TURISM

TOURISM

20

Anuarul Statistic al României / Romanian Statistical Yearbook

CUPRINS TABELE

Pagina Page

TABLES CONTENTS

20.1 Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ...................................................................................... 743 20.2 Capacitatea de cazare turisticã ...................................................... 743 20.3 Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare turisticã, pe categorii de confort ...................................................................... 744 20.4 Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ...................................................... 746 20.5 Înnoptãri în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ............................................................ 747 20.6 Capacitatea ºi activitatea de cazare turisticã, pe destinaþii turistice ......................................................................... 748 20.7 Capacitatea ºi activitatea de cazare turisticã, pe forme de proprietate, în anul 2006 ........................................ 748 20.8 Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune .......................................................................... 749 20.9 Turismul organizat de agenþiile de turism, pe acþiuni turistice ºi zone turistice .............................................. 750 20.10 Numãrul de turiºti, cãlãtorii ºi înnoptãri, dupã motivul principal al cãlãtoriei ........................................................ 751 20.11 Cãlãtoriile internaþionale înregistrate la frontierele României ................................................................................................. 751 20.12 Cãlãtorii în strãinãtate pentru vacanþe ºi afaceri, pe þãri de destinaþie ........................................................................... 752 20.13 Sosirile vizitatorilor strãini în România, pe principalele þãri de origine ºi plecãrile vizitatorilor români în strãinãtate .................................................. 753 20.14 Cãlãtorii interne ale rezidenþilor pentru vacanþe ºi afaceri, pe zone turistice, dupã durata ºi organizatorul cãlãtoriei ................................................................. 754 Teritorial 20.15 Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, pe regiuni de dezvoltare ºi judeþe, la 31 iulie 2006 ...................................................................................... 756 20.16 Capacitatea ºi activitatea de cazare turisticã, pe regiuni de dezvoltare ºi judeþe, în anul 2006 ..................... 758

Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation Touristic accommodation capacity Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation and touristic accommodation capacity, by category of comfort Tourists arrivals in the establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation Overnight stays in the establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation Touristic accommodation capacity and activity, by touristic destination Touristic accommodation capacity and activity, by type of ownership, in 2006 Indices of net using the touristic accommodation capacity in function Tourism organized by travel agencies, by touristic action and touristic area Number of tourists, travels and overnight stays , by main reason of the travel International trips registered at Romania’s borders Travels abroad for holidays and business, by destination country Arrivals of foreign visitors in Romania, by main origin countries and departures of Romanian visitors abroad Internal travels of residents for holidays and business, by touristic area, by travel duration and organizer Territorial Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation, by development region and county, on July 31, 2006 Touristic accommodation capacity and activity, by development region and county, in 2006

20

SURSA DATELOR
Cercetãri statistice: Cercetãri statistice exhaustive privind activitatea de turism a persoanelor juridice ºi fizice. Cercetãrile se referã la activitatea de cazare turisticã, precum ºi la activitatea agenþiilor de turism. Cercetare statisticã selectivã, referitoare la cererea turisticã a rezidenþilor în România, cu vârsta de cel puþin 15 ani împliniþi, dintr-un eºantion reprezentativ de locuinþe. Surse administrative: Ministerul Internelor ºi Reformei Administrative, pentru datele privind cãlãtoriile internaþionale înregistrate la frontierele României.

DATA SOURCE
Statistical surveys: Exhaustive statistical surveys on tourist activity of natural and legal persons. The survey refer to tourist accommodation activity as well as to travel agency activity. Sample statistical survey on tourist demand of residents in Romania aged 15 years at least, based on a representative sample of dwellings. Administrative sources: Ministry of Interior and Administrative Reform, for data on international trips registered at Romania’s borders.

738

PRECIZÃRI METODOLOGICE
ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICÃ Structurã de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã - orice construcþie sau amenajare, care furnizeazã în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare ºi alte servicii specifice pentru turiºti. Vilele turistice, bungalourile ºi pensiunile turistice structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare distincte pentru fiecare clãdire în parte, chiar dacã au o recepþie comunã pentru mai multe vile, bungalouri sau pensiuni. Bungalourile - structuri de cazare turisticã de capacitate redusã, realizate, de regulã, din lemn sau materiale similare. Sunt amplasate în perimetrul campingurilor, satelor de vacanþã, ca unitãþi independente în cadrul unor staþiuni sau zone turistice sau ca spaþii complementare pe lângã alte structuri de cazare turisticã. Unitatea de tip cãsuþã - grup independent de cãsuþe turistice care are recepþie ºi conducere administrativã comunã. Pensiunile turistice - structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare de pânã la 10 camere, în mediul rural, totalizând maxim 30 de locuri ºi pânã la 20 camere în mediul urban, funcþionând în locuinþele cetãþenilor sau în clãdiri independente, care asigurã în spaþii special amenajate cazarea turiºtilor ºi condiþiile de pregãtire ºi servire a mesei. Nu se cuprind în cercetarea statisticã, structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã cu o capacitate de cazare instalatã de mai puþin de 5 locuri. Nu se cuprind în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã: structurile de cazare folosite în exclusivitate de posesori sau chiriaºi, pe o duratã mai mare de un an, indiferent de clasificarea acestora; locuinþele secundare ale populaþiei, utilizate în scopuri turistice în mod exclusiv de posesorii acestora; cãminele, internatele ºcolare pe perioada anului ºcolar; unitãþile spitaliceºti (cu excepþia sanatoriilor ºi altor spaþii similare ce practicã în mod exclusiv activitãþi turistice); vagoanele dormitor; adãposturile ºi refugiile montane ºi similare; barãcile ºi dormitoarele pentru muncitori; cãminele de bãtrâni ºi casele de copii. În numãrul structurilor de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã au fost cuprinse structurile existente la 31 iulie, din anul respectiv. Se exclud structurile a cãror activitate a fost întreruptã în vederea realizãrii unor reparaþii capitale sau pentru modificãri importante ale capacitãþii de cazare sau / ºi a categoriei de încadrare. Locurile aferente structurilor de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã complementare (cãsuþe, terenuri de campare etc.) la o structurã de cazare turisticã de bazã (hotel, motel, camping etc.) ºi utilizarea acestor locuri sunt cuprinse la structura de bazã.

METHODOLOGICAL NOTES
TOURISTIC ACCOMMODATION ACTIVITY Establishment of touristic reception with functions of touristic accommodation - any building or settlement which provides permanently or seasonally the tourists with accommodation and other specific services. Touristic villas, bungalows and boarding houses establishments of touristic reception with functions of accommodation, distinct for each building, even if they have the same reception for several villas, bungalows or touristic boarding houses. Bungalows - low capacity establishments of touristic accommodation, usually made of wood or similar materials. They are placed inside campings, holiday villages, as independent units inside spas or touristic areas, or as complementary spaces besides other structures of touristic accommodation. Houselet-type unit - independent group of touristic houselets which has the same reception and administrative management. The boarding houses - tourist reception establishments with accommodation capacity of until 10 rooms, in rural area, having in total maximum 30 places and until 20 rooms in urban area, functioning in citizens’ dwellings or in independent buildings, which ensure in special arranged places, tourist accommodation and conditions of preparing and serving meal. There are not included in the statistical survey, establishments of touristic reception having functions of touristic accommodation with accommodation capacity of less than 5 places. Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation do not include: establishments of accommodation used exclusively by owners or tenants, during more than one year, no matter of their classification; population secondary dwellings used for touristic purposes exclusively by their owners; hostels, boarding - schools during school year; hospital units (excepting sanatoria and other similar spaces exclusively practising touristic activities); sleeping cars; mountain shelters and refuges and similar; huts and bedrooms for workers; elderly people hostels and orphanages. Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation included establishments existing on July 31, of respective year. There are excluded establishments whose activity was interrupted in order to achieve some capital repairs or to change the accommodation capacity and / or category. Basic unit also includes places afferent to the establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation (houselets, camping grounds a.s.o.) complementary to a basic establishment of touristic accommodation (hotel, motel, camping a.s.o.) and their use.

20

739

Capacitatea de cazare turisticã existentã (instalatã) reprezintã numãrul de locuri de cazare de folosinþã turisticã înscrise în ultimul act de recepþie, omologare sau clasificare al structurii de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate. Sunt luate în calcul numãrul de locuri din structurile existente la 31 iulie, din anul respectiv. Capacitatea de cazare turisticã în funcþiune (exprimatã în locuri-zile) reprezintã numãrul de locuri de cazare puse la dispoziþia turiºtilor de cãtre structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, înmulþit cu numãrul de zile cât sunt deschise structurile în perioada consideratã. Se exclud locurile din camerele sau structurile închise temporar din lipsã de turiºti, pentru reparaþii sau pentru alte motive. Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune se calculeazã prin raportarea numãrului de înnoptãri realizate, la capacitatea de cazare turisticã în funcþiune, din perioada respectivã.

Existing (installed) touristic accommodation capacity represents the number of touristic accommodation places recorded in the last reception, homologation or classification document of the establishment of touristic reception with functions of touristic accommodation, excluding additional beds which could be settled if necessary. There are taken into calculation the number of places of the establishments existing on July 31, of respective year. Touristic accommodation capacity in function (expressed in places-days) represents the number of accommodation places made available for tourists by establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation, multiplied with the number of days when the establishments are opened during the respective period. Places in rooms or establishments temporarily closed because of lack of tourists, for repairs or other reasons, are excluded. Indices of net using the touristic accommodation capacity in function are calculated by dividing the total number of overnight stays with the touristic accommodation capacity in function, in the respective period.

ACTIVITATEA AGENÞIILOR DE TURISM Acþiunea turisticã reprezintã modalitatea specificã de desfãºurare ºi condiþiile asigurate de operatorul economic organizator pe parcursul cãlãtoriei turistului. Turiºtii participanþi la o acþiune turisticã sunt persoanele care beneficiazã de serviciile oferite ºi vândute de operatorul economic care organizeazã activitatea turisticã respectivã. Numãrul turiºtilor - zile pentru o acþiune turisticã se determinã prin înmulþirea numãrului persoanelor participante, cu durata efectivã în zile a acþiunii respective.

TRAVEL AGENCIES ACTIVITY Touristic action represents the specific developing mode and the conditions ensured by organising economic operator all along the tourist’s travel. Tourists participating in touristic action are the persons who benefit of services provided and sold by economic operator organizing the respective touristic activity. Number of tourists - days for a touristic action is determined by multiplying the number of participating persons with effective duration in days of respective actions.

CÃLÃTORIILE INTERNAÞIONALE FRONTIERELE ROMÂNIEI

ÎNREGISTRATE

LA

INTERNATIONAL TRIPS REGISTERED AT ROMANIA’S BORDERS International visitor is, from statistical viewpoint, any person who travels to one country, other than the one where his residence is usually placed, for a period not exceeding 12 months; the main purpose of his visit is another one than carrying out an activity remunerated within the visited country. Arrivals include the number of foreign visitors registered at the border; Departures include the number of Romanian visitors who travel abroad, registered at the border. The same foreign person can achieve, in the respective period, several trips in the country, a new arrival being registered each time. The same is carried out for departures of Romanian visitors abroad. The following categories of travellers are excluded from international visitors arrivals and departures: persons who enter or leave the country as migrants; diplomats, consular representatives and members of the armed forces when travelling from their country of origin towards their mission place in another country; refugees or nomads.

20

Vizitator internaþional este, din punct de vedere statistic, orice persoanã care cãlãtoreºte cãtre o þarã, alta decât aceea în care îºi are reºedinþa, pentru o perioadã care sã nu depãºeascã 12 luni, scopul principal al vizitei fiind altul decât exercitarea unei activitãþi remunerate în þara vizitatã. Sosirile cuprind numãrul vizitatorilor strãini înregistraþi la intrarea în þarã; Plecãrile cuprind numãrul vizitatorilor români care cãlãtoresc în strãinãtate ºi sunt înregistraþi la ieºirea din þarã. Aceeaºi persoanã din strãinãtate poate realiza, în perioada respectivã, mai multe cãlãtorii în þarã, fiind înregistratã de fiecare datã ca o nouã sosire. În acelaºi mod se procedeazã la plecãrile vizitatorilor români în strãinãtate. Urmãtoarele categorii de cãlãtori sunt excluse din sosirile ºi plecãrile vizitatorilor internaþionali: persoanele care intrã sau ies din þarã ca migranþi; diplomaþii, reprezentanþii consulari ºi membrii forþelor armate când se deplaseazã spre/dinspre locul unde trebuie sã-ºi exercite misiunea într-o altã þarã; refugiaþii sau nomazii.

740

CEREREA TURISTICÃ A REZIDENÞILOR ÎN ROMÂNIA Sfera de cuprindere a anchetei o constituie persoanele rezidente în România, cu vârsta de cel puþin 15 ani împliniþi, din cadrul unui eºantion reprezentativ de gospodãrii. Înregistrarea datelor se face prin metoda interviului faþã în faþã, rolul principal revenind anchetatorilor, care se deplaseazã la locuinþele cuprinse în eºantionul anchetei. Se obþin informaþii referitoare la numãrul de turiºti, cãlãtorii ºi înnoptãri efectuate de rezidenþii din România pentru plecãrile în vacanþe (odihnã, recreere, vizite la prieteni ºi rude) ºi pentru afaceri ºi motive profesionale. Eºantionul anchetei cuprinde 8580 locuinþe/trimestru, volumul lui fiind calculat pentru o probabilitate de garantare a rezultatelor de 95% ºi o eroare de reprezentativitate de ±5%, asigurând reprezentativitatea la nivel naþional pentru variabilele esenþiale ale anchetei (persoanele de 15 ani ºi peste, pe sexe ºi medii de rezidenþã - urban, rural). Se exclud cãlãtoriile având ca scop exercitarea unei activitãþi remunerate în locul vizitat, precum ºi cãlãtoriile fãrã înnoptare în locul vizitat.

TOURIST DEMAND OF RESIDENTS IN ROMANIA The coverage of the survey consists in the residents in Romania aged 15 years at least, in a representative sample of households. Data are registered by means of face to face interview method, the main role being held by the surveyors who go to the dwellings in the survey sample. There are obtained information on the number of tourists, trips and overnight stays of the residents in Romania for holidays (rest, recreation, visits to friends and relatives) as well as for business and professional reasons. The survey sample includes 8580 dwellings/quarter, its volume being calculated for 95% probability of results guarantee and ±5% representativity error, providing the representativeness at national level for key variables of the survey (persons aged 15 years and over, by gender and residence area - urban, rural). There are excluded the trips having as purpose a remunerated activity in the visited place, as well as trips without overnight stay in the visited place.

20.G1
165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80

ÎNNOPTÃRILE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICÃ CU FUNCÞIUNI DE CAZARE TURISTICÃ OVERNIGHT STAYS IN THE ESTABLISHMENTS OF TOURISTIC RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTIC ACCOMMODATION

%

2000 = 100

161,2 155,1 150,9

128,7 117,9 111,3 102,7 101,5 97,9 95,1 101,1 97,3 104,8 104,1 107,6

20

97,9

101,6 96,2

2001

2002

2003 Total

2004

2005

2006

Români / Romanians Strãini / Foreigners

741

20.G2
10 9 8 7 6 5 4 3

CÃLÃTORIILE INTERNAÞIONALE ÎNREGISTRATE LA FRONTIERELE ROMÂNIEI INTERNATIONAL TRIPS REGISTERES AT ROMANIA’S BORDERS
milioane / million

8,9

6,4 5,8 4,9 4,8 5,6

6,5

6,6

7,0

7,1 6,0

5,8

2001

2002

2003 Sosiri / Arrivals

2004

2005

2006

Plecãri / Departures

20.G3

STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICÃ CU FUNCÞIUNI DE CAZARE TURISTICÃ ªI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICÃ, PE DESTINAÞII TURISTICE, ÎN ANUL 2006 ESTABLISHMENTS OF TOURISTIC RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTIC ACCOMMODATION AND TOURISTIC ACCOMMODATION CAPACITY, BY TOURISTIC DESTINATIONS, IN 2006
Structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã (numãr) Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation (number) 1479 919

377

818 144

973 Capacitatea de cazare în funcþiune (mii locuri – zile) Accommodation capacity in function (thou places – days) 8812 9423

20

Capacitatea de cazare existentã (locuri) Existing accommodation capacity (places) 39551

53097

118778

10684

4086 17762 32233 Litoral 1) Seaside 1) Staþiuni balneare Spas
1) Exclusiv oraºul Constanþa. / Excluding Constanþa town. 2) Inclusiv municipiul Tulcea. / Including Tulcea Municipality. 3)

39413 Staþiuni montane Mountain resorts Delta Dunãrii 2) Danube Delta 2)

549

9270 Oraºe reºedinþã de judeþ 3) County residence towns 3) Alte localitãþi Other localities

742

Inclusiv municipiul Bucureºti ºi exclusiv municipiul Tulcea. / Including Bucharest Municipality and excluding Tulcea Municipality.

20.1 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION
număr unităţi / number of units 1990 Total Hoteluri şi moteluri Hotels and motels Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Hanuri turistice Tourists inns Cabane turistice Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale Rural touristic boarding houses Popasuri turistice Tourist halting places Sate de vacanţă Holiday villages Spaţii de cazare pe nave Ships accommodation spaces
1) 1) 2)

1991 33291) 822 … … 107 191 186 1828 192 … … … …

1992 3277 856 … … 89 190 142 1817 183 … … … …

1993 2682 890 … … 31 171 139 1255 180 16 … … … …

1994 2840 924 … … 20 179 133 1279 188 116 … … 1 …

1995 2905 929 … … 21 175 141 1324 186 128 … … 1 …

1996 2965 924 … … 20 170 137 1308 188 155 61 … 1 1

1997 3049 935 … … 20 174 137 1275 184 160 159 … 1 4

1998 3127 933 … … 19 167 138 1203 179 270 213 … 1 4

1999 3250 931 … … 22 165 142 1145 176 322 341 … 1 5

2000 3121 943 1 2 23 161 140 1066 172 201 400 6 1 5

2001 3266 968 3 7 18 158 132 1016 168 244 536 10 1 5

2002 3338 974 1 11 16 140 129 928 168 271 682 11 1 6

2003 3569 1029 4 15 16 138 134 941 157 328 781 15 2 9

2004 3900 1077 10 21 15 132 125 970 157 461 892 25 2 13

2005 4226 1154 25 33 11 113 124 1021 151 597 956 29 3 9

2006 4710 1220 34 41 9 116
2)

32131) 830 … … 131 226 217 1551 203 … … … …

121 1040 128 702 1259 31 2 7

Datele pe total cuprind unităţi şcolare şi locuinţe contractate pentru cazare turistică. Data per total comprise school units and dwelings contracted for tourists accommodation . Inclusiv cabane de vânătoare / pescuit. / Including hunting / fishing chalets.

20.2 CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Existentă (locuri) / Existing (places) Total Hoteluri şi moteluri Hotels and motels Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Hanuri turistice Tourists inns Cabane turistice Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale Rural touristic boarding houses Popasuri turistice Tourist halting places Sate de vacanţă Holiday villages Spaţii de cazare pe nave Ships accommodation spaces 353236
1)

312407

1)

302533 169857 … … 4776 9412 32649 38554 47285 … … … …

293036 170430 … … 1593 8145 36698 31266 44665 239 … … … …

292479 171497 … … 917 8726 32384 32501 45668 748 … … 38 …

289539 170329 … … 908 8218 33641 30616 44678 1117 … … 32 …

288206 170178 … … 702 7732 34188 29490 44075 1447 332 … 32 30

287943 169479 … … 729 7805 34404 28965 43333 1899 783 … 36 510

287268 168683 … … 687 8066 34343 28429 42719 2854 1003 … 36 448

282806 167477 … … 788 7966 32872 26386 41400 3752 1643 … 36 486

280005 163907 16 91 836 7972 35155 24351 40149 3197 3544 263 36 488

277047 163779 80 285 526 7523 33530 23169 38398 3758 4748 729 36 486

272596 163095 20 305 422 6176 34440 21253 34964 4378 6219 785 36 503

273614 164571 202 424 378 6361 32952 21233 32821 5670 7510 877 56 559

275941 166362 486 694 385 6215 31259 20961 30198 8100 9405 1226 56 594

282661 169755 1487 987 292 5961 30795 20120 28916 10910 11151 1485 266 536

287158 173496 2282 1240 278 5875
1)

167979 … … 8036 12430 46473 46757 46598 … … … …

167568 … … 5922 9788 35981 42268 50770 … … … …

31235 20703 23227 12546 14551 1114 110 501

În funcţiune (mii locuri-zile) / In function (thou places-days) Total Hoteluri şi moteluri Hotels and motels Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Hanuri turistice Tourists inns Cabane turistice Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale Rural touristic boarding houses Popasuri turistice Tourist halting places Sate de vacanţă Holiday villages Spaţii de cazare pe nave Ships accommodation spaces
1) 1) 2)

77022

1)

64124

1)

55870 38123 … … 1187 2121 2377 7016 5046 … … … …

57434 40800 … … 499 2154 2814 5553 5584 30 … … … …

53255 38447 … … 146 1833 2756 4404 5429 234 … … 6 …

53540 37906 … … 125 1813 3186 4303 5821 370 4 … 12 …

53639 37972 … … 111 1886 3288 4042 5780 467 73 … 12 8

52027 36940 … … 137 1845 2789 3928 5525 587 166 … 13 97

53164 37481 … … 129 1926 2732 4221 5578 751 248 … 13 85

51275 36450 … … 112 1943 2883 3184 5241 956 482 … 13 11

50197 35136 4 33 59 1970 2819 2834 5523 865 805 58 14 77

51882 35887 17 101 71 1880 2802 2777 6029 1027 1106 91 13 81

50752 35909 9 117 56 1506 2920 2474 5124 1191 1270 91 13 72

51632 36973 27 131 46 1567 2419 2515 4553 1607 1615 84 17 78

53989 38050 134 188 45 1642 2223 2626 4388 2321 2132 143 14 83

54979 38693 285 258 50 1448 1906 2737 3592 3173 2528 174 49 86

56500 39471 499 320 41 1371
2)

46787 … … 2251 3638 5106 13328 3776 … … … …

42185 … … 1620 2991 3252 8736 5298 … … … …

1559 3022 2988 3745 3188 184 39 73

Datele pe total cuprind unităţi şcolare şi locuinţe contractate pentru cazare turistică. Data per total comprise school units and dwelings contracted for tourists accommodation . Inclusiv cabane de vânătoare / pescuit. / Including hunting / fishing chalets.

20.3 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE CATEGORII DE CONFORT STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION AND TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY, BY CATEGORY OF COMFORT
1994 Categorii de confort: Total Categories of comfort: 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ( număr ) Structures of tourists reception wich functions of tourists accommodation (number) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 2840 811 113 ... ... 20 179 133 1279 188 116 ... 1 1 ... ... 1 ... 72 7 ... ... 65 ... 209 74 4 ... ... 3 1 112 15 ... 679 379 42 ... ... 12 9 222 14 ... 1 900 239 51 ... ... 38 59 508 5 ... 979 112 16 ... ... 20 126 64 371 188 82 ... -

Capacitatea de cazare existentă ( locuri ) Existing accommodation capacity ( places ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 292479 164721 6776 ... ... 917 8726 32384 32501 45668 748 ... 38 22 ... ... 22 ... 3610 3045 ... ... 565 ... 19471 17494 166 ... ... 54 676 879 202 ... 107634 95027 2881 ... ... 711 5039 3808 130 ... 38 74785 35014 2925 ... ... 2060 19719 14999 68 ... 86957 14141 804 ... ... 917 5901 6950 12228 45668 348 ... -

Capacitatea de cazare în funcţiune ( mii locuri-zile ) Accommodation capacity in function ( thou places-days ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 53255 36908 1539 ... ... 146 1833 2756 4404 5429 234 ... 6 5 ... ... 5 ... 1426 1275 ... ... 151 ... 5049 4668 55 ... ... 29 48 187 62 ... 23200 20556 686 ... ... 225 703 985 39 ... 6 12028 7540 644 ... ... 394 1481 1942 27 ... 11547 2869 154 ... ... 146 1185 524 1134 5429 106 ... -

20.3 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE CATEGORII DE CONFORT - continuare STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION AND TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY, BY CATEGORY OF COMFORT - continued
1995 Categorii de confort: Total Categories of comfort: 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ( număr ) Structures of tourists reception wich functions of tourists accommodation (number) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 2905 813 116 ... ... 21 175 141 1324 186 128 ... 1 3 ... ... 3 ... 80 12 ... ... 68 ... 220 73 4 ... ... 3 1 122 17 ... 697 379 45 ... ... 13 11 230 18 ... 1 997 265 52 ... ... 42 64 563 11 ... 908 84 15 ... ... 21 117 65 338 186 82 ... -

Capacitatea de cazare existentă ( locuri ) Existing accommodation capacity ( places ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 289539 163828 6501 ... ... 908 8218 33641 30616 44678 1117 ... 32 34 ... ... 34 ... 4399 3758 ... ... 641 ... 18268 16452 166 ... ... 54 416 899 281 ... 106649 92689 2661 ... ... 778 5946 4370 173 ... 32 81119 41950 2921 ... ... 2088 19563 14420 177 ... 79070 8979 753 ... ... 908 5298 7716 10252 44678 486 ... -

Capacitatea de cazare în funcţiune ( mii locuri-zile ) Accommodation capacity in function ( thou places-days ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Ferme agroturistice / Agro-touristic farms Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 53540 36470 1436 ... ... 125 1813 3186 4303 5821 370 ... 12 4 8 ... ... 8 ... 1547 1377 ... ... 169 1 ... 5004 4587 56 ... ... 24 51 199 83 ... 4 21872 19212 614 ... ... 234 790 938 72 ... 12 14722 9621 626 ... ... 574 1748 2105 48 ... 10387 1673 140 ... ... 125 981 597 884 5821 166 ... -

20.3 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE CATEGORII DE CONFORT - continuare STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION AND TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY, BY CATEGORY OF COMFORT - continued
1996 Categorii de confort: Total Categories of comfort: 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ( număr ) Structures of tourists reception wich functions of tourists accommodation (number) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 2965 811 113 ... ... 20 170 137 1308 188 155 61 ... 1 1 3 ... ... 3 ... 88 15 ... ... 70 3 ... 253 80 4 ... ... 3 1 128 23 14 ... 763 376 43 ... ... 14 13 242 33 41 ... 1 989 266 53 ... ... 49 70 531 13 6 ... 1 869 74 13 ... ... 20 104 53 334 188 83 ... -

Capacitatea de cazare existentă ( locuri ) Existing accommodation capacity ( places ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 288206 164303 5875 ... ... 702 7732 34188 29490 44075 1447 332 ... 32 30 34 ... ... 34 ... 4847 4157 ... ... 652 38 ... 19594 17484 166 ... ... 54 416 892 486 96 ... 105498 91518 2427 ... ... 940 6044 3913 412 212 ... 32 82599 43533 2643 ... ... 2379 20310 13501 179 24 ... 30 75634 7611 639 ... ... 702 4359 7418 10498 44075 332 ... -

Capacitatea de cazare în funcţiune ( mii locuri-zile ) Accommodation capacity in function ( thou places-days ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 53639 36629 1343 ... ... 111 1886 3288 4042 5780 467 73 ... 12 8 6 ... ... 6 ... 1824 1625 ... ... 187 12 ... 5209 4735 54 ... ... 14 48 195 138 25 ... 22356 19605 656 ... ... 284 721 897 138 43 ... 12 14104 9192 526 ... ... 614 1910 1791 58 5 ... 8 10140 1472 107 ... ... 111 974 609 966 5780 121 ... -

20.3 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE CATEGORII DE CONFORT - continuare STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION AND TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY, BY CATEGORY OF COMFORT - continued
1997 Categorii de confort: Total Categories of comfort: 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ( număr ) Structures of tourists reception wich functions of tourists accommodation (number) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 3049 817 118 ... ... 20 174 137 1275 184 160 159 ... 1 4 3 ... ... 3 ... 88 15 ... ... 68 4 ... 1 284 84 4 ... ... 3 1 143 33 15 ... 1 864 379 48 ... ... 16 13 236 85 85 ... 1 1 1096 273 53 ... ... 56 71 547 36 59 ... 1 714 66 13 ... ... 20 99 52 278 184 2 ... -

Capacitatea de cazare existentă ( locuri ) Existing accommodation capacity ( places ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 287943 163357 6122 ... ... 729 7805 34404 28965 43333 1899 783 ... 36 510 34 ... ... 34 ... 4564 3667 ... ... 642 49 ... 206 20615 17752 153 ... ... 54 716 1017 633 108 ... 182 105867 92032 2599 ... ... 896 5624 3388 796 404 ... 36 92 84866 43415 2774 ... ... 2638 20923 14436 379 271 ... 30 71997 6491 596 ... ... 729 4217 7141 9448 43333 42 ... -

Capacitatea de cazare în funcţiune ( mii locuri-zile ) Accommodation capacity in function ( thou places-days ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 52027 35594 1346 ... ... 137 1845 2789 3928 5525 587 166 ... 13 97 28 20 ... ... 8 ... 1570 1333 ... ... 171 17 ... 49 5459 4855 42 ... ... 15 58 232 190 36 ... 31 21774 18859 725 ... ... 257 634 906 274 100 ... 13 6 13981 9093 498 ... ... 664 1660 1933 92 30 ... 11 9215 1434 81 ... ... 137 909 437 678 5525 14 ... -

20.3 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE CATEGORII DE CONFORT - continuare STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION AND TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY, BY CATEGORY OF COMFORT - continued
1998 Categorii de confort: Total Categories of comfort: 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ( număr ) Structures of tourists reception wich functions of tourists accommodation (number) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 3127 815 118 ... ... 19 167 138 1203 179 270 213 ... 1 4 4 1 ... ... 3 ... 88 15 ... ... 67 5 ... 1 272 89 6 ... ... 3 1 119 37 16 ... 1 981 391 46 ... ... 19 16 224 162 121 ... 1 1 1110 259 52 ... ... 58 74 526 64 76 ... 1 672 60 14 ... ... 19 87 47 264 179 2 ... -

Capacitatea de cazare existentă ( locuri ) Existing accommodation capacity ( places ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 287268 162861 5822 ... ... 687 8066 34343 28429 42719 2854 1003 ... 36 448 558 524 ... ... 34 ... 4620 3737 ... ... 635 90 ... 158 20962 18005 240 ... ... 54 708 958 711 118 ... 168 108472 93455 2526 ... ... 973 5941 3519 1366 564 ... 36 92 82659 40996 2549 ... ... 3089 20815 14214 645 321 ... 30 69997 6144 507 ... ... 687 3950 6879 9069 42719 42 ... -

Capacitatea de cazare în funcţiune ( mii locuri-zile ) Accommodation capacity in function ( thou places-days ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 53164 36142 1339 ... ... 129 1926 2732 4221 5578 751 248 ... 13 85 164 157 ... ... 7 ... 1574 1329 ... ... 189 27 ... 29 5871 5111 62 ... ... 15 140 236 236 40 ... 31 22543 19391 737 ... ... 254 625 1005 343 161 ... 13 14 13777 8794 497 ... ... 778 1486 2033 131 47 ... 11 9235 1360 43 ... ... 129 879 481 751 5578 14 ... -

20.3 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE CATEGORII DE CONFORT - continuare STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION AND TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY, BY CATEGORY OF COMFORT - continued
1999 Categorii de confort: Total Categories of comfort: 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ( număr ) Structures of tourists reception wich functions of tourists accommodation (number) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 3250 811 120 ... ... 22 165 142 1145 176 322 341 ... 1 5 5 2 ... ... 3 ... 91 14 ... ... 69 7 ... 1 290 91 5 ... ... 4 2 122 44 21 ... 1 1090 388 53 ... ... 19 15 212 191 210 ... 1 1 1108 259 50 ... ... 59 69 482 77 110 ... 2 666 57 12 ... ... 22 83 56 257 176 3 ... -

Capacitatea de cazare existentă ( locuri ) Existing accommodation capacity ( places ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 282806 161528 5949 ... ... 788 7966 32872 26386 41400 3752 1643 ... 36 486 1032 999 ... ... 33 ... 4233 3245 ... ... 691 139 ... 158 21285 17928 196 ... ... 146 760 1065 870 152 ... 168 108436 92552 2948 ... ... 990 5401 3576 1810 1031 ... 36 92 80521 40548 2440 ... ... 3168 20505 12447 885 460 ... 68 67299 6256 365 ... ... 788 3662 6206 8574 41400 48 ... -

Capacitatea de cazare în funcţiune ( mii locuri-zile ) Accommodation capacity in function ( thou places-days ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 51275 34910 1540 ... ... 112 1943 2883 3184 5241 956 482 ... 13 11 301 293 ... ... 8 ... 1441 1189 ... ... 207 45 ... 5695 4824 44 ... ... 11 270 237 253 56 ... 22397 18935 901 ... ... 250 539 962 465 332 ... 13 12962 8346 530 ... ... 791 1701 1310 179 94 ... 11 8479 1323 65 ... ... 112 891 373 460 5241 14 ... -

20.3 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE CATEGORII DE CONFORT - continuare STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION AND TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY, BY CATEGORY OF COMFORT - continued
2000 Categorii de confort: Total Categories of comfort: 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ( număr ) Structures of tourists reception wich functions of tourists accommodation (number) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 3121 812 131 1 2 23 161 140 1066 172 3611) 240 6 1 5 6 3 3 85 14 63 7 1 284 100 10 1 4 2 94 53 19 1 1068 396 60 1 16 15 206 225 146 1 1 1 1059 246 53 1 62 65 479 72 75 4 2 619 53 8 23 79 58 221 172 4 1 -

Capacitatea de cazare existentă ( locuri ) Existing accommodation capacity ( places ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 280005 157848 6059 16 91 836 7972 35155 24351 40149 5012 1) 1729 263 36 488 1360 1327 33 4263 3243 756 104 160 21765 18170 351 62 147 790 876 1035 166 168 110181 91354 3249 29 822 6809 3777 2827 1148 38 36 92 78269 38303 2243 16 3235 21502 11354 980 415 153 68 64167 5451 216 836 3768 6054 7555 40149 66 72 -

Capacitatea de cazare în funcţiune ( mii locuri-zile ) Accommodation capacity in function ( thou places-days ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces
1)

50197 33573 1563 4 33 59 1970 2819 2834 5523 1208 1) 462 58 14 77

473 464 9 -

1435 1163 214 32 26

5756 4803 96 23 14 265 184 291 54 26

22211 18442 933 10 212 701 905 646 334 14 14

11804 7569 511 4 886 1416 1068 228 74 37 11

8518 1132 23 59 858 437 454 5523 11 21 -

Pensiuni turistice urbane şi rurale. / Urban and rural tourists boarding houses.

20.3 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE CATEGORII DE CONFORT - continuare STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION AND TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY, BY CATEGORY OF COMFORT - continued
2001 Categorii de confort: Total Categories of comfort: 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ( număr ) Structures of tourists reception wich functions of tourists accommodation (number) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 3266 829 139 3 7 18 158 132 1016 168 4371) 343 10 1 5 7 4 3 92 16 65 10 1 332 111 16 3 4 2 95 79 21 1 1206 403 64 1 4 16 14 208 271 220 3 1 1 1080 243 51 2 63 62 473 76 102 6 2 549 52 8 18 75 54 172 168 1 1 -

Capacitatea de cazare existentă ( locuri ) Existing accommodation capacity ( places ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 277047 157703 6076 80 285 526 7523 33530 23169 38398 59461) 2560 729 36 486 2081 2048 33 4465 3405 778 124 158 23167 19015 498 127 67 784 985 1317 206 168 112442 91948 3301 44 158 821 6449 3930 3395 1842 426 36 92 74472 36292 2152 36 3175 20546 10382 1074 512 235 68 60420 4995 125 526 3460 5751 7061 38398 36 68 -

Capacitatea de cazare în funcţiune ( mii locuri-zile ) Accommodation capacity in function ( thou places-days ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces
1)

51882 34339 1548 17 101 71 1880 2802 2777 6029 14881) 645 91 13 81

651 643 8 -

1489 1219 202 39 29

6260 5119 150 42 13 270 184 385 66 31

23494 19420 879 4 59 218 593 966 820 493 17 13 12

11431 6967 500 13 870 1528 1153 234 86 71 9

8557 971 19 71 779 411 264 6029 10 3 -

Pensiuni turistice urbane şi rurale. / Urban and rural tourists boarding houses.

20.3 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE CATEGORII DE CONFORT - continuare STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION AND TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY, BY CATEGORY OF COMFORT - continued
2002 Categorii de confort: Total Categories of comfort: 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ( număr ) Structures of tourists reception wich functions of tourists accommodation (number) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 3338 837 137 1 11 16 140 129 928 168 492 461 11 1 6 8 5 3 100 22 63 14 1 362 128 18 4 6 2 86 88 29 1 1323 403 62 7 14 13 210 304 305 3 1 1 1052 231 50 1 58 65 426 85 127 7 2 493 48 7 16 62 49 140 168 1 1 1

Capacitatea de cazare existentă ( locuri ) Existing accommodation capacity ( places ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 272596 157283 5812 20 305 422 6176 34440 21253 34964 6974 3623 785 36 503 2535 2502 33 5140 3958 772 244 166 25749 21035 533 168 249 784 949 1567 296 168 112406 90745 3237 137 598 6537 3945 3964 2689 426 36 92 72148 34245 1932 20 2468 21543 9799 1163 638 273 67 54618 4798 110 422 2861 5576 5755 34964 36 86 10

Capacitatea de cazare în funcţiune ( mii locuri-zile ) Accommodation capacity in function ( thou places-days ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 50752 34558 1351 9 117 56 1506 2920 2474 5124 1703 758 91 13 72 701 693 8 1698 1413 180 80 25 7191 5919 169 57 59 264 171 442 85 25 23312 19137 788 41 176 603 990 951 577 22 13 14 10817 6548 373 9 19 757 1816 898 230 96 63 8 7033 848 21 56 514 237 227 5124 6 -

20.3 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE CATEGORII DE CONFORT - continuare STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION AND TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY, BY CATEGORY OF COMFORT - continued
2003 Categorii de confort: Total Categories of comfort: 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ( număr ) Structures of tourists reception wich functions of tourists accommodation (number) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 3569 886 143 4 15 16 138 134 941 157 328 781 15 2 9 10 7 3 125 33 67 19 5 1 427 151 23 1 3 6 2 102 71 64 1 3 1479 428 64 1 11 13 11 230 194 519 5 1 2 1080 224 49 2 1 58 72 426 43 193 10 2 448 43 7 16 61 49 113 157 1 1

Capacitatea de cazare existentă ( locuri ) Existing accommodation capacity ( places ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 273614 158776 5795 202 424 378 6361 32952 21233 32821 5670 7510 877 56 559 2263 2230 33 5908 4411 867 406 58 166 28943 23319 704 116 87 138 792 1219 1530 812 20 206 115009 91457 3032 34 254 807 6058 4558 2908 5277 478 36 110 70288 32914 1939 52 83 2513 20666 9502 790 1363 399 67 51203 4445 120 378 2903 5436 5054 32821 36 10

Capacitatea de cazare în funcţiune ( mii locuri-zile ) Accommodation capacity in function ( thou places-days ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 51632 35552 1421 27 131 46 1567 2419 2515 4553 1607 1615 84 17 78 742 736 6 1785 1416 198 122 19 30 8391 6878 208 4 30 41 259 235 466 235 4 31 24351 19618 778 7 71 210 562 1092 840 1126 22 13 12 10072 6148 418 16 30 808 1356 815 179 235 62 5 6291 756 17 46 508 242 169 4553 -

20.3 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE CATEGORII DE CONFORT - continuare STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION AND TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY, BY CATEGORY OF COMFORT - continued
2004 Categorii de confort: Total Categories of comfort: 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ( număr ) Structures of tourists reception wich functions of tourists accommodation (number) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 3900 928 149 10 21 15 132 125 970 157 461 892 25 2 13 10 8 2 168 47 72 28 18 3 584 197 26 5 7 8 4 126 114 89 1 1 6 1661 435 68 2 11 18 11 252 254 597 9 1 3 1057 203 49 3 3 53 66 413 64 188 14 1 420 38 6 15 53 44 105 157 1 1 -

Capacitatea de cazare existentă ( locuri ) Existing accommodation capacity ( places ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 275941 160370 5992 486 694 385 6215 31259 20961 30198 8100 9405 1226 56 594 2452 2434 18 8428 6497 853 587 303 188 36216 27844 833 262 177 307 834 2001 2479 1143 40 20 276 118903 91889 3048 66 302 939 6138 5347 3920 6485 613 36 120 63728 27715 2001 158 215 2296 19579 8687 1078 1474 515 10 46214 3991 110 385 2673 4708 4055 30198 36 58 -

Capacitatea de cazare în funcţiune ( mii locuri-zile ) Accommodation capacity in function ( thou places-days ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 53989 36460 1590 134 188 45 1642 2223 2626 4388 2321 2132 143 14 83 779 776 3 2861 2387 177 196 70 31 9894 7773 247 66 56 93 144 385 756 339 1 34 25897 20230 885 24 98 282 521 1202 1105 1446 74 13 17 8596 4633 432 44 34 777 1327 750 261 277 60 1 5962 661 26 45 490 231 112 4388 9 -

20.3 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE CATEGORII DE CONFORT - continuare STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION AND TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY, BY CATEGORY OF COMFORT - continued
2005 Categorii de confort: Total Categories of comfort: 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ( număr ) Structures of tourists reception wich functions of tourists accommodation (number) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 4226 993 161 25 33 11 113 124 1021 151 597 956 29 3 9 14 8 3 3 219 67 1 82 44 22 3 830 260 28 12 11 9 4 172 186 142 1 1 4 1780 446 79 8 19 21 12 230 295 652 14 2 2 1030 188 51 5 3 43 69 449 69 140 13 353 24 3 11 40 38 85 151 1 -

Capacitatea de cazare existentă ( locuri ) Existing accommodation capacity ( places ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 282661 163569 6186 1487 987 292 5961 30795 20120 28916 10910 11151 1485 266 536 2612 2518 30 64 12543 9082 810 1101 940 418 192 44459 31528 873 806 233 353 1023 3114 4163 1962 40 156 208 121754 92932 3319 412 602 1146 5017 5467 4594 7212 807 110 136 60548 24630 1904 269 152 2308 19915 8082 1149 1559 580 40745 2879 90 292 2154 4030 2326 28916 58 -

Capacitatea de cazare în funcţiune ( mii locuri-zile ) Accommodation capacity in function ( thou places-days ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 54979 37041 1652 285 258 50 1448 1906 2737 3592 3173 2528 174 49 86 931 880 7 18 26 3866 3185 16 231 284 119 31 12393 9197 280 131 72 82 172 605 1209 593 2 10 40 25406 19195 940 109 172 359 442 1161 1328 1539 108 39 14 7596 4091 418 45 14 647 1125 613 334 251 57 1 4787 493 14 50 360 151 120 3592 7 -

20.3 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE CATEGORII DE CONFORT - continuare STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION AND TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY, BY CATEGORY OF COMFORT - continued
2006 Categorii de confort: Total Categories of comfort: 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ( număr ) Structures of tourists reception wich functions of tourists accommodation (number) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 4710 1066 154 34 41 9 1161) 121 1040 128 702 1259 31 2 7 53 8 34 4 7 251 82 1 78 54 33 3 990 308 31 15 12 14 5 187 221 192 2 3 2084 462 73 13 25 23 13 223 326 906 17 2 1 955 180 42 5 3 39 63 423 70 121 9 377 26 8 1 1 9 40 39 95 128 27 3 -

Capacitatea de cazare existentă ( locuri ) Existing accommodation capacity ( places ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 287158 167771 5725 2282 1240 278 58751) 31235 20703 23227 12546 14551 1114 110 501 2964 2656 110 83 115 16329 12290 850 1204 1181 612 192 50118 35531 978 850 245 382 1184 3379 4492 2746 66 265 123941 90784 2935 744 825 1225 5897 6019 5180 9625 553 110 44 57165 23492 1466 343 154 2166 19150 7357 1229 1453 355 36641 3018 346 345 16 278 2102 4154 2634 23227 381 140 -

Capacitatea de cazare în funcţiune ( mii locuri-zile ) Accommodation capacity in function ( thou places-days ) Total Hoteluri / Hotels Moteluri / Motels Hoteluri pentru tineret / Hotels for youth Hosteluri / Hostels Hanuri turistice / Tourists inns Cabane turistice / Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă / Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri / Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari / School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses Popasuri turistice / Tourist halting places Sate de vacanţă / Holiday villages Spaţii de cazare pe nave / Ships accommodation spaces 56500 37777 1694 499 320 41 13711) 1559 3022 2988 3745 3188 184 39 73 993 927 12 26 28 4771 3883 33 277 387 162 29 14233 10290 344 254 73 116 51 811 1426 819 5 44 25459 18351 933 176 230 386 467 1272 1570 1919 116 39 6983 3887 403 69 17 567 854 527 336 260 63 4061 439 14 41 302 154 123 2988 -

1)

Inclusiv cabane de vânătoare / pescuit. / Including hunting / fishing chalets.

20.4 SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ TOURISTS ARRIVALS IN THE STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION
mii turişti / thou tourists 1990 Total din care: străini of which: foreigners Hoteluri şi moteluri din care: străini Hotels and motels of which: foreigners Hoteluri pentru tineret din care: străini Hotels for youth of which: foreigners Hosteluri din care: străini Hostels of which: foreigners Hanuri turistice din care: străini Tourists inns of which: foreigners Cabane turistice din care: străini Tourists chalets of which: foreigners Campinguri şi unităţi tip căsuţă din care: străini Campings and houselet-type units of which: foreigners Vile turistice şi bungalouri din care: străini Tourists villas and bungalows of which: foreigners Tabere de elevi şi preşcolari din care: străini School and pre-school camps of which: foreigners Pensiuni turistice urbane din care: străini Urban touristic boarding houses of which: foreigners Pensiuni turistice rurale din care: străini Rural touristic boarding houses of which: foreigners Popasuri turistice din care: străini Tourist halting places of which: foreigners Sate de vacanţă din care: străini Holiday villages of which: foreigners Spaţii de cazare pe nave din care: străini Ships accommodation spaces of which: foreigners
1) 1) 2)

1991 96031) 1294 7879 1191 … … … … 318 22 262 10 277 30 565 31 301 10 … … … … … … … …

1992 8015 1185 6681 1113 … … … … 185 20 194 2 198 16 464 19 293 15 … … … … … … … …

1993 7566 848 6400 815 … … … … 68 4 154 1 215 12 450 14 275

1994 7005 856 5858 817 … … … … 27 4 134 2 216 9 496 14 255 3 19 7 … … … … *) *) … …

1995 7070 766 5763 723 … … … … 8 1 209 3 258 14 512 14 294 4 25 7 *) *) … … 1 *) … …

1996 6595 762 5494 723 … … … … 5 *) 175 4 201 10 325 11 358 6 33 8 2 *) … … 1 *) 1 -

1997 5727 833 4622 784 … … … … 6 *) 184 5 171 10 402 11 289 3 41 11 3 2 … … 1 *) 8 7

1998 5552 810 4552 760 … … … … 8 *) 150 4 175 7 388 10 192 3 67 17 9 2 … … 1 *) 10 7

1999 5109 795 4228 752 … … … … 7 1 124 2 129 8 332 12 192 1 83 16 12 3 … … 1 *) 1 *)

2000 4920 867 4050 818 1 *) 5 1 4 *) 117 2 122 7 233 15 254 1 90 14 28 3 8 *) 1 *) 7 6

2001 4875 915 4020 849 3 1 15 2 4 *) 104 4 119 9 197 16 249 1 106 19 41 6 7 *) 2 1 8 7

2002 4847 999 4036 924 2 *) 25 6 4 *) 84 4 106 9 163 17 224 1 126 22 64 9 4 *) 2 1 7 6

2003 5057 1105 4185 1015 5 3 28 4 4 *) 93 5 107 13 175 19 194 *) 164 29 89 12 6 *) 1 *) 6 5

2004 5639 1359 4584 1242 19 4 42 6 4 *) 77 5 116 14 202 21 186 3 236 38 149 17 15 1 1 *) 8 8

2005 5805 1430 4720 1301 34 10 36 3 4 *) 64 5 77 8 232 28 129 1 310 47 170 18 17 1 4 1 8 7

2006 6216 1380 4985 1250 52 11 38 3 6 1 712) 3 90 7 250 29 118 *) 364 50 217 18 15 1 3 1 7 6

12297 1) 1432 9290 1270 … … … … 676 39 501 32 701 66 849 24 251 1 … … … … … … … …

*)

4 2 … … … … … … … …

Datele pe total cuprind unităţi şcolare şi locuinţe contractate pentru cazare turistică. Data per total comprise school units and dwelings contracted for tourists accommodation. Inclusiv cabane de vânătoare / pescuit. / Including hunting / fishing chalets.

20.5 ÎNNOPTĂRI ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ OVERNIGHT STAYS IN THE STRUCTURES OF TOURISTS RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTS ACCOMMODATION
mii / thou 1990 Total din care: străini of which: foreigners Hoteluri şi moteluri din care: străini Hotels and motels of which: foreigners Hoteluri pentru tineret din care: străini Hotels for youth of which: foreigners Hosteluri din care: străini Hostels of which: foreigners Hanuri turistice din care: străini Tourists inns of which: foreigners Cabane turistice din care: străini Tourists chalets of which: foreigners Campinguri şi unităţi tip căsuţă din care: străini Campings and houselet-type units of which: foreigners Vile turistice şi bungalouri din care: străini Tourists villas and bungalows of which: foreigners Tabere de elevi şi preşcolari din care: străini School and pre-school camps of which: foreigners Pensiuni turistice urbane din care: străini Urban touristic boarding houses of which: foreigners Pensiuni turistice rurale din care: străini Rural touristic boarding houses of which: foreigners Popasuri turistice din care: străini Tourist halting places of which: foreigners Sate de vacanţă din care: străini Holiday villages of which: foreigners Spaţii de cazare pe nave din care: străini Ships accommodation spaces of which: foreigners
1) 1)

1991 31927 1) 3269 23562 3017 … … … … 488 39 576 19 823 45 3539 106 2906 42 … … … … … … … …

1992 26076 3141 19307 2876 … … … … 272 27 329 5 594 24 2832 85 2742 124 … … … … … … … …

1993 24769 2744 19213 2598 … … … … 85 6 315 2 724 41 2048 88 2378 5 6 4 … … … … … … … …

1994 23296 2758 18011 2613 … … … … 36 8 337 3 748 18 2018 77 2110 24 35 14 … … … … 1 1 … …

1995 24111 2381 18282 2228 … … … … 15 1 385 4 947 23 2019 77 2404 30 57 16
*) *)

1996 21838 2288 16627 2126 … … … … 10

1997 19611 2506 14893 2296 … … … … 15 1 338 11 641 26 1540 50 2011 19 81 22 14 7 … … 4 2 74 72

1998 19183 2207 15174 2027 … … … … 14 1 298 7 643 13 1495 49 1340 14 135 34 26 9 … … 2 1 56 52

1999 17670 1981 14349 1860 … … … … 8 1 251 4 429 13 1230 46 1209 3 161 44 28 8 … … 4 2 1 *)

2000 17647 2149 14525 1987 1 *) 10 1 6 *) 236 7 401 13 1025 47 1155 3 163 35 65 11 11 *) 3 1 46 44

2001 18122 2391 15054 2187 3 1 23 4 6 1 211 8 316 18 932 48 1222 10 188 41 88 14 16 1 5 2 58 56

2002 17277 2534 14629 2336 3 *) 36 11 5 *) 162 8 287 15 702 49 1021 2 233 48 144 21 9 1 4 2 42 41

2003 17845 2766 15197 2524 8 5 39 7 5 1 178 8 276 27 700 44 851 3 308 67 226 35 10 *) 3 1 44 44

2004 18501 3333 15533 2997 40 7 58 10 6 1 148 9 288 36 700 53 858 15 461 96 321 43 22 2 3 1 63 63

2005 18373 3464 15596 3123 78 19 55 8 6 1 129 7 206 17 704 68 533 3 600 113 366 50 38 1 8 1 54 53

2006 18992 3242 15864 2892 135 27 63 8 8 1 1392) 6 239 18 755 73 508 1 735 125 459 49 39 2 7 1 41 39

44552 1) 4238 30794 3904 … … … … 1048 59 1052 39 2372 100 6179 122 2764 14 … … … … … … … …

*)

329 8 755 17 1629 64 2397 51 78 20 9 1 … … 3 1 1 -

… … 2 2 … …

Datele pe total cuprind unităţi şcolare şi locuinţe contractate pentru cazare turistică. Data per total comprise school units and dwelings contracted for tourists accommodation. 2) Inclusiv cabane de vânătoare / pescuit. / Including hunting / fishing chalets.

20.6 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE DESTINAŢII TURISTICE TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY AND ACTIVITY, BY TOURISTS DESTINATIONS

Destinaţii turistice / Tourists destinations
1)

U.M.

Total

Litoral Seaside 1)

Balnear Spas

Montan Mountain

Delta Dunării 2) Danube Delta 2)

Oraşe reşedinţă de judeţ County residences
3)

3)

Alte localităţi Other localities

1994 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea existentă Existing capacity din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea în funcţiune Capacity in function din care: hoteluri of which: hotels Turişti cazaţi Accommodated tourists din care: străini of whom: foreigners Înnoptări Overnight stays din care: străini of which: foreigners Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Durata medie a şederii Average duration of stay

număr number

2840

709

532

608

63

333

595

număr number locuri places locuri places mii locuri-zile thou places-days mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou mii thou mii thou % % zile days

811 292479 164721 53255 36908 7005 856 23296 2758

257 118047 74481 10788 7809 797 100 5638 849

101 50484 29756 12335 9598 750 54 5809 311

71 37321 11337 7999 3119 924 65 3227 284

13 2677 1589 565 417 74 14 150 35

227 45084 34756 13782 12177 3419 566 5991 1153

142 38866 12802 7786 3788 1041 57 2481 126

43,7

52,3

47,1

40,3

26,6

43,5

31,9

3,3

7,1

7,7 1995

3,5

2,0

1,8

2,4

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea existentă Existing capacity din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea în funcţiune Capacity in function din care: hoteluri of which: hotels Turişti cazaţi Accommodated tourists din care: străini of whom: foreigners Înnoptări Overnight stays din care: străini of which: foreigners Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Durata medie a şederii Average duration of stay
1) 2)

număr number

2905

712

510

641

67

365

610

număr number locuri places locuri places mii locuri-zile thou places-days mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou mii thou mii thou % % zile days

813 289539 163828 53540 36470 7070 766 24111 2381

258 118288 74686 11243 7751 919 68 6399 585

102 48432 29742 12324 9667 718 38 6016 278

76 36697 11514 7910 3094 1056 72 3419 279

16 3126 1822 664 490 71 11 145 23

223 44918 34019 13554 11766 3311 526 5758 1090

138 38078 12045 7845 3702 995 51 2374 126

45,0

56,9

48,8

43,2

21,9

42,5

30,3

3,4

7,0

8,4

3,2

2,0

1,7

2,4

Exclusiv oraşul Constanţa. / Excluding Constanţa town. Inclusiv municipiul Tulcea. / Including Tulcea Municipality. 3) Inclusiv municipiul Bucureşti şi exclusiv municipiul Tulcea / Including Bucharest Municipality and excluding Tulcea Municipality.

20.6 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE DESTINAŢII TURISTICE - continuare TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY AND ACTIVITY, BY TOURISTS DESTINATIONS - continued

Destinaţii turistice / Tourists destinations Litoral 1) Seaside 1) Delta Dunării 2) Danube Delta 2) Oraşe reşedinţă de judeţ County residences
3)

U.M.

Total

Balnear Spas

Montan Mountain

3)

Alte localităţi Other localities

1996 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea existentă Existing capacity din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea în funcţiune Capacity in function din care: hoteluri of which: hotels Turişti cazaţi Accommodated tourists din care: străini of whom: foreigners Înnoptări Overnight stays din care: străini of which: foreigners Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Durata medie a şederii Average duration of stay

număr number

2965

715

504

693

67

367

619

număr number locuri places locuri places mii locuri-zile thou places-days mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou mii thou mii thou % % zile days

811 288206 164303 53639 36629 6595 762 21838 2288

259 118848 74945 11503 8129 865 62 5956 510

99 47972 29248 11922 9318 694 43 4933 274

75 34467 11183 7842 3131 918 70 3018 295

15 3066 1785 648 438 62 6 136 16

222 44066 33816 13655 11802 3200 522 5518 1051

141 39787 13326 8069 3811 856 59 2277 142

40,7

51,8

41,4

38,5

21,1

40,4

28,2

3,3

6,9

7,1 1997

3,3

2,2

1,7

2,7

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea existentă Existing capacity din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea în funcţiune Capacity in function din care: hoteluri of which: hotels Turişti cazaţi Accommodated tourists din care: străini of whom: foreigners Înnoptări Overnight stays din care: străini of which: foreigners Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Durata medie a şederii Average duration of stay
1) 2)

număr number

3049

708

489

668

66

375

743

număr number locuri places locuri places mii locuri-zile thou places-days mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou mii thou mii thou % % zile days

817 287943 163357 52027 35594 5727 833 19611 2506

258 118318 74923 10714 7631 767 58 5103 470

101 48401 29068 11780 9131 612 40 4874 258

74 34063 11092 7820 3149 796 73 2628 287

14 2942 1668 539 357 51 6 133 14

227 44300 33494 13437 11578 2683 588 4900 1314

143 39919 13112 7737 3748 818 68 1973 163

37,7

47,6

41,4

33,6

24,6

36,5

25,5

3,4

6,7

8,0

3,3

2,6

1,8

2,4

Exclusiv oraşul Constanţa. / Excluding Constanţa town. Inclusiv municipiul Tulcea. / Including Tulcea Municipality. 3) Inclusiv municipiul Bucureşti şi exclusiv municipiul Tulcea / Including Bucharest Municipality and excluding Tulcea Municipality.

20.6 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE DESTINAŢII TURISTICE - continuare TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY AND ACTIVITY, BY TOURISTS DESTINATIONS - continued

Destinaţii turistice / Tourists destinations
1)

U.M.

Total

Litoral Seaside 1)

Balnear Spas

Montan Mountain

Delta Dunării 2) Danube Delta 2)

Oraşe reşedinţă de judeţ 3) County residences
3)

Alte localităţi Other localities

1998 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea existentă Existing capacity din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea în funcţiune Capacity in function din care: hoteluri of which: hotels Turişti cazaţi Accommodated tourists din care: străini of whom: foreigners Înnoptări Overnight stays din care: străini of which: foreigners Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Durata medie a şederii Average duration of stay

număr number

3127

698

487

693

66

397

786

număr number locuri places locuri places mii locuri-zile thou places-days mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou mii thou mii thou % % zile days

815 287268 162861 53164 36142 5552 810 19183 2207

257 118051 74882 10539 7588 806 49 5159 386

101 48460 29240 12412 9522 622 33 5099 199

74 34784 11351 8584 3387 821 77 2524 273

14 2829 1538 456 339 51 10 104 19

231 44660 33726 13529 11672 2471 577 4471 1175

138 38484 12124 7644 3634 781 64 1826 155

36,1

49,0

41,1

29,4

22,8

33, 1

23,9

3,5

6,4

8,2 1999

3,1

2,1

1,8

2,3

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea existentă Existing capacity din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea în funcţiune Capacity in function din care: hoteluri of which: hotels Sosiri Arrivals din care: străini of whom: foreigners Înnoptări Overnight stays din care: străini of which: foreigners Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Durata medie a şederii Average duration of stay
1) 2)

număr number

3250

729

435

691

69

418

908

număr number locuri places locuri places mii locuri-zile thou places-days mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou mii thou mii thou % % zile days

811 282806 161528 51275 34910 5109 795 17670 1981

255 118228 74870 9454 6988 679 35 4337 264

101 45768 28968 11500 9415 665 29 5300 178

74 34129 11038 8826 3448 790 72 2317 227

12 2692 1116 409 231 39 6 87 14

235 43760 34091 13581 11481 2261 597 4022 1168

134 38229 11445 7505 3347 675 56 1607 130

34,5

45,9

46,1

26,3

21,2

29,6

21,4

3,5

6,4

8,0

2,9

2,2

1,8

2,4

Exclusiv oraşul Constanţa. / Excluding Constanţa town. Inclusiv municipiul Tulcea. / Including Tulcea Municipality. 3) Inclusiv municipiul Bucureşti şi exclusiv municipiul Tulcea / Including Bucharest Municipality and excluding Tulcea Municipality.

20.6 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE DESTINAŢII TURISTICE - continuare TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY AND ACTIVITY, BY TOURISTS DESTINATIONS - continued

Destinaţii turistice / Tourists destinations
1)

U.M.

Total

Litoral Seaside 1)

Balnear Spas

Montan Mountain

Delta Dunării 2) Danube Delta 2)

Oraşe reşedinţă de judeţ 3) County residences
3)

Alte localităţi Other localities

2000 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea existentă Existing capacity din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea în funcţiune Capacity in function din care: hoteluri of which: hotels Sosiri Arrivals din care: străini of whom: foreigners Înnoptări Overnight stays din care: străini of which: foreigners Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Durata medie a şederii Average duration of stay

număr number

3121

764

400

702

76

426

753

număr number locuri places locuri places mii locuri-zile thou places-days mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou mii thou mii thou % % zile days

812 280005 157848 50197 33573 4920 867 17647 2149

258 119410 74402 8730 6459 672 33 4459 266

102 43186 28475 11327 9278 678 25 5407 141

74 35626 10989 9022 3354 756 88 2138 240

12 2485 938 427 245 34 5 85 12

241 42617 32851 13574 11375 2237 658 4190 1349

125 36681 10193 7117 2862 543 58 1368 141

35,2

51,1

47,7

23,7

19,9

30,9

19,2

3,6

6,6

8,0 2001

2,8

2,5

1,9

2,5

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea existentă Existing capacity din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea în funcţiune Capacity in function din care: hoteluri of which: hotels Sosiri Arrivals din care: străini of whom: foreigners Înnoptări Overnight stays din care: străini of which: foreigners Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Durata medie a şederii Average duration of stay
1) 2)

număr number

3266

767

367

725

77

476

854

număr number locuri places locuri places mii locuri-zile thou places-days mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou mii thou mii thou % % zile days

829 277047 157703 51882 34339 4875 915 18122 2391

258 117428 73691 9671 7213 659 45 4530 373

105 43624 28884 11487 9273 690 26 5882 149

78 34012 10620 9119 3188 750 88 2014 213

12 2478 992 477 260 46 6 98 14

247 43194 33287 13710 11482 2199 686 4198 1475

129 36311 10229 7418 2923 531 64 1400 167

34,9

46,8

51,2

22,1

20,4

30,6

18,9

3,7

6,9

8,5

2,7

2,1

1,9

2,6

Exclusiv oraşul Constanţa. / Excluding Constanţa town. Inclusiv municipiul Tulcea. / Including Tulcea Municipality. 3) Inclusiv municipiul Bucureşti şi exclusiv municipiul Tulcea / Including Bucharest Municipality and excluding Tulcea Municipality.

20.6 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE DESTINAŢII TURISTICE - continuare TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY AND ACTIVITY, BY TOURISTS DESTINATIONS - continued

Destinaţii turistice / Tourists destinations
1)

U.M.

Total

Litoral Seaside 1)

Balnear Spas

Montan Mountain

Delta Dunării 2) Danube Delta 2)

Oraşe reşedinţă de judeţ 3) County residences
3)

Alte localităţi Other localities

2002 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea existentă Existing capacity din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea în funcţiune Capacity in function din care: hoteluri of which: hotels Sosiri Arrivals din care: străini of whom: foreigners Înnoptări Overnight stays din care: străini of which: foreigners Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Durata medie a şederii Average duration of stay Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea existentă Existing capacity din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea în funcţiune Capacity in function din care: hoteluri of which: hotels Sosiri Arrivals din care: străini of whom: foreigners Înnoptări Overnight stays din care: străini of which: foreigners Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Durata medie a şederii Average duration of stay
1) 2)

număr number

3338

758

347

723

78

504

928

număr number locuri places locuri places mii locuri-zile thou places-days mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou mii thou mii thou % % zile days

837 272596 157283 50752 34558 4847 999 17277 2534

259 116419 73589 10390 7657 685 58 4290 435

103 42735 28657 11091 9298 634 33 5629 160

77 31432 10110 8248 3218 700 98 1809 230

11 2258 788 420 214 36 7 78 19

259 44507 34326 13767 11439 2256 721 4176 1508

128 35245 9813 6836 2732 536 82 1295 182

34,0

41,3

50,8

21,9

18,6

30,3

18,9

3,6

6,3

8,9 2003

2,6

2,2

1,9

2,4

număr number

3569

793

356

787

98

536

999

număr number locuri places locuri places mii locuri-zile thou places-days mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou mii thou mii thou % % zile days

886 273614 158776 51632 35552 5057 1105 17845 2766 34,6 3,5

270 116531 73265 10516 7931 718 67 4201 468 39,9 5,8

109 42189 29121 11323 9592 674 37 5831 157 51,5 8,7

85 32458 10786 8398 3366 748 98 1876 217 22,3 2,5

14 2801 900 333 166 37 8 75 18 22,4 2,0

276 43545 34051 13945 11593 2291 792 4361 1684 31,3 1,9

132 36090 10653 7117 2904 589 103 1501 222 21,1 2,5

Exclusiv oraşul Constanţa. / Excluding Constanţa town. Inclusiv municipiul Tulcea. / Including Tulcea Municipality. 3) Inclusiv municipiul Bucureşti şi exclusiv municipiul Tulcea / Including Bucharest Municipality and excluding Tulcea Municipality.

20.6 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE DESTINAŢII TURISTICE - continuare TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY AND ACTIVITY, BY TOURISTS DESTINATIONS - continued

Destinaţii turistice / Tourists destinations Litoral 1) Seaside 1) Delta Dunării 2) Danube Delta 2) Oraşe reşedinţă de judeţ County residences
3)

U.M.

Total

Balnear Spas

Montan Mountain

3)

Alte localităţi Other localities

2004 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea existentă Existing capacity din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea în funcţiune Capacity in function din care: hoteluri of which: hotels Sosiri Arrivals din care: străini of whom: foreigners Înnoptări Overnight stays din care: străini of which: foreigners Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Durata medie a şederii Average duration of stay

număr number

3900

844

360

850

121

641

1084

număr number locuri places locuri places mii locuri-zile thou places-days mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou mii thou mii thou % % zile days

928 275941 160370 53989 36460 5639 1359 18501 3333 34,3 3,3

275 116935 73665 10383 7788 755 84 4338 593 41,8 5,7

112 40894 29025 11421 9707 683 45 5555 184 48,6 8,1 2005

88 32554 11242 9099 3541 836 116 2060 270 22,6 2,5

18 3180 1036 455 250 73 16 129 30 28,3 1,8

302 46541 35339 14944 12270 2625 969 4917 2002 32,9 1,9

133 35837 10063 7687 2904 667 129 1502 254 19,5 2,3

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea existentă Existing capacity din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea în funcţiune Capacity in function din care: hoteluri of which: hotels Sosiri Arrivals din care: străini of whom: foreigners Înnoptări Overnight stays din care: străini of which: foreigners Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Durata medie a şederii Average duration of stay
1) 2)

număr number

4226

891

369

828

122

745

1271

număr number locuri places locuri places mii locuri-zile thou places-days mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou mii thou mii thou % % zile days

993 282661 163569 54979 37041 5805 1430 18373 3464

285 117218 74222 9919 7593 713 88 4027 634

121 39090 29091 10715 9041 650 36 5304 148

93 33196 11087 9153 3640 828 113 2013 264

16 3806 1051 533 282 77 23 151 46

345 51201 38112 16381 13288 2756 1020 5178 2060

133 38150 10006 8278 3197 781 150 1700 312

33,4

40,6

49,5

22,0

28,4

31,6

20,5

3,2

5,6

8,2

2,4

2,0

1,9

2,2

Exclusiv oraşul Constanţa. / Excluding Constanţa town. Inclusiv municipiul Tulcea. / Including Tulcea Municipality. 3) Inclusiv municipiul Bucureşti şi exclusiv municipiul Tulcea / Including Bucharest Municipality and excluding Tulcea Municipality.

20.6 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE DESTINAŢII TURISTICE - continuare TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY AND ACTIVITY, BY TOURISTS DESTINATIONS - continued

Destinaţii turistice / Tourists destinations
1)

U.M.

Total

Litoral Seaside 1)

Balnear Spas

Montan Mountain

Delta Dunării 2) Danube Delta 2)

Oraşe reşedinţă de judeţ County residences
3)

3)

Alte localităţi Other localities

2006 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea existentă Existing capacity din care: hoteluri of which: hotels Capacitatea în funcţiune Capacity in function din care: hoteluri of which: hotels Sosiri Arrivals din care: străini of whom: foreigners Înnoptări Overnight stays din care: străini of which: foreigners Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Durata medie a şederii Average duration of stay
1) 2)

număr number

4710

919

377

973

144

818

1479

număr number locuri places locuri places mii locuri-zile thou places-days mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou mii thou mii thou % % zile days

1066 287158 167771 56500 37777 6216 1380 18992 3242

291 118778 74624 9423 7233 686 62 3746 445

120 39413 28874 10684 8822 702 36 5454 142

105 32233 11826 9270 3754 883 97 2062 234

19 4086 1210 549 267 55 12 140 28

374 53097 40327 17762 14283 2982 1016 5753 2093

157 39551 10910 8812 3418 908 157 1837 300

33,6

39,8

51,0

22,2

25,5

32,4

20,9

3,1

5,5

7,8

2,3

2,6

1,9

2,0

Exclusiv oraşul Constanţa. / Excluding Constanţa town. Inclusiv municipiul Tulcea. / Including Tulcea Municipality. 3) Inclusiv municipiul Bucureşti şi exclusiv municipiul Tulcea / Including Bucharest Municipality and excluding Tulcea Municipality.

20.7 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE FORME DE PROPRIETATE TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY AND ACTIVITY, BY TYPE OF OWNERSHIP

Forma de proprietate / Type of ownership U.M. Total Publică Publica 1994 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea existentă Existing capacity Capacitatea în funcţiune 1) Capacity in function 1) Turişti cazaţi Accommodated tourists Înnoptări Overnight stays Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function număr number locuri places mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou % 2840 2166 56 284 226 108 Mixtă Mixed Privată Private Cooperatistă Co-operative Obstească Community

292479 53255 7005 23296

245343 31549 4168 14403

3418 2120 433 857

12431 13248 1907 5398

11150 2335 273 707

20137 4003 224 1931

43,7

45,7

40,4

40,7

30,3

48,2

1995 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea existentă Existing capacity Capacitatea în funcţiune 1) Capacity in function 1) Turişti cazaţi Accommodated tourists Înnoptări Overnight stays Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function număr number locuri places mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou % 2905 2176 69 328 223 109

289539 53540 7070 24111

238655 30717 3995 14345

4660 2143 388 885

15337 13891 2163 5947

10758 2237 240 665

20129 4552 284 2269

45,0

46,7

41,3

42,8

29,7

49,9

1996 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea existentă Existing capacity Capacitatea în funcţiune 1) Capacity in function 1) Turişti cazaţi Accommodated tourists Înnoptări Overnight stays Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function
1) 1)

număr number locuri places mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou %

2965

2022

91

535

209

108

288206 53639 6595 21838

227157 30755 3651 12837

6328 2915 416 1076

26451 13367 1999 5195

10026 2221 219 599

18244 4381 310 2131

40,7

41,7

36,9

38,9

26,9

48,6

După forma de proprietate a persoanelor juridice şi fizice care au administrat efectiv structurile de cazare în perioada respectivă. By ownership type of legal and natural persons who effectively managed the structures of accommodation during respective period.

20.7 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE FORME DE PROPRIETATE - continuare TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY AND ACTIVITY, BY TYPE OF OWNERSHIP - continued

Forma de proprietate / Type of ownership U.M. Total Publică Publica 1997 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea existentă Existing capacity Capacitatea în funcţiune 1) Capacity in function 1) Turişti cazaţi Accommodated tourists Înnoptări Overnight stays Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function număr number locuri places mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou % 3049 1941 110 680 207 111 Mixtă Mixed Privată Private Cooperatistă Co-operative Obstească Community

287943 52027 5727 19611

223502 29401 3017 11291

9006 2971 397 1131

27382 13064 1876 4815

9738 2014 187 457

18315 4577 250 1917

37,7

38,4

38,1

36,9

22,7

41,9

1998 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea existentă Existing capacity Capacitatea în funcţiune 1) Capacity in function 1) Turişti cazaţi Accommodated tourists Înnoptări Overnight stays Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function număr number locuri places mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou % 3127 1655 290 862 206 114

287268 53164 5552 19183

199791 25040 2202 9181

23425 7292 913 2711

35323 14507 2052 5111

9790 1874 179 448

18939 4451 206 1732

36,1

36,7

37,1

35,2

23,9

38,9

20.7 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE FORME DE PROPRIETATE - continuare TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY AND ACTIVITY, BY TYPE OF OWNERSHIP - continued

Forma de proprietate / Type of ownership U.M. Total Majoritar de stat State majority 1999 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea existentă Existing capacity Capacitatea în funcţiune 1) Capacity in function 1) Turişti cazaţi Accommodated tourists Înnoptări Overnight stays Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function
1) 1)

Majoritar privată Private majority

număr number

3250

1290

1960

locuri places mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou %

282806 51275 5109 17670

162434 26154 2372 8875

120372 25121 2737 8795

34,5

33,9

35,0

După forma de proprietate a persoanelor juridice şi fizice care au administrat efectiv structurile de cazare în perioada respectivă. By ownership type of legal and natural persons who effectively managed the structures of accommodation during respective period.

20.7 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE FORME DE PROPRIETATE - continuare TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY AND ACTIVITY, BY TYPE OF OWNERSHIP - continued

Forma de proprietate / Type of ownership U.M. Total Majoritar de stat State majority 2000 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea existentă Existing capacity Capacitatea în funcţiune 1) Capacity in function 1) Sosiri Arrivals Înnoptări Overnight stays Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function număr number 3121 1396 1725 Majoritar privată Private majority

locuri places mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou %

280005 50197 4920 17647

173758 19065 1582 6679

106247 31132 3338 10968

35,2

35,0

35,2

2001 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea existentă Existing capacity Capacitatea în funcţiune 1) Capacity in function 1) Sosiri Arrivals Înnoptări Overnight stays Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea existentă Existing capacity Capacitatea în funcţiune 1) Capacity in function 1) Sosiri Arrivals Înnoptări Overnight stays Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function
1) 1)

număr number locuri places mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou %

3266

1298

1968

277047 51882 4875 18122 34,9

162977 18975 1437 6496 34,2

114070 32907 3438 11626 35,3

2002 număr number locuri places mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou % 3338 1183 2155

272596 50752 4847 17277 34,0

151713 16713 1250 5641 33,8

120883 34039 3597 11636 34,2

După forma de proprietate a persoanelor juridice şi fizice care au administrat efectiv structurile de cazare în perioada respectivă. By ownership type of legal and natural persons who effectively managed the structures of accommodation during respective period.

20.7 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE FORME DE PROPRIETATE - continuare TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY AND ACTIVITY, BY TYPE OF OWNERSHIP - continued
Forma de proprietate / Type of ownership U.M. Total Majoritar de stat State majority 2003 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea existentă Existing capacity Capacitatea în funcţiune 1) Capacity in function 1) Sosiri Arrivals Înnoptări Overnight stays Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea existentă Existing capacity Capacitatea în funcţiune 1) Capacity in function 1) Sosiri Arrivals Înnoptări Overnight stays Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea existentă Existing capacity Capacitatea în funcţiune 1) Capacity in function 1) Sosiri Arrivals Înnoptări Overnight stays Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică Structures of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea existentă Existing capacity Capacitatea în funcţiune 1) Capacity in function 1) Sosiri Arrivals Înnoptări Overnight stays Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function
1) 1)

Majoritar privată Private majority

număr number locuri places mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou %

3569

658

2911

273614 51632 5057 17845 34,6

67550 11820 863 3941 33,3

206064 39812 4194 13904 34,9

2004 număr number locuri places mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou % 3900 730 3170

275941 53989 5639 18501 34,3

71004 11123 846 3636 32,7

204937 42866 4793 14865 34,7

2005 număr number locuri places mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou % 4226 710 3516

282661 54979 5805 18373 33,4

69418 9543 684 3168 33,2

213243 45436 5121 15205 33,5

2006 număr number locuri places mii locuri-zile thou places-days mii thou mii thou % 4710 638 4072

287158 56500 6216 18992 33,6

57703 8691 667 3110 35,8

229455 47809 5549 15882 33,2

După forma de proprietate a persoanelor juridice şi fizice care au administrat efectiv structurile de cazare în perioada respectivă. By ownership type of legal and natural persons who effectively managed the structures of accommodation during respective period.

20.8 INDICII DE UTILIZARE NETĂ A CAPACITĂŢII DE CAZARE TURISTICĂ ÎN FUNCŢIUNE INDICES OF NET USING THE TOURISTS ACCOMMODATION CAPACITY IN FUNCTION
procente / percentage 1990 Total Hoteluri şi moteluri Hotels and motels Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Hanuri turistice Tourists inns Cabane turistice Tourists chalets Campinguri şi unităţi tip căsuţă Campings and houselet-type units Vile turistice şi bungalouri Tourists villas and bungalows Tabere de elevi şi preşcolari School and pre-school camps Pensiuni turistice urbane Urban touristic boarding houses Pensiuni turistice rurale Rural touristic boarding houses Popasuri turistice Tourist halting places Sate de vacanţă Holiday villages Spaţii de cazare pe nave Ships accommodation spaces
1) 1)

1991 49,81) 55,9 … … 30,1 19,3 25,3 40,5 54,8 … … … …

1992 46,7 50,6 … … 22,9 15,5 25,0 40,4 54,3 … … … …

1993 43,1 47,1 … … 17,0 14,6 25,7 36,9 42,6 19,2 … … … …

1994 43,7 46,8 … … 24,7 18,4 27,1 45,8 38,9 15,0 … … 21,0 …

1995 45,0 48,2 … … 11,6 21,2 29,7 46,9 41,3 15,3 12,4 … 20,2 …

1996 40,7 43,8 … … 9,0 17,4 23,0 40,3 41,5 16,6 13,1 … 22,0 8,6

1997 37,7 40,3 … … 11,3 18,3 23,0 39,2 36,4 13,9 8,2 … 29,6 76,3

1998 36,1 40,5 … … 10,7 15,5 23,5 35,4 24,0 18,0 10,5 … 16,7 66,8

1999 34,5 39,4 … … 6,9 12,9 14,9 38,6 23,1 16,8 5,8 … 28,8 11,2

2000 35,2 41,3 15,0 29,3 10,1 12,0 14,2 36,2 20,9 18,8 8,1 19,5 20,0 59,7

2001 34,9 41,9 19,6 23,2 8,7 11,2 11,3 33,6 20,3 18,3 8,0 17,6 37,0 71,0

2002 34,0 40,7 31,1 31,2 8,4 10,8 9,8 28,4 19,9 19,6 11,3 10,1 33,6 58,4

2003 34,6 41,1 29,5 30,0 11,3 11,3 11,4 27,8 18,7 19,2 14,0 12,0 17,5 56,8

2004 34,3 40,8 29,7 30,7 13,4 9,0 12,9 26,6 19,5 19,9 15,0 15,7 20,9 77,0

2005 33,4 40,3 27,4 21,2 13,1 8,9 10,8 25,7 14,8 18,9 14,5 21,6 16,7 62,9

2006 33,6 40,2 27,1 19,5 19,6 10,2 15,4 25,0 17,0 19,6 14,4 20,9 18,6 56,5

57,81) 65,8 … … 46,6 28,9 46,5 46,4 73,2 … … … …

Datele pe total cuprind unităţi şcolare şi locuinţe contractate pentru cazare turistică. Data per total comprise school units and dwelings contracted for tourists accommodation.

20.9 TURISMUL ORGANIZAT DE AGENŢIILE DE TURISM, PE ACŢIUNI TURISTICE ŞI ZONE TURISTICE TOURISM ORGANIZED BY TRAVEL AGENCIES, BY TOURISM ACTIONS AND TOURISM AREAS

1995 Acţiuni turistice interne - total Internal tourism actions - total din total: / of total: Zona montană - oraşe Mountain area - towns Zona staţiuni balneare Spas area Zona litorală Seaside area Zona montană - sate şi trasee turistice alpine Mountain area - villages and alpine tourism routes Zone istorice Historical areas Zone de pelerinaj religios Religious pilgrimage areas Croaziere fluviale River cruises Circuite diverse Diverse circuits Alte zone Other areas Acţiuni turistice externe - total External tourism actions - total din care: / of which: Europa Europe Ungaria Hungary Serbia şi Muntenegru Serbia and Montenegro Turcia Turkey Polonia Poland Alte ţări din Europa Other countries of Europe Ţări din alte continente Countries from other continents 1801

1996 1787

Turişti ( mii persoane ) Tourists ( thou persons ) 1997 1998 1999 1524 1421 1299

2000 1230

2001 1322

1995 11792

1996 10688

Turişti-zile ( mii ) Tourists-days ( thou ) 1997 1998 1999 9125 9013 8569

2000 9004

2001 10303

1995 6,5

Durata medie a sejurului ( zile ) Average duration of stay ( days ) 1996 1997 1998 1999 2000 6,0 6,0 6,3 6,6 7,3

2001 7,8

417

448

335

295

343

340

340

2202

1850

1345

1127

1346

1452

1548

5,3

4,1

4,0

3,8

3,9

4,3

4,6

376

351

308

315

302

307

360

4326

3696

3430

3747

3779

4130

5001

11,5

10,5

11,1

11,9

12,5

13,5

13,9

342

411

367

382

297

327

376

2771

3168

2852

2884

2408

2591

2992

8,1

7,7

7,8

7,5

8,1

7,9

8,0

303

175

181

136

111

93

86

1496

871

760

635

505

385

349

4,9

5,0

4,2

4,7

4,5

4,2

4,1

96

108

87

69

70

59

68

307

298

188

123

156

180

151

3,2

2,8

2,2

1,8

2,2

3,0

2,2

8

11

3

3

4

3

2

12

16

7

7

8

7

5

1,5

1,5

2,3

2,3

2,0

2,1

2,5

10

2

3

2

2

1

1

11

4

5

5

4

3

3

1,1

2,0

1,7

2,5

2,0

2,4

3,0

93

44

33

18

17

11

7

139

99

67

44

36

23

15

1,5

2,3

2,0

2,4

2,1

2,1

2,1

156

237

207

201

153

89

82

528

686

471

441

327

233

239

3,4

2,9

2,3

2,2

2,1

2,6

2,9

498

424

347

266

204

195

125

1714

1363

1056

1119

789

827

709

3,4

3,2

3,0

4,2

3,9

4,2

5,7

462

414

340

256

192

182

114

1467

1280

995

1043

701

718

609

3,2

3,1

2,9

4,1

3,7

4,0

5,3

205

149

130

114

91

84

44

400

267

204

193

146

126

84

2,0

1,8

1,6

1,7

1,6

1,5

1,9

54

88

75

13

15

14

1

70

120

104

29

17

18

2

1,3

1,4

1,4

2,2

1,1

1,3

2,0

94

70

52

48

23

25

22

415

305

230

279

112

149

157

4,4

4,4

4,4

5,8

4,9

6,0

7,1

60

35

24

13

5

2

1

250

153

103

58

25

10

4

4,2

4,4

4,3

4,5

5,0

4,3

4,0

49

72

59

68

58

57

46

332

435

354

484

401

415

362

6,8

6,0

6,0

7,1

6,9

7,3

7,9

36

10

7

10

12

13

11

247

83

61

76

88

109

100

6,9

8,3

8,7

7,6

7,3

8,3

9,1

20.9 TURISMUL ORGANIZAT DE AGENŢIILE DE TURISM, PE ACŢIUNI TURISTICE ŞI ZONE TURISTICE - continuare TOURISM ORGANIZED BY TRAVEL AGENCIES, BY TOURISTIC ACTION AND TOURISTIC AREA - continued

2002 Acţiuni turistice interne - total Internal touristic actions - total Zona montană - oraşe Mountain area - towns Zona staţiunilor balneare Spas area Zona litorală Seaside area Zona montană - sate şi trasee turistice alpine Mountain area - villages and alpine tourism routes Zone istorice Historical areas Zone de pelerinaj religios Religious pilgrimage areas Croaziere fluviale River cruises Circuite diverse Diverse circuits Alte zone Other areas Acţiuni turistice externe - total External touristic actions - total Europa Europe Austria Austria Bulgaria Bulgaria Croaţia Croatia Franţa France Germania Germany Grecia Greece Italia Italy Spania Spain Turcia Turkey Ucraina Ukraine Ungaria Hungary Alte ţări din Europa Other countries of Europe Africa Africa Egipt Egypt Tunisia Tunisia Alte ţări din Africa Other countries of Africa Ţări din alte continente Countries from other continents 1203

Turişti (mii persoane) Tourists (thou persons) 2003 2004 1234 1429

2005 1210

2006 1276

2002 9354

Turişti-zile (mii) Tourists-days (thou) 2003 2004 9724 9942

2005 9217

2006 9488

2002 7,8

Durata medie a sejurului (zile) Average duration of stay (days) 2003 2004 2005 7,9 7,0 7,6

2006 7,4

312

341

372

293

277

1675

1766

1634

1621

1627

5,4

5,2

4,4

5,5

5,9

330

334

317

288

312

4438

4578

4247

4144

4355

13,5

13,7

13,4

14,4

14,0

304

318

389

332

349

2436

2410

2841

2441

2490

8,0

7,6

7,3

7,4

7,1

80

89

121

76

90

335

522

583

460

416

4,2

5,8

4,8

6,0

4,6

62

50

61

44

46

162

125

163

145

119

2,6

2,5

2,7

3,3

2,6

4

4

4

13

15

9

8

9

20

25

2,3

2,1

2,3

1,5

1,6

4

18

44

54

72

5

32

131

57

74

1,3

1,8

3,0

1,1

1,0

7

5

12

37

48

16

12

30

107

176

2,2

2,3

2,5

2,9

3,6

100

75

109

73

67

278

271

304

222

206

2,8

3,6

2,8

3,0

3,1

161

186

216

291

476

957

1225

1515

1966

3063

6,0

6,6

7,0

6,7

6,4

152

168

182

260

433

881

1067

1230

1703

2718

5,8

6,4

6,8

6,5

6,3

12

21

66

113

5,3

5,3

1

1

3

6

36

3

7

13

26

192

4,2

5,4

5,2

4,6

5,3

2

2

2

3

7

12

17

19

26

51

7,6

7,5

8,1

7,7

7,1

11

10

13

14

20

88

83

102

105

139

8,1

8,0

7,8

7,5

7,0

4

5

5

12

9

27

32

35

66

54

6,7

6,6

6,4

5,7

5,7

24 30 … 16 1 33 30 5 3 … 2 4

35 30 … 18
*)

43 26 … 27
*)

72 31 28 26 3 15 38 18 11 5 2 13

122 50 41 45 15 25 42 28 11 16 1 15

151 204 … 115 2 69 210 46 24 … 22 30

255 183 … 134 1 79 276 113 50 … 63 45

316 184 … 182 2 30 347 193 126 … 67 92

531 213 225 176 6 37 226 139 89 41 9 124

879 353 274 320 19 57 267 211 81 115 15 134

6,2 6,9 … 7,3 3,0 2,1 6,8 8,7 9,1 … 8,4 7,7

7,3 6,2 … 7,4 4,9 3,1 6,8 8,6 9,0 … 8,2 8,8

7,3 7,0 … 6,8 5,5 3,0 6,7 8,2 8,2 … 8,2 8,9

7,4 6,8 8,0 6,8 2,0 2,5 6,0 7,9 8,0 7,7 8,1 9,1

7,2 7,0 6,7 7,2 1,3 2,2 6,5 7,5 7,6 7,4 7,7 8,8

25 42 13 6 … 7 5

10 53 24 15 … 9 10

20.10 NUMĂRUL DE TURIŞTI, CĂLĂTORII ŞI ÎNNOPTĂRI, DUPĂ MOTIVUL PRINCIPAL AL CĂLĂTORIEI NUMBER OF TOURISTS, TRAVELS AND OVERNIGHT STAYS, BY MAIN REASON OF THE TRAVEL

număr / number Turişti Tourists 2004 Total Vacanţe 1) din care: Vizite la prieteni şi rude Afaceri şi motive profesionale Alte motive (tratament, pelerinaj)
1)

Călătorii Travels 2006 6423934 5755926 3466204 225977 442031 2004 11735842 10376306 7350829 628489 731047 2005 9917719 8738278 6149656 487943 691498 2006 7617256 6891515 4366111 318937 406804

Înnoptări Overnight stays 2004 63322463 52034891 31006639 4988150 6299422 2005 57578058 46117985 29161154 3616325 7843748 2006 4229700 37347111 21800804 2602733 4279856 Total Holidays 1) of which: Visits to friends and relatives Business and professional reasons Other reasons (treatment, pilgrimage)

2005 7779327 6830944 4503124 309863 638520

8478311 7560117 4919745 383830 534364

Inclusiv odihnă, recreere, vizite la prieteni şi rude. / Including leisure, amusement, visits to friends and relatives. Sursa: Cercetarea statistică selectivă: "Cererea turistică a rezidenţilor în România." / Source : Selective statistical survey: "Tourist demand of residents in Romania".

20.11 CĂLĂTORIILE INTERNAŢIONALE ÎNREGISTRATE LA FRONTIERELE ROMÂNIEI INTERNATIONAL TRIPS REGISTERED AT ROMANIA'S BORDERS
După mijloacele de transport utilizate / By means of transport used 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sosirile vizitatorilor străini în România ( mii sosiri ) Arrivals in Romania of foreign visitors ( thou arrivals ) Total Rutiere Road Feroviare Railway Aeriene Air Navale Naval 6532 3670 2349 271 242 5359 3729 1178 276 176 6401 4826 1128 308 139 5786 4309 1005 326 146 5898 4557 902 289 150 5445 4266 570 433 176 5205 4073 492 479 161 5149 3850 596 533 170 4831 3529 589 553 160 5224 3930 586 567 141 5264 3808 660 655 141 4938 3622 476 705 135 4794 3594 374 689 137 5595 4343 348 752 152 6600 5401 308 705 186 5839 4428 305 919 187 6037 4390 316 1122 209

Plecările vizitatorilor români în străinătate ( mii plecări ) Departures abroad of Romanian visitors ( thou departures ) Total Rutiere Road Feroviare Railway Aeriene Air Navale Naval 11275 8396 2501 265 113 9078 7408 1396 169 105 10905 9601 1103 152 49 10757 9036 1435 176 110 10105 8057 1673 193 182 5737 4288 985 299 165 5748 4202 1065 324 157 6243 4664 996 405 178 6893 5308 976 448 161 6274 4999 654 489 132 5018 687 535 148 5086 648 541 133 4886 251 527 93 5584 256 593 64 6010 224 687 51 6001 222 881 36 7418 237 1225 26 6388 6408 5757 6497 6972 7140 8906

procente / percentage 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Indicii sosirilor vizitatorilor străini în România ( anul precedent = 100 ) Indices of arrivals in Romania of foreign visitors ( previous year = 100 ) Total Rutiere Road Feroviare Railway Aeriene Air Navale Naval ... ... ... ... ... 82,0 101,6 50,1 101,8 72,7 119,4 129,4 95,8 111,6 79,0 90,4 89,3 89,1 105,8 105,0 101,9 105,8 89,7 88,7 102,8 92,3 93,6 63,1 149,8 117,2 95,6 95,5 86,4 110,7 91,5 98,9 94,5 121,1 111,1 106,2 93,8 91,7 98,9 103,8 93,5 108,1 111,4 99,5 102,4 88,5 100,8 96,9 112,5 115,7 100,1 93,8 95,1 72,2 107,7 95,6 97,1 99,2 78,5 97,7 101,5 116,7 120,8 92,9 109,2 110,9 118,0 124,4 88,8 93,7 122,4 88,5 82,0 98,8 130,5 100,3 103,4 99,1 103,7 122,0 111,8

Indicii plecărilor vizitatorilor români în străinătate ( anul precedent = 100 ) Indices of departures abroad of Romanian visitors ( previous year = 100 ) Total Rutiere Road Feroviare Railway Aeriene Air Navale Naval ... ... ... ... ... 80,5 88,2 55,8 63,8 92,9 120,1 129,6 79,0 89,9 46,7 98,6 94,1 130,1 115,8 224,5 93,9 89,2 116,5 109,7 166,8 56,8 53,2 58,9 154,8 90,5 100,2 98,0 108,2 108,3 95,0 108,6 111,0 93,5 125,0 113,8 110,4 113,8 98,0 110,5 90,3 91,0 94,2 67,0 109,4 81,8 101,8 100,4 105,1 109,3 111,8 100,3 101,3 94,4 101,3 90,0 89,8 96,1 38,8 97,3 70,4 112,8 114,3 102,1 112,5 68,5 107,3 107,6 87,1 115,8 79,9 102,4 99,8 99,3 128,3 71,1 124,7 123,6 106,8 139,0 71,8

Sursa: Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. / Source : Ministry of Interior and Administrative Reform.

20.12 CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE PENTRU VACANŢE 1) ŞI AFACERI 2), PE ŢĂRI DE DESTINAŢIE TRAVELS ABROAD FOR HOLIDAYS 1) AND BUSINESS 2) , BY DESTINATION COUNTRY

număr / number Călătorii pentru vacanţe 1) Travels for holidays 1) din care: vizite la prieteni şi rude Total of which: visits to friends and relatives 2005 2006 2004 2005 2006 381613 362880 316115 20629 1326 813 14584 42134 56052 87260 5391 2353 2633 53434 479 1183 27844 3200 10227 21100 10116 2122 5009 11176 2548 451077 417640 356372 37255 406 828 12822 34551 64577 553 112275 1779 2978 46451 3844 38053 16562 6755 23383 1839 6492 9777 20220 3440 208993 189564 171486 7599 3957 … … … 9768 18000 9198 1471 76933 … … … … 1588 … 500 … 16695 … 562 25215 5154 4981 2536 14301 1244 1348 220520 205245 186996 6953 1326 9596 32344 4495 68561 1911 681 2633 33447 479 1183 23387 9601 2608 4468 1572 4187 9492 1596 193846 170525 156905 3080 406 828 4284 21800 5402 553 85306 16151 1961 17134 377 4013 4877 3106 7170 15501 650 Călătorii pentru afaceri 2) Travels for business 2004 159517 152805 140155 10552 1805 2134 … … … 1110 10042 12814 3302 68550 … … … … 2207 … … 15413 … 3542 8684 5967 2047 3726 2287 699
2)

Total

2004 Total Europa - total din care: Uniunea Europeană (UE-25) Austria Belgia Republica Cehă Cipru Danemarca Estonia Finlanda Franţa Germania Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Regatul Unit Ungaria Bulgaria Republica Moldova Federaţia Rusă Turcia Ucraina Elveţia Asia America de Nord America de Sud Africa Australia şi Oceania Ţări nespecificate
1)

2005 490664 465057 406266 28089 4131 813 20186 58481 64777 114003 7917 2353 3313 599 63960 479 1183 35982 3200 10933 29207 11708 3743 6217 13568 404 4380 1038 -

2006 522259 482996 416269 41495 2128 828 19229 46163 66410 553 130670 1779 1034 2978 1801 55025 3844 42332 18053 8751 24946 2248 6492 12690 22295 3440 838

2004 325610 295500 253172 11846 4536 … … … 649 21514 18418 34655 1471 99627 … … … … 2523 … 1692 … 1088 26571 … 562 28020 2633 7996 1280 22022 2536 16057 1244 4566 5707 -

2005 109051 102177 90151 7460 2805 5602 16347 8725 26743 2526 680 599 10526 8138 706 8107 1592 1621 1208 2392 404 1832 1038 -

2006 71182 65356 59897 4240 1722 6407 11612 1833 18395 1034 1801 8574 4279 1491 1996 1563 409 2913 2075 838 Total Europe - total of which: European Union (EU-25) Austria Belgium Czech Republic Cyprus Denmark Estonia Finland France Germany Greece Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Hungary Bulgaria Republic of Moldova Russian Federation Turkey Ukraine Switzerland Asia North America South America Africa Australia and Oceania Not specified countries

485127 448305 393327 22398 6341 2134 … … … 1759 31556 31232 37957 1471 168177 … … … … 4730 … 1692 … 1088 41984 … 4104 36704 2633 7996 1280 27989 2047 6262 18344 1244 4566 5707 699

2)

Inclusiv odihnă, recreere, vizite la prieteni şi rude. / Including leisure, amusement, visits to friends and relatives. Inclusiv călătorii din motive profesionale. / Including travels for professional reasons. Sursa: Cercetarea statistică selectivă: "Cererea turistică a rezidenţilor în România." / Source : Sample statistical survey: "Tourist demand of residents in Romania".

20.13 SOSIRILE VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA, PE PRINCIPALELE ŢĂRI DE ORIGINE, ŞI PLECĂRILE VIZITATORILOR ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE ARRIVALS OF FOREIGN VISITORS IN ROMANIA, BY MAIN ORIGIN COUNTRIES AND DEPARTURES OF ROMANIAN VISITORS ABORD
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mii sosiri / Thou arrivals Total Europa - total din care: Uniunea Europeană (UE-25) Austria Belgia Republica Cehă Cipru Danemarca Estonia Finlanda Franţa Germania Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Regatul Unit Ungaria Belarus Bulgaria Serbia şi Muntenegru Macedonia Republica Moldova Federaţia Rusă Turcia Ucraina Africa din care: Egipt America din care: Statele Unite ale Americii Asia din care: Israel Australia şi Oceania Ţări nespecificate 5898 5719 5445 5240 5205 4977 5149 4923 4831 4601 5224 5006 5264 5024 2311 66 19 71 6 10 1 4 76 255 70 4 189 1 5 1 *) 55 102 3 80 8 12 17 53 1203 28 363 143 15 1436 83 253 330 10 5 95 79 126 51 7 2 4938 4696 2401 85 23 78 6 12 1 4 88 328 67 5 219 1 5 1 *) 58 106 3 84 8 14 18 56 1131 26 392 127 11 1033 86 230 324 8 3 96 78 130 61 6 2 4794 4551 2502 88 24 78 6 12 1 4 92 359 59 6 230 2 5 1 *) 56 113 4 103 8 17 21 60 1153 25 363 175 10 857 80 191 289 9 4 103 82 123 53 6 2 5595 5344 2951 101 27 65 7 13 1 5 101 380 60 7 259 7 4 1 1 58 109 4 84 8 21 22 69 1537 23 340 271 6 1059 85 205 349 10 4 115 92 119 48 6 1 6600 6306 3847 90 24 61 7 11 2 4 93 296 46 5 231 2 5 1 1 39 133 4 89 11 20 14 55 2603 25 375 220 7 1213 53 195 310 12 5 139 111 135 55 7 1 5839 5522 2868 129 27 50 9 15 1 4 110 354 61 6 271 3 4 1 1 53 62 6 48 9 29 16 77 1522 34 389 148 7 1435 49 201 328 12 4 154 120 142 59 8 1 6037 5690 2803 151 27 52 9 17 2 7 129 343 64 11 278 2 4 1 1 50 75 9 41 12 43 18 90 1367 43 399 167 7 1490 54 219 433 14 4 172 130 151 62 9 1 Total Europe - total of which: European Union (EU-25) Austria Belgium Czech Republic Cyprus Denmark Estonia Finland France Germany Greece Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Hungary Belarus Bulgaria Serbia and Montenegro Macedonia Republic of Moldova Russian Federation Turkey Ukraine Africa of which: Egypt America of which: United States of America Asia of which: Israel Australia and Oceania Not specified countries

41 12 121 9 3 40 203 59 2 93

50 17 118 8 3 52 250 67 3 121

57 17 98 7 2 55 264 66 3 128

58 18 74 8 4 62 272 74 4 140

56 17 57 9 2 64 259 71 3 151

63 18 70 9 4 62 249 71 3 158

1 26 119 1 61 5 15 38 628 45 1022 634 72 803 443 535 593 10 5 60 49 92 30 5 12

1 32 105 1 70 11 16 48 639 56 714 239 53 1054 255 489 683 14 7 66 53 113 37 6 6

1 38 133 1 82 10 15 49 825 50 475 196 12 1142 147 427 587 12 7 75 61 126 46 6 9

1 43 112 2 104 9 16 55 796 80 604 137 8 1080 136 302 622 11 5 81 65 125 47 7 2

1 48 105 2 107 10 14 54 829 71 464 112 8 1192 124 263 424 10 6 90 74 122 49 7 1

1 47 103 2 92 10 16 52 1031 40 489 152 39 1455 78 281 319 10 5 84 69 116 43 6 2

Mii plecări / Thou departures Total 10105 5737 5748 6243 6893 6274 6388 6408 5757 6497 6972 7140 8906 Total

Sursa: Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. / Source : Ministry of Interior and Administrative Reform.

20.14 CĂLĂTORII INTERNE ALE REZIDENŢILOR PENTRU VACANŢE 1) ŞI AFACERI 2), PE ZONE TURISTICE, DUPĂ DURATA ŞI ORGANIZATORUL CĂLĂTORIEI INTERNAL TRAVELS OF RESIDENTS FOR HOLIDAYS 1) AND BUSINESS 2) , BY TOURISTIC AREA, BY TRAVEL DURATION AND ORGANIZER
număr / number Zone turistice Total 2004 Total Durata călătoriei 1 - 3 înnoptări 4 - 7 înnoptări 8 - 14 înnoptări 15 - 28 înnoptări 29 înnoptări şi peste Organizatorul călătoriei agenţii de turism sindicat oficii de pensii, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse pe cont propriu alte mijloace (asociaţii profesionale, culturale, religioase etc.)
1) 2)

Touristic areas Delta Dunării Danube Delta 2006 197304 2004 65315 2005 39300 2006 39386 Circuite diverse Diverse circuits 2004 155298 2005 97219 2006 79850 2004 7037217 Alte zone Other areas 2005 5765387 2006 4250229 Total Travel duration 1 - 3 overnight stays 4 - 7 overnight stays 8 - 14 overnight stays 15 - 28 overnight stays 29 overnight stays and over Travel organizer travel agencies union pension offices, Ministry of Labour, Family and Equal Chances on own account other means (professional, cultural, religious associations a.s.o.)

Litorală Seaside 2006 6688193 2004 1154191 2005 1023234 2006 822318 2004 1905403

Montană Mountain 2005 1651658 2006 1299106

Staţiuni balneoclimaterice / Spas 2004 202244 2005 158759

2005 8735557

10519668

6446285 2574215 1140025 245972 113171

5165676 2286615 991895 218936 72435

3649272 2146563 711614 137091 43653

176230 537940 397313 39829 2879

132048 494091 358494 38601 -

98537 489845 224443 8127 1366

919865 691258 205549 70422 18309

832932 573712 188277 44426 12311

611571 471632 180572 31724 3607

48354 55219 69517 29154 -

53255 40203 47870 17431 -

71108 81605 27060 17531 -

17880 34270 12321 844 -

12599 14822 8251 3628 -

17522 15891 5973 38555 831

80394 37285 32024 2812 2783

50951 18407 23757 3532 572

51603 23670 2106 758 1713

5203562 1218243 423301 102911 89200

4083891 1145380 365246 111318 59552

2798931 1063920 271460 78951 36967

257178 151109 142109 9801960 167312

195622 95886 69713 8192356 181980

164238 93138 39972 6295416 95429

141005 90251 22829 866552 33554

109076 49920 30528 827161 6549

84463 50178 7914 669061 10702

63506 25852 33466 1746337 36242

44062 14146 8492 1528932 56026

43081 9058 8583 1223142 15242

11989 4216 40000 145515 524

16289 10690 16454 109515 5811

16768 16754 14248 148522 1012

3068 62247 -

39300 -

4961 4160 5656 130227 10294

719 95394 1106

1790 75019 3041

32649 26630 40158 6851082 86698

25476 21130 14239 5592054 112488

18136 17148 9227 4141117 64601

Inclusiv odihnă, recreere, vizite la prieteni şi rude. / Including leisure, amusement, visits to friends and relatives. Inclusiv călătorii din motive profesionale. / Including travels for professional reasons. Sursa: Cercetarea statistică selectivă: "Cererea turistică a rezidenţilor în România." / Source : Sample statistical survey: "Tourist demand of residents in Romania".

20.15 STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, LA 31 IULIE 2006 ESTABLISHMENTS OF TOURISTIC RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTIC ACCOMMODATION, BY DEVELOPMENT REGION AND COUNTY, ON JULY 31, 2006
număr unităţi / number of units Campinguri Regiunea de dezvoltare Judeţul Total Hoteluri şi moteluri Hotels and motels Hanuri turistice Touristic inns Cabane turistice1) Touristic chalets 1) 116 10 1 1 5 3 5 1 1 3 23 6 3 14 4 1 3 16 1 8 6 1 20 5 1 7 2 5 37 1 17 8 1 10 1 1 şi unităţi tip căsuţă Campings and houselet-type units 121 11 1 2 2 6 54 2 1 48 3 5 1 2 2 10 1 9 10 6 2 1 1 13 8 3 1 1 16 2 1 5 4 4 2 2 Vile turistice şi bungalouri Touristic villas and bungalows 1040 35 4 2 5 24 600 2 2 511 8 77 53 9 1 2 41 47 2 1 1 43 69 19 17 22 11 94 20 1 33 3 34 3 133 3 72 2 18 31 7 9 7 2 Pensiuni elevi şi turistice preşcolari urbane School and Urban touristic boarding pre-school houses camps 128 16 5 1 6 3 1 25 2 1 13 3 3 3 15 6 4 1 2 2 7 2 2 3 19 3 7 5 4 21 6 4 1 3 5 2 20 3 1 5 1 3 7 5 5 702 76 2 4 10 13 44 3 59 1 3 42 11 2 83 8 2 8 1 64 44 2 4 3 1 34 107 23 28 24 32 56 6 3 16 24 3 4 244 3 135 10 52 27 17 33 5 28 Tabere de Pensiuni Sate de vacanţă Holiday villages turistice rurale Rural touristic boarding houses 1259 177 11 8 48 108 2 103 26 31 24 22 110 65 1 9 2 1 32 43 1 19 1 22 52 9 20 19 4 193 5 2 91 87 5 3 573 20 193 14 283 17 46 8 8 Hoteluri pentru tineret Hotels for youth 34 6 2 1 3 7 7 1 1 3 1 2 5 2 3 3 2 1 8 4 1 2 1 1 1 Popasuri turistice Touristic halting places 31 7 1 1 4 1 6 1 1 3 1 2 2 2 1 1 6 2 4 3 2 1 3 2 1 2 2 Spaţii de cazare pe nave Ships accommodation spaces 7 1 1 4 4 2 2 Total 1. North - East Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui 2. South - East Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea 3. South - Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman 4. South - West Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 5. West Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş 6. North - West Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj 7. Center Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 8. Bucharest - Ilfov Ilfov Bucharest Municipality Development region County

Hosteluri Hostels

Total 1. Nord - Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui 2. Sud - Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea 3. Sud - Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman 4. Sud - Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 5. Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş 6. Nord - Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj 7. Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 8. Bucureşti - Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti
1)

4710 435 38 11 54 103 220 9 1278 24 55 988 21 148 42 433 123 9 38 15 17 222 9 250 20 41 18 8 163 409 87 115 101 106 543 86 25 205 146 64 17 1223 41 489 52 402 119 120 139 37 102

1220 88 13 5 18 20 28 4 407 16 21 329 9 21 11 131 25 6 12 9 11 62 6 85 11 14 7 5 48 119 24 24 22 49 134 34 14 47 26 10 3 181 10 63 20 29 32 27 75 7 68

9 1 1 2 1 1 4 1 2 1 2 1 1 -

2 2 2 -

41 8 1 4 1 2 7 6 1 6 2 1 1 2 5 2 1 2 2 2 4 1 2 1 6 1 3 1 1 3 3

Inclusiv cabane de vânătoare / pescuit. / Including hunting / fishing chalets.

20.16 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, ÎN ANUL 2006 TOURISTIC ACCOMMODATION CAPACITY AND ACTIVITY, BY DEVELOPMENT REGION AND COUNTY, IN 2006
Indicii de Capacitatea de cazare Accommodation capacity Existentă 1) (locuri) Existing
1)

utilizare netă a Sosiri (mii) Arrivals (thou) Înnoptări (mii) Overnight stays (thou) capacităţii în funcţiune Indices of net using the capacity in function (%) 6216 678 118 26 153 141 211 29 1081 59 62 807 62 55 36 627 105 14 61 19 42 371 15 371 44 52 46 20 209 614 172 108 87 247 781 212 71 319 97 63 19 1164 51 484 51 87 238 253 900 84 816 18992 1599 366 51 326 307 500 49 4854 249 166 4116 117 141 65 1941 260 83 249 63 289 966 31 1641 93 98 126 52 1272 2006 343 798 257 608 2363 1145 261 576 211 106 64 2930 103 1055 458 290 590 434 1658 117 1541 33,6 28,9 38,9 20,1 40,2 24,3 24,3 24,3 36,8 42,8 22,0 39,3 36,2 24,4 14,1 30,5 19,7 41,7 33,6 30,7 47,4 31,4 14,2 38,8 19,8 23,8 28,8 37,7 45,9 36,3 33,6 44,4 31,3 32,3 32,1 47,1 31,3 25,6 17,6 25,2 26,6 29,5 21,1 23,3 57,0 27,7 34,7 31,4 38,0 28,3 39,0

Regiunea de dezvoltare Judeţul Development region County

În funcţiune (mii locuri-zile) In function (thou places-days) 56500 5529 941 253 812 1264 2057 202 13176 582 754 10479 323 578 460 6367 1320 199 740 205 609 3075 219 4226 469 411 437 138 2771 5524 1022 1796 822 1884 7371 2429 835 2247 1199 421 240 9948 489 4527 804 1047 1697 1384 4359 414 3945

(places) Total 1. Nord - Est / North - East Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui 2. Sud - Est / South - East Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea 3. Sud - Muntenia / South - Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman 4. Sud - Vest Oltenia / South - West Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 5. Vest / West Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş 6. Nord - Vest / North - West Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj 7. Centru / Center Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 8. Bucureşti - Ilfov / Bucharest - Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti Bucharest Municipality
1)

287158 18968 3188 753 3314 4121 7012 580 134560 2065 2106 122671 1452 4276 1990 20827 4837 541 2062 899 2539 9234 715 14816 1297 1484 1221 591 10223 21423 4256 7478 3755 5934 26816 10552 2705 6866 3363 2406 924 37025 1544 13883 3735 7486 6044 4333 12723 1527 11196

La 31 iulie. / On July 31.

PRESCURTÃRI FOLOSITE PENTRU UNITÃÞILE DE MÃSURÃ ABBREVIATIONS USED FOR UNITS OF MEASUREMENT

U.M. M.U. mm m m2 m3 ha (10000 m2) km km2 microgr. mg g kg t tdw l dal hl W kW kWh

= unitate de mãsurã = measurement unit = milimetru = millimetre = metru = metre = metru pãtrat = square metre = metru cub = cubic metre = hectar = hectare = kilometru = kilometre = kilometru pãtrat = square kilometre = microgram = microgram = miligram = miligram = gram = gram = kilogram = kilogram = tonã = tonne = tonã deadweight = tonne deadweight = litru = litre = decalitru = decalitre = hectolitru = hectolitre = watt = watt = kilowatt = kilowatt = kilowatt - orã = kilowatt - hour

kVA MVA CP HP kcal Gcal kO '' ' h 0 nr. no. % mii thou mil. mill. mild. bn echiv. equiv. S.A. A.S. buc. pcs. per. garnit.

= kilovoltamper = kilovoltamper = megavoltamper = megavoltamper = cal putere = horse power = kilocalorie = kilocalorie = gigacalorie = gigacalorie = kilooctet = kilooctet = secundã = second = minut = minute = orã = hour = grad = degree = numãr = number = procent = percentage = mii = thousands (thou) = milion = million = miliard = billion = echivalent = equivalent = substanþã activã = active substance = bucatã = pieces = pereche = pair = garniturã = set

SIMBOLURI FOLOSITE SYMBOLS USED

... ~ G

= nu este cazul = data not applicable = lipsã date = data not available = date neînsumabile = nontotalized data = grafic = graph

*)

= date mai mici decât 0,5 = magnitude less than 0.5 = date mai mici decât 0,05 = magnitude less than 0.05 = date mai mici decât 0,005 = magnitude less than 0.005

**)

***)

XVI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful