ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ

ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠰᠭᠡ( ᠯᠦ᠊᠂ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ)
ᠴᠢᠰᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠢᠮ ᠰᠣᠨᠢᠨ

ᠰᠣᠶᠣᠱ
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ

ᠳᠤᠭᠠᠷ :᠒ ᠒ (᠔)
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ᠎ ᠑᠐
᠐᠓ ᠳᠤᠭᠡᠷ᠎
᠒᠐᠑᠓᠎ᠣᠨ ᠤ᠎

ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠤᠰᠤᠳ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠦᠰᠦᠭ ᠡᠴᠡ᠎ᠡᠷᠡᠰ᠎ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃᠎
ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ ᠎ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠎ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠧᠬ᠌ᠨᠢᠭ ᠤᠨ᠎ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠎
ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠰᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎
ᠲᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠎ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠎ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠎ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠎ᠲᠡᠷᠡ ᠎ᠨᠢ ᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎
ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠠᠨ
ᠶᠠᠩᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠢ᠎ᠠᠷᠠᠳ᠎ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ᠎ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ᠎
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠯᠡᠨ᠎
ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ᠎ᠬᠣᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠎
ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ᠎ᠥᠪ᠎ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠎ᠠᠷᠠᠳ᠎ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ᠃᠎ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎᠑᠓᠎
ᠤᠷ᠎ᠠ᠎ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ᠂᠎ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ᠎
ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ -ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠎ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠎ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ
ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ᠎ᠨᠢ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ᠎
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠎ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ?
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ᠎
ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ -ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠎ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠎ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ᠎
ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ᠂᠎ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠎
ᠬᠣᠯᠪᠠᠷ᠎ᠪᠢᠰᠢ᠃᠎ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ᠎ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠯᠠ᠎ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠ᠃᠎
ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠎ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠤᠯ᠎
ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃᠎᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠎ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠎ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ᠎ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠴᠦ᠎
-ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ᠎
ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ -ᠡᠨᠡ᠎ᠪᠣᠯ᠎ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠎
ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠎ᠶᠠᠭᠤ᠎ᠪᠣᠯᠬᠤ᠂᠎ᠴᠤᠬᠤᠮ᠎ᠬᠡᠷᠬᠤᠨ᠎ᠬᠣᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃
ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠡᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠎ᠶᠤᠮ᠃᠎ᠬᠡᠷᠪᠡ᠎ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ᠎ᠪᠢᠰᠢ᠎ᠪᠣᠯ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ
ᠵᠦ᠋ᠢᠷᠯᠡᠬᠦ᠎ᠪᠣᠢ?
ᠠᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠤ ᠳᠤ᠎ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ᠎ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠢᠠᠷ ᠲᠦ᠋ᠯᠬᠤᠬᠦᠦ᠎
ᠯᠤ᠊᠂ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ -ᠣᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠎ᠲᠥᠷᠦᠭᠦ᠎ᠭ᠌ᠱᠠᠨ ᠢ᠎ᠲᠠ᠎ᠶᠠᠭᠣ᠎ᠲᠠᠢ᠎
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠎ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ᠎ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃᠎ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠎ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ
ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠎ᠰᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠎ᠯᠠ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎
ᠯᠣ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ -᠎ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠨᠢ᠎ᠤᠷᠠᠨ᠎
ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠣᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠎ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠣ᠎ᠡᠬᠤᠯᠡᠨ᠂᠎ᠣᠳᠣ ᠶᠢ᠎ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ᠎ᠵᠢᠯ᠎ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ᠎ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃
ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃᠎ᠮᠢᠨᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎᠎ᠬᠡ᠊᠂ᠢ᠊᠂᠎ᠳᠡ᠊᠂ᠰᠤ᠊᠂ ᠳᠤ᠎ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ᠎ ᠮᠦ᠋ᠷ ᠤᠳ᠎ᠨᠢ᠎ᠡᠢᠢᠨ ᠬᠦ᠎ᠪᠢᠷ᠎ᠪᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ᠎ᠠᠮᠢᠯᠠᠵᠣ᠂᠎ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠣᠯᠤᠨ᠎᠎ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠎
ᠭᠠᠷ ᠤᠨ᠎ᠲᠡᠢᠢᠵᠡ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠠᠷᠤᠳᠠᠰᠤ᠎ᠨᠢ᠎ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠮᠵᠢ᠎ᠳᠣᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ᠎ᠤᠯᠠᠮ᠎
ᠪᠢᠯᠡ᠃᠎ᠪᠢᠯᠢᠭ᠎ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ᠂᠎ᠬᠣᠣᠰ᠎ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂᠎ᠢᠷᠠᠭᠣ᠎ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ᠎
ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠎ᠠᠮᠢᠨ᠎ᠰᠦ᠋ᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠥᠭᠡᠳ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ᠎ ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠪᠥᠭᠡᠳ᠎ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠭᠦ᠎ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠡᠷ᠎ᠪᠣᠢ᠎ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠎
ᠵᠢᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠂᠎ᠪᠡᠬᠡ᠂᠎ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ᠎ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ᠎ᠨᠢ᠎
ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠰᠣᠶᠤᠯ᠎ᠵᠠᠭᠣ᠎ᠵᠠᠭᠣᠨ᠎ᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ
ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ᠎ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢ ᠶᠢᠨ᠎ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠎ᠪᠣᠯ᠎ᠪᠢᠷ ᠤᠨ᠎᠎
- ᠪᠢᠷ᠎ᠪᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ᠎ᠣᠷᠠᠯᠠᠨ᠎
ᠳᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ  ᠳᠠᠬᠤᠨ ᠳᠤ᠎ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠦ᠎ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠎ᠦᠰᠦᠭ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠣᠢ ᠢᠢᠨ᠎
ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
᠑᠔- ᠑᠖ ᠳᠤᠭᠠᠷ᠎ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ᠎ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠎ᠭ᠌ᠷᠧᠻ ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠣᠯ᠂᠎
ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?
ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ -ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠎ᠪᠤᠶᠣ᠎ᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢ᠎ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡ᠎
ᠡᠨᠡ᠎ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠎
ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?
ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠂᠎
ᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢ ᠶᠢ᠎ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ᠎ᠰᠥᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠦ᠎ᠡᠬᠤᠯᠡᠪᠡ? ᠡᠨᠡ᠎ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ
ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ᠎᠎
ᠯᠣ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ -ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢ᠎ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠶᠠᠭᠣ᠎ᠪᠣᠢ? ᠲᠠ᠎
ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠠᠨ᠎
ᠮᠥᠷᠲᠦ ᠨᠣᠬᠦᠳ᠂᠎ᠣᠷᠠᠨ᠎
ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ᠎
ᠢᠷᠠᠭᠣ᠎ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ
ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ
- ᠲᠠᠨ ᠤ᠎᠎ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ᠎
ᠯᠣ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ
ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢ᠎ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠑᠐ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠑᠙᠙᠖ -᠒᠐᠐᠐
ᠪᠢ ᠑᠙᠗᠙ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ᠎ᠶᠢᠰᠦᠨᠵᠦᠢᠢᠯ᠎ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ
ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?
ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ -ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠵᠦ
ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ᠎ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?
ᠯᠣ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ -ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ᠎ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭ᠎ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ᠯᠡᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎
ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠷ᠎ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃᠎ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠤᠭᠦᠯᠭᠡ᠂᠎ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠯ᠎
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂᠎ᠵᠠᠷ᠎ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠠᠷ᠎
ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠽ᠂᠎ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠠᠴᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠥᠷᠦ᠎
ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠠᠷ᠎ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠎ᠨᠢ᠎ᠵᠦ᠋ᠢᠲᠡᠢ᠃᠎ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ᠎ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠎
ᠲᠤᠲᠤᠮ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠯᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠱᠣᠰᠢᠭ᠎ᠠ᠂᠎ᠰᠠᠨᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ
ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ᠎ᠥᠰᠭᠡᠬᠦ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃᠎ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠎
ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ -ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ᠎ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ᠎
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠎ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠶ᠎ᠠ?
ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ -ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ᠎ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠎
ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ᠎ᠪᠢᠷ ᠢᠢᠨ ᠵᠥᠪ᠎ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃
ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠬᠣᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃᠎ᠶᠠᠮᠠᠷ᠎ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ᠎
ᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠎ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠎ᠡᠪᠲᠡᠢᠢᠬᠡᠨ᠎ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠮᠡᠲᠦ᠎ᠲᠥᠷᠦᠯ᠎ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠎
ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠦ ᠪᠡᠷ᠎ᠬᠣᠳᠡᠭ᠃᠎ᠪᠢᠷ᠎ᠨᠢ᠎ᠤᠷᠲᠤ᠂᠎ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ᠎ᠦᠰᠤ᠎ᠲᠡᠢ᠂᠎
ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ -ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠎ᠬᠣᠳᠡᠭ᠎ᠪᠢᠷ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ
ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ᠎ᠵᠣᠬᠤᠰ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠪᠤᠢ?
ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ -ᠪᠢᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ᠎ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤ᠎ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠣᠯᠯᠠᠨ᠎
ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠎ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ᠎ᠰᠢᠦ᠃᠎
ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠣᠯ᠎ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ᠎ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠯᠲᠠ᠎ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎
ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠢᠢᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ᠎ᠰᠣᠢᠢᠳᠠᠭ᠃᠎ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠠᠳᠠᠯᠢ᠎ᠤᠷᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ
ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ - ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠎ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠎
ᠲᠥᠰ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠵᠦ᠋ᠢᠯ᠎ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ᠎ᠶᠠᠮᠠᠷ᠎ᠨᠢᠭᠡᠨ᠎ᠨᠠᠷᠢᠨ᠎ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂᠎ᠰᠡᠵᠢᠮ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?
ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠎ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ᠎ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠎ᠠᠳᠠᠯᠢ᠎
ᠦᠭᠡᠢ᠂᠎ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠤ᠎ᠮᠣᠷᠢ᠎ᠤᠶᠠᠬᠤ᠎ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠤᠨ
ᠤᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠎ᠪᠢᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠰᠢᠭ᠎ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠎ᠳᠣᠭᠳᠤᠯᠤᠯ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ᠎ᠪᠣᠯᠬᠤ᠎
ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ᠎ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ᠎ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂᠎ᠨᠠᠷᠢᠨ᠎ᠴᠢᠮᠬᠤᠯᠡᠭᠦᠷ᠎ᠠᠵᠢᠯ᠃᠎ᠮᠣᠷᠢ᠎
ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ - ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ᠎ᠮᠣᠷᠢ᠎ᠤᠶᠠᠬᠤ᠂᠎ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠠᠯᠢ᠎ᠠᠯᠢ᠎ᠨᠢ᠎
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠣᠴᠢᠵᠤ᠎ᠮᠣᠷᠢ᠎ᠤᠶᠠᠳᠠᠭ᠃᠎
ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠡᠳ᠂᠎ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠎ᠠᠬᠤᠢ᠎ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠎᠎
ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠎ᠮᠣᠷᠢ᠎ᠤᠨᠤᠵᠤ᠎ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎
ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ - ᠪᠢ ᠴᠤ᠎ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠤᠬᠠᠨ᠎ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳᠠ᠃᠎ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ᠎
ᠤᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠮᠣᠷᠢᠳ᠎ᠲᠠᠨᠢ᠎ᠬᠡᠷ᠎ᠳᠠᠪᠬᠤᠵᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠ?
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠎ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠎ᠮᠣᠷᠢ ᠎ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠡᠴᠡ ᠎ᠤᠶᠠᠬᠤ ᠎ᠪᠣᠯᠪᠡ?
ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ - ᠲᠠ ᠎ᠤᠷᠠᠨ ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠎ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠎ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠎
ᠦᠯᠦ᠎ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ᠎ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠰᠦ᠎ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃᠎ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ᠎
ᠪᠢᠰᠢ᠎ᠪᠠᠢᠢᠯᠲᠠᠢ᠃᠎ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠎ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ᠎ᠰᠡᠳᠬᠤᠵᠥ᠂᠎ᠲᠡᠢᠢᠨ᠎ᠦᠢᠯᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ᠎
《ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ᠎ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎《ᠳᠣᠷ᠎ᠠ᠎ᠵᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ᠎ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ》
ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠡ᠎-᠎ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ
᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎《ᠵᠢᠷᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠭᠡᠰᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ ᠠ ᠴᠥ ᠦᠭᠡᠢ
ᠵᠣᠷᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠱ ᠬᠡᠰᠡ (ᠮᠢ᠊᠂ ᠠᠮᠣᠷᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ)
www.munkhtur.com

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ -ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ - ᠴᠢᠻᠠᠭᠣ᠋ ᠒᠐᠑᠒ ᠤᠨ ᠤ ᠑᠒ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠅᠎
ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠵᠢᠮᠪᠡ ᠶᠢᠨ᠎ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ

ᠤᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ᠎ᠲᠠᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ!᠃
ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂
ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ -᠎ᠵᠠᠪ᠎ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠎ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠲᠠᠨ ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ!᠃
ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠎ᠰᠤᠷᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠤᠮ᠃
ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠠᠨ᠎ᠮᠠᠨᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠲᠣᠭᠤᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠂᠎ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ᠎ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ᠎
ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠤ᠎ᠥᠷᠲᠦᠬᠦ᠎ᠵᠦ᠋ᠢᠯ᠎ᠪᠣᠯᠵᠤ᠎ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠯᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠠᠷ᠎ᠬᠠᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ᠎ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ᠎ᠢᠯᠡ᠎ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂᠎

ᠵᠦ᠋ᠪ ᠡᠴᠡ᠎ᠬᠠᠵᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠶᠤᠮ᠃᠎ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ᠎ᠪᠡᠷ᠎《ᠡᠭᠦᠨ ᠢ᠎ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ
《ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠢᠢ᠎《нээх сайхан》 ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠎
ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ᠂᠂᠂
ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ᠎《байлээ》᠂᠎《байжийна》 ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ᠎
ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ᠂᠎《ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠎ᠪᠢᠯᠡ》᠂᠎《ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ᠎
《ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠤᠯᠪᠡ ᠤᠦ?》 ᠭᠡᠬᠦ ᠢᠢ᠎《байгаам болуу》 ᠭᠡᠵᠦ᠎
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠦ᠎ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ᠎ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠤᠩᠰᠢᠵᠥ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎
ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠎ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠡᠢᠢᠮᠦ᠎ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠲᠡᠢ᠎ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠎ᠠᠢᠢᠷᠠᠭ᠎ᠣᠣᠭᠤᠵᠥ᠂᠎《яахуу
《ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠬᠤ》 ᠪᠤᠢ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠦᠭᠡ ᠢᠢ᠎《яахуу》 ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ᠎ᠶᠠᠪᠤ᠎
ᠳᠦ᠋ᠪᠦᠢᠢᠯᠭᠡᠬᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠ᠎ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠡᠷᠭᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃᠎
ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎《ᠪᠢ᠎᠑᠙᠗᠐᠎ᠤᠨ ᠳᠤ᠎ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ》 ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠶᠠᠷᠢᠪᠠᠯ᠎ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ᠎
ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠯᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢ᠎ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠎ᠨᠢ᠎ᠵᠦ᠋ᠢᠲᠡᠢ᠎ᠪᠤᠯᠪᠡ ᠤᠦ᠃᠎ᠡᠩ ᠤᠨ᠎ᠨᠢᠭᠡᠨ᠎
《ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡ ᠢᠢ᠎ᠬᠦᠨᠳᠦ᠎ᠲᠡᠢ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ ᠦ᠎ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦ᠎ᠯᠠ᠎
ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠢ ᠤᠦ? ᠡᠭᠦᠨ ᠤ᠎ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ᠎
ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠢᠢ᠎ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠢ ᠤᠦ᠂᠎ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ᠎
ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠵᠦ᠋ᠢ ᠢᠢᠨ᠎ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ᠎《ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠎
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠎ᠪᠠᠰᠠ᠎ᠪᠠᠶᠠᠷ᠎ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠎ᠭᠡᠰᠡᠨ᠎ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠎ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠎
ᠮᠠᠨ ᠤ᠎ᠨᠢᠭᠡᠨ᠎ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠦ᠎《ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠬᠤᠶᠠᠷ᠎ᠶᠠᠭ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠡᠳᠦᠷ᠎ мэндэлсийм᠂᠎
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ᠎ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠳᠦ᠋ᠷᠢᠮ ᠢ᠎ᠶᠤᠰᠤᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠎ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠲᠠᠢ᠃
ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠢ᠎ᠲᠤᠰᠬᠠᠨ᠂᠎ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠢᠢ᠎ᠲᠡᠭᠰᠢ᠎ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ᠎
ᠰᠠᠩ᠂᠎ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠎ᠵᠥᠢ᠂᠎ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠵᠥᠢ᠎ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ᠎ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠎ᠬᠡᠮ᠎
ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃᠎ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ᠎ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠵᠥᠢ᠂᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠵᠥᠢ᠂᠎ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ᠎
ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨ᠎ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠪᠦᠬᠦᠨ᠎《ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠵᠥᠢ》 ᠲᠡᠢ᠎
ᠴᠤᠬᠤᠮ᠎ᠡᠬᠦᠨ ᠦ᠎ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠎ᠪᠤᠶᠤ᠎ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ᠎ᠵᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ᠎
ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠎《ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠶᠤᠰᠥᠲᠠᠢ ᠢᠢ᠎ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠪᠤᠢ᠃᠎
ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠬᠠᠷᠢᠨ᠎ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ᠎ᠠᠯᠢᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠦ᠎ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠦ᠎
ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠥ᠂᠎ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎《ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠎ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ》 ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠎ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠯᠡ᠎
афчирсан ацарсан》 ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠮᠡᠲᠦᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠬᠡᠳᠦ᠎ᠬᠡᠳᠦᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠢᠠᠷ᠎
ᠦᠭᠡᠢ᠃᠎ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠎《абчирсан, авчирсан, апчирсан,
ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠶᠠᠩᠵᠥ᠎ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠬᠤ᠎ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠥ᠎ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠥ᠎ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ᠎ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠎
ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠵᠦ᠂᠎ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠎ᠦᠯᠦ᠎ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠎ᠨᠢ᠎ᠪᠤᠢ᠃᠎ᠡᠢᠢᠮᠦ᠎ᠲᠤᠬᠤᠶᠠᠯᠳᠦᠯ ᠳᠦ᠎ᠬᠡᠳᠦᠢ᠎
ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠳᠦ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ᠎ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠦᠷᠢ᠎ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ᠎
ᠡᠭᠦᠨ ᠤ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠵᠢᠱ᠎ᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠤᠮ᠃᠎
ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ᠎ᠬᠡᠷ ᠡᠴᠡ᠎ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠵᠥ᠎ᠪᠤᠢ᠎《ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ》 ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠎ᠨᠢ᠎

ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠤᠩᠰᠢᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠰᠡᠨ᠎ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠳᠦ
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ᠎ᠲᠠᠪᠤ᠎ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ
ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠳᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠮ
ᠲᠤᠬᠤᠷᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠣᠬᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ ᠪᠠᠷ
ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢ᠎ᠡ᠊ᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ
ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠶᠠᠫᠥᠨᠴᠥᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ ᠦᠷᠦᠪᠳᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠭ
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠤᠨᠵᠢᠭᠠᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠦ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠪᠢ ᠠᠵᠢᠯ᠎ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠔᠐ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠥᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠢᠢᠷᠠᠬᠠᠨ
ᠰᠢ᠊ ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠡᠲᠤᠷ
ᠬᠤᠳᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠱ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠬᠠᠰᠠᠭ ᠠ
http://greenbough.mn/᠎ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ᠎ᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ᠎ᠰᠠᠢᠢᠲ᠎ᠡᠴᠡ᠎
ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠎ᠰᠠᠨ᠃
ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ᠎ᠲᠤᠯᠠ᠎ᠨᠢᠭᠡᠨ᠎ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ᠎ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠢᠢ᠎ᠴᠦ᠎ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠢᠢ᠎
ᠡᠷᠬᠤᠴᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ᠂᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠴᠡᠪᠡᠷ᠎ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎
᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠬᠡᠷ ᠢᠢᠡᠷ᠎ᠢᠰᠭᠡᠷᠬᠦ᠎ᠨᠤᠮ᠎ᠲᠠᠢ ᠢᠢ᠎ᠡᠷᠭᠡᠪᠢᠰᠢ᠎
᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎ᠬᠦᠨᠵᠢᠯᠡ ᠢᠢᠨ ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠬᠡᠷ ᠢᠢᠡᠷ᠎ᠬᠦᠯ ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠵᠢᠭᠢᠵᠦ᠎
᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎ᠡᠷᠭᠢ᠎ᠨᠢ᠎ᠤᠰᠤ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠬᠠᠰᠢᠳᠠᠭ᠎ᠬᠡᠳᠦᠢ᠎ᠴᠦ᠎
᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠨᠢ᠎ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ᠎
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠢᠢ᠎ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠪᠤᠢ᠃
ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂᠎ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠨᠢ᠎ᠶᠠᠮᠠᠷ᠎ᠬᠤᠯᠠ ᠢᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠤᠯ ᠳᠠ᠎ᠭᠡᠳ᠎ᠲᠤᠯᠢ᠎
ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ᠎ᠵᠢᠰᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ᠎《тунчиг хол》 ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠪᠠᠰᠠ᠎ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠎ᠶᠤᠮ᠎
ᠮᠠᠰᠢ᠎ᠬᠤᠯᠠ᠂᠎ᠥᠢᠷ᠎ᠠ᠎ᠬᠤᠯᠠ᠂᠎ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠬᠤᠯᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ᠎᠎ᠮᠡᠲᠦ᠎ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠎
ᠰᠤᠷᠴᠤ᠎ᠪᠤᠢ᠎ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎《ᠠᠯᠤᠰ᠎ᠬᠤᠯᠠ᠂᠎ᠠᠰᠤᠷᠤ᠎ᠬᠤᠯᠠ᠂᠎ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠬᠤᠯᠠ᠂᠎
《тунчиг холоос》 ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ᠎ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃᠎ᠮᠠᠭᠠᠳ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎
《ᠲᠤᠩ᠎ᠴᠤ᠎ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ》 ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠠᠨ᠎ᠤᠷᠴᠢᠨ᠎ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠎
ᠰᠢᠦ ᠳᠡ》》 ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠲᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃᠎
ᠦᠭᠡᠢᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠎《яг ш дэ》᠂᠎《ягшдэ》》 《ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠨᠢ᠎《ᠶᠠᠭ᠎
《яахийн》《ᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠪᠤᠯ᠎《ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ》᠂᠎《ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠬᠤ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠤᠢ》 ᠂᠎
〈ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠳᠠᠭ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠤᠢ〉》᠂᠎ᠲᠥᠪᠡᠭᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠎《яшиг》᠂᠎
ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠭᠠᠳ᠂᠎ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠦᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠎《яадгийм》 《ᠵᠦ᠋ᠢ᠎ᠨᠢ᠎
《ᠶᠠᠭᠤ᠎ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠪᠤᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢ᠎《юүхэв》 ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠎
ᠦᠨᠦᠬᠥ ᠢᠢ ᠨᠢ᠎ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠎ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠮᠠᠷ᠃
ᠲᠠᠢᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ᠎《тэхээр》 ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠎ᠴᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ》

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ ᠳᠡ》᠃ 《ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ᠎ᠠᠶᠠᠷ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠥ ᠴᠢᠨᠢ ᠯᠠᠪ ᠤᠷᠤᠰ
ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠎ᠡ᠃ ᠻᠠᠽᠠᠻ᠂ ᠻᠢᠷᠭᠢᠽ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ
ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ ᠤᠤ? ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠤ ᠦᠽᠪᠧᠻ ᠪᠢᠰᠢ
ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ》᠃ 《ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
《ᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠥ ᠦᠽᠪᠧᠻ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠷᠤᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ
ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠦ ᠮᠡᠳᠡ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠢ᠎ᠡᠢᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠪᠡ᠃
ᠰᠤᠶᠤᠯ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ᠎ᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ
ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠾᠢᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂
ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢ ᠶᠠ᠊᠂
ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ ᠪᠠᠷ
ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠠ᠃
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠪᠦᠷᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ
ᠤᠪᠠᠳᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠳᠠ᠎ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠨ
ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠯᠡ
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠵᠥ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ
ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠭᠤᠨ
ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠤᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ
ᠲᠤᠭ᠎ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠰᠤᠨᠢᠭᠤᠴᠢ
ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠭ᠌ᠱ᠎ᠢᠨ ᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠯᠢᠮᠹ ᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠷᠡ
ᠰᠡᠩᠬᠤᠨᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠡ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ
ᠦᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢᠢᠠᠷ ᠬᠠᠪᠠᠷ
ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠡ? ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠥ
ᠳᠡᠢᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠬᠥ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠢ?
ᠴᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠮ ᠢᠢᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ᠌ᠯᠡᠵᠦ
《ᠰᠠᠯᠠᠮ ᠠᠯᠧᠺᠠᠮ》 ᠭᠡᠳ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 《ᠠᠯᠧᠺᠠᠮ ᠰᠠᠯᠠᠮ》 ᠭᠡᠮᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠵᠢᠭ
ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠪᠠᠭᠠᠭᠦᠢᠢᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠨ
ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠦᠰᠦᠲᠡᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠳ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠯᠵᠡᠢᠢᠯᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ
ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠣᠨᠢᠭᠤᠴᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠎ ᠡ᠃ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠯᠲᠠᠢ᠂
ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠲᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠳᠠᠵᠤ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠠ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠨᠵᠢᠭᠠᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠯᠡᠢᠢᠵᠦ
ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠥ ᠲᠣᠬᠤᠶᠠᠯᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠯ ᠣᠷᠣᠢ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠦ᠋ᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠢᠢᠮᠦ

᠑᠖᠑᠗᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠪᠢᠮᠪᠡ᠎ᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠪᠦᠷᠢ᠎ ᠢᠢ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ᠎
ᠰᠢᠭ᠎ᠪᠤᠯᠪᠡ᠃᠎ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ᠎ᠫᠰᠢᠾᠣᠲ᠋ᠷᠣᠨᠢᠻ ᠤᠨ᠎ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠎᠂᠎ UB ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ᠎
ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ᠎ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠎ᠤᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃᠎ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂᠎ᠴᠢᠬᠥ᠎ᠤᠩᠭᠤᠢᠢᠬᠤ᠎
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠢ᠎ᠭᠡᠷ ᠲᠦ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠎ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠬᠡᠰᠢᠭ᠎ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃᠎ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠡᠬᠤᠯᠡᠭᠡᠳ᠎ᠰᠤᠳᠤᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠎ᠲᠤᠯᠠ᠎ᠪᠢᠮᠪᠡ᠎
ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ᠎ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠎ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠎ ᠤᠦ 》 ᠭᠡᠰᠡᠨ᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠪᠦᠬᠦᠢ᠎ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠎
ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠎ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ᠎ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ᠃᠎ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ᠎ᠨᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡᠳᠦᠷ᠎ 《ᠤᠶᠤᠨ ᠤ᠎ᠬᠡᠰᠢᠭ᠎
ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ᠵᠤᠬᠤᠶᠠᠯᠴᠢ᠎ᠳᠦ᠋ᠩᠭᠡᠲᠦ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠴᠤᠤᠳᠤᠯ᠎ᠭᠤᠸᠠᠢ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠬᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠵᠤ᠎
ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ᠎ᠲᠦ᠋ᠷᠦ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ᠂᠎ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ᠎ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ᠎
ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠲᠠᠢ᠃᠎ᠬᠡᠯᠡ᠂᠎ᠬᠣᠯᠢ᠎ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ᠎ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠎ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ》ᠭᠡᠵᠦ᠎
ᠤᠷᠤᠨ᠎ ᠳᠦ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ ᠯᠡ᠎ᠡᠬᠡ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ᠎ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠎
《᠎᠎ᠪᠢ᠎ᠡᠬᠡ᠎ᠣᠷᠣᠨ᠎ ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ᠃᠎ᠣᠴᠢᠷ᠎ᠨᠢ᠎ᠪᠢ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎᠃᠎ᠡᠬᠡ᠎
ᠳᠥ᠊᠂ᠴᠣᠣᠳᠣᠯ
ᠪᠦᠭᠡᠲᠦᠲᠦᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠱ ᠭᠡᠰᠡ ᠮᠢ᠊ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ

http://shbaatar.blogspot.com/2008/09/x.html

᠒᠐᠐᠘᠎ᠣᠨ ᠤ᠎᠙᠎ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ᠎ ᠒᠓ (ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠠᠮᠤᠷᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ) ᠎
ᠪᠤᠢ ᠢ᠎ᠠ᠃
ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠡ
ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠲᠦᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩ᠎᠎ᠭ᠎ᠤᠯ᠎ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ
ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦ᠋ᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ
ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠢ ᠳᠠ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂᠎ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ
ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠢᠠᠨ ᠮᠠᠩᠭᠤᠳ ᠤᠳ᠎ᠲᠦ ( ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠳ) ᠶᠠᠭᠤᠨ᠎ ᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ
ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ
ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠪᠠᠰᠠ᠎ᠡᠷᠬᠤᠯᠳᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ
ᠴᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠡᠳᠡᠨ ᠤ᠎ᠳᠣᠭᠣᠬᠥ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ》᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ
ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠴᠦ᠋ᠻᠴᠢ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠡ᠃ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠳᠡᠨ᠎ᠬᠥᠳᠡᠯᠪᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠭᠰᠡᠨ
ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠠᠨ ᠳᠠᠬᠤᠨ᠎ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ
ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠦ᠋ᠷ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠭᠦᠶᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠦᠢ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠨᠤᠮ ᠢᠢᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠡ》᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠥ ᠪᠠᠢᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠰ ᠭᠦᠷᠡᠢᠢᠭᠡᠳ

ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ ᠢᠢ᠎ᠪᠢ᠎ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠪᠡ᠃᠎ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎
ᠡᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠡᠦ᠎ᠬᠠᠷᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠂᠎ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂᠎ᠬᠠᠷᠢ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠢᠢᠠᠷ᠎ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠵᠦ᠎
ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠎ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠎ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃᠎ᠬᠡᠨ ᠦ᠎ᠴᠦ᠎ᠬᠦᠦ᠎᠎ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎
ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠬᠠᠷᠢᠨ᠎ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠭᠡ᠎ᠨᠢ᠎ᠠᠯᠢ᠎ᠠᠯᠢ᠎ᠨᠢ᠎ᠴᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ᠎ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ᠎
ᠪᠤᠯ᠎ᠮᠢᠨᠤ᠎ᠡᠷᠬᠡ) ᠭᠡᠰᠡᠨ᠎ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠦᠭᠴᠦ᠎
ᠡᠵᠢ᠎ᠨᠢ᠎ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠎ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠎ᠪᠠᠷ᠎(ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠎ᠡᠨᠡ᠎
ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠎ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠠᠴᠢ᠎ᠮᠢᠨᠢ᠎(ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ) ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃᠎
ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠬᠣᠴᠢᠶᠡᠯ᠎ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠎ᠦᠭᠳᠡᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ (ᠬᠣᠲᠠᠳ)
ᠪᠤᠢ ᠳᠡ᠃᠎《ᠮᠠᠨ ᠤ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠠᠴᠢ᠎᠎(ᠬᠣᠲᠠᠳ) ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃᠎ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ᠎
ᠲᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ᠎ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ᠠᠻᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ᠎ᠲ᠂ᠲᠡᠮᠦᠷᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠭᠰᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠎
ᠦᠭᠡᠢᠢᠰᠭᠡᠬᠦ᠎ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠦᠨᠡᠨ᠎ᠭᠡᠪᠡᠯ᠎ᠡᠨᠡ᠃᠎ᠶᠠᠮᠠᠷ᠎ᠰᠠᠢᠢᠨ᠎ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠲᠤᠰ᠎
ᠰᠢᠦ᠎ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠎ᠲᠠᠩᠬᠤᠮ ᠤᠨ᠎ᠭᠤᠤᠯ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠴᠢᠬᠥ᠎ᠳᠡᠯᠰᠭᠡᠳᠬᠡᠪᠡ᠃᠎
ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠎ᠡᠴᠦᠰ᠎ᠲᠦ᠎ᠨᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠴᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠂᠎ᠬᠣᠯᠢ᠎ᠴᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠤᠯᠬᠤ᠎ᠨᠢ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠎
ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂᠎ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠦᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠎
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠎ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠯ ᠢ᠎ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠬᠠᠨ᠎ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ᠎
ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ᠎᠎ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠎ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ᠎
ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ᠎᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠴᠠᠭ ᠤᠨ᠎ᠲᠤᠯᠭᠤᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ᠎ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ᠎ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠎ᠨᠤᠭᠦᠳ᠎ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ᠎ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃᠎
ᠡᠢᠢᠨ᠎ᠬᠦ᠎ᠵᠢᠯ ᠤᠨ᠎ᠤᠢ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠎ᠪᠤᠢ᠎ᠠᠵᠡᠢ᠃᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎
ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂᠎ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ᠎ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂᠎ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ᠎ᠵᠤᠬᠤᠶᠠᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠎
ᠣᠶᠤᠨᠲᠤ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ᠎ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ ᠳᠦ᠎ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠮᠡᠳᠦ᠎ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠎
ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠎ᠡᠳᠦᠷ᠂᠎ᠤᠶᠤᠨ᠎ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠢᠢᠠᠨ᠎ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠬᠦ᠂᠎ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠨᠤᠮ᠎ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ᠂᠎
ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠪᠤᠯ᠎ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ᠃᠎
ᠭᠠᠷᠴᠡᠢ᠃᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠎ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠎ᠭᠠᠪᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎
ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠭᠠᠯᠲᠤ᠎ᠲᠡᠷᠭᠡ᠎ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠨ᠎ᠡ᠎ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ᠎ᠤᠷᠬᠤᠭᠠᠳ᠎ᠵᠠᠮ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎
ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠬᠤᠷᠢᠨ᠎ᠵᠢᠯ ᠤᠨ᠎ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠎ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠠᠨ᠎ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ᠎ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ᠎
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠵᠠᠮ᠎ᠢᠢᠠᠷ᠎ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃᠎ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ᠎ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠴᠢᠨᠢ᠎
ᠵᠠᠮ᠎ᠤᠷᠤᠭᠤ᠎ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃᠎ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠬᠣᠯ᠎ᠡ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃᠎ᠬᠤᠷᠢ᠎ᠭᠠᠷᠤᠢ᠎ᠵᠢᠯ᠎
ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ᠎ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ᠎
ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠷᠤᠨ ᠤ᠎ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ᠎ᠬᠠᠭᠠᠰ᠎ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠎ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠎ᠨᠢ᠎
ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ᠎ᠭᠤᠨᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ᠂᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠨᠢ᠎ᠬᠠᠭᠠᠰ᠎ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠎ᠪᠤᠯᠬᠤ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠦᠢᠯᠡ᠎
ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃᠎ᠠᠮᠢ᠂ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠤᠯᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ᠎ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ᠎ᠨᠢ᠎
ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ᠎ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠳ᠎ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠎ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠤᠯ᠎ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ᠎ᠰᠤᠷᠪᠢ᠎
ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠤᠶᠤᠨ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ᠎ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠎ᠳᠤᠬᠤᠶ᠎ᠠ᠎ᠶᠤᠮ᠃᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎
ᠲᠠ᠎ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ᠎ᠠᠵᠢᠯ ᠢ᠎ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭ᠎ᠰᠢᠦ᠃᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠰᠠᠢᠢᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠎
ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠶᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠳᠡᠭ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ᠎ᠰᠡᠳᠬᠤᠯ᠂ᠤᠷᠠᠯᠠᠩ᠎ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎ᠴᠦ᠎ᠮᠦ᠋ᠨ᠎
ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠮᠦ᠋ᠨ᠎(ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ᠎ᠮᠢᠨᠤ᠎ᠪᠢᠷ᠂᠎ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ᠎ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠂᠎
ᠡᠬᠤᠯᠡᠵᠡᠢ) ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃᠎
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠰᠡᠢ᠃᠎ᠨᠤᠮ ᠤᠨ᠎ᠰᠠᠯᠬᠤᠨ᠎ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠨ᠎ᠡ᠎ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ᠎ᠳᠤᠮᠳᠠ᠎ᠰᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠳ᠎
ᠰᠢᠦ᠃᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ᠎ᠤᠶᠤᠨ᠎ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢ᠎ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠪᠦᠬᠦᠨ᠎
ᠡᠳᠦᠷ) ᠢᠢᠡᠷ᠎ᠴᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠎ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠨᠢ᠎ᠰᠠᠢᠢᠨ᠎ᠦᠢᠯᠡ᠃᠎ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭ᠎
ᠬᠣᠯᠢ ᠢᠢ᠎ᠮᠠᠨᠠᠬᠤ᠎ᠪᠠᠷ᠎(ᠣᠶᠤᠨᠲᠤ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ) ᠤᠨ᠎ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠎(ᠤᠶᠤᠨ ᠦ᠎ᠬᠡᠰᠢᠭ᠎
ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠰᠤᠶᠤᠯ᠎ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃᠎ᠡᠬᠡ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠰᠣᠶᠥᠯ ᠤᠨ ᠢᠢᠠᠨ
ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ᠎ᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠳᠡᠭ᠃᠎ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠲᠡᠢ᠂᠎ᠬᠣᠯᠢ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠰᠢᠭ᠎
ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠢᠢᠡᠷ᠎ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ᠎ᠳᠦ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠪᠦᠷᠢᠨ᠎
ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ᠎ᠬᠢ᠎ᠰᠢᠭ᠎ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ᠎ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠪᠦᠭᠡᠰᠦᠲᠦᠭᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎
ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠎ᠰᠢᠤ᠃᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠪᠦᠲᠦᠨ᠂᠎ᠪᠦᠷᠢᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃᠎ᠡᠬᠡ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠮᠢᠨᠢ᠎
ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎(ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ᠎ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ᠎ᠴᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃᠎ᠬᠡᠯᠡ᠂᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎
ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠎ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ᠎ᠲᠠᠯ᠎᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠴᠢᠩᠭᠠᠬᠠᠨ᠎ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠃᠎
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ᠎ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ᠢᠷᠠᠭᠤ᠎ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠴᠢ᠎᠎ᠳᠦ᠋᠎᠎᠊᠂ᠴᠣᠣᠳᠣᠯ᠎ᠭᠤᠸᠠᠢ᠎ᠴᠤ᠎ᠡᠨᠡ᠎
ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠎ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ᠎ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃᠎ᠲᠦ᠋ᠷᠦ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ᠎᠂᠎ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ᠎
ᠦᠷ᠎ᠡ᠎ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ᠎ᠲᠤ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠂᠎ᠵᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠎ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ᠎ᠪᠠᠭᠰᠢ᠎
ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠳᠠᠭ᠎ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ᠎ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠡᠴᠡ᠎
ᠰᠠᠭᠤᠪᠡ᠃ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠠᠲᠠᠷ᠎ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠰᠢᠭ᠎ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠎ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠴᠠᠭ᠎ᠲᠤ᠎ᠴᠤ᠎ᠡᠬᠡ᠎
ᠵᠦ᠋ᠭᠡᠷ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡᠭᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ᠎ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ᠎
ᠬᠡᠯᠡ᠂ᠴᠢᠩ᠎ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ᠎ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ᠎ᠮᠢᠨᠢ᠎ᠦᠪ᠎ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ) ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡ ᠢᠢ᠎
ᠪᠢ᠊᠂ᠷᠢᠨᠴᠡᠨ᠎(ᠴᠢᠬᠤᠨ ᠦ᠎ᠴᠢᠮᠡᠭ᠎ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠎ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎

ᠡ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ-᠊ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ
ᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠄
ᠳᠡ᠊᠂ ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦᠷᠦᠩ
ᠲᠦ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠴᠣᠭᠲᠤ
ᠮᠢ᠊᠂ ᠠᠮᠤᠷᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ
ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ
ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠄
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ

@ehbichig

ᠲᠸᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ᠎ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄

www.facebook.com/ehbichig

ᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠻ᠎ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠄

www .facebook.com/mongolbichig

ᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠻ ᠎ᠬᠠᠶᠢᠭ᠎᠄

ehbichig@gmail.com

ᠴᠠᠬᠤᠮ᠎ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠄

www.ehbichig.com

ᠴᠠᠬᠤᠮ᠎ ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄
ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄᠎

ᠡᠬᠥ᠎ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ᠄(ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ᠎ᠲᠤᠯᠢ) ᠰᠤᠨᠢᠨ᠎᠎᠎
ᠮ᠂ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠎(ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠮᠥᠩᠭᠡᠴᠣᠭᠲᠤ)
ᠪᠤᠶᠤ᠃
ᠶᠤᠮ᠃᠎(ᠤᠶᠤᠨ ᠦ᠎ᠬᠡᠰᠢᠭ᠎ᠡᠳᠦᠷ᠎) ᠤᠨ᠎ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢ᠎ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ᠎ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠡᠨᠡ᠎
ᠤᠶᠤᠨ ᠦ᠎ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ᠎ᠳᠦ᠎ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ᠎ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠎ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠵᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠭᠡᠰᠡᠨ᠎
ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠤᠯ᠎ᠵᠦ᠋ᠪᠬᠡᠨ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠪᠢᠰᠢ᠂ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠎(ᠣᠶᠤᠨᠲᠤ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ) ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ᠎
ᠳᠡ᠃᠎ᠬᠠᠮᠲᠤ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠎ᠴᠠᠭ ᠤᠨ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ᠎ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠃᠎ᠤᠶᠤᠨ᠎
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃《ᠡᠪᠲᠦ᠎ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ᠎ᠪᠤᠭᠤ᠎ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎
ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠎ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠢᠢᠨ᠎ᠪᠤᠰᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠤᠭᠤᠳ᠎
ᠡᠭᠦᠷᠴᠦ᠂᠎ᠰᠢᠯ᠎ᠲᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠦ᠎ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ᠎ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ᠎
ᠲᠦ᠋ᠪ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠠᠶᠠᠨ ᠢ᠎ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ᠎ᠳᠡᠮᠵᠢᠮᠡᠷ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠤᠭᠤᠲᠠ᠎
ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠤᠯ᠎ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ᠎ᠲᠡᠢ᠎ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃᠎ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ᠎
ᠦᠷ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ᠋ᠩ᠎ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠢ᠎ᠰᠠᠢᠢᠨ᠎ᠵᠦ᠋ᠢᠯ᠃᠎ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎
ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠵᠢᠯ ᠤᠨ᠎ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠤ᠎ᠮᠠᠰᠢ᠎ᠰᠠᠢᠢᠨ᠎
ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠮᠠᠰᠢ᠎ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠨᠤᠮ᠎ᠢᠢᠠᠷ᠎ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠎ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ᠎ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ᠎
(ᠣᠶᠤᠨᠲᠤ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ) ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ᠎ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠎ᠬᠤᠢᠢᠴᠢ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠢᠢᠠᠨ᠎ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ᠎ᠬᠣᠬᠦ᠎
ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ᠎ᠬᠦᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠢᠢᠠᠨ᠎ᠡᠬᠤᠯᠠᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠨᠢ᠎ᠵᠦ᠋ᠢ᠎ᠲᠡᠢ᠃᠎
ᠢᠢᠠᠨ᠎ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃᠎ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠎ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂᠎
ᠳᠤᠷᠤᠢᠢᠲᠠᠬᠤ᠂᠎ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ᠎ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ᠎ᠨᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠎ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠰᠢᠨᠵᠢ᠃᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠢᠢᠠᠷ᠎
ᠴᠤ᠎ᠡᠬᠡ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠤᠷᠬᠤᠵᠤ᠎ᠪᠤᠯᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠃᠎ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠎ᠮᠦ᠋ᠬᠦᠬᠦ᠎
ᠵᠠᠮᠨᠠᠭᠠᠳ᠎᠃ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ᠎ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠎ᠪᠤᠯᠬᠤ᠎
ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠦ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦ᠎ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠢ᠎ᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢᠬᠡᠵᠡᠢ᠎ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠵᠠᠮ᠎ᠢᠢᠡᠷ᠎
ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ᠎ᠦᠷ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ᠋ᠩ᠎ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠢᠢᠡᠷ᠎ᠪᠤᠯ᠎ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ᠎
ᠭᠠᠷᠤᠢᠢᠬᠠᠨ᠃
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ᠎ᠢᠳᠡᠪᠬᠤᠲᠡᠢ᠎ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ᠎ᠨᠠᠰᠤ᠎ᠬᠡᠳᠦ᠎ᠪᠢᠯᠡ᠃᠎ᠵᠢᠷᠠ᠎

ᡀᠠ᠊᠂ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ (ᠲᠩᠷᠢ᠎ᠰᠢᠭ᠎ᠪᠠᠢ)

ᡀᠠ᠊᠂ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠎᠎(ᠪᠢ)