SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET "VITEZ" TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE TRAVNIK

ARNELA MLIVO

PRIMJENA SAVREMENIH OBLIKA FINANSIRANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
DIPLOMSKI RAD

TRAVNIK, 2011.

2

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET "VITEZ" TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE TRAVNIK

PRIMJENA SAVREMENIH OBLIKA FINANSIRANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
DIPLOMSKI RAD

IZJAVA O ORGINALNOSTI DIPLOMSKOG RADA: Ja Mlivo Arnela, student Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Travnik, Index br.0017-08/RFBO odgovorono i uz moralnu i akademsku odgovoronst izjavljujem da sam ovaj diplomski rad izradila potpuno samostalno uz korištenje citirane literature i pomoć mentora. Potpis:______________________ Mentor: doc. dr Bogdana Vujnović – Gligorić Student : Arnela Mlivo Broj indeksa: 0017-08/RFBO Smijer: Bankarstvo, finansije i osiguranje

Travnik. decembar. 4 . 2011.

....2..2..............................11 2...1 1.......... Pojam i definicija lizinga........13 2...................1..............14 2...3......1........................11 2..........16 2.................................. UVOD....17 2...................................................12 2......................................1........ Neto i bruto lizing........ Razlika lizinga između kredita...........................3............................................................................................6................................ Isporučilac lizinga.............................. Operativni i financijski lizing.14 2...................................... Direktni i indirektni lizing...............................1........5..............................1 1..........................................17 2...............14 2................... Učesnici u poslu lizinga....6................ LIZING KAO SAVREMENI OBLIK FINASIRANJA.. Ugovor o lizingu.......................................................6...................................................Vrste lizinga........................................................................SADRŽAJ 1.....................4 2.................................. Naučne metode............3..2 1................................................6........................12 2.....2.........2......1 1............. Glavna i pomoćne hipoteze..........13 2..........................4 2...................... Kratkoročni i dugoročni lizing.....................3...............20 ...............6 2....................... Svrha i ciljevi istraživanja..............................................................................5.......................6 2..................4.................17 2.................................................................2..................................................2............ Terminski...........4.......3........20 2...........................................3.......................................................................4...................7...4........................................... Nedostaci lizinga.......................................................3 2.....................7..... revolving i lizing sa opcijom kupovine. predmet i objekt istraživanja.........3.......1...4.......1................................................. Davalac lizinga............. Primalac lizinga...5 2. Prednosti i nedostaci lizinga............................................................................ Probelm.2.3......................................... Razvoj lizinga..............................................................................................7.............................2 1...16 2.... Pojam i elementi ugovora o lizingu.........10 2................................3....5............................1...................................................................................7................... Struktura rada...................4....................................................... Prednosti lizinga................. Prava i obaveze davalaca lizinga.........3. Leveraged lizing............... Obaveze ugovorenih strana..............

...2...... Prava i obaveze primaoca lizniga..............20 6 ......2.......7................2..

.....................2...............36 3..................41 3....... Prednosti i nedostaci faktoringa............46 3.... Potpuni i ograničeni faktoring....1...............27 3........................................................................... Lizing u Bosni i Hercegovini...........................2......................2.... Zakonska regulativa lizing poslovanja u Bosni i Hercegovini.....3.....................34 3......3........2...... Proizvođač – izvoznik.....................................................8................................1................................................. Subjekti faktoringa.....32 3.. Del credere funkcija..........8.............. Faktoring dospjelih i nedospjelih potraživanja...............2.1................7............2......22 2....................2................ Učesnici u poslu forfetinga.....51 4......... Faktoring u Bosni i Hercegovini...................................................... Objavljeni i neobjavljeni faktoring..........................49 4.3.....49 4....... Prava i obaveze isporučioca lizniga.............................................37 3.................................... Funkcija pružanja stručnih usluga.................................... Domaći i međunarodni faktoring..............51 ..........3.......1.....................................2.........2.......4.....3..................4......... Direktni i posrednički faktoring.............3....22 2................................41 3..6.................................................... FORFETING KAO SAVREMENI OBLIK FINANSIRANJA.................. Kupac i njegove obaveze...3...........39 3.........8...............................................................................................................1......................3.............31 3...........................................................5.................................................................1.... Razlika faktoringa između kratkoročnih kreditnih linija..........................36 3..2................. Kljinet i njegove obaveze.......................................................................4......................... Osnovne funkcije faktoringa.......2......1....................................... Važnost faktoringa za mala i srednja preduzeća....22 2................................3...........41 3.4......4........................ Pojam i definicija faktoringa..............5.......7....2.........30 3....................51 4.......... Kupac – uvoznik........6.... Vrste faktoringa...................3.............. Poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini......................................31 3..........43 3............. FAKTORING KAO SAVREMENI OBLIK FINANSIRANJA.....40 3.................. Funkcija finansiranja...3 3......... Faktoring sa regresom i bez regresa............8............................................................... Faktor i njegove obaveze.............39 3...2.........................46 4........... Pojam i nastanank forfetinga..................................30 3.....30 3....................2...2.....27 3..............3...............

........4.......51 8 ... Banka kupca – uvoznika...............................................3.........2......

...........................55 4....... Neobavezni učesnici...4............ Prednosti i nedostaci forfetinga................58 5.......52 4...4..................63 . Politički rizik.........4............. Transferni rizik.. Valutni rizik.................52 4........... ZAKLJUČAK........................1...........61 POPIS TABELA.2. Komercijalni rizik............................4.............................................56 4.....................................................2...........53 4.......................................................................3....................................................59 LITERATURA............ GRAFIKONA I SHEMA.......................................................2...4........................55 4......5........4..............................5......................56 4...............................3..............5...... Forfeter......................................................................1............................................................... Nedostaci forfetinga...................5..................4...............................56 4................................................ Pojam i elementi ugovora o forfetingu......................................................2.... Rizici forfeting transakcija...........................52 4..................54 4................4................................................ Prednosti forfetinga..............................................................................................................................................................................

i zbog toga treba da im se posveti posebna pažnja. koja nisu u mogučnosti da to učine samofinansiranjem. Pomočna hipoteza 2: Faktoring i forfeting kao savremeni oblici finansiranja u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno razvijeni. Kako su problem i predmet istraživanja definirani može se reći da su objekt istraživanja: lizing. 10 . UVOD 1.1.1. jer primjenom ovih oblika finansiranja kompanije osiguravaju likvidnost i solventnost. Problem. Iz navedene konstatacije proizilazi predmet istraživanja a to je: istražiti teorijske i praktične nedostatke u primjeni savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini. Glavna i pomoćne hipoteze Glavna hipoteza glasi: Savremeni oblici finansiranja u Bosni i Hercegovini predstavljaju važan izvor neophodnih sredstava za finansiranje određenih projekata u preduzeću. predmet i objekt istraživanja U ovom diplomskom radu koji nosi naziv „ Primjena savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini“. određen je problem istraživanja koji glasi: Nedovoljno prezentirana i proučena tema u praktičnom i teorijskom smislu kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. 1. Tako postavljena radna hipoteza implicira dvije pomočne hipoteze koje glase: Pomočna hipoteza 1: Lizing predstavlja važan izvor kratkoročnog i dugoročnog finansiranja kompanija zbog inevestiranja u osnovna sredstva.2. faktoring i forfeting kao savremeni oblici finansiranja u Bosni i Hercegovini.

i dr. Svrha i ciljevi istraživanja Svrha i cilj istraživanja je istražiti teorijske odrednice savremenih oblika finansiranja. a koji nedostatci savremenih oblika finansiranja? Zbog čega koristiti savremene oblike finansiranja? Kakava je primjena savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini? Kakva je zakonska regulativa savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini?.4. te prikazati i analizirati primjenu savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini.. metoda analize i sinteze.. metoda za analizu podataka. metoda klasifikacije. Da bi se primjerno riješio problem istraživanja i ostvarili svrha i ciljevi.3. statistička metoda. 1. potrebno je odgovoriti na slijedeća pitanja: • • • • • • • Koji su to savremeni oblici finansiranja? Pojam i definicija lizinga. 11 .1. faktoringa i forfetinga kao savremeni oblici finansiranja? Ko su učesnici u poslu savremenih oblika finansiranja? Koji su prednosti. a to su: • • • • • induktivna i deduktivna metoda. Naučne metode U radu se koriste naučne metode koje su primjenljive za obradu navedene teme.

kao i faktoring u Bosni i Hercegovini. Zaključku. definirani su problem i predmet istraživanja. glavna hipoteza i pomoćne hipoteze. učesnici lizinga. subjekte faktoringa. Treći dio ima naslov Upravljanje potraživanjima u poduzeću EuropapierHercegtisak d. kao i naučne metode koje se koriste u radu. Forfeting kao savremeni oblik finansiranja naslov je četvrtog dijela. Struktura rada Rezultati istraživanja predočeni su u pet međusobno povezanih dijelova. razlika lizinga u odnosu na kredit. dana je sinteza rezultata istraživanja kojima je dokazivana postavljena hipoteza. kao i ugovor o lizingu. U njemu se daje pojam i nastanak forfetinga. U posljednjem dijelu. a prikazana je i struktura rada. te koje su to prednosti i nedostaci lizinga. prednosti i nedostaci forfetinga. U drugom dijelu rada s naslovom Lizing kao savremeni oblik finansiranja definiran je pojam lizinga i vrste lizinga. 12 . Isti definira pojam i vrste faktoringa.o. u ovom dijelu rad predočeno je još primjena lizinga u Bosni i Hercegovini. objekt istraživanja.o. UVODU. učesnici u poslu forfetinga. U prvom dijelu. rizici forfeting transakcija.5. Određeni su svrha i ciljevi istraživanja. prednosti i nedostatke faktoringa.1. pojam i elementi ugovora o forfetingu.

: Poduzetničko računovodstvo. prije Krista. p. Mostar. Lizing – suvremeni oblik financiranja. broj: 07/2011. i on se takvim smatra ukoliko se prenose svi rizici i koristi svojstveni vlasništvu. E. godina XVII. J. p. 56 13 .cbbh. 4 Hasanbegović.“1 Horne i Wachowicz u svojoj knjizi navode da je „zakup ugovor prema kojim uvjetima vlasnik imovine (zakupodavac)daje drugoj strani (zakupoprimcu) isključivo pravo korištenja imovine na određeni vremenski rok. Naklada Mate. 584 3 Guzić.. koji predstavlja kratkoročno i dugoročno uzimanje na korištenje pokretnih i nepokretnih dobara s ugovora. u zamjenu za plaćanje rente“. 2011. p. 1999. Ovakva vrsta najma je načešće neopoziva i garantuje zakupodavcu povrat uloženog kapitala koji je uvećan prihodom od uloženog novca.12. kada su ga Babilonci koristili za brodove i stoku.2.. Financijski propisi i praksa. Poslovno savjetovanje. Jedan od prvih teoretskih opisa se može naći u rimskim pravnim spisama. & Wachowicz. Osnove financijskog menadžmenta.. Š.2011. deveto izdanje..“4 mogučnošću da se predmet uzet u lizing na kraju ugovorenog perioda korištenja kupi po tržišnoj cijeni ili po cijeni koja je ugovorena prilikom zaključivanja 1 2 Centralna banka Bosne i Hercegovine.2 Najam može biti financijski.. Zagreb. 2002.ba [pristup 20. LIZING KAO SAVREMENI OBLIK FINASIRANJA 2.] Horne.000. Dostupno na: www.1. financijski lizing je jedan od stavki koji spada u grupu poslova pod nazivom „ Nabava robe sa stvarnom ili namjeravanom promjoenom vlasništva“3 Gledano sa ekonomskog asprekta lizing se može definisati kao skup usluga kojim se primatelju lizinga omogućuje kvalitetno raspolaganje predmetom finansiranja u toku određenog vremenskog perioda. Zagreb. Prvi slučajevi lizinga datiraju iz 2. Fircon. Pojam i definicija lizinga „Riječ "lizing" je stranog porijekla i potječe od engleske riječi "to lease" što u prijevodu znači zakup (najam). J. Prema Međunarodnom Račnovodstvenom Standardu (MRS) 17.. „U užem smislu lizing se može definisati kao specifičan oblik zakupa. 364. [online]..

također jedna od uloga je i prenošenje znanja i iskustva tzv.godina XVII. tačnije u Veliku Britaniju. kao i posebnih banaka i drugih financijskih institucija koje se bave lizingom. Shema 1. lizing se još može odnositi i na servisiranje i zamjenu dotrajalih dijelova opreme koja je predmet ugovora o lizingu. održavanje. a jedna od najvećih kompanija današnjice je Deutsche Leasing AG. godine u Diseldorfu. osim što se odnosi na zakup.. U literaturi se navodi da je prvo lizing društvo osnovano u SAD 1952 godine pod nazivom Unitet States Leasing Corporation. Danas ova kompanija nosi titulu kao najveća kompanija koja se bavi lizingom u SAD.. U to vrijeme nastaju prva specijalizovana društva koja su se počela baviti lizing poslom. p.. broj: 07/2011. E.Poslovanje lizingom. U narednoj shemi prikazan je opći model lizinga. Mostar. Razvoj lizinga Lizing kao savremeni oblik finansiranja počeo je enormno da se razvija 50-ih godina XX stoljeća. Prva lizing kompanija u Njemačkoj pojavljuje se 1962. Kada je u pitanju Austrija prva lizing kompanija se 14 . Financijski propisi i praksa. Krajem 60 –tih godina ova kompanija dolazi i na evropsko tržište. 2011. gdje se zatim osniva više nezavisnih lizing društava. Lizing – suvremeni oblik financiranja. tehnologije i tehničke dokumentacije koja se odnosi za opremu koja predstavlja predmet ugovora o lizingu i servisiranje.2. Model lizinga Izvor: Hasanbegović. Fircon. 56 2. Danas u Njemačkoj djeluje više od 200 lizing kompanija. Know – How iz oblasti tehnike. on često zauzima ulogu i za obuku kadrova korisnika lizinga za rukovanje opremom. odnosno društva koja su finansirala zakup skupe investicione opreme.

2. direktni i indirektni lizing. kratkoročni i dugoročni lizing. obje ugovorene strane mogu da raskinu ugovor i prije određenog vremenskog perioda. Poslovne finansije.3. Lizing kao savremeni oblik finansiranja u EX SFRJ javlja se 1972. Predmet ovakvog tipa ugovora se uglavnom odnosio na raznu vrstu opreme kao što su mašine. godine. gdje dominira lizing opreme i lizing motornih vozila. a začetak razvoja se doživljava tek nakon 1970. neto i bruto lizing terminski. Operativni i financijski lizing Operativni liznig se odnosi na kratkoročni oblik finansiranja. kao tzv. leveraged lizing. Sarajevo.1. Vrste lizinga Razvojem lizinga kao savremenog oblika finansiranja i širenje njegove primjene. U savremenoj praksi primjenjuju se brojne vrste lizinga kao što su:5 • • • • • • • operativni lizing. razvijali su se raznovrsni oblici lizinga. 15 . Na osnovu uslova koji su navedeni u ugovoru o lizingu. financijski lizing..3. godine. 1997. p. avioni i dr. godine. s ciljem zadovoljavanja specifičnih i veoma raznovrsnih zahtjevi korisniga lizinga.. mašine za elektornsku obradu podataka. željeznički vagoni. pasivni lizing posao pomoću kojeg se uvozi oprema od inostranog proizvođača ili trgovca. revolving i lizing sa opcijom kupovine 2.pojavljuje 1963. Operativni lizing 5 Njuhović Z. Svijetlost. 278 – 280. U sadašnje vrijeme u Bosni i Hercegovini uglavnom se ralizuju ugovori o financijskom lizingu sa opcijom kupovine u toku ili po isteku ugovorenog perioda. godine. Kod ove vrste lizinga troškovi servisiranja padaju na teret davaoca lizinga i uključeni su u ugovorenu cijenu lizinga. U Italiji lizing se javlja 1963.

p.com (22. Sarajevo. 2006... Časopis UBS.“9 6 Gajić.2011. p.“7 Naredna shema prikaziva operativni lizing. Univerzitet Megatrend Beograd. ugovorima koji imaju ostatak knjigovodstvene vrijednosti. kao i ostvareni profit davaoc lizinga. Shema 2. p. otkaže ugovor. 2009. Zbog ovih razloga ugovor o financijskom lizingu se smatra ugovorom pune amortizacije ili tzv. „Rizik tehničko – tehnološkog zastarjevanja i dubitka predmeta zakupa pada na teret davaoca lizinga. Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija. tj..ubs-asb. 61.12. Savremeni insturmenti finansiranja – Lizing..“6 „Operativni lizing kao savremeni oblik finansiranja je posao koji se zasniva na tzv. M. kao i drugi troškovi nezavisni od nabavke opreme.. da ukoliko se korisnik ne pridržava svojih obaveza..204 16 . E. zatim administrativni troškovi.. Smederevska Palanka. 9 Backović. U praksi često se financijski rizik poredi sa bankarskim kreditima.) Financijski lizing u odnosu na operativni lizing se odnosi na dugoročni način finansiranja osnovnih sredstava. br. 2007. Prikaz operativnog lizinga Izvor: Matić. „Prilikom trajanja ugovora o financisjkom lizingu.cit. pa se podrazumjeva da se u periodu trajanja ugovora amortizira samo dio vrijednosti predmeta lizinga.se najčešće koristi za finansiranje stalnih sredstava. "full-pay-out"8 ugovorom.. Op.90 7 Backović. dostupno na: www. Kod ove vrste lizinga ugovorene strane jasno utvrđuju određeno bazno vrijeme u kojem ni jedna strana nema pravo otkazivanja lizinga. davalac lizinga može da u cijelini amortizovati investicione troškove i ostvariti odgovarajući profit. dok davalac lizinga ima mogućnost. V. E. plaćanju rata i dr. p.al: Instrumenti platnog prometa. Udrućenje bankara Srbije.204 8 "full – pay .out" ugovori – podrazumjevaju se ugovori kod kojih se u okviru neotkazivanog trajanja ugovora ostvaruje dovoljna zarada da se pokriju troškovi davaoca lizinga neophodni za nabavku opreme. et. "non-full-pay-out" ugovorima. razlog tome je što su dosta slični po nekim karkateristikama kao što je način knjigovodstvenog evidentiranja. kamata. 9. Ekonomski fakultet u Sarajevu.

predmet lizinga ujedno predstavlja i sredstvo za obezbjeđenje naplate. stečaja ili likvidacije primaoca lizinga. Shemom 3. Prilikom fakturisanja predmeta lizinga. nabavku predmeta vrši davalac lizinga (leasor). predmet koji je zakupljen na ovaj način prelazi u potpuno vlasništvo zajmoprimaocu sa zadnjom otplaćenom ratom lizinga. korisnik lizinga snosi sve troškove i rizike kojima podliježe predmet lizinga. obračun se sačinjava u bruto iznosu sa PDV-om. Finansiranje ovom vrstom lizinga je pogodno za novoosnovana preduzeća i one korisnike koje su slabije kreditno sposobni. E. ali ne i formalnopravni. Shema 3. je prikazan model financijskog lizinga. odnosono za korisnike koji ne raspolažu sredstvima koja bi mogli da ponude na ime obezbjeđivanja kredita. neplaćanja lizing naknade. Dakle.. zbog čega davaoci lizinga često ne zahtjevaju druga sredstva obezbjeđenja. Primjenom financiskog lizinga. Prikaz financijskog lizinga 10 Hasanbegović. davalac lizinga ima punu zaštitu u slučaju propasti ili oštećenja predmeta. Op.57 17 . a ne primallac lizinga (leasee). Velika prednost financijskog lizinga u odnosu na druge oblike finansiranja je u bržem i jednostavnijem sklapanju ugovora i predmetima osiguranja.U odnosu na ostale vidove finansiranja bitne karakterisitike financijskog lizinga su:10 • • • • • • finansiranje se uvijek odobrava za tačno određen predmet. p. Ovakva vrsta zakupa vodi se kao investicija i u bilansi zajmoprimaoca se prikazuje kao obaveza. davalac lizinga je vlasnik predmeta tokom cijelog perioda ugovora o lizingu.cit. iz ovoga se može zaključiti da je korisnik lizinga i ekonomski vlasnik predmeta.

zakupac ima pravo na kupovinu sredstava po tržišnoj virjednosti Gdje korisnik ne želi da posjeduje zakupljeno sredstvo.cit. na ukupnu vrijednost finansiranog sredstva + PDV na kamatu Nakon uplate posljednje rate.(1) Dogovaranje Proizvođać (dobavljać predmeta lizinga (4) Isporuka predmeta lizinga Primatelj lizinga (3) Kupoprodajni ugovor predmeta lizinga Davatelj lizinga (2) Ugovor o lizingu (5) Plaćanje naknade za korištenje predmeta lizinga Izvor: Hasanbegović. 6. Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. Razlike između financijsjkog i operativnog lizinga lizinga Br. Fakturiranje PDV 9. 3. zakupac postaje vlasnik Gdje korisnik želi da postane vlasnik sredstava Operativni lizing Kao kod trgovine uslugom Dugoročni lizing Zakupac Zakupodavac Zakupnina Zakupodavac Do 75% ekonomskog vijeka trajanja sredstava Na pojedinačnoj zakupnini gdje se svaka zakupnina. 7.2.2011. [online]. p. E. zakupodavac snoci cijeli rizik 10. Prijenos vlasništva nakon isteka važenja ugovora o lizingu Odgovarajući oblik lizinga Karakteristike Postupak oporezivanja Financijski aspekt Pravno vlasništvo Ekonomsko vlasništvo Porezne uštede za korisnika Rizici korištenja sredstava Razdoblje zakupa Financijski lizing Kao kod trgovine robom Dugoročni zajmovi Zakupodavac Zakupoprimac Amoritzacija i kamata Zakupac Neobavezan Na početku lizing transakcije. Direktni i indirektni lizing 18 . 1. 2. 8.cbbh. Op. Dostupno na: www. 4.ba [pristup 20..57 Tabela 1. 5..12. prikazuje razlike između financijskog i operativnog Tabela 1.] 2.3. neto zakupnina + PDV Nakon isteka ugovora.

indirektni lizing podrazumjeva postojanje trostrane poslovne transakcije.12. na osnovu na osnovu koga se obavezuje da na primalaca lizinga prenese pravo držanja i korištenje predmeta lizinga. jer proizvođač mora sam riješiti problem vlastitog finansiranja. Problem vlastitog finansiranja riješava obraćanjem financijskoj instituciji i prodajom svojih potraživanja. i drugi ugovor o lizingu između davalac i primatelja lizinga.Na osnovu naćina finansiranja i odnosa koji proizilazi tokom nastanka transakcije lizinga razlikuje se:11 • • direktni lizing ili lizing u širem smislu indirektni lizing ili lizing u užem smislu Kada je riječ o direktnom lizingu govori se o pisanom sporazumu odnosno poslovnoj transakciji gdje se sredstvo pribavlja korištenjem jednog ugovora.2011.3. ugovor se kreira između proizvođača kao prodavatelja i primalaca lizinga. 2. Veoma važna karakteristika indirektnog lizinga je u tome što se odvija kroz dva odvojena ugovora. Kratkoročni i dugoročni lizing 11 Centralna banka Bosne i Hercegovine. odnosno postoje tri učesnika na tržištu. Ova vrsta lizinga često se naziva i proizvođački lizing. Dostupno na: www. davalac lizinga i primalac lizinga. dok primalac lizinga u potpunosti ne izmiri svoju obavezu.] 19 . [online].cbbh. Za razliku od direktnog lizinga gdje postoje samo dva učesnika na tržištu.ba [pristup 20. Primatelj lizinga plaća zakupninu financijskoj instituciji.3. a to su: proizvođač. a proizvođač ostaje dužnik financijske institucije. Kod ovakvog oblika lizinga. a primalac se obavezuje da mu za to plaća ugovorenu naknadu. Karakteristika ovog oblika lizinga je finansiranju. Prvi ugovor je ugovor o kupnji između proizvođača i lizing kompanije.

davalac lizinga i kreditor. kod koga dužina trajnja potpisanog ugovora nije veća od 3 godine i koji se izjednačava sa operativnim lizingom. Leveraged lizing Po svojoj poslovnoj konstrukciji i načinu izvršenja leveraged lizing spada u specifičnu vrstu lizinga.Ukoliko se uzme u obzir dužina trajanja finansiranja lizingom može se razlikovati:12 • Kratkoročni lizing (operating leasing) je takva vrsta finansiranja. 2. čiji amortizovani vijek može biti dugoročan. Ova vrsta lizinga je zasnovana na „full-pay-out“ ugovorima. a najčešće je to 10 godina i koji se izjednačava sa financijskim lizingom. Narednom shemom je prikazan leveraged lizing.12. ali se u pravilu radi o financijskom lizingu.) 20 . na osnovu hipoteke i založnim pravima nad predmetnom investicijom. duži od trideset godina. Prikaz leveraged lizinga 12 www.2011.3. cesijom lizinga i cesijom periodičnih lizing naknada prema kreditoru. Ova vrsta lizinga razvila se 60-tih godina prošlog stoljeća u SAD-u. Leveraged lizing se može pojaviti kao direktni ili indirektni lizing. Ostali dio sredstava koji nedostaje obezbjeđuje na tržištu kapitala putem kreditnih sredstava od jedne ili više poslovnih banaka.4. • Dugoročni lizing (finance leasing) se odnosi na finansiranje gdje dužina ugovora veća od 3 godina. Kada je u pitanju funkcionisanje leveraged lizinga davalac lizinga postaje apsolutni vlasnik predmeta lizinga ako obezbjedi 20 – 40 % potrebnih sredstava od vrijednosti opreme koja se uzima pod zakup.ekabija.ba (20. Shema 4. sa ciljem finansiranja veoma skupe investicione opreme i finansiranja velikih projekata. Da bi se realizovala ova vrsta lizinga učestvuju najmanje tri subjekta: primalac lizinga.

Terminski... V. revolving lizing i lizing sa opcijom kupovine. pri čemu se korisnik lizinga obavezuje da po isteku definisanog roka vrati predmet lizinga davaocu lizinga. Neto lizing je takav oblik.Izvor: Matić. 2. gdje korisnik lizinga snosi troškove održavanja.5. dok bruto lizing (gross leasing) predstavlja takav tip transakcije. Terminski lizing definiše tačno određen rok na koji se predmet lizinga daje na lizing. Neto i bruto lizing Lizing na osnovu prava i obaveza se može razvrstati na neto i bruto lizing. gdje davatelj lizinga preuzima na sebe održavanje servisiranje i osiguranje predmet lizinga u periodu trajanja lizing ugovora. 62.3. 2.3. Op. 21 . servisiranja i osiguranja predmeta lizinga u periodu trajanja lizing ugovora. p.6. revolving i lizing sa opcijom kupovine Lizing na osnovu kriterijuma obaveznosti kupovine može se podijeliti na terminski lizing.cit.

000. utiću na njegov posao. gdje postoji mogučnost obnavljanja sa istim ili savremenijim predmetom lizinga. 2.Revolving lizing podrazumjeva obavezu zamjene opreme uzete na lizing. isporučilac lizinga 2.4. Primalac lizinga 13 14 Zakon o lizingu. uz zadržavanje prava svojine na predmetu lizinga. Učesnici u poslu lizinga Učesnici u poslu lizinga su:13 • • • davalac lizinga. ali i skladu sa ostalim zakonima zemlje koji 2. član 4. koje je osnovano u skladu sa Zakonom o lizingu FBIH. Službene novine FBiH.1.2. 22 . „davalac lizinga može biti samo pravno lice. Lizing sa opcijom kupovine je vrsta lizinga gdje se korisnik lizinga obavezuje da nakon isteka lizing perioda otkupi korišteni predmet lizinga. korisnik ili primalac lizinga. prenosi na primaoca lizinga ovlašćenje držanja i korišćenja na predmetu lizinga. Davalac lizinga Davalac lizinga je pravno lice koje.00 KM“14 Davalac lizinga je dužan da posluje u skladu sa Zakonom o finansijskom lizingu. Ibidem. 85/08. Zakonom o lizingu FBiH. br. odnosno podrazumjeva obnavljanja lizing ugovora po isteku prošlog ugovorenog perioda pod istim uslovima. član 8. na ugovoreno vrijeme i uz ugovorenu naknadu.4. čiji novčani dio osnovnog kapitala ne može biti manji od 250.4.

dok kod lizinga vlasnik ostaje davalac lizinga dok se ne izmire sve obaveze. dok su lizing kompanije u sistemu PDV-a. financijske institucije kao što su banke. 15 16 Ibdem. odnosno produžiti korištenje predmeta. osiguravajuća društva oslobođene su plaćanja PDV-a. mikrokreditne organizacije.org (11. na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata.5. član 4. radi njegove predaje primaocu lizinga na držanje i korištenje. za razliku od davalaca lizinga je svako lice koje na osnovu ugovora o lizingu stiče pravo posjedovanja i korištenja predmeta lizinga na jasno definisano vrijeme i uz ugovorenu naknadu“15 2. Bitna razlika je i to da korisnik kredita postaje i pravni vlasnik otkupljenog predmeta.“16 2.3. Korisnik lizinga može da produži ugovor o lizingu. dok to kod kredita nije moguće jer korisnik kredita postaje vlasnik predmeta.„Primalac lizinga. „Kredit je novčani dužničko .) 23 .vjerovnički odnos u kojem financijska institucija (najčešće banka) ustupa pravo korištenja određeni iznos novčanih sredstava dužniku.2012. Ibidem 17 www. Isporučilac lizinga „Isporučilac lizinga u smislu Zakona o lizingu FBiH. postoji niz sitnih razlika. na ugovreno vrijeme i uz ugovorenu naknadu. Razlika između lizinga i kredita U mnogim elementima postoji razlika između lizinga i klasičnih bankaraskih kredita.“17 Osnovna razlika između lizinga i kredita se odnosi na trošak. Ako uzmemo primjer u Bosni i Hercegovini. Iako se u oba oblika finansiranja dug vraća na rate. je pravo ili fizičko lice koje na osnovu ugovora ili na drugi zakonom propisan način na davaoca lizinga prenosi pravo svojine na predmetu lizinga. Ovo znači da korisnici usluge lizing posla snose trošak i kamate i trošak PDV-a na kamatu. osim ako isporučilac lizinga i davalac lizinga nisu isto lice.wikipedia.4. i time su obavezne da zaračunaju PDV na kamate.01.

biz/kreditni_vodic/razlike_izmedju_kredita_i_leasinga (11. Kompanije koje se bave lizing poslom preuzimaju na sebe brojne rizike. Prednosti i nedostaci lizinga 24 . Razlika između kredita i financijskog i operativnog lizinga Izvor: http://www. Tabela 2.) 2.business-navigator. dok je to kod kreditnih organizacija drugačije. U narednoj tabeli je prikazana razlika između kredita i financijskog i operativnog lizinga.6.Slijedeća bitna razlika je razlika u riziku. svi rizici su usmjereni na korisnike kredita.2012.01.

veoma značajan element vlastitih kalkulacija.1.6. pa zajmoprimac ima jedan.2. lizing ne umanjuje kreditnu sposobnost korisnika.. Lizing pored prednosti posjeduje i određen broj nedostataka.6. rate su definirane u fiksnim iznosima. Op. Upravo zbog tih nedostataka trebala bi se sačiniti određena analiza kako pozitivnih tako i negativnih strana prije konačne odluke o zaključivanju ugovora. E. • lizing efikasno uspostavlja ravnotežu između potreba i veličine proizvodnih kapaciteta čime se umanjuje rizik postojanja neiskorišćenih proizvodnih kapaciteta. 58 25 . za razliku od kredita. lizingom se često i potpuno eliminira rizik tehnološkog zastarjevanja opreme. lizing naknade plačaju se iz prihoda ostvarenih upravo opremom koja je predmet lizinga. 2. p. Nedostaci lizinga 18 Hasanbegović. jer nije kredit.Lizing kao savremeni oblik finansiranja je veoma popularan alternativni instrument finansiranja. 2. jer se investicija samofinansira u periodu njene uppotrebe. što dopinosi likvidnosti. Prednosti lizinga Osnovne prednosti lizinga obuhvataju:18 • • • • • • korištenjem lizinga otvara se mogučnost očuvanja vlastitog kapitala. kod lizinga za vrijeme trajanja zakupa. • formalnosti oko sklapanja lizing ugovora su često jednostavnije od onih koje su potrebne da bi se došlo do kredita.. primalac lizinga nemora da angažira vlastiti kapital s ciljem naknadnog finansiranja.cit.

Osnovni nedostaci lizinga su:19 • • lizing je najskuplji vid finansiranja nabavke opreme, tehnologia ili drugih dobara, značajan nedostatak je sa stanovišta zakupca, da se zakupnina, po pravilu, plaća odjednom na početku poslovne godine, što može da predstavlja znatno financijsko naprezanje, s obzirom na to da se često radi o velikim iznosima, • • čizing može biti nepovoljan zbog nepovoljnog carinskog i fiskalnog sistema određene države, nepovoljnost lizinga se ispoljava i u slučaju kada je davalac lizinga ekonomski moćan, odnosno moćniji od primalaca lizinga, što umanjuje pregovaračku moć primalaca. To je dovelo do primjene tzv. "uzmi ili ostavi " ("take it or leave it") ugovora u lizing poslu, gdje davalac lizinga, po pravilu ekonomski moćna kompanija, određuje svoje uvjete, dok je primalac lizinga u situaciji ili da ih u potpunosti prihvati, ili odustane od ugovora, • troškovi zastarjelosti opreme koja je uzeta na liznig, teško se mogu izbjeći kada je u pitanju financijski lizing. Ugovorena naknada se mora plaćati do roka isteka lizinga, iako su sredstva zastarjela, pa čak i kada se nalaze van upotrebe. 2.7. Ugovor o lizingu 2.7.1. Pojam i elementi ugovora o lizingu Ugovorom o lizingu davatelj lizinga obavezuje se nabaviti predmet lizinga od dobavljača i primatelju lizinga odobriti pravo korištenja tog predmeta lizinga na određeno razdoblje, a primatelj lizinga obavezuje se plaćati mu za to određenu naknadu. Ugovor o lizingu mora biti sklopljen u pisanom obliku te napisan na način koji je primatelju lizinga pregledan i razumljiv. Ugovor o lizingu mora sadržavati sljedeće elemente:20
19

Ibidem

26

• • • • • • • • •

kompaniju i sjedište davatelja lizinga, kompaniju i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu primatelja lizinga, određenje posla lizinga, detaljno određenje predmeta lizinga, vrijednost premeta lizinga, ukupan iznos naknade, iznos pojedine naknade, vrijeme trajanja ugovora, razloge i uslove prijevremenog prestanka ugovora.

Osim navedenih elemenata, ugovor o lizingu može sadržavati i druge elemente kojima se uređuju rizici od kojih se predmet lizinga mora osigurati, kao i način osiguranja, vrijeme, mjesto i način preuzimanja predmeta lizinga, troškovi prijevoza predmeta lizinga, troškovi montaže i instalacije u slučaju da se radi o kompleksnom predmetu lizinga, troškovi održavanja predmeta lizinga, mogućnost obuke osoblja primatelja lizinga za korištenje predmeta lizinga, kao i druge podatke. Ugovro o financijskom lizingu, osim navedenih elemenata, obavezno sadrži i sljdeće elemente:21 • • • iznos učešća u ukupnoj vrijednosti predmeta lizinga, iznod, broj i rokove plaćanja pojedinih rata (otplatni plan), realnu godišnju kamatnu stopu

Ugovor o operativnom lizingu, osim gore navedenih elemenata, obavezno sadrži i sljedeće elemente:22 • • iznos, broj i rokove plaćanja pojedinih obroka, ostatak vrijednosti predmeta lizinga

20

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Leasing priručnik dostupno na: www.hanfa.hr , online (22.12.2011.) 21 Ibidem 22 Ibidem

27

Ugovori o lizingu najčešće sadrže i opće uslove ugovora, koji pobliže definiraju ugovorne odnose. Važno ih je ne zanemarivati jer oni definiraju neke od vrlo važnih elemenata ugovora. Općim uslovima uglavnom se pobliže definira:23 • • • • • • • • • • • vlasništvo i mogućnost prijenosa vlasništva, pregled predmeta lizinga, obaveza javljanja i čuvanja povjerljivih podataka, plačanje učešća i garancije, zaključenje i trajanja ugovora o lizingu, odgovronost za predmet lizinga i naknada štete, preuzimanje predmeta lizinga, osiguranje predmeta lizinga, valuta plaćanja, raskid ugovora o lizingu, mogućnost kupnje objekta lizinga, vraćanje objekta lizinga

Ugovor o lizingu uglavnom se aktivira primopredajom predmeta lizinga primatelju lizinga. Najčešći instrumenti osiguranja koje davatelj lizinga zahtijeva od primatelja lizinga jesu vlasništvo nad predmetom lizinga te mjenice i zadužnice. Kod ugovora o operativnom lizingu garancija predstavlja iznos novčanog depozita, koji se u ugovorenoj visini pohranjuje kod davatelja lizinga za cijelo vrijeme trajanja ugovora, kao osiguranje za uredno i pravodobno ispunjenje svih dospjelih obveza primatelja lizinga, dok akontacija predstavlja unaprijed plaćeni dio ukupne naknade davatelju lizinga koji umanjuje osnovicu za izračun iznosa lizing obroka. Kod ugovora o financijskom lizingu učešće predstavlja novčani iznos s kojim primatelj lizinga sudjeluje prilikom sklapanja ugovora o financijskom lizingu, koji umanjuje osnovicu za izračun lizing naknada.

23

Ibidem

28

a davalac je dužan primatelju lizinga nadoknaditi štetu.2. Prava i obaveze davalaca lizinga Na osnovu Zakona o lizingu Federacije Bosne i Hercegovine davalac lizinga ima sljedeća prava i obaveze: ● Davalac lizinga dužan je prema zahtjevu primatelja lizinga pribaviti predmetlizinga od dobavljača predmeta lizinga kojeg je odredio primatelj lizinga te obavjestiti dobavljača predmeta lizinga da predmet lizinga pribavlja radi izvršenja ugovora o lizingu. primatelj lizinga dužan je o tome obavijestiti davatelja leasizinga. osim ako je primatelj lizinga o tome obaviješten i pristao je na preuzimanje predmeta lizinga opterećenog tim pravom. umanjuje ili ograničava pravo primatelja lizinga. po svom izboru.2.7. ugovor se raskida po samom Zakonu. osim kad je to davatelju lizinga već poznato. Obaveze ugovorenih strana 2. 2. ● Davatelj lizinga odgovoran je primatelju lizinga za štetu nastalu korištenjem predmeta lizinga u slučaju kada je sudjelovao u izboru objekta lizinga ili ako je to ugovorom izričito ugovoreno.2. raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje lizing naknade i u svakom slučaju naknadu štete.7. solidarno s njim odgovara primatelju lizinga ako predmet lizinga nije isporučen primatelju lizinga. Kad se pravom trećega samo ograničava pravo primatelja lizinga.2. ● Ako je davalac lizinga izabrao dobavljača predmeta lizinga.7. ● Davalac lizinga odgovoran je primatelju lizinga ako treći polaže pravo na predmet lizinga ili njegov dio koje isključuje. ako je isporučen sa zakašnjenjem ili ako objekt lizinga ima materijalni nedostatak.2. Ako 29 . Utvrdi li se da trećemu pripada pravo koje sasvim isključuje pravo primatelja lizinga. on može. Prava i obaveze primaoca lizniga Prava i obaveze primaoca lizinga su: ● Ako treći polaže neko pravo na predmet lizinga.1.

● Gubitak predmeta lizinga ili gubitak njegove funkcije ne oslobađa primatelja lizinga od njegovih obaveza određenih ugovorom o lizingu. Davatelj lizinga može raskinuti ugovor o lizingu i zahtijevati naknadu štete ako je primatelj llizinga bez njegove pisane saglasnosti dao predmet lizinga drugome na korištenje. ● Primatelj lizinga dužan je preuzeti predmet lizinga na način određen ugovorom o lizingu. ● Primatelj lizinga dužan je po prestanku ugovora o lizingu bez odgađanja predmet lizinga vratiti davatelju lizinga na način i u stanju određenim ugovorom o lizingu. odgovoran je davatelju lizinga za nastalu štetu. ● Primatelj lizinga može predmet lizinga u cjelini ili pojedinim dijelovima dati drugome na korištenje samo uz pisanu suglasnost davatelja lizinga. Do ispunjenja obaveze isporuke sukladne s ugovorom o lizingu primatelj lizinga nije dužan plaćati naknadu koju bi na temelju ugovora o lizingu bio dužan plaćati nakon isporuke objekta lizinga ● Primatelj lizinga dužan je u skladu s ugovorom ili namjenom predmeta lizinga koristiti predmet lizinga s pažnjom dobroga privrednika.primatelj lizinga ne postupi u skladu s navedenim. osim ako je sukladno ugovoru o lizingu ispunio uvjete kojima stječe pravo vlasništva nad predmetom lizinga. ako predmet ima materijalni nedostatak ili nije u skladu s ugovorom o lizingu. Predaja predmeta lizinga drugome na korištenje ne oslobađa primatelja lizinga obaveza određenih ugovorom o lizingu. ● Primatelj lizinga odgovoran je za štetu koju uzrokuje korištenjem objekta lizinga suprotno ugovoru ili namjeni predmeta lizinga. rokovima i na način određen ugovorom o lizingu. primatelj lizinga može odbiti prihvat isporuke ili raskinuti 30 . kao ni za promjene na njemu koje su izvršene u dogovoru s davateljem lizinga. ako ga isporuči sa zakašnjenjem. ● Ako dobavljač predmeta lizinga primatelju lizinga ne isporuči predmet lizinga. pravo produženja ugovora o lizingu ili je za taj predmet lizinga sklopljen novi ugovor o lizingu. ● Primatelj lizinga ne odgovara za istrošenost predmeta lizinga koja nastane njegovim redovnim korištenjem. ● Primatelj lizinga dužan je davatelju lizinga plaćati naknadu u iznosima.

„U Zakonu se navodi da su subjekti u poslovima lizinga.1.7. primatelj lizinga ima pravo na povrat naknade koju je platio u skladu s ugovorom o lizingu. prestanak ugovora o lizingu. prava i obaveze subjekata u poslovima lizinga.“24 U Zakonu o lizingu FBiH navodi se da je „minimalan iznos osnovnog kapitala lizing društva iznosi 250.ugovor o lliingu i ima pravo na naknadu štete od dobavljača predmeta lizinga. lizing je reguliran putem dva zakona: " Zakonа o lizingu Federacije Bosne i Hercegovine (FBH)" i "Zakonа o lizingu Republike Srpske (RS).3.00 KM i u cijelosti mora biti uplaćen u novcu prije upisa 24 Zakon o lizingu. osim ako je ugovorom o lizingu predviđeno da predmet lizinga isporuči davatelj lizinga. Ako raskine ugovor. Zakonomo o lizingu utvrđeni su uvjeti za osnivanje.2. 2. ● Dužnost isporučioca predmeta lizinga je da isporuči predmet lizinga. bez kašnjenja i bez materijalnih nedostataka. Lizing u Bosni i Hercegovini 2. br. 85/08 31 .8.8. upravljanje rizivima.000. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine. U suprotnom primaalc lizinga prema isporučiocu ima ista prava kao da je ugovorena strana. 2. odnosno kao da je on kupac predmeta. Bankarske agencije FBiH i RS vrše nadzor i licenciranje kompanija za lizing. registracija vlasničkih i drugih prava nad predmetom lizinga. ugovor o lizingu. Zakonska regulativa lizing poslovanja u Bosni i Hercegovini U Bosni i Hercegovini. financijsko izvještavanje i nadzor nad poslovanjem lizing kompanija. korinik lizinga i dobavljač lizinga. davalac lizinga. poslovanje i prestanak rada lizing kompanije. Prava i obaveze isporučioca lizniga Prava i obaveze isporučioca lizinga su sljedeće: ● Isporučilac predmeta lizinga dužan je predmet lizinga isporučiti primatelju lizinga u ispravnom stanju na način određen ugovorom o lizingu.

sedam u Federaciji BiH i dvije u Republici Srpskoj. Sarajevo i VB Leasing d.profitiraj.o.376 hiljada KM ili 28% manje u 25 26 Cf.osnivanja ili upisa povećanja osnovnog kapitala lizing društva u sudski registar. Dozvolu za obavljanje poslova lizinga u FBiH posjeduju sljedeća lizing društva:27 • • • • • • • • • ASA Aleasing d.fba.d.o.) 28 http://www. Sarajevo. U Republici Srpskoj dozvolu za obavljanje leasing poslova imaju:28 Ukupna bilansna suma lizing društava u Federaciji BiH na dan 30.o.o. godini na bh. S-Leasing d. Banja Luka i Nova leasing a.u martu Euroleasing. Prva lizing kompanija na BH tržištu je Volksbank Leasing. 33% ili 50% bez prethodne saglasnosti Agencije.o.org.o. koja je osnovana u aprilu 2001. Banja Luka. Ibidem Udruženje društva za leasing u Bosni i Hercegovini.) 27 FBA. Euroleasing d.8.o. Sarajevo.o. Sarajevo. NLB Leasing d.301 hiljada KM.ba (24. a u januaru 2006. Hypo-Alpe-Adria-Leasing d. a u novembru i Raiffeisen Leasing. tržištu se pojavljuje CBS-NLB Leasing. koji sa radom počinje u septembru 2005.2. Informacija o sektoru lizinga Federacije BiH.2011. 20%.12.ba (24. Raiffeisen Leasing d. Mostar. godine osnivaju se još dvije lizing kompanije . Sarajevo.“25 2.d.26 U Bosni i Hercegovini trenutno posluje devet lizing društava . Fizičko ili pravno lice ne može steći ili povećati značajan vlasnički interes u lizing društvu više od 10%.o. dostupno na: www.Adria Leasing.o. U 2005. Sarajevo.2011.12.12. UniCredit Leasing d. Poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini Za lizing u Bosni i Hercegovini može se reći da je relativno novi oblik poslovanja.) 32 .o.2011. Tokom 2003. godine. što je za 292.09.o. dostupna na: www.2011. godine osniva se i HVB Leasing.o.leasing.ba (24. Iste godine u avgustu se osniva Hypo-Alpe.o. godine je iznosila 769.

Od ukupnog iznosa potraživanja po osnovu zajma na dan 30.12.2011.2011. Struktura neto bilansnih pozicija aktive (000 KM) Izvor: FBA. U strukturi ukupne aktive lizing društava najznačajnije učešce su imala neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga koja iznose 517.2011. kada su neto potraživanja po osnovu zajma iznosila 306.fba.913 hiljada KM. godine je za 51% manji u odnosu na prethodni izvještajni period 30. godine.12. Neto potraživanja po osnovu zajmova na dan 30.09. godine.2011. Neto vrijednost sredstava finansiranih putem operativnog lizinga na dan 30. Informacija o sektoru lizinga Federacije BiH. godine.ba (24. Tabela 3. Struktura financijskog lizinga prema predmetu i korisniku lizinga na dan 30. godine iznosila su 125.06. dostupna na: www.09.fba.251 hiljada KM ili 67% se odnosi na potraživanja lizing društava od subsidijarnih lica po osnovu odobrenih zajmova. što predstavlja 67% aktive sektora lizinga.odnosu na 30.2010.12.09.961 hiljada KM. dostupna na: www. godine u poredenju sa 31.29 U tabeli 3.ba (24.2011. 83. došlo je do smanjenja od 59%. dostupna na: www.2011. U poređenju sa prethodnim kvartalom.2011. što predstavlja 16% od ukupne aktive.09.06.) Grafikon 1. prikazani su podaci neto bilansnih pozicija aktive na dan 30.164 hiljada KM.09.) 33 .fba. Izvor: FBA. godine.ba (24.) 29 FBA.2011. Informacija o sektoru lizinga Federacije BiH.2011. Informacija o sektoru lizinga Federacije BiH.12.2011.

org. Informacija o sektoru lizinga Federacije BiH.12. što predstavlja povećanje od 27% u odnosu na isti period 2010. godine.30 Iznos finansiranja putem lizinga u posmatranom periodu u 2011. koja je doživjela svoj vrhunac u periodu od 2006. godine.01. godini iznosio je 203.fba.2011.leasing. Struktura iznosa finansiranja po predmetu lizinga Izvor: FBA. 30 Ibidem 34 .U strukturi bilansne sume financijskog sektora koji nadzire Agencija.ba (24.2011. na bankarski sektror odnosi se 92% i 3% bilansne sume se odnosi na mikrokredinti sektor. – 30.09. Sljedeća tabela prikazuje strukturu iznosa finansiranja po predmetu lizinga u periodu od 01.) Nažalost.886 hiljada KM. na sector lizinga odnosi se 5%. do 2008.12. u 2010 i 2011. Tabela 4. dostupna na: www.) Naredna tabela prikazuje strukturu iznosa finansiranja i ukupnu vrijednost prema području finansiranja.ba (24. Struktura iznosa finansiranja i ukupna vrijednost lizinga (000 KM) Izvor: http://www. negativni efekti globalne ekonomske i finansijske krize su krajem 2008. Tabela 5. godine zaustavili ekspanziju rasta lizing društava. godine.

Dostupno na: www. zbog PDV-a na kamatu i troškovа prenosa vlasništva. i 2007. (ne uzimajući u obzir 2008.2011. Kompanije mogu imati povrat PDV-a samo na sredstvo kupljeno na lizing kod finansiranja vozila ili opreme u sistemu PDV-а. dužine trajanja procedure odobravanja i fleksibilnosti. što se može i vidjeti iz 62% stope rasta u aranžmanima lizinga između 2006.12. Stoga. Još uvijek postoji neiskorišten potencijal na tržištu Bosne i Hercegovine.cbbh. [online]. Banke i kompanije za lizing bez sumnje će nastaviti da traže načine da postanu konkurentnije i konačni izbor klijenta će biti utvrđen na osnovu troškova transakcije. u kojoj je godišnja stopa pala zbog sadašnje finansijske krize). garancija.] 35 . Pojam i definicija faktoringa 31 Centralna banka Bosne i Hercegovine.Ključno ograničenje na poslovanje kompanija za lizing je duplo oporezivanje. izbor između zajma i lizinga zavisi od kamatnih stopa.1. FAKTORING KAO SAVREMENI OBLIK FINANSIRANJA 3.31 3. Lizing je skuplji od zajma.ba [pristup 24.

. 2007. banci ustupaju veći broj svojih potraživanja.faktor osigurava klijentu financiranje. vremenu i naporima.260 Backović.ba [pristup 25..2011] 36 . Poslovne finansije. mora postojati odredba koja omogućava da dugovanja koja nastaju iz prodaje robe ili usluga prema komercijalnom ugovoru budu prenesena.“33 Odnosno to je složen privrednopravni posao koji se sastoji u tome da kompanije. faktor mora vršiti najmanje dvije od sljedećih usluga: . ostatak na datum dospijeća nakon naplate). Smatra se da se ugivir o faktoringu razvio XIX stoljeću u SAD. uključujući kredite i avanse (otprilike 80% prenesenih dugova unaprijed. komisionar. Dostupno na: www.„Faktoring potječe od engleske riječi factor koja ima više značenja: agent.12. p.faktor štiti klijenta od rizika neizvršenja obveza u plaćanjima od strane klijenata. 207 34 Centralna banka Bosne i Hercegovine. [online]. Treće. Međunarodni institut za unificiranje privatnog zakona ili UNIDROIT nudi definiciju faktoringa koja uključuje sljedeće tri karakteristike:34 • Prvo.cit. a banka po tom osnovu kreditira kompanije ili mu odgovarajuće usluge. posrednik. preuzimajući sve probleme povezane s naplatom. . Klijent se može koncentrirati na posao. .Naplaćivati dugove . Op.. mora postojati odredba da dužnici trebaju biti obaviješteni o takvom prijenosu.Osiguravati financije .cbbh. J.“32 Faktoring se može definisati kao „specifičan oblik kratkoročnog financiranja trgovinskih transakcija na osnovu prodaje odnosno otkupa potraživanja sa rokom dospjeća do jedne godine. E.Štiti od kreditnog rizika .faktor naplaćuje potraživanja klijenta. • Drugo. Faktoring obično nije povezan s potrošačkim dugovanjima. . p. dok se trošak naplate smanjuje uštedama u radnoj snazi. Bihać. ali samo u faktoringu bez regresa.faktor je odgovoran za upravljanje i održavanje evidencije o prodaji za svakog klijenta. Faktor proizvodi i šalje klijentu periodične izvještaje o trenutačnom statusu potraživanja i iznosu dobijenom od klijenata. Limit do kojeg • 32 33 Kumalić.Održavati potraživanja . odnosno drugi privredni subjekti na osnovu posebnog ugovora. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću.

Također. osigurava savjet o kreditnoj sposobnosti potencijalnih klijenata. Panevropski univerzitet APEIRON. također. privredni subjekt na banku prenosi sva potraživanja u trenutku zaključenja ugovora o faktoringu i kasnije.. jer potraživanje pretvara u likvidan instrument upravljanja financijskim tokovima. Kompanije koje se bave faktoring poslom su najčešće nezavisne organizacije koje su osnovane od strane banaka. sa potraživanja kako 37 . faktoring kao oblik finansiranja povoljno može utjecati na smanjenje troškova finansiranja firme. Faktor.. Naredna shema prikaziva osnovni model poslovanja faktoringom Shema 5. p. 2006. Faktoring kao savremeni oblik finansiranja najčešće se koristi zbog nedostatka obrtnih sredstava za povećanje obima proizvodnje. povećanja likvidnosti. plaćanja obaveza prema dobavljaćima.182 Na osnovu ugovora o faktoringu. Banja Luka. Osnovni model faktoring posla PRIVREDNI SUBJEKT BANKA SKUP POTRAŽIVANJA PRIVREDNOG SUBJEKTA Ustupa Sredstva na raspolaganje /avansi/ Izvor: Đurić.klijent može prodavati robu odobrenim klijentima određuje faktor. Z. Privrednopravni ugovori i hartije od vrednosti. preduzeća ili pojedinaca.

Izvoznik je u skladu sa uvjetima akreditiva. kompanija "XY" se oslana na faktoring. ali rok ovog dospjeća je 60 dana.000 €.pristižu. u skladu s ugovorom otvorio dokumentarni akreditiv na izvoznika "XY" putem svoje banke. Faktoring kompanija "HEZ" otkupljuje potraživanje od kompanije "XY". U pitanju su ne sva potraživanja privrednog subjekta. 20. isplačuje joj odmah 80 % protuvrijednosti potraživanja.000 €. Dok faktornig kompanija se obavezuje da će uz određenu naknadu otkupiti potraživanja. Op. što za period od 60 dana iznosi 3.. što iznosi 80. već ugovorom jasno definisana vrsta potraživanja.240 €. kompletirao svu potrebnu dokumentaciju i izvršio otpremu robe austrijskom partneru. Najčešće to su potraživanja prema stranim kupcima roba. Ne želeći da čeka naplatu potraživanja 60 dana. Ona faktoring kompaniji nudi prodaju svoga potraživanja. Posao faktoringa zatvara se tako što nakon naplate potraživanja faktor isplačuje 16. ostatak od 20 % tj.760 € izvozniku.24 %. međutim u praksi u najvećem broju slučajeva faktoring kao posao se odvija i s rokom dospjeća do šest mjeseci. Dakle faktoring kompanija za 60 dana će ostvariti naknadu u iznosu od 3. naplatit će nakon deinitivne naplate potraživanja od faktora.cit.35 Prilikom sklapanja ugovora o faktoringu pordavac ima obavezu da proda svoja kratkoročna potraživanja iz ugovora o izvozu prije roka njegovog dospjeća. a želeći da uskladi svoje gotovinske tokove. što ona rado prihvata jer je potraživanje obezbjeđeno dokumentarnim akreditivom pa ispitivanje boniteta dužnika iz osnovnog posla nije ni neophodno. Međutim u predhodnom obrazloženju se vidi da je izvoznik naplatio unaprijed 80% potraživanja.182 38 . ali umanjen za faktoring naknadu. Z.. Austrijski partner "2X" je.054%. Konkretnim primjerom faktoring kao posao odvija se na slijedeći način: Ukoliko se predpostavi da je neka kompanija "XY" iz Bosne i Hercegovine izvezla određenu količinu robe austrijskoj firmi "2X" u iznosu od 100. p. Kao što je već predhodno navedeno faktoring kao savremeni oblik finansiranja ima ročnost najviše od jedne godine. Faktoring kompanija vrši obračun faktoring naknade na diskotnoj dnevnoj stopi od 0. Važno je napomenuti bez obzira da li bi uvoznik platio faktoring kompaniji 35 Đurić.000 €. s rokom plaćanja 60 dana od dana isporuke. U datom trenutku formirano je potraživanje izvoznika kao prodavca prema uvozniku kao kupcu.

Univerziteta u Ljubljani. Del credere funkcija Del credere funkcija se odnosi na davanje garancije nekoj trećoj osobi. del credere funkcija.2.ef. Kada je riječ o avansnom finansiranju. izvoznik bi svakako naplatio svojih 20% od faktoring kompanije. Finansiranje je moguće izbršiti putem dva oblika i to putem avansa i putem diskonta. a naplatu potraživanja naplaćuje mo njegovom dospjeću. p. jer je faktoring kompanija na sebe preuzela sav rizik naplate po potraživanju iz osnovnog posla. funcija pružanja stručnih usluga. dostupno na: http://www.ili ne. U. 2007. ali u globalu postoje tri osnovne funkcije faktroinga:36 • • • 3.2012.2. Kod diskontnog finansiranja. Finansiranje se vrši na taj naćin tako što faktoring klijnetu isplačuje odmah kupovnu cijenu. faktor odmah isplaćuje otkupljena potraživanja koja su umanjena za faktoring naknadu u kojoj su uvršteni svi troškovi poslovanja. Otkupljujući sadašnja i buduća potraživanja klijenta koja su najčešće od 30 do 180 dana sa raokom dospjeća. dok se preostali iznos isplaćuje tek nakon izmirenja dužničkih obaveza i podmirenja faktring naknade.2. Funkcija finansiranja Osnovna funkcija faktoringa je finansiranje.2. Kod faktoring poslova to se odnosi na preuzimanje odgovornosti za naplatu potraživanja od 36 Sinkvič. funkcija finansiranja. 3. Pomen faktoringa za nove članice EU. 3. Osnovne funkcije faktoringa U praksi postoje različite vrste funkcija faktoringa.si/u_diplome/sinkovic2725..01. 10.uni-lj. faktor vrši finansiranje.) 39 ..cek.pdf (14. faktor isplačuje klijentu od 75 do 90 % otkupljenog potraživanja.1. Diplomsko delo.

a ukoliko te rizike na sebe preuzima klijent data se ne radi o pravom faktoringu.3. Među najčešćim vrstama faktoringa su:37 • • 37 faktoring sa regresom i bez regresa. domaći i međunarodni faktoring. U dopunske stručne usluge spada: 3. Oni ovese o odnosu između glavnih aktera u poslu faktoringa. [online].3. Funkcija pružanja stručnih usluga Funkcija pružanja stručnih usluga faktoringa obuhvata široku lepezu kako direktnih tako i dipunskih usluga: U direktne stručne usluge spada: • • • • • • • • • • • • ispitivanje kreditne sposobnosti dužnika. naplaćivanje dugova. istraživanje tržišta. 3. obavljanje posredničkih usluga između poslovnih partnera i sl. davanje raznih stručnih i savjetodavnih informacija.ba [pristup 25. Dostupno na: www.dužnika. vođenje knjigovodstva. obavljanje marketinških usluga.12. obračun poreza. vođenje statistike prometa.2. Ukoliko faktor na sebe preuzima rizik naplate tada se radi o pravom faktoringu. Centralna banka Bosne i Hercegovine. Vrste faktoringa Postoji veliki broj vrsta faktoringa u teoriji i praksi. vođenje stanja na skladištu. ispostavljanje računa. obračun nakanda.2011] 40 .cbbh.

faktor inicira proces naplate potraživanja od kupca. p. faktor se obraća prodavcu ako potraživanja postanu loša. shema 6). obično je faktor taj 38 39 Ibidem Rovčanina. ako klijent ne plati na dospjeću. klijent šalje kopiju originalne fakture faktoru.1. A. U slučaju kontinuiranog ne-plaćanja. objavljeni i neobjavljeni faktoring. Sarajevo. U slučaju zakašnjelog plaćanja 'neosporene' fakture.. dok kupovina potraživanja bez regresa znači da faktor u potpunosti preuzima na sebe po tom osnovu kreditni rizik. 10 41 .“38 U biti. Studija. potpuni i ograničeni faktoring. Kupovina potraživanja sa regresom znači da faktor može vratiti nenaplativo potraživanje. shema 6) Korak 2 Prijemom kopije fakture od strane faktora povezana potraživanja su prenesena na faktora u skladu sa ugovorom o faktoringu.3. tj. U isto vrijeme.al. proces faktoringa sa regresom i bez regresa je isti. 2005. (korak 6 shema 6) Korak 3 Kupac plaća punu vrijednost fakture direktno faktoru na datum dospijeća (korak 7. et.. i predstavljen je na shemi 6. U isto vrijeme.• • • • 3. „Faktor preuzima rizik neplaćanja na dospijeću i kao rezultat toga uzima dodatnu proviziju koja se zove del credere provizija. Provizija ili takse naplaćene za usluge faktoringa bez regresa su više nego za faktoring s regresom. direktni i posrednički faktoring. Ova faktura obično daje isntrukcije kupcu da plati faktoru (dajući pune detalje plačanja).. (koraci 1 do 5. faktor čini dostupnim kreditnu liniju (uobičajeno do 80% od vrijednosti fakture) protiv koje klijent može da odmah povuće sredstva (faktori obično odobravaju finansiranje u okviru jednog dana od primitka klijentove fakture). Proces faktoringa se može iskazati u nekoliko koraka:39 Korak 1 Klijent šalje proizvod zajedno sa originalnom fakturom kupcu. Mogučnost razvoja faktoringa u BiH. politički rizik i devizni rizik. faktoring nedospjelih i faktoring dospjelih potraživanja Faktoring sa regresom i bez regresa Kada je riječ o faktoringu sa regresom.

faktor ima mogučnost obračanja (regresa) klijentu za bilo koju sumu nenaplačenih potraživanja. faktor preuzima svaki gubitak (u nekim slučajevima takav gubitak može biti zaštićen kroz kreditno osiguranje koje uzima faktor). i kao takav. Korak 4 Po plačanju od strane kupca (ili u slućaju odgođenog plačanja na neki dogovoreni datum) punog iznosa fakture.koji inicira pravni postupak i lišavanje imovine u svrhu prisilne naplate od kupca. Ovo je važna karakteristika i znači da faktoring uključuje prodaju čitave klijentove knjige prodaje faktoru. je prikazan mehanizam faktoringa Shema 6. Nasuprot tome. u većini slučajeva. Ugovor o faktoringu je.40 Shemom 6. U slućaju faktoringa sa regresom. kod faktoringa bez regresa. Mehanizam faktoringa 40 Ibidem 42 . faktoring proces je trajan i obnovljiv. (korak 8 shema 6). faktor kredituje balans (umanjen za unaprijed isplačeni iznos i naknade) na klijentov račun. na bazi ukupnog poslovnog prometa klijenta (ne na bazi individualnih faktura).

p. dok u međunarodnom faktoringu postoje četri strane.2. U domaćem faktoringu.. SEED.al.3. Ukoliko su prodavac i kupac locirani u različitim zemljama data se radi o međunarodnom faktoringu.11 3. Model domaćeg faktoringa 43 .Izvor: Rovčanin. uloga faktora je da realizuje prodaju. Model domaćeg faktoringa prikazan je shemom 7. U domaćem faktoringu sve tri strane su locirane u istoj zemlji. Domaći i međunarodni faktoring Osnovna razlika između domaćeg i međunarodnog faktoringa je u broju uključenih strana... et. tj. 2005. Faktor djeluje kao posrednik između prodavca i kupca. Shema 7. Sarajevo. A. da naplati potraživanja. Mogučnost razvoja fakotinga u BiH. uključene su tri strane. Kada se transakcija izvršava.

[online]. 8. Prodavac (klijent) podnosi zahtjev faktoru za kupovinu potraživanja. Ova faktura obično uključuje uputstvo kupcu za plaćanje (sveobuhvatni detalji o plaćanju direktno faktoru kojem je dodijeljen posao naplate potraživanja). kamate. Potencijalni kupac robe prosljeđuje zahtjev za prodaju prodavcu. U isto vrijeme.2% iznosa fakture). 3. kupcu. Ako plaćanje kasni. Na datum dospijeća (npr. nakon 60 dana). Faktori obično odobravaju finansiranje nakon dobijanja fakture. 5. kupac plaća fakturu u punom iznosu faktoru.2011] 1. Model međunarodnog faktoringa prikazan je shemom 8. Prodavac šalje robu. zajedno sa originalnom fakturom.cbbh. Kod faktoringa bez regresa. faktor preuzima gubitak (od kog se faktor može zaštititi kreditnim osiguranjem). Faktor uzima proviziju na ukupni iznos (npr. Klijent plaća fakturu u punom iznosu faktoru koji prebacuje stanje koje duguje na klijentov račun nakon oduzimanja svih provizija. faktor odobrava transakciju. 9.ba [pristup 25. 6. 4. Nakon dobijanja kopije fakture. Klijent takođe šalje kopiju originalne fakture faktoru. 7. U slučaju kontinuiranog neplaćanja. faktor može ponovo tražiti sva potraživanja koja ostanu nenaplaćena od klijenta. 2. obično je faktor taj koji inicira zakonski postupak za naplatu. Kod faktoringa s regresom. Dostupno na: www. Ako je faktor zadovoljan dobijenom informacijom. 1. troškova itd. Shema 8.12. faktor daje na raspolaganje kreditnu liniju (obično 80% vrijednosti fakture) i klijent može odmah imati pristup ovim sredstvima. Model međunarodnog faktoringa 44 . Faktor provjerava kreditnu sposobnost kupca. prema dogovoru.Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. potraživanja se prebacuju faktoru u skladu sa ugovorom o faktoringu. faktor inicira naplatu od kupca.

prodavac ne obavještava kupca o postojanju faktoringa. Faktor u inostranstvu informiše klijenta da su potraživanja prenesena.3.3. 5. 6. kupac plaća fakturu faktoru u inostranstvu. 3. faktor zadržava kontrolu.2011] 1. umanjeno za proviziju za usluge.ba [pristup 25. tj. 2. tako da ime faktora nije objavljeno na fakturi. 45 . Domaći faktor predaje potraživanja faktoru u inostranstvu. 4.uvozniku i šalje fakturu.Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. 3. Kada je riječ o objavljenom faktoringu. [online]. 7. Karakteristika ove vrste faktoringa je u obavještenju jer prodavac obavještava kupca o imenu faktora u fakturi.cbbh. Objavljeni i neobjavljeni faktoring Objavljeni faktoring se još naziva i faktoring sa obavještenjem. u državi kupca. koji prebacuje novac na račun domaćeg faktora.12. Na datum dospijeća. kod neobjavljenog faktoringa ili faktoringa bez obavještenja. umanjeno za sve troškove provizije. vodi evidenciju prodavčeve prodaje i obezbjeđuje kratkoročno finansiranje. Prodavac robe predaje potraživanja domaćem faktoru uz kopiju fakture i drugu dokumentaciju koja dokazuje njihovo postojanje. gdje napominje kupcu da plaćanje izvrši na ime faktora i za njegov račun. Faktoring sa obavještenjem može biti i na osnovu faktoringa sa regresom i bez regresa. Domaći faktor obično pokriva bar 80% fakture unaprijed. Domaći faktor dobija plaćanje od faktora u inostranstvu na datume dospijeća i plaća ostatak koji duguje klijentu (prodavcu). Međutim. Dostupno na: www. Prodavac robe ili izvoznik prodaje i isporučuje robu klijentu .

Potpuni faktoring se još naziva kao konvencionalni faktoring ili tradicionalni faktoring.4. Posrednički faktoring svojim razvojem je doveo do toga da faktor ne samo da prodaje robu. te kao posrednik pri prodaji. vođenje računa. Dakle. Potpuni i ograničeni faktoring Razlika između potpunog i ograničenog faktoringu je u vršenju usluga.3. Dakle. djeluje savjetodavno prema kupcu ili prodavcu i uz to fiansira izvršenje tih poslova. evidencija o prodaji. Ovaj tip faktora naj češće obezbjeđuje faktoring sa regresom. Dok u posredničkom faktoringu odnos faktora i njegovog klijenta se proširiva na faktorovo posredovanje. ili da faktor u potpunosti djelimično ili nikako prihvata delcredere rizik.3. 3. vođenje. onda se podrazumjevaju poslovni odnosi u kojem faktoring firma otkupljuje potraživanja svoga klijenta. potpuni faktroing pruža sve usluge za koje je nadležan kao što je naplata. Pored gore navedenih usluga faktor još može da učini usluge koje su zasnovane na zahtjevima klijenta kao što je naplata mjenice po dospjeću.3. nego djeluje kao tržišni posrednik. bilo da su ona nedospjela ili dospjela.5. kreditnu kontrolu i kreditno osiguranje. Direktni i posrednički faktoring Kada je riječ o dirketnom faktoringu. jedan poslovni odnos čiji je predmet isključivo i samo otkup potraživanja. a prije njihovog izručenja odobrava faktor ispitivajući kreditnu 46 . Kod ove vrste faktoringa faktor se javlja i kao finansijer klijenta. odnosno spaja ponudu i potražnju. Karakteristika ograničenog faktoringa je u tome što faktor bira ograničen broj faktura koje će biti predmet sporazuma o faktoringu sa klijentom. Velikoj važnosti se pridodaje tijesnoj saradnji faktora i njegovog klijenta. To je znači. davanje limita unaprijed za ograničeno diskontovanje faktora na selektivnoj osnovi. sve narudžbe koje se obave.

diskontni metod. uglavnom servisne poslove kao što je:41 • • • • vođenje knjigovodstva. koja je veoma detaljna i podrazumjeva korištenje svih dostupnih izvora podataka o kupcu.a Rok dospjeća potraživanja 45 dana 1. Op. Faktor prilikom posla otkupa naplaćuje diskontnu faktoring proviziju. E. roka dospjeća potraživanja i procjenjene visine rizika.cit. Faktor za svog klijenta može obavljati i druge.sposobnost.000 € x 3 % = 60 € 2. Primjena metoda kojim se obračunava diskontna faktoring provizija data je sljedećim primjerom: Kamata plus metod : Iznos fakture 2. kontrolu i reviziju poslovnih knjiga i izvještaja. faktoring provizija iznosi: 2. Cijena ove provizije zavisi od vrste posla.000 € Isplata gotovinskog djela 80 % Faktoring provizija (diskont) 3 % Kamatna stopa 12 % p.. p. informatičke usluge.000 € x 80 % = 1. Diskontna faktoring provizija. vođenje svih vrsta proizvodnih. unaprijed isplaćen iznos: 2.211 Ibidem 47 . iznos kamate na unaprijed isplaćeni iznos: 41 42 Backović. obračunava se putem dvije metode:42 • • kamata plus metod.600 € 3. prodajnih i financijskih usluga.

Dakle. Faktoring dospjelih i nedospjelih potraživanja Ova vrsta faktoringa je karakteristićna po otkupu kratkoročnih. faktoring provizija za narednih 10 dana iznosi: 2. faktoring provizija za prvih 30 dana iznosi: 2.000 € x 1% = 20 € 3. nedospjelih potraživanja.000 € Isplata gotovinskog djela 80 % Faktoring provizija (diskont) 3 % . ukupni troškovi faktoringa su: 84 / 2.000 € x 3% = 60 € 2. 48 . sa ili bez prava na regres. što međutim u praksi se bave i sa otkupom već dospjelih kratkoroćnih potraživanja. ukupni troškovi iznose: 60 + 20 + 10 = 90 € 5.svakih 10 dana Rok dospjeća potraživanja 45 dana Nema kamatne stope 1.6.5 % 3.600 € x 12% x 45 = 24 € 4.000 = 4.3. faktor isplaćuje kontravrijednost fakture klijentu od tri do pet dana nakon dospjeća obaveze plaćanja osnovnog dužnika.000 € x 1% = 10 € 4. ukupni troškovi su: 60 + 24 = 84 € (provizija + kamata) 5.1.prvih 30 dana 1 % .2 % Diskontni metod: Iznos fakture 2. ukupni troškovi faktoringa iznose: 90/ 2.000 = 4. faktoring provizija za narednih 5 dana iznosi: 1.

. Subjekti faktoringa Poslovni subjekti fakotinga. Shema 9. prikazuje subjekte koji učestvuju u faktoring poslu. 194 43 Backović. Odnosi subjekata učesnika i faze aktivnosti faktoring mehanizma Izvor: Jović. Univerzitet Singidunum. 2008.. p. p.cit. prodavac) • Kupac (poslovni partner klijenta) Shema 9. kao i odnosi koji postoje među zainteresovanim subjektima.3.4. Op. odnosno najčešći učesnici faktoringa su:43 • Faktor (faktoring kompanija) • Klijent faktora (proizvođač. E. Menadžment financijskih institucija. Beograd.208 49 ... Z.

Faktor i njegove obaveze Faktor predstavlja organizaciju.proizvođača ili davaoca usluga na faktoring organizaciju. p.. koja pošto odobri isplatu potraživanja preuzima na sebe cijelokupno staranje oko realizacije i naplate odobrenog kredita. Centar za međunarodno sodelovanje in razvoj – CMSR .4. kada su u pitanju plaćanja u gotovini. Ljubljana.3. Kljinet i njegove obaveze Klijent je pravno ili fizičko lice koji proizvodi robu ili nudi usluge. „Obaveza faktora je da ažurno vodi knjigu naplata. Faktoring i forfeting. a sa kojim faktor zaključuje poseban ugovor.4. P. 1988. p. hartijama od vrijednosti potraživanja i drugim sredstvima plaćanja. „Obaveza klijenta u odnosu na faktora je da redovno i uredno dostavlja fakture koje trebaju da sadrže sve potrebne informacije i podatke. usluge naplate potraživanja. Obaveza klijenta je da obezbjedi efikasan sistem obavještavanja o informacijama koje su od značaja za faktoring organizaciju.Iz sheme se vidi da se naplata potraživanja prenosi sa klijenta .9 50 .2.4.1. To su finasiranja. Osnovna aktivnost faktora je obezbjeđenje čitav niz usluga. odnosno kupaca. Faktor je obavezan da vodi računa o rokovima potraživanja od kupca. 8 45 Ibidem. Kupac i njegove obaveze 44 Trifunović.“ 45 3.“ 44 3. 3.. usluge preuzimanja kreditnog rizika. preduzeće koja od svojih klijenata otkupljuje fakturisane iznose i to jednom dužem razdoblju. Faktor ima obavezu da svakog mjeserca uredno vodi dostavlja izvještaje o stanju na računima koji se vodi na ime kupca.

kreditiranje koje se bazira na osnovu financijskih izvještaja. Kada je u pitanju faktoring kao savremeni oblik finansiranja on je baziran samo na imovini. Potkov za odobravanje kratkoročnih kredita su svakako financijski izvještaji koji imaju jaku financijsku poziciju. gdje je kredit baziran na dužničkoj kreditnoj vrijednosti. što znaći da zajmoprimac mora imati revidirane financijske izvještaje. „Kupac ima obavezu plaćanja koja proizilazi iz kupoprodajnog ugovora zaključenog sa klijentom faktora. Ovakvi tipovi ugovora su uglavnom podržani i financijskim izvještajima što predstavlja odobravanje kredita baziranih na financijskim izvještajima. Prilikom finansiranja faktoringom. p. financijski sistem mora imati definirana računovodstvena pravila. Nasuprot tome kod finansrianja savremenim oblikom – faktoringom fakus je baćen na vrijednost imovine. imovina zajmoprimca je ponuđena kao kolateral i posmatrana je kao primarni izvor otplate. koji je poslovni partner klijentu faktora i koji postaje dužnik faktora i snosi obavezu vraćanja kredita u vezi prodaje određenih proizvoda ili usluga. Glavna razlika između faktoringa kao savremenog oblika finansiranja i tradicionalnih kratkoročnih kredita je u tome što kod faktoringa zajmoprimćeva imovina se posmatra kao sekundarni izvor otplate potraživanja. Primarni izvor otplate duga je dužnik. kreditor zs tradicionalne kredite traži kolateral samo kao sekundarni izvor otplate duga.5. Prilikom odobravanja finansiranja na osnovu imovine ekpleciton je povezan na bazi formule sa likvidacionom vrijednošću imovine koja se koristi kao 46 Ibidem. Ukoliko je financijsko tržište razvijeno. dok je faktoring baziran na vrijednost dužničke imovine.“46 3. Razlika faktoringa između kratkoročnih kreditnih linija Osnovna razlika između faktoringa i kratkoročnih bankarskih kredita je u tome što se kratkoročni krediti oslanjaju na kolateral u obliku nepokretne imovine. što se razlikuje od tradicionlanih komercijalnih kredita. a kreditna isplativost se posmatra kroz sposobnost dugoročne samoodržljivosti njegove poslovne djelatnosti.Kupac može biti pravno ili fizičko lice. Dakle.11 51 .

kratkoročna potraživanja. U narednoj tabeli date su naj važnije razlike između faktoringa kao savremenog oblika finansiranja i tradicionalnih kratkoročnih kredita. Dakle pravo vlasništva se prenosi sa zajmoprimca na faktora. Kod ovog tipa uvijek treba voditi računa da li je vrijednost imovine uvijek veća od vrijednosti iznosa kredita. Tabela. Usporedba faktoringa sa kratkoročnim bankarskim kreditima 52 . Druga pozitivna strana prilikom primjene savremenog oblika finansiranja a baziranog na imovini je sposobnost da generira informacije o ostvarenim rezultatima zajmoprimca kroz kontinuitetni monitoring imovine. ako njihova imovina ima dovoljnu likvidacionu vrijednost. Kreditiranje bazirano na imovini odnosno faktringom je prikladno za mala i srednja preduzeća. prodata je faktoru. jer visok nivo rizika koji je karakteristićan za mala i srednja preduzeća nije barijera za finansiranje. Kod faktoringa. što znaći ukoliko zajmoprimac postane nesolvnetan imovina koja je faktorisana nije dio imovine kompanije pod stećajem. Faktoring kao finansiranje zahtjeva dobro definirano komercijalno pravo koje jasno definira sigurnosne interese. povezana imovina. 6.kolateral.

Faktori obezbjeđuju usluge od finansiranja do upravljanja prodajom na kredit: finansiranje.6.11 3.. et. regulisan je prema zakonu o ugovoru. SEED.. Prednosti i nedostaci faktoringa Faktoring je postao popularan širom svijeta zahvaljujući uslugama koje nudi.2011] 53 . kao bilo koji drugi ugovor o prodaji. A. naplaćivanje potraživanja i zaštita od kreditnih rizika..Izvor: Rovčanin. Mogučnost razvoja fakotinga u BiH.ba [pristup 25. 2005. p.al. vođenje računa. Sarajevo. Dostupno na: www.12. Usluge koje treba pružiti su navedene u ugovoru o faktoringu .cbbh. Neke prednosti faktoringa uključuju:47 • • 47 Ne gubi se vrijeme na dugo apliciranje za kredite Bolji tok gotovine i brži pristup radnom kapitalu Centralna banka Bosne i Hercegovine.ugovor. [online].

. faktoring takođe ima nedostatke. kao što su:48 48 Ibidem 54 . uz dodatni popust Manje vremena i napora za naplaćivanje potraživanja. u okviru faktoringa bez regresa.bez mjesečnih plaćanja ili plaćanja odjednom na dan dospijeća Bez prodaje kapitala (nema novih dioničara koji bi podizali sredstva) Nema ličnih garancija. ili su barem umanjeni kroz pravovremenu naplatu Rast kompanije se finansira bez novih dugova . kreditna sposobnost i solventnost Veći obim prodaje .. pošto je faktoring van bilansa i ne mora se saopštavati potencijalnim kreditnim institucijama. pored očiglednih prednosti.) • • • • • • • • • • • Lakše je finansirati sezonsku proizvodnju «Svjež» radni kapital znači da snabdjevači mogu biti plaćeni unaprijed. povećan potencijal pozajmljivanja.kompanija može ponuditi svojim klijentima bolje kreditne uslove i može prihvatiti više posla Bolji uslovi za nove klijente (važno za izvozne kompanije) Rizik ili loši dugovi su eliminisani. jer je faktor specijalizovan za te poslove Umanjeni operativni troškovi (iz razloga koji su gore navedeni) Čak i kompanija koja tek počinje poslovanje ili mlada kompanija može brzo doći do finansija Bolje upravljanje informacijama (naročito u okviru potpunog faktoringa) Omogućava brže manje kupovine «u pravi čas» • • • • • Treba naglasiti da. za razliku od većine kreditnih programa Nema materijalnog osiguranja Jači bilans stanja. čime se povećava omjer efikasnosti (npr. povrat na aktivu itd.• Bolja likvidnost kroz pravovremeno ubrizgavanje gotovine (avansi od faktora) Bolji finansijski položaj.

kompanije čija potraživanja potiču od samo nekoliko klijenata kompanije s mnogo malih klijenata kompanije sa spekulativnim poslom kompanije sa širokim spektrom proizvoda koji se prodaju opštoj javnosti • Troškovi faktoringa su obično veći nego troškovi bankarskih kredita. tako da je cijena konačnog proizvoda takođe veća Izvoznici moraju osigurati da nema neslaganja s kupcima u pogledu kvaliteta proizvoda Neki kupci ne žele da budu uključene druge strane.• Prekomjerno oslanjanje na faktoring kompaniju može rezultirati prekomjernom trgovinom i pogrešnim upravljanjem • Prekomjerno oslanjanje na faktoring kompaniju može takođe rezultirati gubitkom direktnih odnosa s klijentom Neke vrste kompanija nisu atraktivne za faktoring. Važnost faktoringa za mala i srednja preduzeća 55 .7. U svim drugim slučajevima. klijent ostaje odgovoran za neizvršenje obaveza (čak i za diskontovana potraživanja) • • • • • • • Klijent može pretrpiti znatan gubitak dohotka. kao što su: o o o o o • male kompanije. osim prodavca Faktoring je kratkoročno finansiranje i ne može zadovoljiti sve poslovne potrebe Do faktoringa dolazi samo kada je faktor zaista siguran u solventnost klijenta Faktoring kompanije preferiraju klijente s većim poslovima Samo faktoring bez regresa oslobađa klijenta od rizika naplate. uzimajući u obzir sve provizije i rizik gubitka koji je uključen 3.

et. A.ba [pristup 25. Dostupnost finansiranja kroz faktoring aranžman je veća manjim. ili su troškovi u vezi sa obavljanjem ovih funkcija ograničavajući faktor. Op. 3. Dostupno na: www. [online]. (Službeni glasnik SFRJ 29/78 i drugi Zakon o kompanijama (Službeni glasnik FBiH 23/99. Faktoring u Bosni i Hercegovini Kao izvor vanjskog finansiranja faktoring dobija na popularnosti širom svijeta. p. iako zakonski okvir postoji. Ono što faktoring čini jednostavnim jeste da je novac koji obezbjedi faktor kompaniji eksplicitno povezan s vrijednošću njenih potraživanja. Zakon o obligacijama usvojen 1978.12.cit. osiguravaju zakonski okvir u kojem se može vršiti faktoring:50 • Zakon o imovini pravnih osoba (1984/1992.Faktoring predstavlja veoma važan izvor finansiranja obrtnog kapitala malih kompanija. i • Usluga kreditnog menadžmenta koji nude faktori često pruža ekonomsko rješenje za manja preduzeća koja ili nemaju relevatna znanja. dokv banke tipično gledaju na fiksnu imovinu kao sigurnost. Sljedeći razlozi se generalno navode u prilog ovoj tvrdnji:49 • • Trošak finansiranja je konkurentan u odnosu na alternative. Izvjestan broj entitetskih zakona. Službeni glasnik RBiH 2/92).al. "rastućim" preduzećima nego tradicionalni izvori (kao na primjer kratkoročni bankovni krediti) zato što faktori smatraju prodajnu fakturu kao sigurnu imovinu. Bosna i Hercegovina nema specifične zakone i propise o faktoringu . a ne sa njenom ukupnom kreditnom sposobnišću.2011] 56 ..cbbh.18 Centralna banka Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik RS 127/08) • • 49 50 Rovčanin.. u kombinaciji. • Faktori su u mogučnosti da obrade zahtjev i obezbijede sredstva na osnovu faktura mnogo brže nego što je vrijeme koje je potrebno da se uspostavi kreditna linija kroz kratkoročne bankovne kreditne linije.8.

u drugom slučaju mogu da nude usluge faktroinga kao novog proizvoda na tržištu. s ciljem pomoći pri ostvarivanju likvidnosti i solventnosti. 23/00) Zakon o Centralnoj banci (Službeni glasnik BiH 1/97) Zakon o bankrotu (Službeni glasnik RS 67/02.o.cit. Prvi faktor d. Odluka u Službenom glasniku 12/00.• Zakon o bankama (Službeni glasnik FBiH.. s tim da pokazuju svojim klijentima da rade u njihovom najboljem interesu. Op. et. Međutim. u uslovima današnje ekonomske krize.o. Moguće prepreke za razvoj tržišta faktoringa u Bosni i Hercegovi odnose se na:51 Rovčanin.nema ništa u tom zakonu što bi spriječilo da faktoring bude posebna oblast • Zakon o registraciji kompanija (Službeni glasnik FBiH 4/2000. Sarajevo Alfa faktoring d. p. Primjena faktoringa u Bosni i Hercegovini je u začetku. Službeni glasnik RS 64/02) • • • U Bosni i Hercegovini primjena faktoringa kao savremenog oblika finansiranja je nerazvijeno. čak može da utjeće i na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.al. A. Službeni glasnik RS 44/03) . između faktoring kompanija.. skoro da i ne postoji konkurencija. financijske institucije mogu da čekaju stabilnije vrijeme.11 57 .o.o. Faktoring može biti jedan od najefikasnijih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini koji podržava trgovinu. Kada je u pitanju faktoring kao novi oblik finansiranja u Bosni i Hercegovini i njegovo razvijanje u vrijeme današnje svjetske ekonomske krize. neodostatak informacija o kreditnoj kvaliteti. U Bosni i Hercegovini trenutno posluje tri faktoring kompanije: • • • • • • 51 IGA – izvozno kreditna agencija BiH. 39/98 i 14/02. Travnik pravno okruženje. narušavanje odnosa između kupca i prodavca. prije nego što s odluće za ponudu faktoringa poslovnoj zajednici kao oblik finansiranja. i ima potencijal da donese značajen benificije i da doprinesu boljem poslovnom okruženju. Službeni glasnik FBiH 29/03) Zakon o likvidaciji (Službeni glasnik FBiH 29/03.

neizgrađena poslovna etika slaba informisanost okruženja po pitanju faktoringa. 4.• • • moguće visoke provizije faktoring kuća zbog izraženih rizika. FORFETING KAO SAVREMENI OBLIK FINANSIRANJA 58 .

ali se razikuju samo u jednoj stvari. Pojam i nastanank forfetinga Forfeting potječe od francuske riječi „ a forfait“ . Dakle. pri kojem kupac potraživanja snosi rizik u vezi sa njegovom naplatom od trećeg lica. p.1. 179 Financijski menadžment. banci ili drugoj financijskoj instituciji koja je specijalizovana za te poslove. a u praksi može da bude i od jedne godine pa do 7 godina.. odnosno njemačke riječi „ forfaitirung“ . p.01. Potraživanja su uglavnom pokrivena hartijama od vrijednosti .4. a na osnovu prezentovanja dokumenata kojima uvoznik garantuje otplatu duga. pri čemu obe označavaju da se proizvod kupuje u cijelini.“53 Prema tome u pitanju je kupovina dugoročnog i nedospjelog potraživanja. da li se radi o kratkoročnom finansiranju – faktoringu ili dugoročnom finansiranju – forfetingu. stiče gotovinu uz određeno umanjenje. kao i isplata u polugidišnjim ratama. 52 53 Jović. Nako tog pojavljivanja faktroing se ljavlja i u drugim razvijenim državama. odnosno kombinovano. Ova vrsta savremenog oblika finansiranja podrazumjeva prodaju uglavnom dugoročnih potraživanja iz osnova izvoza. Forfeting kao savremeni oblik finansiranja najviše slići faktoringu.) 59 . i to po jednoj unaprijed utvrđenoj cijeni. Op.cit. uz odbitak odgovarajućeg fksnog iznosa. 119.52 „Forfeting je oblik fnansiranja izvoznih kredita koji se realizuju prodajom izvoznog potraživanja banci ili specijalizovanoj instituciji. Prvo forfeting tržište javlja se šezdesetih godina prošlog stoljeća u Švicarskoj. Faktoring tržište ima međunarodni karakter. Forfeting se odnosi na otkupljivanje dugoročnih potraživanja po osonvu kapitala dobara sa uobičajnim rokom otplate od 5 godina.2012. Sva ostala tehnika je ista.. dostupno na: www. drugi dio.scribd. Na ovaj način izvoznik koji je prodao robu stranom kupcu na kredit. Narednom šemom je prikazan osnovni model forfeting posla. Forfeting se u većini slučajeva koristi kao mehanizam za podsticanje izvoza iako se njegove mogučnosti ne isključuju i u slučajevima kada se prodaja investicione opreme obavlja i na domaćem tržištu. priručnik. osnovna razlika između faktoringa i forfetinga kao savremenih oblika finansiranja je u ročnosti. Z.com (05.

2.2012. 215 60 .cit.Shema 10..marfinfactors. plative bankarske garancije.01. E.) Predmet transakcija na forfetnim tržištima jesu potraživanja obezbjeđena sljedećim vrstama vrijedonosnih papira:54 • • • • 4. p.gr/html/page. Osnovni model forfeting posla Izvor: http://www. vlastite avalirane – garantirane mjenice. neopozivi terminski dokumentarni akreditivi. Učesnici u poslu forfetinga 54 Backović.. Op.asp?Lang=3&PageID=7 (06. vučene avalirane mjenice.

ali uz pomoć trećeg lica. te se on obraća proizvođaču – izvozniku investicione opreme sa zahtjevom za odgodno plaćanje. 184 61 . izvode radove u inostranstvu. odnosno odobravanje kredita. Njene aktivnosti su usmjerene u pravcu izdavanja instrumenata obezbjeđenja plaćanja kao što su avali na mjenicama. jer ne može i ne želi da vodi brigu te nastoji da još tokom pregovora o kupoprodaji nađe financijsku instituciju kao treće lice koja će otkupiti potraživanja. Kupac – uvoznik Kupac uvoznik je pravno lice koji ima za namjeru kupiti određenu investicionu opremu. Forfeter 55 Jović. Op. 4.cit.U poslu forfetinga učestvuje više subjekata kao što su:55 • • • • • proizvođač – izvoznik.3. kupac – uvoznik.2.2. Banka kupca – uvoznika Banka kupca – uvoznika je financijska institucija preko koje se obavljaju najznačajniji poslovi obezbjeđenja u vezi sa korištenjem mehanizma forfetinga.2. 4. banka kupca – uvoznika. gdje ga spriječavaju financijske mogučnosti. 4. garancije ili sl. Z..2. izgrađuje objekte. 4.1. Proizvođač – izvoznik Proizvođač – izvoznik je pravno lice koji proizvodi opremu – robu.4..2. p. forfeter i neobavezni učesnici. To su lica koja kupcima uvoznicima odobravaju prodaju svoje robe na kredit. u korist proizvodne organizacije – izvoznika.

Forfeter je financijska institucija koja se bavi savremenim oblicima finansiranja. Forfetnig kao institucija raspolaže dobrim poslovnim vezama u državi ili inostranstvu za dospjelu naplatu potraživanja izvoznika ili proizvođača na domaćem ili međunarodnom tržištu kapitala. rokova i sl. aleatorni ugovor57 i mješoviti ugovor. bez prava na regres u slučaju nemogučnosti naplate. drugi dio. priručnik. tu obavezu snosi klijnet ili izvoznik. Pri tome. koji odgovara i za pravnu valjanost posla.2.) Forfeter preuzima rizik naplate potraživanja od trećeg lica. teretni ugovor. kvaliteta. Osim ove karakteristike. 4.3. Za ovaj ugovor se kaže da 56 57 Financijski menadžment. uz odbitak eskontne stope. forfeter se obavezuje da će snositi rizik naplate potraživanja.01. dostupno na: www.. postoji mogučnost da se ponekad javi i neki neobavezni učesnik. Neobavezni učesnici Pored obaveznih učesnika u forfeting poslu kao savremenog oblika finansiranja. i dovođenje istih u vezu sa forfeting organizacijom uz jasno sefinisanu određenu naknadu.com (05. odnosno faktoring poslom. ugovor o forfetingu je i formalni ugovor. da pronalazi kupce forfetinga – izvoznika investicione opreme ili drugih dobara. da neće tražiti regresiranje nenaplaćenih potraživanja od klijenta – izvoznika. Pojam i elementi ugovora o forfetingu Ugovor o forfetingu je tvorevina autonomnog prava i još uvijek u velikom broju zemalja nije regulisan nacionalnim propisima. odnosno. p. „Forfeter prihvata cesiju potraživanja i isplaćuje nominalnu vrijednost klijentu izvozniku.“56 Forfeter kao financijska institucija nije obavezan da garantuje za isporuku dobara/ izvršenje radova.5. tj. 119. 62 . Zbog toga se za ugovor o forfetingu kaže da je neimenovani ugovor. provizije i troškova vezanih za taj posao. Uloga neobaveznih učesnika je da ćini posredovanje. 4.scribd. U literaturi i u prkasi ovi neobavezni učesnici se još nazivaju i makler posrednici.2012.

.) 60 Trifunović.. naziv. p. adresu forfeting kompanije određenje posla forfetinga. Ono se sastoji u tome da:60 • • • • na tržištu kapitala u zemlji i inostranstvu postoji dovoljno sredstava da se obavi finansiranje... i to kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.cit. P. (06. ponuda kapitala odgovara strukturi tražnje valute u kojima se vrši plaćanje. Savremeni instrument finansiranja – Forfeting. postoji dovoljno osiguranje naplate potraživanja i da rizik forfetera ne prelazi granicu normalnog.) 59 Izvedeno na osnovu primjera ugovora o forfetingu.com (22.58 Ugovor o faktoringu mora sadržavati sljedeće elemente:59 • • • • • • • • • kompaniju i sjedište prodavca potraživanja. V. Časopis UBS.2012. Rizici forfeting transakcija Fenomen rizika i razna nastojanja da se njima upravlja datiraju iz daleke prošlosti.ubs-asb. naziv i adresa dužnika. br. 4.com.4. razloge i uslove prijevremenog prestanka ugovora. p.. dostupan na: www. 2007. Prije nego što dođe do konačnog potpisivanja ugovora o forfetingu potrebno je da se utvrdi i postojanje nekih određenih opštih predpostavki. vrijeme trajanja ugovora. 45 63 .01. „Kako svjedoči Zbornik zakona babilnoskog kralja Hammurabija (koji je 58 Matić. Op. zemlja kupca – uvoznika prihvaćena na forfetnom tržištu.2011. Udruženje bankara Srbije. iznos pojedine naknade. 72. 5. ukupan iznos dugovanja i vrijeme dospjeća. ukupan iznos naknade.je mješovit zato što sadrži i pojedine elemente od drugih ugovora.12. knjigovodstvenaagencija. dostupno na: www. kao što su ugovori o kreditu.6.

agram-invest. a obaveze u stranoj valuti. Tuzla. Analiza i upravljanje finansijskim rizicima..vladao u periodu 1728 – 1686. još su drevni Babilonci nastojali da osiguraju rizik neuspjele žetve.. može doći do povećanja prodajnih cijena.“ 62 Politički rizik može da se pojavi na dva načina: uvođenjem novih ili povećanjem postojećih poreza.1. Ekonomski ili valutni rizik može se pretvoriti u politički rizik. Jedan od aspekata političkorg rizika je rizik da se ne mogu ostvariti prava vlasništva nerezidenata ili stranih državljana na tržištu kapitala. 7 http://www.4. forfeting kompanija preuzima na sebe određeni niz rizika.). upravlja svojom imovinom.“61 Prilikom kupovine određenog vreijedonosnog papira uz prava na regres od predhodnog vlasnika proizvođača – izvoznika. U suprotnom te rizike bi snosio sam izvoznik da se nije odlučio da zaključi ugovor sa faktoring kompanijom.n. valutni rizik i komercijalni rizik. E. godine p. i ako se intervalutni kurs promjeni.01. odnosno eksproprijacijom imovine. transferni rizik. politički rizik. Osnovni rizici koji se javljaju prilikom forfeting posla. p. a koje su sa proizvođača – izvoznika prenijeta na faktoring kompaniju spadaju: • • • • 4. CPA.aspx?id=50 (06.2012) 64 . tj. Ako su prodajne cijene denominirane u domaćoj valuti. 61 62 Kozarević.e. 2009. Politički rizik Politički rizici generalno mogu biti definirani kao „rizici zbog događaja nastalih aktima državnih organa ili izvanrednim događajima u nekoj zemlji na čijem tržištu kapitala investicijski fond posluje.hr/default.

exchange risk.. H. Najčešće je vezan uz promjenu vrijednosti neke valute (devalvacija ili revalvacija). Transferni rizik Transferni rizik kao rizik forfeting transakcija uglavnom se javlja kod zemalja koji imaju velikih problema sa trgovniskim i platnim bilansom u odnosu na inostranstvo. mašine. Kratkoročni faktori koji utiču na valutne promjene su i očekivani i neočekivani politički događaji. valutne klauzule). izmjenjena očekivanja sudionika na tržištu ili trgovanje valutama temeljno na spekulaciji mogu uzrokovati valutne promjene. Valutni rizik nastaje iz neusklađenosti vrijednosti aktive sa jedne strane i pasive denominiranih u stranoj valuti sa druge strane. 2006.01. rizik da će neka valuta imati manju (ili veću) vrijednost na tržištu u budućnosti. rezervni dijelovi se ne mogu slobodno uvoziti u dotičnu državu.) Greuning. njem. 4. razlika u cijeni po kojoj se oni 63 64 www. 262 65 . Analiza i upravljanje bankovnim rizicima.3. Ova crsta rizika uglavnom zahvata države koje su u razvoju. Dakle. Zagreb. foreign currency risk.aspx (07.4. poslovni. Međunarodne kompanije koje posluju sa državama gdje je razvijen transferni rizik mogu biti pogođena sa mjerama neposredne kontrole razmjene i transfera. Währungsrisiko).2. kao i za države u kojima na raspolaganju nije konvertibilna valuta. Naklada Mate. drugo izdanje.2012. p. U praksi valutni rizik se sastoji od sljedećeg:64 • Transakcijskog rizika ili uticaja promjene kurseva na strana potraživanja i dugovanja koja se temelje na cijelini – tj.4. Također valutni rizik može nastati zbog neusklađenosti između stranih potraživanja i dugovanja izraženih u domaćoj valuti.4.“ 63 Valutni rizik nije poznat unaprijed. profit i kapital se ne mogu slobodno transferisati u matičnu kompaniju i repromaterijal.. Pojavljuje se u međunarodnim transakcijama izraženim u nestabilnoj valuti (izbjegava se u praksi primjenom tzv. Valutni rizik „Valutni rizik (engl.hr/leksikon/valutni-rizik-101357. jer predstavlja mogućnost buduće promjene vrijednosti jedne valute u poređenju sa drugom.

deprecijacija u lokalnoj valuti može uzrokovati pad uvoza i veći izvoz.4.cit. eliminišu se rizici po osnovu fluktuirajućih deviznih kurseva. poboljšava se likvidnost izvoznika..“65 4.anicazna. ne zahtjeva se kreditno osiguranje.5. povečava se potencijal izvoznika za zaduživanje.naplaćuju ili plaćaju i cijeni po kojoj su priznati u lokalnoj valuti u financijsom izvješću pravnog subjekta. npr. Prednosti i nedostaci forfetinga 4. • Ekonomskog ili poslovnog rizika vezanog za uticaj promjene kurseva na dugu poziciju neke države ili konkretnu poziciju trgovačkog društva. eliminiše se rizik rasta kamatnih stopa u budućnosti.4. 189 66 . čime se prodaja na kredit pretvara u gotovinsku transakciju. Z. stečaj. Komercijalni rizik „Komercijalni rizik je vjerojatnost da inozemni kupac neće biti u stanju u dogovorenim rokovima platiti robu koju je preuzeo s odgodom plaćanja. prednosti forfetiranja su sljedeće:66 • • • • • • • • 65 66 naplata potraživanja se obavlja odmah po isporuci opreme. Prednosti forfetinga Posmatrano iz ugla izvoznika. likvidacija ili ovrha na imovinom inozemnog kupca. Komercijalni rizik može se reducirati ugovaranjem police osiguranja inozemnih potraživanja. 4. Pod komercijalnim rizicima smatraju se sljedeći događaji: produženo neplaćanje. p.5.com/Skolica.aspx?Slovo=K (07. eliminišu se mogući gubici zbog nelikvidnosti.) Jović.1.01.2012. Op. http://www. eliminišu se administrativni problemi i prateći troškovi oko naplate potraživanja..

izbjegava se administriranje i pravni troškovi koji su značajni kod drugih kreditnih aranžmana Posmatrano iz ugla forfeting kompanije ili banke. što je opravdano imajući u vidu da forfeter u potpunosti preuzima rizik naplate potraživanja na sebe. pruža se mogučnost ostvarenja značajnih prihoda. • • • • • povećava kapacitet zaduženja uvoznika. uvoznik može da bira bilo koju konvertibilnu valutu ili valute bez obzira na potrebe izvoznika. ubrzava se zaključenje komercijalnog ugovora. prednosti forfetiranja su sljedeće:67 • omogućava se uvoz najsavremenije tehnologije i opreme na kredit. vraćanje kredita je po fiksno utvrđenoj kamatnoj stopi.• • • pruža mogučnost brzog zaključenja ugovora o forfetingu zbog jednostavnije dokumentacije. tj. 190 67 . troškovi forfetniga mogu da se uključe u cijenu izvoznog posla. prednosti forfetiranja su sljedeće:68 • • • dokumentacija je jednostavna. izvoznik ne mora da organizuje službu naplate potraživanja i vođenja sudskih sporova Posmatrano iz ugla uvoznika (kupca). brzo se kompletira i nema veoma kompleksnih ugovora kao kod kreditnih poslova. p. sticanje profita koji je u većini znatno veći u odnosu na nivo da je kapital plasiran na nacionalnom ili međunarodnom tržištu kapitala. kupljena potraživanja su lahko prenosiva. tj. 67 68 Ibidem Ibidem. u trenutku zaključivanja posla se ne mora raspolagati neophodnim financijskim sredstvima.

cit. ZAKLJUČAK 69 70 Eskontna stopa označava kamatnu stopu centralne banke na odobrene kredite Cf. p..70 5. Op..4. Nedostaci forfetinga Jedan od glavnih nedostataka forfetinga je cijena finansiranja. 190 68 . forfeter uključuje troškove finansiranja i refinansiranja u skladu sa tekućim tržišnim uvjetima i rizicima.2.5. koja je često prilično visoka i viša u odnosu na ostale alternativne mogućnosti finansiranja jer u cijenu finansiranja izraženu kroz eskontnu stopu69. Jović. Z.

Kao oblik finansiranja važan je izvor kratkoročnog i dugoročnog finansiranja. pored toga lizing kompanijama omogućava modernizovanje opreme s ciljem ostvarivanja efikasnosti na tržištu i konkurentnosti na tržištu. Velika pogodnost lizinga kao savremenog oblika finansiranja pruža se novoosnovanim kompanijama kojima je teško doći do drugih oblika finansiranja. ako se uzme u obzir tržišna okolnost i stanje u bosanskohercegovačkoj ekonomiji. unaprijediti saradnju između lizing kompanija i kontrolnih institucija. Na osnovu pokazatelja poslovanja lizing kompanija u Bosni i Hercegovini. pratiti lizing kompanije s ciljem sprječavanja pranja novca. Obradom navedene teme može se konstatovati da je primjena savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini malo zastupljena. i dr. finansiranje faktoringom i finansiranje forfetingom Lizing kao savremeni oblik finansiranja postao je značajan u nizu nacionalnih ekonomija. 69 . Portfolio financijskog lizinga je zadovoljavajući.Na osnovu obrađene teme koja nosi naslov „ Primjena savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini“ došlo se do zaključka da savremeni oblici finansiranja predstavljaju važan izvor finansiranja kompanija. može se zaključiti da lizing kao način finansiranja je u blagom porastu kako u segmentu novih plasmana tako i u unapređenju naplate potraživanja i relativnom smanjenju trpškova rezervi za gubitke. Da bi se ostvarila veća primjena lizinga u Bosni i Hercegovini potrebno se fokusirati na slijedeće prijedloge mjera: • • • • unaprijediti zakonsku regulativu u segmentu zaštite potrošaća lizing usluga. Primjenom lizinga kao savremenog oblika finansiranja kompanije mogu riješiti problem nedostatka likvidnih sredstava koji su potrebni za poslovanje jedne kompanije. Najčešći savremeni oblici finansiranja koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini su: finansiranje lizingom. dopuniti regulative za lizing sektor koja se odnosi na djelovanje i poslovanje lizing kompanija.

kamatni rizik. dok je širom svijeta dominantan oblik finansiranja baziran na imovini. i zbog toga treba da im se posveti posebna pažnja. kao i situacija bosanskohercegovačke ekonomije.Faktoring kao jedan od oblika savremenog finansiranja predstavlja važan faktor jedne privrede. Kada je u pitanju faktoring u Bosni i Hercegovini. Pomočna hipoteza 2: Faktoring i forfeting kao savremeni oblici finansiranja u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno razvijeni. još uvijek nije dovoljno razvijen. Primjena forfetinga u Bosni i Hercegovini je minorna. devizni rizik. U današnje vrijeme faktoring kao oblik finansiranja sve više uzima maha. i rizik likvidnosti. uglavnom zbog nedovoljnog poznavanja suštine forfeting posla. koja nisu u mogučnosti da to učine samofinansiranjem. jer primjenom ovih oblika finansiranja kompanije osiguravaju likvidnost i solventnost. 70 . Faktoring kao oblik finansiranja koristan je za države sa slabim sudskim izvršenjem kao što je Bosna i Hercegovina. Forfeting kao savremeni oblik finansiranja podrazumjeva otkup dugoročnog potraživanja izvoznika investicione opreme ili investicionih radova u inostranstvu od strane forfeting institucije ili banke koja se bavi forfeting poslovima. Primjenom faktoringa postiže se osiguranje od financijskih rizika kao što su: kreditni rizik. Posao faktoringa jeste da obezbjedi financijska sredstva i da upravi financijskim rizicima. Na osnovu predhodno navedenog teorijskog i naučnog istraživanja dolazi se do zaključka da je potvrđena glavna hipoteza rada. Pomočna hipoteza 1: Lizing predstavlja važan izvor kratkoročnog i dugoročnog finansiranja kompanija zbog inevestiranja u osnovna sredstva. Forfeting kao jedan od oblika savremenog finansiranja u većini slučajeva se koristi kao mehanizam podsticaju izvoza. kao i pomočne hipoteze koje glase: Glavna hipoteza glasi: Savremeni oblici finansiranja u Bosni i Hercegovini predstavljaju važan izvor neophodnih sredstava za finansiranje određenih projekata u preduzeću.

. B. 11. Univerzitet Megatrend Beograd. & WACHOWICZ. 9. VUJNOVIĆ – GLIGORIĆ. godina XVII Fircon.. STUDIJE.. Banja Luka.. 2009. 2006.. Panevropski univerzitet Apeiron. NJUHOVIĆ.LITERATURA KNJIGE 1.. 2007. Mostar. Z. H. E. Sarajevo. Poduzetničko računovodstvo. KOZAREVIĆ. Svjetlost. Z.. 2002. Beograd. et. Univerzitet Singidunum. Š. 13. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću. CPA. Ekonomski fakultet Sarajevo. 1997. ĐURIĆ. Z. 5. J. Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija. ČLANCI. JOVIĆ. Poslovno savjetovanje. Menadžment financijskih institucija. BACKOVIĆ. Bihać. Tuzla. 7.. al. 1999. 2009. 2007. KUMALIĆ. Banja Luka. GREUNING. Sarajevo 2005. Studija. Panevropski univerzitet APERION. E. HORNE. A et.. 2007. Naklada Mate. 2. Lizing – suvremeni oblik financiranja. 3. deveto izdanje. Analiza i upravljenje financijskim rizicima. Sarajevo. 6. 4. PUBLIKACIJE 12. Osnove financijskog menadžmenta. Mogučnost razvoja faktoringa u Bosni i Hercegovini. 07/2011. J. Privrednopravni ugovori i hartije od vrijednosti. 8. GUZIĆ. 2011. Poslovne finansije. E. 10. Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Zagreb. Smederevska Palanka. 2006.. Financijski propisi i praksa br. Zagreb. drugo izdanje. Instrumenti platnog prometa. J. Poslovne finansije. al. M. Poslovne finansije.. 2008. Naklada Mate. Zagreb.. HASANBEGOVIĆ. ROVČANIN. GAJIĆ. 71 .

Faktoring i forfeting. Univerzitet u Ljubljani. PRAVNI AKTI 16.com 21. 1988. www. Ljubljana. 15.ba 19..agram-invest. www. www.coom 28..scribd. www. Diplomsko delo.ba 18.biz 26.14. Zakon o lizingu. www.anicazna. Službene novine FBiH.cbbh. 2007. U. www.business-navigator.org.org 25. www. Agencija za bankarstvo FBiH – FBA.ba 22. P. Pomen faktoringa za nove članice EU. Udruženje bankara Srbije.hr 72 .marfinfactrs. Udruženje društva za leasing u Bosni i Hercegovini. Centralna banka Bosne i Hercegovine. Hrvatska agencija za nadzor.wikipedia. www. broj 85/08 INTERNET 17.hr 30. www. TRIFUNOVIĆ. SINKOVIĆ. www.fba. www.hr 20. www. Centar za međunarodno sodelovanje in razvoj – CMSR.ubs-asb.ekapija.profitiraj. www.gr 29.leasing.ba 27. www.hanfa.poslovni.ba 24.com 23.

tabele 1 2 3 4 5 6 Naziv tabele Razlika između financijskog i operativnog lizinga Razlika između kredita i financijskog i operativnog lizinga Struktura neto bilansnih pozicija aktive Struktura iznosa finansiranja po predmetu lizinga Struktura iznosa finansiranja i ukupna vrijednost lizinga Usporedba faktoringa sa kratkoročnim bankarskim kreditima Br.POPIS TABELA. sheme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naziv sheme Model lizinga Prikaz operativnog lizinga Prikaz financijskog lizinga Prikaz leveraged lizinga Psnpvni model faktoring posla Mehanizam faktoringa Model domaćeg faktoringa Model međunarodnog faktoringa Odnosi subjekta učesnika i faze aktivnosti faktoring mehanizma Osnovni model forfeting posla Br. stranice 5 7 9 12 28 33 34 35 40 50 73 . GRAFIKONA I SHEMA POPIS TABELA Br. stranice 9 15 24 25 25 43 POPIS SHEMA Br.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful