You are on page 1of 15

S Y LW I A G R A J A-Z W O L I S K A

Wydzia Hodowli iBiologii Zwierzt Uniwersytet Przyrodniczy wPoznaniu sgraja@wp.pl

Kierunki rozwoju oferty wielkopolskiego hotelu trzygwiazdkowego wperspektywie najbliszych piciu lat
sowa kluczowe: hotel, hotelarstwo, konkurencyjno usug hotelarskich streszczenie: Rosnce wymagania goci oraz silnie postpujca konkurencja na rynku hotelarskim wymusza podnoszenie jakoci, jak izakresu wiadczonych usug. Zasadniczym kluczem do sukcesu jest opracowanie wizji rozwoju obiektu ijego oferty wperspektywie kilku kolejnych lat, zuwzgldnieniem czynnikw generujcych zmiany wbrany turystycznej. Niniejszy artyku prezentuje studium przypadku propozycje rozwoju oferty wybranego wielkopolskiego hotelu. Koncepcje te zostay przedstawione na podstawie analizy materiaw rdowych ocharakterze pierwotnym iwtrnym.

Development directions of 3-star hotel offer in Wielkopolska in the 5 years perspective


keywords: hotel, hotel industry, competitiveness of hotel services. abstract: Growing demands of hotel guests and the increasing competition in the hotel industry requires to improve the quality and the range of provided services. e main key to success is to provide development vision of the facility and its oer in the perspective of the nearest few years, taking into account the factors which generate changes in tourist industry. e article presents acase study aproposal of oer development for aselected hotel in Wielkopolska. e conception is presented on the basis of primary and secondary source materials analysis

Foresight w praktyce zarzdzania przedsibiorstwem. Analizy i studia przypadkw Krzysztof Borodako, Micha Nowosielski (red.) Instytut Zachodni, Pozna 2012 by Instytut Zachodni, Pozna 2012

204

Sylwia Graja-Zwoliska WPROWADZENIE

Obiekty hotelarskie, zhotelami na czele, stanowi najbardziej dynamicznie rozwijajc si grup obiektw noclegowych. Wymownie wiadcz otym dane liczbowe - w1995 r. dziaao wPolsce 668 hoteli (stanowiy zaledwie 7,1% bazy noclegowej), aw2011 r. byo ich ju trzykrotnie wicej (26,8% bazy noclegowej) (gus 1996-2012). Powszechna rozpoznawalno hotelu jako obiektu zakwaterowania oraz dobra koniunktura dla inwestycji hotelarskich (obserwowana zwaszcza wlatach 2007-2008) zaowocoway powstaniem wielu nowych hoteli, reprezentujcych zarwno sieciowych gigantw, jak imae rodzinne przedsibiorstwa. Konsekwencj tych przemian jest dominacja poday nad popytem na usugi hotelarskie. Zjednej strony wzrastajca konkurencja na rynku hotelarskim, azdrugiej zmieniajce si potrzeby wspczesnego turysty zmuszaj hotelarzy do nieustannego podnoszenia jakoci wiadczonych usug, jak rwnie do poszerzania zakresu oferty. Chcc trwale wyrnia si spord obiektw konkurencyjnych, naley opracowa wizerunek hotelu, jak isamej oferty, uwzgldniajc zmiany itrendy, ktre mog pojawi si na rynku turystycznym wperspektywie najbliszej przyszoci. Pod tym wzgldem warto wzi pod uwag zaoenia dokumentw strategicznych dla danego obszaru (kraju, wojewdztwa), ukazujcych kierunek rozwoju gospodarki wperspektywie kilkunastu najbliszych lat. Obowizujca strategia rozwoju turystyki dla wojewdztwa wielkopolskiego zakada zmiany wofercie wielkopolskich produktw turystycznych, kadc nacisk na ich jako, innowacyjno ikonkurencyjno rynkow (Strategia rozwoju turystyki wwojewdztwie wielkopolskim na lata 2007-2013). Na aspekty te zwraca uwag rwnie projekt Foresight Wielkopolska (Foresight Wielkopolska scenariusze rozwoju regionu do 2030 r.). Warunkiem sukcesu jest waciwe wykorzystanie kapitau spoecznego, tosamoci regionalnej oraz budowanie wsppracy midzy poszczeglnymi podmiotami. Autorka opracowania zainteresowana problematyk rodzimego hotelarstwa, podja prb wskazania konkretnych propozycji udoskonalenia oferty wybranego wielkopolskiego hotelu.

Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego

205

Przygotowanie wspomnianych rozwiza wymagao odpowiedzenia na nastpujce pytania: jaka jest wielko istruktura wielkopolskiego rynku hotelowego ijakie s jego kierunki rozwoju? czy jest miejsce dla kolejnego hotelu na rynku, czy ma on szans przebi si przez gszcz konkurencyjnych obiektw? co dzi oferuje hotel wybrany do analiz? jak postrzegana jest jego oferta przez specjalistw brany turystycznej iklientw? Niniejsze opracowanie omawia zagadnienia sformuowane wpostaci powyszych pyta badawczych, wzbogacone analiz rnorodnych rde ocharakterze pierwotnym, jak iwtrnym (Kowalczyk 2001). Informacje dotyczce dwch pierwszych wymienionych pyta badawczych zebrano analizujc dane Gwnego Urzdu Statystycznego, Wielkopolskiego Urzdu Marszakowskiego oraz organizacji iportali hotelarskich. Odpowiedzi na kolejne postawione pytania uzyskano wdrodze inwentaryzacji terenowej ibada wasnych.
DYNAMIKA ROZWOJU WIELKOPOLSKIEGO HOTELARSTWA

Wporwnaniu zsytuacj oglnokrajow obserwuje si analogiczny rozwj na terenie wojewdztwa wielkopolskiego w1995 r. hotele stanowiy tu zaledwie 8,9% caej bazy noclegowej, aw2011 r. ich udzia ksztatowa si na poziomie 34% (gus 1996 2012). Warto zaznaczy, i wskanik ten jest wyszy od redniej krajowej, wynoszcej niespena 25%. Zdanych Gwnego Urzdu Statystycznego wynika, e rednia dugo pobytu gocia wwielkopolskim hotelu to okoo dwie doby. Analizujc ten wskanik wkontekcie pozostaych wojewdztw, wida wyran zaleno midzy motywem przyjazdu adugoci pobytu. Wprzypadku obszarw okoncentracji walorw turystycznych (takich jak Zachodniopomorskie, Maopolskie) pobyt ten jest duszy. Natomiast wwojewdztwach, gdzie dominuje turystyka biznesowa (takich, jak mazowieckie czy wielkopolskie), go whotelu przebywa krcej. Wwojewdztwie wielkopolskim najwiksza koncentracja hoteli wystpuje wstolicy regionu. Pozna ipowiat poznaski oferuje ponad 8000 miejsc wobiektach hotelowych. Na kolejnych miejscach znajduj

206

Sylwia Graja-Zwoliska

si powiat koniski ignienieski, dysponujc cznie blisko 3200 miejscami. Wyrane rnice midzy wojewdztwami wida take wwielkoci hoteli. Obiekt wwojewdztwie wielkopolskim liczy rednio okoo 76 miejsc noclegowych. Wynika to gwnie zfaktu istnienia duej liczby obiektw maych, nienalecych do midzynarodowych sieci. Analizujc kolejny wskanik liczb miejsc noclegowych wobiektach hotelarskich (do ktrych oprcz hoteli zalicza si take motele ipensjonaty) przypadajcych na 10 000 mieszkacw mona zauway, i wynosi on zaledwie 61 ijest niszy od redniej krajowej, wynoszcej nieco powyej 63. Warto nadmieni, i wczowce znajduj si takie wojewdztwa jak zachodniopomorskie imaopolskie obszary koncentracji wakacyjnego ruchu turystycznego.
GWIAZDY WIELKOPOLSKICH HOTELI

Obecny, piciostopniowy system kategoryzacyjny powsta wlatach 70. Jednake niektre zasady, jak isame wymagania wodniesieniu do obiektw danej kategorii, podlegaj zmianom, dostosowanym do potrzeb rynku. wiadczy otym chociaby fakt wprowadzenia w2004r. oceny stopnia zuycia wyposaenia pokoju hotelowego. Postpujca kategoryzacja obiektw hotelarskich to dowd na podnoszenie jakoci usug hotelarskich. Wcigu ostatnich lat najwikszy wzrost skategoryzowanych hoteli wystpuje wodniesieniu do obiektw najbardziej luksusowych (4 i5*). Ciekawy jest fakt, i w1995 r. wPolsce funkcjonoway zaledwie 3 hotele 5*, aw2011 r. byo ich ju 45. Tylko na przestrzeni lat 2000-2007 ich liczba zwikszya si o200%. Wcigu ostatnich lat tendencj spadkow obserwuje si wprzypadku hoteli 1*. Cz obiektw tej kategorii przestaa istnie, nie nadajc za rosncymi oczekiwaniami goci, za cz podwyszya swj standard izasilia grup obiektw bardziej prestiowych. Dla porwnania wzrost liczby hoteli 3* ksztatowa si wlatach 2000-2007 na poziomie 64%.
Dla porwnania wAustrii wskanik ten ksztatuje si na poziomie 700 miejsc, awssiednich Czechach wynosi okoo 250 miejsc na 10 000 mieszkacw.

Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego

207

Proces kategoryzacji niewtpliwie znajduje odzwierciedlenie woboeniu obiektu. Itak hotele 4 i5* wyrniaj si najwyszym wskanikiem, przekraczajcym 50%. Dominujcym segmentem klientw s tu gocie biznesowi, wznacznej mierze pochodzenia zagranicznego. Warto jednak nadmieni, i hotele te s bardziej wraliwe na zachodzce zmiany na globalnym rynku gospodarczym. Wefekcie kryzysu wiele rm, organizujc spotkania biznesowe, wykluczyo moliwo korzystania zhoteli 5*, wodpowiedzi na co niektre znich obniyy kategori, by nie straci wybranego segmentu klientw (przykadem takiego obiektu jest m.in. hotel Hilton wWarszawie, Sympozjum wKrakowie, czy Prezydent wKrynicy Zdrj). Dla porwnania stopie wykorzystania pokoi wnajliczniejszej grupie polskich hoteli 3* ksztatuje si na poziomie 40%. Podobne zmiany zachodz wwojewdztwie wielkopolskim. Wcigu ostatnich lat najwiksz dynamik wzrostu dostrzega si wodniesieniu do hoteli luksusowych (4 i5*). Itak w1995 r. wwojewdztwie wielkopolskim byy tylko 3 hotele 4* iadnego 5*, aw 2011 r. byo ich cznie a 20. Warto podkreli, i to hotele 3*, uznawane przez wielu hotelarzy za najbezpieczniejsz inwestycyjnie kategori obiektu (Szubstarski 2011), maj obecnie wWielkopolsce, jak iwcaym kraju, najwikszy udzia (wskali kraju 48%, wwojewdztwie 44%) wgrupie hoteli skategoryzowanych. Hoteli 3*przybywa systematycznie od wielu lat, przy czym rekordowy wzrost tego typu obiektw wostatnim czasie mia miejsce w 2009 r. Na rynku pojawio si ich bowiem o21% wicej wstosunku do 2008 r. Warto doda, i kryzys gospodarczy zahamowa t dynamik w2010 r. wzrost by na poziomie niespena 5%. Oboenie pokoi wielkopolskich hoteli 3* jest nisze od redniej krajowej iw2011 r. wynioso 37,5%. Warto jednak nadmieni, i wskanik ten mimo rosncej konkurencji iskutkw kryzysu gospodarczego wykazuje tendencje wzrostowe (wzrost o3 punkty wstosunku do 2010 r.). Rosnca konkurencja, zaznaczajca si zwaszcza wrd obiektw 3*, zmusza wrcz hotelarzy do podejmowania dziaa podnoszcych szeroko pojt atrakcyjno usug hotelarskich.

208

Sylwia Graja-Zwoliska CZAS NA KOLEJNE INWESTYCJE

Wojewdztwo wielkopolskie od lat naley do tych obszarw, gdzie podejmuje si najwicej inwestycji hotelowych. W2011 r. uplasowao si na czwartym miejscu, tu za maopolskim, lskim iwarmisko-mazurskim. Warto doda, i po gorszych latach 2009 i2010 inwestycje wbrany hotelarskiej zwykuj iwg specjalistw trend rozwojowy bdzie si utrzymywa rwnie w2012 r. Jednake informacja ta winna by dla gestorw istniejcej ju bazy hotelarskiej bodcem do mylenia owizji rozwoju ich obiektw wperspektywie nadchodzcych lat ikreowania projektw typu foresight. Rosnca konkurencja na rynku turystycznym jest bowiem jednym zczoowych czynnikw popularyzacji foresightu (Borodako 2010).
METODYKA BADA

Dc do realizacji postawionego celu iuzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze, uznano za konieczne zastosowanie nastpujcych metod badawczych: 1) analizy literatury, dokumentw strategicznych oraz opracowa ocharakterze statystycznym; 2) metody wywiadu socjologicznego; 3) analizy swot; 4) benchmarkingu zewntrznego. Warto podkreli, i wszystkie te metody s czsto stosowane, zarwno wbadaniach zzakresu geograi turyzmu (okrelajcych dynamik istopie rozwoju funkcji turystycznej), jak iwprojektach foresigthowych. Analiza literatury koncentrowaa si na pozycjach dotyczcych: hotelarstwa (m.in. Milewska, Wodarczyk 2005; Borkowski, Wszendyby 2007; Nawrocka, Oparka 2007); metodyki bada spoecznych (Mayntz iin. 1985, Sztumski 1995); opracowania statystycznego danych (Jadewska 2003; Tokarz, Lewandowska 2005); istoty foresightu (Borodako 2009, 2010, 2011; Heger, Rohrbeck 2012).

Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego

209

Wtrakcie realizacji bada zapoznano si take zdokumentami strategicznymi takimi, jak: Strategia rozwoju turystyki wwojewdztwie wielkopolskim, Foresight Wielkopolska, plany oraz strategie rozwoju powiatw igmin, wobrbie ktrych znajduje si analizowany obiekt hotelarski. Nieodzown dla werykacji przyjtych zaoe badawczych okazaa si metoda wywiadu socjologicznego. Jej celem jest nie tylko opis zjawiska, ale take ujawnienie lub sprawdzenie wystpowania okrelonych relacji (Mayntz iin. 1985). Wykorzystano zarwno wywiad swobodny (m.in. wtrakcie rozmowy zwacicielem przedsibiorstwa), jak iwywiad standaryzowany (skierowany do specjalistw brany turystycznej) prowadzony na podstawie kwestionariusza, zapewniajcy porwnywalno odpowiedzi ipoliczalno wynikw. Uwzgldniajc sposb pozyskiwania niezbdnych informacji, materiay rdowe mona podzieli na pierwotne iwtrne (Kowalczyk 2002). Zebrane przez autork opracowania materiay ocharakterze pierwotnym obejmuj: dane zebrane wtrakcie inwentaryzacji terenowej (pozwoliy one na identykacj komponentw szeroko rozumianego potencjau turystycznego obszaru bada), informacje uzyskane zwywiadw standaryzowanych, jak iwywiadw swobodnych (umoliwiy poznanie opinii na temat wizerunku ioferty badanego hotelu). Waspekcie okrelenia kierunkw rozwoju oferty badanego obiektu hotelarskiego wnajbliszej przyszoci szczeglnie przydatna bya analiza swot. Jak zaznacza Kaczmarek, Stasiak, Wodarczyk (2002) jest to jeden zpowszechniej stosowanych sposobw analizy stanu przedsibiorstwa. Przedstawiona wopracowaniu analiza swot powstaa wwyniku wsplnych przemyle waciciela hotelu oraz autorki opracowania. Do oceny obecnej oferty hotelu, jak rwnie przy wyznaczaniu przyszych kierunkw rozwoju oferty niezwykle pomocna okazaa si take werykacja obiektw konkurencyjnych (benchmarking zewntrzny). Warto podkreli, i wykorzystane iomwione wyej metody stanowi jedynie wprowadzenie do stworzenia wartociowego projektu foresigthowego dla badanego przedsibiorstwa.

210

Sylwia Graja-Zwoliska CHARAKTERYSTYKA HOTELU WYBRANEGO DO BADA 27

Obiekt wybrany do bada to may rodzinny trzygwiazdkowy hotel, funkcjonujcy na wielkopolskim rynku turystycznym od dwch lat. Hotel ten pooony jest wpowiecie wrzesiskim, uznanym ze wzgldu na rang potencjau turystycznego za obszar orednich warunkach do rozwoju turystyki (Strategia rozwoju turystyki wwojewdztwie wielkopolskim 2007). Wg wspomnianego dokumentu powiat wrzesiski posiada dobre warunki do rozwoju turystyki krajoznawczej oraz turystyki rowerowej (wobu przypadkach wynika to gwnie zobecnoci zasobw orandze ponadlokalnej lub regionalnej). Otym, e funkcja turystyczna na tym obszarze nie naley rwnie do najwaniejszych wiadczy take fakt pobienego traktowania aspektw turystycznych wlokalnych dokumentach strategicznych (m.in. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesiskiego na lata 2007-2013). Badany hotel, poza czci noclegow, oferuje restauracj, zaplecze konferencyjne, sal rekreacyjn, pozwalajc na rne formy rozrywki oraz pion usug powiconych odnowie biologicznej. Obiekt proponuje oferty specjalne takie, jak m.in. pobyty dla dwojga, pakiet dla przyjaciek. Nastawiony jest, jak wikszo wielkopolskich hoteli usytuowanych wpobliu Poznania, na obsug goci biznesowych oraz goci weselnych. Warto nadmieni, i jest to obiekt uwzgldniajcy takie ekotechnologie jak: instalacje solarne do ogrzewania wody, oczyszczalni ciekw oraz ogrzewanie gazowe.
WYNIKI BADA

Benchmarking zewntrzny Dla potrzeb niniejszej pracy przeprowadzono benchmarking zewntrzny w odniesieniu do hoteli powiatu wrzesiskiego oraz wkontekcie wielkopolskich hoteli trzygwiazdkowych, pooonych wodlegoci do 70 km od Poznania, opodobnej specyce dziaania jak wbadanym hotelu.
Celem ochrony danych analizowanego hotelu podano jedynie kluczowe dla opracowania informacje charakteryzujce obiekt.

Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego

211

Jak wynika zdanych Urzdu Marszakowskiego (h p://www.umww.pl/ turystyka/baza-noclegowa.html) na terenie powiatu wrzesiskiego znajduje si obecnie dziewi skategoryzowanych hoteli, zczego jeden jednogwiazdkowy, cztery dwugwiazdkowe icztery trzygwiazdkowe. Rozpatrujc tempo rozwoju rynku hotelarskiego na wspomnianym obszarze, mona mwi odwch boomach inwestycyjnych. Jeden przypad na rok 2001, kiedy to liczba miejsc hotelowych wzrosa oponad 200% wstosunku do roku poprzedniego, adrugi na rok 2010 wwczas wskanik wzrostu przekroczy 300%. Dynamika tych procesw wiadczy opotrzebie dostosowywania ofert hotelarskich do zmieniajcych si warunkw rynkowych oraz okoniecznoci przewidywania pewnych zmian wokrelonej perspektywie czasowej. Analizujc oferty hoteli powiatu wrzesiskiego, konkurencyjnych wzgldem obiektu bada, wycign mona kilka kluczowych wnioskw: dziaalno hoteli nastawiona jest na te same segmenty klientw (gocie biznesowi iweselni); zasadniczo sabo jest rozwinita oferta usug dodatkowych, jak iofert specjalnych (m.in. zaobserwowano promowanie nieaktualnych ofert); wystrj obiektw/ pokoi standardowy, niewyrniajcy si na tle innych; strony internetowe osabo eksponowanej szacie gracznej itreci, nieprzycigajce uwagi (za mankament naley uzna zdawkowe informacje, jak istrony przeadowane treci, zpowtarzajcymi si komunikatami); hotele wofercie usug dodatkowych nie wykorzystuj okolicznych atrakcji, bazuj jedynie na wasnych (by moe jest to efekt braku wystpowania walorw turystycznych, cieszcych si powszechnym zainteresowaniem); dosy dua rozpito cenowa (wahajca si od 100 do ponad 200 z za standardowy pokj dwuosobowy), co moe znaczy, i to wanie cena jest gwnym elementem walki zkonkurencj. Biorc pod uwag segment klientw biznesowych, na ktry nastawia si wikszo wielkopolskich hotelarzy, wplanowaniu strategicznym

212

Sylwia Graja-Zwoliska

naley rozszerzy obszar bada poza powiat wrzesiski. Na podstawie szerszej analizy ofert hoteli trzygwiazdkowych wysnuto podobne wnioski do przedstawionych wczeniej. Warto podkreli fakt jeszcze wikszej rozpitoci cenowej (cena za pokj dwuosobowy dochodzia do 360 z). Analizujc wiksz liczb obiektw, mona zauway wyran standaryzacj ofert hoteli. Brak specjalizacji, tworzenia oryginalnych ofert, dostosowanych do rnych okazji, zmniejsza szans dotarcia do klienta, aco za tym idzie obnia ich konkurencyjno. Spord rozpatrywanych wielkopolskich obiektw hotelarskich na uwag zasuguj szczeglnie dwa: Hotel Moran iOlandia. Oba wybray wyran specjalizacj swoich usug, dostrzegajc wniej moliwo przebicia si przez konkurencj, jak rwnie efektywniejsze zaspokojenie potrzeb swoich goci. Unikatowy charakter usug, oryginalne wntrza, bogaty kalendarz wydarze oraz ofert specjalnych przyciga wielu klientw, mimo i ceny zakwaterowania nie nale do najniszych. Przedstawione przykady pokazuj m.in. jak wana jest spjno, komplementarno oferowanych usug. Specjalizacja wobiektach hotelarskich wymaga jednak zbudowania wrmie tzw. kultury mylenia oprzyszoci (Borodako 2011), umiejtnoci przewidywania zmian na rynku turystycznym pod wpywem dziaania rnych czynnikw. Analiza SWOT Wskazanie mocnych, sabych stron, szans izagroe przedsibiorstwa uatwia sprecyzowanie kierunkw rozwoju rmy. Przedstawiona analiza swot jest efektem rozwaa waciciela hotelu oraz autorki opracowania. Do najwaniejszych mocnych stron hotelu naley zaliczy: korzystne pooenie (obiekt pooony blisko Poznania, azarazem zdala od zgieku, wotoczeniu zieleni); dobry dojazd do hotelu dla samochodw osobowych iautobusw; duy, bezpieczny parking; otwarte tereny zielone (zwikszajce poczucie komfortu goci wczasie imprez); nowoczesny obiekt; ciekawy, odmienny od ogu hoteli design;

Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego

213

kameralna atmosfera; wysoka jako wiadczonych usug; indywidualne podejcie do kadego gocia; dobra kuchnia (opinie na jej temat rozpowszechnione wlokalnym rodowisku); otwarto dyrekcji na nowe pomysy; wykorzystanie zewntrznych rde nansowania (co wiadczy owikszej przedsibiorczoci); wyczucie smaku przy organizacji imprez; wsppraca zlokalnym rodowiskiem na rzecz rnych inicjatyw. Natomiast do gwnych sabych stron zaliczy mona: brak strefy odnowy biologicznej; za mao wyrniajce si oferty specjalne; brak atrakcji, ktre mogyby zatrzyma goci na duej; wsplne pomieszczenia rekreacyjno-konferencyjne; niewystarczajca w stosunku do potrzeb liczba miejsc noclegowych; zbyt sabe wykorzystanie wpromocji swoich dziaa na rzecz rodowiska lokalnego (marketingu spoecznego). Szanse dla badanego hotelu: rozwijajca si turystyka biznesowa (rosnca liczba szkole pracowniczych); zwikszajce si zainteresowanie organizacj imprez okolicznociowych poza domem; upowszechniajcy si trend wyjazdw krtszych, aczstszych (przy okazji wit, dugich weekendw); zwikszajca si aktywno turystyczna seniorw; rosnca wiadomo iwiedza ekologiczna turystw trend wypoczynku wbliskim kontakcie znatur; wzrost popularnoci zindywidualizowanej oferty; moliwo rozbudowy obiektu (zwikszenie bazy noclegowej oraz zaplecza rekreacyjnego); rozwijajca si turystyka konna wokolicy, dajca moliwo wsppracy iuatrakcyjnienia pakietu pobytowego; rozbudowa infrastruktury turystycznej wotoczeniu hotelu (np. nowy tematyczny szlak rowerowy).

214

Sylwia Graja-Zwoliska

Zagroenia: powstawanie nowych hoteli oferujcych wicej miejsc noclegowych oraz bogatszy pakiet usug dodatkowych; kryzys gospodarczy ograniczajcy wydatki przedsibiorcw na szkolenia, agociom indywidualnym moliwo organizacji imprez okolicznociowych, krtkotrwaych wyjazdw turystycznych (cena jako gwny wyznacznik oferty konkurencyjnej). Badania ankietowe Wrozwoju oferty hotelu istotne jest poznanie opinii specjalistw zdanej brany oraz goci korzystajcych zusug. Ze wzgldu na ograniczone moliwoci czasowe realizacji czci empirycznej autorka opracowania przeprowadzia wywiad standaryzowany zosobami na co dzie zajmujcymi si teoretyczn ipraktyczn analiz zagadnie brany turystycznej (pracownicy naukowi wielkopolskich uczelni wyszych, wrd ktrych realizowany jest kierunek studiw turystyka). Dodatkowo badania poszerzono owywiad zosobami (pracownikami rm) odpowiedzialnymi za wybr miejsca szkole. cznie do dalszej analizy uzyskano 19 poprawnie wypenionych kwestionariuszy. Naley nadmieni, i przedoone formularze zawieray pytania zamknite, jak iotwarte, by pozwoli respondentom na swobodne wyraenie swoich opinii. Wpierwszej czci kwestionariusza ankietowani mieli wskaza skojarzenia nasuwajce si po zapoznaniu si zlogo istron hotelu. Wikszo osb utosamiao obiekt zbliskim kontaktem znatur, wyczuciem smaku ieleganckim minimalizmem. Badani proszeni oocen oglnego wizerunku hotelu, najczciej wskazywali, i jest to obiekt ciekawy, odmienny od powszechnie spotykanych (tak deklaracj zoyo a 16 osb). Natomiast wicej zrnicowanych opinii pojawio si przy ocenie oferty gastronomicznej hotelu. Ponad poowa respondentw (9 osb) uznaa j za bogat, zrnicowan oprzystpnych cenach. Dla 4 osb proponowane menu byo take bogate, ale uznao je za wygrowane pod wzgldem cenowym. Kolejne 4 osoby okreliy propozycje gastronomiczne jako mao urozmaicone, ale przystpne cenowo. Jedynie 2 badanych uznao t ofert jako mao zrnicowan owygrowanych cenach.

Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego

215

Istotnym elementem wywiadu bya ocena ofert specjalnych hotelu. Wikszo badanych (14 osb) wykazaa si tu zgodnoci odpowiedzi, podkrelajc, e s one mao urozmaicone, podobne jak w innych obiektach. Respondenci, poproszeni ookrelenie konkurencyjnoci badanego hotelu na tle innych obiektw opodobnym standardzie, niemal jednogonie (16 osb) wyrazili pozytywn opini, zaznaczajc jednak, i oferta wymaga wprowadzenia dodatkowych usug wyrniajcych hotel na rynku. Przytoczona wyej cz wynikw bada przedstawia wpozytywnym wietle ten krtko dziaajcy obiekt hotelarski, ale isugeruje potrzeb wprowadzenia zmian wwizerunku oferty analizowanego hotelu (dotyczy to gwnie tzw. ofert specjalnych), celem ugruntowania jego pozycji na tle konkurentw.
PODSUMOWANIE

Analizujc przytoczone dane, mona wycign nastpujce wnioski: wielkopolski rynek hotelowy jest postrzegany nadal jako atrakcyjne miejsce realizacji inwestycji (wiadczy otym systematycznie rosnca liczba obiektw ikolejne inwestycje wysokie miejsca wojewdztwa wielkopolskiego woglnopolskich rankingach); trend rozwoju hoteli 3* jako najmniej ryzykownego rodzaju inwestycji hotelarskiej wpolskich warunkach bdzie si umacnia wkolejnych latach. Powysze stwierdzenia argumentuj potrzeb upowszechniania wrd hotelarzy kultury mylenia oprzyszoci, umiejtnoci przewidywania zmian rynkowych idopasowywania oferty wobec zmieniajcych si warunkw podaowych, jak ipopytowych. Zalecane kierunki rozwoju oferty maych, niezalenych hoteli ostandardzie trzech gwiazdek (do grupy tego typu hoteli zalicza si take analizowany obiekt) winny zmierza wstron: wykorzystania kameralnej atmosfery obiektu jako wanego atutu wobec hoteli sieciowych (indywidualne podejcie do gocia jako warto dodana, podnoszca jako obiektu);

216

Sylwia Graja-Zwoliska

wdraania proekologicznych rozwiza, ekotechnologii na wiksz skal (badania przeprowadzone wrd klientw hoteli sieciowych m.in. wSheratonie, potwierdziy zainteresowanie goci t problematyk); budowania ofert skierowanych do seniorw; wdraania oryginalnych, dopasowanych do specyki obiektu, ofert specjalnych, ktre podkrelaj wyjtkowo hotelu ielastyczno na zmiany zachodzce na rynku hotelarskim. Biorc pod uwag trudnoci, spotykane we wdraaniu nowatorskich inicjatyw wwielu niezalenych obiektach hotelarskich, przedstawione wyej wnioski stanowi istotny argument dla budowania foresightu regionalnego dla brany turystycznej. Wymaga to jednak zaangaowania iwsppracy wielu podmiotw, by skutecznie wdraa kolejne etapy przedsiwzicia, poczwszy od jego uruchomienia, przez upowszechnienie wynikw, askoczywszy na implementacji ikontynuacji procesu (Borodako 2010). Warto podkreli, e wsplnie wypracowane efekty branowego foresightu regionalnego mog przyczyni si do zbudowania wyranego wizerunku turystycznego obszaru, rozpoznawalnego wrd goci krajowych, jak izagranicznych, przekadajc si na wiksz efektywno ekonomiczn poszczeglnych przedsibiorstw (wtym take hoteli).
LITERATURA
Borkowski S., Wszendyby E. (2007), Jako iefektywno usug hotelarskich, pwn, Warszawa. Borodako K. (2009), Foresight wzarzdzaniu strategicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. Borodako K. (2010), Identykacja perspektywicznych segmentw turystyki jako wkad do foresightu regionalnego itworzenia strategii rozwoju sektora, [w:] A.Panasiuk (red.), Potencja turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego nr 591, Ekonomiczne Problemy Usug nr 53, Szczecin. Borodako K. (2011), Foresight wturystyce. Bariery wykorzystania irozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. Foresight Wielkopolska, www.foresightwielkopolska.pl Gwny Urzd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl

Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego


Heger T., Rohrbeck R. (2012), Strategic foresight for collaborative exploration of new business elds, Technological Forecasting & Social Change No. 79. Jadewska I. (2003), Statystyka dla geografw, d. Kaczmarek J., Stasiak A., Wodarczyk B. (2002), Produkt turystyczny albo jak organizowa poznawanie wiata, Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego, d. Kowalczyk A. (2001), Geograa turyzmu, pwn, Warszawa. Mayntz R., Holm K., Hubner P. (1985), Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, pwn, Warszawa. Milewska, M., Wodarczyk B. (2005), Hotelarstwo. Podstawowe wiadomoci zzakresu hotelarstwa, Wydawnictwo wsth wodzi. Nawrocka E., Oparka S. (2007), Hotel wXXI wieku. Zarzdzanie wwarunkach globalizacji, Wydawnictwo Wyszej Szkoy Zarzdzania, Wrocaw. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesiskiego na lata 2007 2013, Uchwaa nr 73 zdn.30.10.2007. Sztumski J. (1995), Wstp do metod itechnik bada spoecznych, Wydawnictwo lsk, Katowice. Szubstarski R. (2011), Boom hotelarski trwa, [w:]Raport zrynku hotelarskiego wPolsce, Warszawa. Tokarz A., Lewandowska A. (2005), Badania rynku turystycznego. Materiay do studiowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin. Urzd Marszakowski wPoznaniu (2012), Wykaz obiektw hotelarskich zdn.19.10.2012, h p://www.umww.pl/turystyka/baza-noclegowa.html (stan zdn.20.10.2012). Urzd Marszakowski wPoznaniu (2007), Strategia rozwoju turystyki wwojewdztwie wielkopolskim na lata 2007 2013, h p://www.umww.pl/pub/uploaddocs/ strategia-rozwoju-turystyki-w-wojewodztwie-wielkopolskim.1259157627. pdf (stan zdn.20.10.2012). Zesp Instytutu Turystyki wWarszawie (2007), Strategia rozwoju turystyki wwojewdztwie wielkopolskim, Pozna; h p://www.umww.pl/pub/uploaddocs/ strategia-rozwoju-turystyki-w-wojewodztwie-wielkopolskim.1259157627.pdf

217