PLATÓN Állam „A ló nem akarná a kocsit húzni a harcban”

Bajzák István 2012 Szeged

1

Nehezen adnék igazat Thraszümakhosznak, főleg Glaukonnak, de Szókratész „igazsága” sem tetszik. És nem csak azért nem, mert ha lett volna, akkor valószínűleg idomította volna és nem a suttogó módszerével, a lovát. Szerinte a lónak az a dolga, hogy húzza az ekét és a harci kocsit. Talán Nietzsche a szókratészi lovat sajnálta meg és hallgatott el. Azt a lényt, ami betölti rendeltetésszerű, természet adta képességeinek megfelelően a szerepét, az emberi világban. Mint bármelyikünk. Ami pozitív, a 348/b, hogy nincs bíró, aki megmondaná önmagában, hogy mi mit ér, hanem érvelés, diszkurzív meggyőzés van. Legalábbis annak látszata. Ami nem, hogy ezzel a módszerrel az általa eleve tudottnak gondolt dolgokról, bármiféle lehetséges egyeztetés nélküli, irányított beszélgetést folytat Szókratész, hogy a másik fél az őáltala mondottakat kénytelen legyen elfogadni, illetve kénytelen legyen elhallgatni. Nem a saját érdekét, hanem az igazságot, a már biztos tudást képviseli az érvelésével. Szókratész számára az életét élő ember egy kész metafizikai egész, akinek nincs más dolga, csak valahogyan közösségben, államban élni. És ez a „valahogyan” számára a kérdés, ahogy visszatartja Thraszümakhoszt – mondván „Vagy azt hiszed, holmi semmiséget próbáltál meghatározni, nem pedig egy egész életvitelt, melyhez, ha tartja magát az ember, a lehető legeredményesebb életet éli?” 344, d-e Sartre-ral, Dewey-val, Rortyval szemben az ’én’ nem önfelépítés eredménye egy egész életen át tartó tanulás illetve változás során a halálig, hanem Szókratész1 számára metafizikai valóságban adottak a képességek, a lélek egész és változatlan, és annak megfelelően kell betölteni a helyünket a társadalomban, az államban. Ez a szigorúság akkor is fennáll, ha analógiában az embert különböző erősségű képességeinek összetettjeként nézzük, és a vélt legerősebbet választva, következetesen, aszerint éljük le az egész életünket. Mi ez a semmiség? Ez a semmiség az igazságosságnak, a vezetők kompetenciájának, az erősek érdekének, és a boldogságnak a kérdésköre. Thraszümakhosz nagyon pragmatikusan fogalmazza (338.d) meg a jognak, a törvények kialakulásának okát és célját. A mai napig érvényes, amit mond, ezt bárki beláthatta, ha volt már dolga bíróságon. Aki a hatalomhoz jut, annak az lesz az érdeke, hogy ott is maradjon. Függetlenül attól, hogy hogyan jutott oda, onnantól kezdve mindenkinek az a dolga, hogy
1

Természetesen Platón Államának Szókratészéről van szó a továbbiakban is.

2

a természet törvénye. a jog. Az igazságosság addig lehet a tévedhető ember gondolatainak tárgya. mert nem tudhat mindent. Aki igaz. az egyéni fejlődéshez elvezethet az az. Halvány lenyomata annak a nomosz. s ugyanakkor előrevetíti a dialógus későbbiekben kibomló egyik legfőbb témáját: az erőszak és az ész szerepét és viszonyát az emberi interakciókban és a társadalom működtetésében. és mindenkit rávezetni a helyes útra. Az erő vagy erőszak (327 c) és a meggyőzés vagy belátás (327 c. Ami a változáshoz. annak súlyos belviszály és vérveszteség lehet a következménye. akkor kötelessége a magányából (idiotizmusából) a közösség elé lépni. és ember. Igazságosság 3 . vagy túlságosan hamar elvetjük az igazságosság természetére és értékeire vonatkozó politikai vitát. mert biztos volt bármiben is. mint önmagunkra. amelynek birtokában másra vonatkoztatva. amely önkényes rendet testesít meg. Az. és igazságos. hogy ővele szemben mi az igazságos. abban a korban. az nem akarja a hatalmat.” 2 Ma is aktuális. hogy jó törvényt hoznak (amelyik a saját (erősebb) érdeküket szolgálja). hanem mert nem beszéltek eleget az igazságosság természetéről. Vagyis nincs kész egész lélek. vélten a legerősebbet. az írott és változó társadalmi törvény. Szókratész nem azért beszél az igazságosságról. amit Szókratész is megérint. „Ha elmulasztjuk. Amiért felelősek lehetünk. Az örök. Itt mutatkozik meg. és adott az emberi világ törvénye a nomosz is. A hiba ebben a felfogásban ott lehet. a kozmikus és a természeti rend törvénye. de a phüszisz nem megismerhető. hogy amikor a lelkünk képességei közül választunk egyet. Ez az ókori görög erényfelfogással összefügg. nem ismerhet minden szempontot.b) A tévedhetetlenség hiánya az életben és az igazságosság fogalma tisztázása igényének összeférhetetlensége. hogy felvállalja. akkor mi is tévedhetünk. (340. ha önszántából indult el azon az úton. Ezek kapcsolatban vannak egymással. Szókratész számára adott a phüszisz. 2 Mogyoródi Emese: Az üzletember és az igazságosság: Platón a társadalmi szolidaritásról Lábjegyzetek Platónhoz.engedelmeskedjen. választódik szét a valódi és az ideális világ. az csak a saját fejlődésünk. ameddig kizárólag a saját életének irányítására vonatkozik. miszerint ha valaki tudja a jó utat. 328 b) ellentétének megjelenítése a keretelbeszélésben hasonlóképp visszautal a véres polgárháborúra. de rákényszeríthetik. Főleg. A hatalom akarása igazságtalanság. akinek meghatározható dolga van a közösségben. hogy Thraszümakhosz vezetői csak vélik. És talán nincs is ilyen szempont-teljesség. lehetne igazságról-igazságtalanságról beszélni. már nem tudhatja. amelyik a hatalomhoz vezette.

haszontalan. szétesne a közösség. hogy az igazságosság melyik? Szókratész szerint a legszebbik. tapasztalati világban csak nomosz. csak önkényes jog. de ezt olyan tökéletesen írja le. ha láthatatlanná teszem magam a magam számára. az Államban kifejti Platón a hármas felépítést. lehetne folytatni Sartre félreértésével stb a sort. van. ami mindkettőért. akkor egyáltalán nem lenne az ember igazságos. amikor igazságtalanul működik. a mindkettő. amikor is olyan vezető van. Ha beteg a test vagy az állam. hanem belekontárkodnak egymás dolgába. hogy Gügész gyűrűjével én magam mit kezdenék. egyáltalán boldogság-képes. amelynek a lélekben is megtalálható a felosztása. különben nem érnének el semmit. Glaukon kifejti. ha nem reflektálok a dolgaimra. hogy legyen. amikor a részek (akár a lélek akár az állam) nem a phüszisz szerint működnek. a tetteimre. Előnyös tehát az igazságosság. lehetek igazságos és igazságtalan. vagyis ami csak a következményeiért az. vagyis nagyon káros. Glaukon a második könyv elején ismét felveti Thraszümakhosz tézisét. aki nem kényszerből. akkor igazságtalanná válik az ember. ha igazságban van magával. és más erősebb állam leigázná őket. meghasonlik és szétesik. amihez nem értenek. A legrosszabb társadalomban is egyetértés kell. akkor marad életképes. A gyűrűt forgathatom. az a földi. akkor akár következmények nélküli lesz az önmagammal szembeni igazságtalanságom? Azt láttuk. Később. hogy nem bölcs irányítsa az életét. ami önmagáért az. Az igazságtalanság az államban az. A kérdés. öngyilkosságba kergeti József Attilát (miért legyek tisztességes …). akkor tud működni az állam. a közösség. az erényesség kényseréből lesz az. aki természetének nem megfelelő helyen van. Ergo nincs igazából választása annak az 4 . akkor cselekvésképtelenné válik mind a test mind az állam. hogy cselekedni csak akkor tud az ember és az állam hatékonyan. Amikor a mesterek olyanba kontárkodnak. mert nem tudja elérni a dolgát. hogy azzal keresztre feszíti Jézust. Akkor tudja a saját hasznára az érdekeit képviselni és megvalósítani. igazságosan. és kényszerből követi az ember.Ami az ideák világában tökéletes és igazságos törvény. Az igazságtalanság tehát az. elgondolkodtató. Nem érdemes élnie sem. amikor valaki olyan válik vezetővé. ami a következményeiért. Ha a lélekben nem a természete szerinti rész lesz a vezető. nem tud cselekedni sem. és van. Ha a következmények nem tartanának vissza. az képes a cselekvésre. hogy háromféle jó van: van. mert a bölcs nem viselheti el. Ha az észhasználatomat felfüggesztem. Bár nagyon negatív ez a következtetése Glaukonnak. míg Glaukon szerint kínos út vezet oda. miszerint az igazságosság az erősebb hasznának az érdeke. mert akkor tud cselekedni az ember. ha igaz.

In: Filozófia és társadalmi remény. hogy az igazságtalanság elkövetése volna a számomra a szabadság jele. következménye. átmenetileg visszléphetünk a rutinok világába. és mivel térben és időben élünk. mint ahogy ezt a 344. 2008 5 . akinek lennem kellene a phüszisz által ideálisan meghatározva. hogy alkalmasak legyünk a bárkivel való közösségre. Felelősek vagyunk minden választásunkban a másik emberért is. Hamvas Béla a Karneváljában írja le ezt a kisiklást. hogy tágítsuk a képzelőerőnket. ahol a vezető rész lehet.embernek. Ebben az okfejtésben is annak a következményét látjuk. hogy nem az vagyok. Ahogy Sartre mondja (Exisztencializmus). aki épp szembejön. a szabadság bűne. Amikor az emberek egymás életét élik. hogy nem alkalmas a vezetésre. c-ben írja a monológjában Thraszümakhosz. 3 Nem hiszem. ezért ezzel a választásommal egy olyan helyen vagyok. A mi számunkra már a szabadság nem az igazságos és igazságtalan közötti választás lehetősége. de mindannyiszor újra felül kell írnunk a környezetünkről alkotott képünket. de mindenki látja. Ahogy Rorty írja. aki egyszer magához tért. ahol másnak kellene lennie. 3 Rorty: Etika – egyetemes kötelességek nélkül. ha az analógia szerint az embert is olyan egésznek tekintjük. hogy az embert kész egésznek fogták fel. kizökkenést. Bár. a helyén volna. bizony ez az ősbűn. ergo választhattam azt. Az áteredő bűn. vagyis egy lavinát indítok el. Ez a szabadság. Az egész emberiségért. hogy a másik helyében tökéletesen az lenne. senki sem boldog.

az igazságos. hogy a vezetőknek engedelmeskedni kell? THRASZÜMAKHOSZ: De mennyire! SZÓKRATÉSZ: És az államokban a vezetők vajon tévedhetetlenek-e vagy tévedhetnek is? 6 . ami az éppen uralkodó kormánynak hasznos. hogy minden államban az az igazságos. ami önmagának hasznos: a demokrácia a népnek. Szókratész. a zsarnok a zsarnoknak előnyös törvényeket. Azt állítod. hogy egyes államokat zsarnok kormányoz. ami az erősebbnek előnyös. megpróbálom megérteni. másokat a köznép. legkülönb barátom. akik nála ugyancsak gyöngébbek vagyunk? THRASZÜMAKHOSZ: Semmirekellő vagy. ó. Nos. Miután meghozták. miért nem magasztalsz? Vagy nem akarsz? SZÓKRATÉSZ: Ha majd fölfogom szavaid értelmét. Nos. Thraszümakhosz. Meg kell vizsgálnom. és testének javára van az ökörhús. A helyesen gondolkodó ebből következtetheti: mindenütt az az igazságos. hogy ezt feleljem neked! Ehhez járul még az erősebb érdeke. Egyelőre nem értem. SZÓKRATÉSZ: Semmiképpen. az ökölvívó nálunk erősebb. és a többiek is így. azt állítom. és a szavak értelmét úgy csűrödcsavarod. igazat állítasz-e. Igaz-e vagy sem. De az világos: azt kell vizsgálnunk. Én ezt még nem értem. THRASZÜMAKHOSZ: Nemde mindegyik államban az uralkodó osztályé a hatalom? SZÓKRATÉSZ: Nagyon is. ami az erősebbnek javára van. Ó. THRASZÜMAKHOSZ: És mindegyik uralkodó olyan törvényeket hoz. hogy érted ezt? Ha Polüdamasz. az egyben hasznos is. Szerinted is. te azonban még hozzáteszed. hogy az az igazságos. ami az erősebb javára van. hogy ami igazságos. mit akarsz mondani.THRASZÜMAKHOSZ: Halld meg hát! Állítom. hogy minél jobban tönkretedd. hogy ami az erősebbnek hasznos. ami hasznos? De hiszen előbb nekem megtiltottad. ismét másokat az arisztokraták? SZÓKRATÉSZ: Hogyne tudnám. SZÓKRATÉSZ: Nos már fölfogtam. THRASZÜMAKHOSZ: Vizsgáld! XIII. THRASZÜMAKHOSZ: Elég csekély járulék. Ugyanis azzal én is egyetértek. ez az étel jót tesz és igazságos nekünk is. hogy nem nagy-e. és az ilyen törvényt megszegőt meglakoltatják mint törvényszegőt és igazságtalant. ami nekik hasznos. Ugyanis az van hatalmon. az az igazságos. Thraszümakhosz. SZÓKRATÉSZ: Nem világos. legjobb barátom! De fejezd ki magad világosabban! THRASZÜMAKHOSZ: Vagy nem tudod. azt nyilvánítják ki az alattvalókra nézve igazságosnak. SZÓKRATÉSZ: Úgy legyen! Ezt mondd meg nekem: igazságosnak tartod.

Szókratész.ez így igazságos. ami az erősebbnek hasznos. ami káros. egyes törvényeket helyesen rendelnek el. hogy igazságos a te állításoddal ellenkezőt cselekedni: a gyöngébbek kötelesek az erősebbeknek ártani.THRASZÜMAKHOSZ: Mindenképpen tévedhetnek is. hogy néha az erősebbek saját érdekükkel ellentétes parancsokat adnak ki a gyöngébbeknek. SZÓKRATÉSZ: Helyesen rendelik el a nekik hasznos törvényeket. hogy az alattvalók tegyék a vezetők rendeleteit. KLEITOPHÓN: Hiszen Thraszümakhosz azt állította: igazságos a vezetők parancsait végrehajtani. SZÓKRATÉSZ: Amikor nekilátnak a törvényhozásnak. legbölcsebb Thraszümakhosz. az alávetetteknek. viszont alattvalóik ezeket is kötelesek végrehajtani . THRASZÜMAKHOSZ: Mit beszélsz? SZÓKRATÉSZ: Amit te. ami ellentétes az ő legjobb érdekükkel. ami a vezetőknek és az erősebbeknek árt. Kleitophón. E 7 . Vagy hogy gondolod? THRASZÜMAKHOSZ: Így. ami az erősebbnek hasznos. SZÓKRATÉSZ: Gondold meg. másokat helytelenül? THRASZÜMAKHOSZ: Így gondolom én is. ó. SZÓKRATÉSZ: És ami törvényt egyszer meghoztak. most elismerted nekem. POLEMARKHOSZ: Azt is állította. véleményem szerint. az viszont igazságos. THRASZÜMAKHOSZ: Miért ne? SZÓKRATÉSZ: Tehát szerinted igazságos nemcsak az. az alattvalóknak azt teljesíteniök kell ez igazságos. ebből szükségképpen következik. ó. amikor a vezetők akaratlanul magukra nézve káros parancsot adnak ki. másrészt igazságosnak ítéled. POLEMARKHOSZ: Zeuszra!. Vizsgáljuk meg jobban! Nem értettünk-e egyet abban. Egyetértettünk ebben? THRASZÜMAKHOSZ: Azt hiszem. akkor. hanem az ellenkezője is. hogy igazságos az. hogy a vezetők olykor magukra nézve káros parancsokat adnak. Mindkettőt állítva elismerte. hogy a vezetők néha a vezetetteket olyasmi megtételére kényszerítik. igen. és azokat ezek végre is hajtják. hogy az ő parancsaikat az alattvalók végrehajtsák. helytelenül a nekik károsakat. hogy igazságos olyat tenni. ez mindennél világosabb! KLEITOPHÓN: Ha te tanúsítod! POLEMARKHOSZ: Mi szükség tanúkra? Maga Thraszümakhosz beismerte.

és ezt állította igazságosnak. mivel te is szabatoskodol. Szabatos meghatározás szerint. THRASZÜMAKHOSZ: A legkevésbé. hogy az orvos tévedett. hogy a vezető amennyiben tényleg vezető .beismerésből következik. amit az erősebb hasznosnak képzel. hogy előbb ilyen értelemben válaszoltam neked. ami az erősebbnek hasznos. Hanem felelj nekem. 8 . amit az erősebb a maga számára hasznosnak vél. hogy a vezető. Így hát mesterember. ami a legjobb neki. azt állítom igazságosnak. bölcs vagy épp vezető senki sem téved. amint kezdetben mondtam. akárha tényleg hasznos neki. csak megszokásból mondjuk. aminek nevezzük. Thraszümakhosz. éppen ezt állítod. hogy érvelésedben megfogjalak? THRASZÜMAKHOSZ: Tudom én.nem téved és nem tévedve rendeli el. a vezető tévedett. ami az erősebbnek hasznos. de gondolom. ezt a gyöngébb köteles végrehajtani . szócsűrő-csavaró vagyok? THRASZÜMAKHOSZ: Nagyon is. Nem kell tőled elnézés! De nem is érsz el semmit. sem nyílt szóval erőszakot venni rajtam! SZÓKRATÉSZ: Ó. THRASZÜMAKHOSZ: A vezető fogalmát a legszabatosabb értelemben használom. vajon ezt akartad mondani: az az igazságos. puszta ármányból kérdeztem. Polemarkhosz! Ha Thraszümakhosz most így mondja. így fogadjuk el tőle. amikor elismerted. A legszabatosabban kifejezve az áll. ami káros. vagy a számoló tévedett. Most ebben ártogass. hanem ő is tévedhet. POLEMARKHOSZ: De ez nem így áll! SZÓKRATÉSZ: Mit számít az. vagy számtudósnak. senki mester nem téved. ha tényleg vezető. hogy a gyöngébb tegye. rágalmazz. nem is próbálom meg. Szókratész. a grammatikus tévedett. KLEITOPHÓN: De az erősebbnek szerinte az hasznos. amikor az téved a számolásban ugyane tévedés szerint. én erősebbnek találom a tévedőt. Azt hiszed. vagy valami szabatos értelemben. ha tudsz. és ezt kell alattvalójának teljesítenie. és akkor ő nem is mester. De hogy még egyszer így ne járjunk. hanem az is. Így hát. ami az erősebbeknek hasznos. De te nem eszel belőle! Nem tudsz te nekem lopva ártogatni. SZÓKRATÉSZ: Úgy legyen. THRASZÜMAKHOSZ: Csűröd-csavarod a szót. ahogy az imént állítottad: igazságos az. hogy nemcsak az igazságos. boldogságos ember. ó. XV. aki a betegek gyógyításában téved. amit tudok. mert hibádzik a tudománya. akárha káros? Így értetted? XIV. SZÓKRATÉSZ: Azt hiszed. hiszen a tévedő azért téved. Fogd föl úgy. Mégis mindenki azt hajtogatja: az orvos tévedett. hogy a vezető nem tévedhetetlen. Rögtön orvosnak hívod azt. Úgy vélem. az erősebb fogalmát a szokványos értelemben használod. ha tényleg az. amikor téved? SZÓKRATÉSZ: Gondoltam. amit kérdeztem. Thraszümakhosz! Úgy véled. határozd meg. egyik sem téved soha.

azt felelném: mindenképpen szüksége van. a fülnek a hallásra.. vagy a többi mesterségnek is szüksége van valami erényre. hiszen épp emiatt találták ki az orvosmesterséget. és ez utóbbinak is szüksége van újabb másra. miben lehet hasznára valakinek? THRASZÜMAKHOSZ: Arra termett. hiszen nem a hajózás miatt hívják kormányosnak. SZÓKRATÉSZ: Nos? Vajon csak az orvosmesterség gyarló. nem azt kell néznünk. SZÓKRATÉSZ: Ugye mesterségük arra termett. amely kutatja. vagy nem? THRASZÜMAKHOSZ: Helyesen. aki igazán orvos! THRASZÜMAKHOSZ: A szenvedők gondozója. és így tovább a végtelenig. így hát önmagán kívül szüksége van még valami másik mesterségre. amely kutatja és szolgáltatja az ő javáthasznát? Vajon akad-e valami gyarlóság magában a mesterségekben. vagy mindegyik elég-e magamagának. SZÓKRATÉSZ: És a kormányos? Az igazi kormányos vajon a hajósok vezetője. vagy szüksége van még valami másra is. SZÓKRATÉSZ: És mind e mesterségnek hasznára van még valami más. erre szereztetett az orvosmesterség. így mindegyikük rá van szorulva valami más mesterségre. amilyen. lévén önmagában tökéletes? THRASZÜMAKHOSZ: Hogy érted ezt? SZÓKRATÉSZ: Valahogy így. Ha azt kérdeznéd tőlem. Avagy önnön javáról 9 . vagy csak hajós? THRASZÜMAKHOSZ: A hajósok vezetője.. THRASZÜMAKHOSZ: Igaz. Szerinted helyesen szólok. De te ahhoz gyenge vagy! SZÓKRATÉSZ: Elég az ilyesmikből! De mondd. és azért sem kell hajósnak hívnunk. elment az eszem.SZÓKRATÉSZ: Azt hiszed. mivel a test gyarló és nem elég neki. mi szolgálna az előbbi javára. SZÓKRATÉSZ: Ugye mindegyikük valaminek a hasznára van? THRASZÜMAKHOSZ: Nagyon is. hogy meg akarom nyírni az oroszlánt és cselt vetni Thraszümakhosznak? THRASZÜMAKHOSZ: Az imént már megpróbáltad. szabatos értelemben az előbb említett orvos vajon micsoda? Pénzszerző-e vagy a szenvedők gondozója? Olyanról szólj. hogy most éppen a tengeren hajókázik. hogy szükségletét ellássa. és mivel ő a hajósok parancsnoka. hogy olyan. SZÓKRATÉSZ: Gondolom. amire rászorul. hogy kutassa és szolgáltassa. elég-e a testnek maga a test. amint a szemnek a látásra. hanem a tudománya miatt.

vagy másként? THRASZÜMAKHOSZ: Azt hiszem így van. SZÓKRATÉSZ: Tehát az orvosmesterség nem a maga javát kutatja. lévén maga tökéletes és sérthetetlen. nem keresi-rendeli a maga javát. hanem a gyöngébbét. sem másra abban. hanem a hajósok parancsnoka. SZÓKRATÉSZ: Eszerint. ameddig megmarad a maga tökéletes teljességében. SZÓKRATÉSZ: És az ilyen kormányos és parancsnok nem a maga javát keresi-rendeli. vajon így van-e ez. THRASZÜMAKHOSZ: Na jó.maga gondoskodik? Avagy éppen nincs rászorulva sem önmagára. hanem a lovakét? És semelyik más mesterség nem keresi a maga javát . Thraszümakhosz. bár ebben tétovázom. hanem a betegei javát. Thraszümakhosz. hogy az igazi orvos a test vezére és nem pénzszerző. csak a magáét. senki emberfia semmiféle uralomban. Miután beleegyezett: SZÓKRATÉSZ: Egy orvos sem keresi-rendeli a maga hasznát.erre nincs is szüksége -. hanem azét. a neki alárendeltét. SZÓKRATÉSZ: Nos. THRASZÜMAKHOSZ: Legyen. SZÓKRATÉSZ: És a lovászat sem a lovászat javát. bár megpróbált ellene rugódozni. 10 . Vagy nem? THRASZÜMAKHOSZ: Helyes. Vizsgáld meg szabatos értelemmel. amennyiben igazi vezér. vajon mi szolgálna javára saját gyarlóságában. SZÓKRATÉSZ: Egyik tudomány sem keresi-rendeli az erősebb javát. így más mesterség javát-hasznát sem kell szolgálnia. ó. de a hajósokét és alárendeltjeiét. És bármit tesz vagy beszél. hanem az alattvalói javát. (Szókratész:) Thraszümakhosz végezetül ebbe is belement. És egyetértünk abban. hanem a test javát? THRASZÜMAKHOSZ: Igen. amennyiben igazi orvos. egyetértünk. mivel semmiféle gyarlóság vagy hiba nincs benne. THRASZÜMAKHOSZ (kelletlenül): Legyen. a mesterségek mind azokon uralkodnak és azoknak parancsolnak. THRASZÜMAKHOSZ: Úgy látszik. arra nézve tesz vagy beszél: mi szolgál alattvalója javára. akiket mesterségével szolgál. SZÓKRATÉSZ: És a szabatosan értelmezett kormányos sem matróz. aminek a mestersége. amiket mint mesterségek szolgálnak.

ha akarod. és rajtakapják.másképpen törődnek alattvalóikkal. Az államügyekben is. illetve tenni nem akarókat a legboldogtalanabbakká. amely nem kicsinyenként és apránként orozza el vagy rabolja el a másét. ha csak egyenként követte el e gaztetteket. mindazt.ha igazi vezetők . van neked dajkád? SZÓKRATÉSZ: Hát ez mi? Nem kéne inkább felelned. azt megbüntetik. ha elképzeled a végső igazságtalanságot. amint már előbb is mondtam. hiszen igazságos. és éjt-nappal nemcsak a maguk hasznát keresik? Így bizony igen távol rugaszkodtál a jogtól és igazságosságtól meg az igazságtalanságtól. ostobácska Szókratész. ami igazságos. azt vizsgáld meg. mint a gazdája és a maga hasznára? És azt hiszed. az igazságtalan kevesebbet. háztartása elhanyagolásával súlyos kárt vall. tolvajnak. az igazságtalanságot elszenvedőket. ha nem veszed észbe. ugyanakkor az igazságtalan élvezi mindennek az ellenkezőjét. hogy a juhász meg a gulyás a birkák meg a tehenek javát keresi! Ugyan mi másért hizlalja és gondozza őket. azt már nem gyalázza-szapulja senki.Harmadik kísérlet az igazságosság meghatározására. pedig nagyon rád fér. hanem azok is. mint a pásztor a birkákkal. Thraszümakhosz válasz helyett így szólt: THRASZÜMAKHOSZ: Mondd. ha nem éri is különösebb csapás. hanem mindent egy csapásra. aki képes mindebből nagy hasznot húzni. hiszen még azt se tudod. a másik meg busás hasznot húz. e közösség felbomlásakor semmiképp sem húz több hasznot az igazságtalannál. igaz. ami szent. az engedelmes alattvalónak káros. Szókratész. mivel nem akar nekik kedvezni azon fölül. (Szókratész:) Amikor a beszédben eddig jutottunk. mennyivel jobban jár valaki. mint ha igazságos. Először is a közös ügyletekben. hogy maguk boldogtalanok maradnak. és a legnagyobb gyalázatban lesz része. falbontónak. ennek folyamán az igazságos. hozzá még meggyűlöli őt a családja. másfelől ellentéte. amikor adózni kell. másik is valami hivatalt vállal. ami az igazságtalant a lehető legboldogabbá teszi. Meg kell győződnöd róla. mi a pásztor meg a birka! SZÓKRATÉSZ: Ugyan? THRASZÜMAKHOSZ: Mert azt hiszed. a közhivatalból meg éppen semmi haszna. Így templomrablónak. és köztulajdon. Mindennél könnyebben megtudhatod. melyekben az igazságos az igazságtalannal közösködik. ó. És ha egyik is. az igazságos az egyenlőn felül többet ad be. lévén erősebb. hanem éppen kevesebbet. Ha valaki kicsinyenként jár el ilyen igazságtalanul. Ha viszont valaki javaik mellett magukat a polgárokat elfogva teszi rabbá. és az alattvalók e hatalmasnak a kényét szolgálják. és az orrodat sem törli ki. Mi az igazságosság haszna? XVI. és engedelmeskedvén boldogítják úgy. rabszolgakerítőnek. hogy az államok vezetői . ha igazságtalan. hogy az igazságos minduntalan a rövidebbet húzza az igazságtalannal szemben. mint ilyesmit kérdezned? THRASZÜMAKHOSZ: Mert bizony elhanyagolja a náthádat. hogy az igazságosságról szóló eszmefuttatás az ellentétébe csapott. az ismerősei. az igazságtalanság uralkodik az igazán bárgyúkon és az igazságosakon. fosztogatónak bélyegzik meg. ki mit kapjon. hanem boldognak és üdvözültnek magasztalják. az igazságos semmit sem kap. a vezetőnek előnyös. Most. Azt a férfit értem. akik gaztetteikről tudomást szereztek. Aki az 11 . mégis amikor arról van szó. és már mindenki világosan látta. hogy a jog és az igazságosság valójában idegen jó: csakis az erősebbnek. nemcsak a polgárok. magán-. Ez pedig a zsarnokság.

és magad sem tudod meg. maradjon és indokolja meg előbbi szavait. ami az erősebbnek hasznos. Szókratész cáfolata: az igazságtalanság nem jár haszonnal. hogy tévelygünk. Így hát. még akkor sem. hogy az igazságtalanság előnyösebb az igazságosságnál. hanem csak a nagy lakomát. isteni Thraszümakhosz! menni akarsz. légy kegyes minket útbaigazítani! Ugyan mit árthat neked. semmiképpen sem fogadom el. mind a magánéletben. boldogságos ember. ha velünk. engem sose győz meg arról. Bizonyítsd be. az igazságtalanság hatalmasabb. akár nyílt erőszakkal. így van-e vagy sem? Vagy azt hiszed. (Szókratész:) Ezt mondván. hogy élete előnyösebb az igazságosénál. amit te állítólag tudsz. szabadabb és zsarnokibb az igazságosságnál. és nem akadályozzák meg. jóember. Én is hevesen kérleltem: SZÓKRATÉSZ: Ó. ha többre tartjuk az igazságosságot az igazságtalanságnál! THRASZÜMAKHOSZ: Hogyan tudnálak meggyőzni? Ha előbbi beszédem nem győzött meg. semmiképpen! Hanem először is tarts ki állításod mellett. ezt nyíltan tedd. mint egy fürdős.igazságtalanságot gyalázza. ó. te az igazi orvos első meghatározása után úgy vélted. hogy tegye azt. hogy ápoltjainak a javát szolgálja. melyhez ha tartja magát az ember. amit akar. és ne ültess föl minket! Látod. ha igazi vezetők. bevallom. Thraszümakhosz távozni készült.tartsa úgy a juhokat. hanem szerinted a pásztor amennyiben pásztor . nem tudtál meggyőzni. 12 . önként uralkodnak? THRASZÜMAKHOSZ: Zeuszra! nem gondolom. nem pedig egy egész életvitelt. nem azért teszi. hogy jobban vagy rosszabbul élünk-e. Thraszümakhosz visszatérve előbbi vizsgálódásunkra -. Hanem jóember. hanem kényszerítették. és ha módosítod a véleményedet. az államok vezetői. itt másoknak is ez a meggyőződésük. nagyobb hasznot húz az igazságtalan. ám a jelenlevők nem engedték el. és jobban boldogul. és amint kezdettől fogva mondtam: az az igazságos. ha szabadjára engedik. hanem tudom. akkor mit tegyek? Véssem a lelkedbe szavaimat? SZÓKRATÉSZ: Zeuszra. cselekedhessék gonoszul akár titkon. csak az alávetettjének és ápoltjának mind a köz-. Különválasztja a pénzszerzést a gondozottai javát szolgáló szakmáktól XVII. Így gondolom én. nem tudva meg. Mit gondolsz. ahol ő majd kéjjel dőzsölhet vagy épp eladásukkal jó üzletet hajhásszon mint kalmár és nem pásztor. hogy nem azok javát keresi. hanem mert fél annak következményeitől. mit sem törődöl velünk. ó. legyen az illető igazságtalan. annyiunkkal kegyesnek mutatkozol? Engem. hogy mindenfajta uralom. amennyiben uralom. s most szükségképpen egyet kell értenünk. Gondolom. a lehető legeredményesebb életet éli? THRASZÜMAKHOSZ: Erről én másképp vélekedem. leöntve fülünket sok nagy fennszóval. ha képes érvényesülni. holmi semmiséget próbáltál meghatározni. amikor ilyen nagy kérdést vetettél föl és még ki sem oktatsz bennünket. nem kell tartanod magad már az igazi pásztor fogalmához. s bizony még a maga számítását is akkor leli meg a legjobban. senki másnak nem keresi javát. Szókratész. Szerintem az igazi pásztornak az a legfőbb gondja. SZÓKRATÉSZ: Úgy látszik. ha pásztormesterségének hiánytalanul eleget tesz. Nos. mintha nem akarná elkövetni.

még ha pénzt kap is a gyógyításért? THRASZÜMAKHOSZ: Nem nevezném. SZÓKRATÉSZ: És valamennyi mesterember ami hasznot általában szerez. SZÓKRATÉSZ: És a pénzszerző-mesterség meg a bért keresi. világos. 13 . hanem alattvalói. SZÓKRATÉSZ: És a pénzszerzést sem tartod annak. hogy ha a mesterember bért kap. és ezt követve bért a pénzszerzés. akkor azt sajátos szakmája mellett a pénzszerző-mesterségből meríti? THRASZÜMAKHOSZ: Nem tudom. a pénzszerzés bért. mert hát a hivatalból nem ő húz hasznot. és így mind a többiek is teszik a maguk dolgát. a másiktól elütő haszonnal szolgál nekünk. Thraszümakhosz. külön képessége van? THRASZÜMAKHOSZ: Szót értettünk. THRASZÜMAKHOSZ: Nagyon is. csak a meggyőződésedet követve válaszoljál. és ugyanígy a többi is. nem azt tapasztaltad. a kormányosság meg a tengeren való biztonsággal. hanem mindenki zsoldot követel érte. hogy minden egyes mesterségnek sajátos.XVIII. ó. SZÓKRATÉSZ: És azt is mondtuk. hogy senki sem akar önként uralkodni. ezért a mestersége szerinted orvosmesterség? THRASZÜMAKHOSZ: Aligha hinném. még ha valaki annak gyakorlatában gyógyult is meg? THRASZÜMAKHOSZ: Azt sem. SZÓKRATÉSZ: Ezt a bért nem mindegyik a maga sajátos mesterségéből húzza. hogy azt egy járulékos közös forrásból húzza? THRASZÜMAKHOSZ: Világos. mert jót tett neki a tengeri út. Még erre felelj! Ugye minden egyes mesterség sajátos képességével különbözik a másikától? Kedves barátom. hogy célhoz érjünk! THRASZÜMAKHOSZ: Sajátos képessége szerint. hanem ha tüzetesen szemléljük: az orvosmesterség egészséget szerez. SZÓKRATÉSZ: Más uralmaknál is. SZÓKRATÉSZ: És az orvoslást sem neveznéd pénzszerző-mesterségnek. SZÓKRATÉSZ: Nemde mindegyik valami sajátos. ahogy eltökélted: ha éppen a kormányos meggyógyult. SZÓKRATÉSZ: Ugye szót értettünk abban. Ez a teljesítménye. Vajon az orvoslást és a kormányosságot ugyanannak a mesterségnek tartod? Vagy ha szabatosan akarod kifejezni magad. mint az orvosmesterség az egészség szolgálatával. az építészet házat épít.

akire átháríthatná. mivel aki a maga mesterségét szépen akarja űzni. hanem csak gondozottja javát munkálja-rendeli előbbi állításunk szerint. mintha valami jólétbe. Te. ha mégis vállalja. SZÓKRATÉSZ: Amikor ingyen dolgozik. GLAUKÓN: Hogy érted ezt. Sokkal fontosabb kérdésnek tetszik Thraszümakhosz azon állítása. nem lévén becsvágyók. Szókratész kitérője: a legjobbak nem kívánnak uralkodni SZÓKRATÉSZ: Ennélfogva a legjobbak nem kívánnak pénzért uralkodni. ugye nem húz hasznot? THRASZÜMAKHOSZ: Gondolom. soha nem keresi-rendeli a maga javát mestersége gyakorlatában. hogy bizony önként senki sem akar uralkodni és elvállalni vadidegenek bajának orvoslását. Kényszeríteni kell őket és büntetni. de azt már nem. ha valaki önként kapdos az uralom után és nem várja meg a kényszert. sem megbecsülésért. Így hát én semmiképp sem értek szót Thraszümakhosszal. ha gonoszok uralognak rajta. SZÓKRATÉSZ: Ugye. És becsvágyból sem kívánnak uralkodni. megbecsülés. ettől félve vállalja az uralmat a derék. az mind azért tusázna egymással. Ennélfogva rútságnak minősül. ha már rászánták magukat? Vagy nem tudod. Thraszümakhosz. ha az állam csupa jó emberekből állna. aligha. Szókratész? A kétfajta bért értem. Glaukón. Gondolom.és használnak alárendeltjeiknek. amiért uralkodnak. hogy a becsvágyat és a kapzsiságot szégyennek ítélik? GLAUKÓN: De igen. mi a legkülönbek bére. hanem alárendeltjeinek javát. húz-e hasznot a mesterségéből a mester? THRASZÜMAKHOSZ: Aligha. hogy uralkodni akarjanak. ebből világosan kitetszik. hogy az az igazságos. az uralomból titkon hasznot orozva. hogy egyik mesterség sem keresi a maga hasznát. illetve büntetés az uralkodni nem akarónak. 14 . Ezért mondtam előbb. Ha valaki nem akar uralkodni. XIX. hogy az igazi vezető nem arra termett. annak mint gyöngébbnek a javát szolgálja és nem az erősebbét. mit akarsz a büntetéssel és miért soroltad a bérrel egy sorba? SZÓKRATÉSZ: Hát nem fogod föl. ami az erősebbnek hasznos. sem az uralkodásból nyilvánosan fizetséget húzva zsoldosnak minősülni. Ezért kell az uralkodni vállalkozónak pénz. hanem csak kényszerből. hiszen nincs nála kiválóbb vagy vele egyenlő. hogy az igazságtalan ember élete boldogabb. annak a legnagyobb büntetés. ó. melyik állítást helyesled? És melyiket tartanád igazabbnak? GLAUKÓN: Szerintem előnyösebb az igazságos élet. most már világos. Azt hiszem. Különben minden értelmes inkább választaná. a jó. hogy ne uralkodjék. hanem csak alárendeltje javát. élvezetbe csöppenne. Ha ehhez bér nem járul. hogy a maga javát keresse. De ezt majd máskor vizsgáljuk meg. hanem bért követel. sem tolvajoknak. kedves Thraszümakhosz. mint az igazságosé. semhogy ő a másért törje magát. és még akkor sem úgy. hogy más legyen az ő hasznára.

és az igazságosság káros. mint sorolta elő Thraszümakhosz az igazságtalan élet előnyeit? GLAUKÓN: Hallottam. Azt állítod. hogy előnyösebb a tökéletes igazságtalanság a tökéletes igazságosságnál? THRASZÜMAKHOSZ: Nagyon is állítom. aztán ő is válaszolna nekünk és mi viszont. SZÓKRATÉSZ: És az igazságtalanságot rosszlelkűségnek? 15 . kezdve az elején. SZÓKRATÉSZ: Hát akkor? THRASZÜMAKHOSZ: Az ellenkezőjét állítom.SZÓKRATÉSZ: Hallottad-e. Az okokat már elmondtam. SZÓKRATÉSZ: Az igazságosságot bűnnek? THRASZÜMAKHOSZ: Nem. hogy nincs igaza? GLAUKÓN: Már hogyne szeretném? SZÓKRATÉSZ: Ha érvvel érvet szögezve szembe fölsorolnánk. de én mégis azt állítom. de nem győzött meg. Thraszümakhosz fordított erkölcsi értékrendje XX. ha valahogy ki tudnánk mutatni. GLAUKÓN: Nagyon is. De ha vizsgálódásunk folyamán egyezségre jutnánk. mennyi minden jó háramlik az igazságosra. felelj nekünk. Thraszümakhosz. De nagyon bárgyú nemeslelkűségnek. SZÓKRATÉSZ: Hogyan állíthatsz ilyet? Ugye az egyiket erénynek hívod. egyszersmind mi lennénk a szónokok és a bírák is. hogy az igazságtalanság előnyös. aztán már csak bírák kellenek. SZÓKRATÉSZ: Nos. SZÓKRATÉSZ: Melyik változat tetszik neked? GLAUKÓN: Ez utóbbi. édes barátom. a másikat bűnnek? THRASZÜMAKHOSZ: Miért ne? SZÓKRATÉSZ: Ugye az igazságosságot erénynek. ha meggyőznénk őt. az igazságtalanságot bűnnek? THRASZÜMAKHOSZ: Meglehet. hogy döntsenek. SZÓKRATÉSZ: Szeretnéd. aztán összeszámlálnánk a mindkét részről elősorolt előnyöket.

mint ami jár neki? THRASZÜMAKHOSZ: Semmiképpen. De okosságnak. SZÓKRATÉSZ: Ez már kemény dió. SZÓKRATÉSZ: Többet a másik jogos cselekedeténél? THRASZÜMAKHOSZ: Annál se. s az ellenkezőjére az igazságosságot. hogy tréfálsz. mégis egyetértve másokkal abban. Mert. hogy a rosszaság rút. Csak azon csodálkozom. képes államok és népek leigázására. Ha csak előnyösnek állítottad volna az igazságtalanságot. még mondhatnánk valamit a közfelfogással egyezőleg. amíg meg nem győződtem. Thraszümakhosz! Talán okosnak s hozzá még jónak is tartod az igazságtalant? THRASZÜMAKHOSZ: Azt igen. THRASZÜMAKHOSZ: Ezzel igazat jósoltál. mi a véleményem! Azt cáfold meg. amit állítok! Szókratész problematikus cáfolási kísérlete SZÓKRATÉSZ: Valóban semmi közöm hozzá. amit gondolsz. Mert akkor nem volna igazságos. THRASZÜMAKHOSZ: Mi közöd hozzá. aki képes a tökéletes igazságtalanságra. Most azonban világos.THRASZÜMAKHOSZ: Nem. nem könnyű megválaszolni. Thraszümakhosz. csak az. amiről előbb szóltam. hogy tényleg azt mondod. De próbálj még erre felelni! Szerinted az igazságos többet akar. hogy az igazságtalanságot az erény polcára helyezed. és felruházod mindazzal a jóval. ha titokban marad. barátom. SZÓKRATÉSZ: Nem szabad föladnunk a vizsgálódást. THRASZÜMAKHOSZ: Nagyon is oda helyezem. amit mi az igazságosságnak tulajdonítunk. hogy az igazságtalannal szemben előnyhöz jusson. aligha hiszem. SZÓKRATÉSZ: Ó. SZÓKRATÉSZ: Azt hiszed. hogy az igazságtalanságot szépnek és valami hatalmasnak tartod. lovagias és bárgyú. SZÓKRATÉSZ: S vajon méltónak ítéli-e. hogy a zsebmetszőkre gondolok? THRASZÜMAKHOSZ: Előnyös az ilyesmi is. SZÓKRATÉSZ: Értem mit akarsz mondani. hanem őszintén mondtad ki a véleményedet. és ezt igazságosnak tartja-e vagy nem? 16 . De ez szóra sem érdemes. sőt még erénynek és bölcsességnek mered minősíteni.

az igazságos nem? THRASZÜMAKHOSZ: Már hogyne hasonlítana a hasonló tulajdonságúhoz és viszont?! SZÓKRATÉSZ: S vajon mindegyik olyan. melyiket értelmetlennek? THRASZÜMAKHOSZ: A jó zenészt értelmesnek. hogy mindenkinél többet kaparintson. mint akihez hasonlít? THRASZÜMAKHOSZ: Milyen is lehetne? SZÓKRATÉSZ: No jó. a botfülűt értelmetlennek. SZÓKRATÉSZ: Tehát leszögeztük: az igazságos ember a hozzá hasonlótól nem akar előnyt. hogy bárkivel szemben előnyhöz jusson! SZÓKRATÉSZ: Tehát még egy másik igazságtalannal és annak cselekedetével szemben is. amiben értelmetlennek. SZÓKRATÉSZ: Nos? És az igazságtalan értelmes és jó. Thraszümakhosz! Szerinted az egyik ember jó zenész. 17 . ha az igazságossal szemben nem törekszik előnyre.THRASZÜMAKHOSZ: Igazságosnak tartaná és méltónak. a nemhasonlótól akar. de vajon. SZÓKRATÉSZ: Tehát az igazságtalan hasonlít az értelmeshez és a jóhoz. SZÓKRATÉSZ: És az igazságtalan? Előnyre törekszik-e az igazságos emberrel és az igazságos tettel szemben? THRASZÜMAKHOSZ: Miért ne? Hiszen szerinte méltó. THRASZÜMAKHOSZ: Kitűnően szóltál. XXI. hiszen ő azon tusáz. az igazságtalannal szemben igen? THRASZÜMAKHOSZ: Lehet. a másik botfülű? THRASZÜMAKHOSZ: Meglehet. SZÓKRATÉSZ: Nemde. SZÓKRATÉSZ: Nem ezt kérdeztem. ezt nem tartván méltónak. az igazságtalan viszont előnyre törekszik mind a hozzá hasonlóval. abban rossznak is? THRASZÜMAKHOSZ: Persze. amiben értelmesnek. csak nem teheti. az igazságos egyik sem? THRASZÜMAKHOSZ: Ez is igaz. mind a nemhasonlóval szemben. THRASZÜMAKHOSZ: Ez igaz. abban kiválónak is. SZÓKRATÉSZ: Közülük melyiket tartod értelmesnek.

abban őt felülmúlni akarja? THRASZÜMAKHOSZ: Szerintem nem. vagy hasonló ténykedéssel hasonlítani hozzá? THRASZÜMAKHOSZ: Ez utóbbit akarja. aki szintén tud. SZÓKRATÉSZ: És a tudatlan? Nem akar-e előnyhöz jutni mind a tudóval. mind a nemtudóval szemben? THRASZÜMAKHOSZ: De. mind a maga ellentétével szemben? 18 . tettben előnyhöz akar-e jutni a másik emberrel szemben. aki nem orvos? THRASZÜMAKHOSZ: De mennyire! SZÓKRATÉSZ: Most vizsgáld meg ezt a tudás és tudatlanság kérdésében. bizonyára. az értelmes is? THRASZÜMAKHOSZ: Igen. szóban. SZÓKRATÉSZ: Úgy véled. aki tud. SZÓKRATÉSZ: És azzal szemben. te legkülönb férfi. az jó is? THRASZÜMAKHOSZ: Igen. SZÓKRATÉSZ: Ugye a jó és értelmes a hozzá hasonlóval szemben nem akar előnyhöz jutni. Szerinted az.SZÓKRATÉSZ: És az orvossal nem állunk ugyanígy? THRASZÜMAKHOSZ: De igen. és személyében s tetteiben vele szemben előnyhöz jutni? THRASZÜMAKHOSZ: Semmiképpen. SZÓKRATÉSZ: Aki tud. SZÓKRATÉSZ: És az orvos? Evés és ivás rendelésében a másik orvost ugyan fölül akarja-e múlni. SZÓKRATÉSZ: Aki tud. SZÓKRATÉSZ: A gonosz és a tudatlan előnyre törekszik mind a hozzá hasonlóval. a maga ellentétével szemben igen? THRASZÜMAKHOSZ: Úgy látszik. hogy a lantját jól hangoló zenész a húrok felhúzásában és lazításában a másik zenésszel szemben előnyre törekszik. SZÓKRATÉSZ: És a botfülűt? THRASZÜMAKHOSZ: Szükségképpen.

mint a mondákat mesélő nénikéknek csak igent. mind a nemhasonlóval szemben? Vagy nem így mondtad? THRASZÜMAKHOSZ: De igen.THRASZÜMAKHOSZ: Persze. Úgysem hagysz beszélni. SZÓKRATÉSZ: Csak a véleményedet mondd. De ha kimondanám. hogy az igazságosság erény és bölcsesség. hanem vontatottan és kényszeredetten. jól tudom. amit az előbb: hogyan viszonylik az igazságosság az igazságtalansághoz? Elhangzott valamikor. SZÓKRATÉSZ: Viszont az igazságos csak a hozzá nemhasonlóval szemben? THRASZÜMAKHOSZ: Igen. THRASZÜMAKHOSZ: Kérdezz hát. hiszen nyár volt.. SZÓKRATÉSZ: Hogy sorra végigvizsgáljuk a dolgot. az igazságtalan előnyt akart szerezni mind a hozzá hasonlóval. SZÓKRATÉSZ: Tehát az igazságos az értelmeshez és a jóhoz hasonlít. az igazságtalan tudatlan és gonosz. De ha ezt teszed. De nekem ez az állításod sem tetszik. Thraszümakhosz. olyan is? THRASZÜMAKHOSZ: Egyetértettünk. kérdezz. semmit. tedd. ahogy én elbeszélem. Én majd kérdezlek. az igazságtalanság gonoszság és tudatlanság. SZÓKRATÉSZ: És egyetértettünk. THRASZÜMAKHOSZ: Csakhogy neked tessek. Vajon az igazságtalanság erősebb és hatalmasabb az igazságosságnál? XXII. hogy az 19 .előbb soha. De még azt is mondtuk: az igazságtalanság hatalom. amihez hasonló.. hogy mindegyik. SZÓKRATÉSZ: Ugye. sok-sok izzadsággal. ó. azt kérdezem. Miután egyetértetettünk. SZÓKRATÉSZ: Tehát kitűnt. THRASZÜMAKHOSZ: Ez a látszat. Thraszümakhosz? THRASZÜMAKHOSZ: Emlékszem. nemet bólintok. Nos mit akarsz? SZÓKRATÉSZ: Zeuszra. én neked. hordószónoknak minősítenél. vagy ha kérdezni akarsz. Vagy engedj beszélni a magam módján. ne mást. Volna róla mit mondanom. (Szókratész:) Thraszümakhosz mindezt elismerte. hogy az igazságos értelmes és jó. de nem olyan könnyen. az igazságtalan a rosszhoz és a tudatlanhoz. ekkor láttam először elpirulni . Vagy nem emlékszel. ezt mondtam: SZÓKRATÉSZ: Úgy legyen! Tehát ebben megállapodtunk.

SZÓKRATÉSZ: És ha két emberben támad föl. SZÓKRATÉSZ: Értem. gondolom könnyen kimutatható. De Thraszümakhosz. THRASZÜMAKHOSZ: Miért ne? Ebben a legsikeresebb éppen az. SZÓKRATÉSZ: Jól teszed. gyűlölködést. Még ebben is kedvezzél nekem. Így van? THRASZÜMAKHOSZ: Úgy legyen! Hogy ne húzzak ujjat veled. vajon ez a másik államot leigázó állam igazságosság nélkül megőrizheti-e erejét. hogy erősebb is az igazságtalanságnál. hanem még igen szépen válaszolsz is. viszont az igazságosság egyetértést és szeretetet. vagy más népség. SZÓKRATÉSZ: Jól teszed. akik közösen valami gonoszságban orozkodnak. SZÓKRATÉSZ: És ha nem gonoszkodnak egymással? THRASZÜMAKHOSZ: Akkor inkább. De ezt vizsgáld meg. SZÓKRATÉSZ: Nagyon örülök. minthogy már az igazságosság bölcsesség is. Ha viszont az én állításom igaz. hogy adva van az igazságtalan állam. Ha az igazságtalanság. ahol csak föltámad. hanem tovább vizsgálni valahogy így: azt állítod. aki ne tudná ezt. harcot támaszt közöttük. Thraszümakhosz. azért nem óhajtom ilyen szimplán lezárni a dolgot. De felelj erre is. Igazságosságra még a gonoszoknak is szükségük van egymás közt XXIII. minthogy az tudatlanság. bennük kölcsönös gyűlöletet csihol és visszavonást. vagy kalózok. SZÓKRATÉSZ: Az igazságtalanság. képesek-e valamit elérni. akkor csak igazságtalansággal. amely legtökéletesebben igazságtalan. lázadást. ugye. Azok ugye majd széthúznak.igazságtalanság hatalmasabb és erősebb az igazságosságnál. gyűlölködnek. hogy ez a te véleményed. Thraszümakhosz. Most hát. ó. Nincs senki. ha szabadokban és szolgákban megfészkel.és már sok szolgája van maga alá tiporva. ellenségeivé lesznek egymásnak és az igazságosaknak? 20 . THRASZÜMAKHOSZ: Neked kedvezek. és megpróbálja igazságtalanul leigázni a többi államot és rabsorban tartani . ha egymással szemben igazságtalanok? THRASZÜMAKHOSZ: Aligha. s képtelenné teszi őket a közös munkára? THRASZÜMAKHOSZ: Nagyon is. és felelj: szerinted egy állam vagy hadsereg. erény is. hogy az igazságosság bölcsesség is. hogy nem csak rábólintasz és tagadsz. vagy szükségképpen csak igazságossággal? THRASZÜMAKHOSZ: Ha igaz a tételed. vagy tolvajok. viszályt támaszt.

sőt még az igazságosnak is? Nem így van? THRASZÜMAKHOSZ: Nagyon is így.s ha el is ismerjük. hogy néha tényleg elértek valamit közösen. fajban. egy emberben támad föl az igazságtalanság? Nem veszti el önnön lényegét? Vagy éppen megtartja? THRASZÜMAKHOSZ: Megtartja. íme megtették. ami visszatartotta őket. önmagával tusakodóvá és meghasonlottá teszi. hogy egymással is úgy bánjanak el. Még azt kell megvizsgálnunk. míg az igazságos a barátjuk. az igazságtalanságnak éppen az a lényege. SZÓKRATÉSZ: És ha. seregben vagy bármi másban. amit akartak. SZÓKRATÉSZ: És az igazságtalan gyűlöletes az istenek előtt. viszont az igazságtalanok nem képesek közös cselekvésre . mint az ellenséggel. Minthogy kitűnt. hiszen ha teljesen igazságtalanok lettek volna. hogy az igazságosak bölcsebbek. amit későbbre tűztünk vizsgálatra: vajon az igazságtalan jobban él-e az igazságosnál és boldogabb-e? Vajon az igazságtalan jobban él-e az igazságosnál? SZÓKRATÉSZ: Úgy hiszem. hogy ez már következik az előbbiekből. hogy akiben csak föltámad. államban. hiszen épp ez a természete: először is az illetőt képtelenné teszi a cselekvésre. úgyhogy ellenségévé lesz önmagának és mindenféle ellenfelének. mindezt épp úgy gerjeszti. tökéletesen cselekvésképtelenek volnának. hiszen nem valami mellékes dologról van szó. kedvesem. hogy fészkelt bennük valami az igazságosságból. majd önmaga és az igazságos ellenségévé. SZÓKRATÉSZ: Ó. ebben nincs teljes igazságunk. de nem úgy. világos. SZÓKRATÉSZ: Gondolom. ahogy te először állítottad. felelgetvén mint most is. jobbak. én nem ellenkezem. Hogy ez így van. ha tökéletesen gonoszok és igazságtalanok lennének. ugye az istenek is igazságosak? THRASZÜMAKHOSZ: Tegyük fel. THRASZÜMAKHOSZ: Töltekezzél a szavakban. nehogy ezek meggyűlöljenek. Thraszümakhosz. belátom. hogy csak félig voltak gonosztevők. ha egyvalakibe belefészkelődik. tettreképesebbek. hajba kaptak volna.THRASZÜMAKHOSZ: Azok lesznek. Így igaz? THRASZÜMAKHOSZ: Így. de épp arról. miképpen kell élnünk! THRASZÜMAKHOSZ: Vizsgáld! 21 . azt először is képtelenné teszi a célszerű cselekvésre. SZÓKRATÉSZ: Csak rajta! Tedd lehetővé lakománk élvezetét. SZÓKRATÉSZ: Úgy látszik. meghasonlást támasztva benne. de úgy láttak neki gaztettüknek. mégis vizsgáljuk meg jobban.

SZÓKRATÉSZ: Nos? Hallasz-e valami mással. SZÓKRATÉSZ: Úgy legyen. SZÓKRATÉSZ: No és le tudod vágni a szőlő kacsát karddal. De feleljél! Szerinted a lónak van valami rendeltetése? THRASZÜMAKHOSZ: Van. amit minden másnál jobban teljesít? THRASZÜMAKHOSZ: Már értem és elismerem. most már jobban érted a kérdésemet. aminek valami rendeltetést tulajdonítunk. vajon minden egyesnek van-e valami sajátos rendeltetése. hogy mindennek. THRASZÜMAKHOSZ: Nagyon is. Látsz-e valami mással. SZÓKRATÉSZ: Nemde erénye is? THRASZÜMAKHOSZ: Erénye is. SZÓKRATÉSZ: Ugye azt ítélnéd a ló és bármely más lény rendeltetésének. a szemnek van valami rendeltetése? THRASZÜMAKHOSZ: Mondtuk. ami egyedül csak vele hajtható végre a legjobban? THRASZÜMAKHOSZ: Ezt nem értem. SZÓKRATÉSZ: Így értsd. hogy mindennek van valami sajátos rendeltetése. hogy ez a kacor különös rendeltetése? THRASZÜMAKHOSZ: Azt állítjuk. SZÓKRATÉSZ: Gondolom. van valami erénye is? Térjünk vissza hát! Azt mondtuk. XXIV. mint a füleddel? THRASZÜMAKHOSZ: Semmi esetre sem. mint a szemeddel? THRASZÜMAKHOSZ: Nem. mint a kacorral.SZÓKRATÉSZ: Vizsgálom. hogy a látás vagy a hallás a szem és a fül rendeltetése. SZÓKRATÉSZ: Ugye azt állítjuk. 22 . SZÓKRATÉSZ: Tehát joggal mondjuk. És úgy látod-e. késsel vagy másmivel? THRASZÜMAKHOSZ: Miért ne? SZÓKRATÉSZ: De semmivel sem olyan jól. hiszen azt e célra készítették? THRASZÜMAKHOSZ: Igaz.

amit semmi mással nem végeztethetsz? Ilyen például a gondoskodás. tanácsadás és mind a többi efféle. SZÓKRATÉSZ: Ugyanez áll a többi más mindenre is? THRASZÜMAKHOSZ: Úgy látszik. SZÓKRATÉSZ: És az élet? Mondhatjuk azt a lélek rendeltetésének? THRASZÜMAKHOSZ: Mindennél inkább. SZÓKRATÉSZ: És egyetértettünk abban. irányítás. ha nem volna adva a maga sajátos külön erénye.SZÓKRATÉSZ: És minden más dolognak vajon nem ugyanígy? THRASZÜMAKHOSZ: Így. hogy a lélek erénye az igazságosság. SZÓKRATÉSZ: Most ezt vizsgáld meg! A léleknek is van valami rendeltetése. Thraszümakhosz! A saját erényétől megfosztott lélek vajon jól tölti be a dolgát? THRASZÜMAKHOSZ: Ez képtelenség. 23 . nélküle viszont rosszul. viszont a jó lélek mindezt jól cselekszi? THRASZÜMAKHOSZ: Szükségképpen. gyarlósága pedig az igazságtalanság. SZÓKRATÉSZ: Akkor a gonosz lélek szükségképpen rosszul irányít és gondoskodik. THRASZÜMAKHOSZ: Ezzel igazat mondtál. SZÓKRATÉSZ: No és. hogy ez csak az ő rendeltetése? THRASZÜMAKHOSZ: Csak az övé. hanem hogy az illető a maga feladatát e sajátos erényével jól végzi. SZÓKRATÉSZ: A maga erényétől megfosztott fül nyilván rosszul látná el a dolgát. hanem ehelyett csak gyarlósága volna? THRASZÜMAKHOSZ: Hogyan? Ekkor látás helyett bizonyára vakságról volna szó? SZÓKRATÉSZ: Mi hát az erényük? Most nem ezt kérdezem. SZÓKRATÉSZ: És a léleknek is van valami erénye? THRASZÜMAKHOSZ: Persze hogy van. THRASZÜMAKHOSZ: Nagyon is. ó. SZÓKRATÉSZ: Figyeld meg ezt! Vajon a szem a maga dolgát jól végezné. Vajon mindezt valami másnak tulajdoníthatnánk és nem a léleknek? És mondhatnánke.

hogy vajon előnyösebb-e az igazságtalanság az igazságosságnál. beéred-e a látszattal. De kitűnt. és mindazt kóstolgatják. Második könyv Glaukón Szókratésztől meggyőzőbb bizonyítékot kíván. hogy meggyőztél minket. de ez az én hibám. hogy tudniillik mi az igazságos . hogy vajon az igazságosság tudatlanság-e. mielőtt még az először kitűzött téma vizsgálatát befejeztük volna. Ám ez a lakoma nem elégít ki. aligha tudom meg. megszabadultam a további eszmecserétől. Amíg nem tudom. én is így vagyok. hogy ne erre térjek át. gyarlóság-e vagy bölcsesség és erény. hogy jobb igazságosnak lenni. töltekezzél a Bendisz lakomáján! SZÓKRATÉSZ: A te jóvoltodból. Szókratész. annak része ezek ellenkezője? THRASZÜMAKHOSZ: Miért ne? SZÓKRATÉSZ: Tehát az igazságos ember boldog. boldognak lenni igen? THRASZÜMAKHOSZ: Miért ne? SZÓKRATÉSZ: Tehát ó. Glaukón. Thraszümakhosz. A jó három fajtája I. mielőtt még az előző fogást igazán élvezhették volna.ezt mellőzve nekirugaszkodtunk annak a kérdésnek. hogy erény-e. az boldog és üdvözült. THRASZÜMAKHOSZ: Hát ezzel. Szókratész.THRASZÜMAKHOSZ: No jó. már azt hittem. amit felhordanak nekik kapdosnak. azt hiszem. aki mindenbe a legbátrabban vág bele. sohasem előnyösebb az igazságtalanság az igazságosságnál. Mikor később fölvetődött az a téma is. (Szókratész:) Ezt mondván. Úgyhogy most ettől a társalgástól bizony nem lettem okosabb. nem fogadta el Thraszümakhosz meghátrálását: GLAUKÓN: Ó. miután szelíd voltál hozzám és felhagytál a haraggal. nem a tiéd. De mint a torkosok minden után. SZÓKRATÉSZ: És aki jól él. az igazságtalan átkozott? THRASZÜMAKHOSZ: Úgy legyen. mint igazságtalannak? 24 . Thraszümakhosz. az igazságtalan rosszul. mi az igazságosság. hogy az igazságos ember boldog-e vagy sem. egyetértettünk. avagy igazán meg akarsz győzni arról. hogy ez még csak a bevezetés volt. aki nem jól. én éppen nem tartózkodtam tőle. THRASZÜMAKHOSZ: Így látszik a te beszéded szerint. SZÓKRATÉSZ: De átkozottnak lenni nem előnyös. SZÓKRATÉSZ: Tehát az igazságos lélek és az igazságos ember jól él.

De hát úgy látszik. vajon így látod-e te is. vajon szerinted létezik-e valami jó. Szeretném hallani magának az igazságosságnak a magasztalását önmagában . magam sem vallom ezt. Ezért 25 . Továbbá a pénzszerzés. Mondd meg nekem. SZÓKRATÉSZ: Adódik ez a harmadik jó is. hanem csak a belőlük származó pénznyereségért és egyéb haszonért. az egészség. GLAUKÓN: De nem teszed. Másodszor arról szólok. igazán akarlak. hiszen zúg a fülem Thraszümakhosznak és másoknak az érveitől. hogy az igazságosságot gyakorlók csak akaratuk ellenére vállalják kényszerből és nem mint valami számukra jót. GLAUKÓN: És létezik-e szerinted valami harmadik jó is? Ide tartozik például a testgyakorlás és egyéb fáradozás. SZÓKRATÉSZ: Tudom én. én még egyáltalán nem tudtam dönteni egyik vagy másik igazáról. a jó hírnévért. SZÓKRATÉSZ: Ilyesminek tetszik nekem is. Szókratész. amit önmagáért szeretünk és a származékaiért is? Ilyen például a megértés. és mi a hatalma a lélekben.a gyógyulásért vállalunk. amit . különben inkább kerülnék. hogy a látszat ez. Azt hiszem. amit mind önmagáért. melyekből utólag is csak tiszta öröm fakad. ó. így cselekszem majd. hogy méltán cselekszenek így. Szeretném hallani. és először kimutatom. Mivel. a dicsőségért kell vállalniuk. hogy igazságosnak lenni jobb. ám önmagáért aligha kívánnánk. II. melyet a bérért. Visszaidézem Thraszümakhosz beszédét. én keményfejű vagyok. GLAUKÓN: No és? Létezik-e olyan jó. Harmadszor. Ezeket fáradságosaknak mondhatnánk. Ilyen például az öröm és holmi ártalmatlan élvezetek. amit nem a származékaiért kívánunk. SZÓKRATÉSZ: Igen. a látás. De miért kérded? GLAUKÓN: Melyik csoportba tennéd az igazságosságot? SZÓKRATÉSZ: Úgy gondolom. zavarban vagyok. mind a származékaiért kell szeretnünk. Az ilyesmit mindkét okból kedveljük. ha boldogok akarunk lenni. Ha neked úgy tetszik. hiszen szerintük sokkal különb az igazságtalan ember élete. mellőzve a belőlük fakadó jutalmat és a következményeket. a legszebbe. viszont hasznosnak. amit akarsz.betegek lévén . Mi az igazságosság és az igazságtalanság tisztán önmagában és mi a hatalma a lélekben? GLAUKÓN: Akkor hallgass meg.SZÓKRATÉSZ: Ha rajtam áll. lévén kényelmetlen. hanem önmagáért. dicsérve az igazságtalanságot. mint az igazságosé. Thraszümakhoszt te a kelleténél előbb megbűvölted. elébb Thraszümakhosz is ilyennek ócsárolta. minek mondják az igazságosságot és honnan származik.mégpedig tőled. ugyanakkor még senkitől nem hallottam kedvem szerint bizonyítást. mint egy kígyót. GLAUKÓN: A sokaság bezzeg nem így látja: a fárasztó harmadik csoportba sorolják. mint igazságtalannak. mi az igazságosság és az igazságtalanság tisztán önmagában.

hogy az igazságtalanságot elkövetni jó. amely embernél magasabbnak látszott. Észbevéve ezt. természettől adva van. mint a mondabeli Gügész. és a törvény rendeléseit törvényesnek és igazságosnak nevezik . ahol épp legeltetett.a két véglet középszerét . Lüdész nagyapja. e gyűlésen Gügész is megjelent kezén a gyűrűvel. azt Gügész lehúzta és elment. hogy azt tegyék. az senki emberfiával nem kötne szerződést az igazságtalanság elkövetését és elszenvedését kizárandó. Ekkor rögtön láthatatlanná vált a többi ott ülő előtt. kipróbálgatta a gyűrűt.nem azért szeretik. mi módon szeretném hallani tőled az igazságtalanság elmarasztalását és az igazságosság dicséretét. amit akarnak. azok számára. Az akkori lüd uralkodónak volt szegődött pásztora. Akkor adódnék nékik az említett lehetőség. és leszállt a mélybe. mind az igazságosnak. akik képtelenek elkövetni és az elszenvedést kikerülni. Nos halld. másikat is vágyakozása. ugyanis aki képes rá és valóban férfi. mint amilyen jó elkövetni. elszenvedni rossz. SZÓKRATÉSZ: Mindennél inkább. és a legnagyobb rossz között . mint aki elment. meghasadt a föld. úgyhogy ha egymás között azt elkövetik és elszenvedik. és újra 26 . Ez hát a közfelfogás. azon át behajolva mit látott: benn egy hullát. az igazságosság lényegéről és eredetéről. hogy inkább nem is tesznek és nem szenvednek el igazságtalanságot. aztán követvén őket. III. hova sodorja egyiket is.amikor az igazságtalan nem bűnhődik -.amikor az elszenvedő nem képes bosszút állni -. Vizsgáld meg. Ezt akkor értenénk a leginkább. és íme! láthatóvá vált. hogy köve a tenyere felé álljon. Testén nem volt semmi. Szókratész. és egyszer csak nagy eső támadt és földrengés. és csak a törvény és az erőszak kényszeríti az egyenlőség tiszteletére. vajon valóban ilyesmire képes-e.bővebben magasztalom az igazságtalan életét. hogy minek tartják az igazságosságot és honnan ered! A legtöbb ember az igazságosságot kénytelenségből vállalja. ha gondolatban következtetnénk: mindkét félnek. Ekkor rajtakapnánk az igazságost. tehát az igazságosságot . mintha az valami jó volna. és azon a helyen. és sok más mondai csodával együtt megpillantott egy érclovat. csak a kezén egy aranygyűrű. aztán jelzem neked. vajon tetszik-e néked ez. középút lévén a legnagyobb jó között . hiszen ez bolondság volna. mind az igazságtalannak megadnánk a lehetőséget. Ettől fogva kezdenek törvényeket hozni és megállapodásokat kötni. Így hát az igazságosságot cselekvők akaratuk ellenére teszik azt. megfigyelnénk. úgyhogy azok úgy beszéltek róla. Hiszen miről is hallana és beszélne szívesebben az ember? GLAUKÓN: Szépen szóltál. előnyösebb egymás közt megállapodni. mint az igazságtalan. abban ajtóval zárt üreget. ó. Ámulva nézte. Ezen elámulván próbaként ismét kifelé fordította a gyűrű kövét.íme ez az igazságosság keletkezése és lényege. hogy havonként jelentést tegyenek a királynak a nyáj állapotáról. hogy ugyanarra törekszik. nagy árok lett. és sokkal nagyobb rossz elszenvedni. és így mindkettőt megízlelik. A pásztorok össze szoktak gyűlni. Leült a többi pásztor közé és megfordította a gyűrűt úgy. hiszen képtelenek igazságtalan tettre. vagyis előnyszerzésre. hiszen az emberi természet arra termett. mert az középút a két véglet: a legnagyobb jó és a legnagyobb rossz között GLAUKÓN: Mondják. hanem gyöngeségből tisztelik az igazságtalanságot tenni képtelenek. hogy ezt hajhássza mint jót. ha ők is olyan hatalmat nyernének.

hanem ugyanazon az úton járna mind a kettő. hogy a király követe lehessen. hanem csak kényszerből. vajon tényleg az igazságosságért vagy az ajándékokért. ha szembeállítjuk a lehető legigazságosabb embert a legigazságtalanabbal. Tisztázza: mesterségében mi a megvalósítható és mi nem. és mintha csak isten volna. méltán tartsák ügyetlennek. hogy a piacról bármit szabadon elcsenhetne. tudjon talpra ugrani és kimagyarázkodni. a másikat az igazságtalan. A kettő életét kettejük éles szembeállításával ítélhetjük meg IV. ha egymás között egymást áltatva az ellenkezőt magasztalják az igazságtalanság elszenvedésének félelmében. láthatatlanná vált. és így állítsuk szembe az előbbivel. akkor bizonytalan. igaza is van. mint a félelmes tudású mesteremberek. hogy tartsák őt ártatlanul végsőkig igazságtalannak. egyik sem volna olyan acél jellem. hogy próbát álljon igazságosságában. és az igazságosságot senki sem tartja kívánandó jónak. ha kifelé.csak az történt. Ugyanis ha ilyen lehetőséget nyer valaki. aki Aiszkhülosz szerint nem látszani akar jónak. láthatóvá. aki erről beszél. nem lenne különbség a kettejük cselekedetei közt. nem nyúl a máséhoz. ha valóban nagyon igazságtalan. mondja majd mindenki. ellenkező helyzetbe. Ugyanis ha csak látszik igazságosnak. Tehát vitassuk el tőle a látszatot. Ha ebből a gyűrűből kettő lenne és az egyiket az igazságos húzná föl. hogy megmaradna az igazságosságban és bátorkodnék magát megtartóztatni a másétól. De fosszuk meg őt mindentől az igazságosságot kivéve. és bemehetne a házakba. Így az igazságtalan ügyesen leplezze magát gazságaiban. hanem állhatatos marad mindhalálig ő. és azzal kifőzte. ám hagyjuk meg neki. s az övé legyen az uralom. képes rögtön kijavítani a tévedését. és ne vitassuk el tőle. és ha téved. hiszen mihelyt valaki képesnek hiszi magát igazságtalankodni. Ezt fölismervén rögtön kimódolta. hogy megöljék a királyt. ha megtehetné. aki ebbeli mivoltában megőrzi az igazságos látszatát. ám ha rajtakapják. az utóbbit kerüli.ez az igazságossághoz. A maga számára minden férfi előnyösebbnek tartja az igazságtalanságot. Minthogy a szóban forgó kettőnek az életét akkor ítélhetjük meg helyesen. együtt lehetne és tetszése szerint megölhetne bárkit és bilincseiből szabadíthatna. a valóban igazságos egy életen át az igazságtalanság látszatában vergődve. 27 . Ha ezt tehetné. azt az észlelők méltán vélhetnék igen nyomorultnak és esztelennek még akkor is. mint például a főkormányos vagy orvos. és akikkel akar. az az igazságtalansághoz -. hogy ha befelé fordította a gyűrű kövét. Milyen legyen e szembeállítás? Semmit el nem veszünk ennek igazságtalanságából. akár barátai készületével és vagyonával élve. Bejutván a palotába elcsábította a királynét. azt hiszem. legyen képes az erőszakra is. annak igazságosságából. beszélgetésünkben állítsuk szembe vele az igazságost. ha sem a rossz hírnévtől. ha gazságáért meg akarják fenyíteni. sem annak következményeitől nem torpan meg. ezt az egyszerű és nemes férfit. és ha rajtakapják. másképpen nem tudjuk megítélni. hogy senki sem igazságos önként. hogy végső gazfickó létére is megtartja a végső igazságos látszatát. Mondhatná valaki: nagy bizonyítéka ez annak. akár bátorsággal és erővel. melyik a boldogabb. e látszatért megkapja a megbecsülést. tehetne az emberek közt mindent. ajándékokat. hanem mindkettőt tételezzük a maga mivoltában tökéletesnek. Először is az igazságtalan cselekedjék úgy. és nem akar semmi igazságtalanságot elkövetni. mindketten megítéltessenek. meg is teszi. így mindketten mivoltuk végső pontjáig jutva . Ezt hát ilyennek tételezvén. hiszen épp az a végső igazságtalan. Tulajdonítsuk a tökéletesen igazságtalannak a végső tökéletes igazságtalanságot. és nem nyúlna hozzá. hanem az lenni vágyik. az előbbit megkísérli. a megbecsülésért ilyen. És ha erőszakoskodni kell.

28 . és az igazságosnál sokkal jobban ápolja az isteneket és a neki tetsző embereket. Így aztán mind az istenek.az igazságtalan. Először is igazságost tettetve uralkodni akar a városban. most már nem lesz nehéz kifejtenünk. Aiszkhülosz mondását sokkal helyesebben állíthatnánk az igazságtalanról. akikkel épp akar és emellett mindenből hasznot. mivel a valóságban él és nem holmi látszatvilágban: igazságtalannak nem látszani akar. mind az emberek különb életre méltatják az igazságtalant az igazságosnál. lelkének mély barázdájábul szedve jó gyümölcsöt. Valóban . hanem az is akar lenni. fölösen és fenségesen áldoz az isteneknek és tesz fölajánlásokat.az istenek is jobban kedvelik az igazságosnál. SZÓKRATÉSZ: Jaj kedves Glaukón. hogy én mondom. Ilyenek lévén. tetszése szerint lányait kiházasítani. melyikre milyen élet vár. hadd tudja meg. kiégetik a szemét.V. Nyilvános és magánküzdelmekbe bocsátkozva mindig fölülkerekedik. úgy gondolom. hanem látszani. hogy ilyen mivoltában az igazságost megostorozzák. Ezek azt állítják. barátait segíti. megkínozzák. nem riadva vissza a gazságtól. szerződést.méltán . elleneinek ártogat. s mind e kínzások után még föl is nyársalják.mondják . s ha közben durvábban forog a szó. e megítélés kedvéért milyen erőteljesen tisztáztad mindkettő mibenlétét. aztán feleségül venni. akit akar. ellenségeinél többet harácsolva meggazdagodik. úgyhogy végül . ne hidd. mintha szobrok volnának. megkötözik. Szókratész. hanem az igazságtalanságot igazságosságnak magasztalók. hogy nem lenni kell igazságosnak. ó. Hadd mondjam el. szövetséget kötni. melyből jó sugallat sarjadoz. nyereséget húzni. GLAUKÓN: Ahogy csak tudtam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful