You are on page 1of 6

Jezu, Wiekuisty Pasterzu dusz, spojrzyj z miosierdziem na Tw ukochan trzod.

Jednoczymy si z Kocioem Powszechnym, ktry modli si o nowego Biskupa Rzymu. Prosimy, aby namaszczony Duchem witym prowadzi nas do wiernoci Twojemu Krlestwu i projektowi ycia. Prosimy Ci o to przez Niepokalan Dziewic Maryj, twoj sodk i wit Matk. Jezu, daj nam witych pasterzy, daj nam pasterzy wedug Twego serca.

Od redakcji
Z wiar w Jezusa Chrystusa, pasterza pasterzy, oddajemy w Wasze rce lutowy NUNTIA. Jak kadego ranka zachca nas psalm inwitatoryjny: Przyjdcie, uwielbiajmy Go padajc na twarze, klknijmy przed Panem, ktry nas stworzy. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska. Z t ufnoci kroczymy ku Wielkanocy jak ludzie i jako wsplnota ktrzy towarzysz temu ludowi aby zawsze by Dobr Nowin dla Ubogich. Przeoony Generalny Wikszo lutego zaja mu wizyta w Prowincji Zachodniej Stanw Zjednoczonych. W rzeczywistoci wizyta w Prowincji Zachodniej rozpocza si 22 stycznia spotkaniem z Wizytatorem i jego Rad. Nastpnie odwiedzi rne domy Prowincji. Podr rozpocza si w Los Angeles, Monte Bello, Santa Barbara, w seminarium w Camarillo i w parafii Najwitszego Serca Pana Jezusa. W kadym z miejsc mia sposobno spotka si z innymi czonkami Rodziny Wincentyskiej. Podczas spotka mona byo sprawdzi cay dynamizm Rodziny Wincentyskiej. Nastpnie uda si do Denver, gdzie oprcz moliwoci spotkania si z Konfratrami mia take okazj uczestniczy ceremonii afiliacji do zgromadzenia Misji czterech osb wieckich. S to dwie pary. Jedna z nich pracuje jako koordynatorzy Wolontariuszy Wincentyskich w Kolorado a druga wspomaga innych wieckich we wzrastaniu w duchowoci wincentyskiej. Dalej, dotar do Dallas w Teksasie. Znajduje si tam parafia Trjcy Przenajwitszej. W swojej dziaalnoci parafia jest bardzo zaangaowana w pomoc ludziom zmarginalizowanym przez spoeczestwo. Mia take okazj odwiedzi rne dziea prowadzone przez Rodzin Wincetysk w tym rejonie. Mia rwnie spotkanie w parafii Najwitszego Zbawiciela (w San Antonio, w Teksasie). Jeden Konfrater pracuje w niej z Afroamerykanami. Nastpnie odwiedzi Little Rock w Arkansas. Konfratrzy prowadz tam ma parafi, w ktrej przede wszystkim pracuj nad formacj wieckich misjonarzy. W ramach planu wizyty odbyo si spotkanie z ponad trzystu osobow grup, z ktrej niektrzy podzielili si wiadectwem jako wieccy misjonarze wincentyscy. Stamtd uda si do Nowego Orleanu, gdzie prowadzona jest parafi z dobrze rozwinit dziaalnoci spoeczn. Tutaj realizowany jest program o nazwie re build (od-budowa). To program skupiajcy si na ludziach ulicy. Nastpnie uda si do Kansas City w Missouri. Znajduje si tam grupa Konfratrw, ktrzy pracuj przy misjach ludowych. Spotka si take z czonkami AIC (Paniami Miosierdzia). Pniej uda si do St. Louis wczeniej odwiedzaj Perryville, miejsce pierwszej misji Zgromadzenia Misji w Stanach Zjednoczonych. Spotka si tam z Konfratrami, czonkami Rodziny Wincentyskiej oraz mia okazj uczestniczenia w ceremonii afiliacji do Zgromadzenia Misji dwch osb wieckich.

Nastpnie odwiedzi Chicago, gdzie znajduj si trzy Domy Zgromadzenia, wszystkie zwizane z DePaul University: jeden to dom formacyjny, drugi to dom dla Misjonarzy pracujcych na uniwersytecie i przy innych dzieach oraz dom studiw dla Konfratrw z rnych prowincji. W chwili obecnej omiu Konfratrw z innych prowincji studiuje na DePaul: dwch Etiopczykw, dwch Nigeryjczykw, dwch Indonezyjczykw Wietnamczyk i Sowak. W nastpnym semestrze spodziewaj si szeciu studentw. Genera mia okazj zapozna si ze wszystkimi programami i usugami oferowanymi przez uniwersytet. Na zakoczenie wizyty, aby wzmocni wzajemne wizi, spotka si z trzema Wizytatorami prowincji amerykaskich. Formacja pocztkowa, formacja ciga, praca z Rodzin Wincentysk, praca we wsplnotach latynoskich to niektre z wielu podniesionych na spotkaniu tematw w celu wzmocnienia integracji pomidzy prowincjami w dzieach ju wykonywanych.

Nowe nominacje w Kurii w 2013 r..


Ksidz G. Gregory Gay CM, Przeoony Generalny Zgromadzenia Misji ogosi dwie najnowsze nominacje wrd personelu Kurii Generalnej w Rzymie, ktre wejd w ycie w marcu 2013 r. Ks. Agnus Heru CM, misjonarz z Prowincji Indonezji zosta mianowany Dyrektorem Archiwum i Biblioteki Kurii Generalnej Zgromadzenia. Ks. Shijo Kanjirathamkunnel CM, kapan z Prowincji IndiePoudnie obejmie urzd Prokuratora Generalnego. Ks. Heru zastpi Ks. Alfredo Becerr CM z Prowincji Meksyku. Ks. Kanjirathamkunnel zastpi ks. Alberto Vernaschiniego CM z Prowincji Rzymskiej.

Ks. Shijo Kanjirathamkunnel urodzi si w 1976 w Kerali w Indiach. Do misjonarskiego Niszego Seminarium wstpi w 1991. Po zakoczeniu Seminarium Internum kontynuowa studia uzyskujc dyplomy z filozofii, psychologii i teologii. wicenia kapaskie Ks. Kanjirathamkunnel przyj w 2004 r. Studiowa Prawo Kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w Hiszpanii, gdzie uzyska licencjat i doktorat. Od 2011 r. peni funkcj Rektora i Superiora Vidya Sadan, misjonarskiego seminarium dla alumnw prowincji indyjskich. Ks. Kanjirathamkunnel by take Sekretarzem Konferencji Wizytatorw Azji i Pacyfiku (APVC). Ksidz Gregory Gay wyrazi wdziczno za wkad pracy zarwno ks. Alfredo Becerra, aktualnemu Dyrektorowi Archiwum i Biblioteki Kurii jak i ks. Alberto Vernaschiemu, aktualnemu Prokuratorowi Generalnemu. Ks. Alfredo jest drugim co do dugoci posugi czonkiem personelu Kurii Generalnej. Przyby w 2005 wkrtce po tym jak zostaem wybrany Przeoonym Generalnym. Wielkodusznie da wiele z siebie nie tylko archiwum i bibliotece, ale rwnie przez zaangaowanie w kwestie sprawiedliwoci i pokoju. Jestem mu wdziczny za cik i oddan prac. ycz mu wszystkiego dobrego po powrocie do Prowincji Meksyku. Dzikuj rwnie jego Prowincji za to, e pozwolia Alfredo na posug w Kurii Generalnej.. Ksidz Gregory zaznaczy take, e ks. Alberto Vernaschi peni funkcj Prokuratora Generalnego od 2009 r. Oprcz pracy dla Kurii Generalnej jako Prokurator Generalny ks. Vernaschi jest take Ekonomem Prowincji Rzymskiej i Superiorem Domu Prowincjalnego. Kady jeden z tych obowizkw byby wystarczajcy dla jednej osoby, lecz ks. Vernaschi wiernie i radonie suy Kurii jako Prokurator Generalny. Za jego ofiarn i pomocn posug jestem mu wielce wdziczny.

Ks. Agnus Heru, urodzi si


w Indonezji w 1969 r. Do Niszego Seminarium w. Wincentego a Paulo wstpi w 1985, a nastpnie odby Seminarium Internum na Filipinach. Powrci do Indonezji, gdzie uczszcza do Wyszego Seminarium i ukoczy studia teologiczne. wicenia kapaskie otrzyma w 1998 r. Studiowa take Teologi Dogmatyczn na Gregorianum. By zaangaowany duszpasterstwo i formacj seminaryjn. Od 2011 r. Ks. Heru by Sekretarzem Prowincji Indonezji i jednoczenie by proboszczem w Surabayi.

Indie wincentyskie: cae zielone o wieej i gorcej krwi


(Ksidz Zeracristos Yosief) "Mamo, dlaczego nie yjemy na ziemi razem z ludmi? -maa rybka zapytaa swoj mam. A ta odpowiedziaa: Moje mae niewinitko, ziemia nie jest dla ryb, a jedynie dla egoistw (przysowie indyjskie). Od 27 stycznia do 22 lutego 2013 przeprowadzi wizytacj kanoniczn Prowincji Poudniowej Indii. Naprawd, to wspaniae widzie jak rozkwitajc obie prowincje indyjskie. Moj radoci chc si z wami podzieli w tych kilku sowach. Zacznijmy od odrobiny historii. Historia naszej obecnoci w Indiach odnotowuje, e po uporczywych probach Stolicy Apostolskiej, Propagandy Wiary (obecnie Kongregacja Doktryny Wiary) za pozwoleniem i bogosawiestwem Przeoonego Generalnego Prowincja Madrycka z pokor rozpocza swoj obecno w Indiach. By rok 1922. Wszystko zaczo si w Odisha, w pnocnorodkowych Indiach, skd nie ruszali si przez dziesiciolecia. Dziwne, e formacj rodowitych hindusw rozpoczto trzydzieci lat pniej, w 1952. Konsekwentnie, pierwszych piciu Misjonarzy hindusw otrzymao wicenia w 1962. Jednake, za spraw Boej Opatrznoci, ktra pozwolia im si rozwija i rosn, w 1970 erygowano w Indiach prowincj. Z oczywistych powodw rozwojowych i organizacyjnych dla wzmocnienia obecnoci wincentyskiej w wielkim kraju jakim s Indie, w listopadzie 1997 Prowincja podzielia si na dwie: Prowincj Pnocn Indii i Prowincj Poudniow. W cigu 15 lat od podziau Prowincja rozrosa si majc 76 Konfratrw. Jak Bg da w przyszym roku bdziemy mieli kolejnych 12 czonkw. Wrd nich 44 Konfratrw jest w wieku od 25 do 25 lat. Ta Prowincja jest caa zielona i kwitnca! Indie s wielkim krajem z 1.200 milionw ludnoci.

Pisz to, eby podzieli si z Wami moj radoci. Ciesz si, poniewa o ile Zgromadzenie Misji w Europie Zachodniej i Ameryce Pnocnej wydaje si, e siwieje z wyranymi oznakami zmczenia, starzenia si i blw plecw, to w Afryce, Azji i Ameryce aciskiej yach modych Konfratrw, ktrzy zapewniaj przyszo, pynie gorca i zimna krew. Modzi, podekscytowani naszym charyzmatem, naszym powoaniem i wincentysk misj. Tak, nasz charyzmat yje, jest aktywny i obecny. Pobudza serca i entuzjazm wielu nakazuje odda swoj modo Panu Jezusowi i Ubogim. Oczywicie, w Indiach zmiany dokonuj si powoli. Tak jak wczeniej spotykamy wielkie rodziny. Lecz znaczca cz naszych Konfratrw pochodzi z maych rodzin (dwu i trzy osobowych). Niektrzy nawet s jedynakami co przy kulturze orientalnej jeeli nie maj silnej i gbokiej wiary moe by problemem egzystencjalnym. Suchajc wiadectw powoania niektrych Konfratrw byem pod wielkim wraeniem. Zdecydowana wikszo naszych wspbraci pochodzi z bardzo religijnych i praktykujcych rodzin. Pamitajmy, e Indie to kraj misji w. Tomasza Apostoa. Zazdronie, jego szcztki przechowuj w Chennai. Podczas gdy poznajemy drzewa po ich owocach, jak mwi Jezus, to w obu prowincjach indyjskich nie moemy spodziewa nic wicej jak obfitych, dobrych i pysznych owocw, poniewa ich chrzecijaskie korzenie s dobre, zdrowe i gbokie. I Misjonarze mog na to liczy.

Seminarium Internum
Gboko poruszya mnie ilo modych Konfratrw w prowincji. Spord wszystkich 121 Konfratrw 95 ma mniej ni 50 lat. To niesamowite.

CLAPVI - Poudnie
Czterech seminarzystw: Peruwiaczyk, Brazylijczyk z prowincji Argentyny i dwch Ekwadorczykw rozpoczo Seminarium Internum CLAPVI - Poudnie 2013-14. Przyjcie nowych seminarzystw miao miejsce 8 stycznia w parafii w. Sebastiana w Macul (Chile). Eucharystii przewodniczy Wizytator Chile, Ksidz Fernando Macas, a koncelebrowali Wizytator Peru, Ksidz Pedro Guilln, Radny Prowincji Argentyny, Ksidz Sergio Plana oraz dyrektor Seminarium Internum Ksidz Carlos Arley Cardona i Ksidz Carlos de la Rivera Rojas. Dzie wczeniej (7 stycznia) w tym samym miejscu ten etap formacji zakpoczyo 6 modziecw skadajc Bonum Propositum, trzech z Prowincji Chile i trzech z Prowincji Argentyny. Kolejnych dwch z tej grupy nalecych do Prowincji Ekwadoru zoyo Bonum Propositum w swoim kraju.

Jakis czas temu odbyem wizyt do Prowincji Holandii i do regionu, gdzie rednia wieku jest bardzo wysoka. Zarwno Prowincja Holandii jak i obecny Region Belgii miay znaczc rol rozwoju Zgromadzenia. Po wyczerpaniu swoich si i tworzeniu cieek dzisiaj na ich skrze wida lady zmczenia nagromadzonego w czasie. Kiedy widzimy ich dzisiaj, wydaje si, e poruszaj si na wzkach inwalidzkich chocia w swoim yciorysie przechowuj wspomnienia, kiedy byli pionierami na obszarach misyjnych, ktry rozkwity i stay si prowincjami, ktre aktualnie s czci przyszoci Zgromadzenia. Podczas, gdy dzisiaj widzimy Prowincj Poudniow Indii gotow do pracy w kadym terenie, paskim i pagrkowatym, ciernistym i gadkim, bo jest w niej gorca krew. Dla Zgromadzenia Misji to jest bogosawiestwo Boe. Zaiste, wszyscy ci modzi bracia, ktrych w tych dniach poznaem sa ukrytym skarbem caego Zgromadzenia. C.M. ma przyszo! Dostrzegem, e podbudowaem Konfratrw. Oni nie myl o sobie i swojej wygodzie lecz s cakowicie oddani i pochonici misj goszenia Ewangelii Ubogim. Wielce mnie uradowao take ycie i posuga naszych Sistr Miosierdzia. Poznaem cztery orodki, w ktrych opiekuj si osobami niesprawnymi psychicznie i fizycznie, chorymi sierotami i ubogimi w podeszym wieku. Zarwno w obu prowincjach indyjskich i jak i u Sistr Miosierdzia Wincentianie naprawd dziaaj!! Z ich mioci do Chrystusa i powiceniem dla Ubogich przynosz nam zaszczyt. Niech dobry Bg bogosawi dobro, ktre czynicie Ubogim.

"Nasza wiara, zawsze moda jest w stanie zaspokoi potrzeby wszystkich czasw, aby leczy rany wszystkich dusz"

Fryderyk Ozanam

"W drodze do nowego wiata" "isti wapaia ingni raya kumra" (w jzyku Miskito)
Jak wiadomo, z inicjatywy hiszpaskich Konfratrw wiele lat temu Zgromadzenie Misji rozpoczla projekt misyjny na terytorium Hondurasu (Ameryka rodkowa). Dzieo ewangelizacji w Kociele zaprzyjanionego Hondurasu realizuje szczeglnie Prowincja Barcelony. Ewangelizacja ma trzy wane aspekty: promocj czowieka poprzez rne projekty integralnego rozwoju ubogich, katechez i formacj chrzecijask tak animatorw pastoralnych jak i wsplnot chrzecijaskich, a na koniec liturgiczne sprawowanie sakramentw, ktre ukierunkowujce oywienie wiary, ktra owieca ycie. Caa ta praca odbywa si w wsplnie z innymi gaziami Rodziny Wincentyskiej: Siostrami Miosierdzia, MISEVI, WMM (JMV) i innymi. Wrd rnych obszarw dziaania znajduj si misje w Wikariacie Moskitia, ternie misyjnym, ktry wspieraj take inne prowincje jak Ameryki rodkowej, Kolumbii oraz inne gazi Rodziny Wincentyskiej. W tych dniach odbywa si V Zgromadzenie Oglne Wikariatu celem odnowienia wiary w Jezusa Chrystusa, aby sta si uczniami i misjonarzami w komunii, poznajc j, wyznajc i celebrujc w rzeczywistoci pastoralnej zakorzenionej spoecznie, kulturowo i eklezjastycznie. Odbyo si ono w Puerto Lempira 12 i 13 lutego. Obecni byli duszpasterze ze wszystkich miejsc w Moskitii obradujc pod hasem "W drodze do nowego wiata" ("isti wapaia ingni raya kumra"). To dobra wiadomo dla tego ternu, ktry jako Wikariat sieje nasiona a nadejdzie dzie, kiedy te nowe pdy bd kontynuowa odnow Kocioa. Jako Koci, jako wikariat, jako parafie, jako wsplnoty i jako wierzcy w Chrystusa musimy pomaga naszym braciom aby y w wierze peni ycia. Zgromadzenie obradowao na temat wymiarw Wsplnoty spoecznoci, misyjnym, samarytaskim Planie Wikariatu, wymiarze paschalnym, dyrektorium delegatw, wpatom na rzecz diecezji i wnioskw kocowych. Zgromadzeni zakoczy wieczr kulturalny prezentujcy tradycyjne rytuay kulturowe, tace i napoje wedug tradycji Miskita. Na zakoczenie obrad przyjto dokument kocowy, ktry zostanie przetumaczony na jzyk Miskito, aby mg by wdroony we wszystkich wsplnota Moskitii.

Nominationes / Confirmationes
PRAGER John Patrick CARVALHO DOS SANTOS Evaldo MANIANGAT Joseph K. GUERRA GONZLEZ Alcibiades Ivan
31/01/2013 26/01/2013

Dyrektor SM Ekwador Wizytator Fortaleza Wizytator Indie Pnoc Superior Regionu Panama

21/02/2013 28/02/2013

Ordinationes
TARIKU Yohannes Hagos Sac Aet 20/01/2013

Necrologium

Nomen LACHOWSKI Joseph M. HALLORAN John Ignatius COELHO FERNANDES Joaquim Modesto DICTUS Wim (C.) FRESCHI Antonio GUTIRREZ LPEZ Mximo

Cond Sac Sac Sac Sac Sac Sac

Dies ob. 20/12/2012 23/12/2012 02/02/2013 17/02/2013 19/02/2013 19/02/2013

Prov. Aet. Voc. Nan Aul Lus Hol Rom Ven 33 83 81 90 87 84 3 63 63 70 67 68