+black1magenta

+

RECAPITULARE
S\ recapitul\m pe scurt regulile dup\ care form\m pluralul substantivelor în limba german\. În aceast\ lec]ie ne vom ocupa [i de câteva reguli noi, referitoare la formarea pluralului în limba german\. N-a]i uitat probabil c\ articolul hot\rât al pluralului este la toate genurile „die”. Articolul nehot\rât nu are form\ de plural. Urmeaz\ cele [apte moduri de formare ale pluralului: 1. Desinen]a pluralului „-er”: das Brett – die Bretter 2 Desinen]a pluralului „-er” + „Umlaut”: das Buch – die Bücher das Schloß – die Schlösser der Mann – die Männer 3. Desinen]a pluralului „-e”: der Tag – die Tage der Monat – die Monate der Ausweis – die Ausweise das Geschäft – die Geschäfte 4. Desinen]a pluralului „-n”: der Kollege – die Kollegen der Deutsche – die Deutschen die Straße – die Straßen die Zigarette – die Zigaretten die Schwester – die Schwestern die Haltestelle – die Haltestellen 5. Plural f\r\ desinen]\: der Koffer – die Koffer der Ober – die Ober der Hamburger – die Hamburger das Theater – die Theater das Brötchen – die Brötchen 6. Plural f\r\ desinen]\ cu „Umlaut”: der Bruder – die Brüder die Mutter – die Mütter 7. Desinen]a pluralului „-s”: der Park – die Parks das Restaurant – die Restaurants das Kino – die Kinos das Hotel – die Hotels der Vater – die Väter die Tochter – die Töchter der Wagen – die Wagen der Ratskeller – die Ratskeller der Fragebogen – die Fragebogen das Fenster – die Fenster das Essen – die Essen der Junge – die Jungen die Dame – die Damen die Stunde – die Stunden die Tante – die Tanten die Erdbeere – die Erdbeeren die Seite – die Seiten der Brief – die Briefe der Pfennig – die Pfennige das Konsulat – die Konsulate das Formular – die Formulare das Haus – die Häuser das Streichholz – die Streichhölzer das Kind – die Kinder

14 (25)

13 (13)

9 (14)

5 (2)

8 (27)

11 (12)

10 (20)

1
+black1magenta+

+black2magenta+

LEC}IA 15 – PARTEA ÎNTÂI
S\ începem lec]ia, ca [i pân\ acum, cu setul de cuvinte noi. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea lor: die Cola die Gitarre das Eis die Fahrkarte der Fußball > [di: ko:la] > [di: gitar\] > [das æs] > [di: fa:rkart\] > [de:r fu:sbal] > [de:r iuli] > [di: na]ionalitEt] > [das ræz\bUro:] > [de:r urlaup] > [de:r ]e:nmark[æn] > [di: ]æt] > [[ta:]angeHOrihkæt] > [de:r ]irk\l] – Cola – chitara – înghe]ata, ghea]a – biletul de c\l\torie – fotbalul; mingea de fotbal – iulie – na]ionalitatea – agen]ia de turism – concediul – bancnota de 10 m\rci – timpul, ora – cet\]enia

der Juli die Nationalität das Reisebüro der Urlaub der Zehnmarkschein die Zeit die Staatsangehörigkeit der Zirkel

– compasul

S\ repet\m cuvintele într-o alt\ ordine. Aten]ie la pronun]ie: die Staatsangehörigkeit der Zehnmarkschein der Zirkel die Zeit das Reisebüro die Cola der Urlaub die Gitarre der Fußball > [[ta:]angeHOrihkæt] > [de:r ]e:nmark[æn] > [de:r ]irk\l] > [di: ]æt] > [das ræz\bUro:] > [di: ko:la] > [de:r urlaup] > [di: gitar\] > [de:r fu:sbal] > [di: fa:rkart\] > [das æs] > [de:r iu:li] > [di: na]ionalitE:t] 2
+black2magenta+

– cet\]enia

– bancnota de 10 m\rci – compasul – timpul, ora – agen]ia de turism – Cola – concediul – chitara – fotbalul; mingea de fotbal – biletul de c\l\torie – înghe]ata, ghea]a – iulie – na]ionalitatea

die Fahrkarte das Eis der Juli die Nationalität

+black3magenta+

S\ folosim cuvintele noi în propozi]ii scurte. Încerca]i s\ pronun]a]i corect [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea cuvintelor: Ich möchte eine Fahrkarte nach Kiel. Im Juli haben wir Urlaub. Welche Nationalität haben Sie? Ich brauche einen Zirkel. Ich habe keine Zeit. Bitte, hier ist ein Zehnmarkschein. Wo ist das Reisebüro? Dana trinkt eine Cola. Ich spiele Gitarre. Er spielt Fußball. Ich kaufe ein Eis. > [ih mOHt\ æn\ fa:rkart\ naH ki:l] > [im iuli Ha:b\n vi:r urlaup] > [velh\ na]ionalitEt Ha:b\n zi:] > [ih brauH\ æn\n ]irk\l] > [ih Ha:b\ kæn\ ]æt] > [bit\ Hi:r ist æn ]Enmark[æn] > [vo: ist das ræz\bUro:] > [dana trinkt æn\ ko:la] > [ih [pi:l\ gitar\] > [e:r [pi:lt fu:sbal] > [ih kauf\ æn æs] – A[ dori un bilet de c\l\torie pân\ la Kiel. – În iulie avem concediu. – Ce na]ionalitate ave]i?

– Am nevoie de un compas. – N-am timp. – Poftim, aici este o bancnot\ de 10 m\rci. – Unde este agen]ia de turism? – Dana bea o Cola. – Cânt la chitar\. – El joac\ fotbal. – Cump\r o înghe]at\.

A]i re]inut deja substantivele noi ale lec]iei? Traduce]i în limba german\, re]inând pronun]ia corect\: bancnota de zece m\rci biletul de c\l\torie agen]ia de turism compasul timpul, ora chitara na]ionalitatea iulie înghe]ata fotbalul Cola concediul > der Zehnmarkschein > die Fahrkarte > das Reisebüro > der Zirkel > die Zeit > die Gitarre > die Nationalität > der Juli > das Eis > der Fußball > die Cola > der Urlaub > [de:r ]e:nmark[æn] > [di: fa:rkart\] > [das ræz\bUro:] > [de:r ]irk\l] > [di: ]æt] > [di: gitar\] > [di: na]ionalitEt] > [de:r iu:li] > [das æs] > [de:r fu:sbal] > [di: ko:la] > [de:r urlaup]

3
+black3magenta+

. ich esse kein Eis. ich brauche keine Fahrkarte. > Nein. > Wie ist deine Nationalität? > Ich esse Eis. nu este. > Nein. Î]i dau o bancnot\ de zece m\rci. Folosi]i filtrul ro[u: În iulie sunt în concediu. > Nein. er hat kein Geld. wir haben keine Zeit. ich kaufe keine Gitarre. > Nein. ich habe keinen Sohn. traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba german\. Cuvintele „kein. > Ich spiele Gitarre. ich esse keine Äpfel. > Nein. das ist keine. > Nein. keine”. R\spunde]i la întreb\ri folosind filtrul ro[u: Hast du einen Sohn? Brauchst du eine Fahrkarte? Willst du einen Zirkel? Habt ihr Zeit? Hat er Geld? Kaufst du eine Gitarre? Ißt du Eis? Haben Sie jetzt Urlaub? Eßt ihr Äpfel? Bist du Deutscher? Trinkst du Cola? > Nein. Înainte de a trece la o alt\ form\ de nega]ie. El joac\ fotbal. Unde este biletul t\u de c\l\torie? Aceasta este agen]ia noastr\ de voiaj? Unde este compasul meu? N-am timp. > Im Juli habe ich Urlaub. ich will keinen Zirkel. > Ich gebe dir einen Zehnmarkschein. keine”primesc desinen]a dup\ genul [i cazul substantivului. nu este. > Nein. > Dana trinkt eine Cola. De ce na]ionalitate e[ti? M\nânc înghe]at\. das ist keiner. das ist keins. > Wo ist deine Fahrkarte? > Ist das unser Reisebüro? > Wo ist mein Zirkel? > Ich habe keine Zeit. ich trinke keine Cola. – Nu. > Nein. Cânt la chitar\. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\ [i urm\ri]i traducerea lor în limba român\: Ist das ein Bleistift? Ist das eine Schere? Ist das ein Buch? Nein. s\ recapitul\m articolul nehot\rât de nega]ie „kein. – Nu. > Nein. 4 +black4magenta+ – Acesta este un creion? – Aceasta este o foarfec\? – Aceasta este o carte? – Nu. > Er spielt Fußball. ich bin kein Deutscher. Dana bea o Cola. ich habe jetzt keinen Urlaub.+black4magenta+ Dup\ recapitularea cuvintelor. nu este. Nein. Nein. > Nein.

– Nu. – Nu. ich trinke >keins. Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ cu unul dintre articolele „keiner. Nein. das ist keins. – Nu. – Nein. În r\spunsuri am înlocuit substantivul cu articolul „kein” cu care se acord\ în num\r. ich brauche >keinen. n-am. wir trinken >keine. n-am. ich habe >keins. ich habe keinen. gen [i caz. n-am. hier gibt es >keine. Observa]i genul. Nein. – Ai un creion? – Ai o foarfec\? – Ai o carte? – Ai c\r]i? – Ai creioane? – Nu. ich habe keine. das ist >keiner.+black5magenta+ Hast du einen Bleistift? Hast du eine Schere? Hast du ein Buch? Hast du Bücher? Hast du Bleistifte? Nein. 5 +black5magenta+ . – Nein. Ist das eine Kirche? – Aceasta este o biseric\? Nein. dort steht >keiner. ich habe keine. Ist das ein Schloß? – Acesta este un palat? Nein. – Nu. Nein. – Nein. – Nein. – Nein. n-am. n-am. ich habe keine. keine. nu este. – Nein. hier gibt es >keins. – Nu. – Nein. Ihre Fahrkarte! Gibt es hier ein Reisebüro? Steht dort ein Polizist? Gibt es hier eine Bank? Habt ihr noch Büroklammern? Trinkt ihr Cola? – Nein. – Ich habe leider >keine. – Nu. hier gibt es >keine. num\rul [i cazul substantivului. das ist keiner. keinen”: Hast du ein Heft? Brauchst du einen Zirkel? Ist das ein Kalender? Gibt es hier ein Restaurant? Haben Sie einen Zehnmarkschein? Gibt es hier eine Straßenbahn? Trinkst du Bier? Bitte. ich habe auch >keinen. hier gibt es >keins. de exemplu: Ist das ein Wagen – Aceasta este o ma[in\? Nein. – Nein. keins. – Nu. Nein. nu este. das ist keine. nu este. – Nein. – Nein. – Nein. ich habe keins. wir haben >keine.

. n-am nevoie.) de meserie – pe curând (form\ de `ncheiere folosit\ la convorbirile telefonice) > [e:r maHt urlaup] > [e:r ist fon beru:f] > [auf vi:d\rHO:r\n] S\ introducem cuvintele noi în propozi]ii: Frau Maria telefoniert zum Reisebüro. la revedere (form\ de `ncheiere folosit\ la convorbirile telefonice) – a fi. ich brauche keins. > Steht dort ein Polizist? > Nein.) von Beruf auf Wiederhören > [e:r telefoni:rt] > [e:r bekomt] – el telefoneaz\ – el prime[te – el este în concediu – el este (. Acolo este un poli]ist? Nu. n-am. Wo bekomme ich eine Fahrkarte? Kann ich ein Visum bekommen? Auf Wiederhören! > [frau maria telefoni:rt ]um ræz\bUrO:] > [ih mOht\ in zal]burk urlaup maH\n] > [vo: bekom\ ih æn\ fa:rkart\] > [kan ih æn vi:zum bekom\n] > [auf vi:d\rHO:r\n] – Doamna Maria telefoneaz\ la agen]ia de turism.. Unde este aici în apropiere o prim\rie? Aici nu este.. Ave]i struguri? Nu.. > Brauchst du ein Visum? > Nein. n-avem. – A[ vrea s\ petrec concediul în Salzburg... > Hast du Kinder? > Nein. de meserie von Beruf sein > [fon beru:f zæn] S\ repet\m aceste expresii în alt\ ordine. dort steht keiner. > Wo ist hier in der Nähe ein Rathaus? > Hier gibt es keins.. ich habe keine..+black6magenta+ În urm\torul exerci]iu folosi]i independent aceste construc]ii gramaticale: Ai nevoie de o viz\? Nu. la persoana a treia singular: er telefoniert er bekommt er macht Urlaub er ist (. Ai copii? Nu. – Unde g\sesc un bilet de c\l\torie? – Pot s\ primesc (o) viz\? – Pe curând! (formul\ de `ncheiere a unei convorbiri telefonice) 6 +black6magenta+ . acolo nu este. > Haben Sie Weintrauben? > Nein. Ich möchte in Salzburg Urlaub machen. wir haben keine.. S\ ne îmbog\]im vocabularul cu alte câteva cuvinte [i expresii noi: telefonieren bekommen Urlaub machen auf Wiederhören > [telefoni:r\n] > [bekom\n] > [urlaup maH\n] > [auf vi:d\rHO:r\n] – a telefona – a primi – a face concediul – pe curând.

+black7magenta+ Was sind Sie von Beruf? > [vas zint zi: fon beru:f] > [e:r ist le:r\r fon beru:f] – Ce meserie ave]i?/ Cu ce v\ ocupa]i? – El este profesor (de meserie). > Wir wollen in Deutschland Urlaub machen. Gut. Kann ich das auch im Reisebüro bekommen? Nein. > Agen]ia „Gute Reisen”. das kostet neunzig Mark. Kommen Sie bitte zu uns und kaufen Sie die Fahrkarte! Dann können Sie ein Visum im Konsulat bekommen. Er ist Lehrer von Beruf. El este acum în concediu. Ist das sehr teuer? München-Salzburg-München. > Ich will nach Hause telefonieren. Sie müssen zum Konsulat gehen. 7 +black7magenta+ > În iulie doamna Maria d\ un telefon la agen]ia de turism. bun\ ziua! > Bun\ ziua! A[ vrea s\-mi petrec concediul în Salzburg. > Veni]i la noi [i cump\ra]i biletul de c\l\torie. Vreau s\ telefonez acas\. > Este foarte scump? > München-Salzburg-München cost\ 90 m\rci. Dann müssen Sie Visum haben. brauche ich auch ein Visum? Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? Ich bin Rumänin. guten Tag! Guten Tag! Ich möchte in Salzburg Urlaub machen. > {i am nevoie de un bilet de c\l\torie. Vrem s\ petrecem concediul în Germania. > Bine. Pe curând! (la telefon) > Was sind Sie von Beruf? > Ich bin von Beruf Lehrerin. Traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba german\: Ce meserie ave]i? Sunt profesoar\. trebuie s\ merge]i la consulat. Reisebüro „Gute Reisen”. > Atunci trebuie s\ ave]i viz\. > Atunci pute]i s\ ob]ine]i o viz\ de la consulat. S\ recapitul\m din nou cuvintele [i expresiile din aceast\ parte a lec]iei. > Er macht jetzt Urlaub. > Er bekommt dieses Buch. El prime[te aceast\ carte. am nevoie [i de (o) viz\? > Ce cet\]enie ave]i? > Sunt românc\. > Pot s-o primesc [i de la agen]ia de turism? > Nu. Und ich brauche eine Fahrkarte. > Auf Wiederhören! Citi]i cu voce tare textul urm\tor [i încerca]i s\-l traduce]i în limba român\: Im Juli telefoniert Frau Maria zum Reisebüro. .

Trebuie s\ schimb bancnota de 10 m\rci. Tati. > Vati. El [tie s\ cânte bine la chitar\. 8 +black8magenta+ . Po]i s\ r\mâi acas\. > Leider kann ich nicht kommen. das mache ich. 0 2a 1 3 2b – Das Visum. > Ich will jetzt eine Cola trinken. > Du kannst zu Hause bleiben. El trebuie s\ aib\ mult timp. Acum îns\ vreau s\ joc fotbal. În aceste propozi]ii afirmative [i interogative partea conjugat\ a predicatului – verbul modal – st\ totdeauna pe pozi]ia a doua (2). Din p\cate nu pot s\ vin. Was | kann | ich | im Konsulat | bekommen? 0 2a 1 4 2b Wo | kann | ich | das Visum | bekommen? – Im Konsulat. kannst du mir ein Eis kaufen? > Im Juli möchte ich nach Salzburg fahren. de exemplu: 1 2a 3 4 2b Ich | kann | im Konsulat | das Visum | bekommen. > Er muß viel Zeit haben. Traduce]i în limba german\: Trebuie s\ mergem la consulat.+black8magenta+ Gut. Danke schön! Bitte sehr! Auf Wiederhören! > Bine. > Er kann schon dasein. > Wir müssen zum Konsulat gehen. 3 2a 1 4 2b Im | Konsulat | kann | ich | das Visum | bekommen. În urm\torul exerci]iu urm\ri]i cu aten]ie locul infinitivului în propozi]ie. a[a voi face. > Jetzt will ich aber Fußball spielen. El poate fi deja aici. po]i s\-mi cumperi o înghe]at\? În iulie a[ vrea s\ merg la Salzburg. > Ich soll den Zehnmarkschein wechseln. 4 2a 1 3 2b Das | Visum | kann | ich | im Konsulat | bekommen. Mul]umesc frumos! > Cu pl\cere! Pe curând! Probabil a]i observat c\ ordinea cuvintelor în propozi]iile cu verb modal difer\ de cea a propozi]iilor f\r\ verb modal. Acum vreau s\ beau o Cola. iar forma infinitival\ (2b) pe ultimul loc. > Er kann gut Gitarre spielen.

din p\cate. Sie brauchen eins. Pot s-o primesc la agen]ia de turism? Ce ocupa]ie ave]i? Nu joc fotbal. S\ recapitul\m propozi]iile cu verbul „dasein”. 9 +black9magenta+ > Frau Maria telefoniert zum Reisebüro.„a fi prezent”. > Cine este deja aici? > So]ul meu nu este aici. . Traduce]i în limba român\: Meine Schwester ist nicht da. Am nevoie de un bilet de c\l\torie. > Er ißt Eis. Ce cet\]enie ave]i? Când vre]i s\ c\l\tori]i în Austria. > Sora mea nu este aici. Wer ist schon da? Mein Mann ist leider nicht da. Ultimul exerci]iu din aceast\ parte a lec]iei este o traducere în limba german\: Doamna Maria d\ un telefon la agen]ia de turism. > Ich habe leider kein Geld. > Maria este deja aici? > Ea nu este aici. > Ich möchte in Salzburg Urlaub machen. > Ich brauche eine Fahrkarte. im Juli? > Brauche ich auch ein Visum? > Ja. > Klaus [i maistrul lui sunt deja aici. Pe curând! (la telefon) So]ul meu nu este aici. – Este o scrisoare aici. Es ist ein Päckchen da. Pute]i s\ schimba]i o bancnot\ de 10 m\rci? Ea bea doar Cola. ave]i nevoie. > Auf Wiederhören! > Mein Mann ist nicht da. El m\nânc\ înghe]at\. > Er spielt gut Gitarre. A[ vrea s\-mi petrec concediul în Salzburg. > Kann ich das im Reisebüro bekommen? > Was sind Sie von Beruf? > Ich spiele nicht Fußball. în iulie? Am nevoie [i de o viz\? Da. Din p\cate n-am bani. Vrei un compas? El n-are timp. Ist Maria schon da? Sie ist nicht da. > Können Sie einen Zehnmarkschein wechseln? > Sie trinkt nur Cola. El cânt\ bine la chitar\. > Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? > Wann wollen Sie nach Österreich fahren. sie arbeitet noch. > Willst du einen Zirkel? > Er hat keine Zeit. lucreaz\ înc\. Adverbul „da” este accentuat. de aceea se desparte de r\d\cina verbului [i în propozi]ie ocup\ ultimul loc. > Este un pache]el aici. de exemplu: Es ist ein Brief da.+black9magenta+ În lec]ia precedent\ am întâlnit de mai multe ori verbul „dasein” . Klaus und sein Meister sind schon da.

+black10magenta+ LEC}IA 15 – PARTEA A DOUA S\ începem lec]ia cu câteva cuvinte uzuale. Citi]i-le cu voce tare: die Champignons der Geburtstag das Institut der Januar der Kugelschreiber die Lebensmittel die Notiz das Obst. Aten]ie la pronun]ie: das Obst.und Gemüsegeschäft der Sommer der Test Tschüß > [di: [ampiñons] > [de:r gebur]ta:k] > [das institu:t] > [de:r ianuar] > [de:r ku:g\l[ræb\r] > [di: le:b\nsmit\l] > [di: noti:]] > [das o:pst unt gemU:z\ge[eft] > [de:r zom\r] > [de:r test] > [t[Us] > [di: voH\nta:g\] – ciupercile – ziua de na[tere – institutul – ianuarie – pixul – alimentele – noti]a – aprozarul – vara – testul – Salut! Pa! (numai la desp\r]ire) – zilele s\pt\mânii die Wochentage Grupul de sunete „[t[]” din cuvântul „Tschüß” se pronun]\ ca [i grupul „ci” din cuvântul „cioar\”.und Gemüsegeschäft die Wochentage der Kugelschreiber Tschüß > [das o:pst unt gemU:z\ge[eft] > [di: voH\nta:g\] > [de:r ku:g\l[ræb\r] > [t[Us] > [di: [ampiñons] > [de:r gebur]ta:k] > [de:r test] > [de:r ianuar] > [das institu:t] > [di: noti:]] > [de:r zom\r] > [di: le:b\nsmit\l] – aprozarul – zilele s\pt\mânii – pixul – Salut! Pa! (numai la desp\r]ire) – ciupercile – ziua de na[tere – testul – ianuarie – institutul – noti]a – vara – alimentele die Champignons der Geburtstag der Test der Januar das Institut die Notiz der Sommer die Lebensmittel 10 +black10magenta+ . Acum s\ repet\m cuvintele în alt\ ordine.

Alimentele sunt scumpe la noi. – Alimentele sunt scumpe. Ich gehe schon. – Unde este institutul? – Ziua mea de na[tere este în ianuarie. Wir schreiben einen Test. – Ich gehe ins >Obst. Salut! Când este ziua ta de na[tere? – Wie heißen >die Wochentage? – Wo ist >das Institut? – Ich habe im Januar >Geburtstag. Salut! – El are un pix. – Plec deja. – Aici este un aprozar. Hier ist ein Obst. – Nu m\nânc ciuperci. – Sie schreibt mit >einem Kugelschreiber.+black11magenta+ S\ introducem cuvintele noi `n propozi]ii. Tschüß! Er hat einen Kugelschreiber. Ich esse keine Champignons. Die Lebensmittel sind teuer. M\ duc la aprozar. – Care sunt zilele s\pt\mânii? – El face o noti]\. Urm\ri]i cu aten]ie traducerea lor: Jetzt haben wir Sommer. – >Der Sommer ist sehr schön. Noi scriem un test. El noteaz\ ceva în caiet.und Gemüsegeschäft. – Ich kaufe ein Pfund >Champignons. – Er macht im Heft >eine Notiz. >Tschüß! – Wann hast du >Geburtstag? A]i re]inut deja cuvintele noi? Verifica]i-v\ traducându-le în limba german\: alimentele Salut! (la plecare) zilele s\pt\mânii pixul > die Lebensmittel > Tschüß! > die Wochentage > der Kugelschreiber 11 +black11magenta+ > [di: le:b\nsmit\l] > [t[Us] > [di: vo:H\nta:g\] > [de:r ku:g\l[ræb\r] . Plec deja. Wie heißen die Wochentage? Er macht eine Notiz. Completa]i propozi]iile `n limba german\. Ea scrie cu un pix. Vara este foarte frumoas\. Folosi]i filtrul ro[u: Care sunt zilele s\pt\mânii? Unde este institutul? Ziua mea de na[tere este în ianuarie. – Ich gehe schon. – Wir schreiben >einen Test.und Gemüsegeschäft. Cump\r jum\tate de kilogram de ciuperci. Citi]i cu voce tare. – Noi scriem un test. – >Die Lebensmittel sind bei uns teuer. Wo ist das Institut? Ich habe im Januar Geburtstag. > [ie]t Ha:b\n vi:r zom\r] > [vi: Hæs\n di: vo:H\nta:g\] > [e:r maHt æn\ noti:]] > [vo: ist das institu:t] > [ih Ha:b\ im ianuar gebur]ta:k] > [vi:r [ræb\n æn\n test] > [ih es\ kæn\ [ampiñons] > [ih ge:\ [o:n t[Us] > [e:r Hat æn\n ku:g\l[ræb\r] > [di: le:b\nsmit\l zint tœ\r] > [hi:r ist æn o:pst unt gemU:z\ge[eft] – Acum este var\.

Citi]i cu voce tare: die Zeit die Notiz die Zeitschrift die Frau die Botschaft der Polizist der Herr der Diplomat die Zeiten die Notizen die Zeitschriften die Frauen die Botschaften die Polizisten die Herren die Diplomaten > [di: ]æt\n] > [di: noti:]\n] > [di: ]æt[rift\n] > [di: frau\n] > [di: bo:t[aft\n] > [di: poli]ist\n] > [di: Her\n] > [di: diploma:t\n] – timpurile – noti]ele – revistele – femeile – ambasadele – poli]i[tii – domnii – diploma]ii Aceste substantive formeaz\ pluralul cu ajutorul desinen]ei „-en”. Sie macht jetzt Notizen.und Gemüsegeschäft > der Januar > die Champignons > der Test > der Geburtstag > [das institu:t] > [di: noti:]] > [de:r zom\r] > [das o:pst unt gemU:z\ge[eft] > [de:r ianuar] > [di: [ampiñons] > [de:r test] > [de:r gebur]ta:k] Acum s\ înv\]\m pluralul urm\torului grup de substantive.en – femeia. Die Frauen sprechen viel. > [unz\r\ ]æt\n zint [O:n] > [e:r kauft ]væ ]æt[rift\n] > [zi: maHt ie]t noti:]\n] > [di: frau\n [preh\n fi:l] – Tr\im timpuri bune. – Ea cunoa[te doi domni.. Er kauft zwei Zeitschriften. die Herren – domnii. > [ih ze:\ kæn\ poli]ist\n] > [zi: kent ]væ Her\n] > [hi:r arbæt\n diploma:t\n] 12 +black12magenta+ . de exemplu: die Frau – femeia. Hier gibt es keine Botschaften. Hier arbeiten Diplomaten. Sie kennt zwei Herren. die Frauen – femeile. În vocabular vom nota aceast\ form\ de plural în modul urm\tor: die Frau. – Aici lucreaz\ diploma]i. – Femeile vorbesc mult. – Ea ia acum noti]e.+black12magenta+ institutul noti]a vara aprozarul ianuarie ciupercile testul ziua de na[tere > das Institut > die Notiz > der Sommer > das Obst. Acum s\ folosim pluralul noilor substantive în propozi]ii: Unsere Zeiten sind schön. > [hi:r gipt es kæn\ bo:t[aft\n] Ich sehe keine Polizisten. der Herr – domnul. – Nu v\d poli]i[ti. – Aici nu sunt ambasade. – Ea cump\r\ dou\ reviste.

– Tu m\nânci struguri. Aceste substantive sunt de declinare slab\. Vocala „e-”se schimb\ în „i-”: du ißt – tu m\nânci er ißt – el m\nânc\. 5 (7) Verbul „essen” – „a mânca” î[i schimb\ r\d\cina la persoana a doua [i a treia singular. – Ich sehe deinen >Jungen. Tr\im timpuri bune. La Pite[ti nu sunt ambasade. – Vinerea eu m\nânc pe[te. Nu iau noti]e. Aceasta este o revist\ pentru b\rba]i. – Voi mânca]i numai cartofi. Ele primesc la plural totdeauna desinen]a „-n” sau „-en”. – In Pite[ti gibt es >keine Botschaften. – Ea nu m\nânc\ ceap\.„a mânca”.+black13magenta+ Unele substantive de genul masculin se declin\ în mod neregulat. Ihr ißt nur Kartoffeln. – Ich sehe hier >keine Polizisten. Îl v\d pe b\iatul t\u. Nu v\d aici poli]i[ti. – Herr Kurz und Herr Team sind >Diplomaten. – El m\nânc\ mult salam. Er ißt viel Salami. 13 +black13magenta+ . cu excep]ia cazului nominativ. Du ißt Weintrauben. Am Freitag esse ich Fisch. Folosi]i filtrul ro[u: El cump\r\ dou\ reviste. – Er kauft zwei >Zeitschriften. > [vi:r es\n fi:l bro:t] > [du ist væntraub\n] > [zi: ist kæn\ ]vi:b\ln] > [i:r ist nu:r kartof\ln] > [e:r ist fi:l zala:mi] > [am fræta:k es\ ih fi[] – Mânc\m mult\ pâine. primesc de asemenea desinen]a „-n”. de exemplu: Singular nominativ: acuzativ: dativ: der Polizist den Polizisten dem Polizisten der Junge den Jungen dem Jungen der Bekannte den Bekannten dem Bekannten Verifica]i dac\ a]i re]inut noile forme de plural completând urm\toarele propozi]ii `n limba german\ cu forma corespunz\toare a substantivului. Acest verb se declin\ ca [i verbul „vergessen” – „a uita”. – Diese Zeitschrift ist für >Herren. Domnul Kurz [i domnul Team sunt diploma]i. – Ich mache >keine Notizen. – >Die Zeiten sind schön. iar la singular. Sie ißt keine Zwiebeln. S\ exers\m verbul „essen”. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\ [i urm\ri]i traducerea lor în limba român\: Wir essen viel Brot.

Dar eu m\nânc multe fructe. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\. – >Sie essen viel Weintrauben. Traduce]i urm\toarele propozi]ii exclamative în limba german\: Schimba]i bancnota de 10 m\rci! Lua]i un taxi! T\ia]i placa în patru! Nu uita]i de ochelarii de protec]ie! Întreba]i la libr\ria de vis-à-vis! > Wechseln Sie den Zehnmarkschein! > Nehmen Sie ein Taxi! > Schneiden Sie die Platte in vier Teile! > Vergessen Sie die Schutzbrille nicht! > Fragen Sie mal in der Buchhandlung gegenüber! 14 +black14magenta+ . – Warum >eßt ihr keine Äpfel? – >Essen Sie diesen Apfel. Citi]i-le cu voce tare [i folosi]i filtrul ro[u: Tu nu m\nânci ceap\. – >Ich esse aber viel Obst.+black14magenta+ Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\. În exerci]iul urm\tor fi]i aten]i la propozi]iile exclamative. acest m\r. – >Du ißt ein Brötchen mit Käse. urm\rind cu aten]ie traducerea lor în limba român\. bitte. – >Wir essen etwas Schinken. Ea nu m\nânc\ legume. – >Er ißt viel Obst. – >Du ißt keine Zwiebeln. de exemplu: Essen Sie! – Mânca]i (dumneavoastr\)! Mânca]i voi! Folosirea pronumelui „Sie” dup\ modul imperativ al verbului este obligatorie. – >Sie ißt kein Gemüse. De ce nu mânca]i mere? Mânca]i. Ei m\nânc\ mul]i struguri. Tu m\nânci o chifl\ cu brânz\. ~ncerca]i s\ re]ine]i intona]ia lor: Fragen Sie diesen Polizisten! Trinken Sie diesen Wein! Behalten Sie diesen Paß! Nehmen Sie Platz! Wechseln Sie dieses Geld! Parken Sie diesen Wagen! Schreiben Sie diesen Brief! – Întreba]i-l pe acest poli]ist! – Be]i vinul acesta! – P\stra]i acest pa[aport! – Lua]i loc! – Schimba]i banii ace[tia! – Parca]i aceast\ ma[in\! – Scrie]i aceast\ scrisoare! La forma de polite]e folosim acelea[i forme exclamative ca [i la persoana a treia plural. Mânc\m pu]in\ [unc\. v\ rog. El m\nânc\ multe fructe.

de exemplu: Die Kirche ist gegenüber der Bank. – Du wohnst >bei seiner Schwester. Donnerstag. – Biserica este vis-à-vis de banc\. – Die Schreinerei liegt >gegenüber dem Bahnhof. Freitag. R\spunde]i la întreb\ri folosind filtrul ro[u: Wie heißen die Wochentage? – Die Wochentage heißen: > Montag. Suntem la m\tu[a mea.und Gemüsegeschäft. El scrie cu pixul. Prepozi]ia „gegenüber” poate sta înainte sau dup\ substantiv. – Er wohnt der Kirche >gegenüber. Ea st\ în fa]a profesoarei. > Am Sonntag gehe ich in die Kirche. Mittwoch. 15 +black15magenta+ . – Wir sind >bei meiner Tante. am Montag habe ich keine Zeit. – Er schreibt >mit dem Kugelschreiber. în fa]a” cere totdeauna cazul dativ. Libr\ria este vis-à-vis de tutungerie. – Das Institut liegt >gegenüber dem Obst. am Sonnabend arbeite ich nicht. sau Die Kirche ist der Bank gegenüber. Sonnabend. Institutul este vis-à-vis de aprozar. Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\. – Die Buchhandlung liegt >gegenüber dem Tabakgeschäft. Citi]i-le cu voce tare [i re]ine]i pronun]ia corect\. – Biserica este vis-à-vis de banc\.+black15magenta+ Cump\ra]i dou\ cutii de agrafe de birou! > Kaufen Sie zwei Schachteln Büroklammern! > Kommen Sie und kaufen Sie die Fahrkarte! Veni]i [i cump\ra]i biletul de c\l\torie! Prepozi]ia „gegenüber” – „vis-à-vis. > Nein. Sonntag. – Sie steht der Lehrerin >gegenüber. Folosi]i filtrul ro[u: Atelierul de tâmpl\rie se afl\ vis-à-vis de gar\. Tu locuie[ti la sora lui. S\ recapitul\m zilele s\pt\mânii. Welcher Tag ist heute? Welcher Tag war gestern? Welcher Tag ist morgen? Arbeiten Sie am Sonnabend? Lernen Sie am Montag Deutsch? Wann gehen Sie in die Kirche? > Heute ist Donnerstag. > Gestern war Mittwoch. > Nein. > Morgen ist Freitag. Dienstag. El locuie[te vis-à-vis de biseric\.

> Alimentele [i c\r]ile sunt foarte scumpe aici. > Po]i s\-mi aduci unul? > Pe curând! Al t\u Rolf (în scrisoare). > Cump\r de la aprozar jum\tate de kilogram de ciuperci. Der Sommer kommt im Juni. Kannst du mir eins bringen? Dein Rolf. > Nu pot s\-mi cump\r aici dic]ionarul. Im Sommer will ich nach Cluj fahren. > Sper s\-l scrii bine. > Rolf scrie o scrisoare cu pixul. > Trebuie s\ ai un pa[aport. Lernst du im Goethe Institut Deutsch? Kannst du schon deutsch lesen und schreiben? Hier hast du einen Test.und Gemüsegeschäft ein Pfund Champignons. > Ziua de na[tere a prietenului meu este în ianuarie. Mein Freund hat im Januar Geburtstag. Dar nu [tiu de ce am nevoie. Maria. > Guten Tag! Ich möchte meinen Urlaub in Salzburg machen. Bun\ ziua! A[ vrea s\-mi petrec concediul în Salzburg. was ich brauche. du willst nach Frankfurt kommen. > Wir können Ihnen dabei helfen. > Im Juli telefoniert Frau Maria zum Reisebüro. Traduce]i în limba român\: Rolf schreibt mit einem Kugelschreiber einen Brief. Ich kann mir hier das Wörterbuch nicht kaufen. > Dar n-ai nevoie de viz\. > Minunat! Atunci locuim împreun\. Hoffentlich schreibst du ihn gut. Prima! Da wohnen wir zusammen. > Înve]i german\ la Institutul Goethe? > {tii deja s\ cite[ti [i s\ scrii în german\? > Aici ai un test. > Aber ich weiß nicht. > La var\ vreau s\ plec la Cluj. V\ putem ajuta. > Vara începe (vine) în iunie. Lebensmittel und Bücher sind hier sehr teuer.+black16magenta+ Acum pute]i verifica cât de bine v-a]i însu[it materia din partea a doua a lec]iei. > Klaus nu ia noti]e. 16 +black16magenta+ . Acum traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba german\. Das ist doch nicht alles. > Aceasta nu este înc\ totul. tu vrei s\ vii la Frankfurt. Klaus macht keine Notizen. Aber du brauchst kein Visum. Tschüß! Ich kaufe im Obst. > Maria. Du mußt einen Paß haben. Folosi]i filtrul ro[u: În iulie doamna Maria telefoneaz\ la agen]ia de turism.

> Oder wollen Sie mit dem Wagen nach Salzburg fahren? > Was kostet eine Fahrkarte MünchenSalzburg-München? > Die ist nicht teuer. Este foarte mult/scump. îns\ intona]ia lor este diferit\. > Das ist sehr teuer. Mul]umesc mult! Pe curând! (la telefon) Cât cost\ ciupercile? 10 m\rci kilogramul. Sie brauchen kein Visum. Vielen Dank! > Auf Wiederhören! > Was kosten die Champignons? > Zehn Mark das Kilo. > Muß ich auch zum Konsulat gehen? > Nein.+black17magenta+ Ave]i nevoie de pa[aport [i de bilet de c\l\torie. ich verstehe Sie. Vom `ncheia lec]ia cu un exerci]iu de pronun]ie. v\ în]eleg. n-ave]i nevoie de viz\. Urm\toarele perechi de propozi]ii sunt identice. Trebuie s\ m\ duc [i la consulat? Nu. Sau vre]i s\ merge]i cu ma[ina la Salzburg? > Sie brauchen einen Paß und eine Fahrkarte. Citi]i-le cu voce tare: Fragen Sie diesen Polizisten! Parken Sie diesen Wagen! Wechseln Sie dieses Geld! Trinken Sie diesen Kaffee! Kaufen Sie ein Wörterbuch! Kommen Sie zu uns! Behalten Sie den Paß zu Hause! – Fragen Sie diesen Polizisten? – Parken Sie diesen Wagen? – Wechseln Sie dieses Geld? – Trinken Sie diesen Kaffee? – Kaufen Sie ein Wörterbuch? – Kommen Sie zu uns? – Behalten Sie den Paß zu Hause? 17 +black17magenta+ . Sie kostet nur neunzig Mark. verstehen Sie mich? > Ja. V\ cost\ doar 90 de m\rci. Cât cost\ un bilet München-Salzburg-München? Nu este scump. m\ în]elege]i? Da.

Aceste substantive primesc la plural desinen]a „-n” sau „-en”. Ordinea cuvintelor în propozi]iile cu verb modal: Verbul modal conjugat st\ pe locul al doilea.) 15. das ist kein Kalender. – Pot s\-mi procur viza la consulat. Nein. „keins”: Cuvântul „kein + termina]ie” se folose[te des în r\spunsuri scurte f\r\ substantiv. 15.3. de exemplu: Ich kann im Konsulat das Visum bekommen. – Prietenul meu nu este azi aici. das ist keiner.+black18magenta+ RECAPITULAREA LEC}IEI 15 15. având forma dup\ genul [i cazul substantivului pe care-l înlocuie[te. iar infinitivul verbului pe ultimul loc. de exemplu: Ist das ein Kalender? Ist das ein Schloß? Ist das eine Kirche? Nein. schimbându-[i vocala din r\d\cin\ astfel: ich esse du ißt er ißt sie ißt es ißt – eu m\nânc – tu m\nânci – el m\nânc\ – ea m\nânc\ – m\nânc\ wir essen ihr ißt sie essen Sie essen – noi mânc\m – voi mânca]i – ei/ele m\nânc\ – dumneavoastr\ mânca]i 18 +black18magenta+ . iar la singular. primesc tot desinen]a „-n” sau “-en”. exceptând cazul nominativ. – Unde pot s\-mi procur viza? – Nu pot s\ primesc viz\ pentru America.4. Multe substantive masculine sunt de declinare slab\. Nein. das ist keine Kirche sau sau sau Nein. Urm\torul grup de substantive prime[te la plural desinen]a „-en”. Nein.1. Verbul „essen” – „a mânca” se conjug\ neregulat. das ist keins. 15. Cuvântul „dasein” se folose[te ca [i verbele separabile. Nein.2. 15. das ist keine.-en – timpul. de exemplu: Mein Freund ist heute nicht da. Wo kann ich das Visum bekommen? Ich kann das Visum nach Amerika nicht bekommen. de exemplu: Singular nominativ: acuzativ: dativ: Plural nominativ: acuzativ: dativ: die Polizisten die Polizisten den Polizisten die Jungen die Jungen den Jungen die Deutschen die Deutschen den Deutschen der Polizist den Polizisten dem Polizisten der Junge den Jungen dem Jungen der Deutsche den Deutschen dem Deutschen 15. de exemplu: die Zeit – timpul der Polizist – poli]istul die Zeiten – timpurile die Polizisten – poli]i[tii (În vocabular le g\si]i în felul urm\tor: die Zeit. das ist kein Schloß. Cuvintele „keiner”.5.6.

Das Haus liegt der Botschaft gegenüber. indiferent de loc. 19 +black19magenta+ . dar.+black19magenta+ 15. verbul se conjug\ ca la persoana a treia. de exemplu: Essen Sie Äpfel! Mânca]i mere! În propozi]iile imperative accentul joac\ un rol important. – Casa se afl\ vis-à-vis de ambasad\. num\rul plural. cere `ntotdeauna cazul dativ. La modul imperativ. la forma de polite]e.8. – Casa se afl\ vis-à-vis de ambasad\.7. sau dup\ el. Prepozi]ia „gegenüber” – „vis-à-vis” cere cazul dativ: Das Haus liegt gegenüber der Botschaft. 15. Cuvântul „gegenüber” st\ sau în fa]a substantivului.

... So]ul dumneavoastr\ este aici? Nu.. 2. keins”: 1. da steht doch.. aber dort ist. einen... 5.. 6. Traduce]i în limba român\ propozi]iile de mai jos: 1... 4. Schreiben Sie diesen Brief! Trinken Sie jetzt einen Kaffee? Kommen Sie zu uns und kaufen Sie die Fahrkarte! Könnt ihr Deutsch lesen und schreiben? B.. 2. Gibt es hier ein Taxi? Nein. Haben Sie einen Kalender? Nein...... 3.. 4.. 3.. 6. Nu este aici......+black20magenta+ TEMA PENTRU ACAS| 15 A. 2. Sie brauchen einen Paß und ein Visum.. Completa]i propozi]iile urm\toare cu cuvintele „einer.. Ce cet\]enie ave]i dumneavoastr\? Din p\cate n-am bani.. El este poli]ist de meserie.. Gibt es noch einen Bus nach Kronshagen? Ja.... P\stra]i acest bilet de c\l\torie! C.. Ich möchte in Salzburg Urlaub machen.. Nehmen Sie auch.. 5.. keinen. Haben Sie einen Tisch für uns? Ja.. 20 +black20magenta+ . 3.. 5. Ich esse Fisch..... Traduce]i în limba german\ propozi]iile urm\toare: 1. hier gibt es.. 4. Trebuie s\ m\ duc la consulat... dort ist..

+black21magenta+ LEC}IA 16 – PARTEA ÎNTÂI S\ începem lec]ia cu setul de cuvinte noi. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i traducerea cuvintelor: die Ansichtskarte die Bohrmaschine > [di: anzih]kart\] > [di: bo:rma[i:n\] – vederea. coresponden]a – cartea po[tal\ – [urubul die Briefmarke der Februar der Hammer die Kasse das Kaufhaus die Post die Postkarte die Schraube > [di: bri:fmark\] > [de:r fe:bruar] > [de:r Ham\r] > [di: kas\] > [das kaufHaus] > [di: post] > [di: postkart\] > [di: [raub\] Acum s\ repet\m noile cuvinte în alt\ ordine. coresponden]a – cartea po[tal\ – timbrul – vederea. ilustrata – burghiul. re]inând pronun]ia lor: die Schraube der Hammer die Bohrmaschine > [di: [raub\] > [de:r Ham\r] > [di: bo:rma[i:n\] – [urubul – ciocanul – burghiul. borma[ina – po[ta. ma[ina de perforat. ilustrata – casa (de bani) – magazinul – februarie die Post die Postkarte die Briefmarke die Ansichtskarte die Kasse das Kaufhaus der Februar > [di: post] > [di: postkart\] > [di: bri:fmark\] > [di: anzih]kart\] > [di: kas\] > [das kaufHaus] > [de:r fe:bruar] 21 +black21magenta+ . borma[ina – timbrul – februarie – ciocanul – casa (de bani) – magazinul – po[ta. ma[ina de perforat.

– Ea cump\r\ o carte po[tal\. > [vo: ist mæn Ham\r] > [dort ist æn\ post] > [e:r Hat im fe:bruar urlaup] – Unde este ciocanul meu? – Acolo este o po[t\. 22 +black22magenta+ – Bitte >eine Briefmarke zu zehn Pfennig! – Haben Sie >eine Ansichtskarte aus Bukarest? – >Ein Kaufhaus ist in der Schulstraße. – V\ rog un timbru de 20 de pfenigi.+black22magenta+ Iar acum s\ înv\]\m pluralul noilor substantive. – Gehen Sie zur >Kasse! – Bitte zwei >Postkarten! – Wieviel kostet >diese Bohrmaschine? – Klaus! Wo ist >der Hammer? – Im >Februar haben wir Urlaub. > [zi: kauft æn\ postkart\] > [di: kas\ ist dort links] > [vi:r Ha:b\n kæn kaufHaus] Ich brauche eine Ansichtskarte. > [ih brauH\ æn\ anzih]kart\] Bitte eine Briefmarke zu zwanzig Pfennig! Er kauft zehn Schrauben. Unde este po[ta aici? A[ dori 10 [uruburi. ma[inile de perforat – timbrele – ciocanele – magazinele – casele – c\r]ile po[tale – [uruburile S\ folosim cuvintele noi în propozi]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\ [i urm\ri]i traducerea lor în limba român\: Wo ist mein Hammer? Dort ist eine Post. – Wo ist hier >die Post? – Ich hätte gern zehn >Schrauben. Er hat im Februar Urlaub. – El cump\r\ zece [uruburi. completa]i propozi]iile cu cuvintele corespunz\toare. > [e:r brauHt æn\ bo:rma[i:n\] Sie kauft eine Postkarte. Er braucht eine Bohrmaschine. Citi]i cu voce tare [i cu aten]ie: die Ansichtskarte die Bohrmaschine die Briefmarke der Hammer das Kaufhaus die Kasse die Postkarte die Schraube die Ansichtskarten die Bohrmaschinen die Briefmarken die Hämmer die Kaufhäuser die Kassen die Postkarten die Schrauben – vederile – burghiele. – Casa este acolo. Merge]i la cas\. v\ rog! Cât cost\ aceast\ ma[in\ de perforat? Klaus! Unde este ciocanul? Avem concediu în februarie. Folosi]i filtrul ro[u: V\ rog un timbru de 10 pfenigi! Ave]i o vedere cu Bucure[tiul? Pe strada {colii se afl\ un magazin. la stânga. – Am nevoie de o vedere. Die Kasse ist dort links. – Noi n-avem magazin. – El are concediu în februarie. Dou\ c\r]i po[tale. . – El are nevoie de o ma[in\ de perforat. > [bit\ æn\ bri:fmark\ ]u ]van]ih pfenih] > [e:r kauft ]e:n [raub\n] În continuare. Wir haben kein Kaufhaus. apoi citi]i-le cu voce tare.

das ist meins. pronumele prime[te desinen]a dup\ genul [i cazul substantivului. dort sitzt meine Oma. > Ja. Da. ich habe mein Wörterbuch. > Ja. > Ja. > Nein. > Ja. În aceste situa]ii. meine”. Citi]i propozi]iile [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea în român\: Ist das Ihr Sohn? Ja. Ist das Ihre Tochter? Ja. dort stehen meine Freunde. ich helfe meiner Frau nicht. > Ja.+black23magenta+ Cu siguran]\ pute]i deja s\ traduce]i cuvintele noi în limba german\: magazinul casa (de bani) februarie ciocanul po[ta cartea po[tal\ [urubul ma[ina de perforat vederea timbrul > das Kaufhaus > die Kasse > der Februar > der Hammer > die Post > die Postkarte > die Schraube > die Bohrmaschine > die Ansichtskarte > die Briefmarke > [das kaufHaus] > [di: kas\] > [de:r fe:bruar] > [de:r Ham\r] > [di: post] > [di: postkart\] > [di: [raub\] > [di: bo:rma[i:n\] > [di: anzih]kart\] > [di: bri:fmark\] Înainte de a înv\]a formele noi ale pronumelui posesiv „mein. s\ recapitul\m cele înv\]ate pân\ acum. das ist mein Sohn. das sind meine Eltern. dort steht meine Tochter. R\spunde]i la întreb\ri folosind filtrul ro[u: Ist das Ihr Sohn? Steht dort Ihre Tochter? Sitzt hier Ihr Kind? Ist das dein Hammer? Sind das Ihre Eltern? Braucht er dein Heft? Stehen dort deine Freunde? Sitzt dort deine Oma? Hast du deinen Kugelschreiber? Hast du dein Wörterbuch? Hilfst du deiner Freundin? Hilfst du deiner Frau? > Ja. > Ja. > Ja. das ist meiner. este al meu. ich helfe meiner Freundin. er braucht mein Heft. das ist meine. Da. În r\spunsurile scurte. > Ja. hier sitzt mein Kind. este a mea. ich habe meinen Kugelschreiber. das ist mein Hammer. . > Ja. Ist das Ihr Kind? Ja. pronumele posesiv „mein. meine” poate înlocui substantivul. este al meu. > Ja. – Acesta este fiul dumneavoastr\? – Aceasta este fiica dumneavoastr\? – Este copilul dumneavoastr\? 23 +black23magenta+ Da.

este al meu. Da. hier ist >meins! – Ja. – Acum vine tramvaiul dumneavoastr\? Ja. das ist meiner. Da. acum vine al meu. jetzt kommt meine. das sind meine. de exemplu: Ist das Ihr Wagen? Ist das Ihre Briefmarke? Ist das Ihr Taxi? Sind das Ihre Streichölzer? – Ja. – Ja. Folosi]i filtrul ro[u: Ist das Ihr Wagen? Ist das dein Taxi? Sind das Ihre Streichhölzer? Ist das deine Briefmarke? Geht dort dein Sohn? Geht dort deine Tochter? Ist das Ihr Kind? Hast du einen Hammer? Hast du ein Stück Brot? Sind das deine Ansichtskarten? – Ja. dort geht >meine. das ist >meiner. das ist meins. das sind meine. das ist meins. das sind >meine. meine”. Ist das dein Hammer? Ja. das ist meiner. Kommt jetzt Ihre Straßenbahn? Ist das Ihr Heft? Ja. dort geht >meiner. hier ist >meiner! – Bitte. – Ja. este a mea. este al meu. Da. – Ja.+black24magenta+ Sind das Ihre Streichhölzer? Ja. Ist das deine Bohrmaschine? Steht dort dein Institut? Ja. meine”. – Ja. Da. das ist >meins. acolo e al meu. care se declin\ dup\ genul [i cazul substantivului. das ist meine. 24 +black24magenta+ . Da. – Ja. acolo e a mea. – Ja. În r\spunsuri am folosit pronumele posesiv „mein. dort steht meins. – Ja. sunt ale mele. Ja. – Acestea sunt chibriturile dumneavoastr\? – Ma[ina dumneavoastr\ este acolo? Da. – Acesta este caietul dumneavoastr\? – Acesta este ciocanul t\u? – Aceasta este ma[ina ta de perforat? – Acolo este institutul t\u? Da. das ist >meine. das ist meine. Steht dort Ihr Wagen? Ja. – Ja. – Bitte. – Ja. Completa]i r\spunsurile urm\toare cu cuvintele „mein. dort steht meiner. das sind >meine. das ist >meins.

25 +black25magenta+ El are numai cincizeci de pfennigi. – Este corect a[a? – Înv\] de un an germana. – Mein Mann >bezahlt gleich. Ma[ina de perforat nu cost\ o sut\ de m\rci. folosind filtrul ro[u: So]ul meu pl\te[te imediat. – Pot s\-i prezint pe domni? – V\ rog un timbru de 50 de pfenigi! Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\. – Die Bohrmaschine kostet nicht >hundert Mark. Darf ich die Herren vorstellen? Bitte eine Briefmarke zu fünfzig Pfennig! > [e:r be]a:lt an de:r kas\] > [di: postkart\ kost\t dræsih pfenih] > [kost\t di: bo:rma[i:n\ Hund\rt mark] > [di: anzih]kart\ kost\t fUnf]ih pfenih] > [ist das zo: rihtih] > [ih lern\ zæt æn\m ia:r dœt[] > [e:r be]a:lt fi:r]ih mark] > [darf ih di: her\n fo:r[tel\n] > [bit\ æn\ bri:fmark\ ]u fUnf]ih pfenih] – El pl\te[te la cas\. din – patruzeci – a prezenta – la S\ recapitul\m din nou verbele la persoana a treia singular: er bezahlt er stellt vor > [e:r be]a:lt] > [e:r [telt fo:r] – el pl\te[te – el prezint\ S\ introducem cuvintele noi în propozi]ii. . – Wir sind >dreßig Schüler. – Ma[ina de perforat cost\ 100 de m\rci? – Vederea cost\ 50 de pfenigi. Die Postkarte kostet dreißig Pfennig. Kostet die Bohrmaschine hundert Mark? Die Ansichtskarte kostet fünfzig Pfennig.+black25magenta+ S\ înv\]\m câteva cuvinte noi. Suntem 30 de elevi. – Er hat nur >fünfzig Pfennig. Er bezahlt vierzig Mark. Citi]i propozi]iile `n limba german\ [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor: Er bezahlt an der Kasse. Pronun]a]i corect [i urm\ri]i traducerea cuvintelor: bezahlen dreißig fünfzig hundert richtig seit vierzig vorstellen zu > [be]a:l\n] > [dræsih] > [fUnf]ih] > [Hundert] > [rihtih] > [zæt] > [fi:r]ih] > [fo:r[tel\n] > []u] – a pl\ti – treizeci – cinzeci – o sut\ – corect – de. – Cartea po[tal\ cost\ 30 de pfennigi. Ist das so richtig? Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. – El pl\te[te patruzeci de m\rci.

– De când înve]i germana? – Deja înv\] germana de doi ani. Pot s\-i prezint pe domni? V\ rog un timbru de 50 de pfenigi. – St\m deja de o or\ aici. – Ich bin >seit einer Stunde hier. Er lernt schon seit einem Jahr Deutsch. Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ cu prepozi]ia „seit” [i cu substantivul declinat la cazul cerut de context. – De un an înv\] germana. – >Seit Juli machen wir Urlaub. Seit wann ist Herr Wiktor in Amerika? Seit wann lernst du Deutsch? Seit zwei Jahren lerne ich schon Deutsch. Wir sind schon seit einem Monat hier. spre > de. – De când este domnul Wiktor în America. Traduce]i în limba român\: aus bei mit nach > din > la > cu > dup\. Seit einer Woche ist Herr Wiktor in Amerika.+black26magenta+ Este corect a[a? Înv\] germana de un an. – Ich brauche >vierzig Schrauben. Suntem în concediu din iulie. – Ist das so >richtig? – Ich lerne >seit einem Jahr deutsch. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i traducerea lor în limba român\: Prepozi]ia seit – „de. în fa]a . din” st\ `ntotdeauna cu cazul dativ. Wir stehen schon seit einer Stunde hier. de exemplu: Seit einem Jahr lerne ich Deutsch. – Domnul Wiktor este de o s\pt\mân\ în America. – Suntem deja de o lun\ aici. – El înva]\ deja de un an germana. spre 26 +black26magenta+ von zu seit gegenüber > de la > la. Sunt aici de o or\. S\ recapitul\m înc\ o dat\ prepozi]iile care cer cazul dativ. – Ich sehe >seit einem Jahr meinen Freund nicht. Folosi]i filtrul ro[u: Nu-mi v\d prietenul deja de un an. Seit Februar haben wir Urlaub. El este deja de o s\pt\mân\ aici. – >Seit einer Woche ist er schon hier. Am nevoie de patruzeci de [uruburi. din > vis-à-vis. – Din februarie suntem în concediu. Seit einem Monat bin ich hier. – De o lun\ sunt aici. Înv\] germana de doi ani. – >Seit einem Monat ist meine Oma nicht da. – Darf ich die Herren >vorstellen? – Bitte eine Briefmarke >zu fünfzig Pfennig. – >Seit zwei Jahren lerne ich Deutsch. Bunica mea nu este aici de o lun\. Acum s\ exemplific\m `n câteva propozi]ii noua prepozi]ie.

Ich will euch meiner Lehrerin vorstellen. – Ich komme >aus Kiel. Scrisoarea este de la bunica mea. Vin din Kiel. Stellen Sie uns Ihren Sohn vor! Wer stellt mich dort vor? – O prezint pe so]ia mea. Verbul „vorstellen” – „a prezenta” este separabil [i se conjug\ ca [i verbul „auswandern”. – Vreau s\ v\ prezint profesoarei mele. Er stellt uns vor. Plec la Hamburg. – Klaus wohnt >bei seiner Tante. Vin `ntr-o or\. – Ich komme >nach einer Stunde. – Die Post ist dem Konsulat >gegenüber. Folosi]i filtrul ro[u: Klaus locuie[te la m\tu[a lui.„a emigra”. 3 2a 1 4 2b Jetzt | wandert | er | nach Amerika | aus. – Noi te prezent\m. – >Seit einem Jahr lerne ich Deutsch. Po[ta este vis-à-vis de consulat. – Der Brief ist >von meiner Oma. Înv\] de un an germana.+black27magenta+ S\ complet\m propozi]iile `n limba german\ cu prepozi]iile înv\]ate. Azi m\ duc la bunicul. – Ich fahre >nach Hamburg. 2a 1 3 4 2b Wandern | Sie | jetzt | nach Amerika | aus? 27 +black27magenta+ . – Heute gehe ich >zum Opa. Wir stellen dich vor. M\ duc la cinematograf cu aceast\ doamn\. – Die Post ist >gegenüber dem Konsulat. – Prezenta]i-ni-l pe fiul dumneavoastr\! – Cine m\ prezint\ acolo? Prefixul verbelor separabile ocup\ ultimul loc în propozi]ie: 1 2a 3 4 2b Er | wandert | jetzt | nach Amerika | aus. – Ich gehe >mit dieser Dame ins Kino. – El ne prezint\ pe noi. de exemplu: Ich stelle meine Frau vor.

Wieviel brauchen Sie. . > De câte ave]i nevoie. richtig. Brauchen Sie auch Schrauben? Ja. folosind filtrul ro[u: Maria merge la po[t\. Ich brauche noch einen Hammer. > Dori]i una de 300 de m\rci? > Nu. Ea are nevoie de trei c\r]i po[tale [i de cinci timbre de 50 de pfenigi. ~n februarie ea este în München. v\ rog. acestea sunt `n ordine. > Aceea cost\ doar 100 de m\rci. la cas\. Sind die hier richtig? Ja. Bezahlen Sie bitte dort an der Kasse. [i aici ciocanul dumneavoastr\. Hier ist einer. Traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba român\: Klaus geht ins Kaufhaus. die ist mir zu teuer. acesta îmi convine. der paßt mir. zwanzig oder dreißig? > Klaus merge la magazin. Nehmen Sie ihn? Ja. Îl vre]i? > Da. > Mai am nevoie de un ciocan. > Acestea sunt bune? > Da. da sind Ihre Schrauben.+black28magenta+ Pentru a v\ recapitula materia primei p\r]i a lec]iei rezolva]i urm\toarele exerci]ii. Hier ist Ihre Bohrmaschine. Am nevoie de câteva. > Aici este unul. Die kostet nur einhundert Mark. a[a este. > Mul]umesc frumos! Ich brauche vierzig. Ich brauche welche. > Este în ordine. > Im Februar ist sie in München. Wo finde ich eine Bohrmaschine? Bohrmaschinen haben wir hier. dar bun\. > Aici este ma[ina dumneavoastr\ de perforat. aber gut. und hier Ihr Hammer. > Sie braucht drei Postkarten und fünf Briefmarken zu fünfzig Pfennig. > Unde g\sesc o ma[in\ de perforat? > Aici avem ma[ini de perforat. Danke schön! Acum traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba german\. Die ist in Ordnung. aceasta este prea scump\ pentru mine. > Cât cost\ aceasta de aici? > Aceea este ieftin\. die sind O. acolo.K. aici sunt [uruburile dumneavoastr\. Möchten Sie eine zu dreihundert Mark? Nein. 28 +black28magenta+ > Maria geht zur Post. Was kostet die hier? Die ist billig. > Pl\ti]i. > Ave]i nevoie [i de [uruburi? > Da. de dou\zeci sau de treizeci? > Am nevoie de patruzeci.

> Ist das Ihre Bohrmaschine? > Ist das Ihr Hammer? Ja. Pl\ti]i la cas\! > Dort kauft sie drei Ansichtskarten. Aceasta este ma[ina dumneavoastr\ de perforat? Acesta este ciocanul dumneavoastr\? Da. Pot s\ `i prezint pe domnii? Prezenta]i-ne-o pe fiica dumneavoastr\! N-am nevoie de [uruburi.+black29magenta+ Acolo ea cump\r\ trei vederi. > Ich stelle meinen Mann vor. Îl prezint pe so]ul meu. > Bezahlen Sie an der Kasse! 29 +black29magenta+ . este al meu. > Darf ich die Herren vorstellen? > Stellen Sie uns Ihre Tochter vor! > Ich brauche keine Schrauben. das ist meiner.

v\ convine vineri? A. > Aber können Sie nicht am Sonnabend kommen? > Da habe ich schon eine Verabredung. B. V\ mai aminti]i vocabularul acestor lec]ii? Traduce]i în limba român\: A. B. aduce]i-ne v\ rog o bere [i o cafea! Acum s\ repet\m dialogul dintr-o alt\ lec]ie. Folosi]i filtrul ro[u: A. > Dann sagen wir am Sonntag. > Este acum la departamentul vizelor. B. Nein. Da. > Transmite]i-i salut\rile mele! . Sie kommt aus Ia[i. Kennen Sie eigentlich Herrn Kurz? B. S\ încerc\m s\ traducem urm\torul dialog în limba român\. Este din Ia[i. > Chelner. ich trinke jetzt lieber Kaffee. Frau Kurz? > Gern. bere sau vin? > Parc\ a[ bea cafea acum. dar acum a[ vrea s\ beau cafea. A. A. Leider nur noch vier Wochen. Din p\cate nu este bine. Bier oder Wein? B. sie ist Rumänin. bringen Sie uns bitte ein Bier und einen Kaffee! > Ce a]i vrea s\ be]i. B. Er ist jetzt in der Visaabteilung.+black30magenta+ LEC}IA 16 – PARTEA A DOUA În aceast\ parte a lec]iei. er arbeitet doch im Generalkonsulat. > So]ia lui nu este nem]oaic\? > Nu. > Cum? Nu vre]i bere? > Beau bere cu pl\cere. Citi]i clar [i cu voce tare: A. Was möchten Sie trinken. Ja. paßt es Ihnen am Freitag? > Da paßt es uns leider nicht. Wie lange bleibt er in Hamburg? A. Nu vre]i s\ ne vizita]i. > Ja. Dar nu pute]i veni sâmb\ta? > Wollen Sie uns nicht besuchen. > Wir gehen ins Theater. Cu pl\cere. doamn\ Kurz? B. > Cât timp r\mâne el în Hamburg? > Din p\cate numai patru s\pt\mâni. Grüßen Sie ihn von mir! 30 +black30magenta+ > Îl cunoa[te]i de fapt pe domnul Kurz? > Da. aber jetzt möchte ich Kaffee trinken. Ober. vom recapitula materia înv\]at\ în lec]iile 9 – 12. da paßt es mir gut. doar lucreaz\ la consulatul general. A. Ich glaube. Was? Möchten Sie kein Bier? B. B. Mergem la teatru. ea este românc\. Probabil a]i uitat deja o serie de cuvinte [i expresii. Atunci am deja o întîlnire stabilit\. Traduce]i în limba german\. A. Atunci s\ spunem duminic\. Ist seine Frau nicht Deutsche? A. atunci este foarte bine pentru mine. Ich trinke Bier sehr gern.

darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten? > Vielen Dank! Ich rauche nicht gern Zigarren. vis-à-vis. dort gegenüber. ich rauche nur Zigaretten. Este în apropiere o tutungerie? B. > Ich muß Sie noch vorstellen. Und Sie? > Ich rauche lieber Zigarren. s\ exers\m folosirea verbelor modale [i verbelor separabile. > Wohin wollen Sie denn auswandern? > Er wandert nach Amerika aus. {i nu fuma]i nici pip\? A. B.+black31magenta+ Urmeaz\ înc\ un dialog. Traduce]i în limba german\: Le fac cuno[tin]\ domnilor. > Wollen Sie mich bekanntmachen? > Er stellt sie vor. > Rauchen Sie auch nicht Pfeife? > Nein. Pot s\ v\ ofer o cea[c\ de cafea? Ea îi ofer\ lui un pahar de ceai. > Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten? > Sie bietet ihm ein Glas Tee an. Eu prefer trabucul. Da. {i dumneavoastr\? B. > Füllen Sie diesen Fragebogen aus! > Muß ich das Formular gleich ausfüllen? > Wann wollen Sie Ihr Geld abheben? 31 +black31magenta+ . Vre]i s\ m\ prezenta]i? El o prezint\ pe ea. Trebuie s\ v\ mai prezint pe dumneavoastr\. Mul]umesc frumos! Nu-mi place trabucul. Traduce]i în limba german\: A. Aber. > Ich habe keine Zigaretten bei mir. > Gibt es in der Nähe ein Tabakgeschäft? > Ja. acolo. În încheiere. eu fumez doar ]ig\ri. Dar pot s\ v\ ofer un trabuc? A. N-am ]ig\ri la mine. Completa]i acest formular! Trebuie s\ completez acum formularul? Când vre]i s\ ridica]i banii? > Ich mache die Herren bekannt. Nu. Unde vre]i s\ emigra]i? El emigreaz\ în America.

Das ist noch nicht alles. Dann müssen Sie eins haben. dreißig? 32 +black32magenta+ . Maria! Du willst nach Frankfurt kommen. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? B. B. Ich brauche welche. Lebensmittel und Bücher sind hier sehr teuer. B. das kostet zweihundert Mark. Exerci]iile de citire [i dialogurile v\ vor ajuta s\ v\ perfec]iona]i pronun]ia. Kommen Sie zu uns und kaufen Sie die Fahrkarte! Dann können Sie das Visum im Konsulat bekommen. Sie kostet nur einhundert Mark. Reisebüro „Gute Reisen”. und ich brauche eine Fahrkarte. Bitte sehr. Hoffentlich schreibst du ihn gut. Möchten Sie eine zu dreihundert Mark? A. A. vom exersa vocabularul din aceste lec]ii [i câteva structuri gramaticale. Ich bin Rumänin. Gut! Brauche ich auch ein Visum? A. Die ist billig. Kann ich das auch im Reisebüro bekommen? A. A. Die ist in Ordnung. aber gut. În urm\toarele exerci]ii recapitulative. Danke schön! A. Guten Tag! Ich möchte in Salzburg Urlaub machen. A. B. Brauchen Sie auch Schrauben? A. Prima! Da wohnen wir zusammen. Gut. Nein. München – Salzburg – München. Bohrmaschinen haben wir hier. Du mußt einen Paß haben.+black32magenta+ S\ revenim la materia lec]iilor 15 [i 16. Guten Tag! B. das mache ich. B. Lernst du schon im Goethe Institut Deutsch? Kannst du Deutsch lesen und schreiben? Hier hast du von meiner Lehrerin einen Test. Ich kann mir kein Wörterbuch kaufen. da müssen Sie zum Konsulat gehen. Tschüß! Klaus geht ins Kaufhaus. Citi]i cu voce tare: Frau Maria telefoniert zum Reisebüro. das ist mir zu teuer. Nein. Kannst du mir meins bringen? Deine Monika. Wieviel brauchen Sie? Zwanzig. aber du brauchst kein Visum. În acest scop am tip\rit silabele [i cuvintele accentuate cu litere `ngro[ate. richtig. B. Was kostet die hier? B. Wo finde ich Bohrmaschinen? B. Ja. Auf Wiederhören! Monika schreibt mit dem Kugelschreiber einen Brief. A. Ist das sehr teuer? A.

Bitte vierzig! B. Ai ziua de na[tere în februarie? Maria merge la aprozar. > Behalten Sie diesen Paß! > Wechseln Sie mir einen Zehnmarkschein! > Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? > Darf ich meine Tochter vorstellen? > Bezahlen Sie bitte an der Kasse! > Wir sind auf der Post. Nehmen Sie ihn? A. die sind zu klein. Ea cump\r\ acolo un kilogram de ciuperci. Hier ist Ihre Bohrmaschine. Ich hätte gern noch einen Hammer. in Ordnung. > Er braucht kein Holz zu kaufen.+black33magenta+ A. 33 +black33magenta+ El nu trebuie s\ cumpere lemne. einen Hammer und Schrauben. B. Sind die hier richtig? A. . diese sind O. > Fahren Sie nach Salzburg mit Ihrem Wagen? > Nein. Ist das alles? A. Dac\ nu [ti]i un cuvânt sau o expresie folosi]i vocabularul de la sfâr[itul caietului de curs. P\stra]i acest pa[aport! Schimba]i-mi o bancnot\ de zece m\rci! Ce cet\]enie ave]i? Pot s-o prezint pe fiica mea? Pl\ti]i v\ rog la cas\! Suntem la po[t\. Bezahlen Sie bitte dort an der Kasse! A. ich brauche eine Fahrkarte. În ianuarie am mult timp. Nein. > Hast du im Februar Geburtstag? > Maria geht ins Obst. am nevoie de un bilet de c\l\torie. hier ist einer. > Im Januar habe ich viel Zeit. B. Klaus cump\r\ la magazin o ma[in\ de perforat. Merge]i cu ma[ina dumneavoastr\ la Salzburg? Nu.und Gemüsegeschäft. hier sind Ihre Schrauben und Ihr Hammer. Traduce]i în limba german\ propozi]iile: Unde este ciocanul meu? Aici este unul. V\ rog zece timbre de 50 de pfennigi! Iar eu a[ dori 3 c\r]i po[tale. Ja. > Dort kauft sie ein Kilo Champignons. > Wo ist mein Hammer? > Hier ist einer.K. Danke schön! În urm\torul exerci]iu de traducere în limba german\ ve]i recapitula cuvintele [i elementele de gramatic\ introduse `n lec]iile 15 [i 16. Bitte. Dac\ a]i reu[it s\ traduce]i exerci]iul f\r\ dificultate pute]i trece la rezolvarea temei pentru acas\. > Bitte zehn Briefmarken zu fünfzig Pfennig! > Und ich hätte gern drei Postkarten. B. > Klaus kauft im Kaufhaus eine Bohrmaschine. un ciocan [i [uruburi.

B\iatul meu joac\ numai fotbal. Ea de ce cump\r\ 30 de vederi? De când e[ti în Kiel? Plec\m la Köln la var\. Scriu acest test cu pixul. > Lebensmittel sind in Rumänien teuer. Pe curând! Salut! > Ist das so richtig? > Sie bezahlen einhundert Mark. > Mein Vater arbeitet im Institut. so? > Ist das richtig so? > Auf Wiedersehen. ich verstehe Sie wirklich nicht. > Was sind Sie von Beruf? > Sie bekommen schon Ihre Cola und Ihr Eis. Ist das so richtig? Also. > Mit dem Kugelschreiber schreibe ich diesen Test. este al meu.+black34magenta+ Alimentele sunt scumpe în România. > Mein Sohn spielt nur Fußball. > Sie telefoniert zum Reisebüro. Iar fiica mea [tie s\ cânte la chitar\. > Warum kauft sie dreißig Ansichtskarten? > Seit wann bist du in Kiel? > Im Sommer fahren wir nach Köln. auf Wiedersehen! 34 +black34magenta+ . > Auf Wiederhören! Tschüß! În încheiere urmeaz\ un exerci]iu de pronun]ie: Bezahlen Sie einhundert Mark! > Bezahle ich hundert Mark vierzig? (Pfennig) > Wir finden keinen Platz. Care sunt zilele s\pt\mânii? Noi ne petrecem concediul în iulie la München. > Ist das Ihr Zirkel? Ja. Ea sun\ la agen]ia de turism. das ist meiner. > Sie verstehen mich nicht? > Ach. Tat\l meu lucreaz\ la institut. > Frau Micu macht keine Notizen. > Wie heißen die Wochentage? > Im Juli machen wir in München unseren Urlaub. Doamna Micu nu ia noti]e. Acesta este compasul dumneavoastr\? Da. Nein. Nehmen Sie Platz! Kann ich Platz nehmen? Ich verstehe Sie nicht. Este în ordine a[a? Dumneavoastr\ pl\ti]i o sut\ de m\rci. > Und meine Tochter kann Gitarre spielen. Ce meserie ave]i? V\ aduc numaidecât Cola [i înghe]ata dumneavoastr\. > Nehmen Sie hier Platz! > Hier können Sie Platz nehmen. Maria! Tschüß! Ich nehme Platz.

În aceste cazuri el prime[te desinen]a dup\ genul [i cazul substantivului. 16. Ordinea cuvintelor în propozi]iile cu verb cu particul\ separabil\: 1 2a 3 4 5 a. din” st\ totdeauna cu cazul dativ.2.+black35magenta+ RECAPITULARE A LEC}IEI 16 16. iar forma de infinitiv „vorstellen” pe ultimul loc.) Ja. Seit zwei Jahren lernen wir schon Deutsch.) Ja. Cuvintele „meiner. 2a 1 3 4 2b c. de exemplu: Ist das Ihr Zirkel? Ist das Ihr Buch? Ist das Ihre Cola? Ja. Stellen Sie ihm Ihren Mann vor! Prezenta]i-l lui pe so]ul dumneavoastr\! În propozi]iile imperative. partea conjugat\ a verbului st\ pe primul loc. . Ich stelle Ihnen meinen Mann vor. (Ja. Conjugarea verbelor separabile.3. Darf ich Ihnen meinen Mann vorstellen? Pot s\ vi-l prezint pe so]ul meu? În propozi]iile interogative. das ist meiner. Ca [i în propozi]ia anterioar\ (a). de exemplu: ich stelle vor du stellst vor er stellt vor sie stellt vor es stellt vor – eu prezint – tu prezin]i – el prezint\ – ea prezint\ – prezint\ wir stellen vor ihr stellt vor sie stellen vor Sie stellen vor – noi prezent\m – voi prezenta]i – ei/ele prezint\ – dumneavoastr\ prezenta]i 16. 1 2a 3 4 2b b. das ist meine. partea conjugat\ a predicatului st\ pe locul al doilea. Vi-l prezint pe so]ul meu. das ist meine Cola. (Ja. das ist mein Zirkel. Prepozi]ia „seit” – „de. 35 +black35magenta+ – De un an locuiesc în Kronshagen. de exemplu: Seit einem Jahr wohne ich in Kronshagen. Seit einer Woche ist er da. Partea conjugat\ a verbului st\ pe locul al doilea iar prefixul („vor”) pe ultimul loc. das ist meins. partea conjugat\ a predicatului st\ pe primul loc iar forma de infinitiv pe ultimul loc. – Deja de doi ani înv\]\m germana. (Ja. das ist mein Buch.) 16. Ich möchte Ihnen meinen Mann vorstellen. 2a 1 3 4 2b d.1. A[ vrea s\-mi prezint so]ul. meins”: În r\spunsuri scurte folosim independent pronumele posesiv în locul substantivului. iar prefixul pe ultimul loc.4. – De o s\pt\mân\ el este aici.

..... Maria kann im Reisebüro die Fahrkarte bekommen................? c........... Was..... Wohin. Frau auch hier? Ihren Wir haben keine Äpfel mehr........ Ihre Ihr 4..? 2. einer willst .................................... Wo ist mein Kugelschreiber? Hier ist..........? b........ will wollen 2............. 3.. Ihren Wohnt.............. Maria...... Wer........................ 36 +black36magenta+ ......... Forma]i întreb\ri la urm\toarele propozi]ii: 1.............? c.......................? b....... 7.. Visum bekommen Sie im Konsulat......................................................... Kaufst du.. a... Ihre Ihr 5........ Wann....... 2............................ eine eins 3............... Wer.. Wo ist.............. 4.................................. a.............? es er ein sie Muß Herr Wiktor..... Wo. ein Wörterbuch kaufen........... C.....? d...+black36magenta+ TEMA PENTRU ACAS| 16 A................... Schimba]i-mi o bancnot\ de zece m\rci! V\ pute]i procura viza la consulat......... Traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba german\: 1......... Trebuie s\ cump\r\m bilet de c\l\torie? P\stra]i pa[aportul acesta! Care cuvânt dintre cele cunoscute se potrive[te în urm\toarele propozi]ii? Marca]i r\spunsul corect cu un „x”: 1.. Kann.......................... Antrag schreiben? einen eine 6................... 5.. Alimentele sunt foarte scumpe în România......... Maria und ihr Mann wollen im Juli nach Salzburg fahren................................................................? B.....? eine welche welcher Monika findet den Zirkel nicht....

. (äu)-er der Kugelschreiber. -n der Hammer. -n > [di: anzih]kart\] > [bekom\n] > [e:r bekomt] > [de:r beru:f] > [fon beru:f zæn] > [be]a:l\n] > [e:r be]a:lt] > [di: bo:rma[i:n\] > [di: bri:fmark\] > [di: [ampiñons] > [di: ko:la] > [da:] > [dazæn] > [dræsih] > [das æs] > [di: fa:rkart\] > [de:r fe:bruar] > [fUnf]ih] > [de:r fu:sbal] > [de:r gebur]ta:k] > [di: gitar\] > [de:r Ham\r] > [Hund\rt] > [das institu:t] > [de:r ianuar] > [de:r iuli] > [di: kas\] > [das kaufHaus] > [de:r ku:g\l[ræb\r] – vederea – a primi – el prime[te – meseria – a fi.de meserie – a pl\ti – el pl\te[te – ma[ina de perforat... -n die Champignons die Cola. burghiul. (ä) hundert das Institut. mingea de fotbal – ziua de na[tere – chitara – ciocanul – o sut\ – institutul – ianuarie – iulie – casa (de bani) – magazinul – pixul die Briefmarke. acolo.+black37magenta+ VOCABULARUL LEC}IILOR 15 {I 16 die Ansichtskarte. (ä)-e der Geburtstag. - 37 +black37magenta+ . -e die Gitarre. acum. -n der Februar fünfzig der Fußball. sein bezahlen er bezahlt die Bohrmaschine. -e der Januar der Juli die Kasse. -e von Beruf . -n bekommen er bekommt der Beruf. -n das Kaufhaus. atunci – a fi prezent – treizeci – înghe]ata – biletul de c\l\torie – februarie – cincizeci – fotbalul. borma[ina – timbrul – ciupercile – Cola – aici. -s da dasein dreißig das Eis die Fahrkarte...

coresponden]a – cartea po[tal\ – agen]ia de turism – corect – [urubul – de. din – vara – cet\]enia – a telefona – el telefoneaz\ – testul – Salut! (numai la plecare) – concediul – a fi în concediu. die Staatsangehörigkeit. -s richtig die Schraube. -e die Zeit.+black38magenta+ die Lebensmittel die Nationalität. -en telefonieren er telefoniert der Test. zu 38 +black38magenta+ . -en die Notiz. -e die Post die Postkarte. spre vierzig vorstellen er stellt vor auf Wiederhören die Wochentage der Zehnmarkschein. -n seit der Sommer. -e Urlaub machen > [di: le:b\nsmit\l] > [di: na]ionalitE:t] > [di: noti:]] > [das o:pst unt gemU:z\ge[eft] > [di: post] > [di: postkart\] > [das ræz\bUro:] > [rihtih] > [di: [raub\] > [zæt] > [de:r zom\r] > [[ta:]ang\HOrihkæt] > [telefoni:r\n] > [e:r telefoni:rt] > [de:r test] > [t[Us] > [de:r urlaup] > [urlaup maH\n] > [fi:r]ih] > [fo:r[tel\n] > [e:r [telt fo:r] > [auf vi:d\rhO:r\n] > [di: voH\nta:g\] > [de:r ]e:nmark[æn] > [di: ]æt] > [de:r ]irk\l] > []u] – alimentele – na]ionalitatea – noti]a – aprozarul – po[ta. a-[i face concediul – patruzeci – a prezenta – el prezint\ – pe curând (la telefon) – zilele s\pt\mânii – bancnota de zece m\rci – timpul – compasul – la.und Gemüsegeschäft. -n das Reisebüro. -e Tschüß der Urlaub. -en der Zirkel. -en das Obst.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful