You are on page 1of 3

T eres Dios

Marcos Vidal
Transcripcin y Edicin: Juan David Flores

q. = 100

## 12
& 8

S
A
T
B

## 12
&
8

Dsus4/A

Dsus4/A D

fon - do del

##
&

del ms

del ms

##
j
&

## .
&
13

Dsus4/A

Des - de

d - bil es - t,

Dsus4/A

.. .

..
j
j
.

Des - de_el

j
j
.

del ms

al - to lu - gar,

al - to lu - gar,

hon - do a -

bis - mo

Em7

..

te_a - la

..

te_a - la

mi

fuer - te_o

..

ba

..

ba

...

...

r.

ca - da_ins - tan - te de mi vi - da

Des - de

j
j
.

fuer - te_o

d - bil es - t,

j j

.

r.

ca - da_ins - tan - te de mi vi - da con

j
j

G(' 9) Asus4

co - ra - zn,

D/F#

del ms

Asus4

j
j
.
.

Bm7

j
j
.

##
& j j .
##
&

bis - mo

##
j
j
&

.
mi co - ra - zn,
16

Bm7

hon - do a -

Asus4

mar,

## .
&
9

DM7 G/D

Des - de_el fon - do del mar,

##
& j j .
6

Dsus4/A

con

D/F#

go

..

..
..

go

zo

..

zo

##
& ..
20

..

yo

di

## .
&
.

yo

..

di

##
&
29

##
&

## 1.
&
34

G(' 9)

## .
&

la

que t_e - res

Bm

Asus4

T_e - res

Dios.

..

..

..

..

w ..
w.

T_e - res
A

.. .. .. ..

pos - tre_a

que to - da na - cin se

..

G(' 9) D G(' 9) A

2.

..

Bm

T_e - res

..

D/F#

Dios.

Se - or so - bre
G

.. .. . .
. .
.. .. . .
. .

Asus4

..

Se

..

or,T e - res

Se

or,

T e - res Dios.

..

..
..
.

D/F#

ro - ca_e - ter - na,

w ..
w.

Se - or so - bre

Bm

que t_e-res la

w
w ..

Que to - da cria - tu - ra_a - do - re,

.. .. .. ..

Dios.

..

..

ro - ca_e - ter - na,

T_e - res

..

que t_e-res la

Asus4

..

..

.. .. .. ..

..

D/F#

..

D/F#

Que to - da cria - tu - ra_a - do - re,

T,

Desde_el
A

..

..

pos - tre_a

ro - ca_e - ter - na,

T,

.. .. .. ..

..

Dios.

que to - da na - cin se

..

w
w ..

ro - ca_e - ter - na,

la

D/F#

##
& .. .. .. ..
cie - lo_y tie - rra
## . .
& . . .. ..
cie - lo_y tie - rra
39

que t_e - res

..

##
& .. .. .. ..

cie - lo_y tie - rra


## . .
& . . .. ..
cie - lo_y tie - rra
24

D/F#

D/F#

G(' 9)

D G(' 9) D

j
w. . .
Dios.

w.
J . .

D/F#

Se- or so - bre

Se- or so - bre
G

.. .. . .
. .

Que to - da cria - tu - ra_a - do - re,

.. .. . .
. .

Que to - da cria - tu - ra_a - do - re,

##
&

44

D/F#

49

que to - da na - cin se

que to - da na - cin se

##
&

#
.. ## #

#### .
&
. .. .. ..
cie - lo_y tie - rra
#### .. . .
. . ..
&

cie - lo_y tie - rra


A

####
&
E

####
&

#### .
&
.
61

Bsus4

####
&

or,

que

que
E/G#

..
.

or,

to - da

e - res

..
..

e - res

Se

or,

T e - res Dios.

..
T,

w .
w..

.. .. .. .
.

..

se

D G(' 9) D

j
w. . .
Dios.

w.
J . .

E/G#

Se - or so - bre

Se - or so - bre

E/G#

.. .. .. ..

Que to - da cria - tu - ra_a - do - re,

.. .. .. ..

..

na - cin

w
J .

G(' 9)

Que to - da cria - tu - ra_a - do - re,

..

j
w
.

.. . . .
. . .

se

Dios.

Dios.

na - cin

Dios.

..
.

w
w ..

A(' 9)

or,

ro - ca_e - ter - na,

T_e - res

to - da

..

T,

..

que T_e-res la

Dios.

SeT e - res

T_e - res

..

..

D/F#

ro - ca_e - ter - na,

Bsus4

..

Asus4

que T_e-res la

..

C#m

Bm

E/G#

E/G#

pos - tre_a

#
.. ## #

58

pos - tre_a

.. .. .. ..

53

.. .. .. ..

##
&

##
&

..

A(' 9)

..

Se

..

Se

..

..

pos - tre_a

..

T,

..

..

pos - tre_a
E

C#m

A(' 9)

..

T,
E

A(' 9) B

..

..