You are on page 1of 15

JOANNA STANISŁAWSKA

Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stanislawska@up.poznan.pl

Metoda SWOT jako narzędzie wyboru strategii rozwojowej przedsiębiorstwa z branży agrobiznesu

słowa kluczowe: metoda SWOT, strategia, przedsiębiorstwo agrobiznesu

streszczenie: Celem niniejszego artykułu było wypracowanie strategii rozwojowej przedsiębiorstwa agrobiznesu za pomocą metody swot. Jest to metoda, która ma duże znaczenie w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Ze względu na swoją

kompleksowość umożliwia badanie wnętrza przedsiębiorstwa, jak i szeroko pojętego otoczenia, w jakim ono funkcjonuje.

W opracowaniu uwaga poświęcona została analizie przedsiębiorstwa agrobiznesu,

który stanowi jeden z najważniejszych podsystemów gospodarki narodowej. Agro- biznes w swoim zakresie obejmuje produkcję, przetwórstwo i dystrybucję żywności oraz produktów pochodnych.

SWOT method as a tool for selection the development strategy for agribusiness enterprise

keywords: SWOT method, strategy, agribusiness enterprise

abstract: e aim of the article was to devise an agribusiness enterprise development strategy using the swot method. e method is significant in an information system

of the enterprise. Due to its complexity, it enables the research on the company’s

inside, as well as on the environment in which the company operates. In the paper a ention is paid to the analysis of the agriculture enterprise, which is a component of

one of the most important subsystems of the national economy. e agribusiness in its scope includes production, processing and distribution of food and related products.

Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy i studia przypadków Krzysztof Borodako, Michał Nowosielski (red.) Instytut Zachodni, Poznań 2012 © by Instytut Zachodni, Poznań 2012

234 Joanna Stanisławska

WPROWADZENIE

Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw jest podejmowanie de- cyzji określających kierunki przyszłego działania lub zmierzających do realizacji celów oraz ponoszenie odpowiedzialności za wywołane przez nie skutki (Kopeć 1972, Manteuffel 1972; Ziętara 1980; Baum, Wielicki 2004). Jakość podejmowanych decyzji w planowaniu strategicznym zależy w znacznym stopniu od wiedzy przedsiębiorstwa na temat środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, a także od umiejętności spożytkowania tej wiedzy w procesie tworzenia i wyboru strategii. W związku z dynamicznym rozwojem rolnictwa i gospodarki żyw- nościowej, przedsiębiorstwa w agrobiznesie, chcąc sprostać nowym warunkom, powinny usprawnić procesy zarządzania i organizacji. Ce- lowi temu służy analiza strategiczna, przeprowadzana m.in. za pomocą analizy swot. Jest ona podstawą do planowania przyszłości przedsię- biorstwa. Celem artykułu było przedstawienie istniejącego potencjału w badanym przedsiębiorstwie agrobiznesu i wyznaczenie strategii działania, umożliwiającej wykorzystanie szans i mocnych stron, nie dopuszczając przy tym do powstania zagrożeń i doprowadzając do przezwyciężania słabości. W opracowaniu uwaga poświęcona została analizie Przedsiębiorstwa X z sektora agrobiznesu, gdyż stanowi on jeden z najważniejszych podsystemów gospodarki narodowej, który obejmuje produkcję, przetwórstwo i dystrybucję żywności oraz pro- duktów pochodnych. Integruje on wiele niezależnych od siebie, ekono- micznie wyodrębnionych podmiotów, wśród których można wymienić przedsiębiorstwa czy gospodarstwa rolnicze (Szymańska 2007). Wyniki przeprowadzonej analizy mogą być szeroko wykorzystywane w bie- żącym zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w budowie jego strategii.

STUDIA LITERATUROWE Z ZAKRESU ANALIZ

Przedsiębiorstwo jest podstawowym podmiotem gospodarki rynko- wej (poza gospodarstwami domowymi). Stanowi jednostkę organiza- cyjną, wyodrębnioną pod względem ekonomicznym, organizacyjnym

i prawnym, wyrażającą się „zespoleniem czynników materialnych

Przyszłość przedsiębiorstw z branży agrobiznesu

235

poprzez podnoszenie ich wielkości i jakości na zasadzie maksymalizacji zysku i wzajemnej harmonii”. W Polsce działa ok. 3,7 mln przedsię- biorstw, z czego w rolnictwie ok. 100 tys. (Pelpliński 2009). Przed- siębiorstwa z sektora agrobiznesu charakteryzuje pewna specyfika wynikająca z uwarunkowań tego sektora. Agrobiznes jest ważnym elementem współczesnej gospodarki. Stanowi podstawę zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich, których zrealizowanie warunkuje dal- sze funkcjonowanie i rozwój społeczeństwa (Gołębiewski 2011). Obecnie rolnictwo nie wytwarza zasadniczo gotowej żywności, ale głównie surowce do jej produkcji. Staje się ono tylko jednym z ogniw ogólno- społecznego procesu produkcji żywności. Obszarem, gdzie powstaje żywność, nie jest samo rolnictwo, lecz kompleks gospodarki żywnościo- wej (Poczta, Mrówczyńska-Kamińska 2004). Wytwarzanie żywności angażuje obecnie wiele podmiotów gospodarczych, tworzących złożony system, nazywany w Polsce agrobiznesem, gospodarką wyżywieniową, gospodarką rolniczo-żywnościową (Tomczak 1971; Woś, Zegar 1983). Agrobiznes definiowany jest jako zbiór „wszystkich działów i gałęzi gospodarki narodowej związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem

i uszlachetnianiem oraz dystrybucją żywności”. Na sferę agrobiznesu

składają się cztery elementy: zaopatrzenie rolnictwa w środki do pro- dukcji rolnej, produkcja żywności i surowców do produkcji żywności finalnej oraz dla innych gałęzi przemysłów przetwórczych, przetwór- stwo oraz dystrybucja gotowych artykułów żywnościowych (Iwan 2004). Agrobiznes wykazuje znaczne zróżnicowanie pod kątem struktury instytucjonalnej. W jego obszarze funkcjonują gospodarstwa rolne, zarówno towarowe, jak i nietowarowe oraz przedsiębiorstwa z otocze- nia rolnictwa. Między tymi podmiotami istnieją wzajemne powiązania, które wraz z postępem organizacyjnym i technicznym zacieśniają się

i determinują silniejszą zależność rolnictwa od jego otoczenia. Agrobiznes formował się ewolucyjnie na skutek pogłębiającego się podziału pracy. W rozwoju agrobiznesu można wyróżnić takie etapy jak (Woś 1996):

▶ oddzielenie się wytwórczości środków produkcji,

▶ wyodrębnienie się przetwórstwa rolno-spożywczego,

▶ wyodrębnienie się handlu żywnością,

▶ formowanie się sektora usługowego.

236 Joanna Stanisławska

Pomimo że rozwój rolnictwa i całego agrobiznesu jest determinowa-

ny funkcjonowaniem przedsiębiorstw z jego otoczenia, tj. przemysłu

petrochemicznego, farmaceutycznego itd., jednak ze względu na swoją charakterystykę, związaną z organizmami żywymi, agrobiznes można uznać za substytut gospodarki narodowej (Pelpliński 2009). Agrobiznes jest systemem integrującym wiele niezależnych ekonomicznie podmio-

tów gospodarki narodowej. Można zatem powiedzieć, że w agrobiznesie działają przedsiębiorstwa:

▶ bezpośrednio związane z wytwarzaniem żywności,

▶ pośrednio uczestniczące w tym procesie.

METODYKA BADAŃ

Analiza swot jest jedną najpopularniejszych technik analizy strate- gicznej (Szymańska 2007). Jest to zintegrowana, kompleksowa metoda, służąca do analizy wnętrza przedsiębiorstwa oraz do badania jego oto- czenia (Gierszewska, Romanowska 1999). Nazwa swot jest akronimem angielskich słów oznaczających dziedziny, które podlegają badaniu są

to silne (strengths) i słabe (weaknesses) strony, szanse (opportunities) oraz zagrożenia (threats) (Hu , Speh 1997, Kramer 1996, Kreikebaum 1996, Steinman, Schreyog 1995). Inspiracją naukową i metodologiczną do opracowania założeń analizy swot była koncepcja analizy pola sił K. Lewina w latach 50.

xx w. W polskiej praktyce od dawna znane są elementy analizy swot,

a w polskiej literaturze ekonomicznej opisano ją jeszcze w latach 70. W Polsce metoda ta została rozpowszechniona przy okazji pry- watyzowania przedsiębiorstw oraz starań o kredyt bankowy (Baum, Wielicki 2004, Kałkowska i in. 2010). W literaturze przedmiotu spo- tyka się też inne kombinacje skrótu swot: tows lub wots-up. tows kładzie nacisk na sekwencje rozwiązywania problemów w procesach formułowania strategii. Punktem wyjścia jest tutaj oszacowanie

otoczenia przedsiębiorstwa. Analiza wnętrza danej organizacji jest niezbędna do konfrontacji szans i zagrożeń w otoczeniu z możli- wościami wewnętrznymi przedsiębiorstwa (Baum, Wielicki 2004). Analiza wots-up kładzie z kolei nacisk na prognozowanie rozwoju organizacyjnego na podstawie wykorzystania szans oraz minimalizo-

Przyszłość przedsiębiorstw z branży agrobiznesu

237

wania zagrożeń w otoczeniu. Analiza ta, uzupełniona o metody analizy finansowej, stanowi podstawę informacyjną do oszacowania sposobów zarządzania przedsiębiorstwem i zbudowania wariantów strategii (Sharplin 1985). Analiza swot oparta jest na identyfikacji czynników, mających wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję przedsiębiorstwa (Popper 2008):

▶ zewnętrznych, w stosunku do danego przedsiębiorstwa, oraz ma- jących charakter uwarunkowań wewnętrznych;

▶ wywierających negatywny wpływ na przedsiębiorstwo i mających wpływ pozytywny.

Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie

czynników (Gierszewska, Romanowska 1997):

▶ zewnętrzne i pozytywne, czyli szanse,

▶ zewnętrzne negatywne, czyli zagrożenia,

▶ wewnętrzne pozytywne, czyli mocne strony,

▶ wewnętrzne negatywne, czyli słabe strony.

Rysunek 1. Klasyfikacja czynników wpływających na przedsiębiorstwo w analizie SWOT

Zewnętrzne

SZANSE

ZAGROŻENIA

Wewnętrzne

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Pozytywne

Zródło: Gierszewska, Romanowska (1997).

Negatywne

Analiza swot polega na zidentyfikowaniu wymienionych grup czynników, opisaniu ich wpływu na rozwój przedsiębiorstwa, a także możliwości osłabienia oraz wzmacniania siły ich oddziaływania przez przedsiębiorstwo. Składa się z dwóch etapów: analizy bieżącego funk- cjonowania przedsiębiorstwa i przewidywania przyszłych warunków działania oraz projektowania strategii rozwoju (Weihrich 1982).

W zależności od przewagi czynników pozytywnych bądź negatyw-

nych, strategie generuje się we wnętrzu przedsiębiorstwa i jego oto-

czeniu, tworząc pary według zasad (Baum, Wielicki 2004, Obłój 1993):

238 Joanna Stanisławska

▶ mocne strony – szanse tkwiące w otoczeniu (Strategia maxi- -maxi -so)

▶ słabe strony – szanse tkwiące w otoczeniu (Strategia mini-maxi -wo)

▶ mocne strony – zagrożenia tkwiące w otoczeniu (Strategia maxi- -mini -st)

▶ słabe strony – zagrożenia tkwiące w otoczeniu (Strategia mini- -maxi -wt). W projektach foresightowych analiza swot traktowana jest jako narzędzie analityczne, które jest wykorzystywane w celu kategoryzacji istotnych czynników, warunkujących rozwój danej organizacji czy jednostki terytorialnej (Popper 2008).

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU BADAŃ

Badane Przedsiębiorstwo agrobiznesu „X”³¹ powstało 2 stycznia 1990 r. na bazie indywidualnego gospodarstwa rolnego i od tego czasu działa w segmencie rolniczym w województwie wielkopolskim. Za- kresem jego działalności była zarówno produkcja roślinna, jak i zwie- rzęca. Powierzchnia użytkowanego gospodarstwa rolnego wynosiła

19,8 ha. Produkcja roślinna obejmowała uprawę pszenicy, jęczmienia, buraków cukrowych i rzepaku na sprzedaż, jak i na paszę dla zwierząt.

W produkcji zwierzęcej przedsiębiorstwo nastawione było natomiast

na hodowlę trzody chlewnej. Zwierzęta hodowano w cyklu zamknię- tym i rocznie sprzedawano ponad 200 tuczników. Przedsiębiorstwo zajmowało się także skupem trzody chlewnej. Początkowo skupowało

tygodniowo 40 sztuk tuczników, które ubijano w pobliskich rzeźniach, a następnie półtusze sprzedawano do zakładów mięsnych, zlokali- zowanych na terenie kraju. W miarę rozwoju Przedsiębiorstwo X zaczęło poszerzać asortyment skupowanego żywca oraz jego liczbę.

W związku z tym zwiększyło się zapotrzebowanie na powierzchnię,

przeznaczoną na czasowe przetrzymywanie zwierząt. Właściciele firmy

³¹ Właściciele początkowo prowadzili działalność gospodarczą zarejestro- waną na osoby fizyczne, od 14 grudnia 2005 r. – jako spółkę cywilną, a od 24 kwietnia 2008 r. jako spółkę jawną.

Przyszłość przedsiębiorstw z branży agrobiznesu

239

podjęli decyzję o rozbudowie przedsiębiorstwa. Pierwszą inwestycją było wybudowanie hali skupowej, mogącej pomieścić ok. 460 sztuk trzody chlewnej. Budowę oddano do użytku w kwietniu 1994 r. Przed- siębiorstwo rozszerzyło swoją działalność i zajęło się także sprzedażą środków do produkcji rolnej, co nakłoniło właścicieli do budowy za- plecza magazynowego o łącznej powierzchni 500 m² i montażu silosów, przeznaczonych do przechowywania zbóż, o łącznej pojemności 140 ton. Rozwój firmy nie polegał jedynie na zwiększeniu asortymentu, ale również na poszerzeniu zasięgu terytorialnego działalności. W związku

z tym powstała konieczność zakupienia samochodów ciężarowych,

przystosowanych do przewozu zwierząt żywych, a także wag samo- chodowych, umożliwiających skup zwierząt na terenie gospodarstw indywidualnych rolników. Powiększająca się liczba samochodów cię- żarowych wymusiła na właścicielach budowę zaplecza warsztatowego, które oddano do użytku jeszcze w 1994 r. W 2000 r. przedsiębiorstwo zakupiło nieruchomość o powierzchni 9980 m², w skład której wcho- dziło m.in. 1430 m² powierzchni magazynowej i 220 m² powierzchni do punktu skupu żywca. Dzięki tej inwestycji firma zyskała dodatkowe powierzchnie magazynowe, które po dzień dzisiejszy wykorzystuje do magazynowania zboża oraz składowania nawozów. W drodze rozwoju zakresu swojej działalności, chcąc zająć się kompleksową obsługą rol- nictwa, właściciele przedsiębiorstwa postanowili wybudować wiaty na

nawozy o łącznej powierzchni 760 m2, które oddano do użytku w 2002 r. Dalsze poszerzenie działalności firmy polegało na wprowadzeniu do sprzedaży środków ochrony roślin i wybudowaniu w 2003 r. sklepu

z tymi artykułami. W 2005 r. wraz z rozwojem dystrybucji nawozów

i środków ochrony roślin, nastała konieczność rozbudowy wiat o ko-

lejne 200 m². Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i chcąc spełnić rosnące wymagania klientów, wprowadzono nową formę sprzedaży pasz na zasadzie „sklepu na kółkach”. W 2006 r. zakupiono dwa do- stawcze samochody, które realizują zamówienia klientów według ściśle

ustalonego harmonogramu tras. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia 26 osób – 7 z wykształceniem wyższym, 8 ze średnim i 11 z podstawowym. Na działalność Przedsiębiorstwa X składają się:

240 Joanna Stanisławska

▶ skup i sprzedaż żywca wołowego i wieprzowego;

▶ hurtowa i detaliczna sprzedaż pasz, koncentratów paszowych, mą- czek, rąb oraz śruty sojowej;

▶ hurtowa i detaliczna sprzedaż nawozów sztucznych;

▶ sprzedaż środków ochrony roślin;

▶ handel płodami rolnymi i środkami do produkcji rolnej;

▶ pośrednictwo w sprzedaży wyżej wymienionych towarów;

▶ sprzedaż węgla;

▶ sprzedaż materiałów budowlanych;

▶ sprzedaż karm dla psów. Główną działalnością przedsiębiorstwa jest skup i sprzedaż żywca wołowego i wieprzowego. W handlu żywcem działanie konkurencji nasila się wraz ze zmniejszaniem się pogłowia trzody chlewnej w Pol- sce i ze zmianami strukturalnymi w rolnictwie. Tworzące się grupy producenckie i inne formy integracji poziomej stanowią alternatywę dla analizowanego przedsiębiorstwa. Podpisanie umowy z rolnikiem indywidualnym czy grupą producencką jest dla zakładu mięsnego czy rzeźni warunkiem umożliwiającym korzystanie ze środków unijnych. Umowa z Przedsiębiorstwem X (pośrednikiem) takiej mocy nie ma. Stąd wiele firm, myśląc o rozwoju i chcąc skorzystać z funduszy unijnych, zmieniało struktury zakupów, ograniczając współpracę z pośrednikiem na rzecz bezpośredniej współpracy z producentami. Malejące pogłowie trzody chlewnej proces ten przyspieszyło i umocniło. Średniej wielkości gospodarstwo rolne jest obiektem zainteresowania mniejszych lokal- nych ubojni czy zakładów mięsnych, poszukujących towaru dobrej jako- ści. Ponadto liczba małych gospodarstw rolnych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat systematycznie maleje, z uwagi na wysokie ceny zbóż i niską opłacalność produkcji żywca wieprzowego, a także z uwagi na obostrzenia weterynaryjne, które uniemożliwiają kontynuację chowu bez poczynienia dużych nakładów inwestycyjnych. Warto także zauwa- żyć, że zwiększyła się liczba podmiotów skupujących żywiec, wśród których można wyróżnić jednoosobowe podmioty, niezatrudniające pracowników, nieponoszące m.in. kosztów weterynaryjnych, które ciążą na firmach pośredniczących w skupie żywca, jak analizowane Przedsiębiorstwo X. Bardzo często działają one tylko koniunkturalnie,

Przyszłość przedsiębiorstw z branży agrobiznesu

241

nie jest to podstawowe źródło ich utrzymania i nie mają kosztów stałych ani obowiązku zatroszczenia się o pracę dla pracowników. Dzisiejszy rynek żywca wykracza poza granice Polski, na terytorium Unii Eu- ropejskiej. Przy niskim kursie euro, wysoko konkurencyjny staje się żywiec, pochodzący z importu (Niemcy, Holandia, Dania), a szczególnie półtusze czy gotowe elementy. Wysoka atrakcyjność tych ostatnich przyczyniła się do zamknięcia wielu polskich ubojni i wydaje się praw- dopodobne, że ten trend będzie się nasilał.

WYNIKI BADAŃ

Prawidłowo przeprowadzona diagnoza przedsiębiorstwa odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania. Stanowi podstawę podejmowania decyzji zarówno w wymiarze operatywnym, jak i strategicznym. Od podejścia do zróżnicowania metod i narzędzi analitycznych, uwzględ- niających pełny i interdyscyplinarny charakter analiz, zależy jakość uzyskanych informacji (Friedrich i in. 1992). W pracy strategię rozwojową wyznaczono za pomocą analizy swot, która pozwoliła na rozpoznanie szans i zagrożeń, występujących w oto-

czeniu Przedsiębiorstwa X, oraz jego silnych i słabych stron. Umożli- wiała ona analizę wzajemnych oddziaływań między przedsiębiorstwem

a otoczeniem i dostarczyła niezbędnych informacji do sformułowania

strategii rozwoju firmy. Pierwszym etapem procesu badawczego, realizowanego w ramach analizy swot, była identyfikacja czynników, mających wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję przedsiębiorstwa. W kolejnym etapie przystąpiono do oceny ich znaczenia. W tym celu przeprowadzono badanie, w którym uczestniczyło 6 ekspertów, z wykorzystaniem przygotowanego kwe- stionariusza, w którym zastosowano 5-stopniową skalę oceny Likerta. Wygenerowana lista czynników swot została przedstawiona w tab. 1, 2, 3 i 4. Silnym stronom i szansom, jako wyrazom pozytywnego wpływu,

przypisywano oceny od 1 do 5. Natomiast słabe strony i zagrożenia,

z uwagi na negatywne oddziaływanie, otrzymywały oceny od -1 do -5 (Włodarkiewicz-Klimek, Kałkowska, Goliński 2010).

242 Joanna Stanisławska

Tabela 1. Zagrożenia Przedsiębiorstwa X

L.p.

Czynniki – zagrożenia

Średnia ocena

1

Często zmieniające się przepisy weterynaryjne

-5,0

2

Niska opłacalność produkcji żywca wieprzowego

-4,5

3

Inflacja

-2,3

4

Zmienny kurs euro

-4,0

5

Wzrastające ceny energii, paliw, opłat drogowych i inne

-4,0

6

Rozwijająca się konkurencja

-3,5

7

Zmniejszająca się liczba małych i średnich przedsiębiorstw rolnych, czyli potencjalnych klientów firmy

-4,8

8

Niewielka liczba firm produkujących nawozy – mało konkurencyjna oferta

-3,8

9

Upadek mniejszych ubojni i groźba rynku oligopolistycznego

-5,0

10

Sezonowość sprzedaży

-2,8

11

Warunki przyrodnicze i atmosferyczne, determinujące produkcję roślinną i zwierzęcą

-3,0

12

Spadek pogłowia trzody chlewnej

-4,8

 

SUMA

-47,5

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2. Szanse Przedsiębiorstwa X

L.p.

Szanse

Średnia ocena

1

Dotacje unijne

4,2

2

Rozwój sieci transportowej w regionie

2,8

3

Nowe formy finansowania działalności np. faktoring

3,5

4

Wzrost świadomości rolników na temat prawidłowego odżywiania zwierząt

4,5

5

Poprawiająca się jakość oferowanych pasz, nawozów

3,7

6

Produkcja drewnianych palet

4,3

 

SUMA

23,0

Źródło: Opracowanie własne.

Przyszłość przedsiębiorstw z branży agrobiznesu

Tabela 3. Mocne strony Przedsiębiorstwa X

243

L.p.

Mocne strony

Średnia ocena

1

Stabilna pozycja na rynku rolno-spożywczym

4,0

2

Kompleksowość obsługi w sektorze rolnym

3,5

3

Stała baza klientów i odbiorców

3,3

4

Sukcesywny wzrost zaufania wśród klientów zakupujących pasze i nawozy (wzrost sprzedaży tych produktów)

4,2

5

Zakup żywca w stacjonarnych punktach skupu, w głównej siedzibie firmy, a także bezpośrednio w gospodarstwach rolników

3,8

6

Szeroka klasyfikacja zakupywanego żywca

3,8

7

Przewóz żywca za pomocą własnego transportu

3,5

8

Duże zaplecze magazynowe, budynki gospodarcze i biny zbożowe

4,3

9

Atrakcyjne promocje określonych produktów

4,2

 

Rozwijający się marketing m.in. reklamy w lokalnych gazetach,

 

10

szkolenia i bankiety dla rolników, profesjonalnie oznaczone samochody, stałe logo firmy, gadżety reklamowe

3,7

11

Sprzedaż barterowa atrakcyjna w okresie żniw (głównie handel płodami rolnymi i środkami do produkcji rolnej)

4,3

12

Bliskość fabryki głównego dostawcy pasz

4,8

13

Własny dystrybutor paliwa

3,0

14

Umożliwienie klientom zakupów z odroczonym terminem płatności

4,5

15

Stałe zatrudnienie

3,5

16

Poprawiające się kwalifikacje pracowników

3,8

17

Pozyskiwanie z sukcesem dotacji z UE

4,3

18

Stabilna sytuacja finansowa

4,5

 

SUMA

71,2

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 4. Słabe strony Przedsiębiorstwa X

L.p.

Zagrożenia

Średnia ocena

1

Zbyt duża liczba osób zatrudnionych na stałe, duże nakłady na pracownika

-2,3

2

Brak znajomości języków obcych wśród pracowników – konieczność korzystania z tłumacza przy współpracy z zagranicą

-4,7

244 Joanna Stanisławska

3

Niepełne wykorzystanie pracowników w okresie zimowym

-3,5

4

Niska mechanizacja pracy

-3,2

5

Wysokie koszty utrzymania magazynów

-2,3

6

Przestarzały park samochodowy i wysokie koszty jego utrzymania

-4,5

7

Brak wyposażenia wszystkich samochodów w wagi do skupu żywca

-2,7

8

Niedokładność aparatów do mierzenia mięsności

-3,7

9

Brak skupu świń mięsnych w filiach

-3,7

10

Wzrastające koszty windykacyjne

-3,3

11

Duże zapasy (zamrożona gotówka), groźba przeterminowania zapasów

-3,8

12

Limity w kontraktach z dostawcami nawozów

-4,5

 

SUMA

-42,2

Źródło: Opracowanie własne.

Po obliczeniu sumarycznej liczby punktów dla szans, zagrożeń, mocnych oraz słabych stron, wyznaczono strategie rozwoju Przedsię- biorstwa X. Wartości liczbowe, przedstawione na rysunku 2, stanowią różnicę między :

▶ siły – słabości = 29 wynik na osi X,

▶ szanse – zagrożenia = -24,5 wynik na osi Y. Zaznaczony wektor oznacza właściwy kierunek działania dla bada- nego Przedsiębiorstwa X oraz wskazuje na poprawną strategię rozwoju, która powinna zostać podjęta w najbliższej przyszłości. Z przepro- wadzonego badania wynika, że występuje dość duża przewaga moc- nych stron nad słabymi oraz zagrożeń nad szansami, w związku z tym przedsiębiorstwo powinno przyjąć strategię konserwatywną (maxi-mi- ni), wykorzystującą mocne strony, w celu uniknięcia i zredukowania wpływu zagrożeń zewnętrznych. W takiej sytuacji trudnym warunkom zewnętrznym przedsiębiorstwo przeciwstawia potencjał wewnętrzny. Przedsiębiorstwo X charakteryzuje bowiem stabilna pozycja na ryn- ku rolno-spożywczym, sukcesywny wzrost zaufania wśród klientów zakupujących pasze i nawozy, bliskością fabryki głównego dostawcy pasz oraz wysoka absorpcja środków z ue. Ograniczeniem rozwoju

Przyszłość przedsiębiorstw z branży agrobiznesu

245

mogą być słabe strony firmy, tj. limity w kontraktach z dostawcami nawozów czy też przestarzały park samochodowy i wysokie koszty jego utrzymania. Dużym utrudnieniem są również zagrożenia płynące z otoczenia, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Są to głównie:

często zmieniające się przepisy weterynaryjne, spadek pogłowia trzody chlewnej, zmniejszająca się liczba małych i średnich przedsiębiorstw rolnych, czyli potencjalnych klientów firmy czy też niska opłacalność produkcji żywca wieprzowego. Przedsiębiorstwo X powinno skupić się na eliminacji z rynku konkurencji i redukcji kosztów oraz rozszerzeniu rynku np. poprzez zatrudnienie przedstawicieli handlowych, którzy wypromują produkty i zwiększą sprzedaż. Szansą dla przedsiębiorstwa może być także rozpoczęcie innej działalności jak np. tłoczenie oleju, produkcja mączki rybnej itp.

Rysunek 2. Kierunek rozwoju dla Przedsiębiorstwa X

szanse 40,0 30,0 20,0 10,0 słabe strony mocne strony 0,0 - 40,0 - 30,0 -
szanse
40,0
30,0
20,0
10,0
słabe strony
mocne strony
0,0
- 40,0
- 30,0
- 20,0
- 10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
- 10,0
- 20,0
- 30,0
- 40,0

zagrożenia

Y

Źródło: Opracowanie własne.

ZAKOŃCZENIE

X

Analiza swot umożliwiła identyfikację szans i zagrożeń oraz moc- nych i słabych stron Przedsiębiorstwa X. Stworzyła ponadto przesłanki do określania pozycji strategicznej Przedsiębiorstwa X i kierunków jego rozwoju. Sytuacja przedsiębiorstwa charakteryzowała się przewagą

246 Joanna Stanisławska

mocnych stron (wewnątrz firmy), a w otoczeniu firmy – przewagą za- grożeń nad szansami. Taki układ czynników pozwala postulować przy- jęcie przez Przedsiębiorstwo X strategii konserwatywnej, polegającej na dywersyfikacji wybranych elementów działalności, ale z drugiej strony na koncentracji działalności w pozostałych elementach. Takiej sytuacji odpowiada strategia maxi-mini, czyli strategia utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej w okresie niekorzystnych tendencji rynkowych.

LITERATURA

Baum R., Wielicki W. (2004), Metoda SWOT jako narzędzie analizy strategicznej przedsiębiorstw agrobiznesu, Wydawnictwo ar im. A. Cieszkowskiego w Po- znaniu, Poznań. Friedrich R., Lubos G., Dworzecki Z. (1992), Zasady diagnozowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo tnoiK, Warszawa. Gierszewska G., Romanowska M. (1999), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, pwe, Warszawa. Gołębiewski J. (2011), Zmiany w otoczeniu jako czynnik kształtujący działania marketingowe przedsiębiorstw agrobiznesu, „Polityki Europejskie. Finanse i Marketing”, nr 54, s. 36. Iwan B. (2004), Ocena strategii marketingowych w sektorze rolno-żywnościowym, „Raporty rynkowe. Rynek zbóż. Stan i perspektywy”, ierigż, Warszawa. Hu M., Speh D. (1997), Zarządzanie marketingiem, pwn, Warszawa. Kopeć B. (1972), Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych w zarysie, pwril, Warszawa. Kałkowska J., Pawłowski E., Trzecieliński S., Włodarkiewicz-Klimek H. (2010), Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej z przykładami, Wydaw- nictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. Kramer T. (1996), Podstawy marketingu, pwe, Warszawa. Kreikebaum H. (1996), Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, pwn, Warszawa. Manteuffel R. (1972), Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym. pwn, Warszawa. Obłój K. (1993), Strategia sukcesu firmy, pwe, Warszawa. Pelpliński B. (2009), Agrobiznes – podstawy ekonomiki, wsip, Warszawa. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. (2004), Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki narodowej. Wydawnictwo ar im. A Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań. Popper R. (2008), How are foresight methods selected?, „Foresight”, Vol. 10, No. 6, s. 62-89.

Przyszłość przedsiębiorstw z branży agrobiznesu

247

Sharplin A. (1985), Strategic management, McGraw-Hill, New York. Steinman H., Schreyog G. (1995), Zarządzanie – podstawy zarządzania przedsię- biorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. Szymańska E. (2007), Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu (techniczno-ekonomiczna, finansowa i strategiczna), Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa. Tomczak F. (1971), Ekonomiczne podstawy systemu obsługi produkcyjnej rolnictwa, zw crs, Warszawa. Weihrich H. (1982), The TOWS matrix – the tool for situational analysis, “Journal of Long Range Planning”, Vol. 15, No. 2. Włodarkiewicz-Klimek H., Kałkowska J., Goliński M. (2010), Analiza PEST i SWOT dla transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych Wielkopolski, [w:] M. K. Wy- rwicka (red.), Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. Woś A., Zegar J.S. (1983), Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania, pwe, Warszawa. Woś A. (1996), Agrobiznes – Makroekonomika, T. I, Wydawnictwo Key Text, Warszawa. Ziętara W. (1980), Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach rolniczych, „Rocznik Nauk Rolniczych”, Seria D, s. 178.