BAGAIMANA MENGANALISIS DATA KUALITATIF?

Sebelum membincangkan mengenai cara menganalisi data, anda perlu tahu jenis dan bentuk kutipan data yang ingin dijalankan. Pemerhatian—terdapat dua jenis pemerhatian iaitu pemerhatian turut serta dan pemerhatian tidak turut serta. Pemerhatian tidak turut serta biasa digunakan dalam kajian kualitatif. Dalam pemerhatian tidak turut serta, pemerhati tidak terlibat secara langsung dalam situasi yang diperhatikan (Gay & Airasian, 2000). Selepas itu, penyelidik harus menentukan bentuk kutipan data yang sesuai digunakan untuk menjawab persoalan kajian. Terdapat dua cara untuk mendapatkan data melalui kaedah pemerhatian iaitu pemerhatian berstruktur dan pemerhatian menggunakan tidak Pemerhatian tidak berstruktur. semak biasanya dilakukan Pemerhatian pemerhatian menggunakan berstruktur manakala catatan selalunya pemerhatian nota lapangan. senarai yang

berstruktur

menggunakan senarai semak lebih mudah untuk dianalisis dan memberi ruang kepada penyelidik untuk membuat pemerhatian tanpa bantuan penyelidik lain. Flanders (1976) telah mengemukan senarai semak berkaitan interaksi guru-murid dalam bilik darjah. Beliau menggunakan senarai semak FIAC. Manakala pemerhatian tidak berstruktur menggunakan catatan nota lapangan agak sukar untuk dijalankan tetapi masih boleh digunakan dengan bantuan rakan penyelidik lain atau merakam menggunakan video/ alat perakan audioSemasa pemerhatian ini, penyelidik akan mencatat beberapa perkara yang diperhatikan seperti masa dan tempat pemerhatian dijalankan, keadaan tempat pemerhatian, aktiviti yang dijalankan dan refleksi penyelidik (Mohd. Najib, 1999). Pemerhatian berstruktur dianalisis menggunakan frekuensi dan peratus melalui senarai semak yang disediakan. Adalah lebih mudah menganalisis apabila pemerhatian menggunakan pemerhatian senarai tidak semak jika dibandingkan menggunakan berstruktur.

Selain itu, borang catatan pemerhatian juga boleh digunakan. Borang ini mencatat tingkah laku guru-pelajar mengikut sela masa yang ditetapkan

kehendak mengikut keperluan persoalan kajian (Mohd Majid. Data temu bual ditranskripsikan kemudian ditaip dan diberikan nombor di bahagian sebelah kiri dan ditinggalkan kosong di sebelah kanan untuk tujuan pengekodan data. berstruktur. Transkripsi dibaca dan tema-tema dikenal pasti kemudian dikodkan. temu bual separa berstruktur dan temu bual terbuka seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Satu ayat dalam transkripsi disebut unit. Temu bual dianalisis melalui transkripsi temu bual. Proses memberi kod terhadap unit-unit ayat ini akan memudahkan penyelidik mengenal pasti tema bagi setiap langkah dan memberi penerangan lanjut berkaitan tingkah laku berkenaan. Proses pengekodan dijalankan sehingga tamat satu transkripsi temu bual bagi seorang peserta kajian. 2000). 1993). Pemerhatian tidak berstruktur menggunakan catatan nota lapangan yang akan dianalisis dengan mempersembahkannya dalam bentuk naratif dengan cara memerihalkan semula apa yang terdapat pada catatan nota lapangan pemerhatian serta menyebut petikan perbualan guru-pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran (Morrison. Tujuannya adalah untuk menyokong dapatan yang sedia ada. Selain itu. 2006). perasaan. Keluaran lepas juga telah menyatakan bahawa temu bual digunakan untuk memperoleh maklumat berkenaan fakta. Catatan berkenaan pemerhatian Temu bual . Unit yang telah dikodkan ditulis di ruang sebelah kanan kertas yang disediakan. tema-tema juga boleh diperolehi daripada catatan berkenaan. Penelitian dokumen .(Chua. Data daripada dokumen boleh . Kesemua jenis temubual boleh dianalisis mengikut proses yang sama iaitu dengan menghasilkan tema-tema atau dipersembahkan dalam bentuk petikan percakapan peserta kajian.digunakan apabila penyelidik ingin mendapatkan data daripada dokumen-dokumen yang berkaitan. kepercayaan.Terdapat 3 jenis temu bual iaitu temu bual juga boleh menerangkan keadaan bilik darjah semasa dijalankan. Hasil analisis data temu bual boleh juga dipersembahkan dalam bentuk memerihalkan semula atau menggunakan kekerapan tema yang diperoleh melalui transkripsi temu bual.

. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kekerapan atau peratus.diperoleh dengan menggunakan borang senarai semak.