You are on page 1of 7

ANALIZA UKUPNIH TOKOVA AD IMLEK BEOGRAD - PADINSKA SKELA

IZVORI UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Smanjenje nematerijalnih ulaganja Smanjenje nekretnina, postrojenja i opreme Smanjenje dugoronih finansijskih plasmana Smanjenje zaliha Smanjenje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Poveanje sopstvenog kapitala Poveanje dugoronih rezervisanja Poveanje dugoronih obaveza Poveanje kratkoronih obaveza UKUPNO UPOTREBA UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Poveanje nematerijalnih ulaganja Poveanje nekretnina, postrojenja i opreme Poveanje dugoronih finansijskih plasmana Poveanje zaliha Poveanje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Smanjenje sopstvenog kapitala Smanjenje dugoronih rezervisanja Smanjenje dugoronih obaveza Smanjenje kratkoronih obaveza UKUPNO Iznos 31.000 292.426 432.961 564.129 202.193 125.569 1.648.278 36.716 1.073.212 538.350 1.648.278

JEDINSTVEN KOMENTAR ANALIZA UKUPNIH TOKOVA:


Analizom bilansa tokova ukupnih poslovnih sredstava dolazi se do informacija o dugoronoj finansijskoj ravnotei. Na osnovu analize ukupnih tokova, mozemo zakljuiti da je dolo do poveanja sopstvenog kapitala za 202.193 to je izuzetno dobar pokazatelj, koji ukazuje na jaanje dugorone finansijske ravnotee. Drugi dobar pokazatelj je smanjenje dugoronih obaveza za 1.073.212 i kratkoronih obaveza za 538.350, to ukazuje da preduzee jaa svoju finansijsku strukturu i da je sve manje zavisno od tuih izvora finansiranja, koji direktno utiu na smanjenje ili poveanje same ravnotee, to jest u ovom sluaju utiu na njeno uveanje. Ono to se zapaa je i smanjenje potraivanja za 564.129 to je dobro jel ukazuje relativno dobru naplatu potraivanja. Ono to treba preduzeti u daljem periodu je bra i efikasnija naplata potraivanja, smanjenje kratkoronih obaveza iz poslovanja to je vie mogue, kao i poveanje sopstvenog kapitala ime bi se slika kompanije i dugorone finansijske ravnotee jo vie poboljala.

ANALIZA UKUPNIH TOKOVA TIGAR AD PIROT

IZVORI UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Smanjenje nematerijalnih ulaganja Smanjenje nekretnina, postrojenja i opreme Smanjenje dugoronih finansijskih plasmana Smanjenje zaliha Smanjenje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Poveanje sopstvenog kapitala Poveanje dugoronih rezervisanja Poveanje dugoronih obaveza Poveanje kratkoronih obaveza UKUPNO UPOTREBA UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Poveanje nematerijalnih ulaganja Poveanje nekretnina, postrojenja i opreme Poveanje dugoronih finansijskih plasmana Poveanje zaliha Poveanje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Smanjenje sopstvenog kapitala Smanjenje dugoronih rezervisanja Smanjenje dugoronih obaveza Smanjenje kratkoronih obaveza UKUPNO

Iznos 84.102 114.681 1.051.450 1.250.233 6.272 178.195 229.271 105.131 731.099 265 1.250.233

JEDINSTVEN KOMENTAR ANALIZA UKUPNIH TOKOVA:


Na osnovu analize ukupnih tokova, mozemo da zakljuimo da je dolo do poveanja sopstvenog kapitala za 84.102 to je izuzetno dobar pokazatelj, koji ukazuje na jaanje dugorone finansijske ravnotee. Medjutim ono sto ne valja je povecanje dugorocnih obaveza 114.681 i kratkorocnih obaveza 1.051.450 sto ukazuje da je preduzece zavisno od tudjih izvora finansiranja. Takodje jos jedan od pokazatelja koji je los su kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina koji su se uvecali za 731.099 sto ukazuje da preduzece ima problema sa naplatom potrazivanja. Sve ovo ukljucujuci i analizu dugorocne finansijske ravnoteze sa pocetka analize ukazuje da dugorocno finansijska ravnoteza nije uspostavljena. Ono to treba preduzeti u daljem periodu je bra i efikasnija naplata potraivanja, smanjenje kratkoronih obaveza iz poslovanja to je vie mogue, kao i poveanje sopstvenog kapitala ime bi se finansijsko stanje kompanije i dugorona finansijska ravnotea poboljala to jest uspostavila, sto u ovom slucaju nije.

ANALIZA UKUPNIH TOKOVA ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD


IZVORI UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Smanjenje nematerijalnih ulaganja Iznos -

Smanjenje nekretnina, postrojenja i opreme Smanjenje dugoronih finansijskih plasmana Smanjenje zaliha Smanjenje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Poveanje sopstvenog kapitala Poveanje dugoronih rezervisanja Poveanje dugoronih obaveza Poveanje kratkoronih obaveza UKUPNO UPOTREBA UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Poveanje nematerijalnih ulaganja Poveanje nekretnina, postrojenja i opreme Poveanje dugoronih finansijskih plasmana Poveanje zaliha Poveanje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Smanjenje sopstvenog kapitala Smanjenje dugoronih rezervisanja Smanjenje dugoronih obaveza Smanjenje kratkoronih obaveza UKUPNO

126.289 935.153 271.207 1.332.649 412 873.461 177 743 160.224 297.632 1.332.649

JEDINSTVEN KOMENTAR ANALIZA UKUPNIH TOKOVA:


Na osnovu analize ukupnih tokova, mozemo zakljuciti da je dolo do poveanja sopstvenog kapitala za 271.207 to je izuzetno dobar pokazatelj, koji ukazuje na jaanje dugorone finansijske ravnotee. Dobar pokazatelj je smanjenje dugorocnih obaveza 160.224 i kratkorocnih obaveza 297.632 sto ukazuje da je preduzece sve manje zavisno od tudjih izvora finansiranja. Dobar pokazatelj je smanjenje potrazivanja za 935.153 sto je dobro i sto ukazuje da preduzece tezi dobroj i efikasnoj naplati. Imajuci u obzir sve ovo, kao i analizu dug. finansijske ravnoteze sa pocetka za koju smo ustanovili da je uspostavljena, u daljem periodu treba preduzeti bru i efikasniju naplatu potraivanja, smanjenje kratkoronih obaveza iz poslovanja to je vie mogue, kao i poveanje sopstvenog kapitala ime bi se finansijsko stanje kompanije i dugorona finansijska ravnotea jos vise poboljala.

ANALIZA UKUPNIH TOKOVA AD SRBIJA KRALJEVO


IZVORI UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Smanjenje nematerijalnih ulaganja Smanjenje nekretnina, postrojenja i opreme Smanjenje dugoronih finansijskih plasmana Iznos 42.069 56

Smanjenje zaliha Smanjenje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Poveanje sopstvenog kapitala Poveanje dugoronih rezervisanja Poveanje dugoronih obaveza Poveanje kratkoronih obaveza UKUPNO UPOTREBA UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Poveanje nematerijalnih ulaganja Poveanje nekretnina, postrojenja i opreme Poveanje dugoronih finansijskih plasmana Poveanje zaliha Poveanje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Smanjenje sopstvenog kapitala Smanjenje dugoronih rezervisanja Smanjenje dugoronih obaveza Smanjenje kratkoronih obaveza UKUPNO

892 186 40.240 83.443 545 30.904 18.009 33.985 83.443

JEDINSTVEN KOMENTAR ANALIZA UKUPNIH TOKOVA:


Na osnovu analize ukupnih tokova, mozemo zakljuciti da je dolo do smanjenja sopstvenog kapitala za 18.009 to nije dobar pokazatelj, koji ukazuje na slabljenje dugorone finansijske ravnotee. Medjutim ono sto ne valja je povecanje kratkorocnih obaveza 40.240 sto ukazuje da preduzece ima problema u izmirenju obaveza u poslovanju. Takodje jos jedan od pokazatelja koji je los su i kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina koji se uvecao za 30.904 sto ukazuje da preduzece ima problema za naplatom potrazivanja. Sve ovo ukljucujuci i analizu dugorocne finansijske ravnoteze sa pocetka analize ukazuje da dugorocno finansijska ravnoteza nije uspostavljena. U narednom periodu treba preduzeti bru i efikasniju naplatu potraivanja, smanjenje kratkoronih obaveza iz poslovanja to je vie mogue, kao i poveanje sopstvenog kapitala ime bi se finansijsko stanje kompanije i dugorona finansijska ravnotea poboljala to jest uspostavila, sto u ovom slucaju nije.

ANALIZA UKUPNIH TOKOVA AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD


IZVORI UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Smanjenje nematerijalnih ulaganja Smanjenje nekretnina, postrojenja i opreme Smanjenje dugoronih finansijskih plasmana Smanjenje zaliha Smanjenje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Iznos 176.717 14.783 -

Poveanje sopstvenog kapitala Poveanje dugoronih rezervisanja Poveanje dugoronih obaveza Poveanje kratkoronih obaveza UKUPNO UPOTREBA UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Poveanje nematerijalnih ulaganja Poveanje nekretnina, postrojenja i opreme Poveanje dugoronih finansijskih plasmana Poveanje zaliha Poveanje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Smanjenje sopstvenog kapitala Smanjenje dugoronih rezervisanja Smanjenje dugoronih obaveza Smanjenje kratkoronih obaveza UKUPNO

404.138 27.298 22.135 645.071 5.373 39.613 524.132 75.953 645.071

JEDINSTVEN KOMENTAR ANALIZA UKUPNIH TOKOVA:


Na osnovu analize ukupnih tokova, mozemo zakljuciti da je dolo do poveanja sopstvenog kapitala za 404.138 to je izuzetno dobar pokazatelj, koji ukazuje na jaanje dugorone finansijske ravnotee. Dobar pokazatelj je smanjenje dugorocnih obaveza 75.953 dok je los pokazatelj povecanje kratkorocnih obaveza 22.135 sto ukazuje da preduzece ima problema sa obavezama u poslovanju i njihovim izmirenjem. Takodje los pokazatelj je povecanje potrazivanja za 524.132 sto nije dobro i sto ukazuje da preduzece ima problema sa naplatom potrazivanja. Imajuci u obzir sve ovo, kao i analizu dug. finansijske ravnoteze sa pocetka za koju smo ustanovili da je uspostavljena ali da je zbog uvecanja potrazivanja u daljem periodu ugrozena ukoliko se nesto ne preduzme, moze se zakljuciti da je u daljem periodu potrebna bra i efikasnija naplata potraivanja, smanjenje kratkoronih obaveza iz poslovanja to je vie mogue, kao i poveanje sopstvenog kapitala ime bi se finansijsko stanje kompanije i dugorona finansijska ravnotea jos vise poboljala.

ANALIZA UKUPNIH TOKOVA NIS AD - NOVI SAD


IZVORI UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Smanjenje nematerijalnih ulaganja Smanjenje nekretnina, postrojenja i opreme Smanjenje dugoronih finansijskih plasmana Smanjenje zaliha Smanjenje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Poveanje sopstvenog kapitala Poveanje dugoronih rezervisanja Iznos 394.162 40.567.951 -

Poveanje dugoronih obaveza Poveanje kratkoronih obaveza UKUPNO UPOTREBA UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Poveanje nematerijalnih ulaganja Poveanje nekretnina, postrojenja i opreme Poveanje dugoronih finansijskih plasmana Poveanje zaliha Poveanje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Smanjenje sopstvenog kapitala Smanjenje dugoronih rezervisanja Smanjenje dugoronih obaveza Smanjenje kratkoronih obaveza UKUPNO

32.513.430 73.475.543 26.853.735 1.835.895 1.397.631 25.882.569 5.136.076 12.369.637 73.475.543

JEDINSTVEN KOMENTAR ANALIZA UKUPNIH TOKOVA:


Iz analize ukupnih tokova, mozemo zakljuiti da je dolo do poveanja sopstvenog kapitala za 40.567.951 to je izuzetno dobar pokazatelj, koji ukazuje na jaanje dugorone finansijske ravnotee. Dobar pokazatelj je smanjenje kratkorocnih obaveza 12.369.637, dok je los pokazatelj povecanje dugorocnih obaveza 32.513.430. Los pokazatelj je povecanje potrazivanja za 25.882.569 sto nije dobro i sto ukazuje da preduzece ima problema sa naplatom potrazivanja od kupaca. Imajuci u obzir sve ovo, kao i analizu dug. finansijske ravnoteze sa pocetka za koju smo ustanovili da je uspostavljena u tekucoj godini, moze se zakljuciti da preduzece u daljem periodu mora bre i efikasnije naplatiti potraivanja, smanjenje kratkoronih obaveza iz poslovanja to je vie mogue, kao i poveanje sopstvenog kapitala ime bi se finansijsko stanje kompanije i dugorona finansijska ravnotea jos vise poboljala.

ANALIZA UKUPNIH TOKOVA KNJAZ MILOS AD ARANDJELOVAC


IZVORI UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Smanjenje nematerijalnih ulaganja Smanjenje nekretnina, postrojenja i opreme Smanjenje dugoronih finansijskih plasmana Smanjenje zaliha Smanjenje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Poveanje sopstvenog kapitala Poveanje dugoronih rezervisanja Poveanje dugoronih obaveza Poveanje kratkoronih obaveza Iznos 164.204 1.412.887 -

UKUPNO UPOTREBA UKUPNIH POSLOVNIH SREDSTAVA Poveanje nematerijalnih ulaganja Poveanje nekretnina, postrojenja i opreme Poveanje dugoronih finansijskih plasmana Poveanje zaliha Poveanje kratkoronih potraivanja, plasmana i gotovine Smanjenje sopstvenog kapitala Smanjenje dugoronih rezervisanja Smanjenje dugoronih obaveza Smanjenje kratkoronih obaveza UKUPNO

1.577.091 3.009 12.488 8.849 486.431 122.469 943.845 1.577.091

JEDINSTVEN KOMENTAR ANALIZA UKUPNIH TOKOVA:


Na osnovu analize ukupnih tokova, mozemo zakljuciti da je dolo do povecanja sopstvenog kapitala za 1.412.887 sa jedne strane sto je dobro, dok sa druge je doslo do smanjenja dugorocnih i kratkorocnih obaveza u poslovanju sto je takodje dobro. Medjutim, veliki problem preduzecu predstavlja povecanje potrazivanja koja su se uvecala za 486.431 sto remeti ravnotezu. Sve ovo ukljucujuci i analizu dugorocne finansijske ravnoteze sa pocetka analize ukazuje da dugorocno finansijska ravnoteza nije uspostavljena. U narednom periodu treba preduzeti bru i efikasniju naplatu potraivanja, smanjenje kratkoronih obaveza iz poslovanja to je vie mogue, kao i poveanje sopstvenog kapitala ime bi se finansijsko stanje kompanije i dugorona finansijska ravnotea poboljala to jest uspostavila, sto u ovom slucaju nije.