PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ

Codul disciplinei

Semestrul

I

Numărul de credite

5

Facultatea Domeniul Specializarea

de DREPT DREPT DREPT Total 56

Numărul orelor pe semestru/activităŃi SI 28 S 28 L P

Categoria formativă a disciplinei DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opŃionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opŃională, DL-liber aleasă (facultativă)

DS

DI

Obiective

Dobândirea şi aprofundarea de cunoştinŃe.

ConŃinut (descriptori)

Capitolul I. NoŃiuni introductive I. DefiniŃia dreptului civil II. Delimitarea dreptului civil III. Izvoarele dreptului civil IV. Aplicarea normei juridice civile V. Interpretarea normelor juridice civile Capitolul 2. Raportul juridic civil I. DefiniŃie II.Caractere III.Izvoare IV. Structura raportului juridic civil 1. Subiectele raportului juridic civil 2. ConŃinutul raportului juridic civil 3. Obiectul raportului juridic civil Capitolul 3. Actul juridic civil I. NoŃiune II.Clasificarea actelor juridice civile III.CondiŃiile actului juridic civil 1. DefiniŃie 2. CondiŃiile de formare, validitate şi eficacitate ale actului juridic civil 3. CondiŃiile de formare şi de validitate ale actului juridic civil 1.Capacitatea 2.ConsimŃământul 3. Obiectul actului juridic civil 4. Cauza actului juridic civil 5. Forma actului juridic civil 6. CondiŃiile de eficacitate a actului juridic civil. ModalităŃile actului juridic civil. IV. Efectele actului juridic civil V. Nulitatea actului juridic civil VI. Reprezentarea în actele juridice civile

Teste şi teme de control

seminar. Iaşi. L .activităŃi aplicative atestate /laborator/lucrări practice/proiect etc . Bucureşti. Petrică Truşcă. 8. Ionel Reghini. Bucureşti. dr.teste pe parcursul semestrului . Persoana fizică. Bucureşti. 5. P . Bucureşti. Editura Hamangiu. 2. Ovidiu Ungureanu. Persoana juridică. SI . 2008. Editura Hamangiu. Persoanele (în reglementarea noului Cod civil). Curs de drept civil. Persoana fizică. Paul Vasilescu. Drept civil. Gabriel Boroi. nume Conf. Bucureşti. Drept civil.Introducere în dreptul civil.studiu individual. EdiŃia a II-a. Partea generală. 2012. Şerban Diaconescu.Subiectele dreptului civil. S .teme de control Bibliografia 1. C-colocviu/test final. Carla Alexandra Anghelescu. 2008. Ştefan Rauschi. 9. EdiŃia a VI-a. Drept civil. Persoanele. 1997. Editura Rosetti. Editura Hamangiu. univ. Persoana juridică. Partea generală. București. Carmen Tamara Ungureanu. Persoanele. Editura FundaŃiei Chemarea. 2011. Drept civil. Lista materialelor didactice necesare Coordonator Titular de Disciplină Grad didactic. Drept civil. 2002. Editura Hamangiu. EdiŃia a XI-a revăzută şi adăugită de Marian Nicolae. Persoanele.răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice E 50% . Introducere. Ştefan Rauschi. Editura Universul Juridic. ColecŃia Universitaria. 6.proiect sau lucrări practice . Partea generală. EdiŃia I-a. Partea generală. Bucureşti. prenume. Cornelia Munteanu. Introducere în dreptul civil. Tamara Ungureanu.Forma de evaluare (E-examen.activităŃi de laborator. 10. 1995. Gheorghe Beleiu. EdiŃia a III-a. Partea generală. (conform noului Cod civil). EdiŃia a 2-a. Editura Hamangiu. Drept civil român. LP-lucrari de control) Stabilirea notei finale (procentaj) . Cluj-Napoca. Gabriel Boroi. 3. 2011. Ovidiu Ungureanu. 4. Editura FundaŃiei Chemarea. 2007. Partea generală. 7. titlul. 2011 . Manual de drept civil. Drept civil. Iaşi. 50% Carmen Tamara Ungureanu. Editura Sfera Juridică. Tamara Ungureanu. (în reglementarea noului Cod civil). Carmen Tamara UNGUREANU Semnătura Legenda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful