Prof. dr Dragiša M.

Tolmač
Prof. dr Slavica S. PrvulovićTEHNOLOGIJE OBRADE PROIZVODA
Rešeni primeri i zadaci
Univerzitet u Novom Sadu
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”
Zrenjanin, 2012.

BIBLIOTEKA
UDŽBENIKA2012.
1

Prof. dr Dragiša M. Tolmač
Prof. dr Slavica S. Prvulović
TEHNOLOGIJE OBRADE PROIZVODA
Rešeni primeri i zadaci


Univerzitet u Novom Sadu
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”
Zrenjanin, 2012.


2

Prof. dr Dragiša M. Tolmač, dipl. inž. maš.
Prof. dr Slavica S. Prvulović, dipl. inž. maš.


TEHNOLOGIJE OBRADE PROIZVODA
Rešeni primeri i zadaci

Recenzenti:

Prof. dr Miroslav Lambić, dipl. inž. maš.
Prof. dr Živoslav Adamović, dipl. inž. maš.


Izdavač:
Univerzitet u Novom Sadu
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin.

Za izdavača:
Prof. dr Milan Pavlović, dipl. inž. maš. dekan

Glavni i odgovorni urednik:
Prof. dr Dragiša Tolmač

ISBNTiraž: 100 kom

Odlukom Nastavno naučnog Veća Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Univerziteta u
Novom Sadu, ova publikacija se štampa kao udzbenik.
CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske Novi Sad
3
SADRŽAJ


PREDGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Cilj projekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Istorijski razvoj preduzeća Livnica "Kikinda" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tehnički opis vreteništa uređaja za unutrašnje brušenje . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radionički crtež vretena uređaja za unutrašnje brušenje . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tehnički opis vretena uređaja za unutrašnje brušenje . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1 ODREĐIVANJE KARAKTERISTIKA PRIPREMKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.1 Vrste pripremka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2 Dimenzije pripremka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.1 Dodaci za obradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.2 Prečnik pripremka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.3 Dužina pripremka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.4 Skica pripremka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2 IZBOR MAŠINA ALATKI ZA OBRADU REZANJEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3 REDOSLED OPERACIJA I ZAHVATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4 IZBOR REZNOG ALATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1 Izbor reznih alata za obradu na univerzalnom strugu . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2 Izbor reznih alata za obradu na horizontalnoj glodalici . . . . . . . . . . . . . 23
4.3 Izbor reznih alata za obradu na brusilicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5 IZBOR MERNOG I POMOĆNOG PRIBORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6 IZBOR I PRORAČUN MERODAVNIH REŽIMA REZANJA . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.1 Tablični prikaz parametara merodavnog režima rezanja . . . . . . . . . . . . 59
7 TEHNOLOŠKE LISTE OBRADE MAŠINSKOG DELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
PRILOZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Rezni alat sa pločicom od tvrdog metala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Podaci o dodacima za obradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
ZAKLJUČAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984
PREDGOVOR

Osnovni preduslov za postizanje kvaliteta proizvoda (mašinskih delova dobijenih tehnologijom
skidanja strugotine) je izrada projekta tehnologije tj. projekta tehnološkog postupka – procesa izrade
mašinskog dela.
U okviru ove publikacije dat je projekat tehnologije izrade konkretnog mašinskog dela:
“Vreteno uređaja za brušenje”. U izloženoj materiji dati su svi relevantni sadržaji jednog tehnološkog
postupka, kao što su: određivanje dimenzija pripremka, izbor mašina alatki za obradu rezanjem, izbor
reznog alata, izbor mernog i pomoćnog pribora, izbor i proračun merodavnih režima obrade i
tehnološke liste obrade mašinskog dela.
Prezentovana materija u ovoj publikaciji treba da posluži studentima pri izradi projektnih radova,
rešavanju ispitnih zadataka i kao literatura u inženjerskoj praksi.


AUTORI


5


UVOD
Projekat tehnologije izrade mašinskog dela – vretena uređaja za unutrašnje brušenje, je realizovan u
preduzeću Livnica – Kikinda. Na narednih nekoliko strana, dat je kratak istorijat datog preduzeća.


Cilj projekta

Osnovni cilj izrade projekta tehnologije jeste iznalaženje najoptimalnijeg tehnološkog procesa
izrade datog mašinskog dela – vretena uređaja za unutrašnje brušenje.
Pod tehnološkim procesom mašinske obrade skidanjem strugotine podrazumeva se sistematska
i postupna promena oblika sirovog komada – pripremka, da bi se dobio gotov mašinski deo – izradak,
određenog oblika, dimenzija i kvaliteta površina. Redosled i tok postupnih izmena pripremka definiše
se pre nego što se pristupi obradi, a što predstavlja osnovu za projektovanje tehnološkog procesa.
Tehnološkom pripremom rešavaju se zadaci tehnološkog karaktera, u koje spadaju:
- analiza tehničkog crteža i tehnologičnost konstrukcije,
- izbor karakteristika pripremka,
- izbor mašina alatki,
- redosled operacija i zahvata,
- izbor reznih alata, steznih pribora i mernih instrumenata,
- određivanje merodavnih režima obrade,
- izrada tehnološke dokumentacije.
Adekvatnim projektovanjem tehnološkog procesa povećava se ekonomičnost i produktivnost
proizvodnje i postiže racionalno korišćenje materijala, mašina, alata i radne snage. Zato se pri
projektovanju tehnološkog procesa moraju tražiti najpovoljnija rešenja koja će obezbediti zahtevani
kvalitet uz najmanje troškove.
U cilju definisanja kompletnog tehnološkog procesa izrade, konsultovani su stručnjaci u
konstrukcionom i tehnološkom birou pogona “brusilica” preduzeća Livnica “Kikinda” iz Kikinde,
usled čega će se u nastavku projekta, izneti i istorijat ovog preduzeća.
6
Istorijski razvoj preduzeća Livnica “Kikinda”

Vlasnik ciglane, (današnja Industrija građevinskog materijala “Toza Marković”) gospodin
Mihalj Bon, uputio je Velikokikindskom gradskom veću molbu sledeće sadržine:
“Poštovano veće, želim u Velikoj Kikindi, na području naše ciglane da podignemo livnicu i
parnu fabriku mašina, to na osnovu projekta pod a/a i tehničkog opisa 2/a. Molimo da nam se, nakon
propisno održane rasprave, na licu mesta izda dozvola mesnog prava, ujedno izjavljujemo, da ne
zahtevamo prisustvo obrtnog nadzornika na raspravi”.
Interesantno je videti i šta je zapisano i u tehničkom opisu kojeg je gospodin Bon uputio
Velikokikindskom gradskom veću:
“Za svoje i tuđe potrebe gvožđarija, namerni smo podići livnicu i fabriku mašinerije. Podići će
se na području naše parne ciglane po planu pod a/a u zgradi od cigle sa crepom pokrivenom. Dužina
građevine biće 65,5 metara, a širina 15,20 metara i sastojaće se od dva odeljenja i to: od livnice po
nacrtu pod “A” i radionice po nacrtu pod “B”. U livnici na mestu označenom pod “C” smestiće se peć
sa mehom za topljenje 10-12 meteri sirovog gvožđa. U livnici će biti još i forme smeštene. U odeljenju
za proizvodnju mašinerija nalaziće se četiri struga, tri bušilice, dva stola za struganje gvožđa, tri
komada “šapin” mašine, razni strojevi za proizvodnju alata i stolovi za montiranje. Parna mašina parne
ciglane teraće mašine pomoću transmisije. Točkovi pojedinih mašina, kao i okretni kaiševi, biće u
potpunosti u omotu, da ničija telesna sigurnost ne dođe u opasnost. Livnica i fabrika mašinerija biće
podignuta na području naše ciglane izvan grada, to susedi nisu zainteresovani”.
Iz dokumenata se saznaje da je 24. juna Velikokikindsko gradsko veće razmatralo molbu, da bi
27. juna 1908. godine donelo odluku kojom se odobrava podizanje livnice i fabrike mašina.
U radionici je tada, nakon osnivanja, radilo dvadesetak radnika, uglavnom strugara, bravara,
kovača i stolara. Pošto su ciglarski proizvodi imali dobru prođu na tržištu, vršena su ulaganja u
proširenje ciglane. Posle šest godina od osnivanja u radionici je radilo 50 radnika. U radionici su ubrzo
proizvođene mašine ne samo za potrebe ove ciglane, nego i za druga ciglarska preduzeća.
Nakon izbijanja rata 1914. godine austrougarske vlasti su ispoljile veliko interesovanje za ovaj
pogon jer je ocenjeno da može koristiti u ratne svrhe. Pomognuta je nabavka savremenije opreme i
preduzeće je uključeno u ratnu proizvodnju. Zadatak je bio da se proizvode neki delovi za naoružanje,
među kojima i granate za malokalibarske topove.
Austrougarske vlasti ne samo što su iz Praga i Budimpešte dopremile nove mašine, već je
doveden i jedan broj stručnjaka. Oni su osposobili radnike za nove proizvodne zadatke i to je bio važan
faktor u razvoju preduzeća, jer radnici su stekli iskustvo koje je kasnije mnogo značilo.
Posle Prvog svetskog rata radionica je predstavljala zapravo jednu malu fabriku. U njoj je tada
radilo 80 radnika. U to vreme kao potreba, s obzirom na asortiman proizvodnje, nametnula se i
proizvodnja sivog liva. Bila je, dakle, potrebna livnica. I već 1920. godine instalirana je livnica sivog
liva. Dogradnjom novog kapaciteta fabrika igra značajnu ulogu u razvoju mašinske industrije na
području Vojvodine, pa i na teritoriji Srbije. U tom periodu je radilo 150-160 radnika.
Godina 1927. je važna u istoriji ove fabrike. Naime, te godine, pošto se toliko razvila, ova
fabrika izlazi iz sastava ciglane i registruje se kao samostalno preduzeće.


U nameri da proširi i unapredi proizvodnju, vlasnik 1932. godine gradi “Simens – Martinovu”
peć za proizvodnju čelika ali se ispostavilo da nije rentabilna te je malo radila.
Velika svetska ekonomska kriza nije mimoišla ni ovu fabriku, pa je vlasnik 1932. godine
smanjio proizvodnju sa 80 na 30 tona sivog liva i otpustio veliki broj radnika. Uz to, radno vreme se
povećava na 12 do 14 sati dnevno.
U Kikindi je 1936. godine organizovan veliki štrajk radnika. Štrajkovalo je 5000 do 6000
radnika otvoreno se suprotstavljajući svojim poslodavcima. Među njima su bili i radnici livnice
gospodina Bona.
Bez obzira na minimalne ustupke poslodavaca, štrajk je pokazao čvrstu odlučnost radnika da se
ne pomire tadašnjim stanjem i teškim radnim uslovima.
7
Pred Drugi svetski rat u livnici je radilo oko 160 radnika. Godišnja proizvodnja sivog liva
iznosila je oko 500, a temper liva oko 100 tona. Kada je Jugoslavija okupirana prestao je rad u livnici.
Proizvodnja se nije odvijala do 1943. godine kada je nemačka komanda ponovo organizovala rad.
Radilo je samo 65 radnika koji su ostvarivali godišnju proizvodnju od 85 tona sivog liva.
Šestog oktobra 1944. godine oslobođena je Kikinda, a devet dana kasnije, dakle 15. oktobra
obnavlja se redovna proizvodnja u fabrici. Proizvodni program sačinjavale su: bunarske pumpe,
trgovački mašinski liv (za peći, građevinske mašine i ostalo), zatim pegle na ugalj, mašinske stege,
temper liv (delovi za okov i pribor, ključevi i drugi odlivci), građevinske mašine za proizvodnju crepa i
cigle i zidne bušilice. Bio je to proizvodni program i u naredne tri godine, a počelo je bez ijednog
tehničara ili inženjera. Uloga rukovodilaca proizvodnje poverena je visoko kvalifikovanim radnicima.
U 1945. godini proizvodnja se odvijala uz dosta poteškoća, pogotovo kada je reč o nabavci
sirovina koje su sporo dopremane jer nije bilo dobrih saobraćajnih veza.
U 1946. godini prilike su već znatno bolje. Zaposlen je veći broj radnika i poboljšana
organizacija posla. Podaci govore da je proizvedeno 798 tona gotovih proizvoda. Na kraju te godine
bilo je zaposleno 292 radnika i službenika. Od toga, u proizvodnji je radilo 225 radnika. Iako kolektiv
nije imao na raspolaganju potrebnu opremu, sirovinu, alat pa ni kompletiranu radnu snagu, sve je to
nadoknađivano velikim radnim entuzijazmom. Uz veliko požrtvovanje, radeći u dve, pa i tri smene,
već u drugoj godini nakon oslobođenja zemlje dostignuta je proizvodnja iz 1939. godine , kada je inače
fabrika bila opremljenija i u njoj radilo znatno više radnika.
Za 1947. godinu planom je bilo utvrđeno da se proizvede 798 tona raznih proizvoda. Plan je ne
samo realizovan, nego i znatno prebačen – proizvedeno je 1228 tona proizvoda. Na kraju te godine u
preduzeću su bila zaposlena 362 radnika.
Tokom 1954. godine sačinjen je definitivni program rekonstrukcije i potpisan ugovor o izradi
investicionog elaborata za novo preduzeće sa projektantskim zavodom “Mašinoprojekt”. Izrađen je i
odobren deo deo projekta za nabavku mašina za obradu fitinga iz Zapadne Nemačke.Radilo se o
nabavci šest specijalnih mašina. Predstavnici livnice posetili su neka preduzeća za proizvodnju fitinga i
izradu pomenutih mašina. Na osnovu dobijenog kredita zaključen je ugovor o kupovini 6 mašina sa
rokom isporuke: oktobar 1955. godine. Važno je takođe istaći da je započela i izrada specijalnih
mašina Livnice za obradu fitinga, kao i modela i ostalog pribora potrebnog za odlivanje fitinga.
U 1955. godini izgrađena je mašinska hala površine 2220 [m
2
]. U odeljenju za proizvodnju
fitinga ugrađeno je 18 mašina sopstvene proizvodnje. Te godine, naime, proizvedeno je 63 tone fitinga,
od čega je 55 tona izvezeno na strano tržište. U pogonu livnice ugrađeno je 18 pneumatskih presa.


Planom razvoja do 1962. godine postavljen je zadatak da se na kraju te godine ostvari
proizvodnja od 3600 tona temper liva, 1800 tona sivog liva, 840 tona mašina, 1500 tona fitinga, 30000
komada peći i štednjaka, 200 tona ručnog alata i isto toliko artikala široke potrošnje.
Preduzeće 1964. godine izgrađuje temper livnicu za automobilsku industriju, proširuje i osvaja
proizvodnju brusilica u pogonu alatnih mašina, rekonstruiše i modernizuje pogon za obradu fitinga. U
krugu preduzeća 1965. godine gradi se moderan fabrički restoran društvene ishrane.
Za period 1969 – 1978 može se slobodno reći da su godine najkrupnijih investicionih
poduhvata, godine u kojima su ostvareni pravi graditeljski podvizi, godine u kojima su radni ljudi ove
metalske radne organizacije ubrali najbogatije plodove svog truda.
U 1969. godini fabrika temperovanog liva dobila je novu tempernicu firme “Ludvig” kapaciteta
6000 tona godišnje. Cilj je bio za kupce pridobiti evropske fobrike automobila. I već prve isporuke
odlivaka “Opelu” govorile su da će se u tome uspeti. Nova tempernica, najnovija i automatizovana,
omogućila je bolji prostorni raspored opreme i proširenje kapaciteta u pogonu temperovanog liva. Na
slobodnoj površini dodata je nova linija za proizvodnju odlivaka za “Opel”.Te 1969. godine fabrika
temperovanog liva, sa opremom kakvu imaju i najpoznatije svetske firme, koja inače već odavno
zadovoljava potrebe naše zemlje u robnom livu i fitinzima, stiče legitimitet za još veći prodor na
inostrano tržište. Ni u fabrici alatnih mašina se ne okleva. Dobijena je licenca za novi tip brusilice
AFD od “Fortune”, što je, kako je onda upoređivano, isto toliko značajno koliko i nova tempernica u
8
fabrici temperovanog liva. I u pogonu fitinga, decembarskih dana 1969. Godine, očekivalo se da iz
uvoza prispe nova moderna cinkarnica koja će omogućiti mnogo lakši rad. Te godine nazirao se i
završetak još jedne nove fabrike – livnice nodularnog i sivog liva, lep objekat sa, do tada,
najmodernijom opremom. U pogonu alatnih mašina usvojena je proizvodnja takozvanog “finiforma”.
Imajući u vidu da je ovaj uređaj godinama kupovan od licencnog partnera “Fortune”, onda to još kako
mnogo znači, tim više što su u ovoj firmi mislili da je “finiform” neosvojiv za kikindsku livnicu.
Međutim, u Livnici su se odlučili da reše problem poravnavanja brusne ploče prema profilu radnog
predmeta koji se obrađuje. Ozbiljan i sistematski rad urodio je plodom: osvojena je proizvodnja
“finiforma” za brusilice. Prema nalazima kontrole, postignut je pa čak i prestignut kvalitet uvoznih
“finiforma”. Kada se zna da ovaj uređaj spada u kategoriju visoko preciznih proizvoda, da se samo u
jednoj seriji uštede znatna novčana sredstva, da je koeficijent ekonomičnosti vrlo visok, da se Livnica
oslobodila ne malog uvoza, da je kolektiv bogatiji za još jedno stručno i tehnološko saznanje – onda je
jasno da je reč o veoma važnom uspehu.
Na izložbi industrijskih proizvoda u Pekingu, Livnica je bia zastupljena sa brusilicom za
okruglo brušenje , tip AFB 300. Ova specijalna brusilica sa ugrađenim elektronskim uređajem za
aktivnu kontrolu i uređajem za automatsko upravljanje posmakom izazvala je veliko interesovanje
posetilaca, a domaćini izložbe su brusilicu Livnice i otkupili.
Shvaćeno je da se u periodu do 1975. godine mora učiniti razvojni skok uproizvodnji alatnih
mašina.
Imalo se pri tome u vidu koliko su drugi svetski proizvođači u tom domenu otišli daleko, što se
moglo saznati na evropskim sajmovima alatnih mašina, na kojima je uočavan veliki napredak za samo
godinu dana. Znalo se da je tendencija u proizvodnji alatljika da se sve više koristi numerička tehnika
gde god je to moguće, da se sve više radi na automatizovanju mašina alatki koristeći se najnovijim
tehničkim rešenjima.Dotadašnja orijentacija na brusilicu kao osnovni proizvod ocenjena je ispravnom, s tim što bi
se, pored brusilica za spoljašnje kružno i ravno brušenje, proizvodile i brusilice za unutrašnje brušenje.
Za osvajanje proizvodnje ovih brusilica postojali su dobri preduslovi, a svakako najvredniji je bio
desetogodišnje iskustvo u proizvodnji prva dva tipa alatljika. Tržište je tražilo sve više specijalizovane
brusilice na bazi osnovnih modela, a naročito: brusilice za jedan mašinski deo ili operaciju i brusilicu
povećane tačnosti.
Do kraja 1972. godine , tadašnjem Sovjetskom Savezu, bilo je potrebno isporučiti devet
specijalnih mašina; brusilice tipa AFD 630 i AEP – 45. Stručnjake Livnice i sve koji direktno rade na
proizvodnji brusilica očekuje odgovoran posao, jer od kvaliteta ovih devet mašina zavise dalji poslovni
aranžmani sa Sovjetskim Savezom. Kasnije se pokazalo da je Livnica znala iskoristiti šansu koja joj se
pružila.
Septembra 1974. godine , prvi put u tadašnjoj Jugoslaviji, proizvedena je brusilica za
unutrašnje brušenje. Proizvedena je po licenci američke firme “Brayant”. Bila je to još jedna radna
pobeda u dugom spisku zapaženih rezultata, koji ne privlače pažnju samo u našoj zemlji.
Dana 28. aprila 1975. godine počela je sa radom nova fabrika alatnih mašina. Kupljena je
visoko kvalitetna oprema koja obezbeđuje ne samo veliku produktivnost, nego i visoku preciznost i
visok kvalitet. Nove mašine mnogo olakšavaju rad i skraćuju vreme obrade mnogih mašinskih delova.
Na novim mašinama trajanje pojedinih operacija meri se minutima, a ranije su za te iste operacije bili
potrebni sati. Kada se tome doda da se na njima daleko lakše postiže tražena preciznost a time i
odgovarajući kvalitet, kao i da se neki ručni poslovi zamenjuju mašinskim radom, onda je jasno da iz
svega toga proizilaze i bolji proizvodni rezultati.
Prednosti nove hale sa termokonstantnim uslovima došle su do izražaja baš tih dana kada su
rađene precizne automatske brusilice za SSSR na kojima se mora obezbediti tačnost od 0,4 mikrona,
odnosno 0,0004 milimetra.
9


Pogled na deo proizvodnog prostora fabrike alatnih mašina


Polovinom februara 1976. godine još jedan deo graditeljskih poslova u okviru ostvarivanja
zamašnog investicionog projekta priveden je kraju. U pogonu temper livnice puštena je u pogon
“disamatik” linija za proizvodnju sitnih odlivaka, pretežno cevnih spojeva, odnosno fitinga. Nova
oprema u ovoj livnici predstavlja najviši domet livarstva. Ugradnja najsavremenije opreme omogućuje
godišnju proizvodnju ove vrste odlivaka u količini od 8200 tona. Oprema je nabavljena u Danskoj. U
odnosu na raniju, kapacitet ove mehanizacije je povećan za više od 3000 tona. I ne dobija se samo veća
količina, nego i bolji kvalitet proizvoda, što je uvek u prvom planu. I ne samo to, već i poboljšanje
uslova rada. Pored ostalog, ugrađeni su i uređaji za prečišćavanje prašine. Sredstva za kupovinu
elektronskog računara odobrena su 16. februara.
Između predstavnika Livnice i poznate svetske firme “General Motors”, 8. juna 1976. godine,
obavljeni su uspešni razgovori. Potpisan je sporazum o nameri sklapanja ugovora o zaedničkom
ulaganju u izgradnju fabrike automobilskih delova i pogona za njihovu finalnu obradu. Tako je posle
dvogodišnjih razgovora vođenih u više navrata učinjen prvi konkretan korak u ostvarivanju zamisli da
u Kikindi “General Motors” i Livnica zajednički izgrade proizvodne kapacitete.
Tih dana završena je investicija u livnici nodularnog i sivog liva, čime je omogućeno znatno
povećanje proizvodnih kapaciteta. U ovom novom objektu, nadograđenom na postojeći, u kojem je
instalirana elektroindukciona topionica sa četiri peći, automatska linija za kalupovanje, i savremena
jezgrovnica i čistionica, omogućeno je da se godišnje proizvodi 16000 tona odlivaka od nodularnog
liva, što znači da se dotadašnja proizvodnja uvećava četiri puta.
Iz Novog Sada, 27. juna, stigla je važna vest: Livnica “Kikinda” (tadašnja Livnica željeza i
tempera) i “General Motors” svečano su potpisali ugovor o zajedničkom ulaganju u izgradnju fabrike
za finalnu obradu automobilskih delova. Ugovorom je predviđeno da će se izgraditi livnica
temperovanog liva kapaciteta 15000 tona odlivaka godišnje i pogon za mašinsku obradu tih odlivaka
kapaciteta 10000 tona godišnje, s tim da će se kasnije povećati na celokupnu proizvodnju.
Prema programu izgradnje, livnica je izgrađena za 36 meseci, a pogon za obradu odlivaka za
24 meseca. Realizacijom ovog projekta omogućilo se otvaranje 1000 radnih mesta. Naziv ove
zajedničke fabrike, koja ima svojstvo radne organizacije, jeste: Industrija delova automobila – IDA.
U Livnici “Kikinda” opredeljeni su za sledeće osnovne smernice razvoja:
10
- primenom najnovijih naučnih i drugih saznanja graditi i razvijati proizvodne kapacitete za
preradu i obradu metala, proizvodnju najsavremenijih alatnih mašina, posebno brusilica za
vrlo preciznu obradu, agregatnih jedinica, proizvodnih linija sa najsavremenijom
automatizacijom i primenom numeričkog upravljanja proizvodnog procesa;
- graditi i razvijati kapacitete za preradu lakih i obojenih metala, kao i sintetičkih i drugih
novih materijala, vodeći računa o racionalnosti u proizvodnji i primeni istih;
- pri razvoju kapaciteta i proizvoda zadovoljiti dva osnovna uslova: prvi – najviši kvalitet,
drugi – konkurentnost na domaćem i svetskom tržištu;
- razvoj infrastrukturnih i drugih dobara koji će omogućiti najviši nivo ličnog i društvenog
standarda radnika.

Tehnički opis vreteništa uređaja za unutrašnje brušenje

Uređaj za unutrašnje brušenje jeste deo opcione periferijalne opreme brusilica za kružno
brušenje između šiljaka. Montira se na vrtenište glavnog vretena, a uređaj ima sopstveni pogon.


Slika 1. Šematski prikaz sklopa vreteništa uređaja za unutrašnje brušenje

Obzirom da se od zahvata obrade unutrašnjim brušenjem zahteva visoka tačnost, kako u
pogledu izrađenih dimenzija tako i kvaliteta obrađenih površina, vretenište uređaja za unutrašnje
brušenje (slika 1), izrađeno je sa visokom preciznošću.
Na završetku vretena (sl. 1, poz. 1) vrši se montaža remenice.Ovaj mašinski deo izrađen je od
čelika za cementaciju; podvrgnut je termičkoj obradi u cilju povećanja tvrdoće površinskih slojeva i
većim je delom obrađen brušenjem. Prisutan je visok nivo tačnosti dimenzija, a izraženi su i zahtevi za
minimalnim odstupanjem oblika i položaja. Ovo je neophodno, između ostalog, iz razloga što se sa
remenicom ostvaruje konusni spoj te se zahteva visok kvalitet površine konusnog dela završetka
vretena kako bi se ostvarile odgovarajuće međumolekularne sile na dodirnoj površi ovih elemenata.
11
Takođe na ovom mašinskom delu vrši se montaža para kugličnih ležaja kao i odgovarajućeg oboda
lavirintskog zaptivača. Između ovog dela i unutrašnje čaure ostvaren je navojni spoj.
Lavirintskim zaptivačima (sl. 1, poz. 2) vrši se sprečavanje prodora vlage i nečistoće iz
spoljašnje sredine u prostor gde se nalaze ležaji. Zaptivanje se vrši mašću koje se unosi u zazor između
oboda ležaja. Ovi zaptivači imaju neograničen vek trajanja jer nema kontakta između pokretne i
nepokretne zaptivne površi. Upravo iz tog razloga su našli primenu u ovoj konstrukciji jer, obzirom na
visoke radne brojeve obrtaja vretena, zaptivači sa dodirom zaptivnih površi ne zadovoljavaju potrebni
radni vek.
Radi ostvarivanja ravnomerne raspodele zaptivne masti pri radnim uslovima, potrebno je
obezbediti ujednačen zazor među obodima zaptivača, o čemu je potrebno naročito voditi računa pri
montaži. Obodi su navojnim spojem povezani sa odgovarajućim krajevima vretena odnosno spoljašnje
čaure.
Kuglični ležaji (sl. 1, poz. 3) obezbeđuju postizanje visokih učestanosti okretanja vretena uz
minimalne gubitke koji nastaju kao posledica trenja.
Spoljšnjom čaurom (sl.1, poz. 4) elementi vreteništa povezuju se u celinu. Karakteriše se
visokom tačnošću dimenzija kao i minimalnim odstupanjima oblika i položaja.
Unutrašnja čaura (sl. 1, poz. 5) povezuje krajeve vretena i u sklopu sa njima predstavlja vreteno
uređaja za unutrašnje brušenje. Relativno je velike dužine, te se, u cilju dinamičke stabilnosti i pri
najvećem broju obrtaja, izrađuje veoma precizno.
Distantnim čaurama (sl. 1, poz. 6) ostvaruje se prenošenje aksijalnih sila, koje nastaju u toku
realizacije zahvata unutrašnjeg brušenja kao posledica sila koje se javljaju pri rezanju, sa vretena na
spoljašnju čauru odnosno kućište uređaja, povezujući odgovarajuće unutrašnje tj. spoljšnje kolute
ležaja.
Izlaz vretena za montažu tocila (sl.1, poz. 7) predstavlja mašinski deo čija je tehnologija izrade
predmet ovog rada, te će se njegov tehnički opis izneti zasebno.

12
Radionički crtež vretena uređaja za unutrašnje brušenje
13

Tehnički opis vretena uređaja za unutrašnje brušenje

Od ovog mašinskog dela zahteva se visoka dinamička stabilnost i pri najvećoj učestanosti
okretanja vratila. Obzirom da se radi o elementu uređaja za unutrašnje brušenje kojim je moguće
ostvariti, kako visoku tačnost izrađene dimenzije tako i visok kvalitet obrađene površine, nameće se
zaključak da je i ovaj mašinski deo, kao i ostali činioci sklopa vreteništa, izrađen sa visokom
preciznošću.
Vreteno je izrađeno od čelika za cementaciju Č.4320. Termo – hemijskom obradom
cementacijom i nakon toga termičkom obradom kaljenjem tvrdoća površinskih slojeva se znatno
povećava. Obrada cementacijom uglavnom uzrokuje deformacije obratka i netačnost prethodno “na
meru” izrađenih dimenzija. Iz tog razloga je neophodna obrada brušenjem cementiranih površina.
Konusom 1:6, visokog kvaliteta površine ostvarenog finim brušenjem, omogućena je veza sa
tocilom. Sa čela konusa, odnosno mašinskog dela, izrađena je rupa na kojoj se, u toku montaže urezuje
odgovarajući navoj, te se priteznim vijkom sprečava aksijalno pomeranje tocila. Narezivanje navoja za
postavljanje oboda zaptivača (cilindrična površina na prečniku d=35[mm], omeđena oborenim ivicama
2/30°), takođe se vrši u toku montaže. Veza između konusnog dela vretena i tocila ne mora biti
direktna već se može ostvariti i pomoću adekvatne čaure. Položaj remenice i tocila na vretenu uređaja
za unutrašnje brušenje prikazan je na slici 2.
Visoki zahtevi u pogledu dozvoljenog radijalnog bacanja i odstupanja od upravnosti izraženi su
upravo na dimenzijama, odnosno površinama, koje imaju direktan uticaj na tačnost sklopa vretena.
1 – Pritezni vijak
2 – Čaura
3 – Navrtka
4 – Izlaz vretena za montažu tocila
5 – Tocilo
6 – Remenica
7 – Izlaz vretena za montažu remenice
8 – Pljosnati kaišSlika 2. Šematski prikaz sklopa tocila i remenice sa vretenom uređaja za unutrašnje brušenje
Ø E – Prečnik tocila
Ø Q – Prečnik navrke
Ø G – Prečnik čaure na mestu tocila
Ø D – Prečnik remenice
W – Debljina navrtke
F – Širina tocila
H – Rastojanje čela tocila i oboda zaptivača
T – Širina pljosnatog kaiša
C – Širina remenice
R – Rastojanje čela remenice i oboda zaptivača
14
Određivanje karakteristika pripremka

Vrsta pripremka

Pri izboru vrste i oblika pripremka potrebno je voditi računa o nizu faktora. Najvažniji su:
- stepen složenosti konstrukcije dela;
- veličina serije, odnosno tip proizvodnje;
- metode obrade;
- eksploatacioni uslovi mašinskog dela;
- zahtevani nivo kvaliteta i dr.
Vodeći računa o nabrojanim uticajnim faktorima, najoptimalniji izbor vrste i oblika pripremka
jeste valjana šipka kružnog poprečnog preseka normalne tačnosti od Č.4320.

Dimenzije pripremka
Dodaci za obradu

Dodatak za obradu, u bilo kojem zahvatu ili operaciji nekog tehnološkog procesa, prvi je
element režima rezanja kojeg treba odrediti na racionalan način. Dodatak ne sme biti suviše velik, jer
bi se u procesu obrade materijal pripremka nepotrebno transformisao u strugotinu, ali ni suviše mali,
jer se u tom slučaju, u posmatranom zahvatu, ne bi uklonile greške nastale prethodnom obradom.
Svakom zahvatu odgovara tačno definisana veličina dodatka za obradu koja se određuje na
osnovu prethodno određenih (proračunom, na osnovu preporuka itd.) veličina parcijalnih dodataka za
obradu δ
I,
δ
II
i δ
III
.

Slika 1.1 Ukupni i parcijalni dodaci za obradu

Parcijalni dodatak δ
I
odnosi se na maksimalnu hrapavost (visinu mikroneravnina) površine
obrađene u prethodnom zahvatu.

Debljina defektnog sloja, neposredno ispod površine obrađene takođe u prethodnom zahvatu,
obuhvaćena je parcijalnim dodatkom δ
II
. Defektnost materijala (u graničnom sloju), ispod obrađene
površine u prethodnom zahvatu, sastoji se u njegovoj značajno izmenjenoj strukturi: povećanim
naponima, razorenim kristalima, odugljenisanim mestima, pojavi mikropukotina itd. Ovo je sve
posledica visokih temperatura u zoni rezanja i, pre svega, visokih napona koji nastaju ispod sečiva
15
reznog klina (u toku realizacije prethodnog zahvata). Mikropukotine nastale usled toga mogu se znatno
proširiti, ako se, nakon ovakve obrade rezanjem, obavlja bilo termička ili termičko – hemijska obrada
mašinskog dela. Posledica prethodno iznetog jeste znatno smanjena dinamička izdržljivost izratka.
Treći parcijalni dodatak za obradu (δ
III
) obuhvata niz nepovoljnih posledica nastalih u
prethodnom zahvatu – greške oblika (greške pravosti, ravnosti, cilindričnosti itd.), greške uzajamnog
položaja osa i površina, greške stezanja, baziranja itd.
Ukupni dodatak za obradu (δ) jeste zbir parcijalnih dodataka za obradu (δ=δ
I

II

III
), čija je
veličina tačno definisana obzirom na karakteristike posmatranog zahvata.
Dodaci za obradu (obzirom na veći broj parametara – klase tačnosti pripremka, gabaritnih
dimenzija izratka itd.), za tipove zahvata u okviru odgovarajuće operacije, istraženi su i
sistematizovani za praktičnu upotrebu.

Prečnik pripremka

d
p
'
= d
max
+ δ
1
+ δ
2
+ δ
3
= 48 ± 0,1 + 3 + 1,2 + 0,45 = 52,65 ± 0,1 [mm], gde je:

- δ
1
= 3 [mm] – dodatak po prečniku pri spoljašnjoj gruboj obradi struganjem, za pripremak od
valjanog materijala normalne tačnosti, u uslovima velikoserijske i masovne proizvodnje (N= 4500
kom.);
- δ
2
= 1,2 [mm] – dodatak po prečniku pri spoljašnjoj finoj obradi struganjem;
- δ
3
= 0,45 [mm] – dodatak po prečniku pri spoljašnjem kružnom brušenju između šiljaka kaljenih
izradaka.
Standardni prečnik pripremka prema JUS C. B3. 022 (čelik u šipkama kružnog poprečnog
preseka):
d
ps
= 55 [mm].
Obzirom da se obrada struganjem realizuje na univerzalnom strugu tipa HN500, kod kojeg prečnik
otvora glavnog vretena iznosi D
v
= 52 [mm], to se odsecanje pripremaka na potrebnu dužinu vrši na
odgovarajućoj testeri.

Dužina pripremka

L
p
'
= L
max
+ 2δ
1p
+ 2δ
2p
= 202
+0,2
+ 2·1,9 + 2·1,1 = 208
+0,2
[mm], gde je:

δ
1p
= 1,9 [mm] – dodatak pri poprečnoj gruboj obradi struganjem;
δ
2p
= 1,1 [mm] – dodatak pri poprečnoj finoj obradi struganjem.

Prema tome, dimenzije pripremka jesu: d
ps
x L
p
= ø55 x 208
+0,2
[mm]16
Skica pripremka sa dodacima za obradu


Napomena: ne sencene povrsine, van konture obratka, predstavljaju dodatke za
finu obradu struganjem odnosno dodatke za obradu brusenjem
17
Izbor mašina alatki za obradu rezanjem

- Univerzalni strug

Proizvođač i model (tip) mašine: Livnica “Kikinda” – HN 500
Snaga motora: P
m
= 5,15 [kW]
Maksimalni prečnik obrade: d
max
= 500 [mm]
Visina šiljaka: h
šiljaka
= 250 [mm]
Maksimalno rastojanje između šiljaka: L
max
= 1000 [mm]
Prečnik otvora glavnog vretena: D
vretena
= 52 [mm]
Brojevi obrtaja glavnog vretena: Oblast: n=16 do 1600 [o/min]
Broj stupnjeva: 21
Koraci: 1. Uzdužna obrada:
Oblast: s= 0,05 do 1,4 [mm/o]
Broj stupnjeva: 35
2. Poprečna obrada:
Oblast: s= 0,033 do 0,9 [mm/o]
Broj stupnjeva: 35
Napomena: Maksimalni poprečni presek tela noža:
b x h = 25 x 25 [mm]

- Univerzalna brusilica za kružno brušenje između šiljaka

Proizvođač i model (tip) mašine: Livnica “Kikinda” – AFB 300
Snaga motora: Glavnog vretena: P
m
= 3 [kW]
Vretena radnog predmeta: P
rp
= 0,6 [kW]
Maksimalni prečnik obrade: d
max
= 100 [mm]
Visina šiljaka: h
šiljaka
= 135 [mm]
Rastojanje između šiljaka: L
šiljaka
= 300 [mm]
Maksimalno uzdužno pomeranje stola: L
sumax
= 300 [mm]
Maksimalni ugao zakretanja stola: Φ
max
= 12 [°]
Brojevi obrtaja: 1. Glavnog vretena:
Oblast: n= 950 do 2310 [o/min.]
Broj promena kontinualan
2. Vretena stezača radnog predmeta:
Oblast: n
rp
= 63 do 800 [o/min.]
Broj promena kontinualan
Koraci: 1. Stola:
Oblast: s
s
= 0,05 do 8 [mm/o]
Broj promena kontinualan
2. Nosača glavnog vretena:
Oblast: s
gv
= 0,001 do 2 [mm/o]
Broj promena kontinualan


18
- Horizontalna glodalica

Proizvođač i model (tip) mašine: ILR Železnik – UG 400
Snaga motora: P
m
= 10 [kW]
Maksimalno rastojanje glavnog vretena i gornje površine
stola:
L
max
= 380 [mm]
Dimenzije stola: b
s
x h
s
= 1600 x 400 [mm]
Maksimalna pomeranja stola: L
umax
= 900 [mm]
L
pmax
= 320 [mm]
L
vmax
= 350 [mm]
Brojevi obrtaja glavnog vretena: Oblast: n=30 do 1500 [o/min.]
Broj stupnjeva: 18
Koraci: s
uzdužno
= 23,5 do 1180 [mm/min.]
s
poprečno
= 23,5 do 1180 [mm/min.]
s
vertikalno
= 8 do 390 [mm/min.]

- Brusilica za ravno brušenje

Proizvođač i model (tip) mašine: Livnica “Kikinda” – URB - A
Snaga motora: P
m
= 4 [kW]
Dimenzije stola: L
s
x B
s
= 800 x 300 [mm]
Maksimalno uzdužno pomeranje stola: L
umax
= 570 [mm]
Maksimalna širina brušenja: L
pmax
= 350 [mm]
Maksimalno rastojanje površine stola i ose glavnog vretena: H
max
= 500 [mm]
Broj obrtaja glavnog vretena: n
t
= 1400 i 2800 [o/min.]
Brzina radnog stola:
(kontinualno promenljiva)
V
st
= 1 do 25 [m/min.]
Opseg poprečnih koraka:
(kontinualno promenljivih)
s
p
= 2 do 20 [mm/hod]
Opseg vertikalnih koraka:
(kontinualno promenljivih)
s
v
= 0,005 do 0,02 [mm/hod]
Magnetna ploča: L
m
x B
m
= 500 x 300 [mm]
Neto težina: 2200 [kg]
19
Redosled operacija i zahvata

1. Obrada na testeri:

Redni broj stezanja i
zahvata
Naziv zahvata
I 1. Odsecanje na dužinu L
p
= 208
+0,2
[mm]

2. Obrada na univerzalnom strugu:

Redni broj stezanja i
zahvata
Naziv zahvata
II 1. Poprečna gruba obrada čela na dužinu:
L = L
p
– δ
1p
= 208
+0,2
– 1,9 = 206
+0,3
[mm]
II 2. Poprečna fina obrada čela na dužinu:
L = L
p
– (δ
1p
+ δ
2p
) = 208
+0,2
– 1,9 – 1,1 = 205
+0,2
[mm]
II 3. Izrada središnjeg gnezda A6,3 JUS M. A5. 210
II 4. Uzdužna gruba obrada na prečnik:
d = 48±0,1 + δ
2
+ δ
3
= 48±0,1 + 1,2 + 0,45 = 49,65±0,1 [mm]
i dužinu L = 182 [mm]
II 5. Uzdužna fina obrada na prečnik:
d = 48±0,1 + δ
3
= 48±0,1 + 0,45 = 48,45±0,1 [mm]
i dužinu L = 182 [mm]
II 6. Uzdužna gruba obrada na prečnik:
d = 28,4
+0,2
+ δ
2
+ δ
3
= 28,4
+0,2
+ 1,2 + 0,45 = 30,05
+0,2
[mm]
i dužinu L = 56,1
+0,1
– δ
2p
– δ
3p
= 56,1
+0,1
– 1,1 – 0,5 = 54,5
+0,1
[mm]
II 7. Uzdužna fina obrada na prečnik:
d = 28,4
+0,2
+ δ
3
= 28,4
+0,2
+ 0,45 = 28,85
+0,2
[mm]
i dužinu L = 56,1
+0,1
– δ
3p
= 56,1
+0,1
– 0,5 = 55,6
+0,1
[mm]
II 8. Uzdužna gruba obrada na prečnik:
d = 35,4
+0,2
+ δ
2
+ δ
3
= 35,4
+0,2
+ 1,2 + 0,45 = 37,05
+0,2
[mm]
i dužinu L = 172,1
+0,1
– δ
2p
– δ
3p
= 172,1
+0,1
– 1,1 – 0,5 = 170,5
+0,1
[mm]
II 9. Uzdužna fina obrada na prečnik:
d = 35,4
+0,2
+ δ
3
= 35,4
+0,2
+ 0,45 = 35,85
+0,2
[mm]
i dužinu L = 172,1
+0,1
– δ
3p
= 172,1
+0,1
– 0,5 = 171,6
+0,1
[mm]
II 10. Izrada konusa 1:6 prema kontrolniku, sa dodatkom za brušenje
(D = 28,85
+0,2
[mm], L = 42,1
+0,1
[mm])
II 11. Grubo struganje rupe sa čela, na prečnik:
D = 13,4
+0,2
– δ
2
– δ
3
= 13,4
+0,2
– 1 – 0,3 = 12,1
+0,2
[mm]
i dubinu L = 13 – δ
2p
= 13 – 1,1 = 11,9 [mm]
II 12. Fino struganje rupe na prečnik:
D = 13,4
+0,2
– δ
3
= 13,4
+0,2
– 0,3 = 13,1
+0,2
[mm]
i dubinu L = 11,9 [mm]

20
3. Obrada na horizontalnoj glodalici

Redni broj stezanja i
zahvata
Naziv zahvata
III 1. Simetrično grubo glodanje žlebova za OK24, na rastojanje:
L = 24
–0,1
+ 2(δ
2
+ δ
3
) = 24
–0,1
+ 2(0,7 + 0,3) = 26
–0,1
[mm]
(širina B = 9 [mm])
III 2. Simetrično fino glodanje žlebova za OK 24, na rastojanje:
L = 24
–0,1
+ 2δ
3
= 24
–0,1
+ 2·0,3 = 24,6
–0,1
[mm]
(širina B = 9 [mm])

4. Termička obrada

IV 1. Cementacija na dubinu h = 0,8 [mm], bez kaljenja.
Dno rupe ø13,1
+0,1
[mm] obavezno zaštititi od cementacije.

5. Obrada na univerzalnom strugu

Redni broj stezanja i
zahvata
Naziv zahvata
V 1. Poprečna gruba obrada drugog čela na dužinu:
L = 202
+0,2
+ δ
2p
= 202
+0,2
+ 1,1 = 203,1
+0,2
[mm]
V 2. Poprečna fina obrada drugog čela na dužinu: L = 202
+0,2
[mm]
V 3. Izrada središnjeg gnezda: A2,5 JUS M. A5. 210
V 4. Uzdužna gruba obrada na prečnik: d = 16 + δ
2
= 16 + 1,2 = 17,2 [mm]
i dužinu L = 14 – δ
2p
= 14 – 1,1 = 12,9 [mm]
V 5. Uzdužna fina obrada na prečnik d = 16 [mm] i dužinu L = 12,9 [mm]
V 6. Uzdužna gruba obrada na prečnik:
d = 18 + δ
2
+ δ
3
= 18 + 1,2 + 0,45 = 19,65 [mm]
i dužinu L = 20
+0,2
– δ
2p
– δ
3p
= 20
+0,2
– 1,1 – 0,5 = 18,4
+0,2
[mm]
V 7. Uzdužna fina obrada na prečnik:
d = 18 + δ
3
= 18 + 0,45 = 18,45 [mm]
i dužinu L = 20
+0,2
– δ
3p
= 20
+0,2
– 0,5 = 19,5
+0,2
[mm]
V 8. Izrada žleba za izlaz alata: B 1 x 0,2 JUS M. A5. 030
V 9. Izrada useka na mali prečnik navoja: d = 13,8 [mm], širine b = 3 [mm],
na rastojanju L = 14 [mm] od čela
V 10. Obaranje ivica 1/45° na prečniku d = 16 [mm]
V 11. Struganje navoja M16 x 1 [mm]
VI 12. Uzdužna gruba obrada na prečnik:
d = 43,4
+0,2
+ δ
2
+ δ
3
= 43,4
+0,2
+ 1,2 + 0,45 = 45,05
+0,2
[mm]
i dužinu L = 2,9 [mm]
VI 13. Uzdužna fina obrada na prečnik:
d = 43,4
+0,2
+ δ
3
= 43,4
+0,2
+ 0,45 = 43,85
+0,2
[mm] i dužinu L = 4 [mm]
VI 14. Izrada žleba za izlaz alata: B 1 x 0,2 JUS M. A5. 030
VI 15. Izrada useka na prečnik: d = 31 [mm], širine b = 2 [mm]
VI 16. Obaranje ivica 2/30°
VI 17. Obaranje ivice 1/45° sa čela
VII 18. Fino struganje dna rupe na dubinu L = 13 [mm]

6. Termička obrada

VIII 1. Kaljenje i otpuštanje na 50±2 HRC
21

7. Obrada na univerzalnoj brusilici za kružno brušenje između šiljaka

Redni broj stezanja i
zahvata
Naziv zahvata
IX 1. Grubo brušenje prečnika d = 43,85
+0,2
[mm], na prečnik:
d = 43,4
+0,2
+ 0,2δ
3
= 43,4
+0,2
+ 0,2·0,45 ≈ 43,5
+0,2
[mm]
IX 2. Fino brušenje prečnika d = 43,5
+0,2
[mm] na prečnik d = 43,4
+0,2
[mm]
IX 3. Grubo brušenje obe cilindrične površi prečnika d = 35,85
+0,2
[mm]
na prečnik d = 35,4
+0,2
+ 0,2δ
3
= 35,4
+0,2
+ 0,2·0,45 ≈ 35,5
+0,2
[mm]
i naslona, čisto i strogo uspravno, na dužinu:
L = 172,1
+0,1
– 0,2δ
3p
= 172,1
+0,1
– 0,2·0,5 = 172
+0,1
[mm]
IX 4. Fino brušenje obe cilindrične površi prečnika d = 35,5
+0,2
[mm]
na prečnik d = 35,4
+0,2
[mm] i naslona, čisto i strogo uspravno, na dužinu
L = 172,1
+0,1
[mm]
IX 5. Grubo brušenje prečnika d = 28,85
+0,2
[mm] na prečnik
d = 28,4
+0,2
+ 0,2δ
3
= 28,4
+0,2
+ 0,2·0,45 ≈ 28,5
+0,2
[mm] i naslona na
dužinu L = 56,1
+0,1
– 0,2δ
3p
= 56,1
+0,1
– 0,2·0,5 = 56
+0,1
[mm]
IX 6. Fino brušenje prečnika d = 28,5
+0,2
[mm] na prečnik d = 28,4
+0,2
[mm]
i naslona na dužinu L = 56,1
+0,1
[mm]
IX 7. Grubo brušenje konusa 1:6 prema kontrolniku sa dodatkom za završno brušenje
IX 8. Fino brušenje konusa 1:6 prema kontrolniku
(D = 28,4
+0,2
[mm], L = 42,1
+0,1
[mm])
X 9. Grubo brušenje rupe na prečnik
d = 13,4
+0,2
– 0,2δ
3
= 13,4
+0,2
– 0,2·0,3 ≈ 13,3
+0,2
[mm]
X 10. Fino brušenje rupe na prečnik d = 13,4
+0,2
[mm]
XI 11. Grubo brušenje prečnika d = 48,45 ± 0,1 [mm], na prečnik:
d = 48 ± 0,1 + 0,2δ
3
= 48 ± 0,1 + 0,2·0,45 ≈ 48,1 ± 0,1 [mm]
XI 12. Fino brušenje prečnika d = 48,1 ± 0,1 [mm] na prečnik d = 48 ± 0,1 [mm]
XI 13. Grubo brušenje prečnika d = 18,45 [mm] na prečnik
d = 18 + 0,2δ
3
= 18 + 0,2·0,45 ≈ 18,1 [mm] i naslona, čisto i strogo
uspravno, na dužinu L = 20
+0,2
– 0,2δ
3p
= 20
+0,2
– 0,2·0,5 = 19,9
+0,2
[mm]
XI 14. Fino brušenje prečnika d = 18,1 [mm] na prečnik d = 18 (
-0,001
-0,005
) – težiti
srednjoj meri i naslona, čisto i strogo uspravno, na dužinu
L = 20
+0,2
[mm]

8. Obrada na brusilici za ravno brušenje

Redni broj stezanja i
zahvata
Naziv zahvata
XII 1. Simetrično grubo brušenje žlebova za OK24, na rastojanje
L = 24
–0,1
+ 2·0,2δ
3
= 24
–0,1
+ 2·0,2·0,3 ≈ 24,2
–0,1
[mm]
XII 2. Simetrično fino brušenje žlebova za OK 24, na rastojanje L = 24
–0,1
[mm]


22
Izbor reznog alata

Izborom reznih alata sa pločicom od tvrdog metala znatno se smanjuje glavno, a time i
pomoćno vreme obrade u odnosu na rezne alate od brzoreznog čelika. Razlog tome jesu veće brzine
rezanja, manji koraci i dubina rezanja pri eksploataciji reznih alata sa pločicom od tvrdog metala.
Intenzivni razvoj materijala za izradu reznih pločica od TM povoljno utiče na ekonomsku
pristupačnost ovog tipa alata za obradu rezanjem.
Obzirom da preduzeće Livnica “Kikinda” raspolaže delom proizvodnog asortimana renomirane
firme u oblasti proizvodnje reznih alata sa pločicom od tvrdog metala “Sandvik Coromant”, to su pri
izboru odabrani odgovarajući rezni alati sa pločicom od tvrdog metala ove švedske firme.

Izbor reznih alata za obradu na univerzalnom strugu

1) Nož za spoljašnju grubu obradu – desni i levi
Oznaka tela noža: MTJNL 2525M 16M1
Oznaka pločice od tvrdog metala: TNMM 16 04 08 – PR
Proizvođač: “Sandvik Coromant”
2) Nož za spoljašnju finu obradu – desni i levi
Oznaka tela noža: MVJNL 2020K 16
Oznaka pločice od tvrdog metala: VNMG 16 04 04 – PF
Proizvođač: “Sandvik Coromant”
3) Zabušivač A6,3 JUS K. D3. 061, zavojni
4) Zabušivač A2,5 JUS K. D3. 061, zavojni
5) Nož za unutrašnju obradu
Oznaka tela noža: S10K – STFCL 09
Oznaka pločice od tvrdog metala: TCMT 09 02 02 – UF
Proizvođač: “Sandvik Coromant”
6) Nož za usecanje
Oznaka tela noža: LF151.22 – 1616 – 20
Oznaka pločice od tvrdog metala:
- za usek širine b = 2 [mm]
N151.2 – 185 – 20 – 5G
- za usek širine b = 3 [mm]
N151.2 – 300 – 30 – 5G
Proizvođač: “Sandvik Coromant”
7) Nož za izradu spoljašnjeg navoja
Oznaka tela noža: R166.4FG – 1616 – 16
Oznaka pločice od tvrdog metala: R166.OG – 16MM01 – 100
Proizvođač: “Sandvik Coromant”
8) Profilni nož – izrada žleba za izlaz alata B 1 x 0,2 JUS M. A5. 030
9) Nož za spoljašnju završnu obradu – desni i levi (א = 45˚ i א = 30˚)
Oznaka tela noža: PSSNR 2020K 12
Oznaka pločice od tvrdog metala: SNMG 12 04 12 – PF
Proizvođač: “Sandvik Coromant”
10) Nož za spoljašnju grubu obradu (א = 45
°
)
Oznaka tela noža: PSSNR 2020K 12
Oznaka pločice od tvrdog metala: SNMM 12 04 08 – PR
Proizvođač: “Sandvik Coromant”

23
Izbor reznih alata za obradu na horizontalnoj glodalici

1) Kolutasto glodalo
Oznaka: N331.32 – 080527DM
Dimenzije glodala: D
g
x B
g
= 80 x 9 [mm]
Proizvođač: “Sandvik Coromant”

Izbor reznih alata za obradu na brusilicama

- Tocilo za obradu spoljašnjim kružnim brušenjem između šiljaka:
Kolutasto tocilo
Dimenzije tocila: d
t
x b
t
= ø 400 x 20 [mm]
Oznaka tocila:
A 80 K 6 V, gde je:
1) sredstvo za brušenje: normalni korund – A
2) kvalitet zrna tocila (obzirom na kvalitet obrađene površine): fin - 80
3) tvrdoća tocila: meko – K
4) struktura tocila: klasa strukture srednja – 6
5) vezivno sredstvo: keramičko – V
- Tocilo za obradu unutrašnjim brušenjem:
Kolutasto tocilo
Dimenzije tocila: d
t
x b
t
= ø 6 x 10 [mm]
Oznaka tocila:
A 80 K 6 V
- Tocilo za obradu ravnim obimnim brušenjem:
Kolutasto tocilo
Dimenzije tocila: d
t
x b
t
= ø 80 x 9 [mm]
Oznaka tocila:
A 80 K 6 V


Izbor mernog i pomoćnog pribora

Najpovoljniji izbor za merenje izrađenih dimenzija jesu merni vijci odgovarajuće tačnosti i
mernog opsega, ali se zadovoljavajući rezultati merenja u pojedinim zahvatima mogu ostvariti i
korišćenjem pomičnih kljunastih merila sa vrednošću podeoka nonijusa i=1/50 ili i=1/20.
Prilikom svakog stezanja potrebno je izvršiti kontrolu tačnosti pozicioniranja, odnosno kontrolisati
radijalno i aksijalno “bacanje” odgovarajućih površina i svesti ih na najmanju moguću meru. U tom
cilju potrebno je koristiti komparator u obliku sata i držač komparatora, a pri zahvatima obrade
glodanjem kao i ravnim obimnim brušenjem i podesan sto sa šiljcima.
Kako je broj komada u seriji relativno visok (N=4500) to je opravdana izrada i upotreba konusnog
kontrolnika za kontrolu tačnosti izrade konusa 1:6.
Visoki zahtevi, kako sa stanovišta tačnosti izrađenih dimenzija tako i u pogledu dozvoljenih
odstupanja oblika i položaja, uslovljavaju potrebu za iznalaženjem najpovoljnijeg načina baziranja i
stezanja obratka. Imajući u vidu relativno veliku dužinu obratka u odnosu na njegov prečnik,
zaključuje se da konzolno stezanje samo u steznoj glavi struga tj. brusilice ili stezanje između šiljaka,
ne obezbeđuje dovoljnu krutost obratka u toku procesa rezanja. Naime, kao posledica otpora koji
nastaju pri rezanju, dolazi do pojave ugiba, nagiba i uvijanja obratka. Nabrojane deformacije obratka, u
slučaju konzolnog stezanja, uzrokovale bi netačnost izrađenih dimenzija kao i odstupanja oblika i
24
položaja veća od dozvoljenih. Prethodno izneto pogotovo dobija na važnosti uzimanjem u obzir da je
prečnik pripremka veći od prečnika otvora glavnog vretena struga, te da je stezanje obratka moguće
izvršiti na relativno maloj dužini u odnosu na ukupnu dužinu obratka.
Navedeni problem se, pri obradi na strugu, prevazilazi postavljanjem steznog šiljka, odnosno
upotrebom zatvorene nepokretne linete u slučaju obrade sa čela na kojem je stezni šiljak postavljen. Pri
obradi okruglim brušenjem, bilo spoljašnjim ili unutrašnjim, pored stezanja između šiljaka potrebno je
koristiti otvorenu, odnosno zatvorenu linetu (ugradnjom zakretnog držača pinole na otvorenoj lineti),
kako bi se ostvarila zahtevana tačnost obrade.


Izbor i proračun merodavnih režima obrade

- Zahvat I 1.
Obzirom na zateznu čvrstoću čelika Č.4320; σ
m
≈1000[N/mm
2
], preporučena brzina rezanja iznosi:
1) u slučaju odsecanja na okvirnoj testeri:
V = 20 [m/min.]
2) u slučaju odsecanja na trakastoj testeri:
V = 30 [m/min.]
3) u slučaju odsecanja na kružnoj testeri:
- za hladno rezanje:
V = 40 [m/min.], a posmak: s = 30 ÷ 55 [m/min.]
- za vruće rezanje:
V = .... 6000 [m/min.], a posmak: s = 50 ÷ 250 [m/min.]

- Zahvat II 1.
1) Dubina rezanja:
δ = δ
1p
= 1,9 [mm]
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost obrađene površine (kvalitet N8):
H = 25 [μm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 3162 , 0 5 , 0 10 25 8 8
3

Usvaja se prva manja standardna vrednost posmaka ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 315 , 0
3) Broj obrtaja i brzina rezanja:
- Preporučena brzina rezanja, za postojanost T = 240 [min.], iznosi:
V
240
= 122 [m/min.] – veličina dobijena interpolacijom
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
069 , 706
10 55
122
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se standardna vrednost broja obrtaja bliska računskoj, ostvariva na odabranoj
mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
710
o
n
- Brzina rezanja, uzimajući u obzir usvojenu merodavnu vrednost broja obrtaja:
25
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
679 , 122 710 10 55
3
m
n d V t t

4) Glavno vreme obrade:
| | . min 14 , 0
315 , 0 710
2
2
55
2
1
2
2 1
2 1
=
·
+ +
· =
·
+ +
· =
·
+ +
· =
·
· =
s n
l
d
l
i
s n
l l l
i
s n
L
i t
g

- Zahvat II 2.
1) Dubina rezanja:
δ = δ
2p
= 1,1 [mm]
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost obrađene površine (kvalitet N6):
H = 10 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 2 , 0 5 , 0 10 10 8 8
3

Usvaja se standardna vrednost posmaka, ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 2 , 0
3) Broj obrtaja i brzina rezanja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja, za postojanost T = 240 [min.], iznosi:
V
240
= 135 [m/min.], te su vrednosti broja obrtaja i brzine rezanja jednake usvojenim iz
prethodnog zahvata:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
. min
679 , 122
. min
710
o
V
o
n

4) Glavno vreme obrade:
| | . min 221 , 0
2 , 0 710
2
2
55
2
1
2
2 1
2 1
=
·
+ +
· =
·
+ +
· =
·
+ +
· =
·
· =
s n
l
d
l
i
s n
l l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat II 3.
1) Dubina rezanja:
δ = d = 6,3 [mm]
2) Posmak:
s = 0,10 [mm/o]
3) Broj obrtaja i brzina rezanja:
n = 1120 [o/min.]
V = 22,4 [m/min.]
4) Glavno vreme obrade:
| | mm ctg ctg
d
l 4 2
2
118
2
3 , 6
2
2 2
1
~ + · = + · =
°
¢

| | . min 137 , 0
10 , 0 1120
4 4 , 11
1
=
·
+
=
·
+
=
·
=
s n
l l
s n
L
t
g


- Zahvat II 4.
26
1) Dubina rezanja:
( ) ( )
| | mm
d d
675 , 2
2
45 , 0 2 , 1 48 55
2
48 55
2
3 2 1
=
+ + ÷
=
+ + ÷
=
÷
=
o o
o
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost obrađene površine (kvalitet N10):
H = 16 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 2529 , 0 5 , 0 10 16 8 8
3

Usvaja se prva manja standardna vrednost posmaka, ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 25 , 0
3) Broj obrtaja i brzina rezanja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 135 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
3 , 781
10 55
135
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se prva manja raspoloživa standardna vrednost broja obrtaja glavnog vretena
mašine alatke:
(
¸
(

¸

=
. min
710
o
n
Brzina rezanja, uzimajući u obzir merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
679 , 122 710 10 55
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 036 , 1
25 , 0 710
2 182
1
1
=
·
+
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat II 5.
1) Dubina rezanja:
| | mm
d d
6 , 0
2
2 , 1
2 2
45 , 48 65 , 49
2
2 1
= = =
÷
=
÷
=
o
o
2) Posmak, obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet obrađene površine N8):
H = 6 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 1549 , 0 5 , 0 10 6 8 8
3
Usvaja se, kao merodavna, prva manja standardna vrednost posmaka, ostvariva na
odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 14 , 0
27
3) Brzina rezanja i broj obrtaja
- preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 165 [m/min.]
- broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
82 , 1057
10 65 , 49
165
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se, kao merodavna, prva manja standardna vrednost broja obrtaja, ostvariva na
mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
1000
o
n
- Brzina rezanja, obzirom na merodavnu vrednost broja obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
98 , 155 1000 10 65 , 49
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 314 , 1
14 , 0 1000
2 182
1
1
=
·
+
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat II 6.
1) Dubina rezanja:
] [ 2 , 9
2
) 45 , 0 2 , 1 4 , 28 ( 45 , 48
2
) 4 , 28 ( 45 , 48
2
3 2 1
mm
d d
=
+ + ÷
=
+ + ÷
=
÷
=
o o
o
2) Posmak, obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet obrađene površine N10):
H = 16 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 2529 , 0 5 , 0 10 16 8 8
3

Usvaja se prva manja standardna vrednost posmaka, ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 25 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 135 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
93 , 886
10 45 , 48
135
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se prva manja standardna vrednost broja obrtaja, ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
800
o
n
- Brzina rezanja, uzimajući u obzir merodavnu vrednost broja obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
76 , 121 800 10 45 , 48
3
m
n d V t t
28
4) Obzirom da je dubina rezanja relativno velika (δ = 9,2 [mm]), potrebno je izvršiti proveru
potrebne snage mašine alatke:
- Specifična sila rezanja:
k
s
= 2100 [N/mm
2
]
- Glavni otpor rezanja:
| | N s k F
s z
4830 25 , 0 2 , 9 2100 = · · = · · = o
- Potrebna snaga mašine alatke:
| | | | kW P kW
V F
N
em
z
15 , 5 252 , 12
60 8 , 0
76 , 121 4830
= > =
·
·
=
·
=
q

gde je:
8 , 0 = q - stepen iskorišćenja mašine alatke.
- Zaključuje se da i obrada u dva prolaza takođe ne daje zadovoljavajuće rezultate sa
stanovišta potrebne snage mašine alatke:
| | | | kW P kW N
m
15 , 5 126 , 6 = > = ,
te se usvaja broj prolaza:
i = 3.
- Dubina rezanja po prolazu:
| | mm
i
i
067 , 3
3
2 , 9
= = =
o
o
- Potrebna snaga mašine alatke po jednom prolazu:
| | | | kW P kW
V s k V F
N
em
s z
15 , 5 084 , 4
60 8 , 0
76 , 121 25 , 0 067 , 3 2100
= < =
·
· · ·
=
· · ·
=
·
=
q
o
q

5) Glavno vreme obrade:
| | . min 8475 , 0
25 , 0 800
2 5 , 54
3
1
=
·
+
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat II 7.
1) Dubina rezanja:
| | mm
d d
6 , 0
2
2 , 1
2 2
45 , 28 65 , 29
2
2 1
= = =
÷
=
÷
=
o
o
2) Posmak, obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost obrađene površine (kvalitet N8):
H = 6 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 1549 , 0 5 , 0 10 6 8 8
3


Usvaja se prva manja standardna vrednost posmaka, ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 14 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 165 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
37 , 1771
10 65 , 29
165
3
o
d
V
n
t t

29
Kao merodavan, usvaja se maksimalan standardni broj obrtaja radnog vretena mašine
alatke:
(
¸
(

¸

=
. min
1600
o
n
- Brzina rezanja, uzimajući u obzir merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
037 , 149 1600 10 65 , 29
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 257 , 0
14 , 0 1600
2 6 , 55
1
1
=
·
+
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat II 8.
1) Dubina rezanja:
| | mm
d d
7 , 5
2
05 , 37 45 , 48
2
1
=
÷
=
÷
= o
2) Posmak, obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost obrađene površine (kvalitet N10):
H = 16 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 2529 , 0 5 , 0 10 16 8 8
3

Usvaja se prva manja standardna vrednost posmaka ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 25 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 135 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
93 , 886
10 45 , 48
135
3
o
d
V
n
t tUsvaja se prva manja standardna vrednost broja obrtaja glavnog vretena, ostvariva na
odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
800
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavnu vrednost broja obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
768 , 121 800 10 45 , 48
3
m
n d V t t
4) Određivanje potrebne snage mašine alatke (δ = 5,7 [mm]):
- Specifična sila rezanja:
k
s
= 2100 [N/mm
2
]
- Glavni otpor rezanja:
| | N s k F
s z
5 , 2992 25 , 0 7 , 5 2100 = · · = · · = o
- Potrebna snaga mašine alatke:
30
| | | | kW P kW
V F
N
m
z
15 , 5 591 , 7
60 8 , 0
768 , 121 5 , 2992
= > =
·
·
=
·
=
q

Zahvat je, dakle, neophodno realizovati u dva prolaza (i = 2).
- Dubina rezanja po jednom prolazu:
| | mm
i
i
85 , 2
2
7 , 5
= = =
o
o
- Glavni otpor rezanja (po prolazu):
| | N s k F
s z
25 , 1496 25 , 0 85 , 2 2100 = · · = · · = o
- Potrebna snaga mašine alatke (po prolazu):
| | | | kW P kW
V F
N
m
z
15 , 5 795 , 3
60 8 , 0
768 , 121 25 , 1496
= < =
·
·
=
·
=
q

5) Glavno vreme obrade:
( )
| | . min 169 , 1
25 , 0 800
6 , 55 5 , 170 2
2
1
=
·
÷ +
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat II 9.
1) Dubina rezanja:
| | mm
d d
6 , 0
2
2 , 1
2 2
85 , 35 05 , 37
2
2 1
= = =
÷
=
÷
=
o
o
2) Posmak, obzirom na kvalitet obrađene površine (N8):
- Maksimalna hrapavost:
H = 6 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 1549 , 0 5 , 0 10 6 8 8
3

Usvaja se prva manja standardna vrednost posmaka, ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 14 , 0


3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 165 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
57 , 1417
10 05 , 37
165
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se prva manja standardna vrednost broja obrtaja glavnog vretena odabrane mašine
alatke:
(
¸
(

¸

=
. min
1400
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
95 , 162 1400 10 05 , 37
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
( )
| | . min 602 , 0
14 , 0 1400
6 , 55 6 , 171 2
1
1
=
·
÷ +
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g

31

- Zahvat II 10.
1) Dubina rezanja:
| | mm l 25 , 3
2
45 , 0
2
2 , 38 1 3 9
sin 1 , 42
2 2
sin
3
~ ÷
' ' '
· = ÷
|
.
|

\
|
· =

o o
o
- Dubina rezanja za završnu (finu) obradu struganjem iznosi:
| | mm
f
6 , 0
2
2 , 1
2
2
= = =
o
o
a za prethodnu (grubu) obradu:
| | mm
f g
65 , 2 6 , 0 25 , 3 = ÷ = ÷ = o o o
Napomena:
Zahvat grube obrade konusa treba realizovati sa rastojanja:
| | mm L
g
g
12 , 32
2
2 , 38 1 3 9
sin
65 , 2
2
sin
~
' ' '
=
|
.
|

\
|
=

o
o
,
od desnog čela obratka.
2) Posmak, obzirom na kvalitet obrađene površine:
¬ Gruba obrada (kvalitet N10):
- Maksimalna hrapavost obrađene površine:
H = 16 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 2529 , 0 5 , 0 10 16 8 8
3

Usvaja se standardna vrednost posmaka, ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
g
25 , 0


¬ Fina obrada (kvalitet N8):
- Maksimalna hrapavost obrađene površine:
H = 6 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 1549 , 0 5 , 0 10 6 8 8
3

Usvaja se prva manja standardna vrednost posmaka, ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
f
14 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja
¬ Gruba obrada:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 135 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
49 , 1489
10 85 , 28
135
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se standardna vrednost broja obrtaja, ostvariva na odabranoj mašini alatki:
32
(
¸
(

¸

=
. min
1400
o
n
g

- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
88 , 126 1400 10 85 , 28
3
m
n d V t t
¬ Fina obrada:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 165 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
48 , 1820
10 85 , 28
165
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se maksimalan standardni broj obrtaja, ostvariv na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
1600
o
n
f

- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
01 , 145 1600 10 85 , 28
3
m
n d V t t
4) Provera potrebne snage mašine alatke za zahvat grube obrade konusa:
- Specifična sila rezanja:
(
¸
(

¸

=
2
2100
mm
N
k
s

- Glavni otpor rezanja:
| | N s k F
g g s z
25 , 1391 25 , 0 65 , 2 2100 = · · = · · = o

- Potrebna snaga:
| | | | kW P kW
V F
N
m
z
15 , 5 677 , 3
60 8 , 0
88 , 126 25 , 1391
= < =
·
·
=
·
=
q

5) Glavno vreme obrade:
¬ Gruba obrada:
| | . min 103 , 0
25 , 0 1400
2 12 , 32 2
2 1
=
·
+ +
=
·
+ +
=
·
· =
s n
l l l
s n
L
i t
g

¬ Fina obrada:
| | . min 205 , 0
14 , 0 1600
2 1 , 42 2
1
2 1
=
·
+ +
· =
·
+ +
· =
·
· =
s n
l l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat II 11.
1) Dubina rezanja:
( )
| | mm
D D
9 , 2
2
3 , 6 3 , 0 1 4 , 13
2
3 , 6 4 , 13
2
3 2 1
=
÷ ÷ ÷
=
÷ ÷ ÷
=
÷
=
o o
o
2) Posmak, obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N10):
H = 16[µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 2529 , 0 5 , 0 10 16 8 8
3

Usvaja se standardna vrednost posmaka, ostvariva na odabranoj mašini alatki:
33
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 25 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 135 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
98 , 3580
10 1 , 12
135
3
o
D
V
n
t t

Usvaja se, kao merodavan, maksimalni standardni broj obrtaja raspoloživ na odabranoj
mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
1600
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
821 , 60 1600 10 1 , 12
3
m
n D V t t
4) Provera potrebne snage mašine alatke za izvođenje zahvata:
| | | | kW P kW
V s k V F
N
m
s z
15 , 5 929 , 1
60 8 , 0
821 , 60 25 , 0 9 , 2 2100
= < =
·
· · ·
=
· · ·
=
·
=
q
o
q

5) Glavno vreme obrade:
| | . min 034 , 0
25 , 0 1600
9 , 11 2
1
1
=
·
+
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat II 12.
1) Dubina rezanja:
( )
| | mm
D D
5 , 0
2
1 , 12 3 , 0 4 , 13
2
1 , 12 4 , 13
2
3 1
=
÷ ÷
=
÷ ÷
=
÷
=
o
o
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N8):
H = 4 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 126 , 0 5 , 0 10 4 8 8
3

Usvaja se prva manja standardna vrednost posmaka, ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 125 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 165 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
24 , 4009
10 1 , 13
165
3
o
D
V
n
t t

Usvaja se maksimalna standardna vrednost broja obrtaja ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
1600
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
34
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
84 , 65 1600 10 1 , 13
3
m
n D V t t
4) Glavno vreme obrade
| | . min 0695 , 0
125 , 0 1600
9 , 11 2
1
1
=
·
+
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat III 1.
1) Dubina rezanja:
( ) | | ( ) | |
| | mm
d d
425 , 1
2
3 , 0 7 , 0 2 24 85 , 28
2
2 24 85 , 28
2
3 2 1
=
+ · + ÷
=
+ · + ÷
=
÷
=
o o
o
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N10):
H = 16 [µm]
- Prečnik glodala:
d = 80 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
d H s 859 , 1 80 10 16 7 , 2 7 , 2
3
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja pri suprotnosmernom glodanju:
V = 100 [m/min.]
- Broj obrtaja glavnog vretena:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
88 , 397
10 80
100
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se vrednost standardnog broja obrtaja glavnog vretena bliska proračunskoj,
ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
400
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja glodala:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
53 , 100 400 10 80
3
m
n d V t t
- Brzina posmaka:
(
¸
(

¸

= · = · =
. min
6 , 743 400 859 , 1
mm
n s s
v

Usvaja se prva manja vrednost brzine posmaka ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
710
mm
s
v

- Posmak, obzirom na usvojenu vrednost brzine koraka:
(
¸
(

¸

= = =
o
mm
n
s
s
v
775 , 1
400
710

4) Provera potrebne snage mašine alatke:
- Geometrijska širina strugotine:
b = B = 9 [mm]
- Ugaoni položaj zuba glodala:
35
| | 2 2 0 2 15 339 , 15
80
425 , 1 2
1 arccos
2
1 arccos ' ' ' = = |
.
|

\
| ·
÷ = |
.
|

\
|
÷ =
 
d
s
o
¢
- Pomak za svaki zubac glodala:
(
¸
(

¸

=
·
=
·
=
zubu
mm
n Z
s
s
f
z
000739 , 0
400 6
775 , 1

- Prosečna geometrijska debljina strugotine:
| | mm
d s
h
s
z
m
629 , 0
339 , 15
180 80 000739 , 0 425 , 1 2 180 2
=
·
· · · ·
=
·
· · ·
=
t ¢ t
o

- Standardna debljina strugotine:
h
s
= 1 [mm]
- Eksponent debljine:
z = 0,26
- Specifični otpor rezanja:
k
s
= 2200 [N/mm
2
]
- Prosečan rezni broj zuba glodala u zoni ugla φ
s
:
255 , 0
360
339 , 15 6
360
=
·
=
·
=
s f
i
Z
Z
¢


- Prosečan glavni otpor pri glodanju:
| | N z
h
h
k h b F
i
z
m
s
s m zm
67 , 3582 255 , 0
629 , 0
1
2200 629 , 0 9
26 , 0
= · |
.
|

\
|
· · · = ·
|
|
.
|

\
|
· · · =
- Potrebna snaga mašine alatke:
| | | | kW P kW
V F
N
m
zm
m
10 432 , 9
60 7 , 0
53 , 100 67 , 3582 1 , 1 1 , 1
= < =
·
· ·
=
· ·
=
q

5) Glavno vreme obrade:
| | . min 1589 , 0
775 , 1 400
2 85 , 28 80 2
1
2 1
=
·
+ + +
· =
·
+ + +
· =
·
· =
s n
l d d l
i
s n
L
i t
g
g


- Zahvat III 2.
1) Dubina rezanja:
δ = δ
2
= 0,7 [mm]
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N8):
H = 6 [µm]
- Prečnik glodala:
d = 80 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
d H s 138 , 1 80 10 6 7 , 2 7 , 2
3

3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Usvajaju se vrednosti brzine rezanja i broja obrtaja iz prethodnog zahvata:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
. min
53 , 100
. min
400
m
V
o
n

- Brzina posmaka:
36
(
¸
(

¸

= · = · =
. min
36 , 455 400 138 , 1
mm
n s s
v

Usvaja se prva manja vrednost brzine posmaka ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
450
mm
s
v

- Posmak, obzirom na usvojenu vrednost brzine koraka:
(
¸
(

¸

= = =
o
mm
n
s
s
v
125 , 1
400
450

4) Glavno vreme obrade:
| | . min 25 , 0
125 , 1 400
2 85 , 28 80 2
1
2 1
=
·
+ + +
· =
·
+ + +
· =
·
· =
s n
l d d l
i
s n
L
i t
g
g- Zahvat V 1.
Usvajaju se vrednosti parametara merodavnog režima obrade iz zahvata II 1.:
- Dubina rezanja:
δ = δ
1p
= 1,9 [mm]
- Posmak:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 315 , 0
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
. min
710
o
n
- Glavno vreme obrade:
| | . min 14 , 0 =
g
t

- Zahvat V 2.
Usvajaju se vrednosti parametara merodavnog režima obrade iz zahvata II 2.:
- Dubina rezanja:
δ = δ
2p
= 1,1 [mm]
- Posmak:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 2 , 0
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
. min
710
o
n
- Glavno vreme obrade:
| | . min 221 , 0 =
g
t

- Zahvat V 3.
- Dubina rezanja:
δ = d = 2,5 [mm]
- Pomak:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 1 , 0
- Broj obrtaja i brzina rezanja:
37
(
¸
(

¸

=
. min
1120
o
n
(
¸
(

¸

=
. min
4 , 22
m
V
- Glavno vreme obrade:
| | mm ctg ctg
d
l 3 2
2
118
2
5 , 2
2
2 2
1
~ + · = + · =
¢

| | . min 083 , 0
1 , 0 1120
4 , 6 3
1
1
=
·
+
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g
- Zahvat V 4.
1) Dubina rezanja:
( ) ( )
| | mm
d d
9 , 18
2
2 , 1 16 55
2
16 55
2
2 1
=
+ ÷
=
+ ÷
=
÷
=
o
o
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N8):
H = 10 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 2 , 0 5 , 0 10 10 8 8
3

Usvaja se standardna vrednost posmaka ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 2 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 135 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
3 , 781
10 55
135
3
o
D
V
n
t t

Usvaja se maksimalna vrednost broja obrtaja ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
710
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
679 , 122 710 10 55
3
m
n d V t t
4) Određivanje broja prolaza odnosno dubine rezanja obzirom na snagu mašine:
- Maksimalna dubina rezanja obzirom na snagu mašine alatke:
| | mm
V s k
P
V
P
s k
V
P
F
V F
P N
s
m
m
s
m
z
z
m
797 , 4
679 , 122 2 , 0 2100
60 8 , 0 5150
max
max max
max
max
=
· ·
· ·
=
· ·
·
= ¬
¬
·
= · · ¬
·
= ¬
·
= =
q
o
q
o
q
q

- Broj prolaza:
38
93 , 3
797 , 4
9 , 18
max
= = =
o
o
i
Usvaja se broj prolaza:
i = 4.
- Dubina rezanja po prolazu:
| | mm
i
i
725 , 4
4
9 , 18
= = =
o
o
5) Glavno vreme obrade:
| | . min 524 , 0
2 , 0 710
9 , 12 2
5
1
=
·
+
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g- Zahvat V 5.
1) Dubina rezanja:
| | mm 6 , 0
2
2 , 1
2
2
= = =
o
o
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N6):
H = 4 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 126 , 0 5 , 0 10 4 8 8
3

Usvaja se prva manja standardna vrednost koraka raspoloživa na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 125 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 165 [m/min.]
- Broj obrtaja obzirom na preporučenu vrednost brzine rezanja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
55 , 3053
10 2 , 17
165
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se maksimalna standardna vrednost broja obrtaja ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
1600
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
456 , 86 1600 10 2 , 17
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 074 , 0
125 , 0 1600
9 , 12 2
1
1
=
·
+
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat V 6.
1) Dubina rezanja:
( ) ( )
| | mm
d d
675 , 17
2
45 , 0 2 , 1 18 55
2
18 55
2
3 2 1
=
+ + ÷
=
+ + ÷
=
÷
=
o o
o
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
39
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N10):
H = 10 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 2 , 0 5 , 0 10 10 8 8
3
,
što jeste standardna raspoloživa vrednost posmaka na odabranoj mašini alatki i kao takva
se i usvaja.

3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 135 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
306 , 781
10 55
135
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se maksimalna standardna vrednost broja obrtaja ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
710
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
679 , 122 710 10 55
3
m
n d V t t
4) Broj prolaza i dubina rezanja obzirom na snagu mašine alatke:
- Maksimalna dubina rezanja:
| | mm
V s k
P
s
m
797 , 4
679 , 122 2 , 0 2100
60 8 , 0 5150
max
=
· ·
· ·
=
· ·
·
=
q
o
- Optimalan broj prolaza:
| | 4 68 , 3
797 , 4
675 , 17
max
= ¬ = = = i mm i
o
o

- Dubina rezanja po prolazu:
| | mm
i
i
42 , 4
4
675 , 17
~ = =
o
o
5) Glavno vreme obrade:
( )
| | . min 158 , 0
2 , 0 710
9 , 12 4 , 18 2
3
1
=
·
÷ +
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g

- Zahvat V 7.
1) Dubina rezanja:
| | mm 6 , 0
2
2 , 1
2
2
= = =
o
o
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N8):
H = 6 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 154 , 0 5 , 0 10 6 8 8
3

Usvaja se prva manja standardna vrednost broja obrtaja ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
40
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 14 , 0

3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 165 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
831 , 2672
10 65 , 19
165
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se maksimalna standardna vrednost broja obrtaja ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
1600
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
77 , 98 1600 10 65 , 19
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
( )
| | . min 038 , 0
14 , 0 1600
9 , 12 5 , 19 2
1
1
=
·
÷ +
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat V 8.
1) Dubina rezanja:
δ
max
= 0,65 [mm]
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N6):
H = 6 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 1 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 219 , 0 1 10 6 8 8
3

Usvaja se, kao merodavna, prva manja standardna vrednost posmaka ostvariva na
odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 2 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 135 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
09 , 2329
10 45 , 18
135
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se vrednost maksimalnog standardnog broja obrtaja, ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
1600
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
739 , 92 1600 10 45 , 18
3
m
n d V t t

41
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 010 , 0
2 , 0 1600
65 , 0 6 , 0 2
1
1
=
·
+ +
· =
·
' ' + ' +
· =
·
· =
s n
l l l
i
s n
L
i t
g

- Zahvat V 9.
1) Dubina rezanja:
δ = B = 3 [mm]
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N6):
H = 6 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 1549 , 0 5 , 0 10 6 8 8
3

Usvaja se standardna vrednost posmaka ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 14 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 165 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
57 , 3282
10 16
165
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se maksimalna standardna vrednost broja obrtaja ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
1600
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
424 , 80 1600 10 16
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 018 , 0
14 , 0 1600
2
8 , 13 16
2
1
1
=
·
÷
+
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat V 10.
1) Dubina rezanja:
δ = 0,5 [mm]
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N6):
H = 6 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 1549 , 0 5 , 0 10 6 8 8
3


Usvaja se prva manja standardna vrednost posmaka ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 14 , 0
42
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 165 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
57 , 3282
10 16
165
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se maksimalna standardna vrednost broja obrtaja ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
1600
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
424 , 80 1600 10 16
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 0241 , 0
14 , 0 1600
707 , 0 2
1 2 2 2 2
1
=
·
+
· · =
·
+
· · =
·
· · = ' · =
s n
l l
i
s n
L
i t t
g g


- Zahvat V 11.
1) Dubina rezanja:
| | mm
d d
H 3 , 1
2
4 , 13 16
2
1
=
÷
=
÷
= = o
- Zavojnica se, prema preporuci, izrađuje finom obradom u dva prolaza tj.:
i = 2
- Dubina rezanja po prolazu:
| | mm
i
65 , 0
2
3 , 1
2
= = =
o
o
2) Posmak:
s = 1 [mm] – korak navoja (M16 x 1 [mm])
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja pri izradi zavojnice strugarskim nožem sa pločicom
od tvrdog metala:
V = 14 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
52 , 278
10 16
14
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se standardna vrednost broja obrtaja bliska proračunskoj ostvariva na odabranoj
mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
280
o
n

- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
07 , 14 280 10 16
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 10 , 0
1 280
2 11 2
2
2 1
=
·
+ +
· =
·
+ +
· =
·
· =
s n
l l l
i
s n
L
i t
g43
- Zahvat VI 12.
1) Dubina rezanja:
( )
| | mm
d d
7 , 1
2
45 , 0 2 , 1 4 , 43 45 , 48
2
) 4 , 43 ( 45 , 48
2
3 2 1
=
+ + ÷
=
+ + ÷
=
÷
=
o o
o
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N10):
H = 16 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 2529 , 0 5 , 0 10 16 8 8
3

Usvaja se prva manja standardna vrednost posmaka ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 25 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 135 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
93 , 886
10 45 , 48
135
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se prva manja standardna vrednost broja obrtaja ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
800
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
768 , 121 800 10 45 , 48
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 0245 , 0
25 , 0 800
9 , 2 2
1
1
=
·
+
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat VI 13.
1) Dubina rezanja:
| | mm
d d
6 , 0
2
2 , 1
2 2
85 , 43 05 , 45
2
2 1
= = =
÷
=
÷
=
o
o2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N8):
H = 10 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 2 , 0 5 , 0 10 10 8 8
3
,
što jeste standardna vrednost posmaka koja se može ostvariti na odabranoj mašini alatki, te
se kao takva i usvaja.
3) Vrednost broja obrtaja se, ne čineći veću grešku, može usvojiti iz prethodnog zahvata:
44
(
¸
(

¸

=
. min
800
o
n
- Brzina rezanja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
22 , 113 800 10 05 , 45
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 0375 , 0
2 , 0 800
4 2
1
1
=
·
+
· =
·
+
· =
·
· =
s n
l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat VI 14.
1) Dubina rezanja:
δ
max
= 0,65 [mm]
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N6):
H = 6 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 1 [mm]
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 219 , 0 1 10 6 8 8
3

Usvaja se prva manja standardna vrednost koraka ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 2 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 135 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
656 , 1198
10 85 , 35
135
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se prva manja standardna vrednost broja obrtaja ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
1120
o
n

- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
14 , 126 1120 10 85 , 35
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 0145 , 0
2 , 0 1120
6 , 0 65 , 0 2
1
1
=
·
+ +
· =
·
' ' + ' +
· =
·
· =
s n
l l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat VI 15.
1) Dubina rezanja:
δ = B = 2 [mm]
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N6):
H = 6 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]
45
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 1549 , 0 5 , 0 10 6 8 8
3

Usvaja se prva manja standardna vrednost pomaka ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 14 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 165 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
02 , 1465
10 85 , 35
165
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se prva manja standardna vrednost broja obrtaja ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
1400
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · = · · =
. min
67 , 157 1400 85 , 35
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 0225 , 0
14 , 0 1400
2
31 85 , 35
2
1
2
1
1
=
·
÷
+
· =
·
÷
+
· =
·
· =
s n
d d
l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat VI 16.
1) Dubina rezanja:
| | mm 866 , 0 30 sin 30 cos 2 = · · =
 
o

2) Vrednosti posmaka, broja obrtaja i brzine rezanja se, ne čineći veću grešku, mogu usvojiti iz
prethodnog zahvata:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
. min
m
67 , 157 V
. min
o
1400 n
o
mm
14 , 0 s

3) Glavno vreme obrade:
| | . min 03 , 0
14 , 0 1400
30 cos 2 2
1 2 2 2 2
1
=
·
· +
· · =
·
+
· · =
·
· · = ' · =

s n
l l
i
s n
L
i t t
g g


- Zahvat VI 17.
1) Dubina rezanja:
δ = 0,5 [mm]
2) Vrednost posmaka se može usvojiti kao i u prethodna dva zahvata:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 14 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
46
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 165 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
|
|
.
|

\
| ' ' '
· · ÷
=
·
=
÷
. min
662 , 2397
10
2
2 , 38 1 3 9
sin 1 , 42 2 85 , 28
165
3
o
d
V
n
t
t


Usvaja se maksimalna raspoloživa vrednost standardnog broja obrtaja:
(
¸
(

¸

=
. min
1600
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
107 , 110 1600 10 905 , 21
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 012 , 0
14 , 0 1600
45 sin 1 2
1
1
=
·
· +
· =
·
+
· =
·
· =

s n
l l
i
s n
L
i t
g


- Zahvat VII 18.
1) Dubina rezanja:
δ = δ
2p
= 1,1 [mm]
2) Posmak obzirom na kvalitet obrađene površine:
- Maksimalna hrapavost (kvalitet N6):
H = 4 [µm]
- Radijus zaobljenja vrha noža:
r = 0,5 [mm]


(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
o
mm
r H s 126 , 0 5 , 0 10 4 8 8
3

Usvaja se prva manja standardna vrednost posmaka ostvariva na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s 125 , 0
3) Brzina rezanja i broj obrtaja:
- Preporučena vrednost brzine rezanja:
V
240
= 165 [m/min.]
- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
=
·
=
÷
. min
246 , 4009
10 1 , 13
165
3
o
d
V
n
t t

Usvaja se maksimalna standardna vrednost broja obrtaja ostvariva na odabranoj mašini
alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
1600
o
n
- Brzina rezanja obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
847 , 65 1600 10 1 , 13
3
m
n d V t t
4) Glavno vreme obrade:
| | . min 02 , 0
125 , 0 1600
1 1 , 1 2
1
2 1
=
·
+ +
· =
·
+ +
· =
·
· =
s n
l l l
i
s n
L
i t
g

47

- Zahvat IX 1.
1) Dubina rezanja:
| | mm
d d
175 , 0
2
45 , 0 8 , 0
2
8 , 0
2
5 , 43 85 , 43
2
3 1
~
·
=
·
~
÷
=
÷
=
o
o
- Preporučena vrednost dubine brušenja za jedan prolaz posle dvojnog hoda radnog stola
mašine alatke pri prethodnom spoljašnjem uzdužnom okruglom brušenju između šiljaka:
δ
i
= (0,02÷0,05) [mm/dh]
- Broj prolaza:
75 , 8 5 , 3
05 , 0 02 , 0
175 , 0
÷ =
÷
= =
i
i
o
o

Usvaja se broj prolaza:
i = 6
- Dubina rezanja po prolazu:
(
¸
(

¸

~ = =
dh
mm
i
i
03 , 0
6
175 , 0 o
o
2) Broj obrtaja vretena nosača glavnog predmeta i obimna brzina obratka:
- Preporučena vrednost obimne brzine obratka:
V
o
= 0,25 [m/s]

- Broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
88 , 108
10 85 , 43
60 25 , 0
3
o
d
V
n
o
o
o
t t

Usvaja se vrednost broja obrtaja obratka bliska računskoj:
(
¸
(

¸

=
. min
110
o
n
o

- Obimna brzina obratka obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
s
m m
n d V
o o o
25 , 0
. min
01 , 15 110 10 85 , 43
3
t t
3) Broj obrtaja glavnog vretena i obimna brzina tocila:
- Preporučena vrednost obimne brzine tocila:
V
t
= 30 [m/s]
- Broj obrtaja tocila:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
39 , 1432
10 400
60 30
3
o
d
V
n
t
t
t
t t

Usvaja se vrednost broja obrtaja tocila:
(
¸
(

¸

=
. min
1430
o
n
t

- Obimna brzina tocila obzirom na merodavan broj obrtaja glavnog vretena:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

~ · · · = · · =
÷
s
m m
n d V
t t t
94 , 29
. min
1797 1430 10 400
3
t t
4) Aksijalni (podužni) posmak stola mašine alatke:
- Preporučena vrednost podužnog koraka radnog stola:
( ) ( ) ( )
(
¸
(

¸

÷ = · ÷ = · ÷ =
o
mm
b s
t a
15 10 20 75 , 0 5 , 0 75 , 0 5 , 0
Usvaja se vrednost aksijalnog posmaka radnog stola mašine alatke:
48

(
¸
(

¸

=
o
mm
s
a
10
5) Glavno vreme obrade:
| | . min 042 , 0 3 , 1
10 110
4 2
6
1
= ·
·
+
· = ·
·
+
· = ·
·
· = k
s n
l l
i k
s n
L
i t
a o a o
g


- Zahvat IX 2.
1) Dubina brušenja:
| | mm
d d
05 , 0
2
1 , 0
2
2 , 0
2
4 , 43 5 , 43
2
3 1
= = ~
÷
=
÷
=
o
o
2) Vrednosti broja obrtaja i obimne brzine tocila se usvajaju iz prethodnog zahvata:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
s
m
V
o
n
t
t
94 , 29
. min
1430


3) Broj obrtaja i obimna brzina obratka:
- Preporučena vrednost obimne brzine obratka:
V
o
= 0,125 [m/s]
- Broj obrtaja nosača radnog predmeta:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
88 , 54
10 5 , 43
60 125 , 0
3
o
d
V
n
o
o
o
t t

Usvaja se minimalna, na odabranoj mašini alatki raspoloživa, vrednost broja obrtaja
obratka:
(
¸
(

¸

=
. min
63
o
n
o

- Obimna brzina obratka obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
6 , 8 63 10 5 , 43
3
m
n d V
o o o
t t
4) Poprečni posmak glavnog vretena mašine alatke:
- Preporučena vrednost radijalnog posmaka tocila:
s
r
= (0,001÷0,005) [mm/dh]
Usvaja se vrednost radijalnog posmaka glavnog vretena mašine alatke:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
r
005 , 0
5) Glavno vreme obrade:
| | . min 372 , 0 3 , 1
005 , 0 1430
05 , 0 2
1
1
= ·
·
+
· = ·
·
+
· = ·
·
· = k
s n
l
i k
s n
L
i t
r t r t
g
o


- Zahvat IX 3.
1) Dubina rezanja:
| | mm
d d
175 , 0
2
8 , 0
2
5 , 35 85 , 35
2
3 1
=
·
~
÷
=
÷
=
o
o
Vrednosti broja prolaza i dubine brušenja po prolazu jednake su sa odgovarajućim iz zahvata
IX 1.:
i = 6
δ
i
≈ 0,03 [mm/dh]
49
2) Obimna brzina i broj obrtaja obratka:
- Preporučena vrednost obimne brzine obratka:
V
o
= 0,25 [m/s]
- Broj obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
184 , 133
10 85 , 35
60 25 , 0
3
o
d
V
n
o
o
o
t t

Usvaja se broj obrtaja vretena nosača radnog predmeta:
(
¸
(

¸

=
. min
130
o
n
o

- Obimna brzina obratka obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
. min
64 , 14 130 10 85 , 35
3
m
n d V
o o o
t t


3) Vrednosti obimne brzine i broja obrtaja tocila se usvajaju iz prethodnih zahvata:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
s
m
V
o
n
t
t
94 , 29
. min
1430

4) Vrednost aksijalnog posmaka stola mašine alatke jednaka je usvojenoj iz zahvata IX 1.:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
a
10
5) Glavno vreme obrade:
| | . min 71 , 0 3 , 1
10 130
4 , 116 2
6
1
= ·
·
+
· = ·
·
+
· = ·
·
· = k
s n
l l
i k
s n
L
i t
a o a o
g

- Zahvat IX 4.
1) Dubina brušenja i broj prolaza:
| | mm
d d
05 , 0
2
1 , 0
2
2 , 0
2
4 , 35 5 , 35
2
3 1
= =
·
~
÷
=
÷
=
o
o
- Preporučena vrednost dubine rezanja po prolazu posle dvojnog hoda radnog stola mašine
alatke pri završnoj uzdužnoj obradi spoljašnjim kružnim brušenjem između šiljaka:
δ
i
= (0,002÷0,02) [mm/dh]
- Broj prolaza:
25 5 , 2
02 , 0 002 , 0
05 , 0
÷ =
÷
= =
i
i
o
o

Usvaja se vrednost broja prolaza:
i = 10
- Dubina brušenja po prolazu:
(
¸
(

¸

= = =
dh
mm
i
i
005 , 0
10
05 , 0 o
o
2) Vrednosti obimne brzine i broja obrtaja tocila jednake su sa vrednostima iz prethodnih
zahvata:
50
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
s
m
V
o
n
t
t
94 , 29
. min
1430

3) Obimna brzina i broj obrtaja vretena nosača radnog predmeta:
- Preporučena vrednost obimne brzine obratka:
V
o
= 0,125 [m/s]
- Broj obrtaja vretena nosača radnog predmeta:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
248 , 67
10 5 , 35
60 125 , 0
3
o
d
V
n
o
o
o
t t


Usvaja se vrednost broja obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
. min
67
o
n
o

- Obimna brzina obratka obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
s
m m
n d V
o o o
124 , 0
. min
47 , 7 67 10 5 , 35
3
t t
4) Aksijalni posmak radnog stola mašine alatke:
- Preporučena vrednost podužnog posmaka radnog stola mašine alatke pri završnom
spoljašnjem kružnom uzdužnom brušenju između šiljaka:
( ) ( ) ( )
(
¸
(

¸

÷ = · ÷ = · ÷ =
o
mm
b s
t a
10 4 20 5 , 0 2 , 0 5 , 0 2 , 0
Usvaja se vrednost aksijalnog posmaka radnog stola mašine alatke:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
a
4
5) Glavno vreme obrade:
| | . min 74 , 5 3 , 1
4 67
5 , 116 2
10
1
= ·
·
+
· = ·
·
+
· = ·
·
· = k
s n
l l
i k
s n
L
i t
a o a o
g


- Zahvat IX 5.
1) Dubina brušenja:
| | mm
d d
175 , 0
2
35 , 0
2
8 , 0
2
5 , 28 85 , 28
2
3 1
= =
·
~
÷
=
÷
=
o
o
Vrednosti broja prolaza i dubine rezanja po prolazu su jednake sa odgovarajućim iz
prethodnih zahvata grubog uzdužnog spoljašnjeg kružnog brušenja između šiljaka:
i = 6
δ
i
≈ 0,03 [mm/dh]
2) Obimna brzina i broj obrtaja tocila:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
s
m
V
o
n
t
t
94 , 29
. min
1430

3) Obimna brzina i broj obrtaja vretena nosača radnog predmeta:
- Preporučena vrednost obimne brzine obratka:
V
o
= 0,25 [m/s] – za zahvat prethodnog brušenja
- Broj obrtaja obratka:
51
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
499 , 165
10 85 , 28
60 25 , 0
3
o
d
V
n
o
o
o
t t

Usvaja se vrednost broja obrtaja obratka odnosno vretena nosača glavnog predmeta:
(
¸
(

¸

=
. min
165
o
n
o

- Obimna brzina obratka obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
s
m m
n d V
o o o
249 , 0
. min
954 , 14 165 10 85 , 28
3
t t

4) Vrednost aksijalnog posmaka stola mašine alatke jednaka je sa vrednošću posmaka radnog
stola iz prethodnih zahvata grube uzdužne spoljašnje obrade kružnim brušenjem između
šiljaka:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
a
10
5) Glavno vreme obrade:
( )
| | . min 075 , 0 3 , 1
10 165
1 , 42 56 2
6
1
= ·
·
÷ +
· = ·
·
+
· = ·
·
· = k
s n
l l
i k
s n
L
i t
a o a o
g


- Zahvat IX 6.
1) Dubina brušenja:
| | mm
d d
05 , 0
2
1 , 0
2
2 , 0
2
4 , 28 5 , 28
2
3 1
= =
·
~
÷
=
÷
=
o
o
Vrednosti broja prolaza i dubine brušenja po prolazu su jednake sa odgovarajućim iz zahvata
IX 4.:
i = 10
δ
i
= 0,005 [mm/dh]
2) Obimna brzina i broj obrtaja tocila:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
s
m
V
o
n
t
t
94 , 29
. min
1430

3) Obimna brzina i broj obrtaja obratka:
- Preporučena vrednost obimne brzine obratka:
V
o
= 0,125 [m/s]
- Broj obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
76 , 83
10 5 , 28
60 125 , 0
3
o
d
V
n
o
o
o
t t

Usvaja se vrednost broja obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
. min
84
o
n
o

- Obimna brzina obratka obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
s
m m
n d V
o o o
1253 , 0
. min
52 , 7 84 10 5 , 28
3
t t
4) Vredost podužnog koraka radnog stola mašine alatke jednaka je vrednosti istog iz zahvata IX
4.:
52
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
a
4
5) Glavno vreme obrade:
( )
| | . min 619 , 0 3 , 1
4 84
1 , 42 1 , 56 2
10
1
= ·
·
÷ +
· = ·
·
+
· = ·
·
· = k
s n
l l
i k
s n
L
i t
a o a o
g


- Zahvat IX 7.
1) Dubina brušenja:
| | mm 175 , 0
2
35 , 0
2
8 , 0
3
= ~
·
=
o
o
- Broj prolaza:
i = 6
- Dubina brušenja po prolazu:
δ
i
≈ 0,03 [mm/dh]
2) Vrednosti obimne brzine i broja obrtaja tocila su jednake sa vrednostima iz prethodnih
zahvata:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
s
m
V
o
n
t
t
94 , 29
. min
1430

3) Obimna brzina i broj obrtaja vretena nosača radnog predmeta:
- Preporučena vrednost obimne brzine obratka:
V
o
= 0,25 [m/s]
- Broj obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
12 , 168
10 4 , 28
60 25 , 0
3
o
d
V
n
o
o
o
t t

Usvaja se vrednost broja obrtaja obratka raspoloživa na mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
168
o
n
o

- Obimna brzina obratka obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
s
m m
n d V
o o o
249 , 0
. min
989 , 14 168 10 4 , 28
3
t t
4) Aksijalni posmak stola mašine alatke:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
a
10
5) Glavno vreme obrade:
| | . min 214 , 0 3 , 1
10 168
2 1 , 42 2
6
2 1
= ·
·
+ +
· ~ ·
·
+ +
· = ·
·
· = k
s n
l l l
i k
s n
L
i t
a o a o
g


- Zahvat IX 8.
1) Dubina brušenja:
| | mm 05 , 0
2
1 , 0
2
2 , 0
3
= ~
·
=
o
o
- Broj prolaza:
i = 10
- Dubina brušenja po prolazu:
δ
i
= 0,005 [mm/dh]
53
2) Vrednosti obimne brzine i broja obrtaja tocila su jednake vrednostima iz prethodnih zahvata.


3) Obimna brzina i broj obrtaja obratka:
- Preporučena vrednost obimne brzine za zahvat završne obrade brušenjem:
V
o
= 0,125 [m/s]
- Broj obrtaja vretena nosača radnog predmeta mašine alatke:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
06 , 84
10 4 , 28
60 125 , 0
3
o
d
V
n
o
o
o
t t

Usvaja se vrednost broja obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
. min
84
o
n
o

- Obimna brzina obzirom na broj obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
s
m m
n d V
o o o
1249 , 0
. min
494 , 7 84 10 4 , 28
3
t t
4) Aksijalni posmak stola mašine alatke:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
a
4
5) Glavno vreme obrade:
| | . min 78 , 1 3 , 1
4 84
2 1 , 42 2
10
2 1
= ·
·
+ +
· = ·
·
+ +
· = ·
·
· = k
s n
l l l
i k
s n
L
i t
a o a o
g


- Zahvat X 9.
1) Dubina brušenja:
| | mm
D D
1 , 0
2
2 , 0
2
8 , 0
2
1 , 13 3 , 13
2
3 1
= =
·
~
÷
=
÷
=
o
o
- Preporučena vrednost dubine brušenja za jedan prolaz posle dvojnog hoda radnog stola
mašine alatke pri prethodnoj unutrašnjoj obradi brušenjem:
δ
i
= (0,01÷0,02) [mm/dh]
- Broj prolaza i dubina brušenja po prolazu:
10 5
02 , 0 01 , 0
1 , 0
÷ =
÷
= =
i
i
o
o

Usvaja se broj prolaza:
i = 5, pri čemu je dubina brušenja po prolazu:
δ
i
= 0,02 [mm/dh]
2) Obimna brzina i broj obrtaja tocila:
- Preporučena vrednost obimne brzine tocila:
V
t
= 25 [m/s]
- Broj obrtaja tocila:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
47 , 79577
10 6
60 25
3
o
d
V
n
t
t
t
t t

Visoka proračunska vrednost broja obrtaja posledica je relativno malog prečnika tocila, te
se usvaja vrednost broja obrtaja vretena uređaja za unutrašnje brušenje nešto manja od
maksimalne:
(
¸
(

¸

=
. min
2300
o
n
t


- Obimna brzina tocila obzirom na merodavan broj obrtaja:
54
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
s
m m
n d V
t t t
722 , 0
. min
35 , 43 2300 10 6
3
t t
3) Obimna brzina i broj obrtaja obratka:
- Preporučena vrednost obimne brzine obratka:
V
o
= 0,3 [m/s]
- Broj obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
79 , 430
10 3 , 13
60 3 , 0
3
o
D
V
n
o
o
o
t t

Usvaja se vrednost broja obrtaja vretena stezača radnog predmeta:
(
¸
(

¸

=
. min
430
o
n
o

- Obimna brzina obratka obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
s
m m
n D V
o o o
299 , 0
. min
96 , 17 430 10 3 , 13
3
t t
4) Aksijalni posmak radnog stola mašine alatke:
- Preporuka za izbor posmaka:
( ) ( ) ( )
(
¸
(

¸

÷ = · ÷ = · ÷ =
o
mm
b s
t a
8 5 10 8 , 0 5 , 0 8 , 0 5 , 0
Usvaja se vrednost podužnog posmaka stola mašine alatke:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
a
5
5) Glavno vreme obrade:
| | . min 045 , 0 3 , 1
5 430
13 2
5
1
= ·
·
+
· = ·
·
+
· = ·
·
· = k
s n
l l
i k
s n
L
i t
a o a o
g


- Zahvat X 10.
1) Dubina brušenja:
| | mm
D D
05 , 0
2
1 , 0
2
2 , 0
2
3 , 13 4 , 13
2
3 1
= =
·
~
÷
=
÷
=
o
o
- Preporuka za izbor dubine brušenja za jedan prolaz posle dvojnog hoda radnog stola
mašine alatke pri unutrašnjoj završnoj obradi brušenjem:
δ
i
= (0,001÷0,005) [mm/dh]
- Broj prolaza:
50 10
005 , 0 001 , 0
05 , 0
÷ =
÷
= =
i
i
o
o

Usvaja se broj prolaza:
i = 10, pri čemu je dubina brušenja po prolazu:
δ
i
= 0,005 [mm/dh]

2) Vrednosti broja obrtaja i obimne brzine tocila su jednake sa odgovarajućim iz prethodnog
zahvata:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
. min
35 , 43
. min
2300
m
V
o
n
t
t

3) Obimna brzina i broj obrtaja obratka:
- Preporučena vrednost obimne brzine obratka:
55
V
o
= 0,15 [m/s]
- Broj obrtaja vretena nosača radnog predmeta mašine alatke:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
79 , 213
10 4 , 13
60 15 , 0
3
o
D
V
n
o
o
o
t t

Usvaja se vrednost broja obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
. min
214
o
n
o

- Obimna brzina obzirom na merodavan broj obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
s
m m
n D V
o o o
15 , 0
. min
9 214 10 4 , 13
3
t t
4) Aksijalni posmak stola mašine alatke:
- Preporuka za izbor podužnog posmaka:
( ) ( ) ( )
(
¸
(

¸

÷ = · ÷ = · ÷ =
o
mm
b s
t a
5 5 , 2 10 5 , 0 25 , 0 5 , 0 25 , 0
Usvaja se vrednost aksijalnog posmaka radnog stola mašine alatke:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
a
5 , 2
5) Glavno vreme obrade:
| | . min 364 , 0 3 , 1
5 , 2 214
13 2
10
1
= ·
·
+
· = ·
·
+
· = ·
·
· = k
s n
l l
i k
s n
L
i t
a o a o
g


- Zahvat XI 11.
1) Dubina brušenja:
| | mm
d d
175 , 0
2
35 , 0
2
8 , 0
2
1 , 48 45 , 48
2
3 1
= =
·
~
÷
=
÷
=
o
o
2) Vrednosti broja obrtaja i obimne brzine tocila jednake su sa odgovarajućim iz prethodnih
zahvata spoljašnjeg kružnog brušenja:
(
¸
(

¸

=
. min
1430
o
n
t
,
(
¸
(

¸

=
s
m
V
t
94 , 29
3) Obimna brzina i broj obrtaja obratka:
- Preporučena vrednost obimne brzine:
V
o
= 0,25 [m/s]
- Broj obrtaja vretena nosača radnog predmeta:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
54 , 98
10 45 , 48
60 25 , 0
3
o
d
V
n
o
o
o
t t


Usvaja se vrednost broja obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
. min
98
o
n
o

- Obimna brzina obzirom na merodavan broj obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
s
m m
n d V
o o o
248 , 0
. min
91 , 14 98 10 45 , 48
3
t t
4) Radijalni posmak glavnog vretena mašine alatke:
56
- Preporuka za izbor poprečnog posmaka tocila:
s
r
= (0,002÷0,075) [mm/o]
Usvaja se vrednost radijalnog koraka glavnog vretena odabrane mašine alatke:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
r
05 , 0
5) Glavno vreme obrade:
| | . min 039 , 0 3 , 1
05 , 0 1430
175 , 0 2
1
1
= ·
·
+
· = ·
·
+
· = ·
·
· = k
s n
l
i k
s n
L
i t
r t r t
g
o


- Zahvat XI 12.
1) Dubina brušenja:
| | mm
d d
05 , 0
2
1 , 0
2
2 , 0
2
48 1 , 48
2
3 1
= =
·
~
÷
=
÷
=
o
o
2) Vrednosti obimne brzine i broja obrtaja tocila su jednake sa odgovarajućim iz prethodnih
zahvata spoljašnjeg kružnog brušenja.
3) Obimna brzina i broj obrtaja obratka:
- Preporučena vrednost obimne brzine obratka:
V
o
= 0,125 [m/s]
- Broj obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
o
mm
d
V
n
o
o
o
63 , 49
10 1 , 48
60 125 , 0
3
t t

Usvaja se broj obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
o
mm
n
o
50
- Obimna brzina obzirom na merodavan broj obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
s
m m
n d V
o o o
1259 , 0
. min
55 , 7 50 10 1 , 48
3
t t
4) Radijalni posmak tocila:
- Preporuka za izbor radijalnog posmaka tocila:
s
r
= (0,001÷0,005) [mm/dh]
Usvaja se vrednost radijalnog posmaka glavnog vretena odabrane mašine alatke:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
r
005 , 0
5) Glavno vreme obrade:
| | . min 372 , 0 3 , 1
005 , 0 1430
05 , 0 2
1
1
= ·
·
+
· = ·
·
+
· = ·
·
· = k
s n
l
i k
s n
L
i t
r t r t
g
o


- Zahvat XI 13.
1) Dubina brušenja:
| | mm
d d
175 , 0
2
35 , 0
2
8 , 0
2
1 , 18 45 , 18
2
3 1
= =
·
~
÷
=
÷
=
o
o
Vrednosti broja prolaza i dubine brušenja po prolazu su jednake sa vrednostima istih iz
zahvata prethodnog uzdužnog spoljašnjeg okruglog brušenja između šiljaka:
i = 6
δ
i
≈ 0,03 [mm/dh]
2) Vrednosti broja obrtaja i obimne brzine tocila su jednake sa odgovarajucim vrednostima iz
prethodnih zahvata spoljašnje obrade okruglim brušenjem:
57
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
s
m
V
o
n
t
t
94 , 29
. min
1430

3) Obimna brzina i broj obrtaja obratka:
- Preporučena vrednost obimne brzine obratka:
V
o
= 0,25 [m/s]
- Broj obrtaja vretena nosača radnog predmeta:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
78 , 258
10 45 , 18
60 25 , 0
3
o
d
V
n
o
o
o
t t

Usvaja se vrednost broja obrtaja obratka bliska računskoj:
(
¸
(

¸

=
. min
260
o
n
o

- Obimna brzina obratka obzirom na merodavan broj obrtaja:
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
s
m m
n d V
o o o
251 , 0
. min
07 , 15 260 10 45 , 18
3
t t
4) Veličina aksijalnog posmaka radnog stola mašine alatke jednaka je odgovarajućoj iz
prethodnih zahvata grube obrade uzdužnim spoljašnjim brušenjem između šiljaka:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
a
10
5) Glavno vreme obrade:
| | . min 024 , 0 3 , 1
10 260
6 2
6
1
= ·
·
+
· = ·
·
+
· = ·
·
· = k
s n
l l
i k
s n
L
i t
a o a o
g


- Zahvat XI 14.
1) Dubina brušenja:
| | mm
d d
05 , 0
2
1 , 0
2
2 , 0
2
18 1 , 18
2
3 1
= =
·
~
÷
=
÷
=
o
o
Iz zahteva za tačnošću izrađene dimenzije usvajaju se sledeće vrednosti broja prolaza i dubine
brušenja po prolazu (u zagradama su date i preporučljivije vrednosti, na kojima se, iz razloga
praktičnosti ne insistira):
i = 25 (50)
δ
i
= 0,002 (0,001) [mm/dh]


2) Vrednosti broja obrtaja i obimne brzine tocila jednake su sa odgovarajućim vrednostima iz
prethodnih zahvata spoljašnjeg kružnog brušenja između šiljaka.
3) Obimna brzina i broj obrtaja obratka:
- Preporučena vrednost obimne brzine obratka:
V
o
= 0,125 [m/s]
- Broj obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
89 , 131
10 1 , 18
60 125 , 0
3
o
d
V
n
o
o
o
t t

Usvaja se vrednost broja obrtaja obratka:
(
¸
(

¸

=
. min
132
o
n
o

- Obimna brzina obratka obzirom na merodavan broj obrtaja:
58
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

= · · · = · · =
÷
s
m m
n d V
o o o
12509 , 0
. min
505 , 7 132 10 1 , 18
3
t t
4) Vrednost aksijalnog posmaka nakon dvojnog hoda radnog stola mašine alatke jednaka je sa
odgovarajućom vrednošću iz prethodnih zahvata završne spoljašnje uzdužne obrade okruglim
brušenjem između šiljaka:
(
¸
(

¸

=
o
mm
s
a
4
5) Glavno vreme obrade:
| | . min 492 , 0 3 , 1
4 132
6 2
25
1
= ·
·
+
· = ·
·
+
· = ·
·
· = k
s n
l l
i k
s n
L
i t
a o a o
g


- Zahvat XII 1.
1) Dubina brušenja:
| | mm 2 , 0 8 , 0
3
~ · = o o
- Preporučena vrednost dubine brušenja za dvojni hod radnog stola mašine alatke:
δ
i
= (0,015÷0,04) [mm/dh]
- Usvaja se broj prolaza:
i = 5
- Dubina brušenja po jednom prolazu je:
δ
i
= 0,04 [mm/dh]
2) Obimna brzina i broj obrtaja tocila:
- Preporučena vrednost obimne brzine tocila:
V
t
= 30 [m/s]
- Broj obrtaja tocila:
(
¸
(

¸

=
· ·
·
=
·
=
÷
. min
97 , 7161
10 80
60 30
3
o
d
V
n
t
t
t
t t

Usvaja se maksimalna vrednost broja obrtaja raspoloživa na odabranoj mašini alatki:
(
¸
(

¸

=
. min
2800
o
n
t

3) Brzina radnog stola mašine alatke:
- Preporuka za izbor brzine radnog stola:
V
st
= (10÷35) [m/min.]

Usvaja se vrednost brzine radnog stola mašine alatke:
(
¸
(

¸

=
. min
20
m
V
st

4) Glavno vreme obrade:
( ) ( )
| | . min 021 , 0 3 , 1
20 1000
2 4 , 28 2 2
5
2 2
2 1
= ·
·
+ + ·
· = ·
+ + ·
· = · · = k
V
l l l
i k
V
L
i t
st st
g


- Zahvat XII 2.
1) Dubina brušenja:
| | mm 1 , 0 2 , 0
3
~ · = o o
- Preporučena vrednost dubine rezanja za dvojni hod stola mašine alatke:
δ
i
= (0,005÷0,015) [mm/dh]
- Usvaja se broj prolaza:
i = 10
- Dubina brušenja po prolazu:
59
δ
i
= 0,01 [mm/dh]
2) Vrednost broja obrtaja tocila se može usvojiti iz prethodnog zahvata:
n
t
= 2800 [o/min.]
3) Na osnovu preporuke za izbor brzine stola: V
st
= (6÷10) [m/min.], usvaja se:
V
st
= 10 [m/min.]
4) Glavno vreme obrade:
( ) ( )
| | . min 084 , 0 3 , 1
10 1000
2 4 , 28 2 2
10
2 2
2 1
= ·
·
+ + ·
· = ·
+ + ·
· = · · = k
V
l l l
i k
V
L
i t
st st
g


Tablični prikaz parametara merodavnog režima obrade

- Obrada na univerzalnom strugu:

Redni broj
stezanja i zahvata
Dubina rezanja:
δ [mm]
Broj prolaza:
i
Dubina rezanja po
prolazu:
δ
i
[mm]
Posmak:
s [mm/o]
Broj obrtaja:
n [o/min.]
Glavno vreme obrade:
t
g
[min.]
II 1. 1,9 - - 0,315 710 0,14
II 2. 1,1 - - 0,2 710 0,221
II 3. 6,3 - - 0,1 1120 0,137
II 4. 2,675 - - 0,25 710 1,036
II 5. 0,6 - - 0,14 1000 1,314
II 6. 9,2 3 3,067 0,25 800 0,8475
II 7. 0,6 - - 0,14 1600 0,257
II 8. 5,7 2 2,85 0,25 800 1,169
II 9. 0,6 - - 0,14 1400 0,602
II 10.
3,25
δ
g
=2,65
δ
f
=0,6
- -
s
g
=0,25
s
f
=0,14
n
g
=1400
n
f
=1600
t
gg
=0,103
t
gf
=0,205
II 11. 2,9 - - 0,25 1600 0,034
II 12. 0,5 - - 0,125 1600 0,0695

- Obrada na horizontalnoj glodalici:

Redni broj stezanja i
zahvata
Dubina rezanja:
δ [mm]
Broj obrtaja glavnog
vretena:
n [o/min]
Posmak radnog stola:
s [mm/min.]
Glavno vreme obrade:
t
g
[min.]
III 1. 1,425 400 710 0,1589
III 2. 0,7 400 450 0,25


- Obrada na univerzalnom strugu:

Redni broj stezanja i
zahvata
Dubina rezanja:
δ [mm]
Broj prolaza:
i
Dubina rezanja po
prolazu:
δ
i
[mm]
Posmak:
s [mm/o]
Broj obrtaja:
n [o/min]
Glavno vreme obrade:
t
g
[min.]
1 2 3 4 5 6 7
V 1. 1,9 - - 0,315 710 0,14
V 2. 1,1 - - 0,2 710 0,221
V 3. 2,5 - 0,1 1120 0,083
V 4. 18,9 4 4,725 0,2 710 0,524
V 5. 0,6 - - 0,125 1600 0,074
60
V 6. 17,675 4 4,42 0,2 710 0,158
V 7. 0,6 - - 0,14 1600 0,038
V 8. 0,65 - - 0,2 1600 0,010
V 9. 3 - - 0,14 1600 0,018
V 10. 0,5 - - 0,14 1600 0,0241
V 11. 1,3 2 0,65 1 280 0,10
VI 12. 1,7 - - 0,25 800 0,0245
VI 13. 0,6 - - 0,2 800 0,0375
VI 14. 0,65 - - 0,2 1120 0,0145
VI 15. 2 - - 0,14 1400 0,0225
VI 16. 0,866 - - 0,14 1400 0,03
VI 17. 0,5 - - 0,14 1600 0,012
VII 18. 1,1 - - 0,125 1600 0,02


- Obrada na univerzalnoj brusilici za kružno brušenje između šiljaka:


Redni broj
stezanja i
zahvata

Dubina
brušenja:
δ [mm]

Broj
prolaza:
i
Dubina
brušenja po
prolazu:
δ
i
[mm]
Broj obrtaja
obratka:
n
o
[o/min.]
Broj obrtaja
tocila:
n
t
[o/min.]
Aksijalni
posmak
stola:
s
a
[mm/o]
Radijalni
posmak
glavnog
vretena:
s
r
[mm/o]
Glavno vreme
obrade:
t
g
[min.]
IX 1. 0,175 6 0,03 110 1430 10 - 0,042
IX 2. 0,05 - - 63 1430 - 0,005 0,372
IX 3. 0,175 6 0,03 130 1430 10 - 0,71
IX 4. 0,05 10 0,005 67 1430 4 - 5,74
IX 5. 0,175 6 0,03 165 1430 10 - 0,075
IX 6. 0,05 10 0,005 84 1430 4 - 0,619
IX 7. 0,175 6 0,03 168 1430 10 - 0,214
IX 8. 0,05 10 0,005 84 1430 4 - 1,78
X 9. 0,1 5 0,02 430 2300 5 - 0,045
X 10. 0,05 10 0,005 214 2300 2,5 - 0,364
XI 11. 0,175 - - 98 1430 - 0,05 0,039
XI 12. 0,05 - - 50 1430 - 0,005 0,372
XI 13. 0,175 6 0,03 260 1430 10 - 0,024
XI 14. 0,05 25 0,002 132 1430 4 - 0,492

- Obrada na brusilici za ravno brušenje:

Redni broj
stezanja i
zahvata
Dubina
brušenja:
δ [mm]
Broj prolaza:
i
Dubina brušenja
po prolazu:
δ
i
[mm]
Broj obrtaja
tocila:
n
t
[o/min.]
Brzina radnog
stola:
V
st
[m/min.]
Glavno vreme
obrade:
t
g
[min.]
XII 1. 0,2 5 0,04 2800 20 0,021
XII 2. 0,1 10 0,01 2800 10 0,084
61
Tehnološke liste obrade mašinskog dela
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o


m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

N
e
p
o
k
r
e
t
n
a

z
a
t
v
o
r
e
n
a

l
i
n
e
t
a

3
)

K
o
m
p
a
r
a
t
o
r

u

o
b
l
i
k
u

s
a
t
a

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
a

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

N
e
p
o
k
r
e
t
n
a

z
a
t
v
o
r
e
n
a

l
i
n
e
t
a

R
e
z
n
i

a
l
a
t

N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

g
r
u
b
u

o
b
r
a
d
ud
e
s
n
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
T
J
N
L

2
5
2
5
M

1
6
M
1

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

T
N
M
M

1
6

0
4

0
8P
R

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

f
i
n
u

o
b
r
a
d
ud
e
s
n
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
V
J
N
L

2
0
2
0
K

1
6

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

V
N
M
G

1
6

0
4

0
4P
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N

5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
1
,
9
[
m
m
]

P
o
m
a
k
:

s
=
0
,
3
1
5
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
7
1
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
1
4
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
1
,
1
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
2
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
7
1
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
2
2
1
[
m
i
n
.
]

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

P
o
p
r
e
č
n
a

g
r
u
b
a

o
b
r
a
d
a

č
e
l
a

n
a

d
u
ž
i
n
u
:

L
=
L
p
-
δ
1
p
=

=
2
0
8
+
0
,
2
-
1
,
9
=
2
0
6
+
0
,
3
[
m
m
]

P
o
p
r
e
č
n
a

f
i
n
a

o
b
r
a
d
a

č
e
l
a

n
a

d
u
ž
i
n
u
:

L
=
L
p
-
(
δ
1
p
+
δ
2
p
)
=

=
2
0
8
+
0
,
2
-
1
,
9
-
1
,
1
=

=
2
0
5
+
0
,
2
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

I
I

1
.

I
I

2
.


62

M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o


m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

N
e
p
o
k
r
e
t
n
a

z
a
t
v
o
r
e
n
a

l
i
n
e
t
a

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
a
k

R
e
z
n
i

a
l
a
t

S
p
i
r
a
l
n
i

z
a
b
u
š
i
v
a
č

A
6
,
3

J
U
S

K
.

D
3
.

0
6
1

N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

g
r
u
b
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
T
J
N
L

2
5
2
5
M

1
6
M
1

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

T
N
M
M

1
6

0
4

0
8

-

P
R

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N
5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
d
=
6
,
3
[
m
m
]

P
o
m
a
k
:

s
=
0
,
1
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
1
2
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
1
3
7
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
2
,
6
5
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
2
5
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
7
1
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
1
,
0
3
6
[
m
i
n
.
]

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

I
z
r
a
d
a

s
r
e
d
i
š
n
j
e
g

g
n
e
z
d
a

A
6
,
3

J
U
S

M
.

A
5
.

2
1
0

U
z
d
u
ž
n
a

g
r
u
b
a

o
b
r
a
d
a

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
4
9
,
6
5
±
0
,
1
[
m
m
]

i


d
u
ž
i
n
u
:

L
=
1
8
2
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

I
I

3
.

I
I

4
.63
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o


m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
a
k

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
a
k

3
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

2
5
÷
5
0
[
m
m
]

R
e
z
n
i

a
l
a
t

N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

f
i
n
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
V
J
N
L

2
0
2
0
K

1
6

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

V
N
M
G

1
6

0
4

0
4P
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

g
r
u
b
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
T
J
N
L

2
5
2
5
M

1
6
M
1

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

T
N
M
M

1
6

0
4

0
8P
R

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N
5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
6
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
1
4
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
0
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
1
,
3
1
4
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
9
,
2
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
3

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
3
,
0
6
7
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
2
5
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
8
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
8
4
7
5
[
m
i
n
.
]

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

U
z
d
u
ž
n
a

f
i
n
a

o
b
r
a
d
a

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
4
8
,
4
5
±
0
,
1
[
m
m
]

i


d
u
ž
i
n
u
:

L
=
1
8
2
[
m
m
]

U
z
d
u
ž
n
a

g
r
u
b
a

o
b
r
a
d
a

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:


d
=
3
0
,
0
5
+
0
,
2
[
m
m
]

i


d
u
ž
i
n
u
:

L
=
5
4
,
5
+
0
,
1
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

I
I

5
.

I
I

6
.64
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o


m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
a
k

3
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

2
5
÷
5
0
[
m
m
]

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
a
k

3
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

2
5
÷
5
0
[
m
m
]

R
e
z
n
i

a
l
a
t

N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

f
i
n
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
V
J
N
L

2
0
2
0
K

1
6

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

V
N
M
G

1
6

0
4

0
4P
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

g
r
u
b
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
T
J
N
L

2
5
2
5
M

1
6
M
1

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

T
N
M
M

1
6

0
4

0
8P
R

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N
5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
6
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
1
4
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
6
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
2
5
7
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
5
,
7
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
2

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
2
,
8
5
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
2
5
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
8
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
1
,
1
6
9
[
m
i
n
.
]

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

U
z
d
u
ž
n
a

f
i
n
a

o
b
r
a
d
a

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:


d
=
2
8
,
8
5
+
0
,
2

[
m
m
]

i


d
u
ž
i
n
u
:

L
=
5
5
,
6
+
0
,
1
[
m
m
]

U
z
d
u
ž
n
a

g
r
u
b
a

o
b
r
a
d
a

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:


d
=
3
7
,
0
5
+
0
,
2
[
m
m
]

i


d
u
ž
i
n
u
:

L
=
1
7
0
,
5
+
0
,
1
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

I
I

7
.

I
I

8
.65
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o


m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
a
k

3
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

2
5
÷
5
0
[
m
m
]

1
)

K
o
n
u
s
n
i

k
o
n
t
r
o
l
n
i
k

1
:
6

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
a
k

R
e
z
n
i

a
l
a
t

N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

f
i
n
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
V
J
N
L

2
0
2
0
K

1
6

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

V
N
M
G

1
6

0
4

0
4P
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

f
i
n
u

o
b
r
a
d
ud
e
s
n
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
V
J
N
L

2
0
2
0
K

1
6

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

V
N
M
G

1
6

0
4

0
4

-

P
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N
5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
6
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
1
4
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
4
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
6
0
2
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
e

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
m
a
x

3
,
2
5
[
m
m
]

δ
g
=
2
,
6
5
[
m
m
]

δ
f
=
0
,
6
[
m
m
]

P
o
s
m
a
c
i
:

s
g
=
0
,
2
5
[
m
m
/
o
]

s
f
=
0
,
1
4
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j
e
v
i

o
b
r
t
a
j
a
:

n
g
=
1
4
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

n
f
=
1
6
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
a

v
r
e
m
e
n
a

o
b
r
a
d
e
:

t
g
g
=
0
,
1
0
3
[
m
i
n
.
]

t
g
f
=
0
,
2
0
5
[
m
i
n
.
]

N
a
p
o
m
e
n
a
:

G
r
u
b
u

o
b
r
a
d
u

z
a
p
o
č
e
t
i

s
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
a

L
=
3
2
,
1
2
[
m
m
]

o
d

č
e
l
a

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

U
z
d
u
ž
n
a

f
i
n
a

o
b
r
a
d
a

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:


d
=
3
5
,
8
5
+
0
,
2

[
m
m
]

i


d
u
ž
i
n
u
:

L
=
1
7
1
,
6
+
0
,
1
[
m
m
]

I
z
r
a
d
a

k
o
n
u
s
a

1
:
6

p
r
e
m
a

k
o
n
t
r
o
l
n
i
k
u
,

s
a

d
o
d
a
t
k
o
m

z
a

b
r
u
š
e
n
j
e

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

I
I

9
.

I
I

1
0
.66
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o


m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

N
e
p
o
k
r
e
t
n
a

z
a
t
v
o
r
e
n
a

l
i
n
e
t
a

3
)

K
o
m
p
a
r
a
t
o
r

u

o
b
l
i
k
u

s
a
t
a

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
a

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

N
e
p
o
k
r
e
t
n
a

z
a
t
v
o
r
e
n
a

l
i
n
e
t
a

R
e
z
n
i

a
l
a
t

N
o
ž

z
a

u
n
u
t
r
a
š
n
j
u

o
b
r
a
d
u

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

S
1
0
K
-
S
T
F
C
L

0
9

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

T
C
M
T

0
9

0
2

0
2
-
U
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


N
o
ž

z
a

u
n
u
t
r
a
š
n
j
u

o
b
r
a
d
u

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

S
1
0
K
-
S
T
F
C
L

0
9

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

T
C
M
T

0
9

0
2

0
2
-
U
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N

5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
2
,
9

[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
2
5
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
6
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
3
4
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
5
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
1
2
5
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
6
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
6
9
5
[
m
i
n
.
]

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

G
r
u
b
o

s
t
r
u
g
a
n
j
e

r
u
p
e

s
a

č
e
l
a
,

p
r
e
č
n
i
k
a
:

d
=
1
2
,
1
+
0
,
2
[
m
m
]
,

n
a

d
u
b
i
n
u
:

L
=
1
1
,
9
[
m
m
]

F
i
n
o

s
t
r
u
g
a
n
j
e

r
u
p
e

s
a

č
e
l
a
,

p
r
e
č
n
i
k
a
:

d
=
1
3
,
1
+
0
,
2
[
m
m
]
,

n
a

d
u
b
i
n
u
:

L
=
1
1
,
9
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

I
I

1
1
.

I
I

1
2
.67
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o


m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

P
o
g
o
d
n
a

m
a
š
i
n
s
k
a

s
t
e
g
a

3
)

S
t
o

s
a

š
i
l
j
c
i
m
a
,

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r

u

o
b
l
i
k
u

s
a
t
a

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
a

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

P
o
g
o
d
n
a

m
a
š
i
n
s
k
a

s
t
e
g
a

3
)

S
t
o

s
a

š
i
l
j
c
i
m
a
,

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r

u

o
b
l
i
k
u

s
a
t
a

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
a

R
e
z
n
i

a
l
a
t

K
o
l
u
t
a
s
t
o

g
l
o
d
a
l
o

O
z
n
a
k
a
:

N
3
3
1
.
3
2
-
0
8
0
5
2
7
D
M

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


K
o
l
u
t
a
s
t
o

g
l
o
d
a
l
o

O
z
n
a
k
a
:

N
3
3
1
.
3
2
-
0
8
0
5
2
7
D
M

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

U
G

4
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


I
L
R

Ž
e
l
e
z
n
i
k


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
1
,
4
2
5
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

g
l
a
v
n
o
g

v
r
e
t
e
n
a
:

n
=
4
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
z
i
n
a

p
o
s
m
a
k
a

r
a
d
n
o
g

s
t
o
l
a
:

s
v
=

7
1
0
[
m
m
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
1
5
8
9
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
7
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

g
l
a
v
n
o
g

v
r
e
t
e
n
a
:

n
=
4
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
z
i
n
a

p
o
s
m
a
k
a

r
a
d
n
o
g

s
t
o
l
a
:

s
v
=
4
5
0
[
m
m
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
2
5
[
m
i
n
.
]

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

S
i
m
e
t
r
i
č
n
o

g
r
u
b
o

g
l
o
d
a
n
j
e

ž
l
e
b
o
v
a

z
a

O
K
2
4
,

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
e

L
=
2
6
-
0
,
1
[
m
m
]

i

š
i
r
i
n
u

b
=
9
[
m
m
]

S
i
m
e
t
r
i
č
n
o

f
i
n
o

g
l
o
d
a
n
j
e

ž
l
e
b
o
v
a

z
a

O
K
2
4
,

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
e

L
=
2
4
,
6
-
0
,
1
[
m
m
]

(
b
=
9
[
m
m
]
)

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
n
o
j

g
l
o
d
a
l
i
c
i

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

I
I
I

1
.

I
I
I

2
.68
O
p
i
s

p
o
s
t
u
p
k
a

C
e
m
e
n
t
a
c
i
j
a

č
v
r
s
t
i
m

s
r
e
d
s
t
v
o
md
r
v
e
n
i

u
g
a
l
j

6
0
%

i

b
a
r
i
j
u
m

k
a
r
b
o
n
a
t

B
a
C
O
3

4
0
%
.

D
n
o

r
u
p
e

ø
1
3
,
1
+
0
,
2
[
m
m
]

z
a
š
t
i
t
i
t
i

o
d

c
e
m
e
n
t
a
c
i
j
e

p
r
e
m
a
z
i
v
a
n
j
e
m

p
a
s
t
o
m

t
a
l
k
a

i

v
o
d
e
n
o
g

s
t
a
k
l
a
.

1
)

Ž
a
r
e
n
j
e

n
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

5
5
0
o
C

u

t
r
a
j
a
n
j
u

o
d

2
h
.

N
a
k
o
n

t
o
g
a

s
p
o
r
o

h
l
a
đ
e
n
j
e

u

p
e
ć
i
;

2
)

N
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

k
o
m
o
r
e

o
d

7
0
0
o
C

u

p
e
ć

u
n
e
t
i

k
u
t
i
j
e

s
a

k
o
m
a
d
i
m
a
.

C
e
m
e
n
t
i
r
a
t
i

n
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

8
8
0
o
C

u

t
r
a
j
a
n
j
u

4
h
,

a

z
a
t
i
m

n
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

8
6
0
o
C

u

t
r
a
j
a
n
j
u

4
h
.

H
l
a
d
i
t
i

u

v
o
d
i
.

N
a
p
o
m
e
n
a
:

z
b
o
g

d
a
l
j
e

o
b
r
a
d
e

r
e
z
a
n
j
e
m

n
e

k
a
l
i
t
i
.

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

C
e
m
e
n
t
i
r
a
t
i

n
a

d
u
b
i
n
u

h
=
0
,
8
[
m
m
]
,

n
e

k
a
l
i
t
i
.

D
n
o

r
u
p
e

ø
1
3
,
1
+
0
,
2
[
m
m
]

o
b
a
v
e
z
n
o

z
a
š
t
i
t
i
t
i

o
d

c
e
m
e
n
t
a
c
i
j
e

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
n
i

d
i
j
a
g
r
a
m

p
o
s
t
u
p
k
a


T
e
r
m
i
č
k
a

o
b
r
a
d
a

-

c
e
m
e
n
t
a
c
i
j
a

R
e
d
n
i

b
r
o
j

I
V

1
.u vodi
69
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o


m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

K
o
m
p
a
r
a
t
o
r

u

o
b
l
i
k
u

s
a
t
a

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
a

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0


R
e
z
n
i

a
l
a
t

N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

g
r
u
b
u

o
b
r
a
d
ud
e
s
n
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
T
J
N
L

2
5
2
5
M

1
6
M
1

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

T
N
M
M

1
6

0
4

0
8P
R

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

f
i
n
u

o
b
r
a
d
ud
e
s
n
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
V
J
N
L

2
0
2
0
K

1
6

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

V
N
M
G

1
6

0
4

0
4P
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N

5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
1
,
9
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
3
1
5
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
7
1
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
1
4
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
1
,
1
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
2
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
7
1
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
2
2
1
[
m
i
n
.
]

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

P
o
p
r
e
č
n
a

g
r
u
b
a

o
b
r
a
d
a

č
e
l
a

n
a

d
u
ž
i
n
u
:

L
=
2
0
2
+
0
,
2
+
δ
1
p
=

=
2
0
2
+
0
,
2
+
1
,
1
=

=
2
0
3
,
1
+
0
,
2
[
m
m
]

P
o
p
r
e
č
n
a

f
i
n
a

o
b
r
a
d
a

č
e
l
a

n
a

d
u
ž
i
n
u
:

L
=
2
0
2
+
0
,
2
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

V

1
.

V

2
.70
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o


m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

0
÷
2
5
[
m
m
]


R
e
z
n
i

a
l
a
t

S
p
i
r
a
l
n
i

z
a
b
u
š
i
v
a
č

A

2
,
5

J
U
S

K
.

D
3
.

0
6
1

N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

g
r
u
b
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
T
J
N
L

2
5
2
5
M

1
6
M
1

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

T
N
M
M

1
6

0
4

0
8

-

P
R

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N

5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
d
=
2
,
5
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
1
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
1
2
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
8
3
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
1
8
,
9
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
4

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
4
,
7
2
5
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
2
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
7
1
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
5
2
4
[
m
i
n
.
]

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

I
z
r
a
d
a

s
r
e
d
i
š
n
j
e
g

g
n
e
z
d
a

A

2
,
5

J
U
S

M
.

A
5
.

2
1
0

U
z
d
u
ž
n
a

g
r
u
b
a

o
b
r
a
d
a

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
1
6
+
δ
2
=
1
6
+
1
,
2
=

=
1
7
,
2
[
m
m
]

i

d
u
ž
i
n
u
:

L
=
1
4
-
δ
2
p
=
1
4
-
1
,
1
=

=
1
2
,
9
[
m
m
]


S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

V

3
.

V

4
.71
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o


m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

K
o
m
p
a
r
a
t
o
r

u

o
b
l
i
k
u

s
a
t
a

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
a

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

m
e
r
u

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

0
÷
2
5
[
m
m
]

3
)

K
o
m
p
a
r
a
t
o
r

u

o
b
l
i
k
u

s
a
t
a

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
a


R
e
z
n
i

a
l
a
t

N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

f
i
n
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
V
J
N
L

2
0
2
0

K

1
6

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

V
N
M
G

!
6

0
4

0
4P
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

g
r
u
b
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
T
J
N
L

2
5
2
5
M

1
6
M
1

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

T
N
M
M

1
6

0
4

0
8

-

P
R

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N

5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
6
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
1
2
5
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
6
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
7
4
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
1
7
,
6
7
5
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
4

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
4
,
4
2
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
2
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
7
1
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
1
5
8
[
m
i
n
.
]

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

U
z
d
u
ž
n
a

f
i
n
a

o
b
r
a
d
a

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
1
6
[
m
m
]

i

d
u
ž
i
n
u
:

L
=
1
2
,
9
[
m
m
]

U
z
d
u
ž
n
a

g
r
u
b
a

o
b
r
a
d
a

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
1
8
+
δ
2
+
δ
3
=

=
1
8
+
1
,
2
+
0
,
4
5
=

=
1
9
,
6
5
[
m
m
]

i

d
u
ž
i
n
u
:

L
=
2
0
+
0
,
2
-
δ
2
p
-
δ
3
p
=

=
2
0
+
0
,
2
-
1
,
1
-
0
,
5
=

=
1
8
,
4
+
0
,
2
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

V

5
.

V

6
.72
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o


m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

K
o
m
p
a
r
a
t
o
r

u

o
b
l
i
k
u

s
a
t
a

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
a

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0


R
e
z
n
i

a
l
a
t

N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

f
i
n
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

M
V
J
N
L

2
0
2
0
K

1
6

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

V
N
M
G

1
6

0
4

0
4P
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


P
r
o
f
i
l
n
i

n
o
ž

z
a

i
z
r
a
d
u

ž
l
e
b
a

z
a

i
z
l
a
z

a
l
a
t
a


T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N

5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
6
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
1
4
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
6
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
3
8
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
6
5
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
2
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
6
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
1
0
[
m
i
n
.
]


N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

U
z
d
u
ž
n
a

f
i
n
a

o
b
r
a
d
a

n
a

p
r
e
č
n
i
k

d
=
1
8
+
δ
2
=
1
8
+
0
,
4
5
=

=
1
8
,
4
5
[
m
m
]

i

d
u
ž
i
n
u


L
=
2
0
+
0
,
2
-
δ
3
p
=
2
0
+
0
,
2
-
0
,
5
=

=
1
9
,
5
+
0
,
2
[
m
m
]

I
z
r
a
d
a

ž
l
e
b
a

z
a

i
z
l
a
z

a
l
a
t
a

B

1
x
0
,
2

J
U
S

M
.

A
5
.

0
3
0

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

V

7
.

V

8
.73
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o


m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0


R
e
z
n
i

a
l
a
t

N
o
ž

z
a

u
s
e
c
a
n
j
e

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

L
F
1
5
1
.
2
21
6
1
62
0

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

N
1
5
1
.
23
0
03
05
G

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

f
i
n
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i

i

d
e
s
n
i


א
=
4
5
o

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

P
S
S
N
R

2
0
2
0
K

1
2

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

S
N
M
G

1
2

0
4

1
2

-

P
F

T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N

5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
3
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
1
4
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
6
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
1
8
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
5
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
1
4
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
6
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
2
4
1
[
m
i
n
.
]

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

U
s
e
c
a
n
j
e

n
a

m
a
l
i

p
r
e
č
n
i
k

n
a
v
o
j
a
:

d
1
=
1
3
,
8
[
m
m
]
,

š
i
r
i
n
e

b
=
3
[
m
m
]
,

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
e
:

L
=
1
4
[
m
m
]

o
d

č
e
l
a

O
b
a
r
a
n
j
e

i
v
i
c
a

1
/
4
5


n
a

p
r
e
č
n
i
k
u

d
=
1
6
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

V

9
.

V

1
0
.74
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

M
e
r
n
a

r
a
č
v
a

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

R
e
z
n
i

a
l
a
t

N
o
ž

z
a

i
z
r
a
d
u

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e
g

n
a
v
o
j
a

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

R
1
6
6
.
4
F
G1
6
1
6

-

1
6

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

R
1
6
6
.
O
G

1
6
M
M
0
1

1
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

g
r
u
b
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i


א
=
4
5
o

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

P
S
S
N
R

2
0
2
0
K

1
2

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

S
N
M
M

1
2

0
4

0
8

-

P
R

T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N

5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
1
,
3
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
2

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
0
,
6
5
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
1
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
2
8
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
1
0
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
1
,
7
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
2
5
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
8
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
2
4
5
[
m
i
n
.
]

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

I
z
r
a
d
a

n
a
v
o
j
a

M
1
6
x
1
[
m
m
]

U
z
d
u
ž
n
a

g
r
u
b
a

o
b
r
a
d
a

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
4
3
,
4
+
0
,
2
+
δ
2
+
δ
3
=

=
4
3
,
4
+
0
,
2
+
1
,
2
+
0
,
4
5
=

=
4
5
,
0
5
+
0
,
2
[
m
m
]
,

n
a

d
u
ž
i
n
i
:

L
=
4
-
δ
2
p
=
4
-
1
,
1
=
2
,
9
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

V

1
1
.

V
I

1
2
.75
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

R
e
z
n
i

a
l
a
t

N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

f
i
n
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i


א
=
4
5
o

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

P
S
S
N
R

2
0
2
0
K

1
2

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

S
N
M
G

1
2

0
4

1
2P
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


P
r
o
f
i
l
n
i

n
o
ž

z
a

i
z
r
a
d
u

ž
l
e
b
a

z
a

i
z
l
a
z

a
l
a
t
a

B

1
x
0
,
2

J
U
S

M
.

A
5
.

0
3
0


T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N
5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
6
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
2
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
8
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
3
7
5
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
6
5
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
2
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
1
2
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
1
4
5
[
m
i
n
.
]


N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

U
z
d
u
ž
n
a

f
i
n
a

o
b
r
a
d
a

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
4
3
,
4
+
0
,
2
+
δ
3
=

=
4
3
,
4
+
0
,
2
+
0
,
4
5
=

=
4
3
,
8
5
+
0
,
2
[
m
m
]
,

n
a

d
u
ž
i
n
i

L
=
4
[
m
m
]

I
z
r
a
d
a

ž
l
e
b
a

z
a

i
z
l
a
z

a
l
a
t
a

B

1
x
0
,
2

J
U
S

M
.

A
5
.

0
3
0

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

V
I

1
3
.

V
I

1
4
.76
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

R
e
z
n
i

a
l
a
t

N
o
ž

z
a

u
s
e
c
a
n
j
e


O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

L
F
1
5
1
.
2
21
6
1
6

-

2
0

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

N
1
5
1
.
21
8
52
05
G

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

f
i
n
u

o
b
r
a
d
ul
e
v
i

i

d
e
s
n
i

א
=
3
0
o

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

P
S
S
N
R

2
0
2
0
K

1
2

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

S
N
M
G

1
2

0
4

1
2

-

P
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
tT
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e
:

H
N

5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
2
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
1
4
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
4
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
2
2
5
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ

0
,
8
6
6
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
1
4
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
4
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
3
[
m
i
n
.
]

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

I
z
r
a
d
a

u
s
e
k
a

š
i
r
i
n
e

b
=
2
[
m
m
]
,

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
3
1
[
m
m
]
,

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
u
:

L
=
7
1
[
m
m
]

o
d

č
e
l
a

O
b
a
r
a
n
j
e

i
v
i
c
a

2
/
3
0
o

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

V
I

1
5
.

V
I

1
6
.77
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

N
e
p
o
k
r
e
t
n
a

z
a
t
v
o
r
e
n
a

l
i
n
e
t
a

3
)

K
o
m
p
a
r
a
t
o
r

u

o
b
l
i
k
u

s
a
t
a

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
a

R
e
z
n
i

a
l
a
t

N
o
ž

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
u

z
a
v
r
š
n
u

o
b
r
a
d
u


א
=
4
5
o

O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

P
S
S
N
R

2
0
2
0
K

1
2

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

S
N
M
G

1
2

0
4

1
2

-

P
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
t


N
o
ž

z
a

u
n
u
t
r
a
š
n
j
u

o
b
r
a
d
u


O
z
n
a
k
a

t
e
l
a

n
o
ž
a
:

S
1
0
KS
T
F
C
L

0
9

O
z
n
a
k
a

p
l
o
č
i
c
e

o
d

T
M
:

T
C
M
T

0
9

0
2

0
2

-

U
F

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:


S
a
n
d
v
i
k

C
o
r
o
m
a
n
tT
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

H
N

5
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
5
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
1
4
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
6
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
1
2
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
1
,
1
[
m
m
]

P
o
s
m
a
k
:

s
=
0
,
1
2
5
[
m
m
/
o
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a
:

n
=
1
6
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
2
[
m
i
n
.
]


N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

O
b
a
r
a
n
j
e

i
v
i
c
e

1
/
4
5
°

s
a

č
e
l
a

F
i
n
o

s
t
r
u
g
a
n
j
e

d
n
a

r
u
p
e

n
a

d
u
b
i
n
u

L
=
1
3
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
m

s
t
r
u
g
u

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

V
I

1
7
.

V
I
I

1
8
.78
O
p
i
s

p
o
s
t
u
p
k
a


1
)

K
a
l
i
t
i

n
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

8
0
0
°
C
;

d
e
l
o
v
e

h
l
a
d
i
t
i

u

v
o
d
i

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e

6
0
°
C

i

z
a
d
r
ž
a
t
i

d
o
k

s
e

p
o
t
p
u
n
o

n
e

o
h
l
a
d
e
;

2
)

N
i
s
k
o

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
n
o

o
t
p
u
š
t
a
n
j
e

v
r
š
i
t
i

n
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

2
0
0
°
C

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

K
a
l
j
e
n
j
e

i

n
i
s
k
o

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
n
o

o
t
p
u
š
t
a
n
j
e

n
a

5
0
±
2

H
R
C

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
n
i

d
i
j
a
g
r
a
m

p
o
s
t
u
p
k
a


T
e
r
m
i
č
k
a

o
b
r
a
d
ak
a
l
j
e
n
j
e

i

o
t
p
u
š
t
a
n
j
e

R
e
d
n
i

b
r
o
j

V
I
I
I

1
.u
v
o
d
i
79
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

2
5
÷
5
0
[
m
m
]

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

3
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

4
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

o
b
a
v
e
z
n
o

k
o
r
i
š
ć
e
n
j
e

o
t
v
o
r
e
n
e

l
i
n
e
t
e

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
u

L
=
1
0
0
[
m
m
]

o
d

d
e
s
n
o
g

č
e
l
a

1
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

2
5
÷
5
0
[
m
m
]

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

3
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

t
a
č
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

4
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

o
b
a
v
e
z
n
o

k
o
r
i
š
ć
e
n
j
e

o
t
v
o
r
e
n
e

l
i
n
e
t
e

n
a

r
o
s
t
o
j
a
n
j
u

L
=
1
0
0
[
m
m
]

o
d

d
e
s
n
o
g

č
e
l
a

R
e
z
n
i

a
l
a
t

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
4
0
0
x
2
0

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a
:

A

8
0

K

6

V


K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
4
0
0
x
2
0

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a
:

A

8
0

K

6

V

T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

A
F
B

3
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
1
7
5
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
6

D
u
b
i
n
a

b
r
u
š
e
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
0
,
0
3
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

o
b
r
a
t
k
a
:

n
o
=
1
1
0
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
1
4
3
0
[
o
/
m
i
n
.
]

A
k
s
i
j
a
l
n
i

p
o
s
m
a
k
:

s
a
=
1
0
[
m
m
/
o
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
4
2
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
0
5
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

o
b
r
a
t
k
a
:

n
o
=
6
3
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
1
4
3
0
[
o
/
m
i
n
.
]

R
a
d
i
j
a
l
n
i

p
o
s
m
a
k
:

s
r
=
0
,
0
0
5
[
m
m
/
o
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
3
7
2
[
m
i
n
.
]


N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

G
r
u
b
o

b
r
u
š
e
n
j
e

p
r
e
č
n
i
k
a
:

d
=
4
3
,
8
5
+
0
,
2
[
m
m
]
,


n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
4
3
,
5
+
0
,
2
[
m
m
]

F
i
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

p
r
e
č
n
i
k
a
:

d
=
4
3
,
5
+
0
,
2
[
m
m
]
,


n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
4
3
,
4
+
0
,
2
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
j

b
r
u
s
i
l
i
c
i

z
a

k
r
u
ž
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

i
z
m
e
đ
u

š
i
l
j
a
k
a

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

I
X

1
.

I
X

2
.80
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

3
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

2
5
÷
5
0
[
m
m
]

4
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

o
b
a
v
e
z
n
o

k
o
r
i
š
ć
e
n
j
e

o
t
v
o
r
e
n
e

l
i
n
e
t
e

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
u

L
=
1
0
0
[
m
m
]

o
d

d
e
s
n
o
g

č
e
l
a

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

3
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

2
5
÷
5
0
[
m
m
]

4
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

o
b
a
v
e
z
n
o

k
o
r
i
š
ć
e
n
j
e

o
t
v
o
r
e
n
e

l
i
n
e
t
e

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
u

L
=
1
0
0
[
m
m
]

o
d

d
e
s
n
o
g

č
e
l
a

R
e
z
n
i

a
l
a
t

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
4
0
0
x
2
0

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a
:

A

8
0

K

6

V

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
4
0
0
x
2
0

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a
:

A

8
0

K

6

V

T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

A
F
B

3
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
1
7
5
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
6

D
u
b
i
n
a

b
r
u
š
e
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
0
,
0
3
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

o
b
r
a
t
k
a
:

n
o
=
1
3
0
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
1
4
3
0
[
o
/
m
i
n
.
]

A
k
s
i
j
a
l
n
i

p
o
s
m
a
k
:

s
a
=
1
0
[
m
m
/
o
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
7
1
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
0
5
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
1
0

D
u
b
i
n
a

b
r
u
š
e
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
0
,
0
0
5
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

o
b
r
a
t
k
a
:

n
o
=
6
7
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
1
4
3
0
[
o
/
m
i
n
.
]

A
k
s
i
j
a
l
n
i

p
o
s
m
a
k
:

s
a
=
4
[
m
m
/
o
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
5
,
7
4
[
m
i
n
.
]


N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

G
r
u
b
o

b
r
u
š
e
n
j
e

o
b
e

c
i
l
i
n
d
r
i
č
n
e

p
o
v
r
š
i

p
r
e
č
n
i
k
a
:

d
=
3
5
,
8
5
+
0
,
2
[
m
m
]
,


n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
3
5
,
5
+
0
,
2
[
m
m
]

i

n
a
s
l
o
n
a
,

č
i
s
t
o

i

s
t
r
o
g
o

u
s
p
r
a
v
n
o
,

n
a

d
u
ž
i
n
u
:

L
=
1
7
2
+
0
,
1
[
m
m
]

F
i
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

o
b
e

c
i
l
i
n
d
r
i
č
n
e

p
o
v
r
š
i

p
r
e
č
n
i
k
a
:

d
=
3
5
,
5
+
0
,
2
[
m
m
]
,


n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
3
5
,
4
+
0
,
2
[
m
m
]

i

n
a
s
l
o
n
a
,

č
i
s
t
o

i

s
t
r
o
g
o

u
s
p
r
a
v
n
o
,

n
a

d
u
ž
i
n
u
:

L
=
1
7
2
,
1
+
0
,
1
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
j

b
r
u
s
i
l
i
c
i

z
a

k
r
u
ž
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

i
z
m
e
đ
u

š
i
l
j
a
k
a

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

I
X

3
.

I
X

4
.81
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

3
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

2
5
÷
5
0
[
m
m
]

4
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

o
b
a
v
e
z
n
o

k
o
r
i
š
ć
e
n
j
e

o
t
v
o
r
e
n
e

l
i
n
e
t
e

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
u

L
=
1
0
0
[
m
m
]

o
d

d
e
s
n
o
g

č
e
l
a

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

3
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

2
5
÷
5
0
[
m
m
]

4
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

o
b
a
v
e
z
n
o

k
o
r
i
š
ć
e
n
j
e

o
t
v
o
r
e
n
e

l
i
n
e
t
e

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
u

L
=
1
0
0
[
m
m
]

o
d

d
e
s
n
o
g

č
e
l
a

R
e
z
n
i

a
l
a
t

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
4
0
0
x
2
0

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a
:

A

8
0

K

6

V

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
4
0
0
x
2
0

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a
:

A

8
0

K

6

V

T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

A
F
B

3
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
1
7
5
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
6

D
u
b
i
n
a

b
r
u
š
e
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
0
,
0
3
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

o
b
r
a
t
k
a
:

n
o
=
1
6
5
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
1
4
3
0
[
o
/
m
i
n
.
]

A
k
s
i
j
a
l
n
i

p
o
s
m
a
k
:

s
a
=
1
0
[
m
m
/
o
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
7
5
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
0
5
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
1
0

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
0
,
0
0
5
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

o
b
r
a
t
k
a
:

n
o
=
8
4
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
1
4
3
0
[
o
/
m
i
n
.
]

A
k
s
i
j
a
l
n
i

p
o
s
m
a
k
:

s
a
=
4
[
m
m
/
o
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
6
1
9
[
m
i
n
.
]


N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

G
r
u
b
o

b
r
u
š
e
n
j
e

p
r
e
č
n
i
k
a
:

d
=
2
8
,
8
5
+
0
,
2
[
m
m
]
,


n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
2
8
,
5
+
0
,
2
[
m
m
]

i

n
a
s
l
o
n
a
,

č
i
s
t
o

i

s
t
r
o
g
o

u
s
p
r
a
v
n
o
,

n
a

d
u
ž
i
n
u
:

L
=
5
6
+
0
,
1
[
m
m
]

F
i
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

p
r
e
č
n
i
k
a
:

d
=
2
8
,
5
+
0
,
2
[
m
m
]
,


n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
2
8
,
4
+
0
,
2
[
m
m
]

i

n
a
s
l
o
n
a
,

č
i
s
t
o

i

s
t
r
o
g
o

u
s
p
r
a
v
n
o
,

n
a

d
u
ž
i
n
u
:

L
=
5
6
,
1
+
0
,
1
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
j

b
r
u
s
i
l
i
c
i

z
a

k
r
u
ž
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

i
z
m
e
đ
u

š
i
l
j
a
k
a

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

I
X

5
.

I
X

6
.82
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

3
)

K
o
n
u
s
n
i

k
o
n
t
r
o
l
n
i
k

4
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

o
b
a
v
e
z
n
o

k
o
r
i
š
ć
e
n
j
e

o
t
v
o
r
e
n
e

l
i
n
e
t
e

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
u

L
=
1
0
0
[
m
m
]

o
d

d
e
s
n
o
g

č
e
l
a

5
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

n
o
s
a
č

o
b
r
a
t
k
a

z
a
k
r
e
n
u
t
i

z
a

u
g
a
o

k
o
n
u
s
a

u

s
m
e
r
u

s
u
p
r
o
t
n
o
m

o
d

s
m
e
r
a

k
r
e
t
a
n
j
a

k
a
z
a
l
j
k
e

s
a
t
a

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
a

g
l
a
v
a

3
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

u
n
u
t
r
a
š
n
j
e

m
e
r
e

4
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

o
b
a
v
e
z
n
o

k
o
r
i
š
ć
e
n
j
e

o
t
v
o
r
e
n
e

l
i
n
e
t
e
,

k
a
o

z
a
t
v
o
r
e
n
e

(
u
g
r
a
d
i
t
i

z
a
k
r
e
t
n
i

d
r
ž
a
č

p
i
n
o
l
e
)
,

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
u

L
=
8
0
[
m
m
]

o
d

d
e
s
n
o
g

č
e
l
a

5
)

K
o
m
p
a
r
a
t
o
r

u

o
b
l
i
k
u

s
a
t
a

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
a

R
e
z
n
i

a
l
a
t

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
4
0
0
x
2
0

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a
:

A

8
0

K

6

V

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
6
x
1
0

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a
:

A

8
0

K

6

V

T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

A
F
B

3
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
e

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
g
r
u
b
o
=
0
,
1
7
5
[
m
m
]

δ
f
i
n
o
=
0
,
0
5
[
m
m
]

B
r
o
j
e
v
i

p
r
o
l
a
z
a
:

i
g
=
6
;

i
f
=
1
0

D
u
b
i
n
e

b
r
u
š
e
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
g
=
0
,
0
3
[
m
m
]

δ
i
f
=
0
,
0
0
5
[
m
m
]

B
r
o
j
e
v
i

o
b
r
t
a
j
a

o
b
r
a
t
k
a
:

n
o
g
=
1
6
8
[
o
/
m
i
n
.
]

n
o
f
=
8
4
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
1
4
3
0
[
o
/
m
i
n
.
]

A
k
s
i
j
a
l
n
i

p
o
s
m
a
c
i
:

s
a
g
=
1
0
[
m
m
/
o
]

s
a
f
=
4
[
m
m
/
o
]

G
l
a
v
n
a

v
r
e
m
e
n
a

o
b
r
a
d
e
:

t
g
g
=
0
,
2
1
4
[
m
i
n
.
]

t
g
f
=
1
,
7
8
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
1
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
5

D
u
b
i
n
a

b
r
u
š
e
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
0
,
0
2
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

o
b
r
a
t
k
a
:

n
o
=
4
3
0
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
2
3
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

A
k
s
i
j
a
l
n
i

p
o
s
m
a
k
:

s
a
=
5
[
m
m
/
o
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
4
5
[
m
i
n
.
]


N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

P
r
e
t
h
o
d
n
o

i

z
a
v
r
š
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

k
o
n
u
s
a

1
:
6

p
r
e
m
a

k
o
n
t
r
o
l
n
i
k
u

G
r
u
b
o

u
n
u
t
r
a
š
n
j
e

b
r
u
š
e
n
j
e

r
u
p
e

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
1
3
,
3
+
0
,
2
[
m
m
]s
t
r
o
g
o

n
a

d
u
ž
i
n
i
:

L
=
1
3
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
j

b
r
u
s
i
l
i
c
i

z
a

k
r
u
ž
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

i
z
m
e
đ
u

š
i
l
j
a
k
a

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

I
X

7
.

I
X

8
.

X

9
.83
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
a
m
o
c
e
n
t
r
i
r
a
j
u
ć
a

s
t
e
z
n
a

g
l
a
v
a

3
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

u
n
u
t
r
a
š
n
j
e

m
e
r
e

4
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

o
b
a
v
e
z
n
o

k
o
r
i
š
ć
e
n
j
e

o
t
v
o
r
e
n
e

l
i
n
e
t
e
,

k
a
o

z
a
t
v
o
r
e
n
e

(
u
g
r
a
d
i
t
i

z
a
k
r
e
t
n
i

d
r
ž
a
č

p
i
n
o
l
e
)
,

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
u

L
=
8
0
[
m
m
]

o
d

d
e
s
n
o
g

č
e
l
a

1
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

2
5
÷
5
0
[
m
m
]

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

3
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

o
b
a
v
e
z
n
o

k
o
r
i
š
ć
e
n
j
e

o
t
v
o
r
e
n
e

l
i
n
e
t
e
,

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
u

L
=
1
0
0
[
m
m
]

o
d

d
e
s
n
o
g

č
e
l
a

R
e
z
n
i

a
l
a
t

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t


x

b
t

=

Ø
6
x
1
0

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a
:

A

8
0

K

6

V

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
4
0
0
x
2
0

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a
:

A

8
0

K

6

V

T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

A
F
B

3
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
0
5
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
1
0

D
u
b
i
n
a

b
r
u
š
e
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
0
,
0
0
5
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

o
b
r
a
t
k
a
:

n
o
=
2
1
4
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
2
3
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

A
k
s
i
j
a
l
n
i

p
o
s
m
a
k
:

s
a
=
2
,
5
[
m
m
/
o
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
3
6
4
[
m
i
n
.
]


D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
1
7
5
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

o
b
r
a
t
k
a
:

n
o
=
9
8
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
1
4
3
0
[
o
/
m
i
n
.
]

R
a
d
i
j
a
l
n
i

p
o
s
m
a
k
:

s
r
=
0
,
0
5
[
m
m
/
o
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
3
9
[
m
i
n
.
]


N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

F
i
n
o

u
n
u
t
r
a
š
n
j
e

b
r
u
š
e
n
j
e

r
u
p
e

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
1
3
,
4
+
0
,
2
[
m
m
]s
t
r
o
g
o

n
a

d
u
ž
i
n
i
:

L
=
1
3
[
m
m
]

G
r
u
b
o

b
r
u
š
e
n
j
e

p
r
e
č
n
i
k
a
:

d
=
4
8
,
4
5
±
0
,
1
[
m
m
]
,

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
4
8
,
1
±
0
,
1
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
j

b
r
u
s
i
l
i
c
i

z
a

k
r
u
ž
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

i
z
m
e
đ
u

š
i
l
j
a
k
a

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

X

1
0
.

X
I

1
1
.84
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e


m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

2
5
÷
5
0
[
m
m
]

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

3
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

o
b
a
v
e
z
n
o

k
o
r
i
š
ć
e
n
j
e

o
t
v
o
r
e
n
e

l
i
n
e
t
e
,

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
u

L
=
1
0
0
[
m
m
]

o
d

d
e
s
n
o
g

č
e
l
a

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

3
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

0
÷
2
5
[
m
m
]

4
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

o
b
a
v
e
z
n
o

k
o
r
i
š
ć
e
n
j
e

o
t
v
o
r
e
n
e

l
i
n
e
t
e
,

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
u

L
=
1
0
0
[
m
m
]

o
d

d
e
s
n
o
g

č
e
l
a

5
)

K
o
m
p
a
r
a
t
o
r

u

o
b
l
i
k
u

s
a
t
a

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
a

R
e
z
n
i

a
l
a
t

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
4
0
0
x
2
0

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a
:

A

8
0

K

6

V

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
4
0
0
x
2
0

[
m
m
]

T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

A
F
B

3
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
0
5
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

o
b
r
a
t
k
a
:

n
o
=
5
0
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
1
4
3
0
[
o
/
m
i
n
.
]

R
a
d
i
j
a
l
n
i

p
o
s
m
a
k
:

s
r
=
0
,
0
0
5
[
m
m
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
3
7
2
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
1
7
5
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
6

D
u
b
i
n
a

b
r
u
š
e
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
0
,
0
3
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

o
b
r
a
t
k
a
:

n
o
=
2
6
0
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
1
4
3
0
[
o
/
m
i
n
.
]

A
k
s
i
j
a
l
n
i

p
o
s
m
a
k
:

s
a
=
1
0
[
m
m
/
o
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
2
4
[
m
i
n
.
]


N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

F
i
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

p
r
e
č
n
i
k
a
:

d
=
4
8
,
1
±
0
,
1
[
m
m
]
,


n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
4
8
±
0
,
1
[
m
m
]

G
r
u
b
o

b
r
u
š
e
n
j
e

p
r
e
č
n
i
k
a
:

d
=
1
8
,
4
5
[
m
m
]
,


n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
1
8
,
1
[
m
m
]

i

n
a
s
l
o
n
a
,

č
i
s
t
o

i

s
t
r
o
g
o

u
s
p
r
a
v
n
o
,

n
a

d
u
ž
i
n
u
:

L
=
1
9
,
9
+
0
,
2
[
m
m
]

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
j

b
r
u
s
i
l
i
c
i

z
a

k
r
u
ž
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

i
z
m
e
đ
u

š
i
l
j
a
k
a

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

X
I

1
2
.

X
I

1
3
.85
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

0
÷
2
5
[
m
m
]

2
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

3
)

S
t
e
z
n
i

š
i
l
j
c
i

4
)

N
a
p
o
m
e
n
a
:

o
b
a
v
e
z
n
o

k
o
r
i
š
ć
e
n
j
e

o
t
v
o
r
e
n
e

l
i
n
e
t
e
,

n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
u

L
=
1
0
0
[
m
m
]

o
d

d
e
s
n
o
g

č
e
l
a

5
)

K
o
m
p
a
r
a
t
o
r

u

o
b
l
i
k
u

s
a
t
a

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
aR
e
z
n
i

a
l
a
t

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
4
0
0
x
2
0

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a
:

A

8
0

K

6

V


T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

A
F
B

3
0
0

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
0
5
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
2
5
(
5
0
)

D
u
b
i
n
a

b
r
u
š
e
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
0
,
0
0
2

[
m
m
]
(
0
,
0
0
1

[
m
m
]
)

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

o
b
r
a
t
k
a
:

n
o
=
1
3
2
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
1
4
3
0
[
o
/
m
i
n
.
]

A
k
s
i
j
a
l
n
i

p
o
s
m
a
k
:

s
a
=
4
[
m
m
/
o
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
.
:

t
g
=
0
,
4
9
2
[
m
i
n
.
]


N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

F
i
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

p
r
e
č
n
i
k
a
:

d
=
1
8
,
1
[
m
m
]

n
a

p
r
e
č
n
i
k
:

d
=
1
8
(
-
0
,
0
0
1
-
0
,
0
0
5
)
[
m
m
]

(
t
e
ž
i
t
i

s
r
e
d
n
j
o
j

m
e
r
i
)


i

n
a
s
l
o
n
a
,

č
i
s
t
o

i

s
t
r
o
g
o

u
s
p
r
a
v
n
o
,

n
a

d
u
ž
i
n
u
:

L
=
2
0
+
0
,
2
[
m
m
]


S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

u
n
i
v
e
r
z
a
l
n
o
j

b
r
u
s
i
l
i
c
i

z
a

k
r
u
ž
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

i
z
m
e
đ
u

š
i
l
j
a
k
a

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

X
I

1
4
.
86
M
e
r
n
i

i

p
o
m
o
ć
n
i

p
r
i
b
o
r

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o


m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

0
÷
2
5
[
m
m
]

3
)

P
o
g
o
d
n
a

m
a
š
i
n
s
k
a

s
t
e
g
a

4
)

S
t
o

s
a

š
i
l
j
c
i
m
a
,

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
a

1
)

P
o
m
i
č
n
o

k
l
j
u
n
a
s
t
o

m
e
r
i
l
o
;

v
r
e
d
n
o
s
t

o
č
i
t
a
v
a
n
j
a

n
o
n
i
j
u
s
a

i
=
1
/
2
0

2
)

M
e
r
n
i

v
i
j
a
k

z
a

s
p
o
l
j
a
š
n
j
e

m
e
r
e

m
e
r
n
o
g

o
p
s
e
g
a

0
÷
2
5
[
m
m
]

3
)

P
o
g
o
d
n
a

m
a
š
i
n
s
k
a

s
t
e
g
a

4
)

S
t
o

s
a

š
i
l
j
c
i
m
a
,

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r

i

d
r
ž
a
č

k
o
m
p
a
r
a
t
o
r
a

R
e
z
n
i

a
l
a
t

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
8
0
x
9

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a
:

A

8
0

K

6

V

K
o
l
u
t
a
s
t
o

t
o
c
i
l
o

D
i
m
e
n
z
i
j
e

t
o
c
i
l
a
:

d
t

x

b
t

=

Ø
8
0
x
9

[
m
m
]

O
z
n
a
k
a

t
o
c
i
l
a

A

8
0

K

6

V

T
i
p

(
m
o
d
e
l
)

m
a
š
i
n
e

a
l
a
t
k
e
:

U
R
BA

P
r
o
i
z
v
o
đ
a
č
:

L
i
v
n
i
c
a


K
i
k
i
n
d
a


P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
e
r
o
d
a
v
n
o
g

r
e
ž
i
m
a

o
b
r
a
d
e

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
2
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
5

D
u
b
i
n
a

b
r
u
š
e
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
0
,
0
4
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
2
8
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
z
i
n
a

r
a
d
n
o
g

s
t
o
l
a
:

V
s
t
=
2
0
[
m
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
2
1
[
m
i
n
.
]

D
u
b
i
n
a

r
e
z
a
n
j
a
:

δ
=
0
,
1
[
m
m
]

B
r
o
j

p
r
o
l
a
z
a
:

i
=
1
0

D
u
b
i
n
a

b
r
u
š
e
n
j
a

p
o

p
r
o
l
a
z
u
:

δ
i
=
0
,
0
1
[
m
m
]

B
r
o
j

o
b
r
t
a
j
a

t
o
c
i
l
a
:

n
t
=
2
8
0
0
[
o
/
m
i
n
.
]

B
r
z
i
n
a

r
a
d
n
o
g

s
t
o
l
a
:

V
s
t
=
1
0
[
m
/
m
i
n
.
]

G
l
a
v
n
o

v
r
e
m
e

o
b
r
a
d
e
:

t
g
=
0
,
0
8
4
[
m
i
n
.
]

N
a
z
i
v

z
a
h
v
a
t
a

S
i
m
e
t
r
i
č
n
o

g
r
u
b
o

b
r
u
š
e
n
j
e

ž
l
e
b
o
v
a

z
a

O
K
2
4
,


n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
e
:


L
=
2
4
,
2
-
0
,
1
[
m
m
]

i

š
i
r
i
n
u
:

b
=
9
[
m
m
]

S
i
m
e
t
r
i
č
n
o

f
i
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

ž
l
e
b
o
v
a

z
a

O
K
2
4
,


n
a

r
a
s
t
o
j
a
n
j
e
:


L
=
2
4
,
6
-
0
,
1
[
m
m
]

(
b
=
9
[
m
m
]
)

S
k
i
c
a

z
a
h
v
a
t
a


O
b
r
a
d
a

n
a

b
r
u
s
i
l
i
c
i

z
a

r
a
v
n
o

b
r
u
š
e
n
j
e

R
e
d
n
i

b
r
.

s
t
e
z
a
n
j
a

i

z
a
h
v
a
t
a

X
I
I

1
.

X
I
I

2
.87
P r i l o z i
Rezni alati sa pločicom od tvrdog metala
“Sandvik Coromant” – Sandviken, Švedska88
Slika 1.1 Strugarski nož za spoljašnju grubu obradu

Oznaka tela noža: MTJNL 2525M 16 M1Osnovne dimenzije:
h=25[mm]
h
1
=25[mm]
b=25[mm]
l
1
=150[mm]
l
3
=30,80[mm]
f
1
=32[mm]
r
e
=0,5[mm]
Oznaka pločice od TM: TNMM 16 04 08 – PR

Preporučene vrednosti elemenata
merodavnog režima obrade:
δ[mm]=3,0(0,7÷6)
s[mm/o]=0,35(0,20÷0,55)
V[m/min.]=280(235÷330)
Slika 1.2 Strugarski nož za spoljašnju završnu obradu

Oznaka tela noža: MVJNL 202K 16
Osnovne dimenzije:
h=20[mm]
h
1
=20[mm]
b=20[mm]
l
1
=125[mm]
l
3
=41,00[mm]
f
1
=25[mm]
r
e
=0,5[mm]
Oznaka pločice od TM: VNMG 16 04 04 – PF
Preporučene vrednosti elemenata
merodavnog režima obrade:
δ[mm]=0,4(0,3÷1,5)
s[mm/o]=0,15(0,07÷0,15)
V[m/min.]=390(215÷350)89
Slika 1.3 Strugarski nož za unutrašnju obradu

Oznaka tela noža: S10K – STFCL 09


Osnovne dimenzije:
dm
m
=8[mm]
h=7[mm]
l
1
=125[mm]
l
3
=22,50[mm]
f
1
=5[mm]
D
mmin.
=10[mm]
R
e
=0,5[mm]
Oznaka pločice od TM: TCMT 09 02 02 – UF

Preporučene vrednosti elemenata
merodavnog režima obrade:
δ[mm]=0,4(0,2÷1,5)
s[mm/o]=0,07(0,05÷0,15)
V[m/min.]=390(310÷415)

Slika 1.4 Strugarski nož za usecanje

Oznaka tela noža: LF151.22 – 1616 – 20Osnovne dimenzije:
a
r
=8,20[mm]
b=16[mm]
h=16[mm]
f
1
=16[mm]
h
1
=16[mm]
l
1
=100[mm]
l
3
=23,00[mm]

Oznaka pločice od TM:
- za usek b=2[mm]:
N151.2 – 185 – 20 – 5G
- za usek b=3[mm]:
N151.2 – 300 – 30 – 5G
Preporučene vrednosti
elemenata merodavnog
režima obrade:
s[mm/o]=0,05(0,03÷0,15)
V[m/min.]=175(130÷270)
90

Slika 1.5 Strugarski nož za izradu spoljašnjeg metričkog navoja

Oznaka tela noža: R166. 4FG – 1616 – 16Osnovne dimenzije:
h=16[mm]
h
1
=16[mm]
b=16[mm]
l
1
=100[mm]
l
3
=21,40[mm]
f
1
=20[mm]

Oznaka pločice od TM: R166.OG – 16MM01 – 100

Preporučene vrednosti elemenata
merodavnog režima rezanja:
δ
i
[mm]=0,67
V[m/min.]=125

Slika 1.6 Strugarski nož za spoljašnju završnu obradu

Oznaka tela noža: PSSNR 2020K 12Osnovne dimenzije:
h=20[mm]
h
1
=20[mm]
b=20[mm]
l
1
=125[mm]
l
3
=29,30[mm]
f
1
=25[mm]
r
e
=0,5[mm]

Oznaka pločice od TM: SNMG 12 04 12 – PF

Preporučene vrednosti elemenata
merodavnog režima obrade:
δ[mm]=0,8(0,4÷1,5)
s[mm/o]=0,25(0,15÷0,35)
V[m/min.]=235(200÷280)

91

Slika 1.7 Kolutasto glodalo sa umetnutim zubima

Oznaka alata: N331.32 – 080527DM


Osnovni podaci:
Z=6
D
c
=80[mm]
l
1max
=12[mm]
a
rmax
=19,5[mm]
a
p
=(7,9÷10)[mm]92
Podaci o dodacima za obradu


Tablica 2.1 Dodaci δ
1
(po prečniku) pri spoljašnjoj gruboj obradi cilindričnih pripremaka od valjanog
materijala [mm]93
Tablica 2.2 Dodaci (po prečniku) pri spoljašnjoj uzdužnoj obradi cilindričnih izradaka pri
masovnoj i serijskoj proizvodnji [mm]


94
Tablica 2.3 Dodaci (po prečniku) pri unutrašnjoj obradi cilindričnih izradaka [mm]95
Tablica 2.4 Dodaci pri poprečnoj (čeonoj) obradi [mm]96
Tablica 2.5 Dodaci za glodanje, rendisanje i brušenje ravnih površina [mm]

97
Z A K LJ U Č A K

Projekat je koncipiran obzirom na smernice za iznalaženje najpovoljnijeg tehnološkog procesa
izrade čime je ostvaren i cilj projekta. Svakako treba imati u vidu da, zavisno od varijacija
karakteristika tehnološkog procesa obrade, promenljivi su i izlazni parametri procesa, te se ovim
projektom teži određivanju najoptimalnijeg tehnološkog procesa izrade obzirom na raspoložive
proizvodne kapacitete.
Unapređenje tehnološkog procesa izrade vretena uređaja za unutrašnje brušenje moguće je
ostvariti na više načina (obradom na CNC mašinama alatkama, delom ili u celini, itd.), ali
sagledavanjem relativne kompleksnosti mašinskog dela, ne samo sa stanovišta njegovih geometrijskih
osobenosti već i potrebnih postupaka obrade, uočava se da automatizacija procesa izrade, u smislu
korišćenja numerički upravljanih mašina alatki za realizaciju pojedinih zahvata, ne daje
zadovoljavajuće rezultate.
Proces obrade vretena se završava u montaži gde se, odgovarajućim postupcima završne obrade
rezanjem, omogućava adekvatno funkcionisanje kako samog vretena, tako i sklopa uređaja za
unutrašnje brušenje. Razlog za to svakako jesu zahtevane visoke radne učestanosti obrtanja vretena.

98
L I T E R A T U R A

[1] Stanić, J., Nikolić, D., Jovanović, T., Gajović, V.: Mašinska obrada I – priručnik za proračun
merodavnih režima mašinske obrade rezanjem, Mašinski fakultet univerziteta u Beogradu,
Beograd, 1980.
[2] Jovanović, D., Kuzmanović, S.: Mašinski elementi I, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
[3] Kovačević, S.: Merenja i kontrola, Viša tehnička škola – Novi Sad, Novi Sad, 1990.
[4] Tolmač, D.: Mašinska obrada – obrada rezanjem 1. i 2. deo (autorizovana predavanja), VTŠ,
Zrenjanin, 1999.
[5] * Uputstvo za rukovanje brusilicom za okruglo brušenje tip D15/D15U proizvođača Livnica
“Kikinda”.
[6] ** Katalog reznih alata sa pločicom od tvrdog metala proizvođača “Sandvik Coromant”.
[7] Tolmač D.: Mašine i aparati, Tehnički fakultet “M. Pupin”, Zrenjanin, 1999.
[8] Reznikov, N. N.: Učenie o rezanii metalov, Moskva, 1974.
[9] Balaškin, B. S.: Osnovi tehnologii mašinostroenija, Mašgiz, Moskva, 1959.
[10] Stanković, P.: Mašinska obrada – obrada rezanjem, Građevinska knjiga, Beograd, 1967.
[11] Dolmatovskij, G. A.: Spravočnik tehnologii po obrabotke metalov rezaniem, Mašgiz,
Moskva, 1962.
[12] Katalozi proizvođača alatnih mašina:
LŽT – Kikinda, Metalprogres – Zrenjanin, Potisje – Ada, Jugoalat – Novi Sad.Sign up to vote on this title
UsefulNot useful