+black1magenta

+

RECAPITULARE
Înainte de a trece la noua lec]ie, s\ recapitul\m câteva probleme de gramatic\ întâlnite în lec]iile anterioare. 1. Declinarea articolului hot\rât este urm\toarea: Singular masculin 9 (1) 17 (6,14) N. der Apfel A. den Apfel G. des Apfels D. dem Apfel Plural N. A. G. D. 2. die Äpfel, Brillen, Gläser die Äpfel, Brillen, Gläser der Äpfel, Brillen, Gläser den Äpfeln, Brillen, Gläsern feminin die Brille die Brille der Brille der Brille neutru das Glas das Glas des Glases dem Glas

Articolul nehot\rât se declin\ dup\ cum urmeaz\: masculin feminin eine Brille eine Brille einer Brille einer Brille neutru ein Glas ein Glas eines Glases einem Glas

13 (2) 17 (7)

N. ein Apfel A. einen Apfel G. eines Apfels D. einem Apfel 3.

Declinarea articolului demonstrativ: Singular masculin feminin diese Frau diese Frau dieser Frau dieser Frau neutru dieses Kind dieses Kind dieses Kindes diesem Kind

10 (36) 19 (22)

N. dieser Mann A. diesen Mann G. dieses Mannes D. diesem Mann Plural N. A. G. D.

diese Männer, Frauen, Kinder diese Männer, Frauen, Kinder dieser Männer, Frauen, Kinder diesen Männern, Frauen, Kindern

1
+black1magenta+

+black2magenta+

LEC}IA 21 – PARTEA ÎNTÂI
~ncepem lec]ia cu setul de cuvinte noi. Citi]i-le cu voce tare [i `ncerca]i s\ le pronun]a]i cât mai corect: der Artikel die Firma der Hörer die Konferenz morgen früh niedrig sauber die Sekretärin unbestimmt > [de:r artik\l] > [di: firma] > [de:r HO:r\r] > [di: konferen]] > [morg\n frU:] > [ni:drih] > [zaub\r] > [di: zekretE:rin] > [unbe[timt] – articolul – firma – receptorul – conferin]a – mâine diminea]\ – scund, mic, jos – curat – secretara – nehot\rât (despre articol), imprecis – sec]ia/departamentul economic

die Wirtschaftsabteilung

> [di: virt[af]aptaelung]

S\ repet\m cuvintele, dar într-o ordine diferit\: niedrig sauber unbestimmt > [ni:drih] > [zaub\r] > [unbe[timt] – scund, mic, jos – curat – nehot\rât (despre articol), imprecis – secretara – articolul – firma – conferin]a – receptorul – mâine diminea]\ – sec]ia/departamentul economic

die Sekretärin der Artikel die Firma die Konferenz der Hörer morgen früh die Wirtschaftsabteilung

> [di: zekretE:rin] > [de:r artik\l] > [di: firma] > [di: konferen]] > [de:r HO:r\r] > [morg\n frU:] > [di: virt[af]aptaelung]

2
+black2magenta+

+black3magenta+

S\ introducem cuvintele noi în propozi]ii. Citi]i-le [i re]ine]i traducerea lor în limba român\: Dieser Tisch ist sehr niedrig. Das Wetter ist heute unbestimmt. Der Artikel „ein” ist unbestimmt. Mein Bekannter schreibt gerade einen Artikel. Im Generalkonsulat ist eine Sekretärin. Er geht in einer Stunde in eine Konferenz. Herr Meier hat eine Firma in München. Die Konferenz beginnt schon in einer Stunde. Er nimmt den Hörer ab und telefoniert. Morgen früh gehe ich nicht ins Büro. In dieser Firma gibt es eine Wirtschaftsabteilung. Dein Heft ist immer sauber. – Aceast\ mas\ este foarte joas\. – Vremea este schimb\toare ast\zi. – Articolul „ein” este nehot\rât. – Cuno[tin]a mea tocmai scrie un articol. – La consulatul general este o secretar\. – Peste o or\ el merge la o conferin]\. – Domnul Meier are o firm\ în München. – Conferin]a `ncepe deja peste o or\. – El ridic\ receptorul [i telefoneaz\. – Mâine diminea]\ nu m\ duc la birou. – La aceast\ firm\ exist\ un departament economic. – Caietul t\u este mereu curat.

Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\. Citi]i-le cu voce tare: El ridic\ receptorul [i telefoneaz\. Unde este aici departamentul economic? Mâine diminea]\ el sigur nu vine. La aceast\ firm\ nu exist\ un departament economic. Ea î[i cunoa[te bine secretara. Articolul „ein” este nehot\rât. Mâinile tale sunt curate? Masa este foarte joas\. Vremea este schimb\toare azi. Doamn\ Winter, merge]i la conferin]\? Traduce]i în limba german\ cuvintele de mai jos: articolul curat sec]ia/departamentul economic firma mâine diminea]\ conferin]a nesigur scund(\), jos (joas\) secretara receptorul > der Artikel > sauber > die Wirtschaftsabteilung > die Firma > morgen früh > die Konferenz > unbestimmt > niedrig > die Sekretärin > der Hörer 3
+black3magenta+

– Er nimmt >den Hörer ab und telefoniert. – Wo ist hier >die Wirtschaftsabteilung? – Er kommt >morgen früh bestimmt nicht. – In dieser >Firma gibt es keine Wirtschaftsabteilung. – Sie kennt >ihre Sekretärin gut. – >Der Artikel „ein” ist >unbestimmt. – Sind deine Hände >sauber? – Der Tisch ist sehr >niedrig. – Das Wetter ist heute >unbestimmt. – Frau Winter, gehen Sie in >die Konferenz?

> [de:r artik\l] > [zaub\r] > [di: virt[af]aptaelung] > [di: firma] > [morg\n frU:] > [di: konferen]] > [unbe[timt] > [ni:drih] > [di: zekretErin] > [de:r HO:r\r]

> Meine Tochter ist immer gut. Er kennt schon diese neue Sekretärin. Geamul este murdar. > Meine Sekretärin ist schön. Dort steht der Wagen der neuen Sekretärin. > Der Artikel „ein” ist unbestimmt. Copiii mei sunt întotdeauna buni. Dort steht der Wagen des neuen Konsuls. > Meine Kinder sind immer gut. > Diese Zigaretten sind gut. – Ma[ina nou\ `mi apar]ine.+black4magenta+ În continuare ne vom ocupa de adjective. – Noua secretar\ se nume[te Maria. Adjectivele din propozi]iile anterioare `n limba german\ sunt folosite ca adverbe [i de aceea nu se acord\ cu substantivul. Er kennt jetzt das neue Büro. – El o cunoa[te deja pe aceast\ nou\ secretar\. 4 +black4magenta+ . Secretara mea este frumoas\. (Aten]ie. > Mein Büro ist groß. – M\ duc la noul consul. – Acolo este ma[ina noii secretare. Aceste ]ig\ri sunt bune. – M\ duc la ambasada cea nou\. ve]i întâlni adjective folosite ca diferite p\r]i de propozi]ie): Der neue Wagen gehört mir. Ich gehe zur neuen Botschaft. > Das Fenster ist schmutzig. – Aici este vânz\torul de la noul magazin. Biroul meu este mare. Articolul „ein” este nehot\rât. Dort sehen wir die Fenster des neuen Hotels. > Mein Sohn (Junge) ist immer gut. – El cunoa[te deja aceast\ ma[in\ nou\. – Acolo vedem ferestrele noului hotel. > Mein Mantel ist schwarz. Ea este întotdeauna bun\. Hier ist der Verkäufer des neuen Geschäfts. Ich gehe zum neuen Konsul. – El cunoa[te deja biroul cel nou. Die neue Sekretärin heißt Maria. – Acolo este ma[ina noului consul. > Sie ist immer gut. Fiica mea este întotdeauna bun\. Traduce]i propozi]iile urm\toare în limba german\: Vara este frumoas\. – Biroul nou se afl\ lâng\ banc\. Paltonul meu este negru. Ma[ina mea este nou\. > Der Sommer ist schön. > Mein Wagen ist neu. Citi]i propozi]iile în limba german\ cu voce tare [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor în limba român\. Er kennt schon diesen neuen Wagen. Fiul meu este întotdeauna bun. Das neue Büro liegt neben der Bank.

El cunoa[te muzeul german. den neuen Wagen G. Citi]i-le cu voce tare: Acesta este noul aparat? Acesta este noul num\r? Acesta este noul telefon? El cunoa[te un scriitor german. – Ist das >der neue Apparat? – Ist das >die neue Nummer? – Ist das >das neue Telefon? – Er kennt >einen deutschen Schriftsteller. M\ duc la noul restaurant din pivni]a prim\riei. Acestea sunt ferestrele noului hotel. dem neuen Wagen feminin die neue Bluse die neue Bluse der neuen Bluse der neuen Bluse neutru dieses kleine Kind dieses kleine Kind dieses kleinen Kindes diesem kleinen Kind Completa]i urm\toarele propozi]ii în limba german\ cu forma corespunz\toare a articolelor [i adjectivelor. 2. [i la cazul acuzativ la feminin [i neutru – “en” la toate celelalte cazuri. Aceast\ carte german\ îmi place. Acesta este caietul elevei noi. – Ich gehe zu >der neuen Botschaft. Verifica]i în ce m\sur\ v-a]i însu[it folosirea formei corecte a adjectivelor aflate dup\ un articol hot\rât sau precedate de un pronume demonstrativ. – Er kennt >die deutsche Bibliothek. – Das ist der Verkäufer >des neuen Geschäfts. des neuen Wagens D. – Ich gehe zu >dem neuen Ratskeller. – Das ist das Heft >der neuen Schülerin. indiferent de gen. El cunoa[te biblioteca german\. M\ duc la noul teatru. > Dieses deutsche Buch gefällt mir. 1. Nu o vezi pe prietena mea nem]oaic\? > Der Lehrer fragt den guten Schüler. > Siehst du meine deutsche Freundin nicht? 5 +black5magenta+ . der neue Wagen A. Acesta este caietul noului elev. Traduce]i propozi]iile în limba german\: Profesorul îl întreab\ pe elevul bun. M\ duc la noua ambasad\. – Er kennt >das deutsche Museum. de exemplu: masculin N. – Das ist das Heft >des neuen Schülers.+black5magenta+ Dup\ cum a]i observat. Adjectivele care au func]ia de atribut se declin\ `n func]ie de substantiv. adjectivele declinate din propozi]iile anterioare se g\sesc între articolul hot\rât sau pronumele demonstrativ [i substantiv (ele au func]ie atributiv\). – Das sind die Fenster >des neuen Hotels. Forma de singular a adjectivelor aflate dup\ un articol hot\rât sau pronume demonstativ are urm\toarele termina]ii: – “e” la cazul nominativ. Acesta este vânz\torul noului magazin. – Ich gehe zu >dem neuen Theater.

> Wo sitzt das rumänische Kind? > Ich kenne diesen unbestimmten Artikel nicht. > Dort steht der Wagen des rumänischen Generalkonsulats in Hamburg. Nu cunosc aceast\ firm\ româneasc\. > Dieses saubere Heft gehört mir. Citi]i cuvintele cu voce tare [i urm\ri]i sensul lor în limba român\: anrufen ausrichten melden (sich) zurückkommen es tut mir leid im Augenblick den Hörer abnehmen > [anru:f\n] > [ausriht\n] > [meld\n zih] > []urUkom\n] > [es tu:t mi:r laet] > [im aug\nblik] > [den HO:r\r apne:m\n] – a chema (telefonic). > Hier ist die Wirtschaftsabteilung der deutschen Botschaft. Acolo este ma[ina consulatului general român din Hamburg. > Dieses neue Auto gehört mir. > Hier ist die Visaabteilung des amerikanischen Generalkonsulats. Aceast\ ma[in\ nou\ este a mea. > Ich gehe zum rumänischen Konsulat. el apeleaz\ (telefonic) – ea transmite un mesaj – el r\spunde (la telefon) – ea se întoarce – lui îi pare r\u – momentan 6 +black6magenta+ . > Ich kenne diese rumänische Firma nicht. a suna – a transmite un mesaj – a (se) prezenta.+black6magenta+ Unde [ade copilul român? Nu cunosc acest articol nehot\rât. > Wir sind im französischen Restaurant. M\ duc la ambasada german\. Unde pui scaunul alb? Acum s\ înv\]\m câteva verbe [i expresii noi. M\ duc la consulatul român. Acest caiet curat este al meu. > Wohin stellst du den weißen Stuhl? Aici este sec]ia de vize a consulatului general american. a r\spunde – a se întoarce – îmi pare r\u – momentan – a ridica receptorul S\ repet\m cuvintele [i expresiile de mai sus într-o alt\ ordine [i `n alte forme: sie nimmt den Hörer ab er ruft an sie richtet aus er meldet sich sie kommt zurück es tut ihm leid im Augenblick > [zi: nimt den HO:r\r ap] > [e:r ru:ft an] > [zi: riht\t aus] > [er meld\t zih] > [zi: komt ]urUk] > [es tu:t i:m laet] > [im aug\nblik] – ea ridic\ receptorul – el sun\. > Ich gehe zur deutschen Botschaft. Aici este sec]ia economic\ a ambasadei germane. Suntem la restaurantul francez.

Secretara r\spunde [i spune: „Bun\ ziua!” – Die Sekretärin >nimmt den Hörer >ab. – >Es tut mir leid. întreab\ domnul Winter. „Wann kommt Ihr Chef zurück?”. întreab\ secretara. – Îmi pare r\u. bun\ ziua!” – Momentan [eful nu este aici. Vielleicht in einer Stunde. Sie meldet sich und sagt: „Guten Tag. – Die Sekretärin >meldet sich und sagt: „Guten Tag!” – Der Chef ist >im Augenblick nicht da. Îmi pare r\u. Ce pot s\-i transmit? „Când se întoarce [eful dumneavoastr\?”. – Was kann ich >ausrichten? – „Wann >kommt ihr Chef >zurück ?”. Es tut mir leid. domnule Winter! – „Ce pot s\-i transmit?”. Domnul Winter tocmai sun\. Citi]i apoi textul cu voce tare pentru a v\ exersa pronun]ia: Secretara ridic\ receptorul. fragt Herr Winter. – Secretara ridic\ receptorul. Probabil a]i re]inut deja cuvintele [i expresiile noi. fragt die Sekretärin. folosi]i filtrul ro[u: îmi pare r\u el se întoarce imediat eu r\spund (la telefon) eu transmit ceva/un mesaj momentan el te sun\ el ridic\ receptorul > es tut mir leid > er kommt gleich zurück > ich melde mich > ich richte etwas aus > im Augenblick > er ruft dich an > er nimmt den Hörer ab 7 +black7magenta+ > [es tut mi:r laet] > [e:r komt glaeh ]urUk] > [ih meld\ mih] > [ih riht\ etvas aus] > [im aug\nblik] > [e:r ru:ft dih an] > [e:r nimt den HO:r\r ap] . Momentan [eful nu este aici.+black7magenta+ S\ introducem cuvintele [i expresiile anterioare în propozi]ii. – Poate peste o or\. Verifica]i-v\ rezolvând exerci]iul urm\tor. Herr Winter ruft an. – „Când se întoarce [eful dumneavoastr\?”. – Domnul Winter sun\. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i traducerea acestora: Die Sekretärin nimmt den Hörer ab. întreab\ domnul Winter. Firma Kodak!” Der Chef ist im Augenblick nicht da. Herr Winter! „Was kann ich ausrichten?”. Completa]i propozi]iile urm\toare cu expresiile sau cuvintele corespunz\toare. – Ea r\spunde [i spune: „Firma Kodak. – Herr Winter >ruft gerade >an. fragt Herr Winter.

Spune]i-i. > In Ordnung. domnule Viktor! La revedere! M\ scuza]i! Care este numele dumneavoastr\. aber das weiß ich nicht. În ordine. er möchte mich anrufen.+black8magenta+ Verbele „abnehmen. v\ rog? Schmidt! Mul]umesc. > Die Sekretärin nimmt den Hörer ab und meldet sich. > Was kann ich ausrichten? > Ja. > „Guten Tag! Generalkonsulat!” > „Firma Kodak. bun\ ziua! Aici Viktor!” A[ putea s\ vorbesc cu domnul consul Preda? Din p\cate. 19 (22) 13 (21) Ultimul exerci]iu al acestei lec]ii este un dialog. Traduce]i în limba german\ urm\toarea convorbire telefonic\: Sun\ telefonul la direc]ia economic\ a consulatului general român. > Das Telefon klingelt in der Wirtschaftsabteilung des rumänischen Generalkonsulats. ausrichten.” „Firma Kodak. domnul consul nu este momentan `n biroul s\u. zurückkommen” sunt compuse cu particul\ separabil\ [i se conjug\ ca atare. guten Tag! Hier Viktor!” > Kann ich Herrn Konsul Preda sprechen? > Der Herr Konsul ist leider im Augenblick nicht in seinem Büro. > Er ist gerade in einer Konferenz. v\ rog. Ce pot s\-i transmit? Da. doamn\ Schmidt! La revedere! (telefonic) > Schmidt! > Danke. Frau Schmidt! > Auf Wiederhören! 8 +black8magenta+ . Herr Viktor! Auf Wiedersehen! > Entschuldigen Sie! Wie war Ihr Name? „Bun\ ziua! Consulatul general. Secretara ridic\ receptorul [i r\spunde. anrufen. s\ m\ sune. Tocmai este `ntr-o conferin]\. wann er zurückkommt? > Es tut mir leid. Sagen Sie ihm bitte. {ti]i când se întoarce? Îmi pare r\u. > Wissen Sie. dar nu [tiu (asta).

dispozi]ia – vama – dispozi]ia vamal\ – dup\-amiaza – convorbirea.+black9magenta+ LEC}IA 21 – PARTEA A DOUA Iat\ alte cuvinte noi. problema 9 +black9magenta+ . simpatic(\) – important – vama – dispozi]ia vamal\ die Auskunft die Bestimmung dringend genau das Gespräch der Nachmittag nett wichtig der Zoll die Zollbestimmung > [dring\nt] > [genau] > [das ge[prE:h] > [de:r naHmitak] > [net] > [vihtih] > [de:r ]ol] > [di: ]olbe[timung] S\ repet\m acelea[i cuvinte. simpatic(\) – exact. discu]ia – dup\-amiaza – amabil(\). regulamentul. important. dar într-o alt\ ordine: wichtig nett genau dringend die Bestimmung > [vihtih] > [net] > [genau] > [dring\nt] > [di: be[timung] – important – amabil(\). chestiunea. regulamentul. presant – exact. dispozi]ia – urgent. presant – hot\rârea. important. chestiunea. precis – convorbirea. discu]ia – informa]ia der Zoll die Zollbestimmung der Nachmittag das Gespräch die Auskunft die Angelegenheit > [de:r ]ol] > [di: ]olbe[timung] > [de:r naHmitak] > [das ge[prE:h] > [di: auskunft] > [di:angeleg\nHaet] – treaba. problema > [di: auskunft] > [di: be[timung] – informa]ia – hot\rârea. Citi]i-le cu voce tare [i clar: die Angelegenheit > [di:angeleg\nHaet] – treaba. precis – urgent.

Citi]i-le cu voce tare [i re]ine]i traducerea în limba român\: Das ist meine Angelegenheit. Nach dieser Bestimmung brauchen Sie keinen Zoll zu bezahlen. – Domnul de acolo cunoa[te regulile vamale. >diese Bestimmung ist ganz neu. aici scrie foarte clar. a[ dori o informa]ie. Cuno[ti deja noua dispozi]ie vamal\? Este foarte important? Da. ich möchte eine Auskunft haben! Kommt am Nachmittag ein Bus aus Berlin? Ich brauche diese Auskunft dringend. – Kennst du schon die neue >Zollbestimmung? – Ist es sehr >wichtig? – Ja. Asta este treaba mea. – >Diese Auskunft ist für mich sehr wichtig. – M\ scuza]i. Ist das ganz sicher? Ja. – Asta e sigur? – Da. aceast\ dispozi]ie este nou\. Der Herr dort kennt die Zollbestimmungen. Muß ich für den Kaffee Zoll bezahlen? Das weiß ich nicht genau. Dieses Gespräch ist für mich sehr wichtig. – Trebuie s\ pl\tesc vam\ pentru cafea? – Nu [tiu exact. Entschuldigen Sie.+black10magenta+ Iat\ cuvintele noi în propozi]ii. – Vreau s\ am o discu]ie cu [eful. – Das ist >nett von dir. hier steht es ganz genau. Toat\ dup\-masa sunt la birou. – Ich kenne sie nicht >genau. – Dup\-amiaz\ vine un autobuz din Berlin? – Am urgent nevoie de aceast\ informa]ie. problema informa]ia > die Angelegenheit > die Auskunft 10 +black10magenta+ > [di: angeleg\nHaet] > [di: auskunft] . Das ist nett von Ihnen. chestiunea. A]i `nv\]at deja cuvintele noi? Verifica]i traducând urm\toarele cuvinte în limba german\: treaba. (E[ti foarte amabil. Nu cunosc exact dispozi]ia. Asta e (dr\gu]) frumos din partea ta. v\ rog! Aceast\ convorbire este urgent\. – Aceast\ discu]ie este foarte important\ pentru mine. – Asta este treaba mea. Ich will ein Gespräch mit dem Chef haben. El pl\te[te vam\ pentru ma[in\. – Bitte >ein Gespräch nach Bucharest! – Dieses Gespräch ist >dringend. – Este dr\gu] din partea dumneavoastr\. – Conform acestei dispozi]ii nu trebuie s\ pl\ti]i vam\. Dup\-mas\ îmi sun prietenul. – Das ist >meine Angelegenheit. – >Den ganzen Nachmittag bin ich im Büro. Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ [i apoi citi]i-le cu voce tare: O convorbire cu Bucure[tiul. – Am >Nachmittag rufe ich meinen Freund an.) Aceast\ informa]ie este foarte important\ pentru mine. – Er bezahlt >Zoll für den Wagen.

Die Bestimmungen sind für Herrn Winter neu. discu]ia > nett > der Zoll > der Nachmittag > genau > die Bestimmung > wichtig > die Zollbestimmung > dringend > das Gespräch > [net] > [de:r ]ol] > [de:r naHmitak] > [genau] > [di: be[timung] > [vihtih] > [di: ]olbe[timung] > [dring\nt] > [das ge[prE:h] S\ înv\]\m forma de plural a substantivelor de mai jos: die Angelegenheit die Bestimmung das Gespräch der Nachmittag die Auskunft die Angelegenheiten die Bestimmungen die Gespräche die Nachmittage die Auskünfte > [di: angeleg\nHaet\n] – treburile. chestiunile > [di: be[timung\n] > [di: ge[prE:h\] > [di: naHmitag\] > [di: auskUnft\] – hot\rârile. – Aceste dispozi]ii sunt noi pentru domnul Winter. – Treburile mele nu sunt [i ale tale. În prima parte a lec]iei v-am prezentat o anumit\ declinare a adjectivelor. – Cu profesoara. Mit der Lehrerin sind die Gespräche immer interessant. simpatic(\) vama dup\-mas\.+black11magenta+ amabil(\). Traduce]i în limba german\ propozi]iile urm\toare : Cumperi pantalonii albi? Vede]i acolo copilul acela mic? V\ place noua ma[in\. discu]iile – dup\-amiezele – informa]iile Iar acum s\ folosim forma de plural a substantivelor în propozi]ii. – El nu cunoa[te aceste dispozi]ii vamale. – Dup\-amiezele le p\strez `ntotdeauna pentru tine. domnule Rohde? Iei pasta de din]i alb\. dup\-amiaz\ exact hot\rârea important dispozi]ia vamal\ urgent. Herr Rohde? > Nimmst du die weiße Zahnpaste. Eva? > Kaufst du dir den schwarzen Bleistift? 11 +black11magenta+ . Die Nachmittage habe ich immer für dich. deciziile – convorbirile. Citi]i-le cu voce tare: Meine Angelegenheiten sind nicht auch deine. S\ recapitul\m materia de pân\ acum. repede convorbirea. Eva? Î]i cumperi creionul negru? > Kaufst du die weiße Hose? > Seht ihr das kleine Kind dort? > Gefällt Ihnen der neue Wagen. Er kennt diese Zollbestimmungen nicht. discu]iile sunt întotdeauna interesante.

– Aici sunt frumoasele parcuri. Sie liest die deutsche Zeitung. Citi]i urm\toarele propozi]ii cu voce tare [i urm\ri]i traducerea lor în limba român\: Hier ist der schöne Park. – Cum v\ place aceast\ locuin]\ mare (dumneavoastr\)? – Cum v\ plac aceste locuin]e mari (dumneavoastr\)? – Acest frumos geamantan nu îmi apar]ine. Wollen Sie das nicht der netten Verkäuferin sagen? Wollen Sie das nicht den netten Verkäuferinnen sagen? Hier ist die neue Schreibmaschine meiner Schwester. doamn\ Schmidt? Îl cunoa[te]i deja pe noul profesor? Lua]i cu voi geamantanul negru? > Gefällt euch der Fußball? > Sehen Sie das große Haus? > Kaufen Sie sich das schwarze Kleid. – El vorbe[te cu secretarele noilor sec]ii. Hier sind die neuen Schreibmaschinen meiner Schwestern. – Aici sunt noile ma[ini de scris ale surorilor mele. ne vom ocupa din nou de adjectivele cu func]ie atributiv\. – Ea cite[te ziarul german. 12 +black12magenta+ – Aici este frumosul parc. – Cunoa[te]i noua carte a acestui scriitor? – Cunoa[te]i noile c\r]i ale acestor scriitori? – Unde stau copiii francezi? – Nu pot s\ scriu cu acest stilou stricat. – El vorbe[te cu secretara noii sec]ii. – Nu dori]i s\ spune]i acest lucru amabilei vânz\toare? – Nu dori]i s\ spune]i acest lucru amabilelor vânz\toare? – Aici este noua ma[in\ de scris a surorii mele. – El cunoa[te romanele fran]uze[ti. Er kennt die französischen Romane. Hier sind die schönen Parks. Er spricht mit den Sekretärinnen der neuen Abteilungen. Er spricht mit der Sekretärin der neuen Abteilung. Er kennt den französischen Wein. . – Ea cite[te ziarele germane. Diese schönen Koffer gehören nicht mir. Frau Schmidt? > Kennt ihr schon den neuen Lehrer? > Nehmt ihr den schwarzen Koffer mit? În continuare. precedate de un articol hot\rât sau de un pronume demonstrativ. – El cunoa[te vinul fran]uzesc.+black12magenta+ V\ place fotbalul? Vede]i casa mare? V\ cump\ra]i rochia neagr\. Wie gefällt Ihnen diese große Wohnung? Wie gefallen Ihnen diese großen Wohnungen? Dieser schöne Koffer gehört nicht mir. – Aceste frumoase geamantane nu îmi apar]in. Sie liest die deutschen Zeitungen. Kennen sie das neue Buch dieses Schriftstellers? Kennen sie die neuen Bücher dieser Schriftsteller? Wo sitzen die französischen Kinder? Ich kann mit diesem kaputten Füller nicht schreiben.

{ti]i s\ declina]i corect adjectivele la plural? Traduce]i în limba german\ propozi]iile urm\toare: Profesorul îi întreab\ pe elevii români. Aceste geamantane mari nu sunt ale mele. – Er liest >die deutschen Zeitungen. Îmi plac aceste romane germane.+black13magenta+ Ich kann mit diesen kaputten Füllern nicht schreiben. – >Diese großen Koffer gehören nicht mir. > Diese neuen Wagen gehören nicht mir. Aceste ma[ini noi nu sunt ale mele. – Sind das >diese neuen Zehnmarkscheine? – Kennen sie die Bücher >der deutschen Schriftsteller? – >Die schönen Geschäfte gefallen mir. adjectivul cu func]ie de atribut aflat dup\ un articol hot\rât sau pronume demonstrativ are `ntotdeauna termina]ia “-en”. Ea cite[te magazinele (reviste ilustrate) germane. > Der Lehrer fragt die rumänischen Schüler. El vorbe[te cu amabilele secretare ale sec]iei. > Sie liest die deutschen Illustrirten. > Diese deutschen Romane gefallen mir. > Die großen Parkplätze sind vor dem Hotel. – Er spricht mit >den netten Sekretärinnen der Abteilung. 13 +black13magenta+ . – Aceasta este noua bancnot\ de zece m\rci? – Acestea sunt noile bancnote de zece m\rci? La plural. – Wollen sie das nicht >den netten Rumäninnen zeigen? – Ich kann mit >diesen kaputten Füllern nicht schreiben. > Ich kenne die unbestimmten Artikel nicht. Nu vre]i s\ ar\ta]i aceasta amabilelor românce? Nu pot s\ scriu cu aceste stilouri stricate. Aten]ie la pronun]ie: Aici sunt frumoasele hoteluri ale Bucure[tiului. Acestea sunt noile bancnote de zece m\rci? Cunoa[te]i c\r]ile scriitorilor germani? Magazinele frumoase îmi plac. de exemplu: Nominativ: Acuzativ: Genitiv: Dativ: die netten Frauen die netten Frauen der netten Frauen den netten Frauen diese netten Jungen diese netten Jungen dieser netten Jungen diesen netten Jungen Completa]i urm\toarele propozi]ii în limba german\. Ist das der neue Zehnmarkschein? Sind das die neuen Zehnmarkscheine? – Nu pot s\ scriu cu aceste stilouri stricate. El cite[te ziarele germane. – Hier sind >die schönen Hotels von Bucharest. Parc\rile mari sunt în fa]a hotelului. Nu cunosc articolele nehot\râte.

a face leg\tura – despre ce (este vorba) – despre ce (vorbe[ti) – a r\spunde telefonic – este vorba despre – cât se poate de repede S\ repet\m verbele la persoana a treia singular: er meldet an er ruft zurück er erreicht er verbindet > [e:r meld\t an] > [e:r ru:ft ]urUk] > [e:r eraeht] > [e:r f\rbind\t] – el anun]\ – el recheam\ (telefonic) – el g\se[te (telefonic) – el d\ leg\tura S\ folosim cuvintele [i expresiile noi în propozi]ii. Nu citesc aceste ziare vechi. – Despre ce este vorba? – Anun]a]i o convorbire cu Kiel-ul. Noile dispozi]ii vamale sunt foarte precise. v\ rog! 14 +black14magenta+ . a[ dori o informa]ie despre acestea. > Die neuen Zollbestimmungen sind sehr genau.+black14magenta+ Cum v\ plac aceste locuin]e mari? > Wie gefallen Ihnen diese großen Wohnungen? > Ich lese diese alten Zeitungen nicht. ich möchte eine Auskunft darüber haben. a ajunge din urm\ – a da leg\tura. v\ rog! – Este vorba de noile dispozi]ii vamale? – Da. S\ înv\]\m câteva cuvinte [i expresii noi: anmelden darüber erreichen verbinden worum wovon zurückrufen es handelt sich um so bald wie möglich > [anmeld\n] > [darU:b\r] > [eraeh\n] > [f\rbind\n] > [vorum] > [vofon] > []urUkru:f\n] > [es Hand\lt zih um] > [zo: balt vi: mO:glih] – a anun]a – despre aceasta – a g\si. Worum handelt es sich? Melden Sie bitte ein Gespräch nach Kiel an! – A]i putea s\-mi face]i leg\tura cu ambasada german\? – Veni]i cât se poate de repede. Citi]i-le cu voce tare [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor în limba român\: Können Sie mich mit der deutschen Botschaft verbinden? Kommen Sie bitte so bald wie möglich! Handelt es sich um die neuen Zollbestimmungen? Ja.

+black15magenta+ In einer halben Stunde rufe ich zurück. – Cum a[ putea s\-l g\sesc acum pe domnul Viktor? – Despre ce vorbe[te noua secretar\? Wovon spricht die neue Sekretärin? 19 (22) 13 (21) 1. Verbele „erreichen. El vine la dumneavoastr\ cât se poate de repede. Seine Sekretärin sagt. Cum a[ putea s\-l g\sesc pe domnul Viktor? ~l g\si]i la num\rul 79-32-67. > Er bleibt den ganzen Nachmittag in seiner Firma. Secretara anun]\ o convorbire. > Din p\cate. > Wovon spricht Frau Schmidt? > Ist die Auskunft darüber genau? > In einer halben Stunde rufe ich zurück. El r\mâne toat\ dup\-amiaza la firma sa. Despre ce vorbe[te doamna Schmidt? Informa]ia despre aceasta este exact\? Peste o jum\tate de or\ v\ sun eu. Încerca]i s\ traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba german\: Ea face leg\tura cu firma Kodak. zurückrufen” sunt separabile. Traduce]i propozi]iile din limba german\ în limba român\: Das Telefon klingelt im rumänischen Generalkonsulat. Urm\torul exerci]iu v\ va ajuta s\ verifica]i în ce m\sur\ v-a]i însu[it cuno[tin]ele de pân\ acum. > Sie verbindet ihn mit der Firma „Kodak”. Despre ce este vorba aici? Este vorba despre noile dispozi]ii vamale. > Die Sekretärin meldet ein Gespräch an. daß er in einer Konferenz ist. 15 +black15magenta+ > Sun\ telefonul la consulatul general român. > Worum handelt es sich hier? > Es ist die Rede über die neuen Zollbestimmungen. > Secretara lui spune c\ este la o conferin]\. S\ recapitul\m înc\ o dat\ cuvintele recent înv\]ate. momentan domnul consul Preda nu este în biroul s\u. . Wie erreiche ich jetzt Herrn Viktor? – Într-o jum\tate de or\ v\ sun eu. Verbele „anmelden. Eine Sekretärin meldet sich. > O secretar\ r\spunde. 2. Aber leider ist Konsul Preda im Augenblick nicht in seinem Büro. > Wie kann ich Herrn Viktor erreichen? Wie erreiche ich Herrn Viktor? Wie ist Herr Viktor zu erreichen? > Er ist unter der Nummer 79-32-67 zu erreichen. > Er kommt so bald wie möglich zu Ihnen. Herr Viktor will mit Herrn Konsul Preda sprechen. verbinden” nu sunt separabile. > Domnul Viktor vrea s\ vorbeasc\ cu domnul consul Preda.

> Er ist unter der Nummer 79-32-67 zu erreichen. er soll Herrn Viktor anrufen. > Domnul Viktor este toat\ dup\-masa la firma sa. > Er arbeitet in der Wirtschaftsabteilung. Konsul Preda soll Herr Viktor so bald wie möglich anrufen. > Domnul consul Preda trebuie s\-l sune cât se poate de repede pe domnul Viktor. Herr Viktor ist den ganzen Nachmittag in seiner Firma. > Secretara îi transmite domnului consul s\-l sune pe domnul Viktor. > Este vorba despre noile dispozi]ii vamale. Viktor! > Darf ich Sie einen Augenblick stören? > Sie stören durchaus nicht. Wo arbeitet Herr Viktor? 8. > Er ruft am Nachmittag zurück. Wo ist Herr Kurz? 6. Er fragt ihn. > Das ist unbestimmt. 16 +black16magenta+ > Wirtschaftsabteilung. > Dup\-amiaz\ între ora 4 [i 5 domnul consul telefoneaz\ (ca r\spuns la telefonul d-lui Preda). . Am Nachmittag zwischen vier und fünf Uhr ruft Konsul Kurz zurück. domnule Schmidt! Aici firma „Kodak”. Schmidt! > Guten Tag. Viktor! Pot s\ v\ deranjez un moment? Nu deranja]i absolut deloc/câtu[i de pu]in. Wo klingelt das Telefon? 2. > El îl întreab\ despre ce este vorba. > El poate fi g\sit la num\rul 79-32-67. Wie lange bleibt Herr Viktor in seiner Firma? 10. Herr Viktor. Schmidt! Bun\ ziua. > Ea nu [tie când se întoarce (el). Herr Schmidt! > Hier Firma „Kodak”. wann er zurückkommt. worum es sich handelt. 9. Wann ruft Konsul Kurz zurück? 11. Mit wem will Herr Viktor sprechen? 4. Wann kommt er zurück? 7. > Er ist in einer Konferenz. Wer meldet sich? 3. > Er arbeitet in der Firma Kodak. Es handelt sich um die neuen Zollbestimmungen. > Er möchte etwas über die neuen Zollbestimmungen wissen. Was möchte Herr Viktor von Konsul Kurz? Acum traduce]i ultimul exerci]iu recapitulativ al lec]iei din limba român\ în limba german\: Sec]ia economic\. > Eine Sekretärin meldet sich. În exerci]iul de mai jos încerca]i s\ r\spunde]i independent la urm\toarele întreb\ri: 1. Die Sekretärin richtet dem Konsul aus. Er ist unter der Nummer 79-32-67 zu erreichen.+black16magenta+ Sie weiß nicht. domnule Viktor. In welcher Abteilung arbeitet Konsul Kurz? 5. Wie ist Herr Viktor zu erreichen? > Es klingelt im rumänischen Konsulat. > Er bleibt den ganzen Nachmittag in seiner Firma. > Er will mit Konsul Kurz sprechen.

A]i putea eventual veni la ora patru? Cu pl\cere. haben. Polizisten. > Er spricht mit der Sekretärin der neuen Abteilung. öffnen. Acestea sunt noile bancnote de zece m\rci? Aceste ma[ini noi nu sunt ale mele. > Hier ist die neue Schreibmaschine meiner Schwester. > Kann ich um zwei Uhr zu Ihnen ins Büro kommen? > Um zwei Uhr muß ich leider in eine Konferenz gehen. la ora dou\? La ora dou\ trebuie s\ m\ duc la o conferin]\. diesen guten Verwandten. Peste o jum\tate de or\ v\ sun eu. lernen. Freundinnen. Ihren. > Könnten Sie vielleicht um vier Uhr kommen? > Gern. A[ dori câteva informa]ii despre acestea. einen Schülerinnen. > Ich kann mit diesen kaputten Füllern nicht schreiben. erreiche. Vielen Dank und auf Wiedersehen! > Auf Wiedersehen. În finalul acestei lec]ii urmeaz\ obi[nuitul exerci]iu fonetic. Fahrkarte vorher. einer. heute. Aici este noua ma[in\ de scris a surorii mele. Herr Viktor! > Wie gefällt Ihnen die neue Wohnung? > Diese schönen Koffer gehören nicht mir. meine Straße. A[ putea s\ vin la dumneavoastr\ la birou. > Sind das die neuen Zehnmarkscheine? > Diese neuen Wagen gehören nicht mir. gegenüber.+black17magenta+ Despre ce este vorba? Despre noile dispozi]ii vamale. Söhne. Apfel. Mul]umesc mult [i la revedere! La revedere. Nummer. Verkäuferinnen 17 +black17magenta+ . din p\cate. El vorbe[te cu secretara noii sec]ii. domnule Viktor! Cum v\ place locuin]a nou\? Aceste geamantane frumoase nu îmi apar]in. Artikel anrufen. Noile dispozi]ii vamale sunt foarte exacte. Freunde. > Ich möchte gern eine Auskunft darüber haben. Nu pot s\ scriu cu aceste stilouri stricate. Kugelschreiber Zirkel. > Worum handelt es sich? > Um die neuen Zollbestimmungen. > Die neuen Zollbestimmungen sind sehr genau. Aten]ie la pronun]ia corect\ a „e”-ului final al cuvintelor: -e -er -el -en -nen Monate. > In einer halben Stunde rufe ich zurück. dieser. welcher.

Kleider den (diesen) neuen Wagen. Conjugarea verbelor compuse inseparabil.: G. Pân\ acum v-am prezentat urm\toarele func]ii ale adjectivelor: – nume predicativ (nu se declin\) – atribut (form\ declinat\) 21. Kleidern die (diese) neuen Wagen.2.: A. -e -e -en -en Neutru -e -e -en -en -en -en -en -en Plural Exemple: Singular masculin N. de exemplu: „verbinden” – „a lega”: ich verbinde du verbindest er verbindet sie verbindet es verbindet wir verbinden ihr verbindet sie verbinden Sie verbinden 18 +black18magenta+ .1. Straßen. des (dieses) neuen Wagens D.: -e -en -en -en Fem. dem (diesem) neuen Wagen A. N. den (diesen) neuen Wagen Plural N. Straßen. Adjectivul cu func]ie de atribut care se afl\ dup\ un articol hot\rât sau dup\ un adjectiv demonstrativ prime[te urm\toarele termina]ii: Singular Masc. Kleider feminin die (diese) neue Straße der (dieser) neuen Straße der (dieser) neuen Straße die (diese) neue Straße neutru das (dieses) neue Kleid des (dieses) neuen Kleides dem (diesem) neuen Kleid das (dieses) neue Kleid 21.3. Straßen. der (dieser) neue Wagen G. A. die (diese) neuen Wagen.+black18magenta+ RECAPITULAREA LEC}IEI 21 21.: D. Kleider der (dieser) neuen Wagen. D. Straßen. G.

6. sagt der Chef.. Domnul Kurz este acum la o conferin]\.... 4. Diese weiß . 2.. Ist das der neu . 5. Completa]i termina]iile adjectivelor de mai jos: 1. Kommen Sie zu uns und kaufen Sie dieses schön… Kleid.. Sind das die neuen Zollbestimmungen? Können Sie es ihm so bald wie möglich ausrichten? In der Firma „Kodak” meldet sich eine Sekretärin. 5. 4. 3. Wir sitzen in der groß . 5.. 3. Traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba român\: 1. 3..… Zehnmarkschein? Dieses sauber . A]i putea s\-mi da]i leg\tura cu ambasada român\? Domnul Kurz este toat\ dup\-amiaza în biroul lui..+black19magenta+ TEMA PENTRU ACAS| 21 A.… Bleistift gefällt mir.… Heft gehört mir... Traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba german\: 1.. B. 4. Secretara anun]\ o convorbire cu Bucure[tiul. C..… Blumen stehen jetzt dort. 2. 6. 2.… Wohnung meines Freundes. Herr Kurz ist unter der Nummer 55-22-33 zu erreichen... 19 +black19magenta+ .. Este vorba despre noile dispozi]ii vamale.. Der schwarz . Worum handelt es sich in diesem neuen Roman? Dieses Gespräch ist sehr dringend.

+black20magenta+ LEC}IA 22 – PARTEA ÎNTÂI ~ncepem lec]ia cu setul de cuvinte noi. abonatul telefonic – avizul telefonic – centrala telefonic\ – convorbirea telefonic\ (interurban\) – aparatul – zeroul – apelul telefonic – func]ionarul – [aizeci – [aptezeci – optzeci – telefonic – complicat. nepotrivit > [de:r beamt\] > [zeh]ih] > [zip]ih] > [aH]ih] > [telefo:ni[] > [um[tEndlih] 20 +black20magenta+ . nepl\cut. dar într-o alt\ ordine: der Teilnehmer die Voranmeldung das Fernamt das Ferngespräch der Apparat die Null der Anruf der Beamte sechzig siebzig achtzig telefonisch umständlich > [de:r taelne:m\r] > [di:foranmeldung] > [das fernamt] > [das fernge[prE:h] > [de:r apara:t] > [di: nul] > [de:r anru:f] – participantul. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i traducerea lor în limba român\: der Anruf der Apparat achtzig der Beamte das Fernamt das Ferngespräch die Null sechzig siebzig der Teilnehmer telefonisch umständlich die Voranmeldung > [de:r anru:f] > [de:r apara:t] > [aH]ih] > [de:r beamt\] > [das fernamt] > [das fernge[prE:h] > [di: nul] > [zeh]ih] > [zip]ih] > [de:r taelne:m\r] – apelul telefonic – aparatul – optzeci – func]ionarul – centrala telefonic\ – convorbirea telefonic\ (interurban\) – zeroul – [aizeci – [aptezeci – participantul. nepl\cut. abonatul telefonic – telefonic – complicat. nepotrivit – avizul telefonic > [telefo:ni[] > [um[tEndlih] > [di:foranmeldung] S\ repet\m cuvintele de mai sus.

Der Teilnehmer meldet sich nicht. – Wir sind >siebzig Teilnehmer. Cine e la telefon? Centrala telefonic\ din Kiel r\spunde. patru. 21 +black21magenta+ . Bitte Schleswig 32-14 mit Voranmeldung für Frau Rohde. Ich wohne in der Schulstraße 60. Care este num\rul abonatului? Firma are [aizeci sau optzeci de calculatoare. Meine Nummer hat eine Null. Aceast\ discu]ie este foarte nepl\cut\ pentru mine. – Dieses Gespräch ist für mich sehr >umständlich. – Danke für >den Anruf. – Num\rul meu are un zero. v\ rog. – Bitte >ein Ferngespräch nach Berlin. vier. Das weiße Kleid kostet achtzig Mark. – Rochia alb\ cost\ optzeci de m\rci. Suntem [aptezeci de abona]i. O convorbire interurban\ cu Berlinul. Hier Fernamt Kiel. Das Gespräch ist telefonisch etwas umständlich. V\ rog s\ vorbi]i cu el la telefon. – Domnul Viktor dore[te (s\ cear\) o convorbire interurban\. – Locuiesc pe strada {colii. O comand\ pentru o convorbire interurban\. – Discu]ia este complicat\ la telefon. – Ich will ein Ferngespräch mit >Voranmeldung. – Abonatul nu r\spunde. – Doamn\ Schmidt. num\rul 60. Completa]i propozi]iile `n limba german\ [i apoi citi]i-le cu voce tare: Acest func]ionar este foarte amabil. sunte]i c\utat\ la telefon. Herr Viktor möchte ein Ferngespräch anmelden. – Hier steht >null. Mul]umesc c\ m-ai sunat. Wir sind siebzig Teilnehmer. – Wie ist die Nummer des >Teilnehmers? – Die Firma hat >sechzig oder >achtzig Computer. – Sprechen Sie bitte >telefonisch mit ihm. – Aici centrala telefonic\ Kiel. Aici scrie zero.+black21magenta+ S\ introducem cuvintele noi în propozi]ii. pentru doamna Rohde. – O convorbire cu preaviz cu Schleswig 32-14. – Wer ist >am Apparat? – >Das Fernamt in Kiel meldet sich. – Schmidt la telefon! – Func]ionarul de la prim\rie este foarte amabil. Sie haben einen Anruf. v\ rog. – Suntem [aptezeci de abona]i. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i traducerea lor în limba român\: Frau Schmidt. Schmidt am Apparat! Der Beamte im Rathaus ist sehr nett. – Dieser >Beamte ist sehr nett.

Traduce]i în limba german\ cuvintele urm\toare: abonatul aparatul complicat. R\spunde]i afirmativ în limba german\ la întreb\rile de mai jos [i folosi]i filtrul ro[u: Wohin geht ihr? Ins neue Kino? Wo wohnt ihr? Bei der alten Kirche? Wohin fahrt ihr? Zum großen Restaurant? Wo arbeitet ihr? In der neuen Firma? Wo klingelt das Telefon? In der deutschen Botschaft? Worum handelt es sich? Um die neuen Zollbestimmungen? Wovon spricht die Sekretärin? Von dem schönen Wetter? > Ja. 22 +black22magenta+ .+black22magenta+ Verifica]i în ce m\sur\ v-a]i însu[it cuvintele noi. nepl\cut centrala telefonic\ convorbirea telefonic\ interurban\ optzeci [aptezeci [aizeci chemarea telefonic\ telefonic preavizul func]ionarul zero > der Teilnehmer > der Apparat > umständlich > das Fernamt > das Ferngespräch > [de:r taelne:m\r] > [de:r apara:t] > [um[tEndlih] > [das fernamt] > [das fernge[prE:h] > [aH]ih] > [zip]ih] > [zeh]ih] > [de:r anru:f] > [telefo:ni[] > [di: foranmeldung] > [de:r beamt\] > [di: nul] > achtzig > siebzig > sechzig > der Anruf > telefonisch > die Voranmeldung > der Beamte > die Null Înainte de a trece la un alt tip de declinare a adjectivelor. – Ea are o carte bun\. Sie hat ein gutes Buch. repeta]i declinarea adjectivelor cu func]ie de atribut. > Ja. – Aici este un creion bun. es handelt sich um die neuen Zollbestimmungen. > Ja. Dort liegt ein guter Roman. > Ja. aflate dup\ un articol sau pronume demonstrativ. wir arbeiten in der neuen Firma. wir gehen ins neue Kino. Forma declinat\ a adjectivului cu func]ie de atribut se g\se[te dup\ articolul nehot\rât. > Ja. – Acolo este un roman bun. wir fahren zum großen Restaurant. wir wohnen bei der alten Kirche. înaintea substantivului determinat: Hier ist ein guter Bleistift. > Ja. sie spricht von dem schönen Wetter. es klingelt in der deutschen Botschaft. > Ja. Citi]i cu voce tare propozi]iile urm\toare [i urm\ri]i traducerea lor în limba român\.

Sie wohnt in einem großen Hotel. Er hat gerade eine wichtige Konferenz. eines guten Lehrers D. – Este vorba de o treab\ urgent\. – Locuim într-un bloc mare. einem guten Lehrer feminin eine neue Schülerin eine neue Schülerin einer neuen Schülerin einer neuen Schülerin neutru ein dringendes Gespräch ein dringendes Gespräch eines dringenden Gesprächs einem dringenden Gespräch 23 +black23magenta+ . – Noi c\ut\m o hart\ a ora[ului bun\. Dort ist die Tasche einer alten Dame. Das ist ein dringendes Gespräch. Ich suche einen guten Wagen. Dort liegt ein guter Füller. – Ea cite[te un ziar bun. – Aici este adresa unui cinematograf bun. Können Sie mir die Adresse eines guten Geschäfts geben? Können Sie mir die Adresse einer guten Bank geben? – Acolo este un magazin bun. Wir wohnen in einem großen Wohnblock. – Pute]i s\-mi da]i adresa unui magazin bun? – Pute]i s\-mi da]i adresa unei b\nci bune? La singular. Er hat eine große Wohnung. Wir suchen einen guten Stadtplan. – El tocmai are o conferin]\ important\. – Aceasta este o convorbire urgent\. – Ea locuie[te într-un hotel mare. – Aici este o ma[in\ bun\ de scris. Hier ist die Adresse eines guten Kinos. Ich brauche eine genaue Auskunft. – Caut o ma[in\ bun\. einen guten Lehrer G. Hier ist eine gute Schreibmaschine. ein guter Lehrer A. Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit. – Acolo este geanta unei doamne în vârst\. – Am nevoie de o informa]ie precis\/exact\.+black23magenta+ Dort ist ein gutes Geschäft. adjectivul precedat de un articol nehot\rât prime[te urm\toarele termina]ii: – nominativ: „-er” înaintea unui substantiv masculin „-e” înaintea unui substantiv feminin „-es” înaintea unui substantiv neutru (aceste termina]ii indic\ genul substantivului determinat) – acuzativ: „-en” înaintea unui substantiv masculin „-e” înaintea unui substantiv feminin „-es” înaintea unui substantiv neutru – în restul cazurilor adjectivului cu func]ie de atribut i se adaug\ termina]ia „-en”. – El are o locuin]\ mare. de exemplu: masculin N. Sie liest eine gute Zeitung. – Acolo este un stilou bun.

– Hier ist ein >guter Bleistift. El cite[te o revist\ german\. Aceasta este o informa]ie important\. Este vorba de o treab\ urgent\. > Wir haben eine gute Sekretärin. Avem o secretar\ bun\. > Hier ist ein wichtiger Brief für Sie. – Ich suche ein >gutes Hotel. – Das hier ist die Adresse eines >alten Bekannten. Eu caut un hotel bun. Eu caut o ma[in\ bun\. Aici este o scrisoare important\ pentru dumneavoastr\. – Wir wohnen in einer >großen Wohnung. Citi]i-le cu voce tare: Aici este un creion bun. Locuim într-o cas\ mic\. > Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit. – Sie arbeitet in einem >neuen Fernamt. > Er liest eine deutsche Zeitschrift. Ave]i o convorbire important\? Acesta este un scriitor cunoscut. > Ich möchte die Adresse eines schönen Mädchens. Traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba german\ (înaintea substantivelor apare articolul nehot\rât): Pute]i s\-mi da]i adresa unui hotel bun? > Können Sie mir die Adresse eines guten Hotels geben? > Das ist eine wichtige Auskunft. Tocmai are o conferin]\ important\. > Sie haben einen wichtigen Anruf? > Das ist ein berühmter Schriftsteller. > Sie hat eine deutsche Schreibmaschine. – Ich suche einen >guten Wagen.+black24magenta+ Completa]i propozi]iile `n limba german\ cu adjectivele la forma corespunz\toare. Aici este o carte bun\. Ea are o ma[in\ de scris nem]easc\. Locuim într-o locuin]\ mare. > Er hat gerade eine wichtige Konferenz. – Hier ist eine >gute Zigarre. – Ich suche eine >gute Sekretärin. Acesta este creionul unui copil mic. Aici este adresa unei cuno[tin]e vechi. Ea lucreaz\ la o nou\ central\ telefonic\. > Wir wohnen in einem kleinen Haus. 24 +black24magenta+ . Aici este adresa unei vecine în vârst\. A[ dori adresa unei fete frumoase. Caut o secretar\ bun\. – Er wohnt in einem >großen Hotel. Aici este un trabuc bun. – Hier ist die Adresse einer >alten Nachbarin. – Hier ist ein >gutes Buch. – Das ist der Bleistift eines >kleinen Kindes. Am nevoie de o informa]ie corect\. El locuie[te într-un hotel mare. > Ich brauche eine genaue Auskunft.

Die Sekretärin >legt den Hörer nicht >auf. a alege – a repeta. – N-ai/n-ave]i pentru ce. Danke für das Gespräch. 70. Citi]i-le cu voce tare [i re]ine]i traducerea lor în limba român\: Legen Sie bitte den Hörer nicht auf! Er buchstabiert deinen Namen. 60. sechzig. 25 +black25magenta+ . pentru nimic – a num\ra Vom repeta cuvintele prezentate mai sus: er legt den Hörer auf er buchstabiert er fürchtet (sich) er wählt er wiederholt er zählt nichts zu danken > [e:r le:kt den HO:r\r auf] > [e:r buH[tabi:rt] > [e:r fUrht\t] > [e:r vE:lt] > [e:r vi:d\rHo:lt] > [e:r ]E:lt] > [nih] ]u dank\n] – el pune receptorul în furc\ – el pronun]\ pe litere – el se teme – el formeaz\ un num\r – el repet\ – el num\r\ – n-ai pentru ce. 80. Sie wählt die Nummer 009. siebzig. Der Teilnehmer >buchstabiert seinen Namen. hundert. – Ea formeaz\ 009 [i centrala r\spunde. Nichts zu danken. – Num\r\m: 50. Die Sekretärin wiederholt die Nummer. a-i fi fric\ – a forma un num\r. – Mi-e team\ c\ nu va veni. – Secretara repet\ num\rul. Wir zählen: fünfzig. a recapitula – n-ai pentru ce. nu pune]i receptorul jos! – El î]i spune numele pe litere. – Mul]umesc pentru convorbire. Ich fürchte. achtzig. neunzig. und das Fernamt meldet sich. Completa]i propozi]iile `n limba german\ cu cuvintele corespunz\toare: Secretara nu pune receptorul jos. Abonatul î[i pronun]\ numele pe litere. – V\ rog. daß er nicht kommt. 100. pentru nimic Acum s\ introducem cuvintele în propozi]ii simple. 90.+black25magenta+ S\ ne îmbog\]im vocabularul cu alte câteva verbe [i expresii: den Hörer auflegen buchstabieren fürchten wählen wiederholen nichts zu danken zählen > [den HO:r\r aufle:g\n] > [buH[tabi:r\n] > [fUrht\n] > [vE:l\n] > [vi:d\rHo:l\n] > [nih] ]u dank\n] > []E:l\n] – a pune receptorul în furc\ – a pronun]a pe litere – a se teme.

> Am nevoie de o informa]ie exact\ despre noile dispozi]ii vamale. A]i putea s\ repeta]i aceast\ informa]ie? – >Ich fürchte. das ist telefonisch etwas umständlich. > Mi-e team\ c\ este nepotrivit s\ discut\m asta la telefon. Sunt 76-54-32 Kronshagen. Traduce]i-l în limba român\: Ich brauche eine genaue Auskunft über die neuen Zollbestimmungen. Ich fürchte. El formeaz\ num\rul colegului s\u. > Domnul Müller vrea s\ comande o convorbire [i formeaz\ 006. Berlin 12-34-567 mit Voranmeldung für Frau Weiland. > S\ pun receptorul jos?/S\ `nchid? > Nu.+black26magenta+ Mi-e team\ c\ este nepotrivit s\ discut\m asta la telefon. Soll ich den Hörer auflegen? Nein. bleiben Sie bitte am Apparat! Der Teilnehmer ist jetzt am Apparat. > Spune]i numele pe litere. – >Er wählt die Nummer seines Kollegen. Vorbi]i. Berlin. v\ rog! > Abonatul a r\spuns. r\mâne]i la aparat. Für 76-54-32 Kronshagen. Herr Müller möchte ein Gespräch anmelden und wählt 006. 26 +black26magenta+ . v\ rog! > Mul]umesc pentru convorbire! > N-ave]i pentru ce. O comand\ pentru doamna Weiland. Bitte sprechen! Danke für das Gespräch! Nichts zu danken. v\ rog! > W – ca Waldemar > E – ca Eva > I – ca Ida > L – ca Ludwig > A – ca Anton > N – ca Norbert > D – ca Dora > Repet. – Können Sie (bitte) diese Auskunft >wiederholen? – Die Eltern >zählen ihr Geld. Bitte Berlin 12-34-567 mit Voranmeldung für Frau Weiland! Buchstabieren Sie den Namen bitte! W – wie Waldemar E – wie Eva I – wie Ida L – wie Ludwig A – wie Anton N – wie Norbert D – wie Dora Ich wiederhole. V\ rog. – Danke für das Gespräch! >Nichts zu danken! P\rin]ii num\r\ banii lor. das ist telefonisch etwas umständlich. 12-34-567. o convorbire cu Berlinul 12-34-567 pentru doamna Weiland. > Centrala telefonic\ Kiel! > Aici Kronshagen 76-54-32. Fernamt Kiel! Hier Kronshagen 76-54-32. Mul]umesc pentru discu]ie! N-ai pentru ce! Citi]i cu aten]ie textul urm\tor.

> Er will ein Gespräch mit Voranmeldung.+black27magenta+ Acum s\ înv\]\m numeralele de la 21 la 100. > Dann muß er seinen Namen buchstabieren. F-PQ 29 07 ITZ . 27 +black27magenta+ P\rin]ii mei num\r\ doar bani. > Der deutsche Beamte nimmt den Hörer ab. > Meine Eltern zählen nur Geld. > Er bleibt den ganzen Nachmittag in einer wichtigen Konferenz. > Er soll den Hörer nicht auflegen. > Ich gehe in einer halben Stunde zur Post (zum Postamt). Ea scrie colegului ei o scrisoare important\. Citi]i clar [i cu voce tare: 10 (36) 21 – einundzwanzig 22 – zweiundzwanzig 23 – dreiundzwanzig 24 – vierundzwanzig 25 – fünfundzwanzig 26 – sechsundzwanzig 27 – siebenundzwanzig 28 – achtundzwanzig 29 – neunundzwanzig Lesen Sie die Telefonnummern! – Citi]i urm\toarele numere de telefon cu voce tare! Kiel 89-97-21 Kronshagen 76-54-32 München 54-67-88-11 Schleswig 12-40-09 – Aici sunt câteva numere de înmatriculare auto din Germania. > Sie schreibt ihrem Kollegen einen wichtigen Brief. Domnul Müller ar dori s\ vorbeasc\ cu doamna Weiland. Peste o jum\tate de or\ m\ duc la po[t\. Abonatul r\spunde imediat. > Er sagt seine Nummer.21 32 30 – dreißig 40 – vierzig 50 – fünfzig 60 – sechzig 70 – siebzig 80 – achtzig 90 – neunzig 100 – hundert 33 – dreiunddreißig 66 – sechsundsechzig 77 – siebenundsiebzig 88 – achtundachtzig 99 – neunundneunzig Berlin 23-41-71 Köln 54-32-11 Hier sind ein paar Nummern von Wagen in Deutschland. > Der Beamte wiederholt den Namen. > Der Teilnehmer ist gleich am Apparat. Apoi trebuie s\-[i spun\ numele pe litere. M-FE 32 97 HB-RV 63 88 Iat\ [i ultimul exerci]iu al acestei lec]ii. > Sie haben einen dringenden Anruf. > Er wählt 06 und das Fernamt meldet sich. und dann die Nummer des Teilnehmers. . El î[i spune num\rul [i apoi num\rul abonatului. > Herr Müller möchte mit Frau Weiland sprechen. Func]ionarul repet\ numele. El formeaz\ 06 [i centrala r\spunde. El nu trebuie s\ pun\ jos receptorul. Traduce]i `n limba german\ propozi]iile urm\toare: Ave]i o convorbire urgent\. Func]ionarul german ridic\ receptorul. El r\mâne toat\ dup\-amiaza la o conferin]\ important\. El face o comand\ pentru o convorbire.

> Herr Kurz macht ihm die Tür auf. Fahren Sie in die Stadt? A. > Vre]i s\ veni]i cu mine? > Cu pl\cere. > Trebuie s\ m\ mai duc la po[t\ [i s\ iau timbre. Nu deranja]i deloc. Gern. Azi nu am nici un ziar. Merge]i în ora[? > Da. Este la m\tu[a ei. dar numai pentru o secund\. A. B. Ich muß noch zur Post gehen und Briefmarken holen. Danke. domnule Viktor. A. > So]ia dumneavoastr\ are rude aici în Hamburg? > Da. peste o jum\tate de or\ trebuie s\ o iau pe so]ia mea. > Dup\ aceea m\ duc acolo. Ja. El sun\. rudele so]iei mele locuiesc aici `n Hamburg. Hat Ihre Frau hier in Hamburg Verwandte? > Nu vre]i s\ lua]i loc. ich muß in einer halben Stunde meine Frau abholen. A[ dori „Die Welt”. Pot s\ le împrumut pe ale dumneavoastr\? B. B. Ich fahre nachher dorthin. > Wollen Sie nicht hereinkommen? > Ich habe heute keine Zeitung. > Entschuldigen Sie. Wollen Sie nicht Platz nehmen Herr Kurz? B. Darf ich mal Ihre leihen? > Welche möchten Sie: „Die Welt” oder „Bild”? > Ich möchte „Die Welt” haben.+black28magenta+ LEC}IA 22 – PARTEA A DOUA S\ repet\m pe scurt materia [i vocabularul ultimelor lec]ii (17-20). Herr Viktor. Wollen Sie mitkommen? B. Traduce]i din limba român\ în limba german\ [i apoi citi]i cu voce tare propozi]iile traduse: Domnul Viktor merge la domnul [i la doamna Kurz. domnule Kurz? > Mul]umesc. > Er klingelt. 28 +black28magenta+ . Ja. Iat\ `nc\ un dialog. > Sie stören durchaus nicht. Nu vre]i s\ intra]i? A. Domnul Kurz `i deschide (u[a). aber nur für einen Augenblick. daß ich störe. M\ scuza]i c\ v\ deranjez. Pe care îl dori]i: „Die Welt” sau „ Bild”? > Herr Viktor geht zu Herrn und Frau Kurz. A. Traduce]i în limba român\ urm\torul dialog: A. Sie ist bei ihrer Tante. die Verwandten meiner Frau leben hier in Hamburg. A.

M\ sp\l pe fa]\ [i pe mâini. Unten im Erdgeschoß sind die Garagen. > Ich ziehe mich schnell aus. Es hat drei Stockwerke und es liegt in einem Garten. > Herr Viktor meldet sich. > Vre]i s\ o vede]i? > Atunci v-o ar\t.+black29magenta+ Pentru verificarea cuno[tin]elor v\ propunem urm\torul exerci]iu. > Acum veni]i cu noi în cas\. > Jos. Wollen Sie es sehen? Dann zeige ich es Ihnen. Dort steht der neue Wagen meiner Frau. Traduce]i urm\torul text în limba român\: Unser Reihenhaus ist in der Blumenstraße. > Ich wasche mir das Gesicht und die Hände. Domnul Viktor se prezint\. Ne a[ez\m pe teras\. > Ich kann mich an das Klima nicht gewöhnen. > Sie putzt sich die Zähne. v\ rog! > În spatele u[ii de la intrare sunt sc\rile pivni]ei. M\ dezbrac repede. Ea se spal\ pe din]i. > Lâng\ ea este un bloc. Wir stehen jetzt vor dem Haus. > Acolo se afl\ noua ma[in\ a so]iei mele. > Casa noastr\ este pe strada Florilor. Auf dem Dach können Sie eine neue Antenne sehen. Acum urmeaz\ o scurt\ recapitulare a verbelor reflexive: De ce nu te speli cu s\pun? Ei se cunosc bine. sunt garajele. > Acum suntem în fa]a casei. Domnii î[i iau r\mas bun. > Da]i-v\ jos paltonul. Nu m\ pot obi[nui cu clima. Bitte legen Sie jetzt ab! Hier ist die Garderobe. 29 +black29magenta+ . > Pe acoperi[ pute]i vedea o anten\ nou\. > Warum wäschst du dich nicht mit Seife? > Sie kennen sich gut. Die Zimmer an der Südseite des Hauses haben Balkons. Daneben steht ein Wohnblock. > Die Herren verabschieden sich. Kommen Sie bitte jetzt mit uns ins Haus! Hinter der Haustür ist die Kellertreppe. > Are trei etaje [i se afl\/este a[ezat\ `ntr-o gr\din\. > Camerele orientate spre sud au balcoane. > Wir setzen uns auf die Terrasse. la parter. v\ rog! Aici este garderoba.

Er wählt 006 und das Fernamt meldet sich.: B. Herr Viktor! Was möchten Sie? Es handelt sich um die neuen Zollbestimmungen. Sagen Sie ihm bitte. Er ist gerade in einer wichtigen Konferenz. Kann ich ihm etwas ausrichten? Ja. Gut.: A. > El cere o convorbire cu Berlinul. . Danke für Ihren Anruf.: A. Wann paßt es Ihnen? Am besten morgen früh zwischen 10 und 11 Uhr. Wissen Sie. Er meldet ein Gespräch nach Berlin an. Herr Konsul. und dann die Nummer des Teilnehmers.: B. Nichts zu danken. Hier Kurz. Ich bin den ganzen Nachmittag in meinem Büro. Silabele respectiv cuvintele accentuate sunt scrise cu caractere `ngro[ate.: A. Ich brauche eine genaue Auskunft darüber. > El formeaz\ 006 [i centrala r\spunde. Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit.: B. Kann ich Herrn Konsul Kurz sprechen? Herr Konsul Kurz ist leider im Augenblick nicht im Büro.: Rumänisches Generalkonsulat! Hier Firma „Kodak”! Viktor am Apparat. Die Sekretärin nimmt den Hörer ab und meldet sich: A. Reciti]i textul pentru a exersa pronun]ia. > Apoi trebuie s\-[i spun\ numele pe litere.: A.: A.+black30magenta+ ~n continuare. Das Telefon klingelt in der Wirtschaftsabteilung des rumänischen Generalkonsulats.: A. > El î[i spune num\rul [i apoi num\rul abonatului. er möchte mich sobald wie möglich anrufen.: A. Können Sie nicht zu mir ins Büro kommen? Gern. Auf Wiedersehen! B. Ich bin um halb elf bei Ihnen.: B.: B.: A.: Traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba român\: Herr Müller möchte mit Frau Weiland in Berlin sprechen. Hallo. Dann muß er seinen Namen buchstabieren. vom recapitula materia lec]iilor 21 [i 22.: B. Er sagt seine Nummer. Herr Viktor. Wie sind Sie zu erreichen? Unter der Nummer 79-32-67. 30 +black30magenta+ > Domnul Müller ar dori s\ vorbeasc\ cu doamna Weiland din Berlin. Ich fürchte. wann er zurückkommt? Das ist unbestimmt. Hier Viktor.: B. das ist telefonisch etwas umständlich. Citi]i urm\torul dialog. Am Nachmittag ruft Herr Kurz Herr Viktor an.

> Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit. > Dup\ câteva minute domnul Müller vorbe[te cu doamna Weiland. Ar\t func]ionarului pa[aportul meu. Mit wem möchte Herr Müller sprechen? 2. Frau Weiland soll den Hörer nicht auflegen. > Er ist den ganzen Nachmittag in einer wichtigen Konferenz. Pute]i repeta aceast\ informa]ie? Peter sun\ cât se poate de repede. Peter formeaz\ num\rul colegului s\u. Was meldet sich? 3. Wessen Nummer sagt er? 4. El este toat\ dup\-amiaz\ la o conferin]\ important\. Despre aceasta am nevoie de o informa]ie exact\. > Ich brauche eine genaue Auskunft darüber. > Mein Bruder zählt nur Geld. > Doamna Weiland nu trebuie s\ pun\ receptorul jos. > Es handelt sich um die neuen Zollbestimmungen. > Er sagt die Nummer des Teilnehmers. > Das Fernamt meldet sich. Nach einigen Minuten spricht Herr Müller mit Frau Weiland. > Nach einigen Minuten sprechen sie. Traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba german\: Este vorba despre noile dispozi]ii vamale. Dar este cam complicat s\ discut\m la telefon despre asta. > Peter wählt die Nummer seines Kollegen. > Können Sie mich mit der Firma „Kodak” verbinden? > In der Firma „Kodak” meldet sich keiner. > Können Sie diese Auskunft wiederholen? > Peter ruft so bald wie möglich an. Folosi]i filtrul ro[u: 1.+black31magenta+ Der Beamte wiederholt den Namen. Este vorba despre o problem\ urgent\. Wer soll den Hörer nicht auflegen? 6. > Aber das ist telefonisch etwas umständlich. Wann spricht Herr Müller mit Frau Weiland? > Er möchte mit Frau Weiland sprechen. > Ich zeige dem Beamten meinen Paß. La firma „Kodak” nu r\spunde nimeni. 31 +black31magenta+ . Fratele meu num\r\ doar bani. > Er muß seinen Namen buchstabieren. Domnul Viktor trebuie s\ vin\ mâine între 10 [i 11 la domnul consul Kurz la birou. > Func]ionarul repet\ numele. Pute]i s\-mi da]i firma „Kodak”? > Herr Viktor soll morgen zwischen zehn und elf Uhr zu Konsul Kurz ins Büro kommen. Was muß er buchstabieren? 5. > Frau Weiland soll den Hörer nicht auflegen. R\spunde]i la urm\toarele întreb\ri conform informa]iilor date `n exerci]iul anterior.

Despre ce vorbe[te secretara ta? Vorbe[te despre concediul ei. Cunosc o doamn\ amabil\. Unde v\ pot g\si? La num\rul 79-32-67. dringend. Hörer 32 +black32magenta+ . > Wovon spricht deine Sekretärin? > Sie spricht von ihrem Urlaub. fünfzig. Sekretärin fürchten. Iar eu cunosc un domn amabil. iat\ obi[nuitul exerci]iu de pronun]ie: -ng-ä-ü-öBestimmungen.+black32magenta+ Mi-e team\ c\ el nu vine azi. Gespräch. Wirtschaftsabteilung Mädchen. Mäntel. > Ich kenne eine nette Dame. Anträge. daß er heute nicht kommt. darüber möglich. > Ich fürchte. > Wie sind Sie zu erreichen? > Unter der Nummer 79-32-67. > Und ich kenne einen netten Herr. zählen. În încheiere. V\ sun din nou peste o or\. Zeitungen. > In einer Stunde rufe ich wieder an.

E [e:].: einen guten Wagen G. ß [scharfes es].: -en G. G [ghe:]. Numeralele cardinale de la dou\zeci în sus se scriu într-un cuvânt [i sunt legate cu ajutorul conjunc]iei “und” – „[i”. R [er].: -en D. N [en]. H [Ha:]. Z []et]. U [u:].: einem guten Wagen Feminin -e -e -en -en Feminin eine gute Schule eine gute Schule einer guten Schule einer guten Schule Neutru -es -es -en -en Neutru ein gutes Kleid ein gutes Kleid eines guten Kleides einem guten Kleid 22. M [em]. Y [Upsilon]. I [i:]. Ä [a Umlaut]. excep]ie face 30. P [pe:]. D [de:].: eines guten Wagens D. F [ef]. Q [ku:].: -er A.3.: -en Masculin N. de exemplu: 1 – eins 2 – zwei 6 – sechs 7 – sieben dar dar dar dar 31 – einunddreißig 20 – zwanzig 60 – sechzig 70 – siebzig În celelalte cazuri forma numeralelor nu se schimb\. În cazul unora dintre numeralele compuse apar modific\ri. W [ve:]. T [te:]. adic\ „dreißig”. S [es].1.2. Abecedarul german: A [a:]. B [be:]. O [o:]. V [fau]. Adjectivul precedat de un articol nehot\rât prime[te urm\toarele termina]ii la singular: Masculin N. dar majoritatea r\mân acelea[i. K [ka:]. J [iot].+black33magenta+ RECAPITULAREA LEC}IEI 22 22. de exemplu: 32 –zwei-und-dreißig 54 –vier-und-fünfzig 98 –acht-und-neunzig – zweiunddreißig – vierundfünfzig – achtundneunzig 22.: ein guter Wagen A. Ö [O]. 33 +black33magenta+ . L [el]. X [iks]. C []e:]. Multiplii num\rului 10 se formeaz\ prin ad\ugarea termina]iei „zig”. Ü [U].

6... 4.+black34magenta+ TEMA PENTRU ACAS| 22 A. 6. v\ rog.. Traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba român\: 1.. Hier gibt es einen groß . Da]i-mi leg\tura cu 77-10-81. Wir suchen ein gut .. Traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba german\: 1. 3.... 4.. 5.… Restaurant... 5. Acolo este romanul unui scriitor german. Sie hat ein gut . 2. Hier ist die Adresse eines alt .. 4.. 2.. 3..... B..… Geschäft.. Zeigen Sie mir eine amerikanisch . 3.. Der Beamte arbeitet im neuen Fernamt. 34 +black34magenta+ .... S\-i transmit ceva? Secretara pune receptorul jos..… Freundes... 5...... 6.. Hoffentlich ist das eine genaue Auskunft. Completa]i termina]iile adjectivelor: 1.. Ich kaufe für meine Mutter einen französischen Roman. Park.. Können Sie mir die Adresse einer guten Bank geben? Vielen Dank für den Brief! Nichts zu danken.. 2......… Parkplatz. Das Gespräch ist für mich im Augenblick sehr umständlich.. C.... Hier ist ein schön….. Locuim într-o cas\ nou\..… Briefmarke.. Avem o rud\ amabil\ la Berlin....

a suna (telefonic) – el sun\. -e der Artikel. -. chestiunea.-. a ajunge din urm\ – centrala telefonic\ – convorbirea telefonic\ – firma – a se teme.+black35magenta+ VOCABULARUL LEC}IILOR 21 {I 22 abnehmen er nimmt den Hörer ab achtzig die Angelegenheit. Beamte die Bestimmung. regulamentul. -en buchstabieren dann darüber dringend erreichen das Fernamt das Ferngespräch die Firma. -en anmelden er meldet an der Anruf. dispozi]ia – a pronun]a pe litere – atunci. eines Beamten. a-i fi fric\ – el se teme – complet. -(e)s. -. precis – convorbirea. total – exact. a anun]a – el comand\ – chemare (telefonic\). auflegen er legt den Hörer auf anrufen er ruft an im Augenblick die Auskunft. Firmen fürchten er fürchtet ganz genau das Gespräch es handelt sich um > [apne:m\n] > [e:r nimt den HO:r\r ap] > [aH]ih] > [di: angeleg\nHaet] > [anmeld\n] > [e:r meld\t an] > [de:r anru:f] > [de:r apara:t] > [de:r artik\l] > [aufle:g\n] > [e:r le:kt den HO:r\r auf] > [anru:f\n] > [e:r ru:ft an] > [im aug\nblik] > [di: auskunft] > [ausriht\n] > [e:r riht\t aus] > [de:r beamt\] > [aen beamt\r] > [di: be[timung] > [buH[tabi:r\n] > [dan] > [darU:b\r] > [dring\nt] > [eraeh\n] > [das fernamt] > [das fernge[prE:h] > [di: firma] > [fUrht\n] > [e:r fUrht\t] > [gan]] > [genau] > [das ge[prE:h] > [es Hand\lt zih um] 35 +black35magenta+ – a da jos. a ridica – el ridic\ receptorul – optzeci – treaba. -n. -es. -e der Apparat. -s. problema – a comanda (o convorbire). (ü)-e ausrichten er richtet aus der Beamte. apoi – despre aceasta – urgent. -. el cheam\ (telefonic) – momentan – informa]ia – a transmite un mesaj – el transmite un mesaj – func]ionarul – un func]ionar – hot\rârea. -n ein Beamter. apel telefonic – aparatul – articolul – a pune receptorul jos (în furc\) – el pune receptorul în furc\ – a chema. repede – a g\si. discu]ia – este vorba despre .

mic. a face leg\tura – el d\ leg\tura – avizul telefonic – a forma un num\r – important – a repeta. telefonisch es tut mir leid unbestimmt umständlich verbinden er verbindet die Voranmeldung wählen wichtig wiederholen die Wirtschaftsabteilung worum zählen der Zoll. -(e)s. -s die Konferenz. -s. -s. -en sauber sechzig die Sekretärin. simpatic(\) – scund. nehot\rât – complicat. -. -en melden (sich) morgen früh der Nachmittag. (ö) –e die Zollbestimmung zurückkommen er kommt zurück zurückrufen er ruft zurück > [de:r HO:r\r] > [di: konferen]] > [meld\n zih] > [morg\n frU:] > [de:r naHmita:k] – receptorul – conferin]a – a (se) prezenta – mâine diminea]\ – dup\ amiaza – amabil(\). -. dificil – a da leg\tura. -nen siebzig so bald wie möglich der Teilnehmer. -. a recapitula – sec]ia de economie – despre ce – a num\ra – vama – dispozi]ia vamal\ – a se întoarce – el se întoarce – a r\spunde printr-un apel telefonic la alt apel – el r\spunde telefonic unui apel > [unb\[timt] > [um[tEndlih] > [f\rbind\n] > [e:r f\rbind\t] > [di: foranmeldung] > [vE:l\n] > [vihtih] > [vi:d\rHol\n] > [di: virt[af]aptaelung] > [vorum] > []E:l\n] > [de:r ]ol] > [di: ]olbe[timung] > []urUkom\n] > [e:r komt ]urUk] > []urUkru:f\n] > [e:r ru:ft ]urUk] 36 +black36magenta+ . -e nett niedrig nichts zu danken die Null. jos – n-ai pentru ce (s\ mul]ume[ti) – zero – curat – [aizeci – secretara – [aptezeci – cât se poate de repede – participantul – telefonic > [net] > [ni:drih] > [nih] ]u dank\n] > [di: nul] > [zaub\r] > [zeh]ih] > [di: zekretE:rin] > [zip]ih] > [zo balt vi: mO:glih] > [de:r taelne:m\r] > [telefo:ni[] > [es tut mi:r laet] – îmi pare r\u – imprecis.+black36magenta+ der Hörer.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful