‫کاربرد‬

‫بیان عملی که در گذشته اتفاق افتاده و کامل شده‬
‫بیان عملی مستمر در گذشته‪/‬بیان عملی مستمر در گذشته که با عمل دیگر قطع شده‬

‫بیان عملی که قبل از عملی دیگر در گذشته انجام شده‬
‫بیان عملی که قبل از عملی دیگر در گذشته مستمراً انجام میشده‬
‫بیان عادت یا وظیفهی مکرر‪/‬بیان حقایق علمی و قوانین طبیعی‬
‫بیان عمل در حالحاضر یا محدودهی زمانی جاری‪/‬بیان عمل در آینده‬
‫نزدیک‬
‫بیان عملی که در گذشته انجام شده و خود عمل یا اثرش تا الن باقیاست‪.‬‬
‫بیان عملی که انجام شده و هنوز ادامه دارد یا به تازگی پایانیافته و اثرش‬

‫باقیاست‪.‬‬

‫بیان عملی که در آینده اتفاق خواهد افتاد‬
‫بیان عملی که در آینده مستمراً انجام خواهد شد‬
‫بیان عملی که در زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد‬
‫بیان عملی که تا زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت‬
‫بیان عملی که قبل اتفاق افتاده اما نسبت به عملی دیگر حالت آینده دارد‬
‫بیان عملی که در زمان آینده در گذشته مستمراً انجام میشده‬
‫بیان عملی که در زمان آینده در گذشته کامل گردد‬
‫بیان عملی که از گذشته شروع و به طور مستمر تا آینده در گذشته ادامه داشته‬

‫زمان‬

‫نحوهی ساخت‬
‫‪+...‬زمان گذشته فعل‪S+‬‬
‫‪S+was/were+V+(-ing)+...‬‬
‫‪S+had+P.P.‬‬

‫زمان‬

‫ساده‬
‫استمراری‬
‫کامل یا ماضی بعید‬

‫‪۱‬‬
‫گذشته‬

‫‪S+am/is/are+V+(-ing)+...‬‬
‫‪S+have/has+P.P.‬‬
‫‪S+have/has+been+V+(-ing)+...‬‬
‫‪S+will+V+...‬‬
‫‪S+will+be+V+(-ing)+...‬‬
‫‪S+will+have+P.P.‬‬
‫‪S+will+have+been+V+(-ing)+...‬‬
‫)مصدر بدون ‪S+would+(to‬‬
‫‪S+would+be+V+(-ing)+...‬‬
‫‪S+would+have+P.P.‬‬
‫‪S+would+have+been+V+(-ing)+...‬‬

‫‪۲‬‬
‫‪۳‬‬
‫‪۴‬‬

‫‪ S+had+been+V+(-ing)+...‬کامل یا ماضی بعید استمراری‬

‫‪S+V+...‬‬

‫ردیف‬

‫ساده‬

‫‪۵‬‬

‫استمراری‬

‫‪۶‬‬

‫کامل یا ماضی نقلی‬

‫حال‬

‫‪۷‬‬

‫کامل یا ماضی نقلی استمراری‬

‫‪۸‬‬

‫ساده‬

‫‪۹‬‬

‫استمراری‬
‫کامل‬

‫آینده‬

‫‪۱۰‬‬
‫‪۱۱‬‬

‫کامل استمراری‬

‫‪۱۲‬‬

‫ساده‬

‫‪۱۳‬‬

‫استمراری‬
‫کامل‬
‫کامل استمراری‬

‫آینده در گذشته‬

‫‪۱۴‬‬
‫‪۱۵‬‬
‫‪۱۶‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful