+black1magenta

+

RECAPITULARE
S\ ne amintim câteva probleme de gramatic\, care v\ vor ajuta la însu[irea materialului urm\tor. 1. Folosirea imperativului de polite]e. Forma imperativului de polite]e în german\ este identic\ cu forma corespunz\toare persoanei a treia plural, de exemplu: Kommen Sie bitte zu mir! Essen Sie diesen Apfel nicht! – Veni]i v\ rog la mine! – Nu mânca]i acest m\r!

Men]ionarea pronumelui „Sie“ dup\ verbul la modul imperativ de polite]e este obligatorie. 2. Diferen]iem propozi]ii compuse coordonate [i subordonate. a. Propozi]iile coordonate sunt introduse prin conjunc]iile „und“ „[i, iar“, „aber“ „dar“, „denn“ „pentru c\, deoarece“. În acest caz ordinea cuvintelor în propozi]ie este urm\toarea: dup\ conjunc]ie urmeaz\ subiectul, predicatul [i alte p\r]i de propozi]ie. De exemplu: Herr Wiktor hat eine Tochter, und Frau Kurz hat einen Sohn. Frau Schröder arbeitet in der Stadt, aber sie wohnt im Vorort. Meine Uhr geht nicht, denn sie ist kaputt. – Domnul Wiktor are o fiic\, iar doamna Kurz are un fiu. – Doamna Schröder lucreaz\ în ora[, dar locuie[te la periferie. – Ceasul meu nu func]ioneaz\, deoarece s-a stricat.

b. Propozi]ia compus\ prin subordonare este format\ din cel pu]in o propozi]ie principal\ [i una sau mai multe propozi]ii secundare. Ordinea cuvintelor în propozi]ia subordonat\ este: conjunc]ie, subiect, alte p\r]i de propozi]ie, iar la sfâr[it predicatul. V\ sunt deja cunoscute propozi]iile subordonate introduse prin: „daß“ - „c\“ sau prin cuvintele interogative „wo“ „unde“, „wann“ „când“, de exemplu: Er erzählt, daß er eine Geschäftsreise nach Amerika macht. Er weiß nicht, wo die Bank ist. Sie weiß nicht, wann sie nach Hause kommt. 3. – El poveste[te c\ face o c\l\torie de afaceri în America. – El nu [tie unde este banca. – Ea nu [tie când vine acas\.

Conjugarea verbului „öffnen“ „a deschide“ este urm\toarea: ich öffne du öffnest er öffnet sie öffnet es öffnet wir öffnen ihr öffnet sie öffnen Sie öffnen

1
+black1magenta+

+black2magenta+

LEC}IA 25 – PARTEA ÎNTÂI
S\ începem iar cu noile cuvinte. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i traducerea acestora în limba român\: der Badeanzug am einfachsten eingebaut das Fernsehen der Elektroherd der Hut der Krimi der Rock schlecht warm was für ein was für eine wenig womit > [de:r ba:d\an]u:k] > [am ænfaHst\n] > [æng\baut] > [das fernze:\n] > [de:r elektroHert] > [de:r Hu:t] > [de:r krimi] – costumul de baie – cel mai u[or – cl\dit, zidit (în perete) – televiziunea, televizorul – re[oul electric, soba de g\tit electric\ – p\l\ria – filmul, romanul poli]ist – fusta – r\u – cald(\) – ce fel de om (masc.) – ce fel de femeie – pu]in – cu ce

> [de:r rok] > [[leht] > [varm] > [vas fUr æn] > [vas fUr æn\] > [ve:nih] > [vomit]

S\ repet\m cuvintele de mai sus, dar într-o alt\ ordine: was für ein was für eine womit wenig warm schlecht eingebaut am einfachsten der Rock der Krimi der Hut der Elektroherd der Badeanzug das Fernsehen > [vas fUr æn] > [vas fUr æn\] > [vomit] > [ve:nih] > [varm] > [[leht] > [æng\baut] > [am ænfaHst\n] > [de:r rok] > [de:r krimi] > [de:r Hu:t] > [de:r elektroHert] > [de:r ba:d\an]u:k] > [das fernze:\n] – ce fel de om (masc.) – ce fel de femeie – cu ce – pu]in – cald(\) – r\u – cl\dit, zidit (în perete) – cel mai u[or – fusta – filmul, romanul poli]ist – p\l\ria – re[oul electric, soba de g\tit electric\ – costumul de baie – televiziunea, televizorul

2
+black2magenta+

+black3magenta+

Iat\ folosirea noilor cuvinte în propozi]ii. Exersa]i pronun]ia corect\ [i urm\ri]i traducerea propozi]iilor în limba român\: Sie hat einen schönen Badeanzug. Wann kauft ihr den Elektroherd? Kennst du den Krimi? Herr Kurz möchte einen großen Hut leihen. Im Fernsehen gibt es heute einen guten Krimi. Ihr Rock ist sehr lang. So ist es am einfachsten. In der Küche sind eingebaute Schränke. Du machst das schlecht. Heute ist es sehr warm. Ich habe wenig Geld. Was für ein Mann ist er? Was für eine Bluse hast du? Womit schreibst du? Mit einem Füller? – Ea are un costum de baie frumos. – Când cump\ra]i soba electric\? – Cuno[ti acest film poli]ist? – Domnul Kurz vrea s\ cear\ împrumut o p\l\rie mare. – Azi este un film poli]ist bun la televizor. – Fusta ei este foarte lung\. – A[a este cel mai simplu. – În buc\t\rie sunt dulapuri zidite (în perete). – Nu e bine cum faci. – Azi este foarte cald. – Am pu]ini bani. – Ce fel de om este el? – Ce bluz\ ai? – Cu ce scrii? Cu un stilou?

Completa]i urm\toarele propozi]ii în limba german\ cu cuvintele corespunz\toare! Pentru exersarea pronun]iei, citi]i propozi]iile completate cu voce tare: Ea are un costum de baie frumos. Ei au aceast\ sob\ electric\ deja de ieri. Nu am timp (am pu]in timp). Aceast\ ap\ mineral\ este cald\. El lucreaz\ prost. Dulapurile sunt zidite (în perete). Am o fust\ lung\. A[a este cel mai simplu. La televizor este un film poli]ist. Ce fel de roman poli]ist cite[ti? P\l\ria ei este foarte frumoas\. Ea lucreaz\ la televiziune. Cu ce mergi la serviciu? Ce fel de bluz\ ai? Ce fel de palton este acesta? 3
+black3magenta+

– Sie hat einen schönen >Badeanzug. – Sie haben schon seit gestern >diesen Elektroherd. – Ich habe >wenig Zeit. – Dieses Mineralwasser ist >warm. – Er arbeitet >schlecht. – Die Schränke sind >eingebaut. – Ich habe einen >langen Rock. – So ist es >am einfachsten. – >Im Fernsehen gibt es einen Krimi. – Was für einen >Krimi liest du? – >Ihr Hut ist sehr schön. – Sie arbeitet im >Fernsehen. – >Womit fährst du zur Arbeit? – >Was für eine Bluse hast du? – >Was für ein Mantel ist das?

+black4magenta+

S\ exers\m forma de plural a substantivelor urm\toare. Citi]i cu voce tare [i clar: der Krimi der Hut der Rock der Badeanzug die Krimis die Hüte die Röcke die Badeanzüge > [di: krimis] > [di: HU:t\] > [di: rOk\] > [di: ba:d\anzU:g\] – romanele/filmele poli]iste – p\l\riile – fustele – costumele de baie

Completa]i propozi]iile urm\toare cu forma de plural a substantivelor care lipsesc: Nu citesc romane poli]iste. Avem costume de baie frumoase. În acest magazin se g\sesc (se pot cump\ra) p\l\rii mari [i ieftine. Ea nu avea fuste lungi. – Ich lese >keine Krimis. – Wir haben schöne >Badeanzüge. – In diesem Geschäft kann man große und billige >Hüte kaufen. – Sie hatte keine langen >Röcke.

Ne-am ocupat îndeajuns de pluralul substantivelor. Spune]i acum în limba german\: cald(\) cu ce ce fel de (masc.) ce fel de (fem.) p\l\ria filmul/romanul poli]ist pu]in cel mai u[or, cel mai simplu soba electric\ costumul de baie fusta televiziunea cl\dit/zidit (în perete) r\u > warm > womit > was für ein > was für eine > der Hut > der Krimi > wenig > am einfachsten > der Elektroherd > der Badeanzug > der Rock > das Fernsehen > eingebaut > schlecht > [varm] > [vomit] > [vas fUr æn] > [vas fUr æn\] > [de:r Hu:t] > [de:r krimi] > [ve:nih] > [am ænfaHst\n] > [de:r elektroHert] > [de:r ba:d\an]u:k] > [de:r rok] > [das fernze:\n] > [æng\baut] > [[leht]

Înainte de a trece mai departe, s\ recapitul\m declinarea pluralului adjectivelor precedate de articolul „keine”. Da]i r\spunsuri negative la urm\toarele întreb\ri: Sind diese Zigaretten billig? Sind diese Röcke lang? Sind diese Hüte teuer? 4
+black4magenta+

> Nein, das sind keine billigen Zigaretten. > Nein, das sind keine langen Röcke. > Nein, das sind keine teuren Hüte.

leg den Mantel ab! Maria und Eva. > Es tut mir leid. da]i-v\ jos paltoanele! – Dieter. holt die Tante ab! Maria. das sind keine eingebauten Schränke. fahrt nicht so schnell! Dieter. aber wir haben nur alte. uita]i-v\ la dreapta! – Dieter. d\-]i jos paltonul! – Maria [i Eva. deschide]i geamul! – Klaus. Haben Sie lange Röcke? Haben Sie teure Zigaretten? Haben Sie große Zimmer? Haben Sie kleine Hüte? Haben Sie alte Zeitungen? Haben Sie neue Wagen? În aceast\ lec]ie ne vom ocupa de modul imperativ singular [i plural. > Nein. arbeitet nicht so lange! Eva. aber wir haben nur neue. > Es tut mir leid. das sind keine kurzen Badeanzüge. > Es tut mir leid. hol die Tante ab! Kinder. das sind keine interessanten Bücher. öffnet das Fenster! Klaus. > Es tut mir leid. f\ ordine în camer\! – Face]i ordine în camer\! – Stai jos acolo! Kinder. du-te dup\ m\tu[a! – Copii. halte dieses Auto an! Klaus und Max. aber wir haben nur kleine. R\spunde]i la întreb\rile de mai jos folosind expresia „es tut mir leid“ – „îmi pare r\u“! Folosi]i filtrul ro[u: Haben Sie schwarze Kleider? > Es tut mir leid. sieh mal den weißen VW dort! – Tat\. aber wir haben nur billige. haltet diese Autos an! Andrea. räum doch das Zimmer auf! Räumt doch das Zimmer auf! Setz dich dorthin! 5 +black5magenta+ . opre[te aceast\ ma[in\! – Klaus [i Max. fahr nicht so schnell! Klaus und Dieter. nu lucra a[a mult! – Tat\ [i mam\. nu conduce a[a repede! – Klaus [i Dieter. > Es tut mir leid. merge]i dup\ m\tu[a! – Maria. opri]i aceste ma[ini! – Andreea. aber wir haben nur weiße (Kleider). nu conduce]i a[a repede! – Dieter. nu lucra]i atât de mult! – Eva. > Nein. aber wir haben nur große. deschide geamul! – Eva [i Andrea. aber wir haben nur kurze. > Es tut mir leid. öffne das Fenster! Eva und Andrea. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea în limba român\: Vati. arbeite nicht so lange! Vati und Mutti. seht mal nach rechts! Dieter. legt die Mäntel ab! Dieter.+black5magenta+ Sind diese Bücher interessant? Sind diese Badeanzüge kurz? Sind diese Schränke eingebaut? > Nein. uit\-te la acel Volkswagen alb de acolo! – Copii.

+black6magenta+ Setzt euch dorthin! Wasch dir die Hände! Wascht euch die Hände! Erzähle diese Geschichte! – A[eza]i-v\ acolo! – Spal\-te pe mâini! – Sp\la]i-v\ pe mâini! – Poveste[te aceast\ istorie!/Spune aceast\ poveste! – Povesti]i aceast\ istorie! – Nu m\ uita! – Nu m\ uita]i! Erzählt diese Geschichte! Vergiß mich nicht! Vergeßt mich nicht! l. formeaz\ imperativul având vocala „-i” în r\d\cin\. de exemplu: arbeiten lesen – ihr arbeitet – ihr lest – arbeitet! – lest! – lucra]i! – citi]i! ATEN}IE: Verbul la modul imperativ nu este niciodat\ înso]it de pronume! 6 +black6magenta+ . La persoana a doua singular. de exemplu: lesen geben helfen sehen nehmen sprechen – du liest – du gibst – du hilfst – du siehst – du nimmst – du sprichst – lies! – gib! – hilf! – sieh! – nimm! – sprich! – cite[te! – d\! – ajut\! – uite. La persoana a doua plural. de exemplu: fahren – du fährst dar fahr! – c\l\tore[te. condu! Verbele neregulate care la persoana a doua [i a treia singular transform\ vocala „e” din r\d\cina infinitivului în „i”. Acestor verbe nu li se adaug\ niciodat\ termina]ia „-e“. toate verbele au la imperativ form\ identic\ cu forma persoanei a doua plural a indicativului prezent. de exemplu: arbeiten öffnen – arbeite! – öffne! – lucreaz\! – deschide! Ad\ugarea termina]iei „-e“ nu este obligatorie. forma de imperativ a verbelor se formeaz\ prin ad\ugarea termina]iei „-e“ la r\d\cina verbului. de exemplu: schreiben trinken – schreibe! – trinke! sau schreib! sau trink! – scrie! – bea! (Unele verbe au dou\ forme de imperativ!) Verbele neregulate care la persoana a doua singular primesc „Umlaut“ (adic\ vocala „-a“ devine „ä“) la imperativ p\streaz\ vocala ini]ial\ „-a“. vezi! – ia! – vorbe[te! 2.

prefixele accentuate ale verbelor compuse separabil se scriu separat. f\ cur\]enie în camera ta! Copii. >leg den Mantel >ab! – Dieter. >sieh mal den weißen VW dort! – >Öffnet die Fenster! – >Setz dich hierher! – >Erzähl das nicht! – >Wasch dir die Hände! – >Räumt das Zimmer auf! – Kinder. halte das Auto an! > Andrea. opre[te ma[ina aceasta! Copii. nu uita]i c\r]ile! Copii. arbeitet nicht so lange! > Klaus.+black7magenta+ La modul imperativ. uit\-te la acel Volkswagen alb de acolo! Deschide]i geamurile! A[eaz\-te aici! Nu povesti asta! Spal\-te pe mâini! Face]i cur\]enie în camer\! Copii. d\-]i jos paltonul! Deschide]i imediat geamurile! A[eza]i-v\ acolo imediat! Nu-i povesti asta lui Peter! {i acum face]i cur\]enie în toat\ locuin]a! Uit\-te acolo. >fahr nicht so schnell! – Andrea. räume dein Zimmer auf! > Kinder. lua]i-o pe m\tu[a (de undeva)! Eva. nu conduce a[a repede! Dieter. vergeßt die Bücher nicht! > Kinder. fahr nicht so schnell! > Dieter. de exemplu: sich setzen – setz dich – a[eaz\-te! – setzt euch! – a[eza]i-v\! Iar acum s\ recapitul\m cele înv\]ate despre modul imperativ! Completa]i urm\toarele propozi]ii în limba german\ cu forma corespunz\toare a verbelor: Nu lucra a[a mult! Klaus. leg den (deinen) Mantel ab! > Öffnet gleich die Fenster! > Setzt euch schnell dorthin! > Erzähl das Peter nicht! > Und jetzt räumt die ganze Wohnung auf! > Sieh mal dort rechts! Was ist denn das? . nu lucra]i a[a mult! Klaus. opre[te ma[ina! Andrea. >haltet den Bus >an! – >Legt das hin! – Klaus. >halte dieses Auto >an! – Kinder. >seht mal nach links! – >Vergiß mich nicht! A]i înv\]at deja modul imperativ? Urmeaz\ un exerci]iu de verificare. d\-]i jos paltonul! Dieter. Traduce]i din limba român\ în limba german\: Copii. holt die Tante ab! > Eva. opri]i autobuzul! Pune]i asta acolo. la dreapta! Ce este aceea? 7 +black7magenta+ > Kinder. uita]i-v\ la stânga! Nu m\ uita! – >Arbeite nicht so lange! – Klaus. de exemplu: aufräumen – räum auf! – f\ cur\]enie – räumt auf! – face]i cur\]enie! Aten]ie la forma corespunz\toare a pronumelui în cazul verbelor reflexive. Klaus. nu conduce a[a repede! Andrea.

Ce fel de ]ig\ri sunt aici? – Fumez trabucuri germane. Ce fel de trabucuri fumezi tu? Articolele „ein. Was für Zigarren rauchst du? – Aceasta este o ma[in\ nou\. Was für ein Wagen ist das? Ich habe einen neuen Wagen. Was für einem Schüler hilfst du? Hier liegt eine neue Bluse. – Was für einen Freund hast du? – Was für Freunde hast du? Completa]i urm\toarele propozi]ii în limba german\ cu pronumele interogative corespunz\toare! Citi]i cu voce tare textul în limba german\: Ce fel de bluz\ ai? Ce fel de p\rin]i ai? Ce fel de prieten ai? Ce fel de rochie ai? Ce fel de carte este aceasta? Ce fel de mobile sunt aici? Ce fel de ma[in\ ai? Ce fel de ma[ini cuno[ti? Ce fel de elev aju]i? Ce fel de elev\ aju]i? – >Was für eine Bluse hast du? – >Was für Eltern hast du? – >Was für einen Freund hast du? – >Was für ein Kleid hast du? – >Was für ein Buch ist das? – >Was für Möbel sind hier? – >Was für ein Auto hast du? – >Was für Autos kennst du? – >Was für einem Schüler hilfst du? – >Was für einer Schülerin hilfst du? S\ ne îmbog\]im vocabularul cu câteva verbe noi. Was für eine Bluse liegt hier? Ich helfe einer neuen Schülerin. Ce fel de ma[in\ este aceasta? – Am o ma[in\ nou\. Ce fel de elev\ aju]i tu? – Aici sunt ]ig\ri americane. Ich habe gute Freunde. Was für einen Wagen hast du? Ich helfe einem neuen Schüler. a dori .+black8magenta+ Iar acum vom repeta expresiile: „was für ein“. Ce fel de bluz\ este aici? – Ajut o elev\ nou\. Ce fel de ma[in\ ai tu? – ~l ajut pe un elev nou. Citi]i textul cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea în limba român\: Das ist ein neuer Wagen. Was für einer Schülerin hilfst du? Hier sind amerikanische Zigaretten. de exemplu: Ich habe einen guten Freund. a da voie – a aduce (cu sine) – a (-i) pl\cea. Înaintea substantivelor la plural se folose[te expresia „was für“ „ce fel de“ f\r\ articol. was für eine“ „ce fel de“ se declin\. Ce fel de elev aju]i tu? – Aici este o bluz\ nou\. Was für Zigaretten sind hier? Ich rauche deutsche Zigarren. „was für eine“ [i „was für“ – „ce fel de“. eine“ din expresiile interogative „was für ein. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i sensul în limba român\: sich ansehen lassen mitbringen mögen > [anze:\n zih] > [las\n] > [mitbring\n] > [mO:g\n] 8 +black8magenta+ – a (se) uita. a se privi unul pe cel\lalt – a l\sa.

Nu-i dau voie fiului meu s\ mearg\ la cinema. – >Er bringt sein Mädchen mit. – >Ich lasse meinen Sohn nicht ins Kino gehen.+black9magenta+ Vom repeta verbele de mai sus la persoana a treia singular: er sieht sich an er läßt er bringt mit er mag > [e:r zi:t zih an] > [e:r lEst] > [e:r brinkt mit] > [e:r mak] – el se uit\ – el las\. Conjugarea verbului „mögen“ – „a pl\cea“ este neregulat\: ich mag du magst er mag wir mögen ihr mögt sie mögen Cunoa[tem deja forma de condi]ional-optativ a verbului „mögen“ [i anume: „ich möchte“ „a[ dori". 3. Diesen Fisch mag ich nicht. er läßt. Citi]i textul în limba german\ cu voce tare: Î]i examinez locuin]a. Ich lasse meinen Sohn nicht ins Kino gehen. Conjugarea verbului „lassen“ „a l\sa. 2. – >Ich sehe mir deine Wohnung >an. La persoana a II-a [i a III-a singular vocala „a” din r\d\cin\ devine „ä”: du läßt. Verbele „sich ansehen“ „a (se) uita“ [i „mitbringen“ „a duce“ sunt compuse separabil. a da voie“ este de asemenea neregulat\. 1. Er läßt seine Frau zu Hause. a da voie a aduce (cu sine) > ansehen (sich) > lassen > mitbringen – te ui]i – tu dai voie – aduci (cu tine) – ]ie î]i place 9 +black9magenta+ > du siehst dir an > du läßt > du bringst mit > du magst a (-i) pl\cea. – >Ich mag Bonbons nicht. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea în limba român\: Herr Weiland sieht sich seine Wohnung an. – Acest pe[te nu-mi place. El î[i aduce fata. Citi]i cu voce tare verbele recent înv\]ate: a (se) uita a l\sa. el d\ voie – el aduce (cu sine) – lui îi place S\ folosim verbele în propozi]ii scurte. El î[i las\ so]ia acas\. Er bringt eine Kiste Bier mit. Nu-mi plac bomboanele. a dori > mögen . Completa]i propozi]iile în limba german\. – El î[i las\ so]ia acas\. – >Er läßt seine Frau zu Hause. – Nu-i dau voie fiului meu s\ mearg\ la cinema. – Domnul Weiland î[i examineaz\ locuin]a. – El aduce o lad\ de bere.

Das Haus gehört Herrn Meyer und er möchte es vermieten. Nu-i dau voie fiicei mele s\ mearg\ la cinema. Herr Meyer zeigt die Zimmer. Die Küche ist sehr groß. Er will auch einen kleinen Elektroherd kaufen. iar apoi încerca]i s\-l traduce]i în limba român\: Herr und Frau Haak sehen sich im Vorort von Kiel ein Haus an. Herr Haak möchte wissen. Iar acum traduce]i din limba român\ în limba german\: Cum î]i plac aceste dulapuri zidite (în perete)? > Wie gefallen dir diese eingebauten Schränke? > Was für eine Küche habt ihr? > Setz dich hierher neben mich! > Willst du Erdbeeren? > Nein. > Domnul Meyer arat\ camerele. > Casa apar]ine domnului Meyer [i el dore[te s\ o închirieze. Sie hat aber keinen Kühlschrank. > Bringen Sie (doch) Ihren Mann mit! > Was für Zigaretten rauchst du? > Womit fährst du zur Arbeit? 10 +black10magenta+ Ce fel de buc\t\rie ave]i? A[eaz\-te aici lâng\ mine! Vrei c\p[uni? Nu.+black10magenta+ Sper\m c\ [ti]i deja cuvintele acestei lec]ii. wie hoch die Miete ist. > Buc\t\ria este foarte mare. > Vrea s\ cumpere [i o sob\ de g\tit electric\ mic\. > Casa le place mult domnului [i doamnei Haak. mul]umesc! Nu-mi plac. ci doar o sob\ de g\tit electric\ veche. > Domnul Haak vrea s\ instaleze un frigider nou în buc\t\rie. Herr Haak mietet das Haus und sie ziehen gleich ein. > Domnul [i doamna Haak se uit\ la o cas\ de la periferia ora[ului Kiel. Familie Haak sucht ein großes Haus. Herr Meyer sagt: „650 Mark“. > Familia Haak caut\ o cas\ mare. Das Haus gefällt Herrn und Frau Haak sehr gut. danke! Ich mag sie nicht. A[a este cel mai simplu. Sie haben vier kleine Kinder. > Ei au patru copii mici. nur einen alten Elektroherd. > Domnul Haak închiriaz\ casa [i ei se mut\ imediat. Herr Haak will aber einen neuen Kühlschrank in die Küche stellen. > Domnul Meyer spune: „650 de m\rci”. > Domnul Haak vrea s\ [tie cât este chiria (cost\). > Wir können uns gleich an den Tisch setzen. Ne putem a[eza imediat la mas\. > So ist es am einfachsten. Reciti]i de câteva ori textul în limba german\. > Dar nu are frigider. Aduce]i-v\ [i so]ul! Ce fel de ]ig\ri fumezi? Cu ce mergi la serviciu? . > Ich lasse meine Tochter (rnein Mädchen) nicht ins Kino gehen.

englezesc. Concentra]i-v\ asupra pronun]iei corecte: die Mütze die Birne der Straßenrand das Boot alle früh schwer leicht grün englisch > [di: mU]\] > [di: birn\] > [de:r [tra:s\nrant] > [das bo:t] > [al\] > [frU:] > [[ve:r] > [læht] > [grU:n] > [engli[] > [[pa:ni[] > [[pE:t] – c\ciula – para. începem lec]ia cu cuvintele noi. becul – barca – englez. engleze[te – devreme – verde – u[or – c\ciula – greu – `n spaniol\ – târziu – bordura früh grün leicht die Mütze schwer spanisch spät der Straßenrand S\ repet\m cuvintele de mai sus. engleze[te – `n spaniol\ – târziu spanisch spät 11 +black11magenta+ . toate – devreme – greu – u[or – verde – englez. Repeta]i-le cu voce tare [i încerca]i s\ re]ine]i sensul în limba român\: alle die Birne das Boot englisch > [al\] > [di: birn\] > [das bo:t] > [engli[] > [frU:] > [grU:n] > [læht] > [di: mU]\] > [[ve:r] > [[pa:ni[] > [[pE:t] > [de:r [tra:s\nrant] – to]i. dar într-o alt\ ordine. englezesc. toate – para.+black11magenta+ LEC}IA 25 – PARTEA A DOUA Conform obiceiului. becul – bordura – barca – to]i.

-n > Spanisch 12 +black12magenta+ > [engli[] > [[ve:r] > [di: mU]\] > [di: birn\] > [[pa:ni[] . Azi nu vin a[a devreme. Die Arbeit ist schwer. Es ist jetzt sehr spät. – To]i au bani pu]ini.+black12magenta+ Iat\ folosirea cuvintelor noi în propozi]ii! Exersa]i pronun]ia citind propozi]iile în german\ cu voce tare [i urm\ri]i traducerea în limba român\: Er spricht Spanisch. – Salata este verde. Der Straßenrand ist dort ziemlich hoch. Klaus. – Merg devreme la serviciu. Ich gehe früh zur Arbeit. – Munca este grea. Der Salat ist grün. – Meine Arbeit ist nicht >leicht. – Heute komme ich nicht so >früh. wo ist deine >Mütze? – Alle sprechen schon >Spanisch. – El vorbe[te spaniola. – El cite[te bine în englez\. – Komm bitte nicht so >spät! V-a]i însu[it desigur cuvintele acestei lec]ii. unde î]i este c\ciula? – Acum m\nânc o par\. – Klaus. – Ich esse keine >Birne. wo hast du deine Mütze? Ich esse jetzt eine Birne. becul spaniola > Englisch > schwer > die Mütze.-. Munca lui nu este grea.-n > die Birne. Er liest gut englisch. Dieses Boot fährt sehr schnell. Completa]i propozi]iile în limba german\ cu cuvintele corespunz\toare! Citi]i textul în limba german\ clar [i cu voce tare: Acolo to]i lucreaz\ din greu. – Klaus. – Bordura este destul de înalt\ acolo. Aceast\ barc\ este foarte u[oar\. Alle haben wenig Geld. Nu m\nânc par\. Spune]i în limba german\: engleza greu c\ciula para. Meine Arbeit ist nicht leicht. – Dein Schal ist >grün. Klaus.-. Bordura este destul de înalt\ acolo. – Aceast\ barc\ merge foarte repede. – >Der Straßenrand ist dort ziemlich hoch. – >Dieses Boot ist sehr leicht. – Munca mea nu este u[oar\. Te rog nu veni a[a târziu! – Dort arbeiten >alle schwer. – Seine Arbeit ist nicht >schwer. unde î]i este c\ciula? Toat\ lumea vorbe[te deja spaniola. – Acum este foarte târziu. {alul t\u este verde. Munca mea nu este u[oar\.

Ich rauche zu viele Zigaretten.(ä)-er > leicht > das Boot. Wir fahren immer sehr schnell. s\ recapitul\m modul imperativ. etc. Wir kommen immer sehr spät. Conform modelului încerca]i s\ v\ aminti]i perechi de antonime: negru – alb.-es.-e > spät > früh > alle > grün > [de:r [tra:s\nrant] > [læht] > [das bo:t] > [[pE:t] > [frU:] > [al\] > [grU:n] Înaine de a trece mai departe.+black13magenta+ bordura u[or barca târziu devreme to]i. Wir essen immer sehr schnell. Wir trinken immer sehr viel. Transforma]i verbele la modul indicativ din propozi]iile de mai jos în verbe la modul imperativ: Wir arbeiten immer sehr langsam. Ich gehe zu spät ins Bett. > Arbeitet doch nicht so langsam! > Fahrt doch nicht so schnell! > Raucht doch nicht so viel! > Eßt doch nicht so schnell! > Trinkt doch nicht so viel! > Kommt doch nicht so spät! > Schlaft doch nicht so lange! Conform modelului de mai sus transforma]i propozi]iile de mai jos în propozi]ii imperative.: schwarz teuer neu bestimmt > weiß > billig > alt > unbestimmt groß gut lang billig > klein > schlecht > kurz > teuer 13 +black13magenta+ . Ich komme immer zu spät. Ich esse zu viel Wurst. toate verde > der Straßenrand. Folosi]i filtrul ro[u: Ich arbeite zu viel. Ich trinke zu viel Kaffee.-es. Wir schlafen immer sehr lange. Ich bleibe zu lange im Büro. > Arbeite nicht so viel! > Gehe nicht so spät ins Bett! > Komm nicht so spät! > Bleib nicht so lange im Büro! > Rauch nicht so viele Zigaretten! > Trink nicht so viel Kaffee! > Iß nicht so viel Wurst! Acum s\ trecem mai departe. Wir rauchen immer sehr viel.

> Ich habe Appetit. er hat einen kleinen Bruder. Nega]i propozi]iile afirmative din prima coloan\: Das ist doch weiß. Mânca]i cârna]i pr\ji]i? Pu]in cârnat. Am poft\ de mâncare. v\ rog. die Bluse war billig. das ist ein kurzes Gespräch. > Nein. > Nein. > Wir essen Kartoffelsalat. Traduce]i din limba român\ în limba german\: Mânc\m salat\ de cartofi. > Ich hätte gern ein Glas Tee. meine Arbeit ist schwer. Îmi este sete. În propozi]iile de mai jos în limba german\. 14 +black14magenta+ . > Nein. wahrscheinlich gibt es Fisch. sie kommt immer spät. > Nein. > Nein. > Nein. > Nein. der Wagen ist alt. Un (pahar de) ceai. Die Bluse war teuer. > Nein. Du kommst am Morgen. Deine Arbeit ist doch leicht. Der Wagen ist doch neu. Azi este vineri. er arbeitet schlecht. > Nein. das ist ein unbestimmter Artikel. Das ist ein bestimmter Artikel. > Kann ich Kaffee trinken? > Ich möchte Wein. > Wir haben Hunger. probabil este (se g\se[te) pe[te. > Heute ist Freitag. > Ich habe Durst. Ne este foame. er fährt immer langsam. > Nein. das ist schwarz. Das ist ein langes Gespräch. Er arbeitet doch gut. v\ rog! Beau bere. Pot s\ beau cafea? A[ dori/Doresc (pu]in) vin. Sie kommt immer früh. > Eßt ihr Bratwurst? > Bitte etwas Wurst! > Ich trinke Bier. > Wir kaufen Brot. Cump\r\m pâine. Er hat einen großen Bruder. înaintea substantivelor nu se folose[te articolul. ich komme am Abend.+black14magenta+ klein schlecht schnell > groß > gut > langsam schwer früh der Morgen > leicht > spät > der Abend Folosi]i cuvintele de mai sus în propozi]ii afirmative [i negative. > Nein. Er fährt immer schnell.

– Îmi este foarte sete. – Cump\r\m pâine proasp\t\. Caut vin fran]uzesc bun. Lui Klaus îi este foarte foame. Ich trinke deutsches Bier. – Beau bere german\. termina]iile adjectivelor care nu sunt precedate de articol sunt urm\toarele: masculin N. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i traducerea în limba român\: Wir essen frischen Kartoffelsalat. avem doar ceai german.: D.: G. – A[ vrea cafea cald\.: A. Caut bere bun\ german\.: schwarzer Tee schwarzen Tee schwarzen Tees schwarzem Tee feminin -e -e -er -er feminin gute Wurst gute Wurst guter Wurst guter Wurst neutru -es -es -en -em neutru kaltes Fleisch kaltes Fleisch kalten Fleisches kaltem Fleisch Completa]i propozi]iile în limba german\. Wir kaufen frisches Brot. – M\nânci întotdeauna brânz\ fran]uzeasc\. – Ich suche >frisches Brot. Ich hätte gern grünen Tee. 15 +black15magenta+ . La singular.: G. Caut o limonad\ bun\ [i rece. – Ich suche >gutes deutsches Bier. – Haben Sie >englischen Tee? – Nein.: -er -en -en -em masculin N. Ich möchte warmen Kaffee haben. Jetzt habe ich großen Appetit. – Ich suche >guten französischen Wein. Caut pâine proasp\t\. Du ißt immer französischen Käse. – Klaus hat >großen Hunger.: D. – A[ bea ceai verde. – Noi mânc\m salat\ de cartofi proasp\t\. – Acum am mare poft\ de mâncare. Ave]i ceai englezesc? Nu.: A.+black15magenta+ Substantivele din propozi]iile de mai jos în limba german\ nu sunt precedate de articol. iar apoi citi]i cu voce tare: Lui Peter îi este foarte sete. wir haben nur >deutschen (Tee). – Ich suche >gute kalte Limonade. Ich habe großen Durst. – Peter hat >großen Durst.

Ave]i ceai englesc? Îmi pare r\u. > Tutunul american este bun. > Aceasta este limonad\ bun\? > Doresc bere rece. > Ce pute]i cump\ra în Germania cu bani spanioli? > Acolo este o lad\ cu limonad\ bun\. am doar bere româneasc\. > Haben Sie englischen Tee? > Es tut mir leid. > Ea bea acum ceai verde. aber wir haben nur deutschen (Tee). – Dort steht eine Kiste mit >deutschem Bier. > Haben Sie deutsches Bier? > Nein. Cump\r\m pâine proasp\t\. dar avem doar ceai german. Was können Sie in Deutschland für spanisches Geld kaufen? Dort steht eine Kiste mit guter Limonade. Traduce]i din român\ în german\: Ave]i bere nem]easc\? Nu. > Haben Sie französischen Käse? Ave]i brânz\ fran]uzeasc\? 16 +black16magenta+ . ich habe nur rumänisches (Bier). Sie trinkt jetzt grünen Tee. Hast du englisches Geld? Haben Sie rumänisches Geld? Ich trinke rumänischen Wein. Cunoa[te]i deja declinarea adjectivelor? Urmeaz\ un exerci]iu de verificare a cuno[tin]elor. – Dort steht eine Kiste mit >deutscher Limonade. Acolo este o lad\ cu bere german\. – Wir kaufen >frisches Brot. Acolo este o lad\ cu limonad\ german\. > Îmi place s\ beau bere german\. – Was können Sie in Deutschland für >spanisches Geld kaufen? – Dort steht eine Kiste mit >französischem Wein.+black16magenta+ Dvs. > Ai bani engleze[ti? > Ave]i bani române[ti? > Beau vin românesc. Ich trinke gern deutsches Bier. S\ exers\m declinarea adjectivelor care nu sunt precedate de articol! Traduce]i din limba german\ în limba român\: Amerikanischer Tabak ist gut. Ist das gute Limonade? Ich möchte kaltes Bier. hier ist eine Flasche spanischer Wein. ce pute]i cump\ra în Germania cu bani spanioli? Acolo este o lad\ cu vin fran]uzesc. aici este o sticl\ de vin spaniol. Ave]i vin spaniol? Pofti]i. > Haben Sie spanischen Wein? > Bitte.

el are grij\ – el se scoal\. Iar acum urmeaz\ ultimele cuvinte noi ale acestei lec]ii. el se ridic\ în picioare – el ascult\ er hört zu Concentra]i-v\ asupra urm\toarelor propozi]ii în care apare pronumele „ihnen”: Ich helfe ihnen gern. în fine – lor – undeva – deci. pentru asta – la. pentru – în sfâr[it. a avea grij\ – a (se) scula.+black17magenta+ Nu. wir haben nur deutschen (Käse). – Le/`i ajut cu pl\cere. > Dort steht eine Kiste mit deutschem Bier. > Wieviel kostet eine Flasche französischer Wein? > Ich hätte gern frisches Brot. a (se) ridica în picioare – de aceea. Acolo este o lad\ cu bere german\. Citi]i cu voce tare [i clar: anders aufpassen aufstehen > [and\rs] > [aufpas\n] > [auf[te:\n] > [dafU:r] > [da]u:] > [entlih] > [i:n\n] > [irg\ntvo:] > [nu:n] > [U:b\r] > []u:HO:r\n] – altfel. singular: er paßt auf er steht auf > [e:r past auf] > [e:r ste:t auf] > [e:r HO:rt ]u:] – el este atent. Cât cost\ o sticl\ de vin fran]uzesc? > Nein. A[ dori pâine proasp\t\. Caut vin românesc bun. ei bine – deasupra (+ acuzativ/dativ) – a asculta dafür dazu endlich ihnen irgendwo nun über zuhören S\ recapitul\m verbele de mai sus la persoana a treia. Beau o limonad\ rece. avem doar brânz\ german\. Caut bere bun\ româneasc\. de-altfel – a fi atent (\). > Ich suche guten französischen Käse. > Ich suche gutes rumänisches Bier. > Ich trinke kalte Limonade. Caut brânz\ fran]uzeasc\ bun\. 17 +black17magenta+ . > Ich suche guten rumänischen Wein. acum.

Verbele „aufpassen. acum ce spui? – El tocmai vorbe[te despre concediul lui. – >Nun. M\ scol la ora [ase.+black18magenta+ Forma pronumelui personal la cazul dativ la persoana a III-a plural este „ihnen”. – Fii atent. vine o ma[in\! – M\ scol la ora [ase. – >Ich stehe um 6 Uhr >auf. adic\ „lor”. – Îi/Le aju]i? – Ei bine. Suntem întotdeauna aten]i în ora[. – Ce p\rere ai despre asta? Completa]i urm\toarele propozi]ii în limba german\: Eu fac asta altfel. Iar ea îl urm\re[te cu aten]ie. Ich danke dafür. was sagst du dazu? – Er spricht >über seinen Urlaub. – Mul]umesc pentru aceasta. – Was sagst du >dazu? – Wann kommt er >endlich? – Ich helfe >ihnen nicht. 18 +black18magenta+ . – Ea îl urm\re[te cu aten]ie. – Und >sie hört ihm genau >zu. Er sitzt irgendwo dort. care se scrie cu liter\ mare! S\ exers\m cuvintele noi în propozi]ii. zuhören“ sunt compuse separabil. Paß auf. – Sie sitzt dort >irgendwo. ein Auto kommt! Ich stehe um 6 Uhr auf. Ce p\rere ai? El când vine odat\? Nu îi/le ajut. Endlich kommt mein Lehrer. Ea st\ pe undeva pe acolo. Sie hört genau zu. – >Wir passen in der Stadt immer >auf. – Ich danke dir >dafür. Nu confunda]i cu forma de dativ a pronumelui de polite]e „Ihnen“ „Dumneavoastr\“. Was sagst du dazu? – El vede asta complet altfel. – În sfâr[it vine profesorul meu. ce zici despre asta? El vorbe[te despre concediul s\u. Hilfst du ihnen? Nun. was sagst du jetzt? Er spricht gerade über seinen Urlaub. – El st\ pe undeva pe acolo. – Ich mache das ganz >anders. aufstehen. Repeta]i propozi]iile în limba german\ [i urm\ri]i traducerea acestora în limba român\: Er sieht das ganz anders. Î]i mul]umesc pentru asta. Ei bine.

> Er ist irgendwo in der Stadt. Wir lernen jetzt Spanisch. ein Auto kommt! > Kinder. vine o ma[in\! Copii. > Hilfst du ihnen? > Nun. a avea grij\ în sfâr[it. > Acum înv\]\m spaniola. Noi îl ascult\m. a (se) ridica în picioare lor de aceea > nun > irgendwo > anders > dazu > über > zuhören > aufpassen > endlich > aufstehen > ihnen > dafür > [nu:n] > [irg\ntvo:] > [and\rs] > [da]u:] > [U:b\r] > []u:HO:r\n] > [aufpas\n] > [entlih] > [auf[te:\n] > [i:n\n] > [dafU:r] Rezolvarea ultimelor exerci]ii ale acestei lec]ii v\ va ar\ta în ce m\sur\ v-a]i însu[it materia de pân\ acum. > Klaus. paß auf. El este pe undeva prin ora[.+black19magenta+ Traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba german\! Citi]i apoi cu voce tare propozi]iile traduse: Acum facem asta (cu totul) altfel. pentru deasupra a asculta a fi atent(\). fii atent. > Mutti. Klaus. de altfel la. > Ce p\rere ai despre asta? > Cât de mari sunt aici de fapt chiriile noilor locuin]e? . Mam\. Pronun]a]i în limba german\: deci. Was sagst du dazu? Wie hoch sind hier eigentlich die Mieten für neue Wohnungen? 19 +black19magenta+ > În sfâr[it ai o c\ciul\ c\lduroas\. V-a]i însu[it desigur cuvintele noi. Îi aju]i? Deci. steht auf. > Wir hören ihm zu. ce p\rere ai? În sfâr[it ai o bluz\ frumoas\. este deja târziu! Î]i mul]umesc pentru asta. > Wir machen das jetzt ganz anders. was sagst du dazu? > Endlich hast du eine schöne Bluse. Întâi traduce]i din german\ în român\! Endlich hast du eine warme Mütze. acum. wie gefällt dir Klaus? > Er spricht gerade über seinen Urlaub. cum î]i place Klaus? El tocmai vorbe[te despre concediul lui. ei bine undeva altfel. es ist schon spät! > Ich danke dir dafür. astfel rezolvarea exerci]iului urm\tor nu prezint\ dificult\]i. în fine a (se) scula. scula]i-v\.

cum î]i place Klaus? El vorbe[te tocmai despre barca sa.+black20magenta+ Hier in der Stadt sehr hoch. > Er ist irgendwo in der Stadt. (Ich möchte grünen Tee. Wollen Sie sich die Häuser nicht einmal ansehen? Wir möchten auch lieber im Vorort wohnen. > Ich habe eine ganze Kiste mit französischem Käse. aten]ie. In unserer Nachbarschaft sind einige Häuser zu vermieten. paßt auf. scula]i-v\. > Lucrurile tale sunt pe aici pe undeva. wie gefällt dir Klaus? > Er spricht gerade über sein Boot. > Copii. > Nici m\car nu vre]i s\ vede]i aceste case? > {i noi prefer\m s\ locuim la periferie. Wir haben ein leichtes Boot. Kinder. > Am nevoie de o locuin]\ cu camere mari. A[ dori ceai verde. es ist schon sehr spät! > Endlich hast du eine schöne Bluse. Ich brauche eine Wohnung mit großen Zimmern. > Ich hätte gern grünen Tee. > În vecin\tatea noastr\ sunt câteva case de închiriat. > Nu cump\r niciodat\ pere verzi. El este pe undeva prin ora[. > Machst du das anders? > Ich mag deutsches Bier nicht. > Geh nicht so früh ins Bett! > Trink nicht so viel Kaffee! > Schlaft nicht so lange! > Eßt nicht so schnell! Caut limonad\ rece [i bun\. Ich kaufe nie grüne Birnen. ein VW kommt! > Aici în ora[ sunt foarte mari. Deine Sachen stehen irgendwo hier. > Nun. Ce pute]i cump\ra în Germania cu bani spanioli? Beau cafea cald\. steht auf. Nu te culca a[a devreme! Nu bea a[a mult\ cafea! Nu dormi]i a[a mult! Nu mânca]i a[a repede! 20 +black20magenta+ . > Kinder. este deja foarte târziu! În sfâr[it ai o bluz\ frumoas\. Tu faci asta altfel? Nu-mi place berea german\. > El opre[te ma[ina la marginea drumului. > Was können Sie in Deutschland für spanisches Geld kaufen? > Ich trinke warmen Kaffee. Ei bine. Cump\r\m pâine proasp\t\. vine un Volkswagen! Iar acum traduce]i din român\ în german\! Citi]i cu voce tare propozi]iile traduse: Copii. Ich helfe ihnen nicht. Am o lad\ întreag\ de brânz\ fran]uzeasc\. Er stellt seinen Wagen an den Straßenrand.) > Wir kaufen frisches Brot. > Ich suche gute kalte Limonade. > Nu îi ajut. > Avem o barc\ u[oar\.

möchte. Brötchen. > Heute komme ich nicht so früh. Avem un serviciu greu (munc\ grea). über.+black21magenta+ Klaus. können. Citi]i cuvintele cu voce tare: [U:] [U] [O:] [O] [E:] [E] [e:] [o:] früh. > Klaus. zuhören. dürfen. Brüder. Äpfel. Mütter. Kühlschrank. wo ist deine warme Mütze? > Mein neuer Wagen steht dort am Straßenrand. Gespräch. spät. 21 +black21magenta+ . > Wir haben jetzt ein leichtes Boot. Acum avem o barc\ u[oar\. Schränke. La sfâr[itul acestei lec]ii. Füller. > Wir haben eine schwere Arbeit. Mädchen. Boot. unde este c\ciula ta c\lduroas\? Noua mea ma[in\ este acolo. östlich. la marginea drumului. schön. Stück. grün. Wäsche. er wäscht. Päckchen. hübsch. öffnen. Ostsee. mögen. früher. Mütze. urmeaz\ obi[nuitul exerci]iu de fonetic\. Stühle. Gepäck. dafür. er hält an. Azi nu vin a[a devreme. stören.

2. Acestor verbe nu li se adaug\ niciodat\ termina]ia „-e“. Forma pronumelui personal la cazul dativ la persoana a III-a plural este „ihnen”. La persoana a doua singular. formeaz\ imperativul având vocala „i” în r\d\cin\. de exemplu: schreiben trinken – schreibe! – trinke! sau sau schreib! trink! – scrie! – bea! Dac\ r\d\cina verbului se termin\ cu „-t.+black22magenta+ RECAPITULAREA LEC}IEI 25 25.5. condu! Verbele neregulate care la persoana a doua [i a treia singular transform\ vocala „e” din r\d\cina infinitivului în „i”. de exemplu: aufräumen – räum auf! – f\ cur\]enie – räumt auf! – face]i cur\]enie! 25. La persoana a doua plural. Aten]ie la forma corespunz\toare a pronumelui în cazul verbelor reflexive. de exemplu: sich setzen – setz dich! – a[eaz\-te! – setzt euch! – a[eza]i-v\! 25. Nu confunda]i cu forma de dativ a pronumelui de polite]e „Ihnen“ „dumneavoastr\“.3. -d. de exemplu: fahren – du fährst fahr! – c\l\tore[te. prefixele accentuate ale verbelor compuse separabil se scriu separat. La modul imperativ.l. -chn. ad\ugarea termina]iei „e” la imperativ singular este obligatorie: öffnen verbinden – öffn-en – verbind-en – öffne! – verbinde! – deschide! – d\-mi leg\tura! Verbele neregulate care la persoana a doua singular primesc „Umlaut“ (adic\ vocala „-a“ devine „ä“) p\streaz\ vocala ini]ial\ „-a“. de exemplu: arbeiten lesen – ihr arbeitet – ihr lest – arbeitet! – lest! – lucra]i! – citi]i! 25. de exemplu: arbeiten – arbeit-en – arbeite! – lucreaz\! Ad\ugarea termina]iei „-e“ nu este obligatorie (unele verbe au dou\ forme de imperativ). -ffn“ . forma de imperativ a verbelor se formeaz\ prin ad\ugarea termina]iei „-e“ la r\d\cina verbului (r\d\cina verbului se ob]ine prin t\ierea termina]ei „-en” a infinitivului). care se scrie cu liter\ mare! 22 +black22magenta+ . toate verbele la imperativ au form\ identic\ cu forma persoanei a doua plural a indicativului prezent [i nu sunt niciodat\ înso]ite de pronume. de exemplu: lesen essen helfen – du liest – du ißt – du hilfst – lies! – iß! – hilf! – cite[te! – m\nânc\! – ajut\! 25. adic\ „lor”.4.

: grünem Salat feminin -e -e -er -er feminin frische Butter frische Butter frischer Butter frischer Butter neutru -es -es -en -em neutru deutsches Bier deutsches Bier deutschen Bieres deutschem Bier 25. a da voie“: ich lasse du läßt er läßt sie läßt es läßt wir lassen ihr laßt sie lassen Sie lassen wir mögen ihr mögt sie mögen Sie mögen 23 +black23magenta+ .: -en D. La singular. was für eine was für eine was für einer was für einer neutru was für ein was für ein was für eines was für einem Înaintea substantivelor la plural se folose[te expresia „was für“ „ce fel de“ f\r\ articol. termina]iile adjectivelor care nu sunt precedate de articol sunt urm\toarele: masculin N.: -er A. N. Conjugarea verbului „mögen“ „a pl\cea“: ich mag du magst er mag sie mag es mag 25.6. Conjugarea verbului „lassen“ „a l\sa.: was für ein A.7.+black23magenta+ 25.: grüner Salat A. Articolele „ein. de exemplu: Was für Bücher hast du? – Ce fel de c\r]i ai? 25.: was für einen G.9.: was für eines D. was für eine“ – „ce fel de“ se declin\ astfel: Singular masc.: -en G.: -em masculin N.8.: grünen Salates D.: was für einem fem.: grünen Salat G. eine“ din expresiile interogative „was für ein.

Haben Sie deutsch.. Ich trinke nur schwarz. Tee. Traduce]i în limba german\: l. 5. De ce dormi a[a mult? Scoal\-te odat\! Îmi place foarte mult berea german\. Setz dich doch endlich hin! Ich möchte auch eine Küche mit eingebauten Schränken haben. 4..... 3. Noi cump\r\m întotdeauna pâine proasp\t\... Das ist eine Kiste mit deutsch. 6.+black24magenta+ TEMA PENTRU ACAS| 25 A. 5.. 2. Traduce]i în limba român\: 1. Bier. Bier? Rumänisch. 2. Wurst mag ich nicht. Brot.. die Erdbeeren mag ich nicht. Klaus.. În sfâr[it ave]i o barc\ frumoas\. 2. Completa]i termina]iile adjectivelor: l. 24 +black24magenta+ . Willst du vielleicht Erdbeeren? Nein. Wir kaufen immer frisch.. B. 3. 3. Ich hätte gern kalt. danke. 4. Was für Zigaretten rauchst du heute? Ich rauche nur deutsche. Limonade. C.. Herr Haak sieht sich in Kronshagen ein schönes Reihenhaus an. Ich lasse meine Tochter nicht ins Kino gehen. d\-mi mie c\ciula verde! Azi nu venim a[a devreme. 4. 6. 6. 5.

[i anume. îngrozitor – de fapt. locul – pe deasupra. ce-i drept > [zoga:r] > [de:r [ti:l] > [de:r um]u:k] > []va:r] S\ repet\m cuvintele de mai sus într-o alt\ ordine. [i anume. chiar [i – stilul – mutarea – de fapt. Concentra]i-v\ asupra pronun]iei corecte! der Stil der Boden der Platz die Maschine sogar furchtbar zwar der Umzug der Gegenstand die Eckcouch > [de:r [ti:l] > [de:r bo:d\n] > [de:r pla]] > [di: ma[i:n\] > [zoga:r] > [furhtbar] > []va:r] > [de:r um]u:k] > [de:r ge:g\n[tant] > [di: ekkaut[] > [das es]im\r] – stilul – p\mântul. podul – spa]iul. înc\.+black25magenta+ LEC}IA 26 – PARTEA ÎNTÂI S\ începem [i aceast\ lec]ie cu cuvintele noi. podul – col]arul. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i traducerea în limba român\: der Baukostenzuschuß der Boden die Eckcouch das Eßzimmer die Etagenwohnung furchtbar der Gegenstand die Maschine der Platz sogar der Stil der Umzug zwar > [de:r baukost\n]u:[us] > [de:r bo:d\n] > [di: ekkaut[] > [das es]im\r] – contribu]ia la cheltuielile de construc]ie – p\mântul. chiar [i – groaznic. locul – ma[ina. aparatul – pe deasupra. podeaua. aparatul – spa]iul. îngrozitor – obiectul – ma[ina. canapeaua în unghi drept – sufrageria das Eßzimmer die Etagenwohnung der Baukostenzuschuß > [di: eta:j\nvo:nunk] – casa/locuin]a cu etaj > [de:r baukost\n]u:[us] 25 +black25magenta+ – contribu]ia la cheltuielile de construc]ie . înc\. canapeaua în unghi drept – sufrageria > [di: eta:j\nvo:nunk] – casa/locuin]a cu etaj > [furhtbar] > [de:r ge:g\n[tant] > [di: ma[i:n\] > [de:r pla]] – groaznic. ce-i drept – mutarea – obiectul – col]arul. podeaua.

Citi]i cu voce tare [i clar propozi]iile în limba german\ [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea în român\: Wir haben 600. Die rote Bluse war sogar billig. dar frumoas\. Mein Freund wohnt am Goetheplatz. – Diese Bluse war >sogar sehr billig. – Was soll ich mit diesem >Gegenstand machen. Ai sufragerie în locuin]a asta mic\? P\rin]ii mei au o locuin]\ cu etaj.000 Lei Baukostenzuschuß. (Nu mai [tiu unde s\ pun acest obiect). Nu mai am loc pentru paltonul t\u. Ich habe für diesen Gegenstand keinen Platz mehr. Acest col]ar este în stil danez. – O mutare este `ngrozitor de scump\. Der Teppich liegt auf dem Boden. Kauf diese grüne Eckcouch! Hast du in der kleinen Wohnung ein Eßzimmer? Ich möchte auch eine Etagenwohnung haben. Ce s\ fac cu acest obiect? Acolo este o ma[in\ mare. Aceast\ bluz\ a fost chiar foarte ieftin\. O mutare este foarte scump\. – Acest col]ar este în stil danez. Diese Bluse war furchtbar teuer. Acolo este un col]ar nou. 26 +black26magenta+ – Dieser schöne Teppich liegt auf dem >Boden. – Prietenul meu locuie[te în Pia]a Goethe. Aceast\ rochie a fost îngrozitor de scump\.+black26magenta+ Iar acum s\ exers\m cuvintele în propozi]ii. – Locuin]a este ce-i drept mic\. Completa]i urm\toarele propozi]ii în limba german\! Citi]i propozi]iile completate cu voce tare: Acest covor frumos este `ntins pe podea.000 lei.000 lei contribu]ie la cheltuielile de construc]ie.000 lei >Baukostenzuschuß. – Bluza ro[ie a fost chiar ieftin\. – Wir haben 600. – Ich wohne am >Heine Platz. Primim o contribu]ie pentru construc]ie de 600. – Aceast\ bluz\ a fost îngrozitor de scump\. Die Wohnung ist zwar klein. – Nu mai am loc pentru acest obiect. – Dort steht eine große >Maschine. – Primim 600. . – Ich habe für deinen Mantel >keinen Platz mehr. aber gut. Ma[ina este scump\ ce-i drept. aber schön. – Cump\r\ acest col]ar verde! – Ai sufragerie în locuin]a aceea mic\? – A[ dori [i eu o locuin]\ cu etaj. – >Ein Umzug ist sehr teuer. Diese Eckcouch ist im dänischen Stil. Ein Umzug ist furchtbar teuer. – Dort steht eine neue >Eckcouch. – Das Auto ist >zwar teuer. – Diese Eckcouch ist im dänischen >Stil. Locuiesc în Pia]a Heine. – Dieses Kleid war >furchtbar teuer. Was soll ich mit diesem Gegenstand machen? Dort steht eine große Maschine. dar bun\. – Ce trebuie s\ fac cu acest obiect? – Acolo este o ma[in\ mare. – Hast du in dieser kleinen Wohnung >Eßzimmer? – Meine Eltern haben >eine Etagenwohnung. – Covorul este pe podea.

chiar [i stilul mutarea de fapt.+black27magenta+ S\ înv\]\m pluralul substantivelor de mai jos: der Gegenstand der Platz der Stil der Umzug die Maschine – die Gegenstände – die Plätze – die Stile – die Umzüge – die Maschinen > [di: ge:g\n[tend\] > [di: ple]\] > [di: [ti:l\] > [di: um]U:g\] > [di: ma[i:n\n] – obiectele – locurile – stilurile – mut\rile – ma[inile. Nu ne mai mut\m. Acolo sunt multe ma[ini. Sunt multe locuri la cinema. Citi]i în limba german\: contribu]ie la cheltuielile de construc]ie p\mântul. locul pe deasupra. podeaua col]arul. de exemplu: Zieht doch nach Berlin um! Kaufe doch den schwarzen Mantel! 27 +black27magenta+ – Muta]i-v\ la Berlin! – Cump\r\ paltonul negru! . F\r\ îndoial\. > Wir haben viele Gegenstände. > Dort gibt es viele Maschinen. canapeaua în unghi drept sufrageria casa/locuin]a cu etaj groaznic. [i anume. a]i înv\]at deja cuvintele noi. În aceast\ biseric\ sunt multe stiluri. ce-i drept > der Baukostenzuschuß > [de:r baukost\n]u:[us] > [de:r bo:d\n] > [di: ekkaut[] > [das es]im\r] > [di: eta:j\nvo:nunk] > [furhtbar] > [de:r ge:g\n[tant] > [di: ma[i:n\] > [de:r pla]] > [zoga:r] > [de:r [ti:l] > [de:r um]u:k] > []va:r] > der Boden > die Eckcouch > das Eßzimmer > die Etagenwohnung > furchtbar > der Geg\nstand > die Maschine > der Platz > sogar > der Stil > der Umzug > zwar Cuvântul „doch“ („totu[i“) se folose[te în propozi]iile imperative pentru a înt\ri informa]ia. îngrozitor obiectul ma[ina spa]iul. aparatele S\ vedem în propozi]ii formele de plural men]ionate: Avem multe obiecte. > Im Kino gibt es viele Plätze. înc\. dar nu se traduce în limba român\. > In dieser Kirche gibt es viele Stile. > Wir machen keine Umzüge mehr.

a încuia – el a g\sit S\ repet\m acelea[i verbe la persoana a III-a singular: er antwortet er zieht um er verkauft er zahlt er macht zu > [e:r antvort\t] > [e:r ]i:t um] > [e:r f\rkauft] > [e:r ]a:lt] > [e:r maHt ]u:] – el r\spunde – el se mut\ – el vinde – el pl\te[te – el închide. Die Kinder wollen nicht zuhören. Klaus will nicht am Straßenrand anhalten.+black28magenta+ Exerci]iul urm\tor con]ine formele deja cunoscute ale modului imperativ. Eva will nicht zu Hause bleiben. Traduce]i propozi]iile din limba român\ în limba german\ [i folosi]i cuvântul „doch“: Nu v\ culca]i a[a târziu! Nu te scula a[a devreme! Nu bea atât de mult\ cafea! Nu fuma]i atât de multe ]ig\ri! Nu r\mâne]i la birou a[a de târziu! Du-te odat\ la [coal\! > Gehen Sie doch nicht so spät ins Bett! > Steh doch nicht so früh auf! > Trink doch nicht so viel Kaffee! > Rauchen Sie doch nicht so viele Zigaretten! > Bleibt doch nicht so lange im Büro! > Geh doch schon in die Schule! Formula]i propozi]ii imperative folosind cuvântul „doch“ [i pornind de la propozi]iile de mai jos: Frau Weiland will nicht zur Bank gehen. Klaus und Max wollen nicht aufpassen. el încuie 28 +black28magenta+ . Dieter will nicht anhalten. > Gehen Sie doch zur Bank! > Halte doch an! > Paßt doch auf! > Bleib doch zu Hause! > Fahren Sie doch langsam! > Steh doch auf! > Hört doch zu! > Halte doch am Straßenrand an! S\ ne îmbog\]im vocabularul cu câteva verbe noi: antworten umziehen verkaufen zahlen zumachen er hat gefunden > [antvort\n] > [um]i:\n] > [f\rkauf\n] > []a:l\n] > []u:maH\n] > [e:r Hat g\fund\n] – a r\spunde – a (se) muta – a vinde – a pl\ti – a închide. Andrea will nicht aufstehen. Herr Haak will nicht langsam fahren.

Domnul [i doamna Kurz se mut\ ast\zi. – Weißt du. – Sie >verkaufen ihre Möbel. Închide]i u[a. geamul! – El a g\sit o locuin]\ nou\. Familie Haak zieht nach Berlin um.„a se muta“ [i „zumachen“ . Verbul „antworten“ . te rog. – >Er hat eine schöne Wohnung >gefunden. se conjug\ ca [i verbul „öffnen“ . deci nu se separ\ niciodat\ de r\d\cina “kauf-”. de exemplu: Wißt ihr. V\ muta]i la Köln? Pl\tesc pentru aceast\ camer\! El a g\sit o locuin]\ nou\. – R\spundem profesorului nostru. > Macht bitte die Tür zu! . El a g\sit o locuin]\ frumoas\. das Fenster zu! Er hat eine neue Wohnung gefunden. – Îi pl\tesc pentru astea. Repeta]i cu aten]ie propozi]iile în limba german\ [i urm\ri]i sensul propozi]iilor în limba român\: Wir antworten unserem Lehrer.+black29magenta+ S\ folosim verbele noi în propozi]ii. daß sie morgen umzieht? – Voi [ti]i c\ ea se mut\ mâine? Completa]i urm\toarele propozi]ii în limba german\ cu verbele corespunz\toare: Profesorul întreab\ iar noi r\spundem. Prefixul „ver” al verbului „verkaufen“ .„a deschide“. Ich zahle ihm dafür. – Der Lehrer fragt. Mach. v\ rog! 29 +black29magenta+ > Antwortest du ihnen? > Wir verkaufen ihnen unsere Möbel.„a r\spunde“ nu este neregulat.„a vinde“ este neaccentuat. – Familia Haak se mut\ la Berlin. und wir >antworten. bitte. {tii c\ ast\zi se mut\? Ea închide u[a. Traduce]i urm\toarele propozi]ii simple în limba german\! Citi]i apoi cu voce tare textul în limba german\: Le r\spunzi? Le vindem lor mobilele noastre. Prefixul accentuat al verbelor compuse separabil aflate în propozi]ii secundare nu se desparte de r\d\cina verbului. – El îmi vinde pere. – >Ich zahle für deine Birnen. 19 (6) 1. Î]i pl\tesc perele. Ei î[i vând mobilele. Verbele „umziehen“ . 2. Er verkauft mir Birnen.„a închide“ sunt compuse separabil. > Zieht ihr nach Köln um? > Ich zahle für dieses Zimmer! > Er hat eine neue Wohnung gefunden. 3. – Herr und Frau Kurz >ziehen heute >um. daß er heute >umzieht? – >Sie macht die Tür >zu. – Închide.

Dup\ conjunc]ia „denn“ aceast\ prescurtare nu este posibil\. de exemplu: „und“ – „[i“. – La stânga este scaunul [i la dreapta (este) lampa. deoarece nu am timp. a încuia el a g\sit > antworten > umziehen > verkaufen > zahlen > zumachen > er hat gefunden > [antvort\n] > [um]i:\n] > [f\rkauf\n] > []a:l\n] > []u:maH\n] > [e:r Hat gefund\n] Urm\ri]i cu aten]ie ordinea cuvintelor din urm\toarele fraze! Citi]i cu voce tare textul în limba german\ [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea în limba român\: Links ist der Stuhl. – Nu cump\r acest palton. Sie nehmen die Bluse nicht. 3. Mein Mann liest gern Krimis. pentru c\ nu am bani. Er kommt heute nicht. dar eu nu. – El nu vine azi pentru c\ nu are timp. aber mein Mann (liest sie) nicht. aber“ poate fi prescurtat\ în cele mai multe cazuri. Ich kaufe diesen Mantel nicht. de exemplu: Er macht die Tür zu und (er macht) das Fenster auf. pentru c\ nu este frumoas\. . aber Andrea liest viel besser. – Eu citesc cu pl\cere romane poli]iste. denn ich habe kein Geld. aber ich (lese sie) nicht. Propozi]ia introdus\ prin conjunc]iile „und. „aber’’ – “dar”. – El deschide geamul [i închide u[a. – Ei nu cump\r\ bluza. Du liest gut. denn ich habe keine Zeit. Er macht das Fenster auf und die Tür zu. dar Andrea cite[te mult mai bine. – La stânga este scaunul [i la dreapta este lampa. denn sie ist nicht schön. Links ist der Stuhl und rechts (ist) die Lampe. de exemplu: Ich komme nicht. Frazele sunt formate din mai multe propozi]ii legate prin conjunc]ii. 1. denn er hat keine Zeit. „denn“ – „deoarece“. – Tu cite[ti bine. dar mult prea scump\. Links ist das Fenster und rechts die Tür. dar so]ul meu nu. – El închide u[a [i deschide geamul. – La stânga este geamul [i la dreapta (este) u[a. 30 +black30magenta+ – Eu nu vin. und rechts ist die Lampe. – Locuin]a este frumoas\.+black30magenta+ Cunoa[te]i deja verbele noi? Traduce]i în limba german\: a r\spunde a (se) muta a vinde a pl\ti a închide. – So]ul meu cite[te cu pl\cere romane poli]iste. Ich lese gern Krimis. 2. aber (sie ist) viel zu teuer. Die Wohnung ist schön.

Tu cite[ti bine. – Ich habe keine Limonade mehr. Nu mai am limonad\. – Du liest gut. dar Andrea cite[te mult mai bine. aber ich nicht. Noua locuin]\ este mic\. > {ti]i deja c\ familia Kurz se mut\? > Unde? Cred c\ la Klagenfurt. deoarece este prea mare. – Die Freunde lernen deutsch >und trinken Bier dabei. Prietenii beau cafea [i între timp înva]\ germana. urmeaz\ obi[nuitul exerci]iu de verificare a cuno[tin]elor. denn wir haben kein Geld. >denn ich habe kein Geld. Ea nu vine azi. >denn er ist nicht schön. La sfâr[itul acestei p\r]i a lec]iei. denn sie hat keine Zeit. daß Familie Kurz umzieht? Wohin? Ich glaube. Nu cump\r acest palton. Profesorul deschide u[a [i intr\. > Die Wohnung ist schön. – Ich kaufe diesen Mantel nicht. nach Klagenfurt. – Er macht die Tür zu >und das Fenster auf. > Die neue Wohnung ist klein. pentru c\ nu are timp. Nu cump\r aceast\ fust\ deoarece nu este frumoas\. > Wir kaufen die Mäntel nicht. >aber meine Kollegin hat noch eine im Kühlschrank. Nu cump\r\m paltoanele. > Der Lehrer macht die Tür auf und kommt herein. pentru c\ nu avem bani. dar (este) foarte ieftin\. dar prea scump\. Traduce]i în limba român\: Wissen Sie schon. pentru c\ nu am bani. > Ce vor s\ fac\ cu mobila? > Ei vor s\ vând\ mobila din sufragerie precum [i pianul cel nou. > Mein Mann liest gern Krimis. > Sie kommt heute nicht. > Rechts ist die Tür und links das Fenster. {ti]i deja s\ folosi]i corect conjunc]iile? Traduce]i urm\toarele fraze în limba german\! Aten]ie la ordinea corect\ a cuvintelor în propozi]ie: La dreapta este u[a [i la stânga (este) geamul. > Die Freunde trinken Kaffee und lernen dabei Deutsch! > Ich kaufe diese Bluse nicht. >aber Andrea liest viel besser. 31 +black31magenta+ . dar eu nu. Nu cump\r acest\ bluz\. Was wollen sie mit den Möbeln machen? Sie wollen die Möbel aus dem Eßzimmer verkaufen und das neue Klavier auch. Locuin]a este frumoas\. So]ul meu cite[te cu pl\cere romane poli]iste. dar colega mea mai are una în frigider.+black31magenta+ Completa]i propozi]iile exerci]iului urm\tor cu conjunc]iile corespunz\toare! Apoi citi]i textul în limba german\ cu voce tare: Prietenii înva]\ germana [i între timp beau bere. denn sie ist zu groß. – Ich nehme diesen Rock nicht. aber viel zu teuer. El închide u[a [i deschide geamul. aber sehr billig.

Domnul Haak duce cu el toate mobilele. > Oricum. > Hier ist zum Beispiel die Familie Haak aus Kiel. dar el trebuie s\ pl\teasc\ 10. Noua locuin]\ este de fapt mic\. tablourile. > De ce? {ti]i. dar omul tot vrea s\ le p\streze/aib\. > Herr Haak arbeitet schon ein Jahr in Hamburg. Bilder. Ist es denn in Deutschland anders als hier? > Ei duc cu ei doar covoarele. Sie verstehen das nicht. ein Umzug ist doch furchtbar teuer. Warum? Wissen Sie. > Heute soll also der Möbelwagen kommen. > Es ist sehr schwer eine schöne Wohnung zu finden. Ast\zi trebuie s\ vin\ ma[ina de transportat mobila. familia Haak din Kiel. aber irgendwo findet man doch einen Platz dafür. aber man will sie doch haben. sogar den alten Schrank und den Schreibtisch von Onkel Hans.+black32magenta+ Sie nehmen nur die Teppiche. Etagenwohnung. > Er hat in der Berliner Straße eine neue Wohnung gefunden. > ~n Germania este altfel decât aici? Traduce]i urm\toarele propozi]ii din român\ în german\! Apoi citi]i cu voce tare [i cu mult\ aten]ie propozi]iile în limba german\: Aici este. doamna Kurz dore[te un col]ar în stil danez. El a g\sit o locuin]\ nou\ în Strada Berlin. > Diese Gegenstände waren zwar auf dem Boden. aber er muß schon dafür 10. dar undeva se va g\si un loc pentru ele. > Herr Haak nimmt alle Möbel mit. 32 +black32magenta+ . > Die neue Wohnung ist zwar klein. c\r]ile [i paturile. Lucrurile acestea au fost în pod. pân\ [i dulapul vechi [i biroul unchiului Hans. und in Klagenfurt können sie sich neue Möbel kaufen. Familia lui se poate muta acum. Domnul Haak lucreaz\ deja de un an în Hamburg. de exemplu. Frau Kurz möchte sowieso eine Eckcouch im dänischen Stil haben. > Seine Familie kann jetzt umziehen. este o locuin]\ mic\ supraetajat\. o mutare este îngrozitor de scump\ iar în Klagenfurt pot s\-[i cumpere mobil\ nou\. > Ei nu în]eleg asta. Bücher und ihre Betten mit.000 DM Baukostenzuschuß zahlen. O locuin]\ frumoas\ este foarte greu de g\sit. De fapt. > Es ist zwar nur eine kleine.000 de m\rci contribu]ie la cheltuielile de construc]ie.

bitte! Dialogul 2 C. Kann ich mir das große Zimmer mal ansehen? Aber sicher! Hier rechts. B. B. Wo sollen wir die Kisten hinstellen? Wie viele Kisten sind es denn? Vier große und zwei kleine. Herr Haak zahlt 650 Mark Miete. Entschuldigen Sie! Ist hier ein Zimmer zu vermieten? Ja! Ich habe zwei Zimmer zu vermieten. Herr Haak will einen neuen Elektroherd in die Küche stellen. bitte. Stellen Sie. B. Concentra]i-v\ asupra pronun]iei corecte: Dialogul l A.+black33magenta+ LEC}IA 26 – PARTEA A DOUA S\ facem un scurt rezumat al lec]iilor anterioare. > Wem gehört diese Haus? > Was für ein Haus braucht Familie Haak? > Was zeigt ihnen Herr Meyer? > Was für einen Elektroherd hat die Küche? > Wohin will Herr Haak einen neuen Elektroherd stellen? > Wie hoch ist die Miete? sau > Wieviel (Geld) zahlt Herr Haak für die Miete? Urmeaz\ un exerci]iu de citire [i apoi un exerci]iu de traducere. ein großes und ein kleines. B. Citi]i urm\toarele dialoguri clar [i cu voce tare! Silabele accentuate sunt notate cu caractere accentuate. > Wo sieht sich Herr Haak ein Haus an? Dieses Haus gehört Herrn Meyer. A. C. Familie Haak braucht ein großes Haus. Die Küche hat einen alten Elektroherd. Herr Meyer zeigt ihnen die Zimmer. V\ recomand\m s\ citi]i de mai multe ori exerci]iul urm\tor! Formula]i întreb\ri despre p\r]ile de propozi]ie subliniate! Folosi]i filtrul ro[u: Herr Haak sieht sich im Vorort von Kiel ein Haus an. die großen hier ins Wohnzimmer und die zwei kleinen ins Eßzimmer! 33 +black33magenta+ .

c\r]ile [i paturile. > Sogar den alten Schrank und den Schreibtisch. Se ia/~[i iau toat\ mobila. Dar de ce vând mobila? Sti]i. Nu în]eleg toate astea. daß Herr Haak heute umzieht? > Wohin? > Ich glaube. doamna Kurz dore[te un col]ar în stil danez. o mutare este îngrozitor de scump\ [i în Klagenfurt pot s\-[i cumpere mobil\ nou\. Bücher und ihre Betten mit. > Ich möchte auch eine schöne Küche haben. > Willst du wissen. Bilder. Pân\ [i dulapul vechi [i biroul. tablourile. Vrei s\ [tii ce fac cu mobila lor? > Willst du Erdbeeren? > Nein. lâng\ mine! Poveste[te-mi ceva! {tii c\ ast\zi se mut\ domnul Haak? Unde? Cred c\ la Klagenfurt. Mobila din sufragerie vor s\ o vând\. A[eaz\-te aici. > Setz dich hierher neben mich! > Erzähle mir etwas! > Weißt du. > Ist es denn in Rumänien anders als hier? > Ja. Erdbeeren mag ich nicht. ein Umzug ist doch furchtbar teuer. Oare în România este altfel decât aici? Da. > Es ist sehr schwer. danke.+black34magenta+ Traduce]i propozi]iile urm\toare în limba german\! Ne putem a[eza imediat la mas\. es ist anders. nu-mi plac c\p[unile. > Aber warum verkaufen sie die Möbel? > Wissen Sie. Vrei c\p[uni? Nu. > Mit einem großen Kühlschrank und eingebauten Schränken. Ei duc cu ei doar covoarele. 34 +black34magenta+ . Oricum. > Frau Kurz möchte sowieso eine Eckcouch im dänischen Stil haben. este altfel. Este foarte greu s\ g\se[ti o locuin]\ nou\. > Wir können uns doch gleich an den Tisch setzen. mul]umesc. nach Klagenfurt. > Ich verstehe das alles nicht. > Sie nehmen nur die Teppiche. eine neue Wohnung zu finden. Cu un frigider mare [i cu dulapuri zidite (în perete). > Alle Möbel nimmt man mit. und in Klagenfurt können sie sich neue Möbel kaufen. {i eu a[ dori o buc\t\rie frumoas\. was sie mit ihren Möbeln machen? > Die Möbel aus dem Eßzimmer wollen sie verkaufen.

Doktor. > Diese Gegenstände bringen wir auf den Boden. Computer. Trebuie s\ plec. furchtbar. nur. 35 +black35magenta+ . Tür. Iar acum urmeaz\ obi[nuitul exerci]iu de fonetic\: -r -er -ar -or -ur mehr. > Ich muß gehen. avem o locuin]\ supraetajat\. denn ich habe keine Zeit mehr. Fenster. > Nun. für. endlich haben wir eine Etagenwohnung. Oktober. Bruder. > Man findet irgendwo einen Platz dafür. vier.+black35magenta+ Ducem aceste obiecte în pod. sogar. Se g\se[te undeva un loc pentru ele. În sfâr[it. nu mai am timp. dieser. zwar. vor. schwer.

„denn“ – „deoarece“. Adic\: Er macht die Tür zu und das Fenster auf. denn er ist nicht schön. – El închide u[a [i deschide geamul.3. deoarece nu este frumos. – Nu cump\r acest palton. daß Familie Haak heute umzieht? – {ti]i deja c\ familia Haak se mut\ ast\zi? 36 +black36magenta+ . de exemplu: Wissen Sie schon.+black36magenta+ RECAPITULAREA LEC}IEI 26 26.1. Cuvântul „doch“ se folose[te pentru a înt\ri informa]ia în propozi]ia interogativ\. Prefixul neaccentuat al verbelor compuse separabil aflate în propozi]ii secundare nu se desparte de r\d\cina verbului. de exemplu: Komm doch zu mir! Steh doch nicht so früh auf! – Hai la mine! – Nu te scula a[a devreme! 26.2. wir antworten ihr antwortet sie antworten Sie antworten Propozi]iile introduse prin conjunc]ia „denn“ – „deoarece“ nu pot fi prescurtate astfel: Ich kaufe diesen Mantel nicht. 26.4. de exemplu: Er macht die Tür zu. Conjugarea verbului „antworten“ . Frazele sunt formate din mai multe propozi]ii legate prin conjunc]ii: „und“ – „[i“. dar nu se traduce în limba român\.„ a r\spunde“: ich antworte du antwortest er antwortet sie antwortet es antwortet 26. und er macht das Fenster auf. Propozi]iile introduse prin conjunc]iile „und“ [i „aber“ pot fi prescurtate în limba german\. „aber“ – „dar“.

4.. Azi trebuie s\ vin\ ma[ina pentru transportul mobilei.+black37magenta+ TEMA PENTU ACAS| 26 A. {i familia lui se poate muta. 3.. er hat keine Zeit.. El [i-a g\sit. . die Tür zu. 2. B. Wissen Sie.. în sfâr[it... Diese Wohnung ist schön.... Die rote Bluse war zwar billig. 4.. Er kann leider nicht kommen. Traduce]i în german\: l. 4. 7... ihre Betten mit. Sie nehmen nur die Bücher . 5. 5. er fragt uns. 2. 2. 3. nicht wahr? Frau Weiland möchte eine Eckcouch im dänischen Stil haben. . viel zu teuer. Wissen Sie schon. Completa]i propozi]iile urm\toare cu conjunc]ia corespunz\toare („und. daß Herr Weiland heute umzieht? Wollen Sie wissen. aber sau denn“): l. Ich möchte auch einen Kühlschrank . was er mit den Möbeln macht? Die Möbel aus dem Eßzimmer und das alte Klavier will er verkaufen. C. ein Umzug ist doch furchtbar teuer.000 de m\rci contribu]ie la cheltuielile de construc]ie. 37 +black37magenta+ ... . 6. Wir antworten unserem Lehrer.. Er macht das Fenster auf ... o locuin]\ nou\. ... 3.. 5.. Domnul Haak lucreaz\ de un an în Hamburg.. Traduce]i în limba român\: l.. nicht modern. El trebuie s\ pl\teasc\ 10. eingebaute Schränke haben..

-. -n der Boden.(ö) das Boot. el are grij\ – a (se) scula. -s. a (se) ridica în picioare – el se scoal\. a avea grij\ – el este atent. -es. îngrozitor 38 +black38magenta+ er steht auf der Baukostenzuschuß. -s. (ü)-sse > [de:r baukost\n]u:[us] > [de:r ba:d\an]u:k] > [di: birn\] > [de:r bo:d\n] > [das bo:t] > [dafU:r] > [da]u:] > [di: ekkaut[] > [am ænfaHst\n] > [æng\baut] > [de:r elektroHert] > [entlih] > [engli[] > [di: eta:j\nvo:nunk] > [das es]im\r] > [das fernze:\n] > [frU:] > [furhtbar] der Badeanzug. toate – altfel. -s am einfachsten eingebaut der Elektroherd. es. pentru asta – la. de-altfel – a (se) uita – el se uit\ – a r\spunde – el r\spunde – a fi atent(\). -e dafür dazu die Eckcouch. zidit (`n perete) – soba de g\tit electric\. -s. -. podeaua. podul – barca – de aceea.+black38magenta+ VOCABULARUL LEC}IILOR 25 {I 26 alle anders ansehen (sich) er sieht sich an antworten er antwortet aufpassen er paßt auf aufstehen > [al\] > [and\rs] > [anze:\n zih] > [e:r zi:t zih an] > [antvort\n] > [e:r antvort\t] > [aufpas\n] > [e:r past auf] > [auf[te:\n] > [e:r [te:t auf] – to]i. becul – p\mântul. das Fernsehen früh furchtbar . în fine – engleza – locuin]a cu etaj – sufrageria – televiziunea. -. re[oul electric – în sfâr[it. -en das Eßzimmer. pentru – col]arul. canapeaua în unghi drept – cel mai simplu – cl\dit. -s. -e endlich Englisch die Etagenwohnung. televizorul – devreme – groaznic. (ü)-e die Birne. el se ridic\ în picioare – contribu]ia la cheltuielile de construc]ie – costumul de baie – para.

-es. -s lassen er läßt leicht die Maschine. -es. -es. (ä)-e der Rock. (ü)-e verkaufen er verkauft > [e:r Hat g\fund\n] > [de:r ge:g\n[tant] > [grU:n] > [de:r Hu:t] > [I:n\n] > [irg\ntvo:] > [de:r krimi] > [las\n] > [e:r lEst] > [læht] > [di: ma[i:n\] > [mitbring\n] > [e:r brinkt mit] > [mO:g\n] > [e:r mak] > [di: mU]\] > [nu:n] > [de:r pla]] > [de:r rok] > [[leht] > [[ve:r] > [zoga:r] > [[pa:ni[] > [[pE:t] > []u [pE:t] > [de:r [ti:l] > [de:r [tra:s\nrant] > [U:b\r] > [um]i:\n] > [e:r ]i:t um] > [de:r um]u:k] > [f\rkauf\n] > [e:r f\rkauft] 39 – el a g\sit – obiectul – verde – p\l\ria – lor – undeva – romanul.+black39magenta+ er hat gefunden der Gegenstand. -n mitbringen er bringt mit mögen er mag die Mütze. (ä)-er über umziehen er zieht um der Umzug. filmul poli]ist – a l\sa. -. a dori – lui îi place – c\ciula – deci. a da voie – el las\. ei bine – spa]iul. acum. -es. -n nun der Platz. -es. `n stil spaniol – târziu – prea târziu – stil – bordura – deasupra – a (se) muta – el se mut\ – mutarea – a vinde – el vinde +black39magenta+ . -e der Straßenrand. -(ä)-e grün der Hut. (ü)-e ihnen irgendwo der Krimi. el d\ voie – u[or – ma[ina – a aduce – el aduce – a pl\cea. locul – fusta – r\u – greu – pe deasupra. (ö)-e schlecht schwer sogar spanisch spät zu spät der Stil. -es. înc\. -. chiar [i – `n spaniol\. -s. -es.

c\lduros – ce fel de (masc. el încuie – de fapt. [i anume.) – ce fel de (fem. ce-i drept 40 +black40magenta+ .+black40magenta+ warm was für ein was für eine wenig womit zahlen er zahlt zuhören er hört zu zumachen er macht zu zwar > [varm] > [vas fU:r æn] > [vas fU:r æn\] > [ve:nih] > [vomit] > []a:l\n] > [e:r ]a:lt] > []u:HO:r\n] > [e:r HO:rt ]u:] > []u:maH\n] > [e:r maHt ]u:] > []va:r] – cald(\). a încuia – el închide.) – pu]in – cu ce – a pl\ti – el pl\te[te – a asculta – el ascult\ – a închide.