

Alle-lu- ia -

- - - - --- ----ll!m--'
- ---"------[-)
- - - - - - -1
~--------______ 11! __ ----~---------11!_11!_--- -

~-------~--~--II!------~---- -quid vi-disti

in vi- a?

Alle-lu- ia,

alle- lu-ia.

---------- -~----~-

f.

--=-------~~- -----=~ ~=-.

7 Alle-lu- ia.

Ange- Ii-cos te-stes, -

-=~~~-- J

Alle-lu- ia -

~=======-=
~------;~.-f----====~ - ~
~----.----=-------- - - - - ,---II!---------- - - - - - - - - - - - -suda-ri- um et vestes.

W Alle-lu-

ia,

alle- lu- ia.

DOMINICA RESURRECTIONIS

55

-----------[-=---~-= -------------- ----

--------=t-11-----------11--------------------~----~--- -------
--~f. 8 Alle-Iu-

ia. Surre-xit Christus, spes me- a; -1.)'. Alle-

~---.---------.--l-- ----~----i

--~.---

-------~----+

- - - - - - - - - - - - - - ------~--~

- f---a--

---- -------

lu- ia - pnecedet su- os in Ga-Ii-he- am. !)'. Alle-lu- ia,

;_.__

+i

-.

--~-~-----=~=-------------------
alle- lu-ia.

; .__:.-~~==--~--=--- - ~;~- .3 -_:~~~-1


f. 9 Alle-lu-

ia. Surre-xit de sepul- cro - 1.)'. Alle-lu- ia -

;=========- - --~

----~~.--

f--

~------=~--==~
---=-~=- j
qui pro nobis pependit in ligno. !)'. Alle-lu- ia, al-

;-='I=- =~
- ____
- _-~~._._ij ________ ________
le- lu-ia.

Psalmus responsorius C 3 g
Ps 117
Versiculi e Gradualibus dierum infra octavam
Paschre
,

G - - - - - - - ---=i===;
==--11-----11-----------~-c_=-~

f.

Confi-temi-ni Domino, quoni- am bo- nus,

* qu6-

G-----~-----,-,--

--~- . --

--~--~~---~:-= f-'r"--11+1--I-~

ni- am in srecu-lum mi-se-ri-cordi- a

e-ms. !)'. H <ec

TEMPUS PASCHALE

;--=---==---==------==--~=======

---~=--:o---=--- -~~====-=---=====
di- es quam fe-cit Dominus.

; i_. .. .__._. ~~!_ IT]


1.

Di-cat nunc lsra- el, quo-ni- am ho- nus,

L- .-

-:;:-~

am in srecu-lum mi-se-ri-cordi- a

e-ius.

L, -.=.-

quo-ni-

[_. !
~-

Ha::c

;--=--=~----~

==--====-~
-- -~==--------=--. .- ___-
-~ ~ di- es.

f.

3 Di-cant nunc. 1

f . 4 ...

dexte-ra Domini

G--L---.--a-1-~------ ------------

------------------------------ ------------------exalta-vit me.

4
5

Dicant nunc qui redempti sunt a Domino ' quos


redemit de manu inimici, * et de regionibus congregavit eos. ~- Ha::c dies.
Dextera Domini fecit virtutem, * dextera Domini
exaltavit me. ~- Ha::c dies.
Lapidem, quern reprobaverunt a::dificantes, ' hie factus
est in caput anguli: * a Domino factum est istud,
et est mirabile in oculis nostris. ~- Ha::c dies.
Benedictus qui venit in nomine Domini: * Deus
Dominus, et illuxit nobis. ~- Ha::c dies.

1 Versiculi impares in primo tenore (fa) cantantur; pares autem


in secundo (Ia) .

DOMINICA RESURRECTIONIS

1 57

Psalmus alleluiaticus

Ps. 113 A

=------

;----:-1111-~_1111_~_1111_1111_:
- -- - -=--- - -_______
:_-=:+t___ - - ---~


y. I In ex-i-tu Isra- el .de JEgypto, * domus Jacob de

3==----=

;========:~~===--=-----==-

---------

- - - - - - - - - -.-1111___1111_11!----.- - ] - - - -----~-r.~--j---

p6pu-lo barba-ro. I)'. Alle-lu-ia, alle- lu-ia.

t ~ ---'Yf. 2

H+.-0

nt==-~ ._I

Factus est luda sanctu-a-ri- um e-ius,

--- .

* Israel

po-

c
--
~
- - - - - -~--------.-;
.-----

r.;

testas e- ius.

----.-~-1111---~l"i-~_llll
-1

I)'. Alle-lu-ia,

alle-lu-ia, alle- lu-ia.

G-----+------

===--iij-.-.-iij--===1---=---------=---=I
- - - - . - - - - - - - -

y. 3 Ma-re

vi-dit et fu-git,

- . - - - - - - - ----11-

lordanis conversus est re-

;===:=i:i===-=---==---=--i=========
__
-----=~-.-llll

______

_llll ______ i _

------~-~----

_ , _ __ ____ _

-j-------

tr6rsum. I)'. Alle-lu-ia, alle- lu-ia.

! ~ ---- ~--1-.:;; ~
'Yf.

4 Montes saltave-runt ut a-ri- e-tes,

et colles, sic-

TEMPUS PASCHALE

G==---==--====~===~-==f--=-____:______-=
-~-----a-11--_,..-.:~----ii---.-~--~-~-- 1
-------~-!---

ut agni

-~-~

6-vi- um.

----!'i-----f.'-,..-1

!)'. Alle-lu-ia,

alle-lu-ia, alle-

==========-======

j----------------

lu-ia.

; -- -- --- ---

I -. .3

--=----

------=--~-~-~-~--~--=----

5 Quid est ti-bi, ma-re, quod fu-gisti? * et tu,

f.

-----

Iorda-

=-----

------+--- - -
-- - - -
-JL-.---~-111--1
~,.._.
nis, qui- a conversus es retr6rsum? !)'. Alle-lu-ia, alle-

-=====--=======
1
j t-.J

;_JL

--.-.- - i - - - - - - - - - - - - - - - -11---

1---------------------

lu-ia.

0--H

f.

,,_b

6 Montes, quod saltastis sic-ut a-ri- e- tes,

m---==-

~-~------.__.,..

11

::

* et

colles,

f-~:.__--=
.
111-1

------flt-I-~~--=. --=-~----~-
sic-ut agm

~. ~
le- lu-ia.

6vi- um?

!)'. Alle-tu- ia,

alle-lu-ia, al-

DOMINICA RESURRECTIONIS

- .-.

.-.

-. - .-

1 59

l~

;_:11-;::::J

---~-------------------=-- ------

y. 7 A

* a

fa-ci- e Domini, contremisce terra,

fa-ci- e

; ----~---~---~----

=-~-.---=
- - ---De- i lacob.

--._:-==~-----.-=~~i-~

-- - ---~-199~--- - 1 - - -- -

Allelu-ia, alle- lu-ia.

~--G--- --------1~
-~ -- - .. ___ - :-.- . i j

y.

8 Qui convertit petram in stagna aquarum,

et

;tr.-=;
-- - - -~ . - +_ .--ii
-----------~~- -=-l'i-~-si- li-cem in fontes aquarum.

~-

Alle-lu-ia, alle- lu-

;---~--------~ ~ l'i ~ . - ~-------------ij------ia, alle- lu-ia.

;--------=-~-1111
- .---__---- - ~---+ -- -J
1111_ 1111_ 1111__; _ .__ =___1___

y. g Non mortu- i laudabunt te, Domine, * neque om-

;==============~====--====

-----------=--

------~
- - - - - - - - - - - - - ----- - -~
1991
nes qui descendunt in si-lenti- um.

~-

G-i----- -

- -. - -

Alle-lu-ia, alle-

j- - - - - - -- -- -

- --

-~--- - - 1 - - - -- -- - - - - - - -

lu-ia.

160

TEMPUS PASCHALE

;==~--=~-----------11--11--il-~~
----1------------------!L~
- - - l i - -- -- - - - - - - - - - -

1.

Sed nos

10

qui vi-vimus, bene-di-cimus Domino

G----

1--

--~=~=1==~~=~-----------~
-H==;--i
------------------~--1-~~--.-ll--~-ex hoc nunc et usque in srecu-lum.

Alle-lu-ia,

---------------------

~=-.-=---
~
____ ....___ _ _
-.-----=~-.-.-

-----.\!--~

alle-lu-ia, alle- lu-ia.


Sequentia

; - - - - -- - -- ! - - - -- - - - -

---- -- -~-

~-

--~-~-~

~:__. ~

V ict~m~ pascha-li laudes * immo-lent Christi;-.--~- --==--.--;=;=f---.---==:-1-j


1---------11---.--

---ani.

__.__

Agnus redemit oves: Christus innocens Patri

. ------------
--====-=--====

i- - - - -~- - - - ---.------------

:---=---~--. -~-

--I--1

~---

reconci- li- a-vit peccat6-res.

Mors et vi-ta du- ello

G--------------

-----.-------1-----.------------ - - -- ---- --!--------


j

---------------------
;==~======--)----=--~
-- -.-

confli-xe-re mi-rando: dux

vi-t~

m6rtu- us, regnat vi-

- - --------~-----------

----------~-----~---~---

vu s. Die nobis, Ma-ri- a, quid vi-disti

in vi- a? Se-

DOMINICA RESURRECTIONIS

G-----------

---------.---+---.--.----.--.-i
===--==-----==~-----==..-:----=
pulcrum Christi viventis,

~-

-.

et glo-ri- am vi-di re-surI-

-~

--~~=;=J

-~---__:~---------~-------~----~

-.-
gen tis:

Ange-Ii-cos testes, suda-ri- um, et vestes. Sur-

G--------------

---.----11---.-----1---.----.--.---.-1
- - -- - -- - - - - - l l j - - 1 - - - - - - - - - - - - - - i
-------------1-~----------------

re-xit Christus spes me- a: prre-cedet

in Ga-li-

SU-OS

;====q-. -----::-~------ 1--.

-.-__:_-=

=~ .-=~===========--=---=~~=J
l<i:- am. Scimus Christum surre-xisse

;-1-====--.---f-

a mortu- is ve-

-=--3f:--====

--1----= --------~--

--.--~-----------f-!--

---

re: tu no-bis, victor Rex, mi-se-re- re.


Antiphona ad offertorium

VIII c

G---------._
-.Ai-~=-=~---- ~-~-~
---~---~--erra tremu- it

* et

qui- e- vit,

dum re-surge-

a-~-f----;. ------=-i---

~~~----~- ~~- =~~-=t1 ~


ret

-- =

m iudi-ci- o De- us, alle-lu-ia.


Psalmus 75

~~

----- __: i--

Yf. 1 No-tus

in Iudre- a De-

us,

~~-

__:----

in Isra- el magnum

TEMPUS PASCHALE

,
;---~-o--~--- .__.,_~---

----=----Jt
nomen e-

Ii------

ius. Ant. Terra.

Et est in Salem tabernaculum eius, * et habitatio


eius in Sion. Ant. Terra.
lbi confregit coruscationes arcus, * scutum, gladium
et bellum. Ant. Terra.
Jlluminans tu, Mirabilis, a montibus direptionis, *
spoliati sunt potentes corde. Ant. Terra.

3
4

E duabus antiphonis ad communionem qure sequuntur, eligitur una ad libitum.

Antiphona I ad communionem.
III a

l=====--11-==
--=~-f--=--- -11-11-~-j
-~-~--------------~------

--------* qui

ascha nostrum Christus est

immo-la-tus

;-.-----.-.-----,..-+--------------.-+----------f-""-.----.--.----~~i
===~-=======---==-=-----7-~=dt
Agnus est: i-taque epu- lemur, alle-lu-ia, alle- lu-ia.
Psalmus 65

;_~-------:_--

-!----------~

--------------------------

"'f.

;
-

.
,

Ju-bi-la-ti; De- o, omnis terra,

-II

----- j

-C-~-0-~

glo- ri- re n6mi- nis

e- ius,

-II

psalmum di-ci-te

11--11----::_:-ll

-II

---~

glo-ri- fi- ca- te Iaudem

DOMINICA RESURRECTIONIS

G~--0--:=-~--E---:

P,::-

===--~
------ ==-~=
- - - - - - =====-~--tt-=
-------- e2

3
4
5
6

7
8

ms.

Ant. Pascha.

Flexa: in a-ridam,

Omnis terra ad6ret te et psallat tibi, * psalmum


dicat n6mini tuo. Ant. Pascha.
Venite, et videte opera Dei, * terribilis in adinventi6nibus, super filios hominum. Ant. Pascha.
Convertit mare in aridam, t et in flumine pertransibunt pede; * ibi lretabimur in ipso. Ant. Pascha.
Benedicite, gentes, Deum nostrum, * et auditam
facite vocem laudis eius. Ant. Pascha.
Qui p6suit animam nostram ad vitam, * et non dedit
in commoti6nem pedes nostros. Ant. Pascha.
Venite, audite, t et narrabo, omnes qui timetis Deum, *
quanta fecit anima> mere. Ant. Pascha.
Benedictus Deus, qui non am6vit orationem meam *
et miseric6rdiam suam a me. Ant. Pascha.

Antiphona II ad communionem
VI F

--.---=-----=
------------------~+i----

G---1----1-

- -

-------~

1- le-lu-ia,

* alle-lu-ia,

alle-lu-ia.

Psalmus 104

;-- -------~
~------=- --~ -~~
"f. r Coiifi-temi-ni Domino et invoca-te nomen e- ius, *

- --==---

---------------11---=-----

G - - - - - - - '-~---- --1--j
- - - -- -- -- - - - - - - - ---o-
1 - -- - - - -- -- - - - -- - - - - ---- - -. - - - - -

annunti- a-te

inter gentes 6-pe-ra

e-

ius. Ant. Al-

TEMPUS PASCHALE

----

=~~.=tt---============

le-lu-ia.
2
Cantdte ei et psallite ei, * meditamini in omnibus
mirabilibus eius. Ant. Alleluia.
3 Lauddmini in nomine sancto eius, * la:tetur cor qmerentium D6minum. Ant. Alleluia.
4 Q_urite Dominum et potentiam eius, * qurerite faciem eius semper. Ant. Alleluia.
5 Mementote mirabilium eius qu fecl:t, * prodigia
eius et iudicia oris eius. Ant. Alleluia.
6 Semen Abraham, servi eius, * filii Iacob, electi eius.
Ant. Alleluia.
7 Ipse Dominus Deus noster; * in universa terra iudicia eius. Ant. Alleluia.
8 Memor fuit in sreculum testamenti sui, * verbi quod
mandavit in mille generati6nes. Ant. Alleluia.
9 Q_uod disposuit cum Abraham, * iuramenti sui ad
Isaac. Ant. Alleluia.
IO
Et stdtuit illud Iacob in prceptum, * et Israel m
testamentum ternum. Ant. Alleluia.
l l
Dicens: Ti bi dabo terram Chanaan * funiculum
hereditdtis vestra: . Ant. Alleluia.
l2
Petierunt et venit coturnix, * et pane ca:li saturdvit
eos. Ant. Alleluia.
13 Dirnpit petram et fluxerunt aqure, * abierunt in
sicco flumina. Ant. Alleluia.
14 Et eduxit populum suum in exsultati6ne, * electos
suos in ltitia. AD.t. Alleluia.
l 5
Et dedit illis regiones gen ti um, * et la bores populorum possederunt. Ant. Alleluia.
16 Ut custodiant iustificationes ems, * et leges eius
servent. Ant. Alleluia.

MISSA I

Missa I
Antiphona ad introitum
III a

+--.--.--=--.-=---j

;_i_~--=---)j=~~-i
=---=--~~~~~~~-- go sum

pastor bo-nus, qui pasco

oves me-

G - - - - - 1 1 1 - - - - - - - 1 - - - ---- - ---

=~=~~~----=--=--~-~--=~--~=~====-________________________!!_!!_j
as, et pro 6-vi-bus

m~-

is pono

animam me- am,

;--~--------

--.--- - - - j - - - - - - - - -- - - ---~---- - - - - - - -- - --- -- -

- - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - --

alle- lu-ia.

Psalmus 22
~

i----~--11------- --m----o -- o----r=~

-------111---- --------~--- -~

- - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - -

- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

'f.

r Dami-nus p ascit me, et ni-hil mi-

hi de- e- rit : *

____________
. i ., , i--
;--------11-~----tl-ll --0-~
in pascu- is vi-rentibus me col-loca-

~-

- -II

sum.
2

---

'f. 4 non timebo

--~

vit.

__

ma- la,

=,

Ant. Ego

11

Super aquas quietis edfucit me,


refecit. Ant. Ego sum.

animam meam

I 66

4
5

7
8
9

TEMPUS PASCHALE

Deduxit me super semitas iustitire * propter nomen


suum. Ant. Ego sum.
Nam et si ambulavero in valle umbrre mortis, non timebo mala, * quoniam tu mecum es. Ant. Ego sum.
Virga tua et baculus tuus * ipsa me consolata sunt.
Ant. Ego sum.
Pardsti in conspectu meo mensam * adversus eos
qui tribulant me. Ant. Ego sum.
Impinguasti in oleo caput meum, * et calix meus
redundat. Ant. Ego sum.
Etenim benignitas et misericordia subsequentur
me * omnibus diebus vit mere. Ant. Ego sum.
Et inhabitabo in domo Domini * in longitudinem
dierum. Ant. Ego sum.

Cantus inter lectiones hoc modo ordinari possunt:


Quando fiunt dure lectiones ante evangelium, cantus
sic ordinantur: post primam lectionem, cantatur psalmus
alleluiaticus; post alteram, vel psalmus alleluiaticus alter,
vel antiphona Alleluia cum versibus suis.
Quoties una tantum fit lectio ante evangelium, sumitur unus tantum ex his cantibus ad libitum eligendus.
Idem fit toto tempore paschali.
Psalmus alleluiaticus I D

;---+----

--~-~.-=-~lu-ia,

11-

9--H.

alle-lu-ia.

Ps. 106

MISSA I

Erraverunt in solitudine, in inaquoso, * viam c1v1tatis habitati6nis non invenerunt. ~ Alleluia.


Esurientes et sitientes, * anima e6rum in ipsis defecit. ~ Alleluia.
Et clamaverunt ad D6minum, cum tribularentur, *
et de necessitatibus e6rum eripuit eos. ~ Alleluia.
Et deduxit eos in viam rectam, * ut irent in civitatem habitationis. ~ Alleluia.
Confiteantur Domino propter miseric6rdiam eius, *
et mirabilia eius in filios hominum. ~ Alleluia.
Quia satiavit animam sitientem, * et animam esurientem replevit bonis. ~ Alleluia.

3
4
5
6
7

Psalmus alleluiaticus II D

f.

Ps. 106

Confi-temi-ni Domino, qu6-ni- am bo- nus,

i!I

~-- -

~--

* qu6-

---~-- ~-0-~~ ~--~

ni- am in srecu-lum mi-se-ri-c6rdi- a

e-

ius.

B' Alle-

G--f--.-.--- -~----------

================

==~~---=--- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- lu-ia,
2

3
4
5

alle-lu-ia.

Sedentes in tenebris et umbra mortis, * vincti m


mendicitate et ferro. ~ Alleluia.
Quia exacerbaverunt el6quia Dei, * et consilium
Altissimi spreverunt. ~ Alleluia.
Et humiliavit in lab6ribus cor eorum, * infirmati
sunt, nee fuit qui adiuvaret. ~ Alleluia.
Et clamaverunt ad D6minum, cum tribularentur, *
et de necessitatibus e6rum liberavit eos. W Alleluia.

168

TEMPUS PASCHALE

6 Et eduxit eos de tenebris et umbra mortis, * et


vincula eorum dirupit. ~ Alleluia.
7 Confiteantur Domino propter misericordiam eius, *
et mirabilia eius in filios hominum. ~- Alleluia.
8 Quia contrivit portas rereas, * et vectes ferreos confregit. ~. Alleluia.
vel Alleluia
VIIIG

Ps. 106

G----+--------~--

-----;-.--111--=---
-----

-----

--~-------~--------

1-le- lu-ia, alle-lu- ia, alle-lu-ia.


Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

,
G
-----11-------11----~-a-
~
----.----------------i
- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - + - - -

f.

Conji-temi-ni Domino, quo-ni- am ho- nus, *quo-

---===-

;------------ J
ni- am in srecu-lum mi-se-ri-cordi- a

-~o-.-+-e-

lUS.

Omnes: Alleluia.
2

3
4
5
6

Confiteantur Domino propter misericordiam eius, *


et mirabilia eius in filios hominum. Omnes: Alleluia.
Q_uia satiavit animam sitientem, *et animam esurientem replivit bonis. Omnes: Alleluia.
Q_uia contrivit portas rereas, * et vectes ferreos confregit. Omnes: Alleluia.
Et sacrificent sacrificium laudis, * et annuntient
opera eius in exsultatione. Omnes: Alleluia.
Et exaltent eum in ecclesia plebis, * et in conventu
seniorum laudent eum. Omnes: Alleluia.

169

MISSA I

Antiphona ad offertorium

; .-~---===----~----~=+---==~j

VII a - - - -- --.-.-f---a-.--------~-.--.-f-

d te de luce

* vi-gi-lo, De-

G-1-.----.---=~:

us, ut vide- am

t=======

----~~==----~-~==~~--===------
virtu-tem tu- am, alle-lu-ia.

Psalmus 62

;
f.

~-==~
I

;--

,
,

-.-=-o-11 ~~D-~r

Si- ti-vit in te anima me-

.-~-~=~--~

a,* te de-side-ravit

,
!',!_~:__---~ ~=====.-~

---:::==

===---==-~==~====~===
---=====
ca- ro mea.
Ant. Ad te.
,

----.-.--.--f--.-.-~-------------

1=====~--- - - - - - - - - - - - - - - =============
------------Flexa : inaqu6-sa,

In terra deserta et arida et inaqu6sa, t sic in sancto


apparui tibi, * ut viderem virtutem tuam et gl6riam tuam. Ant. Ad te.
3 Q,u6niam melior est miseric6rdia tua super vitas, *
labia mea laudabunt te. Ant. Ad te.
4 Sic benedicam te in vita mea, * et in n6mine tuo
levabo manus meas. Ant. Ad te.
2

TEMPUS PASCHALE

Antiphona ad communionem
VII a

+-.----.-----------j

G---.-------------~~------

1 :
*
:ic~:~~-xit
________
E,
_____
_
---------Ga-Ii-he- a

--------.-.-

Iesum vide-bi-tis

;-~-=-~--

----------------- --------------

vo- bis, aI-Ie-Iu-ia.

Psalmus 15

; ~~-- ----~~----~----~
y.

Con-serva me, De- us, qu6ni- am spe-ra-vi in te.

;=~-~ -~

- - - - - Cl-11---01--~1--~--.-----j
~----

.-.-

----------------------~----

Di-xi Domino: D6minus me-

~;:.___~--Q~-=-=----0--H~l-l~I-mi-hi non
2

3
4
5
6

us es

tu,

* bonum

----

II

est sine te . Ant. In Ga-Ii-Ire-a.

In sanctos qui sunt in terra, inclitos viros, * omms


voIU.ntas mea in eos. Ant. In Gaiiirea.
Multipiicantur dolores eorum * qui post deos alienos
acceleraverunt. Ant. In Gaiiirea.
Domin us pars hereditatis mere et calicis mei: * tu
es qui detines sortem meam. Ant. In Galiirea.
Funes ceciderunt mihi in prreclaris; * insuper et hereditas mea speciosa est mihi. Ant. In Galiirea.
Benedicam D6minum qui tribuit mihi intellectum; *
insuper et in n6ctibus erudierunt me renes mei.
Ant. In Gaiiirea.

MISSA I

7 Proponebam Dominum in conspectu meo semper, *


quoniam a dextris est mihi, non commovebor.
Ant. In Galilrea.
8 Propter hoc hetatum est cor meum, t et exsultaverunt
pnecordia mea; * insu-per et caro mea requiescet
in spe. Ant. In Galilrea.
9 Quoniam non derelinques animam meam in inferno, * nee dabis sanctum tuum videre corruptionem.
Ant. In Galilrea.
IO
Notas mihi fiicies vias vit~, t plenitudinem lretitire
cum vultu tuo, * delectationes in dextera tua usque
in finem. Ant. In Galilrea.

TEMPUS PASCHALE

Missa II
VII

c
a

Antiphona ad introitum
-------------!------- ---------1

_.,

;==~--~- ~!!!----.
-!nta-te Domino

* canti-cum

;-...-___
+-.-~----===--~-----

~--=

no-

..

~=+--~ ~

~um: l~

-T++--+---j- -

-11--~-~-1--------

e- ius ab extremis terr<e, alle-lu-ia.


Psalmus 97

G---- --=

a a

D-a-i-a
__
__,_.

--~----------+---

.-.-.-~

---------~--

'f.

Sal-vd-vit si-bi dexte-ra e-

;---Q-=----~ ~11--------~--H:: - sane-tum e-

ms.

ius,

* et

bracchi- um

.--=----~~-~--===
~---

Ant. Canta-te Domino.

--++----------------

Notum fecit Dominus salutare suum, * in conspectu


gentium revelavit iustitiam suam. Ant. Cantate.
3 Recordatus est miseric6rdire su<e * et veritatis. su<e
d6mui Israel. Ant. Cantate.
4 Viderunt omnes termini terr<e * salutare Dei nostri.
Ant. Cantate.
5 Jubilate Deo, omnis terra, * erumpite, exsultate et
psallite. Ant. Cantate.
2

173

MISSA II

Psdllite Domino in cithara, * in cithara et voce


psalmi. Ant. Cantate.
7 In tubis ductilibus et voce tuba: cornea:, * iubilate
in conspectu regis Domini. Ant. Cantate.
8 Sonet mare et plenitudo eius, * orbis terrarum et
qui habitant in eo. Ant. Cantate.
g Flumina plaudent manu, t simul montes exsultabunt a conspectu Domini, * quoniam venit iudicare terram. Ant. Cantate.
IO
Iudicabit orbem terrarum in iustitia * et populos
in requitate. Ant. Cantate.

Psalmus alleluiaticus I D

Ps. 106

G
;
-----------------11-.------c-.-~.--iJ
"'f.

r Confi-temi-ni Domino, quo-ni- am ho-

nus,

* quo-

,
G-----------------.~,
,-.--.1i
-----------11---a_-_--+lf-----

-_-_-__-_...
_--11_

ni- am in srecu-lum mi-se-ri-cordi- a

lu-ia,

e-

ius.

~-

Alle-

alle-lu-ia.

Stulti facti sunt in via iniquitatis sua::, * et propter


iniustitias suas afflicti sunt. ~- Alleluia.
3 Omnem escam abominata est anima eorum, * et
appropinquavfrunt usque ad portas mortis.
~- Alleluia.
4 Et clamaverunt ad Dominum, cum tribularentur, *
et de necessitatibus eorum liberavit eos. ~- Alleluia.
5 Misit verbum suum et sanavit eos, * et eripuit eos
de interitionibus eorum. ~- Alleluia.
2

74

TEMPUS PASCHALE

Confiteantur Domino propter misericordiam eius, *


et mirabilia eius in filios h6minum. &' Alleluia.
7 Et sacrificent sacrificium laudis, * et annuntient
opera eius in exsultati6ne. &' Alleluia.

Psalmus alleluiaticus II D r b

Ps. 106

;--------------.

----t1--------------t1----=-o-
f.

Confi-temi-ni Domino, quo-ni- am ho- nus,

ni- am in srecu-lum mi-se-ri-cordi- a

G-.---1-

- r

lu- ia,
2

3
4
5

6
7
8

e-

ius.

* quo-

W.

Alle-

-~----

-----++II -

alle-lu-ia.

Qui descendunt mare in mivibus, * facientes operationem in aquis multis. &' Alleluia.
Ipsi viderunt opera Domini, * et mirabilia eius in
profundo. &' Alleluia.
Dixit et excitavit spiritum procellre, * et exaltati sunt
fluctus eius. &' Alleluia.
Ascendunt usque ad crelos, ' et descendunt usque ad
abysses; * anima eorum in malis tabescebat.
&' Alleluia.
Turbati sunt et moti sunt sicut ebrius, * et omms
sapientia eorum devorata est. &' Alleluia.
Et clamaverunt ad Dominum cum tribularentur, *
et de necessitatibus eorum eduxit eos. &' Alleluia.
Et statuit procellam eius in auram, * et tacuerunt
fluctus eius. &' Alleluia.

MISSA II

75

Et lretati sunt, quia siluerunt, * et deduxit eos m


portum voluntatis eorum. ij. Alleluia.
Confiteantur Domino propter misericordiam eius, *
et mirabilia eius in filios hominum. ij. Alleluia.
Et exaltent eum in ecclesia plebis, * et in conventu
seniorum laudent eum. ij. Alleluia.

g
IO

I I

vel Alleluia ut in Missa I, p. 168.


Antiphona ad offertorium
VII a

. ---- - -.-.-+-;------- -------i--.-------~..

--.-n;-.---j

=----==---==--==-
-----~~===
*
u-bi-la-te De- o

in vo- ce

exsul-ta-ti- 6-nis,

alle-lu- ia.
Psalmus 46

;==- -=-- -.-.-i-ilili-

-c---._

c-

--~-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

f.

Q_u6-ni- am Dominus altissi-mus, terri-bi-lis,

P--"-'-~~---"c'--'-'----iC

r.

11

-~

* rex

II

magnus super om-nem ter- ram. Ant. lubi-la-te.


2

3
4

Subiecit populos nobis, * et gentes sub pedibus nostris. Ant. Iubilate.


Eltfgit nobis hereditatem nostram, * gloriam lacob
quem dilexit. Ant. Iubilate.
Psdllite Deo, psallite; * psallite regi nostro, psallite.
Ant. Iubilate.

TEMPUS PASCHALE

Antiphona ad communionem

. -.--.-------.--.-----=---1

II D - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

~-----------~-==--=--~---~-
anta-te Domino, * et bene-di-ci-te nomi"ni e-

=- -.-11i=---==--==--=-=-_-_-

~-l.-

ms,

alle-lu-ia.
Psalmus 95

~
1

-11-1!!!-o-*. ---j

~~- 11----..
r Cantd-te

Domino canti-cum no- vum,

~ --~~l!!!--.--a-__,IH-1----
Domino, omnzs ter- ra.

* canta-te

...df

Ant. Canta-te Domino.


----~II_
t

~-------

---------0

Flexa: popu-16- rum,


2

3
4

Annuntiate inter gentes gloriam eius, * m omnibus p6pulis mirabilia eius. Ant. Cantate.
Magnificentia et pulchritudo in conspectu eius, *
potentia et decor in sanctuario eius. Ant. Cantate.
A.fferte Domino, familia:: popu16rum, t afferte Domino gloriam et potentiam, * afferte Domino gloriam nominis eius. Ant. Cantate.
Tollite hostias et introite in atria eius, * adorate
Dominum in splend6re sancto. Ant. Cantate.

MISSA II

Contremiscite a facie eius, univfrsa terra, * dicite


in gentibus: D6minus regnavit . Ant. Cantate.
7 Etenim correxit orbem terne qui non commovebitur: * iudicabit p6pulos in requitate.
Ant. Cantate.
8 Ltetentur creli et exsultet terra, t sonet mare et plenitudo eius; * gaudebunt campi et 6mnia qure in
eis sunt. Ant. Cantate.
g Tune exsultabunt 6mnia ligna silvarum t a facie Domini, quia venit, * qu6niam venit iudicare terram,
Ant. Cantate.
10 ludicabit orbem terrre in iustitia * et p6pulos in
veritate sua. Ant. Cantate.

In Ascensione Domini
Sollemnitas
Antiphona ad introitum
VII a

'-~=~ -]-~1~=~ ~f--=~ -~--i_ ~ = ~~: ~-=:!


i-ri

Ga-li-1~-

i, * quid aspi-ci- tis in cce-

1====1--~----11 f--~=------=-~=----==---=--===

--.-.-1--------~--------------i
---------------------------
lum? Hie Iesus, qui assumptus est a vobis m cce-

G---f----11-=--
---+---f-!"-----
-----------

.-....11__ - - ~~-

lum, sic ve- ni- et, alle-lu-ia.


Psalmus 67

;
-yr.

e~~ -~
1

~=~ ~ ~=~==~ ~- ~=~==-~

Exsurgit De-us, et dissi-pantur in-imi-

c1 e- ius;*

c=~=~=~=~==:~-~-~-~---~--~----1'.l--~-a---n ~db
et fU-gi- unt qui ode-runt e- um a faci- e e- ms.

II

Ant. Vi-ri.
2

+
Flexa: nomi-ni

e-ms;

II

Cantdte Deo, psalmum dicite nomini eius; t iter


fa.cite ei qui fertur super nubes: * Dominus nomen
illi. Ant. Viri.
Deus in habitaculo sancto suo; *Deus, qui inhabitare
facit desolatos in domo. Ant. Viri.

I79

IN ASCENSIONE DOMINI

5
6

7
8

Deus, cum egrederfris in conspectu populi tui, * cum


pertransires in desfrto, terra nota est. Ant. Viri.
Etiam c<eli distillaverunt a facie Dei Sinai, * a facie
Dei Israel. Ant. Viri.
Ascendisti in altum, captivam duxisti captivitatem; *
accepisti in donum homines. Ant. Viri.
Benedictus Domin us die cotidie; * portabit nos
Deus salutariurn nostrorum. Ant. Viri.
Psdllite Deo, qui fertur super crelum creli * ad orientem. Ant. Viri.

Ps. 46

Psalrnus alleluiaticus I

G--------f--===---====------==-===---== =--11!--;=;=~=j

----=-1!!1_1!!1_ _ 1!!1_ _1!!1_=------ - - - - - - - -

yr. I Omnes gentes, plaudi-te ma-nibus' * iubi-la-te De-

0--H+O

o m voce

._.__;:: t_~ ~ .11

exsulta-ti- 6-nis.

~- Alle-lu~ia,

alle- lu-ia.

j .---11-11--11-11-------m-..

'

yr. 2 Quo-ni- am Dominus altissimus, terri-bi-lis, * rex

~-:--.-.-.------r-1--

==-== -.

-~;~~

magnus super omnem terram.

G----~-

=;_l!!I_~

Alle-lu-ia,

-++11-----

r'i --

lu-ia, alle- lu-ia.

~-

. . =r.-----.
alle-

180

TEMPUS PASCHALE

G------i----------------- ----11------.--~
-----~-~-~-~-=---

---ti

-----Ill--

Yf. 3 Subie-cit popu-los no-bis, * et gentes sub pe-dibus

;_~===-=----==--=--r+=--=======

---=~-.-~---~------~=-+----------------~l'i-~--- - 1 - - - - - nostris.

~-

Alle-lu-ia, alle- lu-ia.

; 3ba

---

~ ------; ~

Yf. 4 E-Ie git no bis he-re-di-tatem nostram, * glo-ri- am

--=-------

G------~--t-

---~-----------

.=.

1
-------~--~- ----=----~---lacob quern di-Ie-xit.

~-

Alle-lu-ia,

alle-lu-ia,

~i-L------alle- lu-ia.

G-----

-Yf. - _:_=--~=]=~~----.-:.._=l
* ___-1=1--------------I-5 Ascendit De- us in iubi-lo,

et Dominus in voce

;====~==-.=-=--=--====~========
~~=~ ==---==~-~. ~=~=~=J
tub~. ~-

________

Alle-lu-ia, alle- lu-ia .

~~~j:o~~j
}'. 6 Psal-li-te De- o, psalli-te;

psalli- te re-gi nostro,

I8I

IN ASCENSIONE DOMINI

G---~=--1-

=---r;;.
-=--
- - r--=tt--===---====.
- --.-H-~-W

psalli- te.

Alle-lu-ia,

" ~ II

~-~
alle-lu-ia, alle- lu-ia.

;========:~

----------------------
-----=-!__!_!__
!___!_=---- -- :=---1
- - -1

'f. 7 Qu6ni-am rex omnis teme De-us, * psal-li-te sa-

!----~~ .-~===~-- .~ t-~


----~~.-~--- ------11

pi- enter.

Alle-lu-ia, alle- lu-ia.

G---t-.--------- - - - ---- =r--11 -- - ._.. ==:-_!: f ~-4-~ - ~ ~


'f. 8 Regnabit De- us super gentes, * De- us sedet su-

G----------- - - - - - + - - -

=~=~=~=-.---===;-;-~-~===-.
- -.-~=~
-------- r- - -.---~----per sedem sanctam su- am.

Alle-lu- ia,

alle-

;-=---==--=----~=============
---=~-~~-!=~=t---------lu-ia, alle- lu-ia.

;==---:=====-==~==+==--1
=====~=:-!-~=~==~=~---___:_-===-----====:!

'f. 9 Principes popu-16rum congrega- ti sunt * cum p6G-- -----~

--

=--
_::____-11---=-.-- -.__:-=-~=-"- ~ 1
~-----------~~--~:__i--pu-lo De- i

Abraham.

Alle-lu-ia, alle- lu-ia.

TEMPUS PASCHALE

; E=- . - - a_ l=-= h
y.

10

Quo-ni- am De- i sunt scuta terr<e: * vehementer

G--~--1-----~
----- - - - -II!___
;
----II-___.,_
________
~----,-.-

-----~- -.-H-~-----i!-~
e-le-vatus est. ~ Alle-lu-ia, alle-lu-ia, alle- lu-ia.

Psalmus alleluiaticus II E z d

-==~=~=I=~ -~

~ ~=:i~ ~ ~

y.

~-II!

- ]

Ps. 23

Quis ascendet in montem Domini,

* aut

]='

quis sta-

~=~ ~ ~ ~--a-~ .-.~-=~4

bit in loco sancto e- ius? ~ Alle-lu-ia, alle-lu- ia.

z Attollite, portze, capita vestra, ' et elevamini, por3


4
5

t<e zeternales, * et introibit rex gl6ri<e. ~ Alleluia.


Quis est iste rex gl6rire? * Dominus fortis et potens.
~ Alleluia.
Attollite, portre, capita vestra, ' et elevamini, portre <eternales, * et introibit rex gl6ri<e. ~- Alleluia.
Quis est iste rex gl6rire? * Dominus virtutum ipse
est rex gl6rire. ~ Alleluia.

-------.-1--.---.---.
Antiphona ad offertorium

IV A i
--.----j
i----=--------~-----t------

A ---~-tl-==========2.==-----scendit De- us * in iubi-la-ti- one,


et Do.-.-------1----~-j----

==-----======

~--~=---111. ,..--=j-11--=
-----+---~-=--- - - - - - - minus in voce tu-bre,

alle-lu-ia.

IN ASCENSIONE DOMINI

Psalmus 46

;
f.

-~

~--~

-=9=--1-- _:___: __._i

Omnes gentes, plaudi- te manibus'

* iubi-la-te

i-11!-~=~=~=~--.-~- -=~==-======--==--==--===--=-c-=tJ==--~-
o

m voce

exsulta-ti- 6- nis.

Ant. Ascendit.

De-

]:==

-==

Q_u6niam D6minus altissimus, terribilis, * rex magnus


super omnem terram. Ant. Ascendit.
3 Psdllite Deo, psallite; * psallite regi nostro, psallite.
Ant. Ascendit.
4 Regndvit Deus super gentes, * Deus sedet super sedem
sanctam suam. Ant. Ascendit.
2

Antiphona ad communionem
I g

;========-f-~------===-1
---------------11!__ __11!_--=----i

--.-11------~-------------

e- de

a dextris me- is,

* di-xit

D6minus D6mi-

G-----~--;-----

=-.==--===-~
--~=======--===
----rm-
- . ---------------no me- o,

alle- lu-ia.
Psalmus 109

G - - - - - - - - - - i - - -1

f.

-tl-=-------11!::_-:~='1~._

Do-nee ponam i-nimi- cos tu-

os

---

scabellum

TEMPUS PASCHALE

t--11-.--:

----

pe-dum tu-6-

II

5
6

II

rum. Ant. Se- de.

II

Flexa: virtu-tis tu-a:,


2

Virgam potentia: tua: emittet D6minus ex Sion: * dominare in medio inimic6rum tu6rum. Ant. Sede.
Tecum principatus in die virtutis tua:, tin splend6ribus
sanctis, * ex utero matutini velut rorem genui te.
Ant. Sede.
/urdvit Domin us et non prenitebit eum: * Tu es
sacfrdos in a:ternum secundum 6rdinem Melchisedech . Ant. Sede.
D6minus a dextris tuis, * conquassabit in die irre sut2
reges. Ant. Sede.
De torrfote in via bibet, * proptfrea exaltdbit caput.
Ant. Sede.

Iidem cantus adhibentur etiam m Missa dominica:


post Ascensionem.

Dominica Pentecostes
Sollemnitas
Antiphona ad introitum
III a

G---~-----H---.--------1

-===~=~---==---~---~=+=~----=-

D -~m

comple-rentur

di- es -Pentecostes, - e-rant

G-----1-

---~--~-~=~-11--r.-~=~-----~-------

i- - -

11

-~---

omnes pa-ri-ter di-centes, alle- lu-ia.

.
===~=--=====--==--==~ =====-1
Psalmus 103
I'

.----~---a-11----ll--O--=:-~a-11------~

- - -
y. I Be-ne-dic, anima me- a, Domi-no:

----

Domine De-

G-11-------a-11---------a
11
--------------------~-t+::-----:1
----

us me- us, magni-fi-ca-tus es ve-hemen-ter. Ant. Dum

,
----
- -----~
r---- -----1-J-G--~--==-=r-=--~-----1---11
-~---tt,

comple-rentur. Yf.

2 ...

et ere- abuntur,

;___-____
_ra_-11---ll-i-------========-~~=
t
Flexa : a terra,
2

Emittes spfritum tuum, et creabuntur, * et renovabis faciem terra:. Ant. Dum.


Sit gl6ria Domini in sreculum; * lretetur Dominus
in operibus suis. Ant. Dum.

I 86

TEMPUS PASCHALE

Cantdbo Domino in vita mea, * psallam Deo meo


quamdiu sum. Ant. Dum.
lucundum sit ei eloquium meum, * ego vero delectabor in Domino. Ant. Dum.
Dejiciant peccatores a terra, t et iniqui ita ut non
sint. * Benedic, anima mea, Domino. Ant. Dum.

5
6

V el ad libitum ant. Spiritus Domini, ut in Missa


votiva de Spiritu Sancto, p. 395.
Psalmus alleluiaticus I

Ps. 67

G-------------===t=
:::_____-.--==~=~=~=:~=~-~=~-~ =~-~==~
yr.

r Exsurgat De- us, et dissi-pentur in-imi-ci

e-ius; *

;-------==++=

.
;----:--===-- ~ ===========
===--~----------=-

et fu-gi- ant

qui ode-runt e- um a fa-ci- e

--.-~---~-I!!--.-.

------~-l'i-lil---

ij. Alle-lu-ia,

~-

f.

~~:=ltj

alle~

-0

e-ms.

t----------

..

-------

lu-ia.

~~___:,, o----;-o:=g::o:_~

Sic- ut dissipa-tur fumus, tu dissi-pas;* sicut flu- it

-=

G--------t-

- ~ .-._. ~-~=;
ce-ra a fa.:ci- e

-~---

= .--.--i

ignis, sic pe-re- unt pecca-tores a

G----~---t----~
---.-------------.-;-.----=----- ~~=
-=-l'i-=~===--=~-l'i-~

fa-ci- e De- i.

ij. Alle-lu-ia,

alle-lu-ia, alle- lu-ia.

DOMINICA PENTECOSTES

G--------=r===.-:=~=~-~-~=-=~-~=~=~-=--.=~
y;. 3 Canta-te

De- o, psalmum di-ci-te n6mini

e-ius;

;----------~---

- --= -. -
i-ter fa-ci-te

-11--11

-~-~~ ]~ ~

e- i qui fertur super nubes. ij. Alle-

4-.--==
E--------"'
-=--1---=---------+-r'i

1 - - - - -

-Ii-- -i---------------

lu- ia, alle- lu-ia.

:!:__,.__,.

~=~-P

rt:. r

Yf. 4 Do-minus nomen il-li. * Iubi-la-te in conspectu

.-:-.----=~:==
--~~-d-.--=-l'i-=~====~-r.-~=~=tt-i_

;=== H
=====re-ms.

B-'

Alle-lu-ia,

alle-lu-ia, alle- lu-ia.

I==================- =--=t=
==.-=---~---~=:~=]-====-~
y;.
*
;==============--===-5 Plu-vi- am vo-lunta-ri- am effundebas, D e- us;

===------~---------------e

he-redi-ta-tem tu- am in-firma-tam,

tu re-fe-dsti

.---==-===
--- ~=j=~=~-r.-~~-E~========

;===-~-=--------~-=
e- am.

B-' Alle-lu-ia,

alle- lu-ia.

188

TEMPUS PASCHALE

=-~--------i--f----~--t1-1t---1t-11-1t---11-~ -1-.-.-.-j

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------ -------

r. 6 In

eccle-si- is bene-dici- te De- o,

* Domino,

VOS

;------~----+------------

----------:---

-~-~---11---11----~- -------------~~
------~~- --..--;-fi-~---de f6ntibus lsra- el.
~ Alle-lu- ia,
alle- lu-ia,

I==

=~==============

~~=~J-ij---=---=--==--====
alle- lu-ia.

E--------i-----

=-====--.-.-.-.-.-===
-----------------=----------
--~------=i

y. 7 Manda, De- us, virtu-ti tu- re;* confirma hoc, De- us,

G------3-----~-=--------=---.-~=;=~-----=-. .-- ~1
- ---i-----l
- - - - - - - - - - - - -----~-l'i-lil--- -

quod ope-ra-tus es in nobis.

Alle-lu-ia, alle- lu-ia.

;---~-.--------.
:3=-~
_:-;=~=~

~=~--==~=~

y;. 8 A templo tu- o in Ieru-sa-lem * ti-bi 6ffe-rent


G-----~-----r------

=-------=--1111-=o=====-.-~=;-.____

-,

------~-1--- ----=-l'i-----~l'i-1

reges mune-ra.

~-

Alle-lu-ia,

alle-lu-ia, alle-

I==~===--==--==----========

~=~=o-j--===--===--======--=====
lu-ia.

189

DOMINICA PENTECOSTES

;___====:::=-+--==--==+=

-f.

.~---.-.-.-.-

--.--=-II-. .--ti

g Regna terra::, canta-te De- o, psalli- te Domino,

;======+---======---==--=======

--~=------------11---11---11-----=~

psalli- te De- o, qui fertur super ca::lum ca::-li

---.-

-----

ri- entem.

---

t---

---=---.-~---~-----.
---- -~-l'i-~

- - - --

Alle-lu-ia, alle- lu-ia.

~t-----H---~-~-L.+

I
f.

ad o-

ro Su- per Isra- el magni- fi-centi- a e-ius,

= I

* et virtus

-.-----_;;_.---q-----1. .,..-=~===-.=--.-~==-~~
h-f--- --.---~

--+---f

e-ius in nu-bibus.

Alle-lu-ia,

alle-lu-ia, al-

I====~-================
l'i -~

-~-====-==============

le- lu-ia.
Psalmus alleluiaticus II E

~ ~ -~-~

- ~-~=~

Ps. 49

'

~=b - ~--1=~~-~.-.
y. De- us de- 6-rum D6minus locu-tus est, * et voca,
~.-.-.--.-.-.-.~.-.--.-~ ~=-0- i
I

11

vit terram a so-lis ortu usque ad occa- sum.

TEMPUS PASCHALE

190

i ;=~=~=~-+-~=~
~-

Alle-lu-ia,

3
4
5
6
7
8
g

]-

~ ~~

alle-lu- ia.

Ex Sion speci6sa dec6re Deus illU.Xit, * Deus noster


veniet et non silebit. ~- Alleluia.
Ignis consumens est in conspectu eius, * et m circuitu eius tempestas valida. ~- Alleluia.
Advocabit crelum desursum, * et terram, discernere p6pulum suum. ~- Alleluia.
Congregate . mihi sanctos rneos, * qui disposuerunt
testamentum meum in sacrificio . ~- Alleluia.
Et annuntiabunt creli iustitiam eius, * qu6niam
Deus iudex est. ~- Alleluia.
Immola Deo sacrificium laudis, * et redde Altissimo vota tua. ~- Alleluia.
Et invoca me in die tribulationis: * eruam te, et
honorificabis me. ~- AJleluia.
Qui immolabit sacrificium laudis, honorificabit me, '
et qui immaculatus est in via, * ostendam illi salutare Dei . ~ Alleluia.

Sequentia

--G-.--==----=--~------r--;-i I
-~--f---
--~-----------------,<

e-ni, Sancte Spi- ri-tus, Et emit-te ere-

----~

II
.--

Lu-cis tu-<e ra- di- um. Ve-ni, pa-ter

G -

r.

li-tus

paupe-rum, Ve-

c_._._b_._--+,__ -t====---~ ~----=~


I!

-----+~-.-

ni, da-tor mu- ne-rum, Ve-ni, lumen c6r-.di- um. Con-

DOMINICA PENTECOSTES

G--1111_1111_~_1111_.

191

___.., ___________

f----:-i

---r----r-----~

=========~-1111=~=;---f--1111----

so-la-tor 6-ptime, Dulcis ho-spes a- nim<e,

Dulce re-

_.___1111_1111__..,_._----

~ 1 -----f-1111--r---~-.-

-~-~ll--'-~i~_
fri-ge- ri- um.

f-

In lab6re requi- es, In <estu tempe-

f------===

1_1111_1111~~

--.---------..+. -.--f-1111--~-~---

r-

--.

n- es, In fle-tu so-la- ti- um.

0 lux be- a-tis- si-

;--+---===--=;---1=!5
-.===~
----+--------
I
~
-----

-------------....-

ma, Reple cordis intima Tu- 6-ru.m fi-de- Ii- um. Si-

--1111

-r--.----------15-.---

...

-------f--- ---.-r--:-----.--i
f-m---------f~
------

ne tu- o numine, Ni-hil est in h6mine, Ni-hil est in-

I===~~!
I ---. -r--_1111-~----.-r----i
~~---~:: _ _

n6-

xi- um.

-r.

Lava quod est s6rdi-dum, Riga quad est

_ _ _1111_.

a- ridum,

--~-f------~---=

---.-~---------.-4

----~

----r-~
------

Sana quad est sauci- um. Flecte quad est

=+

;~--------f---------~
___1 1 ---r---r------f--_1111
___1111.._
--------_______.__1 1 _____
_
ri- gidum, Fove quod est fri- gidum, Re-ge quod est

TEMPUS PASCHALE

G----3-~~----tl
6.
-----11
----.-----+.-=---.--11

==== =======---~~~
In te con-fidentibus,

de-vi- um. Da tu- is fi-de-libus,

! . -._ ~ '=.~ ~~+.1 I


Sacrum septena-ri- um. Da virtu-tis me-ri-tum, Da sa-

G----------~--.-+--.----3-
-~--
-1-----jj--------
------______________
__._
-------

_____

lu- tis ex-i-tum, Da perenne gaudi- um.


Antiphona ad offertorium
VIII c

---------.---f------------

i-11---11--11--1F11-=~--1t--1t-~- --~

--------onffrma hoc De-

us,

* quod

ope-ratus es in

--------------+-------

;=~- r==--.--=;=~=----=~
~-- -~_
___________
--~--!l!-~----11----!1!

no- bis, a templo sancto tu- o, quod est in le-ru-

1=~-.+-11-=~-~

. -~dbi===--=====

sa-lem, alle-lu-ia, alle-lu-ia.

Psalmus 67

~ ~-
f.

. . ----... ---- . --=-_ -~ I

Exsurgat De- us, et dissi-pentur i-nimi-ci

e- ius,

93
,
- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -j
DOMINICA PENTECOSTES

;-

--

----

-II- - -

- - -

et fu-gi- ant, qui ode-runt e- um, a fa-ci- e

=-c--~~

e- ms_

c_ _
--~
I_
Ant. Confirma_
2

3
4

Flexa : tu- o,

Verumtamen Deus confringet capita mnrucorum su6rum, * vfrticem capillatum perambulantium in delictis suis. Ant. Confirma.
Viderunt ingressus tuos, Deus, * ingressus Dei mei,
regis mei in sancta. Ant. Confirma.
Mirdbilis, Deus, de sanctuario tuo, t Deus Israel ipse
tribuet virtutem et fortitudinem plebi sure; * benedictus Deus. Ant. Confirma.
Antiphona ad communionem

VIII G

;=---==-+--==--===~-11=r--~- -=-

-- ,
__

--=-~--~-~~-------------~-s - - - - - - - -pi-ri-tus * qui a Patre proce-dit, alle-lu-ia,

il-

P--"--~~-----~

~ 11-.l--f-~

le me cla-ri-fi-ca- bit,

-~~- _-1- . ~-rt=~==

alle-lu- ia, alle-lu-ia.

Psalmus 77

;_

~ --~

---: - ---- -

'Yf. r Attendi-te, popu-le me-us, doctrinam me-

f_

am;* in-

-G-----------------
- - --==--==---~--~c----ttJ
cli-na-te aurem vestram in verba

o-rzs me-

1.

194

TEMPUS PASCHALE

=-.--=~.-H-,~,-=--I-------~--f--t1----n-11Ant. Spi-ri-tus. Flexa: patribus nostris

4
5
6
7
8
g
10

11

Generationi <ilteri narrantes laudes Domini et virtutes


eius, * et mirabilia eius qur,e fecit. Ant. Spiritus.
Quanta mandaverat patribus nostris t nota facere
ea filiis suis, * ut cognoscat generatio altera, filii
qui nascentur. Ant. Spiritus.
Exsurgent et narrabunt filiis suis, * ut ponant in
Deo spem suam. Ant. Spiritus.
Et non obliviscantur operum Dei, * et mandata
eius custodiant. Ant. Spiritus.
Ecce percussit petram et fluxerunt aqure, * et torrentes inundaverunt. Ant. Spiritus.
Numquid et panem poterit dare, * aut parare carnes
populo suo? Ant. Spiritus.
Verumtamen mandavit nubibus desuper, * et ianuas
creli aperuit. Ant. Spiritus.
Et pluit illis manna ad manducandum, * et panem
creli dedit eis. Ant. Spiritus.
Panem angelorum manducavit homo, * cibaria misit
eis ad abundantiam. Ant. Spiritus.
Et manducaverunt et saturati sunt nimis, * et desiderium eorum attulit eis. Ant. Spiritus.

V el ad libitum ant. Factus est repente, ut m Missa


votiva de Spiritu Sancto, p. 397.

TEMPUS PER ANNUM


Dominica I post Pentecosten

Sanctissimre Trinitatis
Sollemnitas
Antiphona ad introitum
II D

...-

------1----------:---j

~-~-

llll~t~==~~-----

B
---------------~
======---;-- =!=~--------ene-dic-ta sit

* sancta

Tri-ni- tas,

atque m-

------

J ___llll_~.~----Uni-tas.

di-vi- sa

Psalmus 8

~~=;=;------Gr- ~f.

r D6mi-ne, Dominus no-

~--II

---

8--11---11

ster,

-11-11-

1111

* quam

admi-ra-bi-le

~ ~-

____________________ 1111______

est nomen tu- um in u-niversa ter- ra.

~---~

___

1111 __

Ant. Bene-

~ ~-==-----=-+- -11-11~=======
------11
-----------D-11---

- -- - - - - - -

------------ ---------

die-ta.
2

3
4
5

Flexa: ange-lis,

Q,u6niam elevata est magnificentia tua * super crelos.


Ant. Benedicta.
Q_uando video Ca':los tuos, opera digitorum tuorum, *
lunam et stellas qua': tu fundasti. Ant. Benedicta.
Quid est homo, quod memor es eius? * aut filius hominis, quoniam visitas eum? Ant. Benedicta.
Minuisti eum paulo minus ab angelis, t gloria et
honore coronasti eum; * et constituisti eum super
op<;ra manuum tuarum. Ant. Benedicta.

196

TEMPUS PER ANNUM

Omnia subiedsti sub pedibus eius, t oves et boves


universas, * insuper et pecora campi.
Ant. Benedicta.
7 Volucres c<eli et pisces maris, * qu<ecumque perambulant semitas maris. Ant. Benedicta.
8 Domine, Dominus noster, * quam admirabile est
nomen tuum in universa terra ! Ant. Benedicta.
Cantus inter lectiones sic ordinantur ut per annum
notatur, p. 216.

Psalmus responsorius C

Ps. 148

;------~-~-

--------;~~11
.---------=-I1
------11---11---11--11---11-~--~--1:+:----1

r Lauda-te Dominum de

cre-lis.

In excelsis

G--~-=~--------

=--o---- -~ ~

- -,

laudate De- um.


II

~1

--II

----11--11

____:_---~Cb~

Lauda-te e- um, omnes ange-li

e- ius,

- - ---~--o-u-.-;i;--_._
te

e- um, omnes virtutes

e-ius.

~-

* lauda-

-~ II

In excelsis.

;---~---------;
~ II
-----~-~
r---+t-.-

--------------

--------------~-~-

1.
3
4

4 ... et ere- a-ta sunt.


Laudate eum, sol et luna, * laudate eum, omnes
stell<e et lumen. ~. In excelsis.
Laudent nomen Domini, * quia ipse mandavit, et
creata sunt. ~- In excelsis.

SS.MJE TRINITATIS

197

Statuit ea in reternum, et in sreculum sreculi; * prreceptum p6suit et non prreteribit. ~- In excelsis.


6 Reges terrre et omnes p6puli, * principes et omnes
iudices terrre. ~- In excelsis.
7 luvenes et virgines, ' senes cum iuni6ribus laudent
nomen Domini, * quia exaltatum est nomen eius
solius. ~- In excelsis.
8 Confessio eius super crelum et terram, * et exaltavit
cornu p6puli sui. W In excelsis.
g Hymnus omnibus sanctis eius, * filiis Israel, p6pulo
qui propinquus est ei. ~- In excelsis.
5

Alleluia

Ps. 150

VII a - - - . --.-1- -:-.-- - - - - - - - - - - - - - - -

----=-------11 --- -~----

~-~-~--=-----==-~

- --~=~=~======

1- le-lu-ia, alle- lu- ia, alle-lu-ia.

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

.~ . ~

--------------~--r---i

yr.

~-=-~

-~

-~

Laudd-te D6minum in sanctu-a-ri- o

::: ~ ~

e-ius,

* lau-

,
==--==----===----===--==- -- --~=~='-=
.

r=-~ ~-~=~=~=~-~=~=~--~---c---~
da-te e-um in firmamento virtu-tis e-

ms.

Omnes: Alleluia.

* laudate eum m psalterio et cithara. Omnes: Alleluia.

Lauddte eum in sono tubre,

vel Psalmus alleluiaticus E

Ps. 150

~===~-=~=~--~=~=~-~=~-~=-~--~=~=f=~

=-==----==-----==----==-----==--==----==--==r:=*
yr.

Lauda-te D6minum in sanctu- a-ri-

e-

ius,

198

TEMPUS PER ANNUM

~=~=~=~ ~=~ ~ :~- ~=:~=~ :~_C~ ~~=~ ~ j


laudate

e- um in firmamento virtu-tis

~--.--==-l'i-- - - - - - . , - - - - . - I I~

e-

ms.

11
-~--

-------------~---

~-

Alle-lu- ia,

alle-lu- ia.

Laudate eum in magnalibus eius, * laudate eum secundum multitudinem magnitudinis eius. ~- Alleluia.
3 Laudate eum in sono tuba:, * laudate eum in psalterio et cithara. ~- Alleluia.
4 Laudate eum in tympano et choro, * laudate eum
in chordis et organo. ~- Alleluia.
5 Laudate eum in cymbalis benesonantibus, ' laudate
eum in cymbalis iubilationis: * omne quod spirat,
laudet Dominum. ~- Alleluia.
2

Antiphona ad offertorium
I a

;====-+----==~==~-+-_;.-=
------------~---~-----1----~-

-------~------------

ene-dictus es

m firmamento ne- li,

G-------1-

et lau-

---

=------=
. -- -+-tit---+----~-----------~---

-------

dabi- lis ih si:cu-la, De- us noster.

Canticum trium Puerorum

,
,
;_ _:._;--~--~- -- . ---:~. _]~=i~

r.

Bene-di-ci-te, 6mni- a

6pe-ra Domini, Domino:*

SS.MJE TRINITATIS

99

; -- - - - - - -- - '-~-- - ~----- - - ~=~::-::; tJ=t


lauda-te

et super-exalta-te

e- um in srecu-la.

l===--=-~-3==============

--------.---

- - -- --- - - - - - - - -- - - - - - - ----- .-- - - - - - - -- -- - -- - -

Ant. Bene-dictus es.


B enedicite, angeli Domini, Domino; * benedicite,
cceli, Domino. Ant. Benedictus.
Benedicite, sacerdotes Domini, Domino; * benedicite, servi Domini, Domino. Ant. Benedictus.
Benedicite, spiritus et anim<e iustorum, Domino; *
benedicite, sancti et humiles corde, Domino.
Ant. Benedictus.
Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu; *
laudemus et superexaltemus eum in srecula.
Ant. Benedictus.

3
4

Antiphona ad communionem
I a

;- -+-------~-----

=I======

~---~==.---~~.~=
- - - - - - - - - -1-- - - - - - - - - - au date * Dominum de c<e-lis.
Canticum David

- - - -- -- - - t ; ------=-----------------------
-a--i

G- --

- - -- - - - - - - - -- - - -- - -----------

f.

Be-ne-dictu s es, Domine, De- us Isra- el, pa- tris

L~=j- -~__i_;;:;~~-:~ ~~-'--[


no- stri,

ab <eterno

in a-ter- num. Ant. Laudate.

200

TEMPUS PER ANNUM

; ~-- =- -I -~
f.

3 Et ti-bi laus;

Tua est, Domine, magnificentia et potentia * et


gl6ria atque victoria. Ant. Laudate.
3 Et tibi laus; * cuncta enim, qme in crelo sunt et in terra,
tua sunt. Ant. Laudate.
4 Tuum, Domine, regnum, * et tu es super omnes principes. Ant. Laudate.
5 Twe diviti<e et tua est gloria; *tu domindris 6mnium.
Ant. Laudate.
6 In manu tua virtus et potentia, * in manu tua magnitudo et imperium 6mnium. Ant. Laudate.
7 Nunc igitur, Deus noster, confitemur tibi * et laudamus nomen tuum inclitum. Ant. Laudate.
2

Feria V post SS .mam Trinitatem

SS.mi Corporis et Sanguinis Christi


Sollemnitas

Antiphona ad introitum
G------+--~-----1

=-====---

If

~---===-:-- ~.---=--t---1

-~---~.---------------acfrdos

in reternum

* Christus

D6minus

se-

-,. ------;--f---;-.---.----J

G-~~-.-------------111-+- - ---..

=========~--==---~==-f----~
-e~cun-

dum 6rdinem Melchi- sedech, panem et vi-num

~___,.~

--------=-~i----

;
=
---.-----~-t 6btu- Iit, alle- lu-ia. In

Quadrag.

6btu- lit.

Psalmus 109

G-- -
--

=-----

-a

f. 1 Di-xit

6.

O-

=+-----ll-!-11-- j

~ ~--=i-It-~

o: * Sede a dextris

D6minus Domino me-

I=; c--~--==~=~-:_i-1 i
--------t
-~-Fiii'-

----

me2

--11-- -- - - - . ~- - - - - - - - -

is. Ant. Sacfrdos.

Flexa: virtutis tu- re,

Donec ponam inimicos tuos


orum. Ant. Sacfrdos.

scabellum pedum tu-

202

TEMPUS PER ANNUM

Virgam potentiae tua: emittet D6minus ex Sion: *


dominare in medio inimic6rum tuorum. Ant. Sacerdos.
4 Tecum principatus in die virtutis ture, t in splend6ribus sanctis, * ex utero matutini velut rorem genui
te. Ant. Sacerdos.
5 Iurdvit D6minus et non prenitebit eum: * Tu es
sacerdos in a:ternum secundum 6rdinem Melchisedech . Ant. Sacerdos.
6 D6minus a dextris tuis, * conquassabit in die ira: swe
reges. Ant. Sacerdos.
7 De torrente in via bibet, * propterea exaltdbit caput.
Ant. Sacerdos.

Ps. 144

Psalmus responsorius E 5

;--'--! --'--~------

- - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - -

__

==:~=~==-Q=~= 111=~=~~--111-= =-111-:-_111_~=~=~


f. 1 Exaltabo te, * De- us me- us rex. ~- Et bene-di-

;======---~==========---===
---------------

----------

----.----111- - - - - - - - - - - - - - - - - cam n6mini tu- o.

;---~--------' -i-----c-=--------------=-c-i--

--.--.--j
- - - - - - - - -- -------------------- ----------

------~---------------

f.

Magnus D6minus et laudabi- lis ni- mis,

* et

ma-

;========-====~
, -==~==-==
_111_111_111_111_111_111 __111 __ 111_111_111=-~-=~=Q-~:=~--111~. j
gni- tudi-nis e, ius non est investi- ga-ti- o.

~-

Et be-

I====~===============
-~=~-ne-di-cam.

=====:==========

SS.MI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI

G---~---'

- -._. =~ ~~~ -n;=;-~-~------Yf. 3 Gene-ra-ti-

0 ... 1

pronunti- abunt.

Generatio generationi laudabit opera tua, * et


potentiam tuam pronuntiabunt. ~ Et benedicam.
4 Suavis Dominus universis, * et miserationes eius
super omnia opera eius. ~ Et benedicam.
5 Oculi omnium in te sperant, * et tu das illis escam
in tempore opportuno. ~ Et benedicam.
6 Aperis tu manum tuam, * et imples omne animal
in beneplacito. ~ Et benedicam.
7 Iustus Dominus in omnibus viis suis, * et sanctus
in omnibus opfribus suis. ~ Et benedicam.
8 Voluntatem timentium se faciet, * et deprecationem eorum exaudiet. ~ Et benedicam.
g Custodit Dominus omnes diligentes se, * et omnes
peccatores disperdet. ~- Et benedicam.
10
Laudationem Domini loquetur os meum, * et benedicat omnis caro nomini sancto eius ' in sreculuni
et in sreculum sreculi. ~ Et benedicam.
3

Ps. 77

Alleluia
III g ; _ __

--e~-f-----=-----====- =~======

----------~-~~--=tj-----

A We-h1- i;,-alle-lu- ia,

alle~~~~~ - - - --

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

G----~------------~------f~
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - Yf. r Attendi-te, popu-le me- us, doctri- nam me- am; *

-- ~---==----==-----======--==--~-- ~
1 Versiculi impares in primo tenore (mi) cantantur; pares autem in
secundo (la) .

TEMPUS PER ANNUM

204

o-rzs me- 1.

inclina-te aurem vestram in verba


Omnes: Alle-luia.

Q,uanta audivimus et cognovimus ea, * et patres nostri narraverunt no bis. Omnes: Alleluia.

Ps. 77

vel Psalmus alleluiaticus C 4


Cantor

,,,.

=-====:.=:.:=:.::.:==:.=,==-=-=.-
"Yf.

Attendi-te, popu-le me- us, doctrinam me-

Schola vet omnes

Cantor

+o~3:=;:::...,_,_.,_._, .

Alle-lu-ia

inclina-te

,
c

;__

o-rzs me-

I.

am;*

~- H-1

aurem vestram in verba

Omnes

Alle- lu-ia.

Quanta audivimus et cognovimus ea, * ~ Alleluia


et patres nostri narraverunt nobis. ~ Alleluia.
3 Generationi alteri narrantes laudes Domini, et virtutes eius, * ~ Alleluia
et mirabilia eius qurJJ fecit. ~ Alleluia.
4 Ut ponant in Deo spem suam, ' et non obliviscantur
operum Dei, * ~ Alleluia
et mandata eius custodiant. ~- Alleluia.
5 Et pluit illis manna ad manducandum, * ~ Alleluia
et panem creli dedit eis. ~ Alleluia.
6 Panem angelorum manducavit homo, * ~ Alleluia
cibaria misit eis ad abundantiam. ~ Alleluia.
2

SS.MI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI

7
8

Et manducaverunt et saturati sunt nimis, * ~ Alleluia


et desiderium e6rum attulit eis. ~ Alleluia.
Et rememorati sunt quia Deus adiutor est e6rum, *
~ Alleluia
et Deus excdsus redemptor e6rum est. ~ Alleluia.
Ipse autem est misericors, * ~ Alleluia
et propitiatur iniquitati, et non disperdit.
W Alleluia.
Pro Sequentia

----- - - - - - . - - - - - - - - ------ - --j

;-~--- ..!- -----===---=~- -=-~ ==--~-=


----------~---~----------

c-ce panis ange-16rum,

. -- .

Factus cibus vi- a-t6-

i -.------------~.--.-.---.--------
- - -f-- - - - f - - - - - - -f-----.- - -

- - - f - - - -- - - - f - - - - ----11.-j

- - - -- - - -- -- -- --- - -- - -f--- -
rum: Ve-re panis fi- li~ 6rum, Non mittendus ca-

-.- --------.-.-------=-1.

~
11
------~~~-H:-+:~~~--11---.-.- ---=~==~---

~~--

nibus.

----

In figu-ris prre-signatur, Cum 1-sa- ac immo-

la-tur, Agnus Paschre de-pu-ta-tur, Da-tur manna

-=--=
--------~ . ~ . -~ --=-~

;_;=~~~~--~
patribus.

Bone pastor, panis vere,

- -- - -- --- - -- -

Iesu, nostri m1-

- - - - - - ---11

G----4--.-~..!-----~-~-t--~---

--~--~f--==---=--=--==---=-f- _______ _

se- re-re: Tu nos pasce, nos tu- e-re, Tu nos bona fac

206

TEMPUS PER ANNUM

;-.------=------==-~~ ~--~ -~-~= -~~=~~---==--~---=

--=------11-.------.-----.-.---1
----------~----j
I

vide-re

----------

In terra viventi- um. Tu qui euneta scis et

G----r-------------r--.------

===:___-==---==--==----~-=~-=--=-==
va-les, Qui nos pascis hie morta-les: Tu- os i-bi com-

------------------------------

=---~-~-f--~------.---f------=---
-----f-----
-.-1-------.--11-i

----------------------------mensa-les, Cohe-redes et soda-les Fae sanet6-rum ci-

v1-

um.
Antiphona ad offertorium

- :;=rm -

et panem

-= -

~-=~ ~ ~-~~~=-~~~~. --~=~;._. ~~

de ca:- lo

pra:sti-tisti

e- is, alle-lu-ia.

Psalmus 83
----------------j

~---
- - - - . ---------------------------------------------------------------------

-yr.

Q,uam di-Iecta tabernacu-la tu- a, Domine vir-

SS.MI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI

207

,
-----E
_________,
-----..
~-1111-c--

--11--a--11---11--11----~

- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

tu-

tum.

* Concupiscit

et de-fi-cit anima me- a m

i_--_ _1 1__1111_0-Ji_.--w-_,=m-++lI-__ _
atri-

Domini.

Ant. Ange- IO-rum.

Cor meum et caro mea * exsultaverunt in Deum vivum.


Ant. Angelorum.
Altdria tua, Domine virtutum, * rex meus et Deus
meus. Ant. Angelorum.
Bedti qui habitant in domo tua, * in perpetuum
laudabunt te. Ant. Angelorum.

Antiphona ad communionem
If

;----------+----- -----~---

---------1111--tl _____ 1111__=_1111__

-r-

---~----------------

-go sum panis vivus, *qui de

c~-lo

descendi,

G---R
-11===--U==--==----,._--=----+
=t=~J---

--+llll--11--u------~----~--------

alle- lu-ia.

In Quadr.

descendi.

Psalmus 22

G--------ts-'
,
~
-:-----------1111-~~~-t~

- -.

f. r Dami-nus pascit me, et nihil mi- hi de- e-rit: *


G------------'
~~-----n-

----=

---11-------.. llll-=--9-~--1-111: :----=tt-f-1+


_____________

______

~--

in pascuis virentibus me collo-ca- vit. Ant. Ego.

208
2

3
4
5
6
7
8
9

TEMPUS PER ANNUM

* animam meam
refecit. Ant. Ego sum.
Deduxit me super semitas iustitiae * propter nomen suum. Ant. Ego sum.
Nam et si ambulavero in valle umbra: mortis, non
timebo mala, * quoniam tu mecum es. Ant. Ego sum.
Virga tua et baculus tuus * ipsa me consolata sunt.
Ant. Ego sum.
Pardsti in conspectu meo mensam * adversus eos
qui tribulant me. Ant. Ego sum.
Impinguasti in oleo caput meum, * et calix meus
redundat. Ant. Ego sum.
Etenim benignitas et misericordia subsequentur me *
omnibus diebus vit<E mere. Ant. Ego sum.
Et inhabitabo in domo Domini * in longitudinem
dierum. Ant. Ego sum.

Super aquas quietis editxit me,

Ad processionem, cantatur hymnus Pange, lingua,

p. 137 .

Feria VI post dominicam II post Pentecosten

Sacratissimi Cordis Iesu


Sollemnitas
Antiphona ad introitum
III a

;=~-.=~-~-f--~---~-=~~-i

-1------- .-j

D ==-~--==---==----==--==-~~---=
isci- te

a me

* qui- a

mi-tis sum et hu-mi-

Psalmus 32

G
--~--~--a--~--1-11--11-------1
---=-Iii-----------~------
--~--------------- - - - ---------

yr.

r Exsulta-te, iusti,

lauda- ti- o.

m Domi-no;

Ant. Disci-te.

rectos decet col-

yr. 3 ... Dominum omnis

~~. -1 ~ :j terra,
2

3
4

Diligit iustitiam et iudicium, * misericordia Domini


plena est terra. Ant. Discite.
Timeat D6minum omnis terra, * a facie autem eius
formident omnes inhabitantes orbem. Ant. Discite.
Q,u6niam ipse dixit, et facta sunt, * ipse mandavit,
et creata sunt. Ant. Discite.

2I0

TEMP US PER ANNUM

Consilium autem Domini in reternum manet, * cogitationes cordis eius in generatione et generati6nem. Ant. Discite.
6 Beata gens, cui Dominus est Deus, * populus, quern
elegit in hereditatem sibi. Ant. Discite.
7 De cado respexit Dominus, * vidit omnes filios h6minum. Ant. Discite.
8 Q,ui finxit singillatim corda e6rum, * qui intellegit
omnia opera e6rum. Ant. Discite.
g Ecce oculi Domini super metuentes eum, *in eos qui
sperant super misericordia eius. Ant. Discite.
IO
Q_uia in eo l<etabitur cor nostrum, * et in nomine
sancto eius speravimus. Ant. Discite.
r r Fiat misericordia tua, Domine, super nos, * quemadmodum speravimus in te. Ant. Discite.
Psalmus responsorius C

Ps. 24

G - - - - - - - - - '--t--

1.

--t1- -t1- -11- --::~~-c-- t --~

Ad te, Domine, leva-vi

animam me-

am,* De-

us me- us, in te confi-do: non e-ru- bescam.

W.

Do-

G----~-----

-H=========

=~--11-111.-~.-~=~-
----1---~.----- - -----------ce-bit mi- tes vi- as

SU-

as.

Vias tuas, Domine, demonstra mihi, * et semitas tuas


edoce me. E/. Docebit.
Dirige me in veritate tua et doce me, * q_uia tu es
Deus salutis mere, et te sustinui tota die. W. Docebit.

SS .MI CORDIS IESU

211

Reminiscere miserationum tuarum, Domine, * et misericordiarum tuarum, quoniam a sreculo sunt.


~ Docebit.
5 Dulcis et rectus Dominus, * propter hoc peccatores
viam docebit. ~. Docebit.
6 Univers<e vi<e Domini misericordia et veritas * custodientibus testamentum eius et testimonia eius.
~ Docebit.
7 Familiariter aget Dominus cum timentibus eum, * ut
testamentum suum manifestet illis. ~ Docebit.
8 Oculi mei semper ad Dominum, * quoniam ipse
evellet de laqueo p edes meos. ~ Docebit.
g Custodi animam meam, et erue me; * non erubescam,
quoniam speravi in te. ~ Docebit.
Alleluia
Ps. 102
4

II D - - - - -+ - - - -- - - -T l__ __

~--r-----.---;--u----
----==---=r~------u=====
A

1- le-lu- ia, alle-lu-ia, alle-lu-ia.


Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

~ -~~---= ---~:--- --~-o--1---.


1. I

Be-ne-dic, anima me- a, Domino;

- - ~j

eti omni- a qu<e

~-------------- --.-==------==~-----==
- - - - - -- - - - - -- - - --
----- ------

- - - - - - -- --- - - - - 0 - - - - - - -

intra me sunt, nomi-ni sancto e- ms.


Omnes: Alleluia.
2
Miserator et misericors Dominus, * longanimis et
mult<e misericordi<e. Omnes: Alleluia.
vel Psalmus alleluiaticus E

~
1.

*,

Ps. 102

~- -~ ~-~=] ~=~-:-=~---r=] ~
I

Bene-die, a-nima me- a, Domino;

_~

et omni- a

212

TEMPUS PER ANNUM

,
~=~---=~=~---.--.-.---r---==t---=~
~------------------~-Q_~_
~- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - qure

intra me sunt, nomi-ni sancto

e-

ius.

~-

---

Alle-

~==-~-===_:_.-~-========
===
-~~-~----= ---==========
lu-ia,

alle-lu-ia.

Benedic, anima mea, Domino, * et noli oblivisci


omnes retributiones eius. ~- Alleluia.
3 Faciens iustitias Dominus, * et iudicium omnibus
iniuriam patientibus. ~- Alleluia.
4 Miserator et misericors D6minus, * longanimis et
multre miseric6rdire. ~- Alleluia.
5 Non in perpetuum contendet, * neque in a:ternum
irascetur. ~- Alleluia.
6 Non secundum peccata nostra fecit nobis, * neque secundum iniquitates nostras retribuitnobis. ~- Alleluia.
7 Quomodo miseretur pater fili6rum, * misertus est
Dominus timentibus se. ~- Alleluia.
8 Misericordia autem Domini ab a:terno, * et usque in
reternum super timentes eum. ~- Alleluia.
9 Et iustitia illius in filios fili6rum; * in eos qui servant
testamentum eius. ~- Alleluia.
10
Dominus in crelo paravit sedem suam, * et regnum
ipsius omnibus dominabitur. ~- Alleluia.
2

Antiphona ad offertorium

-------.--.----.----.--~--+~
-----=----------------*
c

VIIIG

; - - - - - ! - - -- -- - - - r r - j
ontri-tum est

;_.

-II

.---.

----1cor me- um in me-di- o me- i,_

f----===--.~. =~=1--==

=====--==--~-contremu- e-runt omni- a

--=-===--=tr--=====

ossa me- a.

SS.MI CORDIS IESU

213

Psalmus 68

-~-

1-

,
- ~--=-

.. .

Salvum me fac, De-

us,

;---- ..----

- - - c

aqure usque ad guttur me-

I.

II-~--

* quoni-

__

-11--8-~

am ve-ne-runt

jfJ---~=
um.

;~--._--=--.--,, --.-11Ant. Contri-tum est.

Ego vero oration em meam ad te, Domine; * in tempore beneplaciti, Deus. Ant. Contritum est.
3 In multitudine misericordire ture exaudi me, * m
veritate salutis ture. Ant. Contritum est.
4 Opprobrium contrivit cor meum, et elangui, * et
sustinui qui simul contristaretur, et non fuit.
Ant. Contritum est.
5 Ego autem sum pauper et dolens; * salus tua, Deus,
suscipit me. Ant. Contritum est.
2

Antiphona ad communionem

VII c

.-.---=--- -----=-=
i--~-------.---=-

U --

n:s--mi-

li-t~m * ~~n::~: l~tus e-~us a~e- ru-

~~_;~~-.~~~-~+~~-.-- ~~

it, et continu- o

--1-11----=====~

ex- i-vit sanguis et a-

~-=ed=
qua.

TEMPUS PER ANNUM

214

Psalmus 88

-----.-.---a-il--i--c--I-i--i--o--i~--ra--------------

=--=--====----!

------------------ ----------}'. I

Mi- se- ricordi- as Domi-ni

,
---c

= II

ta- bo.

I\

in <eternum can-

!iI

Ant. Unus.

In generationem et generationem * annuntiabo


veritatem tuam in ore meo. Ant. Unus.
3 Con.fitebuntur c.:eli mirabilia tua, Domine, * etenim
veritatem tuam in ecclesia sanctorum. Ant. Unus.
4 Domine Deus virtutum, quis similis tibi? * Potens
es, Domine, et veritas tua in circuitu tuo.
Ant. Unus.
5 Misericordia et veritas pr.:ecedent faciem tuam, *
beatus populus, qui scit iubilationem. Ant. Unus.
6 Domine, in lumine vultus tui ambulabunt, * et in
nomine tuo exsultabunt tota die. Ant. Unus.
7 Semel iuravi in sancto meo: Si David mentiar; *
semen eius in reternum manebit. Ant. Unus.
8 Memorare quam brevis mea substantia. *Ad quam
vanitatem creasti omnes filios hominum? Ant. Unus.
9 Q_uis est homo qui vivet et non videbit mortem, *
eruet animam suam de manu inferi? Ant. Unus.
ro Benedictus Dominus in reternum. * Fiat, fiat.
Ant. Unus.
2

In sollemnitate D. N. Iesu Christi, universorum Regis: Missa ut infra, p. 253 .

MISSA I

215

Missa I
Antiphona ad introitum
IV E

; -- - - - - - - - - - - -- -!-- - - -

- --- -- - - - - .- ---- _-- -- - - -- -

---- -ii--=
~:s

--.---- -- --~

terr: * ado-ret te, -De- :s,

et-;:~:~:~

;- ---------~-t-

===t====------11__:_----~=~=-===
- - - .- --11-- - -- - -- -- - - -- - - - ---bi, psalmum di-cat nomi-ni tu- o, Domine.
Psalmus 65

.. -;-::::;-~ ; ,_,

I-,_. M
-. I

omnis ter- ra, * glori- fi-ca-te


,
,
;_.~_;=-~====-==~--. _:r. ~ ]
-----~.
------ ---~-.-

-yr. r

Iu-bi-Ia-te De-o,

- - - -- - - - -

laudem

---------

e- ius. Ant. Omnis.

- - - - - - - - -- -- --

-yr. 8 ... exdudi-

et Dominus.

Benedicite, gentes, Deum nostrum, * et auditam facite


vocem laudis eius. Ant. Omnis.
3 Q,ui p6suit animam nostram ad vitam, * et non dedit
in commotionem pedes nostros. Ant. Omnis.
4 Q,u6niam probasti nos, Deus; * igne nos examinasti
sicut examindtur argentum. Ant. Omnis.
5 Introibo in domum tuam in holocaustis; * reddam
tibi vota mea, qu<e protulerunt labia mea. Ant. Omnis.
6 Venite, audite, et narrabo, omnes, qui timitis Deum, * quanta fecit dnimte me<e. Ant. Omnis.
7 Ad ipsum ore meo clamavi, * et exaltavi in lingua
mea. Ant. Omnis.
2

2I

TEMPUS PER ANNUM

/niquitatem si aspex1 in corde meo, * non exdudiet


D6minus. Ant. Omnis.
Propterea exaudivit Deus, * attendit voci deprecati6nis mere. Ant. Omnis.
Benedictus Deus, qui non am6vit orati6nem meam *
et miseric6rdiam suam a me. Ant. Omnis.

8
9
IO

Quando fiunt dure lectiones ante evangelium, cantus


sic ordinantur: post primam lectionem, cantatur psalm us
responsorius; post alteram, vel psalm us alleluiaticus, vel
antiphona Alleluia cum versibus suis.
Quoties una tantum fit lectio a~te evangelium, sumitur unus tantum ex his cantibus ad libitum eligendus.
Idem fit toto tempore per annum.
Psalmus responsorius C

Ps. 65

c___--11-11-a-11--a--a---a~-=1 -.-11--~
f.

Iubi-la-te De- o, omnis ter- ra,

te gl6ri- re n6minis

=.

* psalmum

di-ci-

II = . 0
Da-te gl6-ri- am laudi
,

e-ius. ~-

11--------
..
=-

_c____,.-.....

e-rns.
2

3
4

f.

-++--II- -

4 .. . super fi-li- os h6minum.

Dicite Deo: Quam terribilia sunt opera tua. *


Prre multitudine virtutis ture blandientur tibi inimici tui. ~- Date.
Omnis terra ad6ret te et psallat tibi, * -psalmum dicat n6mini tuo . ~- Date.
V enite, et videte opera Dei, * terribilis in adinventi6nibus super filios h6minum. ~- Date.

MISSA I

217

Convertit mare in aridam, ' et in flumine pertransibunt pede; * ibi lretabimur in ipso. ~- Date.
6 Qui dominatur in virtute sua in reternum, ' oculi eius
super gentes respiciunt; * re belles non exaltentur
in semetfpsis. ~- Date.
7 Benedktus Deus, qui non amovit orationem meam *
et misericordiam suam a me. ~- Date.
Alleluia

Ps. 96

VIIIc~-----~
lii--11- ;- -.- -.

...

II

===~-------II
1- le-lu- ia, alle-lu-ia, alle-lu-ia.

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

;=====-... .-11--11--__::-~---+--,---1---1---J
----~

*
,
I-;---=--+l
1 -j==~--
f.

D6minus regna-vit, exsultet terra,

lretentur in-

su-la: multre.

Omnes : Alleluia.

Annuntiaverunt creli iustitiam eius, * et viderunt


omnes populi gloriam eius. Omnes: Alleluia.

vel Psalmus alleluiaticus E

i1.

--

.-.-~ ~
Dominus

= -. -~=~

regna~vit,

Ps. 96

---=-~=~~~~=~ ~ ~=!

exsultet ter- ra'

* lre-tentur

in-

,
i=~-~- .-;]=~ ~--~-=-~--.-~l----tl-+-1--su-la: mul- tre.

~.

Alle-lu- ia,

alle-lu-ia.

2 I8

TEMPUS PER ANNUM

Nubes et caligo in circuitu eius, * iustitia et iudicium


firmamentum sedis eius. ~- Alleluia.
Ignis ante ipsum pnecedet, * et inflammabit in circuitu inimicos eius. ~ Alleluia.
Illustrarunt fUlgura eius orbem terrre: * vidit et contremuit terra. ~ Alleluia.
Annuntiaverunt creli iustitiam eius, * et viderunt
omnes p6puli gl6riam eius. ~ Alleluia.
Ad6rent eum omnes angeli eius. * Audivit et lretata
est Sion. ~ Alleluia.
Et exsultaverunt filire ludre * propter iudicia tua,
Domine. ~ Alleluia.
Qu6niam tu D6minus, altissimus super omnem terram, * nimis exaltatus es super omnes deos. ~ Alleluia.
L:etamini, iusti, in Domino, * et confitemini mem6nre sanctitatis eius. ~ Alleluia.

3
4
5
6
7
8
9

Psalmus 46

;==~.-==~==~-~=~-~==-c---=-~~-c--:=f =-~-=1

----+--------------------- ------------------------------ ----

1.

Qy6-ni- am D6minus excelsus, terri-bi-lis'

* Rex

.-.--.--.-.---a--
---~,,--------=u=~~
~======----=-====~-C ~H...._4~---.-~-~
magnus super om-nem ter- ram.
2

Ant. Iubi-la-te.

Psdllite Deo, psallite; * psallite regi nostro, psallite.


Ant. Iubilate.
Q,u6niam rex omnis terrre Deus, * psallite sapienter. Ant. Iubilate.

MISSA I

219

Regndvit Deus super gentes, * Deus sedet super


sedem sanctam suam. Ant. Iubilate.

Antiphona ad commun1onem
If

G--------+-------- - - -

M . :::~:nt:, ~mn;,:
c == I'- -

d: h: qu: P':~:~:~t ~:_I

-~==---=--~====--~~--==_

.u.___
11

o- re De- i.

-=

Psalmus 148

f.I

Laudd-te D6mi-num de ere-

;-----'- --..,.,.--- ._:;_Q_~.--i


l + - 1-

zn. excel2

3
4
5
6
7

SIS.

lis,

* lauda-te

e-um

._; ---++-II -

Ant. Mi-rabantur.

Lauddte eum, omnes angeli eius, * laudate eum,


omnes virtutes eius. Ant. Mirabantur.
Lauddte eum, sol et luna, * laudate eum, omnes
stella> et lumen. Ant. Mirabantur.
Lauddte eum, creli ca::l6rum, * et aqua:: omnes qua::
super crelos sunt. Ant. Mirabantur.
Lauden! nomen Domini, * quia ipse mandavit, et
creata sunt. Ant. Mirabantur.
Stdtuit ea in a::ternum, et in sreculum sreculi; * pra::ceptum p6suit et non pra>teribit. Ant. Mirabantur.
Lauddte D6minum de terra, * drac6nes et omnes

abyssi. Ant. Mirabantur.

220

TEMPUS PER ANNUM

Reges terrre et omnes p6puli, * principes et omnes


iudices terrre. Ant. Mirabantur.
9 Hymnus omnibus sanctis eius, * filiis Israel, populo
qui propinquus est ei. Ant. Mirabantur.

Missa II
Antiphona ad introitum
lg2

;--.-~_:__.

-11-.-.---.-==-~~

---------------=--~.
-------~-........
actus

est

adiutor me- us De- us me- us.


Psalmus 17

G-------------+---1

-----=----------lt--
------11--
---------------------~-----f.

Di-li-gam te, Domine, forti-tudo me- a.

Domi-

G------~----E1

-----11-..
----------~-a----.-a-- - - - - - - - - - - --------- - - - - - ne, firmamentum me- um et re-fu-gi- um me-

um

--

--------------~
~~-~---~-:--~-~-~- ~ ----~~-==tt====
--,,ti-

et libe-rd- tor me2

us.

Ant. Factus

Deus meus, adiutor meus,


Ant. Factus est.

est.

et sperabo zn eum.

MISSA II

Lauddbilem invocabo Dominum, * et ab inimicis


meis salvus ero. Ant. Factus est.
Circumdederunt me fluctus mortis, * et. torrentes
Belial conturbaverunt me. Ant. Factus est.
In tribulati6ne mea invocavi Dominum, * et ad
Deum meum clamavi. Ant. Factus est.
E xaudivit de templo suo vocem meam, * et clamor
meus in conspectu eius introivit in aures ems.
Ant. Factus est.
Misit de summo et accepit me, * et assumpsit me
de aquis multis. Ant. Factus est.
Oppugnaverunt me in die affiictionis mec:e, * et factus
est D6minus fulcim entum meum. Ant. Factus est.
Et retribuet mihi D6minus secundum iustitiam meam, * et secundum puritatem manuum md.rum
reddet mihi. Ant. Factus est.
Propterea confitebor tibi in nationibus, Domine, *
et n6mini tuo psalmum dicam. Ant. Factus est.

4
5
6

7
8
g

ro

Psalmus responsorius C

-- .

Spe-ra

in De-

=,. , .

;~-~-_..

..--

bor
2

11

Ps. 42

---i-------
.
- ~--- --~
*

G---'
~~
"'f.

221

o,

qu6ni- am adhuc confi-te-

--~

---=-.__:__~.-----~.------

~
..
-~-----------~----

illi.

Sa-lu-tare vultus me- i, De- us me- us.

ludica me, Deus, 'et discerne causam meam de gente


non sancta; * ab h6mine iniquo et dol6so erue me.
~ Salutare.
Quia tu es Deus refugii mei; ' quare me reppuHsti, * et quare tnstis incedo, dum affiigit me inimicus? ~ Salutare.

222

TEMPUS PER ANNUM

Emitte lucem tuam et veritatem tuam; ' ipsa me


deducant et adducant in montem sanctum tuum *
et in tabernacula tua. ~ Salutare.
Et introibo ad altare Dei, * ad Deum la:titia: exsultationis mea:. ~ Salutare.
Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus. * Quare
tristis es, anima mea et quare conturbaris in me?
~ Salutare.

5
6

Alleluia

Ps. 9

II D ---------!--~---------~:----

~~-=-~ ~~~
1-le-lu- ia,

- !!-~~---~=-- -tt=
alle-lu-ia,

alle-lu-ia.

Omnes repetunt : Alleluia, alleluia, alleluia.

- - - - - - - - - - - - - - - - -1

~ _-:~-:._- ~~-
f.

-- -- =-

r Confi- tebor ti-bi, Domine,

~-

a-a

in to-to corde me- o;

,
_:_----=-:-~ ~ c-~ ~~~~-

narrabo omni- a mi-ra-bi-li- a tuOmnes: Alleluia.

vel Psalmus alleluiaticus E

---

a.

Et sperent in te qui noverunt nomen tuum,


niam non dereliquisti qua:rentes te, Domine.
Omnes: Alleluia.

quo-

Ps. 9

~-~ =~ ~=~ ~=~-~ -~ -~=~ ~--~--~=9-=I~

~
f.

~--I~

Confi-tebor tibi, Domine, in toto corde me-

o;

MISSA II

i___l!!I____--_~_-___l!!l__-_ _l!!l____l__!!I ___ _ _-_-__~ -c---.-~11:---1-j--narrabo

omni- a mi- ra-bi- Ii- a tu-

~=l!!l_l!!I ~_ l!!I
~

Alle-lu-ia,

f-l!!l_l!!l_t

alle-lu-

a.

11

ia.

La:tabor et exsultabo in te, * psallam nomm1 tuo,


Altissime. ~ Alleluia.
3 Paravit in iudicium thronum s uum, * et ipse iudicabit orbem terra: in iustitia. ~. Alleluia.
4 Et erit Dominus refugium oppresso, * refugium m
opportunitatibus, in tribulati6ne. ~ AllelUia.
5 Et sperent in te qui noverunt nomen tuum, *
quoniam non dereliquisti qua:rentes te, Domine.
~ Alleluia.
6 Miserfre mei, Domine; ' vide affiictionem meam de
inimicis meis, * qui exaltas me de portis mortis.
~ Alleluia.
7 Ut annuntiem omnes laudationes tuas in portis filia:
Sion, * exsultem in salutari tuo. ~ Alleluia.
8 Quoniam non in finem oblivio erit pauperis; *
exspectatio pauperum non peribit in a:ternum.
~ Alleluia.
g Desidfrium pauperum exaudisti, Domine: * confirmabis cor eorum, intendes aurem tuam.
~ Alleluia.
2

Antiphona ad offertorium
VIII G

;-- ----=------------+ - ,--=I


_ _ _ l!!l__l!!l __

~ _l!!l

n -tende

- - - -----l!!l_l!!I_.

* vo-ci

-~

o-ra-ti- onis me-a:, rex me-

TEMPUS PER ANNUM

224

;-~----

-=-=--~~=l-ll-=====ll---===-~--1111=fr=i==--=----_-_----------===--=--~------us et De- us me- us.


Psalmus 5

G-------------------1111--a1--1-~--1--1~
----.--------------~---- - - - - - - - + - - - -

'f.

Verba me- a auribus pfrcipe, Domine;

intelle-

.--y==
----------------~~=~~~-- c_-===~_,__1-_-_-_-_-_-__,61---------=:=::'.:==tl=:=~'.=::=:=:=:=:=:=:=:=:=:==

;--11-11-.----~11
ge gemi-tum me-

um. Ant. Intende.

Q_uoniam ad te orabo, Domine, * mane exaudies


vocem meam. Ant. Intende.
Mane astabo tibi et exspe-c tabo, * quoniam non Deus
volens iniquitatem tu es. Ant. lntfode.
Domine, deduc me in iustitia tua propter inimicos
meas, * dirige in conspectu meo viam tuam.
Ant. Intfode.

3
4

Antiphona ad communionem
II D - - - - - - - - - - - - f - - - - - - - -

--e--f-!-

~----------e-----,..
__ _ _1111___ 1111_--

C ~abo Domino * qui bo-na tri~ bu- it mihi.


,

Psalmus 12

~ ~
'f.

--II-.

a-11-

Usquequo, Domine,

=Q

a -- _:_ -

--=:

oblivisce-ris me

in fi- nem?

C--ll

--------~=~-
--11 -a-11
-ti-~ -~=-c 11-tt j

usquequo avfrtes fa-ci- em tu- am a

me?

MISSA III

225

--------- ----------.

-----~---!--~-- --

~------ - - - - -- -

Ant. Cantabo.

- - - - - - -------- -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .!

Flexa: me- a,

Usquequo ponam consilia in anima mea, t dolorem


in corde meo, per diem? * Usquequo exaltabitur
inimicus meus super me? Ant. Cantabo.
Respice et exaudi me, Domine Deus meus. * Illumina oculos meos, nequando obdormiam in morte.
Ant. Cantabo.
Nequdndo dicat inimicus meus: t Prrevalui adversus eum ; * neque exsultent qui tribulant me,
si motus fuero. Ant. Cantabo.
Ego autem in misericordia tua speravi, * exsultabit
cor meum in salutari tuo. Ant. Cantabo.

Missa III
Antiphona ad introitum

-----------=-

- - f - - - - - - -- - - -

VIIlc

G-----.-------

_ _ _ __ _ 1111_~.

dspice

in me,

* et mi-serere

Psalmus 24

:=~ - -==---11~--

;
y.

Ad te, Domirre, leva-vi

c.

11

me- i, Domine.

--~-c-.=_- J ~

a-nimam me-

am,

----------.--------.--1111-c

--11+1--1>---

De- us me- us, in te confido :-non e-rube- scam.

TEMPUS PER ANNUM

1---.--.=H====;==_-f- ---~8===--====

===-----=~==~~--b===--====
Ant. Adspi-ce. Flexa: doce me,

Vias tuas, Domine, demonstra mihi, * et semitas


tuas idoce me. Ant. Adspice.
Dirige me in veritate tua et doce me, t quia tu es
Deus salutis mea:, * et te sustinui tota die.

Ant. Adspice.
4 Reminiscere miserationum tuarum, Dom~ne, * et
misericordiarum tuarum, quoniam a sit1culo sunt.
Ant. Adspice.
5 Secundum misericordiam tuam memento mei tu, *
propter bonitatem tuam, Domine. Ant. Adspice.
6 Dulcis et rectus Dominus, * propter hoc peccatores
viam docebit. Ant. Adspice.
7 Diriget mansuetos in iudicio, * docebit mites vias
suas. Ant. Adspice.
8 Universa: via: Domini misericordia et veritas *
custodientibus testamentum eius et testimonia eius.
Ant. Adspice.
g Oculi mei semper ad Dominum, * qu6niam ipse
evellet de laqueo pedes meos. Ant. Adspice.
IO
Respice in me, et miserere mei, * quia unicus et
pauper sum ego. Ant. Adspice.

Ps. 54

Auribus percipe, De- us, o-ra-ti- onem me-

am,*

Psalmus responsorius E 4

--11- -- - ---11-

;
f.

-~ c-=l~

L . . . ~ . M=-~-: ~__;,_. ~ I
et ne

absconda-ris a depreca- ti- one me-

a.

MISSA III

G------t-

---11--11-=

l:l

-----~---~-=
~-

lntende mi-hi,

227
--....-----

=- " .' - -- -11- I - ' + - - - - - - - - - -----'-'---------

et exaudi me.

Cor meum torquetur intra me, * et formido mortis


cecidit super me. ~- lntende.
3 Et dixi: Quis dabit mihi pennas sicut columbre, *
et volabo et requiescam? ~- lntende.
4 Ecce elongabo fugiens, * et manebo in solitudine .
~- lntende.
5 Ego autem ad Deum clamabo, * et D6minus salvabit me. ~- lntende.
6 V espere et mane et meridie meditabor et ingemiscam, * et exaudiet vocem meam. ~ - Intende.
7 Redimet in pace ammam meam ab his impugnant
me, * qu6niam in multis sunt adversum me. *
~- Intende.
8 Exaudiet Deus, et humiliabit illos, * qui est ante
srecula. ~ - lntende.
9 lacta super D6minum curam tuam, ' et ipse te enutriet; * non dabit in reternum fluctuati6nem iusto.
~ - Intende.
2

Ps. 30

Alleluia
VII

am-

-.--=__I_=_--r--+----~i-.-.__,...jj,_____
1-le-lu-ia,

alle-lu- ia, alle-lu-ia.

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

f.

-.-.-.---..-.--.--.-.--.-~,

r In te, Domine, spe-ra-vi, non confundar

1n

re-

TEMPUS PER ANNUM

..-~

--.-~-i-.--.-;----- - -

tern um;

---.-----~=---

* in

,
==-ti- -

~ tt=! -

iusti-ti- a tu- a Hbe-ra me.

Omnes: Alleluia.
Inclina ad me aurem tuam,
Omnes: Alleluia.

* accelera,

ut eruas me.

vel Psalmus alleluiaticus D r b

Ps. 30

G--------------i

--------------11----11------11-11-11--f.

In te, Domine, spe-ni-vi, non confUndar in re-

G---- - - - - - - - - - - R - r --~-~- j~m--11--- - -:-i-a~u==


ter- num;

in iusti-ti- a tu- a

G--.--.-1-.-.---~

li-bera

me.

-----

==---~
=---~ --==========
------------ -----------~.

3
4

5
6
7

alle-lu-ia.
Alle-lu-ia,
Inclina ad me aurem tuam, * accelera, ut eruas me.
~ Alleluia.
Esto mihi in rupem prresidii et in domum munitam, *
ut salvum me facias. ~ Alleluia.
Quoniam fortitudo mea et refugium meum es tu, *
et propter nomen tuum deduces me et pasces me.
~ Alleluia.
In man us tuas commendo spiritum meum; * redemisti me, Domine Deus veritatis. ~ Alleluia.
Ego autem in Domino speravi, * exsultabo et lretabor in misericordia tua. ~ Alleluia.
Quoniam respexisti humilitatem meam; * agnovisti necessitates animre mere. ~ Alleluia.

MISSA III

229

Quam magna multitudo dulcedinis tua:, Domine, *


quam abscondisti timentibus te. ~ Alleluia.
Viriliter agite, et confortetur cor vestrum, * omnes
qui speratis in Domino. ~ Alleluia.

8
g

Antiphona ad offerto.rium
VIII G

G--------+-------------.-----.---.-----.-----tl-----~-j

=--~----==-==-==-==-==--==
e- us adiuvat me:

et D6minus susceptor est

G-----Pr=-~---~---~----

--~---- =~ ~=j

a-nima: me- a:.


Psalmus 53

r.
b

De- us, in n6mine tu- 0 salvum me

=- - ~- .-Q_~
in virtute tu- a iudi-ca

me.

fac,

~. -~~

et

-=

Ant. De- us.

Deus, exaudi orati6nem meam,


verba oris mei. Ant. Deus.

Voluntarie sacrificabo tibi, * confitebor n6mini tuo,


Domine, qu6niam bonum est. Ant. Deus.
Q_u6niam ex omni tribulati6ne eripuit me, * et super inimicos meos despexit 6culus meus. Ant. Deus.

auribus percipe

Antiphona ad communionem

TEMPUS PER ANNUM

;_~~.--==-i=~ ~ ; -~- f- ~ ~
---f---------------f----~-11ti- am e- ius: et h<ec omni- a

-j

~--

ad-i- ci- entur

VO-

;==r.. . . . . ~iI_

bis, alle- lu-ia.


Psalmus 36

~
f.

~-;

------

r No-li

remu-la-ri

-~ --G--~- -~~-
in ma-

lignantibus,

ze-lave-ris fa-ci- entes

Flexa: senu- i,
2

3
4
5
6
7

* neque

=II=
=t1=

iniqui-ta- tern. Ant. Qureri- te.

f--_--~

--c _

.=J

-=
------

L ...........___________ _,,_,
.-~~ -Jl
--------------------------

E.

Spera in Domino et fac bonitatem, * et inhabitabis


terram et pasceris in fide. Ant. Qurerite.
Delectare in Domino, * et dabit tibi petitiones
cordis tui. Ant. Qurerite.
Committe Domino viam tuam et spera m eo, * et
ipse faciet. Ant. Qurerite.
Et educet quasi lumen iustitiam tuam, * et iudicium tuum tamquam meridiem. Ant. Qurerite.
Melius est modicum iusto * super divitias peccat6rum multas. Ant. Qurerite.
Novit Dominus dies immaculatorum, * et hereditas
eorum in reternum erit. Ant. Qurerite.

MISSA IV

A Domino gressus h6minis confirmantur, * et v1am


eius volet. Ant. Qurerite.
Cum ceciderit non collidetur, * quia D6minus sustentat manum eius. Ant. Qu:i:rite.
Junior fui, et senui, t et non vidi iustum derelictum, *
nee semen eius qitterens panem. Ant. Qurerite.

8
g
IO

Missa IV
Antiphona ad introitum
VIIIG

G-- - - - - -- -1--

-.-------.-+----;

S --:,c:~::-~:_ :,,'m:_::-,:_cQ,~i~:m :u-:m ~nl

;-~- ~2~ ~
me-di-

L __

templi tu- i.

Psalmus 47

'.=-.--II ---=-- -
'f.

_--a-- ~-D--1;-----=~

Magnus D6minus et laudabi-lis ni- mis,

* in

ci-

,
G-----------~--------f
-_------~9-~~===~=~-------==
_ _ _ _ _ .__u______ ---vi-ta-te De- i no- stri.
Ant. Suscepimus.
,

- --

~:--11 -- r--~ ~-

Flexa : virtutum,

-~-

_--

_- :

232

TEMPUS PER ANNUM

Mons sanctus eius collis speciosus, * exsultatio umversrP terra:. Ant. Suscepimus.
Mons Sion, extrema aquilonis, * civitas regis magni.
Ant. Suscepimus.
Q_u6niam ecce reges terra: congregati sunt, * convenerunt in unum. Ant. Suscepimus.
!psi cum viderunt, sic admirati sunt, * conturbati
sunt, dijfugerunt. Ant. Suscepimus.
Sicut audivimus, sic vidimus in civitate Domini virtutum, t in civitate Dei nostri; * Deus fundavit
earn in tPternum. Ant. Suscepimus.
LrPtitur mons Sion, t et exsultent filia: Iuda: * propter
iudicia tua. Ant. Suscepimus.
Circumdate Sion et complectimini earn, * numerate
turres eius. Ant. Suscepimus.
P6nite corda vestra in virtute eius, t et percurrite
domos eius, * ut enarretis in progenie altera.
Ant. Suscepimus.
Q_u6niam hie est Deus, Deus noster t in a:ternum et
in sreculum sreculi: * ipse ducet nos in srecula.
Ant. Suscepimus.

3
4
5
6

7
8
g

10

Psalmus responsorius C

2
w

Ps. 91

;~~~~--~~~~~~--~~~~~~~-

----r---r---1-----1------"'0 -=-~--HII----'='--'~--"
1

Bonum est confi-te-ri Domino. I)'. Et psalle-re

;_____
II
_lll!-11-~---'-lll!-,-t--tt--lf---------------1----l'i
n6mi-ni tu- o,

!
1

..

Altissime.

... -----
2

~__;;_,,-.._~

-:41

Annunti- a-re mane mi-se-ri-c6rdi- am tu-

am,

233

MISSA IV

I=========--=-;
--=W-= ;-=~-=
- -------------11- c _=t~--=tj:=--- ~=
et ve-ri-ta-tem tu- am per noctem. I)'. Et psalle-re.
In decachordo et psalterio, * cum cantico in cithara.
I)'. Et psallere.
Quia delectasti me, Domine, in factura tua, * et in
opfribus manuum tuarum exsultabo. I)'. Et psallere.
Quam magnificata sunt opera tua, Domine: * nimis
profund<e fact<e sunt cogitationes ture. I)'. Et psallere.
Vir insipiens non cognoscet, * et stultus non intelleget hrec. I)'. Et psallere.
Iustus ut palma florebit, * sicut cedrus Libani succrescet. I)'. Et psallere.
Plantati in domo Domini, * in atriis Dei nostri florebunt. I)'. Et psallere.
Adhuc fructus dabunt in senecta, * uberes et bene
virentes erunt. I)'. Et psallere.
Ut annuntient quoniam rectus Dominus, refugium
meum, * et non est iniquitas in eo. I)'. Et psallere.

3
4
5
6
7
8
9
10

Ps. 64

Alleluia
1g2

G----r------- -~----

--=;-1- le-lu-ia,

=~=e~-;

~--- ~

alle- lu- ia, alle- lu-ia.

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

-----i

G-----~-----i---1

------:---11-11--~-c--11--.--- -- -- - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - --- - - - - - - -

r.

Te de-cet hymnus, De- us, in Si- on;

--------

et ti-bi

-- --- -:.=====

;----'--~----

====-~----~

-~-

redde-tur vo-tum in /eru-sa-lem.

- - - - -- -- - -

Omnes : Alleluia.

TEMPUS PER ANNUM

Qui audis orationem,


propter iniquitatem.

ad te omms caro veniet

Omnes: Alleluia.
vel Psalmus alleluiaticus D

Ps. 64

;====--.-_-_-.::_.--1--:--.--.----=1,------e_1_--r_____,
- ---------------------~----

"'f.

Te decet hymn us, De- us, in Si-

~--------------------~-~

. 1:

redde-tur vo-tum in Ieru-sa-lem.

on;

et ti-bi

rm

Alle-lu-ia,

=
al-

t~--.~11le-lu-ia.
2
Qui audis orationem, * ad te omnis caro veniet
propter iniquitatem. ~ Alleluia.
3 Beatus quern elegisti et assumpsisti, * inhabitabit
in atriis tuis. ~ Alleluia.
4 Replebimur bonis domus tme, * sanctitate templi
tui. ~ Alleluia.
5 Mirabiliter in a:quitate exaudies nos, Deus salutis
nostra:, * spes 6mnium finium terra: et maris longinqui. ~ Alleluia.
6 Firmans montes in virtute tua, * acdnctus potentia.
~ Alleluia.
7 Compescens s6nitum maris, s6nitum fluctuum eius *
et tumultum populorum. ~ Alleluia.
8 Visitasti terram, et inebriasti earn; * multiplicasti
locupletare earn. ~ Alleluia.
g Flumen Dei repletum est aquis; ' parasti frumenta
illorum, * qu6niam ita parasti earn. ~ Alleluia.
10
Sulcos eius irrigans, glebas eius complanans; * imbribus em6llis earn, benedicis germini eius. ~ AllelUia.

235

MISSA IV

Antiphona ad offertorium
IVE

G-- -- - - - - - - - - - 1 -

------------------------e----

-a--.-----~-------=-~---~-~i

N ~d~::~-linq~as m~ * Domi:,~rtus sa-lu- tis I==~ _


i==----==-====---==--=--==
=-~=~=========---==--==---=--====
me-re.
Psalmus 139

-;=--

"f.

~ - ---~ --=-~-f= I
,

r E-ripe me, Domine, ab homi-ne ma-

lo,

t----=--- .-a~;--~
~====--==----j
~---- --------------------------~- ---- ----~--

vi-ro vi- o-lenti- te

serva me.

Ant. Ne de-re-lin-

quas me.
2

Cust6di me, Domine, de manu peccatoris, * et a v1ro


violintite serva me. Ant. Ne derelinquas me.
Dixi Domino: Deus meus es tu; * auribus percipe,
Domine, vocem deprecati6nis mere .
Ant. Ne derelinquas me.
Verumtamen iusti confitebuntur nomini tuo, * et habitabunt recti in conspectu tuo. Ant. Ne derelinquas
me.
Antiphona ad communionem

1------ --

G------.-ll-f---11;;;--.---

--=- - - - - - - - - - ---i
A d-o-ra-te Dominum * in aula sancta e- ms.

VIII G

-----.-~-------~-----.-.

TEMPUS PER ANNUM

Psalmus 95

G--------------!l!-a-.-~__,,,__,,~t-~---_,,
-

r.

--------+-----

Cantd-te Domino canticum no-

Domino, omnzs ter- ra.

Flexa: popul6-rum,
2

3
4
5
6

7
8

10

II

vum,

= :

* canta-te

II

Ant. Ado-ra-te.

II

* annuntiate de die in diem salutdre eius. Ant. Adorate.


Annuntiate inter gentes gloriam eius, * in omnibus
populis mirabilia eius. Ant. Adorate.
Q,u6niam magnus Dominus et laudabilis nimis, * terribilis est super omnes deos. Ant. Adorate.
Q,u6niam omnes dii gentium inania, * Dominus
autem ccelos fecit. Ant. Adorate.
Ajferte Domino, familia: popul6rum, t afferte Domino gloriam et potentiam, * afferte Domino gloriam nominis eius. Ant. Adorate.
Tollite hostias et introite in atria eius, * adorate
Dominum in splendore sancto. Ant. Adorate.
Lcetentur ca:li et exsultet terra, t sonet mare et plenitudo eius; * gaudebunt campi et omnia quce in
eis sunt. Ant. Adorate.
Tune exsultabunt omnia ligna silvarum t a facie
Domini, quia venit, * quoniam venit iudicdre terram.
Ant. Adorate.
ludicabit orbem terra: in iusdtia, * et populos in
veritdte sua. Ant. Adorate.
Cantdte Domino, benedicite n6mm1 eius,

237

MISSA V

Missa V
Antiphona ad introitum
I

g2

-----------tE

G
- -----:----11--------------- ~=~-!~--=-~- -e- _
___._
n-clina-vit Domi-nus

* aurem

Psalmus 85

-I

su- am mi-hi.

G-------~---- --j
---II.
! ___ _
- - - - - - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - y,r. I Inclina, Domine, aurem tu-am et exaudi me, *

------- ---------_!-a---a--11-I-i

L-~ ._. . - ~. ;_~. ~

I -_

quoni- am inops et pauper sum e- go.

l=-1~3==.:-,
.+ ----=~======
- - - - - - - - ----------------11-a-=

Ant. lnclina-vit.
2

3
4
5
6
7

- - - - - -- - -- - - - - - - - - -

Flexa: veni- ent,

------

Cust6di animam me am, quoniam sanctus sum; *


salvum fac servum tuum, Deus meus, sperdntem in te.
Ant. lnclinavit.
Miserere mei, Domine, * quoniam ad te clamavi
tota die. Ant. lnclinavit.
Letifica animam servi tui, * quoniam ad te, Domine,
animam meam levavi. Ant. lnclinavit.
Q_u6niam tu, Domine, suavis et mitis, * et mult<e
misericordi<e omnibus invocdntibus te. Ant. Inclinavit.
Auribus percipe, Domine, orationem meam, * et
intende voci deprecati6nis me<e. Ant. Inclinavit.
In die tribulationis me<e clamavi ad te, * quia
exdudies me. Ant. lnclinavit.

238

TEMPUS PER ANNUM

Omnes gentes quascumque fecisti venient, t et adorabunt coram te, Domine; * et glorificabunt nomen tuum. Ant. lnclinavit.
Qu6niam magnus es tu, et faciens mirabilia: * tu
es Deus solus. Ant. lnclinavit.
Confitebor tibi, Domine Deus meus, in toto corde
meo, * et glorificabo nomen tuum in &ternum.
Ant. lnclinavit.

g
IO

Psalmus responsorius E 4

y.

--11

,
-~~_:__. ~-

Exaudi, Domine, iusti-ti- am me-

am.

~.

Ps. 16

~ -i
lnten-

G----t-----=-G--~-i-~-'------------------ - I
-~~--It-~---~

de depre-ca-ti- onem me- am.

---~ __.

!
y.

Auribus percipe

0-----HHO

ora- ti- onem me-

;-----------~

=-

~-- -~-a-----a-

in labi- is dol63
4

5
6

: -,,_.

sis.

..::l
non

---~----

- -~

am,

-~===~

lntende.

De vultu tuo iudicium meum pr6deat; * oculi tui


videant a:quitates. ~ lntende.
Non transgreditur OS meum ad opera h6minum, *
propter verba labiorum tuorum custodivi me a viis
violenti. W lntende.
Retine gressus meos in semitis tuis, * ut non moveantur vestigia mea. ~ lntende.
Ego ad te clamavi, quoniam exaudis me, Deus; * inclina aurem tuam mihi, et exaudi verba mea.
~ Intende.

239

MISSA V

Mirifica misericordias tuas, * qui salvos facis sperantes in te ab insurgentibus, in dextera tua.
I)'. Intende.
Custodi me ut puplllam oculi, ' sub umbra alarum
tuarum protege me * a facie impiorum qui me affiixerunt. I)'. Intende.
Ego autem in iustitia videbo faciem tuam, * satiabor, cum evigilavero, conspectu tuo. I)'. Intende.

..

Alleluia

Ps. 94

JV E G---f---------~-----

----;-.-.--.----.---- --- ---------- ---.-----------~---

A - l-le-lu-ia,

alle-lu- ia,

alle-hl:~~

- -- - -- -

Omnes repetunt : Alleluia, alleluia, alleluia

G-----~--+----J
--;- --- _!!- ~!!-a-~------:'- -- I

1.

Ve-ni-te, exsultemus Domino;

iubi-lemus De- o

;-----'--~----------11-.--~-----

- - ----------- ----

==----==-~-~- =!=======
====
sa-lu-td- ri nostro.

Omnes : . Alleluia

Q_u6niam Deus magnus Dominus, * et rex magnus


super omnes deos. Omnes: Alleluia

Ps. 94

vel Psalmus alleluiaticus C r

-H

1-

~=~;-._:._i~.~ ~H-1

Veni-te, exsultemus Domino;

* iubi-Iemus

De- o

;===--~----=~--11-==-f--===Pi===
---11--~-!!_!:l-==o--,_!!_!!_. -- -=-~~--tt===
sa-luta- ri no- stro. I)'. Alle- lu-ia,

alle-lu-ia.

240

3
4
5
6

TEMPUS PER ANNUM

Pneoccup,emus faciem eius in confessione, * et in


psalmis iubilemus ei. ~ Alleluia.
Quoniam Deus magnus Dominus, * et rex magnus
.super omnes deos. ~ Alleluia.
Quia in manu eius sunt profunda terr<e, * et altitudines montium ipsius sunt. ~ Alleluia.
Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud, * et
siccam manus eius formaverunt. ~ Alleluia.
Nos populus pascua: eius * et oves manus eius.
~ Alleluia.

Psalmus 12
;

-i

=._ ---

--_=---_~~-o-~~'.

yr. 1 Usquequo, Domine, obli-visce-ris me in 6.- nem? *

;- -- -----

,
-~----~~a- ~--~=

usquequo aver-tes fa-ci- em tu- am a

me?

Usquequo ponam consilia in anima mea, * dolOrem


in corde meo per diem? Ant. Illumina.
3 Usquequo exaltabitur inimicus meus super me? *
Respice, et exaudi me, Domine Deus meus.
Ant. Illumina.
4 Exsultabit cor meum in salutari tuo, * cantabo Domino qui bona tribuit mihi. Ant. Illumina.
2

MISSA V

241

Antiphona ad communionem
VIIIc -.
~------------------E--------------------------

---~-----~.-~---~--~---=~-~= _t==
e- o nostro

iu-cunda sit lauda-ti- o.


Psalmus 146

,
~-;--- -11--11=~ =-~--1-------. ~=-----~

;f.

A?di-ficans Ieru-sa-lem D6minus,

1----

,
~===-

* dispersos

.--

lsra-

~=====

- - -- - - 1 1 -i - -c- - - - - - - - - - - - I I - - - - - - -

---------e-lis congrega- bit.

---------- ------

Ant. De- o nostro.

Qi sanat contritos corde, * et alligat plagas e6rum.


Ant. Deo nostro.
3 Q_ui numerat multitudinem stellarum, * et omnibus
eis nomina vocat. Ant. Deo nostro.
4 Magnus Dominus noster, et magnus virtute, * sapientire eius non est numerus. Ant. Deo nostro.
5 Sustentat mansuetos D6minus, * humilians autem
peccat6res usque ad terram. Ant. Deo nostro.
6 PrtEcinite Domino in confessi6ne, * psallite Deo
nostro in cithara. Ant. Deo nostro.
7 Q_ui 6perit ca:lum nubibus, * et parat terrtE pluviam.
Ant. Deo nostro.
8 Q_ui producit in montibus fenum, * et herbam servientibus h6mini. Ant. Deo nostro.
9 Q_ui dat iumentis escam ipsorum, * et pullis corv6rum invocantibus eum. Ant. Deo nostro.
IO
Beneplacitum est Domino super timentes eum, *
et in eis qui sperant super misericordia eius.
Ant. Deo nostro.
2

TEMPUS PER ANNUM

Missa VI
Antiphona ad introitum
II D

~--------.--+-----.-------1

~----------.---11.---f--I

D --:~ ~!::m,

;6mine,

~n di- e:~s n:str:~+--

b
-------------------f-------------+---1

i=------=~~-.-=~--~~===-==-~--=----
qui-a non est a-Ii- us

t-

qui pugnet pro no-bis, ni-

~~~~-=--- ~ ~

--

-~-~

si tu, De- us noster.

Psalmus 121

~
"'f.

~---

---~ ~.

L12-td-tus sum in e- o quod dixe- runt mi-

,
~--=;==_~~- .-0~--~
1

In domum D6mi-ni
2

3
4

~-~-t~

- Ii-

hi: *

.. ~- -~~

i-bimus. Ant. Da

pacem.

Stantes iam sunt pedes nostri *in portis tuis, Jerusalem.

Ant. Da pacem.
Jerusalem, qme redificata est ut civitas * sibi compacta
in idipsum. Ant. Da pacem.
Jlluc enim' ascenderunt tribus, tribus Domini, * testim6nium Israel, ad confitendum n6mini Domini.
Ant. Da pacem.
Q_uia illic sederunt sedes ad iudicium, * sedes domus David. Ant. Da pacem.

243

MISSA VI

Rogdte qure ad pacem sunt Jerusalem, * securi sint


diligentes te. Ant. Da pacem.
7 Fiat pax in muris tuis, * et securitas m turribus
tuis. Ant. Da pacem.
8 Propter fratres meos et proximos meos * loquar:
Pax in tel Ant. Da pacem.
9 Propter domum Domini Dei nostri * exquiram bona
tibi. Ant. Da pacem.

Psalmus responsorius, Alleluia vel psalmus alleluiaticus, ut in Missa II, p. 22 r , vel III, p. 226 .
Antiphona ad offertorium

=--=-----.----.--11---------------.---------11a--11--.- B

VIII c

---------f------------a-------1-~---

ene-fac, Domine,

* bo-nis,

et rectis corde.

Psalmus 124

-~

I
f.

-j
- -

=- . ---- ._ -. _ :- -l~
,

Q,ui confidunt in Domino, sicut mons Si-

on:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -r- 1- - - ;-

----

1111~--~

: __

non commove-bi-tur, in reternum ma- net.

;_____
--; -R_u_____________
.- - --11--11 --. f- - n~---=
Ant. Bene-fac.
2

Flexa: in circu- i-tu e- ius,

t et Dominus in
hoc nunc et usque in srecu-

Jerusalem, montes in circuitu eius,

circuitu populi sui,


lum. Ant. Benefac.

* ex

244

TEMPUS PER ANNUM

Q,uia non requiescet virga iniquitatis super sortem


iustorum, * ut non extendant iusti ad iniquitatem
manus suas. Ant. Benefac.
Declinantes autem per vias pravas t adducet Dominus
cum operantibus iniquitatem. * Pax super Israel.
Ant. Benefac.

Antiphona ad communionem

Psalmus 118

=~--=

;
'f.

Be- d- ti

---
immacu- la-ti

,
~-c-

in vi-

a,

-l .*

--~

qui am bu-

,
=----.-===---==~===----.-~-==
==--=-~-----~=~=~===~===--==~===
lant in le-ge Domi-ni.
Ant. Adiuva me.

Bedti qui servant testimonia eius, * in toto corde


exquirunt eum. Ant. Adiuva me.
3 Benedictus es, Domine; * doce me iustificati6nes
tuas. Ant. Adiuva me.
4 Benefac servo tuo, et vivam, * et custodiam sermonem tuum. Ant. Adiuva me.
5 Adhiesit pulveri anima mea; * vivifica me secundum verbum tuum. Ant. Adiuva me.
6 Viam mandatorum tuorum fac me intellegere, * et
exercebor in mirabilibus tuis. Ant. Adiuva me.
7 Deduc me in semitam prccceptorum tuorum, * quia
ipsam volui. Ant. Adiuva me.
2

245

MISSA VII

lnclina cor meum in testimonia tua, * et non m


avaritiam. Ant. Adiuva me.
Et levabo man us meas ad prrecepta tua, qure dilexi; *
et exercebor in iustificationibus tuis. Ant. Adiuva me.
Memor esto verbi tui servo tuo, * in quo mihi spem
dedisti. Ant. Adiuva me.

8
g
10

Missa VII
Antiphona ad introitum
VIIIG

. .:.

G------.11!-~;-t--.-

Ul

hab1-tas

-...,llf--+-

m!!'-f-tt-------~--- .

*m

ere- lis, mi-se-re-re nobis.

Psalmus 122
~

G------11-11-11---11------=-o~-r=---..----1
----.-
tI

y.

Ad te leva-vi

ocu-los me-

os, *qui habi- tas

in

G,
ere2

3
4

lis.

Ant. Qui ha-bi-tas.

Ecce sicut oculi servorum ad manus dominorum su6rum, * sicut oculi ancillre ad manus d6mint11 sure.
Ant. Qui habitas.
!ta oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, *
donec miseredtur nostri. Ant. Qui habitas.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri, * quia
multum repleti sumus despecti6ne. Ant. Qui habitas.

246

TEMPUS PER ANNUM

Q,uia multum repleta est anima nostra * derisi6ne


abundantium et despecti6ne superborum.
Ant. Qui habitas.

Psalmus responsorius, Alleluia vel psalmus alleluiaticus, ut in Missa IV, p. 232 , vel V, p. 238 .

Antiphona ad offertorium

II D

---------+--------3
~---~----=-------- ---=t==
--11--+!11!__ _ _ _ _ !11!_~- . _

e- a-ti

omnes,

* qui

timent D6minum.

Psalmus 127

r.

Lab6-res manu-um tu- arum manduca- bis,

i .

-11

- -

atus es, et bene ti-bi

~==--11-.--;..-

~u_ _
t _ _ _- _ _ __

---C-11

e-

* be-

rit.

~----======

---
-1----11- - - - - - - - - - - -- -- - - ------------

Ant. Be- a-ti


2

3
4

omnes.

Ecce sic benedicetur homo,

qm timet Dominum.

Ant. Beati omnes.


Benedicat tibi D6minus ex Sion, * et videas bona
Jerusalem omnibus diebus vita1 ture. Ant. Beati omnes.
Et videas filios fili6rum tuorum. * Pax super Israel.
Ant. Beati omnes.

MISSA VII

Antiphona ad commun1onem
VII a

----------;-.--t-------------1

.--------------~----------
--.---------------~-=----------------T
*
u mandasti, Domine,

manda-ta tu- a custo-

;~~-.-.-H--11--+---~--- ----------------

di- ri

nimis.
Psalmus 118

~-.-c---1--~

c r =
y.

Be-

a- ti

immacu-la-ti

Cl

--c

~->+-I
I-

!ant in le- ge Domi-ni.

a,

lil Vl-

* qui

~-- ~=!
ambu-

-
__._._11

Ant. Tu mandasti.

Memor fui iudiciorum tuorum a sceculo, Domine, *


et consolatus sum. Ant. Tu mandasti.
3 Deficit in salutare tuum anima mea, * et in verbum
tuum supersperavi. Ant. Tu mandasti.
4 In c:eternum, Domine, * verbum tuum constitutum
est in ccelo. Ant. Tu mandasti.
5 Lucirna pedibus meis verbum tuum, * et lumen
semitis meis. Ant. Tu mandasti.
6 Tegmen et scutum meum es tu, * et in verbum
tuum supersperavi. Ant. Tu mandasti.
7 Suscipe me secundum eloquium tuum, et vivam; *
et non confUndas me ab exspectatione mea.
Ant. Tu mandasti.
2

248

TEMPUS PER ANNUM

Gressus meos dirige secundum e!Oquium tuum,

et non dominetur mei omnis iniquitas.


Ant. Tu mandasti.
Manddsti in iustitia testimonia tua, * et in veritate
nimis. Ant. Tu mandasti.
Clamavi in toto corde, exaudi me, Domine; * iustificati6nes tuas servabo. Ant. Tu mandasti.

g
I0

Missa VIII
Antiphona ad introitum
VII c . -

~----

.-- ---- -~ ~=-~ -.

-----=--.--f------.----==i+j

it nomen D6mi-ni * be-nedictum in srecu-la.


Psalmus 112

t
f.

,
,

~~-~ . ~

-I

Laudd-te, pu- e-ri Domini,

==-- HIIf-----:

-=---;-.-_c

Domi-ni.
2

~=~

Ant. Sit nomen.

,
--~ ~
lauda-te no- men

*-----

A solis ortu usque ad occasum * laudabile nomen


Domini. Ant. Sit nomen.
Excilsus super omnes gentes Dominus, * super crelos
gloria eius. Ant. Sit nomen.

249

MISSA VIII

Q_uis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat, * et humilia respicit in crelo et in terra?
Ant. Sit nomen.
5 Suscitans de terra inopem, * de stercore erigens
pauperem. Ant. Sit nomen.
6 Vt collocet eum cum principibus, * cum principibus
populi sui. Ant. Sit nomen.
7 Q_ui habitare facit stfrilem in domo, * matrem filiorum lretantem. Ant. Sit nomen.
4

Ps. 105

Psalmus responsorius E 4

G--------

,_________,~

-------11---------------._-_c___ 1---'
HI

f.

nus, ~

r Confi-temi-ni Domino, quoni- am ho-

Quo-

~--~-----'---

~---=-=-=~----~---=-=----:_~-=-~=--==--=-~-~----~-------==---~~~~~1~1~~~~~~~-=--m- am in si:cu-lum mi-se-ri-cordi- a

e-ms.

.__..,____.__..._,

._~--.-----+----~__..,___...__.

--------0---<181---l--------

f.

Quis loque-tur potenti- as Domi-ni,

audi-tas fa-

G-----_!___----=g::=.;_4==__
--8-8

8--~

ci- et omnes laudes e3


4
5

=::==

~-D-8~----

ius?

Quo-ni- am.

Beati qui custodiunt iudicium, * et faciunt iustitiam in omni tempore. ~ Quoniam.


Memento nostri, Domine, in beneplacito populi
tui, * visita nos in salutari tuo. ~- Quoniam.
Peccavimus cum patribus nostris, * iniuste egimus,
iniquitatem fecimus. ~ Quoniam.

250

TEMPUS PER A ,N NUM

Et salvavit eos propter nomen suum, * ut notam


faceret potentiam suam. :W- Qu6niam.
Et vidit tribulati6nem eorum, * cum audivit clam6rem eorum.
Qu6niam.
Et memor fuit testamenti sui, * et prenituit eum
secundum multitudinem miseric6rdire sure.
:W. Qu6niam.
Salvos nos fac, Domine Deus noster, * et c6ngrega
nos de nationibus. :W. Qu6niam.
Ut confiteamur n6mini sancto tuo, * et gloriemur
in laude tua. :W- Qu6niam.

6
7

:w.

g
IO

Alleluia

Ps. 144

VIII c .-------+-----------~------

======

i----11------------- -------

__1111_--=~-----l!I!-~-
1-le-lu- ia,

1111=1

alle- iu-ia, alle- lu-ia.

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

-------f-

;--------t1--------..------11-i
~-~----=======----0---=====--===

f.

Ex-altabo te, De-us me- us rex,

I---~ -~~c ~In6mi-ni tu-

* in srecu-lum et

et bene-di-cam

-11

!=--a-11

in srecu-lum srecu-li.

Omnes: Alleluia.
2

Per singulos dies benedicam tibi, t et laudabo nomen tuum * in sreculum et in sreculum sreculi.
Omnes: Alleluia.

MISSA VIII

Ps. 144

vel Psalmus alleluiaticus C r

c
yr.

--+---------

-----___:._--~
r Exaltabo te, De-us me- us rex, ' et bene-di-cam

- -~-----=-~-=--~--.--f~--.--.- ---;:=;==---
nom1m tu-

1)1. Alle- lu-ia,


2

3
4
5
6
7
8
9
ro

in srecu-lum et in srecu-lum srecu-li.

~ II
alle-lu-ia.

Per singulos dies benedicam tibi, ' et laudabo nomen


tuum * in sreculum et in sreculum sreculi. 1)1. Alleluia.
Magnus Dominus et laudabilis nimis, * et magnitudinis eius non est investigatio. 1)1. Alleluia.
Generatio generationi laudabit opera tua, * et potentiam tuam pronuntiabunt. 1)1. Alleluia.
Miserator et misericors Dominus, * longanimis et
multre misericordire. 1)1. Alleluia.
Oculi omnium in te sperant, * et tu das illis escam
in tempore opportuno. 1)1. Alleluia.
Aperis tu manum tuam, * et imples omne animal
in beneplacito. 1)1. Alleluia.
Prope est Dominus omnibus invocantibus eum, *
omnibus invocantibus eum in veritate. 1)1. Alleluia.
Voluntatem timentium se faciet, ' et deprecationem
eorum exaudiet, * et salvos faciet eos. 1)1. Alleluia.
Laudationem Domini loquetur os meum, ' et benedicat omnis caro nomini sancto eius * in sreculum
et in sreculum sreculi. 1)1. Alleluia.

TEMPUS PER ANNUM

Antiphona ad offertorium
IVE

G-------1----------------

: :. _. -111-~---.--==-~--==-~=~-~=~=~~!
----tl-f--"'!-~----11-"'-~-=------

so-lis

* usque

ortu

ad occa-sum laudabi- le

;--~---=---=~=~========~-==---==
-~-~~-"---- - - - - - - - - - - - - - - - ---f-~-=--

nomen D6mi-ni.

-------Psalmus 112

'.

. ~~

~-~~~

-i

:--~ .~~~

r Laudd-te, pu- e-ri

Domini,

lauda-te nomen

--~-;--

f.

;_~
-=~======~-~---~~-~==~=
_g_~-~=-ij---===e~=~==--~--=--~-~=~
Domi- ni.

Ant. A so- lis.

f.

3 ... gl6-ri- a

e- ms.

Sit nomen Domini benedictum * ex hoc nunc et usque


in sreculum. Ant. A solis.
3 Excelsus super omnes gentes Dominus, * super crelos
gloria eius. Ant. A solis.
4 Q_uis sicut D6minus Deus noster, qui in altis habitat, *
et humilia respicit in crelo et in terra? Ant. A solis.
2

Ad communionem

Psalmus 33 Benedicam D6minum, cum ~ Gustate,


p. 454, vel alii cantus, p. 462 .

Dominica ultima per annum

Domini nostri Iesu Christi


universorum Regis
Sollemnitas
Antiphona ad introitum
VIII c - - -- --

;---ii-_

.-

-HI

---;num e-

;_ - ~=
-

- - -- - -- ' - - - - - - - - -

i~ regnum sempi-ternum ~-Z-+-~_.

--ti

=t~-----~-= ~=--=l=J

r- L -I'll
j
~
-+--~:__

et omnes re- ges sfrvi- ent e- i

et

obce-di- ent.

Psalmus 71

-- - t i -

'f.

~+-

De- us, iudi-ci- um tu- um re-gi da,

I- . . . . .--~ ~~~- --~


am tu- am fi- li- o re- gis.

. ~-.-J

* et iusti- ti-

- ~
Ant. Regnum.

=----+----------------------__ _
, --+---~ -----

- - - - - --0-- - - - - - - -- - -- - - ---- - - - -- -- - - - -- - - -- - - - - - - - -

Flexa:

po~pu-li,

* et pauperes
tuos in iudicio. Ant. R egnum.
3 /udicabit pauperes populi, t et salvos faciet filios
inopis, * et humiliabit calumniatorem. Ant. Regnum.
2

!Udicet p6pulum tuum in iustitia,

2 54

TEMPUS PER ANNUM

Florebit in diebus eius iustitia et abundantia pacis, *


donec auferdtur luna. Ant. Regnum.
Et dominabitur a mari usque ad mare, * et a Flumine usque ad terminos orbis terrarum. Ant. Regnum.
Reges Tharsis et insulre munera 6fferent, * reges
Arabum et Saba dona adducent. Ant. Regnum.
Et adorabunt eum omnes reges, * omnes gentes
servient ei. Ant. Regnum.
Q,uia liberabit inopem clamantem, * et pauperem
cui non erat adiutor. Ant. Regnum.
Parcet pauperi et inopi, * et animas pauperum
salvas faciet. Ant. Regnum.
Et benedicentur in ipso omnes tribus terrre, * omnes gentes magnificdbunt eum. Ant. Regnum.

4
5
6
7
8
9
10

Psalmus responsorius, Alleluia vel psalmus alleluiaticus, ut in sollemnitate Epiphania: Domini, p. 77.
Antiphona ad offertorium
VIIIG

G-------f------.--1-------------ir--~
f-.--i
-~~____;-~-----------~-1-~-~----+il---------

c-ce de-di te

in lucem genti- um,

ut sis

;~-----f------;-p---:-- ~j-==

----:r- - - - . ---.-sa-lus me- a

usque

-------

ad extremum terrre.

Psalmus 46

G-------------------~-rl---

I ------.. . . .

yr.

Omnes gentes, plaudi- te ma-nibus,

;-------- ~~~---a.--~

-----------

-------- ----------------De- o in voce

.,._~

----1

iu-bi-la- te

-=-i[
. =

-----

exsulta-ti- 6- nis. Ant. Ecce de-di te.

255

D . N. I. C. UNIVERSORUM REGIS

Psdllite Deo, psallite; * psallite regi nostro, psallite.


Ant. Ecce.
3 Q,u6niam rex omnis tem:e Deus, * psallite sapienter.
Ant. Ecce.
4 Regndvit Deus super gentes, * Deus sedet. super sedem sanctam suam. Ant. Ecce.
2

Antiphona ad communionem
VII a

.----.---1-------------!--i
.--=-11--=-a--------11--11-----~-i

----~----------~--~-------~------------------~----

agni-fi-cabi-tur * usque

ad tfrminos terr<:e,

;~-~=;--- ----11-~====--==--------====
------~~ -~ - et e-rit iste Pax.

,
------------------------------0--j

Canticum David

;_~~

f.

~ -~-~ -~-~- -~-=--===

Be- nedictus es, Domine, De- us Isra- el, pa- tris

..

=-~-a-.-~=
~-~---~-~-9--0
11
- - - - -----------h--H-.
-----no- stri, * ab a:tfrno

in

<:eter- num.

Ant. Magni-

----+-i'li =~-~~~--!I-

; _ . _ .__ ____
--+1-1-1

fi-cabi-tur.
2

r.

3 Et ti-bi laus; *

Tua est, Domine, magnificentia et potentia *et gloria


atque vict6ria. Ant. Magnificabitur.
Et tibi laus; * cuncta enim, qm:e in c<:elo sunt et m
terra, tua sunt. Ant. Magnificabitur.

256

4
5
6
7

TEMPUS PER ANNUM

Tuum, Domine, regnum, * et tu es super omnes


principes. Ant. Magnificabitur.
Tuce diviti<e et tua est glOria; * tu dominaris omnium. Ant. Magnificabitur.
In manu tua virtus et potentia; * in manu tua magnitudo et imperium omnium. Ant. Magnificabitur.
Nunc igitur, Deus noster, confitemur tibi * et laudamus nomen tuum inclitum. Ant. Magnificabitur.

.,

PROPRIUM
SANCTORUM

gw

,,,,

-i:t

ea

Ct?

ti:sllf 2

th

W P ttPE

j'

ffW

Die

februarii

In Prresentatione Domini
Festum
Ad benedictionem candelarum

Dum accenduntur candefae, cantatur antiphona:


III

G------.-.--.--.-+--.--.---.----

=-

::-~--===-----===---=--==~=-~=!

E ~ Dominus noster * cum virtute

ve-ni- -et, --

;_- --~ .- . .I--=---.--==-=-.-..

=r+:

=~--===-===-=-ti ~~-t-=-==tt
ut illuminet OCu-'los servorum

SU- o-rum,

alle-lu- la.

Ad processionem

Diaconus vel celebrans <licit :


-------~ -- -------

;---:~~=--- -~=====--==----=====
- - - - -- - -- - - - - - - Pro-cedamus in pace.
Respondent omnes:

a=-----------==~=============
--- ----------- ~ ------------ -- - - - - - - - - --

- - - -- - - -- - - -

In n6mine Christi. Amen.

Antiphona I
VIII G

!---==-------------f-----~
~---~--.-~---.-11-.----
umen

. 1-=t-===

ad reve-la- ti- 6nem gen ti- um, et glO-

; . ~~~--=~- ~~.--~
ri- am ple-bis tu-a:

Isra- el.

DIE 2 FEBRUARII

Canticum Simeonis

-~-

f.

-- -- --

-~-- a

Nunc dimittis servum tu- um, Domine,

---11 I

* secundum

~----;- --=--~-----~=

===j
--

~=--~---~=tJ~--~=c---==~verbum tu- um in pace.

vide-runt.

f.

,Ant.

3 Quod parasti

Lumen.

f.

Qui- a

Q,uia viderunt oculi mei * salutcire tuum. Ant. Lumen.


Quod parasti * ante faciem omnium populOrum.
Ant. Lumen.
Antiphona II

VIII G

;- ------=-------------.-+-~.~~==~--~---=~-.=~=~====--=~
-------b-tu-Ierunt

;_~ -~-

--

* pro

ii

e- o Domino par turturum,

~-c-

f= ~

--~=&=t

aut du-os pullos co-lumbarum.

Psalmus 23

~-- ! - -

;
f.

-II

- -

D6mi-ni . est terta et ple- ni-tudo e-

ius,

or-

G------------.---===--==--===--==--- ---c-~-3-----=t~
--- - - - - - - - -- -

bis terrarum et qui habi-tant in e-

o.

261

IN PIUESE NTA TIONE DOMINI

----
----
G-

II

Ant. Obtu-Ie-runt. Flexa: cor- de,


2

3
4

5
6
7
8
g
IO

II
t

Q,uia ipse super maria fundavit eum, * et super


fiumina firmcivit eum. Ant. Obtulerunt.
Q,uis ascendet in montem Domini, * aut quis stabit
in loco sancto eius? Ant. Obtulerunt.
lnnocens manibus et mundo corde, t qui non accepit
in vanum nomen eius, * nee iuravit in dolum.
Ant. Obtulerunt.
Hie accipiet benedicti6nem a Domino, * et iustificati6nem a Deo salutciri suo. Ant. Obtulfrunt.
HtEc est generatio qmerentium eum, * qmerentium
faciem Dei Jacob. Ant. Obtulerunt.
Attollite, portre, capita vestra, t et elevamini, portre
reternales, * et introibit rex gl6rire. Ant. Obtulerunt.
Q,uis est iste rex gl6rire? * D6minus fortis et potens,
D6minus potens in prrelio. Ant. Obtulerunt.
Attollite, portre, capita vestra, t et elevamini, portre
reternales, * et introibit rex gl6rire. Ant. Obtulerunt.
Q,uis est iste rex gl6rire? * D6minus virtutum ipse
est rex glorire. Ant. Obtulerunt.

V el ad libitum psalmus responsorius Quam dilecta,


ut in festo S. Familire, p. 71 .

Ad Missam
Ingrediente processione in ecclesiam, cantatur:
Antiphona ad introitum

--.-------
.
s

VIII G

G---- - - -- --- 1-

~d

usce-pimus, De- us,* mi-se-ri-c6rdi- am -tu- a m,

DIE 2 FEBRUARII

I=-. -~=~
in me-di-

~-- - --~
0

E'" --

templi tu- i.
Psalmus 47

~~"'f.

'9 - - - -

--~-~ ~~3~~~

Magnus D6minus et laudabi- lis ni~ mis,

;_,,_,,_. .-- :-:"::- ~


vi-ta-te De- i no- stri.

* in

ci-

--~ ~ =
Ant. Susce-pimus.

G---11--11-1--ti--11-~

======--======----:-

----~===- ________________

Flexa: virtutum,
2

3
4
5
6
7

Mons sanctus eius collis spec1osus, * exsultatio umversdJ terrre. Ant. Suscepimus.
Mons Sion, extrema aquil6nis, * civitas regis :magni.

Ant. Suscepimus.
Deus in d6mibus eius notus * factus est ut refugium.
Ant. Suscepimus.
Qu6niam ecce reges terrre congregati sunt, * convenerunt in unum. Ant. Suscepimus.
!psi cum viderunt, sic admirati sunt, * conturbati
sunt, diffugerunt. Ant. Suscepimus.
Sicut audivimus, sic vidimus in civitate Domini virtutum, t in civitate Dei nostri; * Deus fundavit
earn in d!ternum. Ant. Suscepimus.
Secundum nomen tuum, Deus, t sic et laus tua in fines
terrre; * iustitia plena est dextera tua.
Ant. Suscepimus.
Letetur mons Sion, t et exsultent filire Iudre * propter
iudicia tua. Ant. Suscepimus.

IN PRJESENTA TIONE DOMINI

Circumdate Sion et complectimini earn, * numerate


turres eius. Ant. Suscepimus.
P6nite corda vestra in virtute eius, t et percurrite
domos eius, * ut enarretis in progenie altera.
Ant. Suscepimus.
Qu6niam hie est Deus, Deus noster t in a:ternum et
in sreculum sreculi: * ipse ducet nos in srecula.
Ant. Suscepimus.

10

I I

I2

Omittitur Kyrie eleison et cantatur hymnus Gloria in


excelsis Deo .
Psalmus responsorius, ut in sollemnitate Conceptionis
immaculata: B. Maria: V., p. 324.

Alleluia
IVE

Ps. 86

G----f---------- - - - - -

----=----.-------.---~----~~
~
1-le-lu-ia,

alle-lu- ia,

. . . tt-=====
alle-lu-ia.

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

G - - - - - - - - - r - - - -1

----------------11-----=------
_ _ __ _!!!_--------------~~--- --

f.

Fundamfota
.

;_.

- -II

II-~

e-ius in montibus sane-tis;

- -.-

git Dominus portas Si-

di- li-

0-3- 11-= --=. ..-J


on* super omni-a tabernd-cu-

Q-~-==i:i==========----=

_r=~=~=!==============
la
2

Iacob.
D6minus referet in librum populorum: * Hi nati sunt
illic . Omnes: Alleluia.

DIE 2 FEBRUARII

vel Psalmus alleluiaticus E

Ps. 86

________________________
i . ~=:~=-]= -~==~=:~=~=:~=~
"'f.

Fundamenta

~=~ :~-~-~

_[_

____

' ~=~=!

e-ius in m6ntibus sanctis; ' di- li-

=]

-=~a=--f=:~-

git D6minus portas Si-

~=-~ ~~~~~

on* super omni- a taber-

~=-~- ~=-Cl-II~ ~=~=~=~ ~~=-~ ~ -~


nacu- la la- cob.
2

4
5
6

~-

Alle-lu-ia, alle- lu- ia.

Glori6sa dicta sunt de te, * civitas Dei. ~- Alleluia.


Memor ero Rahab et Babyl6nis inter scientes me; '
ecce Philistea et Tyrus cum JEthi6pia, * hi nati sunt
illic. ~- Alleluia.
Et de Sion dicetur: Hie et ille natus est in ea, *
et ipse firmavit earn Altissimus . ~- Alleluia.
D6minus rfferet in librum popul6rum: * Hi nati
sunt illic . ~- Alleluia.
Et cantant sicut choros ducentes: * Omnes fontes
me1 m te . ~- Alleluia.
Antiphona ad offertorium

;
--------+
----.------.-----.-------f---1

---------.-~--.---.-----~--
--------------------11-11--11iffu-sa est gra-ti- a * m labi- is tu- is, prop-

I===-=
-----~ +- --.-----~--.----=-~-r .
,_____
---

. ----

tfr-e- a bene-di-xit te De- us in

~-

---

ternum.

--

IN PRlESENTA TIONE DOMINI

Psalmus 44

;==~~==--.--------.===--.---.-_-----.--------.--------=----J
- - - !! _____ _ ___________
9_~------

"'f. r Eructa-vit car me-um verbum ho- num, t di-co

;- - - --Gm---- ------.---~
--11-------....::-__-=c-11-i-a
------m-----f
ego

6pe-ra me-

a re- gi.

Lingua me- a ca-la-

---~------.----o-+-----.-3
.

-------------- --

- - - -- - -- - - - -- - -

-ti-

mus scribre ve-16-ci-ter scriben- tis.

3
4

-------

Ant. Diffu-sa est.

Currum ascende propter veritatem et mansuetudinem


et iustitiam. * Et sagittabit pro te mirabiliter dextera tua. Ant. Diffusa est.
Sedes tua, Deus, in sreculum sreculi; * sceptrum
requitatis sceptrum regni tui. Ant. Diffusa est.
Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem, t propterea
unxit te Deus, Deus tuus, * oleo lretitire prre cons6rtibus tuis. Ant. Diffusa est.

Antiphona ad communionem
VIia

i-------.-------1i - - - - - - . - = - - -.. -.----.-..

1
-i

=~==--===-----===---===-. -~===
R -~esp6nsum
accepit Sime- on * a Spi-ri-tu Sane-

.----
----=----II--=+- ---- ~
~ ~~~--==--~-~-~- . --~~~
to, non vi-surum se mortem, ni- si vide-ret D6minum.

DIE 2 FEBRUARII

Canticum Simeonis

... . .

c----~.--1ci--1-~-.-~.---4j

i_~+~=---~~~~-

------------------------~---

yr.

Nunc dimittis servum tu-

um, Domine,

;=~==:~-~=----:9---c--

=H====-

secun-

=~=

=-==--==---=====----~=d== =~=t.1=dum verbum tu- um in pa2

Q,uia viderunt oculi mei

ce. Ant. Resp6nsum.

salutare tuum.

Ant. Resp6nsum.
-----------------------.---1

;~t~-=-~-~-~-~-.

yr.

3 Quod pa-rasti

!~~=;~
lorum;

r-

. -~-~ . - .

ante fa-ci- em omni- um popu-

-~--~---~ ~=~~~-=~- ~~-~f

_ '

t lumen ad reve- la-ti- 6nem genti- um, * et

;_=_~__._-_===~~-=-~_ ~------ ~l-+l~I----.-.--.-~!+!-gl6-ri- am plebis tu- re Isra- el.

Ant. Resp6nsum.

Deinde, si opus est, canitur ps. 33, p. 454, vel alii cantus, p. 462 .

Die

19

martii

Sancti Ioseph
sponsi B. Marhe Virginis
Sollemnitas
Antiphona ad introitum

VIIa ---------.-~--.----.----;__.--1

;------.-------------~.----~

I --::~ph ~~ * tim:~re ac~~-p~~e


----.-1----i---..--=-------:
=-=--~----- -----.-
David,

no-li

Ma-

----l

===--~-==-~= =~-~-==---==----==
ri- am coniu-gem tu- am: quod e-nim in e- a na-tum

------~
est, de Spi-ri-tu

Sancto

,..

II

est. T. P.

Sancto est,

G = . . .---++II alle-lu-ia.
Psalmus 91

-~

;
Yf.

,
,
-~ -~ ~ -~1=-~~~=:d

Bo- num est confi- te-

ri Domino:

,
,
I_-__ ___-_g__._--=.c---~- ~
nomi-ni tu- o, Altissime.
2

et psalle-re

._...,I),______
Ant. Io-seph.

Annuntiare mane miseric6rdiam tuam,

tem tuam per noctem. Ant. Joseph.

et verita-

DIE I 9 MARTII

Quia delectasti me, Domine, in factura tua,

et in
opfribus manuum tuarum exsultabo. Ant. Joseph.
Quam magnificata sunt opera tua, Domine: * nimis
profundc:e fact<e sunt cogitationes tu<e. Ant. Joseph.
Justus ut palma florebit, * sicut cedrus Libani snccrescet. Ant. Joseph.
Plantdti in domo Domini, * in atriis Dei nostri fiorebunt. Ant. Joseph.
Adhuc fructus dabunt in senecta, * uberes et bene
virentes erunt. Ant. Joseph.
Ut annuntient quoniam rectus Dominus, refugium
meum, * et non est iniquitas in eo. Ant. Joseph.

4
5
6
7
8

Psalmus responsorius, Alleluia vel psalmus alleluiaticus, ut supra in festo S. Familic:e, p. 71 .


Antiphona ad offertorium

~-,.---~--~-~-~-----3----1
--1--!--1:-f-it-~-----.-.
----.-:-~-

----!-------------- ------------------------ ---------

reth,

et e- rat subdi-tus

il-lis.

T. P.

il-lis, al-

;-=-~=~~~--=---=---=---=---==
le-lu-ia.
Psalmus I

==---;------t1-11-t1-----t1--t1--1t---~
----~-----------------------

f.

Be- d-tus vir, qui non ab-i- it

in consi- li-

lffi-

S. IOSEPH SPONSI B. M. V.

;--

f--

pi- 6-rum,

~ -~-0- ----r-,

---:-

et in vi- a pecca-t6rum non ste- tit,* et

b----11-11---11--:~--11- --c

-~==~___:_==~-=

---------------------------------

--------

---~- --

in conventu deri- sorum non se- dit. Ant. Descendit.

Sed in lege Domini voluntas eius, * et in lege eius


meditatur die ac nocte. Ant. Descendit.
3 Et erit tamquam lignum plantatum secus decursus
aquarum, * quod fructum suum dabit in tempore
suo. Ant. Descendit.
4 Et f6lium eius non defluet, * et 6mnia qmecumque
faciet prosperabU.ntur. Ant. Descendit.
2

Antiphona ad communionem
VIII G

G----------------------

---11-~.-~--~-i~--:==~=~---=:~:=I
c-ce

fide- lis

serv~~et prudens, * qu~m c~nsti-

;==--=-__:
f-----~--~==.-.=H=-i==
---;==--=----=--~-===---==--==tt=_-===
tu- it D6minus super fami- li- am

~=; _.-~~~=~ ~

;
T . P.

su- am.

y.

-~--
1

=-

t su- am, alle-lu-ia.


Psalmus 20

- -

----- --- --

,
~-o- I~

D6mi-ne, in virtute tu- a l<e-ta-bitur

.,

rex, * et

DIE

I 9 MAR T U

;-- ------ _- -----:.

~-- --=~-~

super sa-lu-tare tu- um exsultabit ve-hemen- ter.

G--

~--~--++-11Ant. Ecce.
2

4
5
6

7
8

Desiderium cordis eius tribuisti ei, * et voluntatem


labiorum eius non denegasti. Ant. Ecce.
Qu6niam pn:evenisti eum in benedictionibus dulcedinis; * posuisti in capite eius coronam de auro
purissimo. Ant. Ecce.
Vitam petiit a te, et tribuisti ei, * longitudinem dierum
in sreculum et in sreculum sreculi. Ant. Ecce.
Magna est gloria eius in salutari tuo, * magnificentiam
et decorem impones super eum. Ant. Ecce.
Qu6niam pones eum benedictionem in sreculum
sreculi, * lretificabis eum in gaudio ante vultum tuum.
Ant. Ecce.
Qu6niam rex sperat in Domino * et in misericordia
Altissimi non commovebitur. Ant. Ecce.
Exaltare, Domine, in virtute tua; * cantabimus et
psallemus virtutes tuas. Ant. Ecce.

Die

25

martii

In Annuntiatione Domini
Sollemnitas
Antiphona ad introitum
If

G---------1---------

A -~-g:~~us Do:~_!_-*
;

. ~--=-1

=---.--~----;-.--.--;-.nun ti- a-vit

=' ~. =-~---~-

Ma-ri~ <e,- -e-t--

11

-~--1-IF----tHt-,---- ---~f-~--~-~-----~---

conce- pit

T. P.

de Spi-ri-tu Sancto

de Spi-

ri-~u

-11;;;

---r.-~-

Sancto,

II

alle- lu-ia.
Psalmus 45

G-----------7d----'--~-----i1

-----=--------
-9-"---0----.-o . I
--------------------------- -

JI. I De- us

est nobis re-fugi- um

et v1r- tus, * adiut6-

__;_o~--t
ri- um m tribu- la-ti- 6nibus inventus est ni- mis.

---=--

--~==----

_ ; -.---++II-- - - - - -----'-'-
-+t-11
----~

---'-'--

Ant. Ange-lus.
2

Flexa: terr<e,

Propterea non timebimus, dum turbabitur terra, *


et transferentur montes in cor maris. Ant. Angelus.

272

DIE 25 MARTH

Fremant et intumescant aqure eius, * conturbentur


montes in elati6ne eius. Ant. Angelus.
4 Fluminis rivi lretificant civitatem Dei, * sancta tabemacula Altissimi. Ant. Angelus.
5 Deus in medio eius, non commovebitur; * adiuvabit earn Deus mane diluculo. Ant. Angelus.
6 Fremuerunt gentes, commota sunt regna; * dedit
vocem suam, liquefacta est terra. Ant. Angelus.
7 D6minus virtutum nobiscum, * refugium nobis
Deus Iacob. Ant. Angelus.
8 Venite, et videte opera Domini, * qure posuit prodigia super terram. Ant. Angelus.
g Auferet bella usque ad finem terrre, t arcum conteret et confringet arma, * et scuta comburet igni.
Ant. Angelus.
10
Vacate, et videte quoniam ego sum Deus; * exaltabor in gentibus, et exaltabor in terra. Ant. Angelus.

Psalmus responsorius, Alleluia vel psalmus alleluiaticus, ut in sollemnitate Conceptionis immaculatre B. Marire
v., p. 324.
Antiphona ad offertorium
I g

l----ls-Ji-+------+----~~-11--------:

--==--~~==--~-~--=---=-=-

A -v:,

* gri-ti-

Ma- ri- a,

---. i

a plena: Domin us te-

G-------f-------~

:::__+=~-~-----,..
-------~

cum: bene-dicta tu

in mu- li- e-ribus.

;=---~~---1~1-

E ,;::rL-.___
mu-li-

e-ribus,

--H-11---

alle- lu-ia.

1
~-j

--~-~--

T. P.

273

IN ANNUNTIATIONE DOMINI

Psalmus 84

...

yr.

-;--~-

Compla-cu- isti

--~-

--

ti-bi, Domine, in ter- ra tu-

; -- ---------'--~---11

_--~-

- -

~-=-0-.;=f~

0--

convertisti capti-vi-td-tem

==~=~

a,

---

=t=: -

la- cob.

;--~---,..,--

- ~- ~---++
- 1

Ant. Ave, Ma-ri- a.


Miseric6rdia et veritas obviaverunt sibi, * iustitia
et pax osculatre sunt. Ant. Ave.
Veritas de terra orta est, * et iustitia de crelo prospexit. Ant. Ave.
Etenim !>6minus dabit benignitatem, * et terra
nostra dabit fructum suum. Ant. Ave.

3
4

Antiphona ad communionem
VIII c ~-11.--.----------f- -
--f--~-----:-.-.-+----.--~

c_,

===---==--~==--=~=~= --~
c-ce ancilla Domi-ni: * fi- at mi- hi secun-

=- II

dum verbum

tu- um. T. P.

~.-.-: I
tu- um,

Psalmus 95
;

yr.

-~~-
r Cantd-te

------~-

--

alle-lu-ia.

~-o-

Domino d.nti-cum no- vum,

-II

~- ~

* canta-te

274

DIE 2 5 MARTII

;=----~-=~------~--~=~l+---1----=-_r_-++-11--Domino, omnis ter- ra.

Ant. Ecce.

;_---=-~=~--:-_---==------=;__---_r-~::=:_--_-....~1.:1=-=--=Flexa: popul6-rum,

Cantdte Domino, benedicite nomm1 eius, * annuntiate de die in diem saiutdre eius. Ant. Ecce.
Annuntiate
inter gentes glOriam eius, * in omnibus
3
populis mirabilia eius. Ant. Ecce.
4 Q_u6niam magnus Dominus et laudabilis nimis, *
terribilis est super omnes deos. Ant. Ecce.
5 Magnificentia et pulchritudo in conspectu eius, *
potentia et decor in sanctuario eius. Ant. Ecce.
6 Afferte Domino, familire popul6rum, t afferte Domino gloriam et potentiam, * afferte Domino gloriam nominis eius. Ant. Ecce.
7 T6llite hostias et introite in atria eius, * adorate
Do~inum in spiend6re sancto. Ant. Ecce.
8 LtEtentur creli et exsultet terra, t sonet mare et plenitudo eius; * gaudebunt cam pi et omnia qutE in
eis sunt. Ant. Ecce.
9 Tune exsultabunt omnia ligna silvarum t a facie
Domini, quia venit, * quoniam venit iudicdre terram.
Ant. Ecce.
IO
ludicabit orbem terrre in iustitia * et populos in
veritdte sua. Ant. Ecce.
2

Die 24 iunii

In Nativitate
sancti Ioannis Baptistre
Sollemnitas
Antiphona ad introitum
VIII G

G-------f----------.-1

--1r-.-----------f---9--

--.------;--.--.--.--+-11----j

- - + i l - - - -- - - - - - -- - - -- -- -

omi- nus ab u-te-ro

* voca-vit me,

de ventre

G-=----f-----------~-------------------
II

====-~~-~-~~. ~--1~------~~--matris me- ce

recorda-tus est nominis me- i.


Psalmus 91

;_

yr.

--.----II

Bo-num est

-----_ -

confi~te-ri

----=

~-~--1-

Domi-no,

* et

-II

psalle-re no-

G----.---n---11
-------,,,
,-_-_-_-_-_-_-_-_-=--==--o_~~-_-_,-+:::===== ~
---mi-ni tu- o, Altissime.
2

3
4
5

Ant. Domi- nus.

Annuntiare mane misericordiam tuam, * et ventatem tuam per noctem. Ant. Dominus.
In decachordo et psalterio, * cum cantico in cithara.
Ant. Dominus.
Q_uia delectasti me, Domine, in factura tua, * et in
operibus manuum tuarum exsultabo. Ant. Dominus.
Quam magnificata sunt opera tua, Domine: * nimis
profundce factce sunt cogitati6nes tuce. Ant. Dominus.

276

DIE

24

IUNII

Justus ut palma florebit, * sicut cedrus Libani succrescet. Ant. D6minus.


Plantdti in domo Domini, * in atriis Dei nostri florebunt. Ant. D6minus.
Adhuc fructus dabunt in senecta, * uberes et bene
virintes erunt. Ant. D6minus.
Ut annuntient qu6niam rectus D6minus, refugium
meum, * et non est iniquitas in eo. Ant. D6minus.

7
8
9

Psalmus responsorius E 5

Ps. 70

;----'-~------A-!--, -~-.----~=J
-------r----

=--.--.-.. .

------------HI_!!__

1.

In te, Domine, spe-ra-vi. ~

Non

confundar in re-

;--~--------

--=~~========================

,.

tern um.

~
1

=- ---

lnclina

,
;=~=~~

ad me aurem tu-

,
~ .=[~

l ~ --

am,

* et salva me.

l==--==--=---i-===========
--~--.---- - - - - - - - - - - - - - - - ~-

~.

-----------

Non confUndar.

I================--==
=--==-
=]=~=~=~-===~= -~=
1 3 Esto mihi in rupem prre-sidi- i et

-.-.-~

in domum

; - '- - - i - - - - '--~=-

--=-~-~ -t -.
muni-

tam,

__

~--.-==~-~~ E~~--== I

ut salvum me

fa-ci- as.

Non con-

IN NATIVITATE SANCTI IOANNIS BAPTISTJE

277

G_-~-H-11- fundar.

; -~:i ~ . -

~-.

o-o+

y.r. 4 Qu6-ni- am forti-tudo me-

1. .;-.--.--.-!
*

et re-fu-gi-um

.,

--~=~ ~;--_ _.,.,-db-:~


. - .-.-----,-1,---1me- um es tu.

B'

~
Non confUndar.

G-. -=:_lie--_-

-~--. II

y.r . 5 Quoni- am 1 y.r. 6 ... me5


6

7
8
g
Io

semper.

Quoniam tu es exspectatio mea, Domine; * Domine,


spes mea a iuventute mea. W Non confundar.
Super te innixus sum ex utero, ' de ventre matris
mere tu es susceptor meus: * in te laus mea semper.
Bl- Non confundar.
Tamquam prodigium factus sum multis, * et tu
adiutor fortis. B' Non confundar.
Repleatur os meum laude tua, * tota die magnitudine
tua. B' Non confundar.
Ego autem semper sperabo, * et adiciam super
omnem laudem tu~m. B' Non confundar.
Os meum annuntiabit iustitiam tuam: * tota die
salutare tuum. B' Non confUndar.

1 Versiculi impares in primo tenore (mi) cantantur; pares autem


in secundo (la) .

DIE

24

IUNII

Alleluia

Ps. 24

I g2 ;----!--------~---

=~=~~-; ~-~

- - ;--11

.-= -~

1- le-lu-ia, alle-lu- ia, alle- lu-ia.


Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

~---------~-------+=--~
~ -~- ; - ---11- ----~-a-- -~- -t~ -I

1-

Ad te, Domine, leva-vi

animam me- am,

* De-

L--------------------=-~:_._i-1---'--=
---------------~-.-~~-~- -- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - -

---

us me-us, in te confido : non e-ru-bescam.


Omnes: Alleluia.

Vias tuas, Domine, dem6nstra mihi,


tuas idoce me. Omnes: Alleluia.

et semitas

vel Psalmus alleluiaticus C 4


Cantor

Ps. 24
,

;--------~:-

1-

- -II- --~

Ad te, Domine, leva-vi

Schola vcl omnes

--~--~=- ti ~

a-ni-mam me-

am,

Cantor

G---=~

--~--11-~H-._
--.--...
---. --11----tl-~--il-~~

B/.

Alle-lu-ia. - De- us me- us, in te confi-do: non e-ru,

Omncs

;-.-5--~-----1'----=~-==========
-- ----- - --r---r-- -------------- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - be- scam.
2

Bl-

Alle- lu-ia.

Vias tuas, Domine, demonstra mihi, *


et semitas tuas edoce me. B/- Alleluia.

Bl-

Alleluia

IN NATIVITATE SANCTI IOANNIS BAPTIST;E

279

Dirige me in veritate tua et doce me, ' quia tu es


Deus salutis mere, * ~ Alleluia
et te sustinui tota die. ~ Alleluia.
4 Reminiscere miserationum tuarum, Domine, *
~ Alleluia
et misericordiarum tuarum, quoniam a sreculo sunt.
~ Alleluia.
5 Universre vire Domini misericordia et veritas *
~ Alleluia
custodientibus testamentum eius et testimonia eius.
Alleluia.
6 Oculi mei semper ad Dominum, * W Alleluia
quoniam ipse evellet de laqueo pedes meos. ~ Alleluia.
7 Respice in me, et miserere mei, * ~ Alleluia
quia unicus et pauper sum ego. ~ Alleluia.
8 Dilata angustias cordis mei, * ~ Alleluia
et de necessitatibus meis erue me. W Alleluia.
9 lnnocentia et requitas custodiant me, * .W Alleluia
quia sustinui te. W Alleluia.
ro Libera, Deus, Israel * ~ Alleluia
ex omnibus tribulationibus suis. W Alleluia.

Antiphona ad offertorium
VII d -----.-t--11-.----~-.-l--;------ --

'-~-er*
=t-=---=---o=----=--==-
--!-l
-~p;~
---E------+-=
G--------=-!---------. . I____
---P

qui na-tus est nobis, plus

~
------------__,_
------------------

--1

ta

est:

hie est e-nim de quo Salva-tor a- it: Inter

.-------:-.-f---.--------f------i-----------------~----.---;----

==================='."~===~-----1
natos mu-Ii- e-rum non surre-xit ma- ior Io-anne Bap-

;==!=-.~=:~!:!~_=:+--==---~===================-_=_-==--_tista.

280

DIE

24

IUN[l

Psalmus 64

---------------o-----0-----r------j

G--i-----~----~---i=~--=-- --------------------- ------

1.

r Te

de-cet hymnus, De-us, in Si- on; * et ti-bi

;=~ ~~ ~

,
c

F[

~~c~-~

redde-tur votum in Ieru-sa-lem. Ant. Pu- er.

Bedtus quern elegisti et assumpsisti, * inhabitabit


in atriis tuis. Ant. Puer.
Reptebimur bonis domus ture, * sanctitate templi
tui. Ant. Puer.
Mirabiliter in requitate exaudies nos, Deus salutis
nostrre, * spes 6mnium finium terrre et maris longinqui. Ant. Puer.

3
4

Antiphona ad communionem

III a

;=1--11-i---r-;o=t!===~----===----=--=~

~-er,* prophe- ta

------------~-~-~---~---=~--~-Altissimi vo- c:be-ris: - -

G------m----.-+-----------n---------------------------1-1-j--

. ~-. =~---

==-=========-~-~

prre- i-bis ante D6minum para-re

as

Canticum Zacharire

.,

v1-

~!:j-~ ---
r

e-ms.

--------~~-~_EI- -~

Be-ne-dictus D6minus De-

us Isra- el, *qui-a

IN NATIVITATE SANCTI IOANNIS BAPTISTA':

28I

;-------------------11--11--- -.---t-----tC r. II
vi-si-ta-vit et fe-cit redempti- 6nem ple-bis su-

;____~-

-----

Ant. Tu pu- er.


2

3
45
6
7
8
g
IO

rr

-~-

II
1.

r.

sahi-tis no- bis,

re.

II

Et erexit cornu salutis nobis, * in domo David,


pueri sui. Ant. Tu puer.
Sicut locutus est per OS sanct6rum, * qui a sreculo
sunt, prophetarum eius. Ant. Tu puer.
Salutem ex inimicis nostris, * et de manu 6mnium,
qui oderunt nos. Ant. Tu puer.
Ad faciendam miseric6rdiam cum patribus nostris, *
et memorari testamenti sui sancti. Ant. Tu puer.
Jusiurandum, quod iuravit ad Abraham, patrem
nostrum, * daturum se nobis. Ant. Tu puer.
Ut sine tim6re, de manu inimic6rum nostr6rum
liberati, * serviamus illi. Ant. Tu puer.
In sanctitate et iustitia coram ipso, * omnibus diebus
nostris. Ant. Tu puer.
Ad dandam scientiam salutis plebi eius, * in remissi6nem peccat6rum e6rum. Ant. Tu puer.
Per viscera miseric6rdire Dei nostri, * in quibus
visitavit nos Oriens ex alto. Ant. Tu puer.
Jlluminare his, qui in tenebris et in umbra mortis
sedent, * ad dirigendos pedes nostros in viam pacis. Ant. Tu puer.

Die 29 rnm1

Sanctorum Petri et Pauli


Apostolorum
Sollemnitas
Antiphona ad introitum
VII

C2

-----.---.+:------------:--1
-----------------.-+-----.-----------------------1------i- sit D6minus * Ange-lum su- um, et li-bera-

.--------------= ---- _,___


.-.--+---------+--------~- . ---

---------~--11.----IF~
. .~-.-.-------!---~--- ---vit me de manu He- r6-dis, al-lePsalmus 18

--------

lu-ia.

------.-
--.---~l'.'l----.-Q--i-.--.-i
~-~-----==----==-----======= ===---=--=
--------------------

1-

Ce- li

enarrant glo-ri- am De

; .-.-._ -~ ~ __:__~ .-.

i,

------

et 6-pe-ra

--li=~- ~c~~- [

manu- um e-ius annunti- at fir-mamen- tum.

-------.----.-~----.-.--!--.-.-~
~==~:----== ======~=

---=

----------- ----------- ----

Ant. Mi-sit D6minus.


2

Flexa: in e- is,

Dies diei eructat verbum, * et nox nocti indicat


scientiam. Ant. Misit.
Non sunt loquelre neque sermones * quorum non
intellegantur voces. Ant. Misit.

SS. PETRI ET PAULI APP .

In omnem terram exivit sonus eorum, * et in fines


orbis terrc:e verba eorum. Ant. Misit.
5 Soli p6suit tabernaculum in eis, t et ipse tamquam
sponsus procedens de thalamo suo, * exsultavit ut
gigas ad currendam viam. Ant. Misit.
6 A jinibus cc:el6rum egressio eius, t et occursus eius
usque ad fines eorum, * nee est quod abscondatur
a calore eius. Ant. Misit.
4

Ps. 44 et 116

Psalmus responsorius C 3 g

---:_

t=======~
-~--==---i
==-----:i---!'.!_J!_~-:~--~ ~~.-?-...,. r Consti-tu- es

e- os principes

I)'. Sup er om-nem

;_-._~.-H-,,-_ -_terr am.

I
_____
g
----er-~--:----
----------=_____________

G---15!_ _
, __

-L-

!'.!_~= -~-~--~-_g__ ~

y.

Pro patribus tu-

G--- - - - ---

is

erunt ti-bi fi-li- i.

. _t -

:::___.J=~-===~:...

------------1)'. Super om-nem terram.

-----------

G---------,
=====--11
__._._-_._-_-__._-__-_._-_~
f.

3 Memo-res e-runt n6mm1s tu-

========

r- -- - - - - -- -

o---+I--
i,

m omm ge-

-11---------11---~----,-,11-.-=-~11ne-ra-ti- 6ne

et gene-ra-ti- onem. I)'. Super.

DIE

29

IUNII

G---G--~-----------c-=---------------------

--------- -------------------------- ----------------

yr. 4 Propter-e- a. 1

Propterea p6puli confitebuntur tibi * m c:eternum


et in sreculum sreculi. ~ - Super.
Laudate D6minum, omnes gentes, * collaudate
eum, omnes p6puli. ~- Super.
Quoniam confirmata est super nos miseric6rdia
eius, *et vfritas Domini manet in d!ternum. W Super.

4
5
6

Ps. 125

Alleluia

----
-----=
A

mg

;---r-+---

-~-------~-~-~-r.

II

1- le-lu-ia, alle-lu-ia, alle- lu-ia.


Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

G-----=----..
--~-----1-~
=-==~--=--=---==---=----==---=-----=r- =-11-11---..

-------------------------

--

yr. 1 In convertendo D6minus capti-vi-ta-tem Si- on, *

.-----------~.------~-------

=--=--===--==--~-=-11-._ -t--~===

----------------- ---------facti sumus quasi somni- antes. Omncs: Alleluia.

Tune repletum est gaudio os nostrum, * et lingua

nostra exsultatione. Omnes: Alleluia.


vel Psalmus alleluiaticus C 4
Psalmista

Ps. 125
,

l===============----~=--11--11-~-~-!'.!.-~

- -.. -.:......-.. - - - -..

yr.

In convertendo D6minus capti-vi-ta-tem Si-

on, *

i
V crsiculi imparcs in primo tcnore (fa) cantantur; pares au tern
in sccundo (la).

SS. PETRI ET PAULI APP.

;~ v~~- Canto_r

=--.~-

-----------=---

-----11-.- - - - - - - - - - - - ~

Alle-lu-ia -

- - - '

.-~=~

faeti sumus quasi somni- an- tes.

Omnes

;--~~~-.

-11
l + - --

~-

3
4
5

6
7
8

Alle- lu-ia.
Tune repletum est gaudio os nostrum, * ~- Alleluia
et lingua nostra exsultatione. W Alleluia.
Tune dieebant inter gentes: * ~ Alleluia.
Magnificavit Dominus faeere cum eis . ~ - Alleluia.
Magnificavit Dominus faeere nobiseum; * ~- Alleluia
faeti sumus lietantes. ~ - Alleluia.
Converte, Domine, eaptivitatem nostram, *
~ - Alleluia
sicut torrens in Austro. W Alleluia.
Qui seminant in laerimis, * ~- Alleluia
in exsultatione metent. ~ - Alleluia.
Euntes ibant et flebant, * W Alleluia
semen spargendum portantes. ~- Alleluia.
Venientes autem venient in exsultatione, *
~- Alleluia
portantes manipulos suos. ~- Alleluia.
Antiphona ad offertorium

VIia

----- - - . ------+
;-----.-------.----.-.-----1
--.-.-.----------------

C onsti-tu- es e- os prineipes * super omne-m--t-er--=-


--~----~--.::__-::--+--=---1t------tll!-f-!!
___ J_11!
____---
11! __ ._._11!_.
..

-LI----ram: memores

erunt nominis tu- i, Domine.

DIE

29

IUNII

Psalmus 44

-----------------------1-----j

I==~ =-~-~
1- 1 E-ructa-vit

;--
ego

~=~-

_!_

~-----~ ---~-

cor me-um verbum bonum,

'

di- co

,
-~~ ~---=1-.
~- ~=~ ]=~=!

6pe-ra me-

a re- gi.

* Lingua

me- a ca-la-

ii-.---.-.-.-.-.--c-.------~-------r- -- ---~~~-~ t
=
mus scribre ve16- citer scriben- tis_

;----~--~-~-=
------ ~======~----------------Ant_ Consti-tu- es.

Currum ascende propter veritatem et mansuetudinem


et iustitiam. * Et sagittabit pro te mirabiliter dextera tua. Ant. Constitues.
3 Pro pdtribus tuis erunt tibi filii, * in omni generati6ne et generatione. Ant. Constitues.
4 Proptirea p6puli confitebuntur tibi * in reternum et
m sreculum sreculi. Ant. Constitues.
2

Antiphona ad communionem
VII c

i--=----.-f--.--.------------- ~

~---1\==--==---=-==~~=--==1=~=~___!
-------------------~~------u

es Petrus,

et super hanc petram re-di- fi-

~--- f----====-~~======:=

~-~---==-~--=~-=~=========
cabo

Eccle-si- am me- am.

SS. PETRI ET PAULI APP.

Canticum

ji -----.-.-..-.--.

Eph. I, 3-10

-.-.-.-.- .---D-11-j

~==~----===--=====--====--==--==
f.

Be- nedictus De- us et Pater D6mi-ni nostri le- su

~=--~~-f=] !=~=~=~ ~ -~ ~

~=~=-~-=!

Chri- sti, * qui bene-dixit nos in omni bene-dicti- 6------------1--- -- -- -- 11------ - - -- - - j

;-~ -~-~-~-:
ne spi-ri-ta-li

-~ ; --=~

Ant. Tu

~-=-~

in cre-Iestibus

~-~

~a-; ~~ ~

in Chri- sto.

=~ ]-~-~=~- 1--~=~ =~--

es. Flexa: consti-tu-ti- onem,

--

Sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem, t


ut essemus sancti et immaculati * in conspectu eius
in caritate. Ant. Tu es.
3 Qui prtedestinavit nos in adopti6nem filiorum t per
Iesum Christum in ipsum, * secundum prop6situm
voluntatis sure. Ant. Tu es.
4 In laudem gl6rire gratire sure, * in qua gratificavit
nos in dilecto Filio suo. Ant. Tu es.
5 In quo habemus redempti6nem per sanguinem eius, *
remissi6nem peccatorum. Ant. Tu es.
6 Secundum divitias gratire eius, t qure superabundavit in nobis * in omni sapientia et prudentia.
Ant. Tu es.
7 Ut notum faceret nobis sacramentum voluntatis
sure, * secundum beneplacitum eius. Ant. Tu es.
8 Quod prop6suit in eo, * in dispensati6ne plenitudinis temporum. Ant. Tu es.
9 Instaurare 6mnia in Christo, * qure in crelis et qure
in terra sunt. Ant. Tu es.
2

Die 6 augusti

In Transfiguratione Domini
Festum
Antiphona ad introitum
II D - - - - - - -

;-----

=-.--j

d:~;p:::s ~:=:~~
1-.-1--11-+-:.--~-. - + -~
;db
------~==--===~~---
i=

=:::mp:t I:s:: *

in montem, et transfigu-ratus est ante

e- os.

Psalmus 83

____________________________ ;
;------------------------11---11----!
====~~------==-----==----==----==--~-===
f. 1 Quam di- Iecta tabernacu-la tu- a, Domine vir-

;=
tu-

o-

-r ---- .

tum.

I--

* Concupiscit

~- ~~~

atri- a Domini.

-------~= ----i

et de-fi- cit anima me- a

~:-~

. -~ -

Ant. Assumpsit.

_ _,_ -f--~-------;-----------------------------Cl-9---- ----------------

------------ ---------------

Flexa: do- mum,


2

Cor meum et caro mea


vivum. Ant. Assumpsit.

exsultaverunt m Deum

289

IN TRA NSFIGURATIONE DOMINI

t et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos: * altaria tua,


Domine virtutum, rex meus et Deus meus.
Ant. Assumpsit.
Bedti qui habitant in domo tua, * in perpetuum laudabunt te. Ant. Assumpsit.
Domine Deus virtutum, exaudi orationem meam; *
auribus percipe, Deus Iacob. Ant. Assumpsit.
Protector noster, aspice, Deus, * et respice in faciem
christi tui. Ant. Assumpsit.
Q,uia melior est dies una in atriis tuis super milia, t
elegi ad limen esse in domo Dei mei, * magis quam
habitare in tabernaculis peccatorum. Ant. Assumpsit.
Q,uia sol et scutum est Dominus Deus, t gratiam et
gloriam dabit Dominus; * non privabit bonis eos
qui ambulant in innocentia. Ant. Assumpsit.

Etenim passer invenit sibi domum,

4
5

Psalmus responsorius C

Ps. 20

I==-=--===-;:;-_._::n=----.---=------.-----i
===------------===------=~===----------~~t- -----yr. r Magna est glo-ri- a

e-ius. I)'. In sa-luta-

tu-o.

G - - - - - -----!______

II

l__

----------~ ----- ----- ;--------_=-~ ~---- ---- -

-: ._-yr.

Domine, in virtu-te tu- a la::-tabi-tur

rex,

--I

et

~-

i--------- ---~-

- - - -- - - -------a-=----

-j

----------- -----------------------------:.=== --=-~


super sa-luta-re tu- um exsultabit vehe- menter.

DIE

; :~ ----===~-=-

-------

])'. In salu-ta-

AUGUST!

,
~~

--=--~--D

11

=.

11

n tu- o. Yf. 4 ... de auro pu- rissimo.


-

Desiderium cordis eius tribuist.i ei, * et voluntatem


labi6rum eius non denegasti. ])'. In salutari.
Qu6niam pnevenisti eum in benedicti6nibus dulcedinis; * posuisti in capite eius cor6nam de auro
purissimo. ])'. In salutari.
Vitam petiit a te, et tribuisti ei, * longitudinem dierum in sreculum et in sreculum sreculi. RI. In salutari.
Qu6niam pones eum benedicti6nem in sreculum
sreculi, * l<etificabis eum in gaudio ante vultum
tuum. ])'. In salutari.
Qu6niam rex sperat in Domino, * et in misencordia Altissimi non commovebitur. ])'. In salutari.
Exaltare, Domine, in virtute tua; * cantabimus et
psallemus virtutes tuas. ])'. In salutari.

3
4

5
6

7
8

Alleluia

Ps. 96

VII a .---ii-i-f--;-. ------- ---~=------

~-~-~---

----~~- ~--~=~--t:

~-

1- le-lu-ia, alle- lu- ia, alle-lu-ia.


Omnes repctunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

----.-. -.-.-.-.---0- - ---i-----~

r------===--=====---==----= ==---==--1

i
- - - - - - -- - -- - - - --- - - - - - - - - - - - -

Yf.

Do-mi-nus regnavit, exsul- tet terra,

la:-tentur

~ -- -

!!

r. II

insula: multa:.
2

Omnes: Alleluia

Annuntiaverunt ca:Ii iustitiam eius, * et viderunt


omnes p6puli gloriam eius. Omnes: Alleluia.

IN TRANSFIGURATIONE DOMINI

vel Psalmus alleluiaticus E

~
y.

-=~

=~=~=~
I

Ps. 96

:~--~-~ =-~~-f=--~ ~=I

D6minus regna-vit, exsultet ter- ra,

29I

* lre-tentur

-11-.-. r;:-f-~

~-~-~-~--o-.

su-lre mul- tre. I)'. Alle-lu-ia,


2

3
4
5
6
7
8
g
Io

alle-lu-

in-

--

ia .

Nubes et caligo in circuitu eius, * iustitia et iudicium firmamfotum sedis eius. I)'. Alleluia.
Ignis ante ipsum prrecedet, * et inflammabit in
circuitu inimicos eius. I)'. Alleluia.
Illustrarunt fUlgura eius orbem terrae : * vidit et contremuit terra. I)'. Alleluia.
Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini, * a
facie Domini omnis terra. I)'. Alleluia.
Annuntiaverunt creli iustitiam eius, * et viderunt
omnes p6puli gl6riam eius. I)'. Alleluia.
Ad6rent eum omnes angeli eius: * audivit et lretata est Sion. I)'. Alleluia.
Et exsultaverunt filire Iudre * propter iudicia tua,
Domine. I)'. Alleluia.
Lux orta est iusto, * et rectis corde lretitia. I)'. Alleluia.
Lretamini, iusti, in Domino, * et confitemini mem6rire sanctitatis eius. I)'. Alleluia.
Antiphona ad offertorium

IV A ;=----~~-== :~ r-.-=~
F a-ci- amus hie * tri" a

-~=~=~~--~~--- ~-- -- i

tabernacu- la:

ti-bi

u-

-- -----+--- -~-j--

~-~------

-11.-11.-=--- .--

--II
-
--- --- --+---~------ - ---

num, M6- y-si

u-num, et E-Ii- re

u-num.

~--=
------

DIE

AUGUSTI

Psalmus 132

_-. = -:;_;__;:---:-__ . -~ -:-

f.

r Ecce quam bonum et quam iucun-dum

~- ~-~
* habita-

;-
.--=~=- -- E-==----==~
~-==
----------o-
- - -----------.------- --- - - - - - -- --- ---

re jratres in u- num.

Ant. Fa-ci- amus hie.

Sicut unguentum optimum in capite, * quod descendit


in barbam, barbam Aaron. Ant. Faciamus.
3 QJlod descendit in oram vestimenti eius: * sicut ros
Hermon, qu! descendit in montes Sion. Ant. Faciamus.
4 Q_u6niam illic mandavit Dominus benedictionem, *
et vitam usque in sreculum. Ant. Faciamus.
2

Antiphona ad communionem
If ; - - - - - -

-----

----.-----;---------_----i

-=-------r. -ft------~

--:_si- on:m

* quam

~i- di~~fi-:emi-ni

dix:-

;
- - - - - - -.----.-.---.------ - - - + - - - - [i
--.--f-----.--11----f--11r--------.----=--!I.------1-11------- -- --------~--=--

-~

ri-tis, do-nee a mortu- is re-surgat Fi- li- us homi-nis.


Psalmus 44

G======-.--.--.---.-=--=-=--.--------._..-=._--:-__----_-_-_-=_-+
__--~.---.-_-j
----

1-

r E-ructavit cor m e-um verbum ho- num,

ope-ra me-

a re-

; -. ~~-;- -i-c-;~=--
ego

gi.

* Lingua

dico

~ __ j
me- a ca-la-

IN TRANSFIGURATIONE DOMINI

293

G
- - --- ------' --~----------------- - -- -- - - --------- -~---!!_Q_~_ - 1- - - - - -- - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - -

mus scribe:e ve-16-ci-ter scriben- tis.

5
6
7

Speciosus forma es pre:e filiis hominum, t diffusa est


gratia in labiis tuis, * propterea benedixit te Deus
in <11ternum. Ant . Visionem.
Accingere gladio tuo super femur tu um potentissime; *
splendore tuo et ornatu tuo prospere procede.
Ant. Visionem.
Currum ascende propter veritatem et mansuetudinem
et iustitiam. * Et sagittabit pro te mirabiliter dextera tua. Ant. Visionem.
Sagitte:e tue:e acute:e t populi sub te cadent * in corda
inimic6rum regis. Ant. Visionem.
Sedes tua, Deus, in sreculum sreculi; * sceptrum e:equitatis sceptrum regni tui. Ant. Visionem.
Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem, t propterea
unxit te Deus, Deus tuus, * oleo le:etitie:e pre:e consortibus tuis. Ant. Visionem.
Proptirea populi confitebuntur tibi * in e:eternum
et in sreculum sreculi. Ant. Visionem.

Die

5 augusti

In Assumptione B. Marire Virginis


Sollemnitas
Antiphona ad introitum
VII

a;

-._:~:!!___t--!1---i

A-~:!mpt~ :st M~-ri- ~

- in cze- I:m:+* g::d::

-----------

..

G-11----f--:-~-!!
--11-- ____ !!_1-------J--!!
- _ !!_. ____
- -- - - - - - - - - - -- - - - - -

Ange-Ii,

\I

..
-~----

Iaudintes .be-ne-dicunt Dominum.


Psalmus 97

,
,

~- - -e~----=====--==--===
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -------

.------.-.--.-.---n---.-o--I-.-.-.-i
=====
,
,
.-.--c-.
II
-----___________ _ _,_. _ __ __!!_-=
======
'f.

Cantd-te Domino canticum no- vum, * qui- a mi-

------~---~===- -o--+r-11.f----H::~--,

rabi- Ii- a fe-

cit.

Ant. Assumpta

est.

~=--=--_=:~_----~--_-=-.~,....__,==--=----=~--=--=~===~=-~=-_-====
Fiexa: manu,
2

Salvdvit sibi dextera eius, * et bracchium sanctum


eius. Ant. Assumpta est.
Notum fecit Dominus saiutare suum, * m conspectu
gentium reveiivit iustitiam suam.
Ant. Assumpta est.
Recorditus est misericordize suze * et veritatis suze
domui Israel. Ant. Assumpta est.

IN ASSUMPTIONE B. MARVE VIRGINIS

295

Viderunt omnes termini terra:: * salutare Dei nostri. Ant. Assumpta est.
6 Jubilate Deo, omnis terra, * erumpite, exsultate
et psallite. Ant. Assumpta est.
7 Psdllite Domino in cithara, *in cithara et voce psalmi.
Ant. Assumpta est.
8 In tubis ductilibus et voce tuba:: cornea::, * iubilate
in conspectu regis Domini. Ant. Assumpta est.
g Sonet mare et plenitudo eius, * orbis terrarum et qui
habitant in eo. Ant. Assumpta es t.
IO
Flumina plaudent manu, t simul rriontes exsultabunt a conspectu Domini, * qu6niam venit iudicare terram. Ant. Assumpta est.
I I
Iudicabit orbem terrarum in iustitia * et p6pulos
in requitate. An t. Assumpta est.

Psalmus responsorius E 5

e Cantico canticorum

G--------~-r..::

-"'f.

=~=~ ~ -~.. ~ -=-- ~ 1=~- t:~--rt=-jJ

Ve-ni de Libano, sponsa me-

;_;=~: - -~ :~=. -

- 1-.

a, * ve-ni de Li-

-11.---i=tb=~---

- - -- -- -----r.--f- --= -

bano. RI . Ve-ni, ve-ni, co-rona-be-ris.

G-- -- - -- - - -- '-

y.

=--- ---- . - --- .. : ---t=_~

r-

t_ I

Qure est ista, q ua:: ascendit per d eser- tu m, *

; - -- -- -- - -- - - -~~~=~

~=:~=~- -~=~- -~- -~=~=~=~=~ - -~. ~~---~

sicut virgu-la fumi

ex arom a-ti-bus myrrha::

et

DIE

15

AUGUST!

;-'_E_3_______ _
===--= -~ =======-=========
-~-~-~-- ---~

tu-

-----------------

ris? R'. Ve-ni.

=----~------'--~

~=~ ~~ _!=~=~

""'f. 3 Ve-ni in hortum 1

~-=~=-~-

;_ =tt

cum a-roma-ti-bus me- is.

V eni in hortum meum, soror mea sponsa, * messui


myrrham meam cum aromatibus meis. ~- Veni.
4 Qure est ista, qure progreditur, * quasi aurora
consurgens? W Veni.
5 Surge, pr6pera, amica mea, * columba mea, form6sa mea, et veni. R'. Veni.
6 Qure est ista, qure ascendit de deserto, * deliciis
affiuens, innixa super dilectum suum? ~- Veni.
7 Viderunt eam filire Sion, ' et beatissimam prredicaverunt, * et reginre laudaverunt earn. ~- Veni.
8 Surge, amica mea, speci6sa mea, ' et veni, columba
mea, * ostende mihi faciem tuam. R'. Veni.
9 Pulchra ut luna, electa ut sol, * terribilis ut castr6rum acies ordinata. ~- Veni.
ro Quam pulchra es, et quam decora, * carissima in
deliciis ! ~. V eni.
3

Alleluia
III g

Ps. 44

;------"-f------------n-----------1-- ----=---------H-----~-------~-~--~~-----0::-----

A 1-k-1u- ia,

alle-Ii'.i- ia, alle-

l~-:-i~~ - - - - - -

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.


1
Versiculi imparcs in primo tenore (mi) cantantur, pares autem in
secundo !la) .

297

IN ASSUMPTIONE B. MARI1E VIRGINIS

-~==-===-- ------., - +-----~


_ _ _1111. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

'f. r E-ructavit

-i-- - .

..-----1--..-------..
,

cor me- um verbum bonum,

dico

e-

-4
- - - - - - - - -1
--------------- -------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- -

--------~-

go

6pe-ra me- a

re-gi.

Lingua me- a ca-lamus

-------~.-.----~------------,

===--==--==---~~=~=I==========
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

scriba: ve-16-ci-ter scribentis.

Omnes: Alleluia.

* astitit regina
a dextris tuis ornata auro ex Ophir. Omnes: Alleluia.

Filia: regum inter honoratas tuas;

vel Psalmus alleluiaticus

Ps. 44

- - - ------------------_
f_
-_
-j
a--1111-=
_ .._1111. _ _.._ _ 1111_. _____ 1111 ___1111_-_
_1111. ___ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -

-----

'f.

Eructavit cor me- um verbum bonum,

.------ -------= r

-=-

* dico

e-

--

.-.-.--.-------~-----.-.-~-j----~------'

- - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - ----

go

6pe-ra me- a re-gi.

Allelu- ia,

alle-lu-ia .

.--.-.--.-.-.-.-.-.-.--f--.-.-.-----j
~===---======--===~-=---=----==
'f.

Asti-tit re-gi-na a dextris tu- is

in vesti-tu de-

.-.---1----.
--.----~-----.-.+-~
.--------------===--*-~-==--====~ .--~----=---==
-=--.-.l-1--------------.----_______

- - - - -- - - - -

au-rato,

~-

circumdata va-ri- e-ta-te.

~-

Alle-lu-ia,

al-

~---==-- ~__:__

----------- -----------------

le-lu- ia, alle-lu-ia.

DIE

15

AUGUST!

.---.-.-.-.-.-.-.--f--.-.-.-------i-~===----==---===~---===---=~
--------- "Y/. 3 Audi, fi- li- a, et vide, et inclina aurem tu- am, *

- - - - - - - - - - -------------f-------------j
~---111!_111! _ 1111 _ 1111 __1111_1111_1111 _ _ _1111 _ _ _ _ 1111_1111 ____ 1111_,

- - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - -- - - et ob-li-viscere p6pu-lum tu- um,

et domum patris

.~--=----= ==--r---==-===
===-===---===
------.--.-.-.-.--.-----.---.---I-----1
;===------====-----.===:=;._
-----------~-------=--.----~-[----------

----

------------ ----------

tu- i. ij. Alle-lu- ia, alle-lu- ia.

- - - - - - - - - -- - - -- - - -- - -- - - - - - - - -

'f. 4 Et concupiscet rex deco-rem tu-um: * qu6ni-

.-.-.--.-.--.-.-.-.-.--.-f-.-.--.--1
~==----=-----==----====~=====----==--==-
am 1pse

est D6minus De- us tu- us,

et ado-ribunt

-----,---.+--1111--11---=------~-r---

;=-:

e- um.

~ ~-==-
~

Alle-lu-ia,

-~

alle-lu- ia,

1111_1111

alle-lu-ia .

.--.--.-.-.--.-----.-.----i-----.-.-1
----:--==

.
-----r-~===--------==~==-~-===---------------------- -------'f. 5 Et fi- li- ~ Ty-ri in mune-ri-bus, * vultum tu-um

-.-.-.---+-----.-----.-~-------1
~===---======------~--------------------------- -------

depreca-buntur

;==--~=~~
alle-lu- ia.

omnes di-vi-tes plebis.

!_

Allelu- ia,

- ---

299

IN ASSUMPTIONE B. MARVE VIRGINIS

;-==!===:!=~=!=~=--~=- -=~=~=~-- =+--j


-------------------------=-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - Yf. 6 Omnis gl6-ri-a e- ius fi-li- re re-gis ab intus, *

------.-.---.-.-+-.--.--.-.-.---.-11---

~-------==---==-===~--=====------j
in fimhri- is

aure- is,

circumamicta va-ri- e-ta-

--- --
----.--------.-.-.--.---1----.-j
~==--=-----===---:=--==--===-- --;-----

;-..~---.-f-11-~---=---~-j-
---=-----~----------

-- - - - - - - ---- - - - - - - - - --- ----

tibus.

~-

Alle-lu- ia, alle-lu- ia, alle-lu- ia.

- - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - Yf. 7 Adducentur re-gi virgin es post e- am: * pr6ximre

- ~ ---~=~

-------=-------~------=-~- ~=-t-

;-~-~ -~

--.--..

~-. tt---

e- ius afferentur tibi. !}'. Alle-lu- ia, a1le-1u- ia.

-.-.-.--.-.-.-.-.-.----.-.-~--j

--

~===----=======------ti--==--=--
- - - - - - - - -- -- - - - -- - ----- - - - - Yf. 8 Affe-rentur in Ire-ti-ti- a et exsulta-ti- one: * ad-

---.-.----.---------~----..--.-!-- ------j

~--------===----== -.-._:_---===~-

- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- -- -

ducentur in templum re-gis.

;-=----!=~ -~

~-

Alle-lu-ia, alle- lu-ia,

alle-lu- ia.
Antiphona ad offertorium
IV A - -------~-.-.-1----.- a-i--ili-li-- l

.--------------------------t-=~~~-===---=-~-==---=---=
a-radi- si portre * per te nobis apertre sunt,

DIE

;=

I 5 AUGUST!

~----===+-=---==------=-----=~i

---11--

-~- -~--.-~----:--=tt-=

qua: hodi- e glo-ri- 0- sa cum ange-lis tri- umphas.

Psalmus 95

-f

-------------------11-----r----j

;-~-= -~

'f.

r Cantd-te

-~--~-Q

Domino canti-cum no- vum,

~--~

canta-te

;=----~-
----=~==---~====
-----------0-----.----- - - - - - -------------Domino,
2

3
4

omnis ter- ra.

------

Ant. Pa-radi-si.

Cantdte Domino, benedicite nomznz eius, * annuntiate de die in diem salutdre eius. Ant. Paradisi.
Annuntiate inter gentes gloriam eius, * in omnibus
populis mirabilia eius. Ant. Paradisi.
T6llite hostias et introite in atria eius, * adorate
Dominum in splend6re sancto. Ant. Paradisi.

Vel ad libitum antiphona ad offertorium Ave Maria ,


ut in sollemnitate Annuntiationis Domini, p. 272 .

Antiphona ad communionem
VIII G

- - - - - - -- ---+------------i-~-------------1--

--.-11----- -- --:-.----.-:---f--~

B -~~i-tam ~~~nt * ~mn~s gen~~i~~~=~

------------:- ---------+----ii{
G
--~----- -----.---- =---~---~-~ --~--~~ ~-=- ~-~qui- a fecit mi-hi magna

qui po-tens est, alle-lu-ia.

IN ASSUMPTIONE B. MARI.IE VIRGINIS

.,

Canticum B. Marire V.

. - - - - - -- - -------i-------11-8-11-11--11-

- -

--0

- - - - - . - - - -- - - -

- - - t - - -- -- - -

-- - ---------- ----------~---

r.

Magni-fi -cat a-nima me- a Dominum,

* et

, exsulta~-~-~ --~=~ 11 i

;- - -- _-_----:--- _:;._: :

vit spi-ri-tus me-us in De- o salu-td- ri me-

I==.~=;=
.

o.

==

=:::=j
j

Ant. Be- a-tam.

Q,uia respexit humilitatem ancillre sure, * ecce enim


ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Ant. Beatam.
3 Q,uia fecit mihi magna, qui potens est, * et sanctum
nomen eius. Ant. Beatam.
4 Et miseric6rdia eius a progenie in progenies * timentibus eum. Ant. Beatam.
5 Fecit potentiam in bracchio suo, * dispersit superbos
mente cordis sui. Ant. Beatam.
6 Dep6suit potentes de sede, * et exaltdvit humiles
Ant. Beatam.
7 Esurientes implevit bonis, * et divites dimisit inanes.
Ant. Beatam.
8 Suscipit Israel, puerum suum, * recordatus miseric6rdi1E sure. Ant. Bea.tam.
g Sicut locutus est ad patres nostros, * Abraham et
semini eius in srecula. Ant. Beatam.
2

Die 8 septembris

In Nativitate B. Marire Virginis


Festum
Antiphona ad introitum
VII a ; ___]

V -~rgo

-_._!

t--

Ma-ri- a,

non est

:--!_

ti~bi

-i i

-.-=-~

simi- lis

n~~

--------~~-+-------~
~-------~--~-~---._-_._-_._-~H~-~~----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~---~-~:-+~-

in mundo,

m- ter mu-li- e-res:


Psalmus 45

~-= ~

~ ~

i - i-

Yf. r De- us est nobis re-fUgi-

-o _

um

o-;r;~

,et vir- tus,, * adiut6-

,------------- -- - - - - - - - - -0 ----o

. - . - . - - . - - . - . - . - . -. - .- . - . -

===--==--==----------
,
ri~

II

um in tribu-la-ti- 6-nibus inventus est ni- mis.

s~--=--~-.----11
Ant. Virgo.

---+---~---

-~--11-

Flexa: terra:,

Propterea non timebimus, dum turbabitur terra, *


et transferentur montes in cor maris. Ant. Virgo.
3 Freman! et intumescant aqua: eius, * conturbentur
montes in elatione eius. Ant. Virgo.
4 Fluminis rivi la:tificant civitatem Dei, * sancta tabernacula Altissimi. Ant. Virgo.
5 Deus in medio eius, non commovebitur; * adiuvabit earn Deus mane diluculo. Ant. Virgo.
'2

IN NATIVITATE B. MARI1E VIRGINIS

6
7
8
g

ro

Fremuerunt gentes, commota sunt regna; * dedit


vocem suam, liquefacta est terra. Ant. Virgo.
D6minus virtutum nobiscum, * refllgium nobis
Deus lacob. Ant. Virgo.
Venite, et videte opera Domini, * qme p6suit prodigia super terram. Ant. Virgo.
Auferet bella usque ad finem terrre, t arcum c6nteret et confringet arma, * et scuta comburet igni.
Ant. Virgo.
Vacate, et videte qu6niam ego sum Deus; * exaltabor in gentibus, et exaltabor in terra. Ant. Virgo.

Psalmus responsorius, Alleluia vel psalmus alleluiaticus, ut in sollemnitate Conceptionis immaculatre B. Marire

v., p.

324-

Antiphona ad offertorium Ave Maria, ut in sollemnitate Annurrtiationis Domini, p. 272 .


Antiphona ad communionem
VIII G C - - - - - f - - - - - - - - - a - i - - - - - - - - i

----------------=--f
- -
~
---=-1!!1----r---- -- -f-------:- a-~:-:- * Virgo Ma-ri- a , qure 6mni- um

;_=e----1! 1._- .--,, .-.-1


1 - -=~== =II
porta-sti

cre-a-t6rem. T. P.

cre-a-t6rem, alle-lu-ia.

Canticum B. Marire V.

c_______----'fl.

--1!!1-c-- 1-- --~-~

r Magni-fi-cat a-nima me- a Dominum,

et exsul-

DIE

SEPTEMBRIS

;--11-.--11--9-11---t1-11--11--.-----~--1
c

ta-vit spi-ri-tus me- us in De- o sa-Iu-td-ri me-

11

o.

;-----------.-..-----

-==--:_
-= __-:::=...11-==
Ant. Be- a-ta
2

3
4
5
6
7
8
g

es.

Quia respexit humilitatem ancillre sure, * ecce enim


ex hoc beatam me dicent omnes generati6nes.
Ant. Beata.
Quia fecit mihi magna, qui potens est, * et sanctum
nomen eius. Ant. Beata.
Et misericordia eius a progenie in progenies * timentibus eum. Ant. Beata.
Fecit potentiam in bracchio suo, * dispersit superbos mente cordis sui. Ant. Beata.
Dep6suit potentes de sede, * et exaltdvit humiles.
Ant. Beata.
Esurientes implevit bonis, * et divites dimisit inanes.
Ant. Beata.
Suscepit Israel, puerum suum, * recordatus misericordite sure. Ant. Beata.
Sicut Iocutus est ad patres nostros, * Abraham et
semini eius in srecula. Ant. Beata.

Die r4 septembris

In Exaltatione sanctre Crucis


Festum
Antiphona ad introitum Nos autem gloriari, ut m
feria V in Cena Domini, p. r 29 .
Psalmus responsorius D r b

; . . - ~-.
r.

G,

Quis est iste

Ps. 23

:~~ l ~-- _;,~

rex glo-ri- a:?

* D6minus

-~-- --- - -- --------

-~-~----:_-_-_-+1:1~~--!!--_~--~--.----:
------~--

po-

---1

fortis et

-----11-

tens: ij. D6minus po-tens in pn-li- o.

Domini est terra et plenitudo eius, * orbis terrarum et qui habitant in eo. ij. D6minus.
3 Quia ipse super maria fundavit eum, * et super flumina firmavit eum. ij. D6mirius.
4 Quis ascendet in montem Domini, * aut quis stabit
in loco sancto eius? ij. D6minus.
5 Innocens manibus et mundo corde, ' qui non accepit
in vanum nomen eius, * nee iuravit in dolum.
ij. D6minus.
6 Hie acdpiet benedicti6nem a Domino, * et iustificati6nem a Deo salutari suo. ij. D6minus.
7 Ha:c est generatio qua:rentium eum, * qua:rentium
faciem Dei Iacob. W D6minus.
8 Att6llite, porta:, capita vestra ' et elevamini, portre
retermiles, * et introibit rex gloria:. ij. D6minus.
g Quis est iste rex glorire? * D6minus virtutum ipse
est rex glorire. ij. D6minus.
2

DIE

I 4 SEPTEMBRIS

Alleluia

Ps. 96

II D - - - - - - - f - 1 1 1 - - ; - - - - - -

t--=~ ;tl:~~
1- le-lu- ia,

11

--~:~_L;--11

alle-lu- ia,

-+l+-1--

m-

alle-lu-ia.

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

~==--------------~~--+-~-1------=l
===~~--------------~--

* lcetentur in,
~---- =~=l============
=====~~=========--===---==---===
su-ldf mufoe.
Omncs: Alleluia.
" I

D6minus regna-vit, exsultet terra,

/llustrarunt fulgura eius orbem terrce:


tremuit terra. Omnes : Alleluia.

vel Psalmus alleluiaticus C

~--'f.

* vidit

et con-

Ps. 96

. ~ ___:.__. L. J-.. :. ~I

D6minus regnavit, exsultet ter- ra,

lcetentur in-

;-.---~--_-;=-Q--~.~-------e~--~---.-~. _,,~.._--++11----=

su-ldi mul- tee.


2

3
4
5

Alle- lu-ia,

alle-lu-ia.

Nubes et caligo in circuitu eius, * iustitia et iudicium firmamentum sedis eius. ~- Alleluia.
Ignis ante ipsum prcecedet, * et inflammabit m
circuitu inimicos eius. ~ Alleluia.
Illustrarunt flllgura eius orbem terrce: * vidit et
contremuit terra. RI. Alleluia.
Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini, * a
facie Domini omnis terra. ~ Alleluia.

IN EXALTATIONE SANCTlE CRUCIS

6 Annuntiaverunt ca::li iustitiam eius, * et viderunt


omnes populi gloriam eius. W Alleluia.
7 Quoniam tu Dominus, altissimus super omnem
terram, * nimis exaltatus es super omnes deos.
~ - Alleluia.
8 Qui diligitis Dominum, odite malum; ' custodit
ipse animas sanctorum suorum, * de manu peccatoris liberabit eos. ~- Allelilia.
Lux
orta est iusto, * et rectis corde ltitia. ~- Alleluia.
9
IO
La::tamini, iusti, in Domino, * et confitemini memoria:: sanctitatis eius. ~ Alleluia.
Antiphona ad offertorium
I f

;---------[-----=-----=-----------.----=
I
I
.--=---1-j
- - - - - - - i . - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -1-~--------

anctum nomen Domi-ni

-----

in Cruce

exalta-

G---------1--

---.-a--t---.-.-.---.--------f-- 1 - - - 1 - - - - - - - =
tum est: confessi- o

11

~.

::

---+'f-'-'--11---11-'-~

--------------1-.-

e- ms super ca::-lum et terram.


Psalmus 1

G - - - - - - - - - - - -1
------=---1--1-1--a---1-1---a---1-1-j
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

yr.

Be- d-tus vir, qui non ab-i- it in consi- Ii- o

im-

G
r--------G-1
1
-_-_-_1_-~====-----_1_-_-_1-_._.
___-_.._
__-_-_-_ti_-:---1-.ee-1!----jlf--ll
pi- 6-rum,

et m v1- a pecca-torum non ste-

;-l-l-l-l-1-l-I-

II

tit,

;-~- ~I--++-+----

- - - - - 1
--

et in conventu de-ri-so-rum non se-

dit.

DIE I 4 SEPTEMBRIS

I======-.--:-
---- .

~--~--r'i----~-~

~- - - - -=====
----~--~~--

Ant. Sanctum nomen Domini.


Sed in lege Domini voluntas eius, * et in lege eius
meditatur die ac nocte. Ant. Sanctum.
3 Et erit tanquam lignum plantatum secus decursus
aquarum, * quod fructum suum dabit in tempore
suo. Ant. Sanctum.
4 Et f6lium eius non defluet, * et omnia qurecumque
faciet prosperabuntur. Ant. Sanctum.
2

Antiphona ad communionem
VIII c Q--11-a--11

~ I

---r.

-J

-------~
er signum Cru- cis * de in-imi-cis nostris

; r. -=

~ ~--

-11-11-. -.

libe-ra nos, De- us noster.


Psalmus 2

; - --~
'f.

. =~._.
*
. __._____. -

Q_ua-re fremu- erunt gen- tes,

c_--__ ---. ~

-~ n-I

ta-ti sunt ina-ni- a?

et popu-li medi~!I

11

Ant. Per s1gnum.

~=====---=-._+_-~--,. .,_

---+t::------ -----------

Flexa: terrre,

IN EXALTATIONE SANCTJE CRUCIS

3
4
5
6

7
8

Astiterunt reges terne, t et principes convenerunt in


unum * adversus Domin um et adversus christum eius:
Ant. Per signum.
Dirumpamus vincula e6rum, * et proiciamus a
nobis iugum ips6rum ! Ant. Per signum.
(lui habitat in ca:lis irridebit eos, * Dominus subsanndbit eos. Ant. Per signum.
Ego autem constitui regem meum * super Sion,
montem sanctum meum ! Ant. Per signum.
Prcedid.bo decretum eius: t Dominus dixit ad me:
Filius meus es tu, * ego hodie genui te.
Ant. Per signum.
P6stula a me, et dabo ti bi gentes hereditatem tuam, *et
possessionem tuam terminos terra: . Ant. Per sign um.
Servite Domino in tim6re, t et exsultate ei cum trem6re. * Beati omnes, qui confidunt in eo.
Ant. Per signum.

Die 29 septembris

Ss. Michaelis, Gabrielis


et Raphaelis, archangelorum
Festum
Antiphona ad introitum

VIII G

====-------!------;-- -----j
~
~--a--~----II=--.,

~--~-- --~~-=-~-------------

ene-di-ci-te Do- minum,

* omnes

ange- li

e-

----.-----:-.----!----------

; I =----~ - - -- _;_. ~ -~=J.j


ius: agi- te di- es Ire-ti- ti- re, et confi- te- mi-ni

il-li.

Psalmus 137

r.

Con.ft- tebor ti-bi, Domine,

in toto corde me-

'*

-------~--

;--------~-----.-------- - - - - - -

----------------- ~~- ===== .-.

quoni- am audisti verba o-ris me-

I.

Ant. Bene-

l-~-3==-:~_;
--~--+---;::::;=[===

---------0--11----- ----~-

di-ci-te.
2

------------ -Flexa: nomini tu0 t

In conspectu angelorum psallam tibi, * adorabo ad


templum sanctum tuum. Ant. Benedicite.
Et confitebor nomini tuo t propter misericordiam

tuam et veritatem tuam, * quoniam magnificasti


super omne nomen eloquium tuum. Ant. Benedicite.

3I I

SS. MICHAELIS, GABRIELIS ET RAPHAELIS, ARCH.

In quacumque die invod.vero te, exaudi me; *


multiplid.bis in anima mea virtutem.
Ant. Benedicite.
Conjitebuntur tibi, Domine, omnes reges terr<e, *
quia audierunt eloquia oris tui. Ant. Benedicite.
Et cantabunt vias Domini, * quoniam magna est
gioria Domini. Ant. Benedicite.
Qy6niam excelsus Dominus, t et humilem respicit, *
et superbum a longe cognoscit. Ant. Benedicite.
Si ambulavero in medio tribulationis, vivificabis me; t
et contra iram inimicorum meorum extendes manum
tuam, * et salvum me faciet dextera tua.
Ant. Benedicite.
Domin us opus perficiet pro me; t Domine, misericordia tua in sreculum: * opera manuum tuarum
ne remittas. Ant. Benedicite.

5
6

7
8

Psalmus responsorius E 5

Ps. 148

=-0 --I ~
f.

r Lauda-te Dominum de ere-

~~---=:-. -
in

~=

excel-sis.

-..,.+~

-----H--11
~

lis,

~=---

f.

lauda-te

.---- .

e-um,

- - -- - - - f - - - - -

Omnes ange- li

-------

e-ius, lauda-te

11

De- um.

.-. .~ ~

.. .---- . ____

Lauda-te

_--a~-t-

e- um, omnes ange- li

e-

ius,

* lau-

DIE

312

~=

da-te

29

SEPTEMBRIS

e- um, omnes virtu-tes

- H - - . J I - - - " ' -

e- ms.

---------.--11---~-.---. __
II

__________

..,._

~-++-------~--t-+__._..__

ge-li
3

e-ius, lauda-te De- um.

Yf. 3 Lauda-te e- um. 1

Laudate eum, sol et luna, * laudate eum, omnes


~ Omnes angeli.
Laudate eum, creli crelorum, * et aqure omnes
qure super crelos sunt. ~ Omnes angeli.
Laudent nomen Domini, * quia ipse mandavit, et
credta sunt. ~ Omnes angeli.
Statuit ea in reternum, et in sreculum sreculi; *
prreceptum p6suit et non prreteribit.
~ Omnes angeli.
Reges terrre et omnes populi, * principes et omnes
iudices terrie. ~ Omnes angeli.
Iuvenes et virgines, ' senes cum iuni6ribus, laudent
nomen Domini, * quia exaltatum est nomen eius
solius. ~ Omnes angeli.
Confessio eius super crelum et terram, * et exaltavit cornu p6puli sui. ~ Omnes angeli.
Hymnus omnibus sanctis eius, * filiis Israel, p6pulo
qui propinquus est ei. ~ Omnes angeli.
stellie et lumen.

4
5
6

7
8

9
IO

Alleluia

Ps. 102

.o-H-11---

~r.-----,--0.
1-le-lu-ia,

alle-lu-ia,

alle- lu-ia.

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.


1 Versiculi impares in
primo tenore (mi) cantantur; pares autem
in secundo (sol) .

3I3

SS. MICHAE LIS, GABRIE LIS ET RAPHAELIS, ARCH .

i----~--11--- --c---0---3- ---11-~

==-~~
-==--==----==-r-- ======-~
- - -- - - -- -- - - - - - - -- - - - - -- -- -

"'f.

Be-ne-dic, anima m e-

a, Domi-no;

* et

omni- a

i--
- - -- ----ll----11---~.
- - - -- - - -- -- -1---=----~,~,--
l--H-.- - / -- -

- - -- -- - --

qme

- - --

intra me sunt, nomi-ni sancto

. --~ - ---~--~- ~

Flexa: ange- li

e -ius,

:-.++-___;_

e-ms.

Omnes :
Alleluia.
-

Benedicite Domino, omnes angeli eius, t potentes


virtute, facientes verbum illius * in audiendo vocem
serm6num eius. Omnes: Alleluia.

vel Ps almus alleluiaticus C 4


Cantor

Ps. 102
Schola vel omnes

G---------~==-Q=

-------------------- ------.-u_
-;=~-~--~----====l

----;----II- -
f.

Bene-die, anima me- a, Domino,

* ~ Alle-lu-ia

Cantor

;==================:__i
------------11----- ---11----.-- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

et omni- a qure

G,
e2

intra me sunt,

nomi-ni sancto

O mnes

ius.

Alle- lu-ia.

Benedic, anima mea, Domino, * ~- Alleluia


et noli oblivisci omnes retributiones eius. W Alleluia.
Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis, *
~ Alleluia
qui sanat omnes infirmitates tuas. ~- Alleluia.

314

DIE

29

SEPTEMBRIS

Qui redimit de intfritu vitam tuam, * ~ Alleluia


qui coronat te in misericordia et miserati6nibus.
~ Alleluia.
Faciens iustitias D6minus, * ~- Alleluia
et iudicium omnibus iniuriam patientibus.
~ Alleluia.
Miserator et misfricors D6minus, * ~ Alleluia
longanimis et multre miseric6rdire. ~- Alleluia.
Benedicite Domino, omnes angeli eius, ' potentes
virtute, facientes verbum illius * ~- Alleluia
in audiendo vocem sermonum eius. ~ Alleh'1ia.
Benedicite Domino, omnes virtutes eius, * ~- Alleluia
ministri eius qui facitis voluntatem eius. ~- Alleluia.
Benedicite Domino, omnia opera eius, ' in omni
loco dominationis eius. * ~- Alleluia
Benedic, anima mea, Domino. ~- Alleluia.

6
7

8
9

Antiphona ad offertorium
IV A ---------~------...----

1-----:
. . . ' . te-tit ange-lus

* iuxta_

__ _[=J_~_j

a-ram templi,

..

habens

;---------=~- ~
11-6. --t-. It-ti ~~-~~
---~

------

tu-ribu- lum aure- um in manu

SU-

Psalmus 140

__q . ~--~=~ ~. ~ ~

;
f.

Domi-ne, clamavi

a.

. ~ 9-1 .-1

ad te, ad me festi- na;

m-

;-~ ~ . ~-- ~ ---l~--'=---~----0---.-141---.-.-~1-l-1


tende vo-ci me-re, cum clamo ad

te.

Ant. Ste-tit.

3I 5

SS. MICHAELIS, GABRIELIS ET RAPHAELIS, ARCH.

Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu


tuo, * elevatio manuum mearum ut sacrificium
vespertinum. Ant. Stetit.
3 Pone, Domine, cust6diam ori meo, * et vigilias ad
6stium Iabi6rum me6rum. Ant. Stetit.
4 Non declines cor meum in opus malitia:, * ad machinandas machinati6nes in impietate. Ant. Stetit.
2

Antiphona ad communionem

------------------------a

;=====---;=--=-=t=~=

--~-~-~------------------~
m- nes ange- li e- ius, * laudi-te D6minum de

;--="=cre-lis.

Psalmus 134

1=--~~~-[}-8-3~-. ~-~-~ -i
--------------- ---------Yf. r Laudd-te nomen Domi-ni, * lauda-te, ser- v1

I-
---a
II
Domi-ni.

--

.+-~~

Ant. Omnes.

Flexa: Dominus,

II

Qyi statis in domo Domini, * in atriis domus Dei


nostri. Ant. Omnes.
3 Lauddte D6minum, quia bonus D6minus; * psallite
n6mini eius, qu6niam suave. Ant. Omnes.
4 Q_u6niam Iacob elegit sibi D6minus, * Israel in peculium sibi. Ant. Omnes.
5 Q_uia ego cogn6vi quod magnus est D6minus, * et
Deus noster prre omnibus diis. Ant. Omnes.
2

316

DIE

29

SEPTEMBRIS

Omnia qurecumque voluit Dominus, t fecit in crelo


et in terra, * in mari et in omnibus abyssis.
Ant. Omnes.
7 Domine, nomen tuum in reternum; * Domine,
memoriale tuum in generationem et generationem.
Ant. Omnes.
8 Domus Israel, benedicite Domino; * domus Aaron,
benedicite Domino. Ant. Omnes.
g Domus Levi, benedicite Domino; * qui timetis Domin um, benedicite Domino. Ant. Omnes.
ro Benedictus Dominus ex Sion, * qui habitat in Ierusalem. Ant. Omnes.

Die

novembris

Omnium Sanctorum
Sollemnitas
Antiphona ad introitum
II D

- - - - - - - - - - - f - - --.--.---~+---<}
~----.--~
~

D -~~:~:::~~m~::m,

omnes Sancti

e-ius:

----------!-

~-=-~-------------. ---=.---1t--+r--:1---11
-------------:
qu6ni- am ve-ri-ta-tem requi-ret D6minus.
Psalmus 30

f.

r In te,

Domine, spe-ra-vi, non confUndar in re-

---

---~----------------~--~

~~-a.........1----+---1--~o---<----1--~. . . .1--~1-------t1--t-~
.
ter- num;

~c

* in

~~

iusti- ti- a tu- a li-be-ra me.

..

=~============

=--=--- ~--~============
Ant. Di- li-gi-te D6minum.

* accelera, ut eruas me.


Ant. Diligite.
3 Esto mihi in rupem prresidii et in domum munitam, *
ut salvum me facias. Ant. Diligite.
4 Q,uoniam fortitudo mea et refUgium meum es tu, *
et propter nomen tuum deduces me et pasces me.
Ant. Diligite.
2

lnclina ad me aurem tuam,

3I 8

DIE I NOVEMBRIS

Quam magna multitudo dulcedinis tu<e, Domine, *


quam abscondisti timentibus te. Ant. Diligite.
6 Perfecisti eis qui sperant in te, * in conspectu filiorum hominum. Ant. Diligite.
7 Absc6ndes eos in abscondito faciei tu<e * a conturbatione hominum. Ant. Diligite.
8 Pr6teges eos in tabermiculo * a contradictione linguarum. Ant. Diligite.
g Benedictus Dominus, * qu6niam mirificavit miseric6rdiam suam mihi in civitate munita. Ant. Diligite.
1o
Viriliter agite, et confortetur cor vestrum, * omnes
qui speratis in Domino. Ant. Diligite.

Psalmus responsorius C 3 g

Ps. 150

:=-j --

G-------- , ;

=-----11-11-11---------- . --- -~-----~


f.

Lauda-te D6minum in Sanctis e-

ius:

* lauda-te

;---------=--~--~

=--------11---11--11-------c-1-r-11--~
----------------- ----e- um in firmamento virtu-tis

-.

e- ius.

~-

In Sanctis

--=-===

G-----E----~ ~~~~

e-ius lauda-te De- um.

i-::-G-------~=+--

'f.

c:-~~

----

----==--=Q=~=-i--~=~~~]

Lauda-te e- um in magna-libus e-

ius,

* lauda-te

_J_. I
--.-.-.-.-.--.-...--.---.-..-.7ctr'

G---

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -e-ms.
e-um secundum multitudinem magnitudi-nis

OMNIUM SANCTORUM

~-.~.11- II
~

In Sanctis.

f . 3 Lauda-te

e- um 1

et

= r-

II

citha~ra.

Laudate eum in sono tuba:, * laudate eum in psalterio et cithara. ~ In Sanctis.


4 Laudate eum in tympano et choro, * laudate eum
in chordis et 6rgano. ~ - In Sanctis.
5 Laudate eum in cymbalis benesonantibus, ' laudate
eum in cymbalis iubilati6nis: * omne quod spirat,
laudet D6minum. ~ - In Sanctis.
3

Alleluia
VIIIc

Ps. 32

--------fG--;--.---.-11---

==--r----11-----11--.-

-------- _____

1-le-lu- ia, alle-lu-ia, alle-lu-ia.


Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

.----------~====----

f.

., ._-I-_.__.__.__._____

11-------===----o__

Efsulta-te, iusti, in Domino;

rectos de-cet col-

c D-tl1--H11-+--------_----------==------==--==--==--==lauda-ti- o.
2

Omnes: Alleluia.

Beata gens, cui D6minus est Deus, * p6pulus, quern


elegit in hereditatem sibi. Omnes: Alleluia.

1 Versiculi impares in primo tenore (fa) cantantur; pares autem


in secundo (la) .

DIE

320

NOVEMBRIS

Ps. 32

vel Psalmus alleluiaticus C 4

Cantor

y.

Exsulta-te, iusti,

Cantor

- - - - -
--

tn

Schola vel omnes

II

Domino;

* ~

II

Alle-lu-ia

Omnes

II

D

rm ~

II

rectos decet collauda-ti- o. ~ Alle- lu-ia.


2

3
4
5
6

7
8

g
IO

Confitemini Domino in cithara, * W Alleluia


in psalterio decem chordarum psallite illi.
~ Alleluia.
Quia rectum est verbum Domini, * ~ Alleluia
et omnia opera eius in fide. ~ Alleluia.
Diligit iustitiam et iudicium, * ~ Alleluia
misericordia Domini plena est terra. ~ Alleluia.
Verbo Domini c'li facti sunt, * ~ Alleluia
et spiritu otis eius omnis virtus eorum. ~ Alleluia.
Beata gens, cui Dominus est Deus, * ~ Alleluia
populus, quern elegit in hereditatem sibi.
~. Alleluia.
De ccelo respexit Dominus, * RI. Alleluia
vidit omnes filios hominum. ~ Alleluia.
Ecce oculi Domini super metuentes eum, *
~ Alleluia
in eos qui sperant super misericordia ems.
~ Alleluia.
Ut eruat a morte animas eorum, * ~ Alleluia
et alat eos in fame. W Alleluia.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, *
~ Alleluia
quemadmodum speravimus in te. ~ Alleluia.

OMNIUM SANCTORUM

321

Antiphona ad offertorium

=-------f--~----==----==--===-- --===J

VII a . - --- - - - - . - - .

~--

N -:m~n sempi-ternu~ dabo

Sanctis me- is-,- -

==---=-~---- ~ ---__: ~-==-==~


---=- =~---====--==----==~-.---.di-cit Dominus; gaudi- um et Ire-ti- ti- am obti-nebunt

in re-ternum.
Psalmus 5

----------~-c-a-~----1

..,..=

~==+~=------------------<----

1-

Ver-ba me- a

,auribus perci-pe,

Domine;

* intel-

---a-r.m---++-11--. I --++-.

lege gemi-tum me2

3
4

um.

Ant. Nomen.

Introibo in domum tuam; * adorabo ad templum


sanctum tuum in timore tuo. Ant. Nomen.
Et omnes qui sperant in te lretentur, * in reternum
exsultent. Ant. Nomen.
Obumbrabis eis, et gloriabuntur in te * qui diligunt
nomen tuum. Ant. Nomen.

Antiphona ad communionem
If

G------rt-.--------

----.-=---=Jl;;;---.-.-~.-~-i

-------II

-f-!'!-----------f--

- -~-- -- -------- ------

e- a- ti pa-ci- fi-ci,

* be-

a-ti mundo corde:

322

DTE I

NOVEMBRIS

;-~--=r;---;;=--~-----~

--

------~--- - - - - - - -

quo- ni- am ip-si De- um vi- debunt.

Psalmus 125

~----_-.__,=-p

;_-_-_-_-.__-_=--=----___-:=__-=-_--=_-_ _ _
--11
__--11_-__-_-____b__o,__..

Yf.

In convertendo Dominus capti-vi-ta- tern Si-

0
=

facti sumus quasi somni- an- tes.

II

I'll

on,*

II

Ant. Be- a- ti.

Tune repletum est gaudio os nostrum, * et lingua


nostra exsultatione. Ant. Beati.
3 Tune dicebant inter gentes: * Magnificavit Dominus facere cum eis . Ant. Beati.
4 Magnificavit Domin us facere nobiscum; * facti sumus lirtantes. Ant. Beati.
5 Converte, Domine, captivitatem nostram, * sicut torrentes in Austro. Ant. Beati.
6 Q,ui seminant in lacrimis, * in exsultati6ne metent.
Ant. Beati.
7 Euntes ibant et flebant, * semen spargendum portantes. Ant. Beati.
8 Venientes autem venient in exsultatione, * portantes manipulos suos. Ant. Beati.
2

Die 8 decembris

In Conceptione immaculata
B. Marire Virginis
Sollemnitas
Antiphona ad introitum
I g

;------G-m-----------

-------------.-.#o- --- ---j

T ::

e~ M~:;_-a,

pulchra

* et

~~~~-1: :-r~;

;---+---- ---------~--=------R-1

--~. ~~~ ~---~=--- --------na-lis

non est in te.

Canticum Isaire

;
1.

~=
I

-~~-~ .--l'I ;f--1 -~--------l

Gaudens gaudebo in Domino, * et exsultabit a-

;_-__-11_-=_-=_11-__-_-_===------~--c-=..~ _=- =~ l=_- :=_=_--:::_=~--~-.-.-+1~1~


mma me- a

in De- o me-


Flexa: su-um,
2

o.

Ant. To-ta.

II

QJtia induit me vestimentis salutis, * et indumento


iustitiae circumdedit me. Ant. Tota.
Quasi sponsum decoratum corona, *et quasi sponsam
ornatam monilibus suis. Ant. Tota.

DIE

DECEMBRIS

Sicut enim terra profert germen suum, t et sicut


hortus semen suum germinat, * sic Dominus Deus
germinabit iustitiam et laudem coram universis gentibus. Ant. Tota.
Propter Sion non tacebo * et propter Ierusalem
non quiescam. Ant. Tota.
Donec egrediatur ut splendor iustus eius, * et salvator eius ut lampas accendatur. Ant. Tota.
Et videbunt gentes iustum tuum, * et cuncti reges
inclitum tuum. Ant. Tota.
Et vocabitur tibi nomen novum, * quod os Domini
nomimibit. Ant. Tota.
Et eris corona gloria: in manu Domini* et diadema
regni in manu Dei tui. Ant. Tota.

5
6
7
8
g

Psalmus responsorius C

Ps. 44

; - - - ------+:==
-

--11---

'f.

-ti-

.. __;-

~--

Eructavit cor me- um verbum ho- num, * di-

;- - -5-=--~
= _. .
- - - - -----~______
- -- - - - -

co

-~=C-

ego

; -=;-

Ope-ra me-

..-.-~

II
re-g1.

f.

4...

de-lee-

-=~=========---===-======

_ _._Q _______ - - - - - - - -- -- - - - - - - - -

- - - -- - - - - - - - - -- - - -- --- - - - - -

taverunt te.
2

Diffusa est gratia in labiis tuis, * proptfrea benedixit te Deus in a:ternum. ~ Opera.
Di1existi iustitiam et odisti iniquitatem, ' propterea unxit te Deus, Deus tuus, * oleo la:titia: pra: cons6rtibus tuis. ~ Opera.
Myrrha et aloe et casia 6mnia vestimenta tua, * e
d6mibus eburneis chord;;e delectaverunt te. ~ Opera.

IN CONCEPTIONE IMMACULATA B. MARIJE VIRG.

325

Filire regum inter honoratas tuas; * astitit regina


a dextris tuis ornata auro ex Ophir. ~ Opera.
6 Audi, filia, et vide, ' et inclina aurem tuam, * et
oblivhcere p6pulum tuum et domum patris tui.
~ Opera.
7 Et concupiscet rex spec1em tuam, * qu6niam ipse
est d6m,inus tuus, et ad6ra eum. ~ Opera.
8 Filire Tyri cum muneribus; * vultum tu um deprecabuntur divites plebis. ~ Opera.
g Glori6sa nimis filia regis intrfnsecus, * texturis
aureis circumamicta. ~ Opera.
IO
Jn vestibus variegatis adducetur regi ; * virgines
post eam, pr6ximre eius, afferuntur tibi. ~ Opera.
5

Alleluia

e Cantico canticorum

IVEG----~
~---~---:
.
.

11
-----------=rt--,-.:~-~~~

.'.---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

A -1- le-lu-ia,

alle-lu- ia, alle-lu-ia.


Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

"f.

Ecce

tu pulchra

es, ami-ca me- a,

ecce tu

;-----:~~--E------~'--r-1

--~r~--4~-+

pulchra es:

* 6cu-li

tu- i

co-Zumba-rum.

Omnes: Alleluia.
2

Hortus conclusus, soror mea, sponsa, * hortus conclusus, Jons signatus. Omnes: Alleluia.

DIE

DECEMBRIS

vel Psalm us alleluiaticus E 2 de Cantico canticorum

"'f.

Ecce tu pulchra es, ami-ca me- a,

ecce tu

____f_________
1

i_;
__~--- -.-.--.-.-.-.-.-.
c-- =i:i=. .-i
------------=-tt=
----pulchra es: * 6-cu li tu- i co-lumba- rum.
-

Alie-

----~------

t-.-.--.-q..=J------------------------ ---------------lu- ia, alle-lu- ia.


2

4
5

7
8
9
IO

lam enim hiems transiit, * imber abiit et recessit.


~ Alleluia.
Flores apparuerunt in terra nostra, * tempus putationis advenit. ~ Alleluia.
Vox turturis audita est in terra nostra, * vinere
florentes dederunt odorem suum. ~ Alleluia.
Sonet vox tua in auribus meis: * vox enim tua
dulcis, et facies tua dec6ra. W Alleluia.
Favus distillans labia tua sponsa, * mel et lac sub
lingua tua. ~- Alleluia.
Odor vestimentorum tu6rum *super omnia ar6mata.
~- Alleluia.
HortQS conclusus, soror mea, sponsa, * hortus
conclusus, fons signatus. ~- Alleluia.
Aperi mihi, soror mea, amica mea, * columba mea,
immaculata mea. ~- Alleluia.
Pulchra es, amica mea, ' suavis et decora sicut Jerusalem,* terribilis ut castrorum acies ordinata. ~- Alleluia.
Antiphona ad offertorium

VIII G

G---.
=-~=---

~--1----~.----+----1

__--;_--~~--~ =-i

ancti- fi-ca- vit * tabernacu-lum su-um

Al tis-

IN CONCEPTIONE IMMACULATA B. MARI.tE VIRG.

327

G--E
i-------------=r-~= -=---==---=-~-=========

- --SI ID US.

Psalmus 45

;----~---.--------11-11------_----~~ ~ f__~ ~-~


"Yf.

r De- us est no bis re-fu-gi- um et vir- tus,

* adiut6-

;_-~-----~---~-=-~~~~~-=--=..-=..-_-.=-.______-~----~=-_-_-~-=._-=..-.-.-c-.--1,..,1n- um in tribu-la-ti- 6-nibus inventus est ni- mis.

--==~-- r

= 11

Ant. Sancti- fi-ca-vit.


2

3
4

Deus in medio eius, non commovebitur; * adiuvabit


earn Deus mane diluculo. Ant. Sanctificavit.
Venite, et videte opera Domini, * qure p6suit prodigia super terram. Ant. Sanctificavit.
D6minus virtutum nobiscum, * refugium nobis Deus
lacob. Ant. Sanctificavit.

Vel ad libitum antiphona ad offertorium Ave Maria,


ut m sollemnitate Annuntiationis Domini, p. 272 .
Antiphona ad commun1onem
VII a i---~!--.-f--i---.------j------

rf!!------n---11----!h---

=~ --===---==-+~ - ~~~

ri- a.

lo-ri- 6- sa

pnedi- centur de te, Vir- go Ma-

DIE

DECEMBRIS

Canticum B. Marire V.

,
,

~--------.-.--.-.-.-----0---.-c--t-i-i

~=---~--=-----------------------------------'f.

Magni- fi-cat anima me-

;-=:~ =~

~=~=~

-~-~ ~

a Dominum,

-~-~

-~

===
---

et

- ~-

exsultavit spi- ri-tus me- us in De- o sa-lu-ta-

n
,
;-_-CJ-~--++-11--=-.r--J_~----

me2

3
4
5
6
7
8
g

o.

Ant. Glo-ri- 6- sa.

Q_uia respexit humilitatem ancillre sure, * ecce enim


ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Ant. Glori6sa.
Q_uia fecit mihi magna, qui potens est, * et sanctum
nomen eius. Ant. Glori6sa.
Et misericordia eius a progenie in progenies * timentibus eum. Ant. Glori6sa.
Fecit potentiam in bracchio suo, * dispersit superbos mente cordis sui. Ant. Glori6sa.
Dep6suit potentes de sede, * et exaltavit humiles.
Ant. Glori6sa.
Esurientes implevit bonis, * et divites dimisit
inanes. Ant. Glori6sa.
Suscepit Israel, puerum suum, * recordatus misericordire sure. Ant. Glori6sa.
Sicut locutus est ad patres nostros, * Abraham et
semini eius in srecula. Ant. Gloriosa.

COMMUN IA

In Missis sequentibus duo vel tres cantus ponuntur


pro unaquaque parte Missie (antiphonre ad introitum,
ad offertorium, ad communionem, psalmi responsorii,
etc.), e quibus unus eligitur, firma tamen rubrica
generali pro cantu psalmi responsorii vel alleluiatici in
diversis temporibus.
Tempore paschali in fine antiphonarum cantatur
alleluia, uti notatur p. 439 .

Commune dedicationis ecclesi<e

p. 33 1

Commune B. Mari<e Virginis

p. 336

Commune Apostolorum

p. 339

Commune Martyrum.

p. 343

Commune Sanctorum.

p. 355

Commune Sanctarum.

p. 367

Commune dedicationis ecclesire


Antiphona ad introitum

--~=

-~.

-~=~=~=tJ j

.--1 !!
i
_!! _ _ _ _ _ _ _ _

IV A ;

n-tro- ibo

in domum tu- am, Domine:

et

=------------- ---~

----f------

j--

___!!_,.__11--.----.------.-- -------=--------- - - - - -

----+~

ado-ra-bo

ad templum sanctum tu- um.

----~

---=---

1== = -

j------

--=--=---=----=---====

T. P. Alle-lu-ia.

Psalmus 5

,
.---.----.-.--.-..
-.--.-----0
3--.-j
~--~--==---=--===----~-==---=- ==--=

r.

Verba me- a auribus perci-pe, Domine;

- - - intelle-

--.-.--3---.-~.
G---~

------ - - -=.==--~--==--~-- ===~--It-==

ge gemi- tum me-

um. Ant. Intro- ibo.

_!!~.g- 1=""~~~~

Flexa: Domine,
2

---==

--~. ~

Intende voci clam6ris mei, * rex meus et Deus meus.


Ant. Introibo.
Q_u6niam ad te orabo, Domine, t mane exaudies
vocem meam; * mane astabo ti bi, et exspectabo.
Ant. lntroibo.

332

COMMUNIA

Q,u6niam non Deus volens iniquitatem tu es; t neque habitabit iuxta te malignus, * neque permanebunt iniusti ante 6culos tuos. Ant. Introibo.
Domine, deduc me in iustitia tua propter inimicos
meos, * dirige in conspectu meo viam tuam.
Ant. Introibo.
Et omnes qui sperant in te lcetentur, * in reternum
exsultent. Ant. Introibo.
Obumbrabis eis, et gloriabuntur in te * qui diligunt
nomen tuum. Ant. Introibo.
Q,u6niam tu benedices iusto, Domine; * quasi scuto,
bona voluntate corondbis eum. Ant. Introibo.

7
8

Psalmus responsorius ut in festo S. Familire, p. 71 .


Ps. 121

Alleluia
III g

-----

G---"-f---------~
---=-II--~----:-.------

_1111 _ _ _ _ _ _1111_~_1111_~-----

_______________ 1111_1111_ - - - - - -

1-le-lu-ia, alle-lu-ia, alle- lu-ia.


Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

G--~--

-1111------i--~

-11----11 -

==-___:_~~--==---==--===-~-~== ==!

-------------------------- ---

f.

;-------==~- . ~ --= 1

Lce-td-tus sum in e- o quod dixe-runt mi- hi:* In

domum Domi- ni

i-bimus .

Omnes: Alleluia.

Stantes iam sunt pedes nostri *in portis tuis, Jerusalem.


Omnes: Alleluia.

vel Psalmus alleluiaticus C

Ps. 121

G--------'-1=----11---:;=-;_._._._;=;=.
__ ~-c-----t=j
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

r.

Lreta-tus sum in e-

quod dixe-runt mi-

hi: *

333

COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESIJE

G------~--+---

== =====--=~-

- - - - -- -- - - -- =---11- -- -~--------j

----11~-11---~:-~-c
In domum D6mi-ni

i-bimus .

~-

Alle- lu-ia,

;:--=-:::::alle-

;===~====--=========
~--------------

----

- - -- - - - - - - -- - - - -- -- - - --

lu-ia.
2

3
4

5
6
7
8
g

Stantes iam sunt pedes nostri * in portis tuis, Jerusalem. ~ - Alleluia.


Ierusalem, qme redifid.ta est ut civitas * sibi compacta
in idipsum. W Alleluia.
Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini, * testim6nium Israel, ad confitendum n6mini Domini.
~ - Alleluia.
Quia illic sederunt sedes ad iudicium, * sedes domus
David. ~- Alleluia.
Rogate qure ad pacem sunt Ierusalem, * securi sint
diligentes te. ~. Alleluia.
Fiat pax in muris tuis, * et securitas in turribus tuis.
~ Alleluia.
Propter fratres meos et pr6ximos rneos * loq uar:
Pax in te ! * ~ Alleluia.
Propter domum Domini Dei nostri * exqufram bona
tibi. ~- Alleluia.
Antiphona ad offertoriurn

VIII c

;-~ ~ 1 . --~ --~ =i


e-ne funda-ta

est

* do~~s

-II

-+- -

D6;:;_-n~ s:~~

=-------------

G---~------[
_____ __!~ ________ __!_~---=-~-~- - j--;--11
- - - - - - - - -- - ---------.------ -

t firmam petram. T. P. t firmam petram,

alle-lu-ia.

334

COMMUNIA

Psalmus 137

-;=--------- ---~--- -~-= ~-Cl--il-

yr. 1 Confi- tebor

tibi, Domine,

m toto corde me- o,

;--11--11----11--11---;--i---e-s~--~11------r--,~,
qu6ni- am audisti verba

o-rzs me-

1.

Ant. Bene.

G==--~' ._.---11Flexa: tu-

In conspectu ange16rum psallam tibi, * adorabo ad


templum sanctum tuum. Ant. Bene.
Et confitebor n6mini tuo t propter miseric6rdiam
tuam et veritatem tuam, * qu6niam magnificasti
super omne nomen e16quium tuum. Ant. Bene.
In quacumque die invocavero te, exaudi me; * multiplicabis in anima mea virtU.tem. Ant. Bene.

Antiphona ad communionem
I D2

..

G---- -- - 1 - - - - - - - - - - - -

--------"9----t'i------------------=-~

D -~~eG-

~-=.bi-tur.

yr.

mus o=a-ti-

"

-~

~ nis t-;-~~

_ ,=.----r'i r~tl-

T. P.

VO-

-- = ;ts-.
1

* do-

a,

------=q=----

,
;

-F-~--~-'9;;.

cabi-tur, alle- lu-ia.


Psalmus 147

C-

-~~I~~. ~

Lauda, Ieru-sa-lem, Dominum:

lauda De- um

COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESL'E

335

;-.:::::::::::__--~========;..~-==
-~-II c ~ ---~===----

-= .=tt-==--==

tu- um,

Si- on. Ant.

Domus
,

me- a.

====

;=--.~~=-~ ~- - - - - - - - - --------~--9-~
-------------yr. 8 ... iudi-ci- a su- a lsra- el.

-------

Quoniam confortavit seras portarum tuarum, * benedixit filiis tuis in te. Ant. Domus.
3 Qui p6nit fines tuos pacem, * et adipe frumenti
sdtiat te. Ant. Domus.
4 Q;ti emittit el6quium suum terrce, * vel6citer currit
verbum eius. Ant. Domus.
5 Qui dat nivem sicut lanam, * pruinam sicut cinerem
spargit. Ant. Domus.
6 Mittit crystallum suam sicut buccellas; * ante faciem frigoris eius quis sustinebit? Ant. Domus.
7 Emittet verbum suum et liquefaciet ea, * flabit spiritus eius, et fluent aquce. Ant. Domus.
8 Qui annuntiat verbum suum lacob, * iustitias et
iudicia sua Israel. Ant. Domus.
9 Non fecit taliter omni nationi, * et iudicia sua non
manifestdvit eis. Ant. Domus.
2

Commune
beatre Marire Virginis
Antiphona ad introitum
--------1------------11 D

.,;------~--f--~--'9;;;;-1

-=------11-----=-----+~----1---~
-------~----~------~--~----

e- a-ta Ma-ter

et intacta Virgo, glo-ri-6-sa

;;;--11;;;--f-- --==--=---~-===---'9;;;;--=---1
--'-"-1lj-ll-+-~---11-1-~----~~-~-~---------
-----+---------------~---------

Re- gina mundi,

intercede pro no- bis ad

D6mi-

~-~---~-1---====
-=--- - - - - - - - 1 1 - 1 1 ; ; ; - ~
1-------

---

--------~-------

num. T. P.

.~.

--------

D6minum, alle- lu-ia.

Psalmus 45

-11-11-~-

!-

--=t~--~--~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - yr_ r De- us est nobis re-fugi- um et vir- tus, * adiut6-

~-II------_.--=;-:::-;-=-.-
------=-.-....:==~=-,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - c - - a - --I
- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -

ri- um in tribu-la- ti- 6-nibus inventus est ni- mis.

~-==--
--=--=--=~===-~-+ ::
--------.-~-------
11

- - - - - - - - - - - - - - -- - --

Ant. Be- a-ta Ma-ter. Flexa: terrre,

--~--

Proptirea non timebimus, dum turbabitur terra, *


et transferentur montes in car maris. Ant. Beata.
3 Fremant et intumescant aqure eius, * conturbentur
montes in elati6ne eius. Ant. Beata.

COMMUNE B . MARI.IE VIRGINIS

5
6

7
8

9
10

337

Fluminis rivi lretificant civitatem Dei, * sancta tabernacula Altissimi. Ant. Beata.
Deus in medio eius, non commovebitur; * adiuvabit
earn Deus mane dihiculo. Ant. Beata.
Dominus virtutum nobiscum, * refUgium nobis Deus
Jacob. Ant. Beata.
Venite, et videte opera Domini, * qure p6suit prodigia super terram. Ant. Beata.
Auferet bella usque ad finem terrre, t arcum c6nteret et confringet arma, * et scuta comburet igni.
Ant. Beata.
Vacate, et videte quomam ego sum Deus; * exaltabor in gentibus, et exaltabor in terra. Ant. Beata.
Dominus virtutum nobiscum, * refugium nobis
Deus Jacob. Ant. Beata.

Psalmus responsorius, Alleluia vel psalmus alleluiaticus, ut in sollemnitate Conceptionis immaculatre B. Ma~
rire V., p. 324.
Antiphona ad offertorium Ave Maria, ut in sollemnitate Annuntiationis Domini, p. 272 .
Antiphona I ad communionem Beata es, ut m festo
Nativitatis B. Marire V., p. 303.
Antiphona II ad communionem

me-a.

COMMUNIA

Canticum B. Marire V.

,
,
G------Gm-----i---1
------;-a-a----ll---"~-o-11-.---a-m- ---.-I
----II

----

------------------f. 1 Magni- fi-cat :inima me- a D6minum,

----

et ex-

;----------_!_-~
--11----11----------------------------------------~!!!~

------------------------

sult:i-vit spi-ri-tus me- us in De- o, sa-lutd- ri me- o.

r================
==--- -=- --================

I==

Ant. Sanctum.
2

3
4
5
6
7
8
g

Quia respexit humilit:item ancillre sure, * ecce enim


ex hoc be:itam me dicent omnes generati6nes.
Ant. Sanctum.
Quia fecit mihi magna, qui potens est, * et sanctum
nomen eius. Ant. Sanctum.
Et miseric6rdia eius a progenie in progenies * timentibus eum. Ant. Sanctum.
Fecit potentiam in bracchio suo, * dispfrsit supfrbos
mente cordis sui. Ant. Sanctum.
Dep6suit potentes de sede, * et exaltdvit humiles.
Ant. Sanctum.
Esurientes implevit bonis, * et divites dimisit inanes.
Ant. Sanctum.
Suscepit Israel, puerum suum, * record:itus miseric6rdice sure. Ant. Sanctum.
Sicut loclltus est ad patres nostros, * Abraham et
semini eius in srecula. Ant. Sanctum.

Commune Apostolorum
Antiphona ad introitum
II D

~=--=---=
.-f-ij---;- ---11-1.__-:-_ --11-I
--11---!--------~----11--~-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

n omnem terram

* exi-vit

sonus e- 6-rum, et

;!---- --=- ~-~

11
~--------tl------;--i---- - - --~:+----,1-----

---------------------U--'-----

in fines orbis terrre verba

e- 6-rum.

~--r~--::--=-,.-=~==========

===---=r--
~ ~~=t========
t
T. P.

e- 6-rum, alle- lu-ia.

Psalmus 18

~
yr.

~-I

G:e-li

~~c .
enarrant gl6-ri- am De, i,

..

I . ~--
*

.===
,
____

et 6pe-ra

.;;=:;;=;=------------
E--'----=
--------------------c--

1-f- - _________________! ____ - ---

manu~

um e-ius annunti- at firmamen- tum.

~==--~--=-3__:.._____.
-

-+----

--=

- ----- -------ti----- ----

------------ - - - - - - - - - - - - - - -

Ant. In omnem terram. Flexa: in e- is,

Dies diei eructat verbum, * et nox nocti indicat


scientiam. Ant. In omnem.
3 Non sunt loquelre neque sermones, * quorum non
intellegantur voces. Ant. In omnem.

340

COMMUNIA

Soli p6suit tabernaculum in eis, t et ipse tamquam


sponsus procedens de thalamo suo, * exsultavit ut
gigas ad currendam viam. Ant. In omnem.
Afinibus crel6rum egressio eius, t et occursus eius
usque ad fines eorum, * nee est quod abscondatur
a cal6re eius. Ant. In omnem.

Psalmus responsorius, Alleluia vel psalmus alleluiaticus, ut in sollemnitate Ss. Petri et Pauli Apostolorum,
p. 283.
Antiphona ad offertorium
II D - - - - - - - f - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -

~=;;--11--=-~.. ---.

.-~=~--- -11---~~

---f--------~---

pi- ri-tus * D6mi-ni su-per me,

evange-li-za-re

~--;~----3=--==----~---~-------------

Canticum

~
"'f.

Sapienti~

..

- -

~~~

r Fulgebunt iu- sti, * et tamquam scintillre

~--

.. .

,
~-o-3

==

T. P. Alle-lu-ia.

paupe-ribus mi-sit me.

,
~ . ~:_0-~

---=-11-11

- - - - - - - - - - ---

- ;J--

~~

m a-

rundine- to discur- rent. Ant. Spi- ri-tus.


2

3
4

ludicabunt nati6nes, et dominabuntur populis, *


et regnabit D6minus ill6rum in perpetuum.
Ant. Spiritus.
Qui confidunt in illo, intellegent veritatem, * et fiddes in dilecti6ne acquiescent illi. Ant. Spiritus.
Qu6niam donum *et pax est electis eius. Ant. Spiritus.

34 1

COMMUNE APOSTOLORU M

Antiphona ad communionem
I g

G
-------1----=---j
--------11-~----f-----11-11-.--= -~--

--=--tl--.----------* sedebi- tis super se;


- - -_-_-_-_-_ --.-+--.---:_
___
___
___
-~~-~~-.-~------:-r.
= . ~~

des,

-H---~OS qui secu-ti e- stis me,

iudi-cantes du- 6de-cim

D6minus. T . P.

-II

tri-bus lsra- el,

di-cit

alle- lu-ia.

Psalmus 138

;----------~---'-----.-___,

--

'f. 1
G

------------0-11-=-0 .

-~=------1---

Domi-ne, scruta-tus es

et co- gnovi-sti me,

tu

-- - - - - - -- - -

~--------------------------~
-~i
cognovi-sti sessi- 6nem me- am

et resurrecti- 6-nem

c;' 3 :__.. 3E
me2

am. Ant. Vos.

~:_,-+-;. ~t-

Flexa: perspexi-sti,

Jntellexisti cogitati6nes meas de longe, * semitam


meam et accubitum meum investigasti. Ant. Vos.
Et omnes vias meas perspexisti, t quia nondum . est
sermo in lingua mea, * et ecce, Domine, tu novisti
6mnia. Ant. Vos.
A tergo et a fronte coartasti me, * et posuisti super
me manum tuam. Ant. Vos.

342

COMMUNIA

Mirdbilis nimis facta est scientia tua super me; *


subHmis, et non attingam earn. Ant. Vos.
6 Mihi autem nimis preti6sre cogitati6nes ture, Deus; *
nimis gravis summa earum. Ant. Vos'.
7 Si dinumenibo eas, super arenam multiplicabuntur; * si ad fin em perveniam, adhuc sum tecum.
Ant. Vos.
8 Scrutdre me Deus, et scito cor meum; * proba me,
et cogn6sce semitas meas. Ant. Vos.
9 Et vide, si via vanitatis in me est, * et deduc me
m via ieterna. Ant. Vos.

Commune Martyrum
Antiphona I ad introitum,
Ia2

G---t----= ...- f - - - - - - - 3--11~

- i sunt,

* qui

- -

vene-

r~nt

r--~--- ~-J

de tribu-1:- ti-

et lave- runt sto-las su- as

magna,

6-n~-

m sanguine

I===~=======--~ ~~-==--=---=

--=~==-II-~-=-~---=~=-=---=--=-==
t

Agni. T.P.

Agni,

alle- lu-ia.
Psalmus 88

----- ----------~----

--- - - - ; - - - - - - - - - ------------ - Q-----~


-----11-------------------------

f.

Mi- se-ri-c6rdi- as D6mi-ni

a:-ternum can-

-f----------- --~-- - -

ta- bo,

in gene-ra-ti- 6nem et gene-ra-ti- 6nem an-

- ..

0
=====~~-====_
-_-===l=I=..J__
. .nun ti- abo ve-ri-ta-tem tu- a m in o-re me- o.

cII
+ -R---=~~-_-_-3----:_~_~-_+:_-:~----~~~----- _o______
Ant. Hi sunt. Flexa: sanctis tu- is,
2

Disp6sui testamentum electo meo,

servo meo. Ant. Hi sunt.

* iuravi

David

344

COMMUNIA

Usque in reternum confirmabo semen tuum, * et


redificabo in generati6nem et generati6nem sedem
tuam . Ant. Hi sunt.
4 Confitebuntur creli mirabilia tua, Domine, * etenim
veritatem tuam in ecclesia sanctorum. Ant. Hi sunt.
5 Tune locutus es in visi6ne sanctis tuis, t et dixisti:
P6sui adiut6rium in potente, * et exaltavi electum
de plebe. Ant. Hi sunt.
6 Invini David servum meum; * oleo sancto meo unxi
eum. Ant. Hi sunt.
7 Manus enim mea firma erit cum eo, * et bracchium
meum confortdbit eum. Ant. Hi sunt.
8 Nihil proficiet inimicus in eo, * et filius iniquitatis
non 6pprimet eum. Ant. Hi sunt.
9 Et concidam a facie ipsius inimicos eius, * et odientes eum percutiam. Ant. Hi sunt.
ro Et viritas mea et miseric6rdia mea cum ipso, * et
in nomine meo exaltabitur cornu eius . Ant. Hi sunt.

Antiphona II ad introitum
IVE

G----------f---------~-!!_!!_,..-.----~

=-~---~t-;-~

api-.

e;;~~~m * Sanct6-r:m narr~nt p6pu-1i:-:;

;==-1

-f--~----:.:~===~=t-=

=o__.---_

_!! _ _ _!. _ _

~---~-.

laudes e- 6-rum pronunti- at

==

~==

omnis eccle- si- a.

Psalmus 32

~
y;r.

~_:___:~-

--~-0--=i . ; - !

Exsulta-te, iusti,

in Domino;

rectos de-cet col-

COMMUNE MARTYRUM

..~-~-~---------

lauda-ti- o.

;_

Ant. Sapi- enti- am.

_______r.

11

- ----+-r
-

YI.
2

3
4
5
6
7
8
g

2 .

psdlli- te

t
..t- - -

il- li.

Con.fitemini Domino in cithara, * in psalterio decem


chordarum psdllite illi. Ant. Sapientiam.
Cantdte ei canticum novum, * bene psallite ei in vociJeratione. Ant. Sapientiam.
Quia rectum est verbum Domini, * et 6mnia opera
eius in fide. Ant. Sapientiam.
Diligit iustitiam et . iudicium, * misericordia Domini
plena est terra. Ant. Sapientiam.
Verbo Domini cteli facti sunt, * et spiritu oris eius
omnis virtus eorum. Ant. Sapientiam.
C6ngregans sicut in utre aquas maris, * ponens in
thesduris abyssos. Ant. Sapientiam.
Qu6niam ipse dixit, et facta sunt, * ipse mandavit,
et creata sunt. Ant. Sapientiam.
Consilium autem Domini in reternum manet, * cogitationes cordis eius in generatione et generationem.
Ant. Sapientiam.

,
-___,__

Psalmus responsorius I C

; --

-------11-
c=
-~
y;.

345

Glo-ri- a

--I
mi-ne.

Ps. 8

II ---1
---------1

et ho- no-re I)'. Corona-sti

e- um, Do-

COMMUNIA

=----11-11--

f.

~---.-d-_~_--.-~~~

Domine, Dominus no- ster,

2.

* quam

admi-rabi- le

------

-11-a--11-11-a---11--11

est no men tu-um in uni- versa

-=-~
terra.

II
Ji'.

Co-ro-

;-----=----~=======:=-===
~-II-~--~=~~~-====:====

nasti
3
4

5
6
7

8
g
ro

e- um, Domine.

Quoniam elevata est magnificentia tua * super


crelos. Ji!. Coronasti.
Ex ore infantium et lactentium ' perfecisti laudem
propter inimicos tuos, * ut destruas inimicum et
ultorem. ij. Coronasti.
Quando video ccelos tuos, opera digitorum tuorum, *
lunam et stellas quce tu fundasti. Ji!. Coronasti.
Quid est homo, quod memor es eius? * aut filius
hominis, quoniam visitas eum? Ji!. Coronasti.
Minuisti eum paulo minus ab angelis, ' gloria et
honore coronasti eum; * et constituisti eum super
opera manuum tuarum. Ji!. Coronasti.
Omnia subiecisti sub pedibus eius, ' oves et boves
universas, * insuper et pecora campi. Ji'. Coronasti.
Volucres cceli et pisces maris, * qucecumque perambulant semitas maris. Ji'. Coronasti.
Domine, Dominus noster, * quam admirabile est
nomen tu um in universa terra ! Ji'. Coronasti.

Psalmus responsorius II E 4

Ps. 32

G
--------11--11-11--a--11---.-c-

f.

Exsulta-te, iusti, m Domino.

Ji'.

+-j

Rectos de-cet

COMMUNE MARTYRUM

347

;~=-;:=q=~-
-=---=-~
collauda-ti- o.

~--------------------~-1c--11t--+----------~--,___,.._.i
Yf.

Be- a-ta gens,

CU-I

Dominus est De-

us,

* popu-

,
c__.__.__ ----------.-Q--.-l~!-1---lus, quern e- legit
.
~-

3
4
5
6

7
8
g

m here- di-ta-tern si-

bi.

II

Rectos de-cet.
De crelo respexit Dominus, * vidit omnes filios h6minum. ~- Rectos.
De loco habitaculi sui respexit * super omnes qui
habitant terram. ~- Rectos.
Ecce oculi Domini super metuentes eum, * in eos
qui sperant super misericordia eius. W Rectos.
u t eruat a morte animas e6rum, * et alat eos in
fame. ~- Rectos.
Anima nostra sustinet Dominum, * quoniam adiutor et protector noster est. ~- Rectos.
Quia in eo lretabitur cor nostrum, * et in nomine
sancto eius speravimus. ~- Rectos.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, * quemadmodum speravimus in te. ~- Rectos.

Alleluia

Ps. 67

VIII c --------.-f-------------~--

------ -

C--~1'i-IRI-~-,-..

----1-""---m-

-1-le-lu-~

--~---- - -

alle- -- lu-i:, alle-

lu-ia~ - - -

Omnes repetunt : Alleluia, alleluia, alleluia.

COMMUNIA

;===
----.- --;--;- . .--~--..:....._.
f.

Exsurgit De- us, et dissipantur in-imi-ci

e-ius;

G------.
. ---------=-.. -----1--=-ae--1a-1i
.l-1i.
-- ------1:4-:et fugi- unt qui ode-runt e- um a fa-ci- e e- ms.
Omnes: Alleluia.

Et iusti lretentur et exsultent in conspectu Dei,


et delectentur in ltttitia. Omnes: Alleluia.

vel Psalmus alleluiaticus I D

;--~~~--------

Ps. 67

-8--11-8----8-11--8-a-8_.8_,___-"'-'C>---'._.._,__,J

f.

Exsurgit De-us, et dissipantur in-imi-ci

;---------------
et fllgi- unt qui

oderunt e- um a fa-ci- e

e- ius;

c 11

e-

ms.

II

G-------1-a-.-----------11! _ _11!_~_=_11!-

I)'. Alle-lu-ia,

alle-lu-ia.

Et iusti lretentur et exsultent in conspectu Dei, *


et delectentur in lretitia. I)'. Alleluia.
3 Cantate Deo, psalm um dicite n6mini eius; ' iter
facite ei qui fertur super nubes: * D6minus nomen
illi. I)'. Alleluia.
4 Jubilate in conspectu eius; ' Pater orphan6rum et
iudex viduarum, * Deus in habitaculo sancto suo.
I)'. Alleluia.
2

COMMUNE MARTYRUM

349

Deus, qui inhabitare facit desolatos in domo, * qui


educit vinctos in prosperitatem. ~ Alleluia.
6 Dominus dabit verbum; * virgines annuntiantes
bona sunt agmen ingens. ~ Alleluia.
7 Benedictus Domin us die cotidie; * portabit nos
Deus salutarium nostrorum. ~ Alleluia.
8 Deus noster, Deus ad salvandum; * et Domini,
Domini exitus mortis. ~ Alleluia.
g Viderunt ingressus tuos, Deus, * ingressus Dei mei,
regis mei in sancta. ~ Alleluia.
IO
Mirabilis, Deus, de sanctuario tuo, ' Deus Israel ipse
tribuet virtutem et fortitudinem plebi suc:e; * benedictU:s Deus. ~ Alleluia.
5

Psalmus alleluiaticus II C

yr.

Ps. 123

Ni-si qui- a Dominus e-rat in nobis, di-cat nunc

G===-r---------------~-

---------11-----===--_--11_-_-_._-_~-=---=--~--=---~~.:l=~J
Isra- el, ' ni-si qui-a Dominus

erat

I========---:--
-------~---~-.

cum exsurgerent homines in

m no- bis,

~
-~

nos. ~ Alle- lu-ia,

G-.-=~-.~I,~
alle-lu- ia.
2

Forte vivas deglutissent nos, * cum irasceretur furor eorum in nos. ~ Alleluia.

350

COMMUNIA

F6rsitan aqua absorbuisset nos, ' torrens pertransisset animam nostram, * fOrsitan pertransissent
animam nostram aqua: intumescentes. ~ Alleluia.
Benedictus Dominus, * qui non dedit nos in direpti6nem dentibus eorum. ~ Alleluia.
Anima nostra sicut passer erepta est * de laqueo
venantium. ~ Alleluia.
Laqueus contritus est, * et nos erepti sumus.
~ Alleluia.
Adiut6rium nostrum in n6mine Domini, * qui fecit
ca:lum et terram. ~ Alleluia.

4
5
6
7

---------;-.---;--:--

gume

11

Agni.

Psalmus 78

;-----~-~~----------=-~~
---~---------------------y.

De- us, venfrunt gentes in here-di-ta-tern tu-am,

;------- ..

,
~ -~- -~-~

pollu- erunt templum sanctum tu-

;-11-11-11----

3 ---~--~

um,

* posu- e-runt

-==--~=-----=~_0 _=::::-II==---=__,_,_--11==
Ie-ru-sa-lem in ru- i- nas.

Ant. Be- a-ti.

COMMUNE MARTYRUM

35 1

Dederunt morticina servorum tuorum escas volatilibus creli, * cames sanctorum tuorum bestiis terrre.
Ant. Beati.
E.ffuderunt sanguinem eorum tamquam aquam m
circuitu Jerusalem, * et non erat qui sepeliret.
Ant. Beati.
Nos autem populus tuus et oves pascure ture, * confitebimur tibi in sreculum. Ant. Beati.

Antiphona II ad offertorium
Ig

G-----f----------

~----------ll-l'i---- -----------

=--=----==---====-=-~~-d-
-1

u- sti confi-tebuntur

* nomini

tu- o,

~--- t--=-~~1-~l~I- t

tabunt recti

cum vultu tu- o.

l'a

tu- o,

-;-r-

T. P.

-11--~

et habi-

cum vultu

alle- lu-ia.

Psalmus 118

G-----~-.-----l

=---__._;-11--a---a-=-a-_-.-o--t--tl
'f.

Be- d-ti

immacu-la-ti

m vi-

G-------'---~--

a,

* qui

ambu-

~--: .__._. --~.~-l-l1~1-.----lant in le-ge D6mi-ni.


2

Ant. lu-sti.

Benefac servo tuo, et vivam,


mones tuos. Ant. Iusti.

et custodiam ser-

352

COMMUNIA

Etsi principes sedent et adversum me loquuntur, *


servus tamen tuus exercetur in iustificationibus tuis.
Ant. lusti.
Et loquar de testimoniis tuis in conspectu regum, *
et non confundar. Ant. Iusti.

Antiphona I ad communionem
If

G-------+t.---=====-;-
J ----~--.
:J

Q -;-:It v~:-re ;:-~ *

....

abne-get semet-i;

1-.r-
~.
~
_ _ _ _._
_ _!I! _ _ _
'r--=---====
_ _ _!!!_____
-~-1-

----~~---

sum, et tollat crucem su- am,

et sequa-tur me.

;_-==-~---=
. ~---~
l'i____
____!l!_______

T. P.

t et

J
~=-.d--------

sequa-tur me, alle- lu-ia.


Psalmus 33

G-------~-;--' -~--.
I

11--11-t1

o--.-c-

-j

----i
---------------------- --yr. r Be-ne-dicam Dominum in om-ni tempo-re, * sem---II-"'

--t---=--=-=

;_-.-_.-_-.--t1----t1---=-.-==--;-c_-----ti,..

------

11

- .

- - - - - - - -- - - - - - - - - -----11---per laus e-ius in o-re me- o.


Ant. Qui vult.

G - - '--1- ~-------

-===---=-~~- ========:--_-_-:_---~=====
------------------------Flexa: clamavit, t
2

Iste pauper clamavit, t et Dominus exaudivit eum,


et de omnibus tribulationibus eius salvdvit eum.
Ant. Qui vult.

COMMUNE MARTYRUM

353

Oculi Domini super iustos, * et aures eius in clamorem e6rum. Ant. Qui vult.
4 Vultus autem Domini super facientes mala, * ut
perdat de terra memoriam eorum. Ant. Qui vult.
5 Clamaverunt, et Dominus exaudivit, * et ex omnibus tribulationibus eorum liberdvit eos. Ant. Qui vult.
6 Iuxta est Dominus iis qui contrito sunt corde, *
et confractos spiritu salvabit. Ant. Qui vult.
7 MultdJ tribulati6nes iustorum, * et de omnibus his
liberabit eos Dominus. Ant. Qui vult.
8 Cust6dit omnia ossa eorum, * unum ex his non
conteretur. Ant. Qui vult.
g Ridimet Dominus animas serv6rum suorum, * et
non punientur omnes qui sperant in eo. Ant. Qui vult.
Antiphona II ad communionem
IVE G - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -

=-111.--.---.....:-a-~--11-.==--~=~=~--;i-1

H -~=b:~a.bit~;~~bernacu-l~

tu- o,

re~ui- ~:;i

---~-~~-1---------------

--._--a_--11

_::o--- ~l~I_

in monte sancto tu- o.

- --- ;- -
G

y. r D6mi-ne,

Psalmus 14

~=--11- --~
,

.c:i-=
,

quis habi-ta-bit in taberna-cu-lo tu-

o?*

---

-----11-a--
-r
--~,~,-+---~--~==========-~! ____ 9_r-.-~-~~--quis requi-escet in monte sancto

;-

==~--. ~
I I_
Ant. Ha- bi-tabit.

tu- o?

354

COMMUNIA

;==---=~--=:
~--II:__._.
__.~__,_._
II
-----~----~-~-----"-----+----++-
----------~- - - - -

f. 6

..,. 4 Dominum glo-ri- fi- cat.

,
G----+
===---~--------------

Qui facit hrec,

----------

11-

Flexa: su- a,
2

Qi ingreditur sine macula, et operatur iustitiam; *


qui loquitur veritatem in corde suo. Ant. Habitabit.
Qui non egit dolum in lingua sua, t nee fecit proximo
suo malum, * et opprobrium non intulit pr6ximo
suo. Ant. Habitabit.
Ad nihilum reputatus est in conspectu eius malignus, * timentes autem Dominum glorificat.
Ant. Habitabit.
Qui iurat in detrimentum suum et non mutat, t qui
pecuniam suam non dedit ad usuram, * et munera
super innocentem non accepit. Ant. Habitabit.
Qui facit hrec, * non movebitur in d!ternum.
Ant. Habitabit.

Commune Sanctorum
Antiphona I ad introitum
VIII G

G-------+---:t-11~-.---r----.----

r. -.--J
r.-------------------------------

--11--.-=---W!-

ustus ut palma

* flo- re-

bit,

sicut cedrus Li-

~; ;-----.. 3 -----=-== ~-~


-+ba-ni

multiplica-bi-tur.

T. P.

multipli-ca-bi-tur,

;--~-------- - - - - -<

-
= - - - I
-------------------alle- lu- ia.
Psalmus 91

-!-II --II

r.

8--11-11

~-~-=r=

Bonum est confi-te-ri Domino,

;~-=!--:

--11- --~

et psalle-re nomi-

3===--~=========
------. - - - - - - - - -

--------~-~-

- ------ ---------

Ill

3
4
5
6

tu- o, Altissime.

Ant. Iustus.

Annuntiare mane misericordiam tuam, * et ventatem tuam per noctem. Ant. Iustus.
In decachordo et psalterio, * cum cantico in cithara.
Ant. Iustus.
Q_uia delectasti me, Domine, in factura tua, * et in
operibus manuum tuarum exsultabo. Ant. Iustus.
Quam magnificata sunt opera tua, Domine: * nimis
profundre factre sunt cogitati6nes ture. Ant. Iustus.
Plantdti in domo Domini, * in atriis Dei nostri florebunt. Ant. Iustus.

356

COMMUNIA

Qu6niam rectus Dominus, refugium meum,


est iniquitas in eo. Ant. Iustus.

et non

Antiphona II ad introitum
IVE

;-----------f---------a
---.-------.-----11--i--.-----.-a-------J

S --=~~s de~urs:s aquarum * ;i:nta-vit ~in=- am iu--

--+-==----;:;_.___+--~-==~

---+----------.------.-.

-------a--11---------a-=-----sto-rum: et in lege Domini fu- it voluntas e- o-rum.


Psalmus 1

-II~-------=---=;=;;=:;=;._._::_._..-=;:::;__. ~

;
f.

Be- d-tus vir, qui non ab-i- it in consi- li-

lill-

G---t---------~-~-~
=-tl-ll--------11-..._.._lt----ll--~
--~--

--

---------------------- -pi- orum,

et in vi- a pecca-torum non ste-

;------

tit,

* et

-----~--~

..

--11-------11-=o--~-11
11
----------~------E~---H- - - - - - H - .------------------~

in conventu deri-s6- rum non

se-dit. Ant. Secus.

Sed in lege Domini vo!Untas eius, * et in lege eius


meditatur die ac nocte. Ant. Secus.
3 Et f6lium eius non defluet, * et omnia qmecumque
faciet prosperabuntur. Ant. Secus.
4 Non sic impii, non sic, * sed tamquam pulvis quern
pr6icit ventus. Ant. Secus.
5 Idea non consurgent impii in iudicio, * neque peccatores in concilio iust6rum. Ant. Secus.
2

357

COMMUNE SANCTORUM

Qy,6niam novit Dominus viam iustorum,


impi6rum peribit. Ant. Secus.

Psalmus responsorius I E

et iter

Ps. 111

----.-.-.--.---.-.------~.-~----.-i

~====---=-=-=====-~-~-Q
- - -- - - - - - - - - - - y.

Be- a-tus

Vlr

qm timet Domin um.

e-ms cupit nimis.

y.
~

..-.--..
2

Potens in terra

--=----=---=
-----

In mandatis

,e-rit semen e-

- ~

rectorum bene-di- ce-

ius,

* gene-ra- ti- o

~.
1 -'----.~-

11-

-'-'---++.

tur.

~.

In manda-tis.

Gloria et divitire in domo eius, * et iustitia eius manet in sreculum sreculi. ~ In mandatis.
4 Exortum est in tenebris lumen rectis, * misfricors
et miserator et iustus. ~ In mandatis.
5 lucundus homo qui miseretur et commodat, ' disponet res suas in iudicio, * quia in retfrnum non commovebitur. ~ In mandatis.
6 In memoria reterna erit iustus, * ab auditione mala
non timebit. ~ In mandatis.
7 Paratum cor eius, sperans in Domino, ' confirmatum
est cor eius, non timebit, * donec despiciat inimicos suos. ~ In mandatis.
8 Distribuit, dedit paupfribus; ' iustitia eius manet in
sreculum sreculi, * cornu eius exaltabitur in gl6ria.
~. In mandatis.
3

COMMUNIA

Psalmus responsorius II E

Yf.

Ps. 131

~-.

~__!~-~ ~=~==-i
indu- antur iusti- ti- am.

Sacerd6-tes tu- i

Et

~--------

-.-----==-
----,..- .- ----j-=--===----=--===
G

-------------

sane ti tu- i

exsultent.

;___
______
' -+=========

_t-.-.--.--. I
Yf. 2

-~_;:_Q_
Memento, Domine, Da- vid

G---,

~~~-
tu-di-nis
3
4
5
6
7
8
g

IO

rr

et omnis mansu- e-

--~----
-~ - -~

e-ius. ~- Et sancti.

Quia iuravit Domino, * votum vovit Potenti lacob.


~ Et sancti.
Propter David servum tuum * non avertas faciem
christi tui. ~ Et sancti.
Iuravit D6minus David, * veritas est, et non recedet
ab ea. ~ Et sancti.
De fructu ventris tui * ponam super sedem tuam.
~ Et sancti.
Si custodierint filii tui testamentum meum, * et
testim6nia mea quce docebo eos. ~. Et sancti.
Filii e6rum usque in sreculum * sedebunt super
sedem tuam . ~ Et sancti.
Qu6niam elegit D6minus Sion, * desideravit earn in
habitati6nem sibi. ~ Et sancti.
Sacerd6tes eius induam salutari, * et sancti eius
exsultati6ne exsultabunt. ij. Et sancti.
Illuc germinare faciam cornu David, * parabo lucernam christo meo. ~ Et sancti.

COMMUNE SANCTORUM

359

Pro doctoribus
Psalmus responsorius III C

Ps. 21

----~-

c~.J
-- -

- -- -- ----- - -- - - --1-

Nard.ho nomen

me-is. ij. In

tu- um fratribus

---------=--=~---

=-~~.---

. -= =rt

me-di-

eccle-si- re

laudabo te .

.!_ .

-~-~

-- - -- -- - ==:------11----11-11-

- +==-j

--'

-~-o----t----
um,

* uni-

---- -- ---~-

---

"f.

Qui time-tis Dominum, lauda-te

e-

'

-----------=--~E--

-----11---11-t1 ---ll-m-t1--t1-!!_~~-

- -- - - - - -- - - -

vfrsum semen Iacob, glo-ri- fi-ca-te

- --

e- um. ij. In

a-~-------.~,,~-.----=-~--.--~-=~-~I===~==
me-di- o.

"f. 3 ... affiicti- onem paupe-ris.

Metuat eum omne semen Israel, * quoniam non


sprevit neque despexit affiictionem pauperis.
ij. In medio.
4 Nee avfrtit faciem suam ab eo, * et cum clamaret
ad eum, exaudivit. ij. In medio.
5 Apud te la us mea in ecclesia magna; * vota mea
reddam in conspectu timentium eum. ij. In medio.
6 Edent pauperes et saturabuntur, ' et laudabunt
Domin um qui requirunt eum: * Vivant corda
eorum in sreculum sreculi . ij. In medio.
7 Reminiscentur et convertentur ad Dominum * univfrsi fines terrre. ij. In medio.
3

360

COMMUNIA

Et ad-0rabunt in conspectu ems * univers<e famili.e


gentium. ~ In media.
Anima autem mea illi vivet, * et semen meum sfrviet
ipsi. ~ In media.

8
9

Alleluia
VIIIG

Ps. 36

G-----f---.-------E----...-=--11-..

- -ia,-alle-lu-ia,
- - -alle-lu-ia.
----A -1-le-lu
-- - - -Lr - - - - - - - - - - , - -

---

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

G-----11-11-11-tt--11---~-c-1 -....------11----1~
---.--It1

f.

* et

Os iusti medi- tabi-tur sapi- enti- am,

lingua

;--.~ll-tt-i--11 ---a-=.-H11--l~e-1US Ioque-tur iudi-ci- um.

Omnes: Alleluia.

Lex Dei eius in corde ipsius,


gressus eius. Omnes: Alleluia.

vel Psalmus alleluiaticus I D

,
I

et non vacillabunt

Ps. 36

G----------+---1
----

f.

-11--11--11---11

No-Ii <emula- ri

~~---t

in ma-lignantibus,

--- -

neque ze-

G--------.--E-11-.--+--n
em ~---11-11-11--111-8

m-11--

-----------

----------------lave- ris faci- entes in-iquita- tern.

-------------

Alle-lu- ia,

al-

G-.-E.
:
-----=============--=======
--"-II-II_

---le-lu-ia.

- - - - - --------- - - - - -

COMMUNE SANCTORUM

4
5
6
7
8
g
IO

Spera in Domino et fac bonitatem, * et inhabitabis


terram et pascfris in fide. ~- Alleluia.
Quiesce in Domino et exspecta eum; ' noli <emulari
in eo qui prosperatur in via sua, * in homine qui
molitur insidias. ~- Alleluia.
Mansueti autem hereditabunt terram, * et delectabuntur in multitudine pacis. ~- Alleluia.
Melius est modicum iusto * super divitias peccatorum multas. ~- Alleluia.
Novit Dominus dies immaculatorum, * et hereditas eorum in <etemum erit. ~- Alleluia.
Iusti autem hereditabunt terram, * et inhabitabunt in sreculum sreculi super earn. ~- Alleluia.
Os iusti meditabitur sapientiam, * et lingua eius
loquetur iudicium. ~ Alleluia.
Lex Dei eius in corde ipsius, * et non vacillabunt
gressus eius. ~- Alleluia.
Obsfrva innocentem, et vide rectum, * quoniam
est postfritas homini pacifico. ~- Alleluia.

Psalmus alleluiaticus II C r

f.

r Mi-se-ricordi-

~-i

- . ~ .

.r

as D6mi-ni

Ps. 88

in <eternum can-

-1---~---

__ - . .:::_._ . = ~ .

=E-

ta.- ho. ~ Alle- lu-ia, alle-lu-ia.


2
In generationem et generati6nem * annuntiabo veritatem tuam in ore meo. ~- Alleluia.
3 Disposui testamentum electo meo, ' iuravi David,
servo meo: * Usque in <eternum confirmabo semen
tuum. ~ Alleluia.
4 Et <edificabo in generationem et generati6nem *
sedem tuam . ~ Alleluia.

362

COMMUNIA

Confitebuntur cceli mirabilia tua, Domine, * etenim


veritatem tuam in ecclesia sanctorum. ~ Alleluia.
6 Deus, metuendus in consilio sanctorum, * magnus
et terribilis super omnes qui in circuitu eius sunt.
~ Alleluia.
7 Tune locutus es in visione sanctis tuis, ' et dixisti:
Posui adiutorium in potente, * et exaltavi electum
de plebe. ~ Alleluia.
8 lnveni David servum meum; * oleo sancto meo
unxi eum. ~ Alleluia.
g Manus enim mea firma erit cum eo, * et bracchium
meum confortabit eum. ~ Alleluia.
10
Et vfritas mea et misericordia mea cum ipso * et
m nomine meo exaltabitur cornu eius . ~ Alleluia.
5

Antiphona I ad offertorium

___u-+-;--r.

i-iT-9~

P -!-su- isti, Domine, * super caput

e- ius coronam

IV A ; __-II

__

----3i
;-----~

----

---

-~----~--il--11-11- - - - - - - - - - - - - - _ _-!!-f-!!!-=--

de lapi-de pre-ti- o-so.


Psalmus 20

;
J!.

-~-= ~___:__:
1

~: I= ='

.--=

D6mi-ne, in virtu-te tu- a lcetd-bi-tur

--~-~-~-~---~-~-~-~
super sa-luta-re

rex,

* et

0-11-tc!

tu- um exsulta bit ve-hemen- ter.

;-.-;-~------Ant. Po-su- isti.

COMMUNE SANCTORUM

Desiderium cordis eius tribuisti ei, * et voluntatem


labi6rum eius non denegasti. Ant. Posuisti.
Vitam petiit a te, et tribuisti ei, * longitudinem dierum in si:culum et in steculum sreculi. Ant. Posuisti.
Magna est gl6ria eius in salutdri tuo, * magnificentiam et dec6rem imp6nes super eum. Ant. Posuisti.

3
4

Antiphona II ad offertorium
extra tempus Quadragesimre
VIIa

~====---II -ji-+ ---- -i_!!=~

--.-.--------------
n cre-Iestibus regnis

sanct6rum habi- ta-ti- o

=---~-~r=------+
~ ---------------.

---

-----

!!_i------.-1
-=-----i

est, alle-lu-ia: et in reternum requi-es e- 6- rum, al-

-=o=J-------L. ~=J=
le-lu-ia.

-==-
Psalmus 20

~ r
Yf.

-c- c

D6-mi-ne, in virtute tu- a lreta-

----.....

bi-tur

--1-j
rex,

---a-;-;- I'-

et super saluta-re tu-um exsultabit ve- hemen- ter.

Ant. In cre-lestibus.

*
~

Q,u6niam prrevenisti eum in benedicti6nibus dulcedinis; * posuisti in capite eius cor6nam de auro
purissimo. Ant. In crelestibus.
Q,u6niam pones eum benedicti6nem in sreculum sreculi, * lretificabis eum in gaudio ante vultum tuum.
Ant. In crelestibus.
Exaltare, Domine, in virtute tua; * cantabimus et
psallemus virtutes tuas. Ant. In crelestibus.

Antiphona I ad communionem
III a

G-----------.-----------j
----tl-==---~---~---ide- lis servus et prudens, * quern consti-tu- it

..

~~~~~----.-.-~---.
Dominus super fami-

li- am

..

~ ]~-

su- am. T. P.

alle- lu-ia.

.,

Psalmus 33
~

i!

su- am,

.-=-.......
---11--o-m--a-----E~~
-------------------~---~---------------------

'f!.

Be-ne-dicam Dominum in om-ni tempo- re,

3----=-~
.

G--------- :

c-----------------~-

--------

-------

semper laus e-ius in o-re me-

--

o.

Ant. Fide- lis.

G-----11--------~o--a-----f---i;---------- -- --~- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - -- - - - ---- ----'f!. 2 .. glori- abi-tur a-nima me- a, *

COMMUNE SANCTORUM

I===------._r-_--~----11=-=-=
-- - - - - - - - - - - - - - - -

-----------~-

Flexa: clamavit,
2

3
4
5
6

7
8
g
10

In Domino gloriabitur anima mea, * audiant mansueti et la>tentur. Ant. Fidelis.


Magnificate Dominum mecum, * et exaltemus nomen eius in idipsum. Ant. Fidelis.
Exquisivi D6minum, et exaudivit me, * et ex omnibus terr6ribus meis eripuit me. Ant. Fidelis.
Respicite ad eum, et illuminamini, * et facies vestrre non confundentur. Ant. Fidelis.
lste pauper clamavit, t et D6minus exaudivit eum, *
et de omnibus tribulationibus eius salvavit eum.
Ant. Fidelis.
Valldbit angelus Domini in circuitu timentes eum, *
et eripiet eos. Ant. Fidelis.
Gustdte et videte quoniam suavis est Dominus; *
beatus vir qui sperat in eo. Ant. Fidelis.
Timete D6minum, sancti eius, * qu6niam non est
in6pia timentibus eum. Ant. Fidelis.
Divites eguerunt et esurierunt, * inquirentes autem
D6minum non deficient omni bono. Ant. Fidelis.
Antiphona II ad communionem
If

..
.
s~qua-tur: ~:-bi

G------+-t.:-------1
-

.-II

r.

-ir,;-~------i

---~

Q ::h;
- -.----=-rm
-'-'-r1-------i
-------..
--t
t
u:

ministrat, *me

G----t----------~-

ego sum, il-lic sit

et mi-nister me- us. T. P.

G----=+l=f:

et mi-

=--~~_,..---.-ea .--.E'"'--"'=-----=------=------=----=------_-_-____::-_-_-_
nister me- us, alle- lu-ia.

COMMUNIA

Psalmus 33

; --== -- ls-i_0-11-~
Yf.

c -[--

Be-ne-di-cam D6minum in om-m tempore,

* sem-

G
'~~~~~--~~~~
----a--m_-11_---=--=;.---;==-_-=c_-1=_r-_~~l~I==-~ ~
11

per laus e-ius in o-re me2

3
4
5
6
7
8
g

o.

Ant. Qui mi- hi.

Venite, filii, audite me: * tim6rem Domini docebo


vos. Ant. Qui mihi.
Q.uis est homo qui vult vitam, * diligit dies ut videat
bonum? Ant. Qui mihi.
Pr6hibe linguam tuam a malo, * et labia tua ne
Ioqutintur dolum. Ant. Qui mihi.
Clamaverunt, et Dominus exaudivit, * et ex omnibus
tribulationibus eorum Iibertivit eos. Ant. Qui mihi.
Iuxta est Dominus iis qui contrito sunt corde, *
et confractos spiritu salvabit. Ant. Qui mihi.
Multte tribulationes iustorum, * et . de omnibus his
liberabit eos Dominus. Ant. Qui mihi.
Cust6dit 6mnia ossa eorum, * unum ex his non
conteretur. Ant. Qui mihi.
Redimet Dominus animas servorum suorum, * et
non punientur omnes qm sperant in eo.
Ant. Qui mihi.

Commune Sanctarum
Antiphona I ad introitum
VIII G

--.-.-------=---.

G----------+----------

D i-Ie-!t~~ i::~-ti-

--

---.-~----J

:m,

~t ~-dis:-:n-1qm-

;-----=---1111-11-=----f--------

---

t-~------JI----=--~

-------------~--~-------

ta-tern: propter-e- a

II
ti- re.

T. P.

unxit te De- us
1111-=-~

Ire-ti- ti- re,

= II

alle-lu-ia.

Psalmus 44
; __

=-II~

t Ire-ti-

6-le- o

------

-o-

+-~--~

_ _ 1111 _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

f.

------= -I----

E-ructa-vit cor me-um verbum ho- num,

G--

ego 6pe- ra me- a re-

gi.

* Lingua

dico

-=.---~
m e-a ca-lamus

G--~=~~.-~ . =i:i==.-.--==~~
=======-----=----==--=~=====~=~=

scribre ve-16-ci-ter scriben- tis. Ant. Di- le-xi-sti.


2

---

Fil ire regum inter honoratas tuas; * astitit regina


a dextris tuis ornata auro ex Ophir. Ant. Dilexisti.

368

COMMUNIA

Audi,filia, et vide, t et inclina aurem tuam, * et obliviscere p6pulum tuum et domum patris tui.
Ant. Dilexisti.
4 Et concupiscet rex speciem tuam, * quoniam ipse
est dominus tuus, et adora eum. Ant. Dilexisti.
5 Filire Tyri cum muneribus; * vultum tuum deprecabuntur divites plebis. Ant. Dilexisti.
6 In vestibus variegatis adducetur regi; * virgines post
earn, proximre eius, afferuntur tibi. Ant. Dilexisti.
7 Afferuntur in lretitia et exsultatione, * adducuntur in
domum regis. Ant. Dilexisti.

Antiphona II ad introitum
.-.---.---.-i-tli----------i

---------.---- .----I

VII c

~=--~==-----------------

e-ni, sponsa Christi,

acci-pe co-ronam, quam

II t==-

;--.------._+-___

==--11-==------.----

ti-bi D6minus prrepa-ravit

---'-'--.-~.-+-+-

in re-ternum.

===-.-----=--.--==--~ j ======
------~_;--~ - --=======
T. P.

in re-ternum, alle-lu-ia.
Psalmus 23

- - - - - i i i j - . - . - . - . -i--i-i---o--a--i-a-a-f-j

I==~~---==--===-~-==--====--=
--------------------- y.

;-

D6-mi-ni

~=~

est terra

et ple-ni-tu- do

~ ~ -~=~=-- ~

orbis terrarum et qui habi-tant

e-

ius,

--0-;3

in e-

o.

COMMUNE SANCTARUM

Ant. Ve-ni.

II

Flexa: mundo corde,

-I

II

Q,uia ipse super maria fundavit eum, * et super


flumina firmavit eum. Ant. Veni.
3 Q,uis ascendet in montem Domini, * aut quis stabit
in loco sancto eius? Ant. Veni.
4 lnnocens manibus et mundo corde, t qui non accepit in vanum nomen eius, * nee iuravit in dolum.
Ant. Veni.
5 Hie accipiet benedictionem a Domino, * et iustificati6nem a Deo salutari suo. Ant. Veni.
6 HrJJc est generatio qurerentium eum, * qurerentium
faciem Dei Jacob. Ant. Veni.
2

Psalmus responsorius ut in sollemnitate Conceptionis


immaculate B. Marire V ., p. 324.

Alleluia
IVE

Ps. 118

3======
--

G------1------

----=---~
-~ --~-~-~-~-~~=~1-le-lu-ia,

alle-lu-ia,

alle-lu-ia.

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

G--------

=-~--------=--~~--;--
yr.

Be- d- ti

immacu-la-ti

,
-------i
-
-----Hit
--~----~

lant zn le-ge Domi-ni.

zn

VI-

a,

* qui

!I
Omnes: Alleluia.

_--

am bu-

370

COMMUNIA

In toto corde meo exquisivi te, * ne errare me facias


a pr12ceptis tuis. Omnes: Alleluia.

vel Psalmus alleluiaticus I E

-... - =:=:=:=~

~
yr.

Be- a-ti

i~ .-

in vi-

immacu-la-ti

Ps. 118

,d

a,

f ~:. -. ~
*

qui ambu-

~ ~ ~- -~ ~;]~~~~_g
lant in lege Domi-ni.

Alle-lu-ia,

alle-lu- ia.

In toto corde meo exquisivi te, * ne errare me facias


a pneceptis tuis. ~ Alleluia.
3 In corde meo absc6ndi el6quia tua, * ut non peccem tibi. ~ Alleluia.
4 Viam veritatis elegi, * iudicia tua prop6sui mihi.
~ Alleluia.
5 Adhresi testim6niis tuis, Domine; * noli me confundere. ~ Alleluia.
6 Viam mandat6rum tu6rum curram, * quia dilatasti cor meum. ~ Alleluia.
7 Ecce concupivi mandata tua; * in iustitia tua vivifica me. ~ Alleluia.
8 Et cust6diam legem tuam semper, * in sreculum
et in sreculum sreculi. ~ Alleluia.
9 Et ambulabo in latitudine, * quia mandata tua
exquisivi. ~ Alleluia.
10
Et delectabor in prreceptis tuis, * qure dilexi.
~ Alleluia.
2

Psalmus alleluiaticus II D

;
yr.

Ps. 118

---II-- ---11--_.

~ c~~-. ---J

Be- a-ti

in vi-

immacu-Ja-ti

a,

qui

ambu-

37 1

COMMUNE SANCTARUM

~----~:-"':::! ~ ----~ +-;:::---

L.

lant in lege D6mi-ni. ~ Alle-lu-ia,


alle-lu-ia.
2
Memor fui iudici6rum tu6rum a sreculo, Domine, *
et consolatus sum. ~- Alleluia.
3 P6rtio mea Domin us: * dixi custodire verba tua.
~ Alleluia.
4 Me exspectaverunt peccat6res, ut perderent me; *
testim6nia tua intellexi. ~- Alleluia.
5 Omnis consummati6nis vidi finem, * latum prreceptum tuum nimis. ~ Alleluia.
6 Lucerna pedibus meis verbum tuum, * et lumen
semitis meis. ~- Alleluia.
7 Feci iudicium et iustitiam; * non tradas me calumniantibus me. ~ Alleluia.
8 Gressus meos dirige secundum el6quium tuum, *
et non dominetur mei omnis iniquitas. W Alleluia.
g Principes persecUti sunt me gratis, * et a verbis
tuis formidavit cor meum. ~ Alleluia.
ro Lretabor ego super el6quia tua, * sicut qui invenit
sp6lia multa. ~ Alleluia.
Antiphona I ad offertorium
II D

--------------1----------

.!---
~------ -~--

f-fe-rentur in Ire-ti-

t~- a * et

--11-----f--i

----~---f--exsulta-ti-

~n::

adducentur in templum re-g1s.


Psalmus 44

;;;-----------------
-=-==-+ --=~
==-=-----=-~~~---o-m---:==_==
r.

Eructa-vit cor me-um verbum b6- num,

dico

372

COMMUNIA

~--
ego

---=-=- -o-~--opera me- a re-

gi.

---~~

Lingua me-a ca-lamus

i_-11_
-~
-__-11=!!-=~-c___..._I
I

_--1 .

scribre ve- lo-citer scriben- tis.


2

II

Ant. Affe-rentur.

Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem, t propterea


unxit te Deus, Deus tuus, * oleo lretitire prre consortibus tuis. Ant. Afferentur.
Audi, filia, et vide, t et inclina aurem tuam, * et
obliviscere populum tuum et domum patris tui.
Ant. Afferentur.
Et concupiscet rex speciem tuam, * qu6niam ipse
est d6minus tuus, et ad6ra eum. Ant. Afferentur.
Antiphona II ad offertorium

G---------t-----------

:
_
_.

!!
---==--!!=-. *.
D
I g4

iffu-sa est gra-ti- a

----====~==J
. ------

in labi- is tu- is, prop-

~!!. ~~---;-!!
r-----.-l+ll---
ter-e- a bene-di-xit te De- us

in re- ternum.

;-------~~---

:::..==-_!!____"-

------f--~-

T. P.

rm - -~=--=---=----=
- ---------

in re-ternum, alle- lu-ia.

373

COMMUNE SANCTARUM

Psalmus 44
G--------f---j

= -----11-- ------------------~
____________________
!?_~-----'f.

- i.

Eructa-vit cor me- um verbum ho- num,

;~=-~~-a_- -~-~-
ego

opera me-

a re-

dico

-~ --~

-:

gi. * Lingua me- a ca-la-

G-----_!__-=ff= ___~

--------
---II
-------------

------

-11---11----

mus scribc:e ve-16ci- ter scriben- tis. Ant. Diffu-sa


2

est.

Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem, t propterea


unxit te Deus, Deus tuus, * oleo lc:etitic:e prc:e consortibus tuis. Ant. Diffusa est.
Audi, filia, et vide, t et inclina aurem tuam, * et
obliviscere p6pulum tuum et domum patris tui.
Ant. Diffusa est.
Et concupiscet rex speciem tuam, * quomam ipse
est dominus tuus, et ad6ra eum. Ant. Diffusa est.

Antiphona I ad communionem

IV A ;_._

= ~-I

-~~~... ~

~-I

edi- a nocte *clamor factus est: Ecce sponsus

~=.=---~.-=---=-.-b--=-.-.-. -.~11--= =-.-.-++11~


ve-nit, ex-i-te
Psalmus

118

6bvi- am e-

i.

T. P. Alle-lu-ia.

Beati immaculati, ut infra p. 374.

COMMUNIA

374

Antiphona II ad communionem

ecce sponsus ve- nit, ex-i-te

6bvi- am e-

i.

;-~====3-i_
T. P. Alle-lu-ia.
Psalmus 118

,
~__:__:__ __:_:_~~a -E~

__

y.

Be- a-ti

immacu-la-ti

zn vi-

a,

. .,

qui ambu-

==
------- a-a-~==--~ --==-- --==

;-~--~~-a---~========- ~

lant in lege Domini. Ant. I. Me-di- a nocte. vel Ant. II.

;==-----=-~ ~
---.-----------------

======--=--===

---------------------------------

Prudentes virgines.
Bedti, qui servant testim6nia eius, * in toto corde
exqu{runt eum. Ant. ut supra.
3 Non emm operati sunt iniquitatem, * m vus ems
ambulaverunt. Ant. ut supra.
4 Tu mandasti manddta tua * custodiri nimis.
2

Ant. ut supra.
5 Confitebor tibi m directione cordis, * m eo quod
didici iudici~ iustitiie ture. Ant. ut supra.

COMMUNE SANCTARUM

375

Benedictus es, Domine; * dace me iustifi.cati6nes tuas.


Ant. ut supra.
7 In ldbiis meis numeravi * 6mnia iudicia oris tui.
Ant. ut supra.
8 In via testimoni6rum tu6rum delectatus sum, * sicut
in omnibus divitiis. Ant. ut supra.
g In mandatis tuis exercebor, * et considerabo vias tuas.
Ant. ut supra.

MISS RITUALES,
PRO VARIIS
NECESSITATIBUS
ET VOTIV

I.

Missce rituales

p. 379

II.

Missce pro variis necessitatibus

p. 386

III. Missce votivce .

p. 395

I. MISSJE RITUALES

Pro sponsis
Antiphona ad introitum
I f

----.---=----=---=-= . .

G-------f---G-.---------ti----------
~ i.
--Z-ti- re factre sunt *in Cana Ga-Ii-Ire-re,--=-

----
-J

G--

-.

-----

_I~!_!!_ _!_~-=---------=----

---1-

e-rat i-bi Ie-sus cum Ma-ri- a matre

su- a.

;__
~=-FJ_______
l'i - T. P.

su- a,

alle- Iu-ia.
Psalmus 36

;--~--;-;-~~l5-~~.~--;-~-J
---~
- -----------------------------'f. 1 No-li remu-la-ri in ma- lignantibus, * neque

------

'- - l ' i - - -

ze-Iaveris fa-ci- entes iniqui-ta- tern. Ant. Nupti-re.

; . ?-+ - ~
Flexa: et se-nu- i,

:_

380

MISS.IE RITUALES

Spera in Domino et fac bonitatem, * et inhabitabis


terram et pasceris in fide. Ant. Nupti<e.
Delectare in Domino, * et dabit tibi petitiones
cordis tui. Ant. Nupti<e.
Committe Domino viam tuam et spera in eo, * et ipse
faciet. Ant. Nupti<e.
Et educet quasi lumen iustitiam tuam, * et iudicium tuum tamquam meridiem. Ant. Nupti<e.
Mansueti autem hereditabunt terram, * et delectabuntur in multitudine pacis. Ant. Nupti<e.
Melius est modicum iusto * super divitias peccat6rum multas. Ant. Nupti<e.
Novit Dominus dies immaculatorum, * et hereditas eorum in <eternum erit. Ant. Nupti<e.
A Domino gressus hominis confirmantur, * et
viam eius volet. Ant. Nupti<e.
Junior fui, et senui, t et non vidi iustum derelfctum, *
nee semen eius qutBrens panem. Ant. Nupti<e.

3
4
5
6
7
8
g
IO

Psalmus responsorius E

.!
_ _._.
~

Ps. 111

-----~- D

E~==~=-----~
----~~-

~~--~~~~--~~~~--~~-

'fl.

Be- a-tus vir qui timet Dominum.

--~~~-

In manda-

-.-.--.--~-i----

~c

---1

.- - - - - - - - - - -

~~--~~~~--~-

-~~~--~~~~--~~

tis e-ius cupit nimis.

~.

'fl.

Po-tens in terra

,
c

e-rit semen e-

j___~
ius,

gene-ra-

..-~

~ ~-~ . . ~ 4 -~~=-E==lti- o rectorum bene-di- ce- tur.

In manda-tis.

PRO SPONSIS

Gloria et divitire in domo eius, * et iustitia eius manet in sreculum sreculi. ~ In mandatis.
4 Ex6rtum est in tenebris lumen rectis, * misericors
et miserator et iustus. ~ In mandatis.
5 Iucundus homo qui miseretur et c6mmodat, ' disp6net res suas in iudicio, * quia in reternum non commovebitur. ~ In mandatis.
6 In mem6ria reterna erit iustus, * ab auditi6ne mala
non timebit. ~ In mandatis.
7 Paratum cor eius, sperans in Domino, ' confirm<itum
est cor eius, non timebit, * donec despiciat inimicos
suos. ~ In mandatis.
8 Distribuit, dedit pauperibus; * iustitia eius manet in
sreculum sreculi. ~ In mandatis.
3

Ps. 19

Alleluia

G--.-=

r-

i
-----A 1-le-lu-ia, alle-lu- ia, alle-lu-ia.

VIia

I ;

Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.


i

f.

r Exdudi- at te D6minus

1=11!_11C11! ___!~..9_111!_-a---

----

pr6-tegat te nomen De2

in di- e tribula- ti-6nis,

-~====

~ -~=======

i Ia-

cob. Omnes: Alleluia.

Tribuat tibi secundum cor tuum, * et omne consilium tu um adimpleat. Omnes: Alleluia.

MISS RITUALES

vel Psalmus alleluiaticus D

Ps. 19

I ._._.._.~~--
f.

Exaudi- at te Domin us in di- e tribu-la- ti- 6- nis,

;--11-11-~--=---~

~ ~ -~~

pr6-tegat te nomen De- i la- cob.

~-

Alle-lu-ia,

al-

'-~--3====================
le-lu-ia.

Mittat tibi auxilium de sancto, * et de Sion tueatur


te. ~- Alleluia.
Memor sit omnis sacrificii tui, * et holod.ustum tuum
pingue habeat. ~- Alleluia.
Tribuat tibi secundum cor tuum, * et omne consilium tuum adimpleat. ~ Alleluia.
Lretabimur in salutari tuo, ' et in n6mine Dei nostri
levabimus signa; * impleat D6minus omnes petitiones tuas. ~- Alleluia.
Nunc cogn6vi, qu6niam salvum fecit Dominus
christum suum; ' exaudivit ill um de crelo sancto
suo, * in virtutibus salutis dexterre eius. ~- Alleluia.

3
4
5

Antiphona ad offertorium
I f

G--------1----------

---11-,..--------~~
-.--.. =- -~--..__;.

ui exspectant D6minum

* ipsi t

he-redi- tabl!.nt

I===~-~.~-=-~--= =-,..___

--11-

terram. T. P.

,..

E-

~
it-~-he-redi-tabunt terram, alle- lu-ia.

PRO SPONSIS

Psalmus 36

=-------~
-'---~------!
-----;-m--11---t1-=---a-11--.-c

J
-----------

f.

-------it------

De-clina a ma-lo

G--

et

fac ho- num,

et inha-

~-11-----~-.--:_a__,~~.,__~ll,__-----~,___l~I
bi-tabis in srecu-lum srecu- li.

; ...~;t
Flexa: libe-ra-bit e- os,

~.

Ant. Qui exspectant.

Q_uia D6minus amat iudicium, * et non derelinquet


sanctos suos. Ant. Qui exspectant.
3 Iusti autem hereditabunt terram, * et inhabitabunt
in sreculum sreculi super earn. Ant. Qui exspectant.
4 Et adiuvabit eos D6minus et liberabit eos, t et eruet
eos a peccat6ribus et salvabit eos, * quia speraverunt in eo. Ant. Qui exspectant.
2

Antiphona ad communionem
IVE

G-----------:-~---.----=t==
---11------

c-ce

* sic bene-di-ce-tur

..

homo, qui timet

--i

.__

D6-

; . i============~ ~==--==
------~-=-
- =======
_ _ !!!!_

minum. T. P.

D6mi-num, alle-lu-ia.

MISS.IE RITUALES

Psalmus 127

~--=--=------. ~
y/.

Be- d-tus omnis qui timet

bu-lat

zn vi- is

e- ms.

G----~
-----~

----~-----E~--.-

y/. 6 ... Pax super


2

3
4
5
6

o-+

-1 _ _-~

Dominum,

qui am-

Ant. Ecce.

-------------

Isra- el.

Lab6res manuum tuarum manducabis, * beatus es,


et bene tibi erit. Ant. Ecce.
Uxor tua sicut vitis ftuctifera * in lateribus domus
tme. Ant. Ecce.
Filii tui sicut novellre olivarum * in circuitu menste
ture. Ant. Ecce.
Benedicat tibi Dominus ex Sion, * et videas bona
lerusalem omnibus diebus vitte ture. Ant. Ecce.
Et vfdeas filios filiorum tuorum.
Pax super Israel.
Ant. Ecce.

MISSIE RITUALES

385

In professione religiosa
Antiphona ad introitum Oculi mei, p. 96.
Psalmus responsorius Quemadmodum desiderat, p. 146,
vel Quam dilecta, p. 7 r.
Psalmus alleluiaticus Beati immaculati I vel II, p. 370.
Antiphona ad offertorium Qui te exspectant, p. 56.
Antiphona ad communionem Adiuva me, p. 244, vel
extra tempus Quadragesim<e Qu~rite primum, p. 230.
Tempore paschali in fine antiphonarum cantatur
alleluia, uti notatur p . 439.

II. MISS.IE
PRO V ARIIS NECESSITATIBUS

In anniversario Papre vel Episcopi


Antiphona ad introitum Cantate Domino, p. 386 ;
sed extra temp us paschale hoc modo cantatur:
VII a

.-----.-11--.--+-D-------------

------=-ti=;-~

-:nta-te Domino

* can ti-cum no- vum:

~~

--i

la~e~

=-.-__t_.~~---11--=.==.==.==11===-ms ab extremis terrre.


Psalmus responsorius Sacerdotes tui, p. 358.
Psalm us alleluiaticus Lretatus sum, p. 332 .
Antiphona ad offertorium Dextera Domini, p. 151 .
Antiphona ad communionem :
pro Papa: Tu es Petrus, p. 286.
pro Episcopo: Fiddis servus, p. 364.
Tempore paschali in fine antiphonre Tu es Petrus
cantatur alleluia, uti notatur p. 439 .

MISS.IE PRO VARIIS NECESSITATIBUS

Pro vocationibus
Antiphona ad introitum

---~~ =-~==-- =---~----~


----------T

VIII G

G--11-------+------l--------1
u

es, Domine,

qui resti-tu- es he-redi-ta-

~-:--~.-.-=:-11-=----=~=--=~~~ll~
tern me- am

mi-hi.

T. P.

mi-hi, alle-lu-ia.

Psalmus 15

in
2

3
4

5
6

te.

Ant. Tu

es.

--/ rt=

a----tt

Flexa : cor me- um,

Dixi Domino: Domin us meus es tu, * bonum mihi


non est sine te . Ant. Tu es.
In sanctos qui sunt in terra, inclitos viros, * omnis
voluntas mea in eos. Ant. Tu es.
D6minus pars hereditatis mere, * et caticis mei.
Ant. Tu es.
Funes ceciderunt mihi in prreclaris; * insuper et
hereditas mea speciosa est mihi. Ant. Tu es.
Proponebam Dominum in conspectu meo semper, *
quoniam a dextris est mihi, non commovebor.
Ant. Tu es.
Propter hoc lretatum est cor meum, t et exsultaverunt prrecordia mea; * insuper et caro mea requiescet in spe. Ant. Tu es.

388

MISS.tE PRO VARIIS NECESSITATIBUS

Notas mihi facies vias vitre, t plenitudinem lretitire


cum vultu tuo, * delectationes in dextera tua usque
in finem. Ant. Tu es.

Psalmus responsorius Lretatus sum, p. 60, vel Quam


dilecta, p. 7 1.
Psalmus alleluiaticus Dominus illuminatio mea, p. 72.
Antiphona ad offertorium Deus adiuvat me, p. 229.
Antiphona ad communionem Introibo ad altare Dei,
p. 107, vel Qui mihi ministrat, p. 365.
Tempore paschali in fine antiphonarum Deus adiuvat
me et Introibo, cantatur allelllia uti notatur p. 439.

MISSiE PRO VARIIS NECESSJTATIBUS

Pro unitate Christianorum


Antiphona ad introitum Ego sum pastor bonus, p. 165 ;
tempore autem Quadragesimre hoc modo cantatur:
Illa e-~---11-~-

f-----------

-----111----1111--~ ----=-------j

-~---=-----=-----=----~-~~~--:.~!.=J-

E -go sum * pastor bo-nus, qui pasco


G

oves me-

--r--.--==--- - -r.-r-;-----=~

~-~---=------=----=---

== -.:--~-~==-ct

as, et pro o-vi-bus me- is pono

animam me- am.

Psalmus responsorius Lretatus sum, p. 60.


Psalmus alleluiaticus In convertendo, p. 284.
Antiphona ad offertorium Qui te exspectant, p. 56.
Antiphona ad communionem llluminatio mea, p. IO I.
Tempore paschali in fine antiphonarum ad offertorium et ad communionem, cantatur alleluia uti notatur
p. 439

Pro pace et iustitia servanda


Antiphona ad introitum Da pacem, p. 242 .
Psalmus responsorius Ad te, Domine, p. 210.
Psalmus alleluiaticus In te, Domine, p. 228.
Antiphona ad offertorium Ne derelinquas me, p. 235.
Antiphona ad communionem Da nobis, Domine, p. 88.
Tempore paschali in fine antiphonarum, cantatur
alleluia uti notatur p. 439.

390

MISS.IE PRO VARIIS NECESSITATIBUS

In quacumque necessitate
Antiphona ad introitum
~------

I a

L .!

II-~-!!!--- !!!=+-~--~--;--~=+=

lamor me- us

I====
T. P.

,..-----~~

* ad

te veni- at,

De- us.

~~--=---==
---------

De- us, alle- lu-ia.

Psalmus 101

G
----'
--1
- - - - - - ; -.. ----11---11---c-i--m---+-I

---
f.

--------------

r Non abscondas fa-ci- em tu- am a

me;

in qua-

;-II t-c-11 C-11 -I~---=--~~=;=~


cumque di-

e tribu-lor,

inclina

ad me aurem

;-'
-i--~
-------__! !
O-- ==-II~- ---======-~-=
----- -----tu- am. Ant. Clamor.
2

4
5

In quacumque die invocavero te, * velociter exaudi


me. Ant. Clamor.
Tu exsurgens misereberis Sion, t quia tempus miserendi eius, * quia venit tempus. Ant. Clamor.
Et timebunt gentes nomen tuum, Domine, * et omnes
reges terra: gloriam tuam. Ant. Clamor.
Q,uia a:difid.vit D6minus Sion, * et apparuit in gloria sua. Ant. Clamor.

IN Q.UACUMQ.UE NECESSITATE

39 1

Respexit in orati6nem inopum, * et non sprevit


precem e6rum. Ant. Clamor.
Q_uia prospexit de excelso sanctuario suo, * Dominus
de crelo in terram aspexit. Ant. Clamor.
Ut audiret gemitus compedit6rum, * ut solveret
filios mortis. Ant. Clamor.
Ut annuntient in Sion nomen Domini, * et laudem
eius in Jerusalem. Ant. Clamor.

6
7
8
9

Extra tempus Quadragesimre et tempus paschale:


Psalmus responsorius Adiuva nos, ut in feria IV
cinerum, p. 84; Alleluia, ut in Missa III temporis per
annum, p. 228;
vel Psalmus alleluiaticus Diligam te, ut infra.
Tempore Quadragesimre:
Psalmus responsorius vel Tractus, ut in Missa de dominica IV Quadragesima::, p. I 03.
Tempore paschali:
Psalmus alleluiaticus I In te, Domine, ut m Missa
III temporis per annum, p. 228.
Psalmus alleluiaticus II E

~- ~~-- ~- --~ ~-~=~=~


Yf.

f--- ..- .

~=~- ~ ~ =~-

i_

!o =~

firmamentum me-um et re-fu-gi-um me-

ib =-=-=!

um

;_.,::,. J~x:.~.-. ' --"=!:- ~

et libe-ra-tor me2

-=-

Di- li-gam te, Domine, forti-tudo me-a. ' Domi-

~=~ ~ ~--.
ne

Ps. 17

us. ij'. Alle-lu-ia,

aUe-lu- ia.

Deus meus, adiutor meus, et sperabo m eum: *


protector meus, et cornu salutis mere, et susceptor
meus. :ij. Alleluia.

392

3
4
5

6
7

8
g
vel

MISSJE PRO VARUS NECESSITATIBUS

Laudabilem invocabo Dominum, * et ab inimicis meis


salvus ero. ~ Alleluia.
In tribulatione mea invocavi Dominum, * et ad
Deum meum clam.avi. ~ Alleluia.
Exaudivit de templo suo vocem m.eam, * et clamor
meus in conspectu eius introivit in aures eius.
~ Alleluia.
Et eduxit me in latitudinem, * salvum me fecit,
quoniam voluit me. ~ Alleluia.
Et retribuet mihi Dominus secundum iustitiam
m.eam, * et secundum puritatem manuum mearum reddet mihi. ~ Alleluia.
Quoniam tu populum humilem salvum facies, * et
oculos superbOrum humiliabis. ~. Alleluia.
Quoniam tu accendis lucernam meam, Domine; *
Deus meus illuminat tenebras meas. ~ Alleluia.
Alleluia, ut in Missa I temporis paschalis, p. 168.
Antiphona ad offertorium.

VII

a~-===i -=-==~-+ ~----====~ ~


! ~ :=-=.-=---~-===-===---~-~ ~-

-o nfi-tebor Domino * nimis

t in o-re me- o.

~-- ~=; ~- -~- -~

l - - _- -- -

T. P.

--

t in o-re me- o, alle-lu-ia.


Psalm.us 108

===t =

------------------~---~~

- - -~-----~-~~~-~-----------------------------

yr.

Li- be-ra me, qui- a e-genus et pau-per ego sum,*

e-~=]

.-.-~

~--9 --~---...-_--0-------~===--i

===--==--===---------- ~--~==--=
et cor me- um vulne-ratum est intra me.

Ant. Con-

IN QUACUMQUE NECESSITATE

393

fi-tebor.

Adiuva me, Domine Deus meus, * salvum me fac


secundum misericordiam tuam. Ant. Confitebor.
3 Confitebor Domino nimis in ore meo, * et in medio
multorum laudabo eum. Ant. Confitebor.
4 Q.uia astitit a dextris pauperis, * ut salvam faceret
a iudicantibus animam meam. Ant. Confitebor.
2

Antiphona ad communionem
VIII G

.----.--.---..

G----t----------,._-1---j
-=----f---~-11.-.---i
----11~-----------f. -f----~
-e- ti-te,

et acci-pi- e-tis : qure-ri- te,

et in-

;-~--=+----__--=---.-.-~-(
=====--=--=~~=.-~=----~--===~==
ve-ni- e- tis : pulsa- te,

et ape-ri- e-tur

VO bis.

; = .=i~;_- ~~-tj
T. P.

et ape- ri- e-tur vo-bis,

alle-lu-ia.

Psalmus 77

;=-+---.--.--- ---- - ---_ ~I

;
f.

Attendi-te, popu-le me- us, doctrinam me-

am; *in-

G----------11----11--.-------~

===--==--==--===--=-----=-=--=--c

- - - - - - - - -- - -- - - - - - -- - - - -

clina- te aurem vestram in verba o-ris me-

1.

-J
-

394

MISS.IE PRO V ARIIS NECESSITA TIBUS

G---J - - - - - =------=
= ---===========
-------

Ant. Pe-ti-te.

Q_uanta audivimus et cognov1mus ea, * et patres


nostri narraverunt nobis. Ant. Petite.
3 Verumtamen mandavit nubibus desuper, * et ianuas
creli aperuit. Ant. Petite.
4 Et pluit illis manna ad manducandum, * et panem
creli dedit eis. Ant. Petite.
5 Panem angel6rum manducavit homo, * cibaria misit eis ad abundantiam. Ant. Petite.
6 Excitavit austrum in c~lo, * et induxit in virtute
sua africum. Ant. Petite.
7 Et pluit super eos sicut pulverem carnes, * et sicut
arenam maris volatilia pennata. Ant. Petite.
8 Et ceciderunt in medio castr6rum eorum, * circa
tabernacula eorum. Ant. Petite.
9 Et manducaverunt et saturati sunt nimis, * et desiderium e6rum attulit eis. Ant. Petite.
2

III. MISSJE VOTIVlE


Pro Missis votivis, adhibetur Missa sollemnitatis vel
festi eiusdem tituli, verbi gratia ut infra notatur.
Tempore paschali in fine antiphonarum, cantatur
alleluia uti notatur p. 439.
De Ss.ma Tri.n itate: ut in sollemnitate, p. 195.
De mysterio sanctre Crucis: ut in festo Exaltationis
sanctre Crucis, p. 305.
De Ss.ma Eucharistia: ut in sollemnitate Corporis et
Sanguinis Christi, p. 201.
De sacratissimo Corde Iesu: ut in sollemnitate, p. 209.

De Spiritu Sancto
Antiphona ad introitum
VIIIG

G - - - - - - - + - - ---ii,;;~

--1

~---=-

=-t=-==----=
*
S ~-==~~-
;-----r----=--=--;-.j=======---Ei-=pi-ri- tus Domi-ni

--H~-+<--

reple-vit

orbem

t terra-

_______ __.;

---

----t----- -----------

rum, al- le-lu-ia.

In Quadrag.

--

terrarum.

Psalmus 103

; -. _ - --- -y.

,
-:----1~~-:- --~

Be-ne-dic, anima me- a, Domino: *Domine De- us

MISS.IE VOTIV .IE

;--11--11-----.~.

m--11-11 _!!~.

-~-------

--~----~-- =~=====
me- us, magni- fi-ca-tus es ve-hem.en- ter.

I= ~ ]
~ r---::ii=
===---~---~ =====-~=c
Ant. Spi-ri- tus Domi-ni.
Flexa: a terra, t
2

Emittes spiritum tuum, et creabuntur, * et renovabis faciem terrre. Ant. Spiritus.


Sit gl6ria Domini in sreculum; * lretetur Dominus

in operibus suis. Ant. Spiritus.


4
5
6

Cantdbo Domino in vita mea, * psallam Deo meo


qudmdiu sum. Ant. Spiritus.
Iucundum sit ei eloquium meum, * ego vero delectabor in Domino. Ant. Spiritus.
Deficiant peccatores a terra, t et iniqui ita ut non
sint. * Benedic, anima mea, Domino. Ant. Spiritus.

Psalmus responsorius Exsultate, iusti, p. 346.


Psalmus alleluiaticus Deus deorum, p. 189.
Sequentia omittitur.
Antiphona ad offertorium Confirma hoc, p. 192 ;
tempore autem Quadragesimre hoc modo cantatur:
VIII c

------------t------------;~-t1-11 - .~ i--=
-tt- ~~

~ * quad ope-ratus es~


--------1-------h--t-----,..---
~ -------~---11--1!!----11-~
!!!_._ _ _ _!! _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

onfirma hoc De-

_ _ __!!_!!____ _

no- bis, a templo sancto tu- o, quad est in le-ru-

1~a=----_
sa- lem.

DE SPIRITU SANCTO

397

Antiphona ad communionem
VIII c

------------------+-----

;-.--.----11-a-.-a-a-11~-;--j

- -de ----F -actus-est-repente


ere-lo so- nus * adveniC r~~~~--~"!!~~~. .. ~=
en-tis

spi-ri-tus vehementis, alle-lu-ia, alle-lu-ia.

~-==

In Quadrag.

=-i.

spi-ri-tus

;-11
vehementis.

11~~~1
eu o u a

e.

Psalmus 77 Attendite, popule meus, p. 193, cum


terminatione VIII c.

LITURGIA
DEFUNCTORUM

I. Missa pro defunctis

p. 401

II. Ordo exseqmarum

p. 416

I. MISSA PRO DEFUNCTIS


Antiphona I ad introitum.
VI F ; - - - - - - - - - -

-k-it-----

..

------!~-;::t;;-e-~- - 1
--=--11--~--J--~ h
__.

*
R----------------------e-q ui- em

m1-

ne:

e-

IS.

re- ter-

et lux

nam do-na

perpe-tu- a

e- is,

Do-

lu- ce-at

Psalm.us 64

-~----;-11--~---------....,-9--~-----~
,
- -- - -

- - -

--c-

---------------------- ----..,. I

Te de-cet hymn us, De- us, in Si-

on;

et ti-bi

i
----. E
-----------~-= ---

G
----'
---11--11-11---11-11---=

-------------- ------- ---

reddetur votum in /eru-sa-lem. Ant. Re-qui- em.


2

3
4
5

Q,ui audis orationem, * ad te omnis Caro veniet propter iniquitatem. Ant. Requiem.
Etsi prrevaluerunt super nos impietates nostrre, * tu
propitiaberis eis. Ant. Requiem.
Bedtus quern elegisti et assumpsisti, * inhabitabit
in atriis tuis. Ant. Requiem.
Reptebimur bonis domus ture, * sanctitate templi tui.
Ant. Requiem.

LITURGIA DEFUNCTORUM

402

Antiphona II ad introitum
IVE

G-------f----------~

~ .----~----~1 -~+.
ona

e- is, Domine, * requi- em sempi- ter-nam.

Psalmus 6

G--------------.----.,---i1
_-_ _
---11
_ _-_;--11_ ---11---ll- ~
~-_=--o
___

-+1--i

yr.

Dami- ne, ne

in furo- re tu- o

t;;=;-____:._,._,,_._f.---L-_

drgu- as me,* ne-

_____________a_l'm_-_-.-

que

m i-ra tu- a corri-pi-

11

-_ . . .

:=-~ ---~:~

---111...

as me. Ant. Dona e-

lS.

3 - - --==
-----

L_:;=:;-----;-r,.
L
__________
o_l'm-----------------~
VT
,. .

.
,
;>
3 ... se d tu, D'omi-ne,
usquequo.

----------

Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum; *


sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa
mea. Ant. Dona.
3 Et dnima mea turbcita est valde, * sed tu, Domine,
usquequo? Ant. Dona.
4 Convertere, Domine, eripe animam meam; * salvum me fac propter misericordiam tuam. Ant. Dona.
5 Q_uoniam non est in morte qui memor sit tui, * in
inferno autem quis confitebitur tibi? Ant. Dona.
6 Turbdtus est a mrerore oculus meus, * inveteravi inter
omnes inimicos meos. Ant. Dona.
7 Discedite a me, omnes qui operamini iniquitatem, *
quoniam exaudivit Dominus vocem fletus mei.
Ant. Dona.
8 Exaudivit Dominus deprecati6nem meam, * Dominus orationem meam suscepit. Ant. Dona.
2

MISSA PRO DEFUNCTIS

Antiphona III ad introitum


VIII G ~i

~
.

- ~--1--f-a-.
-------------=-p-

------A- pe-ri- te mi-hi * portas iusti-ti- a::, et ingresG---+--1--~-~~--


--

_!

-l-il-!!!-11-~=j=====

sus m e- as confi- tebor Domino.

Psalmus 117

'.

-~---

f.

G--8

. ._:_:____=---==-t- ~

Con.fi-temini Domino, quoni- am ho- nus,

quo-

8--11-11-11-~-.------~L___::
_ _ __c
t __

---------------------- --Ill-

am m srecu-lum mi-se-ri-cor di- a

e-

ms.

G-~- ~
-0--:--+--- ~ ----~-==
- - --~-------- --------------

Ant. Ape-ri- te.

Flexa: virtutem,

De tribulatione invocavi Dominum, * et exaudivit


me educens in latitudinem Dominus. Ant. Aperite.
3 D6minus mecum, * non timebo quid faciat mihi
homo. Ant. Aperite.
4 Bonum est confllgere ad Dominum, * quam confidere
in homine. Ant. Aperite.
5 Bonum est confllgere ad Dominum, * quam confidere
in principibus. Ant. Aperite.
6 lmpelientes impulerunt me, ut caderem, * et Dominus
adiuvit me. Ant. Aperite.
7 Fortitudo mea et laus mea Dominus, * et factus
est mihi in salutem. Ant. Aperite.
2

404

LITURGIA DEFUNCTORUM

Dextera Domini fecit virtutem, t dextera Domini exaltavit me;* dextera Domini fecit virtutem. Ant. Aperite.
Non m6riar, sed vivam, * et narrabo opera Domini.
Ant. Aperite.
Htec porta Domini, * iusti intrabunt zn earn.
Ant. Aperite.
Confitebor ti bi, quomam exaudisti me, * et factus
es mihi in salutem. Ant. Aperite.

8
g
10

1I

Psalmus responsorius I C

Ps. 41

G - - - - - - - '-r------
..-11~. -~--:0-11 } .- -~
y.

Quemadmodum de-si-derat cer- vus * ad fontes

-c-=~- 3 =.-.--==--===-.-i
---:--==--1

---=----==--~~---

a-quar um,

De-side-rat a-nima me- a

ad te,

;_i_ 3=======-_:_=======
-------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----De- us.
Sitivit anima mea ad Deum, Deum vivum: * quando
veniam et apparebo ante faciem Dei? ~ Desiderat.
3 Fuerunt mihi lacrimre mere panis die ac nocte, * dum
dicitur mihi cotidie: Ubi est Deus tu us?
~ Desiderat.
4 Hrec recordatus sum et effudi in me animam me am; *
quoniam transibam in locum tabernaculi admirabilis
usque ad domum Dei. ~ Desiderat.
5 In voce exsultationis et confessionis, * multitudinis
festa celebrantis. ~ Desiderat.
6 Quare tristis es, anima mea, * et quare conturbaris
in me? ~ Desiderat.
7 Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi, * salutare vultus mei et Deus meus. ~ Desiderat.
2

MISSA PRO DEFUNCTIS

Psalmus responsorius II E 3

yr.

Mi-se-ri-cordi- as Domi-ni

Ps. 88

II~--_--

rn_.
tabo.

In re-ternum can-

- -=-~
,

;-=-----11-11---=;---11-11_=;=:;:_._._~.---=t
_ __ _ _ _ _ _____ _ _____ _ _
--~
Q~-

- - - --

yr.

- -- -- -- -- - - - -- - - ---

---

In gene-ra-ti- o-nem et gene-ra-ti- 6- nem

an-

;_-.-.---.----11
- --11
----.---.---.-------.-----------.---.- -Cl-.- -nlIr--.-,
nunti- abo ve-ri-ta-tem tu-am m o-re me; __ --II

-t.--t.

-~-----~

o.

In

11

..
LJ....__

re-ternum cantabo.
3 Quoniam dixisti: ' In reternum misericordia redificabitur , * in crelis firmabitur veritas tua.
~ In reternum.
4 Confitebuntur creli mirabilia tua, Domine, * etenim veritatem tuam in ecclesia sanctorum.
~ In reternum.
5 Deus, metuendus in consilio sanctorum, * magnus et terribilis super omnes qui in circuitu ems
sunt. W In reternum.
6 Domine Deus virtutum, quis similis tibi? * Potens
es, Domine, et vfritas tua in circuitu tuo.
~ In reternum.
7 Iustitia et iudicium firmamentum sedis ture. * Misericordia et veritas prrecedent faciem tuam.
~ In reternum.

406

LITURGIA DEFUNCTORUM

Beatus populus qui scit iubilationem; * Domine, in


lumine vultus tui ambulabunt. W In reternum.
9 Et in nomine tuo exsultabunt tota die, * et in iustitia tua exaltabuntur. ~ In reternum.
ro Quoniam decor virtutis eorum tu es, * et in beneplacito tuo exaltabitur cornu nostrum.
~ In reternum.
8

Psalmus responsorius III D r e

Ps. 121

G-------'~

----

----11-11--9--11------

==============---====-!!!
"'f.
1

Lre-tatus sum in e- o quod dixe-runt mi- hi:

.-~J=.-.--.-

I=====

f~:

-=

-.---
---=-ti---.- - - - --------------------~-

In domum Domi-ni lre-tantes i-bimus.

---11

J!.

--

Stantes iam sunt pedes no- stri

L.-~=-. l ..__,, .-!!! =


Jeru-sa-lem.

I--- --11---:=~
*
11

in portis tu- is,

~=

In domum Domini.

lerusalem, qure redificata est ut civitas * sibi compacta in idipsum. ~ In domum.


4 Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini, *
testimonium Israel, ad confitendum nomini Domini.
~ In domum.
5 Quia illic sedfrunt sedes ad iudicium, * sedes domus
David. ~- In domum.
6 Rogate qure ad pacem sunt lerusalem, * securi sint
diligentes te. ~ In domum.
3

MISSA PRO DEFUNCTIS

Fiat pax in muds tuis, * et securitas m turribus


tuis. ~- In domum.
Propter fratres meas et prox1mos meas * loquar:
Pax in te! ~- In domum.
Propter domum Domini Dei nostri * exquiram bona
tibi. ~- In domum.

7
8
9

Alleluia
IVE

Ps. 129

;===--==f=---======---[--~==
-a-!11!-a--;--;-:--!ll!___r. !II!=~= =======

1-le-lu-ia, alle-lu-ia, alle- lu-ia.


Omnes repetunt: Alleluia, alleluia, alleluia.

~
f.

-ti

r De pro-fUudis clamavi

~-0---+----~

!I !_ -

-- -

ad te, Domine;

* Domine,

;~
.--~-~~-----=--=~-=
-------r--.
-----------exaudi vo-cem me- am.

------

-------------

Omnes: Alleluia.

Fiant aures ture intendentes


ti6nis mere. Omnes: Alleluia.

m vocem depreca-

,*

vel Psalmus alleluiaticus I E

i . .-. ~ . ~y.

_CJ

In ex-i-tu Isra- el de JEgyp- to,

i_.
*

;;;-= =~;___
_!_Q_!ll!-=~----~-~
__!11!_+!11!-=--
~

de popu-lo barbaro.
2

~-

Alle-lu-ia,

Factus est luda sanctuarium ems,


eius. ~- Alleluia.

Ps. 113 A
i

.--1

domus la-cob

II

.-~<----+t---

alle-lu-ia.

Israel potestas

408

LITURGIA DEFUNCTORUM

Mare vidit et fugit, * Iordanis conversus est retr6rsum. ~. Alleluia.


4 Montes saltaverunt ut arietes, * et colles sicut agni
6vium. ~ Alleluia.
5 Quid est tibi, mare, quod fugisti? * et tu, Iordanis,
quia conversus es retr6rsum? ~ Alleluia.
6 Montes, quod saltastis sicut arietes, * et colles, sicut
agni 6vium? ~ Alleluia.
7 A facie Domini, contremisce, terra, * a facie Dei
Jacob. ~ Alleluia.
8 Qui convertit petram in stagna aquarum, * et silicem
in fontes aquarum. ~ Alleluia.
3

Psalmus alleluiaticus II D

Ps. 62

,
. . -------~-o---a----F
. . --~
*
C-'.-8
~---~-~-= ~- --===-==
----------------

"'f.

De- us, De-us me-us es


0

tu;

--------

ad te de luce

----- -----------vi-gi-lo.
2

4
5
6
7

Alle-lu- ia,

alle-lu-ia.

Sitivit in te anima mea, * te desideravit caro mea.


~ Alleluia.
In terra deserta et arida et inaqu6sa, ' sic in sancto
apparui tibi, * ut viderem virtutem tuam et gl6riam tuam. ~ Alleluia.
Qu6niam melior est miseric6rdia tua super vitas, *
labia mea laudabunt te. ~ Alleluia.
Sic benedicam te in vita mea, * et in n6mine tuo
levabo manus meas. ~ Alleluia.
Sicut adipe et pinguedine repleatur anima mea, *
et labiis exsultati6nis laudabit os meum. ~ Alleluia.
Cum memor ero tui super stratum meum, * in matutinis meditabor de te. ~ Alleluia.

MISSA PRO DEFUNCTIS

Quia fuisti adiutor meus, * et in velamento alarum


tuarum exsultabo. ij. Alleluia.
Adhresit anima mea post te, * me suscepit dextera
tua. W Alleluia.

8
g

Psalmus alleluiaticus III E

Ps. 129

;==-----==---==-----==---==----==-~ -----.-.
-.-.-.-.-.-.--:--c-.-f~-~=!
f.
*
1

De pro~fundis clama-vi ad te, D6mine;

Domi-

G----'~-----~
- i

Ii

.-=-.-A--=-- --. .--=----.

----------I-ii--

-----19i---- -

ne, exaudi vo-cem me- am. ij. Alle-lu-ia,

alle-lu-ia.

Fiant aures ture intendentes * in vocem deprecationis mere. ij. Alleluia.


3 Si iniquitates observaveris, Domine, * Domine, quis
sustinebit? ij. Alleluia.
4 Quia apud te propitiatio est, * et timebimus te.
ij. Alleluia.
5 Sustinui te, Domine, ' sustinuit anima mea in verbo
eius, * speravit anima mea in Domino. ij. Alleluia.
6 Magis quam custodes auroram, * speret Israel in
Domino. ij. Alleluia.
7 Quia apud Dominum misericordia, * et copiosa
apud eum redemptio. W Alleluia.
8 Et ipse redimet Israel * ex omnibus iniquitatibus
eius. ij. Alleluia.
2

Tractus

Ps. 122

+-------

G
,
----11-;------~----;=t=-~--11-

f.

Ad te leva-vi

ocu- los me- os,

* qui

- !

habi-tas in

LITURGIA DEFUNCTORUM

~~-
cre-lis.

f.

-~--------

Ecce.

Ecce sicut oculi servorum ad manus dominorum


suorum, * sicut oculi ancille:e ad manus dominie sure.
lta oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, * donec misereatur nostri.
Miserere nostri, Domine, mi!!erere nostri, * quia
multum repleti sum us despectione;
Quia multum repleta est anima nostra * derisione
abundantium et despecti6ne superborum.

3
4
5

Antiphona I ad offertorium
II D

~c

~-11----_______,,
...
~.---.--.--.

edemptor me-

us vi-vit,

* et

...

in no-vissimo

---t_,l-r-1-r-----------

= -

me

reno-vabit.

Psalmus 17

i~--
f.

--11--11--m-11--11--m-e

~~I

Di-ligam te, Domine, forti-tudo me-

...

a.* D6mine,

i~
----11-..-----11-11--11--m--a-+-._ ...._J
firmamentum me-um et refu-gi- um me- um et Ii-be-

ra-tor me-

us. Ant. Redemptor.

41 I

MISSA PRO DEFUNCTIS

Funes inferni circumdederunt me, * pr<eoccupaverunt me laquei mortis. Ant. Redemptor.


In tribulati6ne mea invocavi Dominum, * et ad Deum
meum clamavi. Ant. Redemptor.
Exaudivit de templo suo vocem meam, * et clamor
meus in conspectu eius introivit in aures eius.
Ant. Redemptor.

3
4

Antiphona II ad offertorium
IVE

<=--C-- i'9 .---~ --.-P~= ~._~


a- bi- ta.bit

* in

taberna.cu-lo tu- o, requi- e-scet

;-------~

..

-=========

~-~--~-.- - - - - - - - - - - - - - -

PJ

---

in monte sancto tu- o.


Psalmus 14

; . =---~==--E . . .-_:-~-~
f.

Q_,ui ingre-ditur si- ne macu-la,

sti-ti- am. Ant. Ha-bi-ta-bit.

et ope-ra-tur iu-

2 ...

do-lum in lin-

~ .3- =-: L -=E=:==:=

gua su- a.
2

f.

f.

4 Q,ui fa-cit hrec,

Q,ui l6quitur veritatem in corde suo, * qui non egit


dolum in lingua sua. Ant. Habitabit.

412

LITURGIA DEFUNCTORUM

Nee Jecit proximo suo malum, * et opprobrium non


intulit pr6ximo suo. Ant. Habitabit.
4 Q_ui Jacit hrec, * non movebitur in 111ternum.
Ant. Habitabit.
3

Antiphona III ad offertorium


Va

I
;

-=-"-------11----=--i

------------f--------

G
-=--tl---11

~.

--~----~----------~---r---"'-
n conspectu *Ange-lo-rum psallam ti-bi, De- us

=+i

--ll=tj-~--------------me- us.

Psalmus 137

------

=------;-;~~--.~--.=-;--

o-j=J

- - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

YI.

Confi-tebor ti bi, Domine, in toto corde me-

o, *

G---------=-------.=
~-=====-~--==--===-A--11- --~--~
Cl

quoni- am audisti verba o-

.----[

ris me-

;~==~~===--~--

=--~~-~-a=====----=--=
conspectu.

Flexa: pro me;

Ant. In

i.

===
---==

rI=

In quacumque die invocavero te, exaudi me; * multiplicabis in anima mea virtutem.
Ant. In conspectu.
3 Si ambulavero in medio tribulationis, vivificabis me; *
et salvum me faciet dextera tua. Ant. In conspectu.
4 Domin us opus perficiet pro me; t Domine, -misericordia tua in sreculum: * opera manuum tuarum
ne remittas. Ant. In conspectu.
2

MISSA PRO DEFUNCTIS

Antiphona I ad communionem

;----+-- ----------------+-----i

VIII G ---11--=------~-----

--~--~-------~-=--~-+----

- -- - -- terna * luce- at e- is, Domine: cum sane


L - ux re--

;=~ ~ -~~ +-=~-


tis tu- is

=- ~

m reternum, qui- a pi- us es.

Psalmus 129

. ~

'f.

Et-~

~-

.__.

~=l~

De pro-fundis clamavi ad te, Domi-ne; *Domine,

;-------=-~~=-
~-a-~==-----:--.~~
- -- --- ----- --- -~----- -- - - -- - -- --- --

exaudi vo- cem me;-

--II

o-

Flexa: Domine;
2

3
4
5
6
7
8

+ _

- - - - - - - -- - - - - - --

am. Ant. Lux re- terna.

~:=======

Fiant aures ture intendentes * in vocem deprecati6nis mere. Ant. Lux reterna.
Si iniquitates observaveris, Domine, * Domine, quis
sustinebit? Ant. Lux reterna.
Quia apud te propitiatio est, * et timebimus te.
Ant. Lux reterna.
Sustinui te, Domine ; t sustinuit anima m ea in verbo
eius, * speravit anima mea in Domino. Ant. Luxreterna.
Magis quam custodes auroram, * speret Israel in
Domino. Ant. Lux reterna.
Quia apud Dominum miseric6rdia, * et copiosa
apud eum redemptio. Ant. Lux reterna .
Et ipse redimet Israel * ex omnibus iniquitatibus
eius. Ant. Lux reterna.

LITURGTA DEFUNCTORUM

Antiphona II ad communionem
II D

-------.,,.---,,.-.--11-

~-;--

--11-.--11-~I=;=.

--II

udi-vi vo-cem

--

de crelo di-centem: Be- a-ti

~-=~--+-==--11-m--;-!11!-11.-----R----
mortu- i, qui

u ~---

~II-

-. ---.-

m Domino mo-ri- untur.


Psalmus 120

~-~-ii-~----11--~--tl-f. -~ .j

r.

i~-11~-

ocu-los me- OS in mon- tes:

Le-vdbo

:_.d

et auxi-li-um mi-

--11 -0

hi?

-= --- -~

. .---

* unde

ve-ni-

=-~ ~

Ant. Audi-vi vocem.

~-

-~=

Flexa: cust6dit te, t


2
Auxilium meum a Domino, * qui fecit crelum et terram. Ant. Audivi.
3 Non dabit in commotionem pedem tuum, * neque
dormitabit qui cust6dit te. Ant. Audivi.
4 Ecce non dormitabit neque d6rmiet, * qui custodit
Israel. Ant. Audivi.
5 Dominus cust6dit te, t Dominus umbraculum tuum, *
ad manum dexteram tuam. Ant. Audivi.
6 Per diem sol non percutiet te, * neque luna per noctem. Ant. Audivi.
7 Domin us custodiet te ab omni malo; * custodiet
animam tuam D6minus. Ant. Audivi.
8 Dominus custodiet introitum tuum et exitum tuum, *
ex hoc nunc et usque in sreculum. Ant. Audivi.

MISSA PRO DEFUNCTIS

Antiphona III ad communionem


VIII c

-------------+----------

l--11-11--.-11-----.------ ----===---==--=----~--=--~- --=~

. -~

orti- o me- a, Domine, * sit in terra viven-

ti- um.
Psalmus 141

-~=-

I
JI.

-- - -

Vo-ce me- a

ad Dominum

_. -

~~~[--- ~----~
cla~

mo,* voce me- a

.-----~--=q-

~--

-a==~==---=~-

ad Dominum deprecor.
2

3
4
5
6
7
8
g
IO

I I

Ant. Porti- o.

Effundo in conspectu eius lamentationem meam, * et


tribulation em meam ante ipsum pronuntio. Ant. Portio.
In deficiendo in me spiritus meus, * tu cognovisti
semitas meas. Ant. Portio.
In via qua ambulabam, * absconderunt laqueum
mihi. Ant. Portio.
Considera ad dexteram, et vide: * et non est qui
agnoscat me. Ant. Portio.
Periit fuga a me, * et non est qui requirat animam
meam. Ant. Portio.
Clamdvi ad te, Domine; * dixi: Tu es refugium meum.
Ant. Portio.
Intende ad deprecationem meam, * quia humiliatus sum nimis. Ant. Portio.
Libera me a persequentibus me, * quia confortati
sunt super me. Ant. Portio.
Educ de Custodia animam meam * ad confitendum
nomini tuo. Ant. Portio.
Circumdabunt me iusti, * cum retribueris mihi .
Ant. Portio,

II. ORDO EXSEQUIARUM


Ad vigiliam pro defuncto
Quando corpus defuncti in feretro deponitur, cantari
possunt sequentes antiphonre cum psalmis:

Antiphona I
IV A - - - - - - - - - - t - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -

;__ _____ _;_!1! _ _ =-~-!1!-- !!--~=~-----

~ ~
_!! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- pud D6minum

* mi-se-ri- c6rdi-

a,

et copi-

----+-----~-j--

G-----~-------

--=~~-----=~-~~ ==---~6- sa

apud

e- um redempti- o.

Psalmus 129

------

=======

----.-.-.-.-.--.-.---.----0-.-i----.-.-~

;===---==-==-~-===--==
~--:=
--------------------- ----De profUndis clamavi

.-.-.--.-
..,.

~----~-=---

II

exaudi vo-cem me-

; =--g- f--~=~
Flexa: Domine;
2

Ii

ad te, Domi-ne; D6mi-ne,

am. Ant. Apud D6minum.

- -

- -

Fiant aures ture intendentes * in vocem deprecationis mere. Ant. Apud D6minum.
Si iniquitates observaveris, Domine, * Domine, quis
sustinebit? Ant. Apud D6minum.

ORDO EXSEQ,UIARUM

Q,uia apud te propitidtio est, * et timebimus te.


Ant. Apud Dominum.
5 Sustinui te, Domine; t sustinuit anima mea m verbo
eius, * speravit anima mea in Domino.
Ant. Apud Dominum.
6 Magis quam custodes auroram, * speret Israel in
Domino. Ant. Apud Dominum.
7 Q,uia apud Dominum misericordia, * et copiosa apud
eum redemptio. Ant. Apud Dominum.
8 Et ipse redimet Israel * ex omnibus iniquitdtibus eius.
Ant. Apud Dominum.

Antiphona II

G--------f-----------------~ -;=~=~-----==--=--~~ I

.
M emento me- i, * Domine De- us, dum vene- ris

VIII G

=-----~-----=---=--~=~-: =~==============
-----------------

-----------

in regnum tu-um.

Psalmus 22

;
f.

--~- ..__ _._ ~--~-11-11- - ~~a-~

t ~

D6minus pascit me, et nihil mihi de- e-rit:

~---- ~----~

in

~ ~-~ ?L~3 -- t_ - -- -

pascu- is vi-rentibus me collo-ca-

vit.

G---9---------.-----.-.--------------------

Ant. Memento me- i.

-------------------

---------------

418

LITURGIA DEFUNCTORUM

Super aquas quietis eduxit me, * animam meam re-

Deduxit me super semitas iustitia: * propter nomen

fecit. Ant. Memento mei.

5
6
7
8
9

suum. Ant. Memento mei.


.Nam et si ambulavero in valle umbra: mortis, non timebo mala, * quoniam tu mecum es.
Ant. Me mento mei.
Virga tua et baculus tuus * ipsa me consolata sunt.
Ant. Memento mei.
Pardsti in conspectu meo mensam * adversus eos
qui tribulant me. Ant. Memento mei.
lmpinguasti in oleo caput meum, * et calix meus
redundat. Ant. Memento mei.
Etenim benignitas et misericordia subsequentur me*
omnibus diebus vitt11 mere. Ant. Memento mei.
Et inhabitabo in domo Domini * in longitudinem
dierum. Ant. Memento mei.

Ant. III. Habitabit, cum ps. 14 Domine, quis habitabit, p. 4 1 1.

Statio pr1ma: 'tn domo defuncti


Pro opportunitate cani potest unus aliusve e psalmis
responsoriis sequentibus:
Ps. 129 De profundis, cum responso Domine, exaudi vocem meam, p. 104.
Ps. 22 Dominus pascit me, cum responso In loco
pascua:, p. l3 I.
Ps. 88 Misericordias Domini, cum responso In a:tfrnum cantabo, p. 405 .
V el alius psalmus aptus, addito responso congruo.
Ad processionem ad ecclesiam

Si delatio defuncti ad ecclesiam fit cum processione,


cantari possunt sequentes psalmi responsorii vel antiphona: cum psalmis :

ORDO EXSEQ,UIARUM

I. Ps. 121 Lcetatus sum , cum responso In domum Domini, p. 406, vel, pro opportunitate, cum responso
Alleluia, p. 332 .
Psalmus 125

II.

G--------'---~-1

- - - - a--a-11--11----11-a---a---i-o-- -i

---------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -y. r In convertendo Dominus captivi-ta-tem Si- on.

---~---~-~--------II-=----=---~- ---------

---~--~-------~----

-----------

---------------~-

Facti sumus sicut conso-la-ti.

--1---1=

G----------'
-::_

--II

y.

-11---11-a-

--:::

Tune reple-tum est gaudi- o

o- ~ -

os no-strum, *et lin-

G - - - - '-~
--- -----11-11-

-~

o--:- --~-

-~--

~-

=-===

-------------- ------- -----

gua nostra exsulta-ti- 6- ne.


3
4
5
6
7
8

~-

Facti sumus.

Tune dicebant inter gentes: * Magnificavit Dominus facere cum eis . ~- Facti sumus.
Magnificavit Dominus facere . nobiscum; * facti
sumus lcetantes. ~- Facti sumus.
Converte, Domine, captivitatem nostram, * sicut
torrentes in Austro. ~- Facti sumus.
Qui seminant in lacrimis, * in exsultatione metent.
~- Facti sumus.
Euntes ibant et flebant, * semen spargendum portantes. ~- Facti sumus.
Venientes autem venient in exsultati6ne, * portantes manipulos suos. W Facti sumus.

Vel cum responso Alleluia, p. 332 .

420

LITURGIA DEFUNCTORUM

III.

Antiphona

III b

l==~==-----------------f:t-
_!1! _ _ _ _ _
--___________________!1!_!11!_ _!11!_!1!_!1!_~!1!-~-----

la-cebo Domino

in regi- o-ne vi-vo-rum.

.,

Psabnus 114
~

,-----11
--1t--11-----o--t1--a-----i---11-~
---.--------------~- - - - - 1
-------------------------------------- -----

f.

Di-le-xi, quoni- am exau- dit Dominus

* vocem de-

;-=-__- - =- -~-. ._-=-- -a- -il-~-=-===11~=-=-=--~---:-1-1--pre-ca-ti- onis me-

ao!.

Ant. Placebo.

,
;~-=--~--=--_. ._1~-~,~,_-_-_
Flexa: inveni,
2

3
4

5
6
7
8
IV.

Qyia inclinavit aurem suam mihi, * cum in diebus


meis invocabam. Ant. Placebo.
Circumdederunt me funes mortis, * et angustire mferni invenerunt me. Ant. Placebo.
Tribulationem et dolorem inveni, t et nomen Domini invocabam: * 0 Domine, libera animam
meam . Ant. Placebo.
Misericors Dominus et iustus, * et Deus noster miseretur. Ant. Placebo.
Cust6diens parvulos Domin us; * humiliatus sum,
et salvum me faciet. Ant. Placebo.
Convertere, anima mea, in requiem tuam, * qma
Dominus benefecit tibi. Ant. Placebo.
Qjiia eripuit animam meam de morte, t oculos
meas a lacrimis, * pedes meos a lapsu. Ant. Placebo.
Psalmus 115 Credidi, p. 136, cum ant. Redemptor, p. 410.

ORDO EXSEQ.UIARUM

v.
I f

421

Antiphona

G------1-

=---=--=
!11--11 .--=--r!ll__~~
----,----------
x- sultabunt Domino

..

11

..

ossa humi- li- a-ta.

Psalmus 50
II

-.-----~
-a-m----a--.-c-a--1--i---..---ilt-t1--1I1

-----------t---- - - - - --~--------yr. Mi-se-re-re me- i, De- us, * secundum m1-se-

G------'--~-----~----

-=--11=--11=---_.___~.~=_-==o~...;-r~-=--.:+~l+-l-=_~~~.=~-='=-_,!ll=--=--~~:ll~_-==--==---==ricor-di- am tu-

am. Ant. Exsultabunt.

Et secundum multitudinem miserati6num tuarum *


dele iniquitdtem meam. Ant. Exsultabunt.
3 Amplius lava me ab iniquitate mea, * et a peccato
meo munda me. Ant. Exsultabunt.
4 Quoniam iniquitatem meam ego cogn6sco, * et
peccatum meum contra me est semper.
Ant. Exsultabunt.
5 Tibi, tibi soli peccavi, * et malum coram te feci.
Ant. Exsultabunt.
6 Vt iustus inveniaris in sententia tua * et requus in
iudicio tuo. Ant. Exsultabunt.
7 Ecce enim in iniquitate generatus sum, * et in peccato concepit me mater mea. Ant. Exsultabunt.
8 Ecce enim veritatem in corde dilexisti, * et in occulto
sapientiam manifestdsti mihi. Ant. Exsultabunt.
9 Asperges me hyssopo, et mundabor; * lavabis me,
et super nivem dealbabor. Ant. Exsultabunt.
VI. Psalmus 120 Levabo oculos, cum ant. Audivi vocem, p. 414.
VII. Psalmus 122 Ad te levavi, cum ant. Qui habitas
p. 245 .
2

LITURGIA DEFUNCTORUM

422

Statio secunda: in ecclesia


Ad Missam, ut supra p.

40 1.

Ad ultimam commendationem et valedictionem


Antiphona I
IVE

.. . .

--

-----~

--

- f-

--

-~

---=--~-~-----<
r

e remi-nisd.- ris, * Domine, de- licta me- a,

G-----l-----+-

-- --~=~

----= -

1--.

r. ;_ r. _J

vel parentum me- 6rum: neque vindictam sumas de

l==-=====~=J==------

=;=:-_~=-!!!=~====---=========

pecd.-tis me- is.

Psalmus 50

'_____=_ ~ _ : ._. {-- I


f.

r Mi-se-re-re me- i,

;_.~ ~-- ~
______

_!_~

di- am tu- am. Ant.


2

De- us,* sedmdum mi-se-ri-c6r-

~ -- - ~
- II-.!~-~-----
Ne remi-nisca- ris.
-

Et secundum multitudinem miserati6num tuarum


dele iniquitdtem meam. Ant. Ne reminiscaris.
Tibi, tibi soli peccavi, * et malum coram te feci.
Ant. Ne reminisd.ris.

ORDO EXSEQ.UIARUM

Ut iustus inveniaris in sententia tua * et requus in


iudicio tuo. Ant. Ne reminiscaris.
Audire me facies gaudium et li:etitiam, * et exsultabunt ossa qure humiliasti. Ant. Ne reminiscaris.

4
5

pace

* in

id- ip-sum, dormi- am et requi-

G ~Ii----------=----escam.
Psalmus 4

_-__-_------=~~t-_-__,:--:-r

; - -.---. -_
-_-_---11_-_
._
___
- -_..

f.

/nvo-cantem exaudi me, De- us iusti- ti- re me-

re*

'

;=-==---=====It-II==-==-==-==----====-_._..~---.-0-.-1~1--in tribu-la-ti- one di-la-tdsti mi- hi.

Ant. In pace.
Miserere mei * et exaudi orati6nem meam.
Ant. In pace.
3 Multi dicunt: Quis ostendit no bis bona? * Leva
in signum super nos lumen vultus tui, Domine.
Ant. In pace.
4 Mai6rem dedisti lretitiam in corde meo, * quam
cum multiplicantur frumentum et vinum e6rum.
Ant. In pace.
2

424

LITURGIA DEFUNCTORUM

Q.u6niam tu, Domine, singulariter in spe


me. Ant. In pace.

* constituisti

Antiphona III
IVE

--
--f-----.-.-- - = - 1 1 - - - - - - - -
--~--II--

~---+---------------~redo vi-de- re

* bona

Domini

m terra viven-

=~~-===============
--.-.=tj-----------------------ti- um.

f.

D6minus illumina- ti- o me- a

G
,
=-tl-~--

et sa-lus me-

'*

E-------

---r--- --~-~-----=------------~
quern time- bo?

------

Ant. Credo.

~-----

------------------t----------.----a
-----.- !'- i

------------------ -------f. 2 Dominus protector vi- tte me- re, * a quo tre-pi-

~~---3=====~======
-r.-.
---- ------------~- - - - - L

da-bo?

Ant. Credo.

Ne avertas faciem tuam a me, * ne declines in ira a


servo tuo. Ant. Credo.
4 Adiutor meus es tu, ne me reicias, * neque derelinquas me, Deus salutis mere. Ant. Credo.
3

ORDO EXSEQUIARUM

Dum corpus effertur ex ecclesia, cam possunt:

Antiphona I
VII

1--. -=~-~~~--11-.-~i;_ ---~l

I -:

;-

paradi-sum * deducant te a.nge-li = in tu-o

- - - - - f - - - - - - - - - - - - - - - - - - --1-j

~- _;-~- --=-~~-~~+~- ---~--

ad-ventu suscipi- ant te martyres, et perducant te

=-
-~---~~===.---ti==~===
~--====-~~~---. ~=~-------in ci-vita-tem sanctam Ie-ru-sa-lem.

VII

Antiphona II
--------1---------j
~--11-----~-11--------+----

c ~~--==~===--=. . --=--~-+--~-==
horus

-=
~-- .-

__]

ange-16-rum * te sus- ci-pi- at,

et cum

-~---;---~~;-,-.;---;-~
r
-

Laza-ro quondam paupe-re

reternam

habe- as re-

_ _ _ _ _ _ _ __

--.--.-

i-- ----------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- -----------------------qm-em.
Antiphona III
II

;;;--=--==--==----===---f---11--=--:;=j
----- -11---=-.,._+
-------~-----~------

-go slim* resurrecti- o et vi-ta:

qui credit in

--f-a------.-------~-~-

- ---

~------------.----~--- -r---j
=======----==--==---~
----II-me, et- i- am si m6rtu-us fu- e-rit, vivet: et omnis

LITURGIA DEFUNCTORUM

.
=

~------1----11--!I!-

-f---.-+--

qm vivit et credit

m me,

non mo-ri- e-tur m re-

i II ~-----==========
tern um.
Psalmus 113 A

~~~----11-11
yr.

In ex-i-tu

~-II-=___ !l!--=--0

--------

3
4
5
6

7
8

____._.__._J

-.-La-~I---

lsra- el de .iEgyp- to,

II

popu- lo barbaro.
2

* domus

lacob de

II

Ant. Ego sum.

Factus est luda sanctuarium eius, * Israel potestas


eius. Ant. Ego sum.
Mare vidit et fugit, * lordanis convfrsus est retr6rsum. Ant. Ego sum.
Montes saltaverunt ut arietes, * et colles sicut agni
6vium. Ant. Ego sum.
Qy,id est tibi, mare, quod fugisti? * et tu, Iordanis,
quia convfrsus es retr6rsum? Ant. Ego sum.
Montes, quod saltastis sicut arietes, * et colles, sicut
agni 6vium? Ant. Ego sum.
A fdcie Domini, contremisce, terra, * a facie Dei
lacob. Ant. Ego sum.
Q_ui convfrtit petram in stagna aquarum, * et silicem
in fontes aquarum. Ant. Ego sum.

ORDO EXSEQ.UIARUM

Ad processionem ad cremeterium

Dum corpus fertur ad ccemeterium, cantari possunt:


Psalmus 117 Confitemini Domino, p. 427, cum ant.
Aperite mihi, p. 403, vel:
Antiphona I

------=---r---- . =--".

G----+---~

If

----ti---

-~-----------------;-=c--

a:c porta Domi-ni: * iusti

intrabunt in

e- am.

Psalmus 117

G---------~:

l
-----=------m-11--m--:----Q---.-c-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
"'-------+--f.

r C01ifi-temi-ni Domino, quom- am ho- nus,

* quoni-

G
- - - - - - '-~--11-11-----------------.--=-c---------------------

!'a-

~- -~~--~~--~--

am in srecu-lum mi-se-ri-cordi-

---- .

e-

4---

I--

ius.

----.---

G---~--' -r--~- - -- - -

~.

Ant. Ha:c porta.


2

3
4
5
6

------- - - - - - - - - -------

Flexa: virtutem,

De tribulatione invocavi Dominum, * et exaudivit


me educens in latitudinem Dominus. Ant. Ha:c porta.
Dominus mecum adiutor meus, * et ego despiciam
inimicos meas. Ant. Ha:c porta.
Bonum est confugere ad Dominum, * quam confidere
in h6mine. Ant. Ha:c porta.
Fortitudo mea et laus mea Dominus, * et factus est
mihi in salutem. Ant. Ha:c porta.
Vox iubilationis et salutis * in tabernaculis iust6rum.
Ant. Ha:c porta.

428

LITURGIA DEFUNCTORUM

7 Dextera Domini fecit virt6.tem, t dextera Domini


exaltavit me, * dextera Domini fecit virtUtem.
Ant. Hrec porta.
8 Non moriar, sed vivam, * et narrabo opera Domini.
Ant. Hrec porta.
9 Castigans castigavit me Dominus, * et morti non trddidit me. Ant. Hrec porta.
ro Aperite mihi portas iustitire, * ingressus m eas confi.tebor Domino. Ant. Hrec porta.
11
Confitebor tibi, quoniam exaudisti me, * et factus
es mihi in salU.tem. Ant. Hrec porta.
12
Deus meus es tu, et confitebor tibi, * Deus meus, et
exaltabo te. Ant. Hrec porta.

Antiphona II
IID

------+----1

i----
--==----i-ti-vit

. _____!!!_----II-1--H
--.-.-1-

anima me- a

ad De- um vivum:

------+-------1-------

i-

!!!

___

!_~.:__= -~..-.------!-,
~~-----

quando veni- am, et

appa-re- bo

ante fa-ci- em

.. ,_ _ _ _ ___
~

- -- -

-!!!---~~~~
Domi-ni?

Psalmus 41
----------------~

11-11........-.----11-11--e--11-

---===---!=---------------------f.

Q.uemddmodum de-side- rat cervus ad fontes a-

i~-I
qua- rum,

. . . . . . . . . . _:_~-. * i-ta

de-si-derat anima me- a

,
.-=~

ad te, De-

ORDO EXSEQ.UIARUM

~~-- ~-~_--,-::=_II-==~=-==-===-==us.

Ant. Si-ti-vit.

~-----------
11:;....-- - - - -------------1-----+-:
Flexa: mi-se-ric6rdi- am su- am, t
2

4
5
6
7

Fuerunt mihi lacrimre mere panis die ac nocte, *


dum dicitur mihi cotidie: Ubi est Deus tuus?
Ant. Sitivit.
Htec recordatus sum et effudi in me animam meam; *
qu6niam transibam in locum tabernaculi admirabilis usque ad domum Dei. Ant. Sitivit.
In voce exsultati6nis et confessionis, * multitudinis
festa celebrantis. Ant. Sitivit.
Q,uare tristis es, anima mea, * et quare conturbaris
in me? Ant. Sitivit.
Spera in Deo, qu6niam adhuc confitebor illi, * salutare vultus mei et Deus meus. Ant. Sitivit.
In die mandavit D6minus miseric6rdiam suam, t
et nocte canticum eius apud me est: * orcitio ad
Deum vitte mere. Ant. Sitivit.

Antiphona III

vm cG- - - - - - - - - -t - - - - - -

---e-----------------------11-----j
--=-lll!_!ll!_lll!~~---111!--!ll!-lll!_!ll! _ _ lll!_ __.

e- licta

;=1

* iuv~ntutis

--e-

me-<e___
et

me- as, ne memi-ne- ris, D6mi-ne.

11

igno~ranti-

as -

LITURGIA DEFUNCTORUM

Psalmus 24

;
yr.

,
---- 11-11----=.- o--1-m--~

Ad te, Domine, leva-vi

animam me- am,

* De-us

. --

;------~----------~-~
~=t===~
----------------~_!
------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------me-us, in te confido: non erube- scam.

; ~=~======
Ant. De-licta.
2

4
5
6

7
8
g
IO

Vias tuas, Domine, demonstra mihi, * et semitas


tuas Cdoce me. Ant. Delicta.
Reminiscere miserationum tuarum, Domine, * et
misericordiarum tuarum, quoniam a sa-culo sunt.
Ant. Delicta.
Secundum misericordiam tuam memento mei tu, *
propter bonitatem tuam, Domine. Ant. Delicta.
Dulcis et rectus D6minus, * propter hoc peccatores
viam docebit. Ant. Delicta.
Universre vire Domini misericordia et veritas * custodientibus testamentum eius et testimonia eius.
Ant. Delicta.
Propter nomen tuum Domine, propitiaberis peccato
meo; * multum est enim. Ant. Delicta.
Oculi mei semper ad D6minum, * quoniam ipse
evellet de laqueo pedes meos. Ant. Delicta.
Respice in me, et miserere mei, * quia unicus et pauper sum ego. Ant. Delicta.
Vide humilitatem meam et laborem meum, * et
dimitte universa delicta mea. Ant. Delicta.

431

ORDO EXSEQ.UIARUM

Psalmus 15

;
f.

~~==
1

-~ --~

-~-~ ~

_J-r

Consirva me, De- us, quoni- am spera-vi

; --=-- -~=-3
Ant. Caro me-

in te.

: ;;

a.

1 --------.-.-.---.-..---c--:--i-c--f-~

c==t~---==-~-==--==----===
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - f.

Di- xi Domino: Dominus me-

us es

tu,

--.-.---.-.--c-.-----j---.--.--\-.-~

~---==--===---==-o-t_
====~===------------------ --------bonum mihi non

______________

est sine te . Ant. Caro me-

.----.-.-.--~-.--R

a.

~=====-----=--==~=====--======
-------------.

Flexa: vi- as vitre,


3
4
5

Domin us pars hereditatis mere et calicis mei: * tu es


qui detines sortem meam. Ant. Caro mea.
Funes ceciderunt mihi in prreclaris; * insuper et
hereditas mea speciosa est mihi. Ant. Caro mea.
Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum; *
insuper et in noctibus erudierunt me renes mei.
Ant. Caro mea.

432

LITURGIA DEFUNCTORUM

Proponebam Dominum in conspectu meo semper, *


quoniam a dextris est mihi, non commovebor.
Ant. Caro mea.
7 Propter hoc lretatum est cor meum, * et exsultaverunt prrec6rdia mea. Ant. Caro mea.
8 Qu6niam non derelinques animam meam in inferno, *
nee dabis sanctum tuum videre corrupti6nem.
Ant. Caro mea.
g Notas mihi facies vias vitre, t plenitudinem lretftire
cum vultu tuo, * delectationes in dextera tua usq ue
in finem. Ant. Caro mea.

Statio tertia: ad sepulcrum,


In fine totius ritus aliquis cantus haberi potest, iuxta
consuetudinem locorum.

TONI COMMUNES

I.

Gloria Patri per octo modos .

p. 435

II. Alleluia in fine antiphonarum.

p. 439

III. Toni pro psalmis responsorns

p. 440

I. GLORIA PATRI
1n antiphonis per oeto modos

-=--- ..-~~-=-

.~

.-0=-I~

._6. c-

Gl6-ri- a Patri, et Fi- li- o, et Spi-ri-tu- i Sane-to.

-11

-----

Sic- ut e-rat in principi- o

-t-~ .~:1:._._j

et nune et sem.-per,

I a

G----

* et

I a2

-,.,--

. --m--11-- ------o-jt-11-~~==#=
in sreeu-la sa:cu-16-rum. A- men.

e u o u a

eu o u a

e.

e u o u a

e u o u a

e.

e.

e.

~ ID~ ----

------.--:-c-=-----0----W--------------- ~
--=-r.---H-e u o u a

e.

----~~-----

e u o u

e.

,
II

i-~---

. . - ; .

Gl6-ri- a Patri, et Fi- li- o,

~-- =-'------------

-~--- ~-c

--I=j

et Spi-ri-tu- i Sane-to.

. . ._~~I~*

Sic-ut e-rat in principi- o et nunc et sem.-per,

et

TONI COMMUNES

~= ---II- -----=

II D

in srecu-la srecu-16-rum. A- men.

11-11------------------=-c----o----~-~-C === ----------~

III

-~-----------------------

------------------------- GlO- ri- a Patd, et Fi- li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. *

Ii ~

--._._-11--a----c--11-0---~

----------~-----------------------Sic- ut e-rat in princi-pi- o et nunc et


,

semper,

III a

et in srecu-la srecu-10-rum. A- men.

e u o u a

III g

;--- -11-_ ~~~.~c ..


.._-~~~I
E=-~
c. II

IV

e.

,
;=------ 11- j- ~~ Lo--11-i=~

Gl6-ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri- tu- i Sane-to.

Sic- ut e-rat in princi-pi- o et nunc et sem-per,


'
; _ --11

IVE

-;-r;-

------~-----:'.)-~

-----------srecu-la sre-cu-l6-rum.

Amen.

et m

========

--------

437

GLORIA PATRI

Altera positio eiusdem toni:

IV
A

;- -==~ .-.

~=~~-

-~

=~-i

_ i

-f-!
*

GlrJ- ri- a Patri, et Fi- li- o, et Spi- ri-tu- i Sane-to.

--.---.-.-.--.-.-.-.-.----.-a--r~--i

;-~--==--=-~==--=--==--=t-==
--------------- - - - - - - - - - - - - - Sic-ut e-rat in princi-pi- o et nunc et sem-per,
,

IV A

=-~=;=~---.

-------a--11-

----------e u o u a
e.

et

.-. -O-=[

IV d

~-Q=;rr:-~.

m srecu-la sre-cu-l6-rum. A- men.

IV c

e u o u a

e.

=====:=====
--------------

--------------

,
v ; -.- ~ ---- ~------ - ~-~-=i=~J
GlrJ-ri- a Patri, et Fi- li- o, et Spi-ri- tu- i Sane-to

----= 8

----------~--j

;_. - - - -_!__~

D-==-11-~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

Sic- ut e-rat in princi-pi- o et nunc et sem-per,


,

- --

* et

Va

G
o-.---=~=======
- - - -~-~
- - - - - - - -- ----0-- - - - - - - -------------------- - - - - - - m srecu-la srecu-16- rum. A- men.

TONI COMMUNES

VI

;--------'~
---=

---.--11-----11--------------------o--

-11
-11--........
--1
-I
---------------------- -

Gl6- ri- a Patri, et Fi- Ii- o, et Spi-ri-tu- i Sane-to.

~~------

Sic-ut e-rat in princi-pi- o

et nunc et sem-per,
,

t-.J

:---.:

et

VIF

G
----11-11-11-11--;--.- ~------------

--------------0-11- - - - - - - - ------

in srecu-Ia srecu-16-rum.

VII

r ;

A- men.

,
,

~----==-=---=--~ -.-Q--lt-E

Gl6- ri- a Patri, et Fi- Ii- o, et Spi-ri-tu- i Sane-to.

;-i\=-.-.-.--.---..-.

,
,
!--c--11-.-c-:r=-!

Sic- ut e-rat in princi-pi- o et nunc et sem-per,


,

;-

!_

VII d

~~~~-r~~ c

m srecu-Ia srecu-16- rum. A- men. e u o


,

VII c

* et
VII c

----a= [
ua

e.

VII a

. - . - . ~ -. -Cl-~
~ !_!---~ -11-0-- ~====
- - - - - - ----~ - -------- - - - - - - - - - ----

e u o

u a

e.

e u o

u a

e.

ALLELUIA IN FINE ANTIPHONARUM

VIII

a-11-11

--:-a-

439

-c:--i~~
*

Gl6-ri- a Patri, et Fi- li- o, et Spi-ri-tu- i Sane-to.

t __ ---- .

-a--11

t .=1

-=--~-

Sic-ut e-rat in princi-pi- o et nunc et sem-per,

;-11--tt--tt----11-II

~--

VIII c

=-a=3-11

in srecu-la siecu-16-rum. A- men.

,
---II-

* et

VIII G

~-!;If;

e u o u a

e.

II. ALLELUIA
IN FINE ANTIPHONARUM
tempore paschali nisi aliter notatur

G~o
I--E-~-~;~-a--~----_____,.____

-~-+~----

Alle- lu-ia.

Alle-lu-ia.

IV

IV A

G
--.
r.

II

Alie- lu-ia.

_ _ !~

------
__
_!_!!!____

Alle- lu-ia.
v

L?-- II

____ ; - I I - -

- - - - - - - _ _ _ _ _!_!

Alle-lu-ia.

Alle-lu-ia.

II

Alle-lu-ia.

Alle-lu-ia.

G~-3--~--G----- ~--=

~----~-II

-II

- - - - - - -

---

Alle-lu-ia.

440

TONI COMMUNES

III. TONI PRO PSALMIS RESPONSORIIS


In tonis pro psalmodia responsoria, non fit inchoatio
melodica neque flexa. Mediationes omnes, una sola
excepta, uni co accentu constant. T erminationes vero et
differentire sic ordinantur:
PRIMA FAMILIA:
Tenor versiculi et finalis responsi m C (vel F ).
C

Terminatio umco accentu constat cum una syllaba

pr~parationis.

~ "~~=:;:=:~
~
*
:

Hie tonus sic me-di- a-

tur:

et sic termina-

tur.

Terminatio unico accentu constat; in casu autem proparoxytoni fit accentus in notula superveniente anticipata.
,

'

C2a

G--------3----~--rr______
-----;-11--rr=

------ii ~~-~- -11-11-..._.__c _ _ _[L


Hie ton us sic me-di- a-

'

tur:

et sic termi- na-tur.

C2g

-~~~-----------

vel termi- na-tur.


C 3

Hie ton us tenore duplici utitur:


versus impares tonum C2 retinent; pares autem neuma
habent quasi inchoationis super illam ex duabus primis
syllabis qme accentum accipit, realem vel logicum; terminatio vero unico accentu constat cum una syllaba
prreparationis.

441

TONI PRO PSALMIS RESPONSORIIS

G-----

~ C3a

~- C-11-

~-----;q:

--

a-====~

== -

Impares versus sic me-di- an-tur: *et sic termi- nantur.


~ C3g

!____--9=1~ -fl
vel termi- nantur.

---------- a 1---1
_____
_,._

~-.
~---
----

Pa-res autem sic medi-

~ C3a

iL!!__

an~tur:

* et sic termi- nantur.

vel termi- nantur.

C4

In hoc tono, responso interveniente non solum in


fine cuiusque versiculi sed etiam in medio, non fit mediatio, sed du<e terminationes, in medio ac in fine, ut
in tono Cr .

;========-:
.~======
---.~----------.---=~======
c

Primus semi-versus sic termi-na- tur: * (quern sequitur


primum responsum).

;==-~======-: c:::::;-=1+==

--tt--1t--11--11-a-11----------i---==t[---

----------------------- ---

Secundus autem e- odem modo terminasequitur alterum responsum).

tur.

(quern

TONI COMMUNES

C*

Mediatio, per modum exceptionis, unico accentu constat cum duabus syllabis prreparationis; terminatio vero
uno accentu.

------i----~
t-~-~--.---o-tl--11--11~---

------~--Q-11-

-------------- -------------

Hie tonus sic me-di- a-

tur:

et sic termina- tur.

SECUNDA FAMILIA:
Tenor versiculi et finalis responsi m D (vel A vel G).

Pro differentia Drb et Dig, terminatio uno accentu


constat; pro differentia Die, uno quidem accentu, sed
cum duabus syllabis prreparationis.
,

D1b

E--e---+---.--0--~

----11----11--11-m-=-c-G
------------

------------------Hie tonus sic me-di- a- tur: * et sic termina- tur.


,

Dig

Die

;~~-~ ~~~=[==
vel termina-

tur. vel sic termina-

tur.

Hie tonus tenore duplici utitur:


pro imparibus versibus, terminatio unico accentu constat;
pro paribus, uno accentu cum una syllaba prreparationis;
sed, pro utraque terminatione, in casu proparoxytoni,
clivis quo ornatur accentus paroxytoni disiungitur m
suis elementis, i.e. duabus notulis (dieresis).

TONI PRO PSALMIS RESPONSORIIS

443

;---- ~~~;=+-- -~ =~
- - - - - - - = t_ _ _ ~_tt
Primus versus sic me-di- a- tur: * et sic termina- tur.

~~-rt=================

_---~tt==========~
,
,
=------+===
---.-.--.-.--.---:-- ~ .-t-.-.-.--+~-=:~Jt
(terminabi-tur. )

IHI,;;-

Secundus autem sic me-di- a- tur:

=~

* et sic termina- tur.

;==---.-~~===========
____________
:::t~=tt

(terminabi- tur. )

TERTIA FAMILIA:
Tenor versiculi et finalis responsi in E (vel A ).

Terminatio unico accentu constat cum una syllaba


pra::parationis; in casu vero proparoxytoni, pes quo
ornatur accentus paroxytoni disiungitur in suis elementis,
i.e. duabus notulis.

!~~J ..~~~
Hie tonus

SIC

me-di- a-

tur:

et

SIC

termi-na-tur.

;--'_E_____
--=rt=

----------

(termi-nabi-tur. )

Pro differentia E2d, terminatio uno accentu constat.


Pro differentia vero E2e, ad terminationem, singulis
quattuor ultimis notis singula:: syllaba::, prout occurrunt,
tribuuntur, sine acceptione accentus.

444

TONI COMMUNES

~ ~ .-;=c-.
Hie ton us sic me-di- a,

..

-I . ~

E2d

=E

~ ~=-~

tur: * et sic termina-

tur.

E2e

~~----------------=--.-~============-

------------ ------------------

vel et sic termi-nd-tur.

E 3

Terminatio uno accentu constat.

--;----;-- 11-11

-+----t- -----~ - [
c

------~-c-

---------------- - - Hie ton us sic me-di- a-

E 4

tur : * et sic termina-

Terminatio uno accentu constat.

tur.

L.--11-11-11--11-11-~---f-11 --;-__:-~II-~
~---

-------------- ----------Hie ton us sic me-di- a-

E 5

tur: * et

SIC

termina-

tur.

Hie ton us duplici tenore utitur:


impares versus tonum E1 (vel E2e) retinent; pares vero
neuma habent quasi inchoationis super illam ex duabus
primis syllabis qure accentum accipit, realem vel logicum; terminatio autem unico accentu constat cum una
syllaba prreparationis.

, ==+=-----~~

G-- -

~~- t-9~-~ -=~

Primus versus sic me-di-

a-

=n_

tur: *et sic termi-na-tur.

I==
'~===============
---rt .----------------

--

( termi-nabi-tur.)

-------------------

TONI PRO PSALMIS RESPONSORIIS

445

;-!_ _ _ _
, ____ _ _ _
--o-=------11 -:-a--.--.-.--.---

=======-===---- -----~--,
Secundus autem sic me-di- a- tur:

G- ,

naE

et sic termi-

o.~l~I
tur.

Terminatio umco accentu constat cum una syllaba


pr~parationis.

Hie ton us

SlC

me-di- a-

tur:

* et

SlC

termi-na-

tur.

APPENDIX

I.

Ad aspersionem

p. 449

Ad orationem fi.delium

p. 451

III.

Ad communionem.

p. 454

IV.

Cantus varii

p. 463

Litanic:e Sanctorum

p. 479

II.

v.

I. AD ASPERSIONEM
Extra tempus paschale
ed. Vat. ad libit. I

. = -.---

Ant.--------+

VII i
--

,..- - - r a - - - - - + -.
- - - - - - - - " ' - - - - - f 1 - ' l l 8IIl - - l l : J

-----=----.-.~
A --=-sperges. me, * Do- mine,
hysso-po, et mundabor:

------=--=-

------+--------

11
G-11m-=-~------~----=-~---------1~-------~
. . ..

lava- bis me,

et super nivem de- albabor.

==---==---=--=
=.

11----=l~----==--==~=----i

Ps. 50. Mi- se-re-re me-

i,

;==-~

~-~-=t

~--!!!-~!!!__

De- us, * se-cundum mi- se-

----. ----<-,..--++-II- -

ri-cordi- am tu- am.


Et repetitur antiphona, pro opportunitate, post unumquemq ue versiculum psalmi 50, p. 86.
Tempore paschali
Ant.;
!-11------------1 a 33-4--11-i-a------il--i------+--=---11---l-~-i

---------------.!-
. ontes
*et omni- a qme moventur in

G-------R-

\.1--

aquis, hym-

=---1-=-- - - - - - r---==;;-r~=====---=
----------l'i-~---

num di-ci-te De- o,

alle- lu-ia.

450

APPENDIX

c
Ps.

117.

= 6

a---1--.---<-------J

Confi-temi-ni Domino qu6ni- am bonus,

....

* qu6-

t-----11-
---- -------l--l-1-11------11---11t----Ill-

am m srecu-lum mi-se-ri-c6rdi- a

e-ms.

Et repetitur antiphona, pro opportunitate, post unumquemque versiculum psalmi I 17, p. 102 .

II. AD ORATIONEM FIDELIUM

- -a--11=-- I- --m----11- -.-c-


A -G--tl
--------o------t

exaudi-re digne-

,
B ;--11---.---.--.---.--.-_-a-_i_I-
t

11

::

ris:

,
-'-'-=_o__--ti+-1-

adiuva-re digne-

ns:

;- -.- . - - - - - - = i r - - - - ---~--
-H-------N--~-.~~-ij. Te roga-mus, audi nos.

G---------1----~-a~

-~------~---=-c------~ r
t D6minum

--.=-.-r

F--G

-=- .

--==--

~---

.,...,--[I

ij. Chri-ste, audi nos.

G---------11---1--
--.--11---0--11 ------=-~=a ~

,----

t D6minum

;----~-------,..,,

:W. Domine, mi-se-rere.

11

o- re-mus.

o- re- mus.

II

i
i

452

APPENDIX

G----------r-----w

-~~---=--~--~---~~--_0 ~====-----~_-_-_.-~- =

11

__

t Dominum pre-

~-

cemur.

Exau-di, Christe.

G----~---1-----~

- =

-~-0-

-~::--~

11-11-

t D6minum
; _ _ _ _ _ _1_11-11-.

11

implo-re-mus.

II

br\

vel ope- ribus imple- ant.

=-..~---~ -----++11-~

Ky-ri- e, e-Ie- i-son.

G----------f-

-~-

=_.---r

II

vel ope-ribus imple- ant.

~0

. = .- ~

W Ky-ri- e, e-Ie- i-son.

AD ORA TIONEM FIDELIUM

(-----------!---

453

---.~--~--ji

H - ._._--_--_-_--__-_._~
___-___rm_____ -a
t adiuva- re digne-

c
~-

Pra:sta, a:terne

11

ris:

r- -------H-11--

omni- po-tens De- us.

III. AD COMMUNIONEM
In quacumque Missa cantari licet pro antiphona ad
communionem et suo psalmo, psalmum 33 Benedicam
Dominum, modo responsorio in alterutro tono sequenti,
vel alios cantus qui infra p. 462 notantur.
Tonus 1

~===;~=;=; ~ ~=;=~=;=-. !
y.

Gusta- te et vide-te quo-ni- am su-a-vis est Do-

minus.

~~
y.

~.

Alle-lu-ia,

alle-lu-ia,

alle-

1--11===;~=;=;

Iu-ia.

+- -e

r !

Be-nedi-cam Dominum in omni tempo-re,* sem-

~ =--.------11--111---=-ll---~===1'~----~
-----~
:=d__________
per laus e-ius m o-re me- o.

Alleluia.

~ . ~~-----~~~~I~~
y. 3 In Do- mino

glo-ri- abi- tur a-nima me- a, * audi-

, ; -.----.--=A=t--==--===

--11-tt-11----=--=-~-==---====

ant mansu- e-ti

et lretentur.

Alleluia.

455

AD COMMUNIONEM

i~.-; ... ~~~~~~


y.

4 Magni-fi-ca-te Dominum me-cum,

~-

- --~-

~-. ~

nomen e-ius in id-ipsum.

I
~-

* et

exaltemus

=~

Alleluia.

--------~

~ ~~
f.5

--

-ii

~ ~t:~=~

Exqui-si-vi Dominum, et exaudi-vit me,

i __ ---

* et

-J

ex

-~.-~ - .~t=

-11-11--11--

omnibus terro-ribus me- is e-ri-pu- it me.

~-

Alleluia.

--------~+==;

~- -~~.
y. 6 Respi-

ci-te ad

-II

e~

~~~~-~=J

um, et illuminami- ni,

et fa-

~-------fJ---
II

.----
----ci- es vestrre non confundentur.

~-

Alleluia.

~=================-;
==-r--tt-----------11-11-------11-----~
y.

7 Iste pauper clama-vit, et Dominus exaudi-vit e-

1.
.
-*

um,

et de

--..--t1-t1-ll-----------~

omnibus tribu-la-ti- o-nibus e-ius salva-

APPENDIX

..~------=--11-

i
f.

8 Valla- bit ange-lus Domi-ni

. .... . .

in circu- i-tu timen-

~,..--: i~
_ ___
_i_.___.-.
II
-----+-f-~
__! _ _ _ ~-~-~-------tes e- um,

* et

e-ri-pi- et e- os.

Alleluia.

i-~--11-11______--tl'=--=--tl~l,,-!!-=f---_--tf----=.o----1--t
f.

9 Time- te Dominum, sancti

e- ius,

quoni- am

~========-11
----------tl----.----=.--1'jf--+---~

non est ino-pi- a timentibus e- um.

~==----11-9
..,. IO

11-1--

Alleluia.

rm =

Di-'vi-tes egu- e-runt et e-su-n- e- runt,


mqm-

~~------------f-11,_--.---<---.___..,I

j_,,J

~.

rentes autem Dominum non de-fi-ci- ent omni bono.


Alleluia.

~===~--11--__,:____~il. ----=~
f.

11

Ve-ni- te, fi- li- i, audi- te me:

* timorem Domi-

~----~-J--=-----========

_!!~--~=~=--==--==-=------=--~===
m docebo vos.

AllelUia.

i-1~~~=-r-: = t=2-----;--;-J
f.

12

Quis est homo qui vult vi- tam,

* di- Ii-git di- es

457

AD COMMUNIONEM

ut vide- at bonum?

Alleluia .

i---=--tt-11-11--11----~I=~
f.

13 Pro-hibe linguam tu- am a ma- lo,

. 11-11-~

et la-bi- a

i---~ . -;- ~.--,1~1---tu- a ne loquantur do-lum.

Alleluia.

. ,...;- . . . . . ;.-=- [_. _. II-~

~
"'f.

14 Di-ver- te

a ma-lo et fac bo-num,

inqui-re

~----- --~~----~=
pac em et perseque-re

e- am.

Alleluia .

J--------;--=+=---=,
~--=--tt-11~-11----=-r.=~
"'f. 15 Ocu-li Domini super iustos, * et

-~~

aures e-ius in

~----==fH-~-==---==----==
-'-=--11--11-.--~--------------clamo-rem e- o-rum.

Alleluia .

=;+=

~==============

---=~-- ---~-----=~--i!
"'f. 16 Vultus autem Domini super fa-ci- entes ma- la, *

~--

----

--

~--

---------------~---

. w-t
-

ut perdat de terra memo-ri- am e- o-rum.

-----~

Alleluia.

APPENDIX

i=r- =~ --~

l ~ -. ~

"f. 1 7 Clamave-runt, et D6minus exaudi- vit, * et ex

;;;=====================--i
---~-------+--------------------.---------------------------omnibus tribu- la- ti- 6-ni-bus e- 6-rum libe-ra-vit

;;;-.

=~=c

. -

--~=tj ______________________

e- os.

w. Alleluia

..---

~--~ ~

"f. i8 Iuxta est D6minus i- is qui contri-to sunt cor-

~~-~I=--.-~----....-.- ~II-~-~==
de, * et confractos spi- ri-tu salvabit.

~~"f.

.. --~

w.

Alleluia

--~-~I~

;=J

19 Multre tribu-la-ti- ones iust6- rum,* et de omni-

-~~.---=------- _.--___._-~--_-_-:I...I_-_,~~~~--=-~===--=======
bus his libe-ra-bit e- os D6minus.

w.

Alleluia

__

~~-~---- ----------~! ~_;-_- -~


"f.

20

Custa- dit omni- a

ossa

e- 6- rum, * unum ex

. I t==----==

~--

----

his non conte-re-tur.

Alleluia

AD COMMUNIONEM

459

i =i~-=~~~----- ~ ~
1

2I

=-I-.
-
*

lnterfi-ci- et pecca-t6-rem ma-li- ti- a,

et qui

~---=-.-.--------.---._._-~~~~::11~~~~ode-runt iustum, puni- entur. 1)1. Alleluia

-------------1~-==-=-ll-+---=-----------_.;_l'i_;:=
-j
- - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - r - - - -

1.

22

Red-imet D6minus animas servo-rum

SU- 6-rum,

. .

~=~-----11--t1---==;._.___:::__._.___,,+---ll
--~-------------

..

et non puni- entur omnes qui spe-rant in e- o.


1)1. Alleluia.
Additur ad libitum:

~-;-- - --- --- ~r -= _I~


Gl6-ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi- ri-tu- i Sancto.

<
--.---------... ----- __

- - - - - - - - - - -- -- -- - -- - - - - -- . - - - -

Sic-ut e-rat in princi-pi- o

~=

et nunc et

II

In s.ecu-la srecu-16-rum. Amen.

-+--41~i
_,___
semper, * et

E'. Alleluia.

APPENDIX

Tonus 2
Hie tonus usurpari potest, pnesertim tempore Quadragesimre cum ~ Gustate, ut infra.
!! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _____
i

l___

--

-a-- - - ~------------------.-----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

y.

Bene-di-cam Dominum in omni tempo-re,

sem-

'----,-,-----~---

~_~0

-_-__--_ _ _ _
_
- _
_----____

per laus e-ius m o-re me-

11

o.

Alle-lu-ia,

------~
alle-

-=--

_i-11_ls-_ -~".::=_--_-+-++1+--1~--lu-ia, alle-lu-ia.

G-----.--1-----;ts-.
---- vel
2

3
4
5
6

7
8

---~

Gusta-te quam su- a-vis Dominus.

In Domino gloriabitur anima mea, * audiant mansueti et lretentur.


~ Gustate.
Magnificate Dominum mecum, * et exaltemus no~
men eius in idipsum.
~ Gustate.
Exquisivi Dominum, et exaudivit me, * et ex omnibus terr6ribus meis eripuit me.
~ Gustate.
Respicite ad eum, et illuminamini, * et fades vestrre
non confundentur.
~ Gustate.
Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit eum, *
et de omnibus tribulationibus eius salvavit eum.
~- Gustate.
Vallabit angelus Domini in circuitu timentes eum, *
et eripiet eos.
~- Gustate~
Timete Dominum, sancti eius, * quoniam non est
inopia timentibus eum.
~ Gustate.

AD COMMUNIONEM

9
10
1r

12

13
14
15

16

17
18
r9
20

2l

Divites egufrunt et esurierunt, * inquirentes autem


Dominum non deficient omni bono.
~ Gustate.
Venite, filii, audite me: * timorem Domini docebo
vos.
JW. Gustate.
Quis est homo qui vult vitam, * diligit die:s ut videat
bonum?
~. Gustate.
Prohibe linguam tuam a malo, * et lalbia tua ne
loquantur dolum.
JW. Gustate.
Div6rte a malo et fac bonum, * inquire: pacem et
persequere earn.
IW. Gustate.
Oculi Domini super iustos, * et aures e:ius in clamorem eorum.
JW. Gustate.
Vultus autem Domini super facientes nnala, * ut
perdat de terra memoriam eorum.
JW. Gustate.
Clamaverunt, et Dominus exaudivit, * et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos. IW. Gustate.
Iuxta est Dominus iis qui contrito sunt c:orde, * et
confractos spiritu salvabit.
~I. Gustate.
Multre tribulationes iustorum, * et de omnibus his
liberabit eos Dominus.
~- Gustate.
Custodit omnia ossa eorum, * unum eJX his non
conteretur.
~- Gustate.
Interficiet peccatorem malitia, * et qmi oderunt
iustum, punientur.
~' Gustate.
Redimet Dominus animas servorum suorum, * et
non punientur omnes qui sperant in eo. ~~- Gustate.

Additur ad libitum:
Gloria Patri, et Filia, et Spiritui Sancto. ' Sicut erat
in principio et nunc .et semper, * et in srecula s~cu
lorum. Amen.
~1. Gustate.

APPENDIX

Alii cantus ad communionem


Psalmus 22

Ut p. 207, cum antiphona Ego sum panis vivus .


Canticum B. Marire V.

U t p. 338 , cum antiphona Sanctum nomen Domini ,


p. 337
Cantus Ubi caritas

Ut p. 133, cum sua antiphona propria.

IV. CANTUS VARII


1. AD SS.MUM SACRAMENTUM
III

i-------~----+------------1-------.--.-----------~..-- --i

--------------------------

T -:~~~m er! - sacramentum*veneremur cernu-~


G---11
- !!!

.I!!

-II

!!!-

--

f--------- --

~-~ . ~ ---~[~~

et antiquum documentum novo cedat ri-tu- i;

prce-

G------f----------Ll--.-.---.-------.---!!!-.--,..------

-r-

-_
--_
- -_-_
--_
f -_!_
" - 1 1 ; ; ; - . - __ _
_ _ _ __ _
_-_
_-_
f-!"~_[J

stet fides supplementum sensu- um de- fee-tu- i.

G-.----~--+-l---.----1-1
!!!~-====--~ ~ --~~
_ _Ill!_!!! _ _ ~------------------ -- -

===------=

Ge-ni-t6-ri Ge-ni-t6que laus et iubi-la-ti- o,

L +-_. .._,~
lus, honor, virtus quoque

r-.

sa-

"13__._

sit et bene-dicti- o; Pro-

;==--11--_:_-f--=~_lll!_lll!_i_lll!_ _ _

"===-a===i
..---=---1

_!!! _ _ _ _ _ !!!_f-~-.

--------------f-!"-:-

cedenti

ab utr6que compar sit lauda-ti- o.

A-men.

APPENDIX

2. INVOCATIO AD SPIRITUM SANCTUM


Hymnus Veni creator
VIIIjj-----------i-------------i--~

i-------------1-------~---~

V =- :::. ;!-:-t;r Spi-ri-tus, ~ent!s =~um -vi-

=- =1- -=

--+-:-=-=--=-==

~~=- -----\-~----~---+~--.--+---~-A-j
--si-ta,

imple su-pfr-na gra-ti- a, qure tu ere- asti,

m=====ri==--=--=--=--=--===--=====

- -.-=1r=:--=--=--=--=--=--=--------.pecto-ra.

2. Qui diceris Paraclitus,


altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

4. Accende lumen sensibus,


infllnde am6rem c6rdibus,
infirma nostri c6rporis
virtute firmans pfrpeti.

3. Tu septif6rmis munere,
digitus paternre dexterre,
tu rite promissum Patris
serm6ne ditans guttura.

5. Hostem repellas lOngius


pacemque clones pr6tinus;
duct6re sic te prrevio
vitemus omne n6xium.

6. Per te sciamus da Patrem


noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credamus omm tempore.
Amen.
V el secundum antiquum usum restauratum:
1. Veni, creator Spiritus,
mentes tu6rum visita,
imple supfrna gratia,
qure tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,


donum Dei altissinii,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

HYMNUS TE DEUM

3. Tu septif6rmis munere,
dextrre Dei tu digitus,
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.

5. Hostem repellas lOngius


pacemque clones protinus;
ductore sic te prrevio
vitemus omne noxium.

4. Accende lumen sensibus,


infonde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans pfrpeti.

Yf.
~

6. Per te sciamus da Patrem


noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Amen.
Emitte Spiritum tuum et creabuntur.
Et renovabis faciem terrre.

Orem us.
Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione
docuisti, t da nobis in eodem Spiritu recta sapere, * et
de eius semper consolatione gaudfre. Per Christum Dominum nostrum. ~ Amen.

3. PRO GRATIIS DEO REDDENDIS

HYMNUS TE DEUM
I

luxta morem romanum


III ; - - - -

- ;-11

e De-um

--;.--------.---

~-+. =-------.-~. II
laudamus: * te Dominum confi-temur.
-

~~~=:::_~~

= =

~
1

r. II ,

Te re-ternum Pa- trem, omms terra vene-ra- tur. Ti-

;--11-.----;-.------------.----j
===---~-~~

1-----11--.-

!.-===

----------~-------------

bi

omnes ange-li,

ti-bi cre-li

et u-nivfrsre po-te-

APPENDIX

;-~-. -~---~~-!!____!!_-~-=-------11-J

====~============---~==-----==---==
sta- tes: Ti-bi che-rubini et se-raphim incessa-bi- li

=------g-='1.-:---u-~---E----1
---~-===-1-_ -~ -=~-=--- --~~
----------

------

vo-ce procla-mant: Sane-

----- -----

tus: Sane-

tus: Sanctus

-----=------~-

G-------------~----------.---.-.-1

----i
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

D6minus De- us Sa-ha- oth. Ple-ni sunt cre-li

;=+f~=--tl--=-_;-. -~-.-Li-

et ter-

_.----~ . ~-~-J

--------------- ----------

ra ma-iesta-tis gl6-ri- re tu- re.

Te glo-ri- 6- sus A-

G------11
--- ~--.-------.-----i
-----=----~
~
____!! _____

---------

--------~ 9--tt--;;:-----------------

posto-16-rum cho- rus. Te prophe-ta- rum lauda-bi-lis

G-r.-- :]-...---t1---.--;--.-.~=.=- ~J
------~-~--

_ _!!
-----

---------------------

nume-rus.

Te martyrum candi-da- tus laudat ex-er-

-;---=

G-3---11-----~------~

--ti

!!- _______!!_.. _!!

!.~

- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -

;--------- ut------.----11- . u--j


ci-tus.

Te per orbem terra- rum sancta confi-te-tur

--~-

__;---=---~

----------

--

--------

--------------

---

Eccle- si- a:

Pa-trem immensre ma-iesta- tis;

Vene-

;-------. g--=-1
---- -a-+--=-.----111--11--.
-~.,--j

------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------~

randum tu-um ve- rum et uni-cum Fi- li- um; Sane-

HYMNUS TE DEUM

I==

=--

-~~-~--=- -~~-,---~ E~ .~--~

tum quoque

Pa-racli- tum Spi-ri-tum. Tu rex gl6-

G---T-

-----=------- --.. -------=----~--~

====-==-~ ======--====--==- ~--t----11----. . rl

1 -j

ri- re, Chri- ste. Tu Patris sempi-ternus es Fi- Ii- us.

G-------------------11---------1
===-==--==--==---==--~,-.--!!!-

--1==;--==--~

----------.---------~--- -

Tu, ad libe-randum suscepturus h6minem, non horruG------11-----~-!l--11--11-----=--i

~~-=-!-~II--~=

===--=====--11---==I

----------- -----------isti Virgi-nis u- te-rum. Tu, de-victo mortis acu-le-

~-.~---:~
==-~=---=--------==--=--==--==--=-:--=~===

l_.._h=---11--11---11-=--11-.-=-i
o,

-11

ape-ru- isti credenti-bus regna cre-16-rum. Tu ad

;-------------. -------~- ==---~

----~~--f--11-=---~-----------f-----~----~

--=--i

- -

-------------------- --dexte-ram De- i se- des, in gl6-ri- a Pa-tris.

;- ~-+~-
crede-ris

=~-~ ~ ~

l--11

es-se ventu-rus. Te

Iudex

--_- -+ ._.j

ergo quresumus, tu- is

;---=----- -.- -_-----11--

~--II ~

-;=----=-----~---=--~

famu-lis subve-ni, quos pre-ti- 6-so sangui-ne rede-

c~ . I'!: =+---=----=-----~
-- -~

misti.

-11----f----.-c__:!!_!!_!!__ !!~----~----------

JEtfr-na fac

cum
sanctis tu- is

in gl6-ri- a

APPENDIX

==- --

L. -*.--,~
nume-ra- ri.

Bree ultima pars hymni ad libitum omitti potest:

I=================---==----=
--~---+--tt-11--11--11---~-.:-It-It-~

-.---------------~ -~--Salvum fac populum tu- um, Domine,

G
----=

II

et bene-dic

--f----j

".
-11;;;----f--111-~--_-11_-11.-.-=---"H~--.-H---'-9-

I-=-------"--=--'--.__---+~---~.-.-II-+~---

he-re- di-ta-ti tu- re.

Et re-ge

e- os,

et extol-le

G--f------~----------1

---- .

- - . - . - . - . - -- ~.
- - - --'--1--11a-ml!!-~---t1-i
------~---:_-+-illos

usque

-~-------------in re-ter- num. Per singu-los di- es, be-

-~ -~---.--HI1-.--,~~-:__-----!~=~-=-----~-=-~--:~==--=-~.------~==i
ne- di-cimus te;

Et laudamus nomen tu- um in sre-

cu-lum, et in sre-cu-lum srecu-li.

Dignare, Domine,

;-.---.--.~--.-i---.----= --.-;-.-~-.--.-=----.-.-+111-.-=l--I
----
di- e i- sto

---~~---

s1-ne pecca-to nos custo-di-re.

re-re nostri, Domine, mi-se- re-re nostri.

Mi-se-

Fi- at mi-

HYMNUS TE DEUM

se-ri-cordi- a tu- a, Domine, super nos, quemadmodum

G--~=
spe-ra- vim us in

II
te.
In

non confundar m re-ter-

f.
~-

f.
~-

f.
~-

rm

-----M=
~
r.-~

= Do-mine, spe-rate,

v1:

num.

Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu.


Laudemus et superexaltemus eum in srecula.
Benedictus es, Domine, in firmamento creli.
Et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in srecula.
Domine, exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.

Orem us.
Deus, cuius misericordire non est numerus et bonitatis
infinitus est thesaurus t piissimre maiestati tu<e pro collatis
donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes, *
ut qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens, ad prremia futura disponas. Per Christum Dominum
nostrum. ~- Amen.
2

Tonus simplex
III

a-n-----.-~
=--.
-;-
=rm=--=r.
~ --tt- ~----
--------------e De- um laudamus:

* te Domin um

confi-temur.

APPENDIX

G--11-11-.--------------g----~

==----=----==----= ~--~- ! ! ~--11--!!! ~


--------------------------- ---Te a::-ternum Patrem, omnis terra ve-ne-ratur. Ti-bi

c--

_!!!

-=------r-~

. . . --=- ! ! -

.;=_--11--!!!

omnes ange-li, ti-bi ca::-li

~~

et u-nivfrsce potesta-tes:

; - ---------------------1
===--==-~!!!--1-~r----------~--+-!!! I
Ti-bi che-rubim et se-raphim

incessabi-li vo-ce pro-

clamant: Sanctus: Sanctus: Sanctus Domin us De- us


G----~--11-----------------j

----:-

~-~----~--- -~- .~

Saba- oth. Ple-ni sunt ca::-li

; __

~--

!!

ri- a:: tu-a::.

__ 11--!!!_=-
Te glo-ri- 6-sus

et terra ma-iesta-tis gl6-

~!----!!!

!!

-~~

Aposto-16rum chorus.

;----.----------.-----,
- -- ~~+ . -~-- j - -----------,
=--_
!!!-

Te prophe-ta-rum lauda-bi-lis numerus. Te marty-rum

;--------------~--------~

!!!--=-----~ __!!! ~ !!!-----~-~-

=!!!--=--~

candi-da-tus laudat ex-frci-tus. T e per orbem terra-

i--11

-~- ~ -;.

!!

rum sancta confi-te-tur Eccle-si- a:

~ ~=~~i------~
Pa-trem

immen-

471

HYMNUS TE DEUM


S<e

II

ma-iesta-tis; Ve-ne-randum tu-um ve-rum et uni-

h-.-.-.-,..,-11--.-

-----1

-l-11-i-~---11-I

--!----------

cum Fi- li- um; Sanctum quoque

G----11

II

ri-tum.

Pa-racli-tum Spi-

II

Tu rex gl6-ri- re, Chri-ste.

---.-

G--.

II

pi-ternus es Fi- li- us.

Tu Patris

sem-

.
~ ------..-----------<J
Tu, ad Iibe-randum susceptu-

G-1-.--------

.---~--~-~

-_-_____ ~---.. ------------.-+11-..

rus h6minem, non horru- isti Virgi-nis u-te-rum. Tu,

G--11-..
-11--.--; .---------.--.-.-.----IJ
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--:__-_-_.___-_~._.,1f-lll--l-----l--l-------~--1--1----.--I
de-victo mortis acu-le- o,

ape-ru- isti credentibus re-


~
II

I
----------~

gna cre-16rum. Tu ad dexte-ram De- i sedes,

in gl6-

II II ~

n- a Patris.

Iudex crede-ris

esse venturus.

Te

..--t1--------=---=--.-------J

~---- - - - - - - -- ---------------1-a--

----------------------f----ergo qure-sumus, tu- is famu-lis subve-ni, quos pre-

APPENDIX

G---------II-ti-II-~----.-

----

rl--'9..-~- --1-I--~
~ ~---~-.--

ti- 6-so sangui-ne redemisti.

..tEter-na fac

cum

sanctis tu- is in gl6-ri- a nume-ra- ri.


Hrec ultima pars hymni ad libitum omitti potest:

G==============--=-----=--====--==
--==-.
.-..---11~--- -~ ~-=-===;=;=J

Salvum fac p6pu-lum tu-um, Domine,

he-re- di-ta-ti tu-

re.

Et re- ge

et bene-dic

e- os,

et extol-

I==-.
.-r- .-----=-- ~ . ---.===~--r-J
=;--=----=-===~-~=~~- --======--=
le

il-los usque

in re-ter-num. Per singu-los di- es,

-----

;-~~:- --~- ~=~-


bene-di-cimus te;

;-~---~

;_=

-9-11

-~-~~ -==~

Et laudamus nomen tu- um in sre-

~--II

~=~~~~..---~

cu-lum, et in srecu-lum srecu-li.

:._. -.-~

Digna-re, Domine,

G----------------if- 1
---11--..J!~ -~---11-11-------~----- ---~

-====------=-----=--=----==---==---=--=--====
di- e isto
si-ne pecca-to nos custo-di-re.
Mi-se-

HYMN I

473

. .

c----=---------~---i
---------~---+--=-----------. . . . ._ ..._,
-~-

=========-=-==--====~--re-re nostri, Domine, mi-se-re-re nostri.

====--==
Fi- at mi-

se-ri-cordi- a tu- a, Domine, super nos, quemadmodum

c------.-----.---
~

--

-----~~----1=~----- '_

-----------

spe-ra-vimus in te.

--=-----+-~----~-r-- J

In te, Do-mine, spe-ra-

v1:

c--------3-----=-

---.

=-11
--;--=-r;~.-=
-~4'8

non confUndar in <e-ter-

===========

------

num.

Versiculi et oratio ut supra, p. 469 .

Hymnus Te decet laus

c~

e de-cet laus,

* te

de-cet hymnus, ti-bi glo-ri-

----+--.--.-11---.--+--=-~

-.

--.---

I-;==--=~==-==---~=~-==---- ~;;=!=~!
____________________________
a, De- o Patri

et Fi- Ii- o, cum Sancto Spi-ri-tu,

c---------s
~.
-; .
--.;~-=--- L~~.J-~-

--

----------------~-----E-

-------------------------------in sre-cu-la srecu-lo- rum. A-

men.

---

-----

APPENDIX

474

Hymnus Te laudamus
VII.-.--.------.~.-

omnipo-tens,

-.-----f---J

.-----.-----------------------~----
---------------~ =
-------------~---

e laudamus,

;--a--a ~

* Domine

~-.-=~

8- 8

-.

qui

~- Q -=-~=~-=-~ ~

-----------------------------sedes super che-ru-bim et se-raphim, quern bene-di-

--------------------f-------j

=--~~-~----~--------.------
==--==--=--=--=--==--"+-;~ --..==--~
cunt ange-li, archange- li,

et lau-dant

p~o-

.. - -J
==-----=----~--==~=- --==--==--=-==--=====

==~:___.---=--=--=---w=~=~--.--11---~
phe-tre et aposto- li.

..

Te laudamus, Domi-ne,

o-ran~

-------f----------------j
=-=~..------ --.-lt--~-.------f--a-~-
---~-:.-----11--------+-------.--.-f--~-------------------do,
qui veni- sti pecca- ta solvendo. Te de-----------------------1-------

a-~--.-----~--~----~---~-------j

====---=--=------=--===--=-;:+-:.;=~===
pre-camur magnum Redempto-rem,

quern Pa-ter

------- -f- --------.-a--i


;-.----~--.-------

_!__~----------~-~--- -

==--=---=--=- =========-=====
mi-sit ovi- um pasto-rem. Tu es Christus Dominus

;-------~-=.~------~----~----.-.-.. =~
-------~-----

--------f-------------W-------~

Salva-tor,

qui de Ma-ri- a Virgine

es na-tus.

1--

475

ANTIPHONlE B. MARilE V.

4. ANTIPHON.IE B. MARI.IE V.
Tonus simplex

G-----------.---------------1-------------+------

-=-!l!___!l!_!l!______!l!_+-.---.-.---.--j

A ~~ma * Redempt6-ris ~a-ter, qu;;:rvi~;~~~-


G---+----.-------f------------.-t---------j
------~--------!l!-f----------!I!
___ ._ _
__!l] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!l) _ _Lm_!l!___ !I!___
porta manes, et stella ma-ris, succurre cadenti, surge-

~-=~

- _---=~ -!l!-~-~r-

~----!!! ~-1--~-~

re qui cu-rat, p6pu-lo: Tu qure genu- isti, na-tu-ra

I===--+----==----=--==-=+--~~-.=--=~
__!l)___.--.-.-----!l!-----.--.-,..-------!I!_
--------------------!-~--

--------

mi-ninte, tu- um sanctum Ge-ni-t6-rem, Virgo pri- us

G------------f------

----.----.--f------------ -----.-.---i
----~~--=-=-==--=-~--~---!!!=-~-=--=
ac poste-ri- us, Gabri- e- lis ab o-re sumens illud A-

G-----

------,,..,.-----------

---------

--Hr.It--,~-'-'----------

--.-f--!I!-~-
---f------~----

11

---!+-----------

ve, pecca-t6rum mi-se-re- re.


VI

G--------f---11-t.-----

----.---------
----------------A ~;,-;;_g~~=
D6mi~nge-16----------.----------.--.---11--j
ca::-16-rum,

--.

ave,

G----------- ~.-~-----------.-------.-------.--

--.-------fA---11-------------1

-11----------------i

rum: Salve, ra-dix, salve, porta,

ex qua mundo lux

APPENDIX

G---I~--------ib-----11--i-..-r.-b.-----=-~-=---.--ii
~-_ -.,_.----~---~'------=-----------='--Ii

..

est orta.

Gaude, Virgo glo-ri- 6-sa, su-per omnes

G---~-ts---~-----T.--;--1

-----i

-- ------.---- 9-!-*-1------- 11--I

--------

------------------------

- - 1 1 - - - - t l - ----------~---f-

spe-ci- 6-sa; Va-le, o valde de-co- ra.

-------et pro no- bis

------- --------..
----------
---------------------------------------------------------Christum ex6- ra.

v G-----+-----.------11--1

==---==~-

~-=---=-ti-!. -. =~=~~

---~-----------------------

:lve Re-gi-na

'

'

* ma-ter

mi-se-ri-c6rdi- re

'

vi-ta

'

;--===+-==-~--=---==-~-
. --=-~J
---
.. ______ ._!._______
-----~------~~- - - - - - - - - - --------~-

duke- do

et spes nostra, salve.

Ad te clamamus,

--------.- - - - - - + - - - - \

-. .

~--~

exsu-les fi- li- i

. -~-i ----.---. . . .-.

Evre.

Ad te suspi-ramus, gemen-

..

G-----r----------~ --.--~
--ti----.---.-----------_-.
.
1
-------------

- -----

tes et flentes

----"--1-'0--1-.,---'-'---

in hac lacrimarum valle.

E-ia er-

G---t------.------------------.--11--- =4------------.----i
===---=---=--==--~~---_:;=~-II----~-=:
go, advo-ca-ta nostra,

il-los tu- os mi-se-ri-c6rdes 6-

ANTIPHONlE B. MARilE V.

477

C--+
I
---~-======--+~---=-=---~-.-.

. . ~ .~=---------------

cu-los

ad nos conver- te.

Et Iesum, be-ne-dictum

G

----.--------.--11-------11-.-+--.-------.-----

----------- --1--------------.-.-i
-------------.---------------fructum ventris tu- i,

no-bis post hoc exsi-li- um o-

~~ -=~
--.1--.;-~=:P~-=-
--~--.
_jj_____
--=;-_tt_____ -++-11-
.. -=--\~-=
f-11

stende.

0 de-mens,

l'i

pi- a,

dul-

E------====
---------------

cis Virgo Ma-ri- a.

VII~c----.=--

~---+-------1

~-~---~----------~--
-----------

* sancta
;-.-+----.---

ub tu- um pr<e-si-di- um confU-gimus,

~~~- .--t==---~~--11---==---==+----;=i
---------.-~------------------De- i Ge-netrix; nostras depre-ca-ti- ones ne despi- ci-

-----------! .

----------.-.-. ----

----------1-j
C-;--r---.----- -----.--=--~-------------

----------

as in neces-si-ta-ti-bus;

- -- - - -

sed a pe-ri-cu-lis cunctis

c---~-~ .. ~ ... r- ---~----;;A--j


----------!.--r----.---=---+!-i---~--=

-------------------------f-----li-be-ra nos semper,

ne-dicta.

Virgo glo-ri- 6- sa

et be-

APPENDIX

Tempore paschali:
VI

G-----b-.---rG-.--------~

------------~---------~------

----~----~-----~-----~----~--------

R ~gi-na ca:-li, * la:-tare,--alle-lu-ia,

Ii

I b

Qui-~ quern

----a--11--+---------J

======---~--=----=-=----1======---!
me-ru- isti porta-re,

di-xit,

Ii

alle- lu-ia;

II
lu- ia.

l:i.

alle-lu-ia,

Re-surre-xit sic-ut

0-ra pro no-bis De- um,

alle-

V. LITANIJE SANCTORUM
IN SOLLEMNIBUS SUPPLICATIONIBUS
ADHIBENDJE
Quoties in singulis partibus plures formula:: proponuntur litteris A et B distinct<e, una vel alia ad libitum
seligi potest. In elencho Sanctorum aliqua nomina suis
locis inseri possunt (ex. gr. Patronorum, Titularis ecclesia::, Fundatorum, etc.). Item supplicationibus pro variis
necessitatibus aliquae invocationes addi possunt, rerum
et locorum adiunctis accommodata::. Cognomina et cognomenta (v. g. Hungaria::) Sanctorum, inter parentheses
posita, opportune omittuntur, quando litania:: lingua
latina canuntur.
1. Supplicatio ad Deum

I- II
-----

II

Ky-ri- e, e-le- i-son. ZJ Christe, e-Ie- i-son. ZJ

;- . . .-.-.---.-=--=-,+\+It---_-_------------===--=_==--==--=
Ky-ri- e, e-Ie- i-son. ij.
B

Vel:

-------

-_-_______.__~!~'--_ . ~~i

Pa- ter de ca::- lis,


Fi- Ii, Re- demptor mundi,
Spi- ri- tus Sanc-te,
Sancta Trinitas, unus

De- us,
De- us,
De- us,
De-us,

mise-rfre
mise-rfre
mise-rere
mise-rfre

no bis.
no bis.
no bis.
nobis.

480

APPENDIX

2. Invocatio Sanctorutn

c c
Sancta Mari-

II

a, ~-

--

II II

ora pro nobis. Vel orate pro nobis.

Sancta Dei Genetrix,


Sancta Virgo virginum,
Sancti Michael, Gabriel et Raphael,
Omnes sancti angeli,

ora
ora
orate
orate

pro
pro
pro
pro

no bis.
no bis.
no bis.
no bis.

ora
ora
ora
ora
ora
orate

pro
pro
pro
pro
pro
pro

no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.

orate
ora
orate
ora
ora
orate
ora
ora
ora
ora
orate

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.

Patriarchre et prophetre
Sancte
Sancte
Sancte
Sancte
Sancte
Omnes

Abraham,
M6yses,
Elia,
loannes Baptista,
Ioseph,
sancti patriarchre et prophetre,
Apostoli et discipuli

Sancti Petre et Paule,


Sancte Andrea,
Sancti loannes et Iac6be,
Sancte Thoma,
Sancte Matthree,
Omnes sancti Ap6stoli,
Sancte Luca,
Sancte Maree,
Sancte Barnaba,
Sancta Marfa Magdalene,
Omnes sancti discipuli Domini,
Martyres
Sancte Stephane,
Sancte lgnati (Antiochfoe) ,
Sancte Polycarpe,

ora pro nobis.


ora pro no bis.
ora pro nobis.

LITANY.IE SANCTORUM

Sancte Iustine,
ora pro nobis.
Sancte Laurenti,
ora pro nobis.
Sancte Cypriane,
ora pro nobis.
Sancte Bonifati,
ora pro nobis.
Sancte Stanislae,
ora pro nobis.
Sancte Thoma (Becket) ,
ora pro no bis.
Sancti Ioannes (Fisher) et Thoma (More), orate pro no bis.
Sancte Paule (Miki) ,
ora pro no bis.
Sancti Iofones (de Brebeuf) et Isaac
(Jogues) ,
orate pro nobis.
Sancte Petre (Chanel),
ora pro nobis.
Sancte Carole (Lwanga),
ora pr:o nobis.
Sanct<e Perpetua et Felicitas,
orate pro nobis.
Sancta Agnes,
ora pro nobis.
Sancta Maria (Goretti),
ora pro nobis.
Omnes sancti martyres,
orate pro nobis.
Episcopi et doctores
Sancti
Sancte
Sancte
Sancte
Sancte
Sancti
Sancte
Sancte
Sancte
Sancti
Sancte
Sancte
Sancte

Leo et Gregori,
orate pro no bis.
Ambrosi,
ora pro no bis.
ora pro no bis.
Hieronyme,
Augustine,
ora pro no bis.
ora
Athanasi,
pro no bis.
Basili et Gregori (Nazianzene) , orate pro no bis.
ora pro no bis.
Ioannes Chrysostome,
ora pro no bis.
Martine,
ora pro no bis.
Patrici,
orate pro no bis.
Cyrille et Methodi,
ora pro no bis.
Carole (Borromeo),
ora pro no bis.
Francisce (de Sales) ,
ora pro no bis.
Pie (Decime) ,
Presbyteri et religiosi

Sancte Antoni,
Sancte Benedicte,
Sancte Bernarde,

ora pro no bis.


ora pro no bis.
ora pro no bis.

482

APPENDIX

Sancti Francisce et Dominice,


Sancte Thoma (de Aquino ),
Sancte lgnati (de Loyola),
Sancte Francisce (Xavier),
Sancte Vincenti (de Paul),
Sancte Ioannes Maria (Vianney),
Sancte Ioannes (Bosco),
Sancta Catharina (Senensis),
Sancta Teresia (de Avila),
Sancta Rosa (de Lima) ,

orate
ora
ora
ora
ora
ora
ora
ora
ora
ora

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

nobis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.

ora
ora
ora
orate

pro
pro
pro
pro

nob is.
no bis.
no bis.
no bis.

Laici
Sancte
Sancta
Sancta
Omnes

Ludovice,
Monica,
Elisabeth (Hungarire),
Sancti et Sanctre Dei,

3. lnvocatio ad Christum

=-
..
----

-------

A
a

Prop!- ti- us e- sto,


Ab
Ab
Ab
Ab

II

.-

II

~- li-be-ra nos, Domi-ne.

omni malo,
omni peccato,
insidiis diaboli,
ira et odio et omni mala voluntate,
A morte perpetua,
Per incarnati6nem tuam,
Per nativitdtem tuam,
Per baptismum et sanctum ieiunium
tu um,
Per crucem et passi6nem tuam,

libera nos, Domine.


libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
lib era
lib era
libera
lib era

nos,
nos,
nos,
nos,

Domine.
Domine.
Domine.
Domine.

lib era nos, Domine.


lib era nos, Domine.

LITANVE SANCTORUM

Per
Per
Per
Per
Per

mortem et sepuituram tuam,


sanctam resurrecti6nem tuam,
admirabilem ascensi6nem tuam,
effusionem Spiritus Sancti,
gloriosum aduentum tu um,

Vel:

lib era
lib era
libera
Hbera
Hbera

Domine.
Domine.
Domine.
Domine.
Domine.

Christe, Fi-Ii De- i vi-

nos,
nos,
nos,
nos,
nos,

v1,

-11-~ ------~

mi-se-re-re nobis.

Qui in hunc mundum venisti,


miser ere
Qui in cruce pependisti,
miserere
Qui mortem propter nos accepisti,
miserere
Qui in sepulcro iacuisti,
miserere
Qui a morttiis resurrexisti,
miserere
Qui in c<elos ascendisti,
miserere
Qui Spiritum Sanctum in Apostolos
mi sis ti,
miserere
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere
Qui venturus es iudicare vivos et mortuos,
miserere

no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.
no bis.

4. Supplicatio pro varns necessitatibus


A
,
I- - --.---~-~c~~Hll~~~-----~----.~----"'~-__,l~iU t no bis par- cas :

te rogamus, audi nos.

Vt ad veram p<eni ten tiam


nos perducere digneris:
te rogamus, audi nos.
U t nosmetipsos in tuo sane to servitio t confortare et conservare
digneris:
te rogamus, audi nos.

APPENDIX

Ut omnibus benefactoribus nostris t


sempiterna bona retribuas:
te rogamus, au di nos.
U t fructus terrre t
dare et conservare digneris:
te rogamus, au di nos.
Vel:

Ut nobis i~dulgeas:
Ut mentes nostras t ad crelestia
desideria erigas:
u t animas nostras t fratrum,
propinquorum et benefactorum nostrorum t ab reterna
damnatione eripias:
u t omnibus fidelibus defunctis t
requiem reternam donare digneris:
Ut mundum a peste,fame et hello
servare digneris:
U t cunctis populis t pacem et
veram concordiam donare
digneris:

te rogamus, audi nos.


te rogamus, audi nos.

te rogamus, audi nos.

te rogamus, audi nos.


te rogamus, audi nos.

te rogamus, audi nos.

Precationes sequentes semper cantantur:


U t Ecclesiam tuam sane tam t
regere et conservare digneris: te
Vt domnum apostolicum et omnes
ecclesiasticos ordines t in sancta
religione conservare digneris: te
Ut omnibus in Christum credentibus t unitatem largiri digneris: te
U t omnes homines t
ad Evangelii lumen perducere
digneris :
te

rogamus, audi nos.

rogamus, audi nos.


rogamus, audi nos.

rogamus, audi nos.

LITANL'E SANCTORUM

5. Conclusio
A

------

G--11-;

II II

Christe, audi nos. lJ Christe, exaudi nos. lJ


B

Vel:

..

~=-----+-.

11
i
-----------------=-15a-11-_'=.'=.~+I+~~,_--"--
----'-'------Agnus De- i, qui tollis pecca-ta mundi : ~ mi-se-re-

l--1- . ~

- -

- - - - - - ---------------------re no- bis. iij.

!~---"'-II---~--~----~=--.-.--~.--.
II
__
_ -~-Isa~-----++Christe, audi nos. ij. Christe, exaudi nos. lJ

____--==_

.
......._ j
-G------3-----=r-~~ --t1
__
---HKy-ri- e, e-Ie- i-son. Christe, e-le- i-son.

l---t.-----11t~-= ~ --. .~. .~.-~


--11

Ky-ri- e,

e- le- i-son.

Orem us.

Deus, refugium nostrum et virtus, adesto piis Ecclesire ture precibus, auctor ipse pietatis, et prresta, * ut,.quod
fideliter petimus, efficaciter consequamur. Per Christum
Dominum nostrum. ~- Amen.

APPENDIX

Vel:
Deus, qui nos c6nspicis ex nostra infirmitate deficere, *
ad am6rem tui n6minis nos miseric6rditer per Sanct6rum
tu6rum exempla restaura. Per Christum D6minum nostrum. ~ Amen.

INDICES

tr c M

'D

n~tt

'

e , ee

eet JM #t

I. INDEX ALPHABETICUS CANTUUM


!. ANTIPHONlE AD INTROITUM

cum suis psalmis


Numerus in initio linere positus indicat tonum psalmodicum.
A fructu frumenti (Ps. 4) .
Ad te, Domine, levavi (Ps. 24)
8 Adspice in me (Ps. 24) .
8 Advenerunt nobis (Ps. 68)
Alleluia (cum versibus)
1 Angelus Domini (Ps. 45)
8 Aperite rnihi portas (Ps. 117)
2 Assumpsit Iesus (Ps. 83)
7 Assumpta est (Ps. 97)
2 Beata mater (Ps. 45) .
8 Benedicite Dorninum (Ps. 137)
2 Benedicta sit (Ps. 8)
7 Cantate Domino canticum (Ps. 97)
I

sine alleluia
1

2
8
8
2
3
8
2
4
3
3

Clamor meus ad te (Ps. IOI)


Da pacem, Domine (Ps. 121)
Deus meus, eripe me (Ps. 70)
Dilexisti iustitiam (Ps. 44) .
Diligite Dominum (Ps. 30)
Discite a me (Ps. 32) .
Dominus ab utero (Ps. 91)
Dominus dixit ad me (Ps. 2)
Dona eis, Domine (Ps. 6) .
Dum complerentur (Ps. rn3)
Ego sum pastor bonus (Ps. 22)
sine alleluia

Factus est adiutor meus (Ps. 17) .


Hi sunt, qui venerunt (Ps. 88)
lacob autem (Ps. 127)
2 In omnem terram (Ps. 18)
7 In tribulatione (Ps. 117)
1 Inclinavit Dominus (Ps. 85)
4 Introibo in domum tuam (Ps. 5)
7 loseph, fili David (Ps. 91)
8 Iustus ut palma (Ps. 91)
1
1
1

343
70
339
102
237
33 1
267

355

490
8
7
7
I

4
4
8
8
6
4
I
4
4
7
8
8
I
8
7
7
8
7
7

INDICES

Miserere mei, Deus (Ps. 56) .


Misit Dominus angelum (Ps. 18) .
Nos autem gloriari (Ps. 66)
Nuptire factre sunt (Ps. 36)
Oculi mei (Ps. 24) .
Omnis terra adoret te (Ps. 65)
Qui habitas (Ps. 122) .
Regnum eius (Ps. 71)
Requiem reternam (Ps. 64)
Rorate creli desuper (Ps. 18)
Sacerdos in reternum (Ps. 109)
Sapientiam sanctorum (Ps. 32)
Secus decursus aquarum (Ps. 1)
Sit nomen Domini (Ps. II2)
Spiritus Domini replevit (Ps. 103)
Suscepimus, Deus (Ps. 47)
Tota pulchra es (Cant. Isaire)
Tu es, Domine (Ps. 15).
Tune invocabis (Ps. go) .
Veni, sponsa Christi (Ps. 23)
Venite, adoremus eum (Ps. 94)
Virgo Maria (Ps. 45) .
Viri Galilrei (Ps. 67)

82
282
129
379
96
215
245
253
401
59
201
344
356
248
395
231, 261
323
387
go

368
76
302
178

2. PSALM! RESPONSORII

cum sms respons1s


Litterre ac numeri ante numerum psalmi positi indicant tonum psalmi
responsorii.

C2g

24

Dig

122

C2g

Cant.
Moysi

E4

54

Dig

40

Ad te, Domine, levavi ..


~ Docebit mites vias suas
(Ad te levavi oculos) .
Miserere nostri, Domine
~- Miserere nostri
Audite, creli, qure loquor
~- Date magnitudinem Deo nostro
Auribus percipe, Deus, orationem meam
~- Intende mihi, et exaudi me
(Beatus, qui intellegit)
Ego dixi: Domine
~- Quia peccavi tibi

210
98

145
226
92

PSALM! RESPONSORII

III

c 2g

91

E3

E4

Cant.
Moysi
9

E4

rn5

C3g

117

c2g

129

c2g

21

DI g

21

E5

71

C3g

rn9

C2g

C2a

20

Dlb

37

Dlb

23

D*

22

Beatus vir, qui timet .


If. In mandatis eius cupit nimis
Bonum est confiteri Domino .
If. Et psallere nomini tuo, Altissime
Cantemus Domino
If. Cantemus Domino gloriose
(Confitebor tibi, Domine) .
Factus est Dominus
If. Adiutor in tribulationibus
Confitemini Domino ... quis loquetur
If. Quoniam in sreculum misericordia eius
Confitemini Domino ... dicat nunc
If. Hrec dies quam fecit Dominus
De proftindis
If. Domine, exaudi vocem meam
(Deus, Deus meus, quare me dereliquisti) .
Narrabo nomen tuum
If. In medio ecclesire laudabo te
Tu autem, Domine .
If. Ad defensionem meam conspice
(Deus, iudicium tuum regi da)
Adorabunt eum
If. Omnes gentes servient ei
(Deus, venerunt gentes),
Adiuva nos, Deus
If. Propitius esto peccatis nostris
(Dixit Dominus Domino meo)
Tecum principium
If. Ante luciferum genui te
(Domine, Dominus noster)
Gloria et honore
If. Coronasti eum, Domine
(Domine, in virtute tua)
Magna est gloria
~ - In salutari tuo
(Domine, ne in furore tuo)
Intende in adiutorium
~- Domine, Deus salutis mere
(Domini est terra)
Quis est iste rex glorire?
~. Dominus potens in prcdio
Dominus pascit me .
~- In loco pascure ibi me collocavit

49 1

112

249
1 55

359

rn9

'77

345

97

492

INDICES

C2a

44

C3g

44

E5

144

E4

16

C2g

32

Eructavit cor meum


pt. Opera mea regi
Cons ti tues eos
pt. Super omnem terram
Exaltabo te, Deus meus rex .
If. Et benedicam nomini tuo
Exaudi, Domine, iustitiam meam
If. Intende deprecationem meam
Exsultate, iusti, in Domino
If. Rectos decet collaudatio

E4
E4

324
283
202
238
125
346

125

C3a

30

E5

70

C2a

65

C2g

42

D 1e

121

C2g

148

E5*
C3g

150

C3g

1!6

El

131

C2g

50

E3

88

Dlb

83

C2g

41

In convertendo Dominus
If. Facti sumus sicut consolati
(In te, Domine, speravi)
In manus tuas, Domine
If. Commendo spiritum meum
In te, Domine, speravi
If. Non confundar in reternum
lubilate Deo, omnis te~ra .
If. Date gloriam laudi eius
(Iudica me, Deus)
Spera in Deo
If. Salutare vultus mei, Deus meus
Lretatus sum .
If. In domum Domini lretantes ibimus
Laudate Dominum de crelis .
If. In excelsis laudate Deum
pt. Omnes angeli eius, laudate Deum
Laudate Dominum in sanctuario eius
pt. In sanctis eius laudat'e Deum
Laudate Dominum, omnes gentes
pt. Super omnem terram
(Memento, Domine, David) .
Sacerdotes tui induantur
If. Et sancti tui exsultent
Miserere mei, Deus .
If. Miserere mei, Deus
Misericordias Domini .
.
If. In reternum cantabo
Quam dilecta tabernacula tua .
pt. In atria Domini
Quemadmodum desiderat cervus .
If. Desiderat anima mea ad te, Deus

419
139

276
216
221

60, 406
196
311
318
283
358

83
124, 45
71
146, 404

RESPONSA

E5

El

c
E5

(Qui habitat in protectione Altissimi)


Scapulis suis
ij. Sub pennis eius sperabis
(Qui pascis Israel) . . . . .
79
Veni ad liberandum nos
ij. Domine, Deus virtutum
Sa:pe expugnaverunt me
. . . . . .
-128
ij . Sa:pe expugnaverunt me a iuventtute
mea
Cant.
Veni de Libano . . . . . .
canticorum
ij. Veni, . veni, coronaberis
Cant.
Vinea enim Domini
Isaia:
ij. Domus Israel
go

493
91

54

110

295
144

3. RESPONSA
Littene ac numeri in initio linea: positi indicant tonum psailmi responsorii

Dig

E4
C3g
E3

C3a
C2g
C2a
C2g
C2g
C2g
Dlb
El

C2g
Dlb

c
ES

C2g
El

E4
C3g
E3
Dlb
D 1e

C2g

Ad defensfonem meam conspice (Ps, 21 ) .


Adiutor in tribulationibus (Ps. 9)
Ante luciferum genui te (Ps. 109) ..
Cantemus Domino gloriose (Cant. Moysi)
Commendo spiritum meum (Ps. 30) .
Coronasti eum, Domine (Ps. 8) .
Date gloriam laudi eius (Ps. 65)
Date magnitudinem Deo nostro (Cant. Moysi)
Desiderat anima mea ad te, Deus (Ps. 41) .
Docebit mites vias suas (Ps. 24)
Domine, Deus salutis mea: (Ps. 37)
Domine, Deus virtutum (Ps. 79)
Domine, exaudi vocem meam (Ps. 129)
Dominus potens in prrelio (Ps. 23)
Domus Israel (Cant. Isaia:) .
Et benedicam nomini tuo (Ps. 144) .
Et psallere nomini tuo, Altissirpe (Ps. 91)
Et sancti tui exsultent (Ps. 131)
Facti sumus sicut consolati (Ps. 125)
Ha:c dies quam fecit Dominus (Ps. 117)
In a:ternum cantabo (Ps. 88) .
In atria Domini (Ps. 83) .
In domum Domini la:tantes ibimus (Ps. 121 ) .
In excelsis laudate Deum (Ps. 148)

109
103
65
143
139
345
216
145
146, 404
210
97
54
104
305
144
202
232
358
419
1 55
124, 405
71
60, 406
196

494
D*
E*
C2g
C2a
C3g
E4
E4
C2g
Dig

E5
E5*
E5
C2a
El
D lg
E4
C2g
E4

a
C2g

E5
C3g

E5

INDICES

In loco pascure ibi me collocavit (Ps. 22)


In mandatis eius cupit nimis (Ps. 111)
In medio ecclesiie laudabo te (Ps. 21) .
In salutari tuo (Ps. 20) . . . . . . .
In Sanctis eius laudate Deum (Ps. 150)
Intende deprecationem meam (Ps. 16) .
lntende mihi, et exaudi me (Ps. 54)
Miserere mei, Deus (Ps. 50) . . . .
Miserere nostri (Ps. 122) . . . . . .
Non confundar in reternum (Ps. 70) . .
Omnes angeli eius, laudate Deum (Ps. 148)
Omnes gentes servient ei (Ps. 71) . .
Opera mea regi (Ps. 44) . .
Propitius esto peccatis nostris (Ps. 78)
Quia peccavi tibi (Ps. 40) . . . . .
Quoniam in sieculum misericordia eius (Ps. rn5)
Rectos decet collaudatio (Ps. 32) . . . . . .
Srepe expugnaverunt me a iuventute mea (Ps. 128)
Salutare vultus mei, Deus meus (Ps. 42) .
Sub pennis eius sperabis (Ps. 90) . . .
Super omnem terram (Ps. 44 et 116) .
Veni, veni, coronaberis (Cant. Cantic.)

131
357, 380
359
289
318
238
227
83
98
276
311

77
324
84
92
249
125
346
111
221
91
283
295

4. PSALM! ALLELUIATICI

cum antiphonis Alleluia


Litterre ac numeri initio psalmi prrepositi indicant:
1. tonum psalmi alleluiatici,
2. tonum psalmodicum pro antiphona Alleluia,
3. numerum psalmi.
C4
C4
C4
E2d
Dlb
E*
C4
E*
C4
E2d

(1)
(3)
(3)
(4)
(2)
(3)
(4)
(3)
(2)

118

Ad te, Domine, levavi


Afferte Domino, filii Dei
Attendite, popule meus .
Beati immaculati in via

102

Benedic, anima mea, Domino .

24
28

77

84
97
9

Complacuisti tibi, Domine


Cantate Domino .
Confitebor tibi, Domine

278
78
203-204
369-370
37
211
312-313
55-56
66
222

PSALM! ALLELUIATICI

Dlb

(8)

106 Confitemini Domino

El
E2d
Dlb
E2d
E2d
Cl
E*
E2d
Cl
E2d

(4)

117 Confitemini Domino


129 De profundis
49 Deus deorum Dominus locutus est .

Cl
Dlb
C4
Dlb
E2d
C4

62

Deus, Deus meus es tu

17 Diligam te, Domine


23 (Domini est terra) Quis ascendet
26 Dominus illuminatio mea .
96 Dominus regnavit, exsultet terra

(4)
(8)
(7)
(2)
(4) Cant. Ecce tu pulchra es .
(3) 44 Eructavit cor meum
(8) 144 Exaltabo te, Deus meus rex
(7) 19 Exaudiat te Dominus .
(8) 32 Exsulta te, iusti, in Domino
67 Exsurgit Deus .
(8)
(4) 86 Fundamenta eius .
(3) 125 In convertendo
113 In exi tu Israel .

E*
Dlb
Cl
E*
Cl
Cl
Dlb

(8)

Cl
Dlb
Cl

(2)
(1)
(4)

(7)
(3)
(7)

30
121
150
88
123
36
46
79
64
94

In te, Domine, speravi


Lretatus sum .
Laudate Dominum in sanctuario eius
Misericordias Domini .
Nisi quia Dominus .
Noli remulari in malignantib!ls
Omnes gentes, plaudite manibus .
Qui pascis Israel, intende .
Te decet hymnus
Venite, exsultemus Domino

495
166, 167
168, 173, 174
147
407, 409
189
408
391
182
72
217
291
306
326
296-297
250
381-382
319-320
186
347-348
263-264
284
157
47
228
332
197
361
349
360
179
61
233-234
239

5. ANTIPHONlE ACCLAMATIONIS
1

5
1

Amen, amen dico vobis


Non in solo pane
Qui verbum Dei
Vobis datum est

I II

99
105
93

INDICES

6. TRACTUS

1
6

Ad te levavi (Ps. 122)


Adiuva nos (Ps. 78) . .
De profundis (Ps. 129) .
Ego dixi (Ps. 40) . . .
Qui confidunt (Ps. 124)
Sa::pe expugnaverunt (Ps. 128)

409
85
!06
93
99
112

7. SEQUENTiiE
Ecce panis (pro seq. Lauda Sion) .
Veni, Sancte Spiritus .
Victima:: paschali laudes . . . . .

8. ANTIPHONiE AD OFFERTORIUM

cum suis. psalmis


Numerus in initio linea:: positus indicat tonum psalmodicum.
4
7
2
2
4
1

2
8
8
1
8
4
8
7
7
8
1
8
8
8
1

A solis ortu (Ps. 112 )


Ad te de luce (Ps. 62).
Afferentur in la::titia (Ps. 44)
Angelorum esca (Ps. 83) .
Ascendit Deus (Ps. 46)
Ave, Maria, gratia plena (Ps. 24) .
(Ps. 84).
Beati omnes (Ps. 127)
Beati qui lavant (Ps. 50) .
Bene fundata est (Ps. 137) .
Benedictus es in firrnamento (Cant. Danielis) .
Benefac, Domine (Ps. 124) .
Bonum est confiteri Domino (Ps. 9 1)
Confirrna hoc (Ps. 67)
sine alleluia .
Confitebor Domino nimis (Ps. I08)
Constitues. eos (Ps. 44) .
Contriturn est (Ps. 68) .
Cum facis eleemosynam (Ps. 50)
Descendit Iesus (Ps. 1)
Deus adiuvat me (Ps. 53)
Dextera Domini (Ps. 1 1 7)
Diffusa est gratia (Ps. 44)

252
169
371
206
182
62
272
246
350
333
198
243
I06
192
396
392
285
212
94
268
229
151
264, 372

ANTIPHONJE AD COMMUNIONEM

8
8
4
1
4
4
8
7
5
8
7
8
1
4
4
7
4
4
7
1
1
2
1
8
1
2
4
8

Ecce dedi te (Ps. 46) .


Erant parentes Iesu (Ps. 39 )
Faciamus hie (Ps. 132)
Factus est adiutor (Ps. 29) .
Frange esurienti (Ps. 50) . .
Habitabit in tabernaculo (Ps. 14) .
Illumina (Ps. 12) . . .
In crelestibus regnis (Ps. 20) . . .
In conspectu angelorum (Ps. 137) .
Intende voci orationis (Ps. 5) .
Iubilate Dea (Ps. 46) . . . .
Iudica causam meam (Ps. 21 )
Iusti confitebuntur (Ps. I 18)
Lretentur creli (Ps. 95 ) . . .
Ne derelinquas me (Ps. 139)
Nomen sempiternum (Ps. 5)
Paradisi portre (Ps. 95)
Posuisti, Domine (Ps. 20)
Puer qui natus est (Ps. 64)
Qui exspectant Dominum (Ps. 36)
Qui te exspectant (Ps. 24) . .
Redemptor meus vivit (Ps. 17)
Reges Tharsis (Ps. 71 ) . . . .
Sanctificavit tabernaculum (Ps. 45)
Sanctum nomen Domini (Ps. 1)
Spiritus Domini super me (Cant. Sapientire)
Stetit angelus (Ps. 140)
Terra tremuit (Ps. 75) . . . . .

9. ANTIPHONJE AD COMMUNIONEM

cum suis psalmis


Numerus in initio linere positus indicat tonum psalmodicum.
8
8
6
2
8
8
1
6
8

Adiuva me (Ps. n8)


Adorate Dominum (Ps. 95)
Alleluia (Ps. 104) . . . . .
Audivi vocem de crelo (Ps. 120)
Beata es, Virgo Maria (Cant. B.M.V. )
Beatam me dicent (Cant. B.M.V.)
Beati pacifici (Ps. 125) .
Benedixisti (Ps; 84) .
Benignitatem (Ps. 84) .

497
254
73
291
88
IOO

411
240
363
41 2
223
i75, 218
112
351
67
235
321
299
362
279
382
56
410
79
326
307
340
3 14
161

498
2
2
2
2
8
8
1
8
8
4

1
8
3

7
4
8

7
8
4
1
8

7
8
4
1
5
3
8
8
8
8
4
1
1
1

7
1
1
8

7
7
3

INDICES

Calicem salutaris (Ps. u5) .


Cantabo Domino (Ps. 12)
Cantate Domino (Ps. 95)
Da nobis, Do:nine (Ps. 59) .
Deo nostro (Ps. 146)
Dilexisti iustitiam (Ps. 44)
Di>mus mea (Ps. 147)
Ecce ancilla Domini (Ps. 95) .
Ecce fidelis servus (Ps. 20) .
Ecce sic benedicetur homo (Ps. 127)
Ego sum panis vivus (Ps. 22)
Factus est repente (Ps. 77) . .
Fidelis servus (Ps. 33) .
Gloriosa prredicentur (Cant. B.M.V.)
Habitabit in tabernaculo (Ps. 14) .
Illuminatio mea (Ps. 26) .
In Galilrea (Ps. 15)
Intellege clamorem (Ps. 5) .
Introibo ad altare (Ps. 42)
I,audate Dominum de cre1is (Cant. David) .
Lux reterna (Ps. 129)
Magnificabitur (Cant. David) . .
Maria autem conservabat (Ps. 77)
Media nocte (Ps. u8) . .
Mirabantur omnes (Ps. 148)
Omnes angeli eius (Ps. 134)
Pascha nostrum (Ps. 65) .
Pater, si non potest (Ps. 115)
Per signum Crucis (Ps. 2)
Petite, et accipietis (Ps. 77)
Portio mea (Ps. 141)
Prudentes virgines (Ps. 118)
Qurerite primum (Ps. 36)
Qui mihi ministrat (Ps. 33)
Qui vult venire (Ps. 33) .
Responsum accepit (Cant. Simeonis)
Sanctum nomen Domini (Cant. B.M.V.)
Sede a dextris meis (Ps. 109) .
Spiritus qui a Patre (Ps. 77)
Tu es Petrus (Ps. 138) .
Tu mandasti (Ps. u8) .
Tu puer (Cant. Zacharire)
Unus militum (Ps. 88)

135
224
176
88
241
128
334
273
269
383
207
397
364
327
353
IOI

170
95
107
199
413
255
74
373
219
3 15
162
II3
308
393
415
374
230
365
352
265
337
183
193
286
247
280
214

CANTUS IN V ARIIS RITIBUS

4
1

Viderunt omnes (Ps. 97) . . . .


Vidimus stellam eius (Ps. 95) . .
Visionem quam vidistis (Ps. 44)
Vos qui secuti (Ps. 138) . . . .

499
68

80
292
34 1

10. CANTUS IN V ARIIS RITIBUS OCCURRENTES

ANTIPHON

4
7
6
7
7
4
4
4
8
3
2
1
1
1

7
8
7
8
3
8

4
8
3

4
1
1

6
5
2
7

Alma Red~mptoris Mater


Alleluia (Ps. 1 1 7) . . . .
Apud Dominum (Ps. 129)
Asperges me (Ps. 50) . .
Ave, Regina crelorum . .
Caro mea requiescet (Ps. 15) .
Chorus angelorum . . . . .
Credo videre bona (Ps. 26)
Crucem tuam (Ps. 66) . .
Dele, Domine (Ps. 50) . .
Delicta iuventutis (Ps. 24)
Ecce Dominus noster . .
Ego sum resurrectio (Ps. 113 A)
Exsultabunt Domino (Ps. 50) . .
Fontes et omnia (Dan. 3, 77. 79)
Hrec porta Domini (Ps. n7) .
Hosanna filio David (Ps. 117)
Hosanna in excelsis (Ps. 117) .
In pace in idipsum (Ps. 4) . .
In paradisum . . . . . . . .
Lumen ad revelationem (Cant. Simeonis)
Mandatum novum (Ps. 118)
Memento mei (Ps. 22 ) .
Ne reminiscaris (Ps. 50) .
Obtulerunt (Ps. 23) . . .
Placebo Domino (Ps. 114)
Popule meus (Improperia)
Pueri Hebrreorum portantes (Ps. 23)
Pueri Hebrreorum vestimenta (Ps. 46)
Regina creli . . . . . . .
Salve, Regina . . . . . .
Sitivit anima mea (Ps. 41)
Sub tuum prresidium

475
147
416
449

475
43 1

425
424
142
86
429
259

425
421
150
427
115

121

INDICES

HYMNI

1
3
3

1
3

7
8

Gloria, laus .
0 Redemptor .
Pange, lingua .
Tantum ergo
Te decet laus .
Te Deum laudamus
Te laudamus, Domine .
Veni, creator .

119
I26
I37
463
473
465, 469
474
464

VARIA

Alma Redemptoris Mater . .


Ave, Regina crelorum . . . .
Ecce lignum crucis ff. Venite, adoremus.
Improperia . . . . . . . . . . . . .
Litanire Sanctorum (in Vigilia paschali)
Litanire Sanctorum
Procedamus in pace .
Regina creli
Salve, Regina . . . .
Sub tuum prresidium
Ubi caritas est vera .

475
475
I40
I4I
I48
479
116, 259
478
476
477
133

11. CANTUS IN ORDINE MISS


I.

IL
III.

IV.

V.

Ad ritus initiales . . . . . .
Signum crucis (n. I )
Formulre salutationis (n. 2)
Pro orationibus . . . . . . .
Ad liturgiam verbi . . . . .
Post lectiones I vel II (nn. I I, I2 )
Ad Evangelium (nn. I3, I4, I5)
Ad Precem eucharisticam . . . .
Ante prrefationem (nn. I6, 17)
Post consecrationem (n . I8)
Ad doxologiam (n. I9)
Ad ritus communionis . . . . . . . . . . .
Toni orationis dominicre (nn. 20, 2I, 22)
Post embolismum Lfbera nos (n. 23)
Ad pacem (n. 24)

'le

INDEX PSALMORUM

VI. Ad ritus conclusionis. . . . . . . . . . . . . . . . .


Ad benedictionem simplicem (nn. 26, 27)
Ad benedictionem sollemnem (n. 28)
et orationes super populum (n. 29)
Ad benedictionem episcopalem (nn. 30, 31)
Ad dimittendum populum lte missa est (nn. 32, 33)

501

14

12. KYRIALE SIMPLEX


Ordinarium
Ordinarium
Ordinarium
Ordinarium
Ordinarium

I
II
III
IV
V

21
23
26
30
34

Credo
Credo
Credo
Credo

I
II
III
IV

II. INDEX PSALMORUM


1
2

4
5

6
8
9

12
14
15
16
17

Beatus vir, qui non abiit


ad intr. 356, ad off. 268, 307.
Quare fremuerunt gentes
ad intr. 64, ad comm. 308.
lnvocantem exaudi me, Deus
ad intr. 123, in exseq. 423.
Verba mea auribus percipe
ad intr. 331, ad off. 223, 321, ad comm. 95.
Domine, ne in furore tuo
miser :re
ad intr. 402.
Domine, Dominus noster
ad intr. 195, psal. resp. 345
Confitebor tibi, Domine, ... narrabo
psal. resp. 104, psal. allel. 222.
Usquequo, Domine, oblivisceris me
ad off. 240, ad comm. 224.
Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo
ad off. 4II, ad comm. 353
Conserva me, Deus
ad intr. 387, ad comm. 170, in exseq. 431.
Exaudi, Domine, iustitiam meam
psal. resp . 238.
Diligam te, Domine, fortitudo mea
ad intr. 220, psal. allel. 391, ad off. 410.

38
41

47

INDICES

18A Ca:li cnarrant gloriam Dci


ad intr. 59, 282, 339
19
Exaudiat te Dominus
psal. allel. 382.
20 Domine, in virtutc tua l~tabitur rex
psal. rc.;p. 289, ad off. 362, 363, ad comm. 269.
21
Deus, Deus meus, quarc me dereliquisti
psal. resp. 1og, 359, ad off. 112.
22
Dominus pascit me
ad intr. 165, psal. resp. 131, ad comm. 207,
ad vig. def. 417.
23 Domini est terra
ad intr. 368, psal. resp. 305, _psal. allel. 182,
ad process. candelarum 26o, ad process. ramorum 117.
24 Ad te, Domine, levavi animam meai
ad intr. 53, 96, 225, psal. resp. 2IO, psal. allel. 278, ad off. 57, 62,
in cxscq. 430.
26
Dominus llluminatio mea
psal. allel. 72, ad comm. 101, in exscq. 424.
28 Afferte Domino, filii Dei
psal. allel. 78.
29
Exaltabo te, Domine
ad off. 88.
30
In te, Domine, speravi
ad intr. 317, psal. allel. 228.
32
Exsultate, iusti, in Domino
ad intr. 2og, 344, psal. resp. 125, 346, psal. aUel. 320.
Bcnedicam Dominum in omni tempore
33
ad comm. 352, 364, 366 (454, 46o).
36
Noli ~mulari in malignantibus
ad intr. 379, psal. allel. 360, ad off. 383, ad comm. 230.
37
Domine, ne in furore tuo ... quoniam
psal. resp. 97.
39
Exspectans cxspectavi Dominum
ad off. 73.
40 Bcatus, qui intcllegit
psal. resp. 92, tract. 92.
41
Quemadmodum desiderat cervus
psal. resp. 146, 404, in cxseq. 428.
42
Iudica me, Deus, et disceme causam meam
psal. resp. 221, ad comm. 107.
44
Eructavit cor meum
ad intr. 367, psal. resp. 283, 324, psal. allel. 297,
ad off. 26i;, 286. <171. <in. ad comm. 128. 2Q2.

INDEX PSALMORUM

45
46

47
49
50

53
54
56
59

62
64
65
66
67
68
70
71
75
77
78
79

Deus est nobis refugium et virtus


ad intr. 271, 302, 336, ad off. 327.
Omnes gentes, plaudite manibus
psal. allel. l 79, ad off. l 75, 183, 218, 254,
ad process. ramorum l 18.
Magnus Dmninus et Iaudabilis nimis
ad intr. 231, 262.
Deus deorum Dominus locutus est
psal. allel. l 89.
Miserere mei, Deus, secundum
psal. resp. 83, ad off. 94, 100,
ad bened. cinerum 86, in exseq. 421, 422.
Deus, in nomine tuo salvum me fac
ad off. 229.
Auribus percipe, Deus, orationem meam
psal. resp. 226.
Miserere mei, Deus, miserere mei
ad intr. 82 .
Deus, reppulisti nos
ad comm. 89.
Deus, Deus meus es tu
psal. allel. 408, ad off. 169.
Te decet hymnus, Deus, in Sion
ad intr. 401, psal. allel. 234, ad off. 280
Jubilate Deo, omnis terra
ad intr. 215, psal. resp. 216, ad comm. 162.
Deus misereatur nostri
ad intr. 130, ad adorationem Crucis 140.
Exsurgit Deus, et dissipantur inimici eius
ad in tr. l 78, psal. allel. 186, 348, ad pff. 192.
Salvum me fac, Deus
ad intr. 83, ad off. 213.
In te, Domine, speravi
ad intr. 108, psal. resp. 276.
Deus, iudicium tuum regi da
ad intr. 253, psal. resp. 77, ad off. 79.
Notus in Iudzea Deus
ad off. 161 .
Attendite, popule meus, doctrinam meam
psal. allel. 204, ad comm. 74, 193, 393
Deus, venerunt gentes
psal. resp. 84, tract. 85, ad off. 350.
Qt.ii pascis Israel, intende
psal. resp. 54, psal. allel. 61.

504
83

84
85
86
88

90
91
94
95
96

97
101
102
103
104
105
106

108
109

111
112

INDICES

Quam dilecta tabernacula tua


ad intr. 288, psal. resp. 71, ad off. 206.
Complacuisti tibi, Domine, in terra tua
psal. allel. 56, ad off. 273, ad comm. 58, 63 .
Inclina, Domine, aurem tuam
ad intr. 237.
Fundamenta eius in montibus sanctis
psal. allel. 264.
Misericordias Domini in reternum cantabo
ad intr. 343, psal. resp. 124, 405, psal. allel. 361,
ad comm. 214.
Qui habitat in protectione Altissimi
ad intr. go, psal. resp. 91.
Bonum est confiteri Domino
ad intr. 267, 275, 355, psal. resp. 232, ad off. w7.
Venite, exsultemus Domino
ad intr. 76, psal. allel. 239.
Cantate Domino canticum novum, cantate
ad off. 67, 300, ad comm. 80, 176, 236, 273.
Dominus regnavit, exsultet terra
psal. allel. 217, 290, 306.
Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia
ad intr. 172, 294, psal. allel. 66, ad comm. 68.
Domine, exaudi orationem meam, et clamor
ad intr. 390.
Benedic, anima mea, Domino; et omnia
psal. allel. 211, 313.
Benedic, anima mea, Domino: Domine
ad intr. 185, 395.
Confitemini Domino et invocate
ad comm. 163.
Confitemini Domino
quis Ioquetur
psal. resp. 249.
Confitemini Domino
dicant
psal. allel. 166, 167, 168, 173, 174.
Deus laudis mere, ne tacueris
ad off. 392.
Dixit Dominus Domino meo
ad intr. 201, psal. resp. 65, ad comm. 183.
Beatus vir, qui timet Dominum
psal. resp. 357, 380.
Laudate, pueri Domini
ad intr. 248, ad off. 252.

INDEX PSALMORUM

113A
114
115
116
117

118

120
121
122
123
124
125
127
128
129

131
132
134
137
138
139

In exitu Israel de h:gypto


psal. allel. 157, 407, in exseq. 426.
Dilexi, quoniam exaudit Dominus
in exseq. 420.
Credidi, etiam cum locutus sum
ad COmlll. 113, 136.
Laudate Dominum, omnes gentes
psal. resp . 283.
Confitemini Domino ... dicat nunc
ad intr. 102, 403, psal. resp. 155, psal. allel. 147, ad off. 151,
ad process . ramoruin u5, 121, in exseq. 427.
Beati immaculati in via
psal. allel. 370, ad off. 351, ad comm. 244, 247, 374,
ad lotionem pedum 132.
Levabo oculos meos in montes
ad comm. 414.
La:tatus sum in eo quod dixerunt mihi
ad intr. 242, psal. resp. 60, 406, psal. allel. 332.
Ad te levavi oculos meos
ad intr. 245, psal. resp. 98, tract. 409.
Nisi quia Dominus erat in nobis
psal. all el. 349.
Qui confidunt in Domino
tract. 99, ad off. 243.
In convertendo Dominus captivitatem Sion
psal. re3p. 419, psal. allel. 284, ad comm. 322.
Beatus omnis, qui timet Dominum
ad intr. 70, ad off. 246, ad comm. 384.
Sa:pe expugnaverunt me
psal. resp. 110, tract. 112.
De profundis clamavi ad te, Domine
psal. resp. 104, tract. 106, psal. allel. 409, ad comm. 413,
ad vig. def. 416.
Memento, Domine, David
psal. resp. 358.
Ecce quam bonum et quam iucundum
ad off. 292.
Laudate nomen Domini
ad comm. 315.
Confitebor tibi, Domine ... quoniam
ad intr. 310, ad off. 334, 412.
Domine, scrutatus es et cognovisti me
ad comm. 34 I.
Eripe me, Domine, ab homine malo
ad off. 235 .

506
140
141
144
146
147
148
150

INDICES

Domine, clamavi ad te, ad m,e festina


ad off. 314.
Voce mea ad Dominum clamo
ad comm. 415.
Exaltabo te, Deus meus rex
psal. resp. 202, psal. allel. 250-251.
Laudate Dominum, quoniam bonum est psallere
ad comm. 241.
Lauda, Ierusalem, Dominum
ad comm. 334.
Laudate Dominum de crelis
psal. resp. 196, 311, ad comm. 219.
Laudate Dominum in sanctuario eius
psal. resp. 318, psal. allel. 197.

III. INDEX CANTICORUM


cum antiphonis sms
Cant. Moysi
Deut 32
Cant. Danielis
Dan 3
Cant. Ephes.
Eph I
Cant. Zacharia:
Le 1
Cant. David
I Chr 29
Cant. Moysi
Ex 15
Cant. canticorum
Cant. 4
Cant. Sapientire
Sap 3
Cant. Isaire
Is 61. 62
Cant. B. Maria: V.
Le I
Cant. Simeonis
Le 2
Cant. canticorum
Cant. 4
Cant. Isa ire
Is 5

Audite, creli
psal. resp. 145.
Benedicite, omnia opera
ad off. 198.
Benedictus Deus et Pater
ad comm. 287.
Benedictus Dominus
ad comm. 280.
Benedictus es, Domine
ad comm. 199, 255.
Cantemus Domino
psal. resp. 143.
Ecce tu pulchra es
psal. allel. 326.
Fulgebunt iusti
ad off. 340.
Gaudens gaudebo
ad intr. 323.
Magnificat
ad comm. 301, 303, 328, 333
Nunc dimittis
ad comm. 266, ad bened. candelarum 260.
Veni de Libano
psal. resp, 295.
Vinea enim Domini
psal. resp. 144.

INDEX ANTIPHONARUM

IV. INDEX ANTIPHONARUM


A fructu frumenti .
A solis ortu . .
Ad te de luce
Ad te, Domine, levavi .
Adiuva me . . . .
Adorate Dominum
Adspice in me . .
Advenerunt nobis .
Afferentur in lretitia
Alleluia . . . . .
Alma Redemptoris Mater
Amen amen dico vobis: Si quis
Angelorum esca . .
Angelus Domini . .
Aperite mihi portas
Apud Dominum .
Ascendit Deus
Asperges me .
Assumpsit Iesus
Assumpta est .
Audivi vocem de crelo
Ave, Maria
Ave, Regina crelorum .
Beata es, Virgo Maria .
Beata Mater . . .
Beatam me dicent.
Beati omnes
Bea ti pacifici . .
Beati qui !avant .
Bene fundata est
Benedicite Dominum .
Benedicta sit
Benedictus es . .
Benedixisti . . .
Benefac, Domine
Benignitatem . .
Bonum .est confiteri
Calicem salutaris .
Cantabo Domino .
Cantate Domino canticum

123
252
169
53
244
235
225
83
371
147, 153
475
111
206
271
403
416
182
449
288
294
414
62, 272
475
303
336
300
246
321
350
333
310
195
198
63
243
57
I06
135
224
172, 386

508
Cantate Domino, et benedicite
Caro mea requiescet .
Chorus angelorum .
Clamor meus .
Confirma hoc, Deus
Confitebor Domino
Constitues eos .
Contritum est .
Credo videre bona
Crucem tuam .
Cum facis eleemosynam

INDICES

176
43 1
425
390
192, 396
392
285
212
424
141
94
88
242
86
429
241
268
229

Da nobis, Domine .
Da pacem, Domine
Dele, Domine .
Delicta iuventutis
Deo nostro .
Descendit lesus
Deus adiuvat me
Deus meus, eripe me
Dextera Domini .
Diffusa est gratia
Dilexisti iustitiam
Diligite Dominum .
Discite a me
Dominus ab utero .
Dominus dixit ad me
Domus mea
Dona eis, Domine .
Dum complerentur

151
264, 372
128, 367
317
209
275
64
334
402
185

Ecce ancilla Domini .


Ecce dedi te
Ecce Dominus noster
Ecce fldelis servus .
Ecce sic benedicetur .
Ego sum panis vivus
Ego sum pastor bonus .
Ego sum resurrectio et vita
Erant parentes Iesu
Exsultabunt Domino .

273
254
259
269
383
207
165, 389
425
73
421

Faciamus hie .
Factus est adiutor .
Factus est repente .

108

291
88, 220
397

INDEX ANTIPHONARUM

509

Fidelis servus . .
Fontes et omnia
Frange esurienti .

364
150

Gloriosa prredicentur .

327

IOO

Habitabit in tabernaculo .
Hrec porta Domini
Hi sunt qui venerunt
Hosanna filio David .
Hosanna in. excelsis

353, 411
427
343
115
121

Iacob autem . .
Illumina oculos .
Ilhnn.inatio mea .
In crelestibus regnis
In conspectu angelorum
In Galilrea lesum videbitis
In omnem terram .
In pace in idipsum
In paradisum . . .
In tribulatione . .
Inclinavit Dominus
Intellege clamorem
lntende voci . . .
lntroibo ad altare .
Introibo in domum
Ioseph, fili David .
Iubilate Deo . . .
ludica causam meam
Iusti confitebuntur .
Iustus ut palma .

70
240
IOI

363
412
170
339
423
425
102
237
95
223
I07
331
267
175, 218
112
351
355

Lretentur creli
Laudate Dominum de crelis
Lumen ad revelationem
Lux reterna . .

67
199
259
413

Magnificabitur
Mandatum novum
Maria autem conservabat
Media nocte . . .
Memento mei . . .
Mirabantur omnes .
Miserere mei, Deus
Misit Dominus angelum

255
132
74
373
417
219
82
282

510

INDICES

Ne derelinquas me
Ne reminiscaris . .
Nomen sempiternum .
Non in solo pane .
Nos autem gloriari
Nuptire factre sunt .

235
422
321
99
129
379

Obtulerunt pro eo .
Oculi mei . . . .
Omnes angeli eius .
Omnis terra adoret te

260
96
3 15
215

Paradisi portre
Pascha nostrum . .
Pater si non potest
Per signum crucis .
Petite et accipietis .
Placebo Domino
Popule meus . .
Portio mea . . .
Posuisti, Domine
Prudentes virgines .
Puer qui natus est
Pueri Hebrreorum portantes .
Pueri Hebrreorum vestimenta

299
162
113
308

393
420
140

415
362
374
279
116
118

Qurerite primum
Qui exspectant Dominum
Qui habitas . . . .
Qui mihi ministrat
Qui te exspectant
Qui verbum Dei
Qui vul t venire .
Redemptor meus vivit
Reges Tharsis .
Regina creli
Regnum eius .
Requiem reternam .
Responsum accepit
Rorate creli . . . .
Sacerdos in reternum
Salve, Regina . . . .
Sanctificavit tabernaculum

4!0

79
478
253
401

265
59

INDEX ANTIPHONARUM

Sanctum nomen
in Cruce
Sanctum nomen
magnificat
Sapientiam sanctorum .
Secus decursus aquarum
Sede a dextris meis
Sit nomen Domini
Sitivit anima mea .
Spiritus Domini replevit
Spiritus .Domini super me
Spiritus qui a Patre .
Stetit angelus . . . .
Sub tuum prresidium
Suscepimus Deus

511

307
337
344
356
183
248
428
395
340
193
314
477
231, 261

Terra tremuit . .
Tota pulchra es .
Tu es, Domine
Tu es Petrus
Tu mandasti .
Tu puer . . .
Tune invocabis

161
323
387
286
247
280
90

Ubi caritas est vera


Unus militum . . .

133
213

Veni, sponsa Christi .


Venite adoremus
Viderunt omnes . . .
Vidimus stellam eius .
Virgo Maria
Viri Galilrei .
Visionem . .
Vobis datum est
Vos qui secuti

368
76
68

Bo
302
178
292
93
341

INDICES

512

V. INDEX GENERALIS
Decretum .
Prrenotanda
I.
Cantus in Ordine Missre
II. Kyriale simplex .
III. Graduale simplex

v
VII

19

51

PROPRIUM DE TEMPORE
Tempus Adventus
Missa I
Missa II . .

53
59

Tempus Nativitatis
In
S.
In
In

Nativitate Domini .
Familia: Iesu, Maria: et Ioseph
Epiphania Domini
Baptismate Domini .

Tempus Quadragesimre
Feria IV cinerum
Dominica I .
Dominica II
Dominica III
Dominica IV
Dominica V.

82
go

96
96
102

108

Hebdomada sancta
Dominica in palmis de Passione Domini . . . . . . . . . . . .
Feria V Hebdomadre sancta::
Missa Chrismatis
Missa in Cena Domini
Feria VI in Passione Domini
Tempus paschale
Sabbato sancto: In Vigilia paschali
Dominica Resurrectionis
Missa I
Missa II . . . .
In Ascensione Domini
Dominica Pentecostes

1 15
123
129
139

INDEX GENERALIS

Tempus per annum


In sollemnitate
In sollemnitate
In sollemnitate
Missa I
Missa II
Missa III
Missa IV
Missa V
Missa VI
Missa VII
Missa VIII
In sollemnitate

Sanctissima: Trinitatis . . . . . .
SS.mi Corporis et Sanguinis Christi
Sacratissimi Cordis Iesu

195
201
209
215
220

D .N.l.C. universorum regis

PROPRIUM SANCTORUM
2
19
25
24
29
6
15

8
14
29
l

febr. In Pra:sentatione Domini


mart. Sancti Joseph .
.
mart. In Annuntiatione Domini
iun. In Nativitate sancti Ioannis Baptista:
iun. Sanctorum Petri et Pauli, App.
aug. In Transfiguratione D. N. I. C.
aug. In Assumptione B. M. V.
sept. In Nativitate B. M . V.
sept. In Exaltatione sanct<e Crucis .
sept. Ss. Michaelis, Gabrielis et Raphaelis, archangelorum
nov. Omnium Sanctorum .
dee. In Conceptione immaculata B. M. V.

..

259
267
271
275
282
288
294
302
305
310
317
323

COMMUNIA
Commune dedicationis ecclesia:
Commune B. Maria: Virginis
Commune Apostolorum .
Commune Martyrum .
Commune Sanctorum
Pro doctoribus . . . .
Commune Sanctarum

33 1
336
339
343
355
359
367

INDICES

MISS. RITUALES, PRO VARIIS NECESSITATIBUS


ET VOTIV.
I. Missre rituales
Pro sponsis .
In professione religiosa

379
385

II. Missre pro variis necessitatibus


In anniversario Papre vel Episcopi .
Pro vocationibus
Pro unitate Christianorum .
Pro pace et iustitia servanda
In quacumque necessitate .

386
387
389
389
390

III. Missre votivre


De Spiritu Sancto
Pro aliis Missis votivis

395
395

LITURGIA DEFUNCTORUM
I. Missa pro defunctis
II. Ordo exsequiarum .

TONI COMMUNES
I. Gloria Patri in antiphonis per octo modos
II. Alleluia in fine antiphonarum .
III. Toni pro psalmis responsoriis . . . .

435

439
440

APPENDIX
I. Ad aspersionem . . .
II. Ad orationem fidelium
III. Ad communionem

449
45 1
454

IV. Cantus varii


Ad Ss.mum Sacramentum: Tantum ergo . . .
Invocatio ad Spiritum Sanctum: Veni creator .
3. Pro gratiis Deo reddendis
4. Antiphonre B. Marire V.
1.

2.

V. Litanire Sanctorum . . . . .

479

INDEX GENERALIS

INDICES
I. Index alphabeticus cantuum
Antiphonre ad introitum
Psalmi responsorii
3. Responsa
4. Psalmi alleluiatici
5 Antiphonre acclamationis
6. Tractus
7. Sequentire
8. Antiphonre ad offertorium
9. Antiphonre ad communionem
IO. Cantus in variis ritibus occurrentes
11. Cantus in Ordine Missre
12. Kyriale simplex
II. Index psalmorum . .
III. Index canticorum . .
IV. Index antiphonarum
V. Index generalis . . .
I,

2.

489
490
493
494
495
496
496
496
497
499
500
501
501

506
507
512

TYPIS VATICANIS