You are on page 1of 15

WOJCIECH FLIEGNER

Wydzia Zarzdzania Uniwersytet Ekonomiczny wPoznaniu wojciech.iegner@ue.poznan.pl

Systemy Business Intelligence wzarzdzaniu procesami biznesowymi


sowa kluczowe: Business Intelligence, hurtownia danych, proces biznesowy streszczenie: Celem artykuu jest przedstawienie wynikw bada dotyczcych potencjalnych moliwoci wykorzystania wzarzdzaniu procesami biznesowymi systemw Business Process Intelligence, opartych na hurtowniach danych otyche procesach. Przedmiotem badania byy aspekty dotyczce rde danych, zapisu informacji temporalnych whurtowni danych, narzdzi analizy procesw, narzdzi wizualizacji oraz moliwoci odkrywania wiedzy oprocesach. Niniejsza publikacja koncentruje si na analizie procesowego kontekstu proponowanego rozszerzenia systemw Business Intelligence.

Business Intelligence systems in abusiness processes management


keywords: Business Intelligence, data warehouse, business process abstract: e aim of the article is to present the results of aresearch on the potential use of Business Process Intelligence systems, based on the process data warehouses, in abusiness processes management. e subject of the study were aspects of data sources, recording temporal information in the data warehouse, process analysis tools, visualization tools and opportunities to explore the knowledge about the processes. e publication focuses on the analysis of processual context of the proposed extension of Business Intelligence Systems.

Foresight w przedsibiorstwach. Nauka technologia wdroenie Krzysztof Borodako, Micha Nowosielski (red.) Instytut Zachodni, Pozna 2012 by Instytut Zachodni, Pozna 2012

96

Wojciech Fliegner WPROWADZENIE

Chocia problematyka systemw Business Intelligence (bi) rozwija si ju od kilkunastu lat, to cay czas nie ma jednoznacznoci winterpretacji tego terminu (Strange 2009, Olszak 2007). Denicja autorstwa Widoma iWatsona, zgodnie zktr bi jest szerok kategori obejmujc technologi, aplikacje oraz procesy odpowiedzialne za zbieranie, przechowywanie, dostp do danych oraz ich analiz, pomocne uytkownikom wpodejmowaniu efektywniejszych decyzji (Wixom, Watson 2010), chyba najpeniej oddaje specyk bi. Obecnie okrelenie bi cile wie si zzagadnieniem hurtowni danych. Jest to kluczowa technologia wykorzystywana do budowy tego typu systemw, integrujca dla celw analitycznych dane zrnych systemw transakcyjnych. Na system bi skadaj si cztery elementy: narzdzia pozyskiwania, ekstrakcji ioczyszczania danych, hurtownia danych (hd), narzdzia analityczne oraz warstwa prezentacji informacji iwiedzy (Turban 2007). Wiedz oprzedsibiorstwie mona zakwalikowa do jednej zczterech kategorii (Fazlagi 2010): know-what (wiedzie co) wiedza ta odnosi si do faktw; dostp do tej wiedzy umoliwia prowadzenie obserwacji izdobywanie dowiadczenia; know-why (wiedzie dlaczego) wiedza ta ma charakter praw izasad rzdzcych dziedzin iokrela si j jako wiedz teoretyczn, atake jako wiedz gbok; jej posiadanie umoliwia zrozumienie przyczyn wystpowania faktw iodpowiednie reagowanie na nie, budowanie acuchw przyczynowo-skutkowych, wyjanianie, diagnozowanie, podejmowanie dziaa prewencyjnych inaprawczych; know-how (wiedzie jak) wiedza ta ma charakter wiedzy praktycznej, odnosi si przede wszystkim do umiejtnoci pracownikw iprzejawia si wzdolnoci do stosowania odpowiednich zasad wrozwizywaniu zoonych problemw; know-who (wiedzie kto) wiedza ta opisuje przede wszystkim osoby posiadajce wiedz, atake wiedz, ktr dysponuj, ma wic charakter meta-wiedzy. Blisza analiza funkcjonalnoci systemw bi skania do stwierdzenia, e systemy te s jak na razie blisze pozyskiwaniu wiedzy zkategorii

Systemy Business Intelligence w zarzdzaniu

97

know-what, natomiast wniewielkim stopniu wspomagaj osiganie wiedzy zpozostaych kategorii. Jednoczenie wpraktyce gospodarczej istnieje potrzeba pogbionej analizy procesw biznesowych. Du ilo informacji oprocesach zachodzcych worganizacji przechowuj systemy zarzdzania procesami (Workow Management Systems wms). Wikszo wms oferuje wykonanie jedynie najprostszych analiz procesw iodpowiedzi na pytania wrodzaju: ile procesw ukoczono wjakim okresie, jakie s rednie czasy ich trwania, kto jest zaangaowany wproces itp. Jednym znowych podej, zmierzajcym do pozyskania wiedzy przede wszystkim wkategorii know-how, know-who iwnieco mniejszym stopniu know-why, jest podejcie integrujce technologi hurtowni danych oraz procesowe koncepcje zarzdzania. Jest ono okrelane terminem Business Process Intelligence (bpi). Polega ono na cilejszej ni dotychczas integracji systemw bi zsystemami klasy Business Process Management (bpm) iwms. Zasadniczym celem tworzenia systemw bpi jest wydobycie wiedzy ukrytej wplikach systemw wms, sygnalizowanie powstawania sytuacji krytycznych iprzewidywanie moliwych niezgodnoci przebiegw procesw wporwnaniu zwzorcem. Wduszym horyzoncie czasu moliwe jest optymalizowanie denicji procesw iich wykonania. Poniej przedstawiono architektur systemw bpi oraz konieczne rozszerzenia systemw bi wkierunku pozyskiwania wiedzy oprocesach. Nastpnie przedstawiono rezultaty analizy procesowego kontekstu proponowanego rozszerzenia systemw Business Intelligence. Omwiono te korzyci moliwe do osignicia za pomoc tej klasy systemw.
ARCHITEKTURA SYSTEMU BPI

Rdzeniem systemw bi jest hurtownia danych, to bowiem przede wszystkim od jej zawartoci oraz zwizanych zni narzdzi analitycznych zaley moliwo uzyskania wiedzy zpodanej kategorii. TechCharakterystyk procesowych koncepcji zarzdzania zawieraj m.in. prace Bitkowskiej (2011), Grajewskiego (2012) iSkrzypek (2010).

98

Wojciech Fliegner

nologia hd oferuje efektywny dostp do duego zbioru danych oraz do narzdzi pozwalajcych na ich analiz wielowymiarow. Zazwyczaj s to dane historyczne pochodzce zsystemw transakcyjnych. Zawieraj wpostaci surowej (dane historyczne) lub zagregowanej (dane analityczne) wiedz ozmianach obiektw bdcych podmiotem, przedmiotem imiejscem dokonania transakcji (Inmon 2008). Wklasycznych systemach hurtowni danych zapisywane s wycznie fakty, ujmujce to co zdarzyo si nie s natomiast zapisywane relacje pomidzy tymi faktami ikontekst procesw, wramach ktrych te fakty zaistniay. Wkonsekwencji analizy maj ograniczony zakres. Architektura systemu bpi nie rni si zasadniczo od klasycznej architektury systemw bi, rozszerza j tylko wkierunku lepszego ujcia procesw zachodzcych worganizacji ijej otoczeniu (rysunek 1). Systemy bpi wyposaone s whurtowni danych procesowych (hdp) zasilan zsystemw rejestrujcych zdarzenia (dane rdowe do hurtowni danych s dostarczane przez systemy oltp Online Transaction Processing). Dane zhdp s analizowane iprezentowane za pomoc narzdzi adekwatnych do obsugi danych procesowych.
Rysunek 1. Architektura systemu BPI
OLTP Narzdzia prezentacji Prezentacje procesw

WMS

HD HDP

Klasyczne narzdzia Data Mining Narzdzia analizy procesw

Rejestracja zdarze z otoczenia

rdo: Opracowanie wasne.

Wujciu Casatiego (2001), autora koncepcji systemw bpi, dane s wtrne do ju istniejcych izdeniowanych worganizacji procesw. Wproponowanym przez nas rozszerzeniu systemw bi jest odwrotnie idlatego jedn znajtrudniejszych operacji jest przyporzdkowanie zdarze do poszczeglnych procesw, poniewa rzadko dostpna jest

Systemy Business Intelligence w zarzdzaniu

99

informacja bezporednio wica zaistniae zdarzenie zkonkretnym procesem. Najbardziej podane byoby automatyczne pozyskanie tego typu informacji. Wprowadzenie takiego mechanizmu wymaga jednak uycia pewnej wiedzy wstpnej i/lub implementacji jakiego mechanizmu uczcego si przypisywania zdarze do okrelonych procesw. Niektre reguy ielementy wiedzy wstpnej oorganizacji mona poda stosunkowo atwo na przykad, jakimi typami spraw zajmowa si mog konkretne osoby wrmie (opis kompetencji), na to mona naoy uprawnienia do wykonania niektrych dziaa systemowych (dostp do urzdze iuprawnienia do baz danych) itd. Ponadto mona wskaza kilka oglnych regu ograniczajcych, np. cise ograniczenie analizowanych dziaa do momentw rozpoczcia izakoczenia danej sprawy. Wynikiem tych dziaa jest ograniczenie do minimum liczby zdarze worganizacji, ktrych nie mona przypisa do konkretnej sprawy (przebiegu procesu). Tak przygotowane dane mog ju zasili hurtowni ista si przedmiotem dziaania narzdzi analizy procesw. Rozszerzenie systemw bi do systemw bpi wymaga zmian co najmniej wzakresie: rde danych, zapisu informacji temporalnych whd, narzdzi analizy procesw (process mining), narzdzi wizualizacji, moliwoci odkrywania wiedzy oprocesach. Przedmiotem relacjonowanego tu badania byy wszystkie te aspekty, jednak niniejsza publikacja koncentruje si wycznie na analizie procesowego kontekstu proponowanego rozszerzenia systemw Business Intelligence. Badania zrealizowano wprzedsibiorstwie bdcym producentem dbr trwaego uytku. Jest ono liderem wswoim sektorze na polskim rynku iznaczcym eksporterem (sprzeda eksportowa ksztatuje si na poziomie ponad 50% przychodw rmy ogem). Firma zakoczya obecnie proces zmiany swego modelu biznesowego, ktry zakada outsourcing produkcji wszystkich oferowanych produktw zwyjtkiem produktu podstawowego.

100

Wojciech Fliegner

Firma wdroya prawie pen funkcjonalno systemu zintegrowanego klasy erp, tj. takie zintegrowane moduy jak Finanse, Controlling, Treasury, Majtek trway, Sprzeda iDystrybucja, Gospodarka Materiaowa, Produkcja, Zarzdzanie Jakoci, hr. Ta funkcjonalno zostaa wostatnim okresie zintegrowana zhurtowni danych isystemem crm (Customer Relationships Management), bdcym rozwizaniem przeznaczonym do kompleksowej obsugi klienta, wspierajcym dziaania sprzedaowe, marketingowe, jak rwnie procesy operacyjne obsugi posprzedaowej.
IDENTYFIKACJA PROCESW METODA IREZULTATY

Jednym zistotnych krokw wocenie zakresu informatycznego wspomagania zarzdzania procesami biznesowych jest ich identykacja. Jest to etap, ktrego celem jest przede wszystkim okrelenie, zjakimi procesami worganizacji ma si do czynienia jest to poszukiwanie odpowiedzi na pytania: co, jak, gdzie iprzez kogo jest worganizacji realizowane. Aby mona byo otego typu kwestiach dyskutowa iaby zebrane informacje byy istotne iuyteczne, niezbdna jest pewna formalizacja samych procesw, jak izwizanych znimi aspektw. Opis sowny jakkolwiek uyteczny wniektrych kwestiach nie jest wstanie precyzyjnie iczytelnie odzwierciedli struktury procesw izalenoci midzy jej elementami. Std te zasadno uycia metod formalizacji wizualnej (wtrakcie badania wykorzystano typy modeli stanowice baz metodyki bpms wspieranej przez pakiet zarzdzania procesami biznesowymi adonis). Analiza rozwiza stosowanych wrnych metodach ipodejciach do procesowo zorientowanej modernizacji rm pozwala stwierdzi, e poza precyzyjnymi procedurami metodologicznymi (takimi jak wmetodzie rapid re (Manganelli, Klein 1998) mona stosowa nastpujce sposoby identykacji procesw: podejcie intuicyjne identykacja procesw nastpuje wsposb arbitralny, z uwzgldnieniem zaoe strategii dziaania rmy, wymaga jej klientw oraz potrzeb ioczekiwa jej kadry kierowniczej;

Systemy Business Intelligence w zarzdzaniu

101

podejcie opierajce si na rnych koncepcjach imodelach referencyjnych podstaw identykacji procesw wkonkretnej organizacji jest jedna zpowszechnie akceptowanych klasykacji wzorcowych procesw (klasykacja apqc, scor lub inna). Ze wzgldu na rozpoznawczy charakter niniejszego opracowania, powstaego wramach bada sucych stworzeniu prototypu systemu bpi ipniejszej jego werykacji, wykorzystano podejcie opierajce si na wykorzystaniu klasykacji wzorcowych. Wcelu stworzenia wsplnej platformy dyskusji wgronie ekspertw opracowano wyjciow list procesw wzorcowych. Punkt odniesienia stanowia tu Standardowa Klasykacja Procesw, opracowana przez American Productivity and Quality Center (apqc), International Benchmarking Clearinghouse, przy wsppracy zrm konsultingow Arthur Andersen & Co. Propozycja apqc wyodrbnia 12 podstawowych grup procesw (apqc 2004): 1.0 Rozwj wizji istrategii, 2.0 Projektowanie irozwj produktw iusug, 3.0 Sprzeda produktw iusug, 4.0 Dostarczanie produktw iusug, 5.0 Zarzdzanie obsug klienta, 6.0 Rozwj izarzdzanie kapitaem ludzkim, 7.0 Zarzdzanie technologi informacyjn iwiedz, 8.0 Zarzdzanie zasobami nansowymi, 9.0 Przejmowanie, konstruowanie izarzdzanie majtkiem, 10.0 Zarzdzanie rodowiskiem, 11.0 Zarzdzanie relacjami zewntrznymi, 12.0 Zarzdzanie usprawnieniami izmianami.
Przez pojcie modeli referencyjnych rozumie si pewne klasy modeli opracowanych na podstawie wieloletnich dowiadcze wzarzdzaniu organizacjami iwdraaniu wspierajcych je rozwiza informatycznych (najlepszych praktyk biznesowych), ktre to modele stanowi punkt odniesienia lub rozwizanie wyjciowe dla wasnych dziaa analitycznych, projektowych iwdroeniowych (Fe ke 2005). Kada z12 grup procesw jest dzielona na skadniki niszego poziomu. Na najniszym poziomie wmodelu apqc wyrniono cznie 188 skadowych procesw.

102

Wojciech Fliegner

Klasykacja procesw ujta wwymienionych grupach miaa mie zzaoenia uniwersalny charakter, miaa bowiem dotyczy wszystkich typw przedsibiorstw niezalenie od zrnicowanego zakresu ich dziaalnoci. Wtrakcie pocztkowych spotka wgronie ekspertw uzgodniono zawenie zakresu badania do obszaru zarzdzania acuchem dostaw. Oznaczao to konieczno modykacji wspomnianej wyjciowej listy procesw. Idea zarzdzania acuchami dostaw jest interpretowana nie tylko wkontekcie logistycznym, lecz take wujciu integracyjnym oraz synchronizacyjnym (Witkowski 2003, s. 23-32). Niezalenie jednak od sposobu rozumienia istoty tej koncepcji, jej cech szczegln jest orientacja procesowa, ktra oznacza traktowanie decyzji, dziaa iprzepyww wacuchu dostaw jako procesw. Orientacja procesowa powoduje, e acuch dostaw jest postrzegany jako sekwencja wewntrznych izewntrznych procesw, skadajcych si ze zbioru stanw iczynnoci sucych przechodzeniu do kolejnych stanw, wktrych dostarczany produkt ma coraz wiksz warto. Wobrbie przedsibiorstwa problem sprowadza si gwnie do przeamywania barier funkcjonalnych. Jest to zwykle zaledwie pierwszy krok wkierunku rozszerzonego przedsibiorstwa, gdzie szczeglne znaczenie ma integrowanie procesw wychodzcych poza granice przedsibiorstw bdcych uczestnikami acucha dostaw. Wyrazem takiej interpretacji istoty zarzdzania acuchem dostaw jest denicja, jak sformuowali A.J. Ba aglia iG.Tyndall, ktrzy twierdz, e jest to strategiczna koncepcja polegajca na zrozumieniu izarzdzaniu sekwencj czynnoci od dostawcy do klienta dodajcych warto do dostarczanych produktw (Ba aglia, Tyndall 1999, s. 12). Na podstawie przytoczonej denicji trudno jednak precyzyjnie okreli, jakie procesy powinny by integrowane zgodnie zomawian koncepcj zarzdzania. Studia literaturowe pozwoliy jedynie na zdiagnozowanie istotnych rozbienoci wpogldach rnych autorw oraz stowarzysze zawodowych promujcych konkurencyjne modele referencyjne acuchw dostaw. Teoretyczna wieloznaczno, rny poziom szczegowoci modeli oraz trwajca dyskusja nad rodzajem istruktur procesw skadajcych si na ide zarzdzania acuchami dostaw nie uatwiay wyboru modelu, ktry mia stanowi kontekst prowadzonych bada. Ostatecznie najwikszy wpyw na ksztat zmodykowanej wyjcio-

Systemy Business Intelligence w zarzdzaniu

103

wej listy procesw mia model referencyjny zintegrowanego acucha dostaw (Supply Chain Operations Reference scor) (SCOR Model 2003), opracowany przez Rad acuchw Dostaw (Supply Chain Council scc). Menederowie wybrali ten model spord innych, jako e zgodnie zich wiedz iprzekonaniem wnajwikszym stopniu odpowiada on potrzebom koordynacji iintegracji procesw tworzcych acuch dostaw analizowanego przedsibiorstwa. Kolejne spotkania wgronie ekspertw doprowadziy do wyrnienia omiu kluczowych procesw wacuchu dostaw: zarzdzanie relacjami zklientami, zarzdzanie obsug klientw, zarzdzanie popytem, realizacja zamwie, zarzdzanie przepywami produkcyjnymi, zakupy rozumiane jako zarzdzanie relacjami zdostawcami, rozwj ikomercjalizacja produktw, zarzdzanie zwrotami. Szczegowy opis tych procesw zpodziaem na subprocesy na poziomie strategicznym ioperacyjnym zosta zaprezentowany wtabeli 1.
POTENCJALNE KORZYCI WPROWADZENIA SYSTEMU BPI

Korzyci zwprowadzenia systemu bpi mona rozpatrywa wdwu kategoriach: pozyskania wiedzy uytecznej na szczeblu operacyjnym oraz na szczeblu budowania struktur ikultury organizacji. Na podstawie uzyskanych wzorcw dziaa mona prowadzi biec optymalizacj procesw. Potencjalne korzyci pynce zuycia systemw informatycznych opartych na hurtowni danych pojawiaj si zwaszcza wtedy, gdy mog by wykorzystywane do analizy iprzeprojektowywania procesw biznesowych wspierajcych osignicie strategicznych celw organizacji. Wdalszym etapie moliwa jest take budowa systemu ekspertowego stosujcego reguy oparte na wzorcach dziaa, nadzorujcego poprawno poszczeglnych przebiegw. Elementy wiedzy, jakie jak si wydaje mona pozyska zsystemw bpi, nale do kategorii know-who iknow-how idotycz: informacji oumiejtnociach pracownikw oraz ich grup;

104

Wojciech Fliegner

zasobw krytycznych worganizacji iorodkw wiedzy (osb posiadajcych wiedz istotn dla wykonania okrelonego typu procesu); kolejnoci wykonywanych dziaa oraz okresw, wktrych s one podejmowane (zarwno wsensie kalendarzowym, jak iwsensie czasu, ktry upyn od wykonania poprzednich dziaa); moliwoci katalogowania kolejnych pojawiajcych si przypadkw; modelowania zachowa wtrakcie realizacji konkretnych zada; znajdowania wzorcw procesw zachodzcych worganizacji; wykrywania nieprawidowoci wwykonywaniu zada iprzyczyn niewykonania zada lub ich opnie. Analiza przebiegw wduszym okresie moe mie wpyw na zmian funkcjonowania caej organizacji midzy innymi poprzez: odkrywanie iidentykacj wzorcw zachowa poszczeglnych sprawcw ipowielanie worganizacji wzorcw pozytywnych oraz eliminowanie uznanych za negatywne; waciwe organizowanie procesw ad hoc, koniecznych do podjcia (poprzez analiz przypadkw podobnych) wreakcji na sytuacje niespodziewane; ustalanie przyczyn niepowodze planw ieliminacj tych czynnikw; optymalizacj dostpw do zasobw organizacji; usprawnienie systemw monitorujcych wykonywanie procesw oraz wykrywajcych przyczyny nieprawidowoci wtrakcie ich realizacji; wspomaganie uczenia si organizacji iszybszego dostosowania do wykonywania rnorodnych zada itp. Wtoku budowy pojedynczego systemu pozyskujemy przede wszystkim wiedz specyczn dla danej organizacji, jednak porwnanie zasobw wielu rm moe wnie pewn wiedz do teorii organizacji wogle. System oparty na analizie sekwencji zdarze moe by uyteczny take wmonitoringu otoczenia organizacji. Obecnie systemy takie s gwnie oparte na rnego rodzaju wskanikach. Oczywicie nie mona negowa ich uytecznoci, jednak nie mona rwnie powiedzie, e ujcie wskanikowe jest wyczerpujce ijedyne. Proponowane podejcie sugeruje moliwo uzupenienia ledzenia wskanikw oledzenie sekwencji zdarze.

Tabela 1. Wykaz procesw zidentykowanych wbadanym przedsibiorstwie

Nazwa procesu kluczowego wacuchu dostaw Subprocesy na poziomie strategicznym Subprocesy na poziomie operacyjnym 2 3

I. Zarzdzanie relacjami zklientami

1. Aktualizacja strategii oglnej imarketingowej 2. Okrelenie kryteriw kategoryzacji klientw 3. Opracowanie zasad rnicowania oferty dla grup klientw 4. Opracowanie systemu pomiaru rentownoci klientw 5. Opracowanie zasad podziau korzyci na zasadach win-win

1. Segmentacja klientw 2. Powoanie zespow zarzdzajcych poszczeglnymi grupami klientw 3. Przegld wynikw wcelu wyznaczenia zada wzakresie zakupw, wzrostu sprzeday ipozycji wsektorze 4. Okrelenie moliwoci usprawnie wcelu obniki kosztw, wzrostu sprzeday ipoprawy obsugi 5. Przygotowanie porozumie dotyczcych produktu iobsugi dla poszczeglnych grup klientw (ang. Product/Service Agreement PSA) 6. Wdroenie PSA 7. Pomiar wynikw iraportowanie zyskownoci poszczeglnych grup klientw 1. Rozpoznanie zdarze 2. Ocena sytuacji iwariantw dziaa 3. Wdroenie rozwizania 4. Monitorowanie iraportowanie

Systemy Business Intelligence w zarzdzaniu

II. Zarzdzanie obsug klientw

1. Opracowanie strategii obsugi klientw 2. Opracowanie procedur reagowania 3. Przygotowanie infrastruktury komunikacyjnej iwdroenie procedur reagowania 4. Opracowanie zestawu miar jakoci obsugi klientw

105

106

1 1. Zbieranie danych 2. Prognozowanie popytu 3. Synchronizacja 4. Zwikszanie elastycznoci izmniejszanie zmiennoci popytu, czasw przepywu, zdolnoci produkcyjnych itp. 5. 5. Pomiar dziaa

Wojciech Fliegner

III. Zarzdzanie popytem

1. Wybranie metod prognozowania 2. Planowanie przepyww informacyjnych 3. Okrelenie procedur synchronizacyjnych wcelu dostosowania produkcji oraz zdolnoci zaopatrzeniowo-dystrybucyjnych do prognoz popytu 4. Przygotowanie planw awaryjnych na wypadek nieprzewidzianych zdarze 5. Opracowanie systemu pomiaru 1. Tworzenie iprzekazywanie zamwie 2. Rejestrowanie zamwie 3. Przetwarzanie zamwie 4. Opracowanie dokumentacji 5. Pobranie zamwienia 6. Dostarczenie zamwionego produktu 7. Dziaania po dokonaniu transakcji ipomiar wynikw 1. Okrelenie drg przepywu wewntrz systemu produkcyjnego imidzy przedsibiorstwami 2. Operacyjne planowanie produkcji izaopatrzenia materiaowego 3. Synchronizacja zdolnoci produkcyjnej zpopytem 4. Pomiar dziaa

IV. Realizacja zamwie

1. Przegld strategii marketingowej, struktury acucha dostaw icelw wzakresie obsugi klientw 2. Zdeniowanie wymaga zwizanych zrealizacj zamwie 3. Ocena sieci logistycznej 4. Opracowanie planu realizacji zamwie 5. Przygotowanie zestawu miar

V. Zarzdzanie przepywami produkcyjnymi

1. Przegld strategii produkcyjnej oraz marketingowo-logistycznej 2. Okrelenie wymaganego poziomu elastycznoci produkcji 3. Okrelenie zycznego punktu granicznego (czyli granicy midzy przepywami produktw ksztatowanymi na zasadzie ssania itoczenia) 4. Wskazanie ogranicze iwymaga wzakresie wytwarzania 5. Okrelenie zdolnoci produkcyjnej 6. Opracowanie systemu pomiaru

VI. Zarzdzanie relacjami zdostawcami

1. Przegld strategii oglnej, produkcyjnej izaopatrzeniowej 2. Opracowanie kryteriw kategoryzacji dostawcw 3. Opracowanie porozumie dotyczcych wymaganych lub podanych zasad wsppracy zdostawcami 4. Przygotowanie systemu pomiaru 5. Przygotowanie regu podziau korzyci wsppracy zdostawcami na zasadzie win-win

1. Pogrupowanie dostawcw 2. Przygotowanie zespow zarzdzajcych relacjami zposzczeglnymi grupami dostawcw 3. Wewntrzny przegld poszczeglnych grup dostawcw 4. Wskazanie moliwoci usprawnie wrelacjach zdostawcami 5. Opracowanie porozumie iplanw wzakresie biecej komunikacji 6. Wdroenie porozumie PSA 7. Pomiar dziaa iraportowanie orentownoci dostawcw 1. Zdeniowanie nowego produktu idopasowanie zasobw 2. Powoanie midzyfunkcjonalnego zespou ds. rozwoju produktu 3. Formalizacja projektu rozwoju nowego produktu 4. Wzornictwo ibudowa prototypu 5. Okrelenie kanaw dystrybucji nowego produktu 6. Wprowadzenie produktu na rynek 7. Pomiar wynikw procesw

VII. Rozwj ikomercjalizacja produktw

1. Przegld strategii marketingowej oraz zaopatrzeniowo-produkcyjnej 2. Rozwijanie systemu generowania ioceniania pomysw 3. Wprowadzenie przewodnika dla czonkw midzyfunkcjonalnych zespow ds. rozwoju produktu 4. Wskazanie zaoe dotyczcych planw promocji, zarzdzania zapasami itransportu nowych produktw 5. Opracowanie harmonogramu projektu rozwoju produktu 6. Opracowanie systemu pomiaru

VIII. Zarzdzanie zwrotami

Systemy Business Intelligence w zarzdzaniu

1. Przegld polityki ochrony rodowiska iregulacji prawnych 2. Opracowanie regu unikania, monitorowania idysponowania zwrotw 3. Opracowanie sieci irnych drg zwrotw 4. Opracowanie zasad kredytowania 5. Okrelenie wtrnych rynkw 6. Opracowanie systemu pomiaru

1. Przyjcie dania zwrotu 2. Okrelenie drogi przewozu 3. Przyjcie zwrotu 4. Decyzja odalszym przeznaczeniu zwrotu 5. Kredytowanie zwrotu 6. Analiza przyczyny zwrotu ipomiar jego skutkw

rdo: Opracowanie wasne.

107

108

Wojciech Fliegner PODSUMOWANIE

Wikszo prac nad systemami bpi jest na bardzo wstpnym etapie. Pojawiaj si ju wprawdzie pierwsze komercyjne rozszerzenia istniejcych systemw wkierunku bpi, np. wsystemach Cognos, sap iOracle (Dumas 2005), jednak do ostatecznego rozwizania jest jeszcze daleko. Systemy bpi oferuj moliwoci pozyskania wiedzy, ktrej nie mona zdoby za pomoc obecnie funkcjonujcych systemw bi, jednak wymagania ipotrzebne narzdzia sugeruj potrzeb daleko idcego poszerzania zakresu dziaania ju istniejcych systemw. Dotyczy to zarwno rde informacji, zawartoci, sposobu ich przechowywania, narzdzi analizy isposobw wizualizacji. Niektre zpostulowanych zmian nie maj charakteru prostych uzupenie iwskazuj na osignicie trudnych do ominicia ogranicze obecnych rozwiza. Konieczne wydaje si rwnie podjcie prac metodologicznych zmierzajcych do opracowania skutecznych sposobw budowania iwykorzystania tej klasy systemw worganizacji.
LITERATURA
apqc (2004), Process Classication Framework, h p://www.apqc.org/portal/apqc/ ksn/pcf_Complete_May_ 5_2004.pdf/ Ba aglia A.J., Tyndall G. (1999), Implementing Word Class Supply Chain Management, Penn State University, cyt. za: K. Rutkowski (red.), Zintegrowany acuch dostaw. Dowiadczenia globalne ipolskie, sgh, Warszawa. Bitkowska A. (2011), Zarzdzanie procesami wprzedsibiorstwie: aspekty teoretyczno-praktyczne, Din, Warszawa. Casati F., Umesh D., Ming-Chien S., Bonifati A. (2001), Warehousing Workow Data: Challenges and Opportunities, Proc. of the 27th vldb Conference, Roma. Dumas M. (2005), Process-Aware Information Systems. Bridging People and Software through Process Technology, Wiley. Fazlagi J. (2010), Know-how wdziaaniu! Jak zdoby przewag konkurencyjn dziki zarzdzaniu wiedz, OnePress, Gliwice. Fe ke P. (2005), Business Process Reference Models: Survey and Classication, [w:] E. Kindler, M. Nu gens (red.), Proceedings of the Workshop on Business Process Reference Models, PaderbornHamburg. Grajewski P. (2012), Procesowe zarzdzanie organizacj, pwe, Warszawa.

Systemy Business Intelligence w zarzdzaniu


Inmon W.H., Strauss D., Neuschloss G. (2008), DW 2.0: The Architecture for the Next Generation of Data Warehousing, Morgan Kaufman. Manganelli R.L., Klein M.M. (1998), Reengineering, pwe, Warszawa. Olszak C.M. (2007), Tworzenie iwykorzystywanie systemw Business Intelligence na potrzeby wspczesnej organizacji, ae, Katowice. SCOR Model (2003), Supply Chain Council, h p://www.supply-chain.org. Skrzypek E. (2010), Zarzdzanie procesami wprzedsibiorstwie: identykowanie, pomiar, usprawnianie, Wolters Kluwer. Strange K.F. (2009), Making BI and Data Warehousing Strategic: The Key Issues, le1904691, Gartner Group. Turban E., Sharda R., Aronson J., King D. (2007), Business Intelligence, Prentice Hall, New Jersey. Witkowski J. (2003), Zarzdzanie acuchem dostaw. Koncepcje, procedury, dowiadczenia, pwe, Warszawa. Wixom B.H., Watson H.J. (2010), The BI-Based Organization, International Journal of Business Intelligence Research, No. 1.

109