STRATEGI BERFIKIR UNTUK FAKTA PENOLAKAN • • Operasi tolak diajar selepas operasi tambah.

Operasi tolak berhubung dengan pengasingkan atau pengurangan sesuatu set objek kepada set-set kecil. (sonsangan operasi tambah). • “Think addition” ialah strategi berfikir paling major untuk mengajar fakta penolakan. Ia menggalakkan murid untuk berfikir mengenal, memikirkan dan menggunakan perkaitan antara penambahan dan penolakan. • • Mereka dapat jawapan untuk fakta penolakan jika mereka berfikir tentang juzuk tambah (addend yang hilang). Contoh : 15+7=__ 7+8=15 • so, 15-7=8

Strategi lain untuk mencari fakta penolakan ialah: 1. Menggunakan 0 dan 1 2. Mengganda 2 a. Contoh: 16-8=__ 8+8=16 9…8,7,6 6…7,8 so, 16-8=8 so, 9-3=6 so, 8-6=2

3. Counting back (mengira ke belakang) a. Contoh: 9-3=__ a. Contoh: 8-6= __

4. Counting on (mengira ke hadapan)

3 x 6 = 18 4. Skip counting (mengira selang) Contoh : 4 x 5 =__ 5. pengalaman manipulatif dan pelbagai strategi berfikir. Strateginya ialah : 1. Fakta patut dikembangkan melalui situasi masalah.15.10. 4 x 5 = 20 3.20 so.STRATEGI BERFIKIR UNTUK FAKTA PENDARABAN • • • • • • Pendaraban dilihat sebagai kes istimewa bagi penambahan dimana juzuk tambahnya sama saiz Penyelesaian bagi pendaraban dapat dicari dengan cara menambah atau mengira Fakta asas pendaraban mempunyai memasangkan 2 faktor 1 digit dengan produk Fakta asas pendaraban tidak sepatutnya diberi dalam bentuk carta atau jadual sehingga telah diperkenalkan secara bermakna. Repeated addition (Pengulangan penambahan) Contoh: 3 x 6 = __ 6 + 6 + 6 = 18 so. Komutatif  Contoh: 3x6=18 7x5= 35    6 x___ =18 __ x 7=35 2. Mengasingkan produk menjadi bahagian yang diketahui Contoh : 8 x 7 = __ 7 x 7 = 49 8 x 7 = 49 + 7 8 x 7 = 56  Terbahagi kepada dua iaitu mengetahui fakta ganda 2 o Contoh: 6 x 8 = __ 3 x 8 = 24 6 x 8 adalah 2 kali iaitu 24 + 24 6 x 8 = 48  Mengetahui fakta ganda 5 o Contoh : 7 x 6 = ___ 5 x 6 = 30 2 x 6 = 12 So 7 x 6 ialah 30 + 12 iaitu 42 .

5. Menggunakan 0 dan 1  Contoh: “ apa-apa nombor didarab dengan 1 tidak akan mengubah nombor tersebut” dan “apa-apa nombor didarab dengan sifar akan menghasilkan sifar” 6. Corak (pattern)  Contoh: 1x9=9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 0+9=9 1+8=9 2+7=9 3+6=9 .

. 0   Fakta asas bahagi mempunyai faktor pembahagi dan hasil bahagi bernombor satu angka. 5p = 10.STRATEGI BERFIKIR UNTUK FAKTA PEMBAHAGIAN  Operasi bahagi mempunyai pertalian songsang dengan operasi darab. 6. 14 ÷ 2 = 7. 2. 0 Ia adalah 5 nombor 15 ÷ 3 = 5  Mengasingkan produk kepada bahagian yang diketahui bergantung sepenuhnya pada pengetahuan fakta pendaraban . hasilnya tetap sifar. kerana ianya tidak mempunyai penyelesaian. 3. pengulangan penolakan dan strategi yang berkait dengan mengira ke belakang (counting backward) atau mengira selang ( skip counting) boleh mengelirukan murid. 8 8 ÷ 2  8.   Operasi bahagi boleh dianologi sebagai tolak berulang-ulang o Contoh : 12 ÷ 3 = 12 – 3 – 3 – 3 – 3 Walau bagaianapun. 4. Operasi bahagi juga mempunyai petalian dengan penghitungan. 4. o Contoh : 35 ÷ 7 = __ 2 x 7 = 14 3 x 7 = 21 14 + 21 = 35 2+3=5 So. iaitu untuk mendapatkan faktor pendarab p maka 10 mesti dibahagi dengan 5. 9. Namun sifar dapat dibahagi dengan apaapa nombor. 2. Misalnya. 35 ÷ 7 = 5  Apa-apa nombor membahagi sifar adalah tidak mungkin. 6. o Contoh: 15 ÷ 3 = __ 15… 12. iaitu turutan selangan nombor dihitung ke belakang (reverse) contoh: 4  2  0. Bagi setiap fakta darab yang disongsangkan akan menghasilkan satu fakta bahagi. o Contohnya. 6.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.