MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT~}II SOCIALE {I FAMILIEI

“Copiii mai \ntåi”
UNIUNEA EUROPEAN~ Program finan]at prin Phare Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului

Drepturile Omului \n Protec]ia Copilului Ghid de Bun` Practic`
PHARE RO-2002 Dezvoltarea [i diversificarea activit`]ilor de protec]ie a copilului Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului Bd. Magheru Nr. 7, Sector 1, Bucure[ti, Romånia Tel: +40 21 310 07 89; Fax: +40 21 312 74 74; office@anpca.ro August 2005 Con]inutul acestui material nu reprezint` \n mod necesar pozi]ia oficial` a Uniunii Europene. www.childrenfirst.ro

CONVEN}IA ONU CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI, CONVEN}IA PENTRU AP~RAREA DREPTURILOR OMULUI {I A LIBERT~}ILOR FUNDAMENTALE LEGEA PRIVIND PROTEC}IA {I PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

CONFERIN}E PE TEMA DREPTURILOR COPILULUI 2004 - MESAJE CHEIE

VIA}A DE FAMILIE

PROTEC}IA |MPOTRIVA ABUZULUI

“Copiii mai \ntåi”

CONVEN}IA ONU CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI CONVEN}IA EUROPEAN~ A DREPTURILOR OMULUI

Drepturile Omului \n Protec]ia Copilului Ghid de Bun` Practic`
CONVEN}IA ONU CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI, CONVEN}IA PENTRU AP~RAREA DREPTURILOR OMULUI {I A LIBERT~}ILOR FUNDAMENTALE LEGEA PRIVIND PROTEC}IA {I PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

NEDISCRIMINARE

RESPONSABILIT~}ILE STATULUI

CUPRINS
Prefa]` Preambul
2 4

7.
Abuzul asupra copilului

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

8.
Situa]ia [i nevoile copiilor cu dizabilit`]i

I
Introducere

6 8 10 14 16 18 20 22 24

9.
Dobândirea independen]ei [i implicarea copiilor în luarea deciziilor privind viitorul lor

II
Comentariu privind legisla]ia

10.
Cooperarea cu comunit`]ile locale

III
Protec]ia copilului

11.
Interven]ia timpurie pentru a preveni situa]iile care pot deveni periculoase

1.
Importan]a stabilirii [i p`str`rii identit`]ii copilului

12.
Serviciile de tip familial

2.
Spitalizarea [i întârzierile în dezvoltarea copiilor. Importan]a asisten]ei individualizate imediate

13.
Asisten]a maternal`

3.
Prevenirea abandonului nou-n`scu]ilor prin sprijinirea [i monitorizarea gravidelor [i tinerelor mame în situa]ii de risc

14.
Sprijin financiar / fond de urgen]`

15.
Cooperarea inter-institu]ional` (cooperarea cu al]i speciali[ti [i organiza]ii)

4.
Protec]ia copilului în regim de urgen]`

IV
Concluzii

5.
Men]inerea copilului în familie

V
ANEXA

6.
Dreptul copilului de a men]ine contactul cu membrii familiei

PREFA}~

România se afl` într-o etap` important` în ceea ce prive[te implementarea celei mai profunde reforme în domeniul protec]iei drepturilor copilului \n regiune. Dup` ce a fost criticat` cu severitate în anii ‘90, pentru tratamentul aplicat copiilor institu]ionaliza]i, în 2001 România a f`cut un pas hot`râtor prin \nchiderea institu]iilor reziden]iale mari [i reintegrarea copiilor \n familiile naturale. Cånd acest lucru nu a fost posibil, au fost create servicii alternative de protec]ie, cum ar fi asisten]a maternal` [i casele de tip familial. Cu toate acestea, crearea unei infrastructuri de astfel de servicii, la nivel na]ional, nu a fost suficient`. Era nevoie, de asemenea, de profesioni[ti cu o alt` abordare a filozofiei acestei politici precum [i de o nou` legisla]ie care s` reflecte mai bine spiritul Conven]iei ONU privind Drepturile Copilului [i al Conven]iei Europene a Drepturilor Omului. Noua legisla]ie, aprobat` \ntre timp de de Guvernul Romåniei, î[i concentreaz` aten]ia asupra familiei [i drepturilor tuturor copiilor [i nu numai a celor afla]i în dificultate. De aceea, era foarte important ca acest mesaj s` fie auzit de to]i aceia care lucrau cu copii [i

familiile lor. Pentru a preg`ti implementarea noii legisla]ii, Comisia European` a finan]at o serie de conferin]e pentru diseminarea spiritului celor dou` conven]ii în rândul speciali[tilor din cadrul Direc]iilor pentru Protec]ia Copilului (ast`zi structuri ale Direc]iilor Generale pentru Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului) [i al membrilor Comisiilor pentru Protec]ia Copilului, la nivel de jude]e/sectoare, precum [i în rândul celorlalte institu]ii cu atribu]ii în domeniu. Programul conferin]elor a inclus prezent`ri ale unor exper]i europeni [i români, precum [i utilizarea unor tehnici ca studiul de caz [i jocul de rol , cu scopul de a ajuta 350 de speciali[ti din întreaga ]ar` s` în]eleag` cum se aplic` noua legisla]ie \n activitatea de fiecare zi . Aceast` bro[ur` se dore[te a fi o continuare a acestor ateliere de lucru, un instrument pentru cei a c`ror via]` profesional` ridicat` la nivel de excelen]`, este dedicat` binelui copiilor.

"Comisia European` se bucur` s` fie partenera României, în calitatea sa de viitoare membr` a Uniunii Europene într-unul din sectoarele cheie - protec]ia drepturilor copilului"

"România va continua s` fac` toate eforturile pentru a plasa interesele copiilor înaintea oric`ror alte interese"

Jonathan Scheele {eful Delega]iei - Delega]ia Comisiei Europene \n Romånia

Bogdan Adrian Panait Secretar de Stat, Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului

PREAMBUL

2

Aceast` bro[ur` se bazeaz` pe concluziile rezultate în urma unei serii de conferin]e, organizate in cadrul programului "Copiii mai întâi - 2001". "Copiii mai întâi" este titlul unui program multianual, finan]at de Uniunea European` [i implementat de Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC), cu scopul de a dezvolta noi servicii de protec]ie a copilului, prin înt`rirea [i diversificarea activit`]ilor de protec]ie a copilului. Una dintre componentele principale ale acestui program a fost acordarea de granturi pentru dezvoltarea la nivel jude]ean de noi servicii, ca alternativ` la închiderea institu]iilor de tip vechi. Conferin]ele au fost organizate la nivel regional, câte dou` în fiecare dintre cele 6 regiuni desemnate, în perioada ianuarie - iulie 2004. Participan]ii, reprezentând fiecare jude], au fost membri ai Direc]iilor pentru Protec]ia Copilului (acum structuri ale Direc]iilor Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului) [i speciali[ti din alte institu]ii cu responsabilit`]i în domeniu care erau membri ai Comisiilor pentru Protec]ia Copilului. Aceast` serie de conferin]e s-a încheiat cu o Conferin]` Na]ional`, ce a avut loc la data de 5 iulie 2004. Obiectivul principal al acestor conferin]e a fost în]elegerea Conven]iei ONU privind Drepturile Copilului [i a Conven]iei Europene a Drepturilor Omului, precum [i identificarea unor modalit`]i prin care se pot implementa obiectivele [i cerin]ele acestor conven]ii. Una dintre temele principale ale conferin]ei a fost importan]a deosebit` pe care o are lucrul într-o atmosfer` pozitiv`, cu p`rin]ii [i copiii, precum [i importan]a p`str`rii unui echilibru între respectul pentru responsabilit`]ile p`rin]ilor, pe de o parte [i interven]ia statului pentru protejarea copiilor, pe de alt` parte. În cadrul acestor conferin]e s-au analizat responsabilit`]ile legate de protec]ia copilului din mai multe perspective - legal`, procedural`, organiza]ional` [i a practicii profesionale - participan]ii fiind încuraja]i s` se gândeasc` cum pot lucra cu colegii [i familiile pentru a se asigura c` abordarea lor este cea mai potrivit`. Participan]ii au fost ajuta]i s` fac` acest lucru prin prezent`rile exper]ilor str`ini [i români, prin discu]ii de grup, studii de caz, planuri de ac]iune [i distribuirea de materiale relevante. Feedback-ul primit de la exper]i [i participan]i indic` faptul c` aceste conferin]e [i-au atins scopul, acela de a-i ajuta pe participan]i s`-[i îmbun`t`]easc` cuno[tin]ele legate de prevederile celor dou` conven]ii [i activitatea de zi cu zi. Cheia succesului acestor conferin]e a fost faptul c` participan]ii au avut ocazia s` realizeze c` abord`ri
1

diferite ale situa]iilor comune din familie [i folosirea de resurse diverse - oameni, cl`diri, bani [i contacte - pot duce la identificarea unor solu]ii alternative de satisfacere a nevoilor copiilor. Aceasta este o tem` analizat` în detaliu în aceast` bro[ur`, în ceea ce prive[te lucrurile pe care le putem înv`]a din practica de pân` acum [i ceea ce se poate dezvolta în continuare, din perspectiv` na]ional` [i interna]ional`. Aceast` bro[ur` este rezultatul analizei [i cooper`rii dintre exper]i români din cadrul Directiilor pentru Protec]ia Copilului, exper]i interna]ionali [i reprezentan]i ai Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului1, precum [i a responsabilului pentru probleme de protec]ia copilului din cadrul Comisiei Europene. Se dore[te ca aceast` bro[ur` s` fie un ghid în special pentru Direc]iile Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului, dar [i pentru al]i speciali[ti implica]i în activit`]ile de protec]ia copilului ( asisten]i sociali, poli]isti, profesori, medici, judec`tori etc.). Bro[ura abordeaz` o gam` larg` de domenii în care, a[a cum s-a eviden]iat în cadrul acestor conferin]e, au existat probleme în ceea ce prive[te respectarea cerin]elor stipulate în cele dou` conven]ii interna]ionale. Capitolele I [i II abordeaz` probleme referitoare la protec]ia copilului în România, inclusiv comentarii ale aspectelor [i implica]iilor de natur` legal`, având în vedere schimb`rile semnificative ap`rute prin introducerea legii 272/2004. Capitolul III include câteva cazuri reale, prezentate de participan]i în cadrul conferin]elor, pe baza c`rora se analizeaz` în detaliu aspecte particulare ale protec]iei copilului în contextul României. Pentru fiecare caz prezentat, înainte de analizarea concret` a situa]iei respective, se face o analiz` [i un comentariu legal. Acestei analize îi urmeaz` o discu]ie detaliat` a cazului [i sublinierea mesajelor cheie, care îl pot ajuta pe cititor s` foloseasc` acest exemplu în rezolvarea cazurilor reale la care lucreaz`. |n sfâr[it, capitolele IV [i V prezint` concluzii [i o list` a surselor suplimentare de informa]ii. De asemenea, se face o scurt` prezentare a autorilor acestui material, împreun` cu adresele de mail la care ace[tia pot fi contacta]i direct pentru întreb`ri [i l`muriri legate de con]inutul acestei bro[uri. Bro[ura trebuie citit` în întregime, dar este astfel alc`tuit` încât un asistent social sau orice alt` persoan` cu atribu]ii în domeniul protec]iei copilului s` poat` folosi foarte u[or fiecare dintre exemplele prezentate drept instrument de înv`]are sau ghid pentru abordarea problemelor cu care ace[tia se confrunt` în activitatea lor curent`.

INTRODUCERE

Liliana Ro[u, Nicoleta Preda, Rodica Pîslaru, Elena Tudor, Alexandra Georgescu, Simona Pella.

4

Pentru a dezvolta rela]ii emo]ionale stabile, copiii au nevoie de r`d`cini, a[a cum au copacii c`rora r`d`cinile le confer` stabilitate [i le asigur` hrana. R`d`cinile copiilor nu pot cre[te decât în solul hr`nit de o leg`tur` sigur` [i stabil` cu cei care îi au în grij`, de obicei p`rin]ii lor. F`r` siguran]a oferit` de rela]ii sociale stabile, nu numai dezvoltarea emo]ional`, dar [i cea cognitiv` [i, în unele cazuri, chiar fizic`, poate avea de suferit. În ultimii ani, progresul tehnologic a permis speciali[tilor s` p`trund` mai adânc în tainele func]ion`rii creierului uman. A devenit foarte clar faptul c` dezvoltarea [i func]ionarea creierului sunt determinate de experien]ele generate de rela]iile inter-personale, într-o propor]ie mult mai mare decât se crezuse anterior. A[adar, atunci când lucr`m cu copiii, sarcina noastr` principal` este s` ne asigur`m c` aceste experien]e de rela]ionare confer` siguran]` [i stabilitate, astfel încât copilul respectiv s` poat` deveni o persoan` complet`. O alt` condi]ie esen]ial` pentru ca un copil s` aib` r`d`cini puternice, este experien]a [i con[tientizarea faptului c` apar]ine unui grup de persoane care au o istorie comun`. În cultura noastr`, aceasta este istoria familiei, care const` în p`rin]i, fra]i, bunici [i poate [i alte rude. În alte culturi, poate fi familia l`rgit` sau chiar un trib. Familia asigur` un fundament [i un model de interac]iune uman`, conferind în acest fel identitatea care d` substan]` individualit`]ii unei persoane. Familia este resursa care hr`ne[te respectul de sine [i for]a personal`. Când, mai târziu în via]`, ne confrunt`m cu provoc`ri, ne baz`m de obicei pe experien]ele psihologice generate de via]a de familie [i rela]iile imediate, pentru a elabora o strategie prin care s` putem face fa]` provoc`rilor respective. Dac` experien]ele de via]` din perioada copil`riei nu sunt adecvate, resursele pe care le putem folosi pentru a ne descurca mai târziu sunt mult mai mici. În afar` de r`d`cinile care le dau stabilitate [i siguran]`, copiii au nevoie de încredere [i capacitatea de a-[i explora universul, pentru a câ[tiga experien]`, cuno[tin]e, [i pentru a-[i dezvolta abilit`]i care s` le asigure independen]a. Pentru asta copiii trebuie permanent ajuta]i [i încuraja]i de adul]i, care nu numai c` le confer` sentimentul de siguran]`, dar le stimuleaz` curiozitatea [i le arat` posibilit`]ile de explorare a realit`]ii. Asta înseamn` c` adul]ii din via]a lor sunt aceia care trebuie s` le acorde aten]ie [i îndrumare [i s` aib` încredere în capacitatea lor de a înv`]a, pentru a-[i putea dezvolta aceste abilit`]i [i a dobândi încredere în sine. Atunci când nu exist` suficient` siguran]`, aten]ie [i stimulare, în special la vârste fragede, copiii se simt dep`[i]i [i nu pot face fa]` experien]elor din via]a lor. La asta se adaug` un sentiment de fric` constant`, care îi cople[e[te. Toate acestea duc mai departe la instabilitate emo]ional`, o slab` capacitate de a-[i controla sentimentele [i capacitate sc`zut` de a în]elege lumea înconjur`toare. Copiii care trec prin astfel de experien]e nu î[i pot gestiona [i controla impulsurile

emo]ionale. De obicei, ace[ti copii devin violen]i, autodistructivi, dependen]i de alte persoane sau de substan]e nocive. Pentru a compensa neputin]ele, de multe ori ace[ti copii devin egocentri[ti. În mod caracteristic, copiii se retrag într-o lume interioar` exclusivist`, în care î[i dezvolt` propriile modalit`]i de în]elegere a lucrurilor [i persoanelor care îi înconjoar`, iar confruntarea dintre mediul creat [i problemele de via]` este extrem de dur` [i istovitoare. Pe termen lung, copiii au probleme mari în a înfrunta problemele [i provoc`rile vie]ii, pentru c` preocuparea lor principal` este de a încerca s` supravie]uiasc` la nivel mental [i emo]ional. În loc s` se concentreze asupra ce trebuie s` înve]e sau s` fac`, sunt distra[i de aceast` interminabil` c`utare a siguran]ei [i sentimentului de apartenen]`. Aceste concluzii, trase în urma cercet`rilor din ultimii 50 de ani privind importan]a ata[amentului [i rela]ion`rii pentru dezvoltarea armonioas` a copilului, reprezint` baza muncii de protec]ie a copiilor. În]elegem din ce în ce mai bine cât de important` este pentru un copil familia. O familie func]ional` îl ajut` s` devin` un adult capabil, s` duc` o existen]` independent` [i s` stabileasc` rela]ii sociale de calitate. |n cazul \n care copilul nu are o familie care s` fac` aceste lucruri, exist` [i alte persoane care î[i pot asuma acest rol. Este esen]ial îns`, ca aceste persoane s` fie con[tiente c` un copil are nevoie de identitate, stabilitate [i aten]ie individual` [i s` poat` în]elege nevoia de rela]ionare pe care o au toate fiin]ele umane. Aceste lucruri pot [i trebuie s` ne ghideze permanent atunci când lucr`m pentru copiii care au nevoie de sprijinul nostru. În loc s` plas`m copiii în institu]ii, unde tr`iesc în grupuri foarte mari, f`r` a avea prea multe [anse de a men]ine un contact permanent cu p`rin]ii, trebuie s` facem totul pentru a coopera cu familiile pentru a le ajuta s` aib` grij` de copiii lor. Dincolo de simpla satisfacere a nevoilor materiale ale acestor familii, trebuie s` ne asigur`m c` sunt capabile s` asigure rela]ii emo]ionale stabile cu copiii. P`rin]ii care au mijloacele [i capacitatea de a fi p`rin]i nu î[i doresc altceva decât s` aib` grij` de copiii lor. Totu[i, exist` situa]ii în care p`rin]ii au probleme, nu numai materiale, ci [i emo]ionale, [i atunci au nevoie de sprijinul [i sus]inerea speciali[tilor din protec]ia copilului, care s`-i ajute s` treac` peste aceste probleme. Folosirea acestor noi abord`ri poate fi o provocare pentru speciali[ti. Cei care pot face acest lucru sunt profesioni[ti, care [tiu s` men]in` echilibrul între garantarea siguran]ei [i protec]iei copilului [i satisfacerea nevoilor de stabilitate [i continuitate ale acestora, sarcin` cu atât mai dificil` cu cât cazurile difer` unul de cel`lalt. Bro[ura îi poate ajuta s` duc` la îndeplinire aceste sarcini.

II
COMENTARIU PRIVIND LEGISLA}IA

6

Legisla]ie relevant` De[i exist` multe conven]ii interna]ionale [i legi române[ti ale c`ror prevederi reglementeaz` aspecte legate de copiii români [i familiile acestora, acest comentariu se va axa în principal pe cele dou` conven]ii interna]ionale care sunt cele mai importante în domeniu: Conven]ia ONU cu privire la Drepturile Copilului [i Conven]ia European` pentru Ap`rarea Drepturilor Omului [i a Libert`]ilor Fundamentale, la care se face referire în general sub numele de Conven]ia European` a Drepturilor Omului (CEDO) Capitolul se concentreaz` de asemenea asupra celor dou` legi na]ionale adoptate de Parlamentul României în iunie 2004, care au intrat în vigoare în ianuarie 2005. Acestea sunt Legea nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului [i Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adop]iei. (în aceast` lucrare ne vom referi la aceast` a doua lege sub numele de "Legea Adop]iilor"). Pentru a în]elege contextul juridic, drepturile [i obliga]iile care guverneaz` în prezent rela]ia dintre statul roman, copii [i familiile acestora, este necesar s` în]elegem foarte bine principiile [i con]inutul prevederilor incluse în aceste patru instrumente. Conven]iile interna]ionale Aceste dou` importante conven]ii interna]ionale au fost ratificate de România prin Legile nr. 18/1990 [i nr.30/1994. Asta înseamn` c` România [i-a asumat obliga]ia de a respecta prevederile acestora. Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului este un instrument extrem de complex, care se axeaz` în principal pe drepturile copiilor. Ea stipuleaz` în mod expres un num`r mare de astfel de drepturi care guverneaz` toate situa]iile legate de rela]ia copilului cu familia, drepturile civile cum sunt libertatea de exprimare [i asociere, dreptul de a beneficia de protec]ie împotriva oric`rei forme de exploatare, drepturi în cazuri de natur` penal`, dreptul la educa]ie [i a[a mai departe. Conven]ia European` a Drepturilor Omului (CEDO) difer` în form` de Conven]ia ONU, prin aceea c` nu se concentreaz` în principal pe copii. Aceast` conven]ie a fost elaborat` în 1950, când percep]ia asupra drepturilor copilului era extrem de limitat`, dac` nu chiar inexistent`. Cu toate acestea, CEDO a devenit o arm` extrem de puternic` pentru ap`rarea drepturilor copiilor, p`rin]ilor [i familiilor, uneori unii fa]` de ceilal]i [i chiar împotriva statului. Acest lucru sa întâmplat deoarece Curtea European` a Drepturilor 8

Omului a considerat c` aceast` conven]ie este "un instrument viu", capabil s` evolueze odat` cu trecerea anilor. Sunt câteva articole din CEDO care sunt extrem de importante pentru copii [i familiile acestora, dar, spre deosebire de Conven]ia ONU, trebuie cunoscute foarte bine câteva articole principale care au fost invocate în spe]e legate de familie. Unul dintre aceste articole este Articolul 3, care interzice "tortura...tratamentele [i pedepsele inumane sau degradante". Este vital s` în]elegem faptul c` aici Curtea European` a Drepturilor Omului a inclus abuzul împotriva minorului [i neglijarea. Dac` statul nu ia m`surile necesare pentru a proteja copiii, sau adul]ii, pentru ca ace[tia s` nu devin` victime ale unor astfel de tratamente, statul poate fi tras la r`spundere [i penalizat financiar pentru înc`lcarea prevederilor conven]iei. Autorit`]ile pentru protec]ia copilului au, a[adar, obliga]ia legal` de a lua toate m`surile necesare, nu doar autoritatea de a face acest lucru. Pe de alt` parte, un al doilea articol extrem de important este Articolul 8, care prevede obligativitatea statului de a respecta "dreptul la via]` personal` [i de familie" al p`rin]ilor, copiilor [i familiei extinse. Exist` \ns` anumite situa]ii \n care statul poate interfera \n via]a personal` [i de familie , dar numai atunci când se urm`re[te un scop legitim [i numai dac` acest lucru este necesar într-o societate democratic`. Asta înseamn` c` orice ac]iune întreprins` de stat trebuie s` fie propor]ional` cu nevoile generate de situa]ia respectiv`. Nu trebuie s` existe o reac]ie exagerat` cu privire la situa]ia copilului. Dac`, de exemplu, problema poate fi rezolvat` sprijinind familia prin asisten]` social` [i material`, nu se justific` un ordin prin care copilul s` fie separat de familie. Dac`, copilul a fost separat de familie pentru o perioad` de timp, iar familia a fost sprijinit` pentru reintegrarea copilului nu se justific` men]inerea acestuia în plasament. Luate împreun`, aceste dou` articole, precum [i felul în care au fost ele interpretate de-a lungul timpului de diverse instan]e, reflect` problemele cu care se confrunt` orice societate democratic` atunci când încearc` s` ofere protec]ie copiilor care se afl` în situa]ii de risc, respectând în acela[i timp integritatea c`minului [i independen]a p`rin]ilor de a-[i cre[te copiii a[a cum cred ei de cuviin]`. Un astfel de echilibru este greu de men]inut [i orice societate s-a confruntat cu situa]ii în care statul a intervenit fie prea mult, fie prea pu]in, uneori acest lucru având consecin]e tragice. Acest echilibru st` la baza celor dou` conven]ii [i este, de asemenea, ceea ce dore[te s` ating` noua legisla]ie româneasc`. To]i cei care

lucreaz` în domeniul protec]iei copilului trebuie s` nu uite nici un moment acest lucru. Un alt articol important al CEDO este Articolul 6, care prevede dreptul oric`rei persoane de a fi ascultat`. În acest context atât p`rin]ii, cât [i copiii, au dreptul la reprezentare legal`, gratuit` în unele situa]ii. Mai mult, atât art.6, cât [i art.8, stipuleaz` c` p`rin]ilor li se va permite s` se implice în luarea de decizii care îi privesc pe copiii lor, în orice etap` a interven]iei autorit`]ilor de stat sau instan]elor de judecat`. Aceste articole prev`d, de asemenea, consult`ri cu p`rin]ii [i copiii când este vorba de probleme importante. Noua legisla]ie româneasc` con]ine prevederi specifice care reflect` implicarea p`rin]ilor [i copiilor în procesul decizional. Totodat`, este important s` în]elegem c` CEDO este un instrument atât de important pentru p`rin]i [i copii nu numai prin articolele men]ionate. Extrem de important este faptul c` exist` un num`r mare de hot`râri, luate atât de Curtea European` a Drepturilor Omului, cât [i de instan]ele fiec`rei ]`ri europene, care au stabilit principii ce trec dincolo de textul în sine al articolelor. Aderând la aceast` conven]ie, România are obliga]ia de a respecta hot`rârile Cur]ii Europene a Drepturilor Omului [i în interpretarea articolelor cheie trebuie s` ia în considerare deciziile luate de alte instan]e europene. Legisla]ia român` Exist` dou` aspecte ce trebuie luate în considerare atunci când ne referim la noua legisla]ie româneasc`. Primul este acela c` noile legi sunt concepute special pentru a-i permite României s` î[i respecte obliga]iile interna]ionale, în special cele stipulate în cele dou` conven]ii men]ionate anterior. Nu este, a[adar, surprinz`tor faptul c` multe dintre prevederile acestor legi reflect` fidel prevederile incluse în Conven]ia ONU cu privire la Drepturile Copilului, altele bazânduse pe legisla]ia ce a ap`rut pornind de la CEDO. Unele dintre prevederile acestor noi legi sunt practic identice cu cele din conven]ii. De exemplu art. 2(3) din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului, este o reproducere exact` a Art.3 al Conven]iei ONU care spune c` interesul superior al copilului va prevala în toate demersurile [i deciziile care îl privesc. La fel se întâmpl` [i cu art. 43(1), care, la fel ca [i art.24 din Conven]ia ONU, stipuleaz` dreptul copilului de a se bucura de "cea mai bun` stare de s`n`tate pe care o poate atinge". Un alt aspect important este acela c` anumite

prevederi au fost incluse pentru a r`spunde unor probleme specifice României [i pentru a dep`[i anumite dificult`]i din trecut. Acest lucru se vede cel mai bine în articolele din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului care stabilesc responsabilit`]i clare pentru autorit`]ile publice în ceea ce prive[te înregistrarea na[terilor [i prevenirea abandonului (vezi articolele 9-13). La fel [i în prevederile prin care se stabilesc sanc]iuni pentru p`rin]ii [i alte persoane care îndeamn` copii la cer[it (vezi art. 132 [i urm`toarele). Acest lucru este, de asemenea, evident în Legea Adop]iilor, care limiteaz` adop]iile interna]ionale la bunicii care tr`iesc în str`in`tate. Concret, acesta este r`spunsul Parlamentului la una dintre problemele cele mai dificile ale României (vezi Capitolul IV din Legea Adop]iilor). A[adar, pentru a putea în]elege noua legisla]ie român`, este necesar s` men]ion`m faptul c` aceasta a fost astfel conceput` încât s` asigure un echilibru \ntre cerin]ele conven]iilor interna]ionale, pe care toate ]`rile Europene trebuie s` fac` eforturi de a le respecta, [i problemele specifice cu care s-a confruntat România \n ultimii ani. Câteva articole cheie din legea român`

Implicarea familiei în luarea deciziilor Articolul 2(4) din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului enun]a principiul conform c`ruia toate autorit`]ile publice, organismele private acreditate [i instan]ele judec`tore[ti "sunt obligate s` implice familia în toate deciziile, ac]iunile [i m`surile privitoare la copil [i s` sprijine îngrijirea, cre[terea [i formarea, dezvoltarea [i educarea acestuia în cadrul familiei".
Acest articol sus]ine principiul autonomiei sau independen]ei familiei, extrem de apreciat în democra]iile liberale moderne. El reflect` ceea ce impun conven]iile cu privire la interven]ia justificat` a statului în familie [i participarea membrilor familiei la luarea deciziilor care îi privesc pe copii.

Dreptul copilului de a fi ascultat Un aspect extrem de important atunci când vorbim despre drepturile copilului, este protec]ia - de altfel cea mai mare parte a Conven]iei ONU vorbe[te despre protec]ie - dar la fel de important` este autonomia.
}`rile dezvoltate împ`rt`[esc principiul conform c`ruia opiniile copiilor trebuie ascultate [i luate în considerare conform vârstei [i gradului lor de 9

maturitate. Acest principiu se reflect` [i în cele dou` conven]ii, în special în articolul 12 din Conven]ia ONU. Ideea de drepturi ale copilului a început s` fie din ce în ce mai des asociat` cu dobândirea independen]ei pe m`sur` ce copilul cre[te. Aici ne confrunt`m din nou cu problema echilibrului. Toate legile trebuie s` încerce s` recunoasc` atât responsabilit`]ile permanente ale p`rin]ilor, cât [i capacitatea crescând` a copiilor de a avea un cuvânt de spus în situa]ii care îi privesc. Acest lucru func]ioneaz` la dou` niveluri. În primul rând, exist` principiul conform c`ruia copiii ar trebui s` aib` independen]` total`, în anumite situa]ii, la o anumit` vârst`. În aceste cazuri, legea prevede dreptul copilului de a decide, iar opiniile copilului sunt acelea care primeaz` [i hot`r`sc deznod`mântul cazului respectiv. Pe de alt` parte, de cele mai multe ori legea nu merge atât de departe, dar sus]ine într-un anumit grad dreptul copilului de a-[i exprima punctul de vedere, care este luat în considerare de c`tre adul]i atunci când ace[tia iau decizii, fie ei judec`tori, membri ai Comisiei pentru Protec]ia Copilului, p`rin]i sau alte persoane. Putem g`si în noile legi exemple ale ambelor abord`ri. În primul rând, în ceea ce prive[te dreptul absolut de a hot`rî, se stipuleaz` c` adop]ia unui copil care a împlinit vârsta de 10 ani nu se poate face decât cu acordul acestuia (vezi art. 11(1)(b) [i art.17(2) din Legea Adop]iilor). Acestea sunt prevederi extrem de clare, care le confer` copiilor cu vârsta mai mare de 10 ani dreptul de veto. Ele reflect` importan]a independen]ei copilului adoptabil, care se acord` [i în cele mai multe din celelalte ]`ri europene. A doua abordare este exemplificat` de art.6 (h) al Legii privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului, care stabile[te ca principiu general de aplicare a legii "ascultarea opiniei copilului [i luarea în considerare a acesteia, ]inând cont de vârsta [i de gradul s`u de maturitate".

familie". Aici se face referire la conceptul de "via]` de familie", a[a cum apare el în articolul 8 al CEDO, [i include o sfer` larg` de rela]ii. Statul trebuie s` aib` "motive serioase" pentru a putea interveni în aceste rela]ii.

Dreptul copilului la identitate -înregistrarea na[terii [i prevenirea abandonului Dreptul copilului de a i se stabili [i p`stra identitatea implic` multe aspecte [i este reglementat prin articolele 7 [i 8 ale Conven]iei ONU. Articolul 8 din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului preia în mare m`sur` con]inutul acestor articole. Articolele 9-13 cuprind [i implica]iile pe care le are dreptul copilului la identitate în contextul în care România a avut unele probleme legate de înregistrarea na[terilor [i de abandonul copiilor în maternit`]i. Aceste prevederi stipuleaz` responsabilit`]ile diferitelor institu]ii [i autorit`]i publice de a înregistra imediat na[terea copilului [i de a g`si mama/p`rin]ii atunci când este vorba de un caz de abandon.
În ceea ce prive[te înregistrarea na[terii, unit`]ile sanitare care au în structur` sec]ii de nou-n`scu]i [i/sau de pediatrie, au obliga]ia s` angajeze un asistent social sau s` desemneze o persoan` cu atribu]ii de asisten]` social` (art.9 (1)). De asemenea, poli]ia are obliga]ia de a desemna una sau mai multe persoane responsabile de realizarea demersurilor pentru înregistrarea na[terii unui copil g`sit sau p`r`sit (art.9(2)). Certificatul medical constatator al na[terii trebuie întocmit de personalul medical în termen de 24 de ore de la na[terea copilului (art.10(1)). Totodat`, unit`]ile sanitare implicate au obliga]ia s` anun]e Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului [i Poli]ia în termen de 24 de ore de la dispari]ia mamei din maternitate ( Art. 11(1)). Dup` aceea, trebuie luat` m`sura plasamentului în regim de urgen]` (Art. 11(2)) [i întreprinse investiga]ii pentru identificarea mamei (Art. 11(3) -11(7)). Aceste prevederi contribuie la rezolvarea problemei abandonului al copiilor în maternit`]i. Seriozitatea cu care este abordat` aceast` problem` este dovedit` de instituirea unui regim sanc]ionatoriu pentru pedepsirea acelor persoane [i institu]ii publice care nu respect` obliga]iile ce le revin conform legii (Art. 135).

faptul c` România promoveaz` o politic` de dezinstitu]ionalizare [i de închidere a centrelor de plasament de tip vechi prin înlocuirea acestora cu servicii moderne de protec]ia copilului. Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului continu` aceast` politic`, interzicând plasamentul copiilor mici \n servicii reziden]iale. Copiii care nu au împlinit vârsta de 2 ani trebuie plasa]i în familia extins` sau substitutiv`, plasamentul într-un serviciu de tip reziden]ial fiind interzis (Art. 60(1)). Singura excep]ie admis` este în cazul copilului care "prezint` handicapuri grave, cu dependen]` de îngrijiri în servicii de tip reziden]ial specializate". Legea se bazeaz`, de asemenea, pe principiul priorit`]ii ce trebuie acordat` familiei extinse, iar prezum]ia este c` serviciile reziden]iale trebuie evitate [i acceptate doar atunci când toate celelalte alternative au fost epuizate. Astfel, în cadrul planului individualizat de protec]ie, se acord` prioritate men]inerii copilului în familie sau, dac` aceasta nu este posibil`, plasamentului copilului în familia extins` Mai mult, "planul individualizat de protec]ie poate prevedea plasamentul copilului într-un serviciu de tip reziden]ial, numai în cazul în care nu a putut fi instituit` tutela ori nu a putut fi dispus plasamentul la familia extins`, la un asistent maternal sau la o alt` persoan` sau familie" (Art. 54 (4)).

metode de educare [i cre[tere a copilului f`r` violen]`.

Locul adop]iei în noul sistem de protec]ie a copilului în România De[i adop]ia reprezint` un domeniu conceptual distinct, fiind reglementat` de o lege proprie [i controlat` de un aparat central propriu (Oficiul Român pentru Adop]ii), se leag` de sistemul de protec]ie a copilului atunci când instan]a a hot`rât c` nu exist` nici o posibilitate prin care copilul s` poat` r`mâne sau reveni în familie. Art. 39 din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului prevede c` orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea p`rin]ilor s`i sau care, în vederea protej`rii intereselor sale nu poate fi l`sat în grija acestora are dreptul la protec]ie alternativ`, care include instituirea tutelei, m`surile de protec]ie special` sau adop]ia.
Exist` trei aspecte principale care ar trebui subliniate în ceea ce prive[te leg`tura dintre Legea adop]iilor [i Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului: (1) Adop]iile interna]ionale sunt limitate. Numai bunicii care locuiesc în str`in`tate au dreptul s` solicite adoptarea unui copil român adoptabil, conform legii române [i a prevederilor Conven]iei de la Haga din 1993. Chiar dac` bunicii din str`in`tate solicit` adop]ia copilului, prioritate au rudele de pân` la gradul IV care locuiesc în România, având în vedere interesul superior al copilului. (2) Pe de alt` parte, adop]iile na]ionale nu sunt limitate, fiind permise în toate situa]iile prev`zute de lege. (3) Atât Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului, cât [i Legea privind regimul juridic al adop]iei, au instituit un principiu conform c`ruia un p`rinte are dreptul s` se opun` adop]iei copilului s`u, de[i p`rintele a acceptat sprijinul statului sau a fost dec`zut din drepturile p`rinte[ti (Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului Art. 62.3, Legea adop]iilor Art. 12(2)). Adop]ia presupune ruperea total` a leg`turii dintre p`rinte [i copil, precum [i a leg`turilor de rudenie derivate. Este a[adar o situa]ie dificil`, atât pentru copil, cât [i pentru familia natural`, iar p`rintele trebuie fie s` consimt`, fie s` existe o hot`råre judec`toreasc` de deschidere a procedurii de adop]ie.

Interzicerea pedepsei corporale În general se consider` c` pedepsele pe care p`rin]ii le aplic` copiilor se pot transforma în abuz. În unele ]`ri acest lucru este privit ca o înc`lcare a dreptului copilului la integritate, iar legea pedepse[te orice form` de pedeaps` corporal`. Al]ii spun c` a le interzice p`rin]ilor s` aplice pedepse u[oare copiilor este o înc`lcare a drepturilor p`rin]ilor, [i se apreciaz` c` ar fi bine sa li se permit` utilizarea pedepselor \n anumite limite rezonabile.
În Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului, România a optat s` interzic` orice form` de pedeaps` corporal`. În mod evident influen]at` de articolul 3 din CEDO, legea româneasc` stipuleaz`: "copilul are dreptul la respectarea personalit`]ii [i individualit`]ii sale [i nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante" (Art. 28(1)). Legea merge mai departe [i spune foarte clar c` este interzis` folosirea pedepselor fizice [i a abuzului emo]ional ca "m`suri disciplinare" (Art. 28(2)). Prin Art.28, România dore[te s` schimbe atitudinea tradi]ional` a p`rin]ilor [i s`-i încurajeze s` utilizeze

Dreptul de a men]ine contactul cu familia Articolul 14 din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului con]ine, de asemenea, prevederi ferme referitoare la dreptul copilului de a men]ine rela]ii personale [i contacte directe cu p`rin]ii, rudele [i alte persoane fa]` de care copilul a dezvoltat leg`turi de ata[ament. Copilul are dreptul la men]inerea acestor contacte cu excep]ia cazurilor în care "instan]a decide în acest sens, apreciind c` exist` motive temeinice de natur` a primejdui dezvoltarea fizic`, psihic`, intelectual` sau moral` a copilului" (art.14 (3)). Articolul stipuleaz` foarte clar c` acest lucru se aplic` nu numai în rela]ia cu p`rin]ii, ci [i cu oricine altcineva face parte din "via]a sa de
10

Prioritatea plasamentului în familia extins` [i prevenirea institu]ionaliz`rii; Este cunoscut faptul c` România s-a confruntat cu numeroase probleme în ceea ce prive[te institu]ionalizarea copiilor. La fel de cunoscut este

11

IIl
PROTEC}IA COPILULUI

1. IMPORTAN}A STABILIRII {I P~STR~RII IDENTIT~}II COPILULUI Legisla]ie relevant` Dreptul copilului la identitate este prev`zut de Articolele 7 [i 8 din Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului. Articolul 7 se refer` la felul în care se stabilesc aceste drepturi legate de identitate [i men]ioneaz` urm`toarele: "copilul se înregistreaz` imediat dup` na[terea sa [i are, prin na[tere, dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cet`]enie [i, în m`sura posibilului, dreptul de a-[i cunoa[te p`rin]ii [i de a fi îngrijit de ace[tia". Sunt stabili]i, a[adar, pa[ii ce trebuie f`cu]i pentru a stabili identitatea mamei [i a tat`lui de la momentul na[terii sau, cu alte cuvinte, pentru stabilirea filia]iei. Apoi articolul prevede în mod clar c`, în m`sura posibilului, copilul trebuie s` fie îngrijit de p`rin]ii s`i. Sigur c` acestea nu sunt drepturi absolute, dar se porne[te de la aceast` prezum]ie a dreptului de a cunoa[te [i a se bucura de grija p`rin]ilor. Articolul 8 se refer` la p`strarea identit`]ii copilului. El prevede c` statele p`r]i "se oblig` s` respecte dreptul copilului de a-[i p`stra identitatea, inclusiv cet`]enia, numele [i rela]iile familiale, a[a cum sunt recunoscute de lege, f`r` nici o imixtiune ilegal`". Când copilul este lipsit de aceste elemente constitutive ale identit`]ii sale, este de datoria statului s` asigure "asisten]a [i protec]ia corespunz`toare, pentru ca identitatea acestuia s` fie restabilit` cât mai repede posibil". CEDO se axeaz` mai mult pe problema stabilirii dreptului copilului la "via]` de familie" împreun` cu p`rin]ii s`i, precum [i pe prevenirea imixtiunilor nedorite ale statului în ceea ce prive[te exercitarea acestui drept. Conform articolului 8 al CEDO, se poate vorbi despre "via]` de familie" între mam` [i copil chiar de la momentul na[terii. În ceea ce-i prive[te pe ta]i, Curtea European` a Drepturilor Omului nu poate sus]ine faptul c` na[terea copilului sau stabilirea paternit`]ii sunt în sine lucruri care stabilesc "via]` de familie" între copil [i tat`l s`u biologic. Cu toate acestea, exist` leg`turi clare între copil [i tat`l biologic, a[a c` se poate foarte u[or stabili existen]a vie]ii de familie între cei doi. Pentru asta, faptul c` tat`l între]ine într-o anumit` m`sur` copilul, îl viziteaz` sau men]ine contactul cu acesta poate fi considerat suficient. Într-un caz recent din Olanda, simplul fapt c` tat`l mai st`tea din când în când cu copilul, în lipsa mamei, sau c`-i schimba scutecele, a fost considerat suficient pentru stabilirea existen]ei unei "vie]i de familie" între tat` [i copil. Odat` ce se stabile[te c` aceast` via]` de familie exist`, intr` în vigoare articolul 8. Asta înseamn` c` imixtiunile în via]a de familie înseamn` o înc`lcare atât a drepturilor copilului, cât [i ale p`rin]ilor, cu excep]ia situa]iilor în care acestea pot fi justificate ca fiind necesare [i propor]ionale [i servind interesului superior al copilului.

de a stabili [i sprijini toate aceste elemente care constituie identitatea unui copil. Problema statutului tat`lui [i a drepturilor copilului în leg`tur` cu tat`l a fost luat` foarte în serios de Curtea European` a Drepturilor Omului [i din ce în ce mai mult [i de legisla]iile altor ]`ri din Europa de vest. Articolul 9 (2) din Legea român` privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului ar trebui interpretat` în sensul obligativit`]ii identific`rii atât a mamei, cât [i

a tat`lui. Statutul [i responsabilit`]ile ta]ilor, în contextul stabilirii [i p`str`rii identit`]ii, reprezint` un subiect c`ruia ar trebui s` i se acorde mai mult` aten]ie în România. Are copilul dreptul de a-[i cunoa[te tat`l? A fost informat` mama care sunt procedurile de stabilire a paternit`]ii? Are tat`l obliga]ia s` între]in` financiar copilul? Are tat`l drepturile sale în ceea ce-l prive[te pe copil? Este familia din partea tat`lui implicat` în cre[terea copilului?

Studiu de caz: Implicarea mamei în planificarea unui viitor pentru copilul s`u, stabilind în acela[i timp leg`turi benefice pentru dezvoltarea identit`]ii copilului B., n`scut în 1999, este fiul lui N. [i al unui cet`]ean str`in cu care mama a avut o rela]ie de scurt` durat`. Dup` na[tere, mama a plecat din maternitate împreun` cu copilul, dar nu l-a înregistrat. Dup` 3 luni, timp în care a locuit cu fiul [i fiica sa, n`scut` în 1995, mama a plecat s` lucreze undeva în nordul ]`rii, l`sând copiii în grija unei altei persoane. Dup` un timp, B. s-a îmboln`vit foarte tare [i a fost internat în sec]ia de pediatrie a unui spital, unde a r`mas pân` în 2001, f`r` ca cineva s` se intereseze de soarta lui. Ca urmare a unei sesiz`ri f`cute de spital, Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului (DGASPC) a luat hot`rârea plasamentului copilului într-un centru de plasament [i a demarat procedura de înregistrare a na[terii acestuia. Mai târziu, DGASPC a propus plasamentul b`iatului la doamna O, atestat` ca fiind apt` s` adopte. |n 2002 b`iatul a fost în sfâr[it înregistrat la Registrul de stare civil` [i a fost ini]iat` procedura de declarare a abandonului. În acea var`, mama a venit la DGASPC spunând c` î[i c`utase fiul - despre care i se spusese c` era mort - timp de trei ani [i dorea s` îl ia din nou în grija sa. Mama a dovedit c` dispune de mijloace financiare suficiente pentru a-[i cre[te cei doi copii. Dup` ce a informat mama despre situa]ia lui B., DGASPC a stabilit un program care includea discu]ii cu mama, cu doamna O, precum [i întâlniri pe teren neutru între copil [i mam` (f`r` a i se dezv`lui adev`rata identitate a acesteia). Dup` un timp [i doamna O a început s` participe la întâlniri. Psihologul [i asistentul social responsabil au participat la toate aceste întâlniri, urm`rind atât reac]iile mamei, cât [i pe ale copilului, precum [i evolu]ia rela]iei dintre cei doi, pentru a putea preg`ti reintegrarea copilului în familie. Dup` dou` luni, mama a consim]it ca B s` fie adoptat de O, pentru c`: - sora lui B [tia c` fratele ei murise cu mult timp în urm`, a[a c` noua situa]ie ar fi fost o nou` traum` pentru ea - a observat c` exista o leg`tur` foarte strâns` între B [i doamna O, a[a c` a ajuns la concluzia c` era mai bine pentru el s` nu treac` înc` o dat` prin trauma desp`r]irii Printr-o hot`râre emis` de Tribunalul Bucure[ti, B a fost adoptat de doamna O în anul 2003.

Comentariu
Abandonul este din nefericire un fenomen înc` întâlnit în România. Copii nou-n`scu]i au fost, [i continu` s` fie, abandona]i de p`rin]i în spital, de obicei pentru c` ace[tia ([i în special mamele) nu v`d nici o posibilitate de a-[i cre[te copiii. Motivele sunt adesea lipsa mijloacelor financiare, lipsa de maturitate [i incapacitatea de a se descurca (în special în cazul p`rin]ilor adolescen]i), precum [i problemele personale sau emo]ionale (stigmatul conferit de statutul de p`rinte unic, dependen]a de droguri sau alcool, tulbur`rile de personalitate, etc.). Adesea, ace[ti p`rin]i î[i abandoneaz` copiii în spital f`r` s` lase vreo informa]ie privind identitatea sau adresa lor. Identitatea este foarte strâns legat` de cunoa[terea trecutului [i de sentimentul de continuitate ca persoan`, în ciuda modific`rilor fizice suferite în timp. Identitatea î]i d` sentimentul con[tiin]ei de sine, cu toate caracteristicile specifice, î]i confer` un loc în societate [i în acest fel, societ`]ii [i indivizilor le este mult mai greu s` te trateze ca pe un obiect (atitudine care duce la dezumanizarea copiilor trafica]i, obliga]i
14

s` depun` munci grele sau abuza]i). Un copil f`r` identitate este mereu în situa]ie de risc, e vulnerabil în fa]a abuzului, nu-[i are locul s`u nic`ieri [i va avea probleme mari în perioada de trecere de la adolescen]` la maturitate. To]i copiii au dreptul de a avea o identitate, care reflect` unicitatea lor în spa]iu [i timp. Identitatea este legat` de originea familial`, dar nu se rezum` doar la aceasta, fiind legat` [i de mo[tenirea intelectual`, politic`, religioas`, social` [i profesional`. Ea este pentru prima dat` stabilit` prin înregistrarea copilului la na[tere, când i se d` un nume, [i prin leg`tura pe care o are cu familia [i în consecin]` cu trecutul acesteia. Faptul c` prime[te un nume unic este o recunoa[tere chiar de la început a individualit`]ii copilului. În timpul cre[terii, copilul î[i dezvolt` con[tiin]a de "sine" pe baza numelui pe care îl are, al familiei, sentimentelor, aptitudinilor, preferin]elor sexuale, tr`s`turilor fizice, ideilor, op]iunilor [i comportamentului, precum [i r`spunsurilor [i recunoa[terii primite în mediul s`u. Statul are obliga]ia

Comentariu Solu]ia pare a fi cea mai bun` pentru B, bazat` pe ata[amentul dintre copil [i doamna O. DGASPC trebuie felicitat` pentru: • Buna cooperare cu personalul medical • Înregistrarea na[terii copilului la Registrul de stare civil` • Lucrul cu mama [i doamna O, pentru a ajunge la o solu]ie acceptabil` pentru toate p`r]ile implicate • Protejarea lui B împotriva traumelor în timpul perioadei de negociere • Sprijinirea mamei pentru a lua o decizie extrem de dificil` pentru ea

f`r` identitate a fost pierdut în sistemul sanitar dup` ce a fost p`r`sit de mam`. A stat în spital f`r` ca cineva s` se intereseze de soarta lui. A fost o perioad` în care nu a apar]inut nim`nui. De fapt, este foarte important ca identitatea copilului s` fie stabilit` cât mai devreme, pentru a evita riscul de a face gre[eli ! Un alt aspect important este acela c` b`iatul a fost abandonat la o vârst` extrem de fraged` [i nu a beneficiat de rela]ia strâns` care se stabile[te în mod normal între copil [i mam`, sau între copil [i alte persoane. Toate acestea ar fi putut avea consecin]e serioase asupra s`n`t`]ii sale fizice [i emo]ionale [i dezvolt`rii personalit`]ii sale. Datorit` faptului c` a stat în spital o perioad` atât de lung` de timp, f`r` a beneficia de asisten]` individual`
15

Totu[i, trauma ini]ial` nu trebuie ignorat`. Acest copil

[i la o vârst` atât de mic`, copilul va avea nevoie de sprijin pentru a putea trece peste consecin]ele acestei situa]ii. Privind în urm`, ar fi fost de preferat ca, având în vedere vârsta pe care o avea, B s` fi fost plasat în grija unui asistent maternal de la spital, [i nu într-un centru de plasament.
Câteva posibilit`]i pentru viitor: Ce va fi important în viitor: 1. Doamna O va trebui s` fie ajutat` pentru ca la rândul ei s` îl poat` ajuta pe B; din ce în ce mai multe ]`ri recunosc faptul c` munca de urm`rire postadop]ie este un element extrem de important în procesul de adop]ie 2. B va trebui ajutat s`-[i cunoasc` [i s`-[i accepte trecutul. Este important s` existe un caiet al vie]ii sale, din care B s` afle informa]ii despre trecutul s`u [i despre cei care au jucat un rol în via]a sa la un moment dat (de exemplu mama [i sora, etc.) 3. Orice m`sur` luat` trebuie s` se concentreze pe confirmarea identit`]ii [i trebuie s` ia în considerare faptul c` sentimentul de apartenen]` [i de valoare personal` trebuie consolidate

4. Nu se spune nimic despre familia extins` a lui B; pot ei contribui în vreun fel? S-a f`cut vreo încercare de identificare a tat`lui?
În ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri: • Cum a ajuns B s` fie l`sat în spital? Noua lege încearc` s` rezolve aceast` problem` instituind un sistem care previne astfel de situa]ii [i stipulând c`, atunci când p`rin]ii dispar, trebuie anun]at` imediat DGASPC. Acest lucru este imperativ în orice interven]ie! • Noua legisla]ie interzice ca un copil care nu a împlinit vârsta de 2 ani s` fie plasat într-un centru de plasament. Aceasta ar trebui s` fie norma valabil` în cazul tuturor copiilor, cu excep]ia cazurilor în care exist` motive clare pentru o decizie contrar`. • Succesiunea evenimentelor din primii ani de via]` ai lui B las` mult de dorit. Este foarte important s` existe servicii prompte, care s` identifice problemele mamelor, pentru a preveni abandonul copiilor în spital sau alte aranjamente care nu sunt în interesul copilului.

Mesaje cheie Identitatea îi ofer` unui copil: > Sentimentul de apartenen]` la un grup puternic, cu tr`s`turi comune > O baz` pentru realizarea unui sistem de valori > O „hain` de protec]ie" împotriva influen]elor din exterior care-i pot r`pi siguran]a sau încrederea în sine [i deforma percep]ia asupra propriei persoane > Un punct de plecare în dezvoltarea personalit`]ii [i încrederii în sine, pe baza c`rora s` poat` face fa]` provoc`rilor din via]a de adult > Protec]ie împotriva abuzului, traficului [i/sau r`pirii

16

2. SPITALIZAREA {I ÎNTÂRZIEREA ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR. IMPORTAN}A ASISTEN}EI INDIVIDUALIZATE {I IMEDIATE Legisla]ie relevant` Nu exist` articole specifice, nici în Conven]ii [i nici în Legea român` privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului, referitor la copiii care r`mân în spital din motive preponderent sociale, sau pentru mai mult timp decât este nevoie pentru a primi asisten]` medical`. A[adar, aceste aspecte sunt acoperite de articolele care se refer` la protec]ia drepturilor copilului, atunci când ei nu pot sta cu p`rin]ii, fie pentru c` au fost abandona]i, fie pentru c` exist` motive de suspiciune cu privire la abuz sau alte situa]ii care necesit` separarea copilului de p`rin]i. Dac` copilul r`mâne în mod nejustificat în spital o perioad` mai mare de timp, acest lucru poate duce la neglijare sau chiar abuz, [i astfel intr` sub inciden]a articolelor din Conven]ii [i din Legea român` privind promovarea [i protec]ia drepturilor copilului a[a cum se vede la capitolul 4 (protec]ia în regim de urgen]`). Aspectele legate de calitatea îngrijirii medicale acordate sunt prev`zute de articolul 24 din Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului [i articolul 43 din Legea român` privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului. În ceea ce prive[te articolul 24 din Conven]ia ONU, acesta recunoa[te dreptul copilului "de a se bucura de cea mai bun` stare de s`n`tate posibil` [i de a beneficia de servicii medicale [i de recuperare". Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului reflect` prevederile Conven]iei ONU cu privire la cele mai înalte standarde de calitate posibile de care trebuie s` beneficieze copiii. Conform articolului 43 (1), "copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bun` stare de s`n`tate pe care o poate atinge [i de a beneficia de serviciile medicale [i de recuperare necesare pentru asigurarea realiz`rii efective a acestui drept". În plus, articolul 43(3)(g) oblig` institu]iile specializate s` ia toate m`surile necesare pentru "verificarea periodic` a tratamentului copiilor care au fost plasa]i pentru a primi îngrijire, protec]ie sau tratament". Asta înseamn` c` statul trebuie s` evalueze periodic situa]ia copiilor care se afl` în institu]ii medicale. {i celelalte articole care se refer` la obliga]ia general` de a încerca reunificarea p`rin]ilor [i copiilor sunt de asemenea relevante pentru situa]ia copiilor care r`mân în spital mai mult decât este necesar pentru rezolvarea problemelor de s`n`tate pe care le au.

Studiu de caz: Efectele pozitive ale integr`rii copilului într-o familie substitut [i ale protec]iei individualizate asupra dezvolt`rii întârziate a copiilor abandona]i K. [i N. sunt doi fra]i care au tr`it într-un c`min spital, ambii cu serioase probleme de dezvoltare. K. are 7 ani, nu vorbe[te, are probleme grave de comportament [i este agresiv în rela]iile cu adul]ii [i cu ceilal]i copii. Evaluarea acestuia a ar`tat faptul c` vârsta mental` este cea a unui copil de 3 ani, dar în]elege foarte bine ce i se spune [i are poten]ial de înv`]are. Fratele s`u N are 15 ani [i este diagnosticat cu autism, având vârsta mental` a unui copil de 2 ani. Pentru el, [ansele de recuperare sunt [i mai mici. Ambii b`ie]i au fost abandona]i în spital la câteva zile dup` na[tere. P`rin]ii sunt cunoscu]i, dar nu au domiciliu stabil [i nu pot avea grij` de copii. Tat`l consum` frecvent b`uturi alcoolice. B`ie]ii [i-au petrecut toat` via]a într-un c`min spital, unde nu au primit suficient` aten]ie adecvat` nevoilor lor. În acest proces de schimbare a sistemului de protec]ie a copilului, asisten]ii sociali au reu[it s` g`seasc` familii substitut pentru fiecare dintre ei. Din nefericire, ei nu au putut fi plasa]i împreun`, dar familiile respective locuiesc în acela[i sat, a[a c` a fost posibil` men]inerea contactului dintre cei doi. Asisten]ii maternali au fost preg`ti]i pentru a putea face fa]` sarcinii dificile de a avea grij` de copii cu dizabilit`]i. Le-au acordat copiilor o aten]ie special`, i-au inclus în via]a lor de zi cu zi [i le-au permis s` ia parte la diferite activit`]i. În primele luni îngrijirea lui K a fost un lucru extrem de dificil, datorit` agresivit`]ii sale. El avea probleme cu acceptarea schimb`rilor produse în via]a lui [i nu avea încredere în oameni, lucru care se manifesta prin comportament agresiv fa]` de ceilal]i. Fratele s`u, pe de alt` parte, era extrem de retras. P`rin]ii substitut au f`cut eforturi uria[e [i au primit sprijin din partea personalului centrului de recuperare din ora[ul apropiat, unde b`ie]ii beneficiau de terapie, în func]ie de nevoile fiec`ruia. Se întâlneau în mod regulat cu psihologul pentru a vorbi despre dificult`]ile întâmpinate [i g`seau sprijin în faptul c` î[i puteau împ`rt`[i unii altora problemele. Dup` un an progresele au început s` se vad`, iar doi ani mai târziu K a devenit mai relaxat. A devenit extrem de legat de tat`l s`u substitut [i a început s` vorbeasc`. Mergea la [coala special` [i devenise cel mai bun din clas`. Concluziile evalu`rii care i s-a f`cut lui N au ar`tat c` b`iatul ajunsese la nivelul de dezvoltare al unui copil de 7 ani, î[i pierduse tr`s`turile de autist [i devenise extrem de comunicativ. P`rea s` fi dobândit un sentiment de siguran]` [i apartenen]` la familia substitut. Era capabil s` ajute la buc`t`rie [i la treburile casei, s` mearg` singur la cump`r`turi [i la film, în parc sau la teatru, f`r` s` fie nevoie s` fie supravegheat.

Comentariu

Comentariu
Trebuie acordat` o aten]ie special` primilor ani din via]a unui copil [i în special primului, care este esen]ial pentru dezvoltarea sa ulterioar`. Nu exist` o alt` etap` în via]a unui om în care acesta s` înve]e atât de mult [i s` dobândeasc` atât de multe abilit`]i ca în primii 3-4 ani. Fiecare experien]` interactiv` pe care o are copilul contribuie la dezvoltarea lui [i este esen]ial` pentru dobândirea abilit`]ilor. Acest lucru este recunoscut [i de legea român`, care stipuleaz` c` un copil care nu a împlinit vârsta de 2 ani nu poate fi plasat \n servicii reziden]iale - cu excep]ia cazurilor prev`zute de lege. În spital, personalul medical nu are timp s` acorde aten]ie special` fiec`rui copil, a[a cum au nevoie copiii. Cercet`rile au ar`tat faptul c` acei copii care cresc în institu]ii sau spitale, unde nu primesc aten]ia individual` necesar`, înregistreaz` întârzieri din punct de vedere cognitiv sau emo]ional - de cele mai multe ori ambele. Unele dintre aceste deficien]e pot fi corectate, pentru c` mintea [i reac]iile copilului sunt
18

flexibile, dar exist` situa]ii în care r`ul produs îl înso]e[te pe tot parcursul vie]ii. Un copil are nevoie de aten]ie individual` din prima clip` de via]`. Sunt multe cazuri în România, în care copiii au fost ]inu]i luni în [ir în spitalele în care au fost abandona]i. Este posibil ca personalul acestor spitale s` se fi obi[nuit cu situa]ia, lucru care îi împiedic` s` realizeze impactul pe care îl poate avea aceast` situa]ie asupra copilului [i nevoia de a se implica în solu]ionarea de urgen]` a situa]iei lui. Este imperativ` con[tientizarea tuturor acestor lucruri, îndeosebi de c`tre personalul medical, [i este nevoie de o interven]ie rapid` pentru a evita traumele pe termen lung. Este un lucru esen]ial pentru copil [i pentru garantarea s`n`t`]ii pe termen lung a societ`]ii române[ti.

Acest caz demonstreaz` ce importante sunt pentru un copil, care prezint` întârzieri în dezvoltare, aten]ia [i grija individual` continu`, chiar dac` au fost priva]i de toate aceste lucruri o perioad` foarte lung` de timp. Ar fi fost mai bine dac` erau plasa]i în asisten]` maternal` la vârste mai mici. Dar chiar [i a[a, au fost ob]inute rezultate deosebite: • Asisten]ii maternali au fost selecta]i cu mare grij`, luând în considerare disponibilitatea lor de a acorda aten]ie maxim` copiilor. • Personalul de recuperare a lucrat cu b`ie]ii, dar în acela[i timp a oferit sprijin [i îndrumare familiilor substitut • Familiile substitut s-au sprijinit una pe cealalt`, împ`rt`[indu-[i experien]ele • B`ie]ii au putut r`mâne în contact unul cu cel`lalt • Atitudinea asisten]ilor maternali a fost pozitiv`: ei au considerat c` b`ie]ii aveau capacitatea de a înv`]a [i i-au sprijinit pentru ca ace[tia s`-[i poat` dobândi independen]a • Acest caz ilustreaz`, de asemenea, faptul c` lipsa ata[amentului emo]ional [i a stimul`rii individuale nu sunt benefice pentru copii

Câteva posibilit`]i pentru viitor: Ar fi important pentru copii s` r`mân` împreun` cu familiile lor substitut, pentru c` o alt` schimbare ar putea avea un impact negativ asupra dezvolt`rii lor, având în vedere faptul c` ambii au stabilit leg`turi cu noul mediu care s-a dovedit favorabil progresului lor la nivel social [i emo]ional.
N. ar avea nevoie de un loc de munc` într-un atelier protejat. Pe m`sur` ce va cre[te [i se va obi[nui cu munca respectiv`, acest lucru l-ar preg`ti pentru un trai mai independent, permi]ându-i în acela[i timp s` p`streze leg`tura cu familia substitut. El va avea nevoie întotdeauna de sprijin [i îngrijire suplimentar`, dar se pare c` nu a ajuns înc` la punctual maxim în ceea ce prive[te capacitatea sa de a înv`]a. La fel, K va continua s` mearg` la [coal`, unde deja s-a integrat foarte bine în grup. Succesul [colar îl va ajuta s` cread` din ce în ce mai mult în capacit`]ile sale [i, încercând lucruri noi, va avea din ce în ce mai mult` încredere [i respect fa]` de sine.

În ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri: • Ce s-ar fi putut face pentru a-i ajuta pe p`rin]ii naturali s` devin` capabili s` aib` grij` de copiii lor
19

sau m`car s` r`mân` în contact cu ace[tia pe durata plasamentului? • Cum poate fi reformat sistemul de înv`]`mânt astfel încât copiii s` poat` merge la [coal` indiferent de gradul lor de handicap?

• Ce se poate face pentru a deveni posibil pentru copiii cu dizabilit`]i s` beneficieze mai repede de o m`sur` de plasament \n servicii de tip familial?

Mesaje cheie > {ederea îndelungat` în spital poate face mult r`u unui nou-n`scut sau unui copil mic. Cei mici au nevoie de îngrijire individualizat`, care s`-i stimuleze, iar spitalele nu au de obicei capacitatea de a asigura aceste lucruri > Când copiii sunt men]inu]i în spital din motive sociale [i nu medicale, se impune protec]ia lor imediat`. De obicei, dac` nu este nevoie de o îngrijire medical` special`, solu]ia ar trebui s` fie, fie reintegrarea în familie, fie plasarea de urgen]` a copilului într-un mediu familial - de obicei la un asistent maternal. > Dac` un copil are probleme grave de s`n`tate, lucru care impune r`mânerea acestuia într-o unitate medical`, trebuie luate toate m`surile posibile pentru ca el s` primeasc` îngrijire personalizat`, atât din partea personalului medical, cât [i din partea p`rin]ilor naturali sau substitut.

20

3. PREVENIREA ABANDONULUI DUP~ NA{TERE PRIN SPRIJINIREA {I MONITORIZAREA FEMEILOR GRAVIDE {I A TINERELOR MAME CARE SE AFL~ ÎN SITUA}IE DE RISC Legisla]ie relevant` Acest comentariu ar trebui citit împreun` cu comentariul general despre prevederile articolelor 9 - 13 din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului, al c`ror scop este asigurarea înregistr`rii copiilor imediat dup` na[tere [i prevenirea abandonului. Articolul 19 (2) din Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului se refer` la m`suri de sprijinire [i protec]ie pentru acele persoane din via]a copiilor care sunt vulnerabile - cum ar fi mamele tinere. De asemenea, impune obligativitatea statelor de a dezvolta "programe sociale care s` asigure sprijinul necesar copilului [i celor c`rora le-a fost încredin]at". Legea româneasc` privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului face referiri mult mai clare privind sprijinirea femeilor îns`rcinate. |n articolul 43 se impune institu]iilor specializate ale administra]iilor locale [i centrale, precum [i unit`]ilor medicale, s` "adopte toate m`surile necesare pentru ...asigurarea serviciilor medicale pentru gravide, în perioada pre- [i post-natal`, indiferent dac` acestea au sau nu calitatea de persoan` asigurat` în sistemul asigur`rilor sociale de s`n`tate" (Art.43 (3) (d)). Un lucru foarte important este c` articolul 43 prevede [i obligativitatea vizitelor regulate ale personalului medical de specialitate la domiciliul mamei [i copilului, pân` ce acesta din urm` împline[te vârsta de un an. Aceste prevederi au fost incluse "în vederea ocrotirii s`n`t`]ii mamei [i copilului, educa]iei pentru s`n`tate, prevenirii abandonului, abuzului sau neglij`rii copilului". Un alt articol relevant din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului, care se aplic` tinerelor mame, este articolul 30(3), conform c`ruia "p`rin]ii copilului au dreptul s` primeasc` informa]iile [i asisten]a de specialitate necesare în vederea îngrijirii, cre[terii [i educ`rii acestuia". Articolul 34, care se aplic` în mod clar în multe situa]ii în care exist` un risc poten]ial, cere serviciilor publice de asisten]` social` s` ia m`suri de prevenire, printr-un plan de servicii, atunci când alternativa ar fi separarea copilului de p`rinte.

M`suri de prevenire Pentru a sprijini crearea unei leg`turi între mam` [i copil [i pentru a reduce [ansele ca acel copil s` fie abandonat, se pot face mai multe lucruri, cum ar fi: • Monitorizarea mamei în timpul sarcinii • Sprijin psihologic în timpul sarcinii • Sprijin financiar în primii doi ani dup` na[terea copilului Un instrument util de monitorizare care pare s` fi avut succes este a[a numitul "carnet al gravidei", care a fost introdus în România în 2003 [i este folosit [i ast`zi de câteva spitale din România. Inten]ia este de a face din acest carnet un instrument standard de monitorizare a gravidei. Este o bro[ur` în care sunt consemnate examin`rile medicale specifice [i regulate pentru gravide, \nregistr`rile f`cute în acest carnet atest` cooperarea mamei în ceea e prive[te consulta]iile medicale. În primele s`pt`mâni de la na[tere, mama trebuie s` primeasc` sprijinul unui psiholog, sau altui specialist cu preg`tire în domeniu, pentru c` aceasta este o perioad` în care este foarte vulnerabil`. De asemenea, ea trebuie s` primeasc` sprijinul unui asistent social, pentru a g`si modalit`]ile prin care s` fac` fa]` noilor responsabilit`]i

din via]a sa. Atunci când este posibil, [i tat`l ar trebui s` fie inclus în acest plan de sprijinire a mamei. Pot exista, de asemenea, grupuri de sprijin pentru tân`ra mam`, dar [i pentru tat`l copilului. P`rin]ii trebuie ajuta]i s` fie încrez`tori c` sunt capabili s`-[i creasc` copiii. Centre maternale Mamele, în special cele tinere, care nu dispun de mijloacele necesare pentru a-[i cre[te copiii, pot fi ajutate o perioad` în centre maternale, unde pot sta pân` la maximum 12 luni împreun` cu copilul. În aceste centre maternale mamele înva]` cum s`-[i îngrijeasc` copiii, dar [i s`-[i g`seasc` un loc de munc` sau s`-[i continue studiile. De asemenea, centrele asigur` medierea între mame [i p`rin]ii lor sau ta]ii copiilor lor, pentru ca ace[tia s` le sprijine [i ei. Asta le poate ajuta foarte mult, pentru c` de multe ori mamele [i copiii lor sunt respin[i de familiile [ocate de vestea sarcinii, de multe ori din cauza prejudec`]ilor sociale impuse de anumite valori ale societ`]ii. În ceea ce-l prive[te pe tat`, chiar dac` el, sau tân`ra mam`, nu dore[te s` continue rela]ia, cu sprijinul speciali[tilor din centru maternal el poate fi ajutat s` se implice în via]a copilului [i s` o sprijine pe mam`.

Studiu de caz:
Sprijinirea mamei singure

Comentariu
În cazurile fericite, unul sau ambii p`rin]i, sau alte persoana apropiate, vor stabili o leg`tur` cu copilul de la na[terea acestuia, care continu` pe tot parcursul vie]ii acestora. Copilul, la rândul s`u, dezvolt` rela]ii de ata[ament profund fa]` de aceste persoane. Aceste leg`turi reprezint` o siguran]` c` nevoile copilului sunt satisf`cute. Ata[amentul este o garan]ie, din perspectiva copilului, c` lumea devine pe zi ce trece un loc mai previzibil [i mai sigur. A[adar, rela]ionarea [i ata[amentul pot fi privite ca mecanisme de supravie]uire, fiind deci esen]ial s` fie sprijinite [i stimulate cât mai mult posibil în primele etape din via]a copilului. Ata[amentul [i leg`turile se stabilesc numai când p`rin]ii sau alte persoane apropiate sunt sprijinite s` joace aceste roluri [i atunci când problemele lor din via]a de zi cu zi nu sunt prea stresante. În cele mai multe cazuri de abandon, motivul este fie lipsa resurselor materiale pentru cre[terea copilului, problemele personale [i emo]ionale, fie, în unele cazuri, tulbur`ri exprimate prin imposibilitatea de a rela]iona, provocate posibil chiar de experien]ele nepl`cute ale p`rin]ilor din propria lor copil`rie. Abandonul nu se întâmpl` doar pentru c` ace[ti oameni sunt "mame rele" sau "p`rin]i r`i". Înseamn` c` femeile gravide [i ta]ii au nevoie de sprijin de la început, pentru a putea sim]i c` sunt în stare s`
22

fac` fa]` dificult`]ilor pe care le presupune cre[terea unui copil [i astfel s` se creeze toate condi]iile pentru ca p`rin]ii [i copiii s` r`mân` împreun`. Semnale de alarm` Exist` câteva categorii de femei în cazul c`rora riscul de abandon al copilului dup` na[tere este mai mare : o Femeile gravide care nu merg la medic pentru consulta]ii prenatale sau care în general nu au grij` de s`n`tatea lor în perioada de sarcin` o Femeile gravide care nu prezint` datele de identitate când intr` în spital o Femeile gravide care ascund faptul c` sunt îns`rcinate o Femeile care sufer` de depresie post-partum Circumstan]ele familiale care fac situa]ia unei femei gravide [i apoi a tinerei mame s` fie mult mai dificil` includ: • S`r`cia [i nesiguran]a material` • Femeia care are deja copii • Divor]ul sau separarea de tat`l copilului, în perioada în care femeia este îns`rcinat` (în special când separarea este asociat` cu refuzul acestuia de a recunoa[te copilul) • Alcoolism, violen]a domestic` [i alte probleme de natur` social` • Dezacordul exprimat sau presupus al familiei extinse fa]` de sarcin` • Al]i copii afla]i \n sistemul de protec]ie • Apartenen]a la un grup etnic minoritar

E, n`scut` în 2002, este copilul lui S [i al lui F. P`rin]ii nu sunt c`s`tori]i, iar tat`l neag` paternitatea. Din spital, mama a solicitat sprijinul DGASPC, pentru c` nu putea cre[te copilul într-un mediu de familie potrivit, datorit` situa]iei materiale precare. Copilul a fost plasat într-un centru de plasament. În urma reevalu`rilor f`cute, m`sura a fost men]inut`, pentru c` mama nu avea o locuin]` potrivit`, [i nici resurse financiare suficiente pentru a avea grij` de un copil mic. Echipa inter-disciplinar` care monitoriza cazul a consiliat mama, recomandându-i plasarea copilului în asisten]` maternal` pe termen scurt, lucru care s-a [i întâmplat. Contactul dintre copil [i familia sa natural` a fost permanent men]inut. Mama a beneficiat de consiliere [i a fost ajutat` s` g`seasc` solu]ii pentru a-[i îmbun`t`]i situa]ia. Primind tot sprijinul de care poate beneficia o persoan` în situa]ie de risc, mama a solicitat reintegrarea copilului în familie. |n 2003, dup` efectuarea unei anchete sociale [i întocmirea unui raport psihosocial de c`tre speciali[ti din cadrul DGASPC, s-a recomandat reintegrarea copilului în familie. Toate rapoartele de monitorizare indic` o dezvoltare bun` a copilului în familie, mama reu[ind s`-[i îndeplineasc` toate îndatoririle de p`rinte.

Comentariu Acesta este un bun exemplu de respectare a dreptului copilului de a cre[te în familia sa, atunci când acest lucru este posibil, iar DGASPC trebuie felicitat` pentru seriozitatea [i perseveren]a cu care a abordat acest caz.

Câteva posibilit`]i pentru viitor: Conform noii legisla]ii în vigoare, copilul ar fi trebuit s` fie plasat imediat în grija unui asistent maternal, prevenind astfel înc` un transfer, de la centrul de plasament la asistentul maternal. O alt` posibilitate ar fi fost plasarea mamei [i a copilului într-un centru

maternal [i astfel mamei s-ar fi oferit posibilitatea de a putea avea ea îns`[i grij` de copil. În ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri: • Ce s-ar fi putut face în plus pentru ca mama [i copilul s` poat` r`mâne împreun` înc` de la început? A fost contactat` familia extins` din partea mamei pentru a vedea dac` copilul poate fi plasat acolo? • Dac` mamei i s-ar fi oferit sprijin material din momentul în care a p`r`sit spitalul (locuin]`, venit, etc.) reunificarea s-ar fi putut face mai devreme? • Ce s-ar fi putut face pentru a-l determina pe tat` s`[i asume responsabilitatea?

23

Mesaje cheie T >Trebuie s` se pun` accentul pe sprijinul acordat p`rin]ilor s` con[tientizeze c` sunt capabili s`-[i creasc` copilul > Mamele vulnerabile (din cauza factorilor cunoscu]i ce favorizeaz` acest lucru), trebuie s` primeasc` ajutor suplimentar în timpul sarcinii [i dup` na[tere > Ajutorul poate consta în sprijin psihologic, financiar, medierea contactului cu p`rin]ii / rudele [i / sau cu tat`l copilului > Ar trebui s` i se asigure sprijin [i tat`lui > Sprijinul trebuie s` se concentreze asupra responsabiliz`rii p`rin]ilor [i s` fie retras pe m`sur` ce ace[tia î[i dezvolt` capacitatea de a-[i îngriji copiii

24

4. PROTEC}IA COPILULUI ÎN REGIM DE URGEN}~ Legisla]ie relevant` Plasamentul \n regim de urgen]` pentru protec]ia copiilor care se afl` în pericol este un aspect pe care atât cele dou` conven]ii interna]ionale, cât [i legisla]ia român`, îl men]ioneaz` în mod expres. Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului con]ine prevederi generale despre obliga]ia statului de a proteja copiii afla]i în situa]ii de risc. În articolul 19 se stipuleaz` c` statele au obliga]ia de a "lua toate m`surile legislative, administrative, sociale [i educative corespunz`toare, în vederea protej`rii copilului împotriva oric`ror forme de violen]`, v`t`mare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijen]`, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul cât se afl` în îngrijirea p`rin]ilor sau a unuia dintre ei, a reprezentantului sau reprezentan]ilor legali sau a oric`rei persoane c`reia i-a fost încredin]at". Conform articolului 3 din CEDO, trebuie [tiut c`, dac` statul nu ia m`surile imediate necesare pentru a proteja un copil, poate fi acuzat de înc`lcarea acestui articol, care îl protejeaz` pe copil împotriva "torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante" [i, a[a cum se precizeaz` în comentariul general, asta include [i abuzul [i neglijarea copilului. În acela[i timp, m`surile luate trebuie s` fie întotdeauna propor]ionale cu gravitatea situa]iei, a[a cum stipuleaz` articolul 8. CEDO a subliniat implica]iile serioase ale ac]iunii de urgen]` care duce la îndep`rtarea imediat` a copilului de lâng` p`rin]i. Trebuie s` existe "motive extrem de conving`toare" care s` justifice luarea unui copil de lâng` mama sa dup` na[tere. Într-un caz recent din Marea Britanie, în care s-au aplicat principiile stipulate în Conven]ie, s-a hot`rât c` trebuie s` existe un contact foarte des între mam` [i copil, dac` mama dore[te s` al`pteze copilul, pentru a respecta prevederile CEDO. Cel mai important lucru legat de plasamentul în regim de urgen]` este faptul c` trebuie demonstrat c` este necesar, si se supune unui control judiciar al întregului proces. Este de asemenea important ca, atunci când copilul este îndep`rtat de urgen]`, autorit`]ile pentru protec]ia copilului s` permit` contactul dintre p`rinte [i copil sub supraveghere - pentru c`, este posibil ca într-o astfel de situa]ie s` fie riscant pentru copil s` fie l`sat singur în preajma p`rintelui. Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului în România abordeaz` pe larg plasamentul în regim de urgen]`. Exist` dou` aspecte principale care trebuie subliniate - asigurarea accesului la copiii despre care se crede c` se afl` într-o situa]ie de risc [i stabilirea m`surii. În ceea ce prive[te accesul, acesta este reglementat de articolul 36, care stipuleaz` urm`toarele: "dac` exist` motive temeinice de a suspecta c` via]a [i securitatea copilului sunt primejduite în familie, reprezentan]ii serviciului public de asisten]` social` ori, dup` caz, ai direc]iei generale de asisten]` social` [i protec]ia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucure[ti au dreptul s` viziteze copiii la locuin]a lor [i s` se informeze despre felul în care ace[tia sunt îngriji]i, despre s`n`tatea [i dezvoltarea lor fizic`, educarea, înv`]`tura [i preg`tirea lor profesional`, acordând, la nevoie, îndrum`rile necesare". Este foarte clar în acest articol c` autorit`]ile din domeniu au dreptul de acces la copiii care se consider` c` se afl` în pericol acas`. Dintr-un anumit punct de vedere, aceste prevederi ar fi putut fi mai ferme, pentru c` nu impun datoria, spre deosebire de dreptul autorit`]ilor de a investiga situa]ia, de[i în general aceast` obligativitatea este implicit` în cele mai multe din prevederile incluse în lege. Dac` se consider` c` un copil se afl` în pericol imediat, Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului prevede plasamentul în regim de urgen]`. Regimul plasamentului în regim de urgen]` este reglementat de articolele 64-66. Esen]a acestei sec]iuni a legii este c` plasamentul în regim de urgen]` este privit ca o m`sur` temporar` de protec]ie a copilului, care se aplic` în cazul copiilor abuza]i, neglija]i [i copiilor g`si]i sau abandona]i în unit`]i medicale (art. 64(1)). Pe durata plasamentului în regim de urgen]` drepturile p`rinte[ti sunt suspendate, în acest interval aceste drepturi fiind exercitate de cel care are copilul în grij` (art.64(3)). Bunurile copilului sunt gestionate în aceast` perioad` de pre[edintele Consiliului Jude]ean sau, în Bucure[ti, de primarul sectorului respectiv. M`sura plasamentului în regim de urgen]` este stabilit` de directorul DGASPC, dac` nu exist` opozi]ie din partea persoanelor juridice sau persoanelor fizice care au copilul în îngrijire. Cu alte cuvinte, o m`sur` de protec]ie în regim de urgen]` poate fi luat` doar cu consim]`mântul persoanelor care au copilul în îngrijire (art.65(1)). Acolo unde p`rin]ii, sau alte persoane care au copilul în îngrijire, se opun, este nevoie de o ordonan]` presedin]ial` (art 65(2) [i 94(3)). Aceast` procedur` se aliniaz` celor din alte ]`ri, iar legea se conformeaz` cerin]elor CEDO, atâta vreme cât p`rintelui i se prezint` op]iunea de a contesta m`sura plasamentului în regim de urgen]`. Când plasamentul de urgen]` a fost stabilit f`r` a se întâmpina opozi]ie din partea persoanelor 26

juridice sau persoanelor fizice care au copilul în îngrijire, DGASPC are obliga]ia s` sesizeze instan]a în interval de 48 de ore (art. 66(1)). Instan]a trebuie apoi s` analizeze circumstan]ele care au motivat m`sura plasamentului în regim de urgen]` [i s` determine dac` se justific` men]inerea acestei m`suri, s` hot`rasc` înlocuirea ei cu o m`sur` de plasament, numirea unei persoane drept tutore legal al copilului sau reintegrarea copilului în familie. Instan]a trebuie s` ia, de asemenea, o decizie privind exercitarea drepturilor p`rinte[ti (art. 66(2)). Legisla]ia nu men]ioneaz` foarte clar pe ce baz` ia instan]a o astfel de decizie, dar inten]ia legislativ` a fost ca instan]a s` ia o decizie pe care o consider` a fi în interesul copilului.

Comentariu
Asisten]ii sociali, ca [i al]i speciali[ti, se confrunt` adesea cu situa]ii în care trebuie s` ia decizii privind siguran]a imediat` a copilului. Exist` dou` aspecte principale ale acestei situa]ii:

Cât de periculoas` este situa]ia ? Ce op]iuni de protec]ie special` exist` ? Cât de periculoas` este situa]ia ? Pentru a stabili gradul de periculozitate al unei situa]ii anume, trebuie f`cut` o analiz` rapid` a unor factori, r`spunzând la câteva întreb`ri: • Copilul a fost deja r`nit sau v`t`mat în vreun fel? Cât de grav? • A fost comis` o infrac]iune? • Copilul a mai fost v`t`mat într-o situa]ie precedent` celei actuale? • Copilul st` cu o persoan` care este cunoscut` ca fiind periculoas` pentru copii? • Copilul este ab`tut sau tulburat în acest moment? • Ce spune copilul despre situa]ie ?- dac` este cazul. Ce op]iuni de protec]ie special` exist` ? Trebuie evaluate op]iunile în situa]ia dat` pentru a reduce gradul de pericol pentru copil în momentul [i la locul respectiv
• Exist` persoane din anturajul copilului care s` poat` garanta siguran]a imediat` a acestuia? • Poate persoana, sau alt factor, care reprezint` un pericol, s` fie îndep`rtat` sau riscul pe care îl reprezint` s` fie anulat? Aceste dou` aspecte trebuie analizate în cadrul procesului de evaluare ini]ial` care trebuie s` includ` discu]ii cu copilul (conform vârstei [i gradului sau de maturitate) [i cu membrii familiei, dac` este cazul; ob]inerea de informa]ii relevante din partea unor speciali[ti sau alte persoane care au fost în contact cu familia [i copilul [i analiza tuturor informa]iilor ob]inute din diverse surse (inclusiv rapoarte existente). Toate informa]iile relevante (inclusiv date despre trecutul familiei) trebuie luate în considerare. Dac` r`spunsul la întrebarea "cât de periculoas` este situa]ia?" este alta decât "deloc", iar cel la întrebarea "ce op]iuni de protec]ie special` exist`?" este "nu destule pentru a asigura siguran]a copilului", atunci pasul urm`tor trebuie s` fie g`sirea unei modalit`]i legale prin care aceast` siguran]` imediat` s` fie garantat`. În acest condi]ii, prima op]iune în interesul copilului trebuie s` fie întotdeauna îndep`rtarea persoanei (pericolului) - de exemplu printr-o ac]iune a poli]iei sau o hot`råre judec`toreasc`, sau plecarea ei de bun`voie (lucru ce necesit` urm`rire). Dac` acest lucru nu este posibil, de obicei este nevoie ca, cel pu]in temporar, copilul s` locuiasc` în alt` parte. Experien]a altor ]`ri ne arat` c` exist` capcane care pot ap`rea în timpul acestei evalu`ri ini]iale a situa]iei de risc. În continuare vom vedea care sunt cele mai periculoase dintre ele [i cum le putem evita.

Posibile capcane
Nu se acord` suficient` aten]ie informa]iilor primite de la familie, prieteni [i vecini.

Pot fi evitate r`spunzând la urm`toarele întreb`ri
A[ fi reac]ionat diferit dac` aceste rapoarte ar fi venit dintr-o alt` surs`? Cum pot s` verific dac` au sau nu o baz` real`? Chiar dac` nu sunt exacte, ar putea fi un semn c` familia are nevoie de ajutor sau sprijin? Am avut acces suficient la to]i copiii din familie? Dac` nu am v`zut nici un copil, exist` un motiv întemeiat

Nu se acord` suficient` aten]ie celor spuse de copii, felului în care arat` [i se comport` ace[tia.

27

[i am f`cut tot posibilul pentru a-l vedea cât mai repede, sau pentru a fi v`zut de un specialist? Ce pot face în leg`tur` cu temerile pe care le am privind s`n`tatea sau binele copilului? Dac` copilul este destul de mare [i poate comunica, ce spune el despre ce se întâmpl`? Dac` acest copil folose[te un limbaj diferit de al meu, sau comunicarea non-verbal`, am f`cut toate eforturile pentru a implica pe cineva care s` m` ajute s`-l în]eleg cât mai bine? Ce motive am pentru a sus]ine sau respinge cele spuse de copil? Aten]ia se concentreaz` pe problemele vizibile [i presante, alte semnale de alarm` nefiind luate în seam`. Presiunea sesiz`rilor din partea presei sau a altor persoane, legat` de teama c` respectivul copil poate muri, duce la ac]iuni precipitate Speciali[tii presupun c` dac` au explicat ceva cât se poate de clar, cealalt` persoan` trebuie s` fi în]eles. Presupunerile [i prejudec`]ile legate de familie duc la ignorarea sau interpretarea gre[it` a unor observa]ii. Ce m` izbe[te cel mai tare legat de aceast` situa]ie? Dac` acest aspect ar fi îndep`rtat sau schimbat, a[ mai fi îngrijorat? A[ considera o astfel de sesizare ca fiind de maxim` urgen]` dac` ar fi venit din alt` surs`?

Studiu de caz: Evaluarea de urgen]` T., un b`iat în vârst` de 17ani, s-a n`scut într-o familie legal constituit`, dar mama a murit în anul 2000. S-a solicitat efectuarea unei anchete sociale la domiciliul familiei, pentru c` bunica matern`, care locuia în alt jude], pretindea c` minorul era abuzat fizic, mental [i sexual de tat`l s`u, R. O echip` inter-disciplinar`, format` dintr-un asistent social, un psiholog [i un jurist au f`cut o evaluare imediat` a situa]iei [i, dup` câteva vizite la domiciliul familiei [i consultarea rapoartelor întocmite de reprezentan]i ai diferitelor institu]ii locale (prim`ria, poli]ia, [coala, medicul de familie), a întocmit un plan individualizat de protec]ie.
Tat`l se pensionase dup` moartea so]iei, din motive de s`n`tate. Este o persoan` flegmatic`, echilibrat`, afectuoas` [i r`bd`toare în rela]ia cu fiul s`u. Intrucat suferea de o semi-parez`, avea nevoie de ajutorul fiului s`u la activit`]ile din gospod`rie. Dup` absolvirea clasei a 8-a, b`iatul a refuzat s` mai mearg` la [coal`, preferând s` se ocupe cu cre[terea animalelor [i gr`din`ritul, împreun` cu tat`l s`u. În ceea ce prive[te cererea bunicii, care pretindea c` b`iatul ar trebui s` locuiasc` în alt` parte, precum [i acuza]ia nedovedit` de abuz, b`iatul a declarat c` nu vrea s`-[i p`r`seasc` tat`l, de care era foarte legat. Evaluarea psihologic` a ar`tat c` R. avea capacitatea emo]ional`, motiva]ional` [i moral` de a-[i cre[te [i educa fiul. Din punctul de vedere al situa]iei sociale [i economice, speciali[tii au aflat c` familia monoparental` beneficia de un venit minim, completat de alte resurse (cre[terea animalelor, gr`din`ritul). A[adar, luând în considerare toate documentele din dosar, concluzia a fost c` era în interesul superior al copilului ca acesta s` fie crescut de tat`l s`u, iar acuza]iile de abuz s-au dovedit a fi nefondate.

Am verificat dac` familia [i copilul / copiii au în]eles ce urmeaz` s` se întâmple în continuare? Care au fost presupunerile mele legate de aceast` familie? Ce dovezi am c` ele sunt corecte? Care sunt argumentele care le infirm`? Care sunt motivele acestui comportament al p`rin]ilor? Exist` [i alte posibilit`]i, în afara celor evidente? Este posibil ca felul în care s-au comportat s` fie o reac]ie la ceva ce am spus sau f`cut, mai degrab` decât în leg`tur` cu copilul? Este situa]ia familiei satisf`c`toare în ceea ce prive[te nevoile copilului / copiilor? Fie c` este sau nu vorba de protec]ia copilului, familia are nevoie de sprijin sau ajutor concret? Cum pot s` m` asigur c` membrii familiei sunt informa]i cu privire la serviciile de care pot beneficia, dac` doresc? M-am sim]it în siguran]` în acel loc? Dac` nu, de ce? Dac` eu, sau alt specialist, ar trebui s` revenim în locuin]a respectiv` pentru a ne asigura c` nu exist` pericol pentru copil / copii, ce fel de sprijin ar trebui s` cerem? Dac` este nevoie, exprima]i în scris aceste temeri [i prezenta]i-le [efului dumneavoastr`. Sunt sigur c` informa]iile pe care le am sunt 100% corecte? Dac` nu mi-am verificat noti]ele în timpul interviului cu familia, ce ar trebui s` fac pentru a le verifica? Cele notate arat` clar diferen]a dintre informa]iile furnizate de familie, observa]iile mele directe [i interpretarea evalu`rii situa]iei? Am notat ce m`suri am luat / voi lua? Ce m`suri au luat / vor lua celelalte persoane implicate în rezolvarea cazului?

Comentariu
Acest caz reflect` situa]ia tipic` multor familii de acest fel din multe ]`ri, în care copiii locuiesc cu un p`rinte care are o dizabilitate. Copiii au un sentiment special de loialitate fa]` de p`rin]i, [i vor s` fac` tot ce pot pentru a-i ajuta. Dilema autorit`]ilor este cum s` respecte familia - [i dorin]ele copilului - asigurându-se în acela[i timp c` ace[ti copii nu sufer`. Cheia este (1) identificarea surselor alternative pentru ajutarea p`rintelui cu dizabilit`]i [i (2) s` i se asigure copilului condi]iile de a se bucura de o copil`rie "normal`". Este foarte bine c` în acest caz s-a acordat toat` importan]a cuvenit` leg`turii dintre copil [i tat`, acceptându-se dorin]a copilului de a r`mâne cu tat`l lui. Ar fi fost u[or s` se trag` concluzia c` un rol inacceptabil i se impusese copilului [i deci s` se ia decizia îndep`rt`rii lui de tat`, împotriva voin]ei acestuia. Este bine, de asemenea, c` punctul de vedere al copilului a fost luat în considerare. Abordarea inter-disciplinar` a evalu`rii este [i ea de l`udat. Ce pare s` lipseasc` din abordarea acestui caz este o analiz` a ceea ce pot face alte institu]ii/autorit`]i pentru

a-i ajuta pe tat` [i fiu s`-[i satisfac` nevoile individuale [i comune.

Comportamentul p`rin]ilor, fie ei cooperan]i sau nu, este adesea interpretat gre[it.

Câteva posibilit`]i pentru viitor: În viitor trebuie acordat` aten]ie urm`toarelor aspecte: • Ce sprijin s-ar putea g`si în cadrul familiei extinse, în zona unde locuiesc tat`l [i fiul? • Cum poate fi ajutat b`iatul s` se bucure de o copil`rie "normal`"? • Cum ar putea s`-i ajute comunitatea [i alte servicii de specialitate? În ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri: o De ce a reclamat bunica presupusul comportament abuziv al tat`lui fa]` de copil? A fost intervievat` [i a avut vreo dovad` privind acuza]ia f`cut`? o În multe zone exist` numeroase familii de acest tip. De aceea, se poate apela la o abordare de grup a problemelor ap`rute. În acest fel, p`rin]ii [i copiii simt c` sunt sprijini]i, c` nu sunt singuri în situa]ia cu care se confrunt`.

Când ancheta ini]ial` arat` c` nu exist` un risc de v`t`mare semnificativ` a copilului, familiile sunt arareori îndrumate spre alte servicii de care au nevoie pentru a evita problemele ce pot ap`rea pe termen lung.

Când au de a face cu o familie agresiv`, speciali[tii se feresc s` vorbeasc` despre temerile lor [i s` cear` ajutor.

Mesaje cheie > Toate statele au obliga]ia de a proteja copiii împotriva abuzului > Serviciile de protec]ie a copilului sunt primele care iau decizii cu privire la riscul la care sunt supu[i copiii > O metodologie pentru luarea deciziilor în ceea ce prive[te evaluarea situa]iilor de risc prezint` o garan]ie c` deciziile luate sunt cele corecte > De câte ori este posibil, m`surile trebuie luate în sensul îndep`rt`rii sursei de risc pentru copil, [i nu invers. Cele mai bune rezultate sunt atunci când copilul r`mâne acas`, dar în condi]ii de siguran]` > Factorii de risc pot fi g`si]i [i în situa]ii în care exist` violen]` domestic`, probleme cu alcoolul, sau un nivel de stres extrem de ridicat din cauza condi]iilor grele de trai

Informa]iile primite la prima evaluare nu sunt înregistrate corect, faptele nu sunt verificate, iar motivele care au dus la deciziile respective nu sunt notate

28

29

Dimensiuni
Nevoile de dezvoltare ale copilului

Domenii
S`n`tate Educa]ie Dezvoltare emo]ional` [i comportamental` Identitate Rela]ii familiale [i sociale Prezentare social` Abilit`]i de trai independent Îngrijire de baz` Garantarea siguran]ei C`ldur` emo]ional` Stimulare Îndrumare [i limite Stabilitate Istoria familiei [i func]ionalitatea ei Familia extins` Locuin]` Loc de munc` Venit Integrare social` [i familial` Resurse comunitare • nevoia de revizuire [i flexibilitate în ceea ce prive[te felul în care sunt ajutate familiile [i identificarea noilor zone dificile, pe m`sur` ce apar noi elemente • luând în considerare nevoia copilului de a avea o identitate [i siguran]` - a[a cum s-a subliniat mai devreme - misiunea tuturor speciali[tilor [i organiza]iilor implicate este de a oferi familiilor un maxim de sprijin, pentru ca acestea s` continue s` aib` grij` de copii lor. Acesta este un element de baz` al Conven]iei ONU cu privire la drepturile copilului, a[a cum se poate vedea pe site-ul UNICEF3 . • Toate familiile au sl`biciuni sau domenii care ar putea beneficia de îmbun`t`]iri. Unitatea de m`sur` nu este "familia perfect`", ci mai degrab` familia care reu[e[te s` îndeplineasc` cel pu]in nevoile de baz` ale copilului, f`r` a pune în pericol binele [i dezvoltarea copilului pe termen lung. Strategiile alternative trebuie luate în considerare numai în cazul familiilor care pic` acest test, dar [i atunci numai dup` ce s-au f`cut toate eforturile pentru a remedia situa]ia.

5. MEN}INEREA COPILULUI ÎN FAMILIE Legisla]ie relevant` Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului, la fel ca [i CEDO [i legisla]ia român`, recunoa[te faptul c` p`rin]ii sunt principalii responsabili de cre[terea copiilor lor [i c` ei au nevoie de ajutorul statului pentru a-[i putea îndeplini acest rol. Astfel, articolul 18 din Conven]ia ONU, men]ioneaz` c` statele "vor depune eforturi pentru asigurarea principiului potrivit c`ruia ambii p`rin]i au responsabilit`]i comune pentru cre[terea [i dezvoltarea copilului". Se stipuleaz` în mod expres c` "p`rin]ii, sau dup` caz, reprezentan]ii s`i legali, sunt principalii responsabili de cre[terea [i dezvoltarea copilului" (art. 18(1)). Conform articolului 18, "statele p`r]i vor acorda sprijin corespunz`tor p`rin]ilor [i reprezentan]ilor legali ai copilului în exercitarea responsabilit`]ii care le revine [i vor asigura crearea institu]iilor, a[ez`mintelor [i serviciilor de îngrijire a copilului" (art.18 (2)). Dreptul p`rin]ilor care lucreaz` de a beneficia de servicii de îngrijire a copiilor este de asemenea stipulat în mod explicit (Art. 18(3)). Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului dezvolt` aceste obliga]ii generale. Articolul 5 (2) recunoa[te c` p`rin]ii sunt principalii responsabili de cre[terea copiilor, dar c` în subsidiar responsabilitatea apar]ine comunit`]ii locale. Autorit`]ile locale au datoria de a sprijini p`rin]ii [i pentru asta trebuie s` dezvolte [i s` furnizeze "servicii diversificate, accesibile [i de calitate, corespunz`toare nevoilor copilului" (Art. 5(3)). Pentru a preveni separarea copilului de p`rin]ii s`i, Legea precizeaz` faptul c` "orice limitare a exerci]iului drepturilor p`rinte[ti trebuie s` fie precedat` de acordarea sistematic` a serviciilor [i presta]iilor prev`zute de lege ...în baza unui plan de servicii" ( Art. 34 (1)). Se pune un accent deosebit pe necesitatea inform`rii adecvate a p`rin]ilor cu privire la serviciile existente [i de a le oferi consiliere, terapie [i mediere. Scopul expres al planului de servicii este de a preveni separarea copilului de p`rin]i ( Art. 35 (4)). "M`surile speciale de protec]ie" pot fi luate numai "dup` acordarea serviciilor prev`zute de acest plan" [i numai dup` ce se constat` c` "men]inerea copilului al`turi de p`rin]ii s`i nu este posibil`" (Art. 35(5)). A[adar, Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului pune accentul pe necesitatea men]inerii copiilor în familiile lor prin furnizarea de servicii adecvate, apelându-se la m`suri alternative de protec]ie doar atunci când este absolut necesar. Aceast` politic` general` se conformeaz` cerin]elor articolului 8 din CEDO, pentru c`, dac` familia poate fi ajutat` s`-[i p`streze unitatea, asta se traduce prin respectarea principiului propor]ionalit`]ii în abordarea dificult`]ilor cu care se confrunt` familia. Distrugerea unit`]ii familiei prin separarea copilului nu este nici necesar` [i nici propor]ionat`, dac` acest lucru s-ar fi putut evita, prin oferirea de servicii. P`rin]ii trebuie, de asemenea, s` fie informa]i în leg`tur` cu drepturile pe care le au, precum [i asupra modalit`]ii de acordare a drepturilor de asisten]` social` [i de asigur`ri sociale ( Art. 45 (4)). Atunci când cauza principal` a dificult`]ilor prin care trece o familie este lipsa resurselor materiale, asisten]a poate lua forma unui sprijin financiar sau material (Art. 45 (2)).

Abilit`]i parentale

Factorii familiali [i de mediu

domenii, altele, îns`, pot avea o multitudine de probleme [i puncte slabe care se refer` la toate dimensiunile [i la toate domeniile. Pe baza acestui tip de analiz` vor fi identificate deprinderile [i resursele care pot schimba situa]ia. Aceast` abordare eviden]iaz` faptul c` ajutarea familiei înseamn`: • valorificarea contribu]iilor diferitelor servicii [i organiza]ii • abordarea problemelor la mai multe niveluri (ex: interac]iunile dintre p`rinte [i copil, veniturile [i locuin]a, sprijinul comunit`]ii, etc.) • stabilirea elementelor [i obiectivelor pe termen scurt, mediu [i lung • nevoia unei metodologii [i a unei persoane care s` gestioneze întregul proces. În acest sens, un ajutor este oferit de abordarea inter-institu]ional`/comunitar`, a[a cum este ea reglementat` de articolul 103 (1) [i (2) din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului [i Ordinul Secretarului de Stat al ANPCA nr. 69/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz
1 2

Comentariu
Punctul de plecare atunci când se încearc` men]inerea copiilor în familiile lor este de a face o analiz` a gradului de periculozitate existent la momentul respectiv, a[a cum s-a subliniat în capitolul anterior. Trebuie s` existe certitudinea, pe baza unei evalu`ri ini]iale detaliate, c` riscul nu este semnificativ, atât în ceea ce prive[te siguran]a imediat` a copilului, cât [i nevoile acestuia pe termen lung. Odat` ce se ajunge la concluzia c` riscul nu este semnificativ, planificarea [i interven]ia pot trece la faza urm`toare, concentrându-se pe sprijin [i terapie [i pe o evaluare mai complex` a situa]iei copilului [i a familiei. Dup` evaluarea riscurilor imediate, evaluare al c`rei rezultat a fost pozitiv, sarcina prioritar` devine în]elegerea cât mai exact` a factorilor ce au dus la

apari]ia problemelor respective, pentru a putea identifica modalit`]i de schimbare a situa]iei în beneficiul copilului [i al familiei. În]elegerea problemelor cu care se confrunt` familia este o responsabilitate complex`, a[a c` trebuie luate în considerare toate contribu]iile posibile - în special ale copilului [i familiei naturale [i extinse. Abordarea de tip "conferin]e de familie" s-a dovedit extrem de util` în situa]ii de acest fel - mai multe detalii se pot ob]ine de pe pagina de web1. La fel, o abordare sistematic` a evalu`rii complexe poate garanta c` evaluarea este minu]ioas` [i bine structurat` (ca aceea folosit` în Marea Britanie)2. De exemplu, formatul utilizat în Marea Britanie pentru evaluarea complex` a familiei folose[te trei dimensiuni pentru în]elegerea situa]iei familiei [i pentru planificarea interven]iei. Unele familii pot avea probleme în doar unul sau dou`

http://www.frg.org.uk/fgc/FamilyGConference.pdf http://www.dh.gov.uk/PublicationsAndStatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/PublicationsPolicyAndGuidanceArticle/fs/en? CONTENT_ID=4003256&chk=Fss1ka 3 http://www.unicef.org/crc.htm

Studiu de caz:
Evaluarea complex` care duce la reintegrare Familia P. este alc`tuit` din tat`, dl. P, în vârst` de 34 de ani, mama, dna. P, de 32 de ani, fiica B, de 6 ani [i fiul K., în vârst` de 4 ani [i jum`tate. Medicul de familie a sesizat DGASPC c` b`iatul de 4 ani avea vân`t`i [i umfl`turi pe spate [i coapse. Existau, de asemenea, semne ale unor vân`t`i mai vechi. K. spunea c` tat`l îl bate aproape în fiecare sear`. Speciali[tii au încercat s` fac` o evaluare a riscului la care era supus K în prezen]a p`rin]ilor intervievând to]i membrii familiei [i monitorizându-le comportamentul. Asistentul social si psihologul au discutat, de asemenea, [i cu alte persoane care cuno[teau familia. B`iatul a spus c` tat`l îl b`tea în mod regulat, din diferite motive. Avea o rela]ie bun` cu mama, dar nu [i cu sora lui, [i îi era fric` de tat`. Se temea c` tat`l l-ar putea pedepsi pentru c` a vorbit despre faptul c` era b`tut de acesta. Sora a spus c` totul era în regul` în familia lor, dar c` fratele avea obiceiul s` intre în tot felul de situa]ii conflictuale.

30

31

Fata î[i petrecea cea mai mare parte a timpului în camera ei. P`rin]ii l-au descris pe K ca fiind un copil agresiv, care se enerva foarte u[or [i arunca cu lucrurile din jurul lui [i lovea copiii. Aparent, lui K nu-i pl`cea deloc s` fie îmbr`]i[at sau dezmierdat. Ambii p`rin]i au spus c` nu mai [tiu ce s` fac` cu el. Tat`l era de p`rere c` o disciplin` sever` era solu]ia, pentru c` a[a copiii devin adul]i capabili [i s`n`to[i. El spunea c` folosea pedeapsa fizic` pentru a-l înv`]a pe K s` se poarte corespunz`tor. Mama spunea c` nu este în stare s`-l controleze pe K. B`iatul a fost destul de nepoliticos în timpul interviului. P`rin]ii uneori îi ignorau comportamentul, iar alteori reac]ionau cu cuvinte dure. Din punct de vedere social, familia era izolat`. Nu p`straser` nici un fel de contact cu bunicii. P`rin]ii copiilor, datorit` programului înc`rcat, nu petreceau prea mult timp cu copiii. Doamna P spunea c` so]ul ei ]ipa la ea [i la copii, în loc s` stea de vorb` cu ei. Pe baza evalu`rii f`cute [i pentru c` nici o rud` nu s-a ar`tat interesat` s` ajute familia, s-a decis plasamentul la un asistent maternal profesionist. În acela[i timp, psihologul [i asistentul social au continuat s` lucreze cu K [i cu p`rin]ii s`i. To]i au fost de acord c` unul dintre factorii care au dus la abuz a fost faptul c` tat`l fusese el însu[i abuzat în copil`rie [i asta l-a f`cut incapabil s`-[i poat` st`pâni furia [i agresivitatea. În ceea ce prive[te rela]iile de familie, acestea se caracterizau printr-o lips` de comunicare, a[tept`ri false [i folosirea inadecvat` a metodelor disciplinare, [i totodat`, o contribu]ie important` a avut-o [i copilul prin comportamentul s`u agresiv. Cu toate acestea, erau destule puncte forte în situa]ia respectiv`. Domnul P era dispus s` vorbeasc` despre K [i era deschis la solu]ii alternative. Familia î[i dorea s` r`mân` unit` [i s` se ajute unul pe cel`lalt. Î[i d`deau seama de situa]ia în care se aflau [i erau dispu[i s` accepte ajutor din afar`. B`iatul î[i dorea [i el s` revin` cât mai curând în familie. Sesiunile de consiliere a familiei s-au concentrat pe aplicarea pozitiv` a regulilor; un program de mas`, ore fixe de culcare [i trezire, identificarea componentelor de comportament care erau cel mai greu de controlat de familie, tehnici educa]ionale, metode de gestionare a furiei pentru tat`, în [edin]e individuale cu psihologul. B`iatul la rândul s`u a beneficiat de psihoterapie individual`. A fost ajutat s`-[i identifice nevoile individuale, s` fac` fa]` temerilor [i s`-[i creeze o imagine pozitiv` despre sine. Familia a fost constant reevaluat` [i monitorizat`. Ultima reevaluare a ar`tat c` toate obiectivele fuseser` atinse, lucru care a dus în cele din urm` la reintegrarea b`iatului în familie. Comentariu Acesta este un exemplu bun de practic` profesional` în ceea ce prive[te: • Raportarea abuzului • Abordarea evalu`rii (în special implicarea familiei [i stabilirea punctelor slabe [i forte) • Interven]ia imediat` pentru protejarea copilului (inclusiv luarea în considerare a rolului familiei extinse) • Plasamentul la un asistent maternal • Reintegrarea copilului în familie • Implicarea familiei în solu]ionarea cazului • Consilierea tat`lui în vederea renun]`rii la utilizarea violen]ei fa]` de copil Pentru a acoperi toate aspectele legate de problema acestei familii trebuie s` existe o implicare continu` a speciali[tilor (psiholog, psihoterapeut, etc.)

Câteva posibilit`]i pentru viitor: Este foarte important s` nu ne oprim aici! Trebuie s` se lucreze în continuare cu: • Familia • Fiecare membru al acesteia • Monitorizarea familiei de c`tre asistentul social, profesori, medici, etc.
Mesaje cheie

În ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri: • Cum s-a aflat de abuz? De cât timp se întâmpla acest lucru? Cine ar fi putut s` [tie despre asta ([i s` nu fi f`cut nimic)? • Cine trebuie îndep`rtat din familie, copilul sau tat`l? Ce se poate face pentru a se evita ca b`iatul s` cread` c` el este problema? • Cum se poate depista o situa]ie ca aceasta mai devreme? De ce fel de sprijin au nevoie astfel de familii pentru ca situa]ia s` nu devin` dramatic`? • Ce sprijin a primit asistentul maternal pentru ca la rândul s`u s`-l ajute pe copilul traumatizat? Este foarte probabil c` b`iatul a avut un comportament dificil [i fa]` de asistentul maternal. A beneficiat [i el de preg`tire de specialitate pentru a putea face fa]` unui astfel de comportament?

T >Trebuie f`cut absolut tot ce e posibil pentru a ajuta familiile s` aib` grij` de copiii lor. Solu]iile alternative trebuie c`utate doar atunci când acest lucru nu este posibil, iar pericolele sunt prea mari. O >O în]elegere cât mai bun` a familiei este cheia g`sirii solu]iei optime pentru ajutorarea efectiv` a acesteia. Implicarea familiei în acest proces de "în]elegere" [i folosirea unui metodologii de evaluare complex` asigur` ob]inerea unor rezultate pozitive. Î >În]elegerea [i ajutarea familiilor nu este doar responsabilitatea serviciilor de protec]ie a copilului. To]i ceilal]i factori implica]i (comunitatea local`, serviciile medicale, [coala, etc.) au responsabilit`]i [i resurse pentru asta. N >Nu exist` familii perfecte. Scopul este ca familiile s` fie ajutate s` r`spund` adecvat m`car nevoilor esen]iale ale copiilor pe termen scurt [i lung. 32

6. DREPTUL COPILULUI DE A MEN}INE CONTACTUL CU MEMBRII FAMILIEI SALE Legisla]ie relevant` Acest drept este absolut fundamental [i recunoscut în mod expres de Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului, de deciziile Cur]ii Europene a Drepturilor Omului conform CEDO [i de legile române[ti. Articolul 9 al Conven]iei ONU stipuleaz` c` statele au obliga]ia de a se asigura c` copiii nu sunt separa]i de p`rin]i împotriva voin]ei acestora, cu excep]ia situa]iilor în care, conform legii, autorit`]ile competente decid contrariul (Art. 9 (1)). |n continuare se precizeaz` c` statele p`r]i "vor respecta dreptul copilului care a fost separat de ambii p`rin]i sau de unul dintre ei de a între]ine rela]ii personale [i contacte directe cu cei doi p`rin]i, în mod regulat, exceptând cazul în care acest lucru contravine interesului superior al copilului" (prezum]ia clar` fiind c` de obicei este în interesul superior al copilului s` p`streze aceste contacte) (Art. 9 (3)). Conform CEDO, Curtea European` a Drepturilor Omului a abordat problema men]inerii contactului dintre copil [i p`rin]i, ca fiind un aspect al dreptului acestora de a li se respecta via]a de familie, garantat de articolul 8. Conform CEDO, decizia statului de a reduce sau interzice contactul dintre p`rin]i [i copii va fi întotdeauna supus` unei analize serioase. Când astfel de restric]ii se dovedesc a fi excesive sau dispropor]ionate, acest lucru înseamn` înc`lcarea atât a drepturilor copilului, cât [i ale p`rin]ilor. Curtea a subliniat strânsa leg`tur` dintre contactul adecvat [i scopul principal care este reunificarea familiei. Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului con]ine un num`r de articole care se refer` la problema men]inerii contactului copilului cu p`rin]ii. Articolul 14 recunoa[te dreptul copilului de a men]ine contact nu numai cu p`rin]ii, dar [i cu rudele [i, chiar mai important, cu "alte persoane fa]` de care copilul a dezvoltat leg`turi de ata[ament" (Art. 14 (1)). A[adar copilul poate avea "via]` de familie" al`turi de persoane cu care are rela]ii legale [i biologice, dar [i sociale. (Art. 14 (2)). Mai mult, p`rin]ii nu le pot interzice copiilor s` men]in` leg`tura cu bunicii, fra]ii sau alte persoane al`turi de care copilul s-a bucurat de via]` de familie, cu excep]ia cazurilor " în care instan]a decide în acest sens, apreciind c` exist` motive temeinice de natur` a primejdui dezvoltarea fizic`, psihic`, intelectual` sau moral` a copilului" (Art. 14 (3)). Aceast` ultim` prevedere este extrem de interesant` [i merge mult mai departe decât ceea ce li se impune în mod legal p`rin]ilor în multe alte ]`ri. Articolul neag` dreptul p`rin]ilor de a restric]iona contactul cu o gama larg` de persoane, un drept care ar intra în mod normal în aria de drepturi sau responsabilit`]i p`rinte[ti. Aceasta este o recunoa[tere a capacit`]ii copilului de a forma o re]ea de rela]ii [i de a le putea men]ine. Articolul 15 precizeaz` toate tipurile de contact care respect` defini]ia conceptului general de contact a[a cum apare el în Lege. Acestea include vizitele [i întâlnirile, p`strarea leg`turii, coresponden]a, furnizarea de informa]ii despre copil [i alte forme de contact indirect (Art. 15 (1)). Restric]ii asupra dreptului copilului de a men]ine contactul cu oricare dintre p`rin]i pot fi impuse doar de instan]`, atunci când exist` "motive temeinice de natur` a periclita dezvoltarea fizic`, mental`, spiritual`, moral` sau social` a copilului" ( Art. 16 (2)). Din nou este o prevedere clar` conform c`reia este nevoie de un motiv foarte serios pentru a putea restric]iona men]inerea contactului. Articolul 17 [i urm`toarele reglementeaz` situa]ia copiilor români care se afl` în str`in`tate, precum [i obliga]iile autorit`]ilor de a facilita reuniunea dintre p`rin]i [i copii [i de a sus]ine dreptul copilului de a men]ine contactul cu p`rin]ii în aceste condi]ii.

important ca asisten]ii sociali s` încerce s` stabileasc` leg`tura dintre copil [i p`rin]i. Dac` un copil este plasat la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip reziden]ial, datoria asistentului social este de a face aceste lucruri respectând principiul ap`r`rii interesului superior al copilului. Stabilirea [i men]inerea contactului dintre copii [i p`rin]i este extrem de important`, pentru c` sunt legate de o posibil` reintegrare. Dac` via]a p`rin]ilor se schimb`, poate deveni posibil ca ei s`-[i asume responsabilitatea cre[terii copiilor. Succesul reintegr`rii copilului depinde foarte mult, printre altele, [i de calitatea rela]iei dintre copil [i p`rin]ii lui. Dac` nu se men]ine contactul, [ansele de reintegrare scad foarte mult. În multe cazuri, stabilirea sau men]inerea contactului este o adev`rat` provocare pentru speciali[tii implica]i, în special dac` p`rin]ii sunt considera]i nepotrivi]i sau "r`i". În acest caz, trebuie s` încerce s` se pun` în locul copiilor, pentru a în]elege felul în care percep ei situa]ia în care se afl`. Chiar dac`, din punctul de vedere al specialistului, p`rin]ii nu sunt

ni[te p`rin]i buni, dac` nu i se permite s`-[i vad` p`rin]ii, copilul poate percepe aceast` separare ca pe o pedeaps`. Se poate gândi c` e vina lui, î[i poate închipui c` p`rin]ii nu-l iubesc pentru c` e un copil r`u, sau poate inventa tot felul de motive pentru faptul c` nu este vizitat de p`rin]i. Toate acestea d`uneaz` imaginii de sine a copilului. O solu]ie posibil` pentru cazurile în care speciali[tii implica]i (dup` o evaluare atent`) decid c` men]inerea contactului cu p`rin]ii poate fi riscant pentru copii este contactul sub supraveghere. În unele ]`ri din Europa, exist` a[a numitele "cafenele pentru vizite", unde copiii se pot întâlni cu p`rin]ii, pot bea un suc [i se pot juca, toate în prezenta unui supraveghetor. Se recomand`, de asemenea, ca dup` aceste vizite copilului s` i se dea ocazia s` vorbeasc` deschis cu un specialist despre aceste experien]e [i despre sentimentele pe care le are. Orice form` ar îmbr`ca, contactul sub supraveghere îi poate ajuta pe copii s` fac` fa]` realit`]ii, f`r` a-[i idealiza p`rin]ii. Ajutorul de specialitate le va permite în timp s`-[i dea seama c` nu ei poart` responsabilitatea situa]iei în care se afl`, ci adul]ii.

Studiu de caz: Restabilirea contactului cu p`rin]ii Z. este copilul lui A [i B, nec`s`tori]i, actualmente desp`r]i]i. La dou` luni dup` na[tere copilul a fost internat împreun` cu mama în sec]ia de pediatrie a unui spital, cu diagnosticul rino-adeno-faringit` acut`, sindrom dispeptic secundar, distrofie [i malnutri]ie. Dou` zile mai târziu, mama [i-a p`r`sit copilul în spital. La scurt timp dup` ce copilul a fost p`r`sit în spital, DGASPC i-a contactat pe p`rin]i, care au solicitat instituirea unei m`suri de protec]ie pentru copil, pentru c` nu puteau avea grij` de el din cauza situa]iei financiare precare [i dizabilit`]ii mamei (retard mental de gradul II). Comisia pentru Protec]ia Copilului a decis plasarea copilului într-un centru de plasament pentru 3 luni. M`sura a fost luat` conform Ordonan]ei de Urgen]` 26/1997, republicat`, [i prevederilor Conven]iei ONU cu privire la drepturile copilului, articolele 3, 19 [i 20: "copilul care este, temporar sau permanent, lipsit de mediul s`u familial sau care, pentru protejarea intereselor sale, nu poate fi l`sat în acest mediu, are dreptul la protec]ie [i asisten]` speciale din partea statului". Cum mama î[i p`r`sise domiciliul, reintegrarea nu mai era posibil`, a[a c` Comisia a hot`rât men]inerea copilului în centru. Nici tat`l nu [i-a vizitat prea des copilul, pentru c`, spunea el, nu-[i permitea s` o fac`. Conform preambulului la Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului "pentru dezvoltarea plenar` [i armonioas` a personalit`]ii sale copilul trebuie s` creasc` într-un mediu familial, într-o atmosfer` de fericire, dragoste [i în]elegere", tat`lui i s-a cerut consim]`mântul pentru plasarea copilului într-o familie substitut, lucru care s-a [i întâmplat. Primul contact dintre copil [i asistentul maternal, care a avut loc la centru, a fost bun. Comisia pentru Protec]ia Copilului a decis plasarea copilului în asisten]` maternal` când copilul avea 12 luni. Când a p`r`sit centrul, starea copilului era bun`, de[i diferit` de cea a unui copil crescut într-o familie natural`. Asistentul social a vizitat copilul în mod periodic. Copilul se dezvolta normal. Cu toate acestea, era nervos [i chiar agresiv cu al]i copii, preferând s` se joace singur. Pe perioada m`surii de plasament, nici un membru al familiei nu l-a vizitat pe copil, de[i DGASPC a încercat s`-i contacteze. Mama î[i p`r`sise domiciliul, f`r` ca nimeni s` [tie unde se afl`. Bunica matern` nu a vrut s`l ia pentru c` suferea de tuberculoz`. Tat`l lucra în str`in`tate, iar bunica patern` mai avea un nepot de care se ocupa. Încercând s` stabileasc` contactul cu familia, DGASPC a respectat dreptul copilului la identitate, conform articolului 8 din Conven]ia ONU. Dup` un timp, a fost posibil` restabilirea contactului cu tat`l [i bunica patern`. Ei au început s` viziteze copilul [i chiar [i-au exprimat dorin]a de a lua b`iatul acas`. Copilul a reac]ionat pozitiv la vederea tat`lui [i a rostit 35

Comentariu
|n exemplul de caz num`rul 3, pe tema prevenirii abandonului, s-a subliniat importan]a procesului de rela]ionare [i a ata[amentului. Aceste lucruri se întâmpl` de obicei în mod natural, generate de un mecanism interior, iar separarea de o persoan` important` la o vârst` fraged`, ca [i neglijarea sau abuzul, pot duce la tulbur`ri de ata[ament. Tendin]a înn`scut` [i capacitatea omului de a se ata[a de alte persoane face ca un copil, chiar [i atunci când este tratat r`u de p`rin]i sau separat de ace[tia, s` continue s`-i iubeasc` [i s`-i apere, dorindu-[i s` r`mân` cu ei. La fel, când datorit` separ`rii produse la o vârst` foarte mic`, nu are ocazia s` stabileasc` rela]ii de ata[ament fa]` de p`rin]i, copilul va tânji tot timpul dup` ace[tia [i î[i va crea propriile fantezii 34

legate de ei, la un moment dat încercând chiar s`-[i caute r`d`cinile care pentru el sunt p`rin]ii. Aceast` c`utare începe de obicei în adolescen]`. Dup` cum am subliniat deja, cunoa[terea trecutului lor [i al familiilor lor îi ajut` pe copii s`-[i defineasc` identitatea. De aceea ei au nevoie de tot sprijinul pe care îl pot primi pentru a-[i identifica p`rin]ii [i / sau familia l`rgit`. Au dreptul s` [tie cine le sunt p`rin]ii [i s` aib` acces la dosarele lor de îndat` ce î[i exprim` dorin]a de a fi informa]i despre originile [i mediul din care fac parte. Când copiii sunt mici - ca de exemplu atunci când sunt p`r`si]i în spital - dar [i mai târziu, asisten]ii sociali trebuie s` fac` toate eforturile pentru a le g`si p`rin]ii (la momentul respectiv, dar [i mai târziu), astfel încât - m`car- s` le poat` spune copiilor cine sunt [i de unde vin. În plus, este de asemenea

pentru prima oar` cuvântul "tati". Chiar dup` prima vizit` copilul a început s` fac` progrese. Nu mai era a[a de agitat [i de nervos, a devenit mai afectuos [i a început s` vorbeasc`. A început chiar s` se joace cu al]i copii [i a fost adesea auzit purtând o conversa]ie imaginar` la telefon cu tat`l s`u. Pe durata plasamentului copilul nu a avut nevoie de medica]ie, starea s`n`t`]ii lui fiind foarte bun`. De[i tat`l continua s` fie mult timp plecat pentru a munci, bunica a acceptat s` aib` grij` de nepotul ei. Asistentul social [i autorit`]ile locale încearc` acum s` g`seasc` o solu]ie pentru reintegrare, familia f`când eforturi considerabile pentru a crea condi]ii bune de via]` pentru copil.

Comentariu Acesta este un caz foarte complex care ar pune la încercare abilit`]ile oric`rui departament de asisten]` social`. DGASPC a f`cut mai mult decât posibilul pentru a men]ine contactul dintre Z [i tat`l lui, urm`rind permanent reintegrarea copilului în familie. Este, de asemenea, important de men]ionat c` Z a fost mutat din centrul de plasament la un asistent maternal, locul cel mai potrivit pentru un copil în situa]ia lui Z.

Câteva posibilit`]i pentru viitor: Pot fi luate în considerare urm`toarele op]iuni: • Ar putea tat`l / bunica [i p`rin]ii substitut s` fie ajuta]i pentru a stabili un program prin care Z s` petreac` timp cu ambele p`r]i? De exemplu, s` stea în unele weekend-uri cu bunica? • Ar putea fi bunica ajutat` s` aib` grij` de Z împreun` cu cel`lalt nepot pe care îl între]ine deja? Ar putea s` i se asigure o locuin]` mai mare sau ajutor în cas` pentru îngrijirea celor doi copii? În ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva

întreb`ri: • {tia cineva de familia lui Z înainte de internarea lui, când acesta avea 2 luni? A [tiut cineva c` nu era bine îngrijit [i ce ajutor a fost / ar fi putut fi acordat familiei? • S-a acordat aten]ie semnalelor care ar fi putut avertiza despre inten]ia mamei de a p`r`si copilul în spital? • Ce ajutor li s-a oferit p`rin]ilor dup` ce Z a fost l`sat în spital? Sprijinul financiar [i ajutorul la domiciliu ar fi ajutat familia s` nu renun]e la copil? • Era posibil` plasarea copilului în asisten]` maternal` în momentul în care Z a fost p`r`sit în spital? Ar fi fost o solu]ie mult mai bun` pentru un copil atât de mic. • S-a f`cut vreo încercare de a-i ajuta pe tat` [i bunic` s`-l viziteze pe Z (transport sau bani)? • Ar putea fi mama ajutat` acum s` joace un rol în via]a lui Z? Prime[te ea ajutor în ceea ce prive[te propria ei via]`, în special dac` exist` posibilitatea ca ea s` mai dea na[tere [i altor copii ? • A luat DGASPC în considerare rela]ia de ata[ament dintre asistentul maternal [i Z, precum [i posibilitatea men]inerii contactului cu familia acesteia, având în vedere rolul important pe care l-au jucat în via]a copilului ?

Mesaje cheie > Ata[amentul îi face pe copii s`-[i iubeasc` [i s`-[i apere p`rin]ii; ei vor s` r`mân` cu p`rin]ii, chiar dac` nu sunt trata]i bine de ace[tia S >Speciali[tii nu trebuie s` uite acest lucru când lucreaz` cu copiii [i s` respecte importan]a pe care o au p`rin]ii pentru copii > Speciali[tii trebuie s`-i ajute pe copii s`-[i g`seasc` p`rin]ii [i / sau familia extins` [i s` în]eleag` c` în acest fel îi ajut` pe copii s`-[i dobândeasc` [i s`-[i p`streze identitatea, care este extrem de important` pentru dezvoltarea lor personal` > Stabilirea [i men]inerea contactului este vital` pentru promovarea [i realizarea reunific`rii dintre p`rin]i [i copii > Dac` contactul cu p`rin]ii poate fi periculos pentru copil, atunci acesta trebuie s` se fac` sub supraveghere

36

7. ABUZUL ASUPRA COPILULUI Legisla]ie relevant` Cel mai important articol este, din acest punct de vedere, a[a cum s-a men]ionat de mai multe ori, articolul 3 din CEDO (vezi comentariul general [i ce s-a spus despre r`spunderea statului atunci când acesta nu reu[e[te s` fac` pa[ii necesari pentru a preveni abuzul [i neglijarea) Articolul 19 este articolul principal al Conven]iei ONU, de[i ea con]ine o serie de alte articole care ap`r` dreptul copilului de a fi protejat împotriva mai multor ac]iuni v`t`m`toare specifice, cum ar fi exploatarea economic` (art. 32), consumul de droguri (art. 33), exploatarea sexual` (art. 34), vânzarea [i traficarea (art. 34) [i toate celelalte forme de exploatare ( art. 36). Conven]ia impune statelor obligativitatea de a " lua toate m`surile corespunz`toare pentru a facilita recuperarea fizic` [i psihologic` [i reintegrarea social` a copiilor, victime ale unei formei de neglijen]`, exploatare sau abuz" (art. 39). Principala prevedere, cea din articolul 19, ofer` protec]ie împotriva abuzului sau neglij`rii. Statele au obliga]ia de a "lua toate m`surile legislative, administrative, sociale [i educative corespunz`toare, în vederea protej`rii copilului împotriva oric`ror forme de violen]`, v`t`mare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijen]`, de rele tratamente sau exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul în care se afla în îngrijirea p`rin]ilor sau a unuia dintre ei, a reprezentantului sau reprezentan]ilor s`i legali sau a oric`rei persoane c`reia i-a fost încredin]at" (Art. 19 (1)). Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului con]ine o serie de prevederi relevante în acest sens. Comentariul general a subliniat interzicerea total` a pedepselor fizice, conform articolului 28. Aici, în mod automat, vorbim despre defini]ia legal` a abuzului. Dar principalele articole care se refer` la investigarea cazurilor de abuz împotriva copiilor [i ce se întâmpl` atunci când un caz de abuz este suspectat sau descoperit sunt articolele 36 -38. Articolul 36, dup` cum am subliniat mai devreme, le confer` autorit`]ilor pentru protec]ia copilului dreptul de a avea acces la domiciliul copilului atunci când "exist` motive temeinice de a suspecta c` via]a [i securitatea copilului sunt primejduite în familie". Acest lucru permite realizarea unei evalu`ri a „felului în care ace[tia sunt îngriji]i, despre s`n`tatea [i dezvoltarea lor fizic`, educarea, înv`]`tura [i preg`tirea lor profesional`" ( Art. 36 (1)). Dac`, în urma acestor vizite, se ajunge la concluzia c` s`n`tatea sau dezvoltarea copilului sunt puse în primejdie, serviciul public de asisten]` social` are obliga]ia s` anun]e DGASPC pentru a se lua o m`sur` de protec]ie a copilului respectiv ( Art. 36 (2)). DGASPC este obligat` la rândul s`u s` prezinte cazul copilului în instan]`, dac` se consider` c` "sunt întrunite condi]iile prev`zute de lege pentru dec`derea, total` sau par]ial`, a p`rin]ilor ori a unuia dintre ei din exerci]iul drepturilor p`rinte[ti ( art. 36 (3)). Ce reiese clar din articolul 38 este c` instan]a este singura autoritate competent` care poate stabili cine exercit` drepturile [i îndatoririle p`rinte[ti, felul în care acestea sunt exercitate, dec`derea total` sau par]ial` din drepturile p`rinte[ti [i redobândirea dreptului de a exercita aceste drepturi.

pentru a evita orice form` de atingere fizic`; sau o adolescent` care consum` droguri în încercarea de a face realitatea vie]ii ei suportabil`. Chiar [i un copil neglijat care provoac` persoanele din jurul s`u printr-un comportament agresiv, încearc` de fapt s` atrag` aten]ia, pentru c` e mai bine s` ]i se acorde aten]ie negativ` decât s` fi ignorat. Ideea este c`, atunci când copiii au o atitudine provocatoare sau violent`, trebuie s` percepem acest lucru ca un strig`t de ajutor [i un semnal c` trebuie s` facem ceva pentru a descoperi ce nu e în regul` cu acel copil.

Interven]ia Abuzul [i neglijarea copilului implic` de multe ori v`t`mare fizic` [i aproape întotdeauna traume psihologice. CEDO spune foarte clar c` autorit`]ile din toate ]`rile "au obliga]ia legal`" de a lua m`surile necesare pentru a proteja copiii împotriva abuzului [i neglij`rii, [i c` "pot fi trase la r`spundere" atunci când nu fac acest lucru. Asta înseamn` c` este imperativ fiind de fapt o îndatorire legal` - ca speciali[tii s` ia m`surile necesare pentru protejarea copilului [i de asemenea s` se asigure c` acesta prime[te tratament medical, la momentul respectiv sau mai târziu. Este important ca acei speciali[ti care au astfel de îndatoriri s` fie foarte bine informa]i cu privire la consecin]ele traumelor provocate de abuz [i procedurile care trebuie urmate.
În afar` de m`surile de siguran]` descrise într-o sec]iune anterioar`, trebuie luate în considerare [i alte aspecte. În primul rând, interven]ia trebuie întotdeauna s` se concentreze pe copii, iar în al doilea rând, pe familie pentru c` aceasta este mediul în care copilul prime[te multe dintre resursele de care are nevoie pentru a se dezvolta. M`surile de sprijin [i de interven]ie trebuie s` se concentreze pe resursele personale [i de mediu, [i de asemenea pe responsabilizare. Protec]ia drepturilor copilului implic` adesea protejarea drepturilor p`rin]ilor. Sigur c` poate ap`rea un conflict de interese între p`rin]i [i copil ( abuzul demonstreaz` clar acest lucru), dar exist` [i multe alte situa]ii în care sprijinindu-i pe p`rin]i, drepturile copilului pot fi promovate [i protejate. Faptul c` exist` întotdeauna mai multe cauze ce duc la abuz [i neglijare, subliniaz` necesitatea unei perspective interactive în ceea ce prive[te interven]ia, precum [i luarea în considerare a caracterului sistemic al abuzului [i neglij`rii. De aceea, cooperarea dintre grupuri diferite de speciali[ti este imperativ`. Atunci când se lucreaz` direct cu copilul în momentul în care abuzul este confirmat, trebuie s` lu`m în considerare urm`toarele: • Copilul va încerca aproape întotdeauna s`-[i protejeze p`rin]ii, indiferent cât de grav a fost abuzul • Copilul se simte sau se poate sim]i vinovat, [i deci îi va fi ru[ine pentru ce i s-a întâmplat • Copilului poate s` \i fie team` s` vorbeasc` despre abuz, pentru c` are sentimentul - real sau imaginar - c`

via]a îi este în pericol • Stresul emo]ional poate crea un sentiment de nesiguran]` în ceea ce prive[te percep]ia asupra celor întâmplate, lucru care duce la o relatare incoerent` a faptei [i poate avea un impact negativ asupra credibilit`]ii • Reac]ia fa]` de dezv`luirea, de exemplu, a unui abuz sexual, trebuie s` fie de sprijin [i încredere, pentru c` o reac]ie negativ` sau lipsa de încurajare poate duce la re-traumatizarea copilului • Este posibil ca, în situa]ia respectiv`, lucrurile s` trebuiasc` s` fie f`cute treptat [i s` nu se ia m`suri de urgen]`, pentru a preveni re-traumatizarea copilului, dar f`r` a pierde din vedere posibila v`t`mare grav` a copilului • În special în cazurile de abuz sexual, pentru a descoperi "groaznicul secret", este nevoie de mult` aten]ie fa]` de sentimentele de ru[ine, team` [i vin` pe care le tr`ie[te copilul Pentru a-l putea face pe copil s` vorbeasc` despre abuz, trebuie s` facilit`m folosirea unui anumit vocabular pentru ceea ce s-a întâmplat, f`r` s` punem vorbele în gura copilului • Întreb`rile care încep cu "de ce?" sunt adesea percepute ca o acuza]ie • Este foarte important s` nu facem promisiuni pe care nu le putem ]ine (cum ar fi p`strarea secretului despre cele întâmplate), pentru c` înc`lcarea acestor promisiuni este o alt` form` de abuz, de data aceasta de încredere • A povesti cuiva despre abuz e nu numai o u[urare, dar [i o ru[ine pentru copil; acesta se poate teme de consecin]ele faptului c` a vorbit despre asta • Timpul în care copilului i se cere s` vorbeasc` cu diferite persoane despre abuz trebuie s` fie cât mai scurt posibil Sprijinul acordat trebuie s` îl ajute pe copil s` nu se mai simt` o victim`. De aceea, trebuie f`cute toate eforturile pentru împuternicirea lui [i pentru restabilirea normalit`]ii în via]a lui, atât cât este posibil. Trebuie acordat` o aten]ie deosebit` men]inerii integrit`]ii fizice [i emo]ionale a copilului, f`când pa[ii necesari [i consultându-l [i informându-l în permanen]` pe acesta despre lucrurile care se fac în leg`tur` cu el. În acela[i timp integritatea membrilor familiei trebuie respectat` atât cât este posibil, în toate m`surile care se iau. În unele cazuri este posibil s` fie nevoie de o ac]iune rapid`, în altele abordarea potrivit` e cu pa[i mici [i mult` aten]ie. În unele ]`ri Europene poli]ia are dreptul s` îndep`rteze agresorul din locuin]a familiei, astfel încât s` nu fie nevoie de plasarea copilului în afara familiei. Aceasta poate fi o solu]ie bun`, în special datorit` valorii sale simbolice: devine foarte clar c` agresorul este responsabil pentru abuz, nu copilul. De asemenea, [ansele ca normalitatea s` fie restabilit` în via]a copilului cresc.

Comentariu Impactul abuzului asupra copilului Se stie de mult` vreme c` violen]a în familie [i abuzul sexual exist`, dar nu se cunoa[te exact care este inciden]a acestor cazuri. |n trecut se credea, c` dac` exist` violen]` sau abuz în familie, asta e o problem` care trebuie rezolvat` în interior, de c`tre membrii familiei. Nu exista nici o concep]ie general` conform c`reia astfel de situa]ii îi las` pe copii cu traume emo]ionale sau psihologice pe termen lung.
Se [tie c` toate acele presupuneri erau gre[ite. Violen]a în familie [i abuzul împotriva copiilor presupune întotdeauna un abuz de putere în cadrul familiei [i are efect devastator asupra copiilor, pe care îi marcheaz` pentru tot restul vie]ii. Cel mai slab dintre aceste efecte poate fi acela c` adesea copiii abuza]i au o p`rere foarte proast` despre propria lor persoan` [i consider` c` abuzul s-a comis din vina lor. Ast`zi se [tie, de asemenea, c` dac` copiii sunt martori ai violen]ei între p`rin]i, aceasta are un efect negativ extrem de puternic

asupra lor, la aproape toate nivelurile de dezvoltare. E adev`rat c` majoritatea copiilor sunt maleabili \ns` nu putem s` plec`m de la aceast` premis`. Trebuie s`-i ajut`m s`-[i dezvolte abilitatea de a rezista \n fa]a influen]elor negative.

Un strig`t de ajutor Când copiii sufer`, în interiorul lor se activeaz` un mecanism de supravie]uire, care este numit în limbajul psihologic de specialitate "tendin]` de actualizare". Aceasta se bazeaz` pe încercarea de a g`si modalit`]i de (re)stabilire a condi]iilor favorabile, "normale", de via]`. În acest context, copiii încep s` ne trimit` semnale care ne spun c` lucrurile nu sunt în ordine [i c` au nevoie de ajutor. Dar copiii nu vorbesc direct cu noi. Strig`tul lor de ajutor este de obicei indirect [i este de datoria noastr` s` încerc`m s`-l auzim. În cele mai multe cazuri, îns`, problema este c` ei î[i exprim` nevoia de ajutor printr-un comportament agresiv, care are efectul opus. Reac]ia p`rin]ilor este cel mai adesea ostil`, dac` nu chiar punitiv`. Un exemplu poate fi acela al unei feti]e abuzate sexual care nu se mai spal`,

38

39

Studiu de caz: Abuz sexual comis de tat`l vitreg Cazul a fost sesizat de mama lui F, care a venit la DGASPC pentru a-i informa c` fostul partener, V, o alungase de acas`, dar o re]inuse pe fiica ei ( în vârst` de 14), c`reia nu-i mai permitea s` mearg` la [coal`. Asistentul social a luat urm`toarele m`suri: 1) a vorbit mai întâi cu diriginta fetei de la [coal`, care a confirmat în scris c` F nu mai venea la [coal` de ceva timp; 2) s-a deplasat la domiciliul partenerului mamei, unde a vorbit atât cu fata, cât [i cu presupusul agresor; 3) \ntrucåt speciali[tilor DGASPC nu li s-a permis s` stea de vorb` singuri cu fata, a fost nevoie de sprijinul poli]iei; 4) cu ajutorul poli]iei, fata a fost îndep`rtat` din locuin]` [i plasat` într-un centru de plasament pentru situa]ii de urgen]`, pe baza dispozi]iei emise de Directorul General al DGASPC. Istoricul familiei a ar`tat c` p`rin]ii fetei se desp`r]iser` când F avea 2 ani. Tat`l consuma frecvent b`uturi alcoolice [i era violent. Fata mai avea doi fra]i mai mari, E [i G. Mama, S, dup` desp`r]irea de so], [i-a luat copiii [i a plecat s` locuiasc` cu p`rin]ii. S a avut câteva locuri de munc`, dar le-a pierdut pe toate din cauza numeroaselor absen]e. Dup` câ]iva ani a început [i S s` consume b`uturi alcoolice [i a stabilit o nou` rela]ie de concubinaj - cu V. La început a luat doar b`ie]ii cu ea, l`sând-o pe F în grija p`rin]ilor ei. Totu[i, la sugestia partenerului s`u, au luat-o [i pe F s` stea cu ei. La momentul respectiv feti]a terminase clasa a 4-a. În timpul în care au locuit împreun`, nici mama [i nici partenerul ei nu aveau un loc de munc`. Ocazional, mama muncea ca menajer`, iar b`rbatul la munca câmpului. To]i locuiau într-o singur` camer`, împreun` cu mama în vârst` [i bolnav` a lui V. În ultimi 2-3 ani, bunicii materni nu mai avuseser` nici o leg`tur` cu nepoata lor. Dup` plasamentul de urgen]`, fata a fost intervievat` de câteva ori. La început nu a vrut s` vorbeasc` despre abuz. Spunea doar c` dormise în acela[i pat cu V, dar pretindea c` nimic nu s-a întâmplat între ei. A fost examinat` de un medic legist, care a confirmat abuzul sexual. În cele din urm`, F a recunoscut c` fusese violat` de partenerul mamei ei cu un an înainte, [i de atunci între]ineau rela]ii sexuale frecvent. La poli]ie, V a recunoscut c` între]inea rela]ii sexuale cu minora [i c` a for]at-o pe aceasta s` stea cu el. A fost arestat, iar investiga]iile au continuat. F. a fost transferat` într-un centru de plasament [i a început s` mearg` la [coal`. Mama [i unul dintre b`ie]i (în vârst` de 21 de ani) stau acum într-o locuin]` social` oferit` de prim`rie. Ambii consum` b`uturi alcoolice. Mama a refuzat s` fac` vreun fel de terapie. Aflat` la centru, fata a refuzat s`-[i vad` mama, spunând c` nu se sim]ea în siguran]` în prezen]a ei. F. a în]eles c` are nevoie de ajutor pentru a putea s` treac` peste trauma suferit` [i a acceptat s` beneficieze de terapie. Cum fata nu dorea s` locuiasc` cu mama, iar pe tat` nu-l interesa soarta ei, era nevoie de o alt` m`sur` de protec]ie. Nu mai putea r`mâne la centru. S-a întocmit o list` cu membrii familiei extinse care ar fi putut s` aib` grij` de ea. Erau trei posibilit`]i: un unchi, o m`tu[` [i bunicii materni. Primii doi nu au acceptat, spunând c` nu ar putea s` aib` grija unui copil care a fost abuzat sexual. În ciuda sprijinului oferit de speciali[ti, nu au putut fi convin[i. De[i foarte în vârst` (peste 65 de ani), bunicii materni au acceptat s` o ia pe F la ei. Drept urmare, Comisia pentru Protec]ia Copilului a emis o hot`râre prin care F. a fost plasat` în grija bunicilor ei. Timp de 6 luni F a beneficiat de terapie din partea DGASPC. {i-a v`zut mama de câteva ori, dar refuza în continuare s` locuiasc` cu ea. Situa]ia mamei nu s-a schimbat. A venit la câteva întâlniri cu psihologul, dar continu` s`-[i cheltuiasc` to]i banii pe alcool. Tat`l e alcoolic de mult timp [i nu-i pas` de fiica lui. F a ob]inut rezultate bune la [coal`. La început bunica era nemul]umit` de comportamentul fetei. Agresorul a fost condamnat la 10 ani de închisoare, pentru abuz sexual [i privare de libertate. Rapoartele de reevaluare arat` c` m`sura de protec]ie luat` a fost in interesul superior al copilului. Comentariu Acesta este un bun exemplu de interven]ie pozitiv` care duce la un rezultat benefic pentru copil. În condi]ii dificile, DGASPC [i colegii lor din alte institu]ii au negociat modalit`]ile cele mai eficiente de abordare a diferitelor etape ale cazului. Principalele aspecte pozitive ale activit`]ii depuse: • Interven]ia rapid` a DGASPC, imediat dup` ce a fost informat` de mam` cu privire la situa]ia fiicei • Implicarea altor speciali[ti, membri ai familiei, etc. • Echipa implicat` în rezolvarea cazului a dovedit perseveren]` atunci când diverse persoane (tat`l 40 vitreg, familia, etc.) au manifestat rezisten]` fa]` de solu]iile propuse • Un lucru extrem de bun este faptul c` plasamentul în familie a fost considerat a fi cea mai bun` solu]ie pentru F. Ar fi fost mult mai simplu s` fie l`sat` în centrul de plasament. • Ar fi interesant de [tiut mai multe lucruri despre felul în care au fost organizate [i s-au desf`[urat examinarea medico-legal` [i interviul cu F. Acestea sunt aspecte extrem de sensibile, în special pentru c` este vorba de sentimente de vin` [i ru[ine. Dac` victima unui abuz nu este de acord s` fie examinat` medico-legal sau nu este tratat` corespunz`tor ( nu îi

sunt luate în considerare sentimentele [i opiniile), exist` pericolul ca aceasta s` treac` printr-o nou` traum`.

Câteva posibilit`]i pentru viitor: De[i pare c` F se simte bine, trebuie avut` grij` ca ea s` beneficieze în continuare de terapie pentru a o ajuta s` treac` peste trauma suferit`, mai ales în ceea ce prive[te rela]iile pe care le va stabili în continuare. In ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri:

• Ar fi trebuit poli]ia s` se implice chiar de la început, având în vedere c` era clar chiar de atunci c` era vorba de o infrac]iune? • Nu se spune nimic despre verific`rile f`cute în leg`tur` cu s`n`tatea fizic` a lui F de dup` abuz; abuzul sexual poate provoca infec]ii [i alte probleme de s`n`tate. • Cum se abordeaz` problemele de con[tientizare a opiniei publice sau culturale legate de situa]ia copiilor abuza]i? Este clar c` trebuie f`cute mai multe eforturi pentru a le ar`ta oamenilor c` ace[ti copii au nevoie de ajutor, nu de respingere.

Mesaje cheie > Violen]a în familie [i abuzul sexual reprezint` forme de abuz de putere [i duc la traumatizarea victimelor > Abuzul împotriva copiilor poate provoca [i v`t`mare fizic`, dar întotdeauna provoac` traume psihologice > Comportamentul agresiv/agitat al unui copil trebuie interpretat ca un strig`t de ajutor > Neîncrederea sau m`surile gre[ite, care îl cople[esc pe copil, duc la o re-traumatizare a acestuia > Copiii sunt ata[a]i de p`rin]ii lor, a[a c` în general îi vor ap`ra [i nu vor dori s` se despart` de ei > Abuzul sexual are întotdeauna ca urmare sentimente de ru[ine, vin` [i team`; prima sarcin` este de a acorda aten]ia cuvenit` acestor sentimente > Trebuie s` avem grij` s` nu facem copiilor promisiuni pe care nu le putemi respecta; altfel, copilul ar putea fi traumatizat din nou > Sprijinul trebuie s` se concentreze pe responsabilizarea [i respectarea integrit`]ii membrilor familiei, în special a copilului.

41

8. SITUA}IA {I NEVOILE COPIILOR CU HANDICAP Legisla]ie relevant` Articolul 46 din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului din România reflect` îndeaproape Articolul 23 din Conven]ia ONU cu privire la Drepturile Copilului. Articolul 46 consfin]e[te principiul general "copilul cu handicap are dreptul la îngrijire special`, adaptat` nevoilor sale" (Articolul 46 (1)). Acest principiu este sus]inut în continuare de Articolul 46 (2) copilul cu handicap "are dreptul la educa]ie, recuperare, compensare [i integrare, adaptate posibilit`]ilor proprii, în vederea dezvolt`rii personalit`]ii sale." Se pune accent pe "integrare". Atât cât este posibil [i ]inând seama de nevoile speciale, acesta este un principiu important de incluziune social` pentru copilul cu handicap. Face parte din defini]ia "îngrijire special`" din Articolul 46(3). Îngrijirea special` trebuie s` fie adecvat` situa]iei copilului [i p`rin]lor, s` fie gratuit`, acolo unde este posibil [i, foarte important, scopul s`u central trebuie s` fie "s` faciliteze accesul real [i nediscriminatoriu al copiilor cu handicap la educa]ie, preg`tire profesional`, asisten]` medical`, servicii de recuperare, preg`tirea pentru angajare, activit`]i de recreere, precum [i orice alte activit`]i care pot permite integrarea social` deplin` a copilului [i dezvoltarea personalit`]ii sale". Articolul 46 spune în continuare c` institu]iile specializate ale administra]iei centrale [i locale au datoria s` "ini]ieze programe [i s` asigure resursele necesare dezvolt`rii serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copilului cu handicap [i familiilor acestora în condi]ii care s` garanteze demnitatea, s` le favorizeze autonomia [i s` le faciliteze participarea activ` la via]a comunit`]ii" (Articolul 46 (4)). Trebuie men]ionat` [i o alt` prevedere din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului. De[i pune accentul pe integrarea copilului cu handicap în comunitate, legisla]ia recunoa[te c` ace[ti copii pot avea câteodat` nevoie de servicii reziden]iale specializate. Astfel, prin excep]ie de la prevederea generala de a nu avea copii sub vârsta de doi ani în cadrul serviciilor de tip reziden]ial se poate dispune plasamentul copilului cu handicap, mai mic de doi ani, într-un serviciu de tip reziden]ial în cazul în care copilul prezint` "handicapuri grave, cu dependen]` de îngrijiri \n servicii de tip reziden]ial specializate" (Articolul 60 (2)).

persoanele cu dizabilit`]i drept amenin]`toare, deoarece sunt diferite, [i care apreciaz` tr`s`turi precum independen]`, individualism [i perfec]iune. Este greu pentru un copil cu handicap s` ajung` la aceste standarde. Violen]a [i abuzul asupra copilului cu handicap nu au numai o dimensiune fizic`. Imagina]i-v` cât de însp`imânt`tor poate fi când un copil cu handicap este amenin]at c` va fi p`r`sit sau va fi trimis la o clinic` psihiatric`. Situa]ia este chiar mai rea în cazul abuzului sexual. Copiii [i adul]ii cu dizabilit`]i apar]in unor grupuri ale popula]iei care sunt o prad` foarte u[oar`. Fiind chiar mai dependen]i de alte persoane ei nu pot sau nu îndr`znesc s` se apere singuri. De asemenea, se consider` adesea c` b`rba]ii [i femeile cu dizabilit`]i nu au sexualitate sau oamenii sunt însp`imânta]i chiar la acest gând. Aceasta înseamn` c` în multe cazuri aceste persoane nu beneficiaz` de educa]ie sexual` [i de cele mai multe ori nu pot exprima în cuvinte ceea ce li se întâmpl`. Prin urmare, chiar dac` ar dori tot nu ar putea s` acuze atacatorul. Cercet`rile au demonstrat c`, cel mai adesea, copiii cu dizabilit`]i sunt victime ale violen]ei, fa]` de ceilal]i copii: 35,5% fa]` de 21,3%. Prin urmare, chiar handicapul poate fi considerat un factor de risc, iar copiii cu dizabilit`]i au nevoie de vigilen]a [i disponibilitatea noastr` de a-i proteja. Trebuie concepute [i implementate programe de prevenire: p`rin]ii trebuie s` primeasc` mai mult sprijin imediat ce a fost depistat handicapul copilului, astfel încât s` se reduc` stresul. Iar copiii cu dizabilit`]i trebuie crescu]i astfel încât s`-[i dezvolte respectul de sine [i asertivitatea. Acest lucru se poate întâmpla numai atunci când îi lu`m în serios [i când îi accept`m a[a cum sunt, f`r` s`-i devaloriz`m sau dispre]uim, ci s` încerc`m s`-i în]elegem prin intermediul propriilor lor modalit`]i de exprimare. Copiii cu dizabilit`]i sunt diferi]i între ei, dar la fel se întâmpl` [i cu copiii f`r` dizabilit`]i.

[i în familie. Copilul cu handicap va beneficia de aceast` situa]ie deoarece ceilal]i copii îi vor stimula curiozitatea [i îi vor oferi multe experien]e pozitive în cadrul interac]iunii lor. Totu[i, [i copiii f`r` dizabilit`]i vor beneficia de aceast` coexisten]`, deoarece vor deveni mai toleran]i în ceea ce prive[te diferen]ele interpersonale. To]i copiii vor avea îns` nevoie de îndrumare din partea adul]ilor pentru a preîntâmpina situa]ia în care copiii mai vulnerabili s` fie considera]i ]apul isp`[itor [i pentru a promova sensibilizarea copiilor în leg`tur` cu rela]ionarea dintre ei [i dezvoltarea empatiei reciproce.

Comentariu
De[i copiii cu handicap pot p`rea diferi]i de ceilal]i copii în felul cum arat`, ac]ioneaz` sau reac]ioneaz`, ei sunt copii cu nevoi [i poten]ial, exact ca [i oricare copil. Au acelea[i sentimente sau reac]ii interioare la mediu ca [i noi, de[i le pot prezenta diferit, ca intensitate [i form`. De aceea câteodat` ne este dificil s`-i în]elegem. Ceea ce nu în]elegem adesea ne însp`imânt` [i rezultatul este c` avem tendin]a s`-i respingem pe cei care sunt diferi]i sau care par s` vorbeasc` o limb` diferit`. Copiii cu handicap se confrunt` adesea cu o atitudine supraprotectoare din partea p`rin]ilor sau a persoanelor care au grij` de ei. Aceasta înseamn` c` nu se confrunt` cu provoc`ri, ceea ce le d` pu]ine ocazii s`-[i dezvolte respectul de sine din rezolvarea situa]iilor dificile. |n alte cazuri ei sunt neglija]i, ceea ce din nou nu le înlesne[te dezvoltarea unei imagini de sine pozitive, [i le spore[te deficien]ele, precum [i nivelul de dependen]`. |n multe cazuri ace[ti copii dezvolt` handicapuri secundare din cauza lipsei de aten]ie [i îngrijire, handicapuri pe care nu le aveau ini]ial. Trebuie s` fim con[tien]i de faptul c` m`surile menite s` ofere sprijin pot deveni cu u[urin]` m`suri corective, cu siguran]` dac` nu lu`m în considera]ie dorin]ele [i nevoile copilului [i ac]ion`m numai asupra a ceea ce credem noi sau al]ii c` este cel mai bine pentru copil. Acest mod de a ac]iona duce la consolidarea handicapului [i a dependen]ei. Totu[i, dac` un copil cu handicap vede c` este acceptat cu handicapul s`u [i c` este respectat [i inclus \n procesul decizional, atunci poate s` capete încredere în sine [i mai mult`

independen]`, ca ceilal]i copii, [i înva]` s` ia propriile decizii. |n cadrul interac]iunilor [i rela]iilor umane accentul trebuie s` se pun` pe persoan`, handicapul fiind numai una din multele tr`s`turi ale acelei persoane care necesit` o mai mare aten]ie. Dac` vedem handicapul înainte de a vedea copilul, acest lucru va discredita integritatea copilului. Pentru a schimba atitudinea societ`]ii asupra copiilor cu handicap trebuie sa o sensibiliz`m [i s` prezent`m o alt` imagine a acestor copii. Integrarea la nivelul [colii [i comunit`]ilor este un pas important.

Centre de recuperare Copiii cu dizabilit`]i pot beneficia de terapie în centre de recuperare. Totu[i, într-un fel numele de "centru de recuperare" nu este foarte potrivit deoarece se presupune c` ei se pot recupera. Nu este nici o îndoial` c` din acest punct de vedere copiii cu dizabilit`]i pot s`[i îmbun`t`]easc` situa]ia substan]ial, dup` astfel de terapii, iar progresul poate fi chiar mai mare în acele situa]ii în care handicapul s-a accentuat din cauza spitaliz`rii sau în urma unei [ederi prea lungi în servicii de tip reziden]ial. Totu[i, majoritatea copiilor î[i pot îmbun`t`]i situa]ia - o recuperare total` nu este întotdeauna posibil`. Acest lucru trebuie în mod special avut în vedere în cazurile unde se recurge la o "recuperare "ca o condi]ie pentru ca acel copil sa fie plasat într-o cas` de tip familial sau la un asistent maternal. |n multe cazuri copilului îi va merge mai bine în cadrul unei îngrijiri individuale decât într-un regim zilnic de tratament continuu, astfel încât plasamentul imediat înso]it de participarea la sesiuni periodice de terapie pe parcursul s`pt`mânii este o solu]ie mai bun` decât s` se a[tepte recuperarea copilului.
Acest lucru necesit` o schimbare în viziunea speciali[tilor care se concentreaz` în primul rând asupra handicapului [i apoi asupra copilului. |n munca noastr`, care se concentreaz` pe bun`starea copilului, trebuie s` ac]ion`m în func]ie de cele mai recente descoperiri în domeniul psihologiei care arat` c` aten]ia personal` [i acceptarea copilului contribuie la îmbun`t`]irea st`rii copilului mult mai mult decât s-a considerat pân` acum. Speciali[tii au trecut de la o abordare tehnic` la o abordare rela]ional`, pentru binele copilului. Prin urmare, se recomand` ca la stabilirea oric`rei m`suri de protec]ie s` ne uit`m întâi la copil, în ansamblu. Aceasta nu însemn` c` putem neglija faptul c` acel copil are un handicap. Exact a[a cum situa]ia are un efect negativ asupra handicapului [i câteodat` creeaz` noi dizabilit`]i, o calitate pozitiv` a vie]ii poate îmbun`t`]i func]ionarea copilului în mod substan]ial.

Violen]a [i abuzul asupra copiilor cu handicap Datorit` dependen]ei lor de ceilal]i [i a capacit`]ii limitate de a se ap`ra sau de a ob]ine sprijin, copiii cu handicap sunt mai vulnerabili la violen]` [i abuz. De asemenea, se poate s` existe [i un interes mai sc`zut fa]` de ceea ce se întâmpl` copiilor cu handicap - de exemplu, adesea nu se face un lobby atât de puternic ca pentru alte grupuri de victime. Martorii actelor de violen]` asupra persoanelor cu handicap adesea nu depun m`rturie iar poli]ia [i justi]ia nu iau m`suri - citând lipsa de dovezi palpabile. |n societate, copiii [i adul]ii cu handicap sunt considera]i cel mai adesea persoane f`r` sentimente [i nevoi. Un alt aspect important este c` o familie care are un copil cu handicap are un motiv \n plus de stres. |n parte deoarece copilul are nevoie de îngrijire [i aten]ie suplimentar` - ceea ce unii p`rin]i g`sesc c` este dificil, datorit` felului în care se prezint` [i reac]ioneaz` copilul. O familie care are un copil cu handicap va trece prin momente de excludere din partea societ`]ii, care percep

|ngrijire individualizat` Copiii cu dizabilit`]i, în mod special cei cu dizabilit`]i de înv`]are [i autism, dar [i cei cu dizabilit`]i senzoriale, au nevoie de îngrijire individualizat` pentru a contracara tipurile de probleme descrise mai sus. Acest lucru este mai dificil de f`cut într-un grup mai mare de copii, cum ar fi în cadrul serviciilor reziden]iale, dar poate ridica unele probleme [i în cadrul unui mediu de tip familial. Acolo unde este posibil, se prefer` asisten]a maternal` profesionist` pentru ace[ti copii, cu condi]ia ca asisten]ii maternali s` fie preg`ti]i astfel încât s` poat` s` fac` fa]` nevoilor copiilor care se afl` în îngrijirea lor.
|n cazul în care copiii cu dizabilit`]i urmeaz` s` fie plasa]i într-o cas` de tip familial, se recomand`, acolo unde este posibil, ca unul sau doi dintre ei sa se al`ture unui grup de al]i copii, f`r` dizabilit`]i, exact cum este cazul

42

43

Studiu de caz: Cum se lucreaz` cu copiii cu dizabilit`]i I. s-a n`scut \n 1998, din tat` necunoscut, [i a fost p`r`sit de mama sa la maternitate. Dup` trei luni a fost plasat într-un centru de plasament. Situa]ia juridic` era de a[a natur` c` mama s-a folosit de toate drepturile sale parentale dar nu a ar`tat nici un interes pentru situa]ia copilului. Copilul avea probleme medicale, o semiparez` [i deficien]e de vorbire. Copilul nu mergea înc` la [coal`. Echipa de speciali[ti a realizat evaluarea socio-economic` a situa]iei familiei. Concluzia a fost c` nici mama [i nici familia l`rgit` nu aveau o situa]ie financiar` suficient de bun` pentru a putea s` creasc` un copil. Bunicii materni au spus c` fiica lor plecase de acas`, nimeni nu [tia de ea, [i c` nu puteau s` aib` grij` de copil din cauza situa]iei lor financiare [i de s`n`tate precare. Copilul a fost nevoit astfel s` r`mân` în serviciul reziden]ial pân` la identificarea unei m`suri de protec]ie de tip familial. |n centrul de plasament copilul a înregistrat progrese. |ntrucât institu]ia s-a închis, copilul a fost transferat întrun alt serviciu reziden]ial urm`rindu-se în continuare posibilitatea plamentului copilului în asisten]` maternal`. Dna K., în vârst` de 46, este c`s`torit` [i are patru copii; a fost atestat` ca asistent maternal în 2002. |n acela[i timp era disponibil` pentru a lua un copil cu nevoi speciale în îngrijire. A fost evaluat` pentru a se vedea dac` are deprinderile [i cuno[tin]ele necesare pentru a r`spunde nevoilor copilului. Evaluarea copilului a eviden]iat întâzieri din punct de vedere fizic [i cognitiv, precum [i deficin]e de vorbire. Sa recomandat un proces de recuperare pentru a-[i îmbun`t`]i func]iile fizice (fizioterapie pentru a reduce inciden]a mi[c`rilor anormale). Asistenta maternal` a fost informat` c` recuperarea va începe imediat dup` plasarea copilului în asisten]` maternal`. |n acela[i timp copilul urma s` beneficieze [i de terapie de limbaj. De asemenea, urma s` ia parte la diverse activit`]i de joac` [i recreative, care sunt foarte importante pentru cre[terea copilului. Asistenta maternal` [i familia sa urmau s` joace un rol important \n aceast` privin]`. Comisia de Protec]ie a Copilului a hot`rât încadrarea copilului în gradul doi de handicap - sever. Cu sprijinul asistentului social [i a altor speciali[ti copilul s-a adaptat bine la noul mediu familial. Urma cu regularitate fizioterapia [i terapia de limbaj. Asistenta maternal` avea întâlniri periodice cu al]i asisten]i maternali care aveau în îngrijire copii cu dizabilit`]i. Încerc`rile de preg`tire a reintegr`rii în familia biologic` au e[uat deoarece bunicii materni nu doreau s` ia copilul în familie, tat`l era necunoscut [i mama disp`ruse. Familia de asisten]i maternali [i-a exprimat dorin]a s` înceap` procedura de adop]ie. O evaluare ulterioar` a ar`tat progresele realizate de copil din momentul plas`rii în asisten]` maternal`. Deficien]ele sale au fost par]ial recuperate [i copilul s-a integrat foarte bine în familia asistentei maternale. A devenit destul de comunicativ cu persoanele care-i erau familiare dar [i cu str`ini. A dobândit deprinderile de baz` legate de igien`. S-a recomandat s` stea cu familia de asisten]` maternal` pân` la g`sirea unei solu]ii permanente. Evaluarea periodic` a asistentei maternale a ar`tat c` î[i îndeplinise sarcinile [i responsabilit`]ile în mod profesionist. A men]inut permanent leg`tura cu asistentul social, pe care l-a informat asupra progreselor copilului. A amenajat camera copilului [i toate celelalte spa]ii din cas` astfel încât copilul s` se simt` în siguran]` [i s` se simt` bine (într-un mediu prietenos, optimist, adaptat la vârsta [i nevoile copilului). Membrii familiei ajutau în mod constant la supravegherea [i stimularea copilului. Copilul era implicat în activit`]ile zilnice din familie, care îi asigurau un mediu bun pentru dezvoltarea sa fizic`, mental` [i emo]ional` armonioas`. Asistentul social [i psihologul au discutat cu asistenta maternal` în leg`tur` cu faptul c` de[i to]i copiii trec prin acelea[i stadii de dezvoltare, ritmul de dezvoltare este diferit de la un copil la altul, în func]ie de mo[tenirea genetic` a fiec`ruia, mediul în care cre[te [i s`n`tatea sa. Rela]ia direct` a unui asistent maternal cu copilul este foarte similar` cu rela]ia dintre copil [i p`rintele natural, [i tocmai de aceea aceast` profesiune este diferit` de altele. S-a ajuns la concluzia c` acest plasament a fost un succes având în vedere progresele enorme pe care le f`cuse copilul de la intrarea sa în asisten]` maternal`. Familia de asisten]` maternal` a creat un mediu de familie sigur [i echilibrat care este un bun stimulent pentru dezvoltarea copilului. Comentariu Primii ani ai lui I au fost marca]i de abandon [i plasamente succesive în servicii reziden]iale. Ar fi fost mai bine pentru copil dac`: • Ar fi fost plasat în asisten]` maternal` imediat dup` ce a fost abandonat la maternitate • S-ar fi urgentat identificarea familiei biologice înc` de la început, cu sprijin pentru bunicii materni (sprijin financiar sau material) O dat` cu plasamentul copilului în serviciu reziden]ial 44 se pare c` s-au redus [i presiunile de a g`si alte solu]ii, astfel c` acesta a r`mas în serviciul reziden]ial timp de 3 ani. Cu toate acestea, plasamentul copilului I la asistentul maternal Dna K s-a dovedit pozitiv [i bine realizat. Evaluarea Dnei K [i problemele care au fost luate în considerare în etapele de preg`tire au fost realizate cu profesionalism, la fel [i aranjamentele în leg`tur` cu nevoile sale de recuperare. S-a în]eles c` acest copil nu trebuia s` a[tepte plasamentul în asisten]a maternal` pentru a beneficia de terapie.

Câteva posibilit`]i pentru viitor: Este vital s` se valorifice stabilitatea [i securitatea pe

care o are acum pentru a se accelera progresul pe care-l face.

Mesaje cheie > Copiii cu dizabilit`]i pot p`rea diferi]i deoarece ei se comport` [i se exprim` în mod diferit, dar dac` încerc`m s`-i în]elegem ne d`m seama c` nu sunt chiar atât de diferi]i de al]i copii. > Copiii cu dizabilit`]i progreseaz` mult atunci când sunt accepta]i a[a cum sunt [i sunt trata]i cu respect. Acest lucru îi ajut` s`-[i dezvolte respectul de sine [i s`-[i apere interesele a[a cum pot ei mai bine. Copiii cu dizabilit`]i trebuie s` fie lua]i în serios [i provoca]i într-o oarecare m`sur` pentru a înv`]a cum s` abordeze o situa]ie dificil`. > Îngrijirea într-o familie de asisten]i maternali profesioni[ti, mai degrab` decât plasamentul în servicii reziden]iale, este de preferat pentru mul]i copii cu dizabilit`]i. Dac` sunt plasa]i în case de tip familial atunci grupul trebuie s` cuprind` copii cu [i f`r` dizabilit`]i. Copilul trebuie s` fie în centrul aten]iei noastre, [i nu handicapul pe care îl are. Terapiile sunt necesare [i utile dar nu trebuie s` domine viata de zi cu zi a copilului.

45

9. DOBÂNDIREA INDEPENDEN}EI {I IMPLICAREA COPIILOR ÎN LUAREA DECIZIILOR PRIVIND VIITORUL LOR Legisla]ie relevant` Importan]a lu`rii în considerare a opiniilor copiilor este acum unul dintre principiile fundamentale. Comentariul general se refer` la prevederile din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului din România [i Legea adop]iei care au la baz` [i acest principiu. Fundamentul acestor prevederi este Articolul 12 din Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului care cere statelor p`r]i „s` garanteze copilului capabil de discern`mânt dreptul de a exprima liber opinia sa asupra oric`rei probleme care îl prive[te, opiniile copilului fiind luate \n considerare avându-se în vedere vârsta sa [i gradul s`u de maturitate. " (Articolul 12 (1)). Articolul 12 merge mai departe [i prevede [i mai specific c`" în acest scop, se va da copilului, \n special, posibilitatea de a fi ascultat \n orice procedur` judiciar` sau administrativ` care-l prive[te, fie direct, fie printr-un reprezentant sau o institu]ie corespunz`toare, \n conformitate cu regulile de procedura din legisla]ia na]ional`". Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului men]ioneaz` dreptul copilului care a împlinit vârsta de zece ani de a-[i exprima liber opinia, iar Legea adop]iei stipuleaz` în mod expres dreptul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani s` consimt` la propria adop]ie. Copilul care are minimum vârsta de zece ani are dreptul absolut s` fie ascultat în orice procedur` judiciar` sau administrativ` în care este implicat. Acest lucru este obligatoriu. Atunci când copilul are sub vârsta de zece ani acesta poate fi ascultat dar autoritatea competent` are posibilitatea de a decide asupra acestui lucru. (Articolul 24 (2)). Copilul are dreptul s` primeasc` [i s` cear` informa]ii pertinente, s` fie consultat, s` fie informat asupra consecin]elor posibile (Articolul 24 (2)) [i s`-i fie luate în seam` opiniile în func]ie de vârst` [i gradul de maturizare (Articolul 24 (3)). Exist` o prevedere pentru numirea unui "curator" acolo unde exist` un conflict de interese între copil [i adult, fie c` este p`rinte, fie c` este un alt reprezentant legal. Exist` alte articole din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului care dau substan]` juridic` drepturilor copilului la autonomie [i sus]in drepturile copilului la libertate de expresie; acestea includ dreptul de a primi informa]ii (Articolul 23), dreptul la libertate de gândire, de con[tiin]` [i religie (Articolul 25), [i respect pentru cultur`, apartenen]a etnic` [i religioas` (Articolul 27). Aceste articole repet` în mod cuprinz`tor articolele corespunz`toare din cele dou` conven]ii interna]ionale. În ceea ce prive[te dobândirea independen]ei copilului trebuie men]ionat Ordinul nr. 48/ 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de via]` independent`, în care este prezentat modul de abordare [i realizare a muncii cu tinerii.

Comentariu
Pe m`sur` ce cresc, copiii trebuie s` aib` ocazia s` înceap` s` capete o serie de deprinderi de care au nevoie ca adul]i. Acest lucru trebuie s` se întâmple de la o vârst` mic`, atunci când copiii descoper` cum s` fac` lucruri simple pentru ei în[i[i. Pe m`sur` ce cresc [i se maturizeaz`, aceast` înv`]are trebuie s` se extind` [i s` se aprofundeze. O cre[tere bun` de c`tre p`rin]i - în orice situa]ie - înseamn` a recunoa[te [i a r`spunde ritmului [i direc]iei de dezvoltare care este specific` fiec`rui copil [i de a valorifica acest lucru. Copiii sunt diferi]i în ceea ce prive[te capacitatea lor de a în]elege [i internaliza noile deprinderi iar multe din competen]ele de care au nevoie ca adul]i se bazeaz` pe acestea, care contribuie la o bun` rela]ionare cu ceilal]i, la în]elegerea punctelor lor forte [i a limitelor. Acestea sunt deprinderi care trebuie încurajate de c`tre p`rin]i sau de reprezentantul lor legal. A ajuta copiii s` devin` independen]i face parte integrant` din munca de p`rinte iar în majoritatea timpului trebuie sa existe o interac]iune normal` [i

obi[nuit` p`rinte/adult - copil. Câteodat`, totu[i, atunci când copiii [i tinerii au fost priva]i de acest lucru în primii ani de via]` este nevoie de o abordare mai ]intit` [i organizat` pentru a-i preg`ti s` p`r`seasc` sistemul de protec]ie a copilului. Încurajarea [i dezvoltarea deprinderilor de via]` independent` reprezint` o r`spundere deosebit`, în special pentru asisten]ii maternali [i speciali[tii care lucreaz` în unit`]ile de tip familial. A ajuta copiii [i tinerii s` se preg`teasc` pentru o via]` autonom` [i mai târziu pentru via]a de adult trebuie s` fie o sarcin` cheie pentru ei.

depinde de acelea[i lucruri [i prin urmare se simt în siguran]` [i în final vor putea s` prevad` ce va urma s` se întâmple. • Sunt necesare a[tept`ri [i reguli clare, cu consecin]e adecvate [i consecvente, pentru a ajuta copiii s` înve]e modalit`]i sigure de comportament. Limbajul simplu îi ajut` pe copii s` enun]e singuri regulile [i pe adul]i s` nu recurg` la explica]ii lungi pentru a ar`ta de ce un anumit comportament nu este acceptabil. • Planifica]i schimb`rile cu grij`. Avertiza]i copiii în leg`tur` cu schimb`rile minore [i majore. Schimb`rile nea[teptate în rutina obi[nuit` pot fi stresante. Folosi]i avertismente [i ritualuri periodice (sun` clopo]elul, stingerea luminilor, se cânt` un cântec special) pentru a l`sa copiii s` în]eleag` ce se întâmpl`. • Oferi]i copiilor controlul asupra unor activit`]i zilnice acordându-le posibilitatea alegerii. Pot decide singuri ce cea[c` s` foloseasc`, ce carte s` o schimbe etc. Oferi]i op]iuni limitate a ceea ce este acceptabil: "Po]i s`-]i ag`]i haina singur sau te pot ajuta eu. "Evita]i s` intra]i într-o disput` de tipul da/nu cu copiii. • Anticipa]i situa]iile dificile [i lua]i m`suri pentru a-i ajuta pe copii s` fac` fa]` acestor situa]ii. Dac` acest lucru nu reu[e[te, ajuta]i copilul sau tân`rul s` reflecteze asupra a ceea ce s-a întâmplat [i ce se poate înv`]a din aceasta. Atunci când comportamentul copilului devine problematic ajuta]i-l s` fac` o pauz` pentru a dezamorsa situa]ia. Respectul reciproc [i s`rb`torirea fiec`rui membru al familiei reprezint` o parte important` din procesul de formare a respectului de sine. Spune]i-le copiilor ce lucruri frumoase fac l`uda]i-i pentru ac]iunile lor, spune]i-le cum se pot ridica la nivelul unei provoc`ri [i ar`ta]i-le c` sunte]i mândri de ei. Marca]i unicitatea fiec`rui copil. • De-a lungul unei zile s` se aud` frecvent cuvinte de pre]uire. L`uda]i efortul, nu numai succesul! • Identifica]i sentimentele atât verbal, cât [i cu expresii ale fe]ei [i cu gesturi. Ajuta]i copiii s` identifice ceea ce simt ei [i al]ii [i spune]i-le clar c` a avea un sentiment este important [i bine, chiar dac` este unul negativ. Ajuta]i-i s` în]eleag` c` numai anumite modalit`]i de a ar`ta sentimentele negative sunt acceptabile. • Explica]i cum ac]iunile unui copil pot afecta al]i oameni. Ajuta]i-i s`-[i descrie sentimentele: "Po]i s`-i spui c` te sup`r` când î]i ia camionul" [i modela]i-v` propriile reac]ii: "Când arunci cu nisip m` sperii c` o sa-mi fac` r`u la ochi. Trebuie s` încetezi!"

• Încerca]i s` v` aminti]i c` un tân`r poate s` nu [tie ce va deveni exact, ca [i adul]ii care nu [tiu ce fel de tân`r adult va deveni copilul. • Asculta]i opiniile [i sentimentele tinerilor chiar dac` sunt diferite de ale voastre. Câteodat` tinerii "încearc`" idei noi cu adul]ii. Ascultând la valorile [i opiniile adul]ilor f`r` a face judec`]i îi poate ajuta s` ia decizii. Spune]i-le cu calm opiniile dvs [i ar`ta]i-le ce crede]i dvs. • Urm`ri]i comportamentul tinerilor. Urm`rirea nu înseamn` s` interveni]i în via]a lor, ci mai degrab` s` [ti]i unde [i ce fac ei. Tinerii pe care-i urm`resc adul]ii [i care au o rela]ie de afec]iune cu p`rin]ii/reprezentan]ii lor legali vor adopta cu o mai mare probabilitate valorile adul]ilor [i vor lua decizii adecvate în via]a lor. • Oferi]i tinerilor ocazia s` fie independen]i într-un mediu sigur. De exemplu, cluburile pentru tineret reprezint` un cadru supravegheat unde se pot socializa [i distra. • Copiii cu dizabilit`]i prezint` o provocare special` în ceea ce prive[te încurajarea independen]ei, ceea ce-i face pe cei care-i îngrijesc [i care lucreaz` cu ei s` aib` idei [i planuri clare despre cum îi pot ajuta pe copii sa duc` o via]` cât se poate de "normal`", dându-le astfel ocazia maxim` s`-[i dezvolte independen]a. Aceasta necesit` programe speciale (de ex. centre de recuperare).

Ce trebuie s` fac` cei care-i ajut` pe copii s` devin` independen]i? 3 • S` asigure un mediu fizic structurat pentru a da copiilor ocazia s` se orienteze [i s` ia decizii. S` identifice în mod clar zonele pentru servirea mesei, joac`, studiu [i odihn`. Acest lucru va ajuta copilul s`[i formeze reprezent`ri adecvate asupra mediului [i s` stabileasc` limite, f`r` supravegherea unui adult. • Rutina previzibil` [i programul consecvent îi ajut` pe copii s` în]eleag` ce se întâmpl` în jurul lor. Aceasta îi ajut` s` simt` c` au control asupra mediului lor. Ei pot

"Copiii mai mari [i independen]a" Dac` o persoan` tân`r` are experien]e pozitive în copil`rie în leg`tur` cu felul în care î[i dezvolt` independen]a, atunci provoc`rile adolescen]ei sunt mai u[or de rezolvat. Totu[i, iat` câteva recomand`ri pentru adul]ii care lucreaz` cu tineri pentru independen]`: • Da]i tinerilor ocazia s` ia decizii. Tinerii c`rora li se permite s` ia decizii cu sprijin [i direc]ionare înva]` cum s` ia decizii [i s` fac` ra]ionamente în]elepte în leg`tura cu comportamentul lor chiar si atunci când nu sunt prezen]i adul]ii.

Implicarea copiilor [i tinerilor în luarea deciziilor privind viitorul lor A[a cum arat` Articolul 12 din Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului, copiii au dreptul s`-[i exprime opinia iar acest lucru se aplica la fel de mult dac` nu cumva mai mult - la deciziile care privesc viitorul copilului sau tân`rului. Acest lucru se aplic` indiferent cine îngrije[te copilul sau tân`rul, dar, desigur, având în vedere natura deciziilor în cauz` trebuie acordat` o aten]ie [i mai mare acestui lucru atunci când avem de-a face cu copii separa]i de p`rin]ii lor. Tipul de decizii importante - Pot s` merg acas`? Unde voi locui? Cine va avea grij` de mine? Ocaziile copiilor [i tinerilor de a contribui la procesul de luare a deciziilor despre viitorul lor trebuie s` înceap` imediat dup` ce au fost separa]i de p`rin]ii lor [i intr` în sistemul de protec]ie. Evident, sunt unii copii prea mici pentru a juca un rol activ, dar, chiar [i în aceast` situa]ie trebuie f`cute eforturi pentru a ajuta copilul s` în]eleag` ce se întâmpl`, chiar de la început. Una dintre lec]iile cheie înv`]ate este c` ace[ti copii fac mai bine fa]` schimb`rii [i incertitudinii dac` cei din jurul lor sunt deschi[i [i one[ti cu ei.
Pe m`sur` ce copiii cresc, eforturile de a-i implica trebuie sa se accelereze. Implicarea ia multe forme informal` [i formal` - dar de baz` este s` oferi copilului sau adultului tân`r cât mai multe informa]ii, op]iuni, etc., iar în paralel [ansa s` împ`rt`[easc` propria perspectiv` [i s` comenteze [i s` ia decizii. Cele mai multe sisteme de protec]ie prev`d pentru copii

46

47

reevaluarea periodic` [i actualizarea planului de protec]ie, inclusiv întâlniri pentru a facilita schimbul de informa]ii [i a lua decizii. Pe m`sur` ce cresc, copiii mai mari trebuie sa aib` ocazia s` participe la acest proces - \n func]ie de dorin]a lor - s`-[i spun` ideile [i s` aib` ocazia s` comenteze ceea ce spun al]ii. Unii copii vor dori s` fac` acest lucru participând la o întâlnire: al]ii pot prefera s`-[i exprime opinia în fa]a unei anumite persoane, aceasta din urm` transmi]ând aceast` opinie grupului mai mare care face planificarea. Rolul speciali[tilor este de a sprijini copilul s`-[i aduc` cea mai mare contribu]ie. Implicarea în procesul decizional - de exemplu s` participe la o întâlnire - poate fi esen]ial pentru un copil. De aceea este important s`-l preg`tim în avans. Este important s` cunoasc` persoanele care vor participa la întâlnire [i s` se simt` confortabil în locul în care se organizeaza întâlnirea. Pentru unii copii, totu[i, este bine s` li se dea ocazia s` participe efectiv la [edin]e de planificare [i s` vorbeasc` despre ei în[i[i. Acest lucru se aplic` în mod special pentru copiii care urmeaz` s` se prezinte în instan]` sau în Comisia de
3

protec]ia copilului. O alt` modalitate de a-i ajuta pe copii s` participe este de a le da un formular în care s`-[i înregistreze ideile [i p`rerile înainte de [edin]a propriu-zis`. Un exemplu de astfel de formular este disponibil la adresa de web de mai jos4. Copiii cu dizabilit`]i vor avea nevoie de ajutor suplimentar pentru a-[i dezvolta [i exprima opiniile iar acest lucru trebuie privit ca o prioritate. Mai jos este prezentat un caz în care men]inerea [i dezvoltarea independen]ei va fi o sarcina cheie a tuturor celor implica]i - în mod special asistentul maternal [i psihologul. UNICEF a publicat un îndrumar care-i ajut` pe tineri s` se preg`teasc` pentru o via]` independent` "Adolescen]a - o perioada important`" disponibil în website-ul UNICEF5.

Comentariu S-au ob]inut rezultate foarte bune în leg`tur` cu: • Abordarea inter-institu]ional` realizat` de DGASPC [i Poli]ie; munc` în cadrul unei echipe (multidisciplinare) • Implicarea fetelor în luarea deciziilor [i ascultarea punctelor lor de vedere • Identificarea unui asistent maternal care s` îngrijeasc` un grup mai mare de copii • Planificarea pe termen lung, monitorizarea [i terapia Trebuie apreciat în mod deosebit faptul c` nu s-a renun]at imediat la familia lor, în ciuda problemelor

familiei l`rgite etc).

Câteva posibilit`]i pentru viitor: Este foarte important ca fetele s` fie men]inute împreun` [i s` fie cât mai mult implicate în procesul de luare a deciziilor. Asistentul maternal va avea probabil nevoie de sprijin suplimentar pentru a face fa]` pe termen lung. Va fi nevoie de munc` în continuare pentru a rezolva trauma fetelor pe termen lung (abuz, pierderea p`rin]ilor, respingerea din partea

În ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri: • Referirea la "minor" [i abuz sexual este interesant`. Abuzul la orice vârst` (de ex. [i la un adult) este inacceptabil [i cu siguran]` un motiv de îngrijorare. • Întotdeauna exist` o problem` referitoare la momentul în care trebuie s` intervin` Poli]ia. Opiniile asupra acestei chestiuni difer`. |n unele ]`ri (de ex. Marea Britanie) o solu]ie este de a înfiin]a echipe mixte de asisten]i sociali [i Poli]ie pentru a investiga cazuri de acuza]ii de abuz. • Este o cerin]` de baz` ca persoana abuzat` s` fie de acord cu examenul medical. • Existau semne alarmante de mult timp în acest caz (când mama le-a p`r`sit, probleme cu p`rin]ii etc). Cum ar fi putut ele fi folosite pentru a interveni? S-ar fi întâmplat asta acum?

Republicat` cu permisiunea Re]elei Na]ionale pentru îngrijirea copilului– RNIC. (1994). Ajuta]i copiii s` devin` independen]i. In M. Lopes (Ed.) CareGiver News (August, p. 3). Amherst, MA: University of Massachusetts Cooperative Extension. 4 http://www.dfes.gov.uk/integratedchildrenssystem/docs/mypathwayplan.doc 5 http://www.unicef.org/publications/files/pub_adolescence_en.pdf

Mesaje cheie > Dobândirea independen]ei este o parte necesar` [i important` a dezvolt`rii ca adult. D >Dobândirea independen]ei începe de la o vârst` mic` [i se intensific` pe m`sur` ce tân`rul se apropie de maturitate: experien]ele timpurii joac` un rol imens pentru crearea bazei înv`]`rii ulterioare. > P`rin]ii sau reprezentan]ii legali joac` un rol vital pentru a crea condi]iile de dezvoltare a independen]ei [i de încurajare a copiilor [i tinerilor s` dobândeasc` deprinderi noi, s` în]eleag` lumea [i s`-[i asume riscurile \n mod adecvat. > Copiii cu dizabilit`]i au nevoie de oportunit`]i suplimentare (mai degrab` mai multe decât mai pu]ine) pentru a-[i dezvolta deprinderile de autonomie > A ajuta copiii [i tinerii s`-[i exprime opinia în leg`tur` cu tot ce înseamn` asigurarea protec]iei lor este un element esen]ial care-i ajut` s`-[i dezvolte independen]a, dar [i un exemplu de bun` practic`.

Studiu de caz: Celor 3 surori li se ofer` solu]ii de tip familial menite s` le ajute s` se realizeze în viitor. O asistent` social` a fost informat` c` 3 surori minore, S, M [i F fuseser` agresate sexual de tat`l lor. Împreun` cu un psiholog, asistentul social a mers la [coala fetelor [i a discutat cu profesorii despre comportamentul lor. Concluziile discu]iilor au ar`tat c` s-au produs schimb`ri în structura personalit`]ii lor, c` aveau dificult`]i de adaptare, c` existau semne de tulbur`ri emo]ionale (instabilitate emo]ional`, introversiune) [i c` aveau probleme de înv`]are. Psihologul a stat de vorb` cu fetele, care, evident, ascundeau ceva. Concluzia a fost c` cel pu]in dou` dintre ele fuseser` abuzate. Deoarece a ap`rut suspiciunea c` A, în vârst` de 9 ani [i M în vârst` de 11 ani, s` fi fost abuzate de tat`l lor, ceea ce mai târziu a fost confirmat de examenul medical, a fost sesizat` poli]ia. A început o anchet` pentru a stabili clar identitatea autorului. Tat`l a fost re]inut de poli]ie, acuzat de infrac]iuni conform art. 201 [i 203 din Codul penal: rela]ii [i perversiuni sexuale cu minori. Familia locuia într-o cas` proprietatea bunicii paterne, o cas` cu 3 camere sumar mobilat`. Bunica, în vârst` de 70 de ani, era pensionar` [i consuma alcool. Singurul venit era aloca]ia de stat a copiilor [i ceea ce tat`l primea pentru munca ocazional` desf`[urat` în comunitate. Mama fetelor î[i abandonase familia cu 6 ani în urm`. Atunci când locuiser` împreun` ea nu avusese grij` de fete, consuma frecvent b`uturi alcoolice [i între]inea rela]iile sexuale cu diverse persoane. Tat`l avea acela[i stil de via]`. Poli]ia îl avertizase pe tat` în scris. S-a ajuns la concluzia c` fetele nu puteau fi plasate în grija bunicii deoarece aceasta a refuzat orice ajutor în aceast` privin]`, inclusiv sesiunile de consiliere. De asemenea, ea nu putea s` între]in` fetele. Tat`l a fost dec`zut din drepturile p`rinte[ti [i era condamnat, iar mama murise în închisoare. Pentru a asigura un mediu sigur pentru fete, Comisia pentru protec]ia copilului a decis s` le plaseze în grija unui asistent maternal profesionist. Programul de consiliere a continuat iar fetele au fost implicate în diverse activit`]i individuale [i de grup. Întotdeauna partea cea mai important` a fost aceea a psihologului, cu care fetele au stabilit o rela]ie bun`. Ele mergeau cu regularitate la [edin]ele de terapie. |n urm`torii ani, medicul [i psihologul le-au sprijinit pentru a diminua efectele abuzului. |n acest caz interven]ia a acoperit mai multe domenii, ca situa]ia juridic`, protec]ia social`, terapia, evaluarea medical` [i psihologic`, precum [i educa]ia fetelor. 48

49

10. COOPERAREA CU COMUNIT~}ILE LOCALE Legisla]ie relevant` Furnizarea de servicii pentru copii [i familie a fost comentat` mai sus. O serie de articole din Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului abordeaz` problematica cooper`rii cu comunit`]ile locale pentru asigurarea acestor servicii iar Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului con]ine prevederi relevante. Articolul 19 (2) din Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului, men]ioneaz` faptul c` m`surile de protec]ie luate de c`tre stat trebuie s` "cuprind`, dup` cum se va conveni, proceduri eficiente pentru stabilirea de programe sociale vizând furnizarea de sprijin necesar copilului [i celor c`rora le-a fost încredin]at, precum [i alte forme de prevenire, \n vederea identific`rii, raport`rii, retrimiterii, anchet`rii, trat`rii [i urm`ririi pentru cazurile de rele tratamente... [i, dup` cum se va stabili, proceduri de interven]ie judiciar`". Se cunoa[te faptul c` lipsa de cooperare a institu]iilor implicate în protec]ia copilului poate avea consecin]e grave asupra copiilor. Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului con]ine un articol care se ocup` în mod special de cooperare. Articolul 103 spune c` autorit`]ile administra]iei publice locale "au obliga]ia de a implica colectivitatea local` în procesul de identificare a nevoilor comunit`]ii [i de solu]ionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii." (Articolul 103 (1)). Mai departe se ocup` de structurile necesare: "|n acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar f`r` a se limita, oameni de afaceri locali, preo]i, cadre didactice, medici, consilieri locali, poli]i[ti. Rolul acestor structuri este atât de solu]ionare a unor cazuri concrete, cât [i de a r`spunde nevoilor globale ale respectivei colectivit`]i". (Articolul 103 (2)).

[tiu de ce anume este nevoie [i unde sunt lipsurile, dar, [i ei pot avea nevoie de ajutor pentru a-[i dezvolta deprinderile [i a ob]ine resursele. Din punct de vedere al protec]iei copilului este foarte important s` existe informa]ii despre copiii afla]i în situa]ii de risc, precum [i un dialog cu familiile acestora. Tr`s`turile de familie care indic` o probabilitate mai mare a riscului sunt: • Sarcini frecvente • Na[teri multiple • P`rin]i adolescen]i • Copii n`scu]i prematur sau cu greutate mic` la na[tere • Repatria]i/refugia]i • Copil/membru de familie cu un handicap fizic • Membru de familie cu o boal` psihic`/sau cu o problem` de abuz de droguri • Membru de familie cu nevoi speciale • Adul]i care au probleme de rela]ionare • Deficien]e de limbaj • Apartenen]a la un grup minoritar Trebuie admis faptul c` grupuri din cadrul comunit`]ilor, precum [i comunit`]ile ca atare, pot [i ele s` fac` r`u familiilor prin respingerea lor, ostracizarea lor, neacordarea oportunit`]ilor [i serviciilor de care au nevoie, prin tot felul de obstacole în calea lor [i încurajarea oamenilor s` se comporte contrar intereselor copiilor. Familiile din minorit`]ile etnice [i familiile cu probleme - în mod special legate de comportament anti-social - sunt în mod special predispuse for]elor negative din comunitate. Este r`spunderea [i rolul administra]iei

locale [i institu]iilor partenere s` combat` aceste presiuni negative, atât prin rezolvarea acestor prejudec`]i cât [i prin a oferi familiilor respective ocazia s` arate c` pot s` func]ioneze eficient [i s`-[i îmbun`t`]easc` situa]ia. Majoritatea copiilor care au nevoie de m`suri de protec]ie provin din familii cu probleme -fie materiale, de rela]ii sau legate de capacit`]ile parentale. Adesea acestea pot fi identificate înainte s` produc` consecin]e grave [i s` necesite un sistem de protec]ie special. Leg`turile strânse din cadrul comunit`]ii locale pot ajuta la cunoa[terea acestor familii [i lucrul cu ele. Cazul care urmeaz` subliniaz` diverse aspecte ale lucrului cu familia în cadrul comunit`]ilor locale.

Articolele 108 pân` la 112 din Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copiilor specific` tipurile de servicii care trebuie furnizate la nivel local [i jude]ean. Acestea sunt servicii de zi (Articolul 108), servicii de tip familial (Articolul 109) [i servicii de tip reziden]ial, care includ centrele de plasament [i centrele maternale (Articolul 110). Merit` s` atragem aten]ia în acest moment la standardele minime obligatorii men]ionate de Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului. Toate serviciile trebuie s` fie licen]iate de c`tre Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului (Articolul 115 (1)) iar licen]ele vor fi retrase dac` serviciul respectiv nu respect` standardele minime obligatorii (Articolul 115 (2)). Aceste servicii sunt supuse unor inspec]ii periodice realizate de Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului (Articolul 116).

Comentariu
Copiii [i familiile tr`iesc în comunit`]i diferite care fie îi ajut`, fie constituie obstacole în realiz`rilor lor. Comunit`]ile cu resurse au multe de oferit copiilor [i familiilor care tr`iesc acolo. Ajutorul familiilor l`rgite [i re]eaua de prieteni, reprezint` un prim indiciu în leg`tur` cu dificult`]ile pe care le pot întâmpina familiile, iar serviciile disponibile gata s`-i sprijine atunci când au nevoie pot ajuta familiile s`-[i poat` cre[te copiii - atât în situa]ii normale cât [i atunci când apar probleme. De[i comunit`]ile pot realiza multe printr-o cauz` comun` [i prin sensibilizarea opiniei publice, sprijinul lor poate fi chiar mai eficient printr-o organizare bun` [i o abordare ]intit`. Familiile cu copii trebuie s` reprezinte un grup prioritar care s` se afle în aten]ia [i sprijinul comunit`]ii. De asemenea, în toate ini]iativele comunit`]ii sunt important de re]inut nevoile deosebite ale copiilor cu dizabilit`]i, situa]ia familiilor acestora. O abordare din ce în ce mai des întâlnit` în multe ]`ri este de a înfiin]a centre locale de resurse pentru familie. Acestea pot avea forme foarte diferite, dar serviciile pe care le ofer` sunt urm`toarele: 50

• Acces la speciali[ti, cum ar fi asisten]i sociali, psihologi, asisten]i medicali, etc. • Grupuri de sprijin pentru p`rin]i • Servicii de zi pentru copiii mici/cre[` • Centru de sprijin pentru comunitate • Acces la o bibliotec` de juc`rii • Îndrumare privind cre[terea [i educarea copilului • Sfaturi [i campanii de promovare • Programe individuale de sprijin pentru familie • Posibilitatea de a stabili leg`tura între p`rin]i [i copii atunci când ace[tia nu stau împreun` • Evaluarea calit`]ilor [i capacit`]ii de p`rinte • {coala p`rin]ilor Cheia sprijinului comunitar pentru familii este (1) în]elegerea a ceea ce este important pentru familii [i (2) coordonarea [i managementul furniz`rii serviciilor sociale. A include tot ceea ce se cunoa[te [i ceea ce se propune într-un plan de servicii pentru familie va ajuta la identificarea sarcinilor cheie [i a r`spunderii pentru ac]iune. Un anumit tip de sus]inere trebuie s` vin` din partea administra]iei locale - atât la nivel de jude] cât [i la nivel local - altul din alte surse, cum ar fi medicul de familie, poli]ia, biserica [i altele de acest gen. Un anumit gen de sprijin este cel mai bine administrat chiar de comunitate, de c`tre aceia care

Studiu de caz: Reintegrarea în familia natural` cu sprijinul comunit`]ii Surorile C. [i D. s-au n`scut în 1998. P`rin]ii lor nec`s`tori]i mai aveau alt` fiic`, F., de 1 an [i 10 luni, la momentul când s-au n`scut ele. La cinci luni dup` na[terea feti]elor gemene p`rin]ii lor s-au separat datorit` problemelor din ce în ce mai multe pe care le aveau, precum [i a faptului c` nici unul din p`rin]i nu avea un loc de munc` stabil. La vârsta de 10 luni feti]ele locuiau cu mama lor în casa bunicilor materni. Apoi au fost internate dou` luni în spital pentru a fi tratate de distrofie [i rahitism. Dup` aceasta, mama a solicitat plasamentul pentru cele dou` într-un centru de plasament, deoarece nu avea mijloacele necesare s` le îngrijeasc`. La vârsta de un an, cele dou` feti]e au fost plasate în asisten]` maternal`. Pentru alegerea asistentului maternal a fost luat în considerare faptul c` mama se mutase înapoi cu partenerul s`u [i astfel a fost ales un asistent maternal la numai 20 de km . Totu[i, p`rin]ii nu au vizitat fetele decât rar într-un interval de [ase luni, astfel încât nu prea exista un ata[ament \ntre ei [i feti]e. La interven]ia asistentului social [i prin sprijinul familiei, p`rin]ii au început s`-[i viziteze copiii din nou, de[i la început le-a fost destul de dificil s` stabileasc` o leg`tur`. La acea vreme feti]ele nu puteau fi reintegrate în familia biologic` deoarece situa]ia financiar` a familiei nu se îmbun`t`]ise. Totu[i, mama a fost încurajat` s` vorbeasc` la telefon [i s`-[i vad` fetele cât mai des posibil. P`rin]ii au fost sprijini]i s`-[i g`seasc` o slujb` [i s` refac` mediul de familie de acas`. Autorit`]ile locale [i liderii comunit`]ii locale au sus]inut [i ei familia. Gra]ie acestui efort comun tat`l [i-a g`sit în final o slujb`, iar rela]ia dintre p`rin]i [i fiicele lor s-a îmbun`t`]it progresiv, astfel încât fetele s-au întors în familia lor în vara lui 2003. La trei luni dup` reintegrare, asistentul social care r`spundea de caz a f`cut vizite periodice acelei familii din dou` în dou` luni. Acum familia este vizitat` numai o dat` la 6 luni. Actualmente fetele sunt bine [i au o rela]ie bun` cu p`rin]ii [i sora lor. Este clar c` reintegrarea lor în familie a fost cea mai bun` op]iune pentru ele. 51

Comentariu Acesta este un exemplu foarte bun de munc` în scopul reunific`rii familiei. DGASPC a colaborat clar cu p`rin]ii [i i-a încurajat încet s` men]in` leg`tura [i s`-[i asume r`spunderea pentru fetele lor [i s`-[i îmbun`t`]easc` situa]ia din familie astfel încât fetele sa se poat` întoarce în familie. Un rezultat foarte bun! Câteva posibilit`]i pentru viitor: Este important s` continua]i s` acorda]i sprijin - sau cel pu]in acces mai u[or la sprijin- deoarece aceasta este o situa]ie de familie care are ni[te puncte slabe. De exemplu, ce se întâmpl` dac` tat`l î[i pierde slujba? Este important s` ajuta]i familia s` se bucure de sprijinul comunit`]ii [i s` se dea fetelor un ajutor

suplimentar. În ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri: • Ce eforturi au fost f`cute în timpul spitaliz`rii lui C. [i D. pentru a oferi mamei solu]ii alternative la plasament? Aceasta era o ocazie de a încerca [i identifica alte modalit`]i de a ajuta aceast` familie. • Care sunt cauzele care au dus la spitalizare? Ce implic` acestea în leg`tur` cu situa]iile [i îngrijirea precedent`, [i, ar fi trebuit toate acestea s` duc` la alertarea autorit`]ilor pentru protec]ia copilului de c`tre doctori? • Ce ar fi putut s` fac` comunitatea pentru a preîntâmpina dificult`]ile din familie sau plasamentul?

Mesaje cheie > A face parte dintr-o comunitate reprezint` un avantaj pentru majoritatea familiilor [i depinde de felul în care familiile doresc s` primeasc` ajutorul de care au nevoie în anumite momente > Cu cât comunitatea cunoa[te mai bine [i se implic`, cu atât ea poate s` dea semnale mai timpurii despre familiile care suport` astfel de presiuni [i sunt pe punctual de a ceda. Acestea sunt informa]ii vitale pentru cei ce lucreaz` în domeniu astfel încât s` poat` s` previn` multitudinea de probleme prin care trec copiii - abuz, abandon, etc. > De asemenea, comunit`]ile pot avea o atitudine negativ` atunci când resping sau eticheteaz` oamenii drept "r`i" sau "nebuni". R`spunderea speciali[tilor [i a administra]iei locale este de a preveni [i corecta aceste lucruri. > Sprijinul comunit`]ii tinde s` devin` mai eficient dac` este organizat [i bazat pe informa]ii solide [i o abordare comun` - cum ar fi un plan de servicii din partea comunit`]ii, implicându-i pe to]i cei interesa]i.

52

11. INTERVEN}IA TIMPURIE PENTRU A PREVENI SITUA}IILE CARE POT DEVENI PERICULOASE Legisla]ie relevant` Comentariul precedent legat de furnizarea serviciilor [i investigarea situa]iei în care copiii se pot afla în pericol a atins [i problema interven]iei timpurii. O chestiune în cadrul acestei sec]iuni care nu a fost înc` discutat` este aceea a educa]iei sexuale. Ea este recunoscut` ca fiind important` pentru prevenirea sau reducerea riscurilor asociate activit`]ii sexuale a adolescen]ilor. Cu mul]i ani în urm` Curtea European` a Drepturilor Omului a sus]inut c` drepturile p`rin]ilor din conven]ie nu erau înc`lcate dac` se stabilea un sistem obligatoriu de educa]ie sexual` în [colile daneze, cu condi]ia ca educa]ia s` fie prezentat` într-o manier` echilibrat` [i obiectiv` [i s` nu fie îndoctrinare. Consecvent` cu aceast` idee, Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copiilor din România cere institu]iilor specializate ale administra]iei centrale [i locale, precum [i institu]iilor de asisten]` medical` publice [i private, s` ia toate m`surile necesare pentru "derularea sistematic` în unit`]ile [colare de programe de educa]ie pentru via]`, inclusiv educa]ie sexual` pentru copii, în vederea prevenirii contact`rii bolilor cu transmitere sexual` [i a gravidit`]ii minorelor." (Articolul 43 (3) (i)). Serviciile care trebuie furnizate la nivel local au fost comentate mai sus.

plasamentul copilului la un asistent maternal, care-i putea oferia un mediu familial stabil. D [i-a manifestat inten]ia de a o vizita pe A în fiecare s`pt`mân`. Evaluarea final` a ar`tat c` mama a men]inut leg`tura cu feti]a sa [i c` dorea s` o creasc`, dar nu putea deoarece nu avea nici un venit; prezen]a nou-n`scutului a afectat în mod negativ rela]ia dintre mam` [i p`rin]ii s`i. D s-a întors la [coal` [i rela]ia cu p`rin]ii s`i s-a îmbun`t`]it. Au vizitat-o pe A în fiecare s`pt`mân` la casa asistentului maternal [i încetul cu încetul s-au preg`tit s` primeasc` mama [i copilul înapoi acas`. S-a luat în considerare reintegrarea.
Comentariu Acest caz face progrese în ciuda unui început dificil. În general ridic` multe probleme legate de atitudinea unor p`rin]i în leg`tur` cu tinerele mame singure. De ce a reac]ionat bunicul matern atât de negativ la sarcina fiicei sale? Ce spune aceasta despre rela]ia cu fiica sa? De asemenea, mai sunt aici probleme legate de: • Exist` servicii de planning familial [i control al na[terilor pentru adolescente? • Ce sprijin financiar/material ar fi permis mamei [i fiicei s` stea împreun` [i D s` continue s` joace un rol important în îngrijirea lui A.? La nivel de jude] s-a ac]ionat bine [i cu succes pentru men]inerea rela]iei mam` [i copil [i de reintegrare a lui D [i a copilului s`u în familia lui D. De asemenea, cazul arat` cum poate fi valorificat un asistent maternal în mod pozitiv.

Comentariu
Exist` un adev`r universal care spune c` problemele mici [i care au mai pu]ine consecin]e sunt cel mai u[or de evitat sau tratat [i, ideal, de rezolvat. Acest lucru se aplic` foarte bine la problemele copiilor [i familiilor care, dac` se las` s` se agraveze, pot deveni extrem de d`un`toare iar uneori pot amenin]a via]a. Iat` câteva aspecte legate de acest lucru: Familii stabile [i sigure Scopul tuturor celor care lucreaz` cu copiii trebuie s` fie acela de a ajuta cât mai mul]i copii care s` creasc` într-un mediu de familie stabil [i sigur, care s` poat` s` r`spund` nevoilor copiilor. Aceasta înseamn` s` fac` tot ce este posibil pentru a sprijini p`rin]ii s` asigure o îngrijire cât mai eficient`. Aceasta înseamn` s` se asigure c` au acces la: • Resursele materiale de care au nevoie (cum ar fi bani [i locuin]`)

• Sprijin zilnic prin implicarea real` a comunit`]ii • Acces la cuno[tin]ele necesare pentru a fi p`rin]i buni: de exemplu, din sistemul de înv`]`mânt, sfaturi prenatale sau lec]ii despre deprinderile de p`rinte • Ocazii de a trece peste barierele care stau efectiv în calea dobândirii deprinderilor de p`rinte, cum ar fi propriile modele deficiente de p`rin]i, abuzul de substan]e, violen]a domestic`, depresia, a[tept`ri nerealiste legate de dezvoltarea copilului [i al]i factori stresan]i. |n mod special în contextul României se remarc` situa]ia tinerelor femei care au copii - îndeosebi cele sub vârsta de18 ani. Informa]iile de la nivel de jude] arat` c` situa]iile cele mai problematice provin din situa]iile în care tinere femei de 14-18 ani r`mân îns`rcinate, ceea ce duce uneori la respingerea lor de c`tre familie [i abandonarea copiilor. O prioritate este în mod clar educa]ia sexual` a adolescentelor [i mamelor tinere.

Câteva posibilit`]i pentru viitor: Ar fi bine dac` D [i A ar locui cu p`rin]ii lui D, dar acest lucru necesit` supraveghere [i sprijin continuu. De asemenea, D ar trebui s` se bucure în continuare de sprijin pentru planificare familial`. În ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri: • Ce trebuie f`cut pentru a preîntâmpina în primul rând unele situa]ii de acest gen? • Ce s-a f`cut pentru a ajuta pe D [i asistentul maternal s` stabileasc` o rela]ie bun`?
Comentariu

Recunoa[terea timpurie a problemelor Se întâmpl` frecvent s` nu se vad` semnele unor probleme majore care pot fi identificate într-o faz` timpurie. De aceea este important s`-i educ`m pe to]i cei care întâlnesc sau lucreaz` cu copii [i tineri s` recunoasc` semnele abuzului [i suferin]ei. |n mod special aceasta înseamn` c` speciali[tii care lucreaz` în cadrul serviciilor pentru copii s` se asigure c` al]i colegi de-ai lor din alte sectoare -cum ar fi medical, justi]ie, poli]ie [i înv`]`mânt s` [tie care sunt semnele de avertizare [i, foarte important, ce trebuie s` fac` dac` observ` anumite semne care arat` c` sunt probleme. (Acest lucru se leag` foarte mult de realizarea unei abord`ri comune [i a unei colabor`ri inter-institu]ionale). De asemenea, subliniaz` importan]a con[tientiz`rii opiniei publice [i facilitarea accesului la sfaturi [i sprijin -în special pentru copii [i p`rin]i. Existenta liniilor telefonice [i ocazia de a întâlni speciali[ti în locuri "neutre", cum ar fi [coli [i cabinetul doctorului de familie sunt esen]iale în aceast` privin]`.
Cazurile urm`toare scot în eviden]` cum se pot pierde oportunit`]i [i cum acest lucru are consecin]e grave care complic` [i mai mult cazul dat DGASPC spre rezolvare.

Studiu de caz: Tinere mame care nasc în situa]ii dificile A., în vârst` de 12 luni, s-a n`scut \n urma unei rela]ii de scurt` durat`. Mama sa, D. a n`scut-o la vârsta de 16 ani. Mama a fost respins` de familie, deci, atât mama cât [i copilul au fost plasa]i într-un centru maternal, pân` la vârsta de 3 luni a copilului. În acel moment D era elev` în clasa a 10-a [i a trebuit s` întrerup` [coala trei luni pentru a avea grij` de copil. Bunica lui A le-a vizitat la centru, dar bunicul nu a putut accepta ceea ce f`cuse fiica sa [i, prin urmare nu a fost de acord ca fiica [i nepoata sa s` vin` acas`. DGASPC a primit un raport de la Maternitate despre situa]ia lui D astfel încât s-a decis plasamentul mamei [i copilului în regim de urgen]` într-un centru maternal. Mama copilului are 2 fra]i, cu vârsta peste 18 ani [i f`r` un loc de munc` stabil. Tat`l lucra la o ferm` în regiune, mama era bolnav` [i pensionat`. Familia locuia într-o cas` cu 3 camere, proprietatea p`rin]ilor. P`rin]ii lui D nu au [tiut despre sarcina sa deoarece nu se vedea iar fata avea rezultate bune la [coal`. Dup` ce asistentul social le-a spus c` fiica lor n`scuse o feti]` nu au putut accepta situa]ia [i au sugerat adop]ia copilului. Deoarece D se afla într-o situa]ie dificil`, p`rin]ii o presau s` abandoneze copilul [i cu perspectiva de a abandona [coala de tot asistentul social a sugerat plasarea atât a mamei cât [i a copilului într-un centru maternal, sperând ca între timp p`rin]ii lui D s` se r`zgândeasc`. Rela]ia dintre bunicii lui A [i fiica lor era bun`. |n cele 3 luni pe care le-a petrecut în centrul maternal, D [i-a dat seama c` nu poate avea grij` de fiica ei singur` deoarece nu avea nici un venit [i trebuia s`-[i continue studiile. Prin urmare, a fost de acord cu 54

Studiu de caz: O ocazie de a interveni mai devreme? G. este un b`iat de 14 ani care provine dintr-o familie dezorganizat`. A absolvit clasa a 4-a [i de atunci nu a mai mers la [coal`. Copilul este folosit de vecinii s`i la diverse munci [i adesea pleac` de acas` deoarece partenerul mamei sale îl bate. Mama sa sufer` de o boal` de inim` [i astfel, dup` moartea tat`lui, nu a mai avut nimeni grij` de el. Prin urmare, comportamentul s`u s-a deteriorat, a început s` fumeze, s` vând` lucruri, s` mearg` la baruri [i s` nu-[i mai petreac` noaptea acas`. Mama locuie[te cu partenerul s`u de 4 ani. Pân` la acel moment nu au fost raportate alte forme de abuz asupra copilului. Comisia pentru protec]ia copilului a analizat cazul lui G, iar cu ocazia audierii, acesta [i-a exprimat dorin]a de a r`mâne în familie [i a promis c`-[i va schimba comportamentul. Partenerul mamei a admis c` a gre[it [i a men]ionat motivele pentru care a b`tut copilul. Cazul a fost monitorizat atent, familia a beneficiat de câteva [edin]e de consiliere [i b`iatul a fost reintegrat [colar. 55

Comentariu
Un caz dificil, care s-a soldat cu un rezultat bun. Interven]ia DGASPC a avut un impact evident pozitiv asupra familiei. Este bine de aflat c` b`iatul a avut ocazia s`-[i prezinte opiniile în fa]a Comisiei pentru protec]ia copilului (Ce sprijin a primit pentru a face acest lucru?). |n general, în astfel de cazuri este important s` nu se stabileasc` obiective nerealiste pe care copilul s` nu le poat` atinge.

Câteva posibilit`]i pentru viitor: Acesta este un b`iat care probabil are nevoie de ajutor ca s`-[i dezvolte deprinderile de via]` independent` la o vârst` timpurie. Ce resurse sunt disponibile pentru aceasta?
Au fost abordate toate problemele care au dus la comportamentul auto-distructiv al b`iatului? Probabil c` familia va trebui s` continue s`-l sprijine pe copil.

multe resurse care meritau o experien]` mai bun` în anii adolescen]ei. Câteva posibilit`]i pentru viitor: Ar fi posibil de realizat un serviciu care s` r`spund` nevoilor, situa]iilor similare acestei familii. Dac` aceast` mam` mai tr`ie[te înc` în strad`/st` mult în spital, atunci se pun mari probleme în leg`ur` cu starea sa de s`n`tate. La rândul s`u va avea nevoie de sprijin [i asisten]`.

|n ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri: • Cât de r`u îl b`tea tat`l vitreg? A fost informat` Poli]ia? A luat m`suri? • A fost implicat` [i [coala pentru a-i acorda acestui copil sprijinul necesar? Pentru a r`spunde nevoilor sale speciale? • Cum puteau fi detectate mai devreme problemele din aceast` familie? Indiferent de motivele invocate de partenerul mamei, \n fapt nu exist` motive pentru b`taie!
Comentariu O abordare flexibil` pentru rezolvarea problemei Un element cheie pentru o interven]ie timpurie eficient` este acela de a putea s` mobiliza]i resursele corespunz`toare la momentul oportun. Viteza este adesea important`, la fel [i g`sirea solu]iilor acceptabile pentru to]i cei implica]i. Acest lucru eviden]iaz` valoarea unei utiliz`ri flexibile a resurselor astfel încât s` se potriveasc` ceea ce este disponibil cu ceea ce este necesar - ceea ce nu este întotdeauna o treab` u[oar`. Totu[i, câteodat` se poate face, a[a cum arat` exemplul de mai jos.

În ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri: • Dac` DGASPC sau autorit`]ile locale aflau la vremea aceea inten]ia lui N. de a vinde casa familiei, ce ar fi

putut face s` împiedice acest lucru? |n mod similar, ce ajutor ar fi fost disponibil pentru ca F. s` intervin` în mod legal? În mod clar vânzarea casei a plasat mama [i copiii s`i într-o situa]ie imposibil` [i prad` tuturor dificult`]ilor care au ap`rut ulterior. • Chiar dac` grija lui F. fa]` de copiii s`i este l`udabil`, se pune totu[i întrebarea dac` DGASPC ar fi trebuit s` \i permit` s` împiedice punerea în aplicare a hot`rârii Comisiei, [i s` accepte s` tr`iasc` în continuare în strad`. • Ce eforturi s-au f`cut pentru a da de urma tat`lui [i a-l face s` accepte r`spunderea pentru copiii s`i - cel pu]in financiar vorbind?

Mesaje cheie > Prevenirea este întotdeauna de preferat pentru g`sirea de solu]ii la probleme. Este de obicei mai ieftin` pe termen lung [i în mod sigur evit` durerea [i stresul. > Baza prevenirii este s`-i ajut`m pe copii s` se bucure de avantajele unei familii sigure [i stabile. Trebuie f`cut tot ce se poate pentru a ne asigura c` un num`r cât mai mare de copii pot s` creasc` în propriile lor familii, adic` s` lucr`m [i s` sprijinim familiile care au aceast` sarcin` vital` de a cre[te copii. > Acolo unde pot ap`rea probleme sau acestea sunt cunoscute deja, interven]ia timpurie pentru a reduce sau contracara influen]a lor distructiv` este vital`, pentru a ajuta familia s`-[i continue sarcina important` de cre[tere a copiilor [i de a-i proteja de r`u. > O abordare flexibil` a rezolv`rii problemelor familiilor, adic` de a g`si solu]ii care s` se potriveasc` cu situa]ia în cauz`, este esen]ial` pentru a facilita schimbarea.

Studiu de caz: Familia ca solu]ie pentru o situa]ie dificil` |n 1995, N. [i F., p`rin]ii a 6 copii cu vârste între 5 [i 20 de ani, s-au desp`r]it. De fapt, tat`l, N., plecase de acas` f`r` a dori s` mai [tie ceva despre familia sa. Profitând de absen]a lui F. (era internat` în spital având probleme psihice cu episoade depresivo-anxioase), N. a vândut apartamentul [i a disp`rut l`sându-i pe cei 4 copii minori în strad`. F`r` cas` [i f`r` a avea [ansa de a ob]ine una [i f`r` rude s` o ajute, F. a cerut sprijinul autorit`]ilor locale deoarece nu voia s` se despart` de copiii s`i. Copiii mai mari, peste 18 ani, nu aveau mijloacele de a o ajuta pe mama lor. Autorit`]ile locale [i apoi DGASPC, care a preluat cazul, a inclus familia într-o serie de programe de sprijin (material - alimenta]ie, îmbr`c`minte, financiar- taxe [i facturi, [i consiliere). În ciuda acestora, în 1997 situa]ia a devenit foarte critic` (F. tr`ia în strad` cu doi dintre copiii minori înc` în grija sa), astfel încât a fost de acord cu plasamentul copiilor într-un centru de plasament pentru o perioad` limitat` de timp pân` la g`sirea unei locuin]e. Chiar în aceste condi]ii grele, copiii aveau rezultate bune la [coal`, dar starea lor de s`n`tate a început s` se deterioreze. |n momentul punerii în aplicare a hot`râririi de plasament, F. nu a avut puterea de a se desp`r]i de copiii s`i [i a refuzat s`-i lase s` mearg` la centrul de plasament. Situa]ia s-a înr`ut`]it, starea de s`n`tate a lui F. la fel, [i a trebuit s` stea în spital mult timp. De[i încercase s` g`seasc` o locuin]` pentru ea [i copiii s`i, F. nu a reu[it. |n cele din urm` fata mai mare a primit o locuin]` [i în 2003 b`ie]ii au fost da]i în grija surorii lor. Au continuat s` mearg` la [coal` [i acum sunt bine. DGASPC [i câteva ONG-uri i-au ajutat pe copii s` r`mân` împreun`. Comentariu Aceasta este o poveste foarte trist`. Avem o mam` cu multiple probleme, care este dedicat` copiilor ei, dar nu exist` resurse de a o ajuta s` fac` ceea ce dore[te. |n majoritatea celorlalte ]`ri aceast` situa]ie ar fi fost rezolvat` prin închirierea unui spa]iu fie de c`tre autoritatea public` local` care se ocup` de locuin]e, 56 fie de un ONG. Majoritatea ]`rilor încearc` s` fac` func]ional un astfel de sistem astfel încât situa]ia lipsei unei locuin]e s` nu fie motivul pentru care copiii s` fie îngriji]i de DGASPC (de asemenea, s`r`cia nu este privit` în general ca o cauz` suficient` pentru interven]ia statului - se presupune c` pot fi g`site alte solu]ii financiare). Este uimitor c` acei copii au r`mas s`n`to[i [i optimi[ti. Evident, sunt copii puternici [i cu

57

12. SERVICIILE DE TIP FAMILIAL Legisla]ie relevant` Comentariul de mai sus s-a referit la prevederile legislative care dau prioritate familiei l`rgite în situa]ia în care un copil nu poate r`mâne acas`, cu p`rin]ii, precum [i mediului de tip familial, fa]` de institu]iile reziden]iale. De asemenea, s-a men]ionat faptul c` atunci când copilul are sub vârsta de doi ani, Legea privind protec]ia [i promovarea copilului interzice plasamentul în servicii de tip reziden]ial, cu excep]ia cazului de copii cu dizabilit`]i grave care necesit` servicii specializate. Articolul 60 (3) stabile[te un principiu general de stabilire a m`surii de plasament care va urm`ri plasarea copilului "cu prioritate la familia extins` sau substitutiv`" [i "men]inerea fra]ilor împreun`”.

Comentariu
A[a cum se cunoa[te, în prezent în România când copiii necesit` m`suri de protectie special` - adic` atunci când p`rin]ii nu pot s` r`spund` nevoilor lor atunci solu]ia este plasamentul \ntr-un serviciu cåt mai apropiat de mediul asigurat în familie. Aceasta înseamn`: • Unit`]i reziden]iale de dimensiuni mici (nu mai mult de 12 copii, iar acolo unde este posibil chiar mai pu]ini) [i care s` semene pe cât posibil cu mediul din familie (camera de zi, buc`t`rie [i dormitoare, baie, dar nu birouri [i magazii) • A da posibilitatea copilului s` se implice în activitat`]ile zilnice: cur`]enie, g`tit, servitul mesei, sp`latul rufelor etc. • Integrare în comunitate • Pe cât posibil, cât mai aproape de persoanele cheie din via]a copilului (rude, prieteni [i al]ii) Pentru un num`r din ce în ce mai mare de copii [i tineri aceasta înseamn` îngrijirea de c`tre un asistent maternal. Pentru copiii sub doi ani - cu excep]ia situa]iei când copilul "are un handicap grav, cu dependen]` de îngrijiri în servicii de tip reziden]ial specializate" - plasamentul copilului în asisten]` maternal` este cerut de legisla]ia din România la ora actual`. Atunci când un asistent maternal nu poate r`spunde nevoilor unui copil sau tân`r, atunci se recurge la plasamentul copilului într-un serviciu de tip reziden]ial, recomandabil o cas` de tip familial, unde personalul va asigura un mediul de tip familial.

În oricare din cazuri inten]ia este de a r`spunde nevoilor copilului de stabilire [i p`strare a identit`]ii, siguran]` [i încurajare pe care le-am eviden]iat deja. O importan]` deosebit` o are asigurarea stabilit`]ii: copiii [tiu unde se afl` acum [i la ce s` se a[tepte [i ce se poate întâmpla cu ei în viitor. Experien]a din toate ]`rile arat` c` planificarea pentru copiii din sistemul de protec]ie nu este niciodat` u[oar`: sunt multe probleme de echilibrat [i foarte rar se întâmpl` s` existe solu]ia ideal`. Totu[i, experien]a demonstreaz` cât de important` este stabilitatea pentru copii [i cât de importante sunt consecin]ele pe termen lung ale schimb`rilor frecvente [i/sau neplanificate. |ntr-adev`r, unii pretind c` acestea ar face, dac` nu acela[i, chiar mai mult r`u decât situa]ia creat` de problema ini]ial` a copilului. Activitatea central` a asisten]ilor maternali [i a personalului din serviciile de tip reziden]ial/casele de tip familial este de a reda cât mai apropiat posibil via]a dintr-o familie "normal`" pentru copilul respectiv. Aceasta înseamn` s` se ofere toate încuraj`rile [i tot sprijinul, care au fost deja men]ionate, pentru a contribui la dezvoltarea armonioas` a copilului. În plus, ei au r`spunderea de a face tot ce este posibil pentru a ajuta copilul s`-[i men]in` -sau, câteodat` chiar s`-[i descopere - identitatea, iar aceasta înseamn` c` împreun` cu ceilal]i speciali[ti s` men]in` leg`turile cu familia copilului, cu prietenii [i comunitatea. Urm`toarele studii de cazuri demonstreaz` rolul pe care-l poate juca asistentul maternal.

Studiu de caz:
Restabilirea leg`turilor de familie R. [i K. au doi copii: F., n`scut în 1994 [i E., n`scut în 1992. Tat`l [i-a p`r`sit familia cu 3 ani în urm`. În toamna lui 2002, Asocia]ia de locatari a anun]at DGASPC c` mama î[i neglija în mod constant copiii. O echip` s-a deplasat acolo, a stat de vorb` cu vecinii [i a constatat c` mama avea o rela]ie cu B [i î[i petrecea majoritatea timpului acas` la acesta, în special la sfâr[itul s`pt`mânii. Copiii erau l`sa]i singuri 2-3 zile, f`r` ca cineva s`-i hr`neasc` sau s`-i spele. De asemenea, mama consuma b`uturi alcoolice. Deoarece mama nu ar`ta nici un interes pentru copii, ace[tia st`teau afar` mult timp, câteodat` pân` la ora 2 noaptea. Situa]ia material` a familiei era grav`: aveau datorii mari, nu erau racorda]i la re]eaua de gaze naturale, etc. Copiii au confirmat cu to]ii c` vecinii f`cuser` sesizarea. Timp de 2 luni au fost la un centru de zi unde beneficiau de o mas` cald` [i erau ajuta]i la teme. Mama nu a fost de acord cu acuza]iile spunând c` dac` so]ul s`u p`r`sise familia f`r` s`-i pese de ce ar fi ea interesat` de copii. Nu manifesta nici un fel de ata[ament fa]` de copiii ei. Era

interesat` doar de rela]ia sa cu prietenul cu care î[i petrecea majoritatea timpului [i adesea consuma b`uturi alcoolice. Copiii erau foarte afecta]i de lipsa unui mediu adecvat de familie [i de lipsa ata[amentului. |n ciuda sprijinului acordat, mama continua s` nu prezinte nici un interes pentru situa]ia copiilor ei [i refuza [edin]ele de consiliere. |n prim`vara lui 2003, copiii au fost plasa]i într-un ad`post al Centrului de interven]ie pentru copiii abuza]i. Când au venit prima oar` la ad`post E era în clasa a 4-a dar la [coal` nu avea rezultate bune. Lipsea nemotivat de la [coal` [i de aceea rela]ia cu colegii s`i se deteriorase. Mama nu se interesa de situa]ia [colar` a copilului. F mergea la aceea[i [coal`, era în clasa a 3-a [i avea rezultate [colare nesatisf`c`toare. Împreun` cu profesorii b`ie]ilor, asistentul social a stabilit întâlniri de dou` ori pe s`pt`mân` pentru a discuta despre situa]ia [colar` a copiilor [i comportamentul lor social. Dup` primele luni petrecute la ad`post, copiii au început s` ob]in` rezultate mai bune la [coal` iar comportamentul lor s-a schimbat, [i astfel rela]ia lor atât cu profesorii cât [i cu colegii s-a îmbun`t`]it mult. Cel pu]in o dat` pe s`pt`mân` asistentul social îi ducea pe copii în vizit` la mam` [i la familia extins`. Copiii au o rela]ie foarte bun` cu bunica matern` [i cu fratele mamei lor. Totu[i, ace[tia nu doresc s`-[i asume întreaga r`spundere pentru copii sus]inând c` aceasta este datoria p`rin]ilor. De asemenea, copiii au fost du[i în vizit` la locul de munc` al mamei [i al prietenului acesteia, cu care au o rela]ie bun`. Ambii adul]i vând ziare [i câ[tig` în jur de 2,5 milioane de lei pe lun`. S-au organizat sesiuni de consiliere psihologic` atât pentru mam` cât [i pentru întreaga familie. Problema abuzului a fost abordat` de câteva ori în timpul sesiunilor de terapie. Copiii erau con[tien]i de faptul c` mama lor nu s-a ocupat de ei [i au spus c` de[i aceasta nu a fost o mam` bun` ei o iubeau [i doreau s` locuiasc` împreun` cu ea. Psihologul de la ad`post a realizat planuri de interven]ie individualizate pentru fiecare din cei doi b`ie]i [i a realizat rapoarte, împreun` cu profesorii [i asisten]ii sociali, privind progresele b`ie]ilor. Planurile individualizate includ obiective de consiliere [i nevoile psihologice ale copiilor. De asemenea, au fost încuraja]i s` participe la activit`]ile organizate de centrul de zi. |n acest fel au fost ajuta]i copiii cu temele [i astfel s-au umplut golurile la înv`]`tur`. De asemenea, au fost luate în considerare religia [i originea lor etnic`. Copiii s-au întâlnit cu mama lor de câteva ori pe parcursul vizitelor organizate la bunica lor. Câteodat` mama nu era prezent` [i copiii sufereau. Totu[i, de Cr`ciun mama a spus c` vrea s` petreac` Cr`ciunul [i Anul Nou cu b`ie]ii. De câteva ori copiii au spus c` doreau s` mearg` acas`, sau, cel pu]in s` tr`iasc` într-o familie. Prin urmare, s-a g`sit un asistent maternal [i s-a avut în vedere dreptul copiilor s`-[i p`streze identitatea cultural`, etnic` [i lingvistic`. Copiilor li s-a explicat ce înseamn` asisten]` maternal` dar nu au fost for]a]i s` ia o decizie. La începutul anului 2004 s-a stabilit o întâlnire dintre b`ie]i [i Dna T, o asistent` maternal` profesionist`. La întâlnire a venit numai E, deoarece fratele s`u era bolnav atunci. A fost foarte încântat de întâlnire [i a vorbit foarte frumos de ea [i de familia sa în discu]ia cu fratele [i cu specialistul centrului, la întoarcerea de la întâlnire. De fapt E. a stabilit o rela]ie strâns` cu familia asistentului maternal [i chiar [i-au exprimat dorin]a de a p`r`si centrul cât de repede posibil. La cea de-a doua întâlnire cu asistenta maternal` a venit [i F. Raportul vizitei arat` c` ambilor copii le-a pl`cut familia asistentei maternale [i chiar au început s` fac` planuri s` petreac` sfâr[itul s`pt`mânii acolo. Prin urmare, copii au vizitat casa asistentei maternale de câteva ori la cererea lor [i le-a pl`cut foarte mult. De asemenea, copii au f`cut vizite mamei, bunicii [i unchiului timp de câteva ore la sfâr[it de s`pt`mân`. Aceste întâlniri i-au derutat un pic deoarece ei doreau s` stea cu asistenta maternal` cu condi]ia s` li se permit` s`-[i viziteze familia o dat` pe s`pt`mân`. {i apoi din nou preferau s` stea în centru pân` mama lor era preg`tit` s`-i ia înapoi. Le era team` c` dac` vor fi plasa]i în asisten]` maternal` nu li se va mai permite s`-[i vad` mama [i bunica. Dup` ce li s-a explicat ce înseamn` asisten]` maternal` au spus c` doresc s` stea, au rugat-o pe asistenta social` s` le explice ea situa]ia, ceea ce aceasta a f`cut, împreun` cu psihologul. K. a spus c` ea nu interzicea copiilor ei s` fie plasa]i în asisten]` maternal` dar avea sentimente contrare în leg`tur` cu acest lucru. Speciali[tii au sugerat s` se gândeasc` la ceea ce era mai bine pentru b`ie]i [i au asigurat-o c`, în momentul în care va dep`[i situa]ia de criz` [i î[i asum` responsabilitatea pentru cre[terea [i educarea copiilor atunci ace[tia se pot întoarce la ea. |n cele din urm` a fost de acord cu plasarea copiilor în asisten]` maternal`. Ace[tia au continuat s`-[i viziteze prietenii la centru, înso]i]i de asistentul maternal. Asistentul maternal, mama [i b`ie]ii au fost consilia]i [i sprijini]i de personal specializat de la Centrul de consiliere.

Comentariu Având în vedere materialul de la evaluarea ini]ial`, este poate un pic surprinz`tor c` lui F. [i E. li s-a permis s` r`mân` cu mama lor pân` în martie viitor. Se pare c` înc` de la început au existat destule dovezi de abuz [i lips` de cooperare matern`. Cu toate acestea, primirea lor în sistemul de protec]ie în luna martie pare a fi o decizie în]eleapt`. Familia abia r`spundea ini]iativelor DGASPC iar b`ie]ii erau înc`

foarte vulnerabili. DGASPC este de aplaudat pentru eforturile sale legate de: • Eforturile continue de a men]ine leg`tura între b`ie]i [i familia l`rgit`, [i mama [i partenerul s`u • Terapia cu F. [i E. • Abordarea prin intermediul unei echipe multidisciplinare. R`spunsul la solicitarea b`ie]ilor pentru o via]` de familie (cu un asistent maternal) [i 59

58

preg`tirea plasamentului copiilor la Dna T. • Sprijinul permanent acordat tuturor celor implica]i • Atitudinea lor pozitiv` fa]` de posibilitatea reunific`rii familiei

cum ar putea DGASPC s`-i ajute s` aib` grij` de b`ie]i dac` vor fi de acord cu acest lucru.

Câteva posibilit`]i pentru viitor: Este nevoie înc` de a lucra cu mama [i familia l`rgit` pentru a preg`ti reintegrarea copiilor în familie. Ar fi bine dac` unchiul/bunica ar putea fi convin[i cât de important` ar fi implicarea lor în îngrijirea lui F [i E -

În ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri: • Raportarea abuzului de c`tre comunitate: de[i au fost binevenite [i importante, trebuie tratate cu precau]ie. Comunit`]ile [i vecinii pot fi prea negativi în leg`tur` cu unele familii/persoane [i pot avea propriul interes.

Mesaje cheie > R`spunsul DGASPC în ceea ce prive[te protec]ia acordat` unui copil când acesta sau familia sa nu pot sau nu vor trebuie s` fie un serviciu de tip familial. > De tip familial înseamn` pe cât de aproape posibil fa]` de ceea ce ofer` majoritatea familiilor, atât în ceea ce prive[te îngrijirea individualizat` cât [i unde [i cum tr`ie[te o familie în mod obi[nuit > Serviciile de tip familial înseamn` plasamentul copiilor la o alt` familie/persoan` sau în asisten]` maternal`. Încurajarea a tot ceea ce ofer` familia trebuie s` fie obiectivul tuturor celor care lucreaz` în aceste servicii.

60

13. ASISTEN}A MATERNAL~ Legisla]ie relevant` Articolul 20 din Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului se refer` la protec]ia special` pentru copiii lipsi]i temporar sau permanent de mediul familial. Ace[ti copii au dreptul la "protec]ie [i ajutor special din partea statului" (Articolul 20 (1). Statele p`r]i vor prevedea astfel de forme de protec]ie alternativ` (Articolul 20 (2). Articolul prezint` o list` a serviciilor de protec]ie alternativ` cum ar fi, printre altele, "plasarea în asisten]a maternal`, kafalah din legea Islamic`, adop]ie, sau, în caz de necesitate, încredin]area într-o institu]ie corespunz`toare pentru copii. |n alegerea uneia dintre aceste solu]ii este necesar s` se ]in` seama în mod corespunz`tor de necesitatea unei anumite continuit`]i în educarea copilului, ca [i de originea sa etnic`, religioas`, cultural` [i lingvistic`."

primesc pentru asisten]a maternal` deoarece acest lucru ar putea crea dependen]` de prezen]a copilului în acea familie. Cartea Vie]ii Dezvoltarea identit`]ii individuale se bazeaz` par]ial pe cunoa[terea propriei origini [i pove[ti de via]` a fiec`ruia. |n situa]ia copiilor care nu mai men]in leg`tura cu familiile lor, Cartea Vie]ii poate fi un instrument util. Aceasta ar trebui s` includ` informa]ii cunoscute despre na[terea copilului, istoria familiei [i evenimente de via]` [i trebuie actualizat` în mod periodic de c`tre asisten]ii maternali cu ajutorul asistentului social iar mai tårziu, împreun` cu copilul. Cartea vie]ii poate fi citit` [i discutat` cu copilul de cåte ori va dori acesta, pån` \n momentul \n care va avea singur grij` de ea. Matching-ul (Potrivirea) Copiii care provin din familii disfunc]ionale în general nu au sentimentul c` apar]in unui grup puternic care le d` siguran]`. Pentru ca un copil s`-[i dezvolte acest sentiment, în leg`tur` cu asistentul maternal, trebuie avut \n vedere mediul cultural al copilului [i al asistentului maternal. Copilului îi va fi mai u[or s` devin` parte din familia substitutiva [i s`-[i dezvolte identitatea dac` diferen]ele culturale dintre copil [i aceasta sunt mici. Prin urmare, o bun` potrivire reprezint` baza pentru un plasament în asisten]a maternal` de succes.

|n România, Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului descrie plasamentul ca "o m`sur` de protec]ie special` având un caracter temporar" care poate fi dispus` la o persoan` sau familie, un asistent maternal sau un serviciu de tip reziden]ial". (Articolul 58 (1)). Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului prevede ca DGASPC s` evalueze garan]iile morale [i condi]iile materiale pe care trebuie s` le îndeplineasc` o persoan` sau familie pentru a primi un copil în plasament (Articolul 58 (2)). M`surile de plasament se pot stabili fie de c`tre Comisia pentru protec]ia copilului, în situa]ia în care exist` acordul p`rin]ilor (Articolul 61 (1)), fie de c`tre instan]a judec`toreasc` la cererea DGASPC atunci când nu exist` acordul p`rin]ilor (Articolul 61 (2)). |n prezent, pentru fiecare copil fa]` de care s-a luat m`sura plasamentului se acord` o aloca]ie lunar` în cuantum de 670.000 lei (Articolul 119 (1)).

Implicarea p`rin]ilor în via]a copilului aflat în plasament la asistentul maternal Oricât de dificil` este sau a fost rela]ia dintre copil [i p`rin]ii naturali , copilul trebuie s` [tie de unde provine, care îi sunt p`rin]ii. Ideal vorbind, p`rin]ii naturali ai copilului [i asistentul maternal vor conlucra într-o atmosfer` de cooperare [i prietenie f`r` nici un sentiment de concuren]`. Este foarte important ca familia de asisten]` maternal` s` accepte ca p`rin]ii naturali s` men]in` legatura cu copilul, în condi]ii de siguran]` pentru acesta, [i s` promoveze [i faciliteze aceast` leg`tur` în orice mod care este benefic pentru copil. Este esen]ial ca asistentul maternal s` accepte faptul c` acel copil este ata[at de p`rin]ii s`i [i va fi întotdeauna. Familia de asisten]` maternal` poate servi [i ca model pentru p`rin]ii naturali. Sprijin de la asisten]ii sociali [i al]i asisten]i maternali Asisten]ii maternali trebuie s` primeasca tot spijinul necesar pentru a-[i indeplini \n mod adecvat sarcinile dificile legate de \ngrijirea copilului. Asistentul lor social trebuie s` stabileasc` o rela]ie bun` [i deschis` cu ei [i s`-[i asume un rol care presupune o atitudine de sus]inere [i încurajare. Asisten]ii maternali nu au nevoie numai de preg`tire [i sprijin din partea asistentului social. E bine ca ei s` se întâlneasc` [i cu al]i asisten]i maternali, s` fac` schimb de idei despre greut`]ile [i satisfac]iile muncii.

Comentariu
Mul]i dintre copiii proteja]i în asisten]` maternal` nu au sau au r`d`cini de familie foarte slabe, [i/sau au trecut frecvent prin greut`]i în familia lor de origine fiind traumatiza]i [i priva]i emo]ional. Ei sunt adesea profund dezam`gi]i [i tr`iesc sentimentul de a nu fi pre]ui]i [i iubi]i. Comportamentul lor social exprim` acest lucru în diverse modalit`]i contradictorii: o foame de afec]iune [i de rela]ionare, pe de-o parte, [i pe de alt` parte indiferen]` [i tendin]a de izolare sau agresiune la adresa celorlal]i. |n rela]ia cu ceilal]i pot manifesta adesea o lips` de profunzime a sentimentelor [i instabilitate. Ei au nevoie de îndrumare pentru a-[i dezvolta capacitatea de a stabili rela]ii mature [i profunde [i de a face fa]` vie]ii în general. Instruirea Din cele ar`tate reiese c` asisten]ii maternali care au grij` de ace[ti copii necesit` deprinderi [i cuno[tin]e speciale. O preg`tire corespunz`toare trebuie s` le dea acestora cuno[tin]ele de baz` despre dezvoltarea psihologic` [i principiile de educa]ie legate de nevoile fizice, psihologice [i cognitive ale copilului [i despre cum s` r`spund` acestora. În afar` de aceasta ei trebuie s` aib` abilit`]i de comunicare [i rela]ionare, deprinderi de gestionare a conflictelor, cuno[tin]e legislative, [i, dup` caz, cuno[tin]e despre nevoile copiilor cu dizabilit`]i, copiilor cu anumite boli cum ar fi leucemia [i HIV/SIDA, copii cu probleme de comportament etc. Preg`tirea asisten]ilor maternali trebuie s` fie atåt teoretic` cåt [i psihologic` (de reflec]ie de sine). Asisten]ii maternali se confrunt` cu o sarcin` dificil` deoarece, pe de-o parte ei trebuie s` vegheze asupra

copilului ca [i când ar fi p`rin]ii acestuia în timp ce, pe de alt` parte, trebuie s` fie preg`ti]i în orice moment s` se despart` de copil atunci când acesta se întoarce în familia sa sau este adoptat. Totodata ei trebuie s`-i ofere copilului o rela]ie sigur` [i semnificativ`, evitånd \ns` s` ajung` \n situa]ia ca acesta s`-i priveasc` la fel ca pe p`rin]ii s`i naturali. Aceasta reprezint` o adev`rat` provocare [i necesit` o personalitate stabil` [i sensibil`, precum [i capacitatea de auto-reflec]ie [i empatie fa]` de copil. O parte dintre copiii care sunt proteja]i în asisten]` maternal` sunt copii cu dizabilit`]i, care prezint` vulnerabilitate [i nevoie sporit` de aten]ie special`. Asisten]ii maternali sunt adesea reticen]i s` ia \n plasament un copil cu dizabilit`]i. Totu[i, experien]a arat` c` prin preg`tire, încurajare, auto-reflec]ie [i sprijin reciproc ei pot s` capete toate competen]ele necesare [i s` decid` s` îngrijeasc` un copil într-o astfel de situa]ie. |ngrijirea unui copil \n asisten]a maternal` poate e[ua dac` motiva]ia asistentului maternal se bazeaz` pe dorin]a de a înlocui un copil decedat, de a salva o c`s`torie care nu merge, de a r`spunde unei alte nevoi emo]ionale a asistentului maternal sau dac` are loc exclusiv din ra]iuni financiare. Faptul c` acel copil vine cu multe probleme personale înseamn` o \nc`rc`tur` suplimentar` pentru asistentul maternal [i pentru orice alt copil din acea familie [i trebuie s` existe suficient spa]iu [i timp pentru a acorda aten]ia cuvenit` acelui copil. Prin urmare, \n procesul de selec]ie [i preg`tire al asisten]ilor maternali trebuie s` se pun` accent pe motiva]ia acestora de a \ngriji un copil precum [i pe impactul pe care aceast` decizie \l va avea asupra propriilor copii. Este de asemenea de dorit ca asisten]ii maternali s` nu se bazeze exclusiv pe salariul pe care-l

Procesul de evaluare Informa]ii despre asistentul maternal [i despre p`rin]ii, fra]ii [i surorile acestuia (inclusiv vârsta, Structura familiei sau vârsta la care au decedat); informa]ii semnificative despre membrii de familie, rela]iile de familie trecute [i scurt` istorie a copil`riei/adolescen]ei. Experien]a copil`riei Ce ar prelua asistentul maternal [i ce ar schimba în ceea ce prive[te metodele de educatie folosite Educa]ia [colar`/preg`tirea profesional`; atitudinea fa]` de propriile experien]e de înv`]are Educa]ia Locuri de munc` precedente, experien]e; importan]a muncii; [omaj; sentimente legate de felul Experien]a în care au fost recompensate activit`]ile lor; profesional` Sprijin [i ajutor în Sisteme de ajutor/sprijin utilizate; importan]a lor cadrul re]elei Scurt` descriere a rela]iilor anterioare; ce fel de leg`turi exist` în prezent [i cum vor ar`ta în viitor Rela]ii anterioare Rela]ia actual` Informa]ii despre evolu]ia acestei rela]ii (cum s-au întâlnit so]ii; câteva detalii despre perioada dinainte de c`s`torie [i despre c`s`torie): modalit`]i de rezolvare a conflictelor [i problemelor, neîn]elegeri [i crize; comunicarea între parteneri; procesul de luare a deciziilor Experien]a asistentului maternal de a lucra cu/îngriji copiii; dificult`]i ca p`rinte; anticiparea tipurilor de probleme care pot ap`rea în func]ie de nevoile specifice ale copiilor Atitudinea fa]` de religie, valori, aspira]ii

Abilit`]i parentale

Personalitatea [i filozofia despre via]` Membrii de familie care locuiesc împreun`; rela]ia cu asistentul maternal profesionist; atitudinea Al]i adul]i implica]i fa]` de plasamentul copilului Care este mediul social al copilului? Motivul plasamentului; diagnosticul medical; planul Detalii despre copil individualizat de protecie; progresele înregistrate de copil.

Studiu de caz: Evaluarea situa]iei copilului plasat în îngrijirea unui asistent maternal profesionist. Ce-l motiveaz` pe un asistent maternal s` aib` în îngrijire un copil cu nevoi speciale? Care este istoria rela]iilor sociale a asistentului maternal? Cum s-a schimbat via]a asistentului maternal profesionist dup` plasamentul copilului? 63

62

V. ca asistent` maternal` era o persoan` activ`, care dorea sa se fac` util`. Pentru a doua oar` a luat în îngrijire un copil cu nevoi speciale. Copilul G era în îngrijirea sa din vara lui 2003. Ea credea cu t`rie c` [i copiii cu dizabilit`]i trebuie s` creasc` în familie. Avea toate deprinderile necesare deoarece anterior avusese în îngrijire un astfel de copil. D suferea de autism [i avea o întârziere mental`. La acea vreme avea ceva mai mult de 18 ani dar asistenta maternal` continua s`-l îngrijeasc`, [i s` pun` în aplicare planul de recuperare întocmit de speciali[ti. Când a venit prima oar` în acea familie, D suferea [i de scolioz` [i nu vorbea. Totu[i, încetul cu încetul a început s` comunice cu al]i copii [i cu asistentul maternal [i chiar s` se ata[eze de asistentul maternal. A devenit un membru al familiei [i a fost consultat cu privire la decizia plasamentului lui G. Deoarece V. avusese un succes atât de mare în cre[terea lui D a sim]it c` ar fi bine s` repete experien]a. Faptul c` a avut un frate cu handicap, care a decedat, a ajutat-o \n activitatea ei ca asistent maternal. Asistenta maternal` avea 47 de ani, fiind cel mai mare copil dintr-o familie cu 5 copii. Copil`ria sa nu a fost prea fericit` deoarece familia s-a confruntat cu dificult`]i financiare. P`rin]ii s`i s-au desp`r]it, iar ea a r`mas in grija mamei, care dup` un timp s-a rec`s`torit. Aceast` situa]ie a f`cut-o s` p`r`seasc` casa p`rin]ilor la vârsta de 14 ani [i s` mearg` la [coal` în alt` localitate. La 16 ani s-a angajat pentru a se între]ine. A terminat 8 clase [i apoi a urmat o serie de cursuri de specializare. A divor]at de primul so] în 1989 deoarece acesta consuma b`uturi alcoolice [i era violent. Cei doi au avut un b`iat, acum în vârst` de 27 de ani, cu care nu are o rela]ie prea strâns`. A avut câteva locuri de munc`. Dup` ce [i-a pierdut ultimul loc de munc`, ea a devenit asistent maternal. S-a rec`s`torit , iar so]ul provenea dintr-un mediu de familie fericit. Era poli]ist [i destul de mul]umit de munca sa. Re]eaua de sprijin era reprezentat` de rude apropiate, fra]i [i surori de-ai asistentei maternale, pentru ai c`ror copii asistentul maternal reprezenta p`rintele spiritual. C`s`toria lor se baza pe dragoste, sus]inere [i în]elegere. Nu au avut copii. De[i apar]ineau de religii diferite, filozofia lor de via]` se baza pe principiile morale ale Cre[tinismului. Credeau c` este suficient respectul [i ajutorul acordat celorlal]i pentru a le face via]a complet`. Familia avea o cas` cu 3 camere [i o ma[in`. Venitul lor consta din salariul asistentei maternale [i salariul so]ului. G. s-a n`scut în 1993 [i a fost plasat într-un centru de plasament. A fost p`r`sit de p`rin]ii s`i [i a locuit în câteva centre de plasament. |n 2003 a fost plasat la asistentul maternal V. G era declarat judec`tore[te abandonat. Era încadrat \n gradul de handicap sever, prezentând diagnosticul - retard mintal, dislalie [i enuresis. Evaluarea a ar`tat c` avea nevoie de sprijin social, psihologic [i emo]ional sigur; corectarea vorbirii; exerci]ii pentru dobândirea de deprinderi de autonomie personal`; dezvoltarea deprinderilor de comunicare; exerci]ii fizice. G a înv`]at repede câteva reguli din via]a de familie [i deprinderi de autonomie personal`. A început s` fac` lucruri simple prin cas` [i chiar s` frecventeze cursurile înv`]`mântului special. Câteodat` era agresiv cu oamenii [i lucrurile din jurul s`u, în mod special cu D [i picturile [i obiectele lui personale. St`tea în aceea[i camer` cu D [i avea propriul pat [i dulap. De asemenea, familia a integrat copilul în familia l`rgit`, petrecând vacan]e sau sfâr[itul de s`pt`mân` cu ei. Pentru a oferi condi]ii bune copiilor, familia a trebuit s` se mute din mediul urban în cel rural. Au mers s` locuiasc` într-o cas` nou` care necesita investi]ii. Familia a f`cut tot ce a putut în ciuda condi]iilor dificile din zon`, în mod special din lipsa canaliz`rii. Totu[i, întotdeauna aveau mâncare proasp`t` [i în special lapte pentru copil. În noua cas`, familia a putut s` aranjeze spa]iul astfel încât s` se satisfac` nevoile unui copil [i ale unui adult cu dizabilit`]i. {coala era un pic prea departe [i asistenta maternal` pierdea ceva timp cu transportul copilului la [coal`. Familia a trecut printr-o perioad` de criz` determinat` de comportamentul lui G. Totu[i, erau încrez`tori c` în timp [i cu r`bdare criza se va rezolva. Încrederea lor [i rezultatele bune arat` c` este posibil s` plasezi în asisten]a maternal` un copil cu handicap cu condi]ia s` existe o bun` preg`tire [i un sprijin permanent. Comentariu Acesta este un exemplu bun care arat` cum se realizeaz` evaluarea unui asistent maternal. Foarte important este felul în care se realizeaz` potrivirea copilului cu familia. Este o metod` foarte bun` prin care se evalueaz` nevoile asistentului maternal [i ale copilului. Concluzia acestui studiu de caz este c` asisten]ii maternali au nevoie de preg`tire continu`. În acest caz am recomanda încurajarea asistentei maternale 64 s`-[i împ`rt`[easc` experien]a colegilor. De asemenea, se recomand` crearea unui grup de sprijin al asisten]ilor maternali.

În ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri:

Care este impactul activit`]ii asistentului social asupra asistentului maternal?

Mesaje cheie > Exerci]iile de reflec]ie asupra unor aspecte specifice sunt esen]iale > Preg`tirea special` pentru asisten]ii maternali contribuie la o îngrijire bun` a unui copil cu nevoi speciale. > Un proces de potrivire bun, care are în vedere mediul cultural precum [i personalitatea copilului [i a asistentului maternal, este esen]ial > Cartea Vie]ii poate ajuta copilul în dezvoltarea sa > Pentru un copil este esen]ial ca, acolo unde este posibil, p`rin]ii s`i s` fie prezen]i în via]a sa [i accepta]i ca atare de c`tre asistentul maternal > Asisten]ii maternali nu trebuie s` fie dependen]i financiar de prezen]a copilului în familia lor > Grupurile de sprijin pentru asisten]ii maternali pot contribui la cre[terea calit`]ii asisten]ei maternale.

Câteva posibilit`]i pentru viitor: Când evalua]i un caz, nu analiza]i numai profilul copilului [i al asistentului maternal. Ave]i \n vedere [i sprijinul serviciului de asisten]` maternal`, DGASPC [i al [colii [i al altor servicii, cât [i atitudinea asisten]ilor maternali.
65

14. SPRIJIN FINANCIAR (FOND DE URGEN}~) Legisla]ie relevant` Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului recunoa[te importan]a situa]iei materiale pentru binele copilului [i respectarea drepturilor lui. Articolul 27 recunoa[te "dreptul oric`rui copil la un nivel de via]` suficient pentru a permite dezvoltarea sa fizic`, mental`, spiritual`, moral` [i social`.' (Articolul 27 (1)). P`rin]ilor [i oric`rei alte persoane care au în grij` un copil le revine \n primul rând responsabilitatea de a asigura, în limita posibilit`]ilor [i a mijloacelor lor financiare, condi]ii de via]` necesare dezvolt`rii copilului. (Articolul 27 (2)). Statele au o r`spundere secundar` "vor adopta masurile corespunz`toare, ]inând seama de condi]iile na]ionale [i în limita mijloacelor lor, pentru a ajuta p`rin]ii [i alte persoane care au în grij` un copil s` valorifice acest drept [i vor oferi, în caz de nevoie o asisten]` material` [i programe de sprijin, în special în ceea ce prive[te alimenta]ia, îmbr`c`mintea [i locuin]a. (Articolul 27 (3)). Este demn de men]ionat c` statelor li se cere de asemenea s` "ia toate masurile adecvate pentru a asigura recuperarea pensiei alimentare a copilului de la p`rin]ii s`i sau de la alte persoane care au o r`spundere financiar` fa]` de el" (Articolul 27 (4)). Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului sus]ine de asemenea dreptul copilului la securitate social` [i asigur`ri sociale (Articolul 26), la educa]ie (Articolul 28).

accesa sistemul de asisten]`. Aceasta este o problem` prin care trec în mod special familiile minorit`]ilor etnice. Fondul de urgen]` Deoarece familiile câteodat` au probleme s`-[i g`seasc` un loc de munc` sau s` acceseze sistemul de asisten]a social`, este foarte util dac` exist` un fond de urgen]` care s` func]ioneze la nivel local. |n mod frecvent aici se afl` sume mici de bani dar care sunt esen]iale la un moment dat pentru o familie care poate în acest fel s` fac` fa]` [i s` continue s`-[i îngrijeasc` copiii. Câteodat` ace[ti bani acoper` o perioad` dificil`, de exemplu între dou` slujbe. Un astfel de Fond de urgen]` este un mijloc flexibil de a r`spunde nevoilor imediate, care, dac` s-a dovedit a fi de succes, poate s` economiseasc` sume mari de bani - [i, desigur, s` fereasc` de dificult`]i- prin compara]ie cu sistemul de protec]ie alternativ pentru copii. Totu[i trebuie mare aten]ie ca aceste familii s` nu devin` dependente de fondul de urgen]`: de aceea trebuie s` existe reguli pentru utilizarea acestuia,

legate de planificarea venitului pe termen lung. Trebuie avut în vedere [i pericolul ca acest fond s` fie folosit în mod necorespunz`tor. De exemplu, pentru evitarea acestor situa]ii se pot solicita chitan]e/facturi pentru justificarea celor cumparate. |n multe cazuri problemele materiale care sunt cauza abandonului sau abuzului pot fi evitate. Totu[i, aceasta înseamn` (1) s` se cunoasc` ce familii sunt în situa]ii de risc sau care au mari probleme [i (2) s` existe o serie de ini]iative care s` rezolve problemele materiale din diverse perspective. Aceasta înseamn` c` obiectivul de reducere a s`r`ciei s` fie unul prioritar pentru serviciile sociale, ceva ce necesit` un management puternic, implicarea comunit`]ii [i colaborarea dintre diverse institu]ii [i servicii. Sunt multe cazuri care se confrunt` cu probleme financiare [i/sau materiale.

Legea privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului din România reflect` atent aceste articole. Articolul 44 corespunde Articolului 27 din Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului privitor la standardul de via]` al copilului. Articolul 45 se ocup` de nevoile minime ale copilului legate de locuin]`, hran`, îmbr`c`minte [i educa]ie. Statul trebuie s` ofere sprijin adecvat sub forma ajutorului financiar, ajutor în natur` [i alte servicii (Articolul 45 (2)) iar p`rin]ii trebuie informa]i asupra drepturilor lor în aceast` privin]` (Articolul 45 (4)). Dreptul copilului la educa]ie este prev`zut în Articolele 47, 48 si 49.

Comentariu
Mul]i copii au intrat \n sistemul de protec]ie datorit` s`r`ciei. Acest lucru arat` clar importan]a de a g`si modalit`]i efective de abordare a dificult`]ilor financiare [i/sau materiale ale acestor familii. Exist` un num`r de elemente la care trebuie s` reflect`m aici. Locuin]ele Insuficien]a sau lipsa locuin]elor reprezint` un factor important ce contribuie la intrarea multor copii în sistemul de protec]ie a copilului din România. Casele pot fi supra-aglomerate [i de calitate foarte slab`, ceea ce conduce la probleme de rela]ie [i de s`n`tate. Este important ca serviciile sociale s` conlucreze cu alte institu]ii pentru a îmbun`t`]i situa]ia locuin]elor pe plan local, fie c` acest lucru se face prin dezvoltarea sectorului de locuin]e la nivel local, fie prin granturi pentru cei care ies din sistem, stimularea activit`]ii ONG-urilor sau alte prevederi. Este important s` se cunoasc` nevoia de locuin]e la nivelul comunit`]ii. Posibilitatea de a fi flexibil - de exemplu pl`]i dintr-un Fond de Urgen]` pentru cazare pe termen scurt - face parte din solu]iile care ajut` la prevenirea separ`rii copilului de familie. Educa]ie S`r`cia [i problemele conexe sunt strâns legate de lipsa educa]iei [i limit`rii pe care aceast` lips` o plaseaz` asupra capacit`]ii persoanelor de a-[i câ[tiga existen]a. În acest fel ini]iativele de reducere a s`r`ciei se limiteaz` la a ajuta atât tinerii cât [i adul]ii s`-[i maximizeze realiz`rile din domeniul educa]iei [i în mod special competen]ele de baz` de scris [i socotit. 66

Sfat [i sprijin Persoanele care se confrunt` cu probleme materiale se simt adesea neajutorate, nu [tiu ce s` fac` s`-[i rezolve problemele. Accesul la sfaturi [i sprijin este vital pentru c` le d` acestora posibilitatea s` se aga]e de ceva, reducând astfel [ansele unor ac]iuni precipitate, cum ar fi abandonul copilului. Oportunit`]i de munc` Elementul cheie pentru a câ[tiga suficient pentru a sus]ine o familie este s` ai o slujb` [i un salariu decent. Totu[i, pentru cei dezavantaja]i, a g`si un loc de munc` reprezint` adev`rata problem`. Poate nu au deprinderile necesare pentru a vedea ce locuri de munc` sunt disponibile sau pentru a se prezenta mai bine în fa]a unui angajator: poate nu au banii necesari pentru a merge la un interviu sau haine adecvate; poate nu au banii pentru a ajunge undeva pân` când sunt pl`ti]i. Prin urmare, orice se poate face pentru a-i ajuta [i astfel s`-[i sus]in` copiii. |n alte ]`ri s-a constatat c` cluburile de locuri de munc` au fost foarte productive; cluburile de locuri de munc` sunt locuri unde cei f`r` slujb` pot merge pentru a primi staturi, pot folosi calculatorul; unde se ]in ore despre cum se fac cererile de munc` sau unde se dobândesc deprinderile de a sus]ine un interviu. Toate acestea reprezint` un sprijin real pentru persoanele care doresc s`-[i g`seasc` un loc de munc`. Asisten]a social` Atunci când locurile de munc` nu sunt disponibile atât de repede, este important s` existe un sistem de sprijin financiar [i chiar [i acolo unde exist` acest lucru, unele familii pot avea nevoie de ajutor pentru a

Studiu de caz: Combaterea s`r`ciei [i men]inerea unit`]ii unei familii cu 7 copii. T. [i M. au intrat în aten]ia Serviciului de urgen]` în 2003, când T, în vârst` de 11 ani a fost g`sit nesupravegheat [i cer[ind pe strad`. În aceea[i zi echipa serviciului a realizat o evaluare psiho-social` a familiei pentru a verifica informa]iile date de copil. Mama a relatat echipei despre problemele sociale, medicale [i financiare ale familiei. Concluzia evalu`rii primare realizate de echipa de speciali[ti a fost c` cei 7 copii din familie erau serios neglija]i [i c` drepturile lor erau înc`lcate deoarece: • Nivelul de via]` al familiei nu le asigura dezvoltarea fizic`, mental`, spiritual`, moral` [i social` corespunz`toare copiilor; • Starea de s`n`tate a copiilor nu era prea bun` [i nu aveau acces la servicii medicale [i de recuperare; • Copiii nu cre[teau într-un mediu de familie sigur [i cald; • Copiii erau pedepsi]i serios atunci când nu-[i îndeplineau obliga]iile stabilite de p`rin]i; • Copiii erau exploata]i deoarece erau trimi[i în strad` s` cer[easc` [i astfel erau singurii care aduceau un venit în cas`, deoarece nici mama nici tat`l nu munceau; • Copiii nu erau l`sa]i s` mearg` la [coal`, p`rin]ii pretinzând c` nu aveau suficien]i bani pentru aceasta ; • Copiii nu au beneficiat de nici o form` de protec]ie, deoarece p`rin]ii nu au f`cut nici un efort s`-[i rezolve problemele; Pe baza acestei evalu`ri, cazul a fost prezentat la prima sesiune a Evalu`rii preliminare [i Biroului de selec]ie. De asemenea, echipa interdisciplinar` (format` din reprezentan]i ai institu]iilor implicate în program) au întocmit un plan individualizat de protec]ie. Ini]ial p`rin]ii locuiser` într-un apartament dat de Prim`rie, dar când so]ul [i-a pierdut slujba, familia a fost evacuat` din apartament pentru neplata chiriei. S-au mutat într-o cas` proprietatea mamei so]ului, unde locuiesc [i ast`zi cu to]ii. Copiii au schimbat via]a de familie: a avut loc o distribuire de sarcini [i tat`l a început s` aib` grij` de copii. Copiii au consolidat coeziunea familiei. Fiecare membru de familie a încercat s` aduc` ceva bani în cas`. To]i membrii de familie s-au implicat în activit`]ile gospod`re[ti. Casa de familie era din chirpici. Avea o camer` sumar mobilata (numai 2 paturi) [i un hol, f`r` ap` curent` [i f`r` electricitate. Toaleta era în curte. |n ceea ce prive[te distribuirea rolurilor, nu exista o delimitare clar` a sarcinilor de familie. So]ul preia responsabilit`]i care în mod tradi]ional sunt ale femeii, în România. |n mod similar, so]ia desf`[oar` activit`]i care în mod normal apar]in b`rbatului. Rolurile de c`s`torie [i de p`rin]i nu urm`reau nici ele un anumit tipar,: în schimb erau cl`dite pe baza interac]iunii individuale. Pentru realizarea rolurilor lor actorii aveau libertate individual` [i capacitatea de a recrea aceste roluri, chiar [i numai în anumite limite. Asistentul social a aplicat aceast` tehnic` analizei bugetului familiei timp de 2 s`pt`mâni, analizând întregul venit al familiei (bani din vânzarea de fier vechi [i carton, aloca]iile copiilor) [i toate cheltuielile (hran`, b`uturi 67

alcoolice, b`uturi nealcoolice, îmbr`c`minte, medicamente, alte cheltuieli zilnice). Au ajuns la urm`toarele concluzii: • Majoritatea banilor erau cheltui]i pe mâncare; nu aveau suficien]i bani pentru alte tipuri de cheltuieli • Cheltuielile acopereau nivelul de subzisten]` • Venitul familiei se compunea în exclusivitate din ceea ce se ob]inea din fierul vechi [i carton, [i din aloca]ia copiilor • Nu aveau nici un venit stabil \n afar` de aloca]ia copiilor • Era imposibil ca familia s` se descurce, mai mult decât la limita nivelului de subzisten]` • Era imposibil ca familia s` economiseasc` ceva bani sau s` investeasc` în cas` • Copiii nu puteau fi educa]i într-un mediu normal cultural Imediat dup` ce s-a identificat cazul, familia a beneficiat de servicii medicale, psihologice, educa]ionale, sociale [i juridice menite s`-i ajute s` rezolve situa]ia de criz` [i s`-i protejeze pe copii. A fost întocmit urm`torul plan de servicii: • Servicii sociale: evaluarea cazului individual, \ntålniri de familie, incluziune profesional` pentru adul]i, implicarea activ` a familiei în via]a comunit`]ii • Servicii de educa]ie: 3 copii inclu[i în sistemul de înv`]`mânt, 4 copii în sistemul de îngrijire de zi, participarea la activit`]i extra[colare • Servicii medicale: asisten]` medical` primar`, examene medicale de specialitate, planificare familial`, copiii \nscri[i pe lista unui medic de familie • Servicii psihologice: evaluare psihologic` primar`, consiliere de grup [i individual`, terapie prin art` • Servicii juridice: clarificarea situa]iei legale a domiciliului familiei, sprijin pentru întocmirea documentelor de identitate [i de c`s`torie, • Sprijin financiar pentru consolidarea casei Mediul de familie s-a \mbun`t`]it [i a devenit adecvat pentru cre[terea [i educarea copiilor. So]ii au încetat s` se mai certe în leg`tur` cu drepturile [i obliga]iile [i ambii au început s` se implice activ în educa]ia copiilor. Cazul a continuat s` fie monitorizat deoarece riscul acestor familii de a intra din nou într-o perioad` de criz` este ridicat. Comentariu Aceasta este o situatie unde ar fi fost simplu s` se îndep`rteze copiii de p`rin]i. |n afar` de rezultatul final ob]inut, sunt de remarcat urm`toarele: • Munca de evaluare • Recunoa[terea implic`rii p`rin]ilor \n cre[terea [i educarea copiilor • Identificarea [i analizarea problemelor financiare • Abordarea inter-institu]ional`/multi-disciplinar` de realizare a planului de servicii - în mod special gama vast` a op]iunilor avute în vedere • Monitorizarea continu`, recunoa[terea faptului c` familia era vulnerabil`

Câteva posibilit`]i pentru viitor: Majoritatea problemelor viitoare au fost luate în considerare. În ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pot pune câteva întreb`ri: • Au autorit`]ile locale în vedere ce se întâmpl` cu copiii atunci când familiile lor sunt evacuate pentru c` nu [i-au pl`tit chiria sau ceva similar?

Mesaje cheie > Majoritatea problemelor grave ale copiilor [i familiilor cu care se confrunt` institu]iile de asisten]` social` sunt de natur` financiar`/material`. > Obiectivul trebuie s` fie prevenirea. Este esen]ial a ajuta familiile s` g`seasc` solu]ii pentru problemele lor financiare/materiale înainte ca aceste probleme s`-i cople[easc` [i s` duc` la rezultate care nu sunt bune pentru copii. Prevenirea problemelor financiare/materiale necesit` ini]iative la nivel local pentru a merge la cauza acestora. Un Fond de urgen]` poate fi un instrument util pentru "a men]ine familiile pe linia de plutire" în timp ce se abordeaz` cauzele.

68

15. COOPERAREA INTER-INSTITU}IONAL~ ( COOPERAREA CU AL}I SPECIALI{TI {I ORGANIZA}II) Legisla]ie relevant` |n cadrul temelor anterioare a fost deja abordat` importan]a cooper`rii inter-institu]ionale.

Studiu de caz: Munca în echip` pentru a rezolva o situa]ie de familie foarte dificil` Situa]ia lui V. a intrat în aten]ia DGASPC atunci când o persoan` a reclamat un tat` care \[i abuza fizic b`iatul de 14 ani. Din cauza b`t`ilor, b`iatul fugise de acas` [i se refugiase în holul unui bloc. Echipa de interven]ie sa deplasat la locul respectiv pentru a verifica informa]ia. Au g`sit b`iatul [i au decis s`-l plaseze într-un centru de urgen]` pentru copii abuza]i. Concluzia anchetei sociale realizat` de o echip` multi-disciplinar` (compus` dintr-un asistent social, psiholog, medic [i consilier juridic) a fost c` b`iatul putea s` revin` în familie [i s` beneficieze de serviciile oferite într-un centru de zi, iar familia s` beneficieze de consiliere. V. locuia cu bunicii [i dup` decesul acestora, atunci când avea 12 ani, fusese luat de familia biologic`. Pân` atunci mama sa nu-l vizitase deloc. Familia locuia într-un apartament de 3 camere, nu foarte bine între]inut, împreun` cu alte 6 persoane. Tat`l s`u nu-l recunoscuse oficial. Avea dou` surori cu vârsta peste 18 ani [i un frate care avea 7 ani. Tat`l s`u consuma b`uturi alcoolice [i era agresiv atât cu mama cât [i cu V. Deoarece V era b`tut des, a fugit de acas` de câteva ori. Mama lui V lucra ca îngrijitoare, dar tat`l era [omer. Una dintre surori lucra la o firm` privat` unde primea salariul minim. Avea un prieten [i trei copii care locuiau cu familia lui V. Familia solicitase sprijin autorit`]ilor locale, dar pe motiv c` dosarul nu era complet nu au putut beneficia de venitul minim garantat. Pe baza observa]iilor f`cute de o echip` multi-disciplinar` a Centrului de urgen]` [i a examenului medical realizat s-a ajuns la concluzia c` dezvoltarea cognitiv` a lui V era întârziat`. Dup` ce asistentul social a f`cut un raport psiho-social, s-a format o echip` multi-disciplinar` (psiholog, medic, consilier juridic) care a întocmit un plan individualizat de protec]ie pentru V [i familia sa. Obiectivele incluse în plan au fost urm`toarele: • Sprijin material, psihologic [i medical; • Men]inerea leg`turii dintre b`iat [i familie; • Sprijin pentru g`sirea unui loc de munc`; • Reintegrarea copilul în sistemul de înv`]`mânt; • Consiliere psihologic` în scopul reintegr`rii copilului în familia natural`; • Monitorizarea familiei dup` reintegrarea copilului; planul individualizat de protec]ie a fost realizat de o echip` multi-disciplinar` împreun` cu DGASPC [i a fost analizat împreun` cu copilul [i familia. Activit`]ile incluse în planul individualizat de protec]ie: • Sprijin material de urgen]` (hran`, bani pentru chirie - cu ajutorul unui ONG, ca parte dintr-un program de prevenire a abandonului). • Evaluare psihologic` [i psihoterapie pentru a reduce efectele abuzului asupra dezvolt`rii copilului [i consiliere psihologic` pentru p`rin]i. • Tat`l lui V [i sora sa care lucrase vor fi sprijini]i de c`tre asistentul social pentru a identifica locuri de munc` care s` corespund` nivelului lor de preg`tire [i experien]ei lor. • Serviciul de evaluare complex` a recomandat \nscrierea lui V la o [coal` special` cu internat. • De asemenea, s-a decis ca fratele mai mic al lui V s` beneficieze de serviciile unui centru de zi pentru a da familiei posibilitatea s` treac` mai u[or peste aceast` situa]ie de criz`. Ca urmare a progreselor înregistrate de V la [coal` [i a atitudinii pozitive a p`rin]ilor fa]` de m`surile luate precum [i a dorin]ei lui V de a locui împreun` cu familia sa, echipa multi-disciplinar` a propus reintegrarea copilului în familia natural`. De asemenea V. a fost reintegrat în sistemul de înv`]`mânt. Familia lui V. a trecut peste criz`. Tat`l [i-a g`sit o slujb` iar performan]a sa a continuat s` fie satisf`c`toare. Nu se mai comporta abuziv fa]` de copii. Sprijinit` de echipa DGASPC, familia a reu[it s`-[i foloseasc` resursele [i s` gestioneze criza. Monitorizarea familiei de c`tre asistentul social a continuat. Comentariu Acesta este un rezultat remarcabil care a fost ob]inut dintr-o situa]ie ini]ial` foarte riscant` [i traumatizant`. Evident, acest lucru s-a putut realiza printr-o activitate de calitate inter-institutional`. Cooperarea dintre speciali[ti, diferite institu]ii, DGASPC [i ONG au contribuit în mare m`sur` la acest rezultat. Este foarte bine c` b`iatul a fost reintegrat cu succes în familie, conform cu propriile dorin]e, [i c` monitorizarea [i sprijinul au continuat [i dupa reintegrare. Situa]iile de criz` se pot repeta [i de aceea este bine s` se asigure sprijin pe termen lung.

Comentariu
Problemele cu care se confrunt` familiile pot fi cu greu încadrate într-un domeniu sau altul. De obicei acestea au multiple fa]ete [i sunt mai generale. De exemplu, o familie cu un copil cu handicap se confrunt` cu probleme de s`n`tate, educa]ie, sociale [i financiare. |n mod similar, atunci când exist` suspiciuni privind existen]a unui caz de abuz, este important ca serviciile de protec]ie a copilului s` aib` leg`turi puternice [i cu al]i speciali[ti, din alte domenii [i servicii [i, de asemenea este important s` existe mecanisme care s` ajute la rezolvarea acestora în mod pozitiv [i eficient. |n continuare vor fi prezentate câteva elemente care pot încuraja [i sprijini activitatea inter-institu]ional` [i multi-disciplinar`: Planificarea comun` Având în vedere num`rul de persoane [i organiza]ii care în mod obi[nuit lucreaz` cu familiile, activitatea în comun a mai multor institu]ii intervine destul de rar. Ea trebuie organizat`, în mod special dac` obiectivul este de a apropia mai mult institu]iile [i speciali[tii pentru a utiliza în comun resursele [i pentru a lucra împreun`. Aceasta înseamn` c` cineva trebuie s`-[i asume responsabilitatea pentru procesul de colaborare. Planificarea comun` -realizat` în mod deschis [i transparent -ofer` ocazia s` se eviden]ieze importan]a problemelor legate de protec]ia copilului [i s` se faciliteze dezbaterea în comun de c`tre p`rin]i [i liderii din comunitate a ceea ce este necesar. Obiectivul planific`rii comune este realizarea unei abord`ri comune care s` duc` la o definire clar` a modului în care vor fi realizate obiectivele [i a responsabililor pentru atingerea acestora. Deoarece situa]iile [i cuno[tin]ele se schimb` întotdeauna, planificarea comun` este un proces care necesit` o revizuire periodic` [i obiective noi. Localizarea Colaborarea între speciali[ti [i institu]ii se poate desf`[ura în diverse moduri [i la diverse niveluri, dar, atunci când câteva sau toate chiar se afl` în acela[i loc, familiile sunt mai bine asistate iar colaborarea este facilitat`. Foarte eficient` este plasarea speciali[tilor [i serviciilor acolo unde familiile î[i petrec cel mai mult timp, în medii care le sunt familiale [i unde familiile vin de obicei dup` ajutor. De aceea dac` asisten]ii sociali lucreaz` îndeaproape cu medicul de familie sau cu asistentele medicale din [coli este mult mai probabil ca familiile s` [tie care sunt serviciile oferite [i cum s` le acceseze. O situa]ie 70

mai bun` ar fi adunarea serviciile într-un singur loc de exemplu, un centru de resurse pentru copiii cu dizabilit`]i - pentru a facilita ob]inerea celor mai bune rezultate pentru familiile respective. Finan]are comun` O alt` modalitate prin care speciali[tii [i serviciile pot îmbun`t`]i situa]ia familiilor este prin împ`r]irea costurilor pentru un anumit serviciu. De exemplu, centrul de resurse pentru copiii cu dizabilit`]i men]ionat mai sus ar putea fi finan]at în parteneriat de Consiliul Jude]ean, Consiliul Local [i de ONG-uri. Pentru familii nu este important cine finan]eaz` un astfel de serviciu, ci ceea ce conteaz` este faptul c` acel centru este locul de unde ei pot primi sprijin. Obiective comune/preg`tire comun` |n centrul ideii de conlucrare a speciali[tilor [i serviciilor se afl` încrederea care se bazeaz` pe obiective comune. |n mod clar acest lucru nu se poate realiza peste noapte sau f`r` efort. Majoritatea speciali[tilor [i serviciilor au deja suficient` munc` de f`cut precum [i propriile lor presiuni ceea ce \i fac s`[i pun` întreb`ri precum "care sunt avantajele noastre?" [i "ce se va schimba?". De aceea este important s` le d`m tuturor celor implica]i ocazia de a în]elege care este pozi]ia fiec`ruia [i de a stabili rela]ii personale. To]i speciali[tii [i serviciile au propriul lor mod de lucru dar în centru se afl` responsabilitatea de a ajuta copiii [i familiile [i a face ceva pentru a îmbun`t`]i situa]ia acestora. A atinge acest obiectiv comun este important, iar o modalitatea de a realiza acest lucru este preg`tirea în comun. Oamenii care se preg`tesc [i se perfec]ioneaz` împreun` pot stabili leg`turi foarte bune între ei, pot explora interesele comune [i pot da ocazia oamenilor s` vad` lucrurile în mod diferit - "dac` faci asta, noi facem asta [i vom ob]ine un rezultat mult mai bun." Cazul prezentat mai jos arat` care sunt câteva dintre problemele pe care le ridic` cooperarea interinstitu]ional`.

Câteva posibilit`]i pentru viitor Ceea ce este important pentru viitor este monitorizarea situa]iei familiei pentru a preveni eventualele dificult`]i care pot ap`rea. Cea mai bun` modalitate de a face acest lucru este implicând [i [coala. |n ceea ce prive[te înv`]`mintele, se pun câteva întreb`ri: • A fost investigat` posibilitatea ca [i fratele mai mic al lui V s` fi fost abuzat? Dac` nu a fost abuzat, atunci aceasta aduce în discu]ie întreb`ri legate de rela]ia dintre V [i tat`l s`u.
71

• Un alt aspect important este cât de "grav" îl b`tea tat`l pe V de a adus cazul în aten]ia DGASPC. |n mod clar DGASPC a ac]ionat corect atunci când a decis plasamentul lui V într-un centru de urgen]`. Gravitatea b`t`ii ar fi putut s` ridice o serie de întreb`ri legate de o eventual` ac]iune în instan]` împotriva tat`lui, iar pe termen lung întreb`ri legate de siguran]a mediului familial pentru V. • Ar putea fi îmbun`t`]ite condi]iile de locuit ale familiei? • Familia nu ar fi putut beneficia de sprijin pentru completarea dosarului depus pentru ob]inerea venitului minim garantat?

• Nu reiese clar din istoria cazului cât timp a stat V desp`r]it de familia sa. Se pare totu[i c` au fost depuse eforturi deosebite într-un timp scurt, ceea ce este cea mai sigur` modalitate ca familia s` fac` progrese, dac` acest lucru este posibil (o perioad` de criz` precum [i o perioad` dificil` este o ocazie bun` pentru schimbare) • Cum au v`zut p`rin]ii întoarcerea în familie a lui V dup` decesul bunicilor? • Ce crede V despre sine în cadrul familiei (sindromul Cenu[`reasa?)

Mesaje cheie > Nevoile [i problemele copiilor [i familiilor nu se împart clar în categorii - ele sunt globale [i acoper` multe aspecte de via]` [i de aceea ajutorul pe care-l primesc trebuie s` reflecte acest lucru. > Colaborarea între speciali[ti [i servicii nu se produce în mod automat. Colaborarea are nevoie de încurajare [i sprijin. Modalit`]ile de a face acest lucru sunt: preg`tire comun`, un plan comun [i finan]are comun`. > Activitatea în comun poate fi deosebit de eficient` atunci când ofer` copiilor [i familiilor sprijin în locul [i la momentul potrivit.

IV
CONCLUZII

72

Conferin]ele au avut ca scop con[tientizarea speciali[tilor cu privire la importan]a conven]iilor interna]ionale \n domeniul protec]iei drepturilor copilului [i stimularea discu]iilor [i a ac]iunilor privind punerea lor în aplicare în România. Se apreciaz` c` obiectivele stabilite ini]ial au fost atinse. Acest lucru a fost afirmat atåt de exper]ii interna]ionali [i romåni implica]i în proiect, cåt [i de participan]ii în[i[i. Luând în considerare contribu]ia participan]ilor [i discu]iile din cadrul conferin]elor, studiile de caz furnizate [i planurile de ac]iune elaborate, putem spune c` majoritatea participan]ilor au acum o imagine mai clar` asupra cerin]elor pe care conven]iile le pun în fa]a practicienilor, institu]iilor [i statului precum [i asupra aspectelor insuficient abordate din domeniul protec]iei copilului din România. Totu[i, pentru mul]i participan]i r`mân zone de incertitudine unde evolu]iile din sfera practicii sunt noi sau sunt nefamiliare lor. Acest manual încearc` s` r`spund` la anumite întreb`ri, s` clarifice anumite aspecte [i s` vin` în completarea prezent`rilor [i discu]iilor din cadrul conferin]elor. |n cadrul conferin]elor s-a acordat o aten]ie deosebit` [i s-a pus accentul pe necesitatea de a se evita pe cåt posibil interven]ia statului în via]a de familie. Dac` se impune interven]ia statului, atunci trebuie ac]ionat pentru men]inerea contactului dintre copil [i familia biologic` pentru a preg`ti revenirea copilului în familie. Acestea sunt mesajele care au fost transmise participan]iilor prin intermediul exerci]iilor [i discu]iilor din cadrul conferin]elor.

V
ANEXA

74

SURSE SUPLIMENTARE DE INFORMA}II România Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului http://www.copii.ro UE/ONU Consiliul Europei http://www.coe.int Curtea european` a drepturilor omului http://www.echr.coe.int Uniunea European` http://www.europa.eu.int UNICEF http://www.un.ro/unicef.html Altele Autoritatea austriac` pentru protec]ia copilului http://www.wien.gv.at/magelf/ IFCO http://www.ifco.info Kinderschutzzentrum die möwe http://www.die-moewe.at Quality4Children http://www.quality4children.info/

[i cercetare. |n acest fel a contribuit [i la o serie de proiecte din România, Ucraina, Rusia [i alte ]`ri din regiunea Europei centrale [i de est. Dr. Wilson are un interes deosebit pentru problematica din domeniul protec]iei adul]ilor [i este co-editor al Journal of Adult Protection din Marea Britanie. Printre altele, Dr. Wilson a contribuit [i la realizarea unei serii de materiale de preg`tire referitoare la protec]ia copilului [i adultului [i, ca expert interna]ional, la programul Children First (Copiii mai întâi) din Romania. |n cadrul seriei de Conferin]e privind drepturile copilului a fost coordonator al conferin]elor. Contact: wilsonvia@aol.com Drd. Elisabeth Zinschitz a lucrat cu familia [i copilul pe parcursul a 15 ani, specializându-se în domeniul familiilor cu copii cu dizabilit`]i [i copii victime ale abuzului sexual [i ai violen]ei domestice. A lucrat la Early Care, un serviciu de sprijin pentru familiile cu copii cu dizabilit`]i iar mai târziu ca supraveghetor pentru asisten]ii de îngrijire pentru adul]ii cu dizabilit`]i. |n plus, lucreaz` ca psihoterapeut la un cabinet particular [i este director la Child Protection Centre (Centrul de protec]ie a copilului) pentru copiii abuza]i sexual die möwe din Viena. Este activ` [i în calitate de pre[edinte al Austrian Association for Client-Centred Psychotherapy (ÖGWG) [i a participat în calitate de co-formator la un curs de preg`tire în psihoterapie în România. Elisabeth a avut contribu]ii la ateliere [i prelegeri în Austria dar [i în alte ]`ri [i a publicat articole despre munca sa, în câteva limbi, în reviste [i c`r]i. Din 2003 a activat într-o serie de proiecte UE (CEPOL). A lucrat în România în diverse proiecte din iunie 2002 [i \n domeniul drepturilor copilului. |n prezent lucreaz` ca expert interna]ional în cadrul programului “Copiii mai întâi” în România. Contact: e.zinschitz@chello.at AU CONTRIBUIT LA SERIA DE CONFERIN}E Dna. Georgeta Aprotosoaie este director general al Direc]iei de asisten]` social` Mehedin]i din ianuarie 2004. Înainte a fost director general al Direc]iei pentru protec]ia drepturilor copilului. Expert în protec]ia copilului. Este membru al SENECAN, re]eaua na]ional` a speciali[tilor care lucreaz` cu copii maltrata]i, abuza]i [i neglija]i. Dna. Mihaela Ciobanu a absolvit facultatea de drept de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia[i dup` care a lucrat ca jurist în probleme de s`n`tate [i farmacie. La Departamentul de munc` Prahova a fost [eful serviciului de asisten]` social` unde r`spundea de protec]ia persoanelor dezavantajate (copii, adul]i, persoane în vârst`). Din 1997 a lucrat ca director general al Direc]iei generale pentru protec]ia copilului din Prahova [i a realizat un model de bun` practic` în domeniul protec]iei copilului. De asemenea, a fost coordonator al programului PHARE pentru persoane în vârst`. Dr. Ursula Kilkelly este lector senior la Facultatea de drept a University College Cork. A ]inut prelegeri [i a publicat mult despre drepturile copilului, Conven]ia

privind drepturile copilului [i Conven]ia European` a drepturilor omului în segmentele despre legisla]ia familiei, educa]ie [i justi]ie pentru tineri. Este autor al The Child and the ECHR (Copilul [i CEDO) publicat` de Ashgate în 1999 [i manualul Consiliului Europei asupra articolului 8 din Conven]ia European` a drepturilor omului privind via]a privat` [i de familie în 2001. A contribuit la cursurile de preg`tire pe probleme juridice ale drepturilor copilului [i drepturile omului pentru judec`tori, avoca]i [i alte profesiuni în Europa de est din 2000. |n seria de Conferin]e din cadrul programului “Copiii mai întâi” a avut prelegeri privitoare la drepturile copilului din lumina celor dou` conven]ii ale drepturilor omului. Contact: u.kilkelly@ucc.ie Dna. Maria Felicia Mihai este director executiv al Direc]iei Generale pentru Protec]ia Copilului din jude]ul Boto[ani [i este în aceast` func]ie de la înfiin]area direc]iei în 1998. A urmat o serie de cursuri de preg`tire în domeniul protec]iei copilului, psihologie [i management public organizate printre altele de Unicef, CRIPS, SUA/World Learning, programul Child Net [i Autoritatea na]ional` pentru protec]ia drepturilor copilului. A func]ionat ca profesor la colegiul Pro Humanitas din Boto[ani unde a predat subiecte din domeniul muncii sociale [i sociologiei. A participat la o serie de conferin]e [i seminarii privind protec]ia copilului [i recent a urmat cursuri postuniversitare în domeniul Managementului social [i dezvoltarea comunit`]ii la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia[i , la Facultatea de filozofie. Dna. Bep van Sloten este coordonator pentru dezvoltare interna]ional` [i director executiv la International Foster Care Organisation (IFCO), singura organiza]ie interna]ional` care se ocup` de familia substitut din lume. Pred` la Mondriaan College for Child and Youth Care Workers din Haga, Olanda, psihologie, metodologie a problemelor de îngrijire a copiilor [i tinerilor [i supraveghere de grup [i individual`. Din 1980 este asistent maternal, a avut în asisten]` maternal` mai bine de 35 de copii, \n plasamente de scurt` [i lung` durat` în familia sa. A lucrat în domeniul elabor`rii de politici pentru Dutch Foster Families Association [i a contribuit la campanii de advocacy pentru drepturile asisten]ilor maternali [i ai tinerilor în sistemul de îngrijire în perioada de tranzi]ie a sistemului care se ocup` de tineri [i asisten]a maternal` din Olanda. Bep lucreaz` în America Latin`, Europa Central` [i de Est, ]`rile baltice [i regiunea Caraibe. Contact: denhaagoffice@ifco.info Dna. Mariana Todu] este director general adjunct la Direc]ia pentru protec]ia copilului Satu Mare. A absolvit facultatea de [tiin]e administrative [i politice [i este expert în domeniul politicilor publice în cadrul administra]iei publice, concentrându-se în special pe domeniul social. Este pre[edinte al Centrului regional pentru politici publice din Satu Mare, o asocia]ie nonprofit ale c`rei activit`]i sunt orientate spre domeniul informa]iei [i preg`tirii pentru administra]ie public` local`, protec]ie social`, drepturile omului [i cultur`

civic`. A activat ca formator din 1999 predând cursuri [i seminarii în domenii legate de tineret [i politici pentru tineret, administra]ie public` local` [i dezvoltare regional`. Din 2000 a devenit formator autorizat pentru speciali[tii din sistemul de protec]ie a copilului. În acela[i timp a lucrat ca formator cu organiza]ii precum Word Vision, Prosocial, Asocia]ia asisten]ilor sociali profesioni[ti [i Liga pentru protec]ia drepturilor omului. Dra. Any Elena Valcu a absolvit Facultatea de filozofie a Universit`]ii A.I. Cuza [i pedagogie social`. |n 1998 a început s` lucreze ca asistent social în serviciile reziden]iale. De asemenea a lucrat la evaluarea social` a copiilor din centrele de plasament [i la un program de dezinstitu]ionalizare. |n acela[i timp s-a implicat în activitatea de formare a re]elei de asisten]i maternali r`spunzând de recrutare, formare [i monitorizare, plasament [i consiliere. |n 2001 a început s` lucreze ca Director general adjunct al Direc]iei pentru protec]ia copilului din Suceava. A activat într-un program interna]ional de repatriere pentru copiii din diferite ]`ri, în cooperare cu “Salva]i copiii” [i în programe interna]ionale al c`ror obiectiv era închiderea institu]iilor mari prin crearea de servicii alternative. DL. Florin {tefan Vasile [i-a început activitatea în domeniul protec]iei copilului în 1990, la început la Centrul pentru copii "Cire[arii" . Apoi a fost transferat la Ad`postul cas` pentru resocializarea copiilor str`zii "Pinocchio". A absolvit psihologia [i asisten]a social` dup` ce a participat la un curs organizat de Universitatea East England, Norwich School of Social Work. De asemenea, a lucrat în cadrul unor organisme private autorizate care se ocupau de cazuri de maltratare [i neglijen]` a copilului, de consiliere pentru copii [i p`rin]i [i a coordonat proiecte Phare pentru integrarea social` [i profesional` a tinerilor peste 18 ani. A participat la diferite sesiuni de formare [i acum lucreaz` la teza de doctorat în Rela]ii interna]ionale de afaceri (diploma]ie) la Academia de studii economice.

AUTORII Dr. Andrew Bainham este membru al Christ's College Cambridge [i conferen]iar în domeniul legisla]iei [i politicilor de familie la Universitatea Cambridge. De mai bine de un deceniu este editor al International Survey of Family Law, reprezentând International Society of Family Law care anual trateaz` evolu]iile în domeniul legisla]iei familiei din lume. A fost membru fondator al Cambridge Socio-Legal Group [i primul s`u pre[edinte. Este autorul "Children: The Modern Law" ("Copiii: Legisla]ia modern`"), textul de baz` al legii copilului din Marea Britanie a c`rei a treia edi]ie a fost publicat` în 2005. Mai recent a fost co-autor la raportul "The Child and Family Policy Divide" ("Copilul [i divizarea politicilor de familie"), finan]at [i publicat de Joseph Rowntree Foundation, care examineaz` rela]ia dintre politicile de stat privitoare la copil [i, pe de alt` parte, cele mai generale despre familie. |n cadrul seriei de Conferin]e privind drepturile copilului s-a ocupat de problemele juridice. Contact: ab10030@cam.ac.uk Dr. Barry Wilson este consultant independent în domeniul serviciilor sociale în Europa central` [i de est [i Marea Britanie. Cu calificare în servicii sociale, între 1970 [i 1997 a lucrat în cadrul serviciului social la o serie de autorit`]i locale din Marea Britanie, acoperind toate domeniile importante ale asisten]ei sociale, inclusiv copii [i familie, adul]i cu dizabilit`]i sau probleme de s`n`tate [i persoane în vârst`. Din 1997 Barry Wilson a avut o gam` extins` de angajamente independente în domenii cum ar fi management ONG, inspec]ie [i dezvoltarea serviciilor sociale [i de s`n`tate din Marea Britanie, preg`tirea [i perfec]ionarea profesional` a personalului

76

77

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful