Hoofdstuk 6.

Politiek van de grote mogendheden Het einde van het Europese statenbestel
Is de wereld een global village? Nee, misschien op grensoverschijdende functiegebieden als economie, wetenschap, media, kunst of sport wel, maar de politiek is nog steeds aan territoriale grenzen gebonden. Van politieke eenwording is geen sprake, de verdeeldheid is eerder toegenomen, door de verviervoudiging van het aantal staten na 1945. Vrede van Westfalen: vrede maakte in 1648 een einde aan de Tachtigjarige en Dertigjarige Oorlog en leidde tot erkenning van de Nederlandse Republiek als onafhankelijke staat. Wordt wel gezien als het begin van de principiële erkenning van de moderne soevereiniteitsgedachte. Europese statenstelsel is sinds de WOI denigrerend aangeduid als ‘statenanarchie’ of ‘biljarballenmodel’ ook wel conflictmodel. Volgens Amerika moest Europa daar vanaf stappen en overgaan op een harmoniemodel. In Europese ogen was het statenstelsel ook een harmoniemodel, harmonie veronderstelde in Europese ogen juist wedijver en conflict. Dit is een verschil van inzicht tussen Europa en de VS. ‘Concert van Europa’: term bedacht naar aanleiding van het invoeren van het Congressysteem in UK, FR, RUS, OOS en Pruisen. Betekent ook wel zoiets als ‘gezamenlijke aanpak’. Na het Congres van Wenen (1814-1815) de heeft dit systeem een tijd redelijk gewerkt, maar aan het einde van de 19 eeuw ontaarde het in een kakafonie door drie factoren: Duitse eenwording: Duitsland als één grote staat bleek te groot voor Europa -> 3 oorlogen Imperialistische wedijver: koloniale uitbreidingen, droeg bij aan spanningen die ontaarden in de WOI Invoering van het algemeen kiesrecht en de opkomst van de moderne democratie. Westfaalse orde was in principe aristocratisch systeem, niet democratisch. Volksbelangen ondergeschikt aan belangen van de staat.

Rusland en Amerika leken in eerste instantie redelijk met elkaar te kunnen opschieten, maar Jodenpogroms en Russische expansie in China riep veel kritiek op. 1917 belangrijk jaar in de geschiedenis! -> uitbraak Russische Revolutie en Amerika neemt deel aan de WOI, onder het motto: ‘to make the world safe for democracy’. Nieuwe wereldorde na WOI: Rusland: komintern Amerika: Volkenbond
Van beide organisaties kwam weinig terecht -> VS en SU nog teveel met zichzelf bezig, niet met de internationale verhoudingen

VS en SU hadden een universalistische veiligheidsopvatting: beide landen voelden zich pas veilig, wanneer de hele wereld zich aan hún maatschappijvorm zou hebben aangepast, gechargeerd gezegd. Niet aanpassing aan de wereld, maar van de wereld. Europese praktijk veronderstelde dat staten rekening hielden met elkaar en beried waren zich aan een pluriforme omgeving aan te passen -> EU leus: In varieta concordia Rusland: landmacht -> territoriale maatregelen -> uitbreiding grondgebied, vorming bufferzones. Amerika: maritieme handelsmacht -> institutionele maatregelen -> bevordering democratie en vrije markt overal ter wereld.

Vanuit Westfaalse systeem twee manieren om naar de wereld na WOII te kijken: Westfaalse systeem groeide uit tot een mondiaal statenstelsel, dekolonisatie belangrijk gegeven -> neorealistische zienswijze: huidige wereldpolitiek een vergroot Westfaals systeem

VS vond standpunt Stalin eerst nog begrijpelijk en houden vast aan oorlogsalliantie -> keerpunt 1946: Kwestie Iran: Britten en SU zouden troepen demobiliseren -> SU houdt zich niet aan de afspraak Binnenkomst alarmerende adviezen van gerespecteerde politieke waarnemers. waaronder Churchill . dit plechtig beklinken -> oproep aan kolonies in Afrika om Aziatisch voorbeeld te volgen. Suez-conflict: Egyptische leider wil geld van Amerika voor bouw Asswandam -> krijgt hij niet -> nationalisering van de exploitatiemaatschappij van het Suezkanaal (1956) -> zat veel Frans en Engels kapitaal in. Oost-West: eerste bedrijf Koude Oorlog. post-Westfaalse orde -> EU belangrijke aanzet tot die orde -> uitgaande van vrijwillige beperking van soevereiniteit door aangesloten landen -> constructivistische zienswijze Rode draad in hoofdstuk 6: de beeldspraak van de machtspolariteit. Machtsstrijd Belangen beide grootmachten: SU -> traditioneel landmacht -> uitbreiding territoriale invloed door annexaties en instelling van ‘vriendschappelijke regimes in buurlanden -> strategie verouderd -> nieuwe realiteit van luchtoorlog. 1946-1962 Na 1945: komst van een bipolaire machtsverhouding waarin de SU en de VS al nucleaire supermachten en ideologische rivalen de toonaangaven. Ideologie Koude Oorlog ook ideologisch conflict: Communistische gelijkheidsprincipe vs. deze landen vallen met Israël een militaire aanval uit -> teruggefloten door de VS en SU. Patrice Lumumba: eerste premier van onafhankelijk Congo -> oprichting universiteit met zijn naam in Moskou > doel: binden toekomstige elites in nieuwe staten in Afrika en Azië aan SU. VS – commerciële zeemacht -> uitbreiding van vrije markt en liberale democratie -> veilig stellen van afzetmarkten -> nodig na verdubbeling van productie door oorlog -> geen communisme daar dus 1949 2 Duitslanden: DDR (oost) en BRD (west) 2 China’s: Volksrepubliek China (VRC) platteland en Republiek China (RC) Taiwan 2 korea’s en 2 vietnams: communistisch noorden en kapitalistisch zuiden -> Korea-oorlog (1950-1953) en Vietnam-oorlog (1957-1975) Conferentie van Badung (1955): conferentie waarbij Afro-Aziatische landen die grotendeels gedekoloniseerd zijn. Liberale vrijheidsprincipe SU en VS voelden zich eigenlijk alleen veilig in een wereld die op de hunne leek -> opdragen van eigen maatschappijprincipes als universele waarden aan anderen Essentieel onderdeel Koude Oorlog: wederzijds wantrouwen -> dictatoriale systeem van Stalin gebaseerd op wantrouwen: erg geleden in de oorlog. bang voor Duits revanchisme. De term ‘Koude Oorlog’ werd in 1947 bedacht door de Amerikaanse presidentiële adviseur Bernard Baruch. ontleend aan de traditionele leer van de internationale betrekkingen.- Begin van een nieuwe.

zou Amerika met een nucleaire tegenaanval reageren. Bulgarije.F. o geweigerd door SU en Oost-Europa -> niet afhankelijk van Westers geld worden.Kennan: Amerikaanse zaakgelastigde in Moskou. Koreaanse oorlog (1950-1953) Kim-il-Sung vergewist zich van steun Stalin en Mao en steekt naoorlogse bestandslijn naar het Zuiden over -> men dacht dat Amerika zich er niet mee zou benoemen -> Korea viel niet binnen Amerikaanse ‘defense perimeter’. o VN operatie van start zonder veto Stalin -> voerde lege-stoel-politiek -> nam geen zitting omdat Taiwan China vertegenwoordigde in de VN. Expansiedrang SU komt voort uit: instinctive Russian sense of insecurity. Praag maakte deel uit van Westerse cultuurgebied -> gevoel van onveiligheid in Europa groeit -> reactie: oprichting Pact van Brussel. Amerikaans president van 1953-1961 Defensiekosten op peil houden -> new look: inzetten op nucleaire wapens voor Europa en bijdrage aan de conventionele bewapening reduceren. de DDR. door Engeland. Strauss van de BRD om van de BRD een nucleaire mogendheid te maken -> geallieerden weigeren te vertrekken -> zeer gespannen situatie ontstaat -> J. Riep op tot defensieve tacktiek -> indammen communistische expansie. 1955: West-Duitsland treedt toe tot de NAVO -> binnen 10 dagen sluiten de SU onder Chroesjtsjov met Albanië. Frankrijk en de Benelux -> 50-jarig samenwerking op militair gebied. Illustratief voor zijn aanpak is het Marshallplan (1947).D. echter de VS leveren meeste troepen. Hongarije.J. 1960: staaltje blufpolitiek van Chroesjtsjov: eist op hoge toon vertrek van geallieerden uit Berlijn -> Chroesjtsjov bezorgt om intentie van Atomminister F. Kennedy lukt het om Chroesjtsjov te overtuigen dat de VS de status quo zouden blijven eerbiedigen -> Chroesjtsjov bouwt de Berlijnse Muur om crisis zeker weten te bezweren. onder verantwoordelijkheid van Minister van BZ Marshall. Polen en Tsjechoslowakije het Warschaupact. o Geaccepteerd door West-Europa -> financieel sterker en welvarender -> beter afzetmarkt -> minder vatbaar voor communisme 1948: communistische staatsgreep Praag -> Europa geschokt. en niet de Communistische VRC. XXste Partijcongres van de communistische partij van de SU: Chroesjtsjov kondigt aan te breken met Stalinistisch verleden -> ipv tweekampentheorie van partijideoloog Zjdanov nu ‘Lenins principe van een vreedzame co-existentie tussen staten met een verschillende sociale structuur’. o Amerika grijpt wel in -> VN operatie steunt Zuid-Korea. maar prijs hiervoor was ‘a permanent state of ‘cold war’’ (Orwell) . Kernwapens Door kernwapen van VS en later SU: ‘peace that is no peace’ (Orwell) Atoombom zou einde maken aan grote oorlogen. ‘massive retaliation -> wanneer een van de NAVO-bondgenoten aangevallen zou worden. vandaar de naam. geen ideologische strijd aangaan. Schrijft telegram met een historisch doorwrocht beeld van de Sovjetpolitiek en geeft daarbij enkele beleidsadviezen. Roemenië. Amerika steunt samenwerking niet -> UK (Bevin) dringt aan op steun VS -> samenwerking wordt door ontwikkeld tot de NAVO -> eerste formele bondgenootschap in de geschiedenis waaraan de VS deelnemen. D. Eisenhower.

Ander voorbeeld: ABM-verdrag 1972: verbood ontwikkeling van antiraketraketten -> antiraketraketten in strijd met MAD-verdrag.Nitze. gezondheidszorg en armoedebestrijding -> tragiek van Johnson. Ostpolitiek Kanselier Brandt -> Chinese deling: Sino-Sovjetbreuk. 22 november 1963. opvolger Kennan: SU wél ideologisch gedreven expansiepolitiek -> defensie-uitgaven VS omhoog. wordt meegesleurd door de oorlog in Vietnam. Machtswisseling in de VS: na moord op Kennedy. In eerste vijfjarenplan volgt China voorbeeld van SU nog.en Westblok -> speelruimte groter om problemen te bespreken en op te lossen -> Duitse deling 'oplossing': toenadering van BRD tot DDR. 1962-1989 1964: machtswisseling in de SU: Chroesjtsjov maakt plaats voor nieuwe partijleider Leonid Brezjnev -> conservatieve bureaucraat (apparatsjik) -> aan de macht tot 1982. onderwijs. Brezjnev breidt kernwapenarsenaal en vloot enorm uit -> achterstand op VS inlopen -> 1970. kans op gebruik kernwapens reëel -> Amerika capituleert en laat mondeling weten de raketten uit Turkije terug te halen -> 29 oktober 1962: Chroesjtsjov kondigt de verwijdering van de raketten uit Cuba aan. tot 1969 -> ambitie Johnson lag in de binnenlandse politiek -> progressief hervormingsprogramma 'the Great Society' -> beoogde verbeteringen op gebied van burgerrechten. verdediging VS gericht op rechtstreekse aanval van SU -> VS leggen ‘naval blockade’ aan rond Cuba -> Chroesjtsjov laat weten geen Amerikaanse invasie van Cuba te zullen dulden -> gespannen situatie. -> nieuwe afschrikkingsstrategie: MAD (Mutually Assured Destruction) -> land moest na een kernaanval in staat zijn een tegenaanval uit te voeren -> ontmoedigen van het als eerste inzetten van kernwapens. toenemende diversiteit Oost. daarnaast wilde Mao zelf de leidersrol in het wereldcommunisme. kost veel inzet en middelen waardoor zijn hervormingsprogramma in het gedrang komt. pariteit in bewapening bereikt. door landbouw te collectiviseren en de opbrengsten daaruit in een centraal geleide zware industrie te investeren -> tweede vijfjarenplan gaat Mao zijn eigen weg -> vorming communes die verantwoordelijk zijn voor hun eigen agrarische en industriële productie -> gevolg: goedkoop staal en ijzer van slechte kwaliteit doordat overal kleine hoogoventjes ontstonden. Mao stond zeer kritisch tegenover de destalinisatie van Chroesjtsjov -> indirect bedreiging voor zijn eigen positie. 'Grote Sprong Voorwaarts (1958) -> massacampagne die het revolutionaire enthousiasme van de bevolking moest aanwakkeren -> uitkomst: door slechte oogsten ontstond een hongersnood -> ten minste 45 miljoen mensen lieten het leven -> SU trekt steun aan China terug -> 1960: openlijke breuk tussen SU en China Binnen de Chinese communistische partij komt positie van Mao ter discussie te staan -> Mao probeert zijn positie te herstellen met behulp van Volksbevrijdingsleger en de jonge generatie van scholieren en studenten - . Daarnaast had Mao geen enkel respect voor Chroesjtsjov -> ontvangst Chroesjtsjov in zwembroek. productie gedecentraliseerd. - Sino-Sovjetbreuk China was Russisch imperialisme uit Tsarentijd nog niet vergeten -> versterkt doordat Stalin alle Japanse industrie als oorlogsbuit uit Mantsjoerije haalde en invloed opeiste in Mongolie. komt vicepresident Lyndon Johnson aan de macht. Cubacrisis: Amerika had kernraketten geplaatst in Italië en Turkije -> SU antwoordt door raketten te plaatsen op Cuba -> Amerika accepteert dit totaal niet. Oost-West: tweede bedrijf Koude Oorlog. Structurele ontwikkeling die spanning Koude oorlog doen afnemen: nucleaire dreiging: gevaar van totale vernietiging van de wereld zo groot. dat de drempel om daadwerkelijk kernwapens te gebruiken hoog is.

CH en JAP in een sfeer van detente een pentarchie zouden kunnen vormen Ostpolitiek. toenadering tot Oosten. Russische beer meegaander maken in internationale arena door lok. napalm en ontbladeringsmiddel Agent Orange.> lancering Grote Proletarische Culturele revolutie: herstellen revolutionaire elan (rode boekje)-> revolutie vooral gericht tegen partijbureaucratie -> president Liu komt om na mishandelingen. mede door Ostpolitiek van BRD . 1970: spanningen tussen China en SU zo dreigend. wordt zwaar vernederd maar blijft leven. troepenconcentraties bij Xinjiang en grensconflicten in Mantsjoerije > Mao zoekt toenadering tot staatsvijand nr.000 Amerikaanse soldaten in Vietnam. Tet-offensief van Vietcong -> VS zien in dat ze de guerrillastrijd nooit zullen winnen -> vietnamisering van de oorlog door Nixon: Amerikaanse troepen terugtrekken en oorlog overlaten aan ZuidVietnam en haar troepen -> VS bleef bombarderen. ook Laos en Cambodja waar aanvoerroutes van Vietcong doorheen liepen -> idee: 'naar de onderhandelingstafel bombarderen' 27 januari 1973: Parijse Akkoorden -> Amerikaanse troepen binnen 60 dagen het land uit en Noord. vrije verkiezingen zoals Akkoorden van Geneve (1954) verordonneerden. 1975: officieel einde Vietnamoorlog -> 1976: uitroeping Socialistische Republiek Vietnam met hoofdstad Hanoi Detente politiek van detente (ontspanning) gevoerd door Nixon (1969-1974) en zijn minister van BZ.en dreigmiddelen -> lok: erkenning status quo in Europa. Idee Kissinger: niet bemoeien met binnenlandse omstandigheden SU. EU. 1968: januari. een domino-effect teweeg zou brengen in Zuidoost-Azië -> VS steunen regime van Ngo Dinh Diem in het Zuiden tegen de Vietcong. de tweede man. De oorlog in Vietnam Dekolonisatie zorgt voor verdeling in communistisch Noorden en een kapitalistisch en door Amerika gesteund Zuiden. 1964: na Tonkin-incident (mogelijk plaatsgevonden aanval van Noord-Vietnamezen op Amerikaanse schepen in de Golf van Tonkin) begint de openlijke oorlogsvoering onder Johnson -> Congres keurt Tonkinbaai-resolutie goed: Johnson mag oorlog voeren. inleiding Nixon-Mao detente. communistische guerrillastrijders in Zuid-Vietnam. SU. maakten op grote schaal gebruik van bombardementen. 1 de VS -> pingpongdiplomatie: uitnodiging van Mao voor Amerikaans pingpongteam baant de weg voor geheim bezoek van minister van BZ Henry Kissinger -> 1972: staatsbezoek Nixon aan China. zouden communistische regering opleveren.en ZuidVietnam herenigd door te houden vrije verkiezingen. Deng. zonder dat Congres officieel oorlogsverklaring uitsprak -> in 1969 55.Dreig: Nixon-Mao detente in rug van SU Kissinger hoopte dat VS. Regering Eisenhower vreesde dat de val van Zuid-Vietnam. Henry Kissinger -> paste in traditie van Realpolitiek. maakte einde aan Halsteindoctrine: BRD nog een van haar internationale partners mochten diplomatieke betrekkingen onderhouden met landen die de DDR erkenden -> Kanselier Brandt van BRD opent echter gesprekken met DDR en andere communistische landen over praktische zaken Resultaat Ostpolitiek: BRD en DDR in 1973 lid van VN .

.o. Herleving Koude Oorlog Nixon. gesteund door silent majority die wrok koestert tegen counter culture van 1960 en Nixon ziet als verdediger van traditionele waarden. pas op 21 januari 1981 vrij. Nationalistische Republiek China. stopt Brezjnev in begin jaren '70 emigratie van Russische Joden naar Israël -> Kissinger wordt de voet dwars gezet: Jackson-Vanik amendement op de handelswet met SU van Kissinger wordt aangenomen: mag niet meer gehandeld worden met landen die beperkingen aan emigratie opleggen Onder president Carter (1977-1981) periode van verharding: VS zwak door dollar. communisten: te toegeeflijk -> onvrede escaleert rond Joodse emigratie uit SU: ter voorkoming van brain drain. Sovjetleiding woedend over Nixon-Mao detente -> rugdekking in Azië kwijt -> Nixon bezoekt na Peking ook Moskou en schept driehoeksverhouding om gemoederen te bedaren: VS-SU. vooral op strategisch belangrijke plaatsen die de olievaart naar het Westen bedreigden (rondvaart Kaap de Goede Hoop beheersen) 1979: VS leiden ernstig gezichtsverlies in Iran. dus gevolgen oliecrisis niet zo snel zichtbaar als elders (VS) + SU had bewapeningsachterstand ingelopen (onder Brezjnev) + SU actief in Afrika. gaf de Amerikanen hun zelfvertrouwen van de jaren ’50 terug. aangeslagen door Vietnamoorlog en Watergateschandaal en kampt met grote tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen op thuisfront.Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) (Helsinki. 1989 -> leger trekt zich terug uit Afghanistan. Internationaal à samen met Thatcher à ‘vrije teugels aan de neoliberale vrije markt ideologie’. Verfoeid door progressieve liberals. Reagan (1980-1989) -> SU: ‘evil empire' Populairste naoorlogse president. en beloofd mensenrechten na te zullen leven -> bloei mensenrechtencomités in Oost. Bijdrage aan de ‘roll-back’ van het communisme en de val van de SU -> ‘Strategic Defense Initiative (SDI) -> futuristisch defensieprogramma -> SU onder de indruk van het technische vernuft. bevrijdingspoging mislukt.en oliecrisis. VS-China en uitspelen SU tegen China.en Midden-Europa. Ford volgt Nixon op. die juichen als Nixon door het 'Watergateschandaal' (inbraak in hoofdkwartier van Democratische Partij) in 1974 moet aftreden. 1972-1975) -> bestaande grenzen mochten niet door geweld worden veranderd -> SU blij. Gorbatsjov (1985-1991) -> ‘Nieuwe Denken’ (perestrojka en glasnost) Drastische bezuinigingen leger. en door rechts door houding t. Soort Halsteindoctrine (uitsluitingspolitiek) ook in Azië: Taiwan.v. vertegenwoordigt China in de VN -> na bezoek Kissinger aan Peking: Algemene Vergadering van de VN accepteert communistische Volksrepubliek China als enige en ware representant van China. Ondertekende diverse verdragen -> reductie aantal kernwapens: INF-verdrag (1987) -> middellange afstandswapens. sjah vlucht en geestelijk sjiitische leider ayatollah Ruhollah Khomeini keert terug -> 1979: uitroeping van de Islamitische Republiek Iran -> Amerikaanse ambassade gegijzeld door islamitische demonstranten. R. belangrijkste steunpunt in Midden-Oosten -> door VS gesteunde sjah wekt veel onvrede op door zijn moderniseringspolitiek en schending van mensenrechten -> bom barst in 1978: revolutie breekt uit. M. START-verdrag (1991) -> lange afstandswapens. SU staat er redelijk goed voor -> betrekkelijk geïsoleerde economie. Kissinger blijft aan als minister van BZ -> Kissinger niet geliefd: vanaf links niet door steun die Kissinger gaf aan rechtse regimes. 1988 -> terugtrekken half miljoen soldaten uit Oost-Europa. Politiek: ruk naar rechts à in de VS à opkomst neoconservatieve beweging.

o Tijdens het Japanse regime  Vichy-regime bleef zitten  nationalisten ondergronds  belangrijkste groepering: ‘Vietminh’. Nationalistische strijd van veertig jaar  leiders  geweldloze M. - . o 27 december 1949  soevereiniteit overgedragen. Cambodja (1953) en Vietnam (1954). Kolonie  veel of weinig blanke kolonisten? Afrika  relatief veel  dekolonisatie moeizaam  En wilde het moederland de soevereiniteit overdragen aan de bestaande inheemse elite? Internationale omgeving  VS en SU na 1918  antikoloniale en anti-imperialistische politiek  Europa moest hier rekening mee houden  Koude Oorlog  VS steunden bijvoorbeeld de Fransen in Vietnam en zaten NL dwars in Indonesië. de nationalisten voor het tweede  Gandhi  eenheidsstaat. statusverlies imperium woog zwaarder. maar een bondgenoot. maar tekenden niet  zij zagen niets in de vrije verkiezingen in Vietnam  VS steunden het zuiden. verlies imperium woog minder zwaar  FRA en NL minder goed eruit gekomen. Noord-Zuid: dekolonisatie en staatsvorming Het dekolonisatieproces Europese mogendheden  na 1945  wilden af van hun kolonies  kosten te hoog. maar onder druk van de VS geen politiek voordeel  VS: Soekarno had een communistische staatsgreep verijdeld en was dus geen communist. o Nationalisten niet gelukkig met het verdrag  lieten het vallen  reactie NL: eerste politionele actie (koloniale oorlog)  militair succesvol. Bush sr. 1947  Engelse onderkoning Lord Mountbatten  UK verlaat Brits-Indië  gevolg: naast India was er een moslimstaat: Pakistan. Belangrijkste vraag: federatie of eenheidsstaat?  kwam elders ook voor  moederland koos vaak voor het eerste. o Definitieve nederlaag FRA  Dien Bien Phoe  mei 1954. waren helden. - Nederlands-Indië (Indonesië): o Federatie of eenheidsstaat? o 1946  verdrag van Linggadjati  nieuwe staatkundige federatie: de Verenigde Staten van Indonesië. verkondigen op Malta samen aan dat Koude Oorlog is afgelopen -> SU eigenlijk door politiek van Gorbatsjov. Azië India: o o o o Britse kolonie. Ganhdi en J. o Juli 1954  Akkoorden van Geneve  onafhankelijkheid van de drie landen  Vietnam: noord en zuid  VS namen deel aan de akkoorden. o Leider Zuid-Vietnam  Ngo Dinh Diem. Frans-Indochina: o Viel uiteen in Laos (1949). glasnost en perestrojka. geleid door Ho Chi Minh. Afspraken over blijvende economische samenwerking  soevereiniteitsoverdracht geen probleem  soms wel complicaties in de driehoeksrelatie moederland-kolonie-internationale omgeving die de dekolonisatie bemoeilijkten: Moederland  hoe was een land uit WOII gekomen? UK goed eruit gekomen. Nehru.- 1989 -> Gorbatsjov en G. zonder noemenswaardig geweld geïmplodeerd.

Golanhoogte. Clinton (VS)  1993  ondertekening Oslo-akkoorden  ‘land voor vrede’  ISR was bereid de bezette gebieden van 1967 terug te geven in ruil voor een vredesplan + erkenning van Palestijnse zijde  enige dat werd bereikt: Israëlische ontruiming van de Gazastrook (2005) . o 1987  radicalisering Palestijnen in de bezette gebieden  Intifadah  geheime gesprekken tussen Israël en PLO  Rabin (ISR) en Y.  1967  Nasser eiste het vertrek van USEF (VN veiligheidstroepen op grens ISR – EGT)  Israël vatte dit op als een oorlogsverklaring. Westelijke Jordaanoever. o Mei 1948  Israël roept de onafhankelijkheid uit  direct aangevallen door de buurlanden  deze landen werden uiteindelijk verslagen. Jordanië en Syrië zouden Israel aanvallen bij alle grenzen  onverwachte gebeurde  zij werden zelf aangevallen door Israel en in een ‘zesdaagse oorlog’ uitgeschakeld.v.l. Gazastrook. Egypte  ISR nauw overleg met FRA en UK  Suezcrisis  militaire nederlaag voor Nasser  reactie tegen Israël:  1964  Arabische Liga  oproep om Palestina van Zionistisch imperialisme te bevrijden  oprichting Palestine Liberation Organization (PLO)  onder Egyptische patronage  plannen voor een nieuwe aanval op Israël.Midden-Oosten Palestina: o 1947  UK gaf mandaat Palestina terug aan de VN  oplossing: verdeling in twee gebieden en internationaal toezicht over Jeruzalem  Joden gingen akkoord. o 1956  oorlog Israël vs.  Israël bezette nu  Sinaï. Arafat (PLO) o. B. OostJeruzalem  kwestie van de bezette gebieden  centrale rol in de ArabischeIsraëlische conflicten. de Arabieren niet  gewelddadige strijd tussen twee bevolkingsgroepen.  Egypte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful