You are on page 1of 512

SADRAJ

IZBOR ELEMENATA TEHNOLOGIJE OBRADE REZANJEM UVOD i. IZBOR PRIPREMKA


i.i. i.ii. i.iii. i.iv. i.v. Materijalobratka Odreivanje broja tipskih zahvata Izbor dodataka za obradu i odreivanje raunskih mera pripremka Izbor vrste pripremka Redosled operacija i zahvata Alati za struganje Alati za rendisanje Alati za izradu i obradu otvora i rupa Alati za glodanje Alati za bruenje

ii.

IZBOR ALATA
ii.i. ii.ii. ii.iii. ii. iv. ii.v.

iii. iv. v.

IZBOR MAiNA ALATKI IZBOR STANDARDNIH POMONIH PRIBORA IZBOR REiMA OBRADE
v.i. v.ii. v.iii. v.iv. v.v. Obrada struganjem Obrada rendisanjem Obrada buenjem, proirivanjem i razvrtanjem Obrada glodanjem i odsecanjem Obrada bruenjem Obrada struganjem Obrada rendisanjem na kratkohodim rendisaljkama Obrada buenjem proirivanjem i razvrtanjem Obrada glodanjem

vi.

REiMI OBRADE I FUNKCIJE OBRADLJIVOSTI


vi.i. vi.ii. vi.iii. vi. iv.

PRIMER P1 PRIMER P2 PRIMER P3 PRIMER P4

SISTEM PODATAKA 1. Sistem materijala


1.1. Materijali obradaka 1.2. Materijali alata

2. Sistem kvaliteta i tanost obrade


2.1. Kvalitet i tanost obrade 2.2. Tolerancije slobodnih mera 2.3. Teorijska hrapavost 2.4. Dubina defektnog sloja

3. Osnovni tipski zahvati


3.1. Obrada struganjem 3.2. Obrada rendisanjem 3.3. Obrada otvora 3.4. Obrada glodanjem i odsecanjem 3.5. Obrada provlaenjem 3.6. Obrada bruenjem

4. Dodaci za obradu i izbor pripremka


4.1. Rotacioni pripremci 4.2. Suenje, proirivanje i razvrtanje 4.3. Prizmatini pripremci 4.4. Standardne mere polufabrikata 4.4.1. ipke od vrue valjanog elika 4.4.2. Vrue valjani pljosnati elici 4.4.3. Hladno vueni elik u ipkama 4.4.4. Hladno vueni pljosnati elici 4.4.5. ipke od aluminijuma ilegura aluminijuma 4.4.6. ipke od bakra i legura bakra

5. Sistem alata
5.1. Strugarski noevi od brzoreznog elika 5.2. Ploice za spoljanju i unutranju obradu struganjem 5.3. Drai ploica od tvrdog metala za spoljanju obradu struganjem 5.4. Drai ploica od tvrdog metala za unutranju obradu struganjem 5.5. Drai ploica 'Od tvrdog metala za odsecanje i usecanje 5.6. Ploice od tvrdog metala i drai ploica za izradu navoja 5.7. Alati za izradu otvora i rupa 5.7.1. Zabuivai 5.7.2. Zavojne burgije 5.7.3. Proirivai 5.7.4. Razvrtai 5.7.5. Uputai 5.8. Glodala od brzoreznog elika 5.9. Glodake glave sa ploicama od tvrdog metala 5.9.1. Oznake ploica od tvrdog metala za glodake glave 5.9.2. Mere glodakih glava sa ploicama od tvrdog metala 5.10. Testere 5.11. Alati za bruenje 5.12. Preporuke za izbor alata 5.12.1. Preporuke za izbor geometrije alata 5.12.2. Preporuene vrednosti za period postojanosti reznog alata 5.12.3. Habanje

6. Sistem maina alatki


6.1. Tehnike karakteristike obradnih sistema 6.2. Standardni brojevi obrta, koraka i brzina pomonih kretanja 6.2.1. Standardni brojevi obrta 6.2.2. Standardni koraci i brzine pomonih kretanja

7. Sistem standardnih pomonih pribora


7.1. Univerzalne stezne glave 7.2. Univerzalni stezai za alate sa cilindrinom drkom 7.3. Mainske stege i elektromagnetne ploe 7.4. iljci

8. Reimi rezanja
8.1. Obrada struganjem 8.1.1. Uzduno i popreno struganje 8.1.2. Prostrugivanje 8.1.3. Odsecanje, usecanje i fazonsko struganje 8.1.4. Izrada navoja 8.2. Obrada rendisanjem 8.3. Obrada buenjem, proirivanjem i razvrtanjem 8.3.1. Buenje zavojnim burgijama 8.3.2. Obrada proirivanjem 8.3.3. Obrada razvrtanjem 8.4. Obrada glodanjem i odsecanjem 8.4.1. eono glodanje 8.4.2. Obim no glodanje 8.4.3. Odsecanje 8.5. Obrada provlaenjem 8.6. Obrada bruenjem 8.6.1. Ravno obimno bruenje 8.6.2. Ravno eono bruenje 8.6.3. Spoljanje kruno bruenje 8.6.4. Bruenje bez iljaka 8.6.5. Unutranje kruno bruenje 8.7. Specifina snaga rezanja

9. Obradljivost materijala
9.1. Obrada struganjem 9.1.1. Tehnoloka brzina struganja 9.1.2. Glavna sila rezanja 9.2. Obrada buenjem, proirivanjem i razvrtanjem 9.2.1. Tehnoloka brzina buenja, proirivanja i razvrtanja 9.2.2. Moment i aksijalna sila buenja, i proirivanja 9.3. Obrada glodanjem 9.3.1. Tehnoloka brzina glodanja 9.3.2. Glavna sila rezanja po zubu glodala 9.3.3. Srednja obim na sila rezanja