You are on page 1of 5

ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠰᠭᠡ( ᠯᠦ᠊᠂ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ)

ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ

ᠰᠣᠶᠣᠱ

:᠒ ᠒ ( ) ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ᠎ ᠑᠐  ᠳᠤᠭᠡᠷ᠎᠐᠓ ᠎ᠣᠨ ᠤ᠎᠒᠐᠑᠓

ᡀᠠ᠊᠂ - ᠑᠖  ᠳᠤᠭᠠᠷ᠎ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ᠎ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠎ᠭ᠌ᠷᠧᠻ ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠣᠯ᠂᠎᠑᠔ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ -ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠎ᠪᠤᠶᠣ᠎ᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢ᠎ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡ᠎

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ᠎ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢ ᠶᠢᠨ᠎ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠎ᠪᠣᠯ᠎ᠪᠢᠷ ᠤᠨ᠎᠎

ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃᠎ᠮᠢᠨᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎᠎ᠬᠡ᠊᠂ᠢ᠊᠂᠎ᠳᠡ᠊᠂ᠰᠤ᠊᠂ ᠳᠤ᠎ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ᠎

ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢ᠎ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ᠎ᠨᠢ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ᠎ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠎

ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠎ᠠᠮᠢᠨ᠎ᠰᠦ᠋ᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ

ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠠᠨ

ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠑᠙᠙᠖ -᠑᠐ ᠒᠐᠐᠐ ᠪᠢ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ᠎ᠶᠢᠰᠦᠨᠵᠦᠢᠢᠯ᠎ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ᠑᠙᠗᠙ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ? ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ -ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠵᠦ

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎

ᠤᠷ᠎ᠠ᠎ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ᠂᠎ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ᠎

ᠳᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ  ᠳᠠᠬᠤᠨ ᠳᠤ᠎ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠦ᠎ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠎ᠦᠰᠦᠭ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠣᠢ ᠢᠢᠨ᠎

ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠰᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎

ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ᠎ᠬᠣᠷᠣᠮ ᠤᠨ

ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠎ᠰᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠎ᠯᠠ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎

ᠵᠦ᠋ᠢᠷᠯᠡᠬᠦ᠎ᠪᠣᠢ? ᠯᠤ᠊᠂ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ -ᠣᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠎ᠲᠥᠷᠦᠭᠦ᠎ᠭ᠌ᠱᠠᠨ ᠢ᠎ᠲᠠ᠎ᠶᠠᠭᠣ᠎ᠲᠠᠢ᠎

ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠣᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠎ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠣ᠎ᠡᠬᠤᠯᠡᠨ᠂᠎ᠣᠳᠣ ᠶᠢ᠎

ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠵᠢᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠭᠠᠷ ᠤᠨ᠎ᠲᠡᠢᠢᠵᠡ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠠᠷᠤᠳᠠᠰᠤ᠎ᠨᠢ᠎ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠮᠵᠢ᠎ᠳᠣᠨᠵᠢ ᠶᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠯᠡᠨ᠎

ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ᠎ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ᠂᠎ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠎ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠎ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠤᠯ᠎ -ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ᠎ ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢ ᠶᠢ᠎ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ᠎ᠰᠥᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠦ᠎ᠡᠬᠤᠯᠡᠪᠡ?

ᠯᠣ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ

ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠯᠣ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ᠎ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠭᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠂᠎ᠪᠡᠬᠡ᠂᠎ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠥᠭᠡᠳ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ᠎

-ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢ᠎ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠶᠠᠭᠣ᠎ᠪᠣᠢ?

-ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ᠎ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ᠎ᠨᠢ᠎

ᠡᠨᠡ᠎ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠠ᠎

ᠨᠢ᠎ᠤᠯᠠᠮ᠎

ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠎ᠶᠠᠭᠤ᠎ᠪᠣᠯᠬᠤ᠂᠎ᠴᠤᠬᠤᠮ᠎ᠬᠡᠷᠬᠤᠨ᠎ᠬᠣᠳᠡᠭ ᠢ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃᠎᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠎ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠎ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ᠎ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠴᠦ᠎

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠡᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠎ᠶᠤᠮ᠃᠎ᠬᠡᠷᠪᠡ᠎ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ᠎ᠪᠢᠰᠢ᠎ᠪᠣᠯ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ

ᠠᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠤ ᠳᠤ᠎ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ᠎ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠢᠠᠷ

ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠰᠣᠶᠤᠯ᠎ᠵᠠᠭᠣ᠎ᠵᠠᠭᠣᠨ᠎ᠵᠢᠯ ᠢ ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠡᠷ᠎ᠪᠣᠢ᠎ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠎

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠎ᠲᠠᠨ ᠤ

ᠯᠣ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ -᠎ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠨᠢ᠎ᠤᠷᠠᠨ᠎ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ᠎ᠵᠢᠯ᠎ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ᠎ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠦ᠋ᠷ ᠤᠳ᠎ᠨᠢ᠎ᠡᠢᠢᠨ ᠬᠦ᠎ᠪᠢᠷ᠎ᠪᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ᠎ᠠᠮᠢᠯᠠᠵᠣ᠂᠎ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠣᠯᠤᠨ᠎᠎ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠎

ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ ᠲᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠶᠠᠩᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠎ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ

ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ᠎ᠥᠪ᠎ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠎ᠠᠷᠠᠳ᠎ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ᠃᠎ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎

ᠪᠢᠯᠡ᠃᠎ᠪᠢᠯᠢᠭ᠎ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ᠂᠎ᠬᠣᠣᠰ᠎ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂᠎ᠢᠷᠠᠭᠣ᠎ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ

ᠪᠤᠰᠤᠳ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠦᠰᠦᠭ ᠡᠴᠡ᠎ᠡᠷᠡᠰ᠎ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃᠎

ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠪᠥᠭᠡᠳ᠎ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠭᠦ᠎ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢ

ᠬᠣᠯᠪᠠᠷ᠎ᠪᠢᠰᠢ᠃᠎ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ᠎ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠯᠠ᠎ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠ᠃᠎

ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠎ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ᠎ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃᠎ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠎ᠲᠠᠨ ᠤ

ᡀᠠ᠊᠂ ᠯᠤ᠊᠂ ᡀᠠ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ

ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

᠎ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠢ᠎ᠠᠷᠠᠳ᠎ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ᠎ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ᠎

ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠪᠣᠳᠤᠯ? -ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠎ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠎ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ᠎

᠎ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠎ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠎ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠧᠬ᠌ᠨᠢᠭ ᠤᠨ᠎ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ

-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ

-ᠡᠨᠡ᠎ᠪᠣᠯ᠎ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠎

᠎ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠎ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠎᠑᠓

ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

ᠲᠣᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ

ᠯᠣ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ

ᠡᠨᠡ᠎ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠎

ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ᠎᠎

ᠢᠷᠠᠭᠣ᠎ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ

ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ᠎

ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠥᠷᠲᠦ ᠨᠣᠬᠦᠳ᠂᠎ᠣᠷᠠᠨ᠎

- ᡀᠠ᠊᠂

ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠦ᠋ᠯᠬᠤᠬᠦᠦ᠎

ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ

ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠂᠎

ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

- ᠲᠠᠨ ᠤ᠎᠎ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ᠎

ᠪᠢᠷ᠎ᠪᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ᠎ᠣᠷᠠᠯᠠᠨ᠎

᠎ᠲᠡᠷᠡ ᠎ᠨᠢ ᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ ᠎

ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ᠎

ᠣᠷᠠᠨ᠎

ᠴᠢᠰᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠢᠮ ᠰᠣᠨᠢᠨ
ᠴᠢᠰᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠢᠮ ᠰᠣᠨᠢᠨ
ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ
ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ
ᠣᠷᠠᠨ᠎ ᠴᠢᠰᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠢᠮ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ
ᠣᠷᠠᠨ᠎ ᠴᠢᠰᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠢᠮ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ

ᠤᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠎ᠪᠢᠷ ᠢᠢᠡᠷ

ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠤᠨ

ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ

ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ᠎ᠵᠣᠬᠤᠰ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠪᠤᠢ? ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ -ᠪᠢᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ᠎ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤ᠎ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠣᠯᠯᠠᠨ᠎

ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ᠎ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ᠎ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂᠎ᠨᠠᠷᠢᠨ᠎ᠴᠢᠮᠬᠤᠯᠡᠭᠦᠷ᠎ᠠᠵᠢᠯ᠃᠎ᠮᠣᠷᠢ᠎ ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ - ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ᠎ᠮᠣᠷᠢ᠎ᠤᠶᠠᠬᠤ᠂᠎ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠠᠯᠢ᠎ᠠᠯᠢ᠎ᠨᠢ᠎

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠦᠭᠡᠢ᠂᠎ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠤ᠎ᠮᠣᠷᠢ᠎ᠤᠶᠠᠬᠤ᠎ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠤᠨ

ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠬᠣᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃᠎ᠶᠠᠮᠠᠷ᠎ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ᠎ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠎ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠎ᠡᠪᠲᠡᠢᠢᠬᠡᠨ᠎ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠮᠡᠲᠦ᠎ᠲᠥᠷᠦᠯ᠎ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠎

ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠢᠢᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ᠎ᠰᠣᠢᠢᠳᠠᠭ᠃᠎ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠠᠳᠠᠯᠢ᠎ᠤᠷᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ - ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠎ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ ᠲᠥᠰ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠵᠦ᠋ᠢᠯ᠎ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ᠎ᠶᠠᠮᠠᠷ᠎ᠨᠢᠭᠡᠨ᠎ᠨᠠᠷᠢᠨ᠎ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂᠎ᠰᠡᠵᠢᠮ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ᠎ᠥᠰᠭᠡᠬᠦ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃᠎ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠎ ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ -ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ᠎ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ᠎ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠎ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠶ᠎ᠠ? ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ -ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ᠎ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠎

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠣᠴᠢᠵᠤ᠎ᠮᠣᠷᠢ᠎ᠤᠶᠠᠳᠠᠭ᠃᠎ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠡᠳ᠂᠎ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠎ᠠᠬᠤᠢ᠎ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠎᠎ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠎ᠮᠣᠷᠢ᠎ᠤᠨᠤᠵᠤ᠎ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ ᡀᠠ᠊᠂ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ - ᠪᠢ ᠴᠤ᠎ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠤᠬᠠᠨ᠎ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳᠠ᠃᠎ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ᠎ ᠤᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠮᠣᠷᠢᠳ᠎ᠲᠠᠨᠢ᠎ᠬᠡᠷ᠎ᠳᠠᠪᠬᠤᠵᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠ?

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠽ᠂᠎ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠠᠷ᠎ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠎ᠨᠢ᠎ᠵᠦ᠋ᠢᠲᠡᠢ᠃᠎ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ᠎ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠎ ᠲᠤᠲᠤᠮ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠯᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ

ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠷ᠎ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃᠎ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠤ

ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠎ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ᠎ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠣᠯ᠎ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ

ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ᠎ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭ᠎ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ᠯᠡᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎

ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ᠎ᠪᠢᠷ ᠢᠢᠨ

ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ - ᠲᠠ ᠎ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠎ᠤᠷᠠᠨ ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠡᠴᠡ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂᠎ᠵᠠᠷ᠎ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠦᠰᠦ ᠪᠡᠷ᠎ᠬᠣᠳᠡᠭ᠃᠎ᠪᠢᠷ᠎ᠨᠢ᠎ᠤᠷᠲᠤ᠂᠎ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ᠎ᠦᠰᠤ᠎ᠲᠡᠢ᠂᠎

ᠰᠫᠣᠷᠲ᠎ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ᠎ᠰᠢᠦ᠃᠎

ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠰᠢᠭ᠎ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠎ᠳᠣᠭᠳᠤᠯᠤᠯ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ᠎ᠪᠣᠯᠬᠤ᠎

ᠵᠥᠪ᠎ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

-ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠎ᠬᠣᠳᠡᠭ᠎ᠪᠢᠷ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ

ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ᠎ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠯᠲᠠ᠎ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎

ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠤᠭᠦᠯᠭᠡ᠂᠎ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠱᠣᠰᠢᠭ᠎ᠠ᠂᠎ᠰᠠᠨᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠠᠷ᠎

᠎ᠮᠣᠷᠢ ᠎ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠡᠴᠡ ᠎ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠎ᠤᠶᠠᠬᠤ ᠎ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠎ ᠎ᠪᠣᠯᠪᠡ?

ᠰᠠᠴᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠥᠷᠦ᠎ ᠬᠦᠯ᠎ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ

ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠎ᠠᠳᠠᠯᠢ᠎

ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠤ᠎ᠥᠷᠲᠦᠬᠦ᠎ᠵᠦ᠋ᠢᠯ᠎ᠪᠣᠯᠵᠤ᠎ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂

ᠮᠣᠩᠭᠣᠱ ᠬᠡᠰᠡ (ᠮᠢ᠊᠂ ᠠᠮᠣᠷᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ)

ᠤᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ ᠬᠦᠯᠦᠭ᠎ᠲᠠᠨᠢ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ -᠎ᠵᠠᠪ᠎ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠎ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠲᠠᠨ ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ!᠃

ᠦᠯᠦ᠎ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ᠎ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠰᠦ᠎ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃᠎ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ᠎ ᠪᠢᠰᠢ᠎ᠪᠠᠢᠢᠯᠲᠠᠢ᠃᠎ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠎ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ᠎ᠰᠡᠳᠬᠤᠵᠥ᠂᠎ᠲᠡᠢᠢᠨ᠎ᠦᠢᠯᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ᠎ 《ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ᠎ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎《ᠳᠣᠷ᠎ᠠ᠎ᠵᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ᠎ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ》 ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠡ᠎-᠎ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠵᠢᠷᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ ᠠ ᠴᠥ ᠦᠭᠡᠢ᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎《

ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠎ᠰᠤᠷᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠠᠨ᠎ᠮᠠᠨᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠲᠣᠭᠤᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠂᠎ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ᠎ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ᠎

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠠᠷ᠎ᠬᠠᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ᠎ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ᠎ᠢᠯᠡ᠎ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂᠎

ᠵᠣᠷᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ!

ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠯᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎

ᠲᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂

ᠶᠤᠮ》 ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠵᠦ᠋ᠢ ᠢᠢᠨ᠎ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ᠎《ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠎ᠪᠠᠰᠠ᠎ᠪᠠᠶᠠᠷ᠎ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠎ᠭᠡᠰᠡᠨ᠎ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠎ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠎

ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠬᠠᠷᠢᠨ᠎ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ᠎ᠠᠯᠢᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠦ᠎ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠦ᠎ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠥ᠂᠎ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎《ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠎ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ》 ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠎ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠯᠡ᠎ ацарсан ᠭᠡᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠪᠠафчирсан

ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ᠂᠂᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ᠎《 》᠂᠎《 байжийна 》 ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ᠎байлээ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ᠂᠎《ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠎ᠪᠢᠯᠡ》᠂᠎《ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ᠎

ᠳᠦ᠋ᠪᠦᠢᠢᠯᠭᠡᠬᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠ᠎ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠡᠷᠭᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃᠎

ᠦᠭᠡᠢ᠃᠎ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠎《абчирсан, авчирсан, апчирсан,

ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠶᠠᠩᠵᠥ᠎ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠬᠤ᠎ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠥ᠎ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠥ᠎ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ᠎ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠎ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠵᠦ᠂᠎ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠎ᠦᠯᠦ᠎ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠎ᠨᠢ᠎ᠪᠤᠢ᠃᠎ᠡᠢᠢᠮᠦ᠎ᠲᠤᠬᠤᠶᠠᠯᠳᠦᠯ ᠳᠦ᠎ᠬᠡᠳᠦᠢ᠎ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠳᠦ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ᠎ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠦᠷᠢ᠎ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ᠎ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠵᠢᠱ᠎ᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠤᠮ᠃᠎ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ᠎ᠬᠡᠷ ᠡᠴᠡ᠎ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠵᠥ᠎ᠪᠤᠢ᠎《ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ》 ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠎ᠨᠢ᠎

ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠢ ᠤᠦ?

ᠮᠠᠨ ᠤ᠎ᠨᠢᠭᠡᠨ᠎ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠦ᠎《ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠬᠤᠶᠠᠷ᠎ᠶᠠᠭ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠡᠳᠦᠷ᠎

ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠎《ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠶᠤᠰᠥᠲᠠᠢ ᠢᠢ᠎ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠪᠤᠢ᠃᠎ ᠲᠡᠢ᠎

ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃᠎ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ᠎ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠵᠥᠢ᠂᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠵᠥᠢ᠂᠎ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ᠎ ᠂᠎мэндэлсийм

ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎《ᠪᠢ᠎

ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠦ᠎ᠮᠢᠨᠢ》

ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠎ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠡᠢᠢᠮᠦ᠎ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠲᠡᠢ᠎ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠎ᠠᠢᠢᠷᠠᠭ᠎ᠣᠣᠭᠤᠵᠥ᠂᠎《яахуу

ᠵᠦ᠋ᠪ ᠡᠴᠡ᠎ᠬᠠᠵᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠶᠤᠮ᠃᠎ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ᠎ᠪᠡᠷ᠎《ᠡᠭᠦᠨ ᠢ᠎ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ᠎ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠳᠦ᠋ᠷᠢᠮ ᠢ᠎ᠶᠤᠰᠤᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠎ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠲᠠᠢ᠃

ᠰᠠᠩ᠂᠎ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠎ᠵᠥᠢ᠂᠎ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠵᠥᠢ᠎ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ᠎ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠎ᠬᠡᠮ᠎

ᠴᠤᠬᠤᠮ᠎ᠡᠬᠦᠨ ᠦ᠎ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠎ᠪᠤᠶᠤ᠎ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ᠎ᠵᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ᠎

ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠯᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢ᠎ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠎ᠨᠢ᠎ᠵᠦ᠋ᠢᠲᠡᠢ᠎ᠪᠤᠯᠪᠡ ᠤᠦ᠃᠎ᠡᠩ ᠤᠨ᠎ᠨᠢᠭᠡᠨ᠎

ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠢ᠎ᠲᠤᠰᠬᠠᠨ᠂᠎ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠢᠢ᠎ᠲᠡᠭᠰᠢ᠎ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ᠎

ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨ᠎ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠪᠦᠬᠦᠨ᠎《ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠵᠥᠢ》

《ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ》

《ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠬᠤ》

《ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠤᠯᠪᠡ ᠤᠦ?

《ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ》

ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠎ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠢᠢ᠎ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠢ ᠤᠦ᠂᠎ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ᠎

ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠶᠠᠷᠢᠪᠠᠯ᠎ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ᠎᠑᠙᠗᠐

ᠪᠤᠢ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠦᠭᠡ ᠢᠢ᠎《

ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡ ᠢᠢ᠎ᠬᠦᠨᠳᠦ᠎ᠲᠡᠢ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ ᠦ᠎ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦ᠎ᠯᠠ᠎

ᠭᠡᠰᠡᠨ᠎ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠤᠩᠰᠢᠵᠥ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎

᠎ᠤᠨ ᠳᠤ᠎ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ》

ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠢᠢ᠎《 сайхан 》 ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠎нээх

ᠭᠡᠬᠦ ᠢᠢ᠎《 》 ᠡᠭᠦᠨ ᠤ᠎ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ᠎

ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ᠎ᠶᠠᠪᠤ᠎яахуу болуу 》 ᠭᠡᠵᠦ᠎байгаам

www.munkhtur.com ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ -ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ - ᠴᠢᠻᠠᠭᠣ᠋
www.munkhtur.com
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
-ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ - ᠴᠢᠻᠠᠭᠣ᠋
ᠤᠨ ᠤ ᠑᠒ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠅᠎᠒᠐᠑᠒
ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠵᠢᠮᠪᠡ ᠶᠢᠨ᠎ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ

ᠲᠠᠢᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ᠎《

ᠦᠨᠦᠬᠥ ᠢᠢ ᠨᠢ᠎ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠎ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠮᠠᠷ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠪᠡᠷ

ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠢᠢᠨ

ᠮᠠᠰᠢ᠎ᠬᠤᠯᠠ᠂᠎ᠥᠢᠷ᠎ᠠ᠎ᠬᠤᠯᠠ᠂᠎ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠬᠤᠯᠠ》

ᠲᠤᠬᠤᠷᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠣᠬᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢ᠎ᠡ᠊ᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠶᠠᠫᠥᠨᠴᠥᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠎ᠰᠠ᠃ ᠎ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ᠎ᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ᠎ᠰᠠᠢᠢᠲ᠎ᠡᠴᠡ᠎http://greenbough.mn/ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ᠎ᠲᠤᠯᠠ᠎ᠨᠢᠭᠡᠨ᠎ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ᠎ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠢᠢ᠎ᠴᠦ᠎ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠢᠢ᠎ ᠡᠷᠬᠤᠴᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ᠂᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠴᠡᠪᠡᠷ᠎ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ ᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠬᠡᠷ ᠢᠢᠡᠷ᠎ᠢᠰᠭᠡᠷᠬᠦ᠎ᠨᠤᠮ᠎ᠲᠠᠢ ᠢᠢ᠎ᠡᠷᠭᠡᠪᠢᠰᠢ᠎ ᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎ᠬᠦᠨᠵᠢᠯᠡ ᠢᠢᠨ ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠬᠡᠷ ᠢᠢᠡᠷ᠎ᠬᠦᠯ ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠵᠢᠭᠢᠵᠦ᠎ ᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎ᠡᠷᠭᠢ᠎ᠨᠢ᠎ᠤᠰᠤ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠬᠠᠰᠢᠳᠠᠭ᠎ᠬᠡᠳᠦᠢ᠎ᠴᠦ᠎ ᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠨᠢ᠎ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ᠎ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠢᠢ᠎ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂᠎ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠨᠢ᠎ᠶᠠᠮᠠᠷ᠎ᠬᠤᠯᠠ ᠢᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠤᠯ ᠳᠠ᠎ᠭᠡᠳ᠎ᠲᠤᠯᠢ᠎

ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ᠎ᠵᠢᠰᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ᠎《тунчиг

ᠦᠭᠡᠢᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠎《 ш дэ 》᠂᠎《 ягшдэ 》》 《ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠨᠢ᠎《ᠶᠠᠭ᠎яг 《 》《ᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠪᠤᠯ᠎《ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ》᠂᠎《ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠬᠤ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠤᠢ》яахийн 〈ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠳᠠᠭ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠤᠢ〉》᠂᠎ᠲᠥᠪᠡᠭᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠎《 》᠂᠎яшиг ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠭᠠᠳ᠂᠎ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠦᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠎《 》 《ᠵᠦ᠋ᠢ᠎ᠨᠢ᠎яадгийм

ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠯ ᠬᠣᠭᠰᠡᠨ᠎ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠳᠦᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ᠎ᠲᠠᠪᠤ᠎ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠤᠮ

ᠰᠤᠷᠴᠤ᠎ᠪᠤᠢ᠎ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎《ᠠᠯᠤᠰ᠎ᠬᠤᠯᠠ᠂᠎ᠠᠰᠤᠷᠤ᠎ᠬᠤᠯᠠ᠂᠎ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠬᠤᠯᠠ᠂᠎

ᠪᠢ ᠠᠵᠢᠯ᠎ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠥᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠢᠢᠷᠠᠬᠠᠨ᠔᠐

ᠰᠢᠦ ᠳᠡ》》

тунчиг

《ᠲᠤᠩ᠎ᠴᠤ᠎ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ》

《ᠶᠠᠭᠤ᠎ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠪᠤᠢ》

ᠰᠢ᠊ ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠡᠲᠤᠷ ᠬᠤᠳᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠱ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠬᠠᠰᠠᠭ ᠠ

》 ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ᠎ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃᠎ᠮᠠᠭᠠᠳ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎холоос

ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠲᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃᠎

ᠰᠤᠨᠵᠢᠭᠠᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠴᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠯᠡ ᠦᠷᠦᠪᠳᠡᠳᠡᠭ

ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢ᠎《

》 ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠎ᠴᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ》тэхээр

ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠠᠨ᠎ᠤᠷᠴᠢᠨ᠎ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠎

》 ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠪᠠᠰᠠ᠎ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠎ᠶᠤᠮ᠎хол ᠭᠡᠬᠦ᠎᠎ᠮᠡᠲᠦ᠎ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠎

》 ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠎юүхэв

ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠰᠢᠭ

᠂᠎

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠪᠦᠷᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠳᠠ᠎ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ

ᠳᠡᠢᠢᠯᠬᠦ ᠴᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠮ ᠢᠢᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠬᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠠᠨ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ

ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ ᠳᠤ

ᠦᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢᠢᠠᠷ ᠬᠠᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠡ? ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠥ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ》᠃

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠦᠰᠦᠲᠡᠢ ᠠᠯᠧᠺᠠᠮ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠪᠠᠭᠠᠭᠦᠢᠢᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠯ ᠣᠷᠣᠢ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠦ᠋ᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠡ》᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠥ ᠪᠠᠢᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠰ ᠭᠦᠷᠡᠢᠢᠭᠡᠳ

ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ

ᠲᠤᠭ᠎ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠰᠤᠨᠢᠭᠤᠴᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠎ᠡ᠃ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ ᠳᠡ》᠃

ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠾᠢᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢ ᠶᠠ᠊᠂

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠭᠤᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠶᠤᠮ᠎ ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠷᠲᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡ᠃

ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠥ ᠲᠣᠬᠤᠶᠠᠯᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

ᠰᠡᠩᠬᠤᠨᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠡ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠳᠠᠵᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠠᠨ ᠳᠠᠬᠤᠨ᠎ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ

ᠪᠤᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ》 ᠪᠤᠦ ᠮᠡᠳᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ᠎ᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠠ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠨᠵᠢᠭᠠᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠯᠡᠢᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠦᠢ᠂ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠦ᠋ᠷ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳᠤᠢ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠤᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠥ ᠦᠽᠪᠧᠻ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠷᠤᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ

ᠰᠠᠯᠠᠮ

ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠭ᠌ᠱ᠎ᠢᠨ ᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠯᠢᠮᠹ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ

ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ

ᠻᠠᠽᠠᠻ᠂ ᠻᠢᠷᠭᠢᠽ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ᠎ᠠᠶᠠᠷ᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠳ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠳ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ

ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠠ᠃

ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠥ ᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠯᠠᠪ ᠤᠷᠤᠰ

ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠠᠯᠧᠺᠠᠮ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠲᠠ ᠰᠠᠯᠠᠮ》 ᠭᠡᠯᠵᠡᠢᠢᠯᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠮᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭ ᠯᠡ

ᠪᠢᠯᠡ ᠤᠤ? ᠠᠷᠠᠢ 《ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠦᠽᠪᠧᠻ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠰᠢ

ᠪᠠᠭᠢ᠎ᠡᠢᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠤᠵᠦ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠪᠡ᠃ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ᠌ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ?

ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠲᠤᠯᠵᠥ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠯᠡ ᠯᠡ

ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ ᠪᠠᠷ

᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠪᠢᠮᠪᠡ᠎ᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠪᠦᠷᠢ᠎ ᠢᠢ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ᠎᠑᠖᠑᠗

᠎ᠣᠨ ᠤ᠎ ᠎ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ᠎ ᠒᠓ (ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠠᠮᠤᠷᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ᠒᠐᠐᠘

ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ᠎ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ

ᠤᠷᠤᠨ᠎ ᠳᠦ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ ᠯᠡ᠎ᠡᠬᠡ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ᠎ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠎

ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠲᠠᠢ᠃᠎ᠬᠡᠯᠡ᠂᠎ᠬᠣᠯᠢ᠎ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ᠎ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠎ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ》ᠭᠡᠵᠦ᠎

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ᠎ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠎ᠤᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃᠎ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂᠎ᠴᠢᠬᠥ᠎ᠤᠩᠭᠤᠢᠢᠬᠤ᠎

ᠪᠤᠢ ᠢ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠬᠤ

ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠢᠠᠨ ᠮᠠᠩᠭᠤᠳ ᠤᠳ᠎ᠲᠦ ( ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠳ) ᠶᠠᠭᠤᠨ᠎ ᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠴᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠰᠠ᠎ᠡᠷᠬᠤᠯᠳᠦᠨ ᠤᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠪᠡ᠃ ᠡᠳᠡᠨ ᠤ᠎ᠳᠣᠭᠣᠬᠥ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ ᠳᠦ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ》᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ

ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃᠎ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠡᠬᠤᠯᠡᠭᠡᠳ᠎ᠰᠤᠳᠤᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠎ᠲᠤᠯᠠ᠎ᠪᠢᠮᠪᠡ᠎

ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠎ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ᠎ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ᠃᠎

ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠢ᠎ᠭᠡᠷ ᠲᠦ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠎ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠬᠡᠰᠢᠭ᠎ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ

ᠰᠢᠭ᠎ᠪᠤᠯᠪᠡ᠃᠎

ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠴᠦ᠋ᠻᠴᠢ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠡ᠃ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠳᠡᠨ᠎ᠬᠥᠳᠡᠯᠪᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠭᠰᠡᠨ

ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ᠵᠤᠬᠤᠶᠠᠯᠴᠢ᠎ᠳᠦ᠋ᠩᠭᠡᠲᠦ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠴᠤᠤᠳᠤᠯ᠎ᠭᠤᠸᠠᠢ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠬᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠵᠤ᠎

ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ᠎ᠲᠦ᠋ᠷᠦ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ᠂᠎ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ᠎ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ᠎

http://shbaatar.blogspot.com/2008/09/x.html

《᠎᠎ᠪᠢ᠎ᠡᠬᠡ᠎ᠣᠷᠣᠨ᠎ ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ᠃᠎ᠣᠴᠢᠷ᠎ᠨᠢ᠎ᠪᠢ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎᠃᠎ᠡᠬᠡ᠎ ᠳᠥ᠊᠂ᠴᠣᠣᠳᠣᠯ ᠪᠦᠭᠡᠲᠦᠲᠦᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠱ ᠭᠡᠰᠡ ᠮᠢ᠊ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ

ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠡ ᠠᠢ ᠳᠠ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠲᠦᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂᠎ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠡ᠃

《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ᠎ᠫᠰᠢᠾᠣᠲ᠋ᠷᠣᠨᠢᠻ ᠤᠨ᠎ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠎᠂᠎

ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠭᠦᠶᠦᠭᠡᠳ ᠶᠤᠮ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠭ ᠨᠤᠮ ᠢᠢᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ

᠎ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠎ ᠤᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ᠎ᠨᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡᠳᠦᠷ᠎

》 ᠭᠡᠰᠡᠨ᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠪᠦᠬᠦᠢ᠎ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠎

ᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠤᠩ᠎᠎᠎ᠭ᠎ᠤᠯ᠎ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ

《ᠤᠶᠤᠨ ᠤ᠎ᠬᠡᠰᠢᠭ᠎

UB ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ᠎

)

ᠣᠶᠤᠨᠲᠤ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ᠎ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ ᠳᠦ᠎ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠮᠡᠳᠦ᠎ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠎

ᠡᠢᠢᠨ᠎ᠬᠦ᠎ᠵᠢᠯ ᠤᠨ᠎ᠤᠢ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠎ᠪᠤᠢ᠎ᠠᠵᠡᠢ᠃᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎

ᠡᠵᠢ᠎ᠨᠢ᠎ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠎ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠎ᠪᠠᠷ᠎(ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠎ᠡᠨᠡ᠎

ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠬᠣᠴᠢᠶᠡᠯ᠎ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠎ᠦᠭᠳᠡᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ

ᠪᠤᠢ ᠳᠡ᠃᠎ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ᠎ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ᠠᠻᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ᠎ᠲ᠂ᠲᠡᠮᠦᠷᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠭᠰᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠎ ᠦᠭᠡᠢᠢᠰᠭᠡᠬᠦ᠎ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠦᠨᠡᠨ᠎ᠭᠡᠪᠡᠯ᠎ᠡᠨᠡ᠃᠎ᠶᠠᠮᠠᠷ᠎ᠰᠠᠢᠢᠨ᠎ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠲᠤᠰ᠎ ᠰᠢᠦ᠎ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠎ᠲᠠᠩᠬᠤᠮ ᠤᠨ᠎ᠭᠤᠤᠯ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠴᠢᠬᠥ᠎ᠳᠡᠯᠰᠭᠡᠳᠬᠡᠪᠡ᠃᠎ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠎ᠡᠴᠦᠰ᠎ᠲᠦ᠎ᠨᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠴᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠂᠎ᠬᠣᠯᠢ᠎ᠴᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠤᠯᠬᠤ᠎ᠨᠢ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠎ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂᠎ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠦᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠎ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠎ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠯ ᠢ᠎ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠬᠠᠨ᠎ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ᠎ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ᠎᠎ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠎ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ᠎ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ᠎᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠴᠠᠭ ᠤᠨ᠎ᠲᠤᠯᠭᠤᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ᠎ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ᠎ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠎ᠨᠤᠭᠦᠳ᠎ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ᠎ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃᠎

ᠡᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠡᠦ᠎ᠬᠠᠷᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠂᠎ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂᠎ᠬᠠᠷᠢ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠢᠢᠠᠷ᠎ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠵᠦ᠎

ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠎ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠠᠴᠢ᠎ᠮᠢᠨᠢ᠎(ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ)

ᠪᠤᠯ᠎ᠮᠢᠨᠤ᠎ᠡᠷᠬᠡ)

ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠎ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠎ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ》

ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ ᠢᠢ᠎ᠪᠢ᠎ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠪᠡ᠃᠎ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎

ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠬᠠᠷᠢᠨ᠎ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠭᠡ᠎ᠨᠢ᠎ᠠᠯᠢ᠎ᠠᠯᠢ᠎ᠨᠢ᠎ᠴᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ᠎ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ᠎

ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂᠎ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ᠎ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂᠎ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ᠎ᠵᠤᠬᠤᠶᠠᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠎

ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃᠎ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ᠎

ᠮᠠᠨ ᠤ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠠᠴᠢ᠎᠎(ᠬᠣᠲᠠᠳ)

ᠭᠡᠰᠡᠨ᠎ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠦᠭᠴᠦ᠎

ᠭᠡᠪᠡ᠃᠎ᠬᠡᠨ ᠦ᠎ᠴᠦ᠎ᠬᠦᠦ᠎᠎ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎

ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃᠎

(ᠬᠣᠲᠠᠳ)

ᠦᠷ᠎ᠡ᠎ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ᠎ᠲᠤ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠂᠎ᠵᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ᠎ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ᠎ᠪᠠᠭᠰᠢ᠎ ᠴᠤ᠎ᠡᠬᠡ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠤᠷᠬᠤᠵᠤ᠎ᠪᠤᠯᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠃᠎ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠎ᠮᠦ᠋ᠬᠦᠬᠦ᠎

ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠪᠤᠯ᠎ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ᠃᠎ ᠭᠠᠷᠴᠡᠢ᠃᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠎ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠎ᠭᠠᠪᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠭᠠᠯᠲᠤ᠎ᠲᠡᠷᠭᠡ᠎ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠨ᠎ᠡ᠎ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ᠎ᠤᠷᠬᠤᠭᠠᠳ᠎ᠵᠠᠮ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠬᠤᠷᠢᠨ᠎ᠵᠢᠯ ᠤᠨ᠎ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠎ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠠᠨ᠎ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ᠎ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ᠎ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠵᠠᠮ᠎ᠢᠢᠠᠷ᠎ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃᠎ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ᠎ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠴᠢᠨᠢ᠎ ᠵᠠᠮ᠎ᠤᠷᠤᠭᠤ᠎ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃᠎ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠬᠣᠯ᠎ᠡ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃᠎ᠬᠤᠷᠢ᠎ᠭᠠᠷᠤᠢ᠎ᠵᠢᠯ᠎ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ᠎ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ᠎ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠷᠤᠨ ᠤ᠎ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ᠎ᠬᠠᠭᠠᠰ᠎ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠎ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠎ᠨᠢ᠎ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ᠎ᠭᠤᠨᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ᠂᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠨᠢ᠎ᠬᠠᠭᠠᠰ᠎ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠎ᠪᠤᠯᠬᠤ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠦᠢᠯᠡ᠎ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃᠎ᠠᠮᠢ᠂ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠤᠯᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ᠎ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ᠎ᠨᠢ᠎ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ᠎ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠳ᠎ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠎ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠤᠯ᠎ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ᠎ᠰᠤᠷᠪᠢ᠎ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠤᠶᠤᠨ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ᠎ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠎ᠳᠤᠬᠤᠶ᠎ᠠ᠎ᠶᠤᠮ᠃᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ ᠲᠠ᠎ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ᠎ᠠᠵᠢᠯ ᠢ᠎ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭ᠎ᠰᠢᠦ᠃᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠰᠠᠢᠢᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠎ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠶᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠳᠡᠭ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ᠎ᠰᠡᠳᠬᠤᠯ᠂ᠤᠷᠠᠯᠠᠩ᠎ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎ᠴᠦ᠎ᠮᠦ᠋ᠨ᠎ ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠮᠦ᠋ᠨ᠎(ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ᠎ᠮᠢᠨᠤ᠎ᠪᠢᠷ᠂᠎ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ᠎ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠂᠎ ᠡᠬᠤᠯᠡᠵᠡᠢ) ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃᠎ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠰᠡᠢ᠃᠎ᠨᠤᠮ ᠤᠨ᠎ᠰᠠᠯᠬᠤᠨ᠎ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠨ᠎ᠡ᠎ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ᠎ᠳᠤᠮᠳᠠ᠎ᠰᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠳ᠎ ᠰᠢᠦ᠃᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ᠎ᠤᠶᠤᠨ᠎ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢ᠎ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠪᠦᠬᠦᠨ᠎

ᠡᠳᠦᠷ) ᠬᠣᠯᠢ ᠢᠢ᠎ᠮᠠᠨᠠᠬᠤ᠎ᠪᠠᠷ᠎(ᠣᠶᠤᠨᠲᠤ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ) ᠤᠨ᠎ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠎(ᠤᠶᠤᠨ ᠦ᠎ᠬᠡᠰᠢᠭ᠎ ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠰᠤᠶᠤᠯ᠎ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃᠎ᠡᠬᠡ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠰᠣᠶᠥᠯ ᠤᠨ ᠢᠢᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ᠎ᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠳᠡᠭ᠃᠎ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠲᠡᠢ᠂᠎ᠬᠣᠯᠢ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠰᠢᠭ᠎ ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠢᠢᠡᠷ᠎ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ᠎ᠳᠦ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠪᠦᠷᠢᠨ᠎ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ᠎ᠬᠢ᠎ᠰᠢᠭ᠎ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ᠎ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠦᠭᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠪᠦᠭᠡᠰᠦᠲᠦᠭᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ ᠢᠢᠡᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠎ᠰᠢᠤ᠃᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠪᠦᠲᠦᠨ᠂᠎ᠪᠦᠷᠢᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃᠎ᠡᠬᠡ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠮᠢᠨᠢ᠎ ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎(ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ᠎ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ᠎ᠴᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃᠎ᠬᠡᠯᠡ᠂᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠎ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ᠎ᠲᠠᠯ᠎᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠴᠢᠩᠭᠠᠬᠠᠨ᠎ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠃᠎ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ᠎ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ᠢᠷᠠᠭᠤ᠎ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠴᠢ᠎᠎ᠳᠦ᠋᠎᠎᠎᠎᠎᠊᠂ᠴᠣᠣᠳᠣᠯ᠎ᠭᠤᠸᠠᠢ᠎ᠴᠤ᠎ᠡᠨᠡ᠎ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠎ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ᠎ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃᠎ᠲᠦ᠋ᠷᠦ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ᠎᠂᠎ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ᠎

ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦ᠎ᠪᠡᠨ᠎ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠳᠠᠭ᠎ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ᠎ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠡᠴᠡ᠎ ᠰᠠᠭᠤᠪᠡ᠃ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠠᠲᠠᠷ᠎ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠰᠢᠭ᠎ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠎ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠴᠠᠭ᠎ᠲᠤ᠎ᠴᠤ᠎ᠡᠬᠡ᠎ ᠵᠦ᠋ᠭᠡᠷ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡᠭᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ᠎ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ᠎ ᠬᠡᠯᠡ᠂ᠴᠢᠩ᠎ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ᠎ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ᠎ᠮᠢᠨᠢ᠎ᠦᠪ᠎ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ) ᠪᠢ᠊᠂ᠷᠢᠨᠴᠡᠨ᠎(ᠴᠢᠬᠤᠨ ᠦ᠎ᠴᠢᠮᠡᠭ᠎ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠎ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡ ᠢᠢ᠎

ᠢᠢᠡᠷ᠎ᠴᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠎ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠨᠢ᠎ᠰᠠᠢᠢᠨ᠎ᠦᠢᠯᠡ᠃᠎ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭ᠎

ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠮᠠᠰᠢ᠎ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠨᠤᠮ᠎ᠢᠢᠠᠷ᠎ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠎ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ᠎ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ᠎

ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠎ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠢᠢᠨ᠎ᠪᠤᠰᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠤᠭᠤᠳ᠎

ᠡᠬᠥ᠎ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ᠄(ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ᠎ᠲᠤᠯᠢ) ᠰᠤᠨᠢᠨ᠎᠎᠎ ᠮ᠂ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠎(ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠮᠥᠩᠭᠡᠴᠣᠭᠲᠤ) ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠶᠤᠮ᠃᠎(ᠤᠶᠤᠨ ᠦ᠎ᠬᠡᠰᠢᠭ᠎ᠡᠳᠦᠷ᠎) ᠤᠨ᠎ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢ᠎ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ᠎ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠡᠨᠡ᠎ ᠤᠶᠤᠨ ᠦ᠎ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ᠎ᠳᠦ᠎ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ᠎ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠎ᠭᠡᠵᠦ᠎ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠵᠤ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠭᠡᠰᠡᠨ᠎

ᠲᠦ᠋ᠪ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠠᠶᠠᠨ ᠢ᠎ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ᠎ᠳᠡᠮᠵᠢᠮᠡᠷ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠤᠭᠤᠲᠠ᠎

ᠢᠢᠠᠨ᠎ᠵᠦ᠋ᠪ᠎ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃᠎ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠎ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂᠎

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ᠎ᠢᠳᠡᠪᠬᠤᠲᠡᠢ᠎ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ᠎ᠨᠠᠰᠤ᠎ᠬᠡᠳᠦ᠎ᠪᠢᠯᠡ᠃᠎ᠵᠢᠷᠠ᠎

ᠳᠤᠷᠤᠢᠢᠲᠠᠬᠤ᠂᠎ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ᠎ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ᠎ᠨᠢ᠎ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠎ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠰᠢᠨᠵᠢ᠃᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠢᠢᠠᠷ᠎

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠦ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦ᠎ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠢ᠎ᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢᠬᠡᠵᠡᠢ᠎ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠵᠠᠮ᠎ᠢᠢᠡᠷ᠎

ᠡᠭᠦᠷᠴᠦ᠂᠎ᠰᠢᠯ᠎ᠲᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠦ᠎ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ᠎ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ᠎

ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ᠎ᠦᠷ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ᠋ᠩ᠎ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ᠢᠢᠡᠷ᠎ᠪᠤᠯ᠎ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ᠎

ᠦᠷ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ᠋ᠩ᠎ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠎ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠢ᠎ᠰᠠᠢᠢᠨ᠎ᠵᠦ᠋ᠢᠯ᠃᠎ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎

ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠡᠨᠡ᠎ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠵᠢᠯ ᠤᠨ᠎ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠤ᠎ᠮᠠᠰᠢ᠎ᠰᠠᠢᠢᠨ᠎

ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ᠎ᠬᠦᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠢᠢᠠᠨ᠎ᠡᠬᠤᠯᠠᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠨᠢ᠎ᠵᠦ᠋ᠢ᠎ᠲᠡᠢ᠃᠎

ᠳᠡ᠃᠎ᠬᠠᠮᠲᠤ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠎ᠴᠠᠭ ᠤᠨ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ᠎ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠃᠎ᠤᠶᠤᠨ᠎

ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠶᠤᠮ᠎ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠤᠯ᠎ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ᠎ᠲᠡᠢ᠎ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃᠎ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ᠎

ᠵᠠᠮᠨᠠᠭᠠᠳ᠎᠃ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠪᠠᠨ᠎ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ᠎ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠎ᠪᠤᠯᠬᠤ᠎

ᠭᠠᠷᠤᠢᠢᠬᠠᠨ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠪᠤᠯ᠎ᠵᠦ᠋ᠪᠬᠡᠨ᠎ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠪᠢᠰᠢ᠂ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠎(ᠣᠶᠤᠨᠲᠤ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ)

ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ᠎ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃《ᠡᠪᠲᠦ᠎ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ᠎ᠪᠤᠭᠤ᠎ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ》

(ᠣᠶᠤᠨᠲᠤ᠎ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ)

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ᠎ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠎ᠬᠤᠢᠢᠴᠢ᠎ᠢᠢᠨ᠎ᠢᠢᠠᠨ᠎ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ᠎ᠬᠣᠬᠦ᠎ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ᠎

ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠎ᠡᠳᠦᠷ᠂᠎ᠤᠶᠤᠨ᠎ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠢᠢᠠᠨ᠎ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠬᠦ᠂᠎ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠎ᠨᠤᠮ᠎ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ᠂᠎

ᠡ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ-᠊ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠄ ᠳᠡ᠊᠂ ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦᠷᠦᠩ ᠲᠦ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠴᠣᠭᠲᠤ ᠮᠢ᠊᠂ ᠠᠮᠤᠷᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠄ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ

ᠲᠸᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ᠎ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄

ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄᠎

ᠴᠠᠬᠤᠮ᠎ ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄

ᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠻ᠎ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠄

ᠴᠠᠬᠤᠮ᠎ ᠰᠢᠤᠳᠠ

ᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠻ ᠎ᠬᠠᠶᠢᠭ᠎᠄

ᡀᠠ᠊᠂ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ (ᠲᠩᠷᠢ᠎ᠰᠢᠭ᠎ᠪᠠᠢ)
ᡀᠠ᠊᠂ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ (ᠲᠩᠷᠢ᠎ᠰᠢᠭ᠎ᠪᠠᠢ)
ᡀᠠ᠊᠂ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠎᠎(ᠪᠢ)
ᡀᠠ᠊᠂ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠎᠎(ᠪᠢ)