You are on page 1of 16

J O A N N A L E WA N D O W S K A

Wydzia Zarzdzania Wysza Szkoa Logistyki wPoznaniu joanna.lewandowska@wsl.com.pl

Moliwoci zmian usug operatora logistycznego na przykadzie spedycji drogowej


sowa kluczowe: operator logistyczny, spedycja drogowa, usuga logistyczna, transport streszczenie: Przedsibiorstwa produkcyjne coraz czciej korzystaj zusug operatorw logistycznych wramach kompleksowego zarzdzania wszystkimi procesami logistycznymi wswojej rmie. Umieszczenie wofercie logistyki kontraktowej wymaga jednoczenie wprowadzenia zmian inowoczesnych rozwiza informatycznych wramach tzw. usug standardowych, tj. transportu, spedycji, magazynowania, obsugi celnej czy cross-dockingu. Celem opracowania jest przedstawienie wybranych usprawnie iperspektyw rozwoju dziau spedycji drogowej operatora logistycznego.

The possiblity of changes in the logistics operator services on the example of road freight forwarding
keywords: logistics operator, road freight forwarding, logistics service, transport abstract: Manufacturing companies are increasingly using the services of logistics operators within the comprehensive management of all logistics processes in their business. Placing acontract logistics in the oer requires both modications and new it solutions within the framework of the standard services, such as transportation, freight forwarding, warehousing, customs service and cross-docking. e aim of the paper is to present selected improvements and development prospects of road freight forwarding department of the logistics operator.

Foresight w przedsibiorstwach. Nauka technologia wdroenie Krzysztof Borodako, Micha Nowosielski (red.) Instytut Zachodni, Pozna 2012 by Instytut Zachodni, Pozna 2012

266

Joanna Lewandowska WPROWADZENIE

Wedug literatury dotyczcej zagadnie zwizanych zlogistyk, wdeniu do doskonaoci wymagane jest skupienie si na tym, co naley do sfery kluczowych kompetencji (core business) ico robi si najlepiej. Dziaania zwizane zzarzdzaniem acuchem dostaw iprzepywem towarw charakteryzuj si wysokim stopniem zoonoci iwymagaj specjalistycznych umiejtnoci oraz kompetencji. Wcelu uniknicia przez przedsibiorstwa produkcyjne problemw zwizanych zplanowaniem iorganizacj dystrybucji oraz magazynowaniem towarw, cz procesw realizowanych wramach caego acucha dostaw jest zlecana operatorom logistycznym. Niemniej jednak warunkiem przekazania okrelonych czynnoci na zewntrz przedsibiorstwa jest niszy koszt oraz wysza jako usugi wykonywanej przez rm zewntrzn. Wten sposb otwieraj si wiksze moliwoci realizacji koncepcji outsourcingu oraz wsppracy zusugodawcami logistycznymi. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych usprawnie iperspektyw rozwoju dziau spedycji drogowej operatora logistycznego. Rosncy udzia transportu drogowego wobsudze acuchw dostaw wymusza na przedsibiorstwach logistycznych wprowadzanie cyklicznych modykacji oraz innowacyjnych rozwiza. Opracowanie zawiera wyniki bada, do przeprowadzenia ktrych wykorzystano analiz swot (Strengths, Weaknesses, Opportunities, reats). Wykonano je wdziale spedycji drogowej jednego zczoowych operatorw logistycznych wPolsce.
STUDIA LITERATUROWE ZZAKRESU ANALIZY

Obecnie na rynku business-to-business panuje tendencja majca na celu zmniejszanie liczby dostawcw, pozostawiajc tylko tych partnerw, zktrymi producenci chc nawiza dugoterminowe relacje. cisa wsppraca dostawcw zklientami powinna by oparta na partnerskich wiziach, ktre wprzyszoci pozwol na szybkie diagnozowanie zmieniajcych si potrzeb ioczekiwa, wzalenoci od obecnego iprzewidywanego ich rozwoju organizacyjnego, techno-

Usugi operatora logistycznego w spedycji drogowej

267

logicznego oraz marketingowego. Wten sposb zawizuje si cisa wsppraca wramach acucha dostaw. Okrelenie elementw acucha dostaw umoliwia zdeniowanie procesw, ktrymi naley zarzdza. Zarzdzanie przepywami wacuchu dostaw zostao przedstawione na rysunku 1 iobejmuje: zarzdzanie przepywem dbr, czyli przemieszczaniem towarw czy usug od dostawcy do klienta, zmoliwoci ruchu wprzeciwnym kierunku (wiadczenia gwarancyjne, recycling), zarzdzanie przepywem informacji ikomunikacj wtrakcie realizacji zamwienia, czy uaktualnianie informacji dotyczcych stanu przesyki, zarzdzanie przepywem rodkw nansowych, patnoci ipraw wasnoci (Dobrzyski 2004, s. 41).
Rysunek 1. Integracja procesw wacuchu dostaw
Dostawcy Producent Hurtownicy Detalici Konsumenci

przepyw produktw przepyw informacji przepyw pienidzy

rdo: Coyle, Bardi, Langley (2002, s. 30).

Sformalizowane zarzdzanie acuchem dostaw jest coraz czciej uwaane za czynnik zdecydowanie oddziaujcy na osignicie przewagi konkurencyjnej. Na koszty oglne ina poziom obsugi klienta duy wpyw maj zarwno struktura acucha dostaw, jak iskuteczno jego koordynacji (Christopher, Peck 2005, s. 31). Potrzeba koordynacji przepyww midzy partnerami acucha dostaw wymaga odpowiednich kwalikacji izaplecza technologicznego. Dlatego wostatnich latach coraz wikszym zainteresowaniem cieszy si outsourcing usug zwizanych zzarzdzaniem acuchem dostaw. Kompleksow obsug

268

Joanna Lewandowska

wszystkich procesw logistycznych wprzedsibiorstwach oferuj operatorzy logistyczni wramach usugi, jak jest logistyka kontraktowa. Umieszczenie wofercie logistyki kontraktowej wymaga jednoczenie wprowadzenia zmian inowoczesnych rozwiza informatycznych wramach tzw. usug standardowych, tj. transportu, spedycji, magazynowania, obsugi celnej czy cross-dockingu. Przedsibiorstwa logistyczne poszukuj optymalnych rozwiza informatycznych wspierajcych ich rnorodn dziaalno. Na rynku coraz bardziej powszechne s systemy do zarzdzania ot transportow czy zarzdzania magazynem. Niemniej jednak odczuwalny jest brak rozwiza czy aplikacji, ktre umoliwiayby integracj wszystkich obszarw logistycznych. Spjna informacja oraz dostp do danych pochodzcych zrnych dziaw nabiera ogromnego znaczenie przy oferowaniu usugi logistyki kontraktowej. Ewolucja rynku usug transportowych stwarza moliwoci pobudzenia przedsibiorczoci iinnowacyjnoci zgodnie zpreferencjami potrzeb nabywcw oraz poprzez zagroenie konkurentw, atake wpywa na stymulacj rozwoju gospodarczego ikreowanie innych rynkw wgospodarce wskali lokalnej, regionalnej, krajowej, midzynarodowej iglobalnej (Ruciski 2000, s. 13). Jak wynika zdanych Gwnego Urzdu Statystycznego, w2011 r. wPolsce transportem drogowym przewieziono ponad 80% adunkw mierzonych ich mas, a90%, gdy mierzona jest ich warto (gus 2012). Fakt ten dowodzi, jak wanym dziaem jest spedycja drogowa wprzedsibiorstwie logistycznym. Wstrukturze kosztw funkcjonowania rm logistycznych nadal przewaaj koszty transportu (tabela 1). Wynika to zfaktu, e ten typ dziaalnoci jest dominujcy dla wikszoci dziaaTabela 1. Struktura kosztw funkcjonowania badanych przedsibiorstw
Rodzaj kosztw Koszty realizacji usug transportowych Koszty realizacji usug magazynowych oraz utrzymania zapasw na potrzeby wasne Koszty administracyjne
rdo: Fechner, Szyszka (2012, s. 152).

2011 r. 69,15% 14,35% 16,50%

Usugi operatora logistycznego w spedycji drogowej

269

jcych na rynku przedsibiorstw logistycznych. Najszybciej wostatnich latach ronie sprzeda usug wtransporcie samochodowym (Fechner, Szyszka 2012, s. 152). Analiza wewntrzna dziau ma na celu pokazanie jego rzeczywistego potencjau oraz wypunktowaniu sabych stron czy niedoskonaoci np. wpostaci systemw informatycznych, pracownikw czy wybranego stylu zarzdzania. Wyniki analizy wewntrznej su wprowadzeniu rozwiza pozwalajcych usprawni przepyw towarw, dokumentacji oraz nansw pomidzy poszczeglnymi ogniwami obsugiwanego acucha dostaw. Kada zmiana ocharakterze politycznym, ekonomicznym czy technologicznym wotoczeniu transportu drogowego ma znaczcy wpyw na zasady oferowania usug transportowych ispedycyjnych. Transport drogowy umoliwia bezporednie poczenie pomidzy producentami ikonsumentami nie tylko wspierajc rozwj ekonomiczny ipostp spoeczny, ale rwnie zapewniajc ludziom swobod wyboru miejsca do ycia ifunkcjonowania. Dodatkowo gwarantuje wysok niezawodno realizacji przewozw towarw od drzwi nadawcy do drzwi odbiorcy, zgodnie zpowszechnie obowizujc dzi zasad realizacji dostaw Just in time (Fechner, Szyszka 2012, s. 58).
METODYKA BADA

Badanie, ktrego celem byo przedstawienie moliwoci rozwoju spedycji drogowej wramach usug standardowych operatora logistycznego, zostao przeprowadzone zwykorzystaniem jednej znajpopularniejszych technik analizy strategicznej, amianowicie analizy swot. Przy wyborze metody badawczej kierowano si przede wszystkim jej prostot oraz jasnoci. Dziki tym cechom moliwe staje si wczenie uczestnikw organizacji do prac nad strategi, lepsze poznanie izrozumienie przedsibiorstwa przez menederw iekspertw, atake zwikszenie moliwoci wzajemnego porozumiewania si (Komiski, Piotrowski 2006, s. 139). Nazwa swot jest akronimem angielskich sw: strengths mocne strony, weaknesses sabe strony, opportunities - szanse, threats zagroenia. Mona wic powiedzie, e analiza swot polega na badaniu silnych isabych stron organizacji oraz wystpujcych wjej otoczeniu

270

Joanna Lewandowska

okazji izagroe, aby sformuowa strategi, ktra zapewni ich maksymaln zgodno (Supernat 2005, s. 542). Przeprowadzona analiza moe stanowi cenny element procesu planowania strategicznego biznesu, jak wynika to zrysunku 2.
Rysunek 2. Proces planowania strategicznego biznesu

Analiza SWOT

Analiza otoczenia wewntrznego

Okrelenie celu

Budowanie strategii

Formuowanie planu

Wdraanie

Informacja zwrotna i kontrola

rdo: Kotler (2006, s. 102).

Misja biznesu

Analiza otoczenia zewntrznego

Usugi operatora logistycznego w spedycji drogowej

271

Istot analizy swot jest identykacja ipodzia na cztery grupy kluczowych czynnikw, ktre mog mie decydujcy wpyw na organizacj ijej ksztat wprzyszoci. Punktem wyjcia wprocesie okrelania celw strategicznych jest odpowied na trzy podstawowe pytania: 1) Czym jest organizacja dzi? 2) Czym powinna by wprzyszoci, jak mamy wizj jej funkcjonowania? 3) Jaka powinna by droga (drogi) dojcia do podanego, przyszego stanu, jakie rozwizania musimy wybra? (Komiski, Piotrowski 2006, s. 139). Udzielone wtrakcie badania odpowiedzi znajduj swoje odzwierciedlenie wtabeli 2. Wszystkie wymienione cechy zostay podzielone na wewntrzne izewntrzne oraz pozytywne inegatywne. Naley zwrci uwag, e silne isabe strony organizacji dotycz wewntrznych cech (waciwoci, kompetencji, umiejtnoci itp.) organizacji, anie jej otoczenia imaj na og charakter relatywny, anie absolutny. Wprzypadku silnych stron chodzi otakie cechy organizacji, ktre daj jej przewag nad innymi organizacjami, awszczeglnoci nad jej konkurentami. Natomiast posiadanie przez organizacj sabych stron oznacza, e prawdopodobnie bdzie ona mniej skuteczna od swoich konkurentw (Supernat 2005, s. 542).
Tabela 2. Macierz SWOT
Czynniki pozytywne Czynniki wewntrzne Czynniki zewntrzne Silne strony Szanse Czynniki negatywne Sabe strony Zagroenia

Kolejnym etapem badania jest cz prognostyczna, czyli analiza otoczenia, wktrym funkcjonuje wybrane przedsibiorstwo. Elementem prognozy wanalizie swot jest okrelenie szans izagroe moliwych lub pojawiajcych si wredniej lub dugiej perspektywie czasowej.

272

Joanna Lewandowska

Kada organizacja staje systematycznie wobliczu wydarze, ktre moe wykorzysta, ktre s lub bd dla niej szczeglnymi okazjami, wyzwaniami pozytywnymi. Najprawdopodobniej wprzyszoci wystpi take takie wydarzenia lub zjawiska, ktre bd miay niekorzystny wpyw na funkcjonowanie rmy ibd dla niej zagroeniami (Komiski 2006, s. 140). Specyczne iczsto zmienne warunki ekonomiczne, polityczne, prawne czy technologiczne wpywaj zjednej strony na szanse rozwoju na rynku imoliwo osignicia korzyci, ale zdrugiej sygnalizuj niebezpieczestwa oraz zagroenia, ktre mog powodowa wystpienie strat. Zarwno okazje, jak izagroenia maj charakter relatywny.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU BADA

Obiektem zainteresowa naukowych niniejszego opracowania jest przedsibiorstwo funkcjonujce wbrany tsl (transport spedycja logistyka). Zuwagi na przestrzenny charakter, zasig oraz dynamik brany rma posiada 900 oddziaw w108 krajach, zatrudniajc ponad 60000 pracownikw. Wofercie omawianego przedsibiorstwa znajduj si nastpujce usugi: spedycja midzynarodowa idystrybucja krajowa, agencja celna, logistyka kontraktowa. Systematyczny rozwj firmy pozwoli na przeksztacenie jej z tradycyjnej midzynarodowej firmy spedycyjnej w gwnego operatora logistycznego na skal oglnowiatow, dostarczajcego zintegrowanych rozwiza dla acucha dostaw. Nowoczesne rozwizania it oraz wysoki poziom wiadczonych usug logistycznych stanowi dla obecnych ipotencjalnych klientw rmy gwarancj dobrej wsppracy, atym samym osigania korzystnych wskanikw ekonomicznych. Zaprezentowane wyniki imoliwe kierunki rozwoju s efektem bada, ktre zostay przeprowadzone wdziale spedycji drogowej wjednym zoddziaw wPolsce.

Usugi operatora logistycznego w spedycji drogowej WYNIKI BADA

273

Opierajc si na oglnych zaoeniach analizy swot, ktre ju wczeniej zostay opisane wmetodyce bada, cay proces badawczy zosta podzielony na trzy etapy: 1) Identykacja ianaliza czynnikw rodowiska wewntrznego, 2) Identykacja ianaliza czynnikw rodowiska zewntrznego, 3) Okrelenie pozycji strategicznej badanego podmiotu ze wskazaniem kierunkw rozwoju. W celu uatwienia przeprowadzenia trzeciego etapu badania, wpierwszym idrugim etapie poszczeglnym czynnikom przypisano warto punktow, okrelajc ich poziom istotnoci na tle danej grupy. Etap I Wpierwszej kolejnoci badani pracownicy zidentykowali istotne czynniki okrelajce silne isabe strony, przypisujc im odpowiedni poziom wanoci.
Tabela 3. Zestawienie silnych isabych stron badanego podmiotu
Punkty Punkty 3 1 2

Silne strony 1. Szczegowe procedury operacyjne pozwalajce na utrzymanie podobnego poziomu standardu obsugi we wszystkich krajach. 2. Integracja systemw zarzdzania ot wsieci caej korporacji. 3. Zatrudnianie modych, ambitnych, wyksztaconych ikompetentnych pracownikw.

Sabe strony

1. Dua dynamika zmian wymagajca cigego przyswajania wiedzy.

2. Zmieniajce si otoczenie (regulacje prawne). 3. Fluktuacja/sezonowo popytu na usugi transportowe oraz brak dostpnoci aut na rynku przewozowym.

274

Joanna Lewandowska
Punkty Punkty 3 3 5 2 4 4 5 32

Silne strony

Sabe strony 4. Nasycenie rynku wzakresie iloci podmiotw oferujcych usugi logistyczne (konkretnie wodniesieniu do spedycji). 5. Wysoki poziom skomplikowania procedur operacyjnych. 6. Ograniczona funkcjonalno systemu zarzdzania ot idua pracochonno operacyjna/ administracyjna systemu. 7. Uzalenienie od elektronicznej formy wykonywania pracy spedycyjnej (system transportowy, korespondencja e-mail, giedy transportowe, elektroniczny obieg danych idokumentw) inegatywne skutki ewentualnych awarii (prd, sie, serwery). 8. Dugi okres wdroenia nowego pracownika (do 6 m-cy, pene zastpienie poprzedniej osoby ok. 1 rok). 9. Dugi czas podejmowania decyzji. 10. Trudnoci wuzyskaniu szybkiego rozwizania na zgoszony problem zwizany z systemem (dotyczy gwnie nowych funkcjonalnoci inaprawiania wykrytych bdw). SUMA

4. Globalne zasoby nansowe pozwalajce na rozwj bez wzgldu na chwilow sytuacj rynkow. 5. Silna pozycja negocjacyjna dziki szerokiemu portfelowi produktw (jako dzia irma). 6. Lokalizacja wpobliu miejsc onajwikszej koncentracji ludnoci ipotencjau gospodarczego.

7. Zasoby materialne iknow-how.

8. Midzynarodowa sie logistyczna pozwalajca na wykorzystywanie efektu skali oraz synergii. 9. Inwestycje wrozwj IT icige doskonalenie wiadczonych usug.

10. Stabilno dziau.

SUMA

34

rdo: opracowanie wasne na podstawie przeprowadzonych bada.

Pomimo e ilo czynnikw wobu grupach bya dokadnie taka sama, poziom istotnoci silnych stron by wyszy ni stron sabych. Na wykresie 1 przedstawiono rozkad poszczeglnych czynnikw wobrbie danej

Usugi operatora logistycznego w spedycji drogowej

275

grupy wtrzech przedziaach 0 i1 niski poziom istotnoci, 2 i3 czynniki orednim poziomie istotnoci oraz 4 i5 wysoki poziom istotnoci. Etap II Kolejnym krokiem wanalizie swot bya identykacja istotnych czynnikw, charakteryzujcych rodowisko zewntrzne. Podobnie jak wetapie Iposzczeglnym cechom przypisane zostay punkty, okrelajce ich poziom wanoci dla badanego dziau.
Tabela 4 Zestawienie szans izagroe dla badanego podmiotu
Waga Szanse Zagroenia Waga 3 2 5 4 3 1 2 4

1. Fuzje, przejcia innych podmiotw.

1. Przecienie szlakw drogowych. 2. Wzrost kosztw prowadzenia dziaalnoci transportowej / spedycyjnej ispadek rentownoci. 3. Fluktuacja pracownikw, migracja wyszkolonych specjalistw.

2. Transport intermodalny, zwaszcza kooperacja ztransportem kolejowym 3. Zmniejszanie opat zwizanych zrynkiem TSL (opaty drogowe, podatki itp.) 4. Usprawnienie regulacji prawnych oddziaywujcych na rynek TSL. 5. Zwikszenie wiadomoci izaufania uczestnikw rynku TSL (klienci, dostawcy, przewonicy). 6. Budowanie know-how. 7. Rozwj systemw wspierajcych prac operacyjn, przepyw informacji oraz lokalizacj adunku. 8. Zmiana sposobu prowadzenia dziaalnoci spedycyjnej, np. brokerstwo spedycyjne, praca zdalna wrodowisku wirtualnym.

4. Globalny kryzys.

5. Utrata najwaniejszych klientw.

6. Zmiana trendu zjakociowego na cenowy.

7. Kradziee, zaginicia adunkw.

8. Wyciek poufnych ikluczowych informacji.

276

Joanna Lewandowska
9. Wsppraca zkonkurentami przy realizowanych projektach 10. Specjalizacja, dzielca rynek usug TSL na nisze owskim zakresie oferowanych usug. 12.. Ciga irosnca potrzeba przemieszczania towarw dajca pewno dziaalnoci irozwoju brany. 13. Poprawa irozbudowa infrastruktury drogowej imagazynowej. SUMA

2 1

2 4
33 SUMA 24

rdo: opracowanie wasne na podstawie przeprowadzonych bada.

Wtabeli 4 przedstawiono zestawienie 12 szans oraz 8 zagroe. Kady zczynnikw ma dokadnie okrelony poziom istotnoci icharakteryzuje otoczenie, wktrym funkcjonuje badany przedmiot bada.
Wykres 1. Struktura grup wg poziomu istotnoci wymienionych czynnikw

Silne strony

0 i 1 pkt 2 i 3 pkt 4 i 5 pkt

Sabe strony

Szanse

Zagroenia 0 5 10 15 20 25

rdo: opracowanie wasne na podstawie przeprowadzonych bada.

Zestawienie wynikw zetapu IiII pozwala na okrelenie pozycji strategicznej rmy/ dziau, awpniejszym postpowaniu - dokonania wyboru odpowiedniej strategii wg poniszego schematu (rysunek 3).

Usugi operatora logistycznego w spedycji drogowej Rysunek 3. Pozycja strategiczna rmy na rynku

277

MAXI MAXI S>W O>T

MINI MAXI S<W O>T

Silne strony S

Sabe strony W

MAXI MINI S>W O<T

MINI MINI S<W O<T

rdo: Penc (2008, s. 47).

Zprzeprowadzonej analizy otoczenia wewntrznego izewntrznego badanego przedsibiorstwa jasno wynika, e badany dzia wcelu dalszego rozwoju powinien opracowa strategi maxi maxi. Jest to strategia agresywna, ktra bazuje na przewadze silnych stron dziau oraz szans, jakie pojawiaj si wotoczeniu ekonomicznym, politycznym, prawnym czy technologicznym. Strategia ta jest strategi ekspansywn istrategi zdywersykowanego rozwoju. Taka sytuacja sprzyja wykorzystywaniu szans wynikajcych z mocnych stron (Penc 2008, s. 48). Za przykad moe posuy zestawienie mocnej strony, jak jest lokalizacja przedsibiorstwa, zmoliwoci rozszerzenia kooperacji ztransportem kolejowym przy realizacji przemieszczania towarw transportem kombinowanym. Dziki dobrej lokalizacji przedsibior-

278

Joanna Lewandowska

stwa, czyli wpobliu miejsca onajwikszej koncentracji ludnoci ipotencjau gospodarczego, moliwe jest poszerzenie zakresu usug otransport intermodalny. Dodatkowym czynnikiem wspierajcym rozwj tej idei jest polityka Unii Europejskiej wkwestii promocji transportu kombinowanego. Subwencje czy nieoprocentowane poyczki na inwestycje terminalowe wznaczcy sposb mog przyczyni si do rozbudowy obecnej siedziby rmy iprzeksztacenia jej wterminal kontenerowy zodpowiednim zapleczem technologicznym. Postpujcy proces informatyzacji irozpoczte przez rm projekty, ktre maj na celu modernizacj infrastruktury technicznej itechnologicznej rmy, s przesankami do stwierdzenia, e za 5 lat przedsibiorstwo bdzie nowoczesne iwpeni zinformatyzowane. Spedycja drogowa stanowi istotny element wprojektowanych procesach transportowych, azatem system wykorzystywany wtym dziale powinien by wkomponowany iskorelowany zsystemem caego przedsibiorstwa. Dane wprowadzane do systemu powinny by czciowo lub cakowicie widoczne wsystemach pozostaych dziaw rmy, jak rwnie wsystemach operacyjnych partnerw zewntrznych (dostawca/odbiorca). Usprawni to przede wszystkim przepyw informacji oraz dokumentacji pomidzy uczestnikami procesu organizacji usugi transportowej. Wpicioletniej perspektywie rma zamierza wyeliminowa cz swoich sabych stron iprzeku je na strony silne. Przykadowo waktualnej analizie swot ograniczona funkcjonalno systemu zarzdzania ot idua pracochonno operacyjna/administracyjna systemu jest sab stron dziau iogranicza jego sprawne funkcjonowanie. Wanalizie z2017 r. czynnik ten bdzie uwzgldniony wsilnych stronach dziau jako wysoce zaawansowany technologicznie system organizacji usugi transportowej dziki wykorzystaniu szansy rozwoju systemw wspierajcych prac operacyjn, przepyw informacji oraz lokalizacj adunku zanalizy swot z2012 r. Przyjazny interfejs iatwo obsugi systemu ograniczy liczb pomyek, atake przyspieszy czas planowania procesw transportowych od strony wykonawczej iformalnej. Dodatkowe poczenie systemu transportowego zsystemem zarzdzania magazynem oraz pozostaymi systemami rmy zwikszy jako oferowanych usug logistyki kontraktowej.

Usugi operatora logistycznego w spedycji drogowej ZAKOCZENIE

279

Sektor usug logistycznych rozwija si bardzo dynamicznie. Dziki rosncej liczbie operatorw pojawiaj si nowe rozwizania oraz nowe typy przedsibiorstw logistycznych. Jak wskazuj przykady dziaalnoci rm wiadczcych usugi logistyczne ipodmiotw, ktre te usugi zlecaj (producenci, dostawcy, dystrybutorzy), zachodzi cisy zwizek pomidzy moliwociami osignicia trwaej przewagi na rynku, umiejtnoci zastosowania danej koncepcji oraz dostosowania jej do wymaga okrelonych odbiorcw. Coraz wiksz rol zaczyna bowiem odgrywa aspekt zwizany zreakcj na zoone zamwienie klienta (Hanus, Kempny, Kasperek, Niestrj 2010, s. 25). Wzalenoci od wielkoci rmy, obszarw jej dziaania, atake siy konkurencji wdanym regionie mog by przyjmowane rne strategie wtym zakresie (Brdulak 2010, s.92). Due rmy logistyczne, ktre s zdolne oferowa swoim klientom usug logistyki kontraktowej, bd si przede wszystkim koncentrowa na oszczdnociach wzakresie zarzdzania dostpnymi zasobami, budowie know-how oraz doskonaleniu systemw wspierajcych prac operacyjn, przepyw informacji pomidzy dziaami oraz zarzdzanie przepywami wacuchach dostaw. Wbadanym iopisanym przypadku naley usprawnia funkcjonowanie spedycji drogowej wsystemie caego przedsibiorstwa, wykorzystujc wpeni szanse pynce zzewntrz. Potencjalny sukces dziau uzaleniony jest przede wszystkim od umiejtnego wykorzystania jego silnych stron.
LITERATURA
Brdulak H. (2010), Innowacyjno wusugach logistycznych, [w:] Polski Kongres Logistyczny, Logistyka wobec nowych wyzwa, Materiay konferencyjne, Instytut Logistyki iMagazynowania, Pozna. Christopher M., Peck H. (2005), Logistyka marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J. (2002), Zarzdzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Dobrzyski M.D. (2004), Poziom obsugi klienta wzarzdzaniu acuchem dostaw, Wydawnictwo Politechniki Biaostockiej, Biaystok.

280

Joanna Lewandowska
Fechner I., Szyszka G. (2012), Logistyka wPolsce Raport 2011, Instytut Logistyki iMagazynowania, Pozna. gus, Transport-wyniki dziaalnoci w2011r., h p://www.stat.gov.pl (stan na dzie 21 padziernika). Hanus P., Kempny D., Kasperek M., Niestrj K. (2010), Kierunki rozwoju obsugi logistycznej, wyd. ue wKatowicach, Katowice. Kotler P. (2006), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis Sp. zo.o., Pozna. Komiski A. K., Piotrowski W. (2006), Zarzdzanie: Teoria ipraktyka, pwn, Warszawa. Penc J. (2008), Encyklopedia zarzdzania. Podstawowe kategorie iterminy, Wydawnictwo Wyszej Szkoy Studiw Midzynarodowych wodzi, d. Supernat J. (2005), Zarzdzanie, Kolonia Limited, Wrocaw.