You are on page 1of 6

Protok Nr 4

Zebrania Wiejskiego Soectwa Bielany Wrocawskie, ktre odbyo si w dniu 20.02.2913 roku w Bielanach Wrocawskich.

Porzdek zebrania: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ad.1. Zebranie otworzy Pan Adam Orylski Sotys wsi Bielany Wrocawskie. Zebranie rozpoczto w pierwszym terminie o godzinie 18.00. Zebranie w drugim terminie rozpoczo si o godzinie 18.30.Prawomocne. W zebraniu wzio udzia 68 osb ( lista obecnoci w zaczeniu). Zaproszeni gocie: Wjt Gminy- Pan Ryszard Pacholik Sekretarz Gminy Pani Maria Wilk Zastpca Wjta Pan Piotr Kope Pracownik Gminy Pani Monika Penczak Dyrektor Szkoy Pani Beata wiek Powitanie mieszkacw.
Sprawozdanie z biecej dziaalnoci Sotysa. Opinia Zebrania na temat nowego Statutu Soectwa. Omwienie wydatkowania 30000 z z funduszu soeckiego na popraw estetyki wsi ( propozycje mieszkacw ). Podjcie uchway o przystpieniu soectwa do programu Odnowa Wsi. Sprawy biece.

Zakoczenie zebrania.

Przed rozpoczciem prawomocnego zebrania Wjt zabra gos w sprawie wejcia w ycie nowej ustawy Gospodarowania Odpadami , ktra wejdzie w ycie 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z nowelizacj ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, wszystkie Gminy w Polsce zostay zobligowane do przyjcia od wacicieli nieruchomoci obowizkw zwizanych z zagospodarowaniem odpadw komunalnych oraz okrelenia wysokoci opat za ich wywz. Wjt przedstawi metod ustalania opat, oraz stawki i opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opata bdzie ustalana w oparciu o liczb mieszkacw, zamieszkujcych dan nieruchomo ( naley zoy deklaracj, ktra bdzie stanowi podstaw do naliczenia opat) Jeeli odpady bd segregowane w sposb selektywny, to opata bdzie wynosia 13 z od osoby, natomiast za odpady niesegregowane opata bdzie wynosia 25 z od osoby. Opaty za odpady komunalne od dziaalnoci gospodarczej, zostay ustalone w wysokoci 25 z za jeden pojemnik. Odbir odpadw wielkogabarytowych, ktry od kilku lat obowizuje na terenie Gminy, odbywajcy si wiosn i na jesie bdzie obowizywa nadal. Wjt poinformowa, e pracownicy Urzdu Gminy bd pomagali mieszkacom w wypenianiu deklaracji jeli taka potrzeba zajdzie. Istotna informacj, jest rwnie fakt, e opata dotyczy

osb faktycznie zamieszkujcych na danej nieruchomoci i nie jest zwizana z zameldowaniem. Czstotliwo odbioru odpadw komunalnych zostaa ustalona raz na dwa tygodnie, co wzbudzio zaniepokojenie wrd obecnych na zebraniu. Pan Romuald Sobaski zapyta, czy za dodatkow opat mona zwikszy czstotliwo odbioru odpadw. Pan Piotr Kope zastpca Wjta poinformowa, e na dzie dzisiejszy takiego rozwizania Gmina nie bierze pod uwag. Zastpca Piotr Kope poinformowa rwnie, e bdzie istniaa moliwo odbioru odpadw biodegradalnych w ramach opaty w pojemnikach 120 - lirowych np: skoszonej trawy. Wjt poinformowa mieszkacw o koniecznoci wypowiedzenia obowizujcych Umw z obecnymi odbiorcami odpadw komunalnych, tak aby na dzie 1 lipca nie ponosi dodatkowych opat. Gos zabra Pan Werner Sobaski :zada pytanie, czy Gmina w imieniu mieszkacw moe wypowiedzie umowy obecnie obowizujce ? Pan Wjt poinformowa, e nie ma takiej moliwoci, e umowy s zawierane z konkretn osob i to ta osoba musi zoy wypowiedzenie takiej umowy, aby byo prawomocne. Pan Henryk Pierchaa zgosi potrzeb, aby dokadnie jeszcze raz opisa zasady i opaty zwizane z odbiorem odpadw komunalnych w gazetce Wieci Gminne . Ad.2. Sotys przedstawi sprawozdanie za rok 2012. Inwestycje : - Zakup awek ( realizacja wiosna 2013) - Zakup sprztu muzyczno owietleniowego do wietlicy - Zakup wyposaenia do wietlicy ( owietlenie, choinka, wieczniki) - Wykonanie nasadze ( przy poczcie, parking przy kociele, parking przy ul. Makowej ) - Zakup betonowych donic ulicznych - Zakup sprztu do prac porzdkowych ( rkawice, worki, grabie) - Zakup nowych stow na wyposaenie wietlicy wiejskiej Kwota razem 17 344 z. Imprezy: - Spotkanie opatkowe stycze 2012 - Wiosenny turniej szachowy o puchar sotysa - Przygotowanie otarza na Boe Ciao - Przygotowanie wieca doynkowego - Festyn Bielan Wrocawskich wrzesie 2012 - Organizacja Dnia Seniora - Wsporganizacja Jaseek - Zabawa mikoajkowa dla dzieci - Mikoajkowy turniej szachowy - Spotkanie opatkowe stycze 2013 Kwota wydane na powysze wynosi razem 18 950 z. Ad. 3. Sotys poprosi uczestnikw zebrania wiejskiego, aby przeprowadzono gosowanie nad zmianami w nowym Statucie Soectwa.

Gos zabraa Sekretarz Gminy informujc, e zmiany dotycz gwnie wyborw na Sotysa i przedstawia jak te zmiany bd wyglday: wybory na Sotysa bd odbyway si na podobnych zasadach jak wybory samorzdowe. Kandydaci na Sotysa bd zgaszani przez mieszkacw soectwa. Wybory bd przeprowadzone w dniu wolnym od pracy, w wyznaczonych do tego lokalach wyborczych. Gosowanie bdzie przeprowadzane w oparciu spisu wyborcw, co oznacza, e wyborca stale zamieszkay na terenie danego soectwa bez zameldowania na pobyt stay wpisany zostanie do rejestru, jeli zoy w Urzdzie Gminy pisemny wniosek. Wprowadzenie zmian uatwi w przyszoci przeprowadzanie takich wyborw, skrci czas trwania zebra powiconych wyborom na Sotysa, ktre niejednokrotnie trway kilka godzin. Nastpnie gos zabra Sotys , oddajc mieszkacom pod gosowanie zmiany do statutu, ktre chce wprowadzi po uprzednich konsultacjach z Rad Soeck, dotyczy to zmian w zapisach poniej. 15 pkt.2 Inicjatyw uchwaodawcz na zebraniu wiejskim posiada grupa 5 osb. Za gosowao 49 osb Przeciwko gosowao 8 osb Wstrzymao si od gosowania 11 osb 16 pkt.2 Zgaszanie na Sotysa powinno by poparte wasnorcznymi podpisami popierajcych go wyborcw, w liczbie co najmniej 50 osb. Za gosowao 47 osb Przeciwko gosowao 11 Wstrzymao si od gosowania 10 osb 45 pkt. 2 Gosowanie odbywa si poprzez postawienie znaku x na karcie do gosowania przy nazwiskach 9 kandydatw na czonkw Rady Soeckiej. Za gosowao 55 osb Wstrzymao si od gosowania 13 osb 46 pkt.1 Za wybranych uwaa si 9 kandydatw, ktrzy w gosowaniu otrzymali najwiksz liczb wanie oddanych gosw. Za gosowao 55 osb Wstrzymao si od gosowania 13 osb 59 pkt.5 Sotys zobowizany jest do przedoenia Radzie Gminy uchway zebrania w cigu 14 dni od ich podjcia. Za gosowao 41 osb Przeciwko gosowao 11 Wstrzymao si od gosowania 16 63 pkt. 2 Rada Soecka skada si z 9 osb. Za gosowao 54 osoby Wstrzymao si od gosowania 14 osb Ustalono ponad to, e zapisy dotyczce 5 pkt.7 zada Sotysa w kwestii utrzymania porzdku i czystoci na obszarze soectwa, polegaj na prowadzeniu nadzoru i przyjmowaniu zgosze od mieszkacw , oraz przekazywanie ich odpowiednim subom. Zapis w statucie Opinie dla stowarzysze nie dotyczy soectwa i pozostanie wykrelony.

Ostatecznie zarzdzono gosowanie nad przyjciem caoci nowego statutu: Za gosowao 63 osoby Wstrzymao si od gosowania 5 osb Nowy statut Soectwa wsi Bielany Wrocawskie zosta przyjty. Ad. 4 Omwienie wydatkowania 30 000 z z funduszu soeckiego na popraw estetyki wsi
( propozycje mieszkacw ). Sotys przedstawi plan wydatkowania budetu soectwa. W ramach w/w kwoty odbd si : - wiosenna i jesienna akcja sprztania wybranego obszaru wsi - zakup i ustawienie donic przy gwnej ulicy w Bielanach celem upikszenia wsi, - zatrudnienie osoby do porzdkowania Arkalandii. Gos zabraa Radna Pani Elbieta Regulska z prob o przeznaczenie kwoty z funduszu na uoenie krawnikw i wysypanie kamienia wok muru kocioa w Bielanach Wr, co zabezpieczy ten mur przed zniszczeniem.

Sotys przedstawi informacje dotyczce zrealizowanych wnioskw budetowych z roku 2012: - Budowa zatoczki autobusowej na ul. Wrocawskiej ( realizacja do czerwca 2013 ,) - Budowa placu zabaw przy szkole ( uzupenienie), - Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym ( zadanie zrealizowane ). Sotys poinformowa uczestnikw zebrania o zoonych wnioskach do budetu na rok 2013. - Dokoczenie budowy placu zabaw przy szkole, - Wykonanie chodnika na ul. Kleciskiej, - Wykonanie cznika ul. Wiosennej i ul. Platanowej do ul. Brzozowej ( dywanik asfaltowy ), - Budowa budynku w systemie moduowym na cele mieszkacw , biblioteka wiejska, wietlica rodowiskowa, pomieszczenia na zajcia kulturalne i owiatowe, - Budowa placu zabaw ul. wierkowa, - Pozyskanie terenu z ANR przy ul. wierkowej. aden z wnioskw na rok 2013 nie zosta uwzgldniony w budecie Gminy Kobierzyce, jako zadanie wasne Gminy. Zastpca Wjta przedstawi informacj dotyczc kwoty , ktra zostaa zapisana w budecie na inwestycje w Bielanach, wynosi ona zaledwie 660 000 z. Sotys przypomina, e w roku 2010 kwota na inwestycje wynosia 3 miliony z, w roku 2011 - 1 milion z, w roku 2012 - 900 tysicy z. Ad.5 Podjcie uchway o przystpieniu Soectwa wsi Bielany Wrocawskie do programu Odnowa Wsi. Gociem zebrania wiejskiego bya Pani Monika Penczak , pracownik Urzdu Gminy Kobierzyce, ktra zaprosia soectwo Bielany Wrocawskie do wzicia udziau w programie Odnowa Wsi. Zawizaa si grupa mieszkacw, ktra przystpia do programu i bdzie dziaaa dla Bielan: 1. Pani Magorzata Fidler 2. Pan Roman Bonikowski 3. Pani Jadwiga Smaczyska

4. Pani Daria Blaut-Kwiatek 5. Pani Mirosawa Wolek 6. Pani Aneta Ilnicka 7. Pan Krzysztof Ilnicki Wol uczestnikw zebrania Liderem Grupy zostaa wybrana Pani Magorzata Fidler. Podjto Uchwa o przystpieniu soectwa do programu Odnowa Wsi Za przystpieniem gosowao 67 osb Wstrzymaa si 1 osoba . Ad. 6 Sprawy biece. Sotys poinformowa o najbliszym wykonaniu i zakoczeniu inwestycji: - Wykonanie parkingu przy Arkalandii, - Wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Wrocawskiej, - Wykonanie cznika midzy osiedlem Arkadia a ul. Kolejow, - Zakoczenie realizacji budowy owietlenia, Sotys przedstawi informacj o przebiegu zebrania wsi lza: Sotys zosta zaproszony na to zebranie, ktre odbyo si 15.02.2013 poniewa mieszkacy lzy podejmowali Uchwa dotyczc wczenia do terenu soectwa Bielany Wrocawskie dziaki pod obiektem wielofunkcyjnym przy ul. Przystankowej 2. Mieszkacy lzy nie wyrazili zgody na wyczenie tego terenu. Sotys wyrazi zaniepokojenie zwizane z sytuacj wietlicy wiejskiej, poprosi Wjta o deklaracj, zadajc pytanie: czy wietlica znajdujca si w obiekcie wielofunkcyjne mieszczca si w lzie przy ul. Przystankowej 2 jest wietlic wiejsk miejscowoci Bielany Wrocawskie. Wjt Ryszard Pacholik potwierdzi publicznie, e wietlica w obiekcie wielofunkcyjnym w lzie przy ul. Przystankowej 2, jest wietlic wiejsk wsi Bielany Wrocawskie, pod zarzdem sotysa wsi. Jest obiektem gminnym wybudowanym dla mieszkacw wsi Bielany Wrocawskie. W dalszej czci zebrania gos zabraa Pani Anna Turkowska, zadajc pytanie, kiedy zostanie oddany do uytku nowo wybudowany modu przy szkole w Bielanach? Wjt poinformowa , e modu zostanie oddany do uytku w kwietniu 2013 roku. Wjt zapewnia rwnie mieszkacw , e najdalej w 2016 roku problem z przepenieniem w szkoach zostanie rozwizany, obecnie budowana jest szkoa w Tycu Maym i projektowana jest szkoa w Wysokiej. Nastpnie gos zabrali mieszkacy. Pan Werner Sobaski zgosi prob o oznakowanie przejcia dla pieszych przez ul. Soneczn na wysokoci stawu przy kociele, zwrci rwnie uwag aby takich przej przez gwn ulic w Bielanach byo wicej. Pani Czesawa Berezowska zgosia problem zakcania spokoju mieszkacw ul. Jaminowej, zgosia, e s tam urzdzane wycigi samochodowe, zgosia problem uszkodzonej nawierzchni tej ulicy, poprosia o naoenie nowej nakadki asfaltowej, wykonanie chodnika, oraz wykonanie spowalniaczy na tej ulicy. Naley doda, e na ulicy brak jest oznaczenia z jej nazw , w ostatnim czasie zosta skradziony znak przejcia dla pieszych. Ponad to ulica jest zabocona, zamiecona i nagminnie s tam zaatwiane potrzeby fizjologiczne goci Arkalandii. Pani prosi o rozwizanie tego problemu.

Radny Zenon Muraczewski zapyta Wjta o wyjanienie pogosek dotyczcych ograniczenia organizacji wesel w wietlicy wiejskiej Bielan Wrocawskich . Wjt wyjani, e zostay takie ograniczenia wprowadzone , gdy obiekt w znacznej czci uleg zniszczeniu, organizacja wesel zakca rwnie plan biecych zaj w wietlicy. Pan Jarosaw Polita zareagowa gwatownym oburzeniem na zarzuty skierowane w stron mieszkacw , jakoby wszystkie problemy np. zniszczona podoga, za segregacja mieci, uszkodzone stoy, wynikay wycznie z winy mieszkacw , a przecie wynika to z normalnego uytkowania. Pan Piotr yszczak zada pytanie dotyczce planowanej inwestycji budowy Aquaparku, Wjt potwierdzi, e trwaj prace projektowe i uzgodnienia techniczne, i e powstanie taki Aquapark. Zebranie zostao zamknite po 4 godzinach, okoo godziny 22.00 Protok sporzdzi/a Sotys