You are on page 1of 7

MICHELIN ACTIVE WHEEL

2008 Paris Motor Show


October 2008

Press Kit

=
=
=
=
=
=
=
=
=
Contents

=
=
=
pìãã~êó=
jáÅÜÉäáå=^ÅíáîÉ=tÜÉÉäW=íÜÉ=êÉáåîÉåíÉÇ=ïÜÉÉä=
=
=
oÉÇìÅáåÖ=ÅçãéçåÉåí=ëáòÉW=íÜÉ=íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=áååçî~íáçå=ÄÉÜáåÇ=íÜÉ=jáÅÜÉäáå=^ÅíáîÉ=
tÜÉÉä=
=
=
táíÜ=íÜÉ=jáÅÜÉäáå=^ÅíáîÉ=tÜÉÉäI=~=åÉïI=êÉ~äáëíáÅ=~ééêç~ÅÜ=íç=íÜÉ=~ìíçãçÄáäÉ=
=
=
oÉëÉ~êÅÜ=~åÇ=ÇÉîÉäçéãÉåí=íç=ëìééçêí=jáÅÜÉäáåÛë=îáëáçå=çÑ=êç~Ç=íê~åëéçêí~íáçå=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Summary
=
=
Michelin Active Wheel: the reinvented wheel
=
=
få= OMMUI= jáÅÜÉäáå= Ü~ë= êÉáåîÉåíÉÇ= íÜÉ= ïÜÉÉäI= Éå~ÄäáåÖ= íÜÉ= ìåîÉáäáåÖ= çÑ= íïç= Å~êë= ~í=
íÜÉ=m~êáë=jçíçê=pÜçï=íÜ~í=ìëÜÉê=áå=~=íçí~ääó=åÉï=Éê~K=
=
få= NUVRI= ^åÇê¨= ~åÇ= bÇçì~êÇ= jáÅÜÉäáåI= íÜÉ= ÄêçíÜÉêë= ïÜç= ÑçìåÇÉÇ= íÜÉ= dêçìé= íÜ~í=
ÄÉ~êë= íÜÉáê= å~ãÉI= íê~åëÑçêãÉÇ= íÜÉ= ~ìíçãçÄáäÉ= ïÜÉÉä= Äó= ~ÇÇáåÖ= ~= íáêÉ= Ñçê= íÜÉ= Ñáêëí=
íáãÉK=qÜÉáê=áååçî~íáçå=ÉåÇìêÉë=íç=íÜáë=Ç~óK=
=
jçêÉ= íÜ~å= ~= ÅÉåíìêó= ä~íÉêI= jáÅÜÉäáå= ï~åíë= áíë= ä~íÉëí= áååçî~íáçå= íç= Éåàçó= íÜÉ= ë~ãÉ=
ëìÅÅÉëë=~ë=áíë=áääìëíêáçìë=éêÉÇÉÅÉëëçê=áå=NUVRK=
=
få=OMMUI=íÜÉ=íê~åëÑçêã~íáçå=áë=íêìäó=êÉîçäìíáçå~êóÔåç=ãçêÉ=ÉåÖáåÉ=ìåÇÉê=íÜÉ=Ñêçåí=
çê= êÉ~ê= ÜççÇI= åç= ãçêÉ= íê~Çáíáçå~ä= ëìëéÉåëáçå= ëóëíÉãI= ~åÇ= åç= ãçêÉ= ÖÉ~êÄçñ= çê=
íê~åëãáëëáçå=ëÜ~Ñí=íÜ~åâë=íç=íÜÉ=jáÅÜÉäáå=^ÅíáîÉ=tÜÉÉäK=qÜ~íÛë=ÄÉÅ~ìëÉ=~ää=ÉëëÉåíá~ä=
ÅçãéçåÉåíë= Ü~îÉ= ÄÉÉå= áåíÉÖê~íÉÇ= áåíç= íÜÉ= ïÜÉÉä= áíëÉäÑK= `~êë= ÉèìáééÉÇ= ïáíÜ= íÜáë=
áåíÉÖê~íÉÇ=ëçäìíáçå=ÇÉäáîÉê=~å=~êê~ó=çÑ=ìåáèìÉ=~Çî~åí~ÖÉëK=få=~=ëÉåëÉI=íÜÉ=jáÅÜÉäáå=
^ÅíáîÉ= tÜÉÉä= áë= ~å= áåíÉääáÖÉåí= ïÜÉÉä= Å~é~ÄäÉ= çÑ= éêçéÉääáåÖ= Å~êë= ïáíÜçìí= Ö~ëçäáåÉI=
ïÜáäÉ= ÉåëìêáåÖ= ëìëéÉåëáçå= ~åÇ= Äê~âáåÖ= ÑìåÅíáçåë= íç= éêçîáÇÉ= ìåêáî~äÉÇ= êç~Ç=
Ü~åÇäáåÖ=~åÇ=ÅçãÑçêíK=
=
qÜÉ=jáÅÜÉäáå=^ÅíáîÉ=tÜÉÉä=áå~ìÖìê~íÉë=~=åÉï=Éê~=áå=êç~Ç=íê~åëéçêí~íáçå=áå=ïÜáÅÜ=~=
Å~êÛë= êç~ÇI= ë~ÑÉíóI= ÉåÉêÖó= ~åÇ= ÉåîáêçåãÉåí~ä= éÉêÑçêã~åÅÉ= ~ÅÜáÉîÉ= ìåéêÉÅÉÇÉåíÉÇ=
äÉîÉäëK=qÜáë= áë=ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ=~=ãáåá~íìêÉ=íê~Åíáçå=ÉåÖáåÉ=~åÇ=~å=ÉäÉÅíêáÅ~ä=ëìëéÉåëáçå=
ëóëíÉã= áåÅçêéçê~íÉÇ= áåíç= íÜÉ= ïÜÉÉäK= qÜÉëÉ= íÉÅÜåçäçÖáÉë= ÇÉîÉäçéÉÇ= Äó= jáÅÜÉäáå=
Ü~îÉ=ã~ÇÉ=áí=éçëëáÄäÉ=íç=ÅçãéäÉíÉ=êÉíÜáåâ=íÜÉ=~ìíçãçÄáäÉK=
=
qÜÉ= ãçëí= ~Çî~åÅÉÇ= áääìëíê~íáçå= çÑ= íÜáë= ~ÅÜáÉîÉãÉåí= áë= íÜÉ= åÉï= sÉåíìêá= sçä~ÖÉI=
ïÜáÅÜ= áë= ÄÉáåÖ= ìåîÉáäÉÇ= áå= ~= ïçêäÇ= éêÉãáÉêÉ= ~í= íÜÉ= OMMU= m~êáë= jçíçê= pÜçïK= cáííÉÇ=
ïáíÜ=íÜÉ=jáÅÜÉäáå=^ÅíáîÉ=tÜÉÉäI=íÜÉ=Å~ê=áë=~=êç~ÇëíÉê=íÜ~í=áë=ïÉää=~ÜÉ~Ç=çÑ=áíë=íáãÉK=
^åÇ=ïáíÜ=ÖççÇ=êÉ~ëçåÁ=táíÜ=áíë=áååçî~íáîÉ=ÇÉëáÖå=íÜ~í=áë=ÑêÉÉ=çÑ=~ää=Åçåëíê~áåíë=EäáâÉ=
íÜÉ= åÉÉÇ= íç= ÜçìëÉ= ~å= ÉåÖáåÉF= ~åÇ= áíë= ÉäÉÅíêáÅ~ä= ÇêáîÉ= ãçíçêI= íÜÉ= sÉåíìêá= sçä~ÖÉ=
ÇÉäáîÉêë= çìíëí~åÇáåÖ= êç~Ç= éÉêÑçêã~åÅÉI= ë~ÑÉíó= ~åÇ= ÅçãÑçêíÔ~ää= áå= ~å=
ÉåîáêçåãÉåí~ääó=ÑêáÉåÇäó=îÉÜáÅäÉK=
=
qÜÉ= ëÉÅçåÇ= îÉÜáÅäÉÔíÜÉ= åÉï= tfiiÔáë= Äìáäí= íÜêçìÖÜ= ~= é~êíåÉêëÜáé= áåîçäîáåÖ=
eÉìäáÉòI= jáÅÜÉäáå= ~åÇ= lê~åÖÉK= qÜÉ= ïçêäÇÛë= Ñáêëí= Éñ~ãéäÉ= çÑ= ~å= bs= Å~é~ÄäÉ= çÑ=
ÜçäÇáåÖ= áíë= çïå= ~Ö~áåëí= íê~Çáíáçå~ä= ~ìíçãçÄáäÉëI= íÜáë= ëã~ääJëáòÉ= îÉÜáÅäÉ= Å~å= ÄÉ=
~Ç~éíÉÇ=Ñçê=ìëÉ=~ë=ÄçíÜ=~=é~ëëÉåÖÉê=Å~ê=~åÇ=~=ìíáäáíó=îÉÜáÅäÉK=qÜÉ=tfii=éêçîáÇÉë=~=
éê~ÅíáÅ~ä=ëçäìíáçå=íç=êç~Ç=íê~åëéçêí~íáçå=ÅçåÅÉêåë=áå=íÜÉ=~êÉ~ë=çÑ=ÉåÉêÖó=êÉëçìêÅÉëI=
ìêÄ~å=éçääìíáçå=~åÇ=éÉêëçå~ä=ë~ÑÉíóK=
=
=
Reducing component size: the technological innovation
behind the Michelin Active Wheel=
=
qÜÉ= âÉó= íç= íÜÉ= jáÅÜÉäáå= ^ÅíáîÉ= tÜÉÉäÛë= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ÄêÉ~âíÜêçìÖÜ= áë= áíë= Åçãé~Åí=
íê~Åíáçå= ãçíçê= ~åÇ= áåíÉÖê~íÉÇ= ëìëéÉåëáçå= ëóëíÉãK= _ó= êÉÇìÅáåÖ= íÜÉ= ëáòÉ= çÑ= íÜÉëÉ=
ÅçãéçåÉåíëI=jáÅÜÉäáå=Ü~ë=ã~ÇÉ=áí=éçëëáÄäÉ=íç=êÉáåîÉåí=íÜÉ=ïÜÉÉäK=
=
cçê=íÜÉ=Ñáêëí=íáãÉ=ÉîÉêI=íÜÉ=ïÜÉÉä=áåíÉÖê~íÉë=åçí=çåäó=íÜÉ=Äê~âÉ=Çáëâ=Äìí=ïÜ~íÛë=ãçêÉ=
íÜÉ=îÉÜáÅäÉÛë=ÉäÉÅíêáÅ~ä=ÇêáîÉ=ãçíçê=~åÇ=ëìëéÉåëáçå=ãçíçê=EëÉÉ=áääìëíê~íáçå=ÄÉäçïFK=
=

=
aÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=~ãçìåí=çÑ=éçïÉê=çê=íóéÉ=çÑ=ìë~ÖÉ=ÇÉëáêÉÇI=~=ÖáîÉå=îÉÜáÅäÉ=ã~ó=
áåíÉÖê~íÉ= Ñçìê= ãçíçêë= EçåÉ= áå= É~ÅÜ= ïÜÉÉäF= çê= íïç= ãçíçêë= Eáå= íÜÉ= Ñêçåí= ïÜÉÉäëI= Ñçê=
Éñ~ãéäÉFK=få=íÜáë=ï~óI=íÜÉ=jáÅÜÉäáå=^ÅíáîÉ=tÜÉÉä=~ääçïë=~ìíçãçÄáäÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉêë=
íç=ÅçåíáåìÉ=ÇÉëáÖåáåÖ=ÄçíÜ=íïç=~åÇ=ÑçìêJïÜÉÉä=ÇêáîÉ=Å~êëK=
=
táíÜ= íÜÉ= jáÅÜÉäáå= ^ÅíáîÉ= tÜÉÉäI= íÜÉ= ÉåÉêÖó= íÜ~í= éçïÉêë= íÜÉ= áåíÉÖê~íÉÇ= ãçíçê= áë=
~äï~óë=ÉäÉÅíêáÅI=ïÜÉíÜÉê=áí=ÅçãÉë=Ñêçã=~=äáíÜáìã=áçå=çê=çíÜÉê=íóéÉ=çÑ=Ä~ííÉêóI=~=ÑìÉä=
ÅÉääI=~åÇLçê=ëìéÉêÅ~é~ÅáíçêëK=få=~ää=Å~ëÉëI=íÜÉëÉ=éçïÉê=ëçìêÅÉë=çÑÑÉê=íïç=áãéçêí~åí=
ÄÉåÉÑáíëÔòÉêç= éçääìíáçå= ~åÇ= çéíáã~ä= ÅçãÑçêíÔëáåÅÉ= îÉÜáÅäÉë= ÉèìáééÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ=
jáÅÜÉäáå= ^ÅíáîÉ= tÜÉÉä= Éãáí= åç= ÖêÉÉåÜçìëÉ= Ö~ëÉëK= tÜ~íÛë= ãçêÉI= ÉäÉÅíêáÅ~ä= éçïÉê=
íê~áåë=~êÉ=ÉñíêÉãÉäó=èìáÉíI=ïÜáÅÜ=áë=~å=~Çî~åí~ÖÉ=åçí=çåäó=íç=é~ëëÉåÖÉêë=Äìí=~ÄçîÉ=
~ää= íç= éÉçéäÉ= çìíëáÇÉ= íÜÉ= îÉÜáÅäÉK= få= ëÜçêíI= ~= Å~ê= éçïÉêÉÇ= Äó= íÜÉ= jáÅÜÉäáå= ^ÅíáîÉ=
tÜÉÉä=ëçäìíáçå=áë=äáâÉ=~=ÄêÉ~íÜ=çÑ=ÑêÉëÜ=~áê=áå=ìêÄ~å=ÉåîáêçåãÉåíëK=
=
qÜÉ=ã~àçê=~ÅÅçãéäáëÜãÉåí=çÑ=íÜÉ=jáÅÜÉäáå=^ÅíáîÉ=tÜÉÉä=áë=íç=ÇÉäáîÉê=çìíëí~åÇáåÖ=
éÉêÑçêã~åÅÉ= ÄçíÜ= çå= íÜÉ= êç~Ç= ~åÇ= ïáíÜ= êÉÖ~êÇ= íç= íÜÉ= ÉåîáêçåãÉåíI= ~ë=
ÇÉãçåëíê~íÉÇ= Äó= íÜÉ= åÉï= tfii= Å~êK= fíë= íïç= ÉåÖáåÉë= ÜçìëÉÇ= áå= íÜÉ= Ñêçåí= ïÜÉÉäë=
ã~âÉ= íÜÉ= Å~ê= ÉñíêÉãÉäó= êÉëéçåëáîÉK= ^ë= Ñçê= íÜÉ= sÉåíìêá= sçä~ÖÉI= ïáíÜ= áíë= Ñçìê=
ãçíçêáòÉÇ= ^ÅíáîÉ= tÜÉÉäëI= áí= çÑÑÉêë= áãéêÉëëáîÉ= éÉêÑçêã~åÅÉ= áå= íÜÉ= ~êÉ~ë= çÑ=
~ÅÅÉäÉê~íáçå=~åÇ=êç~Ç=ÜçäÇáåÖK=
qÜáë=Çóå~ãáëã=áë=ìåÇÉêéáååÉÇ=Äó=~=ëìëéÉåëáçå=ëóëíÉã=íÜ~í=ëÉíë=åÉï=ëí~åÇ~êÇë=áå=
êç~Ç= ÜçäÇáåÖ= ~åÇ= ÅçãÑçêíK= táíÜ= íÜÉ= jáÅÜÉäáå= ^ÅíáîÉ= tÜÉÉäI= íÜÉ= îÉÜáÅäÉÛë=
ëìëéÉåëáçå= áë= åç= äçåÖÉê= ãÉÅÜ~åáÅ~ä= Äìí= ÉäÉÅíêáÅ~äK= qÜáë= ìåáèìÉ= ëóëíÉã= ÑÉ~íìêÉë=
ÉñíêÉãÉäó= Ñ~ëí= êÉëéçåëÉ= íáãÉÔàìëí= PLNMMMíÜ= çÑ= ~= ëÉÅçåÇK= ^ää= éáíÅÜáåÖ= ~åÇ= êçääáåÖ=
ãçíáçåë=~êÉ=~ìíçã~íáÅ~ääó=ÅçêêÉÅíÉÇK=
=
qÜÉ=jáÅÜÉäáå=^ÅíáîÉ=tÜÉÉä=ÖêÉ~íäó=ëáãéäáÑáÉë=íÜÉ=îÉÜáÅäÉ=ÇÉëáÖå=éêçÅÉëë=Äó=ã~âáåÖ=
íÜÉ=ãÉÅÜ~åáÅ~ä=ÅçãéçåÉåíë=çå=~=ÅçåîÉåíáçå~ä=Å~ê=ëìéÉêÑäìçìëK=sÉÜáÅäÉë=éçïÉêÉÇ=
Äó= íÜÉ= jáÅÜÉäáå= ^ÅíáîÉ= tÜÉÉä= Ü~îÉ= åç= åÉÉÇ= Ñçê= ~= ÖÉ~êÄçñI= ÅäìíÅÜI= íê~åëãáëëáçå=
ëÜ~ÑíI=ÇáÑÑÉêÉåíá~ä=çê=ëÜçÅâ=~ÄëçêÄÉêëK=qÜáë=áå=íìêå=ã~âÉë=Å~êë=äáÖÜíÉê=~åÇ=íÜìë=ãçêÉ=
ÉåÉêÖó=ÉÑÑáÅáÉåíK=^ë=~=êÉëìäíI=íÜÉ=îÉÜáÅäÉ=Å~å=~ÅÜáÉîÉ=~å=çéÉê~íáåÖ=ê~åÖÉ=áå=äáåÉ=ïáíÜ=
ãçíçêáëí=ÉñéÉÅí~íáçåëK=
=
qÜÉ= jáÅÜÉäáå= ^ÅíáîÉ= tÜÉÉä= áë= ÅäÉ~êäó= ~= Ö~ãÉ= ÅÜ~åÖÉêI= éêçîáÇáåÖ= ~å= ÉÑÑÉÅíáîÉ= ~åÇ=
ÉäÉÖ~åí= êÉëéçåëÉ= íç= íçÇ~óÛë= ÅêáíáÅ~ä= êç~Ç= íê~åëéçêí~íáçå= áëëìÉëW= ÉåÉêÖó= Eèì~åíáíóI=
ÇáîÉêëáíó= ~åÇ= ÅçëíFI= ÖêÉÉåÜçìëÉ= Ö~ë= ÉãáëëáçåëI= ìêÄ~å= ÅçåÖÉëíáçå= ~åÇ= ìêÄ~å=
éçääìíáçåK=
=
=
With the Michelin Active Wheel, a new, realistic approach
to the automobile=
=
qÜÉ= jáÅÜÉäáå= ^ÅíáîÉ= tÜÉÉä= ÅÜ~ääÉåÖÉë= ~= äçí= çÑ= ÅçåîÉåíáçå~ä= ïáëÇçã= ~Äçìí= íÜÉ=
~ìíçãçÄáäÉK=
=
qÜ~åâë=íç=íÜÉ=jáÅÜÉäáå=^ÅíáîÉ=tÜÉÉäI=~å=bs=Å~å=ÄÉ=êÉÇÉëáÖåÉÇ=Ñêçã=íçé=íç=Äçííçã=
ëáåÅÉ= ~ää= âÉó= ÅçãéçåÉåíëÔíÜÉ= ÉåÖáåÉI= ÉäÉÅíêáÅ~ä= ëìëéÉåëáçå= ëóëíÉãëI= íáêÉ= ~åÇ=
Äê~âÉëÔ~êÉ= åçï= áåíÉÖê~íÉÇ= áå= íÜÉ= ïÜÉÉäK= få= íÜáë= ï~óI= íÜÉ= jáÅÜÉäáå= ^ÅíáîÉ= tÜÉÉä=
çéÉåë=åÉï=éçëëáÄáäáíáÉë=Ñçê=ÅêÉ~íáîÉ=ëçäìíáçåë=áå=~í=äÉ~ëí=ÑáîÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=~êÉ~ëW=
- aÉëáÖåK=
- båÉêÖó=ë~îáåÖë=~åÇ=éçääìíáçå=~Ä~íÉãÉåíK=
- p~ÑÉíóK=
- `çãÑçêíK=
- ^Ç~éíáåÖ=îÉÜáÅäÉë=íç=ìë~ÖÉ=åÉÉÇëK=
=
páãéäáÑóáåÖ= îÉÜáÅäÉë=ÅêÉ~íÉë= åÉï= çééçêíìåáíáÉë= áå= îÉÜáÅäÉ= ÇÉëáÖå= Äó= ÑêÉÉáåÖ= ëíóäáåÖ=
íÉ~ãë= Ñêçã= Åçåëíê~áåíë= éêÉîáçìëäó= íÜçìÖÜí= íç= ÄÉ= áåÉîáí~ÄäÉK= qÜÉëÉ= áåÅäìÇÉ= íÜÉ=
Éäáãáå~íáçå=çÑ=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=ÄäçÅâI=~=ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ=êÉÇìÅíáçå=áå=ïÉáÖÜíI=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=
çÑ=~=íçí~ääó=Ñä~í=Ñäççê=çå=ÑìíìêÉ=éêçíçíóéÉëI=~åÇ=ÅÜ~ëëáë=ÇÉëáÖå=íÜ~í=áë=Ñìääó=ÑçÅìëÉÇ=çå=
áåíÉêáçê=ëé~ÅÉ=~åÇ=é~ëëÉåÖÉê=ë~ÑÉíóK=
=
^=äáÖÜíÉê=îÉÜáÅäÉ=~äëç=ãÉ~åë=~=ëÜ~êé=êÉÇìÅíáçå=áå=ÉåÉêÖó=ÅçåëìãéíáçåK=
=
få= Ñ~ÅíI= ~å= bs= Éãáíë= åç= éçääìí~åíë= ïÜÉå= çå= íÜÉ= êç~ÇK= fíë= ÉåîáêçåãÉåí~ä= áãé~Åí=
ÇÉéÉåÇë=ëçäÉäó=çå=Üçï=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅáíó=áë=éêçÇìÅÉÇK=cçê=Éñ~ãéäÉI=ìëáåÖ=íÜÉ=tfii=áå=~=
Åçìåíêó= ïÜÉêÉ= ÉäÉÅíêáÅáíó= áë= éêçÇìÅÉÇ= Äó= ÜóÇêçÉäÉÅíêáÅ= éçïÉê= éä~åíë= çê= êÉåÉï~ÄäÉ=
ÉåÉêÖó=ëçìêÅÉë=ïáää=êÉëìäí=áå=îÉêó=äçï=áåÇáêÉÅí=Éãáëëáçåë=çÑ=`lO=éÉê=âãK=qÜáë=ïçìäÇ=
êÉéêÉëÉåí=äÉëë=íÜ~å=NM=Ö=áå=pïÉÇÉåI=OM=Ö=áå=cê~åÅÉ=~åÇ=UM=Ö=áå=dÉêã~åóK=
=
qÜáë= êÉáåîÉåíÉÇ= ïÜÉÉä= ~äëç= ã~âÉë= ìåéêÉÅÉÇÉåíÉÇ= áãéêçîÉãÉåíë= áå= ~ÅíáîÉ= ë~ÑÉíóI=
ãÉ~åáåÖ= íÜÉ= ~îçáÇ~åÅÉ= çÑ= ~ÅÅáÇÉåí= êáëâëK= qÜÉ= áåíÉÖê~íÉÇ= ÉäÉÅíêáÅ~ä= ëìëéÉåëáçå=
ëóëíÉã= ïáíÜ= Ñçìê= áåÇÉéÉåÇÉåí= ïÜÉÉäë= áë= éÉêÑÉÅíäó= ~Ç~éíÉÇ= íç= ÅçåíêçääáåÖ= éáíÅÜáåÖ=
~åÇ= êçääáåÖ= ãçíáçåëK= qÜáë= åÉï= ÉäÉÅíêáÅ~ä= ÅÜ~ëëáë= Åçåíêçä= ÉåÜ~åÅÉë= îÉÜáÅäÉ= ëí~Äáäáíó=
~åÇ=êç~Ç=ÜçäÇáåÖK=^ë=Ñçê=é~ëëáîÉ=ë~ÑÉíó=EáKÉK=éêçíÉÅíáåÖ=é~ëëÉåÖÉêë=áå=íÜÉ=ÉîÉåí=çÑ=~å=
~ÅÅáÇÉåíFI=íÜÉ= Ñêçåí= çÑ= íÜÉ= îÉÜáÅäÉ= ïÜÉêÉ=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=ï~ë=éêÉîáçìëäó=äçÅ~íÉÇ=áë=åçï=
ÉåíáêÉäó=ÇÉÇáÅ~íÉÇ=íç=áãé~Åí=~ÄëçêéíáçåK=
=
qÜÉ= éÉêã~åÉåí= Åçåíêçä= çÑ= ÅÜ~ëëáë= ãçîÉãÉåíë= ~åÇ= åçáëÉJÑêÉÉ= ÉäÉÅíêáÅ~ä= ÉåÖáåÉ=
ÅçãÄáåÉ=íç=éêçîáÇÉ=ìåé~ê~ääÉäÉÇ=ÅçãÑçêíK=
=
Research and Development to support Michelin’s vision
of road transportation
=
=
^=ÄÉííÉê=ï~ó=Ñçêï~êÇ=áë=jáÅÜÉäáåÛë=Åçêéçê~íÉ=Ä~ëÉäáåÉK=få=àìëí=~=ÑÉï=ïçêÇëI=áí=ëìãë=
ìé= íÜÉ= ÅçããáíãÉåí= çÑ= ~= ã~åìÑ~ÅíìêáåÖ= Åçãé~åó= ÇÉÇáÅ~íÉÇ= íç= ÇÉëáÖåáåÖ= ~åÇ=
éêçÇìÅáåÖ=íáêÉë=íÜ~í=~êÉ=ÉîÉê=ë~ÑÉê=~åÇ=ãçêÉ=ÑìÉäJÉÑÑáÅáÉåíK=qÜÉ=åÉï=jáÅÜÉäáå=båÉêÖó=
p~îÉêI= ~äëç= ìåîÉáäÉÇ= ~í= íÜÉ= OMMU= m~êáë= jçíçê= pÜçïI= áë= ÑìêíÜÉê= éêççÑ= çÑ= íÜ~í=
ÅçããáíãÉåíK=
=
bîÉå=~ë=áí=ÅçåíáåìÉë=íç=ã~âÉ=ÄêÉ~âíÜêçìÖÜ=~Çî~åÅÉë=áå=íáêÉ=íÉÅÜåçäçÖóI=jáÅÜÉäáå=áë=
ÉñéäçêáåÖ= çíÜÉê= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= é~íÜë= ~åÇ= äççâáåÖ= ÄÉóçåÇ= íÜÉ= íáêÉ= ~äçåÉK= fåÇÉÉÇI=
ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=íÜÉ=jáÅÜÉäáå=^ÅíáîÉ=tÜÉÉä=ÄÉÖ~å=NO=óÉ~êë=~ÖçK=
=
qÜÉ= jáÅÜÉäáå= ^ÅíáîÉ= tÜÉÉä= ~åÇ= ÑìÉäJÉÑÑáÅáÉåí= íáêÉëÔ~= ëÉÖãÉåí= áå= ïÜáÅÜ= jáÅÜÉäáå=
éáçåÉÉêÉÇ=Ä~Åâ=áå=NVVOÔÄçíÜ=êÉÑäÉÅí=íÜÉ=ë~ãÉ=Åçêéçê~íÉ=îáëáçå=~åÇ=éêáçêáíáÉëK=
=
oç~Ç= íê~åëéçêí~íáçå= áë= ÅçåÑêçåíÉÇ= ïáíÜ= ã~àçê= ÅÜ~ääÉåÖÉëK= qÜÉ= ÑìíìêÉ= ÇÉÅäáåÉ= áå=
éÉíêçäÉìã=êÉëçìêÅÉë=ÅçãÉë=~í=~=íáãÉ=ïÜÉå=ÇÉã~åÇ=Ñçê=ÉåÉêÖó=Ü~ë=êÉ~ÅÜÉÇ=êÉÅçêÇ=
äÉîÉäëK=qÜáë=ïáää=äÉ~Ç=íç=~=åìãÄÉê=çÑ=ÄêÉ~âíÜêçìÖÜë=áå=íÜÉ=~ìíçãçÄáäÉ=áåÇìëíêóK=táíÜ=
íÜÉ=ÑçêÅÉÇ=êÉÇìÅíáçå=áå=îÉÜáÅäÉ=ÉåÉêÖó=ÅçåëìãéíáçåI=~=ã~êâÉí=Ñçê=ÉäÉÅíêáÅ=ãçÄáäáíó=
ëçäìíáçåë= ïáää= ÉãÉêÖÉ= ~åÇ= îÉÜáÅäÉë= ïáää= ~Ç~éí= íç= áåÅêÉ~ëáåÖäó= ìêÄ~å= äáÑÉëíóäÉëK=
^Ö~áåëí= íÜáë= Ä~ÅâÇêçéI= íÜÉ= “éçëíJçáäÒ= Éê~= ïáää= çÄîáçìëäó= áåîçäîÉ= ~å= ~êê~ó= çÑ=
íÉÅÜåçäçÖáÉëK=
=
jáÅÜÉäáå= áë= Çê~ïáåÖ= çå= ~ää= ~ëéÉÅíë= çÑ= áíë= ÉñéÉêíáëÉ= íç= ãÉÉí= íÜÉëÉ= ÅÜ~ääÉåÖÉëK= få=
é~êíáÅìä~êI= íÜáë= ïáää= áåîçäîÉ= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= íáêÉë= Å~é~ÄäÉ= çÑ= ÑìêíÜÉê= êÉÇìÅáåÖ=
îÉÜáÅäÉ= ÑìÉä= ÅçåëìãéíáçåK= jáÅÜÉäáåÛë= êÉëÉ~êÅÜ= ~åÇ= ÇÉîÉäçéãÉåí= íÉ~ãë= ~êÉ= Ñìääó=
ÑçÅìëÉÇ= çå= Ü~äîáåÖ= íÜÉ= ~ãçìåí= çÑ= ÑìÉä= ÅçåëìãÉÇ= Äó= íáêÉë= Äó= OMPMK= eçïÉîÉêI=
ãÉÉíáåÖ= íÜÉ= ÅÜ~ääÉåÖÉë= çÑ= êç~Ç= íê~åëéçêí~íáçå= ~äëç= áåîçäîÉë= áååçî~íáçåë= äáâÉ= íÜÉ=
jáÅÜÉäáå=^ÅíáîÉ=tÜÉÉäK=_ó=áíëÉäÑI=íÜáë=åÉïJÉê~=ïÜÉÉä=ã~âÉë=áí=éçëëáÄäÉ=íç=ÇÉëáÖå=~ääJ
åÉï=îÉÜáÅäÉëK=
=
qÜÉ= jáÅÜÉäáå= ^ÅíáîÉ= tÜÉÉä= ~äëç= áääìëíê~íÉë= íÜÉ= dêçìéÛë= Ç~óJíçJÇ~ó= ÑçÅìë= çå=
íÉÅÜåçäçÖóI=~äï~óë=ïáíÜ=~=ÅçããáíãÉåí=íç=áãéêçîáåÖ=íáêÉ=éÉêÑçêã~åÅÉ=áå=~ää=~êÉ~ëK=
^åÇ= íÜÉêÉáå= äáÉë= íÜÉ= ëíêÉåÖíÜ= çÑ= jáÅÜÉäáåÛë= Å~é~Åáíó= Ñçê= áååçî~íáçåK= jáÅÜÉäáå= íáêÉë=
ãìëí=ÇÉäáîÉê=åçí=çåäó=ÉåÉêÖó=ë~îáåÖë=Äìí=~äëç=ÉåÜ~åÅÉÇ=ë~ÑÉíó=~åÇ=äçåÖÉîáíóK=táíÜ=
jáÅÜÉäáå=^ÅíáîÉ=tÜÉÉäI=Å~êë=Å~å=ÇÉäáîÉê=ëìéÉêáçê=éÉêÑçêã~åÅÉI=ÄçíÜ=çå=íÜÉ=êç~Ç=~åÇ=
ïáíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=íÜÉ=ÉåîáêçåãÉåíK=
=
^åÇ= çåäó= Äó= ÅçãÄáåáåÖ= çìíëí~åÇáåÖ= éÉêÑçêã~åÅÉ= áå= ~ää= ~êÉ~ë= Å~å= êç~Ç=
íê~åëéçêí~íáçå=ÄÉ=íêìäó=ëìëí~áå~ÄäÉK=
=

You might also like