204

Esen|ialul in PEDIATH\E - edilia a 2-a

F i g .9 . 1 5 . P n e u m o n i e e g m e n t a r dl,o b u l i n f e r i o rs i d n g . s Emfizem compensalor pulmonar dreptgi aplcal stano.

F g. 9.16. Pneumonie lobulard. Opacitili de bronhoalveoiitd diseminat6-predominant paravertebral. Sugar distrofic Il, in v6.rsiide Z luni. gr.

Iuse $i jungtri toracic (copil mare). Sugarii prezintA un tablou clinic diferit, mai putrin specific. Sugar. Debutul pneumoniei (bronhopneuruoniei)eite precedat de o infeclie viral5. a c5ilor aerjene superioare " manifestati prin obstruclie nazalh cu secrelii nazofaringiene, scbdereaaperifului gi febrh, AceastEboaid,.ugoard" este urmati de cresterea bruscd a temperaturii (peste 39 'C), agitagie, insuficienli.respiratorie de diferite grade, insotir6 sau nu de cianozi. Sugaru] cu pneurflonie bacteriani prezintd geamlt expilator, polipnee (> 40 resp/min), riraj supra qi infra_ sternal, bXt[i a]e aripilor nasului, miqciri de piston ale capului, tuse, Tahicardia asociati nu poate fi expiicatl inl.otdeaunaprin cre$t€reatemperaturii. Examenui fizic al aparaiuiui respir-ator poale fi necaracteristic. Uneori, perculia identificd zone de submatitate (saumadmte),cale corespundzonei de condensare unui a iob. Dac[ suprafala pe ca.reaceasti.condensarese proiecrcaei.pe perereie tor-acic estesuficjenr de infins5, nu ici.derea sonoriti.lii Japerculie ilr poate fi deceiaH chiar lerun examen ciinic atent si minuEios.Aceasti situ.alie este caracteristi afecthrii segmen cI telor,.cenlrale". Auscuita$aer.idan$azi o sciderc a intensitd;ii zgomotelor respiratorij qi raluri alveolare fine. Suflul tubar se poare auzi ciacdzona de condensare este suficient de intinsd. fiebctaxea unei matit6li la sugari sennific[ invariabii exsudatpleural (murmunri Vezicularesteaboiit in aceastd eventualit6te). Abdornenuipoate fi destins,meteorizatprin distensia g a s t r i c d r e z u l t a t l p r i n i n g h i E i r e aa e r u l u i . U n e o r i meteorismul ,.loxic" este attt de important, incdt aciuce

?n discufie alternativa unuj abdomen acut chirurgicai. Hepatomegaiia esterelativ fuecventinrAlnirl qi semnifici insuficienp cardiacfl asociat6 sau numai coboi.irea diafragmului drept, urrnat[ de irnpingerea ficatului (prin hiperinllalia lobuiui irfenor drept).

;.: F i g .9 . 1 7 . P i e u r e z i e a r a p n € u m o n i cid t r - o p n e u m o n i e p n pneumococicd evolueazd un copilin v6rst6 care la de 2 ani gi 4 luni. Opacitatea lichidian6 ocupi jumetatoainlerioard hemitoracelui a drept,restul lichidului avAnd aspectde ,,pleurezie manta',, ln De remarcat hipertransparenlanivelulhemhorace la lui stAng.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Pneumologie I 205 Capitolule-

r;.:t:::;

Copitul m.ic6i qcolar. Dupi vArsta de 2-3 ani. aspectul clinic al pneumoniei pneumococice imbraci tabloul ,.clasic" descrisia adult. Simptome, Starea generaih a copiluiui este gra\/ afectat5., aspectul fiind de boalE sever5, gradul cie prostralie poate fi uneori impresionant. Debutul poate fi semnalat de un frison ,,solemil" iutAlnit la 807o dintre boinavi, urmat uneori de 1-2 v6rsd.turi. Frisonul rni{ial coilcicie de obicei cu irrvazia bacteriani a pldm6nilor qi este urmat de febrl. Repetareafrisoaneior dupd debutui solemn al bolii semnificd aparigia unor complicalii extrapuimonare. in 707o dintre cazuri. copiiul mare descrie un junghi toracic, care este accentuat de migcS.rile respiratorii qi fuse, esterelatn,stabil capozigie gi corespundeinliamalrei pleurale, care apare ?n localizarea infecliei la periferia iobuiui (iniEial).Dac6 se complic5 cu pleureziede mare cavitate, durerea toracicd este situati de aceeaqiparte cu pieurainflamatE,Dac[ esteinreresatlpieura diafragmatrcd, sediul durer:iiesteabdorninal.Durerea abdominali violenti constituie semnul ciinic carc iI supirl cel mai tae pe boinar', determtndndu-lsd se prezinte ia medic. Uniiateralitatea gi fixitatea, junghiuiui" sunt caracteristice. Tusea poate iipsi la debutul bolii (nu se oferl semnStura pulmonarl a infecgiei, ceea ce ingreuneaz[ uneori Fig.9.18.Pneumonie bacteriane debut apical drept un ia cu (fig, B,C)se nou ndscut. radiografii succesive A, In di agnosticul'). Tuseasuwjne invat iabil iri decursulevoiu{iei potsurprinde diierite etape evoiutie oe radioiogicd,, qi se datoreste iritlrii receptorilor tusei din ciile aedette agrBVarea progresivd. iiino inferioare de cltre secre{ia de mucus sau exsudatui inflamator alveoiar. iobului superiordrept (frecvent[)conduce Copiiul mare poate elimina sputa, care uneori are Afectarea la instaiarea unei rigiditngia cefei, carenu se datoreEte aspect,,ruginiu". Sputa amesrecathcu singe se datore;te p[trunderii de hematii in exsudatul alveolar, ca gi compounei afectiri meningeaie. clinic puimonar modificdpulin panl la. nente ale rdspunsului inflamator. Examenul se primele dispdrfindmatitateaqi suflul rubar. vindecare, F ebra areva\ori rnari, depagind39"C. Bolnavul .zace", derezoiugie. estealorexic, paiid, suferind. acuz6senza{iede sl5biciune, Uneori, raluriledevinaudibile numaiinperioada

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

206

Esenlialul in PEDtAt iltE - edilia a 2-a

prostralie,Foartemulli co. air anorexieseverl in aceasttr pii i n t e n s i [ a t ec o s r a ] i . D e p l a s a r e a. [ a t e r a l l a t r a h e e i $ i perioadi a bolii, refuzdnd or.iceaport oral de lichicie. ; : p e n s € r r e as p a i i i l o r i n t e r c o s t a l e a d u c i n d i s c L r E i e " Aiterarea alar:manttr stlrii generalein decurs de cAteva a posi bi h rareaunui procesatelectarj a.qoci Radiogra.fia c at. ore estecaracteris pneunroniei ricd pneumococice. pulnronarl identifici qi condenslri ,,lnute clinic', gi Semne.Exarnenul fizic puimonar prezintd rJeobicei d e m o n s t r e a z f p e r s i s t e n l ai o r , c h i a r q i a t u r r c i c A n d , modificiri de parteaundebolnavul semnaleazi.iunghiul exalnenulcijnic s-a negativat. toracic.in momenruiin cale se prezintdla meriic, copilul Examenele bacteriologic imunoiogicsunr.singureie Ai arederegulI febr[, tahipnee tahicardie. qi Extr-emitbgircci carepot confirma eriologia bacreriani specifictr.Hemcla un copi) febril semnifici evenrualirarea unui colaps. culLurapozitiv^l penLtuSneptococcu.tpneumoniae esle ._'Flelpesul iabial, uneo;i siftut ds-aceeagiparre cusegnrxful _ extrem de specifici pentrqdiagnes_tipui etiologiclii copiii pulmonar afecat. poate fi remarcat la examenul ciinic caresul'eri.de pneumonie,dar gi de pieurezie,meningiti, al bolnavului. Cianoza moderatl perioronazali sau a artriti, peritoniti, Ieziuni cutanate gangrenoase febrd sau patului unghialesteconsecutivii suspendlrii unei zone de inexpli cabild.EsterecomandabiI si se pracricehernocr-rl tur.i hematozi,corespunz[toare sectoru] afectat.Se remarcd ui tuturor copiiior cu vArstacuprinstr. intre 6-24 luni, care uneorj coioragie subictericda sclerelor.subicterulputind nu au semnecielocalizare infecliei dar prezint6hipera si se asociezeini'ecliei pneunrorrice. termie> 39 "C gi ieucocitozl> 20.0OOlmmi. deburui La Examenul toraceiui remarci o scXderea excursiiior meningiteipneumococica, pot identifica germeni in se respiratori de parteaafectatl s ubrnatiralea i demonstratir iichidul cofaiorahidian (reiativ acelular).pneumococul la percuqie semnifici procesulde condensare alveolari, poatefi idenrificarqi in spuracopilLrluitrare cu pneumonie ciarpoate fi gi primui semn al afecririi pieuraie, care se pneumococici. r iisociazl uneori. Deoarece procentulde punftori sdnitoqi de pnenmococ Daci zona de condensare est€siruatl la distanglde in nazo-faringe esle na.re. nu este prudent sI acuzim pereleie toracic 5i se inrerpunegi o zon[ de parenchim eceastdetiologie, dac:i obginemo culturl pozitivi prin inciemn, perculia poatesi nu fie se:nnificativmodificattr. recoltare din acesre sedii. Procesul oneumonic carecuprindeun iob gi estein plin6 Tehnica contraimunelectroforezeisau aglutindrii cu evoiuiie se traduceciinic printr-o zoni de rratitateclreia latex penrru detecrarea izahariiiui u i capsu specific po) iar ii corespunde auscultatie Ia suflul tubarsauraiuri crepiranre cel'cetat s6nge,sputd,, in urind, LCR poate fi utill pentrll fine. Depuuereade fibrinl pe seroasiipleurall ooare d e m p n s t r a r e ae t i o l o g i e i . F o l o s i r e a u n o r s e r u r i c u complicatabior-ri clinic cu aparigia nnor fieci.turj pieurale, .specificirare rip cregte semniilcativ sensibiliurea cie Fxaminarea corduluipoatefi ingreunall de zgomotele acestei tehnici.Conrraimunelectroforeza utilizeazi qi se respiratoriisupraadlugate. Su:fiulsistolic apical se ooate peutrua diferenliabolnaviicu pneumorrii pneumococice explica prin febrX,iar frechurile peiicarriicesemnaleaz5 de cei care si;nt nnnraipurtdiori siultoqi ai acestuiageni evoiugiainfecliei ia aceastdseroasi. Lracterian{ultima caregorie are acest test negati\,:}. Meteorisrnul abdominai este nraj pilqin alarmanrca Antigenul capsuiarpersisti in secrel.iiie sau ljchidele ia sugar,dar este constatatla o mare parte dirrtrecopii. organismului chiai atunci ci.nd cultur-il.e stsrilrzeazd se I)iagnostic de laborator. Ca in oricejnfeclie bircteriand, prin folosiiea andbiotice in acestmod, sepoaleafinnri lor. hernograrlaevidengiazlleucocitoza(pesce 20.000/mrnr, u n d i a g n o s t i c e t i o l o g i c r e t r o s p e c t i v , C o n c en r r a g i l . uueo:-icu valori mai rnari, ,,pseudc-leucemice") cu . polizaharidului capsularin circulalie scadeprogresiv neutrofilie (75-80ak) qi deviele la stdnga a formulei d u p d L r t i l i z a r e at e r a p i e i a n t i b a c t e r i e n e ,d a r t i t r u r i .ieLrcocitare, alesin bacteriemiileasociate, mai Vileza cie detectabile f r inulinirela bolnavi gi ciupi2 saptirnirni por seciimentar:e hemariilor depiqeqte50 nm/or:i qi acest a de Ia debutulbolii. exanlen consfituie inrportanttestcieaprcciere evolu$ei un a DetectareaantigenulLlibacterian poiizaharidic irr bolii. Togireactangii fazi acutA de slrnt. modificali,prezen[ii licirideie c orpui ui f oi osild contraim u nc)elec trofot.eza proteinei C rsactive la valori de peste20 rrgil confinnl (acelagi echipament gi penrr-u ca derectarea A_rllBsi se etiologia bzrcteriani infecliei. Ler_rcopenia 5000 mnii a < coreleazd bine cu rezuirarr.tl culturilor 6i nu depincecle e.ste semn de protnostic gr-av. exlstenla agenruini bacrerian viu. Seml qi iichidulpieura) Examer:ul radiologic esrenecesal., deqiuneori nLr face se examineazica ntare,uiina rrebuieconcentraticle l0 ceclt sd confirme un diagnostic care a fost conturiit de - ori. Diagrrosticuleste rapid gi specific gi eviclerrlierea ex&menul cJinic.EsreobHgatoriusi fie efectuate pulin cel poJ iz-airari iui pneuilococic devine posibit5 inainrea du doud incidenge (una posrero-anterioarl alta lateral:i). gi orichreiculturi pozitive.in fornielc severerJe boald.resruj Celenraiii'ecvente localiziri suntlobul mediugi superior estepoziti\/la lO0% dintrecazuriiin tirnp ce iremoculLurije cirept.in majoritatcacazuriJor,DDacitatea pLrimonari, selrozitiveaz[ doar la 507a ointreboinavi). deffonstt'adradiologic estesiluatirunilateralgi cuprincie Evolufia cazurilor netratareesle descrisl in cirrgile un singurlob sausegment, opacitatea fiind ciasicdescrisir c i a s i c e i n c a r e s e s e m n a i e a z dc a e l e n r e n If o a r t e ca avind lbrui triunghiulardpe pr.oieclia profri de caracteristicscider.ea bruscij a febrei (,,/n cri,rir") lr 5r

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

-- . _

Capitotut - Pneurnolagie 9

|

2A7

Fig. 9.19. Opacitate segmeniul in infero-lateral lobului al sup€rior drept,ia un sugarin vArstdde 5 luni, . eticheiatdla internare pneumonie_ ca Coniactui T B C , I D R l a P P D i n t e n s p o z i t i v ,p r e c i z e a z 5 primartuberculos, diagnoqlicut compiex de

puimonar6. remarcd Fig, 9,20. Acelagica:: tomogralie Se a fe c t u t p r i m a r , l i m f a n g i t a g i a d e n o p a t i a traheobrongicd primar caracteristice complexului tuberculos.

interval de i-10 zile de la debutul soiemn al bolii. urmati de vindecare in i0-15 zile. Foiosirea andbioticelor a modificat acest aspect evoluriv gi scddereabruscS.a ternperaturii se obline mai rapiC, dupd 1-3 ziie. Sernnele clinice regreseazi progresiv, matitatea gi suflul rubar dispar primele, ulrimul semn fizic care persisrEfiind raiurile crepiiante fine care se men{in Ia nivelul fostului bl.ocde condensare pneumonicd.Absenla oricirui semn fizic puknonar se obtine in cdteva ziie, dar persisrenga icr dup5 21 ciezile nebuie consideratdevolu;ie intdrziat[. Acest tip de evolugie este semnalat la copiii la care se poate demonska o antigenemie persistenl[ cu antigen capsulzu (peste 3 sdpflmdni.t. ,,Recdderile" clinice manifestate prin febr[ gi tahicarciie 6i orice semn de infeclie activi fiebuie si, trezeascfl sr:spiciunea unei complic aEiinerecunoscute. Examerul clinic Ei radiologic este complet negativ dupb 3-4 siptimdni de evolulie qi in acestcaz vindecarea poate fi deciaratd.. Reactangiide fazb acutl,qi numlrul de leucoeite nu mai preeinti mcidificdri sugesrivepentru infecgiaacutl bactcriani. Diagnostic diferen{ial Pneumoni a pneum ococicE. trebuie diferengiatX alre pneumonii cu alttr erioiogie de ininte de studiril bactenologic .9iaceastaeste extrem de dificil. Pentru sugarul rn.icinnI in disculie bron.siolit4 pneuu:oniiievilale . insuficienla cardiac[ congestivi.,iar penrru copilul mai mare aspirareaunui corp stri.jn, atelectazi;rpulmonarl. abcesuj pulmonar, exacerharea acutd"infeclioasi a unei blongiectazii, tubercuioza pulmonari cu supraitfeclie bacterianE. La copilul rnare, o durere abdominall acutl in fosa iliaci dreapti, asociatl cu ileu.s, produsI de o pneumonie

dreaptl cu meteorism abdominal secundar, poate fi confundatl cu apendibita acutl $ eventua] operatE. Meningismui care insoge$te pneumonia nu poate fi diferenliat de meningita pneumococic[ declt dupl examinareaLCR. Doar eNamenulbacterioiogic permite diferenlierea de o pneumouie stafiiococic[, streptococicAsau, Kiebsiel].a cu p nenrnoniue ( tabelul 9 ^ ). Tuberculoza fHrE.s 8. uprainfec$e bacteriand nu are aspect de boalX acut5..Pneumonla produsi de Mycoplasma nu debuteazd cu junghi roracic, sputi hemoptoicd qi leucocitozil Arelectazia pulmonar[ printr-un corp strlin simuieazi pneumonia atunci clnd se suprainfecteazi.. infecEiile subdiafragmarice{abcesuJsubfrenic) pot simula o pneumonie dar gi o pneumonie poate fi confundati cu o af'ecqiune chirurgical-abdominalE,aqa cum s-a arilat. Chiar dacZdiagnosticulde pneumoniepneumococicii a fost stabilit flri dubiu. nu se va piercie dil vedere posibii.itatea existenlei unei boli puimonare preexisrente infecliei (tuberculozade exempiu) Complica$iie modific[ tabioul clinic si evolugiatipici ale unei pneurnonii pireumococice. Cea mai specificl complicalie a pneumoniei pneumococice este asocierea unei pieurezii de aceea;iparte cu blocul de condensare (survine in lATo diutre cazurj).inrr-un num5"rrelativ mj.c de cazurj, existen!aunej canritEgi lichid pieLrral poare de fi ienronsrratd caznn, cantiLare:r Coarraciiologic. aceste in de iichid estemica" iichidnl estesteril Einu existi irnplicagii prognosLice. Rareori, cantitateamare de Jichid impune parar-' entezd pentru ameliorarea mecani cii respiratorii. Paracentezadevine necesari.Ei atunci cAnd febra persistl

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Esenlial in PEDIATRIE edjtia ul
Tabel 9.8. Diagnosticul (dupdK.Mclntosh, etiologic pneumoniiior al bacteriene 2002) us $treptococc pneumoniae H aentophilus influenzae pyogerxes Streptococcus Staphr loccocasaurelts Bacterii elterice gram negative Streptococi grup B de Anaerobi din cavitarea bucal5 Borcietella Dertussis
Le g iinella pneuntopt hila

Culturile din singe, lichid pieural saudin aspiratulraheal nu suntmerodesuficientrie .sensibiie. pdndin prezentnu s-audescoperit altemativefiabile la copil. dar al.te

Identiljcareagennenilorprin culturd,imunofluorescenfe FCti o* s.*'elti" "-* sau Icientificarea bacterieiprin culturi din sputi sau aspirat traheai. pe meciiispeciale. Te.st pentruidentificareaarrigenuiui in urinii. Cvadnrpjarearirrulul anticorpilor din serintre
ioada aout6 si cea de

M yc o ba c rerium tuberc ulosi,r

gi boinavui nu rdspunde prompr la tratament, pentru a se determrna dacE lichidul este sau nu sterii gi este sau nu vorba de un em;iiem. Un iichid pleural steriJ se resoalbe fXrd alte intervengii specifice in 1-Z shpiiimAni. Pleurezia pneumococicd cu lichid purulent (empiern) constituie o compiicagiemuh mai sever[ dec6.tcea cu li ciurl pleural steril. Fol osirea antibioticelor in tratamsntul pneurnoniei a redus incidenfa acesteicompiicalii ltZ-3Vo. Prezenlaei ne est€ sugerati clinic de persisteniaf'ebrei ieucocitozei gi de sindrornul pieuretic, Maritatea ;i localizatS. durd, ,.lernnoasl", care semnific[ aderenla pleruei prin benzi de fibrin[, este modalitatea clinicd cie prezenrare.Dacd nu estetecunoscuti gi aatalh corespune6tor, evolue'azit{te spre exteriorizare Japeretele toracic (emuiem de necesitate)fie dreneazi inn--obronsie {fistuia bronho-pleurala). Pot survelrigi pneumatocele persistente carenu necesiti tl:atamenrsuplimentar. Indica{ra de drenaj pleural se face dupl examinalea lichiduiui pieural, Plezenfa bacterijlor, a unui nuruh.r de leucocite mai inare cie 30.000 mmr, pII <7 gj concentr-a1ia giucozei < 40 mg%oconsrituie indicagie ferma pentru instalar:ea drenajului pieural conlinuu, fiind vorba cie un empiem. Meningita pneu.mocacisd sun'ine in 2oo/odjnaecazui ca o conplicalie a pneurnoniei pneunococice gi poate evolua cu bloca.j subar.ahnoidiandatoriti cantirItii man de fibrind san cu abces subarahnoidian.prognosticul acestei meningite este grav chjar dacE se instituie ti'atameni antiinfecfios viguros. in !6ri1e in curs de dezvoitare, mormlitatea prin meningit[ pneurnococicE estecie 15Voiar secheleleneurologice ajung la l2-2BVo. Fericardita prreu,mococicd a devenit rard dupi introducerea traramenlului antibioric. Aparigia ei este semnalati de junghi precordia.lgi frecdturdpericiudich, cu asurzi:eazgomotelor cordului. Daci lichiciul pericardic r5.mile steril qi volumul lui nu conduce ia aparifia tarnponadei carciiace,aceastd compiicalie se vindeci

relativ ugor. Mai rar, evolueazdca o pericarditd puruienti cu pneumococ, cal'e necesiti pericardiocentez5penuu diagnostic =si rratament viguros pontru vindscare. Dinrre compiicagiile specifice, care au devenit foarte rare, tr"ebuiecitate peritonira gi artrita pneumococici" semnalateia cazuriie cu diseminare hematogend.. Dintre complicagiiienespecificecitiuri ileusul paraliric, care apare.oricAndse asociaz{ anoxie. toxemie gravi$ocul infecflos poare apbrea la ciebutul formelor gravs. Decompensarea cardiaci se acceptl a fi posibil5 doar in cazurile cu o boal6 cardiacir preexistenti., resDectlv o boal5 congenitalhde cord. Ceie mai suscepribiiede a se complica cu pneurlonie sunt boiile congenitaie cu guni st6uga-dreaptaEi staz1. puimonarS, dinlre care defectul septai ventricuiar rslcanaiul atdoventricular sunt cel merj frecvent intdinite.

FiE.9.21 Abces pulmonar , solitar maridimensiuni lobul de in infenor drept,la un copilin versE de 3 ani. Opacitateomogeni cu convexitatea orientaid cranial, careocupA1/2 InferioarE pl6mAnului a drept.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Capiiolul0Pneumologie | 20S
InsuficienEa carciiaciesteun i mportantfactor favorizanl un spectruuntimicrobianadecval, condilia si nu existe cu pentru aparitia pneumoniei qi diagnosticui ei poate fi ' sensibjlitate incruciqatl gi la cefalosporine.Doza medie dificil, semneiede bongestie pulmonari fiind greu de de cefaiosporineeste de 50 mglkg. dar acqsrantibiotic interpretaL un copiJ cu pneumonie, ia nu este eficient 5i in meningita pneumococili. Daci pneumonia nu este gravd. se considerl ch eritromicina Ictentl care inso;egteunele cazuri de pneumonie are propionatsau ciaritromicinaconstituie varianteadecvate o patogenie foartedispurat5. considerl'ci se datorelte Se Iizei hentatiiiordin focarul pneumonic,scdderiiactivitiilii pentrubolnaviiaiergicila penicilini.. Meticiiina,c ioxacifuncgionale ficatuluisecundarlanoxieisauchiarnecrozei iina gi nafciiinrLsau cefalosporinelede gcrrera;iaa 1I-a a irepaticefocaie generate de infectia pneuurococicX. sa a fJI-asunl de aserfienea eficiente,dar telraciciina nu pneLrrnoni=r Icterul poatefi expresiaunui deficit congenimlde C6PD - -..-.-constituierrariantide alesin tratan:entuI o eritrocitarS., pneumococice. criza hemoliricl put3nd fi precipitatii de cr icina singurii Este discutabil daciigentarri infeclie pneumococicd. constituieo opliurreadecvatl de tratarnentantirlicrobian. T r a t a m e n t u l p n e u m o n i e ip r r e u r n o c o c i c ie c l u d e u suporlir,. Tra&rmentnI unui copiI 5coiar' Trnianrcnttl. terapiaantibacterianl, tratamentuisuportiv qi tratamenlr-rl cu pneumoniepoare'fi efecrult acasl sau la spical.in compiicaqiilor, vailonta domiciiiul bolnavului, trebuie respectate citeva Terapia an.tibacrcriand.Peniciiirrariulirns in contireguii generaleprii'ind repalrsulla pal, examen cijnic nuareanlibjoticul de goc penlru tralamentulpneumoniei cel pulin o datirpe zi, controlul cr-rrbei febrile gi mai aies p n e u m o c o c i c e ,d e q i s - a u s e m n a i a t c A t e v a s u E e d e corecte a antibioticoterapie:,in ciozesi al admjnistririi pneumococ reiativ rezistente penicilini' Vindecarea Ja ritrn adecvate. pneumonieirezultddin intrarea?nactiur:e mecanisnrelor a Sugarulqi copilul rnic necesitiinternareoblisatorie. de aplrare a organismuiui(activitateafagocitarl a leuco- . atAtpentru Ia aceastivirsti boalapoale evoluaimprecI rv . rirr u r ir I " : l 4 ir r . l y n ^ ^ - , . , u ^crr -o^ !, - ^r- -urr- - ^. }u. i r ; ^r-L i t f f i n t s t t . a r e i L , u circlor gi nrlcrofagelor),potenpte eficienrde tratamentul r ! ! r y vr qur r a li P!rrrl antrmicrobian,care permite distrugereaunui numirr antibioticuiui in PEV, care asignrS. plLrsun nport irr importani ciin i:acteriiie invaciatoare. lichidianade cvatin penoada iniliali a boiii, in careexistb Ter apia a ntip newmt cct icd Lrebde insLitui ti prompt, c anorexiegi prosralie. Empiernuineiesit[, de asernenea. ^ lin.ira ^'i^n.Sia nanril, I lCCali SaU hemalnoerri supraveghere spital,ca gi celelaitecornplicaliicitatc. in germenilor.Serecomandi penicilini ?ndozii de 300.000qi. Hipoxia poate fi ameljoratl prin oxigenoterapie 400.000 lll ia interval de 6 ore, adr:rinistruidi.m. sau in peutrusugaruimic caresepoatedecompensa acido-bazic. PE\/ la sugarulcu anorexie,insuficienli respiratorie aicalinizante si serecomandd adrniristrarea rneclicirmenLe de (bicarbonat sodiu solutie4.2cio, cardiacd,dezechiiibratacido-bazic.Tratamentul lrebuie 1-3 mEqikg, in PE!' de lnenlrnlu7- l0 ziie gi cel pulin incd 72 de orede la disparrlia i e n t 5 .d i i L i a tI 1 2 - 1 / 3c u g i u c o z i 5 7 o ) . S u r p r i n d e r e i r semneior cliriicepuimonaresi a febrei-Rlspunsulc.iinic sugar serlnelor de insLrlicjen;i cardiac[, rnai alesla r.rn dupl intrcducerea penicilinej este adeseaspectaculos. cu. boald conuenitali cie cord cu $unt stiinga-dreapia, g) Majoritatea copiilor rnanifesti o arneiiorarenot"abili a i m pun e trat-ament icardi ac ( digoxin 0,03- 0.04 nig/l.: ton s i m p t o m a L o l o g i eci i u p i 4 8 d e o r e d e l a i n c e p e r e a gi diuretic (furosernid 1-2 rng/kg). traLan'renruiLli. acestrispuns bun nu se oblinedupl Dacd Tratamentui conzp at i ilor:. $ocuI infecli os ?ntl]nit il'r lic introducerea tratamsntuluicu peniciiinl. se vor iua ilr pneumococice uneleformegirve de bacrenernii rlspundc discuqie cileva eventuaJ anti$oc itiLli.Existenlaunei cornpli i cagi uciecvatla mirsuri terapeut.ice standarrdizate (adrn.inisrare (empierrr, nediagnostrcate parenleralir lichide,mei'ilpredni.solon san nreningitir, abcespulmonar) de p o r t e a l t e r a r l s p u n s u l t e i a p e u t i c .S e p o a t e d i s c u t a u nr hemisLrcci de hi drocorri nat zon I 0-.50 g/kg;. Prognostic J exrstenla unui alt agentetiologic,carenu esresensibilia rimirie grav intr-a asn'el conrplicaqie. de acliunea pcnicilinei (srafilococ, Kiebsiell.cis. Aceasti I l e u s u i t o x i c s e r e z o l v l c L rd i f i c u l t a i e , f o l o s i n d eventualitate estemai frecventl in practicl. mai aiesdaci g a s p i r a l i e a s t r i c is i s o n d ad e g a z e . sau aI nu s-ademonstrat etiologiapneutlococicl a pneumonrei. Tralamentul de qoc al empiemuiui p)er,rral Nu se va pierdedjn vedereexistenp unei febre prin pericardite:prir:Ltlente consti in admjnistrareaj.\,. de a h i p e r s e n s i b i l i t a tie p e n i c i l i n i ( f e b r a d e a n t i b i o t r c e ) . a a n t i b i o l i c ei n d o z i ' n l a r e . e v e n t u a l a s o c i e r e a d o u l r E v e n t u a i i t a i e a r 1 , g r e u d e p r o b a . . . . a c e s s tv a r i a n t l l antibioticeprecum qi drenaj chirurgical. Inrociucerea pentru altzre,tzd mult gindirea medicali. in firie, se va reevalua antibioticului intracavitarnu -pafe avantajoas;i ciiagnostjcul balnavului,penrruca diagnosticLil cie conrinuu pe catelei'aJ in.igial bolnav. Esrepreierabildrena.luJ n n i e n r i i l n r n r r r r r l e r r r e uneon fepeiale pneumoniesI nu fie incorect. Aqa-ziseierecideri ale plinclll pe ac. pner-rmoni:i slurt datoratesupiainf'eclieicu germeni care B o i n u v i i c u m e n i n g i l i ! .o s t e o m i e l i t i r a u a r t t i t i s nu sLrntsensibiii la penicilind. Copiii care aLtalergie n e c e s i t id o z . e u p l i m e n t a r e e a n t i b i o t i c e :p e n i c i i i r r i i , L s d 400.000 Ulll<g/zi, aciminisratd in PEV, la interval de 6 demonstrati ia penici.lini nu pot fi tratagiasrfei. f-lr rlternrrirti rrerrfrrr hnlt.orrii ripraini va ore. Duratafratamentuiur fi de mjnirrrum 5 ziie dupl se poale recurgela o cefalosporinL.cele din generaliaI iisigurirnd ce copilui a devenitafebril.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

214

Esenlialulin PEDIATRIF- ediliae 2-a
Bacteriologie si imunologie. Agenrl-lletioiogic estc un coc (0,5-1,5 pr),grarnpozitiv, care poarefi identificat in ian{uri scurfe sauin grftmezi sub fonni de ciorchine. Este imobil, nesporurat gi necapsulat, aerob numai Ei facultativ anaerob. Dacipe un frotiu cu produspatologic se evidengiaz.d coci gram pozitivi alhruri de leucocire, cste vorba de stafilococ,pentru ci toli ceilal! coci granr pozitivi, spre deosebirede ,srafilococ,sunt fagocitaqide leucocite.Dinrre ceie peste20 de specii de suifilococ. cu I .. i tnpg411li pgnqil patologia u manii suntStalzp,. oco cc Lr s !I arffeus qi mai pu$n ,ltahpylttcor:cns epidermitlis q! Stahpytlss666us saproph ticus. Acesce specii .te disting intre ele,prin producereacle coagulazir,capacitater de fernrentarea iraniroiului Ei rezistenla ia antjbii:tice. in mod tipic, srafilococuia de.,,enir r-ezist_ent uciiunea ia a n t i b i o r i c € l o rd i n g r u p a B - l a c t a r n i n e l o r . e c a r e J e p d e g r a d e a z te n z i m a r i c ( p e n i c i i i n a G ) . R e z i s c e r r gia r antibiotice dobinditi de Stahpytococclt.t oureu.s este mediati genetio(cromozomial)sau pnn pla,smide. StafiIococii transmitrezistenla anribioticeprin iransductie la sau cnnjugare.S'a demonstrattransfer.ulde plasmiclein carlrul aceloiaqispecii. Posibiiitatea cie a fi inf'ecragi cr-r faei esteutilizatl irr.praarica medicali pentru identi.liciiri dc laboraror. Epidemiologie. Stahpvtotoc('Lts aureus est€responsabil cle peste 207o dinrre infectiile nozocomiale din secgiile spital,in special de sectiiiede nou niscugiqi ceie cu profii chirurgical.Transmiterea agentuiuipatogeneste detenninati de un compiex de interacliuni inrre germen, gazdiigi medir.ri inconjurltor. NerespechreastandarduIui sanitaral scc{ieisi ii psaautoconrrol ui stiri i infecgioase ul constituie iactori {avorizanEi.StafilococuI patogen poaLe fi pus iu evidenfi la citeva zi]e dupl na;Lerea90Va clinve I .nou nlscuti, demonstrind extrema susceptibilitateia infectarea acestejcategorii de v2rstI, deqi nou ni.scutu] cl bS.ncieqte o transplacentori munitate.urnoraliL specificI de tip. Purtitorii sinirto.sicle stafilococ in l-oselenaz-aie reprezint[ 20-30o/c dintre adullii tesralj gi 30-502o riin populagia infautili in v0rstl de 4-6 ani (dac5.frccvenre&zi coiectivitilile de copii.l.in aceastisituaqie, boajei apare to[E'rEi nunrai in co-ndigiiie carese inregistreazitconcriin scdder-ea rezisren;ei .trritert organisrnului imboinivire. la Deqi stafilococul este intdinit intr-un proceut riciical in mediul inconiurbtor,supraviepind vreraeindei Lrngatlin aer sau praf, inl'ectareaavind aceasti sursi a purut [i rareori demonstrat[. Doar f'actorii ca].ecresc suscepribiiitatea gazcieila infe-c1ii expiicii posibilitareaboiii stafllococice. Furtitorii slnltoEl de genneni constituie sursa de confaminarea mediului (aer, praf. marerial n-Loiile instrulentar daci ne re{'erimia spi;ale).in sau n ' r a t e r n i [ i ], s - a d e n r o n s t r a c i p r i n c i p a l a c a i e c i e te t iransmilereeste ffAna personaiLLlui (infectar sau doar p u r t i t o r d e g e r m e n i ) .S e c v : n t ae s t e u n x i t o a r e : L n o u : niscuruj infecta[ ccin[amirreazl m6.napersoualuluiqi.

Prognostic. Depinde de integritateamecanismelor de apirare a gazdei. vi,rsta copilului, vinrlenla gemenilor '3 (tipurile 2 qi .suntcele mai virulente) Ei localizarea infecgiei. Prognosticul este mai grav in cazurile cu compiicagiispecifice, c6.ndmortalirateaajunge Ia lATo (meningita prreumococicl).M or.biditatea mortaiitatea gi sunt mai mari ia sugari,la copiii caredezvoiti.leucopenie sau trombooitopenii."Cazurile alterarearezistenlei cu antiinfectjoase orsani.smuluigazdl (drepanocitozi., a asplenie, tratarnerfimu rros upresiv, defici enqa lir4foci re de T sau B. deficienp complementului properdrnei) gi au, prognosticmai l€zervat.Acestecazuri sunt de asemenea, cele care flrnizeazi decesele prin pneumoniepneurnococic5, care riu depigesc insh. lVo <jintreimbolniviri. Elernentede prognostic nefavorabil sunt considerate rururltoarele vdrsta mici., tipurile virulente (2 qi 31, I ieucopenia,afectarearnai incins5. decdtun iob, hacteriernia asociati.. cjetectarea antigenu)uicapsuiarin singe, prezenla compiicaliilor (goc, meningitli, asocierea alte boli cu {broallcongenirald cord)- Bolnavul va fi evaiuatin cie funcEie acesre de elemenlede progaosticnefavorabil,.iar Eatamentulva fi moduiat corespunzi.tor. Prevenirea rnfecgiei n fbi osireavaccinuhripoIizahapri ridic antipneumococic polivalent (ripurile l, 6. 14, 18, l 9 g i 2 3 t ( P n e u m o2 3 ) a f o s t i n i E i a t i ,d i n a n u l 1 9 7 7 . Vaccinereaspecificl se recorriandL numai unor.grupuri selecgiorrate copij, rccunoscu pentrususceptibj tatea de te li I or crescu peittru i mboIni viri (cirepanoci ti tozi..splenectomie, sindrom nefroLic).Copiii cu aspienie{anaromici qi funcqionali)asociazisi un rispuns alteratja vaccinarea antipneumococicl (cresc titruri]e de anticorpi, dar nu ,si activ i tateaopsonini cb). I.,lveiul pro tector ai anticorpiior. i se menqine circa2 ani. Revaccinareil va face mai tirziu se (penru I evita o rea.cgie j nedoriti intre antigenu vaccinai adminisrrar;i cantjtatearestantiide arrticorpicirculalr[i. obginnli cu ocazi:L primei vacciniri). in lara noastrl nu se pr';icticiobignuii vaccinarco sntipneumococicd, cieEi vaccinulPneumo23 (GSI() estein prez.ellt disponibilin i a n n a c i i . i n a n u J 2 0 0 0 a c l e v e n i ta c c e s i b i l v a c c r n u l conjugatanripncumococic (vezi,,Vaccinlri"). Folosirea de rurini a vac.cinirii nu pare justificatd. Unii autori pledeaz.i penrrurroiiiaxia cclnfirruicu penicilin[. care se recomandilccrpiilorcLl sLlsceptibiljtare crescutl ia inf'er:gipneumococici (.splenectorni e z_a!i). Scirerna ace.stei profilaxii esieascmlnhtoar.e ceaurilizatl in profiiaxia cu sscundtli.a reurnarisrnului anicular acut,

Pneumonia stafilococicd
Pneurnonjadeierminall de Stahpvl.ococcus aLtre|beste alecfir-rne o gravi, rapid proglesir,ir care,nerecunoscutl i n t i m p u r i l . i n d u c e o b o a i i d e l u t r g i d u r a t r i . Sc i t i nronalitirre rnare(> lATo).Este puEin nrai frecventE clecit pneurnonla pueunrococicii cea virald, fiind maj des sau in:ilini,i ia sugar.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Capitolu{SPneumologie I 211
daci acestanu se spald tneticuios inainte de fiecare rnanipulare copiiuiui, transmile.prirr a rnAni infecgia de ia r"tnbolnav altul,Acestesursecontdbuieia men;inerea la unui rezervor"de stafilococin spita.i, carese ra.nsrtrite de ia personal ia boinavi gi invers. Principal;r rnisuri"i d,e prevenirea ini'ec;ieistaiilococice estc sptrlarea ml.iniior personaluir.ri izolarea bolnavjior ini'ectaii. Piirglle. gi sau cievitalizate,arsuri)e. leilte lesuturlle necrc.,zate f av orizeaz:Ji r:feciia c uuj nail"icu stafi I o coc. Fatogenir:.SraiilococuIpatogen esteogentuletioiogic al unui larg grup de afecqiunimicrobiene,dinrre care gi puruleni.ii sLafilococicl Dneunroniii pleurezia ocupl un loc central, darrnrai poate produte 6i inleclii c'Litallale (abcese, furuncule, imperigo), osieomielitl gi ;.u'tritii. ini'ectie ulirrari.septicerrrie. Ioxic.Accastir Iargtr garrri Soc cleforme ciinice esteposibild cieoarece siafilococul are particularir a peuetra caiitatea de bzu'ierele erflatomice, de a depiqi mccalisilrele umoralc de aplrare a gaz.clei, iL cle irractiva ceiuieiefagocitare de a prociirce qi toxine foat'te actjvo.cele nrai cunoscute fiind enlorotoxina toxina gi e p i d e r m o l i t i c f ,A l t e p r o d u s e s t a f i l o c o c l c E i p e r m i t . i cregrerea aderengei tesuturi.5iinterferareamecanismelor de i de apirare a gazclerpepildoglicani. cidul reiclioic. a proteinaA. ieucociciina calaliiza Proteirra sinretizati A ). Ei de sugeie deStahptlocuccus aureusreaclioneaz-iin mod speciaicu IgG, avind capacitateh a aclsorbi de lmunt:globuIineledin ser,impiediciLnC anlicorpi.i antistufii ococici de a acLic;na opsonine qi astfei reursinds[ rniribe ca gernreniiorciecitre I ecucoci te. Leucocidina iagocitar-ea i n d u c e d e g r a n u l a r e ae u c o c i t e l o rg i a r n p l i f i c l a s t f e l i \,rrulen;asufliococului. Aceastasecoreleaz5. a.semenea, de cn producerer coagulazlicareacfir:neazi de asupra uni;i factor p)asrliaLic transforrni fibronogenLrlin I'ibrirrir, qi contribuind ia formarea chraguiui). Acieren(astafilococului la qesuturile umane poarc fi stimulailde infecliileviraie sarr funcgiaciljard de anormal[. Infec$astafilococicdestefavorizatl de anomalii funclionale aie g;anulocitelor. corpi strljnj intratisulari (pl[gr penetranie chirurgicale).Anticorpij antitoxici in litru sau insuficient ar fi la originea sindrornuluj Eocuiu.i toxic. Stafilococul patogen cultivat pe meciii artificiale prodnceo gaml largi de exotoxinecu actiunehernolitic[, necrozanri. leucocidali.exofoJjati vasospasticl letalL vi, qi Boala datorati stafilococuiui lezulrd din invazia psulur:iior cilre germeniqi reflecti reacgia de organismului gazcld diferitsenzjrnegi toxinede originemicrobianS. la Stahpvktcoccus aureLLS o tendinld particularl de a are f o r m a a b c e s eq i a i n d u c e s u p i . r r a l i e? n l e s u t u r i l e . iir suscepcibile rnfeclie se multiplic[, produce exotoxine q i r e a c g i ei n f l a m a t o r i e a c u t 5 . i n c e n t r u l l e z i u n i i s e fomreazi un puroi gros,verde.alcXtLrit mod caracterisric in din germeni. iecr,rcocite substanleproreice.Drenarea Si puroiuiuiasigurl vindecarea. Antibioticelenu au acces gi. supurate chiardacl ajungacolo,sun[distrllse in lbcarele gi inactivate. deoarece germenii nu se nrai muJtrplici Ia coiecqiiJor qi nivelr-ri supurate acliuneaantinricloirianla antibioticelor se rnaj exerciri. Deli i'ogriibolnavi aLi nu titruri ndicatede arrticorpiiu:tistafilococici, acegtianuoi'eri protecfiaesrimati penru prevenirea unei noi ilnirclnivirr. P n.au.nttnila stafilococicci,ca .si celelalte prreu nronii bacterier:e, este mai iiecventi in sezr:nul rece qi este precedatiiobignuit cie o infecrie acutii cls ciii a:r'iene superioare etiologievirai5., cie Exisii o irrfectiesecvengiall -s&fil ococSio in teractiuue,s . r,inrs inergici E ipi -stafii ococ. Dacii pneurnonia survitreprecoce. pTina stafik-rcocicli in a evoJuije gripei(cAndvirusulgripal poaterr incl izolatl. evolulia pneurrroniei este cieosebit gravi r;i poate f i de urrua{.[ clriar de deces. 70orhdintre inrbolni,viri se intfiinescsub virsta cie 1 an qi 30ou2, l'frrsrnde 3 luni. sub SLaliloc<-rcul produceo blonhoprreurnonie focare cu confluente, car"e cieobiceiLrnilaterlLlir preciornrnant esle sau (trixltura ripici a holii), Focarele condensare uniJaterall cie dsvin cur0ndzoneabceda(e. dlrpi.eii.mirrar:ea puroiului iar rf,min caviti[i restante pere[i rreregu]a!i. cu carese alJi iir originea pneumatoceielor. Suprafafapieurei se acoperi c u r i n d c u u n e x s u d a tf i b n n o - p u r u l e n t ( p l e u r e z i e ourulentl). Prin ruptura unor abcese sLibpleuraie zonir ?n verstrntuiuipleLrral reaiizeazl piopneurmolorax pnn se gr desclriderea concorlitenii a abcesuluiiri lurlenul unei b r o n h i i ( r , e r s a n t u lp u i n r o n a r ) s e p r o d u c e o f i s t u i i brunhopleuialii, careintre,tine n p iopneu m()roiaxdeschi u s. foarte caracrterislic afectrjunij. Djn acestezolte por rnigru hematogen emboiii septicein sedii extrapulnronare. Srafilococul pitrunde in pllm.rn pe caie bronhogeni {'aerogeni).Aceasti rnodaiirateeste arsutr}entail de preexistenga unei infecqii de ciri aer.ienesr.rperioare ?n an[ecedente. uniiater:aiitatea de ieziuni]or.ile localizarer predonrilrentdreapti a focarelor de concielsare, cie t o p o g r a f i a s e g m e n t a r l a a b c e s e l o r g i l e g l t r . r r ai o r anatorricl cr-r sistemul brongic, qi de absenla ca obignr-ritI a abceselorin crganeie extrepulmnoare. Se discurl gi posibilrtatea plilniinulLri pe cale infectdri.i hematogenl.Adeplii acesteiteorli adr.rc argllrente ca existenfaunei infecgii srafiiococicein aniececlentele prirnali a inrerstilrr-riui qr boinavuiui,afectarea puJmonar jor multiple-carc pcrrlite' s e d i u l s u b p l e u r aa l a b c e s e l e v a c u a r e a o r i n c a v i t a t e ap i e u l a l i , c e e a c e e x p i i c L l jntereslrij acestei seroasein pneuuroniir p-rrecocilatea stafiiococicii. Irigalia oomunl n aiveolelor subpleuraLc pi a pieurei visceralede cXrrerarnuriJe lerminitle ale. penlrtl artereipulmonare corlstituie argLlnrentui anatonric a expiica infectareapractic concomitertt5 a pliminului gi pleurei. in af'ecqiunea carc estecunoscutil drai des suir irea de stafiiococie pi eurci-pr"rl ard. morl cienum leziuni din pneuUna dintre cele mai caracleristice DeEi moniaslafilocociclsuntbulelesaui:neumzrtocelele, exclusiv in aceasti afecliune.ele sunt rlu sunt ?ntAlnite tipice pcntru boali. Pneumatocelulia na;tere considerate unui abcespuimonarprirnitir,,dup[ evacuarea la seciiul puroiultti. intraparenchiAsupracavitilii restante siruale

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

212

Esenlialulfn PEDIATRIE- edifiaa 2-a

matosaclioneazd seriedeforte careconduc cregterea pieurE). ln timpul inspiraEiei, o la plhmAnul colabar de dimensiuniior Volumul pneumatocelului prcsiunea ei. gi pneumotorax creqte igi moderat volumul gi aeruireuqe$te aeruiuiia acestnivei sunt consecinfa fo4elor rnecanice sd pltmnd5 in pleurtr.dar in expiragie fistula se inchide care aclioneazi asupraabcesuluipulmonar evacuai, funclionalgi nu mai permiteiegirea La sf6rsitulfiecarej lui. presiunea fiind egalEcu presiunea aeruluj dip bronhia inspiralii se adaugl un nou volum de aer carep[rrunde de drenajrninusfo4a de rerraclieelasdcd plimAnului. a in pieurI.,avAnd efecrcre$tereapresiunii ca intrapleurale Trebuiesubiiniat necroza c[ inifia{X gi anlreneaz[ necroza cu agravarea dramaticda sindromului de insuficienli Cregterea respiratorie fjp restrictiv,.. lesutuluieiasticpuimolar.al zonei afectate. de dimensiuniior bulei(care depiEegte muit zonanecroticd cu Manifestiri clinice,Bolnavu]estede obiceiun susar. ini$ain) nu sepoateexplicadec6.t pred.ominenga prin priraei cu anamnezi. infecflestafilococic[cutanatiin ont"i"de fo4e. Pentruaparigra unui pneumatocel estenecesar ca dentele sauale unui membrual familiei. Anamnesric iui fosta cavitateabcedat[sE aibi acces]a lumenulunei sepoateevidengia existen;a gi unei infecEii acure viralein bronhii semiperuneabile in jurul leziunii sd persiSte gi o antecedentele imediate(o siptdm6n5). inleclie localizatd zonl deparenchim pulmonarcu elasticirate inracH,care Ia c5ileaeriene superioare inferioare.inainteasenera-. sau sI se lase destinsde aerul aflat sub presiune.peretele lizfii vaccinlrii anrirujeolice, rujeola aphrea frecventin alveolar supus este aclirrniia doufltipuri defortemecanice istonculcopiilor cu pnenmonie srafllococici. cu acgiune confarie, gi anurne presiuneaaerului inrraDebutuibolii estebrutal,cu alterareabruscl a stlrjj aiveolargi reracEia eiastici.a plh.mAnului, seopuDe care generaie, febrl cu valori mari, tuseEi instalarea rapicida presiunii aerului. Forla exercitati asuprapereliiol. unuisindromflnclional deinsuficien![ respi_r:atorie acuti. alveolariesteinversproponional5cu suprafapqi, cu cAt major5, asociatunui sindrom toxiinfecgios grav,careini$aj suprafapestemai mici. fo4a estemd mzue. unnare Ca domini tabloulclinic. Copiiul are srar-e generalievidenr a abcedlriiparenchimuiui pujmonarin dusd Stahpytode alteratl"esteanorexic, anxios,letargic,aspectui fiinC iui coccus aureLlsse distruge un num.dr mare de alveole etichetat ca,,toxic".Examenul ciinic evrden$a cianoza zE pulrnonare.in acestfel, scadesuprafalaasupraclreia perioronazale, gemdtexpiraror, b6tii aiearipiiornasuiui, actioneaz[presiunea aeruluidin cdi]eaeriene inferioare dispnee polipneegitiraj. SeasociazX cu simptomatoiogia gi, ia sf6rqitulinspirului (momenr maximdsoiicirare), de qoculuiinfeclios, su extremitili reci gi tegumeure sedepfueqte rezistenp opusidefo4aelasticd.apulmonilor, marmo{ate. tentdpalidcianoticX. tahicardie, hipotensiune cavitatea restantlmErindu-gi dimensiunea. cAtaufost Cu aneriaitr, oligurie,alterarea senzoriului. obicei,existE De ciistrusemai multesepturi i.nterajveolare, atAt cu suprafaga manifestlri gastrointestinale dominate de meteorismul estemai micd.Fenomenul devineexrensiv seexpiicd gi abdominalprin ileus paralitic (roxic) gi se mai noteazb, ciece pot apireapneumatocele chiar in perioadade noi anorexie severi(total6), vlrsdturi$i chiar scaune diareice. vindecare procesuluisupurariv 6-8 sdptimAnide la a (ia deburul boiii). PiopneunLotoran--ulproduce se prin efracliauneibuie piine cu aer in tensiune cavitatea in pleuralE, care in preexistl lichid purulenrsauprin efracgia pleural[ a unui abces intraparenchirnatos, condi$acaaceasticoiecgie cu s6menginX leg6n:ra o bronhie cu permeabit[. innd in disculie qieventualitatea sup'a.infectirii pneumotomx uni preexistent. Comunicarea cavitigiipleuraje arborele cu bronqic niveiuJ la uneizorre parelchimaloase necrozate, printr-unorificiu larg, pemite ca tensiunea cornpozigia qi aeruiuidin cavitatea pleurali sdfie idenricecu aie aeruiuiatmosferic. Acesta este num.itul a$a pneunotorax ciesciris. sevainfecta care obiigatoriu. trarrsform6ndu-se in piooneumotolax,Si care nu aretendina se se vindecepindtl.a inchiderea fisuiei pieuro-bronEice. Existenla pneumotoraxuiui constituie un factor favorizant penrru itrchiderea fistului pleuro_ blon;ice, colabarea pllmAnului sub acgiunea aeruluidjn pleuri conducdnd micqorarea ia rnarginilororificiului de efractie,urmati de un procesde cicatrizare. caresurvine ilvariabil, dar la un interval de timp greude estimat,de obicei in decursul primelor 6 sdptimtni de boal[. Fneumotoraxul sup d presupune cu ap circulagia aerului Fig.9.?,2.Pleurezie purulentd stafilococici un sugarin la prin fisruiapieuro-brongica vdrsti de 3 iuni. intt-uo ring* sensipilm0ni-

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

eapitorut pneumologie I 213 s_

Fig' 9.23. Aspecte (A, radiologice diferite B)in cazde pleurezie srafiiococici Durulentd dreapid, ugoard cu deplasare mediastinului a t^ panea - + i . oe ^ ^ + ^ ^ stangd,hipertransparenla pl6m6nului conlroiateral. fig. B este vizibili o zoni de hipertransparenld in paramediastinal drept, plindzondde opacitate, in sugerAnd etioiogia puimonare. stafiiococicdinlecliei a Foarte caracteristjcepentru aceastl afec$une sunt progresiunea rapidi a semneior gi simptornelol qi marea lor variabilitate ia interval scurt, remarc dt1la? exam:niri succesive. Examenui ftzic a) aparatuiui respirator permile diaenosficul de pneumonie bacteriani.,trecereain diferite snrlii evolurive fhc6.ndu-secu mare rapiditare, chiar in decursui aceleiaqizile. Stadiul inisial, pe care il surprindem uneori, nu penrute nici o sugestie etioiogicE, sirnptomatoiogia bolnavului je corespunzi.nddiagnosticuiui de pneumor, acutEviral5.. Auag atellia discordanp dinue aspecnrlgeneral grav a1 boinavuiui ;i sdrXciamodificirilor obiective puimonare (chnice qi radioJogiee). Stadiul abcedat (pneumonie abcedatA primitlvtr) esre considerat etapa urmbtoare de evolugie. Aspectul clinic estecel de bronhopneumoniemasiv5.,cu bloc pneumonic hepattzat unilateral sau numeroase abceseperibronqice cu aspecrradiologic confluent. Sindromul toxiinfec$os general continui si domine tabloul cliaic, in timp ce exameuulfizic puLnonarevidenfazd submatitate nivelul ia hemitoracelui afectat, raluri crepitante gi subcrepitante, iespirade ,,suflanii". in acest sradiu se poare sesiza discordanla dintre sir'5cia datelor obfnute la examenul fizic pulmonar gi ,,bogiEia" modific5rilor radiologice. Febra cu valori mari evolueazi. in meciie, 6 siptb.mAni. Stadiul de pl.eure4ie masivd (intilnit in peste 50% djnrre cazuri) poate fi sumdns in evoluEie sau chiar la examinarerciinicEiniiiaiX. Percugia evidenliaz[ matitate iemnoasl la nive]ul unui hemitolace (parlial sau total), in contrasl cu hipersonoritarearemarcatepril comparalie la hemitoraceleopus. AuscultaEia pl6mAnului consrat{ mlrrmur vezicular aboiit sau suflu tubopleuretic. iar deplasarea cordului in hemitoracele drept de cd,tre o pieurezie care evolueazl pe stAnga expiic5 auscuitafia zgornoteior cardiace in dreapta srcrnului. Pleurezia de rnare cavitate.se complic6 cur6nd cu piopneumororax (60-707o) gi madtarea durd inigiald esre iniocuiti total sau pargial de hipersonorimte gi miqc[ri asimetrice aie toracelui" Dacd este vorba de un pnel:rnotorax cu supap[. efracgia pieurei se exprim5 clinic prinrr-o aetravarebrutaiE.a sindromuiui funcgionai respirator. cu aparigiaunor sefilne glarre de insuficienll respiratorie de tip restrictiv, cale reciamd intervenlie terapeuticd de urgenll. Modifrclrile sesizate exermenulfizic pulmonzu' la pot fi minime ia sugarulmic, chiarin cazul unui pneumo* tora,t voluminos.

: . . I : t . . t . : :: ;-;,;.i: ,r1i:.. i' ., .i.'.,, -,. "l:, ,r:: : , : , r . : . 1 ; .1 : i

.

] i . , , , ', , t t , t ,: i. ',iiiij,,r:
.r':j

I.:r;,rr..

'

" ''i:

Fig.9.24. Pneumoniestafilococicila sugar.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

214

Esenfialul PEDIATRIE- editia Z-a In a

in funclie de cantitatea aercareocupl pa4ial sau de totalcavitatea pieurald. vorbegte pneumotorax se de minor (coiaps sau rnodelat pulmonar <30Vo)sau ciepneurnotorax major (colabarea pldmdnuluicuprinde3A-7AVo din suprafa!6). cazul unui colapspulmonartotal se poare ln presupune existenla unui pneumororax supapd. cu pneumnm,ecliastinwlui sugeratX , Instalarea este clinic de apari$aemfizemului subcutanat labaz.agdtului sau numai de agravarea bruralda simptomatoiogiei cardioresnirarorii. Fonna buloasdextensivd remarctr evolulia a 8Tse in 907o dintre cazuri 6i reprezinti o manifestare clinicoradiologicEcaracteristisd pneumonieistafilococice. Pneumaroceleie dup[ a12-azi de la debutul apar bolii gi, dacEsuntde volum mjc, suntasimptomatice clinic, fiind doaro descoperire radic{ogici.Evoiugia va fi urnfuitl lor numairadiologic;ele manifestiurmitoareletendinle: - $tergerea concentdcd progresiv[,inu-un interval carevanazl intre 2-3 slpt6m_dni 2 ani.,,$tergerea', gi ior esreconsecinfa amelior5riielasticithtiiparencirimului din zona de vecindtate: mIrire de volun:, cu nmdifi care cleforml gl pozigie, consecinla fo4elor care se opun sau contribuie Ia disteusia perelilor. Perelii fiind foarte sub$ri, se pot rupe, realizind coajescen!aa doul bule vecine; - rupercaperegilorbulei situateexcentjc fie in pieurl, fie la nivelul srediastinului (ccnstituie mecanismui pneumotoraxului sau al pneumomediastinului), Este de mengionat caracterui mai mult didactic al acesteiclasificlri a stafilocociei pleuro-pulmonare in stadii evoiutive clinico-radiologice, deoarecemarea variabilitate in timp a imaginiior radioiogice, concomiren{aexistenfei a 2-3 tipuri de ieziur:i (pneumatocel, piopneumotorax gi pncumomediastin. de exempiu), precum gi 1ipsa lor de succesiune dupi un anumit tipar, nu perrnit o clasificare precisi., Decompensarea cardiaci., care insofegte in special accidenteie mecanice, se manifest[ prin tairicardie, hepatomegalie, agravarea cianozei gi a dispneei. Bolnavul poate prezent4 cleasemenea. serrlneclinice care exprirnl edemul cerebral (generatde hipoxie. hiper_ carbie). Copilul are agitagiealternAndcu somnoiengi, urlbuliri de senzoriu,convul sii. Aceastl simptornatologie .impune exciuderea unei compiicagii meningeene prin practicarea unei punclii rahidiene. Forma septicenxicd se intAine;te in circa 2STo dintre cazun. gi se manifestl ciinic pri:r pneumonie abcedat[ . bilaieralE gi cel pulin inci o Jocaiizareextrapul.monarl, cum sunt anrlta .supur-ati.L, osteomielitl (32ok la sugarj) sau meningita stafilacocici., complicagie considerat5 relativtrrarl. Diagnostic de laboritor . Exanrenul,radiologic este sli1'eian in diagnosticul pneumoniei stafiiococice pi trebuie efecruat obligaroriu in pozigie verricaif, penrru apreciereaexacth a ieziuniior. Este una dintre nrrrine.le -

g.24., Fig.9.25. Acelagi dinfigura caz proieclie profil. de situaiii in care examenulradiologic poate acJuce o suqestie etiologicL. In stadiul ini$al;aspectui radiologiceste pneumorue de interstigialS bronhopneumonie sau nespecifi cufocare ci,, confluente,macronoduiare. Suspiciunea etiologiei stafiiocociceva fr frezit6 de unilateralitatealeziuniior (65%in dreapra), In 20% dintre cazuri Jeziunilesunt de la incepur bilateraie,privind medicul cleun importalt criteriu cle diagnostic pozitiv. In rimpuiperioadei stare bolii, aspecrul de a radiologic cvasicaracteristic permite suspiciuirea edologicd,chtar in afaraunordr:vezibacterioiogice, remarcl e,.lrern:r Se variabilitatea imaginiior. dircordzrrladlrtre ciinici gi radiologie. Deoarece stadiileevolutiveale bolii au fost etichetafe clinico-radiologic, descriustadiulabcedal se primitiv, sradir.rl pleurezie :nare cavitatecu sau de de fird pneumotoraxsau emfizernmecljastinalgi stadiul buloscupneumatoceie dimensiuni de vadabile cuseciii qi ruereudiferite.Dacd,,fixjtatea" imaginilor raclioio gice uebuiesXconduci. revizuirea Ia diagnosdcului etiologic, progresinnea rapid[ a lor (ore)de la bron.bopneurnouie la pleurezie la piopneumotorax m;ri alesaparilia gi qi pneumatoceleiclr con.sideratl este extrernde sugesrir,,i pentrudiagnosticul stafi de locociepleuro-puirnonar.ir. Se impune repetar,ea examenuluiraclioiogjcla intervale sc.urte efectuarea radiografii care s* permiti gi de

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Capitolul Pneumologie | 215 eDr-uatafazei acute esteconsiderat5 a fi de 6-8 s[pt[mf,rri (coincide cu durata febrei septice) gi reprezinti perioada in care se poate inregistra risc vital penrru bolnar,. Sindromul toxiinf'ec1ios, care este rnaxim ia incepurul imbolnivirii, poate detennina exitus in prime)e 3-4 zile de la debunrl bolir. Toate stadiile clinico-radioiogice se succed in aceasti etapl evolutivb, in care domin[ gi a c c i c i e n t e l em e c a n i c e . S - a s p u s c i " o r j c e g r e g e t r l i l terapeuticl in aceast[ fazi se face rapid qi se pldte;te f o arte scump. Experienla c eifiear-tin grij egte b ol na.rul este de rraximd imponan{d pentru stabilirea atitudinii terapeufice de r"u'genfd., uneori fiind necesaregesturi Moanea boinavului poate surveni in aceastl ,,eroice". etapdqi pdn accidentenrecaniceincompetent asistate. Dupd 2-3 s5ptf,m6nide evolutie, ctr limite foarte largi (6-8 sdptimini), se rnstaleazl perioada de evoiugie a subacutS, cirei duratEesteEi mai greu de deiimitat ciecdt a precedentei. Se accept[ ca debuLa1 stadiului subacut disparilia sindromuiui toxiinfecEios, afebrilitateapersistenth a bolnavuiui" revenkea ia norrnal a vaiorilor VSH qi leucociteJor. obicei.persisti un pneumotora"r De rezidual gi pneumatoceleie,fiind posibilir gi apadlia unor bule nol Ca o imporlantl caracteristicl a bolii, not[m ci in reciideri sau stafiioc ocia pi euro-pulmonari nu seremarcE. recidive gi sernnele ciinice regreseazh in timpul sptulizdrii (6-8 s[pt5.mtui). Leziunile reziduale constau din reaclii interstiqiale(persistente1-2 luni), pneumatoceie (unice sau multip)e). care se vor gterge concentric' ?ntr-uninten'al iung de timp (2-12 luni), pahipieuriti cu fibrotorari (nu depflqeqte ciinue cazuri). Prognosticul 5% indep[rtat al acestorbolnavi poate fi consideral bun. f[r5. semne de rnsuficienll resprratorie sau aite sechele funclionaie.

cu dreptprin Fig. 9.26. Pneumonie staiiiococicd pneumotorax unorbule,cieplasarea mediastinuiui spre ruperea stenga. coinpararea ieziunilor .si a evolugiei lor. Vindecarea cljnicl precede evident vjndecarea radiologicl gi persislentaunor buie reziduale asimptomaticepoate fi sau luni de Ia episodul acul. demonsuati sS.ptdm0ni anemie hipocrom[ inn'ainHemograma e'r,'iden$azd fectioasl gi ieucocitozi i>20.000 /mm3) cu neutrofiiie (15-855b) qi deviere )a st2nga a fonnulei leucocitare. Leucopenia intAlnitt in cazurile foarte grave semnaleazf, un prcgnostic rezsrval ProrcinaC reacrivi estepr-ezentl (intens pozitivi), iar cre$tereasemnificativd a vilorii fibrinogenuiui sedc explici ruveluriie mad aie VSH (> 50 mm/ora). test ca.reexprimd evoiutivitatea boiii. Stafilococul auriu se puue in evidenld prin culturi pozilive (hemocuiturfl. culturi din puroiul pieural). Nu se considei5 sugestivE pentru suslinerea etiologiei stafilococicea unei afecliuni acuterespiratorii obginerea urrei culturi pozitive din iosele nazale (incidenli ma.rea purtitoriior sEnhtoqi germeni). Culturiie pozitive vor de de teste de patogenitate penu]j siafilococ. fi dublate Examenul lichiduiui pleural lrebuie sd rdspuncldla intrebarea:trarusudat sau exsudat?Pentru exsudat se mai utifizeaziain unele iaboratoare tesrul Rivalta (care este pozirirr), dar semnitura este datd rie numiru.l de leucocite polimorfonucieare (> 1.000 /mm3 de obicei 30.000.3 i 00.000r'n-rm densitateaIi chidului (> 10 16), cantirarca ), al de prorcine totale {> 2,5 g/dl) si de qiveiul scX.zut giucozei (< 60 mg/100 m1); pH-ui lichidului este mai mic de 7,3. Un iichid pleural care con{inepeste25.0000 "poliurorfonucieare,imm3 este un empi em, Evolufie. Pneumonia stafiiococic5 este o afeclirrne grav6 care presupunestadii clinico-radiologice surcesive qi cireia i se poate recunoalte o faz{ acuti urmati de una subacutb.

situatin cAmpulpuimonar Fi1.9.27. Chistaeriancongenltal drept, la un nou niscut de 21 zile. Se impune d d i a g n o s t i c i f e r e n t i ac u u n P n e u m a t o c e l i n d l pneumonia stafiiococicS.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

216

Esentialul in PEDIATRIE - editida 2-a

SepoatespunscS.,deEi evoluliacazuriloresteuneori caracteristice previzibiie gi nu sunt etichetate qi drepr dramaticd.,dacf,seasigurlsupravieluirealorinfazaacuti, complicalii ale pneumoniei stafilococice, in final se cbfine resrttutio ad integrum. Leziunile septicemetastatice realizaleprin diseminare in formele septicertice,rnortaiitatea estede 25-307a, hematogeniin sediiextrapuimonare constiruie complicaEii mai ales dacl este vorba de sugari de vdrstS. micL,-cu adevf,.rate.Astfel vorfieticherateartritelesepticesiosteomuitiple handicapr.rri biologice. Statisticile mai vechi mielita (rnai frecvente la sugar), meningita, pericardira raportau rnortalitatede7\Vo in acestec,azuri. functie in gi abceselecerebrale.Determindrile septice se insclesc de autori gi iotul studiat, mortalitareaprin pneumonie do tor cortegiul de semne gi sirnptome ale septicemiei, stafiiococicl este acum de circa l0ozb. inclusiv manifestlrile hemaroiogice din care.nu lipsesc Diagnostic diferenSal. Diagnosticul'precoce-al boiii;----' eoagularea intravasculaTciiseminari saugoculinfectios. l in specialla sugar,intimpinh reaie dificulrili, Debutul Accjdentele mecanice survinin momeurulconsrrr;ini brutal gi sindrornultoxiinfecgios grav asociatcu feno:lene piopneumororaxului pneumomediastinului conctuc sau qi de insuficienfl respiratorie majorE uebuie si trezeascd ia agravarea brurali ai'enornonelor inspficienli c;udiode snspiciuneamedicului asupraacestei etioiogii, pini }a respirarorie. ploba contrarie.Anamnezapozirivi pentru piodermita Tot dintrecornplicagii mai poate cita suprainfeclia se sau mastita mamei vor fi inregistrateca elemerttein cuunal doiieaagentmicrobian(deobicei ungcrnrenegram favoarea diagnosticului pozitiv. negativ,eventualPserd.omonas aeruginosa).Compiicatria Diagnosticul diferertgial trebuie sd fie separaL pentru a fost semnaiari in cazuri ciedrenaj pleural pasiv care a fiecare form5.clinico-radiologicl. Stadiul inigial,in care necesirat tlnp indelungarpAnd completavindecare. un la afecliunea are eiementeclinice collune cu orice pneuAfectarea lreparici estesennalati uneori gi poarefi monie interstiSial5 esle rapid deplgit, degi discordanla expiicatl fie prin invazia directl a parenchimul-ri6eparic djntre alterarea marcatX a sUrii generale Ei siricia decitreagentul infecfos,fieprjnleziunjhepadcecelulare modificirilor clinico-radiologieuebuie sx arragi.atenlia. determinate toxine microbienesau pr.inac1ir.rnea d€ hepiiAdevi.rateleproblernede ciiagnosticdiferengialapar rotoxici, a unor antibiotice. in stadiulde empiem plus pneumalocdle. aspecie clinicoTratarnent. Se impune tratame[t antibioric energic radiologiceidenticepudndfirealizategiinaitepneumonii (tabel 9.9.) gi clrenarea colecgiiiorpuruiente,flri a se deoriginemicrobianf,,curnsunlpneumoniapneumococic[, neglija tratamentulsuportiv (oxigenoterapie,rerapie ie streptococici. cu Haemoplzilus in,fluenzae,Klcbstella dqocare. hidrarareparentemli, reechiiibrarehjdroelectnci pneumon'iae, Esch'erichiacoli. saupneumonia cazeoasi si aciclo-bazic5. tranfr.iziepentru corectarea anerniei pa4ial evacuatf,.Ocazional, aspirareaunui corp srlin asociare,traramenradecvatal coagullrii intravasculare care nu este radioopac. urmati de aparilia unui abces diseminare). pulmonar conduc: aspecre la asemdnitoare. stacjiulde in Terapia antibioticl sebazeaz-ipe peniciiine semisinpieurezie marecavitare, de intrl in disculienare etiologiile teri.ce ripul mericilinei, in dozi cie200 mg/Ligizisau al de hemitoraceiui opacia copil, iar in stadiuipneumatoceielor oxaciiinei, in dozi de 120-200 mg/kg/zi, adninisrrate izolatese impune toat[ gama diagnosticuiui diferengial i.rr.Sevaaveainveclereevenrualanefroroxicitareameda} imaginiior clareinfiapuimonare (chistpulmona]'concilinei. Daci s-a fdcut dovadasensibiiit{ii germenr.riui geniral, emfizem gigant coneenital pseudocavitar)rlai la peniciiina G, aceastase va administra in dazz, ci.e ales ci aceste malformalii pulmonare se pot infecta 400.000 IJIlkg/zi, evenrualin asocierecu cele an1erior secundar. Inragtni hjdroaericein hemitoracelestAng,cu citate,firi a existasuficienteargumenteprivincl sr.rperic, deplasarea spre dreapta a mediastinului, trebuie uneori rilalea acesreiadrudini terapeutice. distinsede hemia diafragmadcl. in care dornini tabloul Din grupa isoxazoliipenlciiinelor sau a penicilinelqr uneiinsuficieirleacuterespi-ratoril. Suprainfec;iapldminuttii antisafiiococice se mai poate recomanda iicioxaciiina connalateral determinXunsindromtoxiinfecqiosevocator in dozi de 60-100 ng/ggizt sau flucloxacilina ir: cjozl de pneumodie. Chistul iridaticpuimonarpa4iai evacuat de 80-120 rng/kg/zi. Ulrima va fi preferatd penriu gi suprainfectatpoate evolua cr-rimagini radiologice administrarea parentei'ai5. timp ce ciicloxacilinase in echivocepentruacestdiagnostic. Tubercuiozapulmonard administreazloraj (superioard absorbiie, ca realizind ceie se poate compiica cu o stafilococie pieuro-puimonarl, nrai inalte r:iveluri serice).Durata tratanlej.jtuiui trebuie crescAndciificuirateaqi compiexitateadiagnosticului si fie minimurn 4 siprimdni. etiologic 5i moduldnd atitud;nea terapelrtici. Probarea Pentru boinavii cu alergie doveditd IiLp-iactaminese etiologiei stafilococice prin examene bacteriologice va optapelrtruun produsciiriclasacefalosporinelor, ceie adecvale'tezolvd probJema diagnostic.dar nu exclude de de generagia avAndacliupe antistafilococicdcloyeditii. I posibiliranacoexistengei boiij cu dte afecliunipulmonare Astfel, se poarerecomandacefalotin (50-200 ngixg/zi'; anrerioare suprainfectate srafilococ. cu sau cefazojin (60-100 mglkg/ziS.Acesre prepararedau Complicafii. Empiemul, piopneumotoraxul gi acciciente alergicemai rar, dar au rin grad de roxicitate pneumatocelele sunt considerateeiemenfe evoiutive renali, Din grupa cefaiospodnelor.din generatia Il-a. a

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

g Capitotut- PneumoloAie
Tabel 9.9. Germenii care produc pneumonii bacterlenegi sensibilitatealor la aniibiotice(dupa H.J. Schmitt, 19g7)

1',Peniciline 2. lzoxazoiiipeniciline 3. Aminopeniciiine 4. Carboxipeniciline 5. Acilaminopeniciline 6. Amoxicilina+ Acid clavulanic 7. Ticarciiina Acid ciavulanic + 8. Cefalosporine orale generada 9. Cefalosporine I genera;iii 10,Cefalosporine II 1.1. Ceiaiosporine generaqia III

(Aztreonam) l?. Monobaclam 13.Peneme 14.Aminogiicozide 15.Corimoxazol
I O. ivlacrolloe 17. Cioranfenicol 18. Vancomicina 19, Lincomicina 20. Chinoione 2i. Rifampicina
?? Penfidine ninlinp
r. i

cul ailfeus

Streptococctr.sp))ogenes istleptococ hemolitic St rept a c oc ctts ag alttct i ae c hemoLdc Streorococctts

Bacili sramn
E. coli, Prorcus, Klcb.siella Pseudomonaceae

perrussis Bordetella
Clt|an:rdie

cefamandoi esteconsideral aveaactiuneantisnfilococicl a speciflcl, doza recomandati fiind de 75-160 mgkg/zi. Dinrre cefalosporinele generagia IIi-a. cefoperaz,on de a {Cefobid). cefotaxim (Ciaforan), ccfri axon t'Rocbphir:e) aL:acdune tipicl asuprastafiiococului auriu. Doza este de 50- I00 m_aAig/zi. Cirinolonele(ciprofioxacinain dozi de 30 mg/lcg) au. de asemenea,ac{iune antistafilococjcl. Prepirraill.4rrynxentin esteo asocierei:,theamoxicilini (L/4'),careconi'eri produsuiuiacliune gi aciclul ciar,'ujanic :mtisiafllcoocicineti (acjdulclavulanic p-lacramazaj. ciisfruge Dozarccomandati de 50-80rngAg/zi penuuadmurisrrrue esre in PEY .Betabactvl estea asociersintr-eticarcilinb gi acidui clavulanic. cioza fiind de 150-300mg/kg oenuu ticarcilini si liind inCrcat supraitrf'ec1ii;egermeni in cu gramnegarivi. Unii autori recomarrdl de la incepur c asocierede arrribiorice:penicilinhsemisinletici Lrn o arninogiicozicl si din tipul genramicinfi sau tollramicini (5-5 nig/kg;, i.mikacili (t5 mg4<g) sausisonri:ind15 rng/kg).Se grie c I i i c e s tg r u p d e a n t i b i o t i c e a c l i o n e a z [ s i n e r . e i c u c p-lactaminele. -2 Duratautilizi:rriilor nu va depdqi.1 s1ptiim a n i , i a r i n t e r v a i u l d i n r r e d o u b c u r e, d a c i e v o l u [ i a hoinavului impune.va fi de cel pulin 3 siprlmini. Exjsti discordan!5. intre rezutateieoblrnute irt vitro (acgiune antistafilococicl bun[) qi ceie oi:ginutein vivo (rezuitare modeste rnonoterapie). aceste in Din motive, uuii ar-rtori . c o n s i d e r ea s o c i e r e aa m i n o g l i c o z i d e l o ri n r e r a p i a antistafiiococici avendo eficientl discurabili, ca

Rifampicinzrrimlne o altl alternativi terapeutici. in dozi de 10-20mg/kglzi, ciarrrebuie si fie considerarl o opFunesecundara, dacl s-a qiunsia inrpa-s rerapeutic sau nu averl la indemi,ndprodusede prima op[iun€. Tratamenlullocal esteindicat de obicei in 73 % dintre cazuri gi vizetzi.evacuareacolecliiior purulente.flrl de c&renu se poatespelala vindecarea bolnavului. Se reccrmandl-, fuLncgie aspectul in de ciinico-radiologic, pLlncgii pleurale evacuatclrii. punclii in bLrlesau abcese,diena.j pieural pasirrsau exsuflafe pasivi continui pe ac gros sauprin pieurotomie. Toracentezaeste indicarii irr loate cazurile in care se suspecteazL ciinico-radiologicempiem. Se cleclard cI orice empiem trebuiedrsnfttintr-un sisremirrciris.
I i,1;i ,h-d;,.; ^.-fo-x
ns

.:

oullrlltlJLt!4vi

--l*i,-i^r,.

tLL

30

fffinULe

inainieatoracenLezei, medicaliesedativ;i ugoali (plegorrraz,in 'l 0 - - 5 : n c / k c ' s Aoln t s r o r n{ ! 5 n r o / i ; p 1 .r r n r r l id e m o r t i t . o r rizare cardiorespiratorie urrnltoarele 6-8 ole. Sugatii ?n vor fi bine imobilizagi, penu'uci !ipirul .simiScarerar p uteafavoriza traurnaiizarea nedoritii a pi im 6nuIu i. Sediu,l punctieiesteaiesin plind zonl de nlaritate, iinia scape pular[ (axiiari posterioarl).De obicei, se punclioneazl (ia in spagiul intercostal varful scapulei, V copilui fiind in Se linut cu bragele su-s). recomandi. anestezialocalS cu xiiini IVo mai alesla copilul nrare. Pentrua respecta distanga maximi pe care dorim si pbnundem in torace. aceasla va fi marcafi de un dop de cauciuc pe care il
vril rrE, r!b/r

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

218

|

Esenlialutin PEDTATRIE- edi{iaa 2-a

strlbate acul. Existen!$ acestlrireper ugureazl ulterior (necesitidecorticarea pllminului) pi dacl esrevorbacie fixarea acului prin benzi adezivede pererele-toracic, Se atelectazie pLrlmonariplin obstnrc1iebron;ici. reoerelzS, ilrtercosral. spagiul sedirrl puncliei gi se infoduce Incklerutek6iaceidenteletorecentezei li urm[toilpor acul razantcu marginca.superioari coastejinferioare. a reie (r'isc0,5orb): protejdnciastlel pache vascuio-ncrrrt'rs tercostaj. tul in L Puncgionareir pllminu iui cu hemoragie consecu tjvit. Pcntrir a perrnitc scLlrserea puroiului gros, diarnetrul Pe tllbul de dren apur-e sAngeproflspdt.rogl-i-ael.at.. intern al acriiui lrebr.rie i'ie suiicieut de.rlare (la sau siL boinavlrl ru$elste uneorielirninir gi sputl hemoptoicS 25). DacI nLrne linririrn doar 1apunc{iediagrrostici, (copilu1mare).Acesrucciden evi ti ditci dr.ena.r cr {..se rrl inten!ion,Im instaiirm si drenaipleuraicontinuu(eventuase i'ace cateter nraceria] cll de piastic^ . lil.aleir cca mni fiecverltir),ie introciuceun ciireter,.cle 2, Hc'moragiejnrc|oostaii pljn riinirea plicherulur ' pieuralcu dimen.siune cirena; E-l0 pentrususar gi > 28 vliscuiortervos penlruL copii. Dacii iiciridirl riu incepesi curyi, se ,,caut[" 3. Emfiz-eur subciitaniLr. dacri.iurnenul jui esterxea acu colecgia, is6ilgptlnd oateterLtl spre rnedial sai-r leteral, in rnic ;i uu per.mite cvaclrarea eficient{ a aerujui acesl- de in.succes. necesart"t caz esle rrneorirepunc!ionar-ea pieulal aflat sub pr-esiune. bolntvr-rIui irrtr-unsoaqir-r ilrtercostal caudiil. 4. Punclionii:'ea aihra se.diiior- elecqispcaie iri cle DacI toraccriteza diept scop clrenarea llfe aerului ciin inducelraumatizlrrea iicali-rli_ri. s1riiriei, rrnichiIo:-, pleurir. drenajuiuiva ii pe linia axilarl rnediesau .reciiul cordulLri o vaselor-mari. siir-r in spaliu)2-3 intcrcostal. linia medioclavicularl. pe Drenaju)pleuralpasiv continuuestede preferatunoi pleuralse conecteaziia sistemulde rJrenaj nrrnltii nlprr*n1. ^.,., Carererul uvarjuttofrlrepgtate,avind in Vecjere cu tub Beclair". \/asul va fi situat la 50 cm sub nivelul r,itez-a neagtepradr cal€ se reface cantitateacie prrroj cu boinavuiui.in acestrecipienrlichiclulva ocup:i I/5. 1/4,- pleuralsauaeruldin pleurir. cazuriexceptionale. in inse4ia din voiLlmgi i,a fi constiruii clintr-osoh.itrie ciezinfectantir intlapleurali a unui singur.catetel- jnsuficienti qi se este 1r:ioramrnl59L sau soiuEie penmanganar potasiu dc de utilizeazii douh sedii de drena_i. 1/o.000). realizeazd sisrern drenajpieuralpasir'. Se un de Splliturile pleuiale nu sunf recorranclatecie ro;i in cazui in carese dreneaz5 piopneuinotcrax,Drin un autorii. Ele sunLindicaie ir.rcazr.rl unr-ri cle ;:uroi deosebiL tubul de drer"r barboleazlaer subpresiuue pLurti. qi r , ' A s c o s ,a r e t l ' e b u i e f l u i d i f i a t p e n t r u a i s e a s i g u r - a Dacl s sisr,emul drenajfuncliotreazi nonrral,dupir ev.acuarca de Crenajul.,Se uriiizeaziiserfiziologic sreril, jer temSnraturd aeruini sub presiune,iiciiidul din borcan are tendinla si apropiatl dc temperatura.corpuiui. Presiunea car€esle cu se nciice cAgiva centiinetrj ir rub in tirnpul inspiragiei introdus cateteru] intrapleural tr-ebr-rie fie blinci;r, si (presiuneainspirarorieeste subirtmosfericl).pentru a exi.sti.nd riscu)de a impinre ljchjdul infectatdin cavitarea vizualiza mai bine acesl ,joc", esre bine s[ co]orlm pieuralI prin fistulir. pleuro-brongicd de a disemina 5i iichidul ciin borcan (solulia ciepermanganatciepotasiu astfei infectir Introducereacje anribiotice gi soiulie oe are aceasrlcali:rre). tripsini local nu pare a avea mare beneficiu, crescind Drena.iul ac qi carelerpleural rindetot mai mult a cu riscul de pne!motora>l sau reaclii siste:r:icetoxice. fi iniocLrit prin plcurotornienriniml prin carese inLroduce Gamaglobui.ina pentruinjeclie i.v., in dr:2,[cle200 mg/kg. o sondl Pezzer(manevri chirurgicall), indica;ie ma3orir polte favorizl vindecarea. ' a v a n d c o l e c l i i l e p r " r l u l e n t e b u n d e n t e .c o n s i s t e n I a a Tratamentul stafilococice estecornpiex, ;:neumoniei clescuti r JlLiroiului pleura)sau fistuja bronho-pleuraid de iungi duratl qi scump,impun6ndsoiLrliiterapeurioe de nraii dilnensiuni.Reexpansionzrea plfuninului colabar care trebuieapiicatede urgen{i, manevre chinrrgicale gi este arrnorrici rsitlidinrensionali. presiuneanesativir o tnareexperien![a rneciicu]ui. Existenlaunor subsec{ii lealizatl orin drenajfiind de valorj scdzute. agrcapri Se speciaiizate tratanentul .supuraEiilor in tulmonar.eare reexprnsi,xar"ea plimiuilol rirrp de 6 siptimini, aceastl a\rantajul izoilrii bolnavilor qi creirii unr_ri coiectiv cje ciurat:ilungir crescfi.nd riscui unor irrfec$i cu germeni medici gi cacilemedii cu experiengir trirtantentllliicestei in rmix-negativi seieclionali spit-r1 in . a.i'ec1iuni. Froblemasr4rimirii drenajuluipleurzrl punepe criterii se Frognostic. Pneu:ironia stafilococici e.sl_eafecgiune o clinice;i ruLdiologice (totdeauna suficiente). sei:npnne Ea gravi..Inroducere:rin arsenalullerapeutica ulror drogut.i in momentul in ciue nn rnai exisLi oscilatii respirarorii noi cu actjvitate anristafilococicl specifici (tabel9.10.) ale niveiului Iichidliui ciin vas (sernn cE s-a realizat precum gi perfectionarea rehnicilorde adminjsrrare, o a d e r e n t an r r e p l e u r a v i s c e r a l i g i p a r i e r a l i g i f r s r u i a i mai bunl standardizare indicagiilor a diferirelorripuri de pleuro-puimonarls-a inciris). Este prudent ca, inainre rnanevre peulruasrgurarea drenajuluipieura.l. toateacestea de suprimarea defi.uitivir drenuiui.. pensinr tubuiatura a si au condusla scldereanrortalit[1ii prin aceastlafecliune. tinrpcie24deore,unnlrind bolnavuiclinic Airadiologic. Mortalitatease menline rorusiridjcath (25-30o/oi la Reexpansionarea pllminului nu se produce dac{ nou nascut, fistula aredimensiunideosebirde mari. rXmAn0nd beantir Insucceseie apar in cazul apiiclrii rardive a trata(necesiti fistulorafie), in caz de palripleuritl nrasivfi :rrentului antibioticgintit(la 7 -14ztle de la de'cLrrul clinic

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

219
Tabel 9.10, Tratamentul pneumoniilof antibibtic'al bacteriene Calea de administrure
7

Antibioticul

Doza zillici./kg/corp
oral pttrcnteral
A

Ciasa A. SLACTAMINE
I : Peniciline { iziosi ntetic PeniciiinaG FenicilinaV Prorric iiin A rupa II : anino perticii ine tsenti.sirtt ctic r . v . .t . n 1 , p.0. r,.o. r . v . ,r . l l 1 .p , o . , I.\r,,p,O. l.v.

40O.000-600.000u
40.000-80.000s 40.000-80.000u 100-1-50 mg 50-100 nrg l00-300 (400)mg 60-400rng 60-200(400)nre 50-80mg

Ampiciitntr Amoxicilini Epiciiind
Qrupa lll: nno.ricilifd + Ac. lttvulanic Auglrientr.n Amoxiciav Eioclavid IV U c i I i rtc (aru i.rt u lac ocice ) fi Oxacilln[. Nafcilinl CloxaciliniL Dicloxaciiinl Flucloxacilinir l' : Carboxi pen ic i iitrc (seni : i n retice) U Carbenicilina Ticarci.lina _i emoculna Timetin (Ticarcilina + Ac. clavuimic) (/ J' VI :Ac i I anino p enic il in c I h4eziocilina Azlocilina Piperasiiina (Piori] Orupa V!I: Ceialosuorin

r . " , .p - o ,

1ft-60 mq

I.\/.,r.m., P.O 1 . v ,p . o . , i . v . . i . m . ,p . o i.r'.. i.nt..p.c
] V..1.m.

100-14{J mg 50-i00 rng
60-1fl rno

50-80 me

8 0 - i 2 0m g 50-100 g m I2-25m-q 80-120 rg n 300-500rng i 60-?.10 nrg 4O-60rng r5(i-3O0 :rq
l.O-1Ofl nro

i.v.

120-300 mg l?0-300nre I I I I I I i.u..i.n:. i,r,. ,i.m. i.v.,i.m i.u. i.v..i.,n, i.u..i.n,. r.!', . 1.v.. r.nt, i.i'. I | I | | I 50-200mg 6L).. nrg 100
7? _.</) ,-^
/\-tl0 /\l\li mo rtlo

Ceiaiorin iKeilurr Cefazoljn
Generuia a ll-a

(Ztnlcel.) Let-uroxnli {Axettlie) Cefotiarl rSpirzefr (Ketudol. Ccfamandoi lvlandol) Cefoxirin fMefoxini
Cerrcraria a llI-a Ceftriaxon {RocLuhine) Cef oruxim {Ciafbran. Cefonx; Cefiizoxirn Cetbpelazon(Cefr:bici,Cefozon) ir,lox alactam (Latam oy,ef . M oxanr) Ceftaziciirn(Fornrni. Kefadin ) Ceiotetau i 0cnerntia a I\'-a (Maxiptrnel Cefelrinre Ce.fulosporitrc orolt Cefacior(CEC fone, Ceclodvne.CecJor) Ceftibuten iCedax) Ceiaiexirr Cefalotine Cel'uroxini {Zinacef)
\J

7-5-1.50 ms

i.v. i,nr. i.,,,..
I'\''
i.r'.. i.'n,

2{}^ rng 100 50-200nrc 3o-Eonrc

i i
I

I I
r
|

so-toorig :o-toomi
5 r - 'o -r?"o o" n-] - '

i

30--50 x2 (3) mg 40-50mg
9mo
. \-\t I tno 5f) mo

p.o. p.o. ii.o. p.o. p.o.
l.v, ir,

i00 mg
l'r{) 'rrro "-" tr I m' " v' - Ic l cl

t VIll: Curbancrtente I rnipenen/Ci iastatin{Tienarn) Ivleropenem (lr,Ieirlneln;

30-45mgx2(3) (60-120 q) m

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

220

Esenlialul in PEDIATRIE - edilia a 2-a

Tabel 9.10. Tratamenlul antibiotic al pneumoniilorbacleriene (continuare)

Grupa IX: Mottobactami Aztreonam

30 nrgia 6-6ore:peste anr: 2 50 nre la 6-8 ore 5-7,5nig l 5 - 3 0m g 2"25-4,2 mg i 5 - 3 0m g

CIasaB. AMINOGLI COZID E
Gentamicina Kanamicinli Tobramicina(Bruianricine) Amikncjne iAmicasil) (Pierarni) Netiimicinl

ClasaC. MACR0LIDE propionil Eritromicina icina{Surnarned) Aziuom
Claritrr:micina (Clacid

30-50mg iO-i2mgprima apoi n:g zi, 5

Ciasr D. ANT'A.GONISTI ACID FOIIC
Cotrimoxazol iSMT/TMP)

Clasa E.'|ETIIACICLINE Teuaciclina
Doxiciclina

I

p.o.i.u. ,
4

Clasa F. LINCOMICIn*E
Cl indanricina Lincornicina(Lincocin)

Cla.sa GLICOPEI'TIDE G.
Vancomicina

Clasa H. CLORAMFENICOL 40-60mg
Thiarnphe nicol
JU mg

|
I

100mg
);-4: m9

Clasa I. POIJI'EPTIDE CtrCLICE
Coiisrin Polimixin p . o . ,r , m . ,1 . v .

250.000 ui

I

E0.000 ur

l$orfloxacina Ofloxacina (Tarivid) Ciprofl oxacina (Cipro. Ciproxi n) Enoxacin(Ciramvd)

p.o. p,c.,i.v, p.o.
n " r '_ o

| {
1

20-30 g m 20-30mg
1_t J{) mo t-

|

20-30

K. Ciasa ANSAMICINE
Rifampicina (Sinerdol; RirabuLin {Ansamictn)

al boiii) sau in cazul s€pdcemieistafilococice(focale filetasntlceextmpulmonarc). Fali de cjramatismui acestej afecliuni,iezlrltarele finale sunt in generalbune,rarade supravi3luiredepdEind9AVo dintre boinavi, in rimp ce p f o _ s n o s t j c u iu r i c l i c ; r r ailn d e p i r t a t e s t e f o a r r e b u n . f numnrul cauzuriio: care sLlpravieluiescu seci]ele p i eu r a l ec i e f i n i r i v f i i n d f o a n e u r i c 1 <5 % 1 . e

Pneunoniicu agenli oportuniFti Pneumcnia Pneumocysiis cu carinii
Afecliunespecifici unei anurrite caregoriiclesugari din primul trimestru de viali (foqti prematr-rri, plurispitalizali,cu gradeciiferitecledistrofie pi allerarea

aplririr imune), pneumonia cu Pneumoc)lstls cari,nii. evoirleaziiendemo-epidemic colectivitlgi de sugari in fleaglneciecopii, secliide distroficj.seclii de pediatrie;, avir:d aspectu unej pneunr palii progresi di spneizan i o v te. Esle afecgiuneacaracteristic asociati inf'ecgieiFII\/ sintplomatice,.fijndconsiderati cea maj frecventi infeclie oportunistl la subieclii cu imunirare celuiari sever deprirnati {477o?n stadiul P,D"). Agentul e[iologic esteun protozoarsaprofitaJcdilor respiratoriical'edevinecondifjonatpatogen,dacd. puaziteazio gazdl cu i.nrunitatea comprornisi.Boalaa fostdescrisl la oricevfusd in stiri imunodeficirare prirnare(congenitale) (indlrse[erapeutic boinavi care suferi sau secLrndare la ciebolj riiLlignesauinfeclafi cu virusu] irnuno-deficienle i

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

sCapitolul Pneumologie umane,stadiul P"Dr).Diagnosticuletiologic dl acestei pneumoniiestedificil deafirmat,ceea ceintaruieaplicarea in tratamentului specific.Mortalitateaestede 90-1007o careauprimit cazurilenetatateqi scade 504oii cazt:rile la carinii este o ranment. Pneumoniacu Pneumoc.vstis importanti cauzi de mortalitate infantilb (40-607o)prin la mic saula bolnaviicu SIDA. boli respiratorii sugarul carinii, a Etiologie.Agentuletologic.Pneumocystis secolului,dar irnportanla lui fost identificatla lnceputul a fost abia in aatologia-uman5. recunoscud in anui1953, 1ainceputnumarin EuropaCentrali. Clasificatprintre protozoarele in ubicuitare naturi.,a fost descrisia orn Ei cdine,pisic&, uneleanimaie(iepure, ;oareci,gobolani). prechistgi Se g6seqte formXvegetativi(trofozoid), sub formade existenla chist(fig.9.28.).Chistulresprezintd (siiptlmdui,luni) qi, in acelagi in mediul lnconjurbtor chisturilorseface Transrniterea timp, gi formain-fectaut6. aerogen. numaiin condifile in caremacroorBoalaapare ganismui prezint[ aitorarea imunitXfiicelu]are. Infestarea evoiueazlmonosistemic, singurulorganafectatfiind pulmonul. Incubalia bolii este 20-60dezi1e. Parazirul de de a putut fi cultivacin vitro iar modalitarea infestare nu a omului nu €stebinedefrnit[ Factori de risc pentnl imbolnivire. Boala nu se este ciinic, daci macroorganismul imunocommanifestd petenl. Foane mu\i copii in virsti de 4 ani, aparent au de spe shn5.togi, rimri decelabile anticoqpr cifici demonstrabiil prin imunofluorescen[5. indirect[ sauRFC. categorii bo]navicu risc crescut Exist[ cAteva de de cie sunt reprezentate copiii cate imbokrlvire. Aceastea in suferi deboli maligne(leucemiiacute. special). supuqi unui fratament cronic cu meciicamente citostatice. care au qi aciiuneimunosupresivX. alt grup de copij este Un al ceior cu defectecongenitale apbrlrri imune, at6l a1e ale imunitdlii celuiale(lirrfocite Tl, c6t gi ale imunitdlii

| 221

carinii. Aspect Fig. 9.28, Pneumoniecu Pneumocystis histologic. cu Chist maiur {5-B mrn diametru), I pleiomodici intrachlstici. coiapsul Prin sporozoizi maturse elibereazicei 8 trofozoizi, chistuiui care infesieazi restul alveoleior.

umorale (hipo. sau agiobulinemia congenital6). Premarurii gi copiii cu malnutrifie severi au imunitateacompromisd gi devin gazde ale parazirului in cazul in care cumuieazfl gi condigia unei spitaiizfui prelungite, care creqte riscul unor contacte infeclioase srense, Stadiul PrD, al bolii SIDA, in care infecliile oportuniste sun,in frecvent, constituie un factor major de risc pentru imbolnbvire. Factorul vdrst[ este-extrem de semnificativ. boaia evoiuAnd cu prec[dere Ia sugarul din primui trirnestru de vial[ sau la orice vArstd ]a boinavii cu imunilate celular[ sever deprimatd. in anteeedenteleunor boinavi s-au raportat crire prelungite de prednison. ScEderea numdrului limfociteior CDo* sub 1.500/mml sub virsta de I an sau sub 200/rmn3sub virsta de 6 ani reprezintl importante elementc de risc pentru bolnavir infecrali HIV. Stirile de mainutrife avansatdau imunitatea umora]6 intactl, in schimb suferdde un oeficit marcat aJimunit5fii ceiulare (iimfocite T). Se cunoagteintencgiunea malnutrilie-infeclie, mai ales dagi ne referim la irifecliile cu germeni oporrunigti (Pneumocysris carinii fiind inclus in aceastdcategorie). ReactiviLateaimuni a sugariior atrepsici este comparabil5 cu cea din stdrile cie imunodeficienti primard. Ce1mai precoce semn de deprimare a sislemuiui imun esie pierderea func$ilor specializate aie limfocileLor T. Rec.unoa$tereaimunodeficienlei celulare ia sugarui cu malnutrilie recomandl ca aceasti categorie de copii sd fie constani suspecnte de infecgii opofiuniste gi sI fie supravegheat[ acfiv in acest sens. Copiii cu hipogamaglobulinemie congenitalS au intacti funcfia Limfociteior T. Pentru limitarea efectelor contamin[rii macroorganismului cu Pnewmocystis carinii, anticorpii specifici au un rol bine definit. Activitatea normal5 a limfocitelor T nu pare suficienrl penft'ua preveniimboinivirea; astfel,defecteiecongenirale aie imunitlli.i umorale se constituie ca factori de risc penru aceasti afecliune. Infeclia cu CMV pare sE reprezinte un alt factor favorizant pentru irnbolndvire. Copii care fac boala cumuieazl de obicei 2-3 factoi de risc (viirsta micb, premarurirate,malnutriqie,piurispitaiizare, iufecqieHIV srmpromatice.l. Manif'estS.rileclinice. Deburul bolij esteinsidios gi cronic nu sunt examnali el ,.scapi" dac5sugarii spitaiizaEi riguros. Copiluir6mfue afebrii. cu curba ponderalh piattr, avdnd un aspect,,pugin infloritor". Treptat. se instaleazi 1use, la ilceput total necaracteristici, neinsogite de care tr[deazb afectarea cdilor modificlri auscuJratorii., respiratorii inferioare. CurAnd, tusea e$le secondati de tahipnee, semncieosebit important dacl esteinterpretat de corespunzltor. Tahipneea esteprogresivd.qi permanenli, uneori evoiueazi sxtrem de rapid, in cdteva ole. in perioadade starea boiii tabloul clinic estecompiet, dar, dacl estediagnosricatin aceast[ faz[, supraviefuirea bolnavului nu mai estesiswd.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

222

Esen|iald in PEDIATRIE - editiaa 2-a

Anamneza evidengiaz5 prematuritategi pluri spitalizare; susarul arevdrstade 2-3 luni, esteafebril, cu stareagenerald variabil inflqenlatd. Tuqegte spastic foarre frecvenr, iar tahipneea este de ordinul'80-100 inspiragii/minur. Se asociazl cianoza perioronazall apoi generaiizatX.care inigial se ameiioreaz[ sub oxigen (oxigenodependentd), insi ulterior nu mai esteinfluenlath.Nuan!acianozeieste particularX,,.caardezia". Copilul preziari rot complexul de simpi.ornecare trideazd biocul alveolo-capiiar (bl!t6i . ale aripilor nasului. tigaj supra- si infrasternal, geamdt, sputd. aerat[ carese sculge din nas gi gur[). TabJoulerav de ilsuficienl.5 respiratoneesteintr-un conlrastremarcirbil cu semnele fizice puimonare (s5race)-Focareje de bronhoah'eolitl interceptate auscuitator, ca gi febra, pot fi inierprctate ca supraiufecgie bacreriani asociati, Dulata totalli a bolii este de 2-6 sipti.m6ni, cu o msdie de 3 siiptdmflni. DacI meclicafia specificir se adminisrr€azl doar in faza de insuiicienld respiratorie constituirl, efecrul rcrupeuric favorabii nu poare fi ob{inut. Fig.9,29. Pneumoniecu Pneumocystis carinji,Aspecl Complicafii. Ceie mai frecvente compiicagii sunt radlologic. Microopacitati sjtuateperihilar, tsn_ cu dinl6 Jaevolutie cetreperiferie. accidenteiemecanice(pneumotoru qi pneumornediastin), Zoneleoeriferice aie cAmpuiilor pulmonare sunt emfizematoase. care surr.in chiar dacZ sugarii nu au fost asisragi respiralor Leziunile suni bilaterale. Sugarde 3 lunl,distrofic cu apamtede ventila$e cu presir-rne ozjriv i. Suprainfecgia p gr. lt-ill, pJurispitalizat, neqativ. HIV bacteriandesteo probabilitateplauzibild pentm un sugar piurispitaiizat cu imunitatea conpromisi. dar demonstrarea ei intra vitani esteprobiematic5. Exarnene de laborator" Modificlrile radiologice sunt sugestivepentru diagnostic. prirnele opacir:Xgi sunr situate perihilar qi au tendinla sI evolueze spre periferia cirnpurilorpuimonarc. La inceput. zoneie periferice sunt emfizematoase. Arnbii piimAni sunt afec'"alj; nu se relnarcd ieziuni uniiareraie ing 9.29). Inilial a fost descds un clesen granular, comp;rabiJ fin cu imasinea boiii membranelorhiaiine la nou nlscut. in cu'rsul evoluEiei apar numeroase zone de infiltralie glnnuiarS. diserninate pe ambele cdrnpuri pulmonare, Baal anatomicda acestormicloopacitfti estereprezenuri.X de infiltrat interstilial, exsudat alveolar parazitar qi aiveoie atelecraziate (fig 9.30.). Exist[ qi zone localizate de emfizern, care pot evolua spre suprafele mai rnari hiperlransparenre (cdliva mm ciiamenu),dAndpllmdnului un a.spect reticuJar.S-a clescris ciriar un emfizem ,,in halsu". careinconjoarEcircular mici zcne condensate.Cdnd tulburlrile de ventilagieau devenit foarte g:"ave, pllminLri estehipoaerat gi se descrieaspectul de ,,geammat". Bronhograma aeriaa5 se detageaz[net pe acestfbnd de opaciratedifuzl de furtensitate subcostall Nu existi limiadenoparii gi nici rec5cieriradiologice dupd vi:rdecare.Remisiunearadiologicd esteparaie)bcu cea ciinicd gi consti in revenirea ia normal a imaginilor puimonare, Emfizemul interstilial sun'ine ca o conrplicalie, iiind Flg. 9.30. Pneumonlecu Pneumocystlscarinit, aspecl urmat de pneumotorax qi pneumomediastin, care adaugi. radiof gic. Opacitdti micron o adularecare cuprind o componenti.resrictivE insuficienfei respiratorii prin bloc .intregcempulpulmonar,sugerAndaspectulde aiveoio-capilargi intunecLmult prognosticulbolnavului. mat".Bronhogram6 ,,geam aerian6,

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Capitoluis-Pneum.ologie | 223
regir-rnea rficati a lobului superior Cel mai fr-ecvent, stlng r[rnine demndde orice leziune.Modificlrile radioIr,rgice paraleiecu sunt evcllugia clinicdin'l0Iodiutrecazuri. gi mixte (intestiliale alveoiar Modificirile radiologice pun problernede diagnostic diferen!ial parenchimatoase) cu tuberculozamiliari, brongioiita,aspectnlpuimonar al cardiacela sugar ldiagnosticul este uneori insuficienqei laclioiogici). inrposibii,dacbdispunemnumai de setnioiogia aspectradiologicvirtual HistiociLoza are,de asemenea. X cr carittii: gi sLrperpozabii pueumoniacu Ptteunuscvsris p n e u m . o n i an t e r s t i l i a l l i i m f o c i t a r l s a u h i p e l p i a z i a i pulnronari limfoidl <iinSIDA pot aveaimagini sistilare. modificiri, cu exceplia I{emogrrma nu evidengiazd nu une.i eozinofilii de 20-30-407o,ca.re estecoustanti (nu s e x . i s t i r n o n o c i t o z X a up l e i o c i t o z l ) . H i p e r c a i c e m i a ( l:- 1-5 gi metaboiice mglcil)parel fi secundarlacidozei specificl pentru aceasffi a fosr consideratl o mani-festare boall. Dozarea gazelor sanguineevidengiazlhipoxie, hipercai:ieqi acidozd metabolic[ {PaO. < 60 mmHg, PatO, > 50 mmHg, pFI sanguin< 7.3). ECG deutonventriculului drept. Cre$terea sh'eazi supra?nclrcarea iactice (LDF{) peste nivelului seric al dehidrogenaz.ei diagnostic de 500 IJI/I constituie, asemenea, elem.-ntde un Poziti'''. se Diagnosliculetiologicde certitudine poatesusgine nnnrai prin demonsrarea intra vitam a parazituiui in alveoieie puirxonare, Au fost imagi.nateo mulljtudine d e t e h n i c i ( t o a t e d i n c a t e g o r i a c e i o r e t i c h e t a t ec a invazive;, carepennit aceasti vizuaiizare.Ne reierim ia pe biopsia puimonari deschisi.,aspiragia ac prin punclie pelcutanl- i:iopsie transbronho.scopici, ranstoracicl periaj brongic, aspirat Iaheal sau laringotraheal. S-a parazitul specuiat ideea sugariiinghit sputagi s-acirutat cd in lichidui de spiitrtur[ gastrich (specificitateamelodei estemodesti, dar tehnicaDu este invazivl). Preparatele astfe)obginute coloreazi difer-eniiu pentru evidenlierea se forrrsl or vegetativeicoloragiaMay-Griinwalci-Gien:sa) saua chisilrilor (perelii se coioreaz[ specificin coloralia Gram-Wejgert.cu aniiini. fenicatfl).Cea rnai utiiizati secretiei laringotratehnici in laranoastri estecercetarea gi lamelorprinceledoui rehrrici. Parazitui heaie colorarea mai poatefi identiilcat prin tehnici de imunofluorescenii sau cri o coloialie mai modern[, GMS lGontori ntetiten a.rnine,y i r nit rate). i l t, cu Trofozoidul (fonna vegetativl; se cclioreaziL Ma1,gi este o foima{june orralarX, rolr-rndi Criinwalci-Giernsa sau rririfonrf,. deiimitati de o rismbranl finl, in inteo riorui cireia segbseqte masi mucoidl careesteparazitirl insugi,unicelular.Fornreletinsre au 1,i-2 p, pe cAnd au a ciovedit MicroscopiaelectronicS. formeieadi.rlte 5 pr. e e x r s t e r r l a n l u n e r o a s e x p a n s i u n i l - r b L t i a lra n i v e i u l e nremlrraneillarazituit"ti. are in Forira cieoreciiist 2 saurniii mulli nLrciei. tirnp de ce fbrma chistici esterotundd.are dirnensiuni 8 u, gi rrer rci'ringente 8 corpiintrachistici eviderrliagi rlai'ginilc prin colora{ia Giernsa, carcnu .impregneazii gi pereele insi chistic. Pentru coiorareaperelilor ciristuliior se poate sau utliza coiorafiaargentich Gonror-i-Grocou mai bine (pereqiichisturjlorsunt coioragie Gram-Wei-9en cunoscuta Prin exarnene seroicrvizibiii colorali in violel-negricios). gice sepor punein evidenliranticorpi anti-pneumocystis cu valoarede diagnostic,darrolul ior protectornu a puiut fi ciemonstrat. A n a t o m i e p a t o l o g i c i . A s i l e c t u l m a c r o s c o p i ca l pul.rnoni permite susp unea etio I ogiei prre rnoniei. ici u Ior rorsie-i'it,lacee, conslslenla clr Plinrlnii sunLde culoar-e densitatea parenchicrescutl,avAndcuioarea.1i omogenfl, qi mului hepatic.Nu existi crepitagii proba clociniaziej estepozitivir. NLiexistl secretii ia exprirnareaorganuiui, ci numai o cantitate de sdnge din care se pot recoita alnpr€ntece se fixeazdin alcool nretjlic sauCarnoi,,ciupl care se coloreazl stafldardgi examineazl ia irnersie, AlSturi de lezjunj tipice existi z.ane bronhoalveoliti de bacteriand. sugerind suprairrfecgia Examenul histopatological pllminiior evidenqiazl infiltrat limfo-mon ocitar gi piasrrocitar iani velui in ersti{iului^ care este muit ingroqat qi edernaiiat. cie Alveolelesunt,.coimatate" o subsranilPAS pozitivi" argenticil demonsucazi cu aspectde ,,fagure".Coioraqra ci aceslexsudataiveoiarcn su'ucturiareolarl esteaicituir ceiule alveolare,macrofage aiveolare qi din paraziEi, detritusuriceiuiare(fig. 9.31.).in unele alveole se pot evidenlia mernbranehiaiine. lngrogarea interstiliulur colabeazi alveoielecaredevin atelectaiice.S-a mai norat asocierea ceiuie cu incluzii tipice penrru CMV (boala cu incj uzijl or ci tonregalice). Evolufie. DacI bo]navuJ nu prirnegte tratarnent specific in timp uril, evoiulia esrc invadabii fatal5. Pe ]oturile de copii care au primit ratarnent specific, dar care a fost instituit tardiv. morralitatea se nlendne mare (30-50Va\. careevolueaz.d mcarte subitl ca ExistI cazuri atip:ice, la sugari aparentslrrltorsiqi forrne siienlioaseclinic, detectabile cioar iadiologic gi prin RFC. Foarte caracteri.sticipentru bolnavul iniectat HI\/ estefilareatendintl vorba la recidivl a bolii. Este greu de stabilit dac! e.ste de o iniesrareprimitivir sau de reacrivareauneia larcnre. azitar in infestarea Tratament. Tratamentul anripar recurge la doul rnedi:amente cclttsictt Pttet,unocy,rilr specificit. deratea avsa rrctir-rne Pcnranzitlirn i.sotltionctl un chimioterapicdin gmpa este decAtrestui avind toxicitate rnai ;-edu.si diamidinelor, Are gnrpurluiqi fiind rnai uqol de adrnini.strat. menrblilor unni numlr Inare de protozoare. ac(iunetoxic[ asupra cafirii. Se acceplircI poseCi prinrre careSiPneurnoc-],.sdJ pat Administ':'atI etrteral, si acliunesecrndirri fungiciclii. (set'econrandl nurnaicalea binein circulatrie se absoarbe inaccepuibiie ). de i.ni.. ceai.v. fiild grer,'nti efecteadver.se D i n t r e e f e c t e l e a d v e r s ea l e p e n t a n r i d i n e is e c i t e a z i a f e c t a r e uu n c l i e i r c n a l e( f 3 7 o ) .a n o r n a l i ir l e f t r l r c l i e i t

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

224

Esenlialulin PEDIATR|E- ediliaa 2.a

Fig. 9.31' Pneumonie pneumocystis cu carinii, aspecthistologic. Infiltrat limfomonocitar prasmociiar niveiul gi ia interstifiuiui, estemultingrogar care gi edemaliat. Alveoiele sunt,,co{matate' subsladepAS pozitiua, cu.o cu aspectde.fagure".Exsudatul aiveolar struduraareolarS cu esre alcituii din parazili, celuiele aiveoiare, macrofaoe etc.

hepatice (9 V4, IttpogJtcenie (6Vo),tulbur.Xrj hematologice (Biseptol, Seprrin, Sumetroiirn) se gisegte sub 3 forme Ei (4.2To),r'ash cutanar(7,5Vo),hipocalcemie (I,2To),reactie medicamentoase, anume:tabletecle480 mg confin6nd gi iocali la sediul injecliilor (18%). Dupd adminisrrarea sa 400 mg SX4Z gi 80 mg TMp, suspensie oralh de uz intravenoas[, apareirnediat hipotensiune anerial6 sever{, pediatr.iccare conlile 200 mg SMZ qi 40mg TMppenrru care ar putea fi ameninf6toarede via1i.. 5 ml (o lingurill) gi un produs pentru adminisrrarei.r,., . Doza recornan<jati es{ede 34 mgkg/zi. in adminis_ care conEine40 mg SMZ qi 80 mg TMp pentru 5 rni. trare zi lnic d'unicd, ir: tramuscular. Durata tratamentului Doza antiparazitard e6te mai .mare <iecAl rloza estede 10- I 4 zile iar doza totald nu trebuje si riepEgeasci convenfl onal5, fi in d recomandatej 5 - 700 mgkg/ zj SMZ 56 mgftglcurS. Unii autori recomancld.,la sf0rgitul sau 15-20 mgfkg/ziTMP, Sepreferi4dozepe zi. Duraia intervalului. aciministrareain zile alternatjve, preparaml curei de fat4ment estede lA44 zr\e.Medicamentr:l poare rlm6nAnd fixar in lesuturi (ficar gi rinicjri) o perioad5 induce deficiengi de acid folic qi poare avea ca efecre 'adverse lung[ de timp (iuni), ceeace il r.ecomandd penuu acliuni megaiobiasrozd,leucopenie, rombocitopenie. profilactice. 757odintre efectele adversesunt de naturi dermatoiogici. Pnmeie semnede arneiiorarese aEteaptX .Qe mei rl e n i c t" i , ^ dupd 4_6 zile u e co-v.t r s s+ a 9 *o r i , ,v x r ^sxd- t u r i , gr l^o:s-i r e , c e f a l e e . i . -J ,, de la prima administrare. DacEse r€ugeste adminisharea Admimstrat in forme uqoaresau medii cleboall. asigurl medicarnentuiui timp de 9 ziie consecutiv, se poarespera vindecarein 7'/Tc dintre cazuri. ia vrndecarein procent de 63To, Studii comparative asupra efectelor terapeutice ale In concluzie, tl-aramentelescurte sau adminislrate celor doul medicamente nu au ardtat superiorjratea tardiv nu au ef'ectul scontat.Modul de aciiune a penra_ evidentd a nici unuia ciintreele. dar efecteie aciverse aie nridinei esrecel de iniribare a dihidrofolat reductazei, pentamidinei sunr nrai seyere.Formele cu aclministrare Arunci cAnds-a descoperitaceast[actir.rne specificd, oral5pot aveaabsorbiiedigestivl variabrl5,de aceeaesle s-a recolnandatca tratament alternativ cotrimoxazolLrl, mai sigur ca in primeie zile s[ se administreze o doz6de medicament compus din suifametoxazol (SMZ) (care incdrcare (se suplimenteazd daza cu l l4l. i n h i b i i n m o d c o m p e t i t i v t r a n s f o r m a r e aa c i d u l u i Asocierea ratamenrului antibiotic (oxacilini 100 paraaminobenzoic in dihidrofolat) qi trimethoprim mg/kg/zi + gentamicin Fi5-6 mgkgizi) se impune. supra_ (l'MP) (care inhibX dihidrofoiar reducraza.enzimi. care infecgiile fiind adeseaposibile. Rezultarul favorabil se reduce acidul dihidrofolic in acid rerrahidrofolic). instaleazi dupl r"rn intenal de 1aten1f,. Medicainentul afecteazi astfel sinieza purinelor. Rezultate favorabile asupra ritrnului respirator se Raponul convenljonal al acestordoui componente cu a$teaptl la 7-i0 zile, cregrereaPaO, dupi B-9 zile. actiure sinergicd esre de 5/l pentru SMZlTMp. ameliorlri radiologice duptr9-12 zi]e. Dacd in pdmelb g Preparatuleste iivrat sub diferite denumiri comerciale zile de ratament nu s-a obgilrulnicj ur-ref'ectterapeutic,

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

zlJ

hiperreactivitatebrongicX.Factorul patogenic centralil reprezintd inflamagia cronic[ a cdijor aeriene care determini.,'la indivizii susc€pribili, episoaderecurente cle wheezing gi tuse, in speciai noctumtr, ace.stea fiind asociatecu obsnucEie difuztr a cliior aeriene,care esre adeseareversibili spsntan sau cu tratan-tent. Epiderniologie-Astmul brongicesteceamai frecventl boali cronic[ a copiiui Lri, avin d o preva]enfri de ] 0- I 5 Vo, cu importante varialii intre difeite zone ale lumij. A r r r o x i m a t i v C r 0 7 o .i r t r e b o l n a v i i a s t m a t i c i s u n r d diagnosticaqi copilirrie, Scatisticirecento (djn anul in 2001) aratl cI aproximariv 5 milioane de copii din SU-A sufer[ de astmbronpic, care determin5 peste 3 miiioane de vizite rnedicaie an, pesteun miiion ciepr ezentiirila pe servicijlede urgen$ anualgi cca 170.000spitaiizirri/an. Se estimeazdci morbiditatea gi mortaiitatea prjn astm bronqic sunt in crestere. Romlinia. i -1TVo in clinue copii suferl de astm brongic,dar boaja esre subdiagnosticatii' Particularitdli ierapeuiice bolnavii SIDA la cu Se estimeazi ci in Europa 15-339o clintre copii prezir:t5 cAtevaepisoade wheezingin primii cincj anj cieviaF. Durat;rtratamenrulrrj de estede ?l ztleqi se face clr cele 2 medicamenre Un procent important dintre sugarij cu wheezlng au amintite.cotrin:oxazoluIqi perrramidina. preCispozrgie asiln brongic.atestadprin valori crescute Intri. in discuEie la asocierea glucocorticoizi,carereduc de reaclia inflamatorie gi cresc gansele supravietuire. aieIgE qi rdspuns pozitiv ia testelecutanateia aeroaierged. cie -(-au mai Dropusaeroso-li suflaclant. deoarece Cftr:evArsta 6-9 ani, riscui creqe,in specialdacdsxistl de . cu s^a jstoric de asur la maml gi/sairde eczernl in prirnul demcn-strat in aceasti. ci iufeclie oportunistl existi cjeficit an de snrfactantgi asuei se e>lplici tencJin[a colabarea de viafl. de alveoleior. ja Genetica astrnului bronqic. Susceptibilirarea asrru La un numlr de limfocite CDr* sub 200/rnmi pentru bron$ic estc condiEionatir gerretic.O serie ciepararnetn, copilul pese 6 ani, riscul reclderii estefoartemare.de aceea componenti ai fenotipr_rlui ;rstmaric,cum sunt nivelele se impune profiiaxia infectiej st pn.eumocystis serice ale IgE total gi igE specifice, rispunsui ia reste carinii. \/aloriie de risc difertr in iun.r,. cle ,,,6.rsri cutanete pneumoalergeni, cu (l500immr nivelul eozinofiielorin sling:, sub I an, 750irnmrintre t -2 ani, 500immr intre l-6 ani). hiperreactivitatea brongic5(HRB) ia resruJ provocare de Cei mai folosit nredicarnentpenrru profilaxie esce cu metiicoli.ni sau histaminS., dererirrinare au geneticl gi cotlimoxazolul,in dozi de 1.50 sunt uriJizali penrru diagnostic. Studii ger:eticerecente mg/mr, oral,in douirdoze, 3 ziie succesiv/sdprlmini sau in zile alternative. Unij au ficut posibilL inrocmirea hi4ii genelor responsabile autori opteazi pentru adrninisuarea de alergieqi astm (L1bel l.). rneciicamentului 9.1 sub foi:uriide aerosoii. Se obseryb ci o anume manifestare component_d a Tot suo formd Ceaerosoiiseaiministreazl pentamiciina fenotipuluiastmaticesiecondigionati genecale sunr de (300 mg/m?)saurca alternativl recolnandati-i localizate mai mulgicrorrozomidiferigi,iar pe aceiagi pe bolnavjior carenu tolereazd aerosolicu penramidini, 4 mg/kg/dozi, cromozotn, dar in loc:.rsuri dif'erite.sunr locahzategene acimrnisrratli.r,. la 2-4 sdptirnAni. c a r e c o n t r o i e a z i c o m p o ! - t a m e n t e i f e r .t e . A c e s i d i Sunt consicieralia avea risc de infecgiein primeie 6 poliTormisnr. generic(tabel 9.12.; accencuar, influentatin luni sugariiniscugrdin mame HI!,pozitive. marerni.surl de apartenenla rasiai5,. corespunde unui larg E x i s t i g i a l r en r e d i c a m e n c e i , c u m s u n tr r i m e t r e x a r spectrLr manifestd.ci no cie ciinice gi biologice. Str-rdii genetice (i.v.), piritrexim (oral) sau asocierea inrre rrimerrexar+ suplimenlare au derrsnstrat o importan[i relalie intre dapson.Cele mai noi rnedicam€nte sunL DFMO ldifluorpolimorfismul geneticmenlioltatgi natogeniaastmuiui '-: * aril ^ irivLrr , - . i r , - - r ),r n : ^ . - ' Jr,ru,idr r-,r:ulonfciapson protoxalt de fier). + bronsic. Astfei, au fost descrise gene care regleazi Eficacitateaorofiiax.iei scade incirier!airnbclindvirii la 70Zo de rispunsul imun, cum suntcelecareinduc sinreza IgE de Ia 12Tadintre lroinaviiinfectagi HIV, afla1iin stadiu]p"D.. s a n c o n t r o l e a z 5a c t i v i t a t e a m u s c u l a t u r i i b r o n q i c e . Controlul recepton:lui pentru interleulcina,= (IL,",) sr1. c o d i f i c a td e g e n e d e p e c r o m o z o m u l l 1 p ) . c o n t r o l u l ASTMUL BFt0N$tc produceriilimfocireior CD,use afl6 pe cromozomui (2 q). Definifie:Asrmulbrongic esteo boaldpulmonari Acesle limfocjte au rol in r.egiarea niveluiui serical ig E, cronicicaracterjzati obstrucgia prin t,arjabiid rever:si- Anticorpii careblocheaz6 gi CD,* pot inhiba slnreza IgE. de 'oilI a ciilor resp.iratorii, in{ian:a1ia cb.ilor respiratorii gi Grupul de citokine controlate de cromozomul 5 (cl) are

autorii recomandS inlocuirea medicamentului cu cel aiternaciv.Rezultate superioare se obgin dacd se recurge ia administrarea pareuterali.. Tratamenfulboiii se completeazd tratamentsuponiv cu (PEV pentru rehidratare, alimentagieparenteraii. sau reechilibrare acido.bazic[). Oxigenoterapia aducebeneficii in fazele inigraie,dar esrefbrb efect in formele de gravitare exremd. cdnd copiiul rirndne cianozat cjrizu sub tzojet!., Vindecareasedeclardcind bolnavul revine ia frecvenga respiratorienormali., gazeie sanguine.se normaiizeazd, gi aparerezoiutie raciiolog:ci. Vindecarease produce lent, intr-un interval de 2-8 slptdmAni. Nu existhdale in literaturXcaresi atesteefectul favorabil al adminisrbrii de garnagiobulinEi.r,.. dar bazindu-ne pe recomandiriie teoretice qi deliciengeie de ttp/drare umolaji a boinavilr:r,utilizdnd acestadjuvantte_rapeutic. se poaresperala un eiect terapeuticrcmarcabil.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful