You are on page 1of 14

JAKUB JASIUKIEWICZ

Wydzia Komunikacji Multimedialnej Uniwersytet Artystyczny wPoznaniu jakub@jasiukiewicz.com

Perspektywy zastosowa technologii wideo wrealizacji widowisk artystycznych irozrywkowych


sowa kluczowe: wideo, widowisko, interaktywno, multimedia, rozrywka streszczenie: Celem pracy jest opis przebiegu iefektw stau naukowego, podczas ktrego przeprowadzone zostao przedsiwzicie badawczo-rozwojowe wrmie zajmujcej si produkcj widowisk artystycznych irozrywkowych. Badane byy moliwoci wzbogacenia oferty rmy ousugi zzakresu multimediw, wszczeglnoci interaktywnego wideo. Perspektywy rozwoju nakrelone zostay na podstawie wywiadw pogbionych idi jednej zmetod foresight przeprowadzonych zkilkunastoma ekspertami zbrany. Przedsiwzicie wdroeniowe obejmowao zastosowanie technik widzenia maszynowego, analizy ruchu scenicznego iprojekcji wirtualnych elementw scenograi.

Prospects for the use of video technology in artistic performances and entertainment
keywords: video, performance, interactivity, multimedia, entertainment abstract: e aim of the article is to describe the course and the outcome of research internship, during which aresearch and development project was carried out. e hosting company produces art shows and entertaining performances. e research investigated the possibilities of enriching the companys oer and services in aeld of multimedia, particularly interactive video. Development prospects have been outlined on the basisof individual in-depth interviews one of the foresight methods conducted with aseveral experts from the industry. e implementation project included the use of machine vision techniques, stage motion tracking and projections of virtual stage elements.

Foresight w przedsibiorstwach. Nauka technologia wdroenie Krzysztof Borodako, Micha Nowosielski (red.) Instytut Zachodni, Pozna 2012 by Instytut Zachodni, Pozna 2012

124

Jakub Jasiukiewicz WPROWADZENIE

Komunikacja multimedialna staa si wostatnich latach podstawow metod wymiany informacji itreci kultury. Technologia cyfrowego wideo, jako podstawowa forma multimediw, opanowaa obszary tradycyjnie zarezerwowane dla druku, radiofonii, analogowej telewizji, anawet wystpw na ywo. Digitalizacji nie opary si procesy projektowania, produkcji, anawet dystrybucji dbr. Wobliczu tego dziaalno rm organizujcych wydarzenia kulturalne, podobnie jak winnych sektorach gospodarki, powinna ulec przemianie. Wwielu przypadkach tak si jednak nie stao, ajeli nawet, to byy to czsto zmiany pozorne, nie dotyczce istoty transformacji spoecznych, bdcych skutkiem rewolucji cyfrowej. Tekst ten jest raportem zprojektu badawczo-rozwojowego, przeprowadzonego podczas stau naukowego wagencji eventowej zWielkopolski. Firma ta specjalizuje si wprodukcjach widowisk artystycznych irozrywkowych. Gwnym obszarem zainteresowa badawczych autora raportu jest zastosowanie interaktywnych technik audiowizualnych wsztukach piknych. Wtrakcie bada uyte zostay metody foresight, ktre posuyy do stworzenia dugoterminowej wizji rozwoju zastosowa multimediw wdziaalnoci rmy. Gwnym celem podjtych dziaa byo przeprowadzenie przedsiwzicia rozwojowego, polegajcego na prbie wdroenia dobrze zapowiadajcych si technik kreacji cyfrowej do procesu produkcji widowiska artystyczno-rozrywkowego. Ze wzgldu na poufny charakter niektrych informacji zawartych wraporcie, pominito nazw opisywanej rmy, konsekwentnie uywajc wdalszej czci wyraenia Agencja Impresaryjna A.
ZASTOSOWANIE TECHNIK WIDZENIA MASZYNOWEGO, LEDZENIA RUCHU SCENICZNEGO IINTERAKTYWNEJ PROJEKCJI MULTIMEDIALNEJ WSCENOGRAFII WIDOWISKA ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWEGO

Wspczesne, cyfrowe multimedia oferuj bardzo szeroki wachlarz rodkw uatrakcyjniania formy przekazu. Przemys telewizyjny, l-

Zastosowania technologii wideo

125

mowy, reklamowy irozrywkowy dysponujce relatywnie duymi rodkami na rozwj, przy jednoczesnej chonnoci iatwoci absorpcji nowinek technicznych wypracowa ca gam technologii kreacji wirtualnych scenograi, rozszerzonej rzeczywistoci iinteraktywnych transmisji. Wydarzenia 11 wrzenia 2001 r. ibdca ich konsekwencj mityczna wojna zterrorem spowodoway dynamiczny rozwj widzenia maszynowego wsektorze bezpieczestwa iwojskowoci. Obecnie, dziki otwartemu oprogramowaniu ipopularyzacji technologii telewizji przemysowej podstawowe techniki analizy ruchu, gestw, rozpoznawanie twarzy, emocji izachowa s dostpne waciwie dla kadego. Drzemicy wnich potencja kusi wielu wspczesnych artystw idizajnerw zajmujcych si wswojej dziaalnoci produkcj zawartoci winteraktywnych formach wystawienniczych iscenicznych. Realizowane wPolsce widowiska artystyczne irozrywkowe stosunkowo rzadko wzbogacone s oopraw multimedialn wykorzystujc zdobycze techniki ostatnich kilku-kilkunastu lat. Nawet jeli rma produkujca wydarzenie dysponuje odpowiednimi rodkami nansowymi, to wybierane rozwizania (transmisja obrazu na ekrany, sterowanie owietleniem przez midi) maj raczej charakter elektroniczny, ale nie cyfrowy, tym samym lokujc si zhistorycznego punktu widzenia - wlatach 80. ubiegego wieku. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby rmy takie signy po nowsze rozwizania. Jednak inercja rodowiska iprzywizanie do sprawdzonych rozwiza sprawiaj, e pod hasem multimedia promowane s cay czas przestarzae technologie. Gwnymi zaletami wspczesnych technik jest interaktywno imodularno. Ta pierwsza przede wszystkim angauje widza wsposb dotd niespotykany, czynic go wspuczestnikiem prezentowanego dziea sztuki. Modularno natomiast daje producentowi midzy innymi szans szybkiej reakcji na zmieniajce si warunki ipotrzeby klientw.
STUDIA LITERATUROWE

Przemysaw Sanecki wswojej ksice Podstawy technologii multimedialnych dla artystw zauwaa, e wspczesny artysta, chcc zmierzy si zszersz perspektyw sztuki, nie moe ignorowa technologicznego

126

Jakub Jasiukiewicz

podoa wiata, wktrym yje (Sanecki 2011). Uwag t rozszerzy mona na inne dziedziny dziaalnoci ludzkiej, take komercyjnej. Przedsibiorca, zajmujcy si produkcj widowisk artystycznych irozrywkowych, podobnie jak wspomniany artysta, powinien zapozna si zdostpnymi obecnie technologiami multimedialnymi. Moe czerpa zrozwiza proponowanych na przykad przez artystw wizualnych. Wbrew pozorom dziedziny te czy jeden zasadniczy cel, amianowicie wywoanie uwidza okrelonego dowiadczenia, wraenia. Liczba zmysw biorcych udzia wodbiorze rzeczywistoci wirtualnej jest przede wszystkim uzaleniona od wykorzystywanej technologii, adopiero nastpnie od koncepcji wyznaczajcej jako, cel, charakter izoono tego dowiadczenia. Na samym kocu uzupeniana jest omechanizmy mentalne: pami, wyobrani, pragnienia (Kluszczyski 2010). Dlatego mona by zaryzykowa stwierdzenie, e na poziomie zanurzenia zmysowego, okrelanego czsto jako podstawowe dowiadczenie rzeczywistoci wirtualnej, ktre jest podyktowane czynnikami technologicznymi, strategie artysty iprzedsibiorcy brany eventowej zasadniczo nie rni si od siebie. Stosowane obecnie powszechnie technologie, na przykad wywietlacze lcd (ciekokrystaliczne wkaskach vr), dostosowane s do przestrzeni tak, by wypeniay cae pole widzenia. Wpoczeniu ze suchawkami, odcinajcymi widza on innych rde dwiku, pozwalaj wdo prosty istosunkowo tani sposb wygenerowa dowiadczenie rzeczywistoci wirtualnej, gdzie widz nie odnosi swoich odczu do ekranu czy interfejsu, ale cakowicie zanurza si wwirtualnym wiecie (Kluszczyski 2010). Przy produkcji widowisk multimedialnych czy rozrywkowych wiksze zastosowanie ma jednak tak zwana rzeczywisto mieszana, wprowadzajca jedynie elementy wirtualnoci. Technologie multimedialne wwidowiskach artystycznych irozrywkowych mog suy na przykad jako scenograa. Oprawa multimedialna reagujca na przebieg widowiska, dopasowana do scenariusza imprezy moe by elementem uatrakcyjniajcym koncert lub urozmaicajcym przebieg konferencji. Kreuje nastrj eventu oraz uwydatnia wizerunek rmy. Potguje si isugestywno przekazu, poprzez na przykad zwielokrotnienie puntw widzenia. Technologie multimedialne uywane s rwnie do transmisji na ywo: przy duych imprezach,

Zastosowania technologii wideo

127

by widz mg zobaczy szczegy akcji dziejcej si na scenie, lub podczas transmisji zinnych miejsc przy wydarzeniach midzymiastowych lub midzynarodowych. Na rynku produkcji widowisk artystycznych irozrywkowych zaczy pojawia si rwnie takie technologie, jak video mapping itechniki holograczne. Video mapping to wielkoformatowe projekcje na budynkach lub innych obiektach, wykorzystujce struktur paszczyzn, na ktrych s wywietlane. Stworzenie mapy obiektu iodpowiednie ustawienie projektora umoliwia uzyskanie widowiska multimedialnego, ktre moe obserwowa rwnoczenie nawet kilkadziesit tysicy widzw. Na podstawie dokadnej mapy (skanu) przestrzeni, na ktrej wywietlana bdzie projekcja, przygotowywana jest odpowiednio dopasowana do danej przestrzeni animacja. Hologra natomiast nazywamy technologi, pozwalajc na pozyskiwanie trjwymiarowych obrazw metod rekonstrukcji fali wiata. Dziki temu moliwe jest wywietlenie na niewidocznej dla widza powierzchni obrazu spreparowanego wtaki sposb, by odbiorca mg zobaczy gbi iprzestrze wdwuwymiarowym obrazie. Wten sposb wtrakcie widowiska mog by prezentowane animacje, modele 3D lub nagrane wstudio osoby. Znamiennym oraz spektakularnym przykadem zastosowania tej technologii by koncert, zuyciem hologracznego wizerunku nieyjcego rapera Tupaca.
METODYKA BADA

Wbadaniach wstpnych zastosowano metod wywiadu pogbionego idi (Individual In-Depth Interview). Jest to metoda bada jakociowych, ktra opiera si na indywidualnej, drobiazgowej rozmowie zrespondentem (Dbkowska, Widelska 2011). Wywiad przeprowadza si wcelu uzyskania szczegowych informacji, przydatnych dla prowadzonego badania. Podczas wywiadu podejmowane s prby interpretacji zachodzcych wobszarze bada zjawisk, wyjanienia postaw, motywacji, oczekiwa. Najczciej wywiad jest rejestrowany idogbnie analizowany przez badacza. By uzyska szeroki wachlarz rnorodnych informacji,niezalene wywiady prowadzi si ze zrnicowan grup respondentw, znaciskiem na decydentw, ale przy uwzgldnieniu innych pracownikw zaangaowanych wdany temat.

128

Jakub Jasiukiewicz

Wtrakcie bada nad perspektywami zastosowa wideo wwidowiskach artystycznych irozrywkowych przeprowadzono dwanacie wywiadw pogbionych idi zekspertami zbrany. Pocztkowo prowadzono rozmowy zpracownikami Agencji Impresaryjnej A, to jest: zdyrektorem rmy, zczonkami zarzdu rmy, zkierownikiem do spraw marketingu, zpracownikami terenowymi itechnicznymi oraz ksigow. Nastpnie wywiady zostay przeprowadzone zwybranymi artystami objtymi impresariatem Agencji Impresaryjnej A, zdyrektorem rmy bdcej staym klientem Agencji Impresaryjnej Aizprzedstawicielem rmy opodobnym prolu. Osoby te zostay wytypowane na respondentw ze wzgldu na dowiadczenie zawodowe, otwarto na program badawczy oraz zrnicowane stanowiska ipogldy. Pytania dotyczyy midzy innymi szans izagroe wbadanej brany, obecnego wykorzystania technologii wideo przy produkcji widowisk, nastawienia pracownikw brany do zastosowa nowych technologii przekazu. Respondentw pytano oobszary, ktre wedug nich mogyby skorzysta na wprowadzeniu technologii multimedialnych, ootwarto na inwestycje wnowe technologie idugofalowe plany na przyszo. Wszystkie wywiady byy rejestrowane, anastpnie informacje uzyskane wtrakcie wywiadw zostay przeanalizowane pod ktem rnic oraz podobiestw. Wyniki tych analiz stanowiy punkt odniesienia przy pracy nad projektem wdroeniowym. Etapem przygotowawczym wdroenia byo szerokie studium literaturowe obejmujce zarwno najnowsz literatur tematu wjzyku polskim (Kluszczyski 2010, Sanecki 2012) iangielskim (Manovich 2011), jak rwnie teksty czsto anonimowych lub ukrywajcych si pod pseudonimami autorw publikujcych informacje onajnowszych wdroeniach technologicznych, nie opisanych jeszcze wdrukowanej literaturze tematu. Teksty analizowane byy gwnie pod ktem artystycznego wykorzystania interaktywnych multimediw wprzedsiwziciach ocharakterze performatywnym. Szukano przykadw mogcych stanowi nowo na polskim rynku, odrzucajc jednak te wymagajce zbyt duych nakadw nansowych albo zalenych odniedostpnych lokalnie technologii. Wyselekcjonowane na podstawie studium literaturowego technologie byy nastpnie konsultowane pod wzgldem moliwoci realiza-

Zastosowania technologii wideo

129

cyjnych wkrtkim czasie, wktrym odbywa si sta. Opinie na ten temat zostay zebrane za pomoc prostej ankiety, przeprowadzonej wrd osb, ktre wczeniej zaproszone zostay do polubienia strony rmy na jednym zportali spoecznociowych. Ankieta zostaa wysana do 231 osb. Wpierwszym etapie odpowiedziay 74, co stanowi okoo 32% ankietowanych. Wdrugim etapie, po ponownym wysaniu, tym razem spersonalizowanych zaprosze, odpowiedziay jeszcze 42 osoby, dajc cznie ponad poow ankietowanych. Analiza ankiet umoliwia wybr najbardziej odpowiednich grup technik ikonguracji mediw elektronicznej kreacji, ktre poddane zostay nastpnie testom wewntrzrmowym. Wzaaranowanym specjalnie do tego celu pomieszczeniu studyjnym stworzono podstawowe warunki do wystawienia widowiska scenicznego. Wtym rodowisku przeprowadzone zostay testy kilku wariantw ikonguracji sprztowych, pozwalajcych na transmisj obrazu, wywietlanie elementw wirtualnej scenograi, analizujcych ruch idwik artystw na scenie. Badana bya stabilno systemw opartych na oprogramowaniu typu open source, kompatybilno sygnaowa urzdze multimedialnych, odporno na rne warunki atmosferyczne izmienne natenie wiata idwiku. Do wsppracy itestw zaproszono artystw objtych impresariatem agencji oraz pracownikw technicznych, ktrych zakres obowizkw obejmowa dotychczas przygotowywanie tradycyjnej oprawy wizualnej wiata, scenograi ichoreograi. Moliwo uzyskiwania opinii ekspertw wczasie rzeczywistym pozwolia eliminowa bdy izmienia konguracj sprztow tak, aby dostosowa si do przyzwyczaje igustw osb, ktre w niedalekiej przyszoci bd z efektw tego wdroenia korzysta. Kocowym etapem podsumowujcym badania iwdroenie byo zastosowanie najciekawszej, zdaniem badacza ikierownictwa rmy, technologii wpraktyce, czyli udzia produkcyjny wzamwionym przez klienta widowisku artystyczno-rozrywkowym. Ten etap pozwoli sprawdzi, na ile sprawnie funkcjonujce wlaboratorium urzdzenia multimedialne bd wstanie sprosta warunkom obnionej kontroli. Cz multimedialna odgrywaa worganizowanym widowisku charakter drugoplanowy. Umoliwio to sprawdzanie wielu wariantw

130

Jakub Jasiukiewicz

konguracyjnych, bez wikszego ryzyka zaprzepaszczenia efektw pracy pozostaej czci ekipy produkcyjnej.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU BADA

Specyfikacja dziaalnoci Agencji Impresaryjnej A Wedug wpisu do Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej przedmiotem dziaalnoci Agencji Eventowej Ajest: dziaalno zwizana zwystawianiem przedstawie artystycznych (90.01.Z), dziaalno wspomagajca wystawianie przedstawie artystycznych (90.02.Z), pozostaa dziaalno usugowa wzakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasykowana (79.90.C), dziaalno obiektw kulturalnych (90.04.Z), pozostaa dziaalno rozrywkowa irekreacyjna (93.29.Z) [na podstawie Rozporzdzenia Rady Ministrw zdnia 24 grudnia 2007 r. wsprawie Polskiej Klasykacji Dziaalnoci (pkd) (Dz.U. 251, poz.1885)]. Wprzypadku Agencji Eventowej Adziaalno zwizana zwystawianiem przedstawie artystycznych (90.01.Z) obejmuje wybr ikorekt skeczy kabaretowych wybranych artystw oraz grup artystycznych objtych managementem agencji. Dziaalno wspomagajca wystawianie przedstawie artystycznych (90.02.Z) obejmuje produkcj koncertw iprogramw kabaretowych, wtym wspprodukcje telewizyjne oraz produkcj wystpw artystw estradowych, wtym organizacj owietlenia, nagonienia, scenograi, konferansjerw itym podobne. Pozostaa dziaalno usugowa wzakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasykowana (79.90.C), obejmuje wynajcie sali, marketing, reklam wmediach oraz organizacj dystrybucji biletw. Dziaalno obiektw kulturalnych (90.04.Z) zawiera organizacj wystaw, koncertw ispektakli teatralnych dla ogu spoeczestwa (imprez darmowych) na przykad Dni Miast. Pozostaa dziaalno rozrywkowa irekreacyjna (93.29.Z) obejmuje organizacj piknikw ocharakterze rekreacyjnym oraz produkcj przedstawie na ywo (nieartystyczna dziaalno sceniczna). Poza wymienionymi wczeniej rodzajami dziaalnoci Agencja Eventowa Azajmuje si dziaalnoci menedersk, ktra obejmuje marketing ipromocj artystw wmediach, wspprodukcje telewizyjne, organizacj imprez biletowanych wcaej Polsce oraz imprez

Zastosowania technologii wideo

131

eventowych dla rm. Zmanagementu Agencji Eventowej Akorzystaj popularni artyci estradowi. Agencja zajmuje si rwnie dziaalnoci poredniczc worganizacji imprez zudziaem czoowych artystw estradowych wPolsce oraz organizacj imprez tematycznych. Aktualna pozycja Agencji Impresaryjnej Ana rynku Przeprowadzono analiz konkurencyjnoci Agencji Eventowej A. Okrelono gwnych konkurentw Agencji Eventowej A(na podstawie analizy stron internetowych trzech rm opodobnym prolu wregionie), atake wskazano obszary konkurowania, zwaszcza te, ktre stanowi podstawy sukcesu wsektorze is podstaw do wyceny pozycji konkurencyjnej przedsibiorstwa, to jest: baz artystw (impresariat ioferta), niezaleno techniczn (wasny sprzt estradowy), promocj, marketing.
Tabela 1. Analiza konkurencyjnoci Agencji Eventowej A(na podstawie analizy stron internetowych trzech rm opodobnym prolu wregionie)
rma A baza artystw niezaleno techniczna promocja imarketing razem 5 2 4 11 rma B 2 5 4 11 rma C 5 1 5 11 rma D 3 2 1 6

rdo: Opracowanie wasne.

Zastosowana zostaa skala od 1 do 5, gdzie 5 rwna si ocenie bardzo dobrej, a1 ocenie niedostatecznej. Nastpnie dokonano identykacji istotnych dziaa podstawowych ipomocniczych dla Agencji EventowejA oraz identykacj typu irde przewagi konkurencyjnej wtych dziaaniach: dziaania podstawowe obejmuj organizacj imprez ryczatowych ibiletowanych oraz impresariat, dziaania pomocnicze obejmuj obsug techniczn iorganizacj imprez tematycznych. Zidentykowano nastpujce rda przewagi konkurencyjnej: posiadanie wasnej, atrakcyjnej bazy artystw; rozbudowana sie

132

Jakub Jasiukiewicz

kontaktw; wieloletnie dowiadczenie; szeroka oferta; elastyczno; zaprzyjanieni partnerzy. Zidentykowano nastpujce rda saboci konkurencyjnej: brak wasnego sprztu estradowego, brak organizacji marketingowej przedsibiorstwa, trudnoci wmodernizacji gwnego skadnika oferty ze wzgldw pozamerytorycznych, trudnoci negocjacyjne przy prbie modernizacji oferty (czynnik ludzki). Na podstawie analizy okrelono Agencj Eventow Ajako konkurencyjn szczeglnie wzakresie organizacji imprez kabaretowych ikoncertw muzycznych, dziki wasnej bazie popularnych artystw objtych impresariatem oraz rozbudowanej sieci kontaktw, pozwalajcych na negocjowanie atrakcyjnych cen. Minusem rmy jest brak niezalenoci sprztowej (brak wasnego sprztu estradowego). Firmie brakuje szeroko zakrojonej oferty eventowej obejmujcej promocj, obsug foto-video, profesjonalne hostessy, catering, organizacj konferencji, spotka dla mediw, prezentacji produktw itp. Firma posiada atrakcyjn iprzejrzyst stron internetow, brak jednak strony fanowskiej na facebooku, co pozwolioby poszerzy sie kontaktw onowych, dynamicznych kooperantw iusugobiorcw. Atutem Agencji Eventowej Ajest te wieloletnia tradycja, rzetelno iuczciwo oraz przyjazne kontakty zartystami iludmi zbrany.
WYNIKI BADA

Wywiady pogbione pozwoliy na stworzenie szkicu kilku moliwych scenariuszy przyszoci. Wygldaj one nastpujco: Wwariancie rozwojowym zmiana pokoleniowa wrd decydentw (szefostwie rmy) przyniesie nowe, pozbawione obaw podejcie do nowoci technologicznych. Przynajmniej na jaki czas innowacje traktowane bd jak szanse na rozwj, anie zo konieczne. Nowa energia iumiejtnoci (znajomo jzykw obcych, europejskiego prawa autorskiego) umoliwi ekspansj na rynki zagraniczne. Oferta rozszerzona owspczesne technologie multimedialne pozwoli nie tylko utrzyma dotychczasowych klientw, lecz take zdoby nowych oczekujcych usug na czasie, dla ktrych nowoczesne technologie s istotne wizerunkowo. Stabilizacja na arenie politycznej doprowadzi do mniejszej

Zastosowania technologii wideo

133

iloci zmian wprzepisach iich wikszej przejrzystoci, co sprawi, e cz zasobw mona bdzie przerzuci do dziau innowacji. Nowe, interaktywne formy komunikacji na pocztku zostan wdroone wdziale promocji rmy, co potencjalnie umoliwi dotarcie zofert do modych odbiorcw. Nastpnie zwikszony zostanie udzia oferowanych rozwiza multimedialnych wwidowiskach, jak rwnie wostatnim etapie zaproponowane zostan klientom oprawy widowisk skadajce si wcaoci ztreci cyfrowych. Wariant stabilizacyjny zakada ograniczenie zatrudnienia modszych pracownikw ipowolne wygaszanie dziaalnoci rmy. Nieufno wobec nowoci technologicznych wpynie negatywnie na konkurencyjno oferty, ktra pewnego dnia nie sprosta wymaganiom rynku. Redukcja dziaalnoci do rynkw lokalnych pozbawi moliwoci konfrontacji oferowanych usug zkonkurencj ipozwoli utrzyma dotychczasowych klientw si przyzwyczajenia. Zmiany wobowizujcych przepisach utrudni administrowanie rm do tego stopnia, e wikszo zasobw trzeba bdzie powici administracji iszukaniu sposobw na ominicie niesprzyjajcych zapisw. Tradycyjne sposoby promocji rmy wprasie iprzez bezporednie kontakty stan si nieskuteczne wobliczu rozwoju technologii komunikacyjnych. Brak aktualizacji oferty owspczesne multimedia sprawi, e nie bdzie ju ona brana pod uwag przez rmy silnie dbajce owizerunek. Wariant zrwnowaony zakada blisz wspprac midzypokoleniow iwypracowanie kompromisu pomidzy sprawdzonymi metodami ainnowacjami dajcymi szans dynamicznego rozwoju. Utrzymanie silnej pozycji na arenie krajowej iprby wejcia na rynki zagraniczne pozwoli na zachowanie waciwego ogldu rzeczywistoci iinspiracj dziaalnoci konkurencji. Wdraanie sprawdzonych przez inne rmy rozwiza multimedialnych da szans pozyskiwania nowych klientw, przy niewielkich stratach wrd dotychczasowych. Wzgldna stabilizacja przepisw pozwoli zmniejszymi obawami podejmowa decyzj oryzykownych wdroeniach. Zrwnowaona promocja wmediach tradycyjnych icyfrowych przyniesie stabilizacj isystematyczne odwieanie grupy klientw. Techniki multimedialne na stae zagoszcz woferowanym repertuarze, nie przysaniajc jednak gwnego atutu oferty wystpw na ywo.

134

Jakub Jasiukiewicz

Autor raportu rekomenduje przede wszystkim zacienienie wsppracy midzy pracownikami zrnych grup wiekowych wrmie, sprawniejsze komunikowanie potrzeb iefektywniejsz wymian dowiadcze (na przykad wpostaci wzajemnych, pocjalnych szkole iwarsztatw). Niezbdne jest rwnie zwikszenie ufnoci wstosunku do wspczesnych zdobyczy technologii iadaptowanie rozwiza multimedialnych znanych zareny midzynarodowej na potrzeby iwarunki lokalne. Koniecznie jest stworzenie odrbnego stanowiska dla technologa potracego zaprojektowa iwykona pomysy kierownictwa idziau promocji. Zrwnowaone wprowadzanie innowacji powinno wperspektywie dekady przeoy si rwnie na zwikszenie rentownoci produkowanych widowisk. Przeprowadzone badania foresightowe pozwoliy zapozna si zarwno zaktualn sytuacj rmy, jak iperspektywami przyszoci. Nastpnym krokiem byo zaproponowanie kierownictwu konkretnego rozwizania przykadu uycia technologii multimedialnych wwidowisku. Po kilku tygodniach bada, konsultacji itestw studyjnych zdecydowano si na rozwizanie bdce poczeniem technik widzenia maszynowego, ledzenia ruchu scenicznego iinteraktywnej projekcji multimedialnej stanowicej cz scenograi widowiska. Wwidzeniu maszynowym jako instrumentu optycznego uyto kamery przemysowej wyposaonej wltr wiata dziennego, dowietlajce diody podczerwieni, regulowan manualnie ogniskow, transfokator iwysoko czu matryc ccd. Dostarczaa ona analogowy sygna wideo oniskiej ziarnistoci, poprawnej perspektywie ipolu widzenia. Zastosowanie dowietlenia wpamie podczerwieni iodltrowanie pasma wiata widzialnego pozwolio na uniezalenienie wygldu obserwowanej sceny od zmieniajcego si owietlenia oglnego iwiate scenicznych. Wodo- ipyoszczelna obudowa oraz kulowa gowica umoliwia instalacj kamery wdowolnym pooeniu nad scen. Monochromatyczny sygna by nastpnie konwertowany do postaci cyfrowej iprzekazywany sieci bezprzewodow do jednostki komputerowej, wktrej odbywaa si analiza. Do przechwytywania ruchu postaci ianalizy gestw uyto otwartego oprogramowania opentsps zkilkoma modykacjami konguracyjnymi na poziomie interfejsu gracznego. Wynikiem analizy by

Zastosowania technologii wideo

135

szereg punktw ozmieniajcych si wczasie wsprzdnych odpowiadajcych kolejno gowie, tuowiu ikoczynom postaci wystpujcych na scenie. Dane te, wpostaci liczbowej, przesyane byy sieciowo, przy uyciu protokou open sound control, do kolejnej jednostki komputerowej, gdzie nastpowao przeoenie koordynatw na generowane wczasie rzeczywistym animacje graczne. rodowiskiem generatywnym byo oprogramowanie Quartz Composer, umoliwiajce wykonanie wysoko rozdzielczych kompozycji wizualnych, renderowanych wczasie rzeczywistym. Animacje te byy nastpnie wwietlane za pomoc projektora ojasnoci kilkunastu tysicy lumenw na przestrzenne elementy scenograi. Bryy, na ktre rzutowana bya projekcja, zostay uprzednio pokryte ekranow farb, aich ksztaty zmapowane iwprowadzone wpostaci modeli trjwymiarowych do rodowiska wizualizacyjnego. Pozwolio to na dopasowanie odksztace perspektywicznych projekcji iuzyskanie realistycznego efektu. Finalnym efektem bya scenograa dynamicznie reagujca na ukady choreograczne na scenie. Postaci wystpujce wwidowisku swoim pooeniem wpyway na barw, tekstur istopie jasnoci elementw objtych projekcj. Moliwa bya te interakcja midzy poszczeglnymi postaciami system wykrywa ich wzajemne pooenie istan ruchu, dopasowujc projekcj do zaplanowanych wscenariuszu widowiska nastrojw.
ZAKOCZENIE

Rezultaty bada przeprowadzonych wAgencji Impresaryjnej Apozwoliy kierownictwu rmy na zaplanowanie nowej, innowacyjnej cieki rozwoju. Uwzgldniono opracowane scenariusze, ale przede wszystkim podjty zosta wysiek odnowienia wizji prowadzonej dziaalnoci wperspektywie nieuniknionych zmian wprzyszoci. Dostrzeono zalety dalekowzrocznej polityki itworzenia planw na rne, zmienne okolicznoci funkcjonowania. Chodne spojrzenie zzewntrz ineutralna analiza obserwowanych procesw wewntrz Agencji umoliwiy konstruktywn krytyk izaproponowanie nieskomplikowanych rozwiza opartych na dostpnych iniedrogich technologiach. Sta

136

Jakub Jasiukiewicz

zakoczy si pomylnie igdyby nie kilkumiesiczne opnienia zwypat wynagrodze dla wewntrzrmowych mentorw, wsppraca zrm byaby zapewne kontynuowana.
LITERATURA
Borodako K. (2009), Foresight wzarzdzaniu strategicznym, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa. Dbkowska K., Widelska U. (2011), Ekspertyzy idiagnozy naukowe. B+R dla Wielkopolski. Kluszczyski R.W. (2010), Sztuka interaktywna. Od dziea-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie iProfesjonalne, Warszawa. Manovich L. (2001), The language of new media, e mit Press, Cambridge. Sajdak M. (2008), Identykowanie pozycji rmy na tle konkurentw, h p://www. twojbiznes.infor.pl/index.php/dzialy/praktyka/artykul-1104246.html (stan na dzie 15 lipca 2012). Sanecki P. (2011), Technologie multimedialne dla artystw, Uniwersytet Artystyczny wPoznaniu.